ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16843/06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ"

Transcript

1 ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ δ.τ. ΔΕΛΤΑ PROJECT AE ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/88/11 ΕΔΡΑ: Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 51, ΤΚ 18344, ΜΟΣΧΑΤΟ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» την 23η Μαΐου 2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Αναστάσιος Δεληγιώργης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΛΤΑ PROJECT AE 1 από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Ισολογισμός Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Κατάσταση ταμειακών ροών Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Διερμηνειών Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Δομή του Ομίλου Υπεραξία Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Δεσμεύσεις Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Ενέχυρα Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Λοιπές ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Παροχές στη Διοίκηση Κέρδη/ Ζημίες ανά μετοχή Γεγονότα μετά την 31/3/ Λοιπά Σημαντικά Γεγονότα

3 1. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 1/1-31/3/2007 H ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/2006 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό Κέρδος ( ) (61.635) Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (8.546) (41.283) (8.546) (41.283) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (22.389) ( ) (6.512) ( ) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις ( ) (8.612) 0 0 Κέρδη προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Φόρος εισοδήματος ( ) ( ) ( ) Κέρδη μετά από φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες: Κέρδη περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρά κέρδη περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Κατανεμημένα σε : Μετόχους της μητρικής ( ) ( ) ( ) ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (40.372) Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (0,16) (0,08) (0,07) (0,07) Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων ( ) ( ) ( ) (93.041) Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη Προ φόρων ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη μετά από Φόρους ( ) ( ) ( ) ( ) 3

4 2. Ισολογισμός Ο ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/03/ /12/ /03/ /12/2006 Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώματες Ακινητοποιήσεις Υπεραξία Επιχείρησης Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέματα Κατασκευαστικά Συμβόλαια Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις από Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα Εις Νέον ( ) ( ) Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4

5 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού κατηγοριοποιημένα ως Κρατούμενα προς πώληση Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

6 3. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα Μειοψηφίας Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/ Λοιπά στοιχεία μεταφερόμενα απ' ευθείας στα ίδια Κεφάλαια Μεταβολή κεφαλαίων από εξαγορά επιπλέον ποσοστού Θυγατρικής Επίδραση στα δικαιώματα μειοψηφίας από εξαγορά Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/03/ Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/ Πληρωμή μερισμάτων Λοιπά στοιχεία μεταφερόμενα απ' ευθείας στα ίδια Κεφάλαια Επίδραση στα Δικαιώματα Μειοψηφίας από εξαγορά επιπλέον μεριδίου Θυγατρικής Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/03/ Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου

7 4. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/06 0 Πληρωμή μερισμάτων 0 Λοιπά στοιχεία μεταφερόμενα απ' ευθείας στα Ίδια Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/03/ ( ) ( ) Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/03/07 0 Πληρωμή μερισμάτων 0 Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 0 Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/03/ ( ) ( ) Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 Μαρτίου

8 5. Κατάσταση ταμειακών ροών Ο ΟΜΙΛΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καταβληθέντες τόκοι ( ) ( ) ( ) ( ) Καταβληθείς φόρος εισοδήματος ( ) (5.957) 0 0 Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων ( ) (69.092) (52.427) (28.217) Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις ενσώματων παγίων Μερίσματα εισπραχθέντα Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Αγορά συγγενών επιχειρήσεων Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Τόκοι που εισπράχθηκαν Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων συνδεδεμένων μερών Εισπράξεις Επιχορηγήσεων Λοιπά (1.563) (7.446) (1.863) (7.199) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ( ) (32.151) (53.544) (34.555) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Έκδοση κοινών μετοχών Πώληση ιδίων μετοχών Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής 0 (262) 0 (262) 8

9 Δάνεια αναληφθέντα Αποπληρωμή δανεισμού ( ) ( ) ( ) ( ) Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου ( ) ( ) Υπόλοιπο Αλληλόχρεων Λογαριασμών Τραπεζών Υπόλοιπο Διαθεσίμων Ταμειακά Διαθέσιμα Και Ισοδύναμα Διαθεσίμων

10 6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης επιχειρηματικοί τομείς Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρείς κύριους επιχειρηματικούς κλάδους: στην Κατασκευή Ολοκληρωμένων Έργων (Κατασκευές), στην κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων (Λοιπά) και στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Α.Π.Ε) (Παραγωγή και Εμπορία Ενέργειας). Επικουρικά ο Όμιλος παρέχει και υπηρεσίες αξιολόγησης μελέτης, ανάπτυξης, διοίκησης και διαχείρισης σταθμών παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. (Λοιπά) Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα αναλύονται ως εξής: 01/01-31/03/07 Κατασκευές Παραγωγή και Εμπορεία Ενέργειας Λοιπά Σύνολο Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα , , , ,13 Εσωτερικές πωλήσεις ( ,61) 0,00 0,00 ( ,61) Καθαρές πωλήσεις , , , ,52 Λειτουργικά κέρδη ( ,10) ( ,02) ( ,02) ( ,14) Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (78.633,25) ( ,88) (34.016,24) ( ,37) Μερίδιο αποτελεσμάτων συγγενών επιχειρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 0,00 ( ,88) 0,00 ( ,88) Κέρδη προ φόρων ( ,35) ( ,78) ( ,26) ( ,39) Φόρος εισοδήματος ,84 ( ,85) (4.557,53) ( ,53) Καθαρό κέρδος ( ,51) ( ,62) ( ,79) ( ,92) 01/01-31/03/06 Κατασκευές Παραγωγή και Εμπορεία Ενέργειας Λοιπά Σύνολο Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα , , , ,73 Εσωτερικές πωλήσεις ( ,58) 0,00 0,00 ( ,58) Καθαρές πωλήσεις , , , ,15 Λειτουργικά κέρδη ,74 ( ,86) ( ,20) ( ,32) Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (87.704,68) ( ,48) (33.589,03) ( ,19) Μερίδιο αποτελεσμάτων συγγενών επιχειρήσεων 0,00 (8.612,43) 0,00 (8.612,43) Κέρδος από απόκτηση εταιρείας 0, ,64 0, ,64 Κέρδη προ φόρων ,06 ( ,13) ( ,23) ( ,30) Φόρος εισοδήματος ( ,14) ( ,76) (81.911,15) ( ,05) Καθαρό κέρδος ( ,08) ( ,89) ( ,38) ( ,35) 10

11 Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς αναλύεται ως εξής: 31/03/2007 Κατασκευές Παραγωγή και Εμπορεία Ενέργειας Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού 0 Ενοποιημένο Ενεργητικό Υποχρεώσεις Μη κατανεμημένα στοιχεία Υποχρεώσεων 0 Ενοποιημένες Υποχρεώσεις /12/2006 Κατασκευές Παραγωγή και Εμπορεία Ενέργειας Λοιπά Σύνολο Ενεργητικό Μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού 0 Ενοποιημένο Ενεργητικό Υποχρεώσεις Μη κατανεμημένα στοιχεία Υποχρεώσεων 0 Ενοποιημένες Υποχρεώσεις Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τομείς Η έδρα του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα στα όρια της οποίας δραστηριοποιήθηκε ό Όμιλος κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης. 11

12 7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 7.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε. του 1 ου τριμήνου του 2007 που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2007, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και ειδικότερα σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων καταστάσεων. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 η Δεκεμβρίου 2006 και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31 ης Δεκεμβρίου Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες συνθήκες. 7.2 Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και Διερμηνειών Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν εκδώσει μια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία Θα εφαρμοστούν για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: - ΔΕΕΧΠ 4. Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση Η εφαρμογή του ΔΕΕΧΠ 4 δεν αναμένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισμό οποιαδήποτε από τις ισχύουσες συμβάσεις του Ομίλου. -ΔΛΠ 1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων Λόγω της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ΔΛΠ 1 προκειμένου μια επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιμες προς στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης των κεφαλαίων της. Ο όμιλος θα εφαρμόσει της τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01 31/12/ ΔΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών Μέσων Το ΔΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συμφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεμένα μέρη και κοινοπραξίες, κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η 12

13 παροχή μίας εικόνας για την χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων από τον Όμιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρεία και από την έκθεσή τους σε κινδύνους.tο ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, αλλά η παρουσίαση που απαιτείται από το ΔΛΠ 32 παραμένει χωρίς καμία αλλαγή. Ο Όμιλος και η Εταιρία θα εφαρμόσουν το ΔΠΧΠ 7 για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01/01 31/12/ ΔΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τομείς Το ΔΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές οντότητες των οποίων οι μετοχές ή οι ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, καθώς και οι οικονομικές οντότητες που είναι στη διαδικασία έκδοσης μετοχών ή ομολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα. Εάν οι επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, οι οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα απαιτούνται μόνο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του ΕΔΔΠΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. ΕΔΔΠΧΠ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία οντότητα του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι μία εκτενής Διερμηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέμα. 13

14 7.3 Δομή του Ομίλου Η δομή του Ομίλου την 31 Μαρτίου 2007 έχει ως εξής: Άμεσο Μέθοδος Εταιρεία Έδρα Ποσοστό Ενοποίησης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ Μοσχάτο Αττικής 40,00% Ολική ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ Μοσχάτο Αττικής 94,59% Ολική ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ Μοσχάτο Αττικής 95,10% Ολική DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Βουκουρέστι Ρουμανίας 95,00% Ολική ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΑΕ Καλλιθέα Αττικής 20,00% Καθαρή Θέση ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μοσχάτο Αττικής 90,00% Ολική ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ Μοσχάτο Αττικής 90,00% Ολική ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μοσχάτο Αττικής 90,00% Ολική ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μοσχάτο Αττικής 56,25% Ολική Καθαρή Θέση ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ Μοσχάτο Αττικής 31,50% ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μοσχάτο Αττικής 90,00% Ολική ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μοσχάτο Αττικής 90,00% Ολική ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Μοσχάτο Αττικής 90,00% Ολική ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε. (ΕΝ.ΔΥ. ΑΕ) Μοσχάτο Αττικής 90,00% Ολική MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.) Μοσχάτο Αττικής 90,00% Ολική ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Μοσχάτο Αττικής 90,00% Ολική ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΑΔΕ Α.Ε.) Μοσχάτο Αττικής 100,00% Ολική ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μοσχάτο Αττικής 49,00% Καθαρή Θέση ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε. Αθήνα Αττικής 10,00% Καθαρή Θέση BUSINESS ENERGY A.E. Άλιμος Αττικής 24,92% Καθαρή Θέση ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ * Μοσχάτο Αττικής 100% * Ολική * Η Εταιρεία μεταβίβασε την 19/4/2007 το σύνολο των μετοχών που κατείχε στην «ΕΝΕΡΤΕΚ», στην εταιρία «ENDESSA EUROPA SL.». βλ. σχετικά κεφάλαιο 7.15 του παρόντος. Η εταιρεία ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/02/2007, αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των ,00. Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος της ανωτέρω εταιρίας, είναι 90%. Η εταιρεία ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/03/2007, αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά το ποσό των ,00. Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι εταιρίες «ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με ποσοστό 99% και «ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό 1%. Μοναδικός μέτοχος της «ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε.» είναι η «ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στην οποία όπως αναφέρθηκε η Εταιρία συμμετέχει με ποσοστό 90%. Σχηματικά, η δομή του Ομίλου φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 14

15 90% ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΛΤΑ PROJECT ΔΕΛΤΑ PROJECT ΑΕ 40% ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 100% ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ 45,9% ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ 54,1% 100% ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 51% 95% ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL 49% 62,50 35% ΥΗΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΑΕ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ 1% 10% ΕΛΕΚΡΟΝΒΑΤΤ ΑΕ 99% ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 20% ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΑΕ 100% ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΑΕ 100% ΕΤΑΔΕ ΑΕ 100% ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 100% ΕΝΕΡΤΕΚ ΑΕ 100% ΕΝ.ΔΥ. ΑΕ 49% ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 100% ΜΥΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ 50,86% 100% ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ BUSINESS ENERGY AE Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΕΛΤΑ PROJECT περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατείχε την 31/3/07 ποσοστό συμμετοχής 63,14% επί του συνόλου των μετοχών της ΔΕΛΤΑ PROJECT 7.4 Υπεραξία Η καθαρή λογιστική αξία της υπεραξίας αναλύεται ως ακολούθως: Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου Μικτή Λογιστική Αξία Συσσωρευμένη ζημιά από μείωση αξίας 0 Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου Μικτή Λογιστική Αξία Συσσωρευμένη ζημιά από μείωση αξίας 0 Λογιστική αξία την 31 Μαρτίου Υπεραξία Λογιστική Αξία την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Λογιστική Αξία την 31 Δεκεμβρίου Προσθήκες Μαρτίου

16 Αναγνωριζόμενη Υπεραξία 31/03/2007 Αναγνωριζόμενη Υπεραξία 31/12/2006 ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑ ΤΙΤΑΝΑΣ/ΦΟΙΒΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΥΔΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΔΥ ΕΤΑΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΝΕΡΤΕΚ ΣΥΝΟΛΟ Την 4/1/2007 Ο Όμιλος προχώρησε στην απόκτηση του 100% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ η οποία ενοποιήθηκε Ολικά για την Περίοδο 1/1-31/3/2007 και προέκυψε υπεραξία ύψους ,82 Το αποτέλεσμα της εταιρείας μετά φόρων για την περίοδο 1/1 31/3/2007, ήταν ζημιές ύψους ,46 Ημερομηνία εξαγοράς 4/1/2007 Αποκτηθέν ποσοστό 100,00% Τεμάχια (Σύνολο) : ,00 Αγορά Τεμαχίων : ,00 Ποσοστό Αγοράς 100,00% Ονομαστική Αξία (τεμ.) : 1,00 Τιμή Αγοράς (τεμ.) : 6,33 Τίμημα Αγοράς Μετοχών: -Τίμημα εξαγοράς ,00 -Άμεσες Δαπάνες Που αφορούν την Εξαγορά Συνολικό Τίμημα Απόκτησης ,00 Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων Εταιρείας ,18 Έσοδο Από Απόκτηση Θυγατρικής ,82 Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον όμιλο κατά την Απόκτηση της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα: 16

17 Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 0,00 0,00 Άύλα περιουσιακά στοιχεία , ,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 0,00 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 325,00 325,00 Αποθέματα 0,00 0,00 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις , ,61 Λοιπές Απαιτήσεις 1.552, ,57 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 0,00 0,00 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 0,00 0,00 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 Προβλέψεις 0,00 0,00 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (57.477,00) (57.477,00) Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (10.155,00) (10.155,00) Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας ,18 Ποσοστό Συμμετοχής % Εύλογη Αξία Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ο ΟΜΙΛΟΣ A Τρίμηνο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ A Τρίμηνο Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη Περιόδου ( ) ( ) ( ) ( ) Προσαρμογές για: Φόρο (20.719) Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων Απομειώσεις Προβλέψεις Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων (18.029) 0 (18.029) 0 Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα 0 (139) 0 (139) Κέρδη/ (ζημιές) εύλογης αξίας παραγώγων 17

18 Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Κέρδη από πώληση Δ.π.Π. Χρημ/κών στοιχείων Κέρδη από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Έσοδα τόκων 746 (7.902) 746 (7.902) Έξοδα τόκων Έσοδα από μερίσματα Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (33.023) (5.290) Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρίες Συναλλαγματικά κέρδη/ (ζημιές) δανείων (153) 0 0 Λοιπές Συναλλαγματικές Διαφορές ( ) ( ) Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης Αύξηση/ (μείωση) αποθεμάτων Αύξηση/ (μείωση) απαιτήσεων Αύξηση/ (μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων ( ) ( ) ( ) ( ) Εκροή προβλέψεων Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης Άλλα Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ( ) ( ) ( ) ( ) Δεσμεύσεις Οι δεσμεύσεις του ομίλου και της εταιρείας έχουν ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/03/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/03/2007 1/1-31/12/2006 Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης Χορηγηθείσες εγγυήσεις πληρωμής Σύνολο Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/ /12/2006 ` 31/12/2006 Δεσμεύσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων

19 7.7 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Ενέχυρα Επί των ακινήτων της μητρικής εταιρείας στην Αμφίκλεια Ν. Φθιώτιδας έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού ,57 υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται να αρθεί σύμφωνα με σχετικό όρο νέας σύμβασης η οποία υπογράφηκε την 18/12/2006. Για εξασφάλιση δανείων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, υφίστανται κατά την τα παρακάτω ενέχυρα και εγγυήσεις: α) Ενέχυρο επί των μετοχών των παρακάτω εταιρειών, για εξασφάλιση χρηματοδότησης ποσού , με υπόλοιπο απαίτησης την 31/3/ , από την Εμπορική τράπεζα: Εταιρεία Μετοχές ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΝΔΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ β) Εταιρικές εγγυήσεις της μητρικής εταιρείας «ΔΕΛΤΑ PROJECT AE» και προσωπικές εγγυήσεις μετόχων για εξασφάλιση απαιτήσεων τραπεζών συνολικού ποσού περίπου Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη ή άλλου είδους απαίτηση επί των παγίων περιουσιακών ή άλλων στοιχείων των θυγατρικών εταιρειών. 7.8 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Υφίστανται επίδικες υποθέσεις για τις οποίες εκτιμάται ότι δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 7.9 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο μέχρι και τη χρήση 2000, έχει αποδεχθεί το υπ αριθμό /1/ εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης των διαχειριστικών χρήσεων 2001 & 2002, έχει ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2003, 2004, 2005, ενώ με αίτηση της την 15/5/07 ζήτησε τον έλεγχο και της χρήσης Ακολουθεί πίνακας με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του ομίλου: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ * ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛ.ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ 2006 DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΑΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

20 ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ ΥΔΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΕ (ΕΝ.ΔΥ. ΑΕ) ΜΥΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΕ) ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΑΔΕ Α.Ε.) ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2006 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2006 ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ELECTRON WATT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2006 ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ * Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται εταιρείες και χρήσεις οι οποίες θεωρούνται «περαιωθείσες ως ειλικρινείς για τα εισοδήματά τους», με βάση σχετικές πράξεις περαίωσης. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΘΕΙΣΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ 1999,2000,2001,2002 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ 2002 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ 2002 ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 2000,2001,2002 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΕ(ΕΝ.ΔΥ. ΑΕ) 2002 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΕΤΑΔΕ Α.Ε.) ,2000,2001, Λοιπές ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η έκβαση του φορολογικού 20

21 ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες απαιτήσεις Δεν υφίστανται σημαντικές ενδεχόμενες απαιτήσεις κατά την Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/3/ /3/ /3/ /3/2006 Μισθωτοί Ημερομίσθιοι Σύνολο Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρείας σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-31/3/07 1/1-31/3/06 1/1-31/3/07 1/1-31/3/06 Μισθοί, ημερομίσθια και επιδόματα Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης Αποζημιώσεις τερματισμού υπηρεσίας Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών Λοιπές παροχές σε εργαζόμενους Σύνολο

22 7.12 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη την 31/3/2007 παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Πωλήσεις προϊόντων 31/3/ /3/2006 Πωλήσεις προϊόντων 31/3/ /3/2006 Μητρική , ,15 Μητρική , ,43 Θυγατρικές Θυγατρικές Σύνολο , ,15 Σύνολο , ,43 Αγορές προϊόντων 31/3/ /3/2006 Αγορές προϊόντων 31/3/ /3/2006 Μητρική 7.705,60 0,00 Μητρική 7.705,60 0,00 Θυγατρικές Θυγατρικές Σύνολο 7.705,60 0,00 Σύνολο 7.705,60 0,00 Πωλήσεις υπηρεσιών 31/3/ /3/2006 Πωλήσεις υπηρεσιών 31/3/ /3/2006 Μητρική , ,00 Μητρική 5.580, ,00 Θυγατρικές Θυγατρικές Σύνολο , ,00 Σύνολο 5.580, ,00 Αγορές υπηρεσιών 31/3/ /3/2006 Αγορές υπηρεσιών 31/3/ /3/2006 Μητρική ,15 0,00 Μητρική ,15 0,00 Θυγατρικές Θυγατρικές ,53 0,00 Σύνολο ,15 0,00 Σύνολο ,68 0,00 22

23 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπόλοιπα από πωλήσεις/αγορές εμπορευμάτων - ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Υπόλοιπα από πωλήσεις/αγορές εμπορευμάτων Εισπρακτέα 31/3/ /12/2006 Εισπρακτέα 31/3/ /12/2006 Μητρική 8.175, ,11 Μητρική 8.175, ,96 Θυγατρικές Θυγατρικές Σύνολο 8.175, ,11 Σύνολο 8.175, ,96 Υπόλοιπα από πωλήσεις/αγορές στοιχείων του ενεργητικού - ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ Υπόλοιπα από πωλήσεις/αγορές στοιχείων του ενεργητικού Εισπρακτέα 31/3/ /12/2006 Εισπρακτέα 31/3/ /12/2006 Μητρική ,24 0,00 Μητρική ,72 0,00 Θυγατρικές Θυγατρικές Σύνολο ,24 0,00 Σύνολο ,72 0,00 Υπόλοιπα από πωλήσεις/αγορές εμπορευμάτων - ΠΛΗΡΩΤΕΑ Υπόλοιπα από πωλήσεις/αγορές εμπορευμάτων Πληρωτέα 31/3/ /12/2006 Πληρωτέα 31/3/ /12/2006 Μητρική 9.383,86 0,00 Μητρική 9.383,86 0,00 Θυγατρικές Θυγατρικές Σύνολο 9.383,86 0,00 Σύνολο 9.383,86 0,00 Υπόλοιπα από πωλήσεις/αγορές στοιχείων του ενεργητικού - ΠΛΗΡΩΤΕΑ Υπόλοιπα από πωλήσεις/αγορές υπηρεσιών Πληρωτέα 31/3/ /12/2006 Πληρωτέα 31/3/ /12/2006 Μητρική ,80 0,00 Μητρική 2.454,90 0,00 Θυγατρικές Θυγατρικές ,96 0,00 Σύνολο ,80 0,00 Σύνολο ,06 0,00 23

24 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη Ο ΟΜΙΛΟΣ Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη 31/3/ /3/ /3/ /3/2006 Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους Βραχυπρόθεσμες παροχές σε εργαζομένους - Μισθοί , ,00 - Μισθοί , ,00 - Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 5.347, ,90 - Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 5.347, ,90 - Λοιπές αμοιβές υπηρεσιών (ΑΠΥ- ΔΣ) , ,05 - Λοιπές αμοιβές υπηρεσιών(απυ-δσ) , ,90 Σύνολο , ,95 Σύνολο , , Παροχές στη Διοίκηση Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/03/07 31/03/06 31/03/07 31/03/06 Αμοιβές ΔΣ , , , ,05 Μισθοί & άλλες βραχ εργασ παροχές , , , ,90 Αμοιβές συνδεδ εταιρ με Δ/κα Στελέχη και μέλη ΔΣ , , ,01 0, , , , ,95 Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους) Κέρδη/ Ζημίες ανά μετοχή Τα βασικά κέρδη / ζημίες ανά μετοχή (εκφρασμένα σε ευρώ ανά μετοχή) για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχουν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/03/ /03/ /03/ /03/2006 Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) ( ) ( ) ( ) ( ) (0,16) (0,08) (0,07) (0,07 24

25 7.15 Γεγονότα μετά την 31/3/2007 Την 19/4/2007 η Εταιρία μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που κατείχε από την 4/1/2007 στην «ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», στην εταιρία «ENDESA EUROPA SL.» η οποία εδρεύει στην Ισπανία (Μαδρίτη), αντί τιμήματος ισόποσου με αυτό της τιμής κτήσεως των ανωτέρω μετοχών, δηλαδή Την 23/4/2007 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε μικρή παράταση και τροποποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρίας, με βάση την οποία ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του ορίζεται η 20/5/2007 αντί της 31/3/2007, ενώ παράλληλα περίπου 272 χιλ. από την επενδυτική δράση Α.4 «Κατασκευή Υδροστροβίλων», μεταφέρονται στην επενδυτική δράση Γ.1 «ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» Λοιπά Σημαντικά Γεγονότα Το Διοικητικό Συμβούλιό κατά τις 28 & συνεδριάσεις του αποφάσισε: α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της «ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E» από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. του κ.ν.2190/1920,τα άρθρα 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν, στα πλαίσια σχετικής απόφασης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρίας και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ Κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την και ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Περαιτέρω αποφασίστηκε ο διορισμός ανεξάρτητων πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία θα αποτιμήσουν τις συγχωνευόμενες εταιρίες και θα γνωμοδοτήσουν για το δίκαιο και εύλογο επί της σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών. Προς το σκοπό της ορθής ενημέρωσης των μετόχων των εταιρειών και των επενδυτών γενικότερα ανακοινώθηκε η εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σχέση ανταλλαγής, η οποία τελεί υπό την αίρεση της επαλήθευσης των ανεξάρτητων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της εγκρίσεως των μετόχων των Γενικών Συνελεύσεων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση όπως, oι μέτοχοι της «ΔΕΛΤΑ PROJECT» να ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» με σχέση ανταλλαγής 1 κοινής εισηγμένης μετά ψήφου μετοχής της «ΔΕΛΤΑ PROJECT» ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ έκαστης, προς 0,1888 κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ. Οι προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής αντανακλούν τα κλεισίματα όλων των εταιρειών της τελευταίας συνεδρίασης του ΧΑ της , οι οποίες εμπίπτουν στο εύρος τιμών των εσωτερικών αποτιμήσεων. Τα Διοικητικά Συμβούλια των τριών εισηγμένων μετασχηματιζόμενων εταιρειών αποφάσισαν σύμφωνα με το νόμο να διορίσουν από κοινού την NBGI, EFG EUROBANK και ΑLPHA BANK, οι οποίες θα αποτιμήσουν τις συγχωνευόμενες εταιρίες και θα γνωμοδοτήσουν και θα επαληθεύσουν για το δίκαιο και εύλογο επί της ανωτέρω σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών. β) την αναθεώρηση της από απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όσον αφορά την συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής εταιρίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από την Εταιρία, δεδομένου του επανακαθορισμού της στρατηγικής του Ομίλου Μυτιληναίος στο χώρο της ενέργειας στα πλαίσια της συμμαχίας του με τον Ισπανικό Όμιλο «ENDESA» και γ) την έγκριση των όρων της Σύμβασης απόσχισης και εισφοράς των κλάδων της Εταιρείας (i) κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ii) κατασκευής ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας, στην κατά 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 25

26 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 του κ.ν. 2190/1920 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. δ) μετά και από σχετική υπόδειξη του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως ημερομηνία ισολογισμού της ανωτέρω απόσχισης, ορίσθηκε η 31/3/2007. Η ολοκλήρωση του συνόλου των ανωτέρω μετασχηματισμών τελεί υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των τριών εταιρειών που αναμένεται να αποφασίσουν εντός του β τριμήνου του 2007 και την αίρεση της κατά νόμο λήψεως όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. 26

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Ισολογισμός... 3 2. Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 30.09.2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 10357/06/Β/86/113 ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 11 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2008) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Η παρούσα Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2015 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2015 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Πληροφορίες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» ΑΡ. Μ.Α.Ε: 6801/06/Β/86/08 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΑΛΙΜΟΣ Της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2008 (Με βάση το άρθρο 6 του Ν.3556/2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006

ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34) Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΛΠ 34)

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2012 30.9.2012 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2006 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2006) Βεβαιώνεται ότι Οι συνημμένες σημειώσεις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.

FOLLI FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. FOLLI FOLLIE A.B.E.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (περίοδος από 1 Ιανουαρίου εως 30 Ιουνίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες συνοπτικές Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Απλές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας)

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ομίλου και Εταιρίας) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για την χρήση 2007. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. για την χρήση 2007. (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2007 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που επανεγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το Ν.

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το Ν. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 30 η Σεπτεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το Ν.3556/2007 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11045/06/Β/86/10 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9927/06/Β/86/97 Μαραγκοπούλου 80, Πάτρα Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/03/2007 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Μ.Α.Ε.: 51526/01ΑΤ/Β/02/537 Αρ. Μ. ΓΕΜΗ 8006101000 ΕΔΡΑ: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8, ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου της δωδεκάμηνης περιόδου από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006

AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006 AΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα