1ο πρόσωπο ενικού: Benim = δικός μου / δική μου / δικό μου / δικοί μου / δικές μου / δικά μου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1ο πρόσωπο ενικού: Benim = δικός μου / δική μου / δικό μου / δικοί μου / δικές μου / δικά μου"

Transcript

1 Κτητικές καταλήξεις - İyelik takıları 1ο πρόσωπο ενικού: Benim = δικός μου / δική μου / δικό μου / δικοί μου / δικές μου / δικά μου -m (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν) -ım, -im, -um, -üm (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο) Sıra-m-da bir kalem var => Sıramda bir kalem var Θρανίο μου στο ένα μολύβι υπάρχει. => Στο θρανίο μου υπάρχει ένα μολύβι. Sınıf-ım büyük-tür. => Sınıfım büyüktür. Τάξη μου μεγάλη είναι. => Η τάξη μου είναι μεγάλη. Kalem-im kalemlik-te-dir. => Kalemim kalemliktedir. Μολύβι μου κασετίνα στην είναι. => Το μολύβι μου είναι στην κασετίνα. Doktor-um Larnaka'-da yaşıyor. => Doktorum Larnaka'da yaşıyor. Γιατρός μου Λάρνακα στην ζει. => Ο γιατρός μου ζει στην Λάρνακα. Müdür-üm büro-da değil. => Müdürüm büroda değil. Διευθυντής μου γραφείο στο δεν. => Ο διευθυντής μου δεν είναι στο γραφείο. 2ο πρόσωπο ενικού: Senin = δικός σου / δική σου / δικό σου / δικοί σου / δικές σου / δικά σου -n (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν) -ın, -in, -un, -ün (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο) ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1

2 Çanta-n sınıf-ta-dır. => Çantan sınıftadır. Τσάντα σου τάξη στην είναι. => Η τσάντα σου είναι στην τάξη. Ad-ın ne? => Adın ne? Όνομα σου τί; => Πώς ονομάζεσαι; Ev-in nerede bulunuyor? => Evin nerede bulunuyor? Σπίτι σου πού βρίσκεται; => Πού βρίσκεται το σπίτι σου; Okul-un Lefkoşa'-da mı? => Okulun Lefkoşa'da mı? Σχολείο σου Λευκωσία στην; => Το σχολείο σου είναι στην Λευκωσία. Süt-ün masa-da-dır. => Sütün masadadır. Γάλα σου τραπέζι στο είναι. => Το γάλα σου είναι στο τραπέζι. 3ο πρόσωπο ενικού: Onun = δικός του/της/του / δική του/της/του / δικό του/της/του / δικοί του/της/του / δικές του/της/του / δικά του/της/του -sı, -si, -su, -sü (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν) -ı, -i, -u, -ü (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο) Çanta-sı güzel-dir. => Çantası güzeldir. Τσάντα του/της/του ωραία είναι. => Η τσάντα του/της/του είναι ωραία. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2

3 Anne-si hasta-dır. => Annesi hastadır. Μητέρα του/της/του άρρωστη είναι. => Η μητέρα του/της/του είναι άρρωστη. Radyo-su nerede-dir? => Radyosu nerededir? Ραδιόφωνο του/της/του πού είναι; => Πού είναι το ραδιόφωνο του/της/του; Enstitü-sü Atina'-da bulunuyor. => Enstitüsü Atina'da bulunuyor. Ινστιτούτο του/της/του Αθήνα στην βρίσκεται. => Το ινστιτούτο του/της/του βρίσκεται στην Αθήνα. Restoran-ı çok büyük-tür. => Restoranı çok büyüktür. Εστιατόριο του/της/του πολύ μεγάλο είναι. => Το εστιατόριο του/της/του είναι πολύ μεγάλο. Ders-i yok. => Dersi yok. Μάθημα του/της/του δεν υπάρχει. => Δέν έχει μάθημα. Pasaport-u yok. => Pasaportu yok. Διαβατήριο του/της/του δεν υπάρχει. => Δεν έχει διαβατήριο. Köy-ü Atina'-ya yakın-dır. => Köyü Atina'ya yakındır. Χωριό του/της/του Αθήνα στην κοντά είναι. => Το χωριό του/της/του είναι κοντά στην Αθήνα. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3

4 1ο πρόσωπο πληθυντικού: Bizim = δικός μας / δική μας / δικό μας / δικοί μας / δικές μας / δικά μας -mız, -miz, -muz, -müz (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν) -ımız, -imiz, -umuz, -ümüz (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο) Sıra-mız-da kalem var. => Sıramızda kalem var. Θρανίο μας στο μολύβια υπάρχουν. => Στο θρανίο μας υπάρχουν μολύβια. Anne-miz hasta-dır. => Annemiz hastadır. Μητέρα μας άρρωστη είναι. => Η μητέρα μας είναι άρρωστη. Radyo-muz pahalı-dır. => Radyomuz pahalıdır. Ραδιόφωνο μας ακριβό είναι. => Το ραδιόφωνο μας είναι ακριβό. Enstitü-müz-e gidiyoruz. => Enstitümüze gidiyoruz. Ινστιτούτο μας στο πηγαίνουμε. => Πηγαίνουμε στο ινστιτούτο μας. Sınıf-ımız büyük-tür. => Sınıfımız büyüktür. Τάξη μας μεγάλη είναι => Η τάξη μας είναι μεγάλη. Ev-imiz küçük-tür. => Evimiz küçüktür. Σπίτι μας μικρο είναι. => Το σπίτι μας είναι μικρό. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 4

5 Doktor-umuz-u bekliyoruz. => Doktorumuzu bekliyoruz. Γιατρό μας τον περιμένουμε. => Περιμένουμε τον γιατρό μας. Müdür-ümüz izinli-dir.. => Müdürümüz izinlidir.. Διευθυντής μας με άδεια (αδειούχος) ) είναι. => Ο διευθυντής μας είναι με άδεια (αδειούχος). 2ο πρόσωπο πληθυντικού: Sizin = δικός σας / δική σας / δικό σας / δικοί σας / δικές σας / δικά σας -nız, -niz, -nuz, -nüz (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν) -ınız, -iniz, -unuz, -ünüz (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο) Çanta-nız-ı alınız! => Çantanızı alınız! Τσάντα σας την πάρτε! => Πάρτε την τσάντα σας. Anne-niz ev-de mi? => Anneniz evde mi? Μητέρα σας σπίτι στο (είναι); => Η μητέρα σας είναι στο σπίτι; Radyo-nuz-u aldınız mı? => Radyonuzu aldınız mı? Ραδιόφωνο σας το πήρατε; => Πήρατε το ραδιόφωνο σας; Enstitü-nüz-den geliyoruz. => Enstitünüzden geliyoruz. Ινστιτούτο σας από ερχόμαστε. => Ερχόμαστε από το ινστιτούτο σας. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 5

6 Sınıf-ınız nerede bulunuyor? => Sınıfınız nerede bulunuyor? Τάξη σας που βρίσκεται; => Που βρίσκεται η τάξη σας. Ev-iniz-de kaç oda var? => Evinizde kaç oda var? Σπίτι σας στο πόσα δωμάτιο υπάρχει; => Πόσα δωμάτια έχει το σπίτι σας; Okul-unuz-dan geçtim. => Okulunuzdan geçtim. Σχολείο σας από πέρασα. => Πέρασα από το σχολείο σας. Tişört-ünüz yeni, değil mi?. => Tişörtünüz yeni, değil mi? Φανέλα σας καινούργια, δεν είναι; => Η φανέλα σας είναι καινούργια, δεν είναι έτσι; 3ο πρόσωπο πληθυντικού: Onların = δικός τους / δική τους / δικό τους / δικοί τους / δικές τους / δικά τους -sı, -si, -su, -sü (όταν η λέξη τελειώνει σε φωνήεν) -ı, -i, -u, -ü (όταν η λέξη τελειώνει σε σύμφωνο) -ları, -leri (*) (Onların) çanta-sı güzel-dir. => (Onların) çantası güzeldir. Τσάντα τους ωραία είναι. => Η τσάντα τους είναι ωραία. (Onların) anne-si hasta-dır. => (Onların) annesi hastadır. Μητέρα τους άρρωστη είναι. => Η μητέρα τους είναι άρρωστη. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 6

7 (Onların) radyo-su nerede-dir? => (Onların) radyosu nerededir? Ραδιόφωνο τους πού είναι; => Πού είναι το ραδιόφωνο τους; (Onların) enstitü-sü Atina'-da bulunuyor. => (Onların) enstitüsü Atina'da bulunuyor. Ινστιτούτο τους Αθήνα στην βρίσκεται. => Το ινστιτούτο τους βρίσκεται στην Αθήνα. (Onların) restoran-ı çok büyük-tür. => (Onların) restoranı çok büyüktür. Εστιατόριο τους πολύ μεγάλο είναι. => Το εστιατόριο τους είναι πολύ μεγάλο. (Onların) ders-i yok. => (Onların) dersi yok. Μάθημα τους δεν υπάρχει. => Δέν έχουν μάθημα. (Onların) pasaport-u yok. => (Onların) pasaportu yok. Διαβατήριο τους δεν υπάρχει. => Δεν έχουν διαβατήριο. (Onların) köy-ü Atina'-ya yakın-dır. => (Onların) köyü Atina'ya yakındır. Χωριό τους Αθήνα στην κοντά είναι. => Το χωριό τους είναι κοντά στην Αθήνα. * Μπορούμε να βάλουμε πληθυντικό πριν την κτητική κατάληξη όπως φαίνεται στα επόμενα δύο παραδείγματα Pasaport-ları yok. => Pasaportları yok. Διαβατήριο τους δεν υπάρχει. => Δεν έχουν διαβατήριο. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7

8 Köy-leri Atina'-ya yakın-dır. => Köyleri Atina'ya yakındır. Χωριό τους Αθήνα στην κοντά είναι. => Το χωριό τους είναι κοντά στην Αθήνα. Σημείωση: Οι κτητικές καταλήξεις του 3ου προσώπου πληθυντικού είναι ίδιες με τις καταλήξεις του 3ου προσώπου ενικού. Εάν δεν γίνεται κατανοητό από το κείμενο ή από τα συμφραζόμενα τότε για να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για καταλήξεις πληθυντικού τοποθετούμε την λέξη onların πριν από την λέξη με την κτητική κατάληξη. Προσοχή: Λέξεις με διάφορες καταλήξεις μπορεί να έχουν πολλές σημασίες όπως φαίνεται στο πιο κάτω παράδειγμα. Η λέξη çanta με τις καταλήξεις -lar και -ı => çantaları σημαίνει: 1. çantaları = τις τσάντες (αιτιατική πτώση) 2. çantaları = η τσάντα τους 3. çantaları = οι τσάντες του 4. çantaları = οι τσάντες τους 1. Çantaları al! = Πάρε τις τσάντες. 2. (Onların) Çantaları sınıftadır. = Η τσάντα τους είναι στην τάξη. 3. (Onun) Çantaları bürodadır. = Οι τσάντες του είναι στο γραφείο. 4. (Onların) Çantaları avludadır. = Οι τσάντες τους είναι στην αυλή. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I ]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I ] ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [ ΜΑΘΗΜΑ:ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ I ] Türk alfabesi(= το αλφάβητο του Τούρκου): Αα (α) Βb (μπε) Cc (τζε) Çç (τσε) Dd (ντε) Ee (ε) Ff (φε) Gg (γκε) Ğğ (γιουμουσακ γκε)- το κεφαλαίο δε χρησιμοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 http://tourkika.wordpress.com

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1 http://tourkika.wordpress.com Αρμονία φωνηέντων και συμφώνων. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της τουρκικής γραμματικής είναι η αρμονία φωνηέντων και συμφώνων. Οι κανόνες της αρμονίας των φωνηέντων και των συμφώνων ισχύουν σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω Τουρκικά ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣKΑΛΙΑΣ. Hakan Yılmaz. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Dilmer

Μαθαίνω Τουρκικά ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣKΑΛΙΑΣ. Hakan Yılmaz. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Dilmer Μαθαίνω Τουρκικά ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΣKΑΛΙΑΣ 1 Hakan Yılmaz ΕΚΔΟΣΕΙΣ Dilmer Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1- Alfabe... 5 2- Tanışma... 6 3- Bu ne? / Bu kim?... 8 4 Καταλήξεις πληθυντικού (ler)... 11 5- Bunlar ne?

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΥΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 ΤΑ ΑΡΘΡΑ Στην Ελληνική γλώσσα έχουμε 2 είδη άρθρων, το οριστικό και το αόριστο. α. Το αόριστο άρθρο συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Ejercicios de Gramática

Ejercicios de Gramática 1. Γραψτε το σωστό άρθρο Παιδί Φοιτητής Ελλάδα Έλληνας Μαδρίτη Λολούδι Αναπτήρας Παλτό Νερό Άνθρωπος Βιβλίο Γυναίκα Άντρας Σχολείο Βιβλιοθήκη Μάθημα Λέξη Γλώσσα Σπίτι Λογαριασμός Λόγος Κόρη Ήλιος Παραλία

Διαβάστε περισσότερα

ŞİMDİKİ ZAMAN - ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. İmek yardımcı fiili Βοηθητικό ρήμα είμαι

ŞİMDİKİ ZAMAN - ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ. İmek yardımcı fiili Βοηθητικό ρήμα είμαι ŞİMDİKİ ZAMAN - ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ İmek yardımcı fiili Βοηθητικό ρήμα είμαι Το ρήμα είμαι στον ενεστώτα (σε όλα τα πρόσωπα) είναι κατάληξη και δεν τονίζεται ποτέ. Παράδειγμα με την λέξη doktor (ντοκτόρ) = γιατρός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Μετράω τα πράγµατα γύρω µου

Μετράω τα πράγµατα γύρω µου Μετράω τα πράγµατα γύρω µου Όλα τα πράγµατα γύρω µας µέσα στα οποία κινούµαστε έχουν γίνει µε βάση τις δικές µας διαστάσεις (ύψος, πλάτος, αναλογίες). Όταν σχεδιάζουµε ένα αντικείµενο ή δηµιουργούµε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Τα γράμματα της γλώσσας μας κάνουν το αλφάβητο και είναι 24: α, Α = άλφα ν, Ν = νι β, Β = βήτα ξ, Ξ = ξι γ, Γ = γάμα ο, Ο = όμικρον δ, Δ = δέλτα π, Π = πι ε, Ε = έψιλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι δύο φίλοι μιλάνε για τον αγώνα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Οι δύο φίλοι μιλάνε για τον αγώνα ΕΝΟΤΗΤΑ 11 - Ρούχα και χρώματα A ΜΕΡΟΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Κωνσταντίνος: Ρόμπερτ: Κωνσταντίνος: Ρόμπερτ: Κωνσταντίνος: ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Οι δύο φίλοι μιλάνε για τον αγώνα Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΕΛ. 3 2. ΤΟ ΡΗΜΑ «ΕΙΜΑΙ» ΣΕΛ. 5 3. ΡΗΜΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΣΕΛ. 7 4. ΑΡΘΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΣΕΛ. 11 5. ΟΥΔΕΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξιλόγιο. Τσάρκα: περίπατος, βόλτα (λαϊκά). Π.χ.: Πάµε µια τσάρκα στην παραλία; Ο καιρός είναι υπέροχος!

Λεξιλόγιο. Τσάρκα: περίπατος, βόλτα (λαϊκά). Π.χ.: Πάµε µια τσάρκα στην παραλία; Ο καιρός είναι υπέροχος! ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - «για την Θεσσαλονίκη» Τραγούδι 1 Θεσσαλονικιά Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να µε προσπερνάει, είδα µια ωραία Σαλονικιά. Στίχοι: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας. Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις

Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας. Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε την Κατερίνα και τη Βασιλική, δύο µητέρες µικρών κοριτσιών, σε διαλόγους επικοινωνίας µε τη δασκάλα των παιδιών τους και άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πάλι μαζί! Με τι θα ασχοληθούμε

Πάλι μαζί! Με τι θα ασχοληθούμε Πάλι μαζί! Γεια σας, παιδιά! Είμαι η Τούλα η Κοτούλα! Ήρθαμε, εγώ κι οι φίλοι μου, να παίξουμε μαζί σας και να σας μάθουμε πολλά από αυτά που ξέρουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε υπέροχα! Αρχίζουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, ο Ανδρέας επισκέπτεται ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ζητάει πληροφορίες και υπηρεσίες για διάφορα βασικά θέµατα, όπως η ασφάλιση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ («ΠΡΕΠΕΙ») GEREKLİLİK KİPİ

Η ΕΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ («ΠΡΕΠΕΙ») GEREKLİLİK KİPİ Xριστίνα Σανλίογλου Τουρκική Γραμματική στα ελληνικά 26 Η ΕΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ («ΠΡΕΠΕΙ») GEREKLİLİK KİPİ Χρήση Χρησιμοποιούμε αυτή την έγκλιση για να δείξουμε την αναγκαιότητα πραγματοποίησης μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πάμε στο πάρτυ;

ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πάμε στο πάρτυ; ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - Στο πάρτυ ή στο θέατρο; Α ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Πάμε στο πάρτυ; Σοφία: Βασιλική: Απόστολος: Βασιλική: Σοφία: Απόστολος: Σοφία, Βασιλική: Παιδιά σήμερα γιορτάζει ο Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

1. Μυστήρια ycvcoaia! 2. Εγώ και ecu μαζί. προσωπικές αντωνυμα

1. Μυστήρια ycvcoaia! 2. Εγώ και ecu μαζί. προσωπικές αντωνυμα αντωνυμίες Π ΡΟΣΩΠ Ι Κ ΕΣ προσωπικές αντωνυμα 1. Μυστήρια ycvcoaia! Αγόρια: Γεια σας, κορίτσια! Κορίτσια: Γεια σας! Γιάννης: Πάμε για μπάσκετ; Θα παίξουμε δίδυμοι 1 εναντίον διδύμων! Μαρία: Μα είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 4 Διάρκεια; 2.30 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι

Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Γραμματικές ιδιομορφίες & όροι Όρος Εξήγηση Παράδειγμα Αιτιατική Η Αιτιατική είναι η πτώση του άμεσου αντικειμένου. Συνήθως συμβαίνει κάτι σε έμβια όντα ή αντικείμενα. Η Αιτιατική μπορεί επίσης να χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 3 ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα, ψάχνει να βρει δουλειά. Η εταιρεία ABC βοηθάει τους ανέργους να βρουν δουλειά, βρίσκοντας αγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος του Foundation College

Μετά το τέλος του Foundation College Μετά το τέλος του Foundation College Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτή τη σελίδα έχουν στόχο να ενημερώσουν τους μαθητές του Foundation College για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν αφού τελειώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ενότητα 11 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Ενότητα 11 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε διάφορους διαλόγους σχετικά µε τις µετακινήσεις. Οι πρωταγωνιστές των διαλόγων µετακινούνται µέσα στην πόλη, ζητούν κατευθύνσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσδιοριστικά του ονόματος της νέας ελληνικής Περιγραφική-συγκριτική και διδακτική προσέγγιση

Τα προσδιοριστικά του ονόματος της νέας ελληνικής Περιγραφική-συγκριτική και διδακτική προσέγγιση Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου Καθ. Γλωσσολογίας/Πανεπιστήμιο Αθηνών Τα προσδιοριστικά του ονόματος της νέας ελληνικής Περιγραφική-συγκριτική και διδακτική προσέγγιση 1. Εισαγωγή -στόχος Στόχος αυτής της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα