Θ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΠΟΛΘ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΠΟΛΘ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ"

Transcript

1 Θ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΠΟΛΘ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ Νίκοσ Κομνθνόσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Ερευνθτικι Μονάδα URENIO Θμερίδα CYTA για τθν Παγκόςμια Θμζρα Σθλεπικοινωνιϊν Καλφτερθ Πόλθ, Καλφτερθ Ηωι με Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν Λευκωςία 20 Μαΐου 2010

2 Πεπιεσόμενα 1. Αναδυόμενθ θλεκτρονικι ευφυισ πόλθ 2. τρατθγικζσ για ευφυείσ πόλεισ: Σρεισ περιπτϊςεισ 3. χεδιάηοντασ ευφυείσ πόλεισ: Ζρευνα ςτο URENIO

3 1. Αναδυόμενθ θλεκτρονικι ευφυισ πόλθ

4 Ευφυείσ πόλεισ Ευφυείσ πόλεισ: τρατθγικι ανάπτυξθσ και μοντζλο προγραμματιςμοφ των πόλεων που δθμιουργείται από τθ ςφγκλιςθ δφο μεγάλων ςφγχρονων ρευμάτων για τθν πόλθ και τθν αςτικι ανάπτυξθ: Από τθ λειτουργία τθσ πόλθσ ωσ περιβάλλοντοσ δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ: βλ. βιβλιογραφία για πόλεισ γνϊςεων, πόλεισ καινοτομίασ, δθμιουργικζσ πόλεισ. Από τθν αναπαράςταςθ, διακυβζρνθςθ, και λειτουργία των πόλεων μζςω τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ: βλ. βιβλιογραφία ζξυπνθσ ανάπτυξθσ, cyber cities, ψθφιακισ πόλθσ, πόλθσ και τθλεπικοινωνιϊν.

5 Ευφυείσ πόλεισ Ζνα πιο εξελιγμζνο, ςφνκετο, και αποτελεςματικό αςτικό ςφςτθμα Πιο ςφνθετο και εξελιγμζνο αςτικό ςφςτημα Προςτίκεται ζνα νζο επίπεδο (ψθφιακόσ χϊροσ) ςτο αςτικό ςφςτθμα (δραςτθριότθτεσ, χριςεισ, υποδομζσ, κτίςματα, προγραμματιςμόσ, πολεοδομία) Οι ψθφιακζσ υποδομζσ (ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ) και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ δθμιουργοφν μια ομπρζλα επικοινωνίασ και διαχείριςθσ πάνω ςτισ δραςτθριότθτεσ και υποδομζσ Χωρικό φςτθμα Καινοτομίασ Πιο αποτελεςματικό αςτικό ςφςτημα: Καλφτερη διαχείριςη 4 προβλημάτων Ανταγωνιςτικότθτασ, ανάπτυξθσ, εξωςτρζφειασ των παραγωγικϊν clusters ςτθ μεταποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ (βλ. Singapore in2015, ENOLL) Περιβάλλοντοσ και αςφάλειασ των πόλεων (βλ. IMB, Smarter Cities) Μετακινιςεων ςτισ πόλεισ (βλ. MS, Intelligent Transport proof of concept) Διακυβζρνθςθσ και υπθρεςιϊν ςτον πολίτθ Δθμιουργοφνται καινοτομίεσ διαδικαςίασ ςτθ διαχείριςθ των πόλεων και καινοτομίεσ νζων προϊόντων / υπηρεςιών ψθφιακοφ χαρακτιρα

6 Ψθφιακόσ χϊροσ των πόλεων υνιςτϊςεσ Δίκτυο Εφαρμογζσ Τπθρεςίεσ Σεχνολογίεσ Data Σεχνολογίεσ

7 Ψθφιακόσ χϊροσ των πόλεων Λειτουργεί ωσ ενιςχυτισ / πολλαπλαςιαςτισ καινοτομίασ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ: Ο ψθφιακόσ χϊροσ προςφζρει το περιβάλλον / εργαλεία ανάπτυξθσ νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν. Ενιςχφει το ςφςτθμα καινοτομίασ των πόλεων. Αλυςίδεσ προϊόντων και υπθρεςιϊν των πόλεων ςε παγκόςμια κλίμακα ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ: Ο ψθφιακόσ χϊροσ επιτρζπει τθ δθμιουργία νζων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν (Οπτικοποίθςθ, προσ παραγωγοφσ και πολίτεσ, εξοικονόμθςθ, διαχείριςθ υποδομϊν) ΑΠΟΫΛΟΠΟΙΗΗ: Ο ψθφιακόσ χϊροσ μεταφζρει δραςτθριότθτεσ από τον φυςικό χϊρο τθσ πόλθσ ςτο ψθφιακό χϊρο Πάροχοσ προϊόντων / υπθρεςιϊν Ψηφιακόσ χώροσ Ψηφιακόσ χώροσ Πάροχοσ υπθρεςιϊν Ανάπτυξθ προϊόντων Χριςτεσ Χριςτεσ

8 Ευφυείσ πόλεισ Μεγάλοι τομείσ εφαρμογϊν ψθφιακισ τεχνολογίασ ςτισ πόλεισ Οικονομία τησ καινοτομίασ (κατά τομζα / cluster) 1- Πλθροφόρθςθ: Παρακολοφκθςθ αγορϊν και τεχνολογιϊν 2- Μάκθςθ Μεταφορά και απόκτθςθ τεχνολογίασ 3- Καινοτομία Ανάπτυξθ νζων προϊόντων και υπθρεςιϊν 4- Προβολι, προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν Τποδομζσ πόλεων 1- Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 2- Μετακίνθςθ και parking 3- Διαχείριςθ νεροφ 4- Περιβάλλον και αςφάλεια Διακυβζρνηςη πόλεων 1- Γνωρίηοντασ τθν περιοχι - Εικονικι περιιγθςθ 2-Πλθροφόρθςθ πολιτϊν 3- Τπθρεςίεσ δθμόςιασ διοίκθςθσ προσ τον πολίτθ 4-υμμετοχικι ςτθ λιψθ αποφάςεων - δθμοκρατία

9 Δφο μεγάλεσ κατευκφνςεισ δθμιουργίασ ευφυϊν πόλεων Smart cities: Κάκε ςτοιχείο τθσ πόλθσ αποκτά και θλεκτρονικι ψθφιακι υπόςταςθ 6

10 Δφο μεγάλεσ κατευκφνςεισ δθμιουργίασ ευφυϊν πόλεων Intelligent Communities: Ψθφιακι υποςτιριξθ των οικοςυςτθμάτων καινοτομίασ Broadband infrastructure policy Digital inclusion policy ICTs Intel Community Strategy Innovation policy Policy for knowledge workers Innov Promotion and marketing policy Place 10

11 Αρχιτεκτονικι ευφυϊν πόλεων 3 χϊροι 3 τφποι ευφυΐασ Cluster Tech Park Res. Inst. Cluster Επίπεδο ΙΙΙ: Ψθφιακόσ χϊροσ - Περιλαμβάνει ψθφιακά εργαλεία και εφαρμογζσ - ζνα εικονικό περιβάλλον χειριςμοφ τθσ πλθροφορίασ και των γνϊςεων (Ευφυΐα μθχανισ). e-intelligence e-technologies Επίπεδο ΙΙ: Θεςμικόσ χϊροσ τθσ οικονομίασ γνϊςθσ - Θεςμοί ςυνεργαςίασ για μάκθςθ και καινοτομία, ςτρατθγικι πλθροφόρθςθ, χρθματοδότθςθ κινδφνου, μεταφορά τεχνολογίασ, ςυνεργατικι ανάπτυξθ νζων προϊόντων (Κοινωνικό κεφάλαιο υλλογικι ευφυΐα). Technology Transfer Organisations Tech Parks, Tech Networks, Brokers, Consultants e-innovation Innovation Financing Banks, Business Angels, Venture Capital, Regional Incentives CLUSTERS Group of companies in cooperation Vertical / Horizontal Universities / Research Institutes Public R&D Laboratories Private R&D Departments and Centres Technology Information System Patents, Standards, Technical Publications, Emerging Markets, Foresight e-markets Επίπεδο Ι: Φυςικόσ χϊροσ - Δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ-γνϊςεων τθσ πόλθσ. Clusters και παραγωγικζσ ςυνοικίεσ μεταποίθςθσ και υπθρεςιϊν (Διανοθτικό κεφάλαιο ατομικι ευφυΐα). Dev. Org. Univ. Labs 11

12 2. τρατθγικζσ για ευφυείσ πόλεισ: Σρεισ περιπτϊςεισ

13 τρατηγικζσ πόλεων: Βραβεία ευφυϊν κοινοτιτων ICF Bangalore, India -Seoul, S. Korea Singapore -Taipei, Taiwan -Victoria, Australia -Yokosuka, Japan Mitaka, Japan -Tianjin, China -Singapore Taipei, Taiwan - Tianjin, China - Gagnam District Seoul Αςία -Αυςτραλία Αμερική Ευρώπη -Calgary, Alberta, CA -Florida, high tech corridor, US - LaGrange, Georgia, US -Spokane, Washington, US -Western Valley, N. Scotia, CA -Pirai, Brazil -Toronto, Ontario, CA -Cleveland, Ohio, US -Waterloo, Ontario, CA - Ichikawa, Japan Gangnam District -Ottawa-Gatineau, Ontario, CA -Sunderland, Tyne & Wear, UK - Waterloo, Ontario, CA Gagnam District Seoul -Fredericton, New Brunswick, CA -Northeast Ohio, US -Westchester, New York, US -Winston-Salem, N. Carolina, US Bristol, Virginia, US - Fredericton, New Brunswick - Moncton, New Brunswick, CA 2010 Suwon, South Korea - Arlington County, VA - Dublin, Ohio, US - Ottawa, Ontario, CA -Sunderland, UK -Glasgow, UK - Sunderland, Tyne & Wear, UK -Issy-les-Moulineux, France Sunderland, Tyne & Wear, UK -Manchester, UK -Dundee, Scotland, UK - Issy-les-Moulineaux, FR --Tallinn, Estonia -Dundee, Scotland, UK -Tallinn, Estonia -Eindhoven, Netherlands - Issy-les-Moulineaux, FR -Stockholm, Sweden - Tallinn - Dundee, Scotland -Eindhoven - Tallinn, Estonia

14 ιγκαποφρθ, Βραβείο ICF 2001 in Intelligent Nation 2015: Παγκόςμια ανταγωνιςτικότητα Πηγή:

15 ιγκαποφρθ, in2015 Καινοτομία Ευρυηωνικότθτα - Διεκνοποίθςθ Vision Singapore: An Intelligent Nation, A Global City, Powered By Infocomm Innovation in2015 will fuel creativity and innovation among businesses and individuals by providing an infocomm platform that supports enterprise and talent. Integration in2015 will connect businesses, individuals and communities, giving them the ability to harness resources and capabilities - speedily and efficiently - across diverse businesses and geographies. Internationalisation in2015 will be the conduit for providing easy and immediate access to the world s resources as well as for exporting Singapore s ideas, products, services, companies and talent into the global markets. 10 τομείσ προτεραιότητασ 1. Digital media & Entertainment 2. Education and Learning 3. Financial Services 4. Government 5. Healthcare and Biomedical Sciences 6. Manufacturing and Logistics 7. Tourism, Hospitality and Retail 8. Infocomm Infrastructure 9. Enterprise Development for Singapore-based Infocomm Companies 10. Infocomm Manpower Development Πθγι:

16 ιγκαποφρθ, in2015 Ο τομζασ των πολυμζςων

17 Smart Amsterdam City Εξοικονόμηςη ενζργειασ Μείωςη CO2 Geuzenveld West Orange Climate Street Ship-to-Grid ITO Tower

18 Smart Amsterdam City: West Orange Εξοικονόμθςθ ενζργειασ

19 Smart Amsterdam City: Utrechtsestraat Εξοικονόμθςθ ενζργειασ και Διαχείριςθ Περιβάλλοντοσ

20 Cyberport, Hong Kong Εκπαίδευςη ανθρώπινου δυναμικοφ υνοικία media

21 Cyberport, Hong Kong Ανκρϊπινο δυναμικό υνοικία media 1. Φςζικόρ σώπορ: Studio + εξοπλιζμόρ 2. Κανόνερ λειηοςπγίαρ: Εκπαίδεςζη ζε ηεσνολογίερ media, σπήζη, πποώθηζη 3. Ψηθιακή ηεσνολογία: Εξοπλιζμόρ και λογιζμικό ανάπηςξηρ εθαπμογών multimedia - αποθήκεςζηρ θύλαξηρ διάδοζηρ

22 3. χεδιάηοντασ ευφυείσ πόλεισ: Ζρευνα ςτο URENIO

23 1. χεδιαςμόσ κατά οικοςυςτιματα / ςυνοικίεσ πόλθσ Βιομθχανικζσ ςυνοικίεσ, τεχνολογικζσ ςυνοικίεσ, κζντρο πόλθσ, hub λιμζνοσ, αεροδρομίου, πανεπιςτθμιακά campus, shopping malls, περιοχζσ αναψυχισ Ευφυισ Θεςςαλονίκθ

24 χεδιαςμόσ κατά οικοςυςτιματα / ςυνοικίεσ πόλθσ Ευφυείσ Βιομθχανικζσ υνοικίεσ Δίκτυα Living Labs Smart υνοικίεσ Κατοικίασ Smart CBD i-πανεπιςτθμιοφπολθ i-σεχνολογικά Πάρκα & Εκκολαπτιρια s

25 2. Ανάπτυξθ ενόσ ςυνόλου εφαρμογϊν κατά οικοςφςτθμα / ςυνοικία: Πλθροφόρθςθ Μάκθςθ Νζα γνϊςθ - Διάδοςθ ΒΑΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΧΣομζα παραγωγισ υνοικία 1. τρατθγικι ευφυΐα 2. Μεταφορά τεχνολογίασ - Μάκθςθ 3. Καινοτομία ςε ςυνεργαςία 4. Προϊκθςθ Ψθφιακζσ παγκόςμιεσ αγορζσ ΑΑποτελζςματα ΑΕΠ Απαςχόλθςθ Νζα προϊόντα Εξαγωγζσ Πωλιςεισ Μέηπηζη

26 Οι εφαρμογζσ ςτθρίηονται ςε αρχζσ ςυλλογικισ ευφυΐασ: Web 2.0, Crowdsourcing

27 Πλατφόρμα τρατθγικισ Πλθροφόρθςθσ Παρακολοφκθςθ αγορϊν και τεχνολογιϊν + Εμπιςτευτικζσ εκκζςεισ Πηγέρ Εγγραφές Portal Τεχνοδιάγνωζη Compass- ICAP Μονηέλο ανάλςζηρ Πεδία πληποθοπίαρ

28 Πλατφόρμα Μεταφοράσ Σεχνολογίασ Αποκικθ τεχνολογίασ χζδια αξιοποίθςθσ υμφωνίεσ εκμετάλλευςθσ

29 Πλατφόρμα Ανάπτυξθσ Νζων Προϊόντων Αγορά Νζο Προϊόν Προϊκθςθ - Διαχείριςθ

30 Πλατφόρμα Εικονικϊν Αγορϊν Πόλεων Ψθφιακι περιιγθςθ Ξενοδοχεία Εςτιατόρια - Καταςτιματα

31 Πλατφόρμα Ψθφιακισ Πόλθσ Τπθρεςίεσ ςτον πολίτθ υμμετοχι Σοπικι αγορά - Προβολι

32 Πλατφόρμεσ ςε ςυνδυαςμό: φνολο εφαρμογϊν για κζντρο πόλθσ Περιιγθςθ Πλθροφόρθςθ Αγορζσ Νζεσ Τπθρεςίεσ - Περιβάλλον Ατυχήματα Πρώτεσ βοήθειεσ Alert χζδια ζκτακτησ ανάγκησ Κλειςτοί δρόμοι 5

33 3. Κεντρικό ηιτθμα ευφυϊν πόλεων: Διαςφνδεςθ φυςικοφ κεςμικοφ ψθφιακοφ χϊρου κατά ςυνοικία και εφαρμογι Πλατφόρμεσ Cluster Res. Inst. Cluster e-intelligence e-technologies Ψηυιακοί Χώποι e-innovation e-markets TECHNOLOGY PRODUCERS TRAINING CENTRES R&D CENTRES TECH TRANSFER SUPPLIERS IPR LAWYERS INNOVATING COMPANY CONSULTANTS SUPPLIERS CUSTOMERS Θεσμοί στήπιξηρ καινοτομίαρ CUSTOMERS GOVERNMENT AGENCIES FUNDING ORGANIZATIONS MONITORING AGENCIES Επίπεδα Dev. Org. Univ. Labs Tech Park Καινοτόμα clusters & σςνοικίερ

34 Ολοκλιρωςθ ςυςτιματοσ: Διαςφνδεςθ ανκρϊπινθσ κοινότθτασ, κεςμϊν οργάνωςθσ, ψθφιακοφ χϊρου εφαρμογισ Target Groups Κοινότθτα πλθκυςμοφ Οργάνωςθ - Διαχείριςθ Ψθφιακι εφαρμογι ΤΣΘΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Κοινωνικόσ και φυςικόσ χϊροσ πόλθσ / ςυνοικίασ Δραςτθριότθτεσ και παραγωγικό οικοςφςτθμα Κοινωνικι ομάδα (cluster) αναφοράσ Ανκρϊπινο δίκτυο ςυγκζντρωςθσ / καταχϊρθςθσ δεδομζνων Σελικοί χριςτεσ προϊόντων και υπθρεςιϊν ΤΣΘΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΘ ΕΤΦΤΙΑ Κανόνεσ ςυγκζντρωςθσ, διανομισ πλθροφορίασ Πθγζσ πλθροφόρθςθσ Κανόνεσ επικφρωςθσ πλθροφορίασ + + Γνωςτικό μοντζλο ανάλυςθσ πλθροφορίασ Δθμιουργία / προςφορά υπθρεςιϊν Διαχείριςθ και βιωςιμότθτα υπθρεςιϊν Regional statistics Regional performance Sector performance Market watch R&D watch Foresight Authors Integrator Users Company audits Data integration model Software platform Operated by a regional back-office Feed back Information portal, reporting, alert, newsletter

35 4. Μζτρθςθ Αποτελζςματα, ικανοποίθςθ χρθςτϊν, βελτιςτοποίθςθ Κλάδο Βιομθχανίασ Χυνοικία ΠΛΑΣΦΟΡΜΕ ΓΙΑ ΕΤΦΤΕΙ ΠΟΛΕΙ ΑΑποτελζςματα ΑΕΠ Απαςχόλθςθ Νζα προϊόντα Εξαγωγζσ Πωλιςεισ Δείκτεσ εκκίνθςθσ Σομείσ Δραςτθριότθτεσ ΑΕΠ / κεφαλι Παραγωγικότθτα Εξαγωγζσ Καινοτομία Δείκτεσ χωρικοφ ςυςτιματοσ ευφυΐασ 3 διαςτάςεισ Ανκρϊπινο δυναμικό - δθμιουργι κι τάξθ Θεςμοί και πόροι καινοτομία σ Ευρυηωνικά δίκτυα και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ Δείκτεσ αποτελεςμάτων ΑΕΠ / κεφαλι Απαςχόλθςθ Παραγωγικότθτα Εξαγωγζσ Καινοτομία Νζα προϊόντα

36

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ

ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Στρατθγικζσ για παγκόςμια και διαδραςτικά ςυςτιματα καινοτομίασ Νίκοσ Κομνθνόσ Ερευνθτικι Μονάδα URENIO, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 2ο Πανελλινιο Συνζδριο Χωροταξίασ Πολεοδομίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς Πόλεις Ένα νέο παράδειγµα ανάπτυξης και σχεδιασµού των πόλεων

Ευφυείς Πόλεις Ένα νέο παράδειγµα ανάπτυξης και σχεδιασµού των πόλεων Ευφυείς Πόλεις Ένα νέο παράδειγµα ανάπτυξης και σχεδιασµού των πόλεων Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 9 Νοεµβρίου 2007 Περιεχόµενα I. Ευφυείς πόλεις: Η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυής Θεσσαλονίκη. Νίκος Κομνηνός URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ευφυής Θεσσαλονίκη. Νίκος Κομνηνός URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ευφυής Θεσσαλονίκη Νίκος Κομνηνός URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Συμπόσιο ΣΕΒ «Βιώσιμες Πόλεις» Θεσσαλονίκη 7 Δεκεμβρίου 2012 Δύο έρευνες για την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του ψθφιακοφ Ανοικτοφ Περιεχομζνου για τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ: Η περίπτωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ

Η ςθμαςία του ψθφιακοφ Ανοικτοφ Περιεχομζνου για τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ: Η περίπτωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ Η ςθμαςία του ψθφιακοφ Ανοικτοφ Περιεχομζνου για τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ: Η περίπτωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ εμινάριο τθσ Ερμοφπουλθσ για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πωρ οπγανώνοςμε ηην αζηική ηαςηόηηηα «Ηπάκλειο:Έξςπνη πόλη» Πποκλήζειρ ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού και ηεσνολογικών λύζεων

Πωρ οπγανώνοςμε ηην αζηική ηαςηόηηηα «Ηπάκλειο:Έξςπνη πόλη» Πποκλήζειρ ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού και ηεσνολογικών λύζεων Πωρ οπγανώνοςμε ηην αζηική ηαςηόηηηα «Ηπάκλειο:Έξςπνη πόλη» Πποκλήζειρ ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού και ηεσνολογικών λύζεων Κωςτισ Μοχιανάκθσ Προϊςτάμενοσ πλθροφορικισ Διμου Θρακλείου Η έξςπνη πόλη ωρ αζηική

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμέλεια Eυάγγελος Π. Δημητριάδης Γρηγόρης Καυκαλάς Κυριακή Τσουκαλά ΑΝΑΤΥΠO UNIVERSITY STUDIO PRESS. Eκδόσεις Eπιστημονικών Bιβλίων και Περιοδικών

Eπιμέλεια Eυάγγελος Π. Δημητριάδης Γρηγόρης Καυκαλάς Κυριακή Τσουκαλά ΑΝΑΤΥΠO UNIVERSITY STUDIO PRESS. Eκδόσεις Eπιστημονικών Bιβλίων και Περιοδικών Eπιμέλεια Eυάγγελος Π. Δημητριάδης Γρηγόρης Καυκαλάς Κυριακή Τσουκαλά ΑΝΑΤΥΠO UNIVERSITY STUDIO PRESS Eκδόσεις Eπιστημονικών Bιβλίων και Περιοδικών ΘΕΣΣΑΛOΝΙΚΗ 2010 Ευφυείς πόλεις ευφυείς συνοικίες: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;»

«Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» «Σριάντα πζντε χρόνια προσ τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ςτθν Ελλάδα: Σι μποροφμε να μάκουμε από τθ διαδρομι τθσ;» Γιάννθσ Καλογιρου Εργαςτιριο Βιομθχανικισ & Ενεργειακισ Οικονομίασ, ομάδα Infostrag, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» 3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκησ Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Corallia: Η Ελληνική Πρωτοβουλία Συνεργατικϊν Σχηματιςμϊν

Corallia: Η Ελληνική Πρωτοβουλία Συνεργατικϊν Σχηματιςμϊν Corallia: Η Ελληνική Πρωτοβουλία Συνεργατικϊν Σχηματιςμϊν Ειςιγθςθ: Τηοφλια Φωκά Υπεφκυνθ Δθμοςίων Σχζςεων & Επικοινωνίασ Corallia Clusters Initiative [Πρωτοβουλία Συνεργατικϊν Σχθματιςμϊν] Τι είναι; Χαρακτηριςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΩΝ ΣΟ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΘΣΘ

ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΩΝ ΣΟ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΘΣΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΩΝ ΣΟ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΘΣΘ ΑΡΣΕΜΘ ΑΪΣΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ, ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΘΣΘ Θμερίδα «Επιχειρθματικότθτα και κινθτικότθτα νζων ςτο εξωτερικό», Πανεπιςτιμιο

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα