1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο:"

Transcript

1 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ (ΚΥΠΕΡΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ 1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο: «Γενική Συνέλευση» «Γραμματέας» «Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει την γενική συνέλευση της Εταιρείας. σημαίνει τον γραμματέα της Εταιρείας. σημαίνει το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. «Ειδικό Ψήφισμα» σημαίνει ειδικό ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης εντός της εννοίας του άρθρου 135 (2) του Νόμου. «Ελεγκτές» «Εταιρεία» σημαίνει τους διορισμένους ελεγκτές της Εταιρείας δυνάμει του Νόμου. σημαίνει την παρούσα εταιρεία. «Ετήσια Γενική Συνέλευση» σημαίνει την ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το άρθρο 125 του Νόμου. «Κανονισμοί» «Κύπρος» «Μέλος» σημαίνει το παρόν Καταστατικό της Εταιρείας σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία. σημαίνει κάθε φυσικό και/ή νομικό Πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένος κάτοχος μετοχών στην Εταιρεία. «ο Νόμος»σημαίνει τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 ή οποιοδήποτε νόμο που τον αντικαθιστά ή τον τροποποιεί. «Πρόεδρος» σημαίνει τον πρόεδρο των συνεδριών του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος εκλέγεται πρόεδρος με βάση τον Κανονισμό 102 των παρόντων Κανονισμών. 1

2 «Πρόσωπο» «Σύμβουλος» σημαίνει οποιοδήποτε άτομο, συνεταιρισμό, εταιρεία, νομικό πρόσωπο, μη συσταθέντα οργανισμό, καταπίστευμα (συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματοδόχων του, υπό την ιδιότητα τους ως τέτοιοι) ή άλλη οντότητα. σημαίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. «Συνδεδεμένη εταιρεία» (ή οποιοδήποτε παράγωγο της), σε σχέση προς Πρόσωπο σημαίνει άλλο Πρόσωπο που, άμεσα ή έμμεσα, μέσω ενός ή περισσοτέρων ενδιαμέσων ελέγχει, ελέγχεται από ή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με τέτοιο Πρόσωπο. Για σκοπούς του παρόντος ορισμού, ο όρος «έλεγχος» και οι παράγωγοι τύποι του αναφέρονται στην ιδιοκτησία ή έλεγχο μετοχών οποιουδήποτε Προσώπου που συνήθως (και όχι απλώς με την έλευση γεγονότος παράβασης υποχρέωσης, γεγονότος μη συμμόρφωσης ή άλλου παρομοίου γεγονότος) είτε (α) παρέχουν το δικαίωμα να προκαλέσει την εκλογή της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου ή αναλόγου διοικητικού οργάνου τέτοιου Προσώπου ή (β) αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα-τρίτο (1/3) του μετοχικού συμφέροντος σε τέτοιο Πρόσωπο. «Σύνηθες Ψήφισμα» σημαίνει σύνηθες ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης. «Σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα (common seal) της Εταιρείας. Εκτός από τις περιπτώσεις από τις οποίες φαίνεται από το κείμενο το αντίθετο, ο όρος «γραπτώς» θα πρέπει να ερμηνευτεί ότι περιλαμβάνει και την εκτύπωση, λιθογραφία, φωτογραφία και υπόλοιπους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται ή αναπαράγονται λέξεις με ορατή μορφή. Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οι λέξεις ή όροι που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς έχουν εκείνη την έννοια που δίνει σε αυτές ή σε αυτούς ο Νόμος ή οποιαδήποτε τροποποίηση έγινε δια νόμου, ή οποία θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που οι Κανονισμοί αυτοί θα γίνουν δεσμευτικοί για την Εταιρεία. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ «Α» 2

3 2. Οι Κανονισμοί του Νόμου που περιέχονται στον Πίνακα «Α» του Πρώτου Παραρτήματος δεν εφαρμόζονται, παρά μόνο στο μέτρο που αυτοί επαναλαμβάνονται ή περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς αυτούς. EΡΓΑΣΙΑ 3. Η Εταιρεία θα καταβάλει όλη την προκαταρκτική ή άλλη δαπάνη και θα συνυπογράψει, υιοθετήσει ή θέσει σε εφαρμογή και θα αναλάβει ή συνεχίσει (με τέτοιες τροποποιήσεις που τα συμβαλλόμενα μέρη δυνατόν να συμφωνήσουν και το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει), οποιαδήποτε συμφωνία ή επιχείρηση ή εργασία που έγινε ή που γίνεται (ανάλογα με την περίπτωση) πριν από τη σύσταση της Εταιρείας, όπως η Εταιρεία θα αποφάσιζε. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 4. Οι μετοχές θα τεθούν στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο με την τήρηση των προνοιών του αμέσως επόμενου Κανονισμού, μπορεί να παραχωρήσει ή με άλλο τρόπο να διαθέσει αυτές, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, εκδίδοντας άλλους τίτλους οι οποίοι παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών στην Εταιρεία ή οι οποίοι είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές στην Εταιρεία, κατά την κρίση του όσον αφορά τα Πρόσωπα, το χρόνο και γενικά τους όρους και προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι δε θα εκδοθούν μετοχές με έκπτωση (at a discount) παρά μόνο όπως προνοείται στο άρθρο 56 του Νόμου. 5. Εκτός αν η Εταιρεία αποφασίσει διαφορετικά σύμφωνα με το άρθρο 60Β (5) του Νόμου, όλες οι νέες μετοχές και/ή άλλοι τίτλοι που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών στην Εταιρεία ή που είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές στην Εταιρεία θα προσφέρονται πριν να εκδοθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στα Μέλη κατά την πλησιέστερη δυνατή αναλογία με βάση τον αριθμό μετοχών που κατέχουν. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά θα γίνει με γραπτή γνωστοποίηση σε όλα τα Μέλη και θα καθορίζει τον αριθμό των μετοχών και/ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών στην Εταιρεία ή που είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές στην Εταιρεία που δικαιούται το Μέλος να αποκτήσει καθώς και την προθεσμία (η οποία δεν θα είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων ημερών από την αποστολή της γραπτής γνωστοποίησης) κατά την οποία αν δεν προχωρήσει σε αποδοχή, η προσφορά θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Εάν μέχρι την λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας δεν ληφθεί από το Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η γνωστοποίηση ή στο οποίο έχουν δοθεί τα δικαιώματα, ειδοποίηση ότι αποδέχεται όλες ή μέρος των προσφερόμενων μετοχών και/ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών στην Εταιρεία ή που είναι μετατρέψιμα σε μετοχές στην Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να τις διαθέσει με οποιοδήποτε τρόπο που κατά την κρίση του θεωρεί ως πιο ωφέλιμο για την Εταιρεία. 3

4 Η Εταιρεία μπορεί με τον ίδιο τρόπο να διαθέσει οποιεσδήποτε νέες ή αρχικές μετοχές, όπως αναφέρεται πιο πάνω, οι οποίες λόγω της αναλογίας που έχουν ως προς τον αριθμό των Προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω που δικαιούνται την προσφορά αυτή ή λόγω οποιασδήποτε άλλης δυσκολίας η οποία πιθανόν να προέκυπτε κατά την κατανομή τους, δεν μπορούν κατά τη γνώμη της Εταιρείας να προσφερθούν εύκολα με τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο. Νοείται ότι ο παρών Κανονισμός θα έχει ισχύ στις περιπτώσεις όπου οι προτεινόμενες μετοχές θα εκδοθούν με εισφορές σε μετρητά. 6. Χωρίς επηρεασμό οποιωνδήποτε ειδικών δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν προηγουμένως στους κατόχους υφισταμένων μετοχών ή τάξης μετοχών, οποιαδήποτε μετοχή της Εταιρείας μπορεί να εκδοθεί με τέτοια δικαιώματα προτίμησης (preferred), αναβολής (deferred) ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτοιους περιορισμούς όσον αφορά το μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου (return of capital) είτε διαφορετικά, όπως η Εταιρεία θα καθόριζε κάθε φορά με Σύνηθες Ψήφισμα. 7. Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 57 του Νόμου, ύστερα από λήψη Συνήθους Ψηφίσματος, οποιεσδήποτε προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν υπό τον όρον ότι αυτές θα εξαγοραστούν ή ότι η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει την εξαγορά τους με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θα καθόριζε με Ειδικό Ψήφισμα πριν από την έκδοση των μετοχών. 8. Αν σε οποιοδήποτε χρόνο το μετοχικό κεφάλαιο είναι κατανεμημένο σε μετοχές διαφόρων τάξεων, τα δικαιώματα που διέπουν οποιαδήποτε τάξη (εκτός αν προνοείται διαφορετικά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής) μπορούν, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία βρίσκεται σε διάλυση ή όχι, να τροποποιηθούν με γραπτή συγκατάθεση των κατόχων τριών τετάρτων (3/4) των εκδοθεισών μετοχών της παραπάνω τάξης ή με έγκριση έκτακτου ψηφίσματος που θα ληφθεί σε χωριστή Γενική Συνέλευση των κατόχων των μετοχών της τάξης αυτής. Σε καθεμιά τέτοια χωριστή Γενική Συνέλευση θα εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στις Γενικές Συνελεύσεις πρόνοιες των Κανονισμών αυτών με τον όρο ότι την απαιτούμενη απαρτία αποτελούν δύο (2) Πρόσωπα που κατέχουν ή αντιπροσωπεύουν με πληρεξούσιο (proxy) τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μετοχών της τάξης αυτής που εκδόθηκαν, και επιπλέον ότι οποιοσδήποτε κάτοχος μετοχών της τάξης αυτής που παρευρίσκεται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, μπορεί να απαιτήσει τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και εάν σε οποιαδήποτε προηγουμένως αναβληθείσα Γενική Συνέλευση αυτών των κατόχων δεν υπάρχει απαρτία, τα Μέλη που παρευρίσκονται θα αποτελούν απαρτία. 9. Τα δικαιώματα που παραχωρούνται στους κατόχους μετοχών οποιασδήποτε τάξης, οι οποίες εκδόθηκαν με δικαίωμα προτίμησης ή άλλο δικαίωμα δε θα θεωρούνται, (εκτός αν με άλλο τρόπο προνοείται ρητά από τους όρους έκδοσης των μετοχών της παραπάνω τάξης), ως τροποποιημένα λόγω της δημιουργίας ή έκδοσης πρόσθετων μετοχών που κατατάσσονται ισότιμα (pari passu) με αυτές. 4

5 10. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει τις εξουσίες που τις παρέχονται με βάση το άρθρο 52 του Νόμου για καταβολή προμήθειας, με τον όρο ότι το ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που καταβλήθηκε ή συμφωνήθηκε θα αποκαλυφθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο με βάση τις διατάξεις του προαναφερομένου άρθρου και το ποσοστό της προμήθειας δε θα υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής στην οποία εκδίδονται οι μετοχές, αναφορικά με τις οποίες αυτό καταβάλλεται ή ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή μπορεί να καταβληθεί είτε με πληρωμή τοις μετρητοίς είτε με την παραχώρηση μετοχών που εξοφλήθηκαν εντελώς ή μερικώς είτε μερικώς με τον έναν και μερικώς με τον άλλο τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί επίσης, κατά την έκδοση οποιωνδήποτε μετοχών, να καταβάλλει οποιαδήποτε νόμιμα μεσιτικά. 11.Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος έτσι προβλέπει, δεν πρόκειται να αναγνωριστεί κανένα Πρόσωπο από την Εταιρεία ότι κατέχει οποιεσδήποτε μετοχές με βάση οποιοδήποτε καταπίστευμα (trust) και η Εταιρεία δε δεσμεύεται καθόλου, ούτε υποχρεώνεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (ακόμα και αν ειδοποιηθεί γι' αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον που απορρέει από το φυσικό δίκαιο (equitable) με αίρεση, μελλοντικό ή μερικό σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλασματικό μέρος μετοχής (εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς αυτούς, ή σε κάποιο νόμο), οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αναφορικά με οποιαδήποτε μετοχή, εκτός από το απόλυτο δικαίωμα του εγγεγραμμένου κατόχου για το ακέραιο αυτής. 12.Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, αλλά πάντοτε υπό το κράτος των προβλέψεων του άρθρου 112 του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί αν το επιθυμεί και αν ειδοποιηθεί γραπτώς για αυτό να αναγνωρίζει την ύπαρξη καταπιστεύματος πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή αν και δεν μπορεί να το εγγράψει στο μητρώο των Μελών της Εταιρείας. Αυτή η αναγνώριση καθίσταται γνωστή με επιστολή προς τους εντολοδόχους (trustees) και είναι ανέκκλητη εφόσο το καταπίστευμα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν οι εντολοδόχοι ή μερικοί από αυτούς αντικατασταθούν. 13.(α) Η Εταιρεία θα τηρεί μητρώο Μελών και ευρετήριο Μελών δυνάμει των άρθρων 105 και 106 του Νόμου που θα είναι ανοικτά προς επιθεώρηση από τα Μέλη δωρεάν, από οποιονδήποτε δε τρίτον με την πληρωμή ποσού ως θα καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. (β) Οποιοδήποτε Πρόσωπο, το όνομα του οποίου θα καταχωρηθεί στο μητρώο των Μελών, δικαιούται, μέσα σε δύο μήνες από την παραχώρηση των μετοχών ή της κατάθεσης του εγγράφου της μεταβίβασης των μετοχών (ή εντός άλλης τέτοιας προθεσμίας όπως θα καθοριζόταν κάθε φορά στους όρους έκδοσης), να πάρει δωρεάν ένα πιστοποιητικό για όλες τις μετοχές του ή περισσότερα από ένα πιστοποιητικά, το καθένα για μια ή περισσότερες από τις μετοχές του. Κάθε πιστοποιητικό πρέπει να φέρει τη Σφραγίδα και να καθορίζει τις μετοχές στις οποίες αναφέρεται, καθώς και το ποσό που πληρώθηκε για τις μετοχές αυτές. Νοείται ότι, όσον αφορά τη μετοχή ή μετοχές που κατέχονται από κοινού από περισσότερα από ένα πρόσωπα, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη 5

6 να εκδώσει περισσότερα από ένα πιστοποιητικά και η παράδοση του πιστοποιητικού για κάποια μετοχή σε ένα από τα Πρόσωπα αυτά θεωρείται ικανοποιητική παράδοση που έγινε σε όλους τους κατόχους της μετοχής. Σε περίπτωση που ένα πιστοποιητικό αλλοιωθεί, χαθεί ή καταστραφεί, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί υπό παρόμοιους τυχόν όρους ως προς τα αποδεικτικά στοιχεία που θα παρουσιαστούν, την εγγύηση (indemnity) και την πληρωμή πραγματικών εξόδων της Εταιρείας για τη διερεύνηση των αποδεικτικών στοιχείων που παρουσιάστηκαν, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθόριζε κάθε φορά κατά την κρίση του. 14.Νοείται ότι εάν οι τίτλοι της Εταιρείας ή Γενικές Αποδείξεις Κατάθεσης ( Global Depository Receipts GDRs ) που αντιπροσωπεύουν μετοχές στην Εταιρεία είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο, και αφού εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες σχετικές άδειες, η Εταιρεία θα μπορεί να προβαίνει σε τέτοιες ρυθμίσεις αναφορικά με την μεταβίβαση μετοχών, την τήρηση του μητρώου Μελών και την έκδοση καταστάσεων που να δεικνύουν τις συναλλαγές του Μέλους, αντί της έκδοσης πιστοποιητικού μετοχών, ως ήθελε επιτρέπεται ή προνοείται από καιρού εις καιρό από όλες οι σχετικές νομοθεσίες. Οι Κανονισμοί 26 έως 31 θα ερμηνεύονται με την επιφύλαξη του παρόντος Κανονισμού. 15.Η Εταιρεία θα παρέχει οικονομική βοήθεια με σκοπό ή σε σχέση με την αγορά που έγινε ή θα γίνει από οποιοδήποτε Πρόσωπο οποιωνδήποτε μετοχών ή εγγραφή για μετοχές της Εταιρείας ή της ιθύνουσας της εταιρείας (holding company) μόνο σύμφωνα με τον Νόμο. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ (LIEN) 16.Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης σε καθεμιά μετοχή για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων (άμεσα πληρωτέο ή όχι) για το οποίο εκδόθηκε κλήση ή το οποίο είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, όσον αφορά τη μετοχή αυτή. Η Εταιρεία έχει επιπλέον πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα επίσχεσης σε όλες τις μετοχές που είναι εγγεγραμμένες στο όνομα ενός μόνο Προσώπου, για οποιοδήποτε ποσό χρημάτων, άμεσα πληρωτέο από αυτό ή την περιουσία του προς την Εταιρεία όμως το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να εξαιρέσει ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε μετοχής από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Το δικαίωμα επίσχεσης, το οποίο τυχόν έχει η Εταιρεία πάνω σε κάποια μετοχή, επεκτείνεται σε όλα τα μερίσματα που είναι πληρωτέα σε αυτή καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή οφέλη απορρέουν από αυτή. 17.Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να πωλεί με τον τρόπο που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο οποιεσδήποτε μετοχές, στις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση μετοχής δεν θα γίνει εκτός αν κάποιο ποσό, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, είναι άμεσα πληρωτέο και στην περίπτωση αυτή, μόνο ύστερα από παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά τη γραπτή ειδοποίηση που απαιτεί πληρωμή του παραπάνω μέρους του ποσού σχετικά με το οποίο υπάρχει δικαίωμα επίσχεσης, θα δοθεί προς τον εγγεγραμμένο κάτοχο των μετοχών ή στο άτομο που τις δικαιούται λόγω θανάτου ή πτώχευσης του κατόχου. 6

7 18. Για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε τέτοια πώληση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο Πρόσωπο για να προβεί στη μεταβίβαση των μετοχών που πωλήθηκαν στον αγοραστή τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που καθορίζονται στη μεταβίβαση αυτή και δεν έχει καμία ευθύνη να ενδιαφερθεί για τη χρήση του τιμήματος αγοράς που πλήρωσε και ο τίτλος του πάνω στις μετοχές δεν επηρεάζεται από το παράτυπο ή το άκυρο της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την πώληση. 19.Το προϊόν από την πώληση πληρώνεται στην Εταιρεία και διατίθεται για πληρωμή του άμεσα πληρωτέου μέρους του ποσού, σχετικά με το οποίο υπάρχει το δικαίωμα επίσχεσης, και το υπόλοιπο που πιθανόν να προκύψει καταβάλλεται (με την επιφύλαξη ότι η Εταιρεία έχει παρόμοιο δικαίωμα επίσχεσης για τα ποσά που δεν είναι άμεσα πληρωτέα όπως είχε πριν την πώληση πάνω στις μετοχές) στο Πρόσωπο που δικαιούται τις μετοχές κατά την ημερομηνία της πώλησης. ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 20.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί από καιρού εις καιρόν να καλεί τα Μέλη να προβαίνουν σε πληρωμές σχετικά με οποιαδήποτε χρηματικά ποσά που δεν καταβλήθηκαν ακόμα για τις μετοχές τους (είτε έναντι της ονομαστικής αξίας των μετοχών είτε της αξίας τους υπέρ το άρτιο), τα οποία με βάση τους όρους παραχώρησης των παραπάνω μετοχών, δεν έγιναν πληρωτέα σε ορισμένη ημερομηνία και το κάθε ένα Μέλος ( με τον όρο ότι θα παίρνει προειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών, που θα καθορίζει το χρόνο ή χρόνους και τον τόπο πληρωμής), θα πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία, στον καθορισμένο χρόνο ή χρόνους και τόπο για το σκοπό αυτό, το ποσό για το οποίο κλήθηκε να καταβάλει, στις μετοχές του. Η κλήση μπορεί να ανακληθεί ή να αναβληθεί, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη θα ειδοποιούνται σχετικά. 21. Η κλήση θεωρείται ότι έγινε κατά το χρόνο που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να εξουσιοδοτήσει την κλήση και το ποσό που αφορά η κλήση μπορεί να ορισθεί ότι θα πληρωθεί με δόσεις. 22. Περισσότεροι από ένας κάτοχοι μίας μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και χωριστά ο καθένας για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού το οποίο θα καλούντο να πληρώσουν αναφορικά με αυτή. 23. Αν ένα ποσό για το οποίο εκδόθηκε η κλήση, δεν πληρωθεί πριν ή κατά την καθορισμένη ημέρα για πληρωμή, το Πρόσωπο που οφείλει το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβάλει σε αυτό τόκο από την προαναφερόμενη ημέρα μέχρι την ημέρα που θα γίνει η πληρωμή και το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε καμιά όμως περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα οκτώ τοις εκατό (8%) ετησίως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, εντούτοις, να εγκαταλείψει ολόκληρη ή μέρος της απαίτησης του αυτής για πληρωμή τόκου. 7

8 24.Οποιοδήποτε ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους όρους έκδοσης μιας μετοχής είναι πληρωτέο κατά την παραχώρηση (allotment) της μετοχής ή σε καθορισμένη ημερομηνία είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή της αξίας αυτής υπέρ το άρτιο (premium), θεωρείται για τους σκοπούς των Κανονισμών αυτών, ως ποσό, για το οποίο εκδόθηκε κανονικά κλήση και το οποίο ήταν πληρωτέο στην καθορισμένη ημερομηνία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης της μετοχής. Σε περίπτωση μή πληρωμής, όλες οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών, που αφορούν την πληρωμή τόκου και εξόδων, κατάσχεση ή οτιδήποτε άλλο, θα εφαρμόζονται ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση τη κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνει διάκριση ανάμεσα στους κατόχους αναφορικά με τον αριθμό των κλήσεων, το ποσό για το οποίο θα καλούνται κάθε φορά να πληρώσουν καθώς και το χρόνο που θα γίνουν αυτές οι πληρωμές. 25.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να αποδεχτεί πληρωμή από οποιοδήποτε Μέλος, το οποίο επιθυμεί να πληρώσει προκαταβολικά ολόκληρο ή μέρος των χρηματικών ποσών που δεν πληρώθηκαν για τις μετοχές που κατέχει, και για τα οποία δεν κλήθηκε ακόμα από την Εταιρεία να πληρώσει και σε όλο ή οποιοδήποτε μέρος του ποσού που πληρώθηκε προκαταβολικά πιθανόν (μέχρι που αυτό, αν δεν πληρωνόταν η παραπάνω προκαταβολή, θα ήταν πληρωτέο) το Διοικητικό Συμβούλιο να πληρώνει τόκο με επιτόκιο που δε θα υπερβαίνει (εκτός αν η Εταιρεία ορίσει, ύστερα από Γενική Συνέλευση, διαφορετικά) το πέντε τοις εκατό (5%) ετησίως. Το επιτόκιο θα καθορίζεται κάθε φορά μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Μέλους που καταβάλλει την προκαταβολή. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 26.Το έγγραφο της μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής υπογράφεται από τον ή από μέρους του μεταβιβάζοντος (transferor) και του αποδέκτη μεταβίβασης (transferee) και ο μεταβιβάζων θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής, μέχρι που το όνομα του αποδέκτη μεταβίβασης να καταχωρηθεί στο μητρώο των Μελών, σχετικά με τη μετοχή αυτή. 27.Με την επιφύλαξη των περιορισμών των Κανονισμών αυτών που εφαρμόζονται κάθε φορά, τα Μέλη δικαιούνται να μεταβιβάζουν όλες ή μερικές από τις μετοχές τους με έγγραφο συνηθισμένου ή κοινού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου τύπου που εγκρίνεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. 28. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να εγγράψει τη μεταβίβαση μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης. 29.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει οποιονδήποτε έγγραφο μεταβίβασης, εκτός αν: (α) το έγγραφο της μεταβίβασης συνοδεύεται από το πιστοποιητικό των μετοχών στις οποίες αναφέρεται και από άλλα τέτοια αποδειχτικά στοιχεία που 8

9 το Διοικητικό Συμβούλιο ευλόγως θα απαιτούσε για να φανεί το δικαίωμα του μεταβιβάζοντος για διενέργεια της μεταβίβασης και (β) το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόνο τάξη μετοχών. 30.(α) Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αρνηθεί την εγγραφή οποιασδήποτε μεταβίβασης, οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την κατάθεση του εγγράφου μεταβίβασης στην Εταιρεία να γνωστοποιήσει στον αποδέκτη μεταβίβασης την αρνητική του απόφαση για αυτό. (β) Η εγγραφή μεταβίβασης μπορεί να αναστέλλεται κατά τέτοιο χρόνο και τέτοιες χρονικές περιόδους, όπως θα καθόριζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Νοείται, όμως, ότι σε καμιά περίπτωση η εγγραφή αυτή δεν θα ανασταλεί για περίοδο πέραν των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε έτος. 31.Η Εταιρεία δικαιούται να επιβάλλει τέλος όπως ήθελε καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο από καιρόυ εις καιρό κατά την εγγραφή κάθε επικύρωσης διορισμού εκτελεστή διαθήκης, εγγράφου διορισμού διαχειριστή, πιστοποιητικού θανάτου ή γάμου, πληρεξουσίου ή άλλου εγγράφου. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 32.Σε περίπτωση θανάτου Μέλους, ο επιζών ή οι επιζώντες στην περίπτωση που αυτός που πέθανε ήταν κάτοχος μετοχών από κοινού με ένα ή περισσότερα πρόσωπα, είναι τα μόνα πρόσωπα τα οποία θα αναγνωρίζονται από την Εταιρεία ότι έχουν δικαίωμα πάνω στο συμφέρον του στις μετοχές. Δεν υπάρχει όμως τίποτε που περιλαμβάνεται στον Κανονισμό αυτό, το οποίο να απαλλάσσει την περιουσία του προσώπου που πέθανε από οποιαδήποτε υποχρέωση του σε σχέση με μετοχή η οποία κατεχόταν απ' αυτό από κοινού με άλλα πρόσωπα. 33.Σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης, εκκαθάρισης, συγχώνευσης ή άλλου παρόμοιου γεγονότος αναφορικά με Mέλος, ο νόμιμος αντιπρόσωπος του Mέλους το οποίο έχει αποθάνει, πτωχεύσει, διαλυθεί, συγχωνευθεί ή είναι το αντικείμενο άλλου παρόμοιου γεγονότος, αν παρουσιάσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, δικαιούται να εγγραφεί ως κάτοχος των μετοχών που κατείχε το πιο πάνω Μέλος. Περαιτέρω, ο πιο πάνω νόμιμος αντιπρόσωπος, δικαιούται να υποδείξει κάποιο άλλο Πρόσωπο για να εγγραφεί ως αποδέκτης μεταβίβασης των σχετικών μετοχών. 34.Σε περίπτωση που ο νόμιμος αντιπρόσωπος υποδείξει Πρόσωπο για να εγγραφεί ως αποδέκτης μεταβίβασης των σχετικών μετοχών, οφείλει να εκφράσει την απόφαση του πάνω στο θέμα αυτό με την διενέργεια των απαιτούμενων πράξεων για συμβατική μεταβίβαση των σχετικών μετοχών στο Πρόσωπο που επιλέγηκε με τον τρόπο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, όλοι οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών που αφορούν το δικαίωμα για συμβατική μεταβίβαση των μετοχών καθώς και την εγγραφή μεταβιβάσεων, θα εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή μεταβίβαση, όπως αναφέρεται πιο πάνω, ως εάν ο θάνατος ή η 9

10 πτώχευση ή η εκκαθάριση ή η συγχώνευση ή το παρόμοιο γεγονός αναφορικά με το Μέλος δεν είχε συμβεί και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση αποτελούσε μέρος της διαδικασίας για συμβατική μεταβίβαση υπογραμμένη από το παραπάνω Μέλος. 35.Οποιοσδήποτε νόμιμος αντιπρόσωπος ο οποίος θα αποκτούσε δικαίωμα πάνω σε μετοχές λόγω θανάτου ή πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή συγχώνευσης ή άλλου παρόμοιου γεγονότος αναφορικά με τον κάτοχο των μετοχών, έχει τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά τα μερίσματα και άλλες ωφέλειες, ως εάν να ήταν ο εγγεγραμμένος κάτοχος των μετοχών, όμως δε δικαιούται πριν από την εγγραφή του ως Μέλος αναφορικά με αυτές να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα του Μέλους ως προς τις Γενικές Συνελεύσεις. Νοείται, εν πάση περιπτώσει, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε θελήσει να καλέσει, με ειδοποίηση για το σκοπό αυτό, οποιοδήποτε τέτοιο Πρόσωπο για να επιλέξει όπως, το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών, είτε εγγραφεί προσωπικά είτε μεταβιβάσει τις σχετικές μετοχές. Σε περίπτωση που η χρονική προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών περάσει άπρακτη, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναστείλει την πληρωμή οποιουδήποτε μερίσματος, επιμερίσματος (bonus) ή άλλου χρηματικού ποσού, πληρωτέου σε σχέση με τις μετοχές, μέχρι να τηρηθούν όλοι οι όροι που τέθηκαν για το σκοπό αυτό. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 36. Σε περίπτωση που ένα Μέλος της Εταιρείας θα παράλειπε να καταβάλει το ποσό για το οποίο κλήθηκε να πληρώσει πάνω στην αξία των μετοχών που κατέχει αλλά που δεν έχει ακόμα ξοφλήσει ή οποιαδήποτε δόση του ποσού αυτού στην καθορισμένη ημέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο κατά τον οποίο το Μέλος καθυστερεί την πληρωμή αυτή, να του δώσει ειδοποίηση με την οποία να απαιτεί εξόφληση του ποσού της κλήσης που δεν πληρώθηκε ακόμα ή οποιασδήποτε δόσης του ποσού αυτού μαζί με τον τυχόν δεδουλευμένο τόκο. 37. Η ειδοποίηση πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία (όχι νωρίτερα από δεκατέσσερις (14) μέρες από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης) κατά ή πριν από την οποία θα πρέπει να γίνει η πληρωμή που καθορίζεται στην ειδοποίηση και αναφέρει σε περίπτωση που δε θα γίνει πληρωμή στον καθορισμένο χρόνο ή πριν από αυτόν, οι μετοχές για τις οποίες εκδόθηκε η κλήση θα υπόκεινται σε κατάσχεση. 38. Σε περίπτωση που το Μέλος δε θα συμμορφωνόταν προς τους όρους μιας οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης, όπως αναφέρεται πιο πάνω, μετοχή για την οποία εκδόθηκε η ειδοποίηση είναι δυνατόν, σε οποιοδήποτε κατοπινό χρόνο, πριν να γίνει η απαιτούμενη πληρωμή μέσω ειδοποίησης, να κατασχεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα αυτό. 39.Μία μετοχή που έχει κατασχεθεί είναι δυνατόν να πωληθεί ή να διατεθεί με άλλον τρόπο, με όρους και τρόπο που θα καθοριστούν, κατά βούληση από το Διοικητικό Συμβούλιο και η κατάσχεση είναι δυνατόν να ακυρωθεί 10

11 οποτεδήποτε πριν να γίνει η πώληση ή η διάθεση αυτή, με τους όρους που θα καθόριζε κάθε φορά και κατά βούληση το Διοικητικό Συμβούλιο. 40.Η κατάσχεση των μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ιδιότητας του Μέλους αναφορικά με τις μετοχές που κατασχέθηκαν, σε καμιά όμως περίπτωση δεν καταργεί την υποχρέωση του Προσώπου, οι μετοχές του οποίου κατασχέθηκαν, να πληρώσει στην Εταιρεία οποιοδήποτε ποσό, το οποίο, όταν έγινε η κατάσχεση, οφειλόταν από αυτόν προς την Εταιρεία για τις μετοχές. Η υποχρέωση αυτή θα εξοφληθεί μόλις πληρώσει στην Εταιρεία ολόκληρο το ποσό του χρέους του, αναφορικά με τις μετοχές. 41.Γραπτή δήλωση, που έγινε σύμφωνα με το νόμο, ότι ο δηλών είναι Σύμβουλος ή ο Γραμματέας και ότι η μετοχή της Εταιρείας κατασχέθηκε κανονικά κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση, είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για όλα τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτήν, εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα απαιτούσε δικαιώματα πάνω στη μετοχή. Η Εταιρεία δικαιούται να δεχτεί την αντιπαροχή που τυχόν προσφέρθηκε για την πώληση ή διάθεση της μετοχής, και επιπλέον να μεταβιβάσει την μετοχή στο Πρόσωπο στο οποίο αυτή πωλήθηκε ή διατέθηκε με άλλο τρόπο, για τον οποίο εγγράφεται ως κάτοχος της μετοχής. Με την εγγραφή του δεν έχει καμιά υποχρέωση να ενδιαφερθεί για τη χρήση του μέρους που πιθανόν να πλήρωσε για την αγορά της μετοχής, και ο τίτλος του πάνω στη μετοχή δεν επηρεάζεται καθόλου από το παράτυπο και την ακυρότητα της διαδικασίας που τηρήθηκε κατά την κατάσχεση, πώληση ή διάθεση της μετοχής. 42. Οι πρόνοιες των Κανονισμών αυτών που αφορούν την κατάσχεση εφαρμόζονται και στην περίπτωση ακόμη που δε θα πληρωνόταν ποσό, το οποίο, με βάση τους όρους έκδοσης της μετοχής είναι πληρωτέο σε καθορισμένο χρόνο, είτε έναντι της ονομαστικής αξίας της μετοχής είτε της αξίας της υπέρ το άρτιο, ως εάν το ποσό αυτό να ήταν πληρωτέο με βάση κλήση που εκδόθηκε και γνωστοποιήθηκε κανονικά. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 43. Η Εταιρεία μπορεί να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο με Σύνηθες Ψήφισμα που λαμβάνει από καιρού εις καιρόν. Το ποσό με το οποίο θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και η αξία των μετοχών στις οποίες υποδιαιρείται το πιο πάνω ποσό καθορίζονται επίσης στο ψήφισμα αυτό. 44.Η Εταιρεία μπορεί με ψήφισμα που υιοθετείται σύμφωνα με το Άρθρο 59Α του Νόμου: (α) να ενοποιεί το μετοχικό της κεφάλαιο και να υποδιαιρεί ολόκληρο ή μέρος του σε μετοχές με μεγαλύτερη αξία από την αξία των μετοχών που ήδη υπάρχουν. (β) να υποδιαιρεί τις υφιστάμενες μετοχές ή οποιεσδήποτε απ' αυτές σε μετοχές μικρότερης αξίας από την αξία που καθορίζεται στο Ιδρυτικό Εγγραφο, αλλά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60(1)(δ) του Νόμου. 11

12 (γ) να ακυρώνει οποιεσδήποτε μετοχές οι οποίες κατά την ημερομηνία που θα αποφασιζόταν για αυτό δεν είχαν ληφθεί και ούτε είχε συμφωνηθεί να ληφθούν από οποιοδήποτε πρόσωπο. με Ειδικό Ψήφισμα: (1) να προβαίνει σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, ή ταμείου για την ανάκτηση αποθεματικού κεφαλαίου, ή λογαριασμού μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά τον τρόπο και με τις συνέπειες και υπό το κράτος των εγκρίσεων που προνοούνται και απαιτούνται από το Νόμο, (2) Υπό το κράτος των προνοιών του Νόμου, να αγοράζει τις μετοχές της Εταιρείας. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 45. Η Εταιρεία συγκαλεί κάθε χρόνο Γενική Συνέλευση ως την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της πρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη Γενική Συνέλευση που θα μπορούσε να γίνει κατά το ίδιο έτος, και ορίζει την Γενική Συνέλευση ως τέτοια στις ειδοποιήσεις με τις οποίες αυτή συγκαλείται. Το χρονικό διάστημα μεταξύ μιας Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και της ημερομηνίας της επόμενης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες. Νοείται ότι σε περίπτωση που η Εταιρεία θα συγκαλούσε την πρώτη της Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαοχτώ (18) μήνες από τη σύστασή της, δεν θα είναι ανάγκη να γίνει Ετήσια Γενική Συνέλευση μέσα στο χρόνο που έγινε η σύσταση της ή τον επόμενο χρόνο. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση γίνεται σε χρόνο και τόπο που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. 46. Ολες οι Γενικές Συνελεύσεις, με εξαίρεση τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις, ονομάζονται «Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις». 47. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, σε περίπτωση που θα το έκρινε ενδεδειγμένο, να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Εκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από υποβολή αίτησης από μέρους Μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 126 του Νόμου ή, σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρέλειπε να το κάνει, από τους ίδιους τους αιτητές (requisitionists). Άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων των Μελών σύμφωνα με το Νόμο ή τους παρόντες Κανονισμούς, τα Μέλη της Εταιρείας που συνολικά κατέχουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου θα μπορούν να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση στις Γενικές Συνελεύσεις νοουμένου ότι αυτά λαμβάνονται από την Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η περίοδος θα μειωθεί ανάλογα σε περίπτωση που η ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση σταλεί από την Εταιρεία σε αργότερη ημερομηνία εντός της περιόδου των σαράντα δύο ημερών. 12

13 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 48. H Ετήσια Γενική Συνέλευση καθώς και οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που γίνεται με σκοπό τη λήψη Ειδικού Ψηφίσματος, συγκαλείται με γραπτή ειδοποίηση είκοσι και μιας (21) τουλάχιστον ημερών. Οι υπόλοιπες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, συγκαλούνται με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) τουλάχιστον ημερών. Οι πιο πάνω προθεσμίες δεν περιλαμβάνουν τη μέρα κατά την οποία δίνεται ή θεωρείται ότι δόθηκε η ειδοποίηση, ούτε και τη μέρα, κατά την οποία σκοπεύει να προχωρήσει η Γενική Συνέλευση, στην οποία αναφέρεται η ειδοποίηση. Η ειδοποίηση καθορίζει τον τόπο, τη μέρα καθώς και την ώρα σύγκλησης της Γενική Συνέλευσης και, σε περίπτωση ειδικής εργασίας, και τη γενική φύση της εργασίας αυτής και δίνεται με τον τρόπο που καθορίζεται από τώρα και στο εξής ή με άλλο τρόπο, όπως θα καθοριζόταν από την Γενική Συνέλευση, προς τα πρόσωπα που με βάση τους παρόντες Κανονισμούς δικαιούνται να τους αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις αυτές της Εταιρείας. Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα μέσω τηλεφώνου ή άλλου μέσου όπου όλα τα πρόσωπα που είναι παρόντα μπορούν συγχρόνως να ακούσουν και να ακουσθούν από όλα τα άλλα παρόντα πρόσωπα και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με τον τρόπο αυτό θεωρούνται παρόντα στην Γενική Συνέλευση. Σε τέτοια περίπτωση η συνεδρία θα θεωρείται ότι έλαβε χώρα όπου βρίσκεται ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης. Nοείται ότι οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, που συγκαλούνται με ειδοποίηση μικρότερη απ' αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό αυτό, θεωρούνται ότι συγκλήθηκαν κανονικά, εφόσον θα συμφωνούσαν γι' αυτό: (α) σε περίπτωση σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, όλα τα Μέλη τα οποία δικαιούνται να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν σε αυτή και (β) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η αριθμητική πλειοψηφία των Μελών που δικαιούνται να παρευρεθούν και να ψηφίσουν κατά τη Γενική Συνέλευση και που επιπλέον κατέχουν μαζί όχι λιγότερο από ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της ονομαστικής αξίας των μετοχών που παρέχουν το εν λόγω δικαίωμα. 49. Η εκ παραδρομής παράλειψη αποστολής ειδοποίησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε, ή η μη λήψη τέτοιας ειδοποίησης από, πρόσωπο που δικαιούται να λάβει τέτοια ειδοποίηση, θα καθιστά άκυρες τις εργασίες της σχετικής Γενικής Συνέλευσης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 50. Ολες οι εργασίες που διεξάγονται κατά τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και όλες οι εργασίες που διεξάγονται κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, εκτός από τον καθορισμό των μερισμάτων, της μελέτης των λογαριασμών, των ισολογισμών, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, της εκλογής Συμβούλων στη θέση Συμβούλων που 13

14 αποχωρούν, του διορισμού Ελεγκτών καθώς και του καθορισμού της αμοιβής τους, θεωρούνται ως εργασίες ειδικής φύσης. 51.Καμιά εργασία δεν μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός άν σχηματιστεί απαρτία κατά την έναρξη των εργασιών της συνέλευσης. Τρία (3) Μέλη που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο στη συνέλευση σχηματίζουν απαρτία, εκτός άν προνοείται διαφορετικά στο έγγραφο αυτό. 52. Αν μέσα σε μισή ώρα μετά τον καθορισμένο χρόνο για την Γενική Συνέλευση δε σχηματιστεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση, εφόσον συγκλήθηκε ύστερα από αίτηση των Μελών, διαλύεται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας και κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο ή για οποιαδήποτε άλλη μέρα, χρόνο και τόπο, όπως θα αποφάσιζε κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία για δεύτερη φορά μέσα σε μισή ώρα μετά από τον καθορισμένο χρόνο για την Γενική Συνέλευση, τα Μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία. 53. Ολες οι ειδοποιήσεις και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τη Γενική Συνέλευση που κάθε Μέλος δικαιούται να λαμβάνει πρέπει να αποστέλλονται επίσης στους Ελεγκτές. 54. Οταν υπάρχει Πρόεδρος, αυτός προεδρεύει κάθε φορά που γίνεται Γενική Συνέλευση. Οταν δεν υπάρχει Πρόεδρος ή σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τον καθορισμένο χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή όταν δε θέλει να προεδρεύσει, τότε οι παρόντες Σύμβουλοι εκλέγουν ένα από αυτούς για να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση. 55. Αν σε μια Γενική Συνέλευση δεν επιθυμεί κανένας Σύμβουλος να προεδρεύσει ή αν κανένας Σύμβουλος δεν παρουσιαστεί μέσα σε δεκαπέντε (15) λεπτά από τον καθορισμένο χρόνο για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τότε τα παρόντα Μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει στην Γενική Συνέλευση. 56. Με τη συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης που ευρίσκεται σε απαρτία, ο Πρόεδρος μπορεί (και σε περίπτωση εντολής της Γενικής Συνέλευσης είναι υπόχρεος) να αναβάλλει από καιρό σε καιρό την Γενική Συνέλευση και να καθορίζει άλλο χρόνο και τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, καμία άλλη εργασία δε θα διεξαχθεί εκτός από εκείνη που δεν περατώθηκε κατά την Γενική Συνέλευση που αναβλήθηκε. Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για τριάντα (30) ή περισσότερες μέρες θα πρέπει να δοθεί ειδοποίηση για την αναβολή αυτή, όπως και στην περίπτωση της αρχικής Γενικής Συνέλευσης. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται πιο πάνω, δεν επιβάλλεται η παροχή ειδοποίησης για την Γενική Συνέλευση που αναβλήθηκε ή για την εργασία που πρόκειται να διεξαχθεί σε αυτή. 57.Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις τα ψηφίσματα προς ψηφοφορία εγκρίνονται με ανάταση των χεριών εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες (πριν ή μόλις 14

15 ανακοινωθεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) θα εζητείτο η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας (poll) από ένα Μέλος ή Μέλη που κατέχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν το δικαίωμα για ψήφο κατά την Γενική Συνέλευση για τις οποίες πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο με το ένα δέκατο (1/10) τουλάχιστο του ολικού ποσού που πληρώθηκε πάνω σε όλες τις μετοχές που δίνουν το δικαίωμα αυτό. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία θα εζητείτο για το σκοπό αυτό η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας, η δήλωση του προέδρου ότι ένα ψήφισμα εγκρίθηκε με ανάταση των χεριών, ομόφωνα ή με συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή ότι απορρίφθηκε, και η σχετική καταχώριση στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας αποτελούν αδιαμφισβήτητη απόδειξη του γεγονότος, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη ως προς τον αριθμό ή το ποσοστό που ψήφισαν υπέρ ή εναντίον της απόφασης αυτής. Η αίτηση για διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μπορεί να ανακληθεί. 58.Με εξαίρεση την πρόνοια του Κανονισμού 61, σε περίπτωση που θα ζητηθεί δεόντως η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί με τον τρόπο που καθορίζει ο πρόεδρος και το αποτέλεσμα της θα θεωρηθεί ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας. 59.Σε περίπτωση ισοψηφίας, ύστερα από ψηφοφορία που έγινε με ανάταση των χεριών είτε κανονικά, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεν θα έχει δεύτερη ή «νικώσα ψήφο». 60.Η απαιτούμενη κανονική ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου ή για αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, διεξάγεται αμέσως. Κανονική ψηφοφορία που χρειάζεται να γίνει αναφορικά με οποιοδήποτε άλλο θέμα, διεξάγεται σε χρόνο που καθορίζει κάθε φορά ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, και οποιαδήποτε άλλη εργασία εκτός από εκείνη για την οποία ζητήθηκε η διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μπορεί να συνεχιστεί πριν να προχωρήσει η διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας. ΨΗΦΟΣ ΜΕΛΩΝ 61. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και περιορισμών που κάθε φορά παρέχονται σε οποιαδήποτε τάξη ή τάξεις μετοχών, κάθε Μέλος ξεχωριστά που παρευρίσκεται προσωπικά στις ψηφοφορίες που διεξάγονται με ανάταση των χεριών, δικαιούται μίας (1) ψήφου. Στις κανονικές ψηφοφορίες δικαιούται μίας (1) ψήφου για κάθε μετοχή που κατέχει. 62. Σε περίπτωση που η μετοχή κατέχεται από κοινού από περισσότερα από ένα Πρόσωπα, γίνεται αποδεκτή η ψήφος του αρχαιότερου, είτε αυτός ψηφίζει αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, με αποτέλεσμα οι ψήφοι των υπολοίπων να αποκλείονται. Για το σκοπό αυτό, η αρχαιότητα καθορίζεται με βάση τη σειρά με την οποία τα ονόματα φαίνονται στο μητρώο των Μελών. 15

16 63. Ενα Μέλος το οποίο είναι διανοητικά ανίκανο ή για το οποίο εκδόθηκε διάταγμα Δικαστηρίου με δικαιοδοσία πάνω στα πρόσωπα που είναι διανοητικά ασθενή, μπορεί να ψηφίζει είτε κατά την ψηφοφορία που διεξάγεται με ανάταση των χεριών είτε κατά τη διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας μέσω του διαχειριστή της περιουσίας του, των επιτρόπων του (his committee), του παραλήπτη (receiver), του κηδεμόνα (curator bonis) ή άλλου προσώπου με ανάλογη ιδιότητα που διορίζεται από το Δικαστήριο αυτό. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να ψηφίζουν εφόσον πρόκειται για κανονική ψηφοφορία και με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο. 64. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ψηφίζει σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση, εκτός αν πλήρωσε όλα τα ποσά για τα οποία κλήθηκε να πληρώσει αναφορικά με τις μετοχές της Εταιρείας που κατέχει ή οποιοδήποτε άλλο ποσό που πρέπει να πληρωθεί από αυτό και που έχει σχέση με τις μετοχές αυτές. 65. Αναφορικά με το δικαίωμα ψήφου οποιουδήποτε, δεν μπορεί να υπάρξει ένσταση παρά μόνο κατά την Γενική Συνέλευση ή κατά την Γενική Συνέλευση που γίνεται κατόπιν αναβολής, κατά την οποία δίνεται ή προσφέρεται η ψήφος που έχει σχέση με την ένσταση που έγινε και η ψήφος η οποία δεν ακυρώθηκε κατά την Γενική Συνέλευση αυτή, θεωρείται έγκυρη για όλους τους σκοπούς. Οποιαδήποτε τέτοια ένσταση που γίνεται έγκαιρα παραπέμπεται στον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση του οποίου είναι τελεσίδικη. 66. Σε περίπτωση κανονικής ψηφοφορίας, τα Μέλη που δικαιούνται να ψηφίζουν μπορούν να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους. Σε αυτή την περίπτωση, η πληρεξουσιότητα που δίδεται σε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο δεν χρειάζεται να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές αναφορικά με τις οποίες ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος διορίζεται από το Μέλος. 67.Άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων των Μελών να διορίζουν πληρεξούσιους αντιπροσώπους, το έγγραφο για το διορισμό του πληρεξουσίου αντιπροσώπου φέρει την υπογραφή του Μέλους που τον διορίζει ή του αντιπροσώπου του που είναι γραπτώς και κατάλληλα εξουσιοδοτημένος ή, σε περίπτωση που αυτός που διορίζει είναι νομικό πρόσωπο, τη σφραγίδα του παραπάνω προσώπου ή την υπογραφή του αξιωματούχου αντιπροσώπου του που είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένος για αυτό. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι Μέλος της Εταιρείας. 68.Άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων των Μελών να διορίζουν πληρεξούσιους αντιπροσώπους, το έγγραφο για το διορισμό πληρεξουσίου αντιπροσώπου, καθώς και το πληρεξούσιο ή άλλο τυχόν έγγραφο εξουσιοδότησης με βάση το οποίο υπογράφτηκε το έγγραφο του διορισμού ή αντίγραφο του πληρεξουσίου αυτού κατάλληλα κυρωμένο ή γραπτή εξουσιοδότηση θα πρέπει να κατατεθούν στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στην Κύπρο που καθορίζεται για το σκοπό αυτό στην ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, σε οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για την αρχική Γενική Συνέλευση ή τη Γενική Συνέλευση που γίνεται ύστερα από αναβολή, κατά την οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο έγγραφο σκοπεύει να ψηφίσει ή σε περίπτωση κανονικής ψηφοφορίας, σε 16

17 οποιοδήποτε χρόνο πριν από τον καθορισμένο χρόνο για τη διεξαγωγή της κανονικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε από τις πιο πάνω διατάξεις, το έγγραφο του διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου δεν θεωρείται έγκυρο. 69. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις τύπο: «( Ονομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ Εγώ/Εμείς... από... Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον... από... ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον... από... ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (Ετήσια ή Έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την... μέρα του μηνός του έτους και σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή. Υπογράφτηκε την... μέρα του μηνός... του έτους 20...» 70. Στις περιπτώσεις που ο σκοπός διορισμού του πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι να δοθεί στα Μέλη η δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα έχει τον ακόλουθο τύπο ή τον πλησιέστερο υπό τις περιστάσεις, τύπο: «( Ονομα της Εταιρείας) ΛΙΜΙΤΕΔ Εγώ/Εμείς... από... Μέλος/Μέλη της πιο πάνω αναφερομένης Εταιρείας δια του παρόντος διορίζω/διορίζουμε τον... από... ή σε περίπτωση που δεν μπορεί αυτός, τον... από... ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας, για να ψηφίσει από μέρους μου/μας κατά την (Ετήσια ή Έκτακτη, ανάλογα με την περίπτωση) Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί την... μέρα του μηνός του έτους και σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συγκληθεί ύστερα από αναβολή. Υπογράφτηκε την... μέρα του μηνός... του έτους Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον του ψηφίσματος. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ψηφίζει κατά βούληση, εκτός αν του δοθούν άλλες οδηγίες. *Απαλείψατε ότι δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση.» 71. Το έγγραφο του διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα θεωρείται ότι παρέχει σε αυτόν εξουσία να ζητήσει τη διεξαγωγή κανονικής ψηφοφορίας ή να συμμετέχει στην αίτηση που υποβάλλεται για το σκοπό αυτό. 17

18 72. Ψήφος που δόθηκε σύμφωνα με τους όρους πληρεξουσίου εγγράφου θεωρείται έγκυρη και αν ακόμα συνέβαινε ο θάνατος ή η πνευματική ανικανότητα του Μέλους που έδωσε την εξουσιοδότηση ή ανάκληση του πληρεξουσίου εγγράφου ή της εξουσιοδότησης με βάση την οποία εκδόθηκε το πληρεξούσιο έγγραφο ή μεταβίβαση της μετοχής για την οποία γινόταν λόγος στο πληρεξούσιο έγγραφο, εφόσον δεν παραλήφθηκε στο γραφείο της Εταιρείας γραπτή γνωστοποίηση των πιο πάνω συμβάντων, πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ή της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από αναβολή, κατά την οποία έγινε χρήση του πληρεξουσίου εγγράφου. 73.Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή απόφαση η οποία φέρει την υπογραφή ή εγκρίθηκε με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) ή τηλεμοιότυπο (facsimile) από κάθε Μέλος το οποίο κάθε φορά έχει δικαίωμα να λαμβάνει ειδοποίηση για σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων, να παρευρίσκεται και να ψηφίζει σε αυτές (ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους), είναι έγκυρη και έχει τις ίδιες νομικές συνέπειες ως εάν η απόφαση είχε ψηφιστεί σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκλήθηκε και έγινε κανονικά. Η απόφαση αυτή δυνατόν να αποτελείται από περισσότερα έγγραφα του ίδιου τύπου, το καθένα από τα οποία φέρει την υπογραφή ενός ή περισσότερων Μελών ή αντιπροσώπων τους και σε περίπτωση νομικών προσώπων-μελών της Εταιρείας, την υπογραφή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου τους ή άλλου εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου ή διορισμένου πληρεξουσίου αντιπροσώπου τους. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 74.Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, Μέλος, μπορεί ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου, να εξουσιοδοτεί κατά την κρίση του οποιοδήποτε Πρόσωπο για να ενεργεί ως αντιπρόσωπος του σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση ή οποιασδήποτε τάξης Μελών της Εταιρείας, το Πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί για λογαριασμό και εκ μέρους του νομικού προσώπου, το οποίο αντιπροσωπεύει τις εξουσίες εκείνες που θα μπορούσε το νομικό Πρόσωπο να ενασκήσει, άν ήταν Μέλος της Εταιρείας ως φυσικό Πρόσωπο. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 75. Εκτός αν και μέχρις ότου αποφασιστεί διαφορετικά από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, ο αριθμός των Συμβούλων δεν θα είναι μικρότερος των δύο (2) και δεν θα υπάρχει ανώτατος αριθμός. 76.Κατά την πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας όλοι οι Σύμβουλοι θα αποχωρήσουν αλλά θα δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για επανεκλογή. Σε κάθε επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση το ένα τρίτο των εκάστοτε συμβούλων της Εταιρείας, ή εάν ο αριθμός τους δεν είναι τρείς ή 18

19 πολλαπλάσιος των τριών, τότε ο αριθμός που είναι πλησιέστερος προς το ένα τρίτο θα αποχωρούν από το αξίωμα. 77.Οι Σύμβουλοι που θα αποχωρούν κάθε χρόνο θα είναι εκείνοι που έχουν την μακρότερη θητεία από την ημερομηνία της τελευταίας εκλογής τους αλλά μεταξύ Προσώπων οι οποίοι κατέστησαν Σύμβουλοι κατά την ίδια ημερομηνία εκείνοι που θα αποχωρήσουν, εκτός εάν άλλως πως συμφωνήσουν διαφορετικά μεταξύ τους θα καθορίζονται με κλήρο. 78. Σύμβουλος που αποχωρεί θα δικαιούται να είναι υποψήφιος για επανεκλογή. 79.Η Εταιρεία στην Γενική Συνέλευση στην διάρκεια της οποίας ένας Σύμβουλος αποχωρεί κατά τον πιο πάνω τρόπο θα μπορεί να συμπληρώσει την κενή θέση εκλέγοντας ένα Πρόσωπο σε αυτή και αν δεν το πράξει ο αποχωρών Σύμβουλος, αν προσφέρεται για επανεκλογή, θα θεωρείται ότι έχει επανεκλεγεί, εκτός εάν στην συνέλευση αυτή αποφασισθεί ρητά ότι δεν θα πληρωθεί η θέση που κενούται ή εκτός εάν ένα ψήφισμα για την επανεκλογή τέτοιου Συμβούλου θα έχει προταθεί στην συνέλευση και απορριφθεί. 80.Κανένα Πρόσωπο εκτός από ένα Σύμβουλο που αποχωρεί κατά την συνέλευση δεν θα δικαιούται να εκλεγεί στην θέση του Συμβούλου σε οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση εκτός αν προταθεί από τους Συμβούλους ή εκτός εάν έχει αφεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας γραπτή ειδοποίηση, υπογραμμένη από ένα Μέλος της Εταιρείας που δικαιούται να παρευρεθεί και να ψηφίσει στην συνέλευση της Εταιρείας σε σχέση με την οποία δίνεται ειδοποίηση για την πρόθεση του να προτείνει το Πρόσωπο αυτό για εκλογή μαζί με γραπτή ειδοποίηση υπογραμμένη από το Πρόσωπο αυτό που να δηλώνει την προθυμία του να εκλεγεί, τουλάχιστο τρείς και όχι περισσότερες από εικοσιμία μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την συνέλευση. Αυτή η περίοδος θα μειωθεί ανάλογα σε περίπτωση που η ειδοποίηση για τη Γενική Συνέλευση σταλεί από την Εταιρεία σε αργότερη ημερομηνία εντός της περιόδου των εικοσιενός ημερών. 81. (α) Η αμοιβή των Συμβούλων θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία, σε Γενική Συνέλευση. (β) Οποιοσδήποτε Σύμβουλος που ύστερα από παράκληση της Εταιρείας παρέχει υπηρεσίες στην Εταιρεία ή χρειάζεται να ταξιδεύσει ή να παραμείνει στο εξωτερικό για τους σκοπούς της Εταιρείας, θα λαμβάνει από την Εταιρεία τέτοια πρόσθετη αμοιβή υπό μορφή μισθού, επιδόματος, πραγματικών εξόδων ή με άλλο τρόπο, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο θ αποφασίζει. 82. Η προϋπόθεση για κατοχή μετοχών από Συμβούλους μπορεί να καθοριστεί από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση και, μέχρι να γίνει αυτό, μια τέτοια κατοχή δεν είναι αναγκαία. 83.Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν να είναι ή να γίνουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλοι αξιωματούχοι ή να έχουν άλλα συμφέροντα σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, την ίδρυση της οποίας θα προωθούσε η Εταιρεία ή στην οποία αυτή έχει συμφέροντα ως μέτοχος ή με άλλο τρόπο και 19

20 δεν έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν στην Εταιρεία για το θέμα της αμοιβής ή άλλων ωφελημάτων που απολαμβάνουν λόγω της ιδιότητας τους αυτής ή των συμφερόντων που έχουν στην άλλη εταιρεία, εκτός αν η Εταιρεία καθορίσει διαφορετικά. ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 84.Οι Σύμβουλοι δύνανται να ασκούν όλες τις εξουσίες της Εταιρείας για δανεισμό ή εξεύρεση χρημάτων χωρίς περιορισμό ή να εγγυούνται και να υποθηκεύουν, ενεχυριάζουν, εκχωρούν ή με άλλο τρόπο επιβαρύνουν την επιχείρηση, περιουσία, ενεργητικό, δικαιώματα, νομικά δικαιώματα, (choses in action) και χρέη (book debts), ποσά που έχει να εισπράττει, εισοδήματα και το μη κληθέν κεφάλαιο της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τούτου και να εκδίδουν και δημιουργούν ομόλογα, ομολογιακά μερίδια, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις, εκχωρήσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες ασφάλειες ως εξασφαλίσεις για οποιαδήποτε δάνεια, ευθύνες ή υποχρεώσεις της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε τρίτων Προσώπων. ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 85. Οι εργασίες της Εταιρείας διευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να πληρώνει όλες τις δαπάνες που γίνονται για την ίδρυση και εγγραφή της Εταιρείας και να ασκεί όλες τις εξουσίες της Εταιρείας εκτός από εκείνες οι οποίες, σύμφωνα με το Νόμο ή τους Κανονισμούς αυτούς, πρέπει να ασκούνται από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση, με την τήρηση όμως των Κανονισμών αυτών, των διατάξεων του Νόμου και των σχετικών εσωτερικών κανονισμών που δεν είναι αντίθετοι προς τους παραπάνω Κανονισμούς ή διατάξεις, όπως θα καθόριζε κάθε φορά η Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί εσωτερικός κανονισμός που εκδόθηκε από την Εταιρεία σε Γενική Συνέλευση να καταστήσει άκυρη οποιαδήποτε προηγούμενη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα ήταν έγκυρη αν δεν εκδιδόταν ο εσωτερικός κανονισμός. 86.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει κάθε φορά οποιαδήποτε εταιρεία, οίκο, Πρόσωπο ή οργανισμό Προσώπων που καθορίζεται από αυτό, άμεσα ή έμμεσα, για να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πληρεξούσιος της Εταιρείας για τέτοιους σκοπούς και με τέτοιες εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες (οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν τις εξουσίες τις οποίες, με βάση τους Κανονισμούς αυτούς, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ή μπορεί να ασκεί) καθώς επίσης και για τέτοια χρονική περίοδο και υπό τέτοιους όρους οπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο. Οποιαδήποτε τέτοια εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο έγγραφο μπορεί να περιλάβει πρόνοιες για την προστασία και διευκόλυνση των Προσώπων που συναλλάσσονται με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους ή τους πληρεξουσίους όπως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει σκόπιμο. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πιο πάνω εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο για να μεταβιβάσει όλες ή μερικές από τις εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις και διακριτικές ευχέρειες που έχει. 20

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 IΔIΩΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIOΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ME ΕΓΓΥΗΣΗ IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ O ΗΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Οδηγία δυνάµει του άρθρου 48 Η Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία»

«ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Προς τους κ.κ. μετόχους της «ΣΙΔΕΝΟΡ Εταιρία Συμμετοχών, Ανώνυμη Εταιρία» Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Εάν έχετε αμφιβολία σχετικά με το ποιες δράσεις πρέπει να ακολουθήσετε, σας συνιστούμε να αναζητήσετε συμβουλή από τον χρηματομεσίτη σας,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (Να απαντηθούν 4 από τις 6 ερωτήσεις) (Να δίδονται ΛΟΓΟΙ για τις απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI

ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΣΤΟ ΕΠΑΡΧIΑΚΟ ΔIΚΑΣΤΗΡIΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αίτηση Αρ.168 /2012 ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑIΡΕIΑ, ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, από τη Λάρνακα ΚΑI ΑΝΑΦΟΡIΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟ ΚΕΦ. 113 Μονομερής (ex parte)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1. Ι ΡΥΣΗ α. Ιδρύεται Ταμείο Προνοίας του Τακτικού προσωπικού που απασχολείται στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011

Άρθρον 19ον. ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ επί του οποίου συνέρχεται να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29-06-2011 EIΣAΓΩΓH EMΠOPIA ΣIΔHPOY & XAΛYBA EΔPA: ΛOYTΣAΣ & ΠEΛOΠONNHΣOY, 25ον χλμ. E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY, 19600, T.Θ. 10, MANΔPA ATTIKHΣ THΛ. KENTPO: 210 5500700, TMHMA ΠΩΛHΣEΩN: 210 5500800, FAX ΠΩΛHΣEΩN: 210

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 305301000 Κατ αρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00011263/el Γενική Συνέλευση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Δημοσίευση Ειδοποίησης για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Δημοσίευση Ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3324, 7/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3324 της 7ης ΜΑΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΡΘΡΟ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα