Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία», και δ.τ. «SSE Overseas S.A.» σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 20-22, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου αυτού, κας Κρυσταλία-Μαρίας Ψαρρά. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 1. Ψαρρά Κρυσταλία-Μαρία, ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Κωνσταντινίδης Ευθύμιος, ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 3. Αλιφραγκής Σώζων, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 4. Κουτρουμπής Θρασύβουλος, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό. ΘΕΜΑ 2 ο : Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης προς υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. ΘΕΜΑ 3 ο : Καθορισμός τόπου και χρόνου σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας Κατάρτιση της Πρόσκλησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

2 ΕΠΙ ΤΟΥ 1 ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τον Ισολογισμό. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Ψαρρά Κρυσταλία Μαρία, υποβάλλει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Προσάρτημα, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) της 1 ης εταιρικής χρήσης ( ), προκειμένου, αφού εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, να ακολουθήσει η δημοσίευσή τους νομίμως και εμπροθέσμως στην οριζόμενη από το Νόμο μερίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και να υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού προέβη σε λεπτομερή εξέταση των στοιχείων του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την ανάλυση του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει τα εξής: Εγκρίνει ομόφωνα τις κατά τα άνω υποβληθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Προσάρτημα, Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) για την 1 η εταιρική χρήση ( ), προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσίευσή τους νομίμως και εμπροθέσμως στην οριζόμενη από το Νόμο μερίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και να υποβληθούν προς έγκριση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί. Ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά τα περί διαθέσεως κερδών της Εταιρίας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) της Εταιρείας για τη χρήση ανήλθαν στο συνολικό ποσό των ,54. Κατόπιν αυτών, οι ζημίες εις νέο ανέρχονται στο ποσό των ,54 Ευρώ και η διάθεσή τους θα γίνει ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 0,00 ευρώ 8.Υπόλοιπο ζημιών εις νέον ,54 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ,54 ευρώ Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την κατά τα ανωτέρω διάθεση των κερδών της Εταιρείας για τη χρήση Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου του Δ.Σ., κυρίας Ψαρρά Κρυσταλίας - Μαρίας, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών επί της εν λόγω εισήγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται ομόφωνα όπως τις Οικονομικές Καταστάσεις

3 (Ισολογισμό, Προσάρτημα, Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων) της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 2014 υπογράψουν οι εξής: (α) η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ., κα Ψαρρά Κρυσταλία Μαρία, (β) ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ., κ. Κωνσταντινίδης Ευθύμιος και (γ) ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρίας, κ. Άγγελος Ζαρκαδούλας. ΕΠΙ ΤΟΥ 2 ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης προς υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Μετά την κατά τα ανωτέρω έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης , η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, κα Ψαρρά Κρυσταλία Μαρία, αναγιγνώσκει προς τους παριστάμενους Συμβούλους την καταρτισθείσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 31/07/ /12/2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε υπό την κρίση σας τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 της εταιρείας μας, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια σας και συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Ο κύκλος εργασιών της πρώτης κλειόμενης υπερδωδεκάμηνης χρήσεως 31/07/ /12/2014 ανήλθε σε Ευρώ ,39. Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως ανήλθαν σε Ευρώ ,20. Τα έξοδα διοικήσεως και τα έξοδα διαθέσεως διαμορφώθηκαν ως εξής: Χρήση 2014 Έξοδα διοικήσεως ,91 Έξοδα διαθέσεως ,97 Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ ,83.

4 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, όπως προκύπτει και από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, που παρατίθενται: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,08 68,51% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,51 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,79 28,25% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,51 Οι δύο πρώτοι δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. Λαμβάνοντας υπόψη το αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας, οι δείκτες αυτοί είναι ικανοποιητικοί. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,46 58,30% ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,03 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. Ο δείκτης αυτός είναι ικανοποιητικός. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,03 43,50% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,51 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,46 25,36% ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,51 Οι παραπάνω δείκτης δείχνει τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,08 157,48% ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,03 Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Το κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ,05 36,50% ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,08 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

5 Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας ΚΑΘΑΡΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,58-4,98% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,39 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας, χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ,83-72,51% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,46 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,20 15,87% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,39 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 3.1 Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας Οι προοπτικές για το έτος 2015 λαμβάνοντας υπ όψη και τη μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας, διαγράφονται καλύτερες και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. 3.2 Στόχοι και οι πολιτικές όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κινδύνους από την μεταβολή των τιμών γιατί δεν έχει αποθέματα. Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις προς τράπεζες και κατά συνέπεια δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. 4. Κατεχόμενα χρεόγραφα από την εταιρεία Δεν υπάρχουν. 5. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης Δεν υπάρχουν. 6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Το διαθέσιμο συνάλλαγμα μετατρέπεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στο εγχώριο νόμισμα οπότε και δεν υπάρχει ο κίνδυνος συναλλαγματικής διαφοράς. 7. Ακίνητα της Εταιρείας Δεν υπάρχουν. 8. Υποκαταστήματα Δεν υπάρχουν. 9. Αποτελέσματα της χρήσης

6 Ο κύκλος εργασιών της πρώτης κλειόμενης υπερδωδεκάμηνης χρήσεως 31/07/ /12/2014 ανήλθε σε Ευρώ ,39 και τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη Ευρώ ,20. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε Ευρώ ,91 και τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε Ευρώ ,97. Οι χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 117,12, οι πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα ανήλθαν σε Ευρώ 3,22 και στη συνέχεια μετά τον υπολογισμό των εκτάκτων και των ανόργανων αποτελεσμάτων εξ Ευρώ ,75, διαμορφώθηκαν ζημίες χρήσεως σε Ευρώ , Διάθεση των αποτελεσμάτων Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως ,83 (+) υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων 0,00 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00 Σύνολο ,83 Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 1.691,71 1α. Έκτακτη εισφορά άρθρου 5 ν. 3845/2010 0,00 Μη ενσωματωμένοι στο λειτ. κόστος φόροι 0,00 Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο , Σημαντικά γεγονότα Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα και όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά. Κύριοι μέτοχοι, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση Πειραιάς, 09 Ιουνίου 2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την Έκθεση Διαχείρισης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης καθ όλο το περιεχόμενο αυτής προκειμένου να υποβληθεί ως έχει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα συγκληθεί, και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ψαρρά Κρυσταλία Μαρία να την υπογράψει. ΕΠΙ ΤΟΥ 3 ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Καθορισμός τόπου και χρόνου σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας Κατάρτιση της Πρόσκλησης προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, μετά των Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης. Μετά από εισήγηση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου και προκειμένου να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 29 η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00

7 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου 20-22, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων και διατυπώνεται η ακόλουθη πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της έδρας της Εταιρίας, της ανάρτησης αυτής αρκούσης ως ελάχιστης εκ του Νόμου διατύπωσης δημοσιότητας, ήτοι άνευ δημοσίευσης της Πρόσκλησης στον τύπο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λόγω της μονομετοχικότητας της Εταιρίας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τη 09 ης Ιουνίου 2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας «SSE OVERSEAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί την 29η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στον Πειραιά επί της Ηρώων Πολυτεχνείου 20-22, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης μετά των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως ) Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση ) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως ) Διάφορα άλλα θέματα/ Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άνω οριζόμενα.

8 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ. της Εταιρίας κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης. Σε πίστωση των άνω συνετάγη το παρόν πρακτικό το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα παρισταμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και με τις άνω ιδιότητες τους, υπογράφεται όπως ακολουθεί. H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 999784693 ΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.ΜΑ.Ε.51821/10/Β/02/09 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 27197112000 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ ΑΡ.76 Στο Αγρίνιο σήµερα την 10η του µήνα Ιουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. Ελευθέρου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 108 Στα Γρεβενά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ.ΑΡ. 270 31-08-2015 Στην Ιτέα σήμερα στις 31-08-2015 ημέρα Δευτέρα & ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ)

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Παρών στη Γενική συνέλευση ήταν ο μοναδικός εταίρος αυτής, καθόσον πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Θωμάς Γερομιχαλός.

Παρών στη Γενική συνέλευση ήταν ο μοναδικός εταίρος αυτής, καθόσον πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Θωμάς Γερομιχαλός. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟN 4 ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Στο Περιστέρι σήμερα 30 Μαρτίου 2015 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013 Σελίδα 280 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 82 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ STREET CAFE Α.Ε. της 31/05/2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας STREET CAFE A.E. συνήλθε σε συνεδρίασή σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα