ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ Ι. Μιταλόποσλος, Α. Αγγελής-Γεμάκες, Γ. Αραμπαηδής, Γ. Αζεμακόποσλος Μονάδα Διατείριζης Ενεργειακών και Περιβαλλονηικών Σσζηημάηων, Στολή Χημικών Μητανικών, Εθνικό Μεηζόβιο Πολσηετνείο, Ηρώων Πολσηετνείοσ 9, Πολσηετνειούπολη Ζωγράθοσ, 15780, Αθήνα, ΠΔΡΙΛΗΨΗ Αμηνινγνύληαη νη επεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα θαζώο θαη ε κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο από ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Οη εμεηαδόκελεο επεκβάζεηο επηιέγνληαη κεηά από εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε επίζεκσλ εθζέζεσλ, κειεηώλ, επηζηεκνληθώλ άξζξσλ θαη δεκνζηεύζεσλ ηνπ εκεξήζηνπ ηύπνπ. Πξνζδηνξίδεηαη ην εύξνο ζην νπνίν θπκαίλεηαη ην εθηηκώκελν πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ην αληίζηνηρν θόζηνο πινπνίεζήο θάζε επέκβαζεο. ηε βάζε απηώλ ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζε εθπνκπώλ CO 2 αλά θαηνηθία θαη ην ηζνδύλακν εηήζην θόζηνο. Οη πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε ηελ αλάιπζε θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απμεηηθνύ θόζηνπο. Αξρηθά, ε απνηειεζκαηηθόηεηα εθθξάδεηαη ζε όξνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε όξνπο κείσζεο εθπνκπώλ. Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο εθηειείηαη επαλαιεπηηθά κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ Monte Carlo, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αβεβαηόηεηαο ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο. Από ηηο δύν απηέο πξνζεγγίζεηο πξνθύπηεη ην ηειηθό ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθώλ θαη απνδνηηθώλ επεκβάζεσλ. Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ηηο δύν πξνζεγγίζεηο εληνπίδνληαη νη πηζαλέο δηαθνξέο ζην ζρέδην δξάζεο θαη νη παξάκεηξνη εθείλεο, ε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ επεξεάδεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ην ηειηθό απνηέιεζκα. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο άξρηζε λα ζπγθεληξώλεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ Διιάδα θπξίσο κεηά ηελ πεξίνδν , όηαλ θαη ζεκεηώζεθε ε πξώηε δηεζλήο ελεξγεηαθή θξίζε, πνπ ζπλνδεύζεθε από ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ. Οη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ην ζεκείν εθείλν θαη κεηά είραλ σο ζηόρν ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ρώξαο από ην πεηξέιαην, ηελ αμηνπνίεζε ησλ εγρώξησλ πεγώλ ελέξγεηαο, ηε δεκηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε δηαζύλδεζε κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο (Σίγθαο θ.α., 2005). ηνπο ζηόρνπο απηνύο πξνζηέζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε απνδνηηθόηεξε αιιά θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο (ΔΔ, 2008). ήκεξα, νη εθαξκνδόκελεο εζληθέο πνιηηηθέο δηακνξθώλνληαη από ην ζεζκηθό πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ δηεζλνύο ρώξνπ. Γηα θάζε θξάηνο κέινο έρεη θαζνξηζηεί αλαινγηθά έλαο εζληθόο ζηόρνο δηείζδπζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε (18% γηα ηελ Διιάδα), ώζηε ε

2 ζπλνιηθή δηείζδπζε γηα ηελ Δ.Δ. λα θηάζεη ην 20% έσο ην 2020 (2009/28/ΔΚ). Αληίζηνηρα, γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ όια ηα θξάηε-κέιε πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ όηη ην κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ζα ηζνύηαη κε 10% έσο ην ρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ν ζηόρνο πνπ είρε ηεζεί από ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην αλαζεσξήζεθε κε πξόζθαηε απόθαζε ηεο Δ.Δ. (406/2009/ΔΚ) θαη πξνζδηνξίδεη κηα ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαηά 14% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ Σέινο, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2006/32/ΔΚ, ε Διιάδα ππνρξενύηαη κέρξη ην 2016 λα κεηώζεη ηελ ηειηθή εγρώξηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαηά 9% ζε ζρέζε κε ηε κέζε θαηαλάισζε ηεο πεληαεηίαο , αθαηξνπκέλσλ ησλ ηνκέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ζύζηεκα εκπνξίαο ξύπσλ. ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ απηώλ ζηε ρώξα καο, εμέρνληα ξόιν δηαδξακαηίδεη ν νηθηαθόο ηνκέαο, θαζώο απνηειεί ην δεύηεξν κεγαιύηεξν θαηαλαισηή ηνπ ειιεληθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. Δπζύλεηαη γηα ην 36% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελώ κόλν ηελ πεξίνδν ε θαηαλάισζε απηή απμήζεθε θαηά 24%. Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα ειιεληθά θηίξηα είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνβόξα είλαη ε παιαηόηεηά ηνπο θαη ε κε ελζσκάησζε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ζε απηά ιόγσ έιιεηςεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη αξρηθά ε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ ελαιιαθηηθώλ επεκβάζεσλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε εθπνκπώλ ζηνλ νηθηαθό ηνκέα πνπ έρνπλ πξνηαζεί από δηάθνξνπο εξεπλεηέο/θνξείο θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμηνιόγεζε ηνπο κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθόηεξνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ παξάκεηξν ηεο αβεβαηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ επεκβάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ε αλάιπζε απμεηηθνύ θόζηνπο. Ο αιγόξηζκνο (ρήκα 1), ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, πξνέξρεηαη από κηα δεκνζίεπζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Τδαηηθώλ Πόξσλ ηνπ ώκαηνο Μεραληθνύ ηνπ ηξαηνύ ησλ ΖΠΑ (Orth, 1994). Ζ εθαξκνζηκόηεηά ηνπ ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ θαηαδεηθλύεηαη από ηελ παξαηήξεζε ησλ Carlson θαη Palesh (1993) όηη ε αλάιπζε θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ε αλάιπζε απμεηηθνύ θόζηνπο απνηεινύλ δύν βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επεκβάζεσλ. Ο αιγόξηζκνο απηόο επεθηείλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ελζσκαηώλνληαο ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαθόξσλ επεκβάζεσλ (ρήκα 2). Σηάδιο 1: Δημιοςπγία Σςνδςαζμών Βήμα 1. Εκηίμηζη κόζηοςρ και αποδοηικόηηηαρ κάθε μέηπος Βήμα 2: Αναγνώπιζη ηυν εθικηών ζςνδςαζμών Βήμα 3. Υπολογιζμόρ κόζηοςρ και αποδοηικόηηηαρ ηυν ζςνδςαζμών Σηάδιο 2: Ανάλςζη Κόζηοςρ-Αποηελεζμαηικόηηηαρ (ΑΚΑ) Βήμα 4. Απόππιτη ηυν οικονομικά ανεπαπκών ζςνδςαζμών Βήμα 5. Απόππιτη ηυν οικονομικά μη αποδοηικών ζςνδςαζμών Σηάδιο 3: Πποζδιοπιζμόρ ηηρ Λύζηρ με ηο Χαμηλόηεπο Μέζο Κόζηορ (Καμπύλη Αςξηηικού Κόζηοςρ) Βήμα 6. Υπολογιζμόρ μέζος κόζηοςρ για κάθε ζςνδςαζμό Βήμα 7. Επαναπποζδιοπιζμόρ ηος μέζος κόζηοςρ για επιππόζθεηη απόδοζη Σηάδιο 4: Ανάλςζη Αςξηηικού Κόζηοςρ (ΑΑΚ) Βήμα 8. Υπολογιζμόρ αςξηηικού κόζηοςρ Βήμα 9. Σύγκπιζη διαδοσικών ηιμών αςξηηικού κόζηοςρ και αποδοηικόηηηαρ τήμα 1: Αλάιπζε Κόζηνπο- Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Αλάιπζε Απμεηηθνύ Κόζηνπο

3 Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Monte Carlo, ε νπνία εηζάγεη ηελ επαλαιεπηηθή εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο κνξθήο ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο πνπ πεξηγξάθεη ηηο κεηαβιεηέο εμόδνπ, δειαδή ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο θαη ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, σο πξνο ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο, είλαη ε επθνιία εθαξκνγήο ηεο θαη ε ηθαλόηεηά ηεο λα θαζνξίδεη ηηο θαηαιιειόηεξεο δξάζεηο κέζα από κηα ζύληνκε θαη απιή δηαδηθαζία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε κέζνδνο θόζηνποαπνηειεζκαηηθόηεηαο δελ πξνηείλεη κηα «άξηζηε» ή «ηδαληθή» ιύζε αιιά παξέρεη κηα βάζε ζύγθξηζεο ησλ κεηαβνιώλ θόζηνπο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιύηεξε επηινγή κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ (Yoe, 1992). Χο θόζηνο ζπλήζσο νξίδεηαη ην άκεζν θόζηνο εθαξκνγήο κηαο επέκβαζεο, ελώ ε απνηειεζκαηηθόηεηα εθθξάδεηαη ζε όξνπο θάπνηνπ θπζηθνύ κεγέζνπο (π.ρ. παξαγόκελε ελέξγεηα, εθπνκπέο ξύπσλ) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο (RPA, 2004). Σα ελλέα δηαθξηηά βήκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη ν αιγόξηζκνο, κπνξνύλ, γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζή ηνπ, λα ρσξηζηνύλ ζε ηέζζεξα επηκέξνπο ζηάδηα. Σν πξώην ζηάδην έρεη σο ζηόρν ηελ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο όισλ ησλ κέηξσλ, θαη ηε δεκηνπξγία όισλ ησλ εθηθηώλ ιύζεσλ, ζπλδπάδνληαο ηα κέηξα απηά. ην δεύηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο, κε ζηόρν ηελ απόξξηςε ησλ νηθνλνκηθά κε απνηειεζκαηηθώλ θαη κε απνδνηηθώλ ιύζεσλ. Χο νηθνλνκηθά κε απνηειεζκαηηθέο τήμα 2: Αιγόξηζκνο ππνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ αμηνιόγεζεο ελαιιαθηηθώλ δξάζεσλ νξίδνληαη νη ιύζεηο πνπ, γηα ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθόηεηα έρνπλ κεγαιύηεξν θόζηνο, ελώ νηθνλνκηθά κε απνδνηηθέο είλαη νη ιύζεηο πνπ γηα ην ίδην θόζηνο, εκθαλίδνπλ κηθξόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα. Σν ηξίην ζηάδην ππνινγίδεη ην κέζν θόζηνο ησλ νηθνλνκηθά απνδνηηθώλ θαη απνηειεζκαηηθώλ ιύζεσλ, κε ζηόρν ηελ απόξξηςε ησλ ιύζεσλ πνπ έρνπλ ρακειόηεξν ζπλνιηθό θόζηνο αιιά είλαη νηθνλνκηθά κε απνδνηηθέο.

4 ην ηέηαξην ζηάδην, νη ιύζεηο πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζπγθξίλνληαη κε βάζε ην απμεηηθό θόζηνο, ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί αλ ην επόκελν επίπεδν απνδνηηθόηεηαο δηθαηνινγεί ην επηπιένλ νηθνλνκηθό θόζηνο. Χο απμεηηθό θόζηνο νξίδεηαη ην πειίθν ηεο δηαθνξάο ζην θόζηνο δύν δηαδνρηθώλ ιύζεσλ πξνο ηε δηαθνξά ηνπο ζε απνδνηηθόηεηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζε έλα ξαβδόγξακκα, όπνπ θάζε ζηήιε ζην γξάθεκα εθθξάδεη ην απμεηηθό θόζηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αληίζηνηρεο ιύζεο. Ζ δηαθνξά ύςνπο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζηειώλ ππνδειώλεη ην επηπιένλ θόζηνο πνπ απαηηείηαη ώζηε λα επηηεπρζεί ην επόκελν επίπεδν απνηειεζκαηηθόηεηαο. Σν γξάθεκα απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο θαζώο πηζαλέο αλσκαιίεο ή απόηνκεο θνξπθέο θαη θαηά ζπλέπεηα αλώκαιε κεηάβαζε από ην έλα επίπεδν ζην άιιν ππνδεηθλύνπλ ηηο νηθνλνκηθά αζύκθνξεο ιύζεηο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ππνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ, ην νπνίν αλαπηύρζεθε από ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθώλ θαη Πεξηβαιινληηθώλ πζηεκάησλ (ΜΓΔΠ) ηεο ρνιήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Ζ κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ηειηθήο ελεξγεηαθήο ρξήζεο X πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελόο κέηξνπ εμνηθνλόκεζεο δίλεηαη από κηα ζρέζε ηεο κνξθήο: όπνπ E Ener Sav (1) Ener: ην δπλακηθό εμνηθνλόκεζεο, ην νπνίν εθθξάδεηαη σο ε ζπλνιηθή θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα γηα ηε ρξήζε Υ θαη Sav: ην πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο γίλεηαη ε παξαδνρή όηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δύν αβέβαησλ απηώλ κεηαβιεηώλ θαζώο θαη ηνπ θόζηνπο πινπνίεζεο ησλ επεκβάζεσλ πεξηγξάθεηαη από κηα ηξηγσληθή θαηαλνκή. Οη ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιύηεξν πεξηζώξην εμνηθνλόκεζεο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα είλαη ε ζέξκαλζε ρώξσλ θαη ε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ ρξήζεο. Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο θαηαλνκήο πνπ πεξηγξάθεη ηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά θαηνηθία γηα θάζε ηειηθή ρξήζε (ΔΔ, 2008, ΤΠΑΝ, 2008). Πίνακας 1: Σππηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά θαηνηθία γηα ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηειηθέο ρξήζεηο A/A Υξήζε Δηήζηα Καηαλάισζε Δλέξγεηαο (Ener) (kwh) Δύξνο Κνξπθή X1 Φσηηζκόο X2 Θέξκαλζε Νεξνύ X3 Θέξκαλζε Υώξνπ X4 Γξνζηζκόο Υώξνπ X5 Φύμε X6 Πιύζε Πηάησλ X7 Πιύζε Ρνύρσλ Οη πξνηεηλόκελεο ελαιιαθηηθέο επεκβάζεηο πνπ επηιέγνληαη ζηνρεύνπλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο ζε όιεο ηηο ρξήζεηο. πγθεληξώζεθαλ κεηά από εθηελή

5 βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε επίζεκεο εθζέζεηο (ΤΠΑΝ, 2008, ΔΔ, 2009), κειέηεο (ΔΑΑ, 2008), επηζηεκνληθά άξζξα (Balaras et al, 2007, Gaglia et al., 2007, Γαγιία, 2008) θαη άξζξα ηνπ εκεξήζηνπ ηύπνπ (Φηληηθάθεο, 2009, Καξαλίθαο, 2009, Σδαλαβάξα 2010) γηα ηελ πεξίνδν Γηα θάζε κηα από απηέο θαηαγξάθνληαη ην πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο, ην νπνίν εθθξάδεηαη σο ε εθηηκώκελε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαηαλάισζε, θαη ην θόζηνο πινπνίεζεο ηνπο. ηνλ Πίλαθα 2 ζπλνςίδνληαη όιεο νη επεκβάζεηο θαζώο θαη νη ηηκέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο θαηαλνκήο. Πίνακας 2: Πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα Πνζνζηό Δμνηθνλόκεζεο (Sav) Κόζηνο Δθαξκνγήο (Cost) ( ) Υξόλνο Εσήο (Έηε) Α/Α Δπέκβαζε Δύξνο Κνξπθή Δύξνο Κνξπθή Μ1 Αληηθαηάζηαζε Λακπηήξσλ 50%-80% 60% Μ2 Θεξκνκόλσζε Δμσηεξηθώλ Σνίρσλ 33%-60% 35% Μ3 Θεξκνκόλσζε Οξνθήο 2%-15% 8% Μ4 ηεγάλσζε Αλνηγκάησλ 16%-21% 18% Μ5 θίαζηξα -Σέληεο 10%-20% 15% Μ6 Γηπιά Σδάκηα 15%-25% 20% Μ7 Αλεκηζηήξεο Οξνθήο 40%-60% 50% Μ8 Αληηθαηάζηαζε Φπγείσλ 30%-60% 40% Μ9 Αληηθαηάζηαζε Πιπληεξίσλ Ρνύρσλ 25%-50% 35% Μ10 Αληηθαηάζηαζε Πιπληεξίσλ Πηάησλ 25%-40% 32% Μ11 Αληηθαηάζηαζε Λέβεηα κε Νέν Νηίδει 15%-17% 16% Μ12 Αληηθαηάζηαζε Λέβεηα κε Νέν Φ.Α. 16%-30% 18% Μ13 πζηήκαηα Ζιηαθήο Θέξκαλζεο Νεξνύ 40%-80% 60% ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ EΠΔΜΒΑΔΩΝ Ζ αμηνιόγεζε ησλ επεκβάζεσλ γηα ην θαζνξηζκό ηνπ πην νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθνύ ζπλδπαζκνύ γίλεηαη ζε επίπεδν θαηνηθίαο. Γηα θάζε κηα από ηηο επεκβάζεηο ππνινγίδνληαη 3 κεγέζε: Δηήζηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο αλά θαηνηθία. Δηήζηα κείσζε εθπνκπώλ CO 2 αλά θαηνηθία (ζεσξώληαο ην ζπληειεζηή εθπνκπήο ηνπ πεηξειαίνπ ίζν κε kgco 2 /kwh, ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ίζν κε kgco 2 /kwh θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ίζν κε 1.09 kgco 2 /kwh). Ηζνδύλακν εηήζην θόζηνο, ην νπνίν πξνθύπηεη δηαηξώληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο πινπνίεζεο ηεο επέκβαζεο κε ην ρξόλν δσήο ηεο. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ελόο ζπλδπαζκνύ κέηξσλ πξνθύπηεη αζξνίδνληαο ην επηκέξνπο εηήζην

6 θόζηνο θάζε κέηξνπ ελώ ε ζπλνιηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (ΣΕ) από ηε ζρέζε: Ν M ΣΕ Ener i 1 1 Sav j (2) ι 1 j 1 όπνπ Ν: ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηειηθώλ ρξήζεσλ Μ: ην πιήζνο ησλ ελαιιαθηηθώλ επεκβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε i. ηε ζπλέρεηα, νη επεκβάζεηο αμηνινγνύληαη δύν θνξέο κε ηε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ πεξηγξάθεθε ζην ρήκα 2. Σελ πξώηε θνξά, ε απνηειεζκαηηθόηεηα εθθξάδεηαη ζε όξνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ηε δεύηεξε ζε όξνπο κείσζεο εθπνκπώλ CO 2. Έηζη πξνθύπηεη ην ζύλνιν ησλ πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ, ην νπνίν δηαθέξεη θάζε θνξά αλάινγα κε ην ζηόρν. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αβεβαηόηεηαο ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, πξαγκαηνπνηνύληαη 1000 επαλαιήςεηο. Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ, αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ ιύζεσλ κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο. τήμα 3: Αλάιπζε θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε βάζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. τήμα 4: Αλάιπζε θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε βάζε ηεο κείσζεο εθπνκπώλ.

7 Σα ρήκαηα 3 θαη 4 παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Από ηηο 6140 πηζαλέο θαη απνδεθηέο ιύζεηο (ζπλδπαζκνύο επεκβάζεσλ), νη δώδεθα αλαγλσξίδνληαη σο νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο. Με βάζε ηελ θακπύιε ηνπ απμεηηθνύ θόζηνπο (ρήκαηα 5-6), ελλέα από απηέο επηιέγνληαη σο νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο θαη απνηεινύλ ην ηειηθό ζρέδην δξάζεο. Δπίζεο από ην ζρήκα απηό πξνζδηνξίδεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ή κείσζεο εθπνκπώλ. τήμα 5: Αλάιπζε απμεηηθνύ θόζηνπο ζηε βάζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. τήμα 6: Αλάιπζε απμεηηθνύ θόζηνπο ζηε βάζε ηεο κείσζεο εθπνκπώλ.

8 ηνλ Πίλαθα 3 ζπγθξίλεηαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ επεκβάζεσλ ζηηο δύν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Γηαπηζηώλεηαη πσο ε αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ θαη ε ζηεγάλσζε ησλ αλνηγκάησλ είλαη θνηλέο θαη ζηηο δύν ιίζηεο σο νη πην ζπκθέξνπζεο ελώ ε αληηθαηάζηαζε ησλ πιπληεξίσλ πηάησλ θαη ξνύρσλ θαη ε ηνπνζέηεζε ζθίαζηξσλ είλαη νη πην νηθνλνκηθά αζύκθνξεο. Πίνακας 3: Πξνηεηλόκελν ζύλνιν επεκβάζεσλ Με βάζε ηεν ενέργεια Με βάζε ηις εκπομπές Μ4 ηεγάλσζε Αλνηγκάησλ Μ4 ηεγάλσζε Αλνηγκάησλ Μ1 Αληηθαηάζηαζε Λακπηήξσλ Μ1 Αληηθαηάζηαζε Λακπηήξσλ Μ6 Γηπιά Σδάκηα Μ13 Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο Μ13 Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο Μ7 Αλεκηζηήξεο Οξνθήο Μ2 Θεξκνκόλσζε Δμσηεξηθώλ Σνίρσλ Μ6 Γηπιά Σδάκηα Μ7 Αλεκηζηήξεο Οξνθήο Μ2 Θεξκνκόλσζε Δμσηεξηθώλ Σνίρσλ Μ12 Αληηθαηάζηαζε Λέβεηα κε Νέν Φ.Α. Μ12 Αληηθαηάζηαζε Λέβεηα κε Νέν Φ.Α. Μ8 Αληηθαηάζηαζε Φπγείσλ Μ8 Αληηθαηάζηαζε Φπγείσλ Μ3 Θεξκνκόλσζε Οξνθήο Μ3 Θεξκνκόλσζε Οξνθήο Οικονομικά με αποηελεζμαηικές και ζηις δύο περιπηώζεις Μ9 Πιπληήξηα Ρνύρσλ Μ9 Πιπληήξηα Ρνύρσλ Μ10 Πιπληήξηα Πηάησλ Μ10 Πιπληήξηα Πηάησλ Μ5 θίαζηξα -Σέληεο Μ5 θίαζηξα -Σέληεο Σα ρήκαηα 7-9 παξνπζηάδνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ θόζηνπο θαη ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο (εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ή κείσζε εθπνκπώλ) κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηηο δύν πξνζεγγίζεηο. Σν ύςνο θάζε ζηήιεο εθθξάδεη ην πνζνζηό ησλ ηηκώλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ην πιάηνο ηεο ζηήιεο. Ζ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην κέζν ηνπ εύξνπο θάζε ζηήιεο εκθαλίδεηαη ζηνλ νξηδόληην άμνλα. τήμα 7: Καηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ θόζηνπο.

9 τήμα 8: Καηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. τήμα 9: Καηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο εθπνκπώλ. Ζ κνξθή ηεο θαηαλνκήο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε εθπνκπώλ πξνζεγγίδεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κηα ζεηηθά αζύκκεηξε θαηαλνκή. Ζ κέζε εηήζηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο είλαη kwh θαη ε ηππηθή απόθιηζε είλαη 1690 kwh ελώ ην 50% ησλ επαλαιήςεσλ θπκαίλεηαη από κέρξη kwh. Αληίζηνηρα, ε κέζε εηήζηα κείσζε εθπνκπώλ είλαη 5900 tco 2 θαη ε ηππηθή απόθιηζε είλαη 696 tco 2 ελώ ζην 50% ησλ επαλαιήςεσλ ε κείσζε θπκαίλεηαη κεηαμύ 5500 tco 2 θαη 6500 tco 2. Αληίζεηα, ην κέζν εηήζην θόζηνο πξνζεγγίδεηαη από κηα ηξηγσληθή θαηαλνκή. Σν κέζν εηήζην θόζηνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 660 θαη ε ηππηθή ηνπ απόθιηζε είλαη 53, ελώ μεπεξλά ηα 700 ζην 25% ησλ επαλαιήςεσλ.

10 τήμα 10: Δπίδξαζε ησλ αβέβαησλ παξακέηξσλ ζην ζπλνιηθό θόζηνο. Ζ επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα Tornado ηνπ ρήκαηνο 10. Σα δηαγξάκκαηα απηά παξνπζηάδνπλ ηε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο αβεβαηόηεηαο θάζε παξακέηξνπ ζηε κεηαβιεηόηεηα ηνπ θόζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. ηνλ νξηδόληην άμνλα δελ ππάξρνπλ κνλάδεο, θαζώο ν άμνλαο απηόο εθθξάδεη κηα ζρεηηθή έλδεημε ηεο ζπκβνιήο θάζε παξακέηξνπ. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην κήθνο ηεο νξηδόληηαο ζηήιεο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο παξακέηξνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζηήιε απηή, ζηε κεηαβιεηόηεηα ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο. Από ηελ αλάιπζε πξνθύπηεη πσο ε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα είλαη ην δπλακηθό εμνηθνλόκεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζέξκαλζεο ρώξνπ. Απηό Δίλαη αλακελόκελν θαζώο πξόθεηηαη γηα ηελ ηειηθή ρξήζε κε ηε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε θαη κε ην κεγαιύηεξν εύξνο ζηελ θαηαλνκή. εκαληηθή επίδξαζε έρεη θαη ην θόζηνο ηεο ζεξκνκόλσζεο νξνθήο, γεγνλόο ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη θαζώο ζε έλα ζεκαληηθό αξηζκόο επαλαιήςεσλ ε επέκβαζε απηή ήηαλ ζε πςειόηεξε ζέζε ζην ηειηθό ζρέδην δξάζεο. Όζνλ αθνξά ζην ζπλνιηθό εηήζην θόζηνο νη ζεκαληηθόηεξνη παξάκεηξνη ζηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο είλαη ην θόζηνο ηεο ζεξκνκόλσζεο θαη ηεο αγνξάο λένπ ιέβεηα. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε κηα απιή θαη εύρξεζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ επεκβάζεσλ εμνηθνλόκεζεο ππό ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή εθαξκόζηεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε επεκβάζεσλ κε βάζε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε εθπνκπώλ ζηνλ νηθηαθό ηνκέα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ παξόκνηα θαη γηα ηα δύν θξηηήξηα. Οη ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη σο νη πην απνηειεζκαηηθέο είλαη απιέο επεκβάζεηο ρακεινύ θόζηνπο (ζηεγάλσζε αλνηγκάησλ, αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ). Γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπώλ απαηηνύληαη κέηξα κεγαιύηεξεο θιίκαθαο, ηα νπνία δηαθέξνπλ ειαθξώο αλάινγα κε ην ζηόρν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Σίγθαο Κ., Γηαλλαθίδεο Γ., Γακαζηώηεο Μ., ηάθθεο Φ., Βάζζνο. θαη Κίιηαο Β., Αλάιπζε ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ελ όςεη ησλ ζηόρσλ ηνπ Κηόην, Διημερίδα ΤΕΕ Λιγνίηης και θσζικό αέριο ζηην ηλεκηροπαραγωγή ηης τώρας. Αζήλα (2005). [2] πκβνύιην Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο, Μέηξα θαη Μέζα γηα κηα Βηώζηκε θαη Αληαγσληζηηθή Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή, Αζήλα, (2008).

11 [3] Orth K., Cost Effectiveness Analysis for Environmental Analysis for Environmental Studies: Nine Easy Steps, Army Engineer Institute for Water Resources, IWR Report 94-PS-2, Virginia (1994). [4] Carlson B. and Palesh G., Bussey Lake: Demonstration Study of Incremental Analysis in Environmental Planning, Army Engineer Institute for Water Resources, Virginia (1993). [5] Yoe C., Incremental Cost Analysis Primer for Environmental Resources Planning, U.S. Army Corps of Engineers, Institute for Water Resources, Virginia, [6] RPA, CEA and Developing a Methodology for Assessing Disproportionate Costs, Final Report for Defra, WAG, SE and DOENI, [7] Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Μειέηε Αλάιπζεο ηνπ Διιεληθνύ Δλεξγεηαθνύ πζηήκαηνο ελ όςεη ησλ Νέσλ Δζληθώλ ηόρσλ γηα ηνλ Πεξηνξηζκό ησλ Δθπνκπώλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ από ηνλ Δλεξγεηαθό Σνκέα, ηε Γηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαη ηελ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο, Αζήλα (2008). [8] πκβνύιην Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο, Μαθξνρξόληνο ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο - Έθζεζε 2009, Αζήλα (2009). [9] Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, Γηαδηθαζία εμόξπμεο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ γηα ην θηηξηαθό απόζεκα θαη ηελ ελεξγεηαθή ηνπ απόδνζε, Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνύην Μειεηώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, (2008). [10] Balaras C., Gaglia A., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y. and Lalas D., Build. Environ., 42(3): (2007). [11] Gaglia A., Balaras C., Mirasgedis S., Georgopoulou E., Sarafidis Y. and Lalas D., Energy Convers. Manage., 48(4): (2007). [12] Γαγιία Α., Γπλακηθν Δμνηθνλνκεζεο Δλεξγεηαο-Τπνινγηζηηθεο Μεζνδνη Δλεξγεηαθσλ Δπηζεσξεζεσλ ζηα Κηηξηα, 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΘΕΝΕ, Αζήλα (2008). [13] Φηληηθάθεο Γ. Δπξσ-ηζέθ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα ζπίηηα, Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ, 14 Φεβξνπαξίνπ [14] Καξαλίθαο Υ., «Πξάζηλα» ζπίηηα πνπ θάλνπλ νηθνλνκία, Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ, 13 Ηνπλίνπ [15] Σδαλαβάξα Υ., Σν παλόξακα ησλ «πξάζηλσλ» παξεκβάζεσλ ζηηο νηθνδνκέο, Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, 4 Ηνπιίνπ 2010.

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ

Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Σύνδεζμορ Παπαγωγών Δνέπγειαρ με Φωηοβοληαϊκά Σηέλιορ Λοςμάκηρ Ππόεδπορ ΣΠΔΦ Ημεπίδα Πολςηεσνείος Κπήηηρ Ανηαγωνιζηικόηηηα ηηρ Φωηοβοληαϊκήρ Δνέπγειαρ ζηην Δςπώπη Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε

Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε ΙΕΝΕ Ελέξγεηα θαη Αλάπηπμε 2006 Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε Παληειή Κάπξνπ Καζεγεηή Οηθνλνκηθώλ ζην Εζληθό Μεηζόβεην Πνιπηερλείν Δηεπζπληή ηνπ Εξγαζηεξίνπ E 3 MLab Energy-Economy-Environment

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα