ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ"

Transcript

1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΤΠΟ ΤΝΘΗΚΔ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΑ Ι. Μιταλόποσλος, Α. Αγγελής-Γεμάκες, Γ. Αραμπαηδής, Γ. Αζεμακόποσλος Μονάδα Διατείριζης Ενεργειακών και Περιβαλλονηικών Σσζηημάηων, Στολή Χημικών Μητανικών, Εθνικό Μεηζόβιο Πολσηετνείο, Ηρώων Πολσηετνείοσ 9, Πολσηετνειούπολη Ζωγράθοσ, 15780, Αθήνα, ΠΔΡΙΛΗΨΗ Αμηνινγνύληαη νη επεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα θαζώο θαη ε κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο από ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. Οη εμεηαδόκελεο επεκβάζεηο επηιέγνληαη κεηά από εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε επίζεκσλ εθζέζεσλ, κειεηώλ, επηζηεκνληθώλ άξζξσλ θαη δεκνζηεύζεσλ ηνπ εκεξήζηνπ ηύπνπ. Πξνζδηνξίδεηαη ην εύξνο ζην νπνίν θπκαίλεηαη ην εθηηκώκελν πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ην αληίζηνηρν θόζηνο πινπνίεζήο θάζε επέκβαζεο. ηε βάζε απηώλ ππνινγίδεηαη ε ζπλνιηθή εηήζηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζε εθπνκπώλ CO 2 αλά θαηνηθία θαη ην ηζνδύλακν εηήζην θόζηνο. Οη πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε ηελ αλάιπζε θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη απμεηηθνύ θόζηνπο. Αξρηθά, ε απνηειεζκαηηθόηεηα εθθξάδεηαη ζε όξνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε όξνπο κείσζεο εθπνκπώλ. Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο εθηειείηαη επαλαιεπηηθά κε ρξήζε ηεο κεζόδνπ Monte Carlo, γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αβεβαηόηεηαο ηνπ ηειηθνύ απνηειέζκαηνο. Από ηηο δύν απηέο πξνζεγγίζεηο πξνθύπηεη ην ηειηθό ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθώλ θαη απνδνηηθώλ επεκβάζεσλ. Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαο ηηο δύν πξνζεγγίζεηο εληνπίδνληαη νη πηζαλέο δηαθνξέο ζην ζρέδην δξάζεο θαη νη παξάκεηξνη εθείλεο, ε κεηαβνιή ησλ νπνίσλ επεξεάδεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ην ηειηθό απνηέιεζκα. ΔΙΑΓΩΓΗ Ζ ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο άξρηζε λα ζπγθεληξώλεη ην ελδηαθέξνλ ζηελ Διιάδα θπξίσο κεηά ηελ πεξίνδν , όηαλ θαη ζεκεηώζεθε ε πξώηε δηεζλήο ελεξγεηαθή θξίζε, πνπ ζπλνδεύζεθε από ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ. Οη ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ην ζεκείν εθείλν θαη κεηά είραλ σο ζηόρν ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ρώξαο από ην πεηξέιαην, ηελ αμηνπνίεζε ησλ εγρώξησλ πεγώλ ελέξγεηαο, ηε δεκηνπξγία έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηε δηαζύλδεζε κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο (Σίγθαο θ.α., 2005). ηνπο ζηόρνπο απηνύο πξνζηέζεθε ηα ηειεπηαία ρξόληα, ε απνδνηηθόηεξε αιιά θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο (ΔΔ, 2008). ήκεξα, νη εθαξκνδόκελεο εζληθέο πνιηηηθέο δηακνξθώλνληαη από ην ζεζκηθό πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ δηεζλνύο ρώξνπ. Γηα θάζε θξάηνο κέινο έρεη θαζνξηζηεί αλαινγηθά έλαο εζληθόο ζηόρνο δηείζδπζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή θαηαλάισζε (18% γηα ηελ Διιάδα), ώζηε ε

2 ζπλνιηθή δηείζδπζε γηα ηελ Δ.Δ. λα θηάζεη ην 20% έσο ην 2020 (2009/28/ΔΚ). Αληίζηνηρα, γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ όια ηα θξάηε-κέιε πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ όηη ην κεξίδην ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ζα ηζνύηαη κε 10% έσο ην ρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ν ζηόρνο πνπ είρε ηεζεί από ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην αλαζεσξήζεθε κε πξόζθαηε απόθαζε ηεο Δ.Δ. (406/2009/ΔΚ) θαη πξνζδηνξίδεη κηα ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαηά 14% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ Σέινο, ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2006/32/ΔΚ, ε Διιάδα ππνρξενύηαη κέρξη ην 2016 λα κεηώζεη ηελ ηειηθή εγρώξηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαηά 9% ζε ζρέζε κε ηε κέζε θαηαλάισζε ηεο πεληαεηίαο , αθαηξνπκέλσλ ησλ ηνκέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ζύζηεκα εκπνξίαο ξύπσλ. ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ απηώλ ζηε ρώξα καο, εμέρνληα ξόιν δηαδξακαηίδεη ν νηθηαθόο ηνκέαο, θαζώο απνηειεί ην δεύηεξν κεγαιύηεξν θαηαλαισηή ηνπ ειιεληθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο. Δπζύλεηαη γηα ην 36% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελώ κόλν ηελ πεξίνδν ε θαηαλάισζε απηή απμήζεθε θαηά 24%. Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα ειιεληθά θηίξηα είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνβόξα είλαη ε παιαηόηεηά ηνπο θαη ε κε ελζσκάησζε ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ζε απηά ιόγσ έιιεηςεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη αξρηθά ε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ πξνηεηλόκελσλ ελαιιαθηηθώλ επεκβάζεσλ γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε εθπνκπώλ ζηνλ νηθηαθό ηνκέα πνπ έρνπλ πξνηαζεί από δηάθνξνπο εξεπλεηέο/θνξείο θαη ζηε ζπλέρεηα ε αμηνιόγεζε ηνπο κε ζηόρν ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθόηεξνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ παξάκεηξν ηεο αβεβαηόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ επεκβάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ε αλάιπζε απμεηηθνύ θόζηνπο. Ο αιγόξηζκνο (ρήκα 1), ζηνλ νπνίν βαζίδεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, πξνέξρεηαη από κηα δεκνζίεπζε ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Τδαηηθώλ Πόξσλ ηνπ ώκαηνο Μεραληθνύ ηνπ ηξαηνύ ησλ ΖΠΑ (Orth, 1994). Ζ εθαξκνζηκόηεηά ηνπ ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ θαηαδεηθλύεηαη από ηελ παξαηήξεζε ησλ Carlson θαη Palesh (1993) όηη ε αλάιπζε θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ε αλάιπζε απμεηηθνύ θόζηνπο απνηεινύλ δύν βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επεκβάζεσλ. Ο αιγόξηζκνο απηόο επεθηείλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ελζσκαηώλνληαο ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαθόξσλ επεκβάζεσλ (ρήκα 2). Σηάδιο 1: Δημιοςπγία Σςνδςαζμών Βήμα 1. Εκηίμηζη κόζηοςρ και αποδοηικόηηηαρ κάθε μέηπος Βήμα 2: Αναγνώπιζη ηυν εθικηών ζςνδςαζμών Βήμα 3. Υπολογιζμόρ κόζηοςρ και αποδοηικόηηηαρ ηυν ζςνδςαζμών Σηάδιο 2: Ανάλςζη Κόζηοςρ-Αποηελεζμαηικόηηηαρ (ΑΚΑ) Βήμα 4. Απόππιτη ηυν οικονομικά ανεπαπκών ζςνδςαζμών Βήμα 5. Απόππιτη ηυν οικονομικά μη αποδοηικών ζςνδςαζμών Σηάδιο 3: Πποζδιοπιζμόρ ηηρ Λύζηρ με ηο Χαμηλόηεπο Μέζο Κόζηορ (Καμπύλη Αςξηηικού Κόζηοςρ) Βήμα 6. Υπολογιζμόρ μέζος κόζηοςρ για κάθε ζςνδςαζμό Βήμα 7. Επαναπποζδιοπιζμόρ ηος μέζος κόζηοςρ για επιππόζθεηη απόδοζη Σηάδιο 4: Ανάλςζη Αςξηηικού Κόζηοςρ (ΑΑΚ) Βήμα 8. Υπολογιζμόρ αςξηηικού κόζηοςρ Βήμα 9. Σύγκπιζη διαδοσικών ηιμών αςξηηικού κόζηοςρ και αποδοηικόηηηαρ τήμα 1: Αλάιπζε Κόζηνπο- Απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη Αλάιπζε Απμεηηθνύ Κόζηνπο

3 Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Monte Carlo, ε νπνία εηζάγεη ηελ επαλαιεπηηθή εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο κνξθήο ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο πνπ πεξηγξάθεη ηηο κεηαβιεηέο εμόδνπ, δειαδή ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο θαη ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Σα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, σο πξνο ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο νηθνλνκηθήο αμηνιόγεζεο, είλαη ε επθνιία εθαξκνγήο ηεο θαη ε ηθαλόηεηά ηεο λα θαζνξίδεη ηηο θαηαιιειόηεξεο δξάζεηο κέζα από κηα ζύληνκε θαη απιή δηαδηθαζία. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε κέζνδνο θόζηνποαπνηειεζκαηηθόηεηαο δελ πξνηείλεη κηα «άξηζηε» ή «ηδαληθή» ιύζε αιιά παξέρεη κηα βάζε ζύγθξηζεο ησλ κεηαβνιώλ θόζηνπο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιύηεξε επηινγή κεηαμύ ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ (Yoe, 1992). Χο θόζηνο ζπλήζσο νξίδεηαη ην άκεζν θόζηνο εθαξκνγήο κηαο επέκβαζεο, ελώ ε απνηειεζκαηηθόηεηα εθθξάδεηαη ζε όξνπο θάπνηνπ θπζηθνύ κεγέζνπο (π.ρ. παξαγόκελε ελέξγεηα, εθπνκπέο ξύπσλ) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο (RPA, 2004). Σα ελλέα δηαθξηηά βήκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη ν αιγόξηζκνο, κπνξνύλ, γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζή ηνπ, λα ρσξηζηνύλ ζε ηέζζεξα επηκέξνπο ζηάδηα. Σν πξώην ζηάδην έρεη σο ζηόρν ηελ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο όισλ ησλ κέηξσλ, θαη ηε δεκηνπξγία όισλ ησλ εθηθηώλ ιύζεσλ, ζπλδπάδνληαο ηα κέηξα απηά. ην δεύηεξν ζηάδην πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο, κε ζηόρν ηελ απόξξηςε ησλ νηθνλνκηθά κε απνηειεζκαηηθώλ θαη κε απνδνηηθώλ ιύζεσλ. Χο νηθνλνκηθά κε απνηειεζκαηηθέο τήμα 2: Αιγόξηζκνο ππνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ αμηνιόγεζεο ελαιιαθηηθώλ δξάζεσλ νξίδνληαη νη ιύζεηο πνπ, γηα ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθόηεηα έρνπλ κεγαιύηεξν θόζηνο, ελώ νηθνλνκηθά κε απνδνηηθέο είλαη νη ιύζεηο πνπ γηα ην ίδην θόζηνο, εκθαλίδνπλ κηθξόηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα. Σν ηξίην ζηάδην ππνινγίδεη ην κέζν θόζηνο ησλ νηθνλνκηθά απνδνηηθώλ θαη απνηειεζκαηηθώλ ιύζεσλ, κε ζηόρν ηελ απόξξηςε ησλ ιύζεσλ πνπ έρνπλ ρακειόηεξν ζπλνιηθό θόζηνο αιιά είλαη νηθνλνκηθά κε απνδνηηθέο.

4 ην ηέηαξην ζηάδην, νη ιύζεηο πνπ έρνπλ πξνθύςεη ζπγθξίλνληαη κε βάζε ην απμεηηθό θόζηνο, ώζηε λα πξνζδηνξηζηεί αλ ην επόκελν επίπεδν απνδνηηθόηεηαο δηθαηνινγεί ην επηπιένλ νηθνλνκηθό θόζηνο. Χο απμεηηθό θόζηνο νξίδεηαη ην πειίθν ηεο δηαθνξάο ζην θόζηνο δύν δηαδνρηθώλ ιύζεσλ πξνο ηε δηαθνξά ηνπο ζε απνδνηηθόηεηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζε έλα ξαβδόγξακκα, όπνπ θάζε ζηήιε ζην γξάθεκα εθθξάδεη ην απμεηηθό θόζηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αληίζηνηρεο ιύζεο. Ζ δηαθνξά ύςνπο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζηειώλ ππνδειώλεη ην επηπιένλ θόζηνο πνπ απαηηείηαη ώζηε λα επηηεπρζεί ην επόκελν επίπεδν απνηειεζκαηηθόηεηαο. Σν γξάθεκα απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηειηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο θαζώο πηζαλέο αλσκαιίεο ή απόηνκεο θνξπθέο θαη θαηά ζπλέπεηα αλώκαιε κεηάβαζε από ην έλα επίπεδν ζην άιιν ππνδεηθλύνπλ ηηο νηθνλνκηθά αζύκθνξεο ιύζεηο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο πινπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελόο ππνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ, ην νπνίν αλαπηύρζεθε από ηε Μνλάδα Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθώλ θαη Πεξηβαιινληηθώλ πζηεκάησλ (ΜΓΔΠ) ηεο ρνιήο Υεκηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Ζ κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ηειηθήο ελεξγεηαθήο ρξήζεο X πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελόο κέηξνπ εμνηθνλόκεζεο δίλεηαη από κηα ζρέζε ηεο κνξθήο: όπνπ E Ener Sav (1) Ener: ην δπλακηθό εμνηθνλόκεζεο, ην νπνίν εθθξάδεηαη σο ε ζπλνιηθή θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα γηα ηε ρξήζε Υ θαη Sav: ην πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. ηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο γίλεηαη ε παξαδνρή όηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δύν αβέβαησλ απηώλ κεηαβιεηώλ θαζώο θαη ηνπ θόζηνπο πινπνίεζεο ησλ επεκβάζεσλ πεξηγξάθεηαη από κηα ηξηγσληθή θαηαλνκή. Οη ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιύηεξν πεξηζώξην εμνηθνλόκεζεο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα είλαη ε ζέξκαλζε ρώξσλ θαη ε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ ρξήζεο. Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο θαηαλνκήο πνπ πεξηγξάθεη ηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά θαηνηθία γηα θάζε ηειηθή ρξήζε (ΔΔ, 2008, ΤΠΑΝ, 2008). Πίνακας 1: Σππηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά θαηνηθία γηα ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηειηθέο ρξήζεηο A/A Υξήζε Δηήζηα Καηαλάισζε Δλέξγεηαο (Ener) (kwh) Δύξνο Κνξπθή X1 Φσηηζκόο X2 Θέξκαλζε Νεξνύ X3 Θέξκαλζε Υώξνπ X4 Γξνζηζκόο Υώξνπ X5 Φύμε X6 Πιύζε Πηάησλ X7 Πιύζε Ρνύρσλ Οη πξνηεηλόκελεο ελαιιαθηηθέο επεκβάζεηο πνπ επηιέγνληαη ζηνρεύνπλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο ζε όιεο ηηο ρξήζεηο. πγθεληξώζεθαλ κεηά από εθηελή

5 βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ζε επίζεκεο εθζέζεηο (ΤΠΑΝ, 2008, ΔΔ, 2009), κειέηεο (ΔΑΑ, 2008), επηζηεκνληθά άξζξα (Balaras et al, 2007, Gaglia et al., 2007, Γαγιία, 2008) θαη άξζξα ηνπ εκεξήζηνπ ηύπνπ (Φηληηθάθεο, 2009, Καξαλίθαο, 2009, Σδαλαβάξα 2010) γηα ηελ πεξίνδν Γηα θάζε κηα από απηέο θαηαγξάθνληαη ην πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο, ην νπνίν εθθξάδεηαη σο ε εθηηκώκελε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή θαηαλάισζε, θαη ην θόζηνο πινπνίεζεο ηνπο. ηνλ Πίλαθα 2 ζπλνςίδνληαη όιεο νη επεκβάζεηο θαζώο θαη νη ηηκέο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά κεγέζε ηεο θαηαλνκήο. Πίνακας 2: Πξνηεηλόκελεο επεκβάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα Πνζνζηό Δμνηθνλόκεζεο (Sav) Κόζηνο Δθαξκνγήο (Cost) ( ) Υξόλνο Εσήο (Έηε) Α/Α Δπέκβαζε Δύξνο Κνξπθή Δύξνο Κνξπθή Μ1 Αληηθαηάζηαζε Λακπηήξσλ 50%-80% 60% Μ2 Θεξκνκόλσζε Δμσηεξηθώλ Σνίρσλ 33%-60% 35% Μ3 Θεξκνκόλσζε Οξνθήο 2%-15% 8% Μ4 ηεγάλσζε Αλνηγκάησλ 16%-21% 18% Μ5 θίαζηξα -Σέληεο 10%-20% 15% Μ6 Γηπιά Σδάκηα 15%-25% 20% Μ7 Αλεκηζηήξεο Οξνθήο 40%-60% 50% Μ8 Αληηθαηάζηαζε Φπγείσλ 30%-60% 40% Μ9 Αληηθαηάζηαζε Πιπληεξίσλ Ρνύρσλ 25%-50% 35% Μ10 Αληηθαηάζηαζε Πιπληεξίσλ Πηάησλ 25%-40% 32% Μ11 Αληηθαηάζηαζε Λέβεηα κε Νέν Νηίδει 15%-17% 16% Μ12 Αληηθαηάζηαζε Λέβεηα κε Νέν Φ.Α. 16%-30% 18% Μ13 πζηήκαηα Ζιηαθήο Θέξκαλζεο Νεξνύ 40%-80% 60% ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ EΠΔΜΒΑΔΩΝ Ζ αμηνιόγεζε ησλ επεκβάζεσλ γηα ην θαζνξηζκό ηνπ πην νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθνύ ζπλδπαζκνύ γίλεηαη ζε επίπεδν θαηνηθίαο. Γηα θάζε κηα από ηηο επεκβάζεηο ππνινγίδνληαη 3 κεγέζε: Δηήζηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο αλά θαηνηθία. Δηήζηα κείσζε εθπνκπώλ CO 2 αλά θαηνηθία (ζεσξώληαο ην ζπληειεζηή εθπνκπήο ηνπ πεηξειαίνπ ίζν κε kgco 2 /kwh, ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ίζν κε kgco 2 /kwh θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ίζν κε 1.09 kgco 2 /kwh). Ηζνδύλακν εηήζην θόζηνο, ην νπνίν πξνθύπηεη δηαηξώληαο ην ζπλνιηθό θόζηνο πινπνίεζεο ηεο επέκβαζεο κε ην ρξόλν δσήο ηεο. Σν ζπλνιηθό θόζηνο ελόο ζπλδπαζκνύ κέηξσλ πξνθύπηεη αζξνίδνληαο ην επηκέξνπο εηήζην

6 θόζηνο θάζε κέηξνπ ελώ ε ζπλνιηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (ΣΕ) από ηε ζρέζε: Ν M ΣΕ Ener i 1 1 Sav j (2) ι 1 j 1 όπνπ Ν: ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηειηθώλ ρξήζεσλ Μ: ην πιήζνο ησλ ελαιιαθηηθώλ επεκβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε i. ηε ζπλέρεηα, νη επεκβάζεηο αμηνινγνύληαη δύν θνξέο κε ηε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ πεξηγξάθεθε ζην ρήκα 2. Σελ πξώηε θνξά, ε απνηειεζκαηηθόηεηα εθθξάδεηαη ζε όξνπο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαη ηε δεύηεξε ζε όξνπο κείσζεο εθπνκπώλ CO 2. Έηζη πξνθύπηεη ην ζύλνιν ησλ πξνηεηλόκελσλ επεκβάζεσλ, ην νπνίν δηαθέξεη θάζε θνξά αλάινγα κε ην ζηόρν. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αβεβαηόηεηαο ζηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ, πξαγκαηνπνηνύληαη 1000 επαλαιήςεηο. Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνύλ, αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ ιύζεσλ κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο. τήμα 3: Αλάιπζε θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε βάζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. τήμα 4: Αλάιπζε θόζηνπο-απνηειεζκαηηθόηεηαο ζηε βάζε ηεο κείσζεο εθπνκπώλ.

7 Σα ρήκαηα 3 θαη 4 παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θόζηνπο απνηειεζκαηηθόηεηαο. Από ηηο 6140 πηζαλέο θαη απνδεθηέο ιύζεηο (ζπλδπαζκνύο επεκβάζεσλ), νη δώδεθα αλαγλσξίδνληαη σο νηθνλνκηθά απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο. Με βάζε ηελ θακπύιε ηνπ απμεηηθνύ θόζηνπο (ρήκαηα 5-6), ελλέα από απηέο επηιέγνληαη σο νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο θαη απνηεινύλ ην ηειηθό ζρέδην δξάζεο. Δπίζεο από ην ζρήκα απηό πξνζδηνξίδεηαη ην ζπλνιηθό θόζηνο πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηεπρζεί έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ή κείσζεο εθπνκπώλ. τήμα 5: Αλάιπζε απμεηηθνύ θόζηνπο ζηε βάζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. τήμα 6: Αλάιπζε απμεηηθνύ θόζηνπο ζηε βάζε ηεο κείσζεο εθπνκπώλ.

8 ηνλ Πίλαθα 3 ζπγθξίλεηαη ε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ επεκβάζεσλ ζηηο δύν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Γηαπηζηώλεηαη πσο ε αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ θαη ε ζηεγάλσζε ησλ αλνηγκάησλ είλαη θνηλέο θαη ζηηο δύν ιίζηεο σο νη πην ζπκθέξνπζεο ελώ ε αληηθαηάζηαζε ησλ πιπληεξίσλ πηάησλ θαη ξνύρσλ θαη ε ηνπνζέηεζε ζθίαζηξσλ είλαη νη πην νηθνλνκηθά αζύκθνξεο. Πίνακας 3: Πξνηεηλόκελν ζύλνιν επεκβάζεσλ Με βάζε ηεν ενέργεια Με βάζε ηις εκπομπές Μ4 ηεγάλσζε Αλνηγκάησλ Μ4 ηεγάλσζε Αλνηγκάησλ Μ1 Αληηθαηάζηαζε Λακπηήξσλ Μ1 Αληηθαηάζηαζε Λακπηήξσλ Μ6 Γηπιά Σδάκηα Μ13 Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο Μ13 Ζιηαθνί Θεξκνζίθσλεο Μ7 Αλεκηζηήξεο Οξνθήο Μ2 Θεξκνκόλσζε Δμσηεξηθώλ Σνίρσλ Μ6 Γηπιά Σδάκηα Μ7 Αλεκηζηήξεο Οξνθήο Μ2 Θεξκνκόλσζε Δμσηεξηθώλ Σνίρσλ Μ12 Αληηθαηάζηαζε Λέβεηα κε Νέν Φ.Α. Μ12 Αληηθαηάζηαζε Λέβεηα κε Νέν Φ.Α. Μ8 Αληηθαηάζηαζε Φπγείσλ Μ8 Αληηθαηάζηαζε Φπγείσλ Μ3 Θεξκνκόλσζε Οξνθήο Μ3 Θεξκνκόλσζε Οξνθήο Οικονομικά με αποηελεζμαηικές και ζηις δύο περιπηώζεις Μ9 Πιπληήξηα Ρνύρσλ Μ9 Πιπληήξηα Ρνύρσλ Μ10 Πιπληήξηα Πηάησλ Μ10 Πιπληήξηα Πηάησλ Μ5 θίαζηξα -Σέληεο Μ5 θίαζηξα -Σέληεο Σα ρήκαηα 7-9 παξνπζηάδνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ θόζηνπο θαη ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθόηεηαο (εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ή κείσζε εθπνκπώλ) κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηηο δύν πξνζεγγίζεηο. Σν ύςνο θάζε ζηήιεο εθθξάδεη ην πνζνζηό ησλ ηηκώλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ην πιάηνο ηεο ζηήιεο. Ζ ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζην κέζν ηνπ εύξνπο θάζε ζηήιεο εκθαλίδεηαη ζηνλ νξηδόληην άμνλα. τήμα 7: Καηαλνκή ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ θόζηνπο.

9 τήμα 8: Καηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. τήμα 9: Καηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο κείσζεο εθπνκπώλ. Ζ κνξθή ηεο θαηαλνκήο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε εθπνκπώλ πξνζεγγίδεη θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο κηα ζεηηθά αζύκκεηξε θαηαλνκή. Ζ κέζε εηήζηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο είλαη kwh θαη ε ηππηθή απόθιηζε είλαη 1690 kwh ελώ ην 50% ησλ επαλαιήςεσλ θπκαίλεηαη από κέρξη kwh. Αληίζηνηρα, ε κέζε εηήζηα κείσζε εθπνκπώλ είλαη 5900 tco 2 θαη ε ηππηθή απόθιηζε είλαη 696 tco 2 ελώ ζην 50% ησλ επαλαιήςεσλ ε κείσζε θπκαίλεηαη κεηαμύ 5500 tco 2 θαη 6500 tco 2. Αληίζεηα, ην κέζν εηήζην θόζηνο πξνζεγγίδεηαη από κηα ηξηγσληθή θαηαλνκή. Σν κέζν εηήζην θόζηνο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 660 θαη ε ηππηθή ηνπ απόθιηζε είλαη 53, ελώ μεπεξλά ηα 700 ζην 25% ησλ επαλαιήςεσλ.

10 τήμα 10: Δπίδξαζε ησλ αβέβαησλ παξακέηξσλ ζην ζπλνιηθό θόζηνο. Ζ επίδξαζε ησλ δηαθόξσλ παξακέηξσλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα Tornado ηνπ ρήκαηνο 10. Σα δηαγξάκκαηα απηά παξνπζηάδνπλ ηε ζρεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο αβεβαηόηεηαο θάζε παξακέηξνπ ζηε κεηαβιεηόηεηα ηνπ θόζηνπο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. ηνλ νξηδόληην άμνλα δελ ππάξρνπλ κνλάδεο, θαζώο ν άμνλαο απηόο εθθξάδεη κηα ζρεηηθή έλδεημε ηεο ζπκβνιήο θάζε παξακέηξνπ. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην κήθνο ηεο νξηδόληηαο ζηήιεο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο παξακέηξνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζηήιε απηή, ζηε κεηαβιεηόηεηα ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο. Από ηελ αλάιπζε πξνθύπηεη πσο ε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα είλαη ην δπλακηθό εμνηθνλόκεζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ζέξκαλζεο ρώξνπ. Απηό Δίλαη αλακελόκελν θαζώο πξόθεηηαη γηα ηελ ηειηθή ρξήζε κε ηε κεγαιύηεξε θαηαλάισζε θαη κε ην κεγαιύηεξν εύξνο ζηελ θαηαλνκή. εκαληηθή επίδξαζε έρεη θαη ην θόζηνο ηεο ζεξκνκόλσζεο νξνθήο, γεγνλόο ην νπνίν επηβεβαηώλεηαη θαζώο ζε έλα ζεκαληηθό αξηζκόο επαλαιήςεσλ ε επέκβαζε απηή ήηαλ ζε πςειόηεξε ζέζε ζην ηειηθό ζρέδην δξάζεο. Όζνλ αθνξά ζην ζπλνιηθό εηήζην θόζηνο νη ζεκαληηθόηεξνη παξάκεηξνη ζηε δηακόξθσζε ηεο ηειηθήο ηηκήο είλαη ην θόζηνο ηεο ζεξκνκόλσζεο θαη ηεο αγνξάο λένπ ιέβεηα. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζηεθε κηα απιή θαη εύρξεζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ επεκβάζεσλ εμνηθνλόκεζεο ππό ζπλζήθεο αβεβαηόηεηαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή εθαξκόζηεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε επεκβάζεσλ κε βάζε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε εθπνκπώλ ζηνλ νηθηαθό ηνκέα. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ παξόκνηα θαη γηα ηα δύν θξηηήξηα. Οη ιύζεηο πνπ πξνηείλνληαη σο νη πην απνηειεζκαηηθέο είλαη απιέο επεκβάζεηο ρακεινύ θόζηνπο (ζηεγάλσζε αλνηγκάησλ, αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ). Γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπώλ απαηηνύληαη κέηξα κεγαιύηεξεο θιίκαθαο, ηα νπνία δηαθέξνπλ ειαθξώο αλάινγα κε ην ζηόρν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Σίγθαο Κ., Γηαλλαθίδεο Γ., Γακαζηώηεο Μ., ηάθθεο Φ., Βάζζνο. θαη Κίιηαο Β., Αλάιπζε ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο ειεθηξνπαξαγσγήο ελ όςεη ησλ ζηόρσλ ηνπ Κηόην, Διημερίδα ΤΕΕ Λιγνίηης και θσζικό αέριο ζηην ηλεκηροπαραγωγή ηης τώρας. Αζήλα (2005). [2] πκβνύιην Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο, Μέηξα θαη Μέζα γηα κηα Βηώζηκε θαη Αληαγσληζηηθή Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή, Αζήλα, (2008).

11 [3] Orth K., Cost Effectiveness Analysis for Environmental Analysis for Environmental Studies: Nine Easy Steps, Army Engineer Institute for Water Resources, IWR Report 94-PS-2, Virginia (1994). [4] Carlson B. and Palesh G., Bussey Lake: Demonstration Study of Incremental Analysis in Environmental Planning, Army Engineer Institute for Water Resources, Virginia (1993). [5] Yoe C., Incremental Cost Analysis Primer for Environmental Resources Planning, U.S. Army Corps of Engineers, Institute for Water Resources, Virginia, [6] RPA, CEA and Developing a Methodology for Assessing Disproportionate Costs, Final Report for Defra, WAG, SE and DOENI, [7] Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Μειέηε Αλάιπζεο ηνπ Διιεληθνύ Δλεξγεηαθνύ πζηήκαηνο ελ όςεη ησλ Νέσλ Δζληθώλ ηόρσλ γηα ηνλ Πεξηνξηζκό ησλ Δθπνκπώλ Αεξίσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ από ηνλ Δλεξγεηαθό Σνκέα, ηε Γηείζδπζε ησλ ΑΠΔ θαη ηελ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο, Αζήλα (2008). [8] πκβνύιην Δζληθήο Δλεξγεηαθήο ηξαηεγηθήο, Μαθξνρξόληνο ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο - Έθζεζε 2009, Αζήλα (2009). [9] Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, Γηαδηθαζία εμόξπμεο θαη αλάιπζεο ζηνηρείσλ γηα ην θηηξηαθό απόζεκα θαη ηελ ελεξγεηαθή ηνπ απόδνζε, Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνύην Μειεηώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο, (2008). [10] Balaras C., Gaglia A., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis Y. and Lalas D., Build. Environ., 42(3): (2007). [11] Gaglia A., Balaras C., Mirasgedis S., Georgopoulou E., Sarafidis Y. and Lalas D., Energy Convers. Manage., 48(4): (2007). [12] Γαγιία Α., Γπλακηθν Δμνηθνλνκεζεο Δλεξγεηαο-Τπνινγηζηηθεο Μεζνδνη Δλεξγεηαθσλ Δπηζεσξεζεσλ ζηα Κηηξηα, 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΘΕΝΕ, Αζήλα (2008). [13] Φηληηθάθεο Γ. Δπξσ-ηζέθ γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηα ζπίηηα, Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ, 14 Φεβξνπαξίνπ [14] Καξαλίθαο Υ., «Πξάζηλα» ζπίηηα πνπ θάλνπλ νηθνλνκία, Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ, 13 Ηνπλίνπ [15] Σδαλαβάξα Υ., Σν παλόξακα ησλ «πξάζηλσλ» παξεκβάζεσλ ζηηο νηθνδνκέο, Δθεκεξίδα Διεπζεξνηππία, 4 Ηνπιίνπ 2010.

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ)

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή?

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωμαηική Επγαζία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ, & ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΩ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωμαηική Επγαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010)

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) Dr. Απόζηολορ αππήρ & Dr. Νίκορ Παπαδόποςλορ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΩΦΤΙΚΗ - ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ & ΑΡΥΑΙΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr

Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην-Μαζεκαηηθόο, 5 ν Γπκλάζην Κνδάλεο nickpoz@otenet.gr Γηεξεύλεζε ηεο ζηάζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο ωο πξνο ηελ πεξαηηέξω ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε ζην ιεθαλνπέδην Κνδάλεο- Πηνιεκαΐδαο Ζαθείξα Μπαιακπαλίδνπ Μsc, Διιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δληνπηζκόο θαη ρσξηθή απνηίκεζε κεηαιινθόξσλ δσλώλ κε ηελ ρξήζε γεσθπζηθώλ κεζόδσλ» πνπδαζηήο: Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα