ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ FLAMIX C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ FLAMIX C"

Transcript

1 1 / 7 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα II 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ FLAMIX C Κωδικός Αριθμός: (1000 ML) (3 L) (25 L) (200 L) Χρήση της ουσίας/παρασκευάσματος Αντιψυκτικό υγρό για όλα τα είδη των κινητήρων. Στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης Würth Hellas S.A., 23 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, Κρυονέρι Αττικής Τηλέφωνο από 07:30 έως 16:00: & , Fax: Ηλεκτρονική διεύθυνση του ειδήμωνος ατόμου: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Συμβουλευτική υπηρεσία για φαινόμενα δηλητηρίασης: Τηλ.: , , Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης της εταιρίας Τηλέφωνο από 07:30 έως 16:00: & Για τον άνθρωπο Βλέπε αναγραφόμενα στις ενότητες 11 και 15 Το παρασκεύασμα έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο κατά την έννοια της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ. 22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. Μπορεί να συμβούν: Μάτια: Ερεθισμός των ματιών Αναπνοή (εισπνοή): Σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης: Ναυτία, Εμετός, Λιποθυμία Για το περιβάλλον Βλέπε αναγραφόμενα στην ενότητα 12 Χημική ονομασία 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ % Συγκέντρωση Σύμβολο Επιγραμματικά R CAS/EINECS Αριθμός καταχώρισης (ECHA) DNEL PNEC Αιθυλενογλυκόλη >90 Xn /

2 2 / 7 Αντιδιαβρωτικό - μείγμα, που καλύπτεται από το επιχειρηματικό απόρρητο του παραγωγού <6 Xn / Για το ακριβές κείμενο των φράσεων κινδύνου βλέπε ενότητα ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Θεραπεία σύμφωνα με τη συμπτωματολογία. 4.1 Εισπνοή Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν σταματήσει να αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό. 4.2 Επαφή με τα μάτια Πλύντε με άφθονο νερό για έως 15 λεπτά. Βγάλτε τυχόν φακούς επαφής και ανοίξτε τα βλέφαρα καλά. Αν ο ερεθισμός επιμένει: Ζητήστε ιατρική βοήθεια και και έχετε μαζί σας τις παρούσες οδηγίες. 4.3 Επαφή με το δέρμα Πλύνετε σχολαστικά με άφθονο νερό και σαπούνι - αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Αν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος (κοκκινίλα κλπ.), συμβουλευτείτε γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα προτού τα χρησιμοποιήσετε πάλι. 4.4 Κατάποση Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό δια της βίας. Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάνηψης αν προβεί σε εμετό. Μην δίνετε στον παθόντα τίποτε να πιει ή να φάει εάν είναι αναίσθητος, ειδικά γάλα και αλκοόλ. Αναζητείστε ιατρική συμβουλή. 4.5 Για τις Πρώτες Βοήθειες απαιτούνται ιδιαίτερα μέσα 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης Ισχυρό ψέκασμα νερού Αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες 5.2 Μέσα πυρόσβεσης που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας μ.δ. 5.3 Ειδικοί κινδύνοι λόγω έκθεσης στην ίδια την ουσία ή το παρασκεύασμα, σε προϊόντα καύσης ή σε εκλυόμενα αέρια Κατά την πυρκαγιά μπορεί να σχηματισθούν: Οξείδια του άνθρακα. Τοξικά προϊόντα πυρόλυσης. Κατά την αύξηση της θερμοκρασίας, ελευθερώνονται καύσιμοι ατμοί. 5.4 Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες Αναπνευστική συσκευή με ανεξάρτητη παροχή αέρα. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. 5.5 Λοιπές πληροφορίες Διαθέστε τα μολυσμένα υγρά κατάσβεσης σύμφωνα με τους Εθνικούς κανονισμούς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, μην αναπνέετε τους καπνούς.

3 3 / 7 Βλέπε ενότητα 13 και για την ατομική προστατευτική ενδυμασία ενότητα Προσωπικές προφυλάξεις Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό/εξαερισμό. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Απομακρύνετε τις πιθανές πηγές ανάφλεξης - μην καπνίζετε. Σε περίπτωση διαρροής από τη μολυσμένη περιοχή χρησιμοποιήστε μάσκα με φίλτρο κατά των οργανικών ατμών και αερίων. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας. Λάβετε υπόψη τον κίνδυνο γλιστρήματος. Καθαρίστε αμέσως τις διαρροές/εκχύσεις. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην αδειάζετε το προϊόν στην αποχέτευση ή στο υδάτινο περιβάλλον. Αν διαφύγουν μεγάλες ποσότητες απομονώστε το με περιφράγματα. Αποτρέψτε τη διείσδυση σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς και στο έδαφος. Αν διοχετευτεί στους υπονόμους λόγω ατυχήματος, ειδοποιείστε τις αρμόδιες Αρχές. 6.3 Μέθοδοι καθαρισμού Να συλλεχθεί με απορροφητικό υλικό (π.χ. προσροφητικό υλικό γενικής χρήσης, άμμος, kieselguhr) και να διατεθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της ενότητας Χειρισμός Συμβουλές για ασφαλή χειρισμό: Βλέπε αναγραφόμενα στο 6.1 Διασφαλείστε επαρκή εξαερισμό του αποθηκευτικού χώρου. Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. Λάβετε υπόψη γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής. Προσέχετε τις υποδείξεις στην ετικέτα καθώς και στις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε μεθόδους εργασίας που είναι σύμφωνες με τις διαδικασίες λειτουργίας. Αποφεύγετε το χειρισμό παρουσία φλόγας και εύφλεκτων υλικών. Αποτρέψτε τη διείσδυση στο έδαφος, στο αποχετευτικό σύστημα και στο υδάτινο περιβάλλον. Οι συσκευασίες με υπολείμματα καθώς και το χρησιμοποιημένο προϊόν πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα Αποθήκευση Απαιτούμενα αποθηκευτικών χώρων και δοχείων/βυτίων: Διατηρείτε το προϊόν κλειστό κατά την αποθήκευση και μόνο στην αρχική του συσκευασία. Να διατηρείται σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +30 C. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε διαδρόμους και κλιμακοστάσια. Ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης: Βλέπε αναγραφόμενα στην ενότητα 10 Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Αποθηκεύεται σε δροσερό (+10 C έως +25 C) και καλά αεριζόμενο χώρο. Προφυλάξτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τις πηγές θερμότητας. 8.1 Οριακές τιμές έκθεσης 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Χημική ονομασία Αιθυλενογλυκόλη % Συγκέντρωση: >90 ΟΤΕ: 50 ppm (125 mg/m 3 ) (ατμοί, ΟΤΕ), 20 ΑΟΤΕ: 50 ppm (125 mg/m 3 ) (ατμοί, --- ppm (52 mg/m 3 ) (EK) ΑΟΤΕ), 40 ppm (104 mg/m 3 ) (EK) ΒΟΤ:: --- Άλλες πληροφορίες: ---

4 4 / 7 ΟΤΕ = Οριακή Τιμή Έκθεσης. // I = εισπνεύσιμο κλάσμα, R = αναπνεύσιμο κλάσμα, V = εισπνεύσιμο κλάσμα και ατμός (ACGIH, Η.Π.Α.) ΑΟΤΕ = Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης ΒΟΤ = Βιολογική Οριακή Τιμή. Υλικό εξέτασης: B = Aίμα, Hb = Αιμογλοβίνη, E = Ερυθρά αιμοσφαίρια, P = Πλάσμα, S = Ορός, U = Ούρα, EA = τελευταίος αέρας εκπνοής (end-exhaled air). Χρονικό διάστημα λήψης δείγματος: a = δίχως περιορισμό / όχι κρίσιμο, b = μετά από τη λήξη της βάρδιας, c =μετά από μια εργασιακή εβδομάδα, d = μετά από τη λήξη βάρδιας μιας εργασιακής εβδομάδας, e = προτού από την τελευταία βάρδια μιας εργασιακής εβδομάδας, f = κατά τη διάρκεια της βάρδιας εργασίας, g = πριν από βάρδια. (ACGIH-BEI, Η.Π.Α.) Σημείωση - Δ =δέρμα. ** = Ο οριακός συντελεστής γι' αυτή την ουσία ακυρώθηκε μέσω της TRGS 900 (Γερμανία), από τον Ιανουάριο του 2006, με στόχο την επανεξέταση. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Έλεγχοι επαγγελματικής έκθεσης Εξασφαλίστε καλό αερισμό του χώρου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με επί τόπου απορρόφηση ή με γενικό εξαερισμό. Αν τα ληφθέντα μέτρα δεν επαρκούν για να παραμείνει η συγκέντρωση κάτω από τη μέγιστη επιτρεπτή (AGW), πρέπει να φοράτε μια κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Ισχύει μόνον εφόσον αναφέρονται οριακές τιμές έκθεσης. Κατά την χρήση χημικών ουσιών να τηρείτε τα γενικά μέτρα υγιεινής και υγείας. Πλένετε τα χέρια σας πριν από τα διαλείμματα και στο τέλος εργασίας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Αναπνευστική προστασία: Σε υπέρβαση των ορίων ΟΤΕ ή AΟΤΕ: Αντιασφυξιογόνος μάσκα φίλτρο A (EN 14387) Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια από PVC (EN 374) Προστασία των ματιών: Γυαλιά προστασίας των ματιών εφαρμοστά με πλευρικές ασπίδες (ΕΝ 166). Προστασία του δέρματος: Προστατευτική στολή εργασίας (π.χ. προστατευτικά παπούτσια ΕΝ 344, µακρυμάνικο προστατευτικό ρουχισμό). Συμπληρωματικές πληροφορίες για την προστασία χεριών - Δεν έχουν διεξαχθεί δοκιμές. Η επιλογή των συστατικών του παρασκευάσματος έγινε με βάση τις γνώσεις που κατέχουμε επί του παρόντος και πληροφοριών από πηγές που θεωρούμε αξιόπιστες. Η επιλογή των κατάλληλων γαντιών έγινε καθ' υπόδειξη των κατασκευαστών. Η τελική επιλογή του καταλληλότερου υλικού παρασκευής των γαντιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τον χρόνο διάτρησης, την βαθμιαία διαπερατότητα και την υποβάθμιση. Η επιλογή κατάλληλων γαντιών δεν εξαρτάται µόνο από το υλικό, αλλά και από άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να διαφέρουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Όταν πρόκειται για παρασκευάσματα δεν μπορεί να υπολογιστεί η σταθερότητα του υλικού γαντιών εκ των προτέρων, για το λόγο αυτό πρέπει να ελεγχθεί πριν τη χρήση. Για τον ακριβή χρόνο διάτρησης του υλικού παρασκευής των προστατευτικών γαντιών, μπορείτε να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή τους και να λάβετε υπόψην αυτή τη διάρκεια Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης δ.υ.π. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση: Υγρό Χρώμα: Μπλε- πράσινο Οσμή: Ανεπαίσθητη Τιμή ph (αραίωση 33% κ.ο): <8.5 Σημείο πήξης ( C): max. -50 Σηµείο/περιοχή ζέσης ( C):

5 5 / 7 Σημείο ανάφλεξης (σε C): > 116 Ανώτερο όριο εκρηκτικότητας (Vol-%): Δεν καθορίστηκε Κατώτερο όριο εκρηκτικότητας (Vol-%): 3,2 Οξειδωτικές Ιδιότητες: Καμία Πυκνότητα (στους 20 C): 1112 kg/m 3 Υδατοδιαλυτότητα (στους 20 C): - στο νερό διαλυτό σε κάθε αναλογία - σε λίπη δεν καθορίστηκε Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό): Δεν καθορίστηκε Ιξώδες: στους 40 C 90 mm 2 /s στους 100 C 13,2 16,0 mm 2 /s Τάση ατμών: 0,007 kpa Ρυθμός εξάτμισης: Δεν καθορίστηκε 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Συνθήκες προς αποφυγήν Bλέπε αναγραφόμενα στην ενότητα 7 Είναι σταθερό αν η αποθήκευση και ο χειρισμός γίνουν σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή (βλ. ενότητα 7). Κατά τη θέρμανση σχηματίζονται ατμοί οι οποίοι μπορούν να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα ατμών και αέρα. Υλικά προς αποφυγήν Bλέπε αναγραφόμενα στην ενότητα 7 Αποφεύγετε την επαφή με ιχυρά οξέα. Αποφεύγετε την επαφή με οξειδωτικά. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Δεν θα αποσυντεθεί αν η φύλαξη και ο χειρισμός γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες. Καπνός, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και άλλα προϊόντα ατελούς καύσης. Βλέπε αναγραφόμενα στο σημείο ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οξεία τοξικότητα καθώς και άµεση εμφάνιση επιδράσεων Κατάποση, LD50 σε αρουραίο από στόµατος (μιλγρ/χλγρ): > Εισπνοή, LD50 σε αρουραίο εισπνοϊκά (μιλγρ/4ώρ): δ.υ.π. Επαφή με το δέρμα, LD50 σε αρουραίο επιδερμικά (μιλγρ/χλγρ): > Επαφή με τα μάτια: δ.υ.π. Επιδράσεις που εμφανίζονται με καθυστέρηση καθώς και χρόνιες συνέπειες Ευαισθητοποίηση: Καρκινογένεση: Μεταλλαξιογένεση: Τοξικότητα για την αναπαραγωγή: Ναρκωτική επίδραση: Λοιπές πληροφορίες Ταξινομήθηκε σύμφωνα με τη συμβατική υπολογιστική μέθοδο. Μπορεί να συμβούν τα ακόλουθα: Ερεθισμός των ματιών Ερεθισμός του αναπνευστικού συστήματος Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής: Επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη έκθεση με το δέρμα, μπορεί να προκαλέσει απώλεια του φυσικού λίπους του δέρματος και να προκαλέσει δερματίτιδα (ερεθιμό του δέρματος).

6 6 / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικοτοξικότητα: LC50, 96 hrs, pisces Lueciscus: EC50, 48 hrs, ασπόνδυλα: EC50, 72 hrs, υδρόβια φυτα: Μικροοργανισμοί/επιπτώσεις στην ενεργοποιημένη ιλύ: Κινητικότητα: Ανθεκτικότητα και διασπασιμότητα: Εύκολα βιοαποικοδομήσιμο Βιοσυσσωρευτικό δυναμικό Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις: Στο υδάτινο περιβάλλον: LC50 Carassius aureus: LC50 Poecilia reticulata: > 100 mg/l > 100 mg/l >100 mg/l DEV-L2 < mg/l Δεν καθορίστηκε >70% OECD 301 A (νέα έκδοση) BCF 0,2 l εως 0,6 l: δεν θα βιοσσυσωρευτεί στους υδρόβιους οργανισμούς > mg/l/24 ώρες ppm/7 ημέρες 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13.1 Κατάλληλες μέθοδοι διάθεσης / Προϊόντος / Συσκευασίας Κωδικός διάθεσης Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (EWC): *(M) αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (Μ) = Κατοπτρική εγγραφή Οι αναφερόμενοι κωδικοί αποβλήτων (ΕΚΑ) αποτελούν συστάσεις με γνώμονα την προτεινόμενη χρήση του προϊόντος από τον κατασκευαστή. Ανάλογα με τις συνθήκες χρησιμοποίησης του προϊόντος, ενδέχεται να είναι καταλληλότερη η κατάταξη σε άλλους κωδικούς αποβλήτων (Βλ. 2001/118/EΚ, 2001/119/EΚ, 2001/573/EΚ). Υπεύθυνος για την σωστή ταξινόμηση του αποβλήτου είναι ο παραγωγός. Σύσταση: Λάβετε υπόψη την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία. Προτεινόμενη μέθοδος απόρριψης: Ανακύκλωση σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση. Αποτανθείτε σε αδειοδοτημένες μονάδες/οργανισμούς διαχείρισης-ανακύκλωσης για μολυσμένο υλικό συσκευασίας Βλέπε σημείο 13.1 Λάβετε υπόψη την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία πλαστική συσκευασία *(M) συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές (Μ) = Κατοπτρική εγγραφή Αδειάστε πλήρως το δοχείο. Συσκευασίες που δεν είναι δυνατόν να καθαριστούν ικανοποιητικά πρέπει να μεταχειρίζονται όπως η ουσία. Συσκευασίες που δεν είναι μολυσμένες μπορούν να ανακυκλωθούν. 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο, σύμφωνα με τις "Συστάσεις για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων" του ΟΗΕ.

7 7 / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και επισημανθεί προς διάθεση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς συµπεριλαµβανοµένων και των Οδηγιών της ΕΕ (67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ). Σύμβολα Κινδύνου: Ενδείξεις κινδύνου: Xn Επιβλαβές Φράσεις Κινδύνου: R22 Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. Φράσεις Ασφαλείας: S2 Μακριά από παιδιά. S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε. S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου. Πρόσθετα στοιχεία: Περιέχει: Αιθυλενογλυκόλη 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι παρούσες πληροφορίες αναφέρονται σε σχέση με το προϊόν στην κατάσταση που παραδίδεται στον αποδέκτη. Οι ακόλουθες προτάσεις αποτελούν τις πλήρεις φράσεις κινδύνου R των συστατικών ουσιών του παρασκευάσματος που υποδείχθηκαν στην ενότητα 3. R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R63: Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Υπόμνημα: δ.ε. = δεν εφαρμόζεται / δ.υ.π. = δ.υ.δ. = δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία / =δεν έχει ελεγχθεί WEL-TWA=όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας-όριο μακροχρόνιας έκθεσης (περίοδος αναφοράς=8 ώρες TWA (χρονικά μεσοσταθμισμένος χρόνος)) / WEL-STEL= όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας-όριο βραχυχρόνιας έκθεσης (περίοδος αναφοράς=15 λεπτά) / BMGV=τιμή οδηγός βιολογικής παρακολούθησης / ΟΤΕ = Οριακή Τιμή Έκθεσης (Ελλάδα, ΠΔ 77/93, ΠΔ 90/99, ΠΔ 338/01, ΠΔ 339/01) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert (Γερμανία) / BGW = Biologischer Grenzwert (Γερμανία) VbF = Διάταγμα περί καύσιμων υλών (Αυστρία) WGK = Κλάση κινδύνου μόλυνσης των υδάτων (Γερμανία) - WGK 3 = Εξαιρετικά επικίνδυνες για τα ύδατα, WGK 2 = Επικίνδυνες για τα ύδατα, WGK 1 = Ελαφρώς επικίνδυνες για τα ύδατα, nwg = Ακίνδυνες για τα ύδατα AOX = Προσροφήσιμες οργανικές αλογονούχες ενώσεις VwVwS = Κανονιστική διάταξη περί επικίνδυνων ουσιών για τα ύδατα (Γερμανία) Τα προαναφερθέντα περιγράφουν το προϊόν σε σχέση με τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας δεν εγγυώνται οριστικά χαρακτηριστικά και βασίζονται στην παρούσα γνώση μας. Δεν φέρουμε καμμία ευθύνη. Η μετάφραση του κειμένου και της ορολογίας στην Ελληνική γλώσσα, έγινε με εντολή και για λογαριασμό της WÜRTH HELLAS S.A, από την Εταιρία: 3S Safely Serving Science, Ελ. Βενιζέλου 133, Ηλιούπολη, , Τηλ Fax ,

Ethyl acetate 25-50 F/Xi 11-36-66-67 205-500-4

Ethyl acetate 25-50 F/Xi 11-36-66-67 205-500-4 1 / 9 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτηµα II 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος B+S ΑΣΤΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1 / 5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1 / 5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος EVAPOFRESH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ CU800 1 KG

ΠΑΣΤΑ ΧΑΛΚΟΥ CU800 1 KG 1 / 6 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα II 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΠΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ 1/6 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 91/155 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 91/155 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ 1/6 ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 91/155 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Phenol, 2,2 -Polythiobis [4-C8-30-alkyl derivative over alkaline calcium salts] 1-10 --- 53 291-829-9

Phenol, 2,2 -Polythiobis [4-C8-30-alkyl derivative over alkaline calcium salts] 1-10 --- 53 291-829-9 1/6 ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006/ Οδηγία ΕΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Phenol, 2,2 -Polythiobis [4-C8-30-alkyl derivative over alkaline calcium salts] 1-10 --- 53 291-829-9

Phenol, 2,2 -Polythiobis [4-C8-30-alkyl derivative over alkaline calcium salts] 1-10 --- 53 291-829-9 1/6 ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006/ Οδηγία ΕΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράρτηµα ΙΙ

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράρτηµα ΙΙ 1/6 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 1907/2006 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτηµα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος : ΚΟΛΛΑ ΠΑΡΜΠΡΙΖ CLASSIC ΣΑΚΟΥΛΑ 400ML Κωδικός προϊόντος : 1890 023 14 Αριθμός-ΔΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράτημα ΙΙ

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράτημα ΙΙ 1/6 ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006/ Οδηγία ΕΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σύσταση / Πληροφορίες για τα συστατικά 2.1 Χηµική ονοµασία Περιεκτικότητα % Σύµβολο Φράσεις - R CAS EINECS, ELINCS Υδροχλωρικό οξύ

2. Σύσταση / Πληροφορίες για τα συστατικά 2.1 Χηµική ονοµασία Περιεκτικότητα % Σύµβολο Φράσεις - R CAS EINECS, ELINCS Υδροχλωρικό οξύ 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία ή προσδιορισμός του μείγματος Αριθμός καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ Σελίδα 1 από 17 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία Προϊόντος Κωδικός προϊόντος : 0893 955 610 Αριθμός-ΔΔΑ : : ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ 3000ML

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

FUSILADE 12,5 EC. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12791B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα