ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ"

Transcript

1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΗΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΤΣΗΚΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΣΗΒΑΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ ΣΟΜΠΑΕΖ ΑΝΑΣΑΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2009

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πεπίλητη ζελ Διζαγυγή 3 2. Σεσνική κςηηαποκαλλιέπγειαρ εγκαηαζηάζευν Γεςηεποβάθμιοι μεηαβολίηερ εγκαηαζηάζευν πος παπάγονηαι από Κςηηαποκαλλιέπγειερ Δθαπμογή ηυν κςηηαποκαλλιεπγειών εγκαηαζηάζευν Σα ππόζθεηα ηποθίμυναπό ηιρ κςηηαποκαλλιέπγειερ εγκαηαζηάζευν Φαπμακεςηικά είδη από ηιρ κςηηαποκαλλιέπγειερ Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηυν εγκαηαζηάζευν κςηηαποκαλλιεπγειών ηπαηηγικέρ για να αςξήζει ηη δεςηεποβάθμια παπαγυγή μεηαβολίηη Δπιλογή ζύμθυνα με ηα μοπιακά και βιοσημικά σαπακηηπιζηικά Γενόηςπορ και ποικιλία εγκαηαζηάζευν Λήτη ηυν ηασέυρ αναπηςζζόμενυν και ςτηλόρ-παπαγυγικών γπαμμών κςηηάπυν Απεςθςνόμενορ ζηοσεύονηαρ ζηο μεηαβολιζμό Πεπιβάλλον πολιηιζμού Δπεξεπγαζίερ Ακινηηοποίηζη και αίηηζη ηυν ακινηηοποιημένυν κςηηάπυν Βιολογική μεηαβολή βιομεηαηποπή και ηα πλεονεκηήμαηά ηος. 56

3 4 Απελεςθέπυζη και αποκαηάζηαζη πποφόνηυν Έκκπιζη Γύο ζηαδίυν ζςζηήμαηα Μεμβπάνη Permeabilisation Υημικό Permeabilisation Φςζικό Permeabilisation Βιομησανική παπαγυγή ηυν σπήζιμυν βιοσημικών οςζιών από ηιρ κςηηαποκαλλιέπγειερ εγκαηαζηάζευν 67 6 ςμπεπάζμαηα και πποοπηική 68 Βιβλιογπαθία 70

4 Εςσαπιζηίερ Θα θέλαμε να εςσαπιζηήζοςμε ηον επιβλέπυν καθηγηηή ηηρ πηςσιακήρ μαρ επγαζίαρ κύπιο Κ.Τεπηιβανίδη ηόζο για ηην βοήθεια και ηηρ ζςμβοςλέρ ηος όζο και για ηην ςπόδειξη ηος θέμαηορ όζο και για ηην παπακολούθηζη και ηο ζςνεσέρ ενδιαθέπον ηος πος αποηέλεζε βάζη και καθοπιζηικό πόλο για ηην πεπάηυζη ηηρ πηςσιακήρ μαρ επγαζίαρ. Επίζηρ θα θέλαμε να εςσαπιζηήζοςμε ηοςρ γονείρ μαρ για ηην τςσολογική ςποζηήπιξη,πος μαρ πποζέθεπαν καηά ηην διάπκεια ηυν ζποςδών μαρ. 1

5 Πεπίλητη Οι κςηηαποκαλλιέπγειερ εγκαηαζηάζευν ανηιπποζυπεύοςν μια πιθανή πηγή πολύηιμυν δεςηεποβάθμιυν μεηαβολιηών πος μποπούν να σπηζιμοποιηθούν υρ ππόζθεηερ οςζίερ ηποθίμυν, nutraceuticals, και ζε θαπμακεςηικά είδη. Η ζύνθεζη από ηα θυηοσημικά ηυν κςηηαποκαλλιεπγειών ζε ανηίθεζη με αςηά ζηιρ εγκαηαζηάζειρ είναι ανεξάπηηηa από ηιρ πεπιβαλλονηικέρ ζςνθήκερ και ηιρ ποιοηικέρ διακςμάνζειρ. Σε πολλέρ πεπιπηώζειρ, η σημική ζύνθεζη ηυν μεηαβολίηών δεν είναι δςναηή ή οικονομικά εθικηή. Επιπλέον, οι θςζικέρ ππόζθεηερ οςζίερ ηποθίμυν γίνονηαι αποδεκηέρ καλύηεπα από ηοςρ καηαναλυηέρ ζε ανηίθεζη με εκείνοςρ πος παπάγονηαι ηεσνηηά. Σε αςηό ηο κεθάλαιο, η διαδικαζία για ηοςρ δεςηεποβάθμιοςρ μεηαβολίηερ από ηιρ κςηηαποκαλλιέπγειερ εγκαηαζηάζευν ανηιπποζυπεύεηαι υρ πολςβάθμια ζηπαηηγική, και κάθε ζύνδεζη ππέπει να πεπιγπαθεί ζύμθυνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ ηυν κςηηαποκαλλιεπγειών ή ηυν πποφόνηυν. Για ηην καθιέπυζη ηηρ ςτηλήρ παπαγυγήρ και ηυν ηασέυρ αναπηςζζόμενυν γπαμμών κςηηάπυν, οι εγκαηαζηάζειρ γονέυν ππέπει να επιλεσηούν. Η έκθπαζη από ηιρ ζςνθεηικέρ διαβάζειρ μποπεί να επηπεαζηεί από ηιρ πεπιβαλλονηικέρ ζςνθήκερ, ηον ανεθοδιαζμό ηυν πποδπόμυν, και ηην εθαπμογή ηυν elicitors, και μποπεί από ειδικέρ μεηασειπίζειρ να αλλάξει όπυρ η βιολογική μεηαβολή και η ακινηηοποίηζη. Η αποδοηικόηηηα μποπεί να αςξηθεί από ηην απλοποίηζη ηυν μεθόδυν για ηην αποκαηάζηαζη πποφόνηυν, βαζιζμένη ζηην απσή ηηρ ζςνεσούρ απελεςθέπυζηρ πποφόνηυν ζηα μέζα καλλιέπγειαρ. Αςηό μποπεί να πποκληθεί μέζυ ηος επηπεαζμού ηηρ διαπεπαηόηηηαρ μεμβπανών από ηοςρ σημικούρ ή θςζικούρ παπάγονηερ, π.σ., ςτηλοί ζθςγμοί ηλεκηπικών πεδίυν. Η ζςνδςαζμένη έπεςνα ζηοςρ ηομείρ ηηρ καθιέπυζηρ ηυν ηεσνηηών πολιηιζμών, ηηρ ζηοσοθέηηζηρ ηηρ ζύνθεζηρ μεηαβολιηών, και ηηρ ανάπηςξηρ ηυν ηεσνολογιών για ηην αποκαηάζηαζη πποφόνηυν μποπεί να εκμεηαλλεςηεί η δςναηόηηηα ηυν θςηικών κςηηάπυν υρ πηγέρ δεςηεποβάθμιυν μεηαβολιηών. 2

6 1 Δηζαγσγή Σα ζπζηήκαηα θπηηαξνθαιιηέξγεηαο εγθαηαζηάζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ κηα πηζαλή πεγή πνιχηηκσλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ (γεχζεηο, αξψκαηα, θαη ρξσζηηθέο νπζίεο), nutraceuticals, θαη θαξκαθεπηηθά είδε [65]. Σα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιήςε ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, πνιηηηθέο θαη αζηάζεηεο εξγαζίαο ζηηο ρψξεο παξαγσγήο, αλεμέιεγθηεο παξαιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ζπγθνκηδψλ, αληθαλφηεηα ησλ αξρψλ λα απνηξέςνπλ ηε λνζεπκέλε ζπγθνκηδή, θαη απψιεηεο ζηελ απνζήθεπζε θαη ην ρεηξηζκφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ρεκηθή ζχλζεζε απηψλ είλαη είηε εμαηξεηηθά δχζθνιε είηε νηθνλνκηθά αλέθηθηε [42]. Η παξαγσγή ησλ ρξήζηκσλ θαη πνιχηηκσλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο είλαη κηα ειθπζηηθή πξφηαζε. Η ηερλνινγία θπηηαξνθαιιηέξγεηαο αλαπηχρζεθε φπσο έλα πηζαλφ εξγαιείν θαη γηα λα κειεηήζεη θαη λα παξάγεη ηνπο δεπηεξνβάζκηνπο κεηαβνιίηεο εγθαηαζηάζεσλ. Η εμειηζζφκελε ζεκαζία ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ έρεη νδεγήζεη ζε έλα πςειφ επίπεδν ελδηαθέξνληνο γηα ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ηερλνινγίαο θαιιηέξγεηαο [65]. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηεζζάξσλ δεθαεηηψλ, ε έξεπλα έρεη ζπγθεληξσζεί ζηε ρξήζε ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηδηαίηεξα ζηελ Ιαπσλία, Γεξκαλία, θαη ΗΠΑ, γηα ηελ εκπνξηθή παξαγσγή ελφο επξένο θάζκαηνο ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα βαθηεξίδηα θαη νη κχθεηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην αληηβηνηηθφ ή aminoacid παξαγσγή [40]. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έρεη ππάξμεη ηεξάζηηα επηηπρία ζηελ παξαγσγή ηνπ shikonin απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ηνπ Lithospermum erythrorhizon, ηνπ berberine απφ ην japonica Coptis [36], θαη ηνπ sanguinarine απφ papaver - somniferum [11]. 3

7 Απηφ ην θεθάιαην αλαζεσξεί ηηο πξφζθαηεο πξνφδνπο ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ παξαγσγή κεηαβνιίηψλ απφ ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα εγθαηαζηάζεσλ, ηηο λέεο αλαπηχμεηο ζηηο βηνεπεμεξγαζίεο θπηηθψλ θπηηάξσλ, θαη ηελ αλαδπφκελε έξεπλα γηα ηε θπηνρεκηθή απνθαηάζηαζε. 2. Σερλεηή θαιιηέξγεηα θπηηθώλ θπηηάξσλ 2.1 Γεπηεξνβάζκηνη κεηαβνιίηεο πνπ παξάγνληαη από ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ Οη εγθαηαζηάζεηο θπηηθψλ θπηηάξσλ δηακνξθψλνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο καο, θαη νη ζξεπηηθέο ηηκέο ηνπο έρνπλ κειεηεζεί εληαηηθά γηα δεθαεηίεο. Πάλσ απφ 80% ησλ πεξίπνπ γλσζηψλ θπζηθψλ πξντφλησλ είλαη θπηηθήο πξνέιεπζεο [45], ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα γηα λα είλαη ζρεδφλ ηεηξαπιά κεγαιχηεξε απφ απηψλ ζην κηθξνβηαθφ βαζίιεην. Γηα αηψλεο, νη άλζξσπνη έρνπλ ηα θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγή πδαηαλζξάθσλ, πξσηετλψλ, θαη ιηπψλ γηα ηα ηξφθηκα θαη ηε ζηέγε. Δθηφο απφ ηνπο νπζηαζηηθνχο αξρηθνχο κεηαβνιίηεο, ηα αλψηεξα θπηά ζπλζέηνπλ κηα επξεία πνηθηιία ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ. Οη δεπηεξνβάζκηνη κεηαβνιίηεο εγθαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο νη ελψζεηο πνπ δελ έρνπλ θαλέλαλ αλαγλσξηζκέλν ξφιν ζηε ζπληήξεζε ησλ ζεκειησδψλ δηαδηθαζηψλ δσήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, αιιά έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έρνπλ ζπλήζσο έλαλ νηθνινγηθφ ξφιν σο attractants ηεο επηθνλίαζεο εληφκσλ ή ζηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ελάληηα ζηα αξπαθηηθά δψα. Η δηαλνκή ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ ζηα θπηά είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλε απφ εθείλε ησλ πξσηνγελψλ κεηαβνιηηψλ κηα έλσζε ζπρλά 4

8 κφλν βξίζθεηαη ζε κεξηθά είδε, ή αθφκα θαη κέζα ζε κεξηθέο πνηθηιίεο κέζα ζε έλα είδνο. Η παξαγσγή απηψλ ησλ ελψζεσλ είλαη ζπρλά ρακειή (ιηγφηεξν απφ 1% DW), θαη εμαξηάηαη πνιχ απφ ηα είδε ησλ θπηψλ θαη ην θπζηνινγηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ζηάδην ησλ εγθαηαζηάζεσλ [42]. Δπηπιένλ, νη δεπηεξνβάζκηνη κεηαβνιίηεο ζπζζσξεχνληαη ζπρλά ζην θπηφ ζε εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα ή φξγαλα Δθαξκνγή ησλ Φπηηθώλ θπηηαξνθαιιηεξγεηώλ Πνιιά θπηά πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο αμίαο ελψζεηο είλαη δχζθνιν λα θαιιηεξγεζνχλ [49]. πγρξφλσο, ε ρεκηθή ζχλζεζε ησλ παξαγφκελσλ ελψζεσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο δελ είλαη ζπρλά νηθνλνκηθά εθηθηή ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ ζχλζεησλ δνκψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηεξενρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Η παξαγσγή ησλ πνιχηηκσλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ είλαη κηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ εμαγσγή νιφθιεξνπ ηνπ θπηηθνχ ηζηνχ. Οη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ θαζηεξψζεθαλ αξρηθά πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30. Δληνχηνηο, ήηαλ ην 1956 φηαλ ε Pfizer Inc. αξρεηνζέηεζε ην πξψην δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ κεηαβνιηηψλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο [50]. Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο visnagin θαη diosgenin ήηαλ απνκνλσκέλεο απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο απ'φηη, ηη απφ νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θπηψλ [5]. Σν 1978 ν Zenk (1978) θαηέδεημε ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιηθέο ηθαλφηεηεο ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ θαη έδσζε έκθαζε ζηελ απζφξκεηε κεηαβιεηφηεηα ηεο βηνζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θπηηάξσλ ησλ θπηψλ. Απηή ε θπζηθή κεηαβιεηφηεηα έρεη αμηνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο πςειναπνδνηηθνχο πνιηηηζκνχο γηα ηε ρξήζε ζε κηα βηνκεραληθή θιίκαθα [4]. Απφ ην ηέιε δεθαεηίαο ηνπ '70, ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ζε απηήλ ηελ πεξηνρή έρνπλ δεη κηα πςειή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ θαηαηεζεηκέλσλ αηηήζεσλ 5

9 δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Σν 1983, ε shikonin παξάγεηαη απφ θαιιηέξγεηεο θπηηθψλ θπηηάξσλ ζε κηα βηνκεραληθή θιίκαθα γηα πξψηε θνξά πξίλ απφ ηηο βηνκεραλίεο πεηξνρεκηθψλ Mitsui Petrochemical Industries Ltd. [20]. Απηήλ ηελ πεξίνδν, ε θπηηθή θπηηαξνθαιιηέξγεηα έρεη άκεζεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο θαζψο επίζεο θαη ηελ αμία ζηνλ ηνκέα ηεο βαζηθήο έξεπλαο ζηε βηνινγία, ηε γελεηηθή, θαη ηε βηνρεκεία θπηηάξσλ. Η εθαπμογή ηυν θςηικών κςηηαποκαλλιεπγειών έσει ηπειρ βαζικέρ πηςσέρ [65]: 1. αναπαπαγυγή και γενεηική: κηθξνπνιιαπιαζηαζκφο - ρξεζηκνπνηεί κεξηζηψκαηα θαη βιαζηνχο γηα ηελ παξαγσγή κεγάινπ αξηζκνχ παλνκνηφηππσλ αηφκσλ επηινγή - δηαινγή ησλ θπηηάξσλ θαη φρη ησλ θπηά, γηα ηνπο ζπκθέξνληεο ραξαθηήξεο. πέξαζκα ησλ καθξηά ζρεηηθψλ εηδψλ απφ ηελ ζχληεμε ησλ πξσηνπιαζηψλ θαη ηελ αλαγέλλεζε ησλ λέσλ πβξηδηαθψλ αηφκσλ. παξαγσγή ησλ dihaploid εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνπο haploid πνιηηηζκνχο γηα λα επηηχρεη ηηο νκνδπγία γξακκψλ γξεγνξφηεξα ζηα πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο. κεηαζρεκαηηζκφο, πνπ αθνινπζείηαη είηε απφ ηε βξαρππξφζεζκε δνθηκή ησλ γελεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ είηε απφ ηελ αλαγέλλεζε ησλ δηαγελεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απνκάθξπλζε ησλ ηψλ απφ ηε δηάδνζε ησλ κεξηζησκαηηθψλ ηζηψλ. 2. Ππόηςπο ζύζηημα για ηη μελέηη ηηρ γενεηικήρ, ηηρ θςζιολογίαρ, ηηρ βιοσημείαρ, και ηηρ παθολογίαρ κςηηάπυν θςηών 6

10 3. Παπαγυγή ηυν δεςηεποβάθμιυν μεηαβολιηών ζηην αύξηζη ηος ςγπού πολιηιζμού υρ πηγή πποφόνηυν. Απηφ ην θεθάιαην εμεηάδεη ηηο πξφζθαηεο πξνφδνπο ζηελ παξαγσγή κεηαβνιίηψλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ. Εθαπμογή για ηην παπαγυγή ηυν δεςηεποβάθμιυν μεηαβολιηών ε ζχγθξηζε κε ηηο άζηθηεο εγθαηαζηάζεηο, ηα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα θπηψλ παξάγνπλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο κε ηα δηαθνξεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ θαη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κε ην ρξφλν [59]. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1, κεξηθνί κεηαβνιίηεο ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα ζπζζσξεπηνχλ κε έλαλ πςειφηεξν ηίηιν έλαληη εθείλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γνλέσλ, πνπ πξνηείλνπλ φηη ε παξαγσγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβνιηηψλ απφ ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα εγθαηαζηάζεσλ αληί νιφθιεξεο ηεο θαιιηέξγεηαο εγθαηαζηάζεσλ θαηέρεη ηελ θαζνξηζκέλε δπλαηφηεηα [65]. 7

11 Πίλαθαο 1. παξαγσγή πξντόλησλ από ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θπηώλ έλαληη ησλ θπηώλ γνλέσλ 8

12 Πποφόν Εγκαηαζηάζειρ Παπαγυγή (% DW) Culture/ Refs.Culture Plant plant Ajmalicine Catharanthus roseus Lee and Shuler 2000 Anthraquinones Morinda citrifolia Zenk 1977 Berberine Coptis japonica Fujita and Tabata 1987 Caffeic acid Vanilla planifolia Knorr et al Ginsenoside Panax ginseng Matsubara et al Nicotine Nicotiana tabacum Mantell et al Rosmarinic acid Coleus blumei Petersen and Simmond 2003 Shikonin Lithospermum erythrorhizon Kim and Chang 1990 Ubiquinone-10 Nicotiana tabacum Fujita and Tabata 1987 Ο Kim θαη Chang (1990) έδεημαλ φηη ε νπζία shikonin απφ ην είδνο Lithospermum erythrorhizon ζπζζσξεχζεθε ζηα πηφ πςειά επίπεδα ζηα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα απ φηη, ζηηο άζηθηεο εγθαηαζηάζεηο. Σα παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ απφ Petersen θαη Simmonds (2003) ζηελ παξαγσγή ηνπ rosmarinic νμένο απφ ην Coleus bluemei. Οη πςειφηεξεο πνζφηεηεο berberine έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ ηνπ japonica Coptis [20]. Απηέο νη εγθαηαζηάζεηο ζπζζσξεχνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ηνπ berberine ζηηο ξίδεο ηνπο ζε ηέζζεξα έσο έμη έηε,νη παξφκνηεο ζπγθεληξψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαιιηέξγεηεο ηζηνχ. Hara θαη ινηπνί έρνπλ απνκνλψζεη κηα γξακκή θπηηάξσλ japonica Coptis πνπ πεξηείρε 13%DW ηνπ berberine. Απηφο ν πνιηηηζκφο παξήγαγε πεξίπνπ 1500 mg ι-1 απηνχ ηνπ αληηβαθηεξηαθνχ αιθαινεηδνχο ζε 14 εκέξεο. Τπάξρνπλ δηάθνξα παξαδείγκαηα ησλ θαιιηεξγεκέλσλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ ηνπο 9

13 κεηαβνιίηεο πνπ δελ παξαηεξνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα ην είδνο Lithospermum erythrorhizon έρεη παξαηεξεζεί γηα ηε ζχλζεζε ηνπ rosmarinic νμένο [57] ΠΡΟΘΔΣΔ ΟΤΙΔ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Ο ιφγνο γηα ηε ρξήζε ησλ κεηαβνιηηψλ πνπ ζπληίζεληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ σο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ είλαη φρη κφλν φηη είλαη δχζθνιν ή αδχλαην λα ζπλζεζνχλ ρεκηθά, αιιά νη θαηαλαισηέο δέρνληαη επίζεο επθνιφηεξα έλα θπζηθφ πξντφλ απφ έλα πνπ παξάγεηαη ηερλεηά [50]. Οη πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ ζπκβάιινπλ ζην λα θαηαζηήζνπλ ηηο νπζίεο ηξνθίκσλ εχγεπζηεο θαη ειθπζηηθέο κε ηελ ελίζρπζε ή ηε βειηίσζε ηεο γεχζεο, ηνπ ρξψκαηνο, ηεο ζχζηαζήο θαη ηεο πθήο ηνπο. Οη ηερλνινγίεο ηξνθίκσλ πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηά ηα θξηηήξηα εηδηθά ζηε ζχζηαζε, ηελ πξνηίκεζε, θαη ην άξσκα ησλ ηξνθίκσλ. Η αλάγθε λα ππάξμεη ίδηα πξνηίκεζε γηα ηελ γεχζε θαη ην άξσκα πξνθεηκέλνπ λα ηαηξηαζηνχλ νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ην θαζηζηά ππνρξεσηηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξφζζεηα θπζηθά ή ηερλεηά αξψκαηα. Απφ ην ηέιε δεθαεηίαο ηνπ '50, πνιιέο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ έρνπλ εμεηαζηεί θπξίσο απφ ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο γηα ηε καθξνπξφζεζκε ρξήζε θαη ηελ θαηαλάισζε. πγρξφλσο, νη ελψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ελήκεξεο γηα ην ζπλππνινγηζκφ ησλ πξφζζεησλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα, έρνπλ αζθήζεη ηελ πίεζε ζηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ρεκηθέο ή ηερλεηέο πξφζζεηεο νπζίεο απφ ηηο θπζηθέο πξφζζεηεο νπζίεο απφ ηνπο ηζηνχο εγθαηαζηάζεσλ, ή ηηο πξφζζεηεο νπζίεο πνπ ζπληίζεληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θπηψλ [52]. 10

14 Οη πνιπηηκφηεξεο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ πνπ κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ είλαη νη ρξσζηηθέο νπζίεο ηξνθίκσλ (αλζνθπάλεο θαη betalaines), νη γεχζεηο (ζαθξάλη θαη vanillin), νη γιπθαληηθέο νπζίεο (steviosides), νη πηθάληηθεο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ (capsaicin), θαη αληηβαθηεξηαθά ζπληεξεηηθά ηξνθίκσλ (thio-phene). Μεξηθέο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 2. Πίλαθαο 2. πξόζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ από ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ Τφποσ προϊόντων Φυτικά είδθ Refs. Χρϊματα Ανκοκυάνεσ Vitis vinifera Curtin et al Aralia cordata Sakamoto et al Perilla frutescens Zhong 2001 Betalaines Beta vulgaris Trejo-Tapia et al Chenopodium rubrum Knorr et al Crocin Crocus sativus Chen et al Καρωτινοειδι Lycopersicon esculentum Rhodes et al Morinda citrifolia Zenk 1977 Naphthoquinones Lithospermum erythrorhizon Kim and Chang 1990 Γεφςεισ Βανιλίνθ Vanilla planifolia Dornenburg and Knorr 1996 Σκόρδο Allium sativum Rhodes et al Κρεμμφδι Allium cepa Rhodes et al Γεφςθ καφζ Coffea arabica Kurata et al Γεφςθ κακάου Theobromo cacao Rao and Ravishankar 1999 Πικάντικθ πρόςκετθ ουςία τροφίμων Καψαϊκίνθ Capsicum frutescens Rhodes et al Capsicum annuum Johnson and Ravishankar 1996 Γλυκαντικζσ ουςίεσ Stevioside Stevia rebaudiana Rao and Ravishankar 1999 Γλυκυρριηίνθ Glycyrrhiza glabra Rao and Ravishankar 1999 Thaumatin Thaumatococcus danielli Rao and Ravishankar 1999 Απώμαηα Σα θπζηθά αξψκαηα είλαη έλα κίγκα πνιπάξηζκσλ ελψζεσλ πεξηζζφηεξα απφ 500 έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηα ςεκέλα θαζφιηα, θαθέ θαη 11

15 200 ζηα κήια. Σα θπζηθά αξψκαηα είλαη επαίζζεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο ε απνζηείξσζε, ε παζηεξίσζε, ε ςχμε, θ.ιπ. Οξηζκέλα αξψκαηα έρνπλ αιινησζεί κε ελδπκαηηθέο ή ρεκηθέο αληηδξάζεηο είηε αιιάδνπλ είηε εμαθαλίδνληαη ζπλήζσο εάλ απνζεθεχνληαη γηα κηα κεγάιε πεξίνδν. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ππνθαηάζηαηά ηνπο έρνπλ επηδησρζεί απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα. Σα ηερλεηά αξψκαηα θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηα παξάγσγα άλζξαθα ή πεηξειαίνπ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πξνζηεζνχλ ζηηο πνιχ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ( ). Οη παξνχζεο ηάζεηο είλαη θαζεκία γηα λα παξάγνπλ ηα ζπλζεηηθά κφξηα, πνπ είλαη ίδηα κε ηα θπζηθά κφξηα, ή γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ [65]. Σα αξψκαηα απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο έρνπλ έλα πιενλέθηεκα κηαο ζηαζεξήο ζχλζεζεο ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε κε ηελ επνρή. Καηά ζπλέπεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά αξψκαηα ηνπ θαθάνπ θαη ηνπ θαθέ έρνπλ παξαρζεί απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο απφ ην θαθάν Tlaeobroma θαη Coffea arabica, αληίζηνηρα [33]. Χπυζηικέρ οςζίερ Η ρξήζε ησλ πξφζζεησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ επηθξίζεθε έληνλα απφ ηηο ελψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηε δεθαεηία ηνπ '70, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ρξψκαηα παξάγνληαη απφ ηε ρεκηθή ζχλζεζε θαη είλαη αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ πιηθφ. Οη βηνηερλνινγηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ θπζηθψλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ ηξνθίκσλ απνηεινχληαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πςειφηεξσλ θπηηάξσλ θπηψλ [65]. 1. Δλψζεηο Shikonin, φπσο θαη ηα παξάγσγα shikonin θαη ην αθεηπιηθφ θαη ηζνβνπηηιηθφ shikonin, ζπζζσξεχνληαη ζηηο ξίδεο ηνπ είδνπο Lithospermum erythrorhizon. Λφγσ κηαο έιιεηςεο απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε καδηθή θαιιηέξγεηα Lithospermum erythrorhizon ησλ θπηηάξσλ γηα λα παξαγάγεη ηηο shikonin ελψζεηο έρεη θαζηεξσζεί επηηπρψο [25]. 12

16 2. Οη αλζνθπάλεο είλαη ε κεγάιε νκάδα πδξνδηαιπηψλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ αξκφδησλ γηα πνιιά απφ ηα θσηεηλά ρξψκαηα ζηα ινπινχδηα θαη θξνχηα. Αιιάδνπλ ην ρξψκα πέξα απφ ηε ζεηξά ηνπ ph πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ηεζζάξσλ ph-dependent κνξθψλ: ζε ρακειφ ph είλαη θφθθηλνη θαη ζην ph άλσ ησλ έμη πνπ γίλνληαη κπιε. Δίλαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεκέλνο ζηηο φμηλεο ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζεί έλα θφθθηλν ρξψκα ζηα κε αιθννινχρα πνηά, ηε βηνκεραλία δαραξσδψλ πξντφλησλ δάραξεο, ηηο καξκειάδεο, θαη ηα θαιχκκαηα αξηνπνηείσλ. Οη θαζαξέο αλζνθπάλεο δηαηηκψληαη ζε $ 2000 kg -1, αιιά ηα αθαηέξγαζηα πιηθά (νπνί κήινπ θαη απφβιεηα ζηαθπιηψλ απφ ην ρπκφ θαη ηηο βηνκεραλίεο θξαζηνχ) είλαη κάιινλ αλέμνδα [10]. Πνιινί εξεπλεηέο πεξηγξάθνπλ ηελ παξαγσγή ησλ αλζνθπαλψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα ησλ δηάθνξσλ εγθαηαζηάζεσλ εηδψλ πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαίλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα αλζνθπάλε-παξάγνληαο γξακκή θπηηάξσλ σο πξφηππν ζχζηεκα γηα ηε δεπηεξνβάζκηα παξαγσγή πξντφλησλ ιφγσ ηνπ ρξψκαηφο ηνπο, ην νπνίν επηηξέπεη ζηελ ζηελ παξαγσγή λα απεηθνληζηεί εχθνια. 3. Crocin, ε θχξηα ρξσζηηθή νπζία ηνπ ζηίγκαηνο Crocus sativus, ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο σο θίηξηλε ρξσζηηθή νπζία ηξνθίκσλ. Η εκπνξηθή παξαγσγή ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο ζαθξαληνχ είλαη πεξηνξηζκέλε απφ ηελ πςειή ηηκή θαη ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηά ηνπ. αλ γεφθπην, ην ζαθξάλη απμάλεηαη αξγά θαη δηαδίδεηαη κφλν απφ ηε θπηηθή παξαγσγή κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ βνιβψλ θνξψλ. Παίξλεη ινπινχδηα θαη πάλσ απφ 400 ψξεο εξγαζίαο ρεξηψλ γηα ηελ παξαγσγή 1 kg πξντφληνο ηνπ ζηίγκαηνο ζαθξαληνχ. Μηα κέζνδνο θπηηθήο ηζηνθαιιηέξγεηαο πξνζθέξεη κηα κεγάιε δπλαηφηεηα γηα ηελ παξαγσγή crocin [8]. 4. Madders είλαη θφθθηλεο ρξσζηηθέο νπζίεο απφ ην Rubia tinctorum, έλα πνιπεηέο θπηφ απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, θαη νη ξίδεο ηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο θφθθηλεο ρξσζηηθέο νπζίεο ζηε δπηηθή Δπξψπε. 13

17 Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηε ρξσζηηθή νπζία είλαη ε alizarin, purpurine, to glycoside θαη ruberythric νμχ. Η θαζαξή αιηδαξίλε είλαη έλα πνξηνθαιί θξχζηαιιν θαη είλαη δηαιπηή ζην λεξφ πνπ βξάδεη θαη ζε άιινπο δηαιχηεο. Η αιηδαξίλε παξνπζηάδεη θίηξηλν ρξψκα ζην φμηλν έσο νπδέηεξν ph θαη ηείλεη λα είλαη θνθθηλσπή κε ηελ αχμεζε ηνπ ph. Δίλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ζηε ζεξκφηεηα θαη ην θσο, ην νπνίν είλαη επλντθφ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Μέζσ ηεο επηινγήο ηεο πςειήο παξαγσγήο θπηηαξηθψλ ζεηξψλ θαη ηεο εθαξκνγήο elicitor, ιήθζεθε θίηξηλε ρξσζηηθή νπζία ηνπ παξάγνπλ ηα θχηηαξα ηνπ Rubia tinctorum [61] ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΑΠΟ ΣΙ ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΦΤΣΩΝ Αλψηεξα θπηά απνηεινχλ κηα πινχζηα πεγή βηνελεξγψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία θαξκάθσλ. Μεξηθά παξαγφκελα θπζηθά πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηα λαξθσηηθά, φπσο ε κνξθίλε, ε θνδεΐλε, ε θνθαΐλε, ε θηλίλε, ηα αληηθαξθηληθά αιθαινεηδή Catharanthus, ηα αιθαινεηδή αηξφπσλ, colchicines, ην phytostigminine, ην pilocarpine, ην reserpine, θαη ηα ζηεξνεηδή, φπσο ην diosgenin, digoxin, θαη ε δηγηηνμίλε [42]. 14

18 Πίλαθαο 3. Φπηηθά παξαγόκελα θαξκαθεπηηθά είδε κεγάιεο ζεκαζίαο Προϊόν Χριςθ Φυτικά είδθ Κόςτοσ US $ kg -1 Ajmalicine Ανηιςπεπηαζικούρ Catharanthus roseus Ajmaline Ανηιελονοζιακούρ Rauvolfia serpentine Camptothecin Καηά ηος όγκος Camptotheca acuminata Codeine Ηπεμιζηικούρ Papaver somniferum Colchicine Καηά ηος όγκος Colchium autumnale Ellipticine Καηά ηος όγκος Orchrosia elliptica Morphine Ηπεμιζηικούρ Papaver somniferum Shikonin Ανηιβακηηπιακόρ Lithospermum erythrorhizon Taxol Ανηικαπκινικούρ Taxus brevifolia Vinblastine Ανηιλεςσεμικούρ Catharanthus roseus Vincristine Ανηιλεςσεμικούρ Catharanthus roseus Rao and Ravishankar (2002) Σα παξαγφκελα θπηηθά θάξκαθα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ηεξάζηηα ηηκή εκπνξίνπ. χκθσλα κε ηνλ Rao θαη ηνλ Ravishankar (2002), παγθνζκίσο, 121 θιηληθά ρξήζηκεο ηαηξηθέο ζπληαγέο πξνέξρνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θπηψλ. Δπηπιένλ, 12% ησλ θαξκάθσλ πνπ εμεηάδνληαη σο βαζηθφο θαη νπζηαζηηθφο απφ ην WΗΟ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αλζίδνληα θπηά [49]. Οη έξεπλεο γηα ηελ ηαηξηθή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ ζηηο ΗΠΑ έρνπλ παξνπζηάζεη κηα αχμεζε αθξηβψο πεξίπνπ 3% ηνπ πιεζπζκνχ ην 1991 ζε πάλσ απφ 37% ην 1998 [46]. Οη ηαηξηθέο ζπληαγέο πνπ πεξηέρνπλ ηα θπηνρεκηθά εθηηκήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ US ζε $ 30 δηζεθαηνκκχξηα ην 2002 ζηηο ΗΠΑ [48]. Σν 75% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζηεξίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή. Μεξηθά παξαγφκελα θαξκαθεπηηθά είδε παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 3. Έλα παξάδεηγκα ελφο 15

19 θαξκάθνπ κεγάιεο αμίαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ είλαη ε paclitaxel, έλα αληηθαξθηληθφ θάξκαθν πνπ εμάγεηαη αξρηθά απφ ην θινηφ 50 ρξνλψλ δέληξσλ πνπξλαξηψλ, Taxus brevifolia [58] ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηε ζπκβαηηθή παξαγσγή είλαη ηα εμήο: 1. Δίλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο γεσγξαθηθέο θαη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ε ζχλζεζε βηνδξαζηηθψλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ γίλεηαη ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, θαη νη αξλεηηθέο βηνινγηθέο επηδξάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζηε θχζε απνκαθξχλνληαη (κηθξννξγαληζκνί θαη έληνκα). 2. Πξνζθέξεη έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή παξνρή ησλ πξντφλησλ, θαη ηεο νκνηφκνξθεο πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ηεο παξαγσγήο. 3. Δίλαη δπλαηφ λα επηιερζνχλ θπηηαξηθέο γξακκέο κε πςειφηεξε παξαγσγή δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ. 4. Δίλαη δπλαηή ε παξαγσγή λέσλ ελψζεσλ πνπ δελ βξίζθνληαη θαλνληθά ζην κεηξηθφ θπηφ. 5. Δπηηξέπεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαηά ηελ παξαγσγή. 6. Σν θπηηθφ θχηηαξν κπνξεί λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο βηνινγηθέο κεηαβνιέο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ελψζεσλ απφ θζελνχο πξνδξφκνπο. 16

20 7. Με ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ αχμεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ θπηηάξσλ θαη ηελ ξχζκηζε ησλ κεηαβνιηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε ηηκή θφζηνπο κπνξεί λα κεησζεί θαη λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα. Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηηπρψο θαζηεξσκέλεο θαη εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ πνπ παξάγνπλ έλα πςειφ πνζφ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ(πίλαθαο 4). Ωζηφζν, ε ηερλνινγία απηή είλαη αθφκα ζε εμέιημε θαη παξά ηα πιενλεθηήκαηα, ππάξρεη κία πνηθηιία απφ πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ θπηηθψλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ. Πίλαθαο 4 Τςειέο απνδόζεηο ησλ δεπηεξνγελώλ πξντόλησλ Προιόν φυτικά είδθ Σοδειά (% DW) Refs Anthocyanins Perilla frutescens 8.9 Zhong 2001 Anthraquinones Morinda citrifolia 18.0 Zenk 1977 Coleus blumei 21.4 Petersen and Simmond 2003 Sanguinarine Papaver somniferum 2.5 Dicosmo and Misawa 1995 Serpentine Catharanthus roseus 2.2 Moreno at al.1995 Shikonin Lithospermum erythrorhizon 13.5 Kim and Chang 1990 Δκπόδηα γηα ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. Θεσξεηηθά, αλακέλεηαη φηη νη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ ρξήζηκσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαηά ηξφπν παξφκνην κε εθείλν ηεο κηθξνβηαθήο δχκσζεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ κηθξνβηαθψλ θαη θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 17

21 εθαξκνζηνχλ νη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ κε ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία. Γεληθά ηα πξνβιήκαηα κε ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο βηνινγηθά (αξγφ ξπζκφ αλάπηπμεο, αλνκνηνγέλεηα ηεο θπζηνινγίαο, ε γελεηηθή αζηάζεηα, ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε κεηαβνιίηε, πξντφληα έθθξηζεο), θαη ιεηηνπξγηθά (ηνίρν πξφζθπζεο, απαίηεζε ζε θσο, αλάκεημε, δηάηκεζεο επαηζζεζία, αζεπηηθφο νξφο) [65]. Ο πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη κηα ζχγθξηζε νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κηθξνβηαθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ δχκσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην λα δείμνπλ νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ. Πίλαθαο 5 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνβηαθώλ θαη θπηηθώλ θπηηάξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δύκσζε. Χαπακηηπιζηικά Φςηικά κύηηαπα Μικποοπγανιζμοί Μέγεθορ Διάμεηπορ (μm) Όγκορ (μm3) > Μόλςζμα Ανάπηςξη ζύνολα-μεγέθη ενιαία κύηηαπα Χπόνορ καλλιέπγειαρ 2-3 εβδομάδερ 2-10 ημέπερ Χπόνορ διπλαζιαζμού,ώπερ Καηανάλυζη οξςγόνος,o h 1 g Πεπιεκηικόηηηα ζε νεπό (%) > Πποιόν ζςζζώπεςζηρ κςπίυρ ενδοκςηηαπική (κςηηαπικό κενό) κςπίυρ εξυκςηηαπικό (μέζο) Απαιηήζειρ για acepticity ςτηλή σαμηλή Dörnerburg and Knorr 1997 Σν κεγάιν κέγεζνο ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ ζπκβάιεη ζηνλ ζπγθξηηηθά πςειφ δηπιαζηαζκφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ, ν νπνίνο έηζη παξαηείλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ην ηξέμηκν κηαο επηηπρήο δχκσζεο. Σν θπηηαξηθφ θελφ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή ζπζζψξεπζεο πξντφλησλ θαη απφ ην πξντφλ ε έθθξηζε είλαη αζπλήζηζηε, νη πςειέο παξαγσγέο κεηαβνιίηε πνπ εκθαλίδνληαη 18

22 ζε κηθξννξγαληζκνχο πνπ εθθξίλεη ην πξντφλ δελ κπνξεί λα αλακέλεηαη. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ελ εμέιημε έξεπλεο γηα ην permeabilization ησλ κεκβξαλψλ ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πξντφληνο, απφ ηελ αλαζηνιή ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο δηαξξνήο ζην εμσθπηηαξηθφ κέζν(see Sect. 4.3 Membrane Permeabilisation ) [17]. Έηζη ππάξρνπλ νξηζκέλα ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ζην βηνρεκηθφ επίπεδν. 3. ηξαηεγηθέο γηα ηελ αύμεζε δεπηεξνβάζκηαο παξαγσγήο κεηαβνιίηε. Ο ζηφρνο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ είλαη λα αλαπηχμεη ηηο ηερληθέο γηα λα επηηξέςεη ηελ παξαγσγή ησλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ απφ ηελ κνλάδα θπηηαξνθαιιηέξγεηαο πνπ ζα ήηαλ ιηγφηεξν δαπαλεξή απφ ηελ εμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε θπζηθέο ζπλζήθεο θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. Αληηκέησπνη κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο, ε αλάγθε γηα βηνκεραληθή θαη κνξηαθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ δεπηεξνγελή κεηαβνιηζκφ ησλ θπηψλ έρεη επαλεηιεκκέλα ηνληζηεί. Η έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηνλ επηηπρή ρεηξηζκφ ηνπ δεπηεξνγελνχο κεηαβνιηζκνχ θαη ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ζεκαληηθά ηα πνζά ησλ ελψζεσλ. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ε ζχλζεζε ελφο επξένο θάζκαηνο ησλ ελψζεσλ, φπσο ηα αιθαινεηδή, ηα θιαβνλνεηδή, ηα ηεξπέληα, ηα ζηεξνεηδή, γιπθνζίδεο θ.ιπ., κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο. Η ζηξαηεγηθή γηα ηελ απφθηεζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχληαη σο πνιιαπιά ζηάδηα δηαδηθαζίαο (ρήκα 1). Κάζε ζχλδεζε κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί ρσξηζηά ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο. 19

23 1. Σν αξρηθφ βήκα απηήο ηεο ηερλνινγίαο πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηνπ κεηξηθνχ θπηνχ ζχκθσλα κε ηα κνξηαθά θαη βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ην πςειφ πεξηερφκελν ησλ επηζπκεηψλ κεηαβνιηηψλ. Θεσξεηηθά, νπνηνδήπνηε ηκήκα πνπ ιακβάλεηαη απφ νπνηνδήπνηε θπηηθφ είδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνθαιέζεη ηζηφ θάισλ, εληνχηνηο ε επηηπρήο παξαγσγή ηνπ θάινπ εμαξηάηαη απφ ηα είδε ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο. Σα δηθνηπιήδνλα είλαη κάιινλ ππνθείκελα γηα ηελ επαγσγή ηζηνχ θάισλ, φπσο ζε ζχγθξηζε κε ηα κνλνθνηπιήδνλα, νη ρξήζεηο μπιψδσλ θπηψλ γεληθά απμάλνληαη κε αξγφ ξπζκφ. Βιαζηνί, θχιια, ξίδεο, άλζε, ζπφξνη θαζψο θαη άιια κέξε ησλ θπηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν λα ιακβάλνληαη απφ λεφηεξα κέξε ησλ θπηψλ. 2. ηε ζπλέρεηα ε επηινγή ηεο θπηηαξηθήο ζεηξάο γίλεηαη ζεκαληηθή. Πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία κεγάιεο παξαγσγήο θαη ηαρείαο αλάπηπμεο in-vitro θπηψλ. Δίλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θπηηαξηθέο γξακκέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ πνζφηεηεο ησλ ελψζεσλ ίζσλ ή αθφκε θαη πςειφηεξσλ ζε ζρέζε κε ην θπηφ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη[11]. Πεξηζζφηεξν γηα ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ κεηαβνιίηε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεηαιιάμεηο, γηα απηφ ην ιφγν ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αλαιφγσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο γηα ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ. 20

24 Η κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα θπηηθψλ θπηηάξσλ απαηηεί ηελ παξαγσγή λέσλ γνλφηππσλ κε ζχληεμε πξσηνπιαζηψλ ή ηεο εθαξκνζκέλεο γελεηηθήο κεραληθήο. Ωζηφζν απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηα βαζηθά έλδπκα ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηθψλ νδψλ θαη ηεο έθθξαζεο ηνπο. Η ρξήζε ησλ κεηαιιαμηνγφλσλ απμάλεη ηελ κεηαβιεηφηεηα πνπ ππάξρεη ήδε ζηα δσληαλά θχηηαξα. Δπηπιένλ, ηα λέα κφξηα, ηα νπνία ζην παξειζφλ δελ βξέζεθαλ ζε θπηά κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. 21

25 3. ηφρεπζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Μηα ζεηξά απφ δηάθνξνπο ρεκηθνχο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ.η έθθξαζε απηή ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ απφ πνιινχο νδνχο είλαη εχθνιν λα κεηαβιεζνχλ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ρεκηθέο θαη θπζηθέο)θαη νη εηδηθέο κεηαρεηξίζεηο(πξφδξνκεο νπζίεο, elicitors) α)σν κέζν ηεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο πεξηιακβάλεη ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά, νξγαληθέο νπζίεο θαη θπηννξκφλεο. Η αιιαγή ησλ κέζσλ ζπζηαηηθψλ (ζπγθέληξσζε, αλαινγία θαη κνξθήο)είλαη έλαο πνιχο ηζρπξφο ηξφπνο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ησλ θπηηάξσλ. Έηζη ην πςειφ επίπεδν απμίλεο δηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ αιιά ζπρλά επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ δεπηεξνβάζκηα παξαγσγή κεηαβνιίηψλ[63]. Φπζηθέο ηδηφηεηεο,φπσο θσο,ζεξκνθξαζία θαη ην κέζν ph,έρνπλ εμεηαζηεί γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ δεπηεξνβάζκηα ζπζζψξεπζε κεηαβνιίηε ζε πνιιά είδε θαιιηεξγεηψλ. β)δηδηθέο κεηαρεηξίζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζίηηζε κε ηηο πξφδξνκεο νπζίεο, ηελ εθαξκνγή ησλ elicitors,ηελ βηνινγηθή κεηαβνιή γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε. Η έλλνηα ηεο ηξνθήο κε πξφδξνκεο νπζίεο είλαη βαζηζκέλε ζηελ ηδέα φηη ν αλεθνδηαζκφο κε ηηο ελψζεηο πνπ είλαη ελδηάκεζα ή ζηελ αξρή ηεο βηνζπλζεηηθήο δηαδξνκήο δίλεη κηα θαιή επθαηξία γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη παξαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Η παξαγσγή ησλ επηζπκεηψλ κεηαβνιηηψλ πεξηνξίδεηαη ζπρλά απφ ηελ έιιεηςε ηδηαηηέξσλ πξφδξνκσλ, ε βηνινγηθή κεηαβνιή πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη εμσγελή αλεθνδηαζκνχ ησλ βηνζπλζεηηθψλ πξνδξφκσλ πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ ελψζεσλ. Η βηνινγηθή κεηαβνιή είλαη κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο φπνηαο νη ιεηηνπξγηθέο νκάδεο ελψζεσλ ηξνπνπνηνχληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ζε δηαθνξεηηθά ρεκηθά πξντφληα[24].σα θχηηαξα 22

26 ηνπ θπηνχ κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ θπζηθά ή ηερληθά ελψζεηο πνπ εηζάγνληαη ζηα θχηηαξα κέζα απφ κηα πνηθηιία αληηδξάζεσλ, φπσο πδξνγφλσζε, αθπδξνγνλψζεηο, ηζνκεξηζκφο, γιπθνδηδηψζεηο θαη πδξνμπιηψζεηο. Φπηά θαη θπηηθά θχηηαξα in vitro παξνπζηάδνπλ θπζηνινγηθέο θαη κνξθνινγηθέο απαληήζεηο ζε κηθξνβηαθνχο,θπζηθνχο ή ρεκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη γλσζηνί σο elicitors. Γεδνκέλνπ φηη νη δεπηεξνβάζκηνη κεηαβνιίηεο πξνζηαηεχνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θπηψλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, ν ηξφπνο λα πξνθιεζεί ε ζχλζεζε ηνπο είλαη λα εθαξκνζηνχλ νη δπζκελείο παξάγνληεο, δειαδή κηκείηαη ηελ επίζεζε ησλ παζνγφλσλ, ηα θπηνθάγα, ηα βαξέα κέηαιια θ.ι.π.. Δμαγσγή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνθαιείηαη ε εληζρπκέλε ζχλζεζε δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ απφ ηα θπηά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο ηελ απζεληηθφηεηα, θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Σα βηνηηθά θαη αβηνηηθά elicitors ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνθίλεζε ζρεκαηηζκνχ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ πξντφληνο κεηαβνιίηε ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ησλ θπηηάξσλ. Η αθηλεηνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ ιφγσ ηηο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο πνηφηεηαο νξηζκέλσλ θπηηάξσλ ελψ εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο απφ απηά είλαη αθηλεηνπνηεκέλα ζε έλα ζχλνιν. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηε πδξνειεθηξηθή θνιινεηδψλ πεθησκάησλ φπσο ην άιαο αιγηληθνχ νμέσο θαη θαξαγελάλε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα παγηδεχζνπλ ζηα θχηηαξα ησλ θπηψλ κηα κήηξα πεθησκάησλ επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ ππνζηξσκάησλ. 23

27 4. Ιζσο ε πην απνηειεζκαηηθή βηνινγηθή επεμεξγαζία ηδεψλ γηα ηελ παξαγσγή θπηνρεκηθψλ νδεγήζεη ζηελ απζφξκεηε απειεπζέξσζε ζην κέζν φπνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ επθνιφηεξα. Μηα απφ ηηο πην θαξπνθφξνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ρακειφηεξεο αμίαο κπνξεί λα είλαη ε κειέηε ησλ κεζφδσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαξξνή πξντφληνο απφ ηα θχηηαξα πνπ ζπζζσξεχνπλ ζπλήζσο ην πξντφλ. Μπνξεί επίζεο κηα κειέηε ησλ ελδνθπηηαξηθψλ δηακεξηζκάησλ ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ε ζχλζεζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ λα είλαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη νη νπζίεο κεηαθέξνληαη ζην θπηηαξηθφ θελφ γηα ζπζζψξεπζε. Έηζη κηα ελαιιαθηηθή εμέηαζε είλαη ε πξφιεςε ηεο ζπζζψξεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ελίζρπζε ησλ νπζηψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη ζην κέζν. Σα θπηά έρνπλ ζπρλά ζέζεηο ζχλζεζεο θαη απνζήθεπζεο δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζε ρσξηζηά θχηηαξα ή ζε φξγαλα.η αλαζηνιή ησλ κεηαβνιηθψλ ελδχκσλ θαζψο επίζεο θαη ε αλαζηνιή ηεο κεκβξάλεο ησλ κεηαθνξψλ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ απφ ηε ζπζζψξεπζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξντφλησλ ζε κηα δεχηεξε θάζε πνπ εηζάγεηαη ζην πδάηηλν κέζν ή ζε ζχζηεκα δπν ζηα δπν. 3.1 Δπηινγή ζύκθσλα κε ηα κνξηαθά θαη βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Η επηινγή θαη ε δηαινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ πινχζησλ ζε ρξήζηκνπο κεηαβνιίηεο είλαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αχμεζε θαη ελίζρπζε ηεο δεπηεξνγελήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε κεηαβνιίηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ θπηψλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ησλ επηζπκεηψλ πξνζφλησλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επαγσγή θάισλ γηα λα ιάβνπλ πςειή παξαγσγή θπηηαξηθψλ ζεηξψλ. 24

28 3.1.1 Γνλφηππνο θαη πνηθηιία εγθαηαζηάζεσλ Σν γελεηηθφ δπλακηθφ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ βηνρεκηθή θαηάζηαζε ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ. Πεξηβαιινληηθνί θαη θπζηνινγηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θπηνρεκηθή ζχλζεζε, αιιά ην γελεηηθφ ππφβαζξν απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα. Η πνηθηινκνξθία ηνπ γελλεηηθνχ δπλακηθνχ πξνο ην δεπηεξνβάζκην πξνθίι κεηαβνιίηε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζην παξάδεηγκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θπηψλ ηεο νηθνγέλεηαο Brassicaceae.Πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 350 γέλε θαη είδε πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα θπηά, δηαθνζκεηηθά είδε θαη δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο. Σεο γιπθνδηλφιεο ην πξνθίι θαη ηα επίπεδα δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη εθπξνζσπνχληαη ζπλήζσο απφ 6-10 επηκέξνπο γιπθνδηλνιηθά άιαηα(πίλαθαο 6). Η ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ βαζηθψλ γιπθνδηλνιηθψλ αιάησλ ζηα ιαραληθά Brassica θξακβνιάραλν δείρλεη φηη ην γεληθφ πεξηερφκελν θαη ε θαηαλνκή ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ γιπθνδηλνιηθψλ αιάησλ είλαη κνλαδηθή γηα θάζε είδνο. Γηα παξάδεηγκα ην θχξην γιπθνδηλφιεο Brassica juncea ζπφξσλ θπξηαξρείηαη απφ progoitrin,νη ζπφξνη ησλ Brassica oleacea πεξηέρνπλ θπξίσο gluconapoleiferim,ελψ νη ζπφξνη Brassica nopus πεξηέρνπλ gluconapoleiferim, gluconapin,θαη glucobrassicanapin[55]. 25

29 Πίλαθαο 6 θαηαλνκή πξνθίι γιπθνδηλνιηθώλ αιάησλ νηθνγέλεηαs Brassicaceae ΕΙΔΗ ΓΛΥΚΟΖΙΝΟΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ (mg 100g-1 fw) % του ςυνόλου των γλυκοηινολικϊν αλάτων αλειφατικζσ αρωματικά ινδολοξικό Brassica rapa L. var. rapa Brassica rapa L. var. rapa teltoviensis Brassica oleracea L. var. capitata alba Brassica oleracea L. var. italica Brassica oleracea L. var. botrytis Schreiner M, H απφθηεζε ησλ ηαρέσο αλαπηπζζνκέλσλ θαη πςειψλ παξαγσγηθψλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ Οη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ραξαθηεξίδνληαη κεξηθέο θνξέο κε εγγελή θαη έκθπηε γελεηηθή κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ πνπ ζπρλά νδεγεί ζηελ επηγελεηηθή αζηάζεηα. Η κεηαβιεηφηεηα κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ ζπρλά νδεγεί ζε βαζκηαία κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε γελεηηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απηέο νη αλεπηζχκεηεο αιιαγέο κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ κε ηελ δηαινγή θαη έξεπλα ησλ θπηηάξσλ απφ ηνλ εηεξνγελή πιεζπζκφ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο [17]. Οη κέζνδνη θισλνπνίεζεο θπηηάξσλ παξέρνπλ έλα ππνζρφκελν ηξφπν γηα ηελ επηινγή ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ απμεκέλα επίπεδα ηνπ 26

30 πξντφληνο. Σα θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο θπηηθψλ θπηηάξσλ δελ είλαη πάληα νκνηφκνξθα. Γηα παξάδεηγκα ε ρξσζηηθή ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ ζπλνιηθά κεγέζε ζπλήζσο απνηειείηαη απφ θχηηαξα πνπ ηα παξάγνπλ. Η εηεξνγέλεηα ζηε βηνρεκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζε έλα πιεζπζκφ ησλ θπηηάξσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνθηήζεη πςειή παξαγσγηθφηεηα θπηηαξηθψλ ζεηξψλ. Απηφ είλαη παξφκνην κφλν κε ηελ απνκφλσζε απνηθίαο ησλ βαθηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ θισλνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ κε ηελ ρξήζε θπηηάξσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ Coptis japonica,matsubara,et al.(1989) ζηειέρνπο πνπ πξνθχπηεη φηη απμήζεθαλ ηαρχηεξα θαη παξάγεηαη έλα πςειφηεξν πνζφ ησλ barberin. Kαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ ηεο θαιιηέξγεηαο, ην επηιεγκέλν θχηηαξν ηεο γξακκήο Coptis japonica παξάγεη εμαπιάζην πςειφηεξν πνζφ berberine, ηδηαίηεξα 1.2(g) 1-1 σο αξρηθφ θαιφ. Σν επηιεγκέλν ζηέιερνο ήηαλ πνιιή ζηαζεξφ, ε παξαγσγή berberin αθφκε θαη κεηά απφ 27 γεληέο ήηαλ ζε πςειφ επίπεδν. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7 έλα ζηέιερνο ηεο euphorbia milli ρηιηνζηνηζνδχλακα ζπζζσξεχηεθε θαη επηαπιαζηάζηεθε πεξίπνπ ην επίπεδν ησλ αλζνθπαλψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα ησλ γνλέσλ κεηά απφ 24 επηινγέο [40].ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα Lithospermum erythrorhizon εθηελήο δηαινγή ελφο αξηζκνχ θιψλνπ νδήγεζε ζε 13-πιαίζηα έσο 20-πιάζηα αχμεζε ζηελ παξαγσγή shikonin[25]. 27

31 Πίλαθαο 7 Δπίδξαζε ησλ θπηηάξσλ θισλνπνίεζεο ζηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηώλ Προϊόντα Φυτά Οι παράγοντεσ (αφξθςθ τθσ παραγωγισ) Refs. Anthocyanins Vitis vinifera Curtin et al Euphorbia milli 7 Mulabagal and Tsay 2004 Reserpine Coptis Landa 2 6 Matsubara et al Biotin Lavendula vera 9 10 Misawa 1985 Shikonin Lithospermum 7 20 Kim and Chang 1990 erythrorhizon Ubiquinone-10 Nicotiana tabacum Dicosmo and Misawa 1995 Σα θχηηαξα ηεο Lavendula vera πνπ θαιιηεξγήζεθαλ απμήζεθαλ ζην θσο θαη ζπζζψξεπζαλ έλα πςειφ επίπεδν ειεχζεξε βηoηίλε [38].Γηα λα επηιερζεί κηα κεγάιε παξάγσγή θπηηαξηθήο ζεηξάο, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πξφδξνκε νπζία ησλ βηνηηλψλ, pimelic νμχ. Σν επίπεδν ηεο βηνηίλεο πνπ ζπζζσξεχηεθε απφ κηα επηιεγκέλε γξακκή θπηηάξσλ ήηαλ 0,9mg 1-1,ην νπνίν ήηαλ δέθα θνξέο ην πνζφ πνπ βξέζεθε ζηα θχιια. Η Α.Δ θαπλψλ ηεο Ιαπσλίαο απνκφλσζε κηα ζεηξά απφ ζηειέρε ηνπ Nicotiana tabacum παξάγνληαο ηα πςειά επίπεδα ubiguinone-10[11].μεηά ηελ 13 ε θισλνπνίεζε, έλα ζηέιερνο επηιέρζεθε απφ πεξίπνπ θιψλνπο θπηηάξσλ πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί. Όηαλ ην nicotiana tabacum BY-2, ε κεηξηθή ζηειέρνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θισλνπνίεζε ήηαλ απνκνλσκέλε,ν ηίηινο γηα ηελ ubiguinone -10 ήηαλ κφλν 0.36mg g -1 DW,επνκέλσο ην πνζνζηφ απηφ απμήζεθε απφ ηελ επηινγή κέρξη 5.2 mg g -1,πνπ αληηζηνηρεί ζε 180 θνξέο πνπ παξάγεηαη απφ ην κεηξηθφ θπηφ. Η Κισλνπνίεζε θπηψλ θπηηάξσλ είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε ηερληθή γηα λα απμεζεί ην επίπεδν δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ. Ωζηφζν δελ είλαη 28

32 πξνθαλέο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε θπηηαξνθαιιηέξγεηα ηφζν κεγάιεο θαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο παξάγνληαη ηα θχηηαξα. Ο Kim θαη ν Chang (1990) έδεημαλ φηη ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ ελδχκσλ απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή αληίδξαζε γηα ηελ αληθαλφηεηα ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο λα παξάγνπλ δεπηεξνβάζκηνπο κεηαβνιίηεο. χληεμε πξσηνπιαζηψλ. Μεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ απφ ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα θπηηθψλ θπηηάξσλ απνθηά ηελ παξαγσγή λέσλ γνλφηππσλ κέζσ ηεο ζχληεμεο πξσηνπιαζηψλ,αιιά απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ βαζηθά έλδπκα ησλ δεπηεξεπφλησλ κεηαβνιηθψλ νδψλ θαη ηεο έθθξαζεο ηνπο κφιηο εηζαρζνχλ ζηα θπηηθά θχηηαξα. Απηφ ππνδειψλεη φηη ε ρξήζε ηνπ κεηαιιαμηνγφλνπ γηα λα απμεζεί ε κεηαβιεηφηεηα ππάξρεη ήδε ζε δσληαλά θχηηαξα. Γεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα παξνπζηάδνληαη σο ζπλνιηθά κεγέζε, ε επηινγή ηεο κεγάιεο παξαγσγήο αιιά θαη ζπγθεληξσηηθά θπηηαξηθέο ζεηξέο ησλ Lithospermum erythrorhizon δελ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα είλαη εληαηηθή.η νκάδα Μitsui πξνεηνίκαζε πξσηνπιάζηεο απφ ηα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα κε ηα θαηάιιεια έλδπκα θαη επέιεμε πςειά shikonin-παξαγσγή ζπλζεηηθψλ πξσηνπιαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ δηαινγέα θπηηάξσλ [46]. Δπηιεγκέλνη πξσηνπιάζηεο παξήρζεζαλ ζηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαη θαιιηεξγνχληαη ζε απνζηνιή. Απφ ηηο 48 ζεηξέο θπηηάξσλ έιαβαλ κηα γξακκή θπηηάξσλ πνπ έρεη 1.8 θνξέο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γξακκήο ησλ γνλέσλ. Η γξακκή θπηηάξσλ έδεημε ζηαζεξή παξαγσγή shikonin ελψζεσλ. Sakamoto θαη ινηπνί(1994) πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή επηινγή ησλ euphorbia milli. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε 28 θνξέο θαη έλα απφ ηα θχηηαξα ήηαλ απνθαζηζκέλν γηα ηελ παξαγσγή 1.32%DW αλζνθπαλψλ ζηα θχηηαξα. Σα επίπεδα ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ ζηα ινπινχδηα θαη ηα θχιια ήηαλ 0.28% θαη κηθξφηεξε ηνπ 0.01% αληίζηνηρα. 29

33 Υξήζε ησλ κεηαιιαμηνγφλσλ. Οη ζηξαηεγηθέο κεηαιιαγήο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ κεγαιχηεξε παξαγσγή απφ απηέο ησλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ [46].ε απηήλ ηελ κέζνδν κεγάινη πιεζπζκνί θπηηάξσλ εθηίζεληαη ζε ηνμηθνχο ή θπηηαξνηνμηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ή πεξηβαιινληηθή πίεζε, θαη κφλν ηα θχηηαξα πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγή ζα απμεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα ε p-fluorophenylalanine, αλάινγεο ηεο θαηλπιαιαλίλεο ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελψο γηα ηελ επηινγή ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ πςειέο γξακκέο ζε ζρέζε κε phenolics. Απμεκέλε θαςατθίλε ζε p- fluorophenylalanine ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο Capsicum annum έρνπλ αλαθεξζεί. ηελ βηνκεραλία δχκσζεο, επαγσγήο ηεο γελεηηθήο κεηάιιαμεο ζε ζηειέρε κηθξννξγαληζκψλ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακηλνμέσλ, ησλ λνπθιενηηδίσλ θαη αληηβηνηηθψλ. Ωζηφζν ε κεηαιιαμηνγέλεζε έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ησλ θπηψλ ιφγσ ηεο δηπινεηδήο γελεηηθήο ηνπ. Οη πηζαλφηεηεο γηα έλα δηπιφ ζηφρν κεηάιιαμεο ζε έλα γνλίδην είλαη κηθξφηεξε απφ 10-6 [63]. Αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο απινεηδή θπηά κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ κηα άιιε θπηηαξνθαιιηέξγεηα, ζηελ πξάμε,νη απινεηδή θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ ηείλνπλ λα επαλέιζνπλ ζηελ δηπινεηδή θαηάζηαζε.σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ επθαηξία θαηά ηελ απνκφλσζε ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ απφ κεηαιιαμηνγφλν κεηαρείξηζε απινεηδψλ θπηηάξσλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Δπηπιένλ, βηνζπλζεηηθέο νδνί απφ πνιινχο δεπηεξνβάζκηνπο κεηαβνιίηεο θαη κεραληζκνί ξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο ζηηο πςειφηεξεο εγθαηαζηάζεηο δελ γίλνληαη πάληα αθξηβψο θαηαλνεηά, επνκέλσο είλαη επίζεο δχζθνιν λα γλσξίδνπκε ηη είδνπο κεηαιιάμεηο πξέπεη λα πξνθιεζνχλ πξνθεηκέλνπ απμεζεί ε ζχλζεζε πξντφλησλ. Ωζηφζν, Berlin θαη ινηπνί(1981) πξνθάιεζαλ p- fluorophenylalanine αλζεθηηθέο γξακκέο θπηηάξσλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ θαπλνχ θαη δηαπίζησζαλ 30

34 φηη,απφ 31 αλζεθηηθέο γξακκέο θπηηάξσλ,πέληε γξακκέο Nicotiana tabacum θαη πέληε γξακκέο Nicotiana glauca ζπζζψξεπζαλ ηα πην πςειά επίπεδα phenolics.σν αλζεθηηθφ ζηέιερνο ηνπ Νicotiana tabacum πνπ παξάγεη απφ έμη έσο δέθα θνξέο πςειφηεξα επίπεδα cinnamoyl putrescine απφ απηή ηνπ κεηξηθνχ ζηειέρνπο. Γεληθά, ηα θπηηθά θχηηαξα ζπζζσξεχνπλ ηνπο κεηαβνιίηεο ηνπο intracellularly, πνπ είλαη κεηνλεθηηθή ζε εκπνξηθή παξαγσγή, επεηδή ην πνζφ απειεπζεξσκέλσλ ελψζεσλ είλαη ζπλήζσο ρακειφ. Η επαγσγή ηεο κεηάιιαμεο φπνπ έρεη κεηαβιεζεί ε δηαπεξαηφηεηα ηνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεκαληηθή. Απφ ηελ Thuja occidentalis εθθξίλνληαη monoterpenoids,αιιά ηα επίπεδα ζην κέζν ήηαλ κφλν 5% ησλ αηφκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θπηψλ. Ωζηφζν Macleya microcarpa θχηηαξα εμέθξηλαλ ζρεδφλ φια ηα αιθαινεηδή αληρλεχζηκα ζηελ θηάιε θπηηαξνθαιιηέξγεηαο [65].Μεηά απφ ηξηο εκέξεο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηηάξσλ Tinospora rumphii,0.57mg (5,3% DW) ηεο ηζνθηλνιίλεο αιθαινεηδψλ έρνπλ βξεζεί ζην δηήζεκα θαιιηέξγεηαο θαη κεηά απφ επηά εκέξεο 0.50mg ησλ αιθαινεηδψλ ζπζζσξεχηεθαλ ζηα θχηηαξα θαη 1.02mg ζην δηήζεκα. 3.2 ηόρεπζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ Μηα ζεηξά απφ ρεκηθνχο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην ph ησλ ηκεκάησλ ησλ κέζσλ,ε ζεξκνθξαζία θαη ην θσο,επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ησλ θπηψλ [40].Η ρεηξαγψγεζε ησλ ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκειηψδεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο. 31

35 3.2.1 Πεξηβάιινλ θπηηαξνινγίαο Χημικοί παπάμεηποι Σα κέζα θπηηαξνθαιιηέξγεηαο ησλ θπηηάξσλ ησλ θπηψλ πεξηιακβάλνπλ ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά (macroelements θαη microelements)θαη νξγαληθέο νπζίεο θαη θπηννξκφλεο. Γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ θάιν θαη ηα θχηηαξα ζε αλαζηνιή, ηα δηάθνξα είδε κέζσλ (αλφξγαλα αιαηνχρα κέζα)έρνπλ ζρεδηαζηεί. Άγαξ θαη ηα ππνθαηάζηαηά ηνπ πξνζηίζεηαη ζηα κέζα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζηεξεψλ κέζσλ. Πνιιά κέζα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη νη ζξεπηηθέο ζπλζέζεηο κεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζσ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 8. Έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηεκέλα κέζα γηα θαιιηέξγεηεο θπηηθψλ ηζηψλ είλαη απηφ πνπ αλαπηχζζεηαη απφ Murashige θαη Skoog(MS) θξάηε κέιε [14].Σν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα MS κέζνπ είλαη ε πνιχ πςειή ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ ηφλησλ (ΝΟ -3 ) θαιίνπ(κ + )θαη ακκσλίαο (NH + 4) (βιέπε πίλαθα 8) Πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο Β5 κέζα πνπ ζεζπίζηεθε κε Gramborg.Σα επίπεδα ησλ αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζην Β5 κέζν είλαη ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ην ΜS κέζν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, π.ρ. επηδξάζεηο ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθνξηθνχ άιαηνο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Coffea Arabica αλαζηέιιεη ηα θχηηαξα, απνηέιεζκα ηνπ θσζθνξηθνχ άιαηνο νη επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή ζηεξνεηδψλ sapogenin ζηελ αλαζηνιή θπηηαξνθαιιηέξγεηαο θπηψλ Agave amanuensis [56],θαη ηνπ θσζθνξηθνχ άιαηνο θαη ηεο ζαθραξφδεο ζηελ παξαγσγή ληθνηίλεο απφ Nicotiana tabacum ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ [35]. 32

36 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Ο Zerk θαη ινηπνί (1978) δνθίκαζαλ δηάθνξα βαζηθά κέζα γηα ηελ παξαγσγή serpentines indole αιθαινεηδή απφ αλαζηνιή ηνπ Catharanthus roseus φπσο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 9.Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην serpentine εμαξηάηαη απφ ηε ζχλζεζε ηνπ βαζηθνχ θπηηαξνινγηθνχ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Μεηαμχ απηψλ,μuriashge Skoog s ηεο (MS) ε δηαηχπσζε αλαγλσξίζηεθε σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ αιθαινεηδνχο. Άδσην. Σα κέζα θπηηθήο ηζηνθαιιηέξγεηαο φπσο ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο MS, LS ή B5, έρνπλ θαη ηα δπν ληηξηθφ άιαο (ΝΟ -3 )θαη ακκσλία (ΝΗ +4 )σο πεγέο αδψηνπ.γηα παξάδεηγκα ην άδσην είλαη πεγή πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλαζηνιή ηεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο ησλ Holarrhena antidysenterica γηα ηελ ζπζζψξεπζε ησλ αιθαινεηδψλ [65],ζηηο αλαζηνιέο θπηηάξσλ Vitis vinifera γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ αλζνθπάλεο θαη ζηελ παξαγσγή shikonin απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ησλ Lithospermum erythrorhizon[25]. 33

37 Η αλαινγία ΝΗ + 4/ΝΟ - 3 θαη ηα γεληθά επίπεδα ζπλνιηθνχ αδψηνπ έρνπλ απνδεηρζεί πσο έρνπλ επηπηψζεηο εκθαλείο ζηελ παξαγσγή ησλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ. Σα κεησκέλα επίπεδα ΝΗ - 4 θαη ηα απμαλφκελα επίπεδα ΝΟ - 3 πξνψζεζαλ ηελ παξαγσγή shikonin θαη betacyanins ελψ νη πςειφηεξεο αλαινγίεο ΝΗ + 4 ζε Ν0-3 αχμεζαλ ηελ παξαγσγή ηνπ berberine θαη ubiguinone [14]. Σα κεησκέλα επίπεδα ηνπ ζπλνιηθνχ αδψηνπ βειηίσζαλ ηελ παξαγσγή capsaicin ηνπ Capsicum frutescens ησλ αλζξαθηλνλψλ ζην Morinda citrifolia θαη ησλ αλζνθπαλψλ ζηα είδε Vitis [54,64]. Η ζπγθέληξσζε θσζθνξηθνχ άιαηνο ζην κέζν έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηελ παξαγσγή ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα θπηηθψλ θπηηάξσλ. Σν αλψηεξν επίπεδν θσζθνξηθψλ ελίζρπζε ηελ αχμεζε ησλ θπηηάξσλ, ελψ είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπζζψξεπζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ πξντφλησλ. 34

38 Σν κέζν πνπ πεξηνξίδεηαη ζην θσζθνξηθφ άιαο είηε πξνθαιεί είηε δηεγείξεη θαη ην πξντφλ θαη ηα επίπεδα βαζηθψλ ελδχκσλ θιεηδηψλ πνπ νδεγνχλ ζην πξντφλ. Σα κεησκέλα επίπεδα θσζθνξηθνχ άιαηνο πξνθάιεζαλ ηελ παξαγσγή Ajmalicine θαη phenolics ζην Catharanthus roseus nicotine ζην Nicotiana tabacum [35].Aληίζεηα απμαλφκελν θσζθνξηθφ άιαο θάλεθε λα ηνλψλεη ηελ ζχλζεζε ηεο digitoxin ζην Digitalis purpurea θαη betacyanin ζην Chenopodium rubrum [5]. Tα ηφληα θαιίνπ (Κ + ) ιεηηνπξγεί σο έλαο ζεκαληηθφο ζπλεηζθέξνλ παξάγνληαο ζηελ σζκσηηθή δπλακηθνχ, είλαη κηα εηδηθή απαίηεζε γηα ηελ πξσηετληθή ζχλζεζε θαη ηδηαίηεξα γηα έλαλ ελεξγνπνηεηή ελδπκηθνχ ζπζηήκαηνο [65].Με ηελ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε Κ + πξνθιήζεθε βξαδχηεξε αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ. Πεξηζζφηεξνο δηαιχηεο δάραξεο απνζεθεχηεθε κέζα ζηα θχηηαξα απφ ηελ αλεπάξθεηα Κ +. 35

39 Πίλαθαο 8 Mediaγηα ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ (mg l -1 ) Na 2 SO KCl CaCl 2 2H 2 O NaNO 3 KNO Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O NH 4 NO NaH 2 PO 4 H 2 O NH 4 H 2 PO KH 2 PO FeSO 4 7H Na 2 EDTA MnSO 4 4H 2 O ZnSO 4 7H 2 O CuSO 4 5H 2 O H2SO Fe 2 (SO 4 ) NiCl 2 6H 2 O CoCl 2 6H 2 O AlCl 3 FeCl 3 6H 2 O FeC 6 O5H 7 5H 2 O 10 KI H 3 BO Na 2 M 0 O 4 2H 2 O Sucrose Glucose Myo-inositol Nicotinic acid Pyridoxine HCl Thiamine HCl Ca pantothenate 1 Biotin Glycine 2 3 Cysteine HCl 1 10 Folic acid Glutamine Gamborg and Phillips,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ

Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ Φπήζηορ Αποζηολόποςλορ Μέλος ΔΣ του ΣΕΠΤΕ MIFST, MBiol CBiol, MSc, PhD 10 η Ετήςια Επιςτημονική Συνάντηςη Ελληνικήσ Ακαδημίασ Παιδιατρικήσ 25-27/09/2015 Πορτο Χελι. Σφνδεςμοσ Επιχειρήςεων Παιδικών Τροφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 7η Ιστοκαλλιέργεια Παρασκευή και αποστείρωση υποστρώµατος

Άσκηση 7η Ιστοκαλλιέργεια Παρασκευή και αποστείρωση υποστρώµατος 84 Άσκηση 7 η Ιστοκαλλιέργεια Παρασκευή και αποστείρωση υποστρώµατος Η µέθοδος της ιστοκαλλιέργειας βασίζεται στην ολοδυναµικότητα του κυττάρου, την ικανότητα δηλαδή να αναγεννά το φυτό από το οποίο προήλθε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Γελφζεκα ζηελ Καξδηνινγία: Πξνυπνζέζεηο - πξννπηηθέο

Γελφζεκα ζηελ Καξδηνινγία: Πξνυπνζέζεηο - πξννπηηθέο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Γελφζεκα ζηελ Καξδηνινγία: Πξνυπνζέζεηο - πξννπηηθέο Αλέξανδπορ Γ. Τζελέπηρ, MD, PhD Καθηγηηήρ Βιοχημείαρ - Κλινικήρ Χημείαρ Biosimilars - Generics

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα