ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ"

Transcript

1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ : ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΜΔΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΗΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ ΦΤΣΗΚΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΔΡΣΗΒΑΝΗΓΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ ΣΟΜΠΑΕΖ ΑΝΑΣΑΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΓΟΤ ΓΔΩΡΓΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2009

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πεπίλητη ζελ Διζαγυγή 3 2. Σεσνική κςηηαποκαλλιέπγειαρ εγκαηαζηάζευν Γεςηεποβάθμιοι μεηαβολίηερ εγκαηαζηάζευν πος παπάγονηαι από Κςηηαποκαλλιέπγειερ Δθαπμογή ηυν κςηηαποκαλλιεπγειών εγκαηαζηάζευν Σα ππόζθεηα ηποθίμυναπό ηιρ κςηηαποκαλλιέπγειερ εγκαηαζηάζευν Φαπμακεςηικά είδη από ηιρ κςηηαποκαλλιέπγειερ Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηυν εγκαηαζηάζευν κςηηαποκαλλιεπγειών ηπαηηγικέρ για να αςξήζει ηη δεςηεποβάθμια παπαγυγή μεηαβολίηη Δπιλογή ζύμθυνα με ηα μοπιακά και βιοσημικά σαπακηηπιζηικά Γενόηςπορ και ποικιλία εγκαηαζηάζευν Λήτη ηυν ηασέυρ αναπηςζζόμενυν και ςτηλόρ-παπαγυγικών γπαμμών κςηηάπυν Απεςθςνόμενορ ζηοσεύονηαρ ζηο μεηαβολιζμό Πεπιβάλλον πολιηιζμού Δπεξεπγαζίερ Ακινηηοποίηζη και αίηηζη ηυν ακινηηοποιημένυν κςηηάπυν Βιολογική μεηαβολή βιομεηαηποπή και ηα πλεονεκηήμαηά ηος. 56

3 4 Απελεςθέπυζη και αποκαηάζηαζη πποφόνηυν Έκκπιζη Γύο ζηαδίυν ζςζηήμαηα Μεμβπάνη Permeabilisation Υημικό Permeabilisation Φςζικό Permeabilisation Βιομησανική παπαγυγή ηυν σπήζιμυν βιοσημικών οςζιών από ηιρ κςηηαποκαλλιέπγειερ εγκαηαζηάζευν 67 6 ςμπεπάζμαηα και πποοπηική 68 Βιβλιογπαθία 70

4 Εςσαπιζηίερ Θα θέλαμε να εςσαπιζηήζοςμε ηον επιβλέπυν καθηγηηή ηηρ πηςσιακήρ μαρ επγαζίαρ κύπιο Κ.Τεπηιβανίδη ηόζο για ηην βοήθεια και ηηρ ζςμβοςλέρ ηος όζο και για ηην ςπόδειξη ηος θέμαηορ όζο και για ηην παπακολούθηζη και ηο ζςνεσέρ ενδιαθέπον ηος πος αποηέλεζε βάζη και καθοπιζηικό πόλο για ηην πεπάηυζη ηηρ πηςσιακήρ μαρ επγαζίαρ. Επίζηρ θα θέλαμε να εςσαπιζηήζοςμε ηοςρ γονείρ μαρ για ηην τςσολογική ςποζηήπιξη,πος μαρ πποζέθεπαν καηά ηην διάπκεια ηυν ζποςδών μαρ. 1

5 Πεπίλητη Οι κςηηαποκαλλιέπγειερ εγκαηαζηάζευν ανηιπποζυπεύοςν μια πιθανή πηγή πολύηιμυν δεςηεποβάθμιυν μεηαβολιηών πος μποπούν να σπηζιμοποιηθούν υρ ππόζθεηερ οςζίερ ηποθίμυν, nutraceuticals, και ζε θαπμακεςηικά είδη. Η ζύνθεζη από ηα θυηοσημικά ηυν κςηηαποκαλλιεπγειών ζε ανηίθεζη με αςηά ζηιρ εγκαηαζηάζειρ είναι ανεξάπηηηa από ηιρ πεπιβαλλονηικέρ ζςνθήκερ και ηιρ ποιοηικέρ διακςμάνζειρ. Σε πολλέρ πεπιπηώζειρ, η σημική ζύνθεζη ηυν μεηαβολίηών δεν είναι δςναηή ή οικονομικά εθικηή. Επιπλέον, οι θςζικέρ ππόζθεηερ οςζίερ ηποθίμυν γίνονηαι αποδεκηέρ καλύηεπα από ηοςρ καηαναλυηέρ ζε ανηίθεζη με εκείνοςρ πος παπάγονηαι ηεσνηηά. Σε αςηό ηο κεθάλαιο, η διαδικαζία για ηοςρ δεςηεποβάθμιοςρ μεηαβολίηερ από ηιρ κςηηαποκαλλιέπγειερ εγκαηαζηάζευν ανηιπποζυπεύεηαι υρ πολςβάθμια ζηπαηηγική, και κάθε ζύνδεζη ππέπει να πεπιγπαθεί ζύμθυνα με ηιρ πποδιαγπαθέρ ηυν κςηηαποκαλλιεπγειών ή ηυν πποφόνηυν. Για ηην καθιέπυζη ηηρ ςτηλήρ παπαγυγήρ και ηυν ηασέυρ αναπηςζζόμενυν γπαμμών κςηηάπυν, οι εγκαηαζηάζειρ γονέυν ππέπει να επιλεσηούν. Η έκθπαζη από ηιρ ζςνθεηικέρ διαβάζειρ μποπεί να επηπεαζηεί από ηιρ πεπιβαλλονηικέρ ζςνθήκερ, ηον ανεθοδιαζμό ηυν πποδπόμυν, και ηην εθαπμογή ηυν elicitors, και μποπεί από ειδικέρ μεηασειπίζειρ να αλλάξει όπυρ η βιολογική μεηαβολή και η ακινηηοποίηζη. Η αποδοηικόηηηα μποπεί να αςξηθεί από ηην απλοποίηζη ηυν μεθόδυν για ηην αποκαηάζηαζη πποφόνηυν, βαζιζμένη ζηην απσή ηηρ ζςνεσούρ απελεςθέπυζηρ πποφόνηυν ζηα μέζα καλλιέπγειαρ. Αςηό μποπεί να πποκληθεί μέζυ ηος επηπεαζμού ηηρ διαπεπαηόηηηαρ μεμβπανών από ηοςρ σημικούρ ή θςζικούρ παπάγονηερ, π.σ., ςτηλοί ζθςγμοί ηλεκηπικών πεδίυν. Η ζςνδςαζμένη έπεςνα ζηοςρ ηομείρ ηηρ καθιέπυζηρ ηυν ηεσνηηών πολιηιζμών, ηηρ ζηοσοθέηηζηρ ηηρ ζύνθεζηρ μεηαβολιηών, και ηηρ ανάπηςξηρ ηυν ηεσνολογιών για ηην αποκαηάζηαζη πποφόνηυν μποπεί να εκμεηαλλεςηεί η δςναηόηηηα ηυν θςηικών κςηηάπυν υρ πηγέρ δεςηεποβάθμιυν μεηαβολιηών. 2

6 1 Δηζαγσγή Σα ζπζηήκαηα θπηηαξνθαιιηέξγεηαο εγθαηαζηάζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ κηα πηζαλή πεγή πνιχηηκσλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ (γεχζεηο, αξψκαηα, θαη ρξσζηηθέο νπζίεο), nutraceuticals, θαη θαξκαθεπηηθά είδε [65]. Σα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ιήςε ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, πνιηηηθέο θαη αζηάζεηεο εξγαζίαο ζηηο ρψξεο παξαγσγήο, αλεμέιεγθηεο παξαιιαγέο ζηελ πνηφηεηα ζπγθνκηδψλ, αληθαλφηεηα ησλ αξρψλ λα απνηξέςνπλ ηε λνζεπκέλε ζπγθνκηδή, θαη απψιεηεο ζηελ απνζήθεπζε θαη ην ρεηξηζκφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ρεκηθή ζχλζεζε απηψλ είλαη είηε εμαηξεηηθά δχζθνιε είηε νηθνλνκηθά αλέθηθηε [42]. Η παξαγσγή ησλ ρξήζηκσλ θαη πνιχηηκσλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο είλαη κηα ειθπζηηθή πξφηαζε. Η ηερλνινγία θπηηαξνθαιιηέξγεηαο αλαπηχρζεθε φπσο έλα πηζαλφ εξγαιείν θαη γηα λα κειεηήζεη θαη λα παξάγεη ηνπο δεπηεξνβάζκηνπο κεηαβνιίηεο εγθαηαζηάζεσλ. Η εμειηζζφκελε ζεκαζία ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ έρεη νδεγήζεη ζε έλα πςειφ επίπεδν ελδηαθέξνληνο γηα ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ηνπο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ηερλνινγίαο θαιιηέξγεηαο [65]. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ ηεζζάξσλ δεθαεηηψλ, ε έξεπλα έρεη ζπγθεληξσζεί ζηε ρξήζε ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηδηαίηεξα ζηελ Ιαπσλία, Γεξκαλία, θαη ΗΠΑ, γηα ηελ εκπνξηθή παξαγσγή ελφο επξένο θάζκαηνο ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ηα βαθηεξίδηα θαη νη κχθεηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην αληηβηνηηθφ ή aminoacid παξαγσγή [40]. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έρεη ππάξμεη ηεξάζηηα επηηπρία ζηελ παξαγσγή ηνπ shikonin απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ηνπ Lithospermum erythrorhizon, ηνπ berberine απφ ην japonica Coptis [36], θαη ηνπ sanguinarine απφ papaver - somniferum [11]. 3

7 Απηφ ην θεθάιαην αλαζεσξεί ηηο πξφζθαηεο πξνφδνπο ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ παξαγσγή κεηαβνιίηψλ απφ ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα εγθαηαζηάζεσλ, ηηο λέεο αλαπηχμεηο ζηηο βηνεπεμεξγαζίεο θπηηθψλ θπηηάξσλ, θαη ηελ αλαδπφκελε έξεπλα γηα ηε θπηνρεκηθή απνθαηάζηαζε. 2. Σερλεηή θαιιηέξγεηα θπηηθώλ θπηηάξσλ 2.1 Γεπηεξνβάζκηνη κεηαβνιίηεο πνπ παξάγνληαη από ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ Οη εγθαηαζηάζεηο θπηηθψλ θπηηάξσλ δηακνξθψλνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαηξνθήο καο, θαη νη ζξεπηηθέο ηηκέο ηνπο έρνπλ κειεηεζεί εληαηηθά γηα δεθαεηίεο. Πάλσ απφ 80% ησλ πεξίπνπ γλσζηψλ θπζηθψλ πξντφλησλ είλαη θπηηθήο πξνέιεπζεο [45], ηα νπνία είλαη ππνινγηζκέλα γηα λα είλαη ζρεδφλ ηεηξαπιά κεγαιχηεξε απφ απηψλ ζην κηθξνβηαθφ βαζίιεην. Γηα αηψλεο, νη άλζξσπνη έρνπλ ηα θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο πεγή πδαηαλζξάθσλ, πξσηετλψλ, θαη ιηπψλ γηα ηα ηξφθηκα θαη ηε ζηέγε. Δθηφο απφ ηνπο νπζηαζηηθνχο αξρηθνχο κεηαβνιίηεο, ηα αλψηεξα θπηά ζπλζέηνπλ κηα επξεία πνηθηιία ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ. Οη δεπηεξνβάζκηνη κεηαβνιίηεο εγθαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο νη ελψζεηο πνπ δελ έρνπλ θαλέλαλ αλαγλσξηζκέλν ξφιν ζηε ζπληήξεζε ησλ ζεκειησδψλ δηαδηθαζηψλ δσήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, αιιά έρνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Έρνπλ ζπλήζσο έλαλ νηθνινγηθφ ξφιν σο attractants ηεο επηθνλίαζεο εληφκσλ ή ζηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ελάληηα ζηα αξπαθηηθά δψα. Η δηαλνκή ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ ζηα θπηά είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλε απφ εθείλε ησλ πξσηνγελψλ κεηαβνιηηψλ κηα έλσζε ζπρλά 4

8 κφλν βξίζθεηαη ζε κεξηθά είδε, ή αθφκα θαη κέζα ζε κεξηθέο πνηθηιίεο κέζα ζε έλα είδνο. Η παξαγσγή απηψλ ησλ ελψζεσλ είλαη ζπρλά ρακειή (ιηγφηεξν απφ 1% DW), θαη εμαξηάηαη πνιχ απφ ηα είδε ησλ θπηψλ θαη ην θπζηνινγηθφ θαη αλαπηπμηαθφ ζηάδην ησλ εγθαηαζηάζεσλ [42]. Δπηπιένλ, νη δεπηεξνβάζκηνη κεηαβνιίηεο ζπζζσξεχνληαη ζπρλά ζην θπηφ ζε εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα ή φξγαλα Δθαξκνγή ησλ Φπηηθώλ θπηηαξνθαιιηεξγεηώλ Πνιιά θπηά πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο αμίαο ελψζεηο είλαη δχζθνιν λα θαιιηεξγεζνχλ [49]. πγρξφλσο, ε ρεκηθή ζχλζεζε ησλ παξαγφκελσλ ελψζεσλ θπηηθήο πξνέιεπζεο δελ είλαη ζπρλά νηθνλνκηθά εθηθηή ιφγσ ησλ εμαηξεηηθψλ ζχλζεησλ δνκψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζηεξενρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Η παξαγσγή ησλ πνιχηηκσλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ είλαη κηα ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ εμαγσγή νιφθιεξνπ ηνπ θπηηθνχ ηζηνχ. Οη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ θαζηεξψζεθαλ αξρηθά πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '30. Δληνχηνηο, ήηαλ ην 1956 φηαλ ε Pfizer Inc. αξρεηνζέηεζε ην πξψην δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ηελ παξαγσγή ησλ κεηαβνιηηψλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο [50]. Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο visnagin θαη diosgenin ήηαλ απνκνλσκέλεο απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο απ'φηη, ηη απφ νιφθιεξν ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θπηψλ [5]. Σν 1978 ν Zenk (1978) θαηέδεημε ηηο ζεκαληηθέο κεηαβνιηθέο ηθαλφηεηεο ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ θαη έδσζε έκθαζε ζηελ απζφξκεηε κεηαβιεηφηεηα ηεο βηνζπλζεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θπηηάξσλ ησλ θπηψλ. Απηή ε θπζηθή κεηαβιεηφηεηα έρεη αμηνπνηεζεί γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνπο πςειναπνδνηηθνχο πνιηηηζκνχο γηα ηε ρξήζε ζε κηα βηνκεραληθή θιίκαθα [4]. Απφ ην ηέιε δεθαεηίαο ηνπ '70, ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ζε απηήλ ηελ πεξηνρή έρνπλ δεη κηα πςειή αχμεζε ζηνλ αξηζκφ θαηαηεζεηκέλσλ αηηήζεσλ 5

9 δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. Σν 1983, ε shikonin παξάγεηαη απφ θαιιηέξγεηεο θπηηθψλ θπηηάξσλ ζε κηα βηνκεραληθή θιίκαθα γηα πξψηε θνξά πξίλ απφ ηηο βηνκεραλίεο πεηξνρεκηθψλ Mitsui Petrochemical Industries Ltd. [20]. Απηήλ ηελ πεξίνδν, ε θπηηθή θπηηαξνθαιιηέξγεηα έρεη άκεζεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο θαζψο επίζεο θαη ηελ αμία ζηνλ ηνκέα ηεο βαζηθήο έξεπλαο ζηε βηνινγία, ηε γελεηηθή, θαη ηε βηνρεκεία θπηηάξσλ. Η εθαπμογή ηυν θςηικών κςηηαποκαλλιεπγειών έσει ηπειρ βαζικέρ πηςσέρ [65]: 1. αναπαπαγυγή και γενεηική: κηθξνπνιιαπιαζηαζκφο - ρξεζηκνπνηεί κεξηζηψκαηα θαη βιαζηνχο γηα ηελ παξαγσγή κεγάινπ αξηζκνχ παλνκνηφηππσλ αηφκσλ επηινγή - δηαινγή ησλ θπηηάξσλ θαη φρη ησλ θπηά, γηα ηνπο ζπκθέξνληεο ραξαθηήξεο. πέξαζκα ησλ καθξηά ζρεηηθψλ εηδψλ απφ ηελ ζχληεμε ησλ πξσηνπιαζηψλ θαη ηελ αλαγέλλεζε ησλ λέσλ πβξηδηαθψλ αηφκσλ. παξαγσγή ησλ dihaploid εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνπο haploid πνιηηηζκνχο γηα λα επηηχρεη ηηο νκνδπγία γξακκψλ γξεγνξφηεξα ζηα πξνγξάκκαηα αλαπαξαγσγήο. κεηαζρεκαηηζκφο, πνπ αθνινπζείηαη είηε απφ ηε βξαρππξφζεζκε δνθηκή ησλ γελεηηθψλ θαηαζθεπαζκάησλ είηε απφ ηελ αλαγέλλεζε ησλ δηαγελεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απνκάθξπλζε ησλ ηψλ απφ ηε δηάδνζε ησλ κεξηζησκαηηθψλ ηζηψλ. 2. Ππόηςπο ζύζηημα για ηη μελέηη ηηρ γενεηικήρ, ηηρ θςζιολογίαρ, ηηρ βιοσημείαρ, και ηηρ παθολογίαρ κςηηάπυν θςηών 6

10 3. Παπαγυγή ηυν δεςηεποβάθμιυν μεηαβολιηών ζηην αύξηζη ηος ςγπού πολιηιζμού υρ πηγή πποφόνηυν. Απηφ ην θεθάιαην εμεηάδεη ηηο πξφζθαηεο πξνφδνπο ζηελ παξαγσγή κεηαβνιίηψλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ. Εθαπμογή για ηην παπαγυγή ηυν δεςηεποβάθμιυν μεηαβολιηών ε ζχγθξηζε κε ηηο άζηθηεο εγθαηαζηάζεηο, ηα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα θπηψλ παξάγνπλ ζπρλά δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο κε ηα δηαθνξεηηθά ζρεδηαγξάκκαηα ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ θαη ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κε ην ρξφλν [59]. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1, κεξηθνί κεηαβνιίηεο ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα ζπζζσξεπηνχλ κε έλαλ πςειφηεξν ηίηιν έλαληη εθείλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο γνλέσλ, πνπ πξνηείλνπλ φηη ε παξαγσγή ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβνιηηψλ απφ ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα εγθαηαζηάζεσλ αληί νιφθιεξεο ηεο θαιιηέξγεηαο εγθαηαζηάζεσλ θαηέρεη ηελ θαζνξηζκέλε δπλαηφηεηα [65]. 7

11 Πίλαθαο 1. παξαγσγή πξντόλησλ από ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θπηώλ έλαληη ησλ θπηώλ γνλέσλ 8

12 Πποφόν Εγκαηαζηάζειρ Παπαγυγή (% DW) Culture/ Refs.Culture Plant plant Ajmalicine Catharanthus roseus Lee and Shuler 2000 Anthraquinones Morinda citrifolia Zenk 1977 Berberine Coptis japonica Fujita and Tabata 1987 Caffeic acid Vanilla planifolia Knorr et al Ginsenoside Panax ginseng Matsubara et al Nicotine Nicotiana tabacum Mantell et al Rosmarinic acid Coleus blumei Petersen and Simmond 2003 Shikonin Lithospermum erythrorhizon Kim and Chang 1990 Ubiquinone-10 Nicotiana tabacum Fujita and Tabata 1987 Ο Kim θαη Chang (1990) έδεημαλ φηη ε νπζία shikonin απφ ην είδνο Lithospermum erythrorhizon ζπζζσξεχζεθε ζηα πηφ πςειά επίπεδα ζηα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα απ φηη, ζηηο άζηθηεο εγθαηαζηάζεηο. Σα παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ απφ Petersen θαη Simmonds (2003) ζηελ παξαγσγή ηνπ rosmarinic νμένο απφ ην Coleus bluemei. Οη πςειφηεξεο πνζφηεηεο berberine έρνπλ ιεθζεί απφ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ ηνπ japonica Coptis [20]. Απηέο νη εγθαηαζηάζεηο ζπζζσξεχνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ηνπ berberine ζηηο ξίδεο ηνπο ζε ηέζζεξα έσο έμη έηε,νη παξφκνηεο ζπγθεληξψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ζε ηέζζεξηο εβδνκάδεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαιιηέξγεηεο ηζηνχ. Hara θαη ινηπνί έρνπλ απνκνλψζεη κηα γξακκή θπηηάξσλ japonica Coptis πνπ πεξηείρε 13%DW ηνπ berberine. Απηφο ν πνιηηηζκφο παξήγαγε πεξίπνπ 1500 mg ι-1 απηνχ ηνπ αληηβαθηεξηαθνχ αιθαινεηδνχο ζε 14 εκέξεο. Τπάξρνπλ δηάθνξα παξαδείγκαηα ησλ θαιιηεξγεκέλσλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ ηνπο 9

13 κεηαβνιίηεο πνπ δελ παξαηεξνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα ην είδνο Lithospermum erythrorhizon έρεη παξαηεξεζεί γηα ηε ζχλζεζε ηνπ rosmarinic νμένο [57] ΠΡΟΘΔΣΔ ΟΤΙΔ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Ο ιφγνο γηα ηε ρξήζε ησλ κεηαβνιηηψλ πνπ ζπληίζεληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ σο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ είλαη φρη κφλν φηη είλαη δχζθνιν ή αδχλαην λα ζπλζεζνχλ ρεκηθά, αιιά νη θαηαλαισηέο δέρνληαη επίζεο επθνιφηεξα έλα θπζηθφ πξντφλ απφ έλα πνπ παξάγεηαη ηερλεηά [50]. Οη πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ ζπκβάιινπλ ζην λα θαηαζηήζνπλ ηηο νπζίεο ηξνθίκσλ εχγεπζηεο θαη ειθπζηηθέο κε ηελ ελίζρπζε ή ηε βειηίσζε ηεο γεχζεο, ηνπ ρξψκαηνο, ηεο ζχζηαζήο θαη ηεο πθήο ηνπο. Οη ηερλνινγίεο ηξνθίκσλ πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηά ηα θξηηήξηα εηδηθά ζηε ζχζηαζε, ηελ πξνηίκεζε, θαη ην άξσκα ησλ ηξνθίκσλ. Η αλάγθε λα ππάξμεη ίδηα πξνηίκεζε γηα ηελ γεχζε θαη ην άξσκα πξνθεηκέλνπ λα ηαηξηαζηνχλ νη θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ην θαζηζηά ππνρξεσηηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα πξφζζεηα θπζηθά ή ηερλεηά αξψκαηα. Απφ ην ηέιε δεθαεηίαο ηνπ '50, πνιιέο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ έρνπλ εμεηαζηεί θπξίσο απφ ηηο εζληθέο θαη δηεζλείο ξπζκηζηηθέο αξρέο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο γηα ηε καθξνπξφζεζκε ρξήζε θαη ηελ θαηαλάισζε. πγρξφλσο, νη ελψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ελήκεξεο γηα ην ζπλππνινγηζκφ ησλ πξφζζεησλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα, έρνπλ αζθήζεη ηελ πίεζε ζηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ρεκηθέο ή ηερλεηέο πξφζζεηεο νπζίεο απφ ηηο θπζηθέο πξφζζεηεο νπζίεο απφ ηνπο ηζηνχο εγθαηαζηάζεσλ, ή ηηο πξφζζεηεο νπζίεο πνπ ζπληίζεληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θπηψλ [52]. 10

14 Οη πνιπηηκφηεξεο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ πνπ κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ είλαη νη ρξσζηηθέο νπζίεο ηξνθίκσλ (αλζνθπάλεο θαη betalaines), νη γεχζεηο (ζαθξάλη θαη vanillin), νη γιπθαληηθέο νπζίεο (steviosides), νη πηθάληηθεο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ (capsaicin), θαη αληηβαθηεξηαθά ζπληεξεηηθά ηξνθίκσλ (thio-phene). Μεξηθέο πξφζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 2. Πίλαθαο 2. πξόζζεηεο νπζίεο ηξνθίκσλ από ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ Τφποσ προϊόντων Φυτικά είδθ Refs. Χρϊματα Ανκοκυάνεσ Vitis vinifera Curtin et al Aralia cordata Sakamoto et al Perilla frutescens Zhong 2001 Betalaines Beta vulgaris Trejo-Tapia et al Chenopodium rubrum Knorr et al Crocin Crocus sativus Chen et al Καρωτινοειδι Lycopersicon esculentum Rhodes et al Morinda citrifolia Zenk 1977 Naphthoquinones Lithospermum erythrorhizon Kim and Chang 1990 Γεφςεισ Βανιλίνθ Vanilla planifolia Dornenburg and Knorr 1996 Σκόρδο Allium sativum Rhodes et al Κρεμμφδι Allium cepa Rhodes et al Γεφςθ καφζ Coffea arabica Kurata et al Γεφςθ κακάου Theobromo cacao Rao and Ravishankar 1999 Πικάντικθ πρόςκετθ ουςία τροφίμων Καψαϊκίνθ Capsicum frutescens Rhodes et al Capsicum annuum Johnson and Ravishankar 1996 Γλυκαντικζσ ουςίεσ Stevioside Stevia rebaudiana Rao and Ravishankar 1999 Γλυκυρριηίνθ Glycyrrhiza glabra Rao and Ravishankar 1999 Thaumatin Thaumatococcus danielli Rao and Ravishankar 1999 Απώμαηα Σα θπζηθά αξψκαηα είλαη έλα κίγκα πνιπάξηζκσλ ελψζεσλ πεξηζζφηεξα απφ 500 έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηα ςεκέλα θαζφιηα, θαθέ θαη 11

15 200 ζηα κήια. Σα θπζηθά αξψκαηα είλαη επαίζζεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο ε απνζηείξσζε, ε παζηεξίσζε, ε ςχμε, θ.ιπ. Οξηζκέλα αξψκαηα έρνπλ αιινησζεί κε ελδπκαηηθέο ή ρεκηθέο αληηδξάζεηο είηε αιιάδνπλ είηε εμαθαλίδνληαη ζπλήζσο εάλ απνζεθεχνληαη γηα κηα κεγάιε πεξίνδν. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ππνθαηάζηαηά ηνπο έρνπλ επηδησρζεί απφ ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα. Σα ηερλεηά αξψκαηα θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηα παξάγσγα άλζξαθα ή πεηξειαίνπ, θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα πξνζηεζνχλ ζηηο πνιχ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ( ). Οη παξνχζεο ηάζεηο είλαη θαζεκία γηα λα παξάγνπλ ηα ζπλζεηηθά κφξηα, πνπ είλαη ίδηα κε ηα θπζηθά κφξηα, ή γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ [65]. Σα αξψκαηα απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο έρνπλ έλα πιενλέθηεκα κηαο ζηαζεξήο ζχλζεζεο ε νπνία είλαη αλεμάξηεηε κε ηελ επνρή. Καηά ζπλέπεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά αξψκαηα ηνπ θαθάνπ θαη ηνπ θαθέ έρνπλ παξαρζεί απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο απφ ην θαθάν Tlaeobroma θαη Coffea arabica, αληίζηνηρα [33]. Χπυζηικέρ οςζίερ Η ρξήζε ησλ πξφζζεησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ επηθξίζεθε έληνλα απφ ηηο ελψζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζηε δεθαεηία ηνπ '70, επεηδή ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ρξψκαηα παξάγνληαη απφ ηε ρεκηθή ζχλζεζε θαη είλαη αλεμάξηεηα απφ νπνηνδήπνηε θπζηθφ πιηθφ. Οη βηνηερλνινγηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ θπζηθψλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ ηξνθίκσλ απνηεινχληαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πςειφηεξσλ θπηηάξσλ θπηψλ [65]. 1. Δλψζεηο Shikonin, φπσο θαη ηα παξάγσγα shikonin θαη ην αθεηπιηθφ θαη ηζνβνπηηιηθφ shikonin, ζπζζσξεχνληαη ζηηο ξίδεο ηνπ είδνπο Lithospermum erythrorhizon. Λφγσ κηαο έιιεηςεο απηψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε καδηθή θαιιηέξγεηα Lithospermum erythrorhizon ησλ θπηηάξσλ γηα λα παξαγάγεη ηηο shikonin ελψζεηο έρεη θαζηεξσζεί επηηπρψο [25]. 12

16 2. Οη αλζνθπάλεο είλαη ε κεγάιε νκάδα πδξνδηαιπηψλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ αξκφδησλ γηα πνιιά απφ ηα θσηεηλά ρξψκαηα ζηα ινπινχδηα θαη θξνχηα. Αιιάδνπλ ην ρξψκα πέξα απφ ηε ζεηξά ηνπ ph πνπ νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ηεζζάξσλ ph-dependent κνξθψλ: ζε ρακειφ ph είλαη θφθθηλνη θαη ζην ph άλσ ησλ έμη πνπ γίλνληαη κπιε. Δίλαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεκέλνο ζηηο φμηλεο ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζεί έλα θφθθηλν ρξψκα ζηα κε αιθννινχρα πνηά, ηε βηνκεραλία δαραξσδψλ πξντφλησλ δάραξεο, ηηο καξκειάδεο, θαη ηα θαιχκκαηα αξηνπνηείσλ. Οη θαζαξέο αλζνθπάλεο δηαηηκψληαη ζε $ 2000 kg -1, αιιά ηα αθαηέξγαζηα πιηθά (νπνί κήινπ θαη απφβιεηα ζηαθπιηψλ απφ ην ρπκφ θαη ηηο βηνκεραλίεο θξαζηνχ) είλαη κάιινλ αλέμνδα [10]. Πνιινί εξεπλεηέο πεξηγξάθνπλ ηελ παξαγσγή ησλ αλζνθπαλψλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα ησλ δηάθνξσλ εγθαηαζηάζεσλ εηδψλ πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαίλνληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα αλζνθπάλε-παξάγνληαο γξακκή θπηηάξσλ σο πξφηππν ζχζηεκα γηα ηε δεπηεξνβάζκηα παξαγσγή πξντφλησλ ιφγσ ηνπ ρξψκαηφο ηνπο, ην νπνίν επηηξέπεη ζηελ ζηελ παξαγσγή λα απεηθνληζηεί εχθνια. 3. Crocin, ε θχξηα ρξσζηηθή νπζία ηνπ ζηίγκαηνο Crocus sativus, ρξεζηκνπνηείηαη εθηελψο σο θίηξηλε ρξσζηηθή νπζία ηξνθίκσλ. Η εκπνξηθή παξαγσγή ηεο ρξσζηηθήο νπζίαο ζαθξαληνχ είλαη πεξηνξηζκέλε απφ ηελ πςειή ηηκή θαη ηελ πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηά ηνπ. αλ γεφθπην, ην ζαθξάλη απμάλεηαη αξγά θαη δηαδίδεηαη κφλν απφ ηε θπηηθή παξαγσγή κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ βνιβψλ θνξψλ. Παίξλεη ινπινχδηα θαη πάλσ απφ 400 ψξεο εξγαζίαο ρεξηψλ γηα ηελ παξαγσγή 1 kg πξντφληνο ηνπ ζηίγκαηνο ζαθξαληνχ. Μηα κέζνδνο θπηηθήο ηζηνθαιιηέξγεηαο πξνζθέξεη κηα κεγάιε δπλαηφηεηα γηα ηελ παξαγσγή crocin [8]. 4. Madders είλαη θφθθηλεο ρξσζηηθέο νπζίεο απφ ην Rubia tinctorum, έλα πνιπεηέο θπηφ απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, θαη νη ξίδεο ηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο θφθθηλεο ρξσζηηθέο νπζίεο ζηε δπηηθή Δπξψπε. 13

17 Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηε ρξσζηηθή νπζία είλαη ε alizarin, purpurine, to glycoside θαη ruberythric νμχ. Η θαζαξή αιηδαξίλε είλαη έλα πνξηνθαιί θξχζηαιιν θαη είλαη δηαιπηή ζην λεξφ πνπ βξάδεη θαη ζε άιινπο δηαιχηεο. Η αιηδαξίλε παξνπζηάδεη θίηξηλν ρξψκα ζην φμηλν έσο νπδέηεξν ph θαη ηείλεη λα είλαη θνθθηλσπή κε ηελ αχμεζε ηνπ ph. Δίλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθά ζηε ζεξκφηεηα θαη ην θσο, ην νπνίν είλαη επλντθφ ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. Μέζσ ηεο επηινγήο ηεο πςειήο παξαγσγήο θπηηαξηθψλ ζεηξψλ θαη ηεο εθαξκνγήο elicitor, ιήθζεθε θίηξηλε ρξσζηηθή νπζία ηνπ παξάγνπλ ηα θχηηαξα ηνπ Rubia tinctorum [61] ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΔΙΓΗ ΑΠΟ ΣΙ ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ ΦΤΣΩΝ Αλψηεξα θπηά απνηεινχλ κηα πινχζηα πεγή βηνελεξγψλ ζπζηαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηνκεραλία θαξκάθσλ. Μεξηθά παξαγφκελα θπζηθά πξντφληα θπηηθήο πξνέιεπζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηα λαξθσηηθά, φπσο ε κνξθίλε, ε θνδεΐλε, ε θνθαΐλε, ε θηλίλε, ηα αληηθαξθηληθά αιθαινεηδή Catharanthus, ηα αιθαινεηδή αηξφπσλ, colchicines, ην phytostigminine, ην pilocarpine, ην reserpine, θαη ηα ζηεξνεηδή, φπσο ην diosgenin, digoxin, θαη ε δηγηηνμίλε [42]. 14

18 Πίλαθαο 3. Φπηηθά παξαγόκελα θαξκαθεπηηθά είδε κεγάιεο ζεκαζίαο Προϊόν Χριςθ Φυτικά είδθ Κόςτοσ US $ kg -1 Ajmalicine Ανηιςπεπηαζικούρ Catharanthus roseus Ajmaline Ανηιελονοζιακούρ Rauvolfia serpentine Camptothecin Καηά ηος όγκος Camptotheca acuminata Codeine Ηπεμιζηικούρ Papaver somniferum Colchicine Καηά ηος όγκος Colchium autumnale Ellipticine Καηά ηος όγκος Orchrosia elliptica Morphine Ηπεμιζηικούρ Papaver somniferum Shikonin Ανηιβακηηπιακόρ Lithospermum erythrorhizon Taxol Ανηικαπκινικούρ Taxus brevifolia Vinblastine Ανηιλεςσεμικούρ Catharanthus roseus Vincristine Ανηιλεςσεμικούρ Catharanthus roseus Rao and Ravishankar (2002) Σα παξαγφκελα θπηηθά θάξκαθα αληηπξνζσπεχνπλ κηα ηεξάζηηα ηηκή εκπνξίνπ. χκθσλα κε ηνλ Rao θαη ηνλ Ravishankar (2002), παγθνζκίσο, 121 θιηληθά ρξήζηκεο ηαηξηθέο ζπληαγέο πξνέξρνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο θπηψλ. Δπηπιένλ, 12% ησλ θαξκάθσλ πνπ εμεηάδνληαη σο βαζηθφο θαη νπζηαζηηθφο απφ ην WΗΟ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηα αλζίδνληα θπηά [49]. Οη έξεπλεο γηα ηελ ηαηξηθή ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ ζηηο ΗΠΑ έρνπλ παξνπζηάζεη κηα αχμεζε αθξηβψο πεξίπνπ 3% ηνπ πιεζπζκνχ ην 1991 ζε πάλσ απφ 37% ην 1998 [46]. Οη ηαηξηθέο ζπληαγέο πνπ πεξηέρνπλ ηα θπηνρεκηθά εθηηκήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ US ζε $ 30 δηζεθαηνκκχξηα ην 2002 ζηηο ΗΠΑ [48]. Σν 75% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζηεξίδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή. Μεξηθά παξαγφκελα θαξκαθεπηηθά είδε παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 3. Έλα παξάδεηγκα ελφο 15

19 θαξκάθνπ κεγάιεο αμίαο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ είλαη ε paclitaxel, έλα αληηθαξθηληθφ θάξκαθν πνπ εμάγεηαη αξρηθά απφ ην θινηφ 50 ρξνλψλ δέληξσλ πνπξλαξηψλ, Taxus brevifolia [58] ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΤΣΣΑΡΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ. Σα πιενλεθηήκαηα ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηε ζπκβαηηθή παξαγσγή είλαη ηα εμήο: 1. Δίλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο γεσγξαθηθέο θαη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, ε ζχλζεζε βηνδξαζηηθψλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ γίλεηαη ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ, θαη νη αξλεηηθέο βηνινγηθέο επηδξάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζηε θχζε απνκαθξχλνληαη (κηθξννξγαληζκνί θαη έληνκα). 2. Πξνζθέξεη έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπλερή παξνρή ησλ πξντφλησλ, θαη ηεο νκνηφκνξθεο πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ηεο παξαγσγήο. 3. Δίλαη δπλαηφ λα επηιερζνχλ θπηηαξηθέο γξακκέο κε πςειφηεξε παξαγσγή δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ. 4. Δίλαη δπλαηή ε παξαγσγή λέσλ ελψζεσλ πνπ δελ βξίζθνληαη θαλνληθά ζην κεηξηθφ θπηφ. 5. Δπηηξέπεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαηά ηελ παξαγσγή. 6. Σν θπηηθφ θχηηαξν κπνξεί λα εθηειέζεη ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο βηνινγηθέο κεηαβνιέο γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ελψζεσλ απφ θζελνχο πξνδξφκνπο. 16

20 7. Με ηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ αχμεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ θπηηάξσλ θαη ηελ ξχζκηζε ησλ κεηαβνιηθψλ δηαδηθαζηψλ, ε ηηκή θφζηνπο κπνξεί λα κεησζεί θαη λα απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα. Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηηπρψο θαζηεξσκέλεο θαη εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ πνπ παξάγνπλ έλα πςειφ πνζφ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ(πίλαθαο 4). Ωζηφζν, ε ηερλνινγία απηή είλαη αθφκα ζε εμέιημε θαη παξά ηα πιενλεθηήκαηα, ππάξρεη κία πνηθηιία απφ πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ θπηηθψλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ. Πίλαθαο 4 Τςειέο απνδόζεηο ησλ δεπηεξνγελώλ πξντόλησλ Προιόν φυτικά είδθ Σοδειά (% DW) Refs Anthocyanins Perilla frutescens 8.9 Zhong 2001 Anthraquinones Morinda citrifolia 18.0 Zenk 1977 Coleus blumei 21.4 Petersen and Simmond 2003 Sanguinarine Papaver somniferum 2.5 Dicosmo and Misawa 1995 Serpentine Catharanthus roseus 2.2 Moreno at al.1995 Shikonin Lithospermum erythrorhizon 13.5 Kim and Chang 1990 Δκπόδηα γηα ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. Θεσξεηηθά, αλακέλεηαη φηη νη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ ρξήζηκσλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαηά ηξφπν παξφκνην κε εθείλν ηεο κηθξνβηαθήο δχκσζεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ κηθξνβηαθψλ θαη θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαηά ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 17

21 εθαξκνζηνχλ νη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ κε ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία. Γεληθά ηα πξνβιήκαηα κε ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο βηνινγηθά (αξγφ ξπζκφ αλάπηπμεο, αλνκνηνγέλεηα ηεο θπζηνινγίαο, ε γελεηηθή αζηάζεηα, ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε κεηαβνιίηε, πξντφληα έθθξηζεο), θαη ιεηηνπξγηθά (ηνίρν πξφζθπζεο, απαίηεζε ζε θσο, αλάκεημε, δηάηκεζεο επαηζζεζία, αζεπηηθφο νξφο) [65]. Ο πίλαθαο 5 παξνπζηάδεη κηα ζχγθξηζε νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ κηθξνβηαθψλ θαιιηεξγεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ δχκσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην λα δείμνπλ νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ. Πίλαθαο 5 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνβηαθώλ θαη θπηηθώλ θπηηάξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δύκσζε. Χαπακηηπιζηικά Φςηικά κύηηαπα Μικποοπγανιζμοί Μέγεθορ Διάμεηπορ (μm) Όγκορ (μm3) > Μόλςζμα Ανάπηςξη ζύνολα-μεγέθη ενιαία κύηηαπα Χπόνορ καλλιέπγειαρ 2-3 εβδομάδερ 2-10 ημέπερ Χπόνορ διπλαζιαζμού,ώπερ Καηανάλυζη οξςγόνος,o h 1 g Πεπιεκηικόηηηα ζε νεπό (%) > Πποιόν ζςζζώπεςζηρ κςπίυρ ενδοκςηηαπική (κςηηαπικό κενό) κςπίυρ εξυκςηηαπικό (μέζο) Απαιηήζειρ για acepticity ςτηλή σαμηλή Dörnerburg and Knorr 1997 Σν κεγάιν κέγεζνο ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ ζπκβάιεη ζηνλ ζπγθξηηηθά πςειφ δηπιαζηαζκφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ, ν νπνίνο έηζη παξαηείλεη ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ην ηξέμηκν κηαο επηηπρήο δχκσζεο. Σν θπηηαξηθφ θελφ είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή ζπζζψξεπζεο πξντφλησλ θαη απφ ην πξντφλ ε έθθξηζε είλαη αζπλήζηζηε, νη πςειέο παξαγσγέο κεηαβνιίηε πνπ εκθαλίδνληαη 18

22 ζε κηθξννξγαληζκνχο πνπ εθθξίλεη ην πξντφλ δελ κπνξεί λα αλακέλεηαη. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ελ εμέιημε έξεπλεο γηα ην permeabilization ησλ κεκβξαλψλ ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ πξντφληνο, απφ ηελ αλαζηνιή ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο δηαξξνήο ζην εμσθπηηαξηθφ κέζν(see Sect. 4.3 Membrane Permeabilisation ) [17]. Έηζη ππάξρνπλ νξηζκέλα ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ζην βηνρεκηθφ επίπεδν. 3. ηξαηεγηθέο γηα ηελ αύμεζε δεπηεξνβάζκηαο παξαγσγήο κεηαβνιίηε. Ο ζηφρνο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ είλαη λα αλαπηχμεη ηηο ηερληθέο γηα λα επηηξέςεη ηελ παξαγσγή ησλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ απφ ηελ κνλάδα θπηηαξνθαιιηέξγεηαο πνπ ζα ήηαλ ιηγφηεξν δαπαλεξή απφ ηελ εμαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ θαιιηεξγνχληαη ζε θπζηθέο ζπλζήθεο θαη ιηγφηεξν δαπαλεξή απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο. Αληηκέησπνη κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο, ε αλάγθε γηα βηνκεραληθή θαη κνξηαθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ δεπηεξνγελή κεηαβνιηζκφ ησλ θπηψλ έρεη επαλεηιεκκέλα ηνληζηεί. Η έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηνλ επηηπρή ρεηξηζκφ ηνπ δεπηεξνγελνχο κεηαβνιηζκνχ θαη ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ζεκαληηθά ηα πνζά ησλ ελψζεσλ. Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί ε ζχλζεζε ελφο επξένο θάζκαηνο ησλ ελψζεσλ, φπσο ηα αιθαινεηδή, ηα θιαβνλνεηδή, ηα ηεξπέληα, ηα ζηεξνεηδή, γιπθνζίδεο θ.ιπ., κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο. Η ζηξαηεγηθή γηα ηελ απφθηεζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχληαη σο πνιιαπιά ζηάδηα δηαδηθαζίαο (ρήκα 1). Κάζε ζχλδεζε κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί ρσξηζηά ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο θαη δηαδηθαζίεο. 19

23 1. Σν αξρηθφ βήκα απηήο ηεο ηερλνινγίαο πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηνπ κεηξηθνχ θπηνχ ζχκθσλα κε ηα κνξηαθά θαη βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε ην πςειφ πεξηερφκελν ησλ επηζπκεηψλ κεηαβνιηηψλ. Θεσξεηηθά, νπνηνδήπνηε ηκήκα πνπ ιακβάλεηαη απφ νπνηνδήπνηε θπηηθφ είδνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνθαιέζεη ηζηφ θάισλ, εληνχηνηο ε επηηπρήο παξαγσγή ηνπ θάινπ εμαξηάηαη απφ ηα είδε ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο. Σα δηθνηπιήδνλα είλαη κάιινλ ππνθείκελα γηα ηελ επαγσγή ηζηνχ θάισλ, φπσο ζε ζχγθξηζε κε ηα κνλνθνηπιήδνλα, νη ρξήζεηο μπιψδσλ θπηψλ γεληθά απμάλνληαη κε αξγφ ξπζκφ. Βιαζηνί, θχιια, ξίδεο, άλζε, ζπφξνη θαζψο θαη άιια κέξε ησλ θπηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη, αιιά είλαη πξνηηκφηεξν λα ιακβάλνληαη απφ λεφηεξα κέξε ησλ θπηψλ. 2. ηε ζπλέρεηα ε επηινγή ηεο θπηηαξηθήο ζεηξάο γίλεηαη ζεκαληηθή. Πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία κεγάιεο παξαγσγήο θαη ηαρείαο αλάπηπμεο in-vitro θπηψλ. Δίλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θπηηαξηθέο γξακκέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ πνζφηεηεο ησλ ελψζεσλ ίζσλ ή αθφκε θαη πςειφηεξσλ ζε ζρέζε κε ην θπηφ απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη[11]. Πεξηζζφηεξν γηα ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ κεηαβνιίηε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεηαιιάμεηο, γηα απηφ ην ιφγν ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αλαιφγσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ζνβαξφο παξάγνληαο γηα ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ. 20

24 Η κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ απφ ηελ θαιιηέξγεηα θπηηθψλ θπηηάξσλ απαηηεί ηελ παξαγσγή λέσλ γνλφηππσλ κε ζχληεμε πξσηνπιαζηψλ ή ηεο εθαξκνζκέλεο γελεηηθήο κεραληθήο. Ωζηφζν απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ ηα βαζηθά έλδπκα ησλ δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηθψλ νδψλ θαη ηεο έθθξαζεο ηνπο. Η ρξήζε ησλ κεηαιιαμηνγφλσλ απμάλεη ηελ κεηαβιεηφηεηα πνπ ππάξρεη ήδε ζηα δσληαλά θχηηαξα. Δπηπιένλ, ηα λέα κφξηα, ηα νπνία ζην παξειζφλ δελ βξέζεθαλ ζε θπηά κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο. 21

25 3. ηφρεπζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Μηα ζεηξά απφ δηάθνξνπο ρεκηθνχο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ.η έθθξαζε απηή ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ απφ πνιινχο νδνχο είλαη εχθνιν λα κεηαβιεζνχλ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο (ρεκηθέο θαη θπζηθέο)θαη νη εηδηθέο κεηαρεηξίζεηο(πξφδξνκεο νπζίεο, elicitors) α)σν κέζν ηεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο πεξηιακβάλεη ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά, νξγαληθέο νπζίεο θαη θπηννξκφλεο. Η αιιαγή ησλ κέζσλ ζπζηαηηθψλ (ζπγθέληξσζε, αλαινγία θαη κνξθήο)είλαη έλαο πνιχο ηζρπξφο ηξφπνο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ θαιιηεξγεηψλ ησλ θπηηάξσλ. Έηζη ην πςειφ επίπεδν απμίλεο δηεγείξεη ηελ αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ αιιά ζπρλά επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ δεπηεξνβάζκηα παξαγσγή κεηαβνιίηψλ[63]. Φπζηθέο ηδηφηεηεο,φπσο θσο,ζεξκνθξαζία θαη ην κέζν ph,έρνπλ εμεηαζηεί γηα ηηο επηπηψζεηο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ δεπηεξνβάζκηα ζπζζψξεπζε κεηαβνιίηε ζε πνιιά είδε θαιιηεξγεηψλ. β)δηδηθέο κεηαρεηξίζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζίηηζε κε ηηο πξφδξνκεο νπζίεο, ηελ εθαξκνγή ησλ elicitors,ηελ βηνινγηθή κεηαβνιή γηα ηελ αθηλεηνπνίεζε. Η έλλνηα ηεο ηξνθήο κε πξφδξνκεο νπζίεο είλαη βαζηζκέλε ζηελ ηδέα φηη ν αλεθνδηαζκφο κε ηηο ελψζεηο πνπ είλαη ελδηάκεζα ή ζηελ αξρή ηεο βηνζπλζεηηθήο δηαδξνκήο δίλεη κηα θαιή επθαηξία γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο θαη παξαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Η παξαγσγή ησλ επηζπκεηψλ κεηαβνιηηψλ πεξηνξίδεηαη ζπρλά απφ ηελ έιιεηςε ηδηαηηέξσλ πξφδξνκσλ, ε βηνινγηθή κεηαβνιή πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη εμσγελή αλεθνδηαζκνχ ησλ βηνζπλζεηηθψλ πξνδξφκσλ πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ ελψζεσλ. Η βηνινγηθή κεηαβνιή είλαη κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο φπνηαο νη ιεηηνπξγηθέο νκάδεο ελψζεσλ ηξνπνπνηνχληαη απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ζε δηαθνξεηηθά ρεκηθά πξντφληα[24].σα θχηηαξα 22

26 ηνπ θπηνχ κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ θπζηθά ή ηερληθά ελψζεηο πνπ εηζάγνληαη ζηα θχηηαξα κέζα απφ κηα πνηθηιία αληηδξάζεσλ, φπσο πδξνγφλσζε, αθπδξνγνλψζεηο, ηζνκεξηζκφο, γιπθνδηδηψζεηο θαη πδξνμπιηψζεηο. Φπηά θαη θπηηθά θχηηαξα in vitro παξνπζηάδνπλ θπζηνινγηθέο θαη κνξθνινγηθέο απαληήζεηο ζε κηθξνβηαθνχο,θπζηθνχο ή ρεκηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη γλσζηνί σο elicitors. Γεδνκέλνπ φηη νη δεπηεξνβάζκηνη κεηαβνιίηεο πξνζηαηεχνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ θπηψλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, ν ηξφπνο λα πξνθιεζεί ε ζχλζεζε ηνπο είλαη λα εθαξκνζηνχλ νη δπζκελείο παξάγνληεο, δειαδή κηκείηαη ηελ επίζεζε ησλ παζνγφλσλ, ηα θπηνθάγα, ηα βαξέα κέηαιια θ.ι.π.. Δμαγσγή είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνθαιείηαη ε εληζρπκέλε ζχλζεζε δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ απφ ηα θπηά γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζε ηνπο ηελ απζεληηθφηεηα, θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Σα βηνηηθά θαη αβηνηηθά elicitors ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνθίλεζε ζρεκαηηζκνχ ηνπ δεπηεξνβάζκηνπ πξντφληνο κεηαβνιίηε ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ησλ θπηηάξσλ. Η αθηλεηνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ ιφγσ ηηο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο πνηφηεηαο νξηζκέλσλ θπηηάξσλ ελψ εθαηνληάδεο ή ρηιηάδεο απφ απηά είλαη αθηλεηνπνηεκέλα ζε έλα ζχλνιν. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα απηφ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ηε πδξνειεθηξηθή θνιινεηδψλ πεθησκάησλ φπσο ην άιαο αιγηληθνχ νμέσο θαη θαξαγελάλε, ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα παγηδεχζνπλ ζηα θχηηαξα ησλ θπηψλ κηα κήηξα πεθησκάησλ επηηξέπνληαο ηελ εχθνιε πξφζβαζε ησλ ππνζηξσκάησλ. 23

27 4. Ιζσο ε πην απνηειεζκαηηθή βηνινγηθή επεμεξγαζία ηδεψλ γηα ηελ παξαγσγή θπηνρεκηθψλ νδεγήζεη ζηελ απζφξκεηε απειεπζέξσζε ζην κέζν φπνπ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ επθνιφηεξα. Μηα απφ ηηο πην θαξπνθφξνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ρακειφηεξεο αμίαο κπνξεί λα είλαη ε κειέηε ησλ κεζφδσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαξξνή πξντφληνο απφ ηα θχηηαξα πνπ ζπζζσξεχνπλ ζπλήζσο ην πξντφλ. Μπνξεί επίζεο κηα κειέηε ησλ ελδνθπηηαξηθψλ δηακεξηζκάησλ ζηα νπνία εκθαλίδεηαη ε ζχλζεζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ λα είλαη απαξαίηεηε, δεδνκέλνπ φηη νη νπζίεο κεηαθέξνληαη ζην θπηηαξηθφ θελφ γηα ζπζζψξεπζε. Έηζη κηα ελαιιαθηηθή εμέηαζε είλαη ε πξφιεςε ηεο ζπζζψξεπζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ε ελίζρπζε ησλ νπζηψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη ζην κέζν. Σα θπηά έρνπλ ζπρλά ζέζεηο ζχλζεζεο θαη απνζήθεπζεο δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζε ρσξηζηά θχηηαξα ή ζε φξγαλα.η αλαζηνιή ησλ κεηαβνιηθψλ ελδχκσλ θαζψο επίζεο θαη ε αλαζηνιή ηεο κεκβξάλεο ησλ κεηαθνξψλ κπνξνχλ λα εμαιεηθζνχλ απφ ηε ζπζζψξεπζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξντφλησλ ζε κηα δεχηεξε θάζε πνπ εηζάγεηαη ζην πδάηηλν κέζν ή ζε ζχζηεκα δπν ζηα δπν. 3.1 Δπηινγή ζύκθσλα κε ηα κνξηαθά θαη βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά Η επηινγή θαη ε δηαινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ πινχζησλ ζε ρξήζηκνπο κεηαβνιίηεο είλαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αχμεζε θαη ελίζρπζε ηεο δεπηεξνγελήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε κεηαβνιίηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ θπηψλ κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ησλ επηζπκεηψλ πξνζφλησλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επαγσγή θάισλ γηα λα ιάβνπλ πςειή παξαγσγή θπηηαξηθψλ ζεηξψλ. 24

28 3.1.1 Γνλφηππνο θαη πνηθηιία εγθαηαζηάζεσλ Σν γελεηηθφ δπλακηθφ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ βηνρεκηθή θαηάζηαζε ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ. Πεξηβαιινληηθνί θαη θπζηνινγηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θπηνρεκηθή ζχλζεζε, αιιά ην γελεηηθφ ππφβαζξν απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα. Η πνηθηινκνξθία ηνπ γελλεηηθνχ δπλακηθνχ πξνο ην δεπηεξνβάζκην πξνθίι κεηαβνιίηε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζην παξάδεηγκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ θπηψλ ηεο νηθνγέλεηαο Brassicaceae.Πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 350 γέλε θαη είδε πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα θπηά, δηαθνζκεηηθά είδε θαη δηάθνξεο θαιιηέξγεηεο. Σεο γιπθνδηλφιεο ην πξνθίι θαη ηα επίπεδα δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη εθπξνζσπνχληαη ζπλήζσο απφ 6-10 επηκέξνπο γιπθνδηλνιηθά άιαηα(πίλαθαο 6). Η ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ βαζηθψλ γιπθνδηλνιηθψλ αιάησλ ζηα ιαραληθά Brassica θξακβνιάραλν δείρλεη φηη ην γεληθφ πεξηερφκελν θαη ε θαηαλνκή ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ γιπθνδηλνιηθψλ αιάησλ είλαη κνλαδηθή γηα θάζε είδνο. Γηα παξάδεηγκα ην θχξην γιπθνδηλφιεο Brassica juncea ζπφξσλ θπξηαξρείηαη απφ progoitrin,νη ζπφξνη ησλ Brassica oleacea πεξηέρνπλ θπξίσο gluconapoleiferim,ελψ νη ζπφξνη Brassica nopus πεξηέρνπλ gluconapoleiferim, gluconapin,θαη glucobrassicanapin[55]. 25

29 Πίλαθαο 6 θαηαλνκή πξνθίι γιπθνδηλνιηθώλ αιάησλ νηθνγέλεηαs Brassicaceae ΕΙΔΗ ΓΛΥΚΟΖΙΝΟΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ (mg 100g-1 fw) % του ςυνόλου των γλυκοηινολικϊν αλάτων αλειφατικζσ αρωματικά ινδολοξικό Brassica rapa L. var. rapa Brassica rapa L. var. rapa teltoviensis Brassica oleracea L. var. capitata alba Brassica oleracea L. var. italica Brassica oleracea L. var. botrytis Schreiner M, H απφθηεζε ησλ ηαρέσο αλαπηπζζνκέλσλ θαη πςειψλ παξαγσγηθψλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ Οη θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ραξαθηεξίδνληαη κεξηθέο θνξέο κε εγγελή θαη έκθπηε γελεηηθή κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ πνπ ζπρλά νδεγεί ζηελ επηγελεηηθή αζηάζεηα. Η κεηαβιεηφηεηα κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ ζπρλά νδεγεί ζε βαζκηαία κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε γελεηηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απηέο νη αλεπηζχκεηεο αιιαγέο κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ κε ηελ δηαινγή θαη έξεπλα ησλ θπηηάξσλ απφ ηνλ εηεξνγελή πιεζπζκφ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο [17]. Οη κέζνδνη θισλνπνίεζεο θπηηάξσλ παξέρνπλ έλα ππνζρφκελν ηξφπν γηα ηελ επηινγή ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ απμεκέλα επίπεδα ηνπ 26

30 πξντφληνο. Σα θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο θπηηθψλ θπηηάξσλ δελ είλαη πάληα νκνηφκνξθα. Γηα παξάδεηγκα ε ρξσζηηθή ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ ζπλνιηθά κεγέζε ζπλήζσο απνηειείηαη απφ θχηηαξα πνπ ηα παξάγνπλ. Η εηεξνγέλεηα ζηε βηνρεκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππάξρεη κέζα ζε έλα πιεζπζκφ ησλ θπηηάξσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνθηήζεη πςειή παξαγσγηθφηεηα θπηηαξηθψλ ζεηξψλ. Απηφ είλαη παξφκνην κφλν κε ηελ απνκφλσζε απνηθίαο ησλ βαθηεξίσλ. Γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ θισλνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ κε ηελ ρξήζε θπηηάξσλ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ησλ Coptis japonica,matsubara,et al.(1989) ζηειέρνπο πνπ πξνθχπηεη φηη απμήζεθαλ ηαρχηεξα θαη παξάγεηαη έλα πςειφηεξν πνζφ ησλ barberin. Kαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ ηεο θαιιηέξγεηαο, ην επηιεγκέλν θχηηαξν ηεο γξακκήο Coptis japonica παξάγεη εμαπιάζην πςειφηεξν πνζφ berberine, ηδηαίηεξα 1.2(g) 1-1 σο αξρηθφ θαιφ. Σν επηιεγκέλν ζηέιερνο ήηαλ πνιιή ζηαζεξφ, ε παξαγσγή berberin αθφκε θαη κεηά απφ 27 γεληέο ήηαλ ζε πςειφ επίπεδν. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 7 έλα ζηέιερνο ηεο euphorbia milli ρηιηνζηνηζνδχλακα ζπζζσξεχηεθε θαη επηαπιαζηάζηεθε πεξίπνπ ην επίπεδν ησλ αλζνθπαλψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα ησλ γνλέσλ κεηά απφ 24 επηινγέο [40].ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα Lithospermum erythrorhizon εθηελήο δηαινγή ελφο αξηζκνχ θιψλνπ νδήγεζε ζε 13-πιαίζηα έσο 20-πιάζηα αχμεζε ζηελ παξαγσγή shikonin[25]. 27

31 Πίλαθαο 7 Δπίδξαζε ησλ θπηηάξσλ θισλνπνίεζεο ζηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηώλ Προϊόντα Φυτά Οι παράγοντεσ (αφξθςθ τθσ παραγωγισ) Refs. Anthocyanins Vitis vinifera Curtin et al Euphorbia milli 7 Mulabagal and Tsay 2004 Reserpine Coptis Landa 2 6 Matsubara et al Biotin Lavendula vera 9 10 Misawa 1985 Shikonin Lithospermum 7 20 Kim and Chang 1990 erythrorhizon Ubiquinone-10 Nicotiana tabacum Dicosmo and Misawa 1995 Σα θχηηαξα ηεο Lavendula vera πνπ θαιιηεξγήζεθαλ απμήζεθαλ ζην θσο θαη ζπζζψξεπζαλ έλα πςειφ επίπεδν ειεχζεξε βηoηίλε [38].Γηα λα επηιερζεί κηα κεγάιε παξάγσγή θπηηαξηθήο ζεηξάο, ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πξφδξνκε νπζία ησλ βηνηηλψλ, pimelic νμχ. Σν επίπεδν ηεο βηνηίλεο πνπ ζπζζσξεχηεθε απφ κηα επηιεγκέλε γξακκή θπηηάξσλ ήηαλ 0,9mg 1-1,ην νπνίν ήηαλ δέθα θνξέο ην πνζφ πνπ βξέζεθε ζηα θχιια. Η Α.Δ θαπλψλ ηεο Ιαπσλίαο απνκφλσζε κηα ζεηξά απφ ζηειέρε ηνπ Nicotiana tabacum παξάγνληαο ηα πςειά επίπεδα ubiguinone-10[11].μεηά ηελ 13 ε θισλνπνίεζε, έλα ζηέιερνο επηιέρζεθε απφ πεξίπνπ θιψλνπο θπηηάξσλ πνπ έρνπλ δνθηκαζηεί. Όηαλ ην nicotiana tabacum BY-2, ε κεηξηθή ζηειέρνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θισλνπνίεζε ήηαλ απνκνλσκέλε,ν ηίηινο γηα ηελ ubiguinone -10 ήηαλ κφλν 0.36mg g -1 DW,επνκέλσο ην πνζνζηφ απηφ απμήζεθε απφ ηελ επηινγή κέρξη 5.2 mg g -1,πνπ αληηζηνηρεί ζε 180 θνξέο πνπ παξάγεηαη απφ ην κεηξηθφ θπηφ. Η Κισλνπνίεζε θπηψλ θπηηάξσλ είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε ηερληθή γηα λα απμεζεί ην επίπεδν δεπηεξνβάζκησλ κεηαβνιηηψλ. Ωζηφζν δελ είλαη 28

32 πξνθαλέο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε θπηηαξνθαιιηέξγεηα ηφζν κεγάιεο θαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο παξάγνληαη ηα θχηηαξα. Ο Kim θαη ν Chang (1990) έδεημαλ φηη ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ ελδχκσλ απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή αληίδξαζε γηα ηελ αληθαλφηεηα ησλ θπηηθψλ θπηηάξσλ ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο λα παξάγνπλ δεπηεξνβάζκηνπο κεηαβνιίηεο. χληεμε πξσηνπιαζηψλ. Μεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ απφ ηελ θπηηαξνθαιιηέξγεηα θπηηθψλ θπηηάξσλ απνθηά ηελ παξαγσγή λέσλ γνλφηππσλ κέζσ ηεο ζχληεμεο πξσηνπιαζηψλ,αιιά απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ γνληδίσλ πνπ θσδηθνπνηνχλ βαζηθά έλδπκα ησλ δεπηεξεπφλησλ κεηαβνιηθψλ νδψλ θαη ηεο έθθξαζεο ηνπο κφιηο εηζαρζνχλ ζηα θπηηθά θχηηαξα. Απηφ ππνδειψλεη φηη ε ρξήζε ηνπ κεηαιιαμηνγφλνπ γηα λα απμεζεί ε κεηαβιεηφηεηα ππάξρεη ήδε ζε δσληαλά θχηηαξα. Γεδνκέλνπ φηη ηα πεξηζζφηεξα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα παξνπζηάδνληαη σο ζπλνιηθά κεγέζε, ε επηινγή ηεο κεγάιεο παξαγσγήο αιιά θαη ζπγθεληξσηηθά θπηηαξηθέο ζεηξέο ησλ Lithospermum erythrorhizon δελ είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα είλαη εληαηηθή.η νκάδα Μitsui πξνεηνίκαζε πξσηνπιάζηεο απφ ηα θαιιηεξγεκέλα θχηηαξα κε ηα θαηάιιεια έλδπκα θαη επέιεμε πςειά shikonin-παξαγσγή ζπλζεηηθψλ πξσηνπιαζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ δηαινγέα θπηηάξσλ [46]. Δπηιεγκέλνη πξσηνπιάζηεο παξήρζεζαλ ζηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο θαη θαιιηεξγνχληαη ζε απνζηνιή. Απφ ηηο 48 ζεηξέο θπηηάξσλ έιαβαλ κηα γξακκή θπηηάξσλ πνπ έρεη 1.8 θνξέο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γξακκήο ησλ γνλέσλ. Η γξακκή θπηηάξσλ έδεημε ζηαζεξή παξαγσγή shikonin ελψζεσλ. Sakamoto θαη ινηπνί(1994) πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ηελ νπηηθή επηινγή ησλ euphorbia milli. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιήθζεθε 28 θνξέο θαη έλα απφ ηα θχηηαξα ήηαλ απνθαζηζκέλν γηα ηελ παξαγσγή 1.32%DW αλζνθπαλψλ ζηα θχηηαξα. Σα επίπεδα ησλ ρξσζηηθψλ νπζηψλ ζηα ινπινχδηα θαη ηα θχιια ήηαλ 0.28% θαη κηθξφηεξε ηνπ 0.01% αληίζηνηρα. 29

33 Υξήζε ησλ κεηαιιαμηνγφλσλ. Οη ζηξαηεγηθέο κεηαιιαγήο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ κεγαιχηεξε παξαγσγή απφ απηέο ησλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ [46].ε απηήλ ηελ κέζνδν κεγάινη πιεζπζκνί θπηηάξσλ εθηίζεληαη ζε ηνμηθνχο ή θπηηαξνηνμηθνχο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ή πεξηβαιινληηθή πίεζε, θαη κφλν ηα θχηηαξα πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγή ζα απμεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα ε p-fluorophenylalanine, αλάινγεο ηεο θαηλπιαιαλίλεο ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελψο γηα ηελ επηινγή ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ πςειέο γξακκέο ζε ζρέζε κε phenolics. Απμεκέλε θαςατθίλε ζε p- fluorophenylalanine ζε θπηηαξηθέο ζεηξέο Capsicum annum έρνπλ αλαθεξζεί. ηελ βηνκεραλία δχκσζεο, επαγσγήο ηεο γελεηηθήο κεηάιιαμεο ζε ζηειέρε κηθξννξγαληζκψλ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ πξντφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακηλνμέσλ, ησλ λνπθιενηηδίσλ θαη αληηβηνηηθψλ. Ωζηφζν ε κεηαιιαμηνγέλεζε έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ησλ θπηψλ ιφγσ ηεο δηπινεηδήο γελεηηθήο ηνπ. Οη πηζαλφηεηεο γηα έλα δηπιφ ζηφρν κεηάιιαμεο ζε έλα γνλίδην είλαη κηθξφηεξε απφ 10-6 [63]. Αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο απινεηδή θπηά κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ κηα άιιε θπηηαξνθαιιηέξγεηα, ζηελ πξάμε,νη απινεηδή θπηηαξνθαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ ηείλνπλ λα επαλέιζνπλ ζηελ δηπινεηδή θαηάζηαζε.σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ επθαηξία θαηά ηελ απνκφλσζε ησλ θπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ απφ κεηαιιαμηνγφλν κεηαρείξηζε απινεηδψλ θπηηάξσλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. Δπηπιένλ, βηνζπλζεηηθέο νδνί απφ πνιινχο δεπηεξνβάζκηνπο κεηαβνιίηεο θαη κεραληζκνί ξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο ζηηο πςειφηεξεο εγθαηαζηάζεηο δελ γίλνληαη πάληα αθξηβψο θαηαλνεηά, επνκέλσο είλαη επίζεο δχζθνιν λα γλσξίδνπκε ηη είδνπο κεηαιιάμεηο πξέπεη λα πξνθιεζνχλ πξνθεηκέλνπ απμεζεί ε ζχλζεζε πξντφλησλ. Ωζηφζν, Berlin θαη ινηπνί(1981) πξνθάιεζαλ p- fluorophenylalanine αλζεθηηθέο γξακκέο θπηηάξσλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ θαπλνχ θαη δηαπίζησζαλ 30

34 φηη,απφ 31 αλζεθηηθέο γξακκέο θπηηάξσλ,πέληε γξακκέο Nicotiana tabacum θαη πέληε γξακκέο Nicotiana glauca ζπζζψξεπζαλ ηα πην πςειά επίπεδα phenolics.σν αλζεθηηθφ ζηέιερνο ηνπ Νicotiana tabacum πνπ παξάγεη απφ έμη έσο δέθα θνξέο πςειφηεξα επίπεδα cinnamoyl putrescine απφ απηή ηνπ κεηξηθνχ ζηειέρνπο. Γεληθά, ηα θπηηθά θχηηαξα ζπζζσξεχνπλ ηνπο κεηαβνιίηεο ηνπο intracellularly, πνπ είλαη κεηνλεθηηθή ζε εκπνξηθή παξαγσγή, επεηδή ην πνζφ απειεπζεξσκέλσλ ελψζεσλ είλαη ζπλήζσο ρακειφ. Η επαγσγή ηεο κεηάιιαμεο φπνπ έρεη κεηαβιεζεί ε δηαπεξαηφηεηα ηνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεκαληηθή. Απφ ηελ Thuja occidentalis εθθξίλνληαη monoterpenoids,αιιά ηα επίπεδα ζην κέζν ήηαλ κφλν 5% ησλ αηφκσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θπηψλ. Ωζηφζν Macleya microcarpa θχηηαξα εμέθξηλαλ ζρεδφλ φια ηα αιθαινεηδή αληρλεχζηκα ζηελ θηάιε θπηηαξνθαιιηέξγεηαο [65].Μεηά απφ ηξηο εκέξεο απφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θπηηάξσλ Tinospora rumphii,0.57mg (5,3% DW) ηεο ηζνθηλνιίλεο αιθαινεηδψλ έρνπλ βξεζεί ζην δηήζεκα θαιιηέξγεηαο θαη κεηά απφ επηά εκέξεο 0.50mg ησλ αιθαινεηδψλ ζπζζσξεχηεθαλ ζηα θχηηαξα θαη 1.02mg ζην δηήζεκα. 3.2 ηόρεπζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ Μηα ζεηξά απφ ρεκηθνχο θαη θπζηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην ph ησλ ηκεκάησλ ησλ κέζσλ,ε ζεξκνθξαζία θαη ην θσο,επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ησλ θπηψλ [40].Η ρεηξαγψγεζε ησλ ζπλζεθψλ θαιιηέξγεηαο είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκειηψδεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο. 31

35 3.2.1 Πεξηβάιινλ θπηηαξνινγίαο Χημικοί παπάμεηποι Σα κέζα θπηηαξνθαιιηέξγεηαο ησλ θπηηάξσλ ησλ θπηψλ πεξηιακβάλνπλ ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά (macroelements θαη microelements)θαη νξγαληθέο νπζίεο θαη θπηννξκφλεο. Γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ θάιν θαη ηα θχηηαξα ζε αλαζηνιή, ηα δηάθνξα είδε κέζσλ (αλφξγαλα αιαηνχρα κέζα)έρνπλ ζρεδηαζηεί. Άγαξ θαη ηα ππνθαηάζηαηά ηνπ πξνζηίζεηαη ζηα κέζα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζηεξεψλ κέζσλ. Πνιιά κέζα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη νη ζξεπηηθέο ζπλζέζεηο κεξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζσ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 8. Έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηεκέλα κέζα γηα θαιιηέξγεηεο θπηηθψλ ηζηψλ είλαη απηφ πνπ αλαπηχζζεηαη απφ Murashige θαη Skoog(MS) θξάηε κέιε [14].Σν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα MS κέζνπ είλαη ε πνιχ πςειή ζπγθέληξσζε ληηξηθψλ ηφλησλ (ΝΟ -3 ) θαιίνπ(κ + )θαη ακκσλίαο (NH + 4) (βιέπε πίλαθα 8) Πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο Β5 κέζα πνπ ζεζπίζηεθε κε Gramborg.Σα επίπεδα ησλ αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζην Β5 κέζν είλαη ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ην ΜS κέζν. Σα απνηειέζκαηα ηνπ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, π.ρ. επηδξάζεηο ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθνξηθνχ άιαηνο ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Coffea Arabica αλαζηέιιεη ηα θχηηαξα, απνηέιεζκα ηνπ θσζθνξηθνχ άιαηνο νη επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή ζηεξνεηδψλ sapogenin ζηελ αλαζηνιή θπηηαξνθαιιηέξγεηαο θπηψλ Agave amanuensis [56],θαη ηνπ θσζθνξηθνχ άιαηνο θαη ηεο ζαθραξφδεο ζηελ παξαγσγή ληθνηίλεο απφ Nicotiana tabacum ησλ θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ [35]. 32

36 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΤΣΑΣΙΚΑ Ο Zerk θαη ινηπνί (1978) δνθίκαζαλ δηάθνξα βαζηθά κέζα γηα ηελ παξαγσγή serpentines indole αιθαινεηδή απφ αλαζηνιή ηνπ Catharanthus roseus φπσο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα 9.Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην serpentine εμαξηάηαη απφ ηε ζχλζεζε ηνπ βαζηθνχ θπηηαξνινγηθνχ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Μεηαμχ απηψλ,μuriashge Skoog s ηεο (MS) ε δηαηχπσζε αλαγλσξίζηεθε σο ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηελ παξαγσγή απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ αιθαινεηδνχο. Άδσην. Σα κέζα θπηηθήο ηζηνθαιιηέξγεηαο φπσο ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο MS, LS ή B5, έρνπλ θαη ηα δπν ληηξηθφ άιαο (ΝΟ -3 )θαη ακκσλία (ΝΗ +4 )σο πεγέο αδψηνπ.γηα παξάδεηγκα ην άδσην είλαη πεγή πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ αλαζηνιή ηεο θπηηαξνθαιιηέξγεηαο ησλ Holarrhena antidysenterica γηα ηελ ζπζζψξεπζε ησλ αιθαινεηδψλ [65],ζηηο αλαζηνιέο θπηηάξσλ Vitis vinifera γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ αλζνθπάλεο θαη ζηελ παξαγσγή shikonin απφ ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ησλ Lithospermum erythrorhizon[25]. 33

37 Η αλαινγία ΝΗ + 4/ΝΟ - 3 θαη ηα γεληθά επίπεδα ζπλνιηθνχ αδψηνπ έρνπλ απνδεηρζεί πσο έρνπλ επηπηψζεηο εκθαλείο ζηελ παξαγσγή ησλ δεπηεξνγελψλ πξντφλησλ. Σα κεησκέλα επίπεδα ΝΗ - 4 θαη ηα απμαλφκελα επίπεδα ΝΟ - 3 πξνψζεζαλ ηελ παξαγσγή shikonin θαη betacyanins ελψ νη πςειφηεξεο αλαινγίεο ΝΗ + 4 ζε Ν0-3 αχμεζαλ ηελ παξαγσγή ηνπ berberine θαη ubiguinone [14]. Σα κεησκέλα επίπεδα ηνπ ζπλνιηθνχ αδψηνπ βειηίσζαλ ηελ παξαγσγή capsaicin ηνπ Capsicum frutescens ησλ αλζξαθηλνλψλ ζην Morinda citrifolia θαη ησλ αλζνθπαλψλ ζηα είδε Vitis [54,64]. Η ζπγθέληξσζε θσζθνξηθνχ άιαηνο ζην κέζν έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηελ παξαγσγή ησλ δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ζηελ ηζηνθαιιηέξγεηα θπηηθψλ θπηηάξσλ. Σν αλψηεξν επίπεδν θσζθνξηθψλ ελίζρπζε ηελ αχμεζε ησλ θπηηάξσλ, ελψ είρε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζπζζψξεπζε ησλ δεπηεξνβάζκησλ πξντφλησλ. 34

38 Σν κέζν πνπ πεξηνξίδεηαη ζην θσζθνξηθφ άιαο είηε πξνθαιεί είηε δηεγείξεη θαη ην πξντφλ θαη ηα επίπεδα βαζηθψλ ελδχκσλ θιεηδηψλ πνπ νδεγνχλ ζην πξντφλ. Σα κεησκέλα επίπεδα θσζθνξηθνχ άιαηνο πξνθάιεζαλ ηελ παξαγσγή Ajmalicine θαη phenolics ζην Catharanthus roseus nicotine ζην Nicotiana tabacum [35].Aληίζεηα απμαλφκελν θσζθνξηθφ άιαο θάλεθε λα ηνλψλεη ηελ ζχλζεζε ηεο digitoxin ζην Digitalis purpurea θαη betacyanin ζην Chenopodium rubrum [5]. Tα ηφληα θαιίνπ (Κ + ) ιεηηνπξγεί σο έλαο ζεκαληηθφο ζπλεηζθέξνλ παξάγνληαο ζηελ σζκσηηθή δπλακηθνχ, είλαη κηα εηδηθή απαίηεζε γηα ηελ πξσηετληθή ζχλζεζε θαη ηδηαίηεξα γηα έλαλ ελεξγνπνηεηή ελδπκηθνχ ζπζηήκαηνο [65].Με ηελ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε Κ + πξνθιήζεθε βξαδχηεξε αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ. Πεξηζζφηεξνο δηαιχηεο δάραξεο απνζεθεχηεθε κέζα ζηα θχηηαξα απφ ηελ αλεπάξθεηα Κ +. 35

39 Πίλαθαο 8 Mediaγηα ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο εγθαηαζηάζεσλ (mg l -1 ) Na 2 SO KCl CaCl 2 2H 2 O NaNO 3 KNO Ca(NO 3 ) 2 4H 2 O NH 4 NO NaH 2 PO 4 H 2 O NH 4 H 2 PO KH 2 PO FeSO 4 7H Na 2 EDTA MnSO 4 4H 2 O ZnSO 4 7H 2 O CuSO 4 5H 2 O H2SO Fe 2 (SO 4 ) NiCl 2 6H 2 O CoCl 2 6H 2 O AlCl 3 FeCl 3 6H 2 O FeC 6 O5H 7 5H 2 O 10 KI H 3 BO Na 2 M 0 O 4 2H 2 O Sucrose Glucose Myo-inositol Nicotinic acid Pyridoxine HCl Thiamine HCl Ca pantothenate 1 Biotin Glycine 2 3 Cysteine HCl 1 10 Folic acid Glutamine Gamborg and Phillips,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διπλωματικι Εργαςία Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ Και Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά Τθσ ΣΑΜΑΣΙΑ ΓΕΡΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ

ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ ΛΤΚΘΟ Ή GOJI ΣΟ ΦΤΣΟ ΣΗ ΜΑΚΡΟΖΩΘΑ Η νλνκαζία ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε αξραία πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Λπθίαο. ηα Διιεληθά ιέγεηαη Λχθην,ζηα Αγγιηθά Wolfberry,ζηα Κηλέδηθα Goji θαη ζηα Ιαπσληθά Κuko.

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Έιεγρνο Πνηόηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ζειήλην -εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηνεμπγίαλζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων.

Κατάλογος εφαρμογών. Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. Κατάλογος εφαρμογών Αυτοματισμοί Θέρμανσης 2014 Διαφορικοί ηλιακών, έλεγχοσ ιερμοκραςίασ ζεςτοφ νεροφ χρθςησ, ελεγκτέσ αντιςτάιμιςησ, έλεγχοσ αλληλουχίασ λεβθτων. ALL EXPERS A.E. Τκήκα Energy & Automation

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ «Διεπεύνηζη ηηρ αξιοποίηζηρ ηων αποβαλλόμενων θύλλων ελιάρ ζηα ελαιοηπιβεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα