ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ» 31.1.2015"

Transcript

1 ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Ο ΟΣΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ» Μία νζα χρονιὰ ἀνζτειλε ἡ ἀγάπθ τοῦ Θεοῦ μὲ τὸ Μὲ κακοριςτικὰ γεγονότα γιὰ τὴν νζα πορεία τοῦ τόπου καὶ τῶν προςωπικῶν μασ ςτόχων ξεκινιςαμε ἀπὸ τὸν πρῶτο μῆνα! Μὲ τὴν ἐλπίδα ν ἀναςτθκεῖ ὁ δοκιμαςμζνοσ μασ κόςμοσ προχωροῦμε καὶ εὐχόμαςτε! Ἐμεῖσ, ποὺ ἐναποκζτουμε τὶσ ἐλπίδεσ μασ ςτὸν Μεγάλο Πατζρα μασ, ὁ Ὁποῖοσ μᾶσ διαβεβαιϊνει ὅτι κὰ εἶναι μαηί μασ πάντοτε βοθκὸσ καὶ ςκεπαςτισ πρὸσ ςωτθρία, αἰςιοδοξοῦμε πὼσ τὰ προκείμενα κὰ τὰ ὁδθγιςει ςὲ ἐπιτυχῆ ἔκβαςι. Αὐτὴ εἶναι ἡ εὐχὴ καὶ ἡ προςευχι μασ. Ὅλοι μάλιςτα οἱ Ἁγιορεῖτεσ Πατζρεσ ἔχουν ἐπιςτρατευκεῖ ἐκελοντικὰ ςὲ ἀδιάλειπτθ προςευχὴ γιὰ τὴν εἰρινευςι τοῦ κόςμου καὶ τὴν προςταςία τῆσ εὐλογθμζνθσ μασ Πατρίδασ.

2 2 Καὶ εἶναι πράγματι εὐλογθμζνοσ ὁ τόποσ μασ γιατὶ εἶναι ποτιςμζνοσ μὲ δάκρυα πίςτεωσ καὶ μετανοίασ, μὲ ἀςκθτικοὺσ ἀγῶνεσ πιςτῶν, κατάμεςτοσ μὲ ἱερὰ Μοναςτιρια, Ναοφσ, Προςκυνιματα καὶ Ἁγιάςματα! Μὲ πλθκὺν ἁγίων, μαρτφρων, ὁςίων καὶ ὁμολογθτῶν τῆσ Πίςτεωσ! Καὶ ἂν ἀναλογιςτοῦμε πὼσ τϊρα ςτοὺσ ἔςχατουσ καιροφσ, ἀνεδείχκθςαν ςτὸ ςτερζωμα τῆσ Ἐκκλθςίασ μασ νζοι φωςτῆρεσ, ὅςιοι πατζρεσ, ποὺ κατεκόςμθςαν τῶν Ὁςίων Πατζρων τὸν Σφλλογο καὶ τῆσ Ἁγιορειτικῆσ Πολιτείασ τὰ ςεμνϊματα, τῆσ Ἐκκλθςίασ μάλιςτα πρζςβεισ καὶ ἱερὰ καταφφγια, γεμίηουμε μὲ ἐλπίδα καὶ αἰςιοδοξία γιὰ τὰ μζλλοντα, τὴν ὥρα ποὺ ἡ χορεία τῶν ἁγίων μασ αὐξάνει καὶ ςτὶσ ἡμζρεσ αὐτὲσ τῆσ ἀποςταςίασ. Ἡ Κυρία Θεοτόκοσ, ἡ ἐλπὶσ καὶ προςταςία πάντων τῶν ἀνκρϊπων, ἔρχεται μὲ τὰ εὐλογθμζνα Τθσ τζκνα ποὺ κακαγιάςτθκαν ςτὸ Ἱερὸ Περιβόλι Τθσ νὰ μᾶσ παρθγοριςει καὶ νὰ πλθροφοριςει πὼσ ηεῖ Κφριοσ ὁ

3 3 Θεὸσ καὶ ςτὶσ πονθρὲσ αὐτὲσ ἡμζρεσ τῆσ ἀπιςτίασ καὶ μεγαλφνεται μὲ τὴν ἀνάδειξι νζων ὁςίων πατζρων, ποὺ ἔηθςαν ςτὶσ ἡμζρεσ μασ καὶ ἀξιϊκθκαν τῆσ ἁγιότθτασ τὸν ςτζφανον. Οἱ ὅςιοι Πορφφριοσ καὶ Παΐςιοσ οἱ ἁγιορεῖτεσ εἶναι κοντά μασ καὶ εὔχονται γιὰ τὴν ςωτθρία τοῦ Γζνουσ μασ. Σὲ ὅλθ τουσ τὴ ηωὴ εἶχαν τὸ γόνυ τουσ κλιμζνο ἐμπρὸσ ςτὴν Κυρία τῶν Ἀγγζλων δεόμενοι ὑπὲρ τῆσ τοῦ κόςμου ςωτθρίασ καὶ τϊρα δεδοξαςμζνοι ςτοὺσ οὐρανοφσ, ἀτενίηοντεσ τὸ Θεῖο Κάλλοσ τῆσ Θεοτόκου, πρεςβεφουν μὲ κζρμθ γι αὐτὸν τὸν τόπο, ποὺ τὸν ἀγάπθςαν πολὺ καὶ προφιτευςαν γιὰ τὴν ςωτθρία του. Ἔτςι κὰ ἤκελα ςιμερα ποὺ ἀκροκιγῶσ ἀναφζρκθκα ςτοὺσ μῦςτεσ τῆσ Θεοτόκου, ςτοὺσ ὁςίουσ Πορφφριο καὶ Παΐςιο καὶ τοὺσ λοιποφσ, νὰ ςτρζψω τὸν λόγο μου ςτὴν Παντάναςςα Θεοτόκο, τὴν Κυρία τοῦ Ἁγίου Ὄρουσ καὶ ὅλου τοῦ κόςμου τὴν Μθτζρα, τὴν Τιμιωτζρα τῶν Χερουβεὶμ

4 4 καὶ ἐνδοξοτζρα ἀςυγκρίτωσ τῶν Σεραφείμ! Πῶσ ὅμωσ ἐγὼ ὁ ταπεινὸσ καὶ ἄςθμοσ νὰ ἐξυμνιςω τὴν «Κιβωτὸν τὴν χρυςωκεῖςαν τῷ πνεφματι», τὴν Ὁποίαν «οὐκ ἀνκρωπίνθ γλῶςςα, οὐκ ἀγγζλων νοῦσ ὑπερκόςμιοσ κατ ἀξίαν εὐφθμῆςαι δφναται», κατὰ τὸν ἱερὸ Δαμαςκθνό; Ὁ «χορίαρχοσ καὶ τελετάρχθσ» πρωτοςτάτθσ Ἄγγελοσ ποὺ κατὰ τοὺσ ἀρχαίουσ καιροὺσ «οὐρανόκεν ἐπζμφκθ εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε» καὶ κατὰ τοὺσ μζςουσ αἰῶνεσ ὡσ μοναχὸσ ἐμφανίςκθκε, ὁ τιμιϊτατοσ τῶν Ἀρχαγγζλων κεῖοσ Γαβριὴλ ἐνϊπιον τῆσ ἱεροπρεποῦσ Εἰκόνασ τὸ «Ἄξιόν Ἐςτιν», παρζδωςε, ὡσ ἀπεςταλμζνοσ τοῦ Θεοῦ, τὸν Ἀρχαγγελικὸ ὕμνο: «Ἄξιόν ἐςτιν ὡσ ἀλθκῶσ μακαρίηειν ςὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριςτον καὶ παναμϊμθτον καὶ Μθτζρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν», καὶ τὰ λοιπά, ςτὸν κεοφιλζςτατο ἐκεῖνο Μοναχό, ποὺ πόκθςε νὰ ψάλλει ἀδιάλειπτα τὸν ἐξαίςιο αὐτὸ ὕμνο τῆσ Παναγίασ καὶ παρακάλεςε τὸν ἄγνωςτο

5 5 ἐπιςκζπτθ, ποὺ ἦταν ὁ Ἀρχάγγελοσ Γαβριὴλ, νὰ καταγράψει τὸν ὕμνο, τοῦ παρζδωςε πλάκα καὶ ἔγραψε μὲ τὸ δάκτυλό του ὁ Ἀρχάγγελοσ τὸν πρωτάκουςτο αὐτὸν ὕμνο, τὸ «Ἄξιόν ἐςτιν». Καὶ καῦμα ἐξαίςιο: τόςο βακειὰ χαράχτθκαν τὰ γράμματα πάνω ςτὴν ςκλθρὴ πλάκα, ὅπωσ παλαιὰ οἱ κεοχάρακτεσ πλάκεσ τοῦ νόμου ποὺ παρζλαβε ὁ Μωυςῆσ ςτὸ κεοβάδιςτο Ὄροσ Σινά, ςὰν νὰ γράφθκαν ἐπάνω ςὲ ἀπαλὸ πθλό. Μετὰ εἶπε ὁ Ἀρχάγγελοσ ςτὸ Μοναχό, «ἀπὸ ςιμερα καὶ ςτὸ ἑξῆσ, ἔτςι νὰ ψάλλετε καὶ ςεῖσ καὶ ὅλοι οἱ Ὀρκόδοξοι τὴν Παναγία». Ὅ,τι καὶ νὰ ποῦμε, ἀδελφοί μου, γιὰ τὴν Μθτζρα τῆσ ηωῆσ», εἶναι ἐλάχιςτα γιατὶ «πάντα ὑπὲρ ἔννοια, πάντα ὑπερζνδοξα τὰ ςὰ Θεοτόκε μυςτιρια» καὶ «οὐδεὶσ λόγοσ ἐξαρκζςει πρὸσ ὕμνον τῶν καυμαςίων Αὐτῆσ»! Παρὰ ταῦτα ἂσ τολμιςουμε νὰ προςεγγίςουμε τὸ κεῖο καὶ ἄρρθτο κάλλοσ τῆσ Ἀειπαρκζνου Θεοτόκου, τῆσ «μυςτικῆσ αὐγῆσ», τῆσ νοθτῆσ τοῦ Κυρίου ἡμζρασ.

6 6 Ἡ Παναγία μασ, κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδθμο τὸν Ἁγιορείτθ, «ἐποίθςε τὸν Θεὸν υἱὸν ἀνκρϊπου, τοὺσ ἀνκρϊπουσ υἱοὺσ Θεοῦ, τοὺσ ἀγγζλουσ ἀπζδειξεν ἀτρζπτουσ εἰσ τὸ κακὸν καὶ μειηόνων χαριςμάτων αὐτοὺσ ἠξίωςεν»! Αὐτὴ «μὲ τὰ χαρίςματά Τθσ τὰ φυςικὰ καὶ ὑπερφυςικὰ καὶ κεία, ἔγινε ὅλου τοῦ κόςμου κόςμοσ καὶ ὅλθσ τῆσ κτίςεωσ ςτολιςμὸσ καὶ καλλονὴ Ἀγγζλων καὶ ἀνκρϊπων» (Ἅγ. Νικόδθμοσ). Ἔτςι ςτὸ μακαριςτὸ πρόςωπο τῆσ Θεοτόκου ςυναντᾶται ἡ ἁγιότθτα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἁγιότθτα τοῦ ἀνκρϊπου. Ἀναφερόμενοι ςιμερα ςτὴν ἁγία Τθσ μορφι, ἂσ ἐμπνευςτοῦμε ἀπὸ τὸν ἀμόλυντο βίο Τθσ, ἀπὸ τὴν ἄκρα πρὸσ τὸν Θεὸν ὑπακοι Τθσ, ἀπὸ τὴν ταπείνωςι καὶ τὴν ἀγάπθ Τθσ πρὸσ τὸν Θεό, ἀπὸ τὴν ςιωπὴ καὶ ὑπομονι Τθσ, ἀπὸ ὅλα τὰ χαρίςματα τοῦ Ἁγίου Πνεφματοσ ποὺ ἦταν κοςμθμζνθ! Ἔτςι γίνεται τὸ πρότυπό μασ πρὸσ μίμθςι, ἀλλὰ καὶ ἡ καταφυγὴ καὶ

7 7 ἡ προςταςία, ἡ ςκζπθ καὶ βοικεια τῶν πιςτῶν, ἡ ἐλπίδα καὶ παράκλθςισ ὅλων, ἡ Ὀδθγιτρια καὶ Γερόντιςςα πρὸσ ςωτθρία. Ὁ ἱερὸσ Ἄκωνασ ςτὸν ὁποῖο μᾶσ ἀξιϊνει ἡ Παναγία μασ νὰ ηοῦμε, τὸ ἅγιο Περιβόλι Τθσ, ἔχει νὰ μᾶσ διθγθκεῖ ἀναρίκμθτα καυμάςιά Τθσ. Κάκε ἱερὸ ςκινωμα τοῦ Ὄρουσ ἔχει τὴν καυμαςτι Τθσ παρουςία: ςτὴν Μεγίςτθ Λαφρα ἡ Κουκουηζλιςςα καὶ ἡ Οἰκονόμιςςα, ςτὴν Βατοπεδίου ἡ Βθματάριςςα καὶ ἡ Παραμυκία, ςτὴν Ἰβιρων ἡ Πορταΐτιςςα, ςτὸ Χιλανδάρι ἡ Τριχεροῦςα, ςτὴν Διονυςίου ἡ τοῦ Ἀκακίςτου, ςτὴν Κουτλουμουςίου ἡ φοβερὰ Προςταςία, ςτὴν Παντοκράτοροσ ἡ Γερόντιςςα, ςτὴν Ζωγράφου ἡ Ἐπακοφουςα, ςτὴν Δοχειαρίου ἡ Γοργοεπικοοσ,

8 8 ςτὴν Φιλοκζου ἡ Γλυκοφιλοῦςα, ςτὴν Σιμωνόπετρα ἡ Ἐλαιοβρφτιδα, ςτὴν Ἁγίου Παφλου ἡ Μυροβλφτιςςα, ςτὴν ἱερὰ Μονι μασ τοῦ Ὁςίου Ξενοφῶντοσ ἡ Ὁδθγιτρια, ςτὴν Γρθγορίου ἡ Παλαιολογίνα καὶ ἡ Γαλακτοτροφοῦςα, ςτὴν Ἐςφιγμζνου ἡ Ἀρςανιϊτιςςα, ςτὴν Ἁγίου Παντελειμονοσ ἡ Ἱεροςολυμίτιςςα. Παντοῦ ςτὸν Ἱερὸ Ἄκωνα ςτὰ ἐρθμθτιρια καὶ ςτὰ κελλιά, ςτὶσ Σκῆτεσ καὶ ςτὰ Κακολικὰ τῶν Ἱερῶν Μονῶν καυμάηουμε τὶσ Ἱερὲσ Μορφὲσ τῆσ Θεοτόκου, ἀλλὰ καὶ τὴν πολλὴν εὐλάβεια καὶ ςτοργὴ μὲ τὴν ὁποία ηοῦν τὴν ηωντανὴ Παρουςία τῆσ Θεομιτοροσ οἱ Ἁγιορεῖτεσ Πατζρεσ. Τὴν τιμοῦν, τὴν προςκυνοῦν, τὴν δοξάηουν, τὴν ἀνυμνοῦν, ὅπωσ ἀκριβῶσ ἡ ἁγία Ὀρκοδοξία μασ διδάςκει καὶ παρζδωςε. Μπροςτά Τθσ κατακζτουν μὲ παρακλθτικὴ εὐλάβεια ὅλα τὰ αἰτιματά τουσ διὰ ἑαυτοὺσ

9 9 καὶ ἀλλιλουσ καὶ τὸν κόςμον ἅπαντα. Ἡ Θεοτόκοσ ςτὸ Ἅγιον Ὄροσ εἶναι τὸ προςφιλζςτερο καὶ γλυκφτερο ὄνομα, ἡ προςφυγι μασ, ἡ Κυρία καὶ Προςτάτισ καὶ Ἔφοροσ τοῦ Ἱεροῦ μασ Τόπου, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐγγυιτρια τῆσ ςωτθρίασ τῶν πιςτῶν. Πόςα καυμάςια μᾶσ διθγοῦνται οἱ εὐλαβεῖσ καὶ κεοτοκόφιλοι πατζρεσ τοῦ Ἄκωνα, πόςεσ ἐμφανίςεισ καὶ ἐπεμβάςεισ τῆσ χάριτόσ Τθσ. Πόςεσ μθτρικὲσ παρακλιςεισ καὶ κωπεῖεσ ἱερζσ! Πόςεσ ςωματικὲσ καὶ ψυχικὲσ κεραπεῖεσ! Πόςα καυμάςια καὶ μεγαλουργιματα τῆσ Παναχράντου! Αὐτὴ εἶναι ὁ Ταμίασ ὅλων τῶν χαρίτων τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ταχεῖα εἰσ βοικεια καὶ προςταςία, ἡ ἀκοίμθτοσ Πρζςβυρα καὶ μεςίτρια. Στὴν μνιμθ μου ἔρχεται μία ἐπίςκεψί μου, πρὸ πολλῶν ἐτῶν ςὲ ἐρθμίτθ Γζροντα, τὸν βρῆκα ςτὴν Καλφβθ του ἄρρωςτο. Τὸν προζτρεψα νὰ φροντίςει τὴν ὑγεία του. Ἐκεῖνοσ μὲ ἁπλότθτα καὶ ςτακερότθτα μοῦ ἀπάντθςε: «Φροντίηει ἄλλοσ γιὰ μζνα, λθςμονεῖσ ὅτι ἔχουμε φροντιςτὴ

10 10 καὶ γιάτριςςα μοναδικὴ τὴν μεγάλθ μασ Μθτζρα;» Εἶδα τὸ πρόςωπό του νὰ λάμπει ἀπὸ χαρὰ καὶ ςυγκίνθςι καὶ ςυνζχιςε: «Ἔχω προςωπικὴ ἐμπειρία μ ἕνα ἐξαίςιο καῦμα ποὺ ἔγινε ςτὴν ἀναξιότθτά μου πρὸ ἐτῶν. Εἶχα καὶ τότε ἀρρωςτιςει βαρειά, ὅλο τὸ ςῶμα μου ἦταν μιὰ πλθγι, βαςανιηόμουν, δὲν ἤκελα νὰ καταφφγω ςὲ γιατροφσ. Μία ἡμζρα ποὺ πονοῦςα ἀφόρθτα, πῆγα μπροςτὰ ςτὴν ἁγία Τθσ Εἰκόνα καὶ ἔπεςα καταγῆσ μὲ δάκρυα τῆσ εἶπα: Κυρία μου καὶ Δζςποινα ἐςζνα ἔχω Γιάτριςςα, ἔτςι μᾶσ ὑποςχζκθκεσ, ἐςὺ εἶςαι ἡ μόνθ μου ἐλπίδα, γι αὐτὸ ςὲ παρακαλῶ κερμά, ἢ πάρε με κοντά Σου ἢ γιάτρεψζ με, οἱ πόνοι μὲ κατζβαλαν. Ἀφοῦ ἀςπάςτθκα τὴν ἁγία Τθσ εἰκόνα, πῆρα τὸ ἀκοίμθτο καντιλι Τθσ καὶ ἄλοιψα μὲ τὸ λάδι τὸ πλθγωμζνο μου ςῶμα τὴν ἄλλθ ἡμζρα εἶχαν πζςει οἱ πλθγὲσ ςὰν λζπια ἀπὸ τὸ ςῶμα μου». Τί νὰ ὁμολογιςω καὶ γιὰ τὸν μακαριςτὸ Γζροντα Συμεὼν τὸν Ξε-

11 11 νοφωντινό, ποὺ μοῦ διθγικθκε πῶσ τὸν κεράπευςε ἡ Παναγία μασ ἡ Ὁδθγιτρια ἀπὸ ἀςκζνεια ποὺ τὸν βαςάνιηε χρόνια πολλά, καὶ τὸν ἐπιςκζφκθκε ςτὸ κελλί του τὴν ὥρα τοῦ πόνου, ὅταν Τὴν ἐπικαλζςκθκε, ἐπάνω ςὲ νεφζλθ φωτεινι, καὶ τὸν εὐλόγθςε ἀπομακρφνοντασ τὴν ἀςκζνειά του καὶ ἀφινοντασ ἄρρθτθ εὐωδία ςτὸ κελλί του ποὺ ἐπὶ ἡμζρεσ πολλὲσ εὐωδίαηε. Ἔτςι ἀντιμετωπίηουν τοὺσ ποικίλουσ πειραςμοὺσ οἱ εὐλαβεῖσ Μοναχοὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρουσ καταφεφγοντασ ςτὴν εὐςπλαχνία τῆσ Παναγίασ μασ ποὺ «τῶν ἰαμάτων τὸ δαψιλὲσ ἐπιχζει» καὶ διαλφει τῶν «λυπθρῶν ςυμφορῶν τὰ νζφθ». Ἀκόμθ δὲν λθςμονῶ ἐκεῖνον τὸν μακάριο Κακθγοφμενο ποὺ νίκθςε τὸν πειραςμὸ τοῦ πνευματικοῦ του παιδιοῦ διαβάηοντασ ἐπὶ ςαράντα ἡμζρεσ τοὺσ χαιρετιςμοὺσ τῆσ Παναγίασ μπροςτὰ ςτὴν καυματουργὴ εἰκόνα Τθσ.

12 12 Ἐπίςθσ εἶναι νωπὴ ςτὴν μνιμθ μου ἡ ςυηιτθςι μὲ Γζροντα ςτὶσ Καρυὲσ τοῦ Ἁγίου Ὄρουσ, ποὺ μὲ πίςτι καὶ βεβαιότθτα μοῦ εἶπε, ςὲ ἐρϊτθςί μου, γιὰ τὴν ςωτθρία του: «Πιςτεφω πὼσ ἡ Παναγία μασ ποὺ ἐξιντα χρόνια τὴν ὑπθρετῶ καὶ ἀνάβω τὸ καντιλι Τθσ κὰ μὲ ςϊςει δωρεὰν μὲ τὶσ ἅγιεσ πρεςβεῖεσ Τθσ». Καὶ ἀναλογίςτθκα τοὺσ λόγουσ τοῦ Ἠλία Μθνιάτθ πρὸσ τὴν Προςταςία τοῦ κόςμου: «Ἐλπίδα μου, καταφυγι μου, Μθτζρα μου, ἕνα νεῦμα νὰ κάμεισ πρὸσ τὸν Υἱόν Σου δι ἐμζ, ἐγὼ εἶμαι ςωςμζνοσ»! Ἔτςι οἱ φίλοι τῆσ Παρκζνου, οἱ μοναχοὶ τοῦ Ἱεροῦ Ἄκωνοσ ἀναφζρουν δοξολογθτικὰ καὶ ἱκετευτικὰ ἀκατάπαυςτα τὸ χαροποιὸν ὄνομά Τθσ: «Ὑπεραγία Θεοτόκε ςῶςον ἡμᾶσ» καὶ λαμβάνουν δι Αὐτῆσ τὰ πρὸσ ςωτθρίαν αἰτιματα. Οἱ ἱκεςίεσ τῶν Πατζρων δὲν ἀναφζρονται μόνον ςτὴν προςωπικι τουσ ςωτθρία, ἀγκαλιάηουν ὅλθ τὴν οἰκουμζνθ μὲ τὶσ παρακλιςεισ καὶ τοὺσ χαιρετιςμοφσ τουσ πρὸσ τὴν Παναγία! Ἐγνϊριςα Γζροντα ποὺ ςαρά-

13 13 ντα ὁλόκλθρα χρόνια κρατοῦςε ἀκοίμθτθ τὴν κανδιλα τῆσ Παναγίασ προςευχόμενοσ γιὰ τὴν εἰρινθ τοῦ κόςμου. Καὶ ἄλλον ποὺ ἀγρυπνοῦςε κακθμερινά, προςευχόμενοσ ςτὴν Βαςίλιςςα τῶν Ἀγγζλων, γιὰ τοὺσ ἀςκενεῖσ, τοὺσ ἀμετανόθτουσ, τοὺσ πειραηομζνουσ καὶ τοὺσ πλανεμζνουσ. Σ αὐτὴν λοιπὸν τὴν κθςαυροφφλακα ὅλου τοῦ πλοφτου τῆσ Θεότθτοσ κατὰ τὸν ἅγιο Νικόδθμο τὸν Ἁγιορείτθ, τὴν «πᾶςι χορθγοῦςαν κακαριςμὸν τῶν πταιςμάτων», ἂσ προςφεφγουμε, ἀγαπθτοί μου ἀδελφοί, ὅλοι ἐμεῖσ ποὺ πιςτεφουμε ςτὴν χάρι καὶ ςτὴν παρρθςία Τθσ. Ὅλοσ αὐτὸσ ὁ πλοῦτοσ τῶν καυμάτων, ποὺ μᾶσ παρζχει δωρεὰν ἡ Θεοτόκοσ καὶ ποὺ ὁμολογοῦμε ὄχι μόνον ἐμεῖσ οἱ μοναχοί, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ πιςτοί, δὲν εἶναι κάτι τὸ καινοφανὲσ καὶ πρωτάκουςτο ςτὴν ςυνείδθςι τῶν Ὀρκοδόξων Χριςτιανῶν, ἀλλὰ εἶναι γνωςτὸ πὼσ ὅλα τὰ καλὰ καὶ εὐλογθμζνα διὰ τῆσ Θεοτόκου χαρίςτθκαν ςτὸν κόςμο, ὅτι Αὐτὴ εἶναι ἡ

14 14 αἰτία τῆσ χαρᾶσ καὶ εἰρινθσ μασ, Αὐτὴ ἐπιςκιάηει τοὺσ πιςτοὺσ καὶ ἰατρεφει τὰ πάκθ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν ςωμάτων μασ. Αὐτὴ «προΐςταται ςτοὺσ οὐρανοὺσ πρεςβεφουςα ὑπὲρ ἡμῶν», εἶναι «πάντων τῶν κλιβομζνων ἡ χαρὰ καὶ προςτάτθσ», ἡ παράκλθςισ καὶ ἐλεοφςα. Στὴν ςφγχρονθ ἀνιςυχθ καὶ ςυγχυςμζνθ ἐποχι μασ ςτὶσ ἀγχωμζνεσ καὶ ἀπογοθτευμζνεσ ἀπὸ τὰ ἀδιζξοδα καρδιὲσ τῶν ἀνκρϊπων ἔρχεται ἡ Παντάναςςα Θεοτόκοσ νὰ διαλφςει τὴν ςφγχυςι, νὰ κατευνάςει τὴν ταραχι, ν ἀποδιϊξει τὴν ἀπογοιτευςι καὶ τὸ ςκοτάδι τῆσ ἀβεβαιότθτοσ καὶ νὰ ἐνςπείρει ἐλπίδα καὶ φῶσ Χριςτοῦ ςὲ ὅλουσ μασ, γιὰ νὰ βροῦμε τὸν δρόμο καὶ ἀςφαλῆ ὁδθγὸ ςτὴν δφςκολθ πορεία τῆσ ηωῆσ μασ. Ἡ Παναγία μασ γίνεται λιμζνασ ςωτθρίασ τῶν χειμαηομζνων ψυχῶν καὶ πφλθ ποὺ μᾶσ εἰςάγει ςτὴν Βαςιλεία τοῦ Θεοῦ. «Ἐμνιςκθν τῆσ Θεοτόκου καὶ ἐςϊκθ ἡ ψυχι μου», ἀναφωνεῖ ὁ Ἅγιοσ Ἰωάννθσ ὁ Δαμαςκθνόσ. Καὶ ἐμεῖσ ςιμερα προςεγγίςαμε τὴν ἁγία

15 15 Μορφι Τθσ, διθγθκικαμε ἐλάχιςτα τῶν καυμαςίων Τθσ, εὐφρανκικαμε μὲ τὴν ςκζψι τοῦ Ἁγίου Ὀνόματόσ Τθσ. Ἂσ διδαχκοῦμε ἀπὸ τοὺσ κερμοὺσ ἱκζτεσ Τθσ καὶ ἂσ ἀκολουκιςουμε τὶσ κεῖεσ προτροπζσ τουσ. Οἱ παλαιοὶ καὶ οἱ ςφγχρονοι ὅςιοι πατζρεσ μασ ὑποδεικνφουν τὴν ἀναγκαιότθτα, νὰ προςφεφγουμε ςτὸ πζλαγοσ τῆσ Θεομθτορικῆσ ἀγάπθσ! Οἱ Παρακλθτικοὶ Κανόνεσ τῆσ Θεοτόκου καὶ οἱ κεόπνευςτοι Χαιρετιςμοί Τθσ ἀποτελοῦν ἰςχυρὰ βοθκιματα προςευχθτικὰ γιὰ τὸν κάκε πιςτό! Ἀκόμθ καὶ ἡ ἁπλὴ ἱκεςία: «Ὑπεραγία Θεοτόκε ςῶςον ἡμᾶσ», γαλθνεφει καὶ κακοδθγεῖ τὴν ψυχι μασ, ὅπωσ καὶ οἱ ὕμνοι τῆσ Παναγίασ μασ ςτὰ κεοτοκάρια. Μὴν ἀμελοῦμε ἀδελφοί μου νὰ προςφεφγουμε ςτὴν Μεγάλθ μασ Μθτζρα καὶ νὰ κατακζτουμε τὰ αἰτιματά μασ ςτὴν ςτοργικι Τθσ ἀγάπθ. Θὰ λαμβάνουμε τὰ δωριματά Τθσ πρὸσ ἱκανοποίθςι τῶν αἰτιςεϊν μασ. Ἡ εὐχι μου γιὰ τὴν νζα χρονιὰ εἶναι περιςςότερθ προςευχὴ ςτὴν

16 16 Παναγία μασ γιὰ τὶσ οἰκογζνειζσ ςασ, γιὰ τὴν πατρίδα μασ, γιὰ τὴν Ἐκκλθςία μασ καὶ γιὰ τὴν εἰρινθ τοῦ κόςμου. Καλὴ χρονιὰ καὶ εὐλογθμζνθ!

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5 διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 13 ο - Ἀπρίλιος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 12 ον, Ιούλιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 8 ον, Μάρτιος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ ὁ Ἅγιος Γεώργιος, ποὺ δὲν εἶχε ἀκόμη ὁμολογήσει τὴν χριστιανική του πίστη, ἦταν κόμης καὶ ἀρχηγὸς στρατιωτικῆς μονάδας στὸ στράτευμα ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ὁ Ἅγιος Γεώργιος θεωρεῖται καὶ εἶναι ἀκόμα καὶ σήμερα ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ θαυματουργοὺς Ἁγίους τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γι αὐτὸ καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπητοὺς. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ θαύματα τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε»

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» «Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» Ο ἱ ἅγιοι Πατέρες ὥρισαν καθ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς -περίοδο ἔντονης προσευχῆς καὶ αὐστηρῆς νηστείας - νὰ διαβάζεται σ ὅλες τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες στὴν Ἐκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ λέγεται ἀπ ἄλλους -ἂν δὲν τὸ λέμε κι

Πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ λέγεται ἀπ ἄλλους -ἂν δὲν τὸ λέμε κι «Ὁ κόσμος εἶναι κακός!... Πολὺ συχνὰ ἀκοῦμε νὰ λέγεται ἀπ ἄλλους -ἂν δὲν τὸ λέμε κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι- ὅτι: «ὁ κόσμος εἶναι κακός. Εἶναι πολὺ κακός! Ὁ Θεὸς νὰ σὲ φυλάη!...» Καὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι σήμερα ὑπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 13. Τριμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 13. Τριμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2 Ρ ωμνιός Τριμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2 Κοίμησις τῆς Θεοτόκου Ἀπολυτίκιον / Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, Ἀρχιμανδρίτου Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ

Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου Τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΑΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΜΑΣ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εἰσαγωγικά... 4 Ἡ ἀναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 30 Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011

Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 30 Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011 Ὀρθόδοξα Μηνύματα Περιοδική Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἔτος Β Τεῦχος 3 0 Ἰανουάριος - Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ἔτος ΙΔ. Μάϊος 2010 ἀρ. 134 Διανέμεται δωρεὰν «Οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη 20) «ΑΡΚΕΙ ΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011 Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ Εἰκόνα τοῦ 8ου αἰώνα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ ὄρους Σινᾶ Ὁ Θεὸς ἦλθε νὰ μείνει μαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009 Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ Στοχαστῆτε τί σηµαίνει νὰ κατεβῆ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ τρέχη πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ. http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/iwshf/protection.htm

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ. http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/iwshf/protection.htm Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ Ἄρθρο τοῦ Δημήτρη Σταυρόπουλου, Ἐφημερίδα PRESS TIME, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/iwshf/protection.htm Ὁ πατέρας Ἰωσήφ,

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 2 ον - Σεπτέμβριος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα