Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν"

Transcript

1 Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν Μαρία Εαρκαδούλα Προϊζηαμένη ηοσ Τμήμαηος Περιβάλλονηος & Μεηαθορών «Ενεργειακι Πολιτικι και Καλζσ Πρακτικζσ Εφαρμογισ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με Ορίηοντα το 2020» Ακινα Δεκζμβριοσ 2013

2 Αρμοδιότθτεσ Υπθρεςίεσ Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ & Μεταφορϊν Συμμετοχι ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ευρωπαϊκά και εκνικά προγράμματα ςχετικά με περιβάλλον μεταφορζσ Προϊκθςθ ςτθν Ελλάδα των διεκνϊν βζλτιςτων πρακτικϊν ςχετικά με μεταφορζσ / περιβάλλον και εξοικονόμθςθ ενζργειασ Σφμβουλοσ τθσ Πολιτείασ ςε κζματα μεταφορϊν και περιβάλλοντοσ Συμμετοχι ςε εκνικζσ επιτροπζσ ςχετικζσ με μεταφορζσ Συμμετοχι ςε διεκνείσ ομάδεσ εργαςίασ ςχετικζσ με μεταφορζσ Εκπόνθςθ μελετϊν ςε κζματα μεταφορϊν και περιβάλλοντοσ

3 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Πριν τθν επιλογι κατάλλθλων παρεμβάςεων: Χαρακτθριςτικά ηιτθςθσ και απαιτιςεων ςχετικά με τθν αςτικι κινθτικότθτα και τουσ τρόπουσ μεταφοράσ. Συγκριτικι αξιολόγθςθ και κυρίαρχεσ τάςεισ. Ποια είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά του δικτφου τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ; Βακμόσ ανάπτυξθσ και επάρκειασ; Πϊσ αναπτφςςεται/εξελίςςεται θ χριςθ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ; Υπάρχουν προβλιματα κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ ι/και ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ; Επάρκεια/καταλλθλότθτα δθμόςιων χϊρων για πεηοφσ και ποδθλάτεσ; Πρωτοβουλίεσ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμόσ κινθτικότθτασ. Πρωτοβουλίεσ προϊκθςθσ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ, τθσ ποδθλαςίασ και πεηοπορίασ.

4 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Αφορά οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ (όπου υπάρχουν) Τα ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ πρζπει να βαςίηονται ςτθν πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ (δθμοτικόσ ςτόλοσ ι δθμόςιεσ μεταφορζσ) ι ςε εκτιμιςεισ που βαςίηονται ςτισ διανυόμενεσ αποςτάςεισ ςτο οδικό δίκτυο του ΟΤΑ. Δεν απαιτείται να περιλαμβάνεται θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςε οδοφσ που δεν ανικουν ςτθν ευκφνθ του διμου (π.χ. Εκνικζσ Οδοί, Αυτοκινθτόδρομοι) και για υπεραςτικοφσ ςιδθρόδρομουσ. Δυνατότθτα ειςαγωγισ για τοπικζσ καλάςςιεσ ςυγκοινωνίεσ, αγροτικά οχιματα και ειδικά οχιματα καταςκευϊν εφόςον ζχουν δθλωκεί ςτο ςχζδιο δράςθσ. Εάν είναι δυνατόν, τα ςτοιχεία πρζπει να αναλφονται ςτισ ακόλουκεσ τρεισ υποκατθγορίεσ: «Δημοτικόσ ςτόλοσ»: οχιματα τα οποία ανικουν και χρθςιμοποιοφνται από τον οργανιςμό/τισ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ «Δημόςιεσ μεταφορζσ»: λεωφορεία, τροχιόδρομοι, υπόγειοσ ςιδθρόδρομοσ, αςτικόσ ςιδθρόδρομοσ «Ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ»: αυτι θ κατθγορία περιλαμβάνει όλεσ τισ οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ ςτθν περιοχι του οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που δεν προςδιορίηονται παραπάνω (π.χ. αυτοκίνθτα και εμπορευματικι κυκλοφορία).

5 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 ΒΑΣΙΚΟ ΗΘΤΟΥΜΕΝΟ: Ο υπολογιςμόσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και εκπομπϊν CO 2 του ςυςτιματοσ μεταφορϊν του Διμου (δθμοτικόσ ςτόλοσ, δθμόςιεσ μεταφορζσ, ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ) ανά τφπο οχιματοσ (ΙΧ, Φορτθγό, Λεωφορείο, Δίκυκλο) & ανά τφπο καυςίμου (βενηίνθ, diesel, φυςικό αζριο, κλπ.) ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: το ενεργειακό όφελοσ & μείωςθ των εκπομπϊν από τισ προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ςτο Στρατθγικό Σχζδιο ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ

6 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Υπολογιςμόσ ενεργειακοφ οφζλουσ και μείωςθσ CO2 παρεμβάςεων με: Απευκείασ με υπολογιςμό των εκτιμϊμενων εξοικονομοφμενων λίτρων καυςίμου (βενηίνθ,diesel κλπ.) ςε παρεμβάςεισ που αφοροφν οχιματα Εμμζςωσ με τον υπολογιςμό των εξοικονομοφμενων λίτρων από τθ εκτιμϊμενθ μείωςθ χριςθσ/διανυόμενων χιλιομζτρων από ιδιωτικά μζςα ι αφξθςθσ του μεριδίου χριςθσ ΜΜΜ και εναλλακτικϊν μζςων ςε παρεμβάςεισ μθ τεχνικοφ χαρακτιρα Κατ εκτίμθςθ με ποςοςτιαίο βακμό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ παρεμβάςεων με τεκμθρίωςθ από τθ διεκνι βιβλιογραφία ι ςχετικζσ μελζτεσ Υπολογιςμόσ εκπομπϊν CO 2 μζςω τησ εξοικονόμηςησ καυςίμου με χρήςη ςυντελεςτϊν από Τεχνικό Παράρτημα ΣΔΑΕ

7 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Απαιτοφμενα Βαςικά Μεγζκθ Υπολογιςμϊν: Α. Αριθμόσ Οχημάτων ανά τφπο οχήματοσ και καυςίμου ςτα όρια του Δήμου Δθμοτικόσ Στόλοσ: Από τα αρχεία του Διμου Δθμόςιεσ Μεταφορζσ: Από τον διαχειριςτι/εσ των ΜΜΜ ι κατ εκτίμθςθ με βάςθ των αρικμό γραμμϊν ΜΜΜ Ιδιωτικζσ & Εμπορικζσ Μεταφορζσ: Εκτίμθςθ από εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ζρευνεσ μεταφορϊν- νοικοκυριϊν (ΕΛΣΤΑΤ), υπάρχουςεσ μελζτεσ ι αρχεία του Διμου, Δ/νςθ Τροχαίασ, Υπ.Μεταφορϊν, Αυτόματα ςυςτιματα καταγραφισ-διζλευςθσ οχθμάτων Στθ χριςθ των παραπάνω δεδομζνων κα πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ αν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία αντιπροςωπεφουν τον πραγματικό αρικμό ιδιωτικϊν οχθμάτων που κινοφνται εντόσ του ΟΤΑ και να τροποποιθκοφν αναλόγωσ.

8 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Β. Διανυόμενα χιλιόμετρα/ζτοσ ανά όχημα ςτα όρια του Δήμου Δημοτικόσ Στόλοσ: Από τα οδόμετρα των οχθμάτων του Διμου και πικανϊσ από ςχετικά αρχεία ι μελζτεσ του Διμου Δημόςιεσ Μεταφορζσ: Από τον διαχειριςτι/εσ των ΜΜΜ ι κατ εκτίμθςθ με βάςθ το μικοσ γραμμϊν ΜΜΜ του Διμου με βάςθ τθ ςυχνότθτα δρομολογίων Ιδιωτικζσ & Εμπορικζσ Μεταφορζσ: Από εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ζρευνεσ μεταφορϊννοικοκυριϊν (ΕΛΣΤΑΤ), υπάρχουςεσ μελζτεσ, Δ/νςθ Τροχαίασ, ΥΠΕΚΑ, Υπ.Μεταφορϊν Στθ χριςθ των παραπάνω δεδομζνων κα πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ αν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία αντιπροςωπεφουν τα πραγματικά διανυόμενα χιλιόμετρα ιδιωτικϊν οχθμάτων που κινοφνται εντόσ του ΟΤΑ και να τροποποιθκοφν αναλόγωσ. Π.χ τα km ενόσ φορτθγοφ εντόσ ενόσ αςτικοφ Διμου διαφζρουν ςθμαντικά από τον εκνικό μζςο όρο

9 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Γ. Μζςη Κατανάλωςη καυςίμου ανά όχημα (λτ/100χλμ ή λτ/χλμ) Δημοτικόσ Στόλοσ: Ανά όχθμα από τα αρχεία του Διμου(τιμολόγια αγοράσ καυςίμωνμετατροπι ςε ενζργεια) ι εναλλακτικά από τα πρατιρια που προμθκεφεται ο δθμοτικόσ ςτόλοσ Δημόςιεσ Μεταφορζσ: Από τον διαχειριςτι/εσ των ΜΜΜ ι κατ εκτίμθςθ με βάςθ εκνικοφσ μζςουσ όρουσ αςτικϊν ΜΜΜ από μελζτεσ και ςτατιςτικά ςτοιχεία Ιδιωτικζσ & Εμπορικζσ Μεταφορζσ: Από εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία (μζςοι όροι), επίςθμα ςτοιχεία καταςκευαςτϊν, ςυνεντεφξεισ ςε δείγμα οδθγϊν όλων των τφπων οχθμάτων. Προςοχι! Τα επίςθμα ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν διαφζρουν ςθμαντικά ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ αςτικοφ κφκλου και κυκλοφοριακοφ φόρτου. Απαιτείται εκτίμθςθ για τθν πραγματικι κατανάλωςθ ςε επίπεδο Διμου και ανά τφπο οχιματοσ

10 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των Μεταφορϊν Παρεμβάςεισ ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: Α. Παρεμβάςεισ ςτα οχήματα του Δημοτικοφ Στόλου Β. Παρεμβάςεισ ςτη δημοτική/δημόςια ςυγκοινωνία Γ. Παρεμβάςεισ ςτισ μετακινήςεισ ιδιωτικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν εντόσ του Δήμου

11 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 1. Μείωςθ τθσ ανάγκθσ για μετακίνθςθ Ολοκλθρωμζνοσ και αποτελεςματικόσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ με προϊκθςθ τθσ αςτικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνεσ ςτισ δθμόςιεσ μεταφορζσ, το περπάτθμα και το ποδιλατο (ειδικά ςε περιοχζσ υπό ανάπλαςθ ι νεόδμθτεσ) Εφαρμογι/Ενίςχυςθ των νζων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ (ICT) ςτισ ςυναλλαγζσ των δθμοτϊν με τισ υπθρεςίεσ του διμου ϊςτε να μειωκοφν οι μετακινιςεισ των δθμοτϊν προσ και από τισ υπθρεςίεσ του Διμου (τθλεφωνικζσ πλθροφορίεσ, ιςτοςελίδα διμου, on-line εξυπθρζτθςθ πολιτϊν, χριςθ SMS, ενίςχυςθ ΚΕΠ) Ενίςχυςθ των εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ για μικρζσ αποςτάςεισ με μζτρα αποτροπισ τθσ χριςθσ ΙΧ Προςεκτικι μελζτθ νζων υποδομϊν ϊςτε να μθν ενιςχφουν τθ χριςθ του ΙΧ Περιοριςμόσ τθσ χριςθσ δθμοτικϊν οχθμάτων: Αναμόρφωςθ δρομολογίων και ωραρίου απορριμματοφόρων, βαρζων οχθμάτων και υπθρεςιακϊν οχθμάτων με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου

12 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 2. Αφξθςθ τθσ χριςθσ εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ Αφξθςθ τθσ χριςθσ των Δθμοτικϊν/Δθμοςίων Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ: Βαςικόσ Παράγοντασ Επιτυχίασ : Ενίςχυςθ τθσ πυκνότθτασ του δικτφου ΜΜΜ (όπου είναι εφικτό) Επιλογι παρεμβάςεων: με βάςθ τθν ανάλυςθ των εμποδίων και παραγόντων που αποτρζπουν τουσ δθμότεσ να μετακινοφνται με ΜΜΜ (κίνδυνοσ αναποτελεςματικϊν παρεμβάςεων) Ανάγκθ επικαιροποιθμζνθσ ςυγκοινωνιακισ μελζτθσ Συνικθ προβλιματα: - Μθ επαρκισ ςυχνότθτα και αξιοπιςτία δρομολογίων - Λανκαςμζνθ χωροκζτθςθ ςτάςεων, κακι κατάςταςθ ςτάςεων - Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ και αγοράσ ειςιτθρίων - Ζλλειψθ ςτακμϊν μετεπιβιβάςεων και μθ αποτελεςματικϊν ςυνδζςεων με άλλα μζςα ΜΜΜ

13 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ΜΜΜ: Διενζργεια ζρευνασ μετακινιςεων εντόσ του Διμου με ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ (ερωτθματολόγια, internet, τθλεφωνικά) με ςκοπό τον εντοπιςμό προβλθμάτων και επιλογι διορκωτικϊν παρεμβάςεων Πραγματοποίθςθ διαρκοφσ εκςτρατείασ πλθροφόρθςθσ για τα οφζλθ και τισ δυνατότθτεσ μετακινιςεων εντόσ ι εκτόσ του Διμου (ειδικά για μθ χριςτεσ ΜΜΜ)- Δθμιουργία τθλεφωνικισ γραμμισ εξυπθρζτθςθσ/ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ για τα ΜΜΜ και προτάςεισ για βελτίωςθ Εντοπιςμόσ αναγκϊν και ευαιςκθτοποίθςθ διαφορετικϊν target groups (μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, εργαηόμενων) Βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ, ςυχνότθτασ και ποιότθτασ των ΜΜΜ Πλθροφόρθςθ ςτθ ςτάςθ με ςτατικά ι δυναμικά ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ-χριςθ τθλεματικισ για τθν πλθροφόρθςθ επιβατϊν και διαχείριςθ του ςτόλου

14 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ΜΜΜ: Μζτρα προτεραιότθτασ ςτθν κίνθςθ των ΜΜΜ ςτουσ δρόμουσ των Διμων (λεωφορειολωρίδεσ, οδοί αποκλειςτικισ κίνθςθσ ΜΜΜ/ποδιλατο) με ςκοπό τθ μείωςθ του χρόνου και τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ των ΜΜΜ Δρομολόγθςθ ΜΜΜ προσ χϊρουσ υψθλισ ςυγκζντρωςθσ μετακινοφμενων (εκπαιδευτικά ιδρφματα, νοςοκομεία, υπθρεςίεσ, ακλθτικά κζντρα, τουριςτικοφσ ι αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κλπ.)- Παράλλθλθ αποτροπι χριςθσ ΙΧ με μζτρα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ Εφαρμογι ζκτακτων γραμμϊν/δρομολογίων ςε μεμονωμζνεσ εκδθλϊςεισ με υψθλι ςυγκζντρωςθ επιςκεπτϊν (π.χ ςε ακλθτικά και πολιτιςτικά κζντρα)- Παράλλθλθ αποτροπι χριςθσ ΙΧ με μζτρα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ Συνεργαςία με διαχειριςτζσ δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και άλλουσ γειτονικοφσ Διμουσ/Δθμοτικζσ Συγκοινωνίεσ

15 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ποδιλατο: Υιοκζτθςθ του ποδθλάτου ωσ μζςου μεταφοράσ ίςθσ ςθμαςίασ όπωσ τα ΙΧ και τα ΜΜΜ ςτο ςφςτθμα μεταφορϊν μιασ πόλθσ- μακροπρόκεςμα ςτον χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό ενόσ Διμου Δθμιουργία δικτφου ποδθλατοδρόμων ι επιλεγμζνων οδϊν με υποδομζσ για ποδιλατο με κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και ςυντιρθςθσ κακϊσ και αςτυνόμευςθσ- Παρεμβάςεισ υψθλοφ αλλά και πολφ χαμθλοφ κόςτουσ (χρωματιςμόσ υπάρχοντοσ οδοςτρϊματοσ) Δθμιουργία ςχιματοσ κοινόχρθςτων ποδθλάτων (bike-sharing) με ευκφνθ του Διμου ι ιδιωτικισ εταιρείασ Προϊκθςθ δράςεων και εκδθλϊςεων για το ποδιλατο και υποςτιριξθ ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν (ποδθλατικοί ςφλλογοι)

16 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ποδιλατο: Δίκτυο ποδθλατοδρόμων: - Συμπλθρωματικό προσ τα ΜΜΜ με οδεφςεισ προσ ςτάςεισ/ςτακμοφσ μετεπιβίβαςθσ με κζςεισ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων - Δίκτυο ποδθλατοδρόμων μικρϊν και μεςαίων αποςτάςεων (<5km) που κα εξυπθρετεί ςτοχευμζνεσ μετακινιςεισ εντόσ του Διμου (ςχολεία, εμπορικά κζντρα πόλεων, ακλθτικά κζντρα, χϊρουσ αναψυχισ κλπ.) - Για λόγουσ αςφαλείασ κατά προτίμθςθ όχι ςε αςτικζσ λεωφόρουσ και οδοφσ υψθλισ κυκλοφορίασ αλλά ςε δευτερεφοντεσ οδοφσ ειδικά όταν γίνεται χριςθ του υπάρχοντοσ οδοςτρϊματοσ. - Χριςθ ειδικϊν διαχωριςτικϊν μεταξφ οδοςτρϊματοσ για οχιματα και ποδιλατα - Εναλλακτικά και μερικϊσ ςε πεηοδρομία όταν το πλάτοσ πεηοδρομίου το επιτρζπει και δεν προκαλοφνται προβλιματα ςτουσ πεηοφσ

17 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για βάδιςμα: Υιοκζτθςθ του βαδίςματοσ ωσ τρόπου μετακίνθςθσ (μικρϊν αποςτάςεων) ίςθσ ςθμαςίασ όπωσ τα ΙΧ και τα ΜΜΜ ςτο ςφςτθμα μεταφορϊν μιασ πόλθσμακροπρόκεςμα ςτον χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό ενόσ Διμου Δθμιουργία δικτφου πεηοδρόμων, οδϊν αποκλειςτικισ κυκλοφορίασ πεηϊν θ οδϊν ιπιασ κυκλοφορίασ με προτεραιότθτα ςτουσ πεηοφσ- Παρεμβάςεισ υψθλοφ αλλά και πολφ χαμθλοφ κόςτουσ (αποκλειςμόσ υφιςτάμενων οδϊν από τθ χριςθ ιδιωτικϊν μζςων Εφαρμογι κυρίωσ ςτα κζντρα των πόλεων, ςε εμπορικοφσ δρόμουσ και ςε ςθμεία υψθλισ ςυγκζντρωςθσ πολιτϊν ωσ μζςο αποτροπισ τθσ χριςθσ ιδιωτικϊν μζςων- Δυνατότθτα για εφαρμογι οριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδασ Εφαρμογι ςε δίκτυα βαδίςματοσ μικρϊν αποςτάςεων προσ ςτάςεισ και ςτακμοφσ ΜΜΜ ςε ςυνζργια με δίκτυα ποδθλατοδρόμων

18 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 3. Αποτροπι τθσ χριςθσ ιδιωτικϊν μζςων μεταφοράσ Διαχειριςτικά μζτρα που κάνουν μθ ελκυςτικι τθ χριςθ ιδιωτικϊν μζςων: Διαχείριςη ή Απαγόρευςη κυκλοφορίασ ςε επιλεγμζνεσ οδοφσ-περιοχζσ του Δήμου με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Ανάληψη διαχειριςτικϊν μζτρων κατόπιν ςχετικήσ μελζτησ με ςκοπό την αποτροπή τησ μετάθεςησ του κυκλοφοριακοφ φόρτου ςε άλλεσ οδοφσ- Συνζργεια με ΜΜΜ, ποδήλατο και βάδιςμα και κατάλληλη διαχείριςη ςτάθμευςησ. Σ.ς η παροχή υψηλοφ αριθμοφ θζςεων ςτάθμευςησ οδηγεί ςτην ενίςχυςη χρήςησ ΙΧ Οικονομικά μζτρα που αυξάνουν το κόςτοσ ςτάκμευςθσ ι χριςθσ: Επιβολή αςτικϊν διοδίων και χρονοχρζωςη ςτάθμευςησ με ςκοπό την αποτροπή τησ χρήςησ ΙΧ ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ-κυρίωσ κζντρο πόλησ και χϊρουσ υψηλήσ επιςκεψιμότητασ. Μζριμνα για μόνιμουσ κατοίκουσ και επαγγελματικά οχήματα. Μζτρα ευαιςκθτοποίθςθσ υπαλλιλων και δθμοτϊν για χριςθ εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ: Εκςτρατείεσ πληροφόρηςησ και περιβαλλοντικήσ ευαιςθητοποίηςησ οδηγϊν. Car-pooling (ςυνεπιβατιςμόσ). Car-sharing (κοινόχρηςτο αυτοκίνητο)

19 Τι είναι το CAR-SHARING Πρόκειται ςτθν ουςία για βραχυχρόνια μίςκωςθ αυτοκινιτου αλλά ο πελάτθσ ςυνδζεται με τθν εταιρεία ωσ μζλοσ και όχι ωσ περιςταςιακόσ χριςτθσ Πϊσ λειτουργεί: Ο χριςτθσ που ενδιαφζρεται για τθν υπθρεςία car-sharing εγγράφεται ςτθν εταιρεία ωσ μζλοσ και υπογράφει ςχετικά ζντυπα ενϊ παραλαμβάνει κωδικοφσ και μια smart card Μπορεί να κάνει κράτθςθ για διάφορα οχιματα ςε ςτακμοφσ ςτθ πόλθ μζςω τθλεφϊνου ι internet Στθ ςυνζχεια με τθ smart card ξεκλειδϊνει το όχθμα και το χρθςιμοποιεί ςφμφωνα με τθ κράτθςθ, επιςτρζφοντασ το όχθμα ςτο ίδιο προκακοριςμζνο ςθμείο Κατά τθ διαδρομι, ειδικά τεχνολογικά εργαλεία πλθροφορικισ ςτζλνουν online δεδομζνα ςτθν εταιρεία ςχετικά με τα διανυκζντα χιλιόμετρα και το χρόνο διαδρομισ Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, θ εταιρεία αποςτζλλει λογαριαςμό ςτον πελάτθ ςτο τζλοσ του μινα

20 Car-Sharing και νζα αντίλθψθ κινθτικότθτασ - Βιϊςιμθ Πόλθ 1 κοινόχρθςτο αυτοκίνθτο υποκακιςτά 4-8 ιδιόκτθτα οχιματα, με αποτζλεςμα: Απελεςθέπυζη σώπος για ππάζινο Απελεςθέπυζη σώπυν ζηάθμεςζηρ με μικπό κόζηορ Μείυζη εκπομπών CO 2 Μείυζη αημοζθαιπικών πύπυν Μείυζη μεηαθοπικού κόζηοςρ Ενϊ παραμζνει θ ευελιξία που προςφζρει ζνα αυτοκίνθτο

21 Που πετυχαίνει το Car-Sharing Από διάφορεσ ζρευνεσ ςτο εξωτερικό προκφπτει ότι το car-sharing λειτουργεί καλφτερα και πετυχαίνει ςε: Πεπιοσέρ με ςτηλή πςκνόηηηα πληθςζμού Πεπιοσέρ με μεγάλη δςζκολία ή ςτηλό κόζηορ ζηάθμεςζηρ Πεπιοσέρ με νοικοκςπιά πος διαθέηοςν λίγα αςηοκίνηηα ή πος κάνοςν πολύ απαιή σπήζη ηυν 2 υν οσημάηυν ηοςρ Πεπιοσέρ με καλή πποζβαζιμόηηηα από ηοςρ ςπόλοιποςρ ηπόποςρ μεηαθοπάρ Γενικά ηο car-sharing είναι αποδοηικό γι αςηούρ πος διανύοςν λιγόηεπα από km εηηζίυρ με ηο ιδιόκηηηο όσημα ηοςρ

22 Πρόταςθ εφαρμογισ ςχιματοσ Car-Sharing ςε Διμο Προτιμθτζο είναι να γίνει κατά τα πρότυπα τθσ Ιταλίασ, δθλαδι επιχείρθςθ με μετόχουσ τον Διμο, τθν εταιρεία που επιβλζπει τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ και ιδιϊτθ επενδυτι Ζρευνα ςτουσ δθμότεσ και ςυνεργαςία με κεντρικά ςθμεία ςτθ πόλθ (εμπορικοί δρόμοι, εμπορικά κζντρα, κομβικοί ςτακμοί δθμόςιων μεταφορϊν ) ϊςτε να εντοπιςτοφν τα βζλτιςτα ςθμεία ςτάκμευςθσ των κοινόχρθςτων αυτοκινιτων Εξαςφάλιςθ οχθμάτων και ορκισ λειτουργίασ εταιρείασ (κακαριότθτα, ςυνζπεια με πελάτεσ, λογικζσ τιμζσ, ενθμζρωςθ) Ευρεία ενθμζρωςθ κοινοφ (εκδθλϊςεισ, φυλλάδια, τοπικό ραδιόφωνο και τθλεόραςθ ) ωσ προσ τθ λειτουργία και τα οφζλθ Ενθμζρωςθ άλλων κλάδων ότι το car-sharing δεν αποτελεί απειλι (π.χ. ταξί, ΚΤΕΛ) Παρακολοφκθςθ προγράμματοσ, επίλυςθ προβλθμάτων, ενθμζρωςθ κοινοφ ωσ προσ αποτελζςματα Εικόνα: Αρμονική ςυνφπαρξη εταιριϊν car-sharing, taxi και τραμ ςτη Βρζμη

23 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 4. Μείωςθ των εκπομπϊν δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν οχθμάτων Οικονομικι οδιγθςθ (Εco-driving) - - Μζςθ εξοικονόμθςθ καυςίμου 15% και μείωςθ των εκπομπϊν CO2 με εφαρμογι απλϊν τεχνικϊν και κανόνων οικονομικισ οδιγθςθσ - Αποδεδειγμζνθ αποτελεςματικότθτα και χαμθλό ζωσ μθδενικό κόςτοσ - Εφαρμογι ςε όλα τα οχιματα (ΙΧ, φορτθγά, λεωφορεία) - Για ορκι εφαρμογι τθσ παρζμβαςθσ απαιτείται θ καταγραφι τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου των οχθμάτων/οδθγϊν (βάςθ δεδομζνων κατανάλωςθσ καυςίμου) ι ςε επίπεδο ςτόλου - Δράςεισ πλθροφόρθςθσ και εκπαίδευςθσ οδθγϊν για τθν υιοκζτθςθ οικονομικοφ τρόπου οδιγθςθσ- Αποτροπι μικρϊν μετακινιςεων με υπθρεςιακά οχιματα - Παροχι κινιτρων και βραβείων ςτουσ οδθγοφσ (π.χ. Χρθματικό ι άλλο ζπακλο για τον πιο οικονομικό οδθγό)

24 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Ενεργειακά αποδοτικά οχιματα νζασ τεχνολογίασ - Αγορά και χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν δθμοτικϊν οχθμάτων (μικροφ κυβιςμοφ, υβριδικά, θλεκτρικά) με αποτελεςματικότθτα ζωσ και 50% ςτθν μείωςθ κατανάλωςθσ καυςίμου και εκπομπϊν CO2 - Προτεραιότθτα ςτθν αντικατάςταςθ α) παλαιϊν ενεργοβόρων οχθμάτων (κυρίωσ βαρζων) και β) οχθμάτων που διανφουν πολλά χιλιόμετρα μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ καυςίμου ταχφτερθ αποπλθρωμι επζνδυςθσ - Παροχι κινιτρων και διαχειριςτικϊν μζτρων προσ τουσ δθμότεσ για αγορά αποδοτικϊν οχθμάτων (κζςεισ ςτάκμευςθσ, κυκλοφορία ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κλπ.) - Επζνδυςθ ςε θλεκτρικά οχιματα με ςυμβατικοφσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ ι ςτακμοφσ από ΑΠΕ

25 Νζο ζργο: EMOBILITY WORKS ΙΕΕ 2013 EMOBILITY WORKS: «Integration of e-vehicles in European municipalities & businesses» Συντονιςτισ: Grazer ENERGIEAgentur (Αυςτρία). Συμμετοχή 9 ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ Ελλάδασ με την ςυμμετοχή του ΚΑΠΕ ωσ εταίροσ Διάρκεια: 1/2014-6/2016 Στόχοσ: Θ δημιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ δικτφου Δήμων και τοπικϊν επιχειρήςεων για την ανάπτυξη ςχεδίων δράςησ προϊθηςησ τησ χρήςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων (αυτοκινήτων,scooter, ποδηλάτων) και δημιουργίασ ηλεκτρικϊν ςταθμϊν ανεφοδιαςμοφ (ςυμβατικϊν ή με ΑΠΕ). Στο πλαίςιο του ζργου θα αναδειχθοφν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα τησ ηλεκτροκίνηςησ (e-mobility) και θα αναπτυχθοφν βζλτιςτεσ πρακτικζσ ολοκληρωμζνων ςχεδίων επενδφςεων/δράςεων για ηλεκτροκίνητα οχήματα και ςταθμϊν ανεφοδιαςμοφ ςε Δημοτικοφσ και εταιρικοφσ ςτόλουσ. Ποςοτικοί ςτόχοι: 9 εθνικά επιχειρηματικά μοντζλα ανάπτυξησ δικτφων ηλεκτροκίνηςησ για Δήμουσ και επιχειρήςεισ Συμμετοχή τουλάχιςτον 27 Δήμων και 108 επιχειρήςεων ςε 9 χϊρεσ 265 νζα ηλεκτρικά οχήματα ςε Δήμουσ Δράςεισ διάδοςησ με ςκοπό την πληροφόρηςη και εμπλοκή περιςότερων Δήμων και τοπικϊν επιχειρήςεων

26 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Χριςθ εναλλακτικϊν καυςίμων - Χριςθ δθμοτικϊν οχθμάτων εναλλακτικϊν καυςίμων (βιοκαυςίμων, φυςικοφ αερίου, υγραερίου, διπλοφ καυςίμου)- Εργοςταςιακά ι από μετατροπι - Βιοκαφςιμα (πρακτικά βιοντίηελ) μείωςθ από 30-80% των εκπομπϊν CO2- Απαραίτθτθ θ διακεςιμότθτα βιοντίηελ ( άνω του 7%) ςτθν περιοχι - Φυςικό αζριο ι διπλοφ καυςίμου (φυςικοφ αερίου και βενηίνθσ): ςθμαντικι μείωςθ κόςτουσ καυςίμου λόγω τιμισ ΦΑ αλλά και αυξθμζνο κόςτοσ αγοράσ, απαραίτθτθ θ διακεςιμότθτα ΦΑ ςτθν περιοχι- Επιτυχθμζνθ εφαρμογι ςε απορριμματοφόρα-δυνατότθτα χριςθσ βιοαερίου από ΧΥΤΑ μελλοντικά - Υγραζριο: ςθμαντικι μείωςθ κόςτουσ καυςίμου λόγω τιμισ υγραερίου, απαραίτθτθ θ διακεςιμότθτα πρατθρίων υγραερίου ςτθν περιοχι- Αυξθμζνθ αςφάλεια ςε ςχζςθ με το παρελκόν

27 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 5. Άλλεσ παρεμβάςεισ - «Ζξυπνα» ςυςτιματα μεταφορϊν: Ηλεκτρονικά ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ (ITS) ςε κζντρα διμων και ςε ςθμεία ςυγκζντρωςθσ πολιτϊν - Ηλεκτρονικοί πίνακεσ πλθροφόρθςθσ των οδθγϊν για τον κυκλοφοριακό φόρτο ςτισ οδοφσ του Διμου και παροχι πλθροφοριϊν - Συςτιματα GPS για τθν διαχείριςθ του δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων/δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ - Δθμιουργία διαρκϊν κζντρων πλθροφόρθςθσ αςτικισ κινθτικότθτασ ςε ςτρατθγικά ςθμεία του Διμου

28 Στέδιο Βιώζιμης πόλης - Τι πρέπει να κάνοσμε ; Τα βήμαηα ποσ πρέπει να ακολοσθήζοσμε Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφκθςθ Ζλεγχοσ

29 Σχεδιαςμόσ Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Όραμα Örebro (Σουηδία) 2025 Στο Örebro απολαμβάνουμε ζνα υψθλό επίπεδο διαβίωςθσ, υγείασ, διαλόγου και ςυμμετοχισ ςε ζνα καταπλθκτικό και κακαρό περιβάλλον μζςω βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςε αρμονία με τον κόςμο που μασ περιβάλλει (1998) Στόχοι Στοκχόλμη Πλιρθσ απεξάρτθςθ από ορυκτά καφςιμα ζωσ το 2050 Στρατθγικζσ ανά τομζα Örebro - Μείωζη επιπηώζεων ζηο κλίμα μέζω Μείωςθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ Αφξθςθσ μεριδίου ΑΠΕ Βζλτιςτθσ χριςθσ ενζργειασ Αφξθςθσ χριςθσ δθμόςιων μζςων μεταφοράσ και εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ όπωσ ποδιλατο και περπάτθμα

30 Σχεδιαςμόσ Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Καταγραφι παροφςασ κατάςταςθσ Διμου, πόρων Μετριςιμοι ςτόχοι, Key Performance Indicators (KPIs) Διαβοφλευςθ με κοινωνικοφσ εταίρουσ Δθμιουργία τμιματοσ / γραφείου υπεφκυνου για τθ λειτουργία του προγράμματοσ Δθμιουργία master plan και ίςωσ το πιο ςημαντικό Το Σχζδιο πρζπει να λειτουργεί ωσ ουςιαςτικό εργαλείο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και όχι ωσ επικοινωνιακό εργαλείο μόνο πρζπει να είναι ευζλικτο ςε απαραίτθτεσ αλλαγζσ αλλά παράλλθλα ςτακερό ωσ προσ τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ

31 Υλοποίθςθ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Ενθμζρωςθ και ενεργι ςυμμετοχι επιχειρθματικοφ κόςμου αλλά και ευρφτερου κοινοφ Τιρθςθ του Σχεδίου η όςο το δυνατό μεγαλφτερη ςυμμετοχή των δημοτϊν εγγυάται τα βζλτιςτα αποτελζςματα και τισ λιγότερεσ αντιρρήςεισ και φυςικά Η πραγματικά ενεργόσ ςυμμετοχι των Δθμοτικϊν Αρχϊν και ιδιαίτερα του Δθμάρχου και Δθμιουργία Ομάδων για άμβλυνςθ διαφορϊν μεταξφ δθμοτϊν, κατθγοριϊν επιχειρθματιϊν, κλπ.

32 Υλοποίθςθ Το παράδειγμα τησ Κζρκυρασ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Πρόςφατα καταςκευάςτθκε ςτθ Κζρκυρα, ζνα δίκτυο ποδθλατοδρόμων ενϊ παράλλθλα λειτοφργθςε και ζνα από τα πρϊτα ςυςτιματα bike-sharing ςτθν Ελλάδα!

33 Υλοποίθςθ Το παράδειγμα τησ Κζρκυρασ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Σχεδόν αμζςωσ μετά τθ λειτουργία ξεκίνθςαν τα προβλιματα με διαμαρτυρίεσ καταςτθματαρχϊν, κατοίκων και τοπικϊν αρχϊν (π.χ. νοςοκομείο). Το ποδιλατο ουςιαςτικά «ςτριμϊχτθκε» ςτο ιδθ υπάρχον δίκτυο και εφόςον δεν απομακρφνκθκαν Ι.Χ. από τουσ δρόμουσ, μοιραία οι ποδθλατόδρομοι καταργικθκαν και ξαναζγιναν parking αυτοκινιτων. Κακϊσ υπιρχε μια γενικι δυςφορία, οι αρχζσ χαλάρωςαν τα μζτρα προςταςίασ του μζτρου (πρόςτιμο για όποιον κυκλοφορεί παράνομα ςτον ποδθλατόδρομο) και ςτο τζλοσ καταργικθκαν επί τθσ ουςίασ. Δεν υπιρχε προφανϊσ επαρκισ ενθμζρωςθ οφτε ςτουσ καταςτθματάρχεσ τθσ περιοχισ για τα οφζλθ του ποδθλάτου αλλά οφτε και ςτο ευρφτερο κοινό. Σθμειϊνεται ότι παρόλα τα προβλιματα θ Κζρκυρα είναι ζνασ ιδιαίτεροσ προοριςμόσ για ξζνουσ επιςκζπτεσ, που ποδθλατοφν ςυχνά ςτθ χϊρα τουσ, λόγω των όμορφων διαδρομϊν του νθςιοφ. Παλαιότερα είχε ξεκινιςει επίςθσ πρόγραμμα ςτάκμευςθσ ςε χϊρουσ περιμετρικά τθσ πόλθσ και λεωφορεία μεταφοράσ των επιβατϊν ςτο κζντρο. Για τουσ ίδιουσ παραπάνω λόγουσ και το ςυγκεκριμζνο μζτρο ατόνθςε επίςθσ.

34 Υλοποίθςθ Το παράδειγμα τησ Καρδίτςασ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Επιτυχισ ενςωμάτωςθ ποδθλάτου ςτο ςυγκοινωνιακό δίκτυο τθσ πόλθσ τθσ Καρδίτςασ Το 70% των κατοίκων μετακινείται με ποδιλατο. Η πόλθ τθσ Καρδίτςασ κατάλλθλο μζροσ για ανάπτυξθ ποδιλατου (επίπεδθ αλλά και με προχπάρχουςα κουλτοφρα). Υποςτιριξθ από το Διμο - Εκτόσ από τουσ κατόχουσ ποδηλάτων που κυκλοφοροφν καθημερινά ςτην πόλη, ο δήμοσ Καρδίτςασ χορηγοφςε ςτον κάθε επιςκζπτη για τισ δουλειζσ του ςτο κζντρο τησ πόλησ ζνα δημοτικό ποδήλατο με την προχπόθεςη ότι θ' αφήςει το αυτοκίνητό του ς' ζναν από τουσ δημοτικοφσ υπαίθριουσ χϊρουσ ςτάθμευςησ. Εφόςον ςταθμεφςει το αυτοκίνητο, μπορεί να δανειςτεί ζνα από τα ποδήλατα που ζχει φροντίςει ο δήμοσ Καρδίτςασ να υπάρχει ςτο πάρκινγκ, προκειμζνου να κάνει τη δουλειά του και ςτη ςυνζχεια να το επιςτρζψει χωρίσ καμία οικονομική επιβάρυνςη. Λεπτομζρεια ςημαντική - Τα προςτατευτικά κολωνάκια είναι από μζταλλο και όχι από πλαςτικό, ϊςτε να μθν παραβιάηονται.

35 Παρακολοφκθςθ Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφκθςθ Ζλεγχοσ Κακοριςμόσ δεικτϊν Specific (σγκεκριμένοι. Ποιος θα κάνει τι, πού, πότε και γιατί) Measureable (Μετρήσιμοι) Attainable (Κατάλληλοι) Realistic (Ρεαλιστικοί, με έμυαση στα αποτελέσματα) Timely (Χρονικά σσγκεκριμένοι) π.χ. Στοκχόλμη: Το Δημοτικό Συμβοφλιο τησ πόλησ υιοθζτηςε τον ςτόχο τησ μείωςησ των εκπομπϊν αερίων του θερμοκηπίου ςε 3.0 τόνουσ CO2 ανά κάτοικο ζωσ το 2015 (από 4.0 το 2005)

36 Παρακολοφκθςθ - Το παράδειγμα του Αμβοφργου Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφκθςθ Ζλεγχοσ Παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ ςε ςυνεργαςία με το πανεπιςτιμιο του Wuppertal Αποτελεςματικότθτα των χρθςιμοποιοφμενων πόρων (τι αποτζλεςμα πρακτικά φζρνουν οι άνκρωποι που εργάηονται ςτο πρόγραμμα κακϊσ και τα χριματα που δαπανϊνται?) Πορεία υλοποίθςθσ προγράμματοσ (ακολουκείται το πλάνο ςτόχοι και το χρονοδιάγραμμα?) Τεχνικι επάρκεια (γίνεται για παράδειγμα χριςθ των βζλτιςτων τεχνικϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν?)

37 Παρακολοφκθςθ - Το παράδειγμα του Αμβοφργου Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Επιτόπου επικεωριςεισ Παράπλευρεσ επιπτϊςεισ (τι επιπτϊςεισ ζχουν τα μζτρα ςε κτίρια ωσ προσ π.χ. τθν ποιότθτα του αζρα ι ωσ προσ τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ?) Πόςο εμπλζκονται διάφοροι φορείσ? (ιδιαίτερα αυτοί που μποροφν να ζχουν πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα ςτισ πράξεισ τουσ π.χ. επιμελθτιρια, φορείσ εργαηομζνων, ςφλλογοι) Ποια είναι θ αποδοχι του Σχεδίου από το ευρφ κοινό? Benchmarking Που βριςκόμαςτε ςε ςχζςθ με τθν καλφτερθ πόλθ, τθ χειρότερθ αλλά και το μζςο όρο? Σθμειϊνεται ότι το Αμβοφργο είναι επίςθσ μια πολφ ςθμαντικι βιομθχανικι πόλθ

38 Το παράδειγμα του Orebro - Σουθδία Βαςικόσ ςτόχοσ του Σχεδίου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ για το 2020 είναι θ μείωςθ κατά 40% των εκπομπϊν CO2 ανά κάτοικο ςε ςχζςθ με το 2000 Ενζργειεσ πάντα με βάςθ τισ ανάγκεσ και κζλθςθ των πολιτϊν το 2004 ζγινε μεγάλθ ζρευνα και ηθτικθκε από τουσ δθμότεσ θ γνϊμθ τουσ ςχετικά με 3 πικανά ςενάρια 1 ο ζενάπιο - «Μείυζη οπίυν ηασύηηηαρ για αςηοκίνηηα μέζα ζηη πόλη, μείυζη πποζβαζιμόηηηαρ ΙΧ, βεληίυζη ζςνθηκών για ποδήλαηο, πεππάηημα και δημόζιερ ζςγκοινυνίερ (54%) 2 ο ζενάπιο - Καηάπγηζη κςκλοθοπίαρ ΙΧ ζηη πόλη (30%) 3 ο ζενάπιο Αύξηζη πποζβαζιμόηηηαρ ΙΧ ζηη πόλη (17%) Βζβαια ςε αυτζσ τισ χϊρεσ υπάρχει άλλθ κουλτοφρα ενθμζρωςθσ και ςυνεννόθςθσ μήπωσ αυτό θα ζπρεπε να είναι ο βαςικόσ ςτόχοσ ενόσ Ολοκληρωμζνου Πλάνου Βιϊςιμησ Πόλησ?

39 Μζτρα Το παράδειγμα του Orebro - Σουθδία Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (ςε κτίρια, βιομθχανία, μεταφορζσ κλπ) - 40,000 tn CO2e Απαλλαγι από το πετρζλαιο (αφορά λίγεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ) - 34,000 tn CO2e Βελτίωςθ ςυςτιματοσ Τθλεκζρμανςθσ - 37,000 tn CO2e Αιολικι ενζργεια - 46,000 tn CO2e Λεωφορεία βιοαερίου - 10,000 tn CO2e Αναςχεδιαςμόσ ςυγκοινωνιϊν που να προωκεί ποδιλατο, περπάτθμα και δθμόςιεσ μεταφορζσ - 12,000 tn CO2e Άλλα μζτρα που εντάςςονται ςε ευρφτερα μζτρα εκνικισ εμβζλειασ - 55,000 tn CO2e

40 Orebro Το κζντρο τθσ πόλθσ

41 HORIZON 2020 Το νζο Χρθματοδοτικό Εργαλείο τθσ ΕΕ Το HORIZON 2020 αποτελεί το νζο Πρόγραμμα τθσ ΕΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ (Research & Innovation [R&I]) Νζο οικονομικό εργαλείο: ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ευρϊπθσ ςτο R&I ςε παγκόςμιο επίπεδο Δίνεται βαρφτθτα ςτθ Διεκνι Συνεργαςία (επιτρζπονται διεθνείσ ςυμμετοχζσ, οι δράςεισ του HORIZON2020 με βαςικζσ χϊρεσ-κλειδιά θα επικεντρωθοφν ςτισ ςτρατηγικζσ προτεραιότητεσ τησ ΕΕ) Διάρκεια: (τα πρϊτα calls κα δθμοςιευκοφν 11/12/2013) Εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ 70 δισ Τα calls κα περιλαμβάνουν κζματα εξειδικευμζνα μεν, ευρφτερα δε, ϊςτε να επιτρζπεται μια ςειρά πικανϊν προςεγγίςεων, που ςυχνά περιλαμβάνει περιςςότερεσ από μία πικανι δράςθ! HORIZON 2020 Ενίςχυςθ του τομζα τθσ επιςτιμθσ (ζρευνα υψηλοφ επιπζδου) Ενίςχυςθ τθσ βιομθχανικισ υπεροχισ (επενδφςεισ ςε βαςικζσ τεχνολογίεσ, πρόςβαςη ςε κεφάλαια, ςτήριξη των SME s) Παροχι βοικειασ για Ευρωπαϊκά κζματα ενδιαφζροντοσ όπωσ, κλιματική αλλαγή, βιϊςιμεσ μεταφορζσ και κινητικότητα, ΑΠΕ, αςφάλεια τροφίμων, γήρανςη του πληθυςμοφ, κτλ.)

42 ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α! Μαρία Εαρκαδούλα Προϊζηαμένη ηοσ Τμήμαηος Περιβάλλονηος & Μεηαθορών Υπεύθσνη ΔΦΓ ΚΑΠΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Τηλ «Ενεργειακι Πολιτικι και Καλζσ Πρακτικζσ Εφαρμογισ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με Ορίηοντα το 2020» Ακινα Δεκζμβριοσ 2013

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Ανθή Χαραλάμποσς Ενεργειακό Γραφείο Κσπρίων Πολιτών 2 Ιαλνπαξίνπ 2014 Γήκνο Λεπθωζίαο 2 1 ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΧΩΝ (Covenant of Mayors) Τι είναι το Σφμφωνο των Δθμάρχων;

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ. Ανάπηςξη Πποζσεδίος Δπάζηρ για ηην Αειθόπο Ενέπγεια για ηο Δήμο Αποκοπώνος. Παναγιϊτα Κωνςτάντιου. Επιβλζπων: Λωάννθσ Ψαρράσ

ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ. Ανάπηςξη Πποζσεδίος Δπάζηρ για ηην Αειθόπο Ενέπγεια για ηο Δήμο Αποκοπώνος. Παναγιϊτα Κωνςτάντιου. Επιβλζπων: Λωάννθσ Ψαρράσ Ανάπηςξη Πποζσεδίος Δπάζηρ για ηην Αειθόπο Ενέπγεια για ηο Δήμο Αποκοπώνος ΔΛΡΛΩΜΑΤΛΚΘ ΕΓΑΣΛΑ Παναγιϊτα Κωνςτάντιου Επιβλζπων: Λωάννθσ Ψαρράσ Κακθγθτισ ΕΜΡ Ακινα, Λοφλιοσ 2013 Ανάπηςξη Πποζσεδίος Δπάζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Βιτζλλασ 1. Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1. Ευάγγελοσ Τοπάλησ 2. Ιορδάνησ Ξανθόπουλοσ 2

Σπφροσ Βιτζλλασ 1. Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1. Ευάγγελοσ Τοπάλησ 2. Ιορδάνησ Ξανθόπουλοσ 2 Διαχείριςη τησ Ζήτηςησ Ηλεκτρικήσ Ενζργειασ ςε Ηλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ ςε Κτίρια με Βάςη την Πρόβλεψη τησ Χρήςησ Ηλεκτρικϊν Φορτίων με Ανάλυςη Μετρητικϊν Δεδομζνων Χρήςτοσ Βιτζλλασ 1 Μθχανολόγοσ & Αεροναυπθγόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βιώσιμη Κινητικότητα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Θεματική Ενότητα: Βιώσιμη Κινητικότητα ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Βιώσιμη Κινητικότητα Περίοδος Β Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B ΠΕΡΙΟΔΟΤ Β. Ο ΧΕΔΙΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα