Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν"

Transcript

1 Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν Μαρία Εαρκαδούλα Προϊζηαμένη ηοσ Τμήμαηος Περιβάλλονηος & Μεηαθορών «Ενεργειακι Πολιτικι και Καλζσ Πρακτικζσ Εφαρμογισ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με Ορίηοντα το 2020» Ακινα Δεκζμβριοσ 2013

2 Αρμοδιότθτεσ Υπθρεςίεσ Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ & Μεταφορϊν Συμμετοχι ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ευρωπαϊκά και εκνικά προγράμματα ςχετικά με περιβάλλον μεταφορζσ Προϊκθςθ ςτθν Ελλάδα των διεκνϊν βζλτιςτων πρακτικϊν ςχετικά με μεταφορζσ / περιβάλλον και εξοικονόμθςθ ενζργειασ Σφμβουλοσ τθσ Πολιτείασ ςε κζματα μεταφορϊν και περιβάλλοντοσ Συμμετοχι ςε εκνικζσ επιτροπζσ ςχετικζσ με μεταφορζσ Συμμετοχι ςε διεκνείσ ομάδεσ εργαςίασ ςχετικζσ με μεταφορζσ Εκπόνθςθ μελετϊν ςε κζματα μεταφορϊν και περιβάλλοντοσ

3 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Πριν τθν επιλογι κατάλλθλων παρεμβάςεων: Χαρακτθριςτικά ηιτθςθσ και απαιτιςεων ςχετικά με τθν αςτικι κινθτικότθτα και τουσ τρόπουσ μεταφοράσ. Συγκριτικι αξιολόγθςθ και κυρίαρχεσ τάςεισ. Ποια είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά του δικτφου τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ; Βακμόσ ανάπτυξθσ και επάρκειασ; Πϊσ αναπτφςςεται/εξελίςςεται θ χριςθ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ; Υπάρχουν προβλιματα κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ ι/και ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ; Επάρκεια/καταλλθλότθτα δθμόςιων χϊρων για πεηοφσ και ποδθλάτεσ; Πρωτοβουλίεσ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμόσ κινθτικότθτασ. Πρωτοβουλίεσ προϊκθςθσ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ, τθσ ποδθλαςίασ και πεηοπορίασ.

4 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Αφορά οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ (όπου υπάρχουν) Τα ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ πρζπει να βαςίηονται ςτθν πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ (δθμοτικόσ ςτόλοσ ι δθμόςιεσ μεταφορζσ) ι ςε εκτιμιςεισ που βαςίηονται ςτισ διανυόμενεσ αποςτάςεισ ςτο οδικό δίκτυο του ΟΤΑ. Δεν απαιτείται να περιλαμβάνεται θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςε οδοφσ που δεν ανικουν ςτθν ευκφνθ του διμου (π.χ. Εκνικζσ Οδοί, Αυτοκινθτόδρομοι) και για υπεραςτικοφσ ςιδθρόδρομουσ. Δυνατότθτα ειςαγωγισ για τοπικζσ καλάςςιεσ ςυγκοινωνίεσ, αγροτικά οχιματα και ειδικά οχιματα καταςκευϊν εφόςον ζχουν δθλωκεί ςτο ςχζδιο δράςθσ. Εάν είναι δυνατόν, τα ςτοιχεία πρζπει να αναλφονται ςτισ ακόλουκεσ τρεισ υποκατθγορίεσ: «Δημοτικόσ ςτόλοσ»: οχιματα τα οποία ανικουν και χρθςιμοποιοφνται από τον οργανιςμό/τισ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ «Δημόςιεσ μεταφορζσ»: λεωφορεία, τροχιόδρομοι, υπόγειοσ ςιδθρόδρομοσ, αςτικόσ ςιδθρόδρομοσ «Ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ»: αυτι θ κατθγορία περιλαμβάνει όλεσ τισ οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ ςτθν περιοχι του οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που δεν προςδιορίηονται παραπάνω (π.χ. αυτοκίνθτα και εμπορευματικι κυκλοφορία).

5 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 ΒΑΣΙΚΟ ΗΘΤΟΥΜΕΝΟ: Ο υπολογιςμόσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και εκπομπϊν CO 2 του ςυςτιματοσ μεταφορϊν του Διμου (δθμοτικόσ ςτόλοσ, δθμόςιεσ μεταφορζσ, ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ) ανά τφπο οχιματοσ (ΙΧ, Φορτθγό, Λεωφορείο, Δίκυκλο) & ανά τφπο καυςίμου (βενηίνθ, diesel, φυςικό αζριο, κλπ.) ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: το ενεργειακό όφελοσ & μείωςθ των εκπομπϊν από τισ προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ςτο Στρατθγικό Σχζδιο ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ

6 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Υπολογιςμόσ ενεργειακοφ οφζλουσ και μείωςθσ CO2 παρεμβάςεων με: Απευκείασ με υπολογιςμό των εκτιμϊμενων εξοικονομοφμενων λίτρων καυςίμου (βενηίνθ,diesel κλπ.) ςε παρεμβάςεισ που αφοροφν οχιματα Εμμζςωσ με τον υπολογιςμό των εξοικονομοφμενων λίτρων από τθ εκτιμϊμενθ μείωςθ χριςθσ/διανυόμενων χιλιομζτρων από ιδιωτικά μζςα ι αφξθςθσ του μεριδίου χριςθσ ΜΜΜ και εναλλακτικϊν μζςων ςε παρεμβάςεισ μθ τεχνικοφ χαρακτιρα Κατ εκτίμθςθ με ποςοςτιαίο βακμό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ παρεμβάςεων με τεκμθρίωςθ από τθ διεκνι βιβλιογραφία ι ςχετικζσ μελζτεσ Υπολογιςμόσ εκπομπϊν CO 2 μζςω τησ εξοικονόμηςησ καυςίμου με χρήςη ςυντελεςτϊν από Τεχνικό Παράρτημα ΣΔΑΕ

7 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Απαιτοφμενα Βαςικά Μεγζκθ Υπολογιςμϊν: Α. Αριθμόσ Οχημάτων ανά τφπο οχήματοσ και καυςίμου ςτα όρια του Δήμου Δθμοτικόσ Στόλοσ: Από τα αρχεία του Διμου Δθμόςιεσ Μεταφορζσ: Από τον διαχειριςτι/εσ των ΜΜΜ ι κατ εκτίμθςθ με βάςθ των αρικμό γραμμϊν ΜΜΜ Ιδιωτικζσ & Εμπορικζσ Μεταφορζσ: Εκτίμθςθ από εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ζρευνεσ μεταφορϊν- νοικοκυριϊν (ΕΛΣΤΑΤ), υπάρχουςεσ μελζτεσ ι αρχεία του Διμου, Δ/νςθ Τροχαίασ, Υπ.Μεταφορϊν, Αυτόματα ςυςτιματα καταγραφισ-διζλευςθσ οχθμάτων Στθ χριςθ των παραπάνω δεδομζνων κα πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ αν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία αντιπροςωπεφουν τον πραγματικό αρικμό ιδιωτικϊν οχθμάτων που κινοφνται εντόσ του ΟΤΑ και να τροποποιθκοφν αναλόγωσ.

8 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Β. Διανυόμενα χιλιόμετρα/ζτοσ ανά όχημα ςτα όρια του Δήμου Δημοτικόσ Στόλοσ: Από τα οδόμετρα των οχθμάτων του Διμου και πικανϊσ από ςχετικά αρχεία ι μελζτεσ του Διμου Δημόςιεσ Μεταφορζσ: Από τον διαχειριςτι/εσ των ΜΜΜ ι κατ εκτίμθςθ με βάςθ το μικοσ γραμμϊν ΜΜΜ του Διμου με βάςθ τθ ςυχνότθτα δρομολογίων Ιδιωτικζσ & Εμπορικζσ Μεταφορζσ: Από εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ζρευνεσ μεταφορϊννοικοκυριϊν (ΕΛΣΤΑΤ), υπάρχουςεσ μελζτεσ, Δ/νςθ Τροχαίασ, ΥΠΕΚΑ, Υπ.Μεταφορϊν Στθ χριςθ των παραπάνω δεδομζνων κα πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ αν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία αντιπροςωπεφουν τα πραγματικά διανυόμενα χιλιόμετρα ιδιωτικϊν οχθμάτων που κινοφνται εντόσ του ΟΤΑ και να τροποποιθκοφν αναλόγωσ. Π.χ τα km ενόσ φορτθγοφ εντόσ ενόσ αςτικοφ Διμου διαφζρουν ςθμαντικά από τον εκνικό μζςο όρο

9 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Γ. Μζςη Κατανάλωςη καυςίμου ανά όχημα (λτ/100χλμ ή λτ/χλμ) Δημοτικόσ Στόλοσ: Ανά όχθμα από τα αρχεία του Διμου(τιμολόγια αγοράσ καυςίμωνμετατροπι ςε ενζργεια) ι εναλλακτικά από τα πρατιρια που προμθκεφεται ο δθμοτικόσ ςτόλοσ Δημόςιεσ Μεταφορζσ: Από τον διαχειριςτι/εσ των ΜΜΜ ι κατ εκτίμθςθ με βάςθ εκνικοφσ μζςουσ όρουσ αςτικϊν ΜΜΜ από μελζτεσ και ςτατιςτικά ςτοιχεία Ιδιωτικζσ & Εμπορικζσ Μεταφορζσ: Από εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία (μζςοι όροι), επίςθμα ςτοιχεία καταςκευαςτϊν, ςυνεντεφξεισ ςε δείγμα οδθγϊν όλων των τφπων οχθμάτων. Προςοχι! Τα επίςθμα ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν διαφζρουν ςθμαντικά ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ αςτικοφ κφκλου και κυκλοφοριακοφ φόρτου. Απαιτείται εκτίμθςθ για τθν πραγματικι κατανάλωςθ ςε επίπεδο Διμου και ανά τφπο οχιματοσ

10 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των Μεταφορϊν Παρεμβάςεισ ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: Α. Παρεμβάςεισ ςτα οχήματα του Δημοτικοφ Στόλου Β. Παρεμβάςεισ ςτη δημοτική/δημόςια ςυγκοινωνία Γ. Παρεμβάςεισ ςτισ μετακινήςεισ ιδιωτικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν εντόσ του Δήμου

11 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 1. Μείωςθ τθσ ανάγκθσ για μετακίνθςθ Ολοκλθρωμζνοσ και αποτελεςματικόσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ με προϊκθςθ τθσ αςτικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνεσ ςτισ δθμόςιεσ μεταφορζσ, το περπάτθμα και το ποδιλατο (ειδικά ςε περιοχζσ υπό ανάπλαςθ ι νεόδμθτεσ) Εφαρμογι/Ενίςχυςθ των νζων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ (ICT) ςτισ ςυναλλαγζσ των δθμοτϊν με τισ υπθρεςίεσ του διμου ϊςτε να μειωκοφν οι μετακινιςεισ των δθμοτϊν προσ και από τισ υπθρεςίεσ του Διμου (τθλεφωνικζσ πλθροφορίεσ, ιςτοςελίδα διμου, on-line εξυπθρζτθςθ πολιτϊν, χριςθ SMS, ενίςχυςθ ΚΕΠ) Ενίςχυςθ των εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ για μικρζσ αποςτάςεισ με μζτρα αποτροπισ τθσ χριςθσ ΙΧ Προςεκτικι μελζτθ νζων υποδομϊν ϊςτε να μθν ενιςχφουν τθ χριςθ του ΙΧ Περιοριςμόσ τθσ χριςθσ δθμοτικϊν οχθμάτων: Αναμόρφωςθ δρομολογίων και ωραρίου απορριμματοφόρων, βαρζων οχθμάτων και υπθρεςιακϊν οχθμάτων με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου

12 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 2. Αφξθςθ τθσ χριςθσ εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ Αφξθςθ τθσ χριςθσ των Δθμοτικϊν/Δθμοςίων Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ: Βαςικόσ Παράγοντασ Επιτυχίασ : Ενίςχυςθ τθσ πυκνότθτασ του δικτφου ΜΜΜ (όπου είναι εφικτό) Επιλογι παρεμβάςεων: με βάςθ τθν ανάλυςθ των εμποδίων και παραγόντων που αποτρζπουν τουσ δθμότεσ να μετακινοφνται με ΜΜΜ (κίνδυνοσ αναποτελεςματικϊν παρεμβάςεων) Ανάγκθ επικαιροποιθμζνθσ ςυγκοινωνιακισ μελζτθσ Συνικθ προβλιματα: - Μθ επαρκισ ςυχνότθτα και αξιοπιςτία δρομολογίων - Λανκαςμζνθ χωροκζτθςθ ςτάςεων, κακι κατάςταςθ ςτάςεων - Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ και αγοράσ ειςιτθρίων - Ζλλειψθ ςτακμϊν μετεπιβιβάςεων και μθ αποτελεςματικϊν ςυνδζςεων με άλλα μζςα ΜΜΜ

13 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ΜΜΜ: Διενζργεια ζρευνασ μετακινιςεων εντόσ του Διμου με ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ (ερωτθματολόγια, internet, τθλεφωνικά) με ςκοπό τον εντοπιςμό προβλθμάτων και επιλογι διορκωτικϊν παρεμβάςεων Πραγματοποίθςθ διαρκοφσ εκςτρατείασ πλθροφόρθςθσ για τα οφζλθ και τισ δυνατότθτεσ μετακινιςεων εντόσ ι εκτόσ του Διμου (ειδικά για μθ χριςτεσ ΜΜΜ)- Δθμιουργία τθλεφωνικισ γραμμισ εξυπθρζτθςθσ/ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ για τα ΜΜΜ και προτάςεισ για βελτίωςθ Εντοπιςμόσ αναγκϊν και ευαιςκθτοποίθςθ διαφορετικϊν target groups (μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, εργαηόμενων) Βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ, ςυχνότθτασ και ποιότθτασ των ΜΜΜ Πλθροφόρθςθ ςτθ ςτάςθ με ςτατικά ι δυναμικά ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ-χριςθ τθλεματικισ για τθν πλθροφόρθςθ επιβατϊν και διαχείριςθ του ςτόλου

14 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ΜΜΜ: Μζτρα προτεραιότθτασ ςτθν κίνθςθ των ΜΜΜ ςτουσ δρόμουσ των Διμων (λεωφορειολωρίδεσ, οδοί αποκλειςτικισ κίνθςθσ ΜΜΜ/ποδιλατο) με ςκοπό τθ μείωςθ του χρόνου και τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ των ΜΜΜ Δρομολόγθςθ ΜΜΜ προσ χϊρουσ υψθλισ ςυγκζντρωςθσ μετακινοφμενων (εκπαιδευτικά ιδρφματα, νοςοκομεία, υπθρεςίεσ, ακλθτικά κζντρα, τουριςτικοφσ ι αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κλπ.)- Παράλλθλθ αποτροπι χριςθσ ΙΧ με μζτρα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ Εφαρμογι ζκτακτων γραμμϊν/δρομολογίων ςε μεμονωμζνεσ εκδθλϊςεισ με υψθλι ςυγκζντρωςθ επιςκεπτϊν (π.χ ςε ακλθτικά και πολιτιςτικά κζντρα)- Παράλλθλθ αποτροπι χριςθσ ΙΧ με μζτρα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ Συνεργαςία με διαχειριςτζσ δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και άλλουσ γειτονικοφσ Διμουσ/Δθμοτικζσ Συγκοινωνίεσ

15 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ποδιλατο: Υιοκζτθςθ του ποδθλάτου ωσ μζςου μεταφοράσ ίςθσ ςθμαςίασ όπωσ τα ΙΧ και τα ΜΜΜ ςτο ςφςτθμα μεταφορϊν μιασ πόλθσ- μακροπρόκεςμα ςτον χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό ενόσ Διμου Δθμιουργία δικτφου ποδθλατοδρόμων ι επιλεγμζνων οδϊν με υποδομζσ για ποδιλατο με κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και ςυντιρθςθσ κακϊσ και αςτυνόμευςθσ- Παρεμβάςεισ υψθλοφ αλλά και πολφ χαμθλοφ κόςτουσ (χρωματιςμόσ υπάρχοντοσ οδοςτρϊματοσ) Δθμιουργία ςχιματοσ κοινόχρθςτων ποδθλάτων (bike-sharing) με ευκφνθ του Διμου ι ιδιωτικισ εταιρείασ Προϊκθςθ δράςεων και εκδθλϊςεων για το ποδιλατο και υποςτιριξθ ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν (ποδθλατικοί ςφλλογοι)

16 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ποδιλατο: Δίκτυο ποδθλατοδρόμων: - Συμπλθρωματικό προσ τα ΜΜΜ με οδεφςεισ προσ ςτάςεισ/ςτακμοφσ μετεπιβίβαςθσ με κζςεισ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων - Δίκτυο ποδθλατοδρόμων μικρϊν και μεςαίων αποςτάςεων (<5km) που κα εξυπθρετεί ςτοχευμζνεσ μετακινιςεισ εντόσ του Διμου (ςχολεία, εμπορικά κζντρα πόλεων, ακλθτικά κζντρα, χϊρουσ αναψυχισ κλπ.) - Για λόγουσ αςφαλείασ κατά προτίμθςθ όχι ςε αςτικζσ λεωφόρουσ και οδοφσ υψθλισ κυκλοφορίασ αλλά ςε δευτερεφοντεσ οδοφσ ειδικά όταν γίνεται χριςθ του υπάρχοντοσ οδοςτρϊματοσ. - Χριςθ ειδικϊν διαχωριςτικϊν μεταξφ οδοςτρϊματοσ για οχιματα και ποδιλατα - Εναλλακτικά και μερικϊσ ςε πεηοδρομία όταν το πλάτοσ πεηοδρομίου το επιτρζπει και δεν προκαλοφνται προβλιματα ςτουσ πεηοφσ

17 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για βάδιςμα: Υιοκζτθςθ του βαδίςματοσ ωσ τρόπου μετακίνθςθσ (μικρϊν αποςτάςεων) ίςθσ ςθμαςίασ όπωσ τα ΙΧ και τα ΜΜΜ ςτο ςφςτθμα μεταφορϊν μιασ πόλθσμακροπρόκεςμα ςτον χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό ενόσ Διμου Δθμιουργία δικτφου πεηοδρόμων, οδϊν αποκλειςτικισ κυκλοφορίασ πεηϊν θ οδϊν ιπιασ κυκλοφορίασ με προτεραιότθτα ςτουσ πεηοφσ- Παρεμβάςεισ υψθλοφ αλλά και πολφ χαμθλοφ κόςτουσ (αποκλειςμόσ υφιςτάμενων οδϊν από τθ χριςθ ιδιωτικϊν μζςων Εφαρμογι κυρίωσ ςτα κζντρα των πόλεων, ςε εμπορικοφσ δρόμουσ και ςε ςθμεία υψθλισ ςυγκζντρωςθσ πολιτϊν ωσ μζςο αποτροπισ τθσ χριςθσ ιδιωτικϊν μζςων- Δυνατότθτα για εφαρμογι οριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδασ Εφαρμογι ςε δίκτυα βαδίςματοσ μικρϊν αποςτάςεων προσ ςτάςεισ και ςτακμοφσ ΜΜΜ ςε ςυνζργια με δίκτυα ποδθλατοδρόμων

18 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 3. Αποτροπι τθσ χριςθσ ιδιωτικϊν μζςων μεταφοράσ Διαχειριςτικά μζτρα που κάνουν μθ ελκυςτικι τθ χριςθ ιδιωτικϊν μζςων: Διαχείριςη ή Απαγόρευςη κυκλοφορίασ ςε επιλεγμζνεσ οδοφσ-περιοχζσ του Δήμου με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Ανάληψη διαχειριςτικϊν μζτρων κατόπιν ςχετικήσ μελζτησ με ςκοπό την αποτροπή τησ μετάθεςησ του κυκλοφοριακοφ φόρτου ςε άλλεσ οδοφσ- Συνζργεια με ΜΜΜ, ποδήλατο και βάδιςμα και κατάλληλη διαχείριςη ςτάθμευςησ. Σ.ς η παροχή υψηλοφ αριθμοφ θζςεων ςτάθμευςησ οδηγεί ςτην ενίςχυςη χρήςησ ΙΧ Οικονομικά μζτρα που αυξάνουν το κόςτοσ ςτάκμευςθσ ι χριςθσ: Επιβολή αςτικϊν διοδίων και χρονοχρζωςη ςτάθμευςησ με ςκοπό την αποτροπή τησ χρήςησ ΙΧ ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ-κυρίωσ κζντρο πόλησ και χϊρουσ υψηλήσ επιςκεψιμότητασ. Μζριμνα για μόνιμουσ κατοίκουσ και επαγγελματικά οχήματα. Μζτρα ευαιςκθτοποίθςθσ υπαλλιλων και δθμοτϊν για χριςθ εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ: Εκςτρατείεσ πληροφόρηςησ και περιβαλλοντικήσ ευαιςθητοποίηςησ οδηγϊν. Car-pooling (ςυνεπιβατιςμόσ). Car-sharing (κοινόχρηςτο αυτοκίνητο)

19 Τι είναι το CAR-SHARING Πρόκειται ςτθν ουςία για βραχυχρόνια μίςκωςθ αυτοκινιτου αλλά ο πελάτθσ ςυνδζεται με τθν εταιρεία ωσ μζλοσ και όχι ωσ περιςταςιακόσ χριςτθσ Πϊσ λειτουργεί: Ο χριςτθσ που ενδιαφζρεται για τθν υπθρεςία car-sharing εγγράφεται ςτθν εταιρεία ωσ μζλοσ και υπογράφει ςχετικά ζντυπα ενϊ παραλαμβάνει κωδικοφσ και μια smart card Μπορεί να κάνει κράτθςθ για διάφορα οχιματα ςε ςτακμοφσ ςτθ πόλθ μζςω τθλεφϊνου ι internet Στθ ςυνζχεια με τθ smart card ξεκλειδϊνει το όχθμα και το χρθςιμοποιεί ςφμφωνα με τθ κράτθςθ, επιςτρζφοντασ το όχθμα ςτο ίδιο προκακοριςμζνο ςθμείο Κατά τθ διαδρομι, ειδικά τεχνολογικά εργαλεία πλθροφορικισ ςτζλνουν online δεδομζνα ςτθν εταιρεία ςχετικά με τα διανυκζντα χιλιόμετρα και το χρόνο διαδρομισ Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, θ εταιρεία αποςτζλλει λογαριαςμό ςτον πελάτθ ςτο τζλοσ του μινα

20 Car-Sharing και νζα αντίλθψθ κινθτικότθτασ - Βιϊςιμθ Πόλθ 1 κοινόχρθςτο αυτοκίνθτο υποκακιςτά 4-8 ιδιόκτθτα οχιματα, με αποτζλεςμα: Απελεςθέπυζη σώπος για ππάζινο Απελεςθέπυζη σώπυν ζηάθμεςζηρ με μικπό κόζηορ Μείυζη εκπομπών CO 2 Μείυζη αημοζθαιπικών πύπυν Μείυζη μεηαθοπικού κόζηοςρ Ενϊ παραμζνει θ ευελιξία που προςφζρει ζνα αυτοκίνθτο

21 Που πετυχαίνει το Car-Sharing Από διάφορεσ ζρευνεσ ςτο εξωτερικό προκφπτει ότι το car-sharing λειτουργεί καλφτερα και πετυχαίνει ςε: Πεπιοσέρ με ςτηλή πςκνόηηηα πληθςζμού Πεπιοσέρ με μεγάλη δςζκολία ή ςτηλό κόζηορ ζηάθμεςζηρ Πεπιοσέρ με νοικοκςπιά πος διαθέηοςν λίγα αςηοκίνηηα ή πος κάνοςν πολύ απαιή σπήζη ηυν 2 υν οσημάηυν ηοςρ Πεπιοσέρ με καλή πποζβαζιμόηηηα από ηοςρ ςπόλοιποςρ ηπόποςρ μεηαθοπάρ Γενικά ηο car-sharing είναι αποδοηικό γι αςηούρ πος διανύοςν λιγόηεπα από km εηηζίυρ με ηο ιδιόκηηηο όσημα ηοςρ

22 Πρόταςθ εφαρμογισ ςχιματοσ Car-Sharing ςε Διμο Προτιμθτζο είναι να γίνει κατά τα πρότυπα τθσ Ιταλίασ, δθλαδι επιχείρθςθ με μετόχουσ τον Διμο, τθν εταιρεία που επιβλζπει τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ και ιδιϊτθ επενδυτι Ζρευνα ςτουσ δθμότεσ και ςυνεργαςία με κεντρικά ςθμεία ςτθ πόλθ (εμπορικοί δρόμοι, εμπορικά κζντρα, κομβικοί ςτακμοί δθμόςιων μεταφορϊν ) ϊςτε να εντοπιςτοφν τα βζλτιςτα ςθμεία ςτάκμευςθσ των κοινόχρθςτων αυτοκινιτων Εξαςφάλιςθ οχθμάτων και ορκισ λειτουργίασ εταιρείασ (κακαριότθτα, ςυνζπεια με πελάτεσ, λογικζσ τιμζσ, ενθμζρωςθ) Ευρεία ενθμζρωςθ κοινοφ (εκδθλϊςεισ, φυλλάδια, τοπικό ραδιόφωνο και τθλεόραςθ ) ωσ προσ τθ λειτουργία και τα οφζλθ Ενθμζρωςθ άλλων κλάδων ότι το car-sharing δεν αποτελεί απειλι (π.χ. ταξί, ΚΤΕΛ) Παρακολοφκθςθ προγράμματοσ, επίλυςθ προβλθμάτων, ενθμζρωςθ κοινοφ ωσ προσ αποτελζςματα Εικόνα: Αρμονική ςυνφπαρξη εταιριϊν car-sharing, taxi και τραμ ςτη Βρζμη

23 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 4. Μείωςθ των εκπομπϊν δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν οχθμάτων Οικονομικι οδιγθςθ (Εco-driving) - - Μζςθ εξοικονόμθςθ καυςίμου 15% και μείωςθ των εκπομπϊν CO2 με εφαρμογι απλϊν τεχνικϊν και κανόνων οικονομικισ οδιγθςθσ - Αποδεδειγμζνθ αποτελεςματικότθτα και χαμθλό ζωσ μθδενικό κόςτοσ - Εφαρμογι ςε όλα τα οχιματα (ΙΧ, φορτθγά, λεωφορεία) - Για ορκι εφαρμογι τθσ παρζμβαςθσ απαιτείται θ καταγραφι τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου των οχθμάτων/οδθγϊν (βάςθ δεδομζνων κατανάλωςθσ καυςίμου) ι ςε επίπεδο ςτόλου - Δράςεισ πλθροφόρθςθσ και εκπαίδευςθσ οδθγϊν για τθν υιοκζτθςθ οικονομικοφ τρόπου οδιγθςθσ- Αποτροπι μικρϊν μετακινιςεων με υπθρεςιακά οχιματα - Παροχι κινιτρων και βραβείων ςτουσ οδθγοφσ (π.χ. Χρθματικό ι άλλο ζπακλο για τον πιο οικονομικό οδθγό)

24 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Ενεργειακά αποδοτικά οχιματα νζασ τεχνολογίασ - Αγορά και χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν δθμοτικϊν οχθμάτων (μικροφ κυβιςμοφ, υβριδικά, θλεκτρικά) με αποτελεςματικότθτα ζωσ και 50% ςτθν μείωςθ κατανάλωςθσ καυςίμου και εκπομπϊν CO2 - Προτεραιότθτα ςτθν αντικατάςταςθ α) παλαιϊν ενεργοβόρων οχθμάτων (κυρίωσ βαρζων) και β) οχθμάτων που διανφουν πολλά χιλιόμετρα μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ καυςίμου ταχφτερθ αποπλθρωμι επζνδυςθσ - Παροχι κινιτρων και διαχειριςτικϊν μζτρων προσ τουσ δθμότεσ για αγορά αποδοτικϊν οχθμάτων (κζςεισ ςτάκμευςθσ, κυκλοφορία ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κλπ.) - Επζνδυςθ ςε θλεκτρικά οχιματα με ςυμβατικοφσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ ι ςτακμοφσ από ΑΠΕ

25 Νζο ζργο: EMOBILITY WORKS ΙΕΕ 2013 EMOBILITY WORKS: «Integration of e-vehicles in European municipalities & businesses» Συντονιςτισ: Grazer ENERGIEAgentur (Αυςτρία). Συμμετοχή 9 ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ Ελλάδασ με την ςυμμετοχή του ΚΑΠΕ ωσ εταίροσ Διάρκεια: 1/2014-6/2016 Στόχοσ: Θ δημιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ δικτφου Δήμων και τοπικϊν επιχειρήςεων για την ανάπτυξη ςχεδίων δράςησ προϊθηςησ τησ χρήςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων (αυτοκινήτων,scooter, ποδηλάτων) και δημιουργίασ ηλεκτρικϊν ςταθμϊν ανεφοδιαςμοφ (ςυμβατικϊν ή με ΑΠΕ). Στο πλαίςιο του ζργου θα αναδειχθοφν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα τησ ηλεκτροκίνηςησ (e-mobility) και θα αναπτυχθοφν βζλτιςτεσ πρακτικζσ ολοκληρωμζνων ςχεδίων επενδφςεων/δράςεων για ηλεκτροκίνητα οχήματα και ςταθμϊν ανεφοδιαςμοφ ςε Δημοτικοφσ και εταιρικοφσ ςτόλουσ. Ποςοτικοί ςτόχοι: 9 εθνικά επιχειρηματικά μοντζλα ανάπτυξησ δικτφων ηλεκτροκίνηςησ για Δήμουσ και επιχειρήςεισ Συμμετοχή τουλάχιςτον 27 Δήμων και 108 επιχειρήςεων ςε 9 χϊρεσ 265 νζα ηλεκτρικά οχήματα ςε Δήμουσ Δράςεισ διάδοςησ με ςκοπό την πληροφόρηςη και εμπλοκή περιςότερων Δήμων και τοπικϊν επιχειρήςεων

26 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Χριςθ εναλλακτικϊν καυςίμων - Χριςθ δθμοτικϊν οχθμάτων εναλλακτικϊν καυςίμων (βιοκαυςίμων, φυςικοφ αερίου, υγραερίου, διπλοφ καυςίμου)- Εργοςταςιακά ι από μετατροπι - Βιοκαφςιμα (πρακτικά βιοντίηελ) μείωςθ από 30-80% των εκπομπϊν CO2- Απαραίτθτθ θ διακεςιμότθτα βιοντίηελ ( άνω του 7%) ςτθν περιοχι - Φυςικό αζριο ι διπλοφ καυςίμου (φυςικοφ αερίου και βενηίνθσ): ςθμαντικι μείωςθ κόςτουσ καυςίμου λόγω τιμισ ΦΑ αλλά και αυξθμζνο κόςτοσ αγοράσ, απαραίτθτθ θ διακεςιμότθτα ΦΑ ςτθν περιοχι- Επιτυχθμζνθ εφαρμογι ςε απορριμματοφόρα-δυνατότθτα χριςθσ βιοαερίου από ΧΥΤΑ μελλοντικά - Υγραζριο: ςθμαντικι μείωςθ κόςτουσ καυςίμου λόγω τιμισ υγραερίου, απαραίτθτθ θ διακεςιμότθτα πρατθρίων υγραερίου ςτθν περιοχι- Αυξθμζνθ αςφάλεια ςε ςχζςθ με το παρελκόν

27 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 5. Άλλεσ παρεμβάςεισ - «Ζξυπνα» ςυςτιματα μεταφορϊν: Ηλεκτρονικά ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ (ITS) ςε κζντρα διμων και ςε ςθμεία ςυγκζντρωςθσ πολιτϊν - Ηλεκτρονικοί πίνακεσ πλθροφόρθςθσ των οδθγϊν για τον κυκλοφοριακό φόρτο ςτισ οδοφσ του Διμου και παροχι πλθροφοριϊν - Συςτιματα GPS για τθν διαχείριςθ του δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων/δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ - Δθμιουργία διαρκϊν κζντρων πλθροφόρθςθσ αςτικισ κινθτικότθτασ ςε ςτρατθγικά ςθμεία του Διμου

28 Στέδιο Βιώζιμης πόλης - Τι πρέπει να κάνοσμε ; Τα βήμαηα ποσ πρέπει να ακολοσθήζοσμε Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφκθςθ Ζλεγχοσ

29 Σχεδιαςμόσ Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Όραμα Örebro (Σουηδία) 2025 Στο Örebro απολαμβάνουμε ζνα υψθλό επίπεδο διαβίωςθσ, υγείασ, διαλόγου και ςυμμετοχισ ςε ζνα καταπλθκτικό και κακαρό περιβάλλον μζςω βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςε αρμονία με τον κόςμο που μασ περιβάλλει (1998) Στόχοι Στοκχόλμη Πλιρθσ απεξάρτθςθ από ορυκτά καφςιμα ζωσ το 2050 Στρατθγικζσ ανά τομζα Örebro - Μείωζη επιπηώζεων ζηο κλίμα μέζω Μείωςθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ Αφξθςθσ μεριδίου ΑΠΕ Βζλτιςτθσ χριςθσ ενζργειασ Αφξθςθσ χριςθσ δθμόςιων μζςων μεταφοράσ και εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ όπωσ ποδιλατο και περπάτθμα

30 Σχεδιαςμόσ Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Καταγραφι παροφςασ κατάςταςθσ Διμου, πόρων Μετριςιμοι ςτόχοι, Key Performance Indicators (KPIs) Διαβοφλευςθ με κοινωνικοφσ εταίρουσ Δθμιουργία τμιματοσ / γραφείου υπεφκυνου για τθ λειτουργία του προγράμματοσ Δθμιουργία master plan και ίςωσ το πιο ςημαντικό Το Σχζδιο πρζπει να λειτουργεί ωσ ουςιαςτικό εργαλείο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και όχι ωσ επικοινωνιακό εργαλείο μόνο πρζπει να είναι ευζλικτο ςε απαραίτθτεσ αλλαγζσ αλλά παράλλθλα ςτακερό ωσ προσ τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ

31 Υλοποίθςθ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Ενθμζρωςθ και ενεργι ςυμμετοχι επιχειρθματικοφ κόςμου αλλά και ευρφτερου κοινοφ Τιρθςθ του Σχεδίου η όςο το δυνατό μεγαλφτερη ςυμμετοχή των δημοτϊν εγγυάται τα βζλτιςτα αποτελζςματα και τισ λιγότερεσ αντιρρήςεισ και φυςικά Η πραγματικά ενεργόσ ςυμμετοχι των Δθμοτικϊν Αρχϊν και ιδιαίτερα του Δθμάρχου και Δθμιουργία Ομάδων για άμβλυνςθ διαφορϊν μεταξφ δθμοτϊν, κατθγοριϊν επιχειρθματιϊν, κλπ.

32 Υλοποίθςθ Το παράδειγμα τησ Κζρκυρασ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Πρόςφατα καταςκευάςτθκε ςτθ Κζρκυρα, ζνα δίκτυο ποδθλατοδρόμων ενϊ παράλλθλα λειτοφργθςε και ζνα από τα πρϊτα ςυςτιματα bike-sharing ςτθν Ελλάδα!

33 Υλοποίθςθ Το παράδειγμα τησ Κζρκυρασ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Σχεδόν αμζςωσ μετά τθ λειτουργία ξεκίνθςαν τα προβλιματα με διαμαρτυρίεσ καταςτθματαρχϊν, κατοίκων και τοπικϊν αρχϊν (π.χ. νοςοκομείο). Το ποδιλατο ουςιαςτικά «ςτριμϊχτθκε» ςτο ιδθ υπάρχον δίκτυο και εφόςον δεν απομακρφνκθκαν Ι.Χ. από τουσ δρόμουσ, μοιραία οι ποδθλατόδρομοι καταργικθκαν και ξαναζγιναν parking αυτοκινιτων. Κακϊσ υπιρχε μια γενικι δυςφορία, οι αρχζσ χαλάρωςαν τα μζτρα προςταςίασ του μζτρου (πρόςτιμο για όποιον κυκλοφορεί παράνομα ςτον ποδθλατόδρομο) και ςτο τζλοσ καταργικθκαν επί τθσ ουςίασ. Δεν υπιρχε προφανϊσ επαρκισ ενθμζρωςθ οφτε ςτουσ καταςτθματάρχεσ τθσ περιοχισ για τα οφζλθ του ποδθλάτου αλλά οφτε και ςτο ευρφτερο κοινό. Σθμειϊνεται ότι παρόλα τα προβλιματα θ Κζρκυρα είναι ζνασ ιδιαίτεροσ προοριςμόσ για ξζνουσ επιςκζπτεσ, που ποδθλατοφν ςυχνά ςτθ χϊρα τουσ, λόγω των όμορφων διαδρομϊν του νθςιοφ. Παλαιότερα είχε ξεκινιςει επίςθσ πρόγραμμα ςτάκμευςθσ ςε χϊρουσ περιμετρικά τθσ πόλθσ και λεωφορεία μεταφοράσ των επιβατϊν ςτο κζντρο. Για τουσ ίδιουσ παραπάνω λόγουσ και το ςυγκεκριμζνο μζτρο ατόνθςε επίςθσ.

34 Υλοποίθςθ Το παράδειγμα τησ Καρδίτςασ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Επιτυχισ ενςωμάτωςθ ποδθλάτου ςτο ςυγκοινωνιακό δίκτυο τθσ πόλθσ τθσ Καρδίτςασ Το 70% των κατοίκων μετακινείται με ποδιλατο. Η πόλθ τθσ Καρδίτςασ κατάλλθλο μζροσ για ανάπτυξθ ποδιλατου (επίπεδθ αλλά και με προχπάρχουςα κουλτοφρα). Υποςτιριξθ από το Διμο - Εκτόσ από τουσ κατόχουσ ποδηλάτων που κυκλοφοροφν καθημερινά ςτην πόλη, ο δήμοσ Καρδίτςασ χορηγοφςε ςτον κάθε επιςκζπτη για τισ δουλειζσ του ςτο κζντρο τησ πόλησ ζνα δημοτικό ποδήλατο με την προχπόθεςη ότι θ' αφήςει το αυτοκίνητό του ς' ζναν από τουσ δημοτικοφσ υπαίθριουσ χϊρουσ ςτάθμευςησ. Εφόςον ςταθμεφςει το αυτοκίνητο, μπορεί να δανειςτεί ζνα από τα ποδήλατα που ζχει φροντίςει ο δήμοσ Καρδίτςασ να υπάρχει ςτο πάρκινγκ, προκειμζνου να κάνει τη δουλειά του και ςτη ςυνζχεια να το επιςτρζψει χωρίσ καμία οικονομική επιβάρυνςη. Λεπτομζρεια ςημαντική - Τα προςτατευτικά κολωνάκια είναι από μζταλλο και όχι από πλαςτικό, ϊςτε να μθν παραβιάηονται.

35 Παρακολοφκθςθ Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφκθςθ Ζλεγχοσ Κακοριςμόσ δεικτϊν Specific (σγκεκριμένοι. Ποιος θα κάνει τι, πού, πότε και γιατί) Measureable (Μετρήσιμοι) Attainable (Κατάλληλοι) Realistic (Ρεαλιστικοί, με έμυαση στα αποτελέσματα) Timely (Χρονικά σσγκεκριμένοι) π.χ. Στοκχόλμη: Το Δημοτικό Συμβοφλιο τησ πόλησ υιοθζτηςε τον ςτόχο τησ μείωςησ των εκπομπϊν αερίων του θερμοκηπίου ςε 3.0 τόνουσ CO2 ανά κάτοικο ζωσ το 2015 (από 4.0 το 2005)

36 Παρακολοφκθςθ - Το παράδειγμα του Αμβοφργου Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφκθςθ Ζλεγχοσ Παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ ςε ςυνεργαςία με το πανεπιςτιμιο του Wuppertal Αποτελεςματικότθτα των χρθςιμοποιοφμενων πόρων (τι αποτζλεςμα πρακτικά φζρνουν οι άνκρωποι που εργάηονται ςτο πρόγραμμα κακϊσ και τα χριματα που δαπανϊνται?) Πορεία υλοποίθςθσ προγράμματοσ (ακολουκείται το πλάνο ςτόχοι και το χρονοδιάγραμμα?) Τεχνικι επάρκεια (γίνεται για παράδειγμα χριςθ των βζλτιςτων τεχνικϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν?)

37 Παρακολοφκθςθ - Το παράδειγμα του Αμβοφργου Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Επιτόπου επικεωριςεισ Παράπλευρεσ επιπτϊςεισ (τι επιπτϊςεισ ζχουν τα μζτρα ςε κτίρια ωσ προσ π.χ. τθν ποιότθτα του αζρα ι ωσ προσ τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ?) Πόςο εμπλζκονται διάφοροι φορείσ? (ιδιαίτερα αυτοί που μποροφν να ζχουν πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα ςτισ πράξεισ τουσ π.χ. επιμελθτιρια, φορείσ εργαηομζνων, ςφλλογοι) Ποια είναι θ αποδοχι του Σχεδίου από το ευρφ κοινό? Benchmarking Που βριςκόμαςτε ςε ςχζςθ με τθν καλφτερθ πόλθ, τθ χειρότερθ αλλά και το μζςο όρο? Σθμειϊνεται ότι το Αμβοφργο είναι επίςθσ μια πολφ ςθμαντικι βιομθχανικι πόλθ

38 Το παράδειγμα του Orebro - Σουθδία Βαςικόσ ςτόχοσ του Σχεδίου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ για το 2020 είναι θ μείωςθ κατά 40% των εκπομπϊν CO2 ανά κάτοικο ςε ςχζςθ με το 2000 Ενζργειεσ πάντα με βάςθ τισ ανάγκεσ και κζλθςθ των πολιτϊν το 2004 ζγινε μεγάλθ ζρευνα και ηθτικθκε από τουσ δθμότεσ θ γνϊμθ τουσ ςχετικά με 3 πικανά ςενάρια 1 ο ζενάπιο - «Μείυζη οπίυν ηασύηηηαρ για αςηοκίνηηα μέζα ζηη πόλη, μείυζη πποζβαζιμόηηηαρ ΙΧ, βεληίυζη ζςνθηκών για ποδήλαηο, πεππάηημα και δημόζιερ ζςγκοινυνίερ (54%) 2 ο ζενάπιο - Καηάπγηζη κςκλοθοπίαρ ΙΧ ζηη πόλη (30%) 3 ο ζενάπιο Αύξηζη πποζβαζιμόηηηαρ ΙΧ ζηη πόλη (17%) Βζβαια ςε αυτζσ τισ χϊρεσ υπάρχει άλλθ κουλτοφρα ενθμζρωςθσ και ςυνεννόθςθσ μήπωσ αυτό θα ζπρεπε να είναι ο βαςικόσ ςτόχοσ ενόσ Ολοκληρωμζνου Πλάνου Βιϊςιμησ Πόλησ?

39 Μζτρα Το παράδειγμα του Orebro - Σουθδία Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (ςε κτίρια, βιομθχανία, μεταφορζσ κλπ) - 40,000 tn CO2e Απαλλαγι από το πετρζλαιο (αφορά λίγεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ) - 34,000 tn CO2e Βελτίωςθ ςυςτιματοσ Τθλεκζρμανςθσ - 37,000 tn CO2e Αιολικι ενζργεια - 46,000 tn CO2e Λεωφορεία βιοαερίου - 10,000 tn CO2e Αναςχεδιαςμόσ ςυγκοινωνιϊν που να προωκεί ποδιλατο, περπάτθμα και δθμόςιεσ μεταφορζσ - 12,000 tn CO2e Άλλα μζτρα που εντάςςονται ςε ευρφτερα μζτρα εκνικισ εμβζλειασ - 55,000 tn CO2e

40 Orebro Το κζντρο τθσ πόλθσ

41 HORIZON 2020 Το νζο Χρθματοδοτικό Εργαλείο τθσ ΕΕ Το HORIZON 2020 αποτελεί το νζο Πρόγραμμα τθσ ΕΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ (Research & Innovation [R&I]) Νζο οικονομικό εργαλείο: ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ευρϊπθσ ςτο R&I ςε παγκόςμιο επίπεδο Δίνεται βαρφτθτα ςτθ Διεκνι Συνεργαςία (επιτρζπονται διεθνείσ ςυμμετοχζσ, οι δράςεισ του HORIZON2020 με βαςικζσ χϊρεσ-κλειδιά θα επικεντρωθοφν ςτισ ςτρατηγικζσ προτεραιότητεσ τησ ΕΕ) Διάρκεια: (τα πρϊτα calls κα δθμοςιευκοφν 11/12/2013) Εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ 70 δισ Τα calls κα περιλαμβάνουν κζματα εξειδικευμζνα μεν, ευρφτερα δε, ϊςτε να επιτρζπεται μια ςειρά πικανϊν προςεγγίςεων, που ςυχνά περιλαμβάνει περιςςότερεσ από μία πικανι δράςθ! HORIZON 2020 Ενίςχυςθ του τομζα τθσ επιςτιμθσ (ζρευνα υψηλοφ επιπζδου) Ενίςχυςθ τθσ βιομθχανικισ υπεροχισ (επενδφςεισ ςε βαςικζσ τεχνολογίεσ, πρόςβαςη ςε κεφάλαια, ςτήριξη των SME s) Παροχι βοικειασ για Ευρωπαϊκά κζματα ενδιαφζροντοσ όπωσ, κλιματική αλλαγή, βιϊςιμεσ μεταφορζσ και κινητικότητα, ΑΠΕ, αςφάλεια τροφίμων, γήρανςη του πληθυςμοφ, κτλ.)

42 ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α! Μαρία Εαρκαδούλα Προϊζηαμένη ηοσ Τμήμαηος Περιβάλλονηος & Μεηαθορών Υπεύθσνη ΔΦΓ ΚΑΠΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Τηλ «Ενεργειακι Πολιτικι και Καλζσ Πρακτικζσ Εφαρμογισ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με Ορίηοντα το 2020» Ακινα Δεκζμβριοσ 2013

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ

ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ. Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ ΔΘΜΟΣ ΡΕΝΤΕΛΘΣ Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ Μάρτιοσ 2014 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΘ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ...1 1.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΘΜΑΧΩΝ... 1 1.2 ΤΟ ΕΓΟ SEAP-PLUS... 2 1.3 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «φςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Παρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων υναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Παππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ

ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΤΟΡΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 ΤΣΔ ΑΓΛΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ 2015 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το παρόν αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» 3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκησ Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

0 Ειςαγωγι. Σο πλαίςιο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. τόχοι Κοινοτικισ Αρχισ... 2. 1 Αναπτυξιακι και χωροταξικι φυςιογνωμία τθσ Οίασ...

0 Ειςαγωγι. Σο πλαίςιο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. τόχοι Κοινοτικισ Αρχισ... 2. 1 Αναπτυξιακι και χωροταξικι φυςιογνωμία τθσ Οίασ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΣΗ 0 Ειςαγωγι. Σο πλαίςιο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. τόχοι Κοινοτικισ Αρχισ... 2 1 Αναπτυξιακι και χωροταξικι φυςιογνωμία τθσ Οίασ... 3 2 Ανάλυςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ... 6 2.1 Οδικό

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ,

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ, ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2011 Υεβρουάριος 2012 1 ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 2011 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΘΣ ΑΝΔΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΘΣ ΑΝΔΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΤΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ «Αξιολόγηςη περιβαλλοντικήσ ποιότητασ των οδών ςε επιλεγμζνη περιοχή του δήμου Χανίων με χρήςη GIS» ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΘΣ ΑΝΔΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010

Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ 2010 Έκθεςη Βιωςιμότητασ Polis Park 2010 Περιεχόμενα Μινυμα Γενικοφ Διευκυντι... 3 1 Η Εταιρία μασ... 4 2 τρατθγικι Βιωςιμότθτασ... 9 3 Αγορά... 12 4 Εργαηόμενοι... 21 5 Ρεριβάλλον...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: φντομθ περίλθψθ Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα