Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν"

Transcript

1 Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν Μαρία Εαρκαδούλα Προϊζηαμένη ηοσ Τμήμαηος Περιβάλλονηος & Μεηαθορών «Ενεργειακι Πολιτικι και Καλζσ Πρακτικζσ Εφαρμογισ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με Ορίηοντα το 2020» Ακινα Δεκζμβριοσ 2013

2 Αρμοδιότθτεσ Υπθρεςίεσ Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ & Μεταφορϊν Συμμετοχι ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα ευρωπαϊκά και εκνικά προγράμματα ςχετικά με περιβάλλον μεταφορζσ Προϊκθςθ ςτθν Ελλάδα των διεκνϊν βζλτιςτων πρακτικϊν ςχετικά με μεταφορζσ / περιβάλλον και εξοικονόμθςθ ενζργειασ Σφμβουλοσ τθσ Πολιτείασ ςε κζματα μεταφορϊν και περιβάλλοντοσ Συμμετοχι ςε εκνικζσ επιτροπζσ ςχετικζσ με μεταφορζσ Συμμετοχι ςε διεκνείσ ομάδεσ εργαςίασ ςχετικζσ με μεταφορζσ Εκπόνθςθ μελετϊν ςε κζματα μεταφορϊν και περιβάλλοντοσ

3 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Πριν τθν επιλογι κατάλλθλων παρεμβάςεων: Χαρακτθριςτικά ηιτθςθσ και απαιτιςεων ςχετικά με τθν αςτικι κινθτικότθτα και τουσ τρόπουσ μεταφοράσ. Συγκριτικι αξιολόγθςθ και κυρίαρχεσ τάςεισ. Ποια είναι τα κφρια χαρακτθριςτικά του δικτφου τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ; Βακμόσ ανάπτυξθσ και επάρκειασ; Πϊσ αναπτφςςεται/εξελίςςεται θ χριςθ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ; Υπάρχουν προβλιματα κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ ι/και ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ; Επάρκεια/καταλλθλότθτα δθμόςιων χϊρων για πεηοφσ και ποδθλάτεσ; Πρωτοβουλίεσ διαχείριςθσ και ςχεδιαςμόσ κινθτικότθτασ. Πρωτοβουλίεσ προϊκθςθσ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ, τθσ ποδθλαςίασ και πεηοπορίασ.

4 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Αφορά οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ (όπου υπάρχουν) Τα ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ πρζπει να βαςίηονται ςτθν πραγματικι κατανάλωςθ ενζργειασ (δθμοτικόσ ςτόλοσ ι δθμόςιεσ μεταφορζσ) ι ςε εκτιμιςεισ που βαςίηονται ςτισ διανυόμενεσ αποςτάςεισ ςτο οδικό δίκτυο του ΟΤΑ. Δεν απαιτείται να περιλαμβάνεται θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςε οδοφσ που δεν ανικουν ςτθν ευκφνθ του διμου (π.χ. Εκνικζσ Οδοί, Αυτοκινθτόδρομοι) και για υπεραςτικοφσ ςιδθρόδρομουσ. Δυνατότθτα ειςαγωγισ για τοπικζσ καλάςςιεσ ςυγκοινωνίεσ, αγροτικά οχιματα και ειδικά οχιματα καταςκευϊν εφόςον ζχουν δθλωκεί ςτο ςχζδιο δράςθσ. Εάν είναι δυνατόν, τα ςτοιχεία πρζπει να αναλφονται ςτισ ακόλουκεσ τρεισ υποκατθγορίεσ: «Δημοτικόσ ςτόλοσ»: οχιματα τα οποία ανικουν και χρθςιμοποιοφνται από τον οργανιςμό/τισ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ «Δημόςιεσ μεταφορζσ»: λεωφορεία, τροχιόδρομοι, υπόγειοσ ςιδθρόδρομοσ, αςτικόσ ςιδθρόδρομοσ «Ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ»: αυτι θ κατθγορία περιλαμβάνει όλεσ τισ οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ ςτθν περιοχι του οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που δεν προςδιορίηονται παραπάνω (π.χ. αυτοκίνθτα και εμπορευματικι κυκλοφορία).

5 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 ΒΑΣΙΚΟ ΗΘΤΟΥΜΕΝΟ: Ο υπολογιςμόσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και εκπομπϊν CO 2 του ςυςτιματοσ μεταφορϊν του Διμου (δθμοτικόσ ςτόλοσ, δθμόςιεσ μεταφορζσ, ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ) ανά τφπο οχιματοσ (ΙΧ, Φορτθγό, Λεωφορείο, Δίκυκλο) & ανά τφπο καυςίμου (βενηίνθ, diesel, φυςικό αζριο, κλπ.) ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: το ενεργειακό όφελοσ & μείωςθ των εκπομπϊν από τισ προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ ςτο Στρατθγικό Σχζδιο ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ

6 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Υπολογιςμόσ ενεργειακοφ οφζλουσ και μείωςθσ CO2 παρεμβάςεων με: Απευκείασ με υπολογιςμό των εκτιμϊμενων εξοικονομοφμενων λίτρων καυςίμου (βενηίνθ,diesel κλπ.) ςε παρεμβάςεισ που αφοροφν οχιματα Εμμζςωσ με τον υπολογιςμό των εξοικονομοφμενων λίτρων από τθ εκτιμϊμενθ μείωςθ χριςθσ/διανυόμενων χιλιομζτρων από ιδιωτικά μζςα ι αφξθςθσ του μεριδίου χριςθσ ΜΜΜ και εναλλακτικϊν μζςων ςε παρεμβάςεισ μθ τεχνικοφ χαρακτιρα Κατ εκτίμθςθ με ποςοςτιαίο βακμό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ παρεμβάςεων με τεκμθρίωςθ από τθ διεκνι βιβλιογραφία ι ςχετικζσ μελζτεσ Υπολογιςμόσ εκπομπϊν CO 2 μζςω τησ εξοικονόμηςησ καυςίμου με χρήςη ςυντελεςτϊν από Τεχνικό Παράρτημα ΣΔΑΕ

7 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Απαιτοφμενα Βαςικά Μεγζκθ Υπολογιςμϊν: Α. Αριθμόσ Οχημάτων ανά τφπο οχήματοσ και καυςίμου ςτα όρια του Δήμου Δθμοτικόσ Στόλοσ: Από τα αρχεία του Διμου Δθμόςιεσ Μεταφορζσ: Από τον διαχειριςτι/εσ των ΜΜΜ ι κατ εκτίμθςθ με βάςθ των αρικμό γραμμϊν ΜΜΜ Ιδιωτικζσ & Εμπορικζσ Μεταφορζσ: Εκτίμθςθ από εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ζρευνεσ μεταφορϊν- νοικοκυριϊν (ΕΛΣΤΑΤ), υπάρχουςεσ μελζτεσ ι αρχεία του Διμου, Δ/νςθ Τροχαίασ, Υπ.Μεταφορϊν, Αυτόματα ςυςτιματα καταγραφισ-διζλευςθσ οχθμάτων Στθ χριςθ των παραπάνω δεδομζνων κα πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ αν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία αντιπροςωπεφουν τον πραγματικό αρικμό ιδιωτικϊν οχθμάτων που κινοφνται εντόσ του ΟΤΑ και να τροποποιθκοφν αναλόγωσ.

8 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Β. Διανυόμενα χιλιόμετρα/ζτοσ ανά όχημα ςτα όρια του Δήμου Δημοτικόσ Στόλοσ: Από τα οδόμετρα των οχθμάτων του Διμου και πικανϊσ από ςχετικά αρχεία ι μελζτεσ του Διμου Δημόςιεσ Μεταφορζσ: Από τον διαχειριςτι/εσ των ΜΜΜ ι κατ εκτίμθςθ με βάςθ το μικοσ γραμμϊν ΜΜΜ του Διμου με βάςθ τθ ςυχνότθτα δρομολογίων Ιδιωτικζσ & Εμπορικζσ Μεταφορζσ: Από εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ζρευνεσ μεταφορϊννοικοκυριϊν (ΕΛΣΤΑΤ), υπάρχουςεσ μελζτεσ, Δ/νςθ Τροχαίασ, ΥΠΕΚΑ, Υπ.Μεταφορϊν Στθ χριςθ των παραπάνω δεδομζνων κα πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ αν τα ςτατιςτικά ςτοιχεία αντιπροςωπεφουν τα πραγματικά διανυόμενα χιλιόμετρα ιδιωτικϊν οχθμάτων που κινοφνται εντόσ του ΟΤΑ και να τροποποιθκοφν αναλόγωσ. Π.χ τα km ενόσ φορτθγοφ εντόσ ενόσ αςτικοφ Διμου διαφζρουν ςθμαντικά από τον εκνικό μζςο όρο

9 Απογραφι κατανάλωςθσ Ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 Γ. Μζςη Κατανάλωςη καυςίμου ανά όχημα (λτ/100χλμ ή λτ/χλμ) Δημοτικόσ Στόλοσ: Ανά όχθμα από τα αρχεία του Διμου(τιμολόγια αγοράσ καυςίμωνμετατροπι ςε ενζργεια) ι εναλλακτικά από τα πρατιρια που προμθκεφεται ο δθμοτικόσ ςτόλοσ Δημόςιεσ Μεταφορζσ: Από τον διαχειριςτι/εσ των ΜΜΜ ι κατ εκτίμθςθ με βάςθ εκνικοφσ μζςουσ όρουσ αςτικϊν ΜΜΜ από μελζτεσ και ςτατιςτικά ςτοιχεία Ιδιωτικζσ & Εμπορικζσ Μεταφορζσ: Από εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία (μζςοι όροι), επίςθμα ςτοιχεία καταςκευαςτϊν, ςυνεντεφξεισ ςε δείγμα οδθγϊν όλων των τφπων οχθμάτων. Προςοχι! Τα επίςθμα ςτοιχεία των καταςκευαςτϊν διαφζρουν ςθμαντικά ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ αςτικοφ κφκλου και κυκλοφοριακοφ φόρτου. Απαιτείται εκτίμθςθ για τθν πραγματικι κατανάλωςθ ςε επίπεδο Διμου και ανά τφπο οχιματοσ

10 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των Μεταφορϊν Παρεμβάςεισ ςε τρεισ βαςικοφσ άξονεσ: Α. Παρεμβάςεισ ςτα οχήματα του Δημοτικοφ Στόλου Β. Παρεμβάςεισ ςτη δημοτική/δημόςια ςυγκοινωνία Γ. Παρεμβάςεισ ςτισ μετακινήςεισ ιδιωτικϊν εμπορευματικϊν μεταφορϊν εντόσ του Δήμου

11 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 1. Μείωςθ τθσ ανάγκθσ για μετακίνθςθ Ολοκλθρωμζνοσ και αποτελεςματικόσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ με προϊκθςθ τθσ αςτικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνεσ ςτισ δθμόςιεσ μεταφορζσ, το περπάτθμα και το ποδιλατο (ειδικά ςε περιοχζσ υπό ανάπλαςθ ι νεόδμθτεσ) Εφαρμογι/Ενίςχυςθ των νζων τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ (ICT) ςτισ ςυναλλαγζσ των δθμοτϊν με τισ υπθρεςίεσ του διμου ϊςτε να μειωκοφν οι μετακινιςεισ των δθμοτϊν προσ και από τισ υπθρεςίεσ του Διμου (τθλεφωνικζσ πλθροφορίεσ, ιςτοςελίδα διμου, on-line εξυπθρζτθςθ πολιτϊν, χριςθ SMS, ενίςχυςθ ΚΕΠ) Ενίςχυςθ των εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ για μικρζσ αποςτάςεισ με μζτρα αποτροπισ τθσ χριςθσ ΙΧ Προςεκτικι μελζτθ νζων υποδομϊν ϊςτε να μθν ενιςχφουν τθ χριςθ του ΙΧ Περιοριςμόσ τθσ χριςθσ δθμοτικϊν οχθμάτων: Αναμόρφωςθ δρομολογίων και ωραρίου απορριμματοφόρων, βαρζων οχθμάτων και υπθρεςιακϊν οχθμάτων με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου

12 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 2. Αφξθςθ τθσ χριςθσ εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ Αφξθςθ τθσ χριςθσ των Δθμοτικϊν/Δθμοςίων Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ: Βαςικόσ Παράγοντασ Επιτυχίασ : Ενίςχυςθ τθσ πυκνότθτασ του δικτφου ΜΜΜ (όπου είναι εφικτό) Επιλογι παρεμβάςεων: με βάςθ τθν ανάλυςθ των εμποδίων και παραγόντων που αποτρζπουν τουσ δθμότεσ να μετακινοφνται με ΜΜΜ (κίνδυνοσ αναποτελεςματικϊν παρεμβάςεων) Ανάγκθ επικαιροποιθμζνθσ ςυγκοινωνιακισ μελζτθσ Συνικθ προβλιματα: - Μθ επαρκισ ςυχνότθτα και αξιοπιςτία δρομολογίων - Λανκαςμζνθ χωροκζτθςθ ςτάςεων, κακι κατάςταςθ ςτάςεων - Ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ και αγοράσ ειςιτθρίων - Ζλλειψθ ςτακμϊν μετεπιβιβάςεων και μθ αποτελεςματικϊν ςυνδζςεων με άλλα μζςα ΜΜΜ

13 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ΜΜΜ: Διενζργεια ζρευνασ μετακινιςεων εντόσ του Διμου με ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ (ερωτθματολόγια, internet, τθλεφωνικά) με ςκοπό τον εντοπιςμό προβλθμάτων και επιλογι διορκωτικϊν παρεμβάςεων Πραγματοποίθςθ διαρκοφσ εκςτρατείασ πλθροφόρθςθσ για τα οφζλθ και τισ δυνατότθτεσ μετακινιςεων εντόσ ι εκτόσ του Διμου (ειδικά για μθ χριςτεσ ΜΜΜ)- Δθμιουργία τθλεφωνικισ γραμμισ εξυπθρζτθςθσ/ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ για τα ΜΜΜ και προτάςεισ για βελτίωςθ Εντοπιςμόσ αναγκϊν και ευαιςκθτοποίθςθ διαφορετικϊν target groups (μακθτϊν, ςπουδαςτϊν, εργαηόμενων) Βελτίωςθ τθσ αξιοπιςτίασ, ςυχνότθτασ και ποιότθτασ των ΜΜΜ Πλθροφόρθςθ ςτθ ςτάςθ με ςτατικά ι δυναμικά ςυςτιματα πλθροφόρθςθσ-χριςθ τθλεματικισ για τθν πλθροφόρθςθ επιβατϊν και διαχείριςθ του ςτόλου

14 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ΜΜΜ: Μζτρα προτεραιότθτασ ςτθν κίνθςθ των ΜΜΜ ςτουσ δρόμουσ των Διμων (λεωφορειολωρίδεσ, οδοί αποκλειςτικισ κίνθςθσ ΜΜΜ/ποδιλατο) με ςκοπό τθ μείωςθ του χρόνου και τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ των ΜΜΜ Δρομολόγθςθ ΜΜΜ προσ χϊρουσ υψθλισ ςυγκζντρωςθσ μετακινοφμενων (εκπαιδευτικά ιδρφματα, νοςοκομεία, υπθρεςίεσ, ακλθτικά κζντρα, τουριςτικοφσ ι αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κλπ.)- Παράλλθλθ αποτροπι χριςθσ ΙΧ με μζτρα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ Εφαρμογι ζκτακτων γραμμϊν/δρομολογίων ςε μεμονωμζνεσ εκδθλϊςεισ με υψθλι ςυγκζντρωςθ επιςκεπτϊν (π.χ ςε ακλθτικά και πολιτιςτικά κζντρα)- Παράλλθλθ αποτροπι χριςθσ ΙΧ με μζτρα διαχείριςθσ κυκλοφορίασ και ςτάκμευςθσ Συνεργαςία με διαχειριςτζσ δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και άλλουσ γειτονικοφσ Διμουσ/Δθμοτικζσ Συγκοινωνίεσ

15 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ποδιλατο: Υιοκζτθςθ του ποδθλάτου ωσ μζςου μεταφοράσ ίςθσ ςθμαςίασ όπωσ τα ΙΧ και τα ΜΜΜ ςτο ςφςτθμα μεταφορϊν μιασ πόλθσ- μακροπρόκεςμα ςτον χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό ενόσ Διμου Δθμιουργία δικτφου ποδθλατοδρόμων ι επιλεγμζνων οδϊν με υποδομζσ για ποδιλατο με κατάλλθλεσ προδιαγραφζσ αςφάλειασ και ςυντιρθςθσ κακϊσ και αςτυνόμευςθσ- Παρεμβάςεισ υψθλοφ αλλά και πολφ χαμθλοφ κόςτουσ (χρωματιςμόσ υπάρχοντοσ οδοςτρϊματοσ) Δθμιουργία ςχιματοσ κοινόχρθςτων ποδθλάτων (bike-sharing) με ευκφνθ του Διμου ι ιδιωτικισ εταιρείασ Προϊκθςθ δράςεων και εκδθλϊςεων για το ποδιλατο και υποςτιριξθ ιδιωτικϊν πρωτοβουλιϊν (ποδθλατικοί ςφλλογοι)

16 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για ποδιλατο: Δίκτυο ποδθλατοδρόμων: - Συμπλθρωματικό προσ τα ΜΜΜ με οδεφςεισ προσ ςτάςεισ/ςτακμοφσ μετεπιβίβαςθσ με κζςεισ ςτάκμευςθσ ποδθλάτων - Δίκτυο ποδθλατοδρόμων μικρϊν και μεςαίων αποςτάςεων (<5km) που κα εξυπθρετεί ςτοχευμζνεσ μετακινιςεισ εντόσ του Διμου (ςχολεία, εμπορικά κζντρα πόλεων, ακλθτικά κζντρα, χϊρουσ αναψυχισ κλπ.) - Για λόγουσ αςφαλείασ κατά προτίμθςθ όχι ςε αςτικζσ λεωφόρουσ και οδοφσ υψθλισ κυκλοφορίασ αλλά ςε δευτερεφοντεσ οδοφσ ειδικά όταν γίνεται χριςθ του υπάρχοντοσ οδοςτρϊματοσ. - Χριςθ ειδικϊν διαχωριςτικϊν μεταξφ οδοςτρϊματοσ για οχιματα και ποδιλατα - Εναλλακτικά και μερικϊσ ςε πεηοδρομία όταν το πλάτοσ πεηοδρομίου το επιτρζπει και δεν προκαλοφνται προβλιματα ςτουσ πεηοφσ

17 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Παρεμβάςεισ για βάδιςμα: Υιοκζτθςθ του βαδίςματοσ ωσ τρόπου μετακίνθςθσ (μικρϊν αποςτάςεων) ίςθσ ςθμαςίασ όπωσ τα ΙΧ και τα ΜΜΜ ςτο ςφςτθμα μεταφορϊν μιασ πόλθσμακροπρόκεςμα ςτον χωροταξικό και πολεοδομικό ςχεδιαςμό ενόσ Διμου Δθμιουργία δικτφου πεηοδρόμων, οδϊν αποκλειςτικισ κυκλοφορίασ πεηϊν θ οδϊν ιπιασ κυκλοφορίασ με προτεραιότθτα ςτουσ πεηοφσ- Παρεμβάςεισ υψθλοφ αλλά και πολφ χαμθλοφ κόςτουσ (αποκλειςμόσ υφιςτάμενων οδϊν από τθ χριςθ ιδιωτικϊν μζςων Εφαρμογι κυρίωσ ςτα κζντρα των πόλεων, ςε εμπορικοφσ δρόμουσ και ςε ςθμεία υψθλισ ςυγκζντρωςθσ πολιτϊν ωσ μζςο αποτροπισ τθσ χριςθσ ιδιωτικϊν μζςων- Δυνατότθτα για εφαρμογι οριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ τθσ εβδομάδασ Εφαρμογι ςε δίκτυα βαδίςματοσ μικρϊν αποςτάςεων προσ ςτάςεισ και ςτακμοφσ ΜΜΜ ςε ςυνζργια με δίκτυα ποδθλατοδρόμων

18 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 3. Αποτροπι τθσ χριςθσ ιδιωτικϊν μζςων μεταφοράσ Διαχειριςτικά μζτρα που κάνουν μθ ελκυςτικι τθ χριςθ ιδιωτικϊν μζςων: Διαχείριςη ή Απαγόρευςη κυκλοφορίασ ςε επιλεγμζνεσ οδοφσ-περιοχζσ του Δήμου με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Ανάληψη διαχειριςτικϊν μζτρων κατόπιν ςχετικήσ μελζτησ με ςκοπό την αποτροπή τησ μετάθεςησ του κυκλοφοριακοφ φόρτου ςε άλλεσ οδοφσ- Συνζργεια με ΜΜΜ, ποδήλατο και βάδιςμα και κατάλληλη διαχείριςη ςτάθμευςησ. Σ.ς η παροχή υψηλοφ αριθμοφ θζςεων ςτάθμευςησ οδηγεί ςτην ενίςχυςη χρήςησ ΙΧ Οικονομικά μζτρα που αυξάνουν το κόςτοσ ςτάκμευςθσ ι χριςθσ: Επιβολή αςτικϊν διοδίων και χρονοχρζωςη ςτάθμευςησ με ςκοπό την αποτροπή τησ χρήςησ ΙΧ ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ-κυρίωσ κζντρο πόλησ και χϊρουσ υψηλήσ επιςκεψιμότητασ. Μζριμνα για μόνιμουσ κατοίκουσ και επαγγελματικά οχήματα. Μζτρα ευαιςκθτοποίθςθσ υπαλλιλων και δθμοτϊν για χριςθ εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ: Εκςτρατείεσ πληροφόρηςησ και περιβαλλοντικήσ ευαιςθητοποίηςησ οδηγϊν. Car-pooling (ςυνεπιβατιςμόσ). Car-sharing (κοινόχρηςτο αυτοκίνητο)

19 Τι είναι το CAR-SHARING Πρόκειται ςτθν ουςία για βραχυχρόνια μίςκωςθ αυτοκινιτου αλλά ο πελάτθσ ςυνδζεται με τθν εταιρεία ωσ μζλοσ και όχι ωσ περιςταςιακόσ χριςτθσ Πϊσ λειτουργεί: Ο χριςτθσ που ενδιαφζρεται για τθν υπθρεςία car-sharing εγγράφεται ςτθν εταιρεία ωσ μζλοσ και υπογράφει ςχετικά ζντυπα ενϊ παραλαμβάνει κωδικοφσ και μια smart card Μπορεί να κάνει κράτθςθ για διάφορα οχιματα ςε ςτακμοφσ ςτθ πόλθ μζςω τθλεφϊνου ι internet Στθ ςυνζχεια με τθ smart card ξεκλειδϊνει το όχθμα και το χρθςιμοποιεί ςφμφωνα με τθ κράτθςθ, επιςτρζφοντασ το όχθμα ςτο ίδιο προκακοριςμζνο ςθμείο Κατά τθ διαδρομι, ειδικά τεχνολογικά εργαλεία πλθροφορικισ ςτζλνουν online δεδομζνα ςτθν εταιρεία ςχετικά με τα διανυκζντα χιλιόμετρα και το χρόνο διαδρομισ Με βάςθ τα παραπάνω ςτοιχεία, θ εταιρεία αποςτζλλει λογαριαςμό ςτον πελάτθ ςτο τζλοσ του μινα

20 Car-Sharing και νζα αντίλθψθ κινθτικότθτασ - Βιϊςιμθ Πόλθ 1 κοινόχρθςτο αυτοκίνθτο υποκακιςτά 4-8 ιδιόκτθτα οχιματα, με αποτζλεςμα: Απελεςθέπυζη σώπος για ππάζινο Απελεςθέπυζη σώπυν ζηάθμεςζηρ με μικπό κόζηορ Μείυζη εκπομπών CO 2 Μείυζη αημοζθαιπικών πύπυν Μείυζη μεηαθοπικού κόζηοςρ Ενϊ παραμζνει θ ευελιξία που προςφζρει ζνα αυτοκίνθτο

21 Που πετυχαίνει το Car-Sharing Από διάφορεσ ζρευνεσ ςτο εξωτερικό προκφπτει ότι το car-sharing λειτουργεί καλφτερα και πετυχαίνει ςε: Πεπιοσέρ με ςτηλή πςκνόηηηα πληθςζμού Πεπιοσέρ με μεγάλη δςζκολία ή ςτηλό κόζηορ ζηάθμεςζηρ Πεπιοσέρ με νοικοκςπιά πος διαθέηοςν λίγα αςηοκίνηηα ή πος κάνοςν πολύ απαιή σπήζη ηυν 2 υν οσημάηυν ηοςρ Πεπιοσέρ με καλή πποζβαζιμόηηηα από ηοςρ ςπόλοιποςρ ηπόποςρ μεηαθοπάρ Γενικά ηο car-sharing είναι αποδοηικό γι αςηούρ πος διανύοςν λιγόηεπα από km εηηζίυρ με ηο ιδιόκηηηο όσημα ηοςρ

22 Πρόταςθ εφαρμογισ ςχιματοσ Car-Sharing ςε Διμο Προτιμθτζο είναι να γίνει κατά τα πρότυπα τθσ Ιταλίασ, δθλαδι επιχείρθςθ με μετόχουσ τον Διμο, τθν εταιρεία που επιβλζπει τισ δθμόςιεσ μεταφορζσ και ιδιϊτθ επενδυτι Ζρευνα ςτουσ δθμότεσ και ςυνεργαςία με κεντρικά ςθμεία ςτθ πόλθ (εμπορικοί δρόμοι, εμπορικά κζντρα, κομβικοί ςτακμοί δθμόςιων μεταφορϊν ) ϊςτε να εντοπιςτοφν τα βζλτιςτα ςθμεία ςτάκμευςθσ των κοινόχρθςτων αυτοκινιτων Εξαςφάλιςθ οχθμάτων και ορκισ λειτουργίασ εταιρείασ (κακαριότθτα, ςυνζπεια με πελάτεσ, λογικζσ τιμζσ, ενθμζρωςθ) Ευρεία ενθμζρωςθ κοινοφ (εκδθλϊςεισ, φυλλάδια, τοπικό ραδιόφωνο και τθλεόραςθ ) ωσ προσ τθ λειτουργία και τα οφζλθ Ενθμζρωςθ άλλων κλάδων ότι το car-sharing δεν αποτελεί απειλι (π.χ. ταξί, ΚΤΕΛ) Παρακολοφκθςθ προγράμματοσ, επίλυςθ προβλθμάτων, ενθμζρωςθ κοινοφ ωσ προσ αποτελζςματα Εικόνα: Αρμονική ςυνφπαρξη εταιριϊν car-sharing, taxi και τραμ ςτη Βρζμη

23 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 4. Μείωςθ των εκπομπϊν δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν οχθμάτων Οικονομικι οδιγθςθ (Εco-driving) - - Μζςθ εξοικονόμθςθ καυςίμου 15% και μείωςθ των εκπομπϊν CO2 με εφαρμογι απλϊν τεχνικϊν και κανόνων οικονομικισ οδιγθςθσ - Αποδεδειγμζνθ αποτελεςματικότθτα και χαμθλό ζωσ μθδενικό κόςτοσ - Εφαρμογι ςε όλα τα οχιματα (ΙΧ, φορτθγά, λεωφορεία) - Για ορκι εφαρμογι τθσ παρζμβαςθσ απαιτείται θ καταγραφι τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου των οχθμάτων/οδθγϊν (βάςθ δεδομζνων κατανάλωςθσ καυςίμου) ι ςε επίπεδο ςτόλου - Δράςεισ πλθροφόρθςθσ και εκπαίδευςθσ οδθγϊν για τθν υιοκζτθςθ οικονομικοφ τρόπου οδιγθςθσ- Αποτροπι μικρϊν μετακινιςεων με υπθρεςιακά οχιματα - Παροχι κινιτρων και βραβείων ςτουσ οδθγοφσ (π.χ. Χρθματικό ι άλλο ζπακλο για τον πιο οικονομικό οδθγό)

24 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Ενεργειακά αποδοτικά οχιματα νζασ τεχνολογίασ - Αγορά και χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν δθμοτικϊν οχθμάτων (μικροφ κυβιςμοφ, υβριδικά, θλεκτρικά) με αποτελεςματικότθτα ζωσ και 50% ςτθν μείωςθ κατανάλωςθσ καυςίμου και εκπομπϊν CO2 - Προτεραιότθτα ςτθν αντικατάςταςθ α) παλαιϊν ενεργοβόρων οχθμάτων (κυρίωσ βαρζων) και β) οχθμάτων που διανφουν πολλά χιλιόμετρα μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ καυςίμου ταχφτερθ αποπλθρωμι επζνδυςθσ - Παροχι κινιτρων και διαχειριςτικϊν μζτρων προσ τουσ δθμότεσ για αγορά αποδοτικϊν οχθμάτων (κζςεισ ςτάκμευςθσ, κυκλοφορία ςτο κζντρο τθσ πόλθσ κλπ.) - Επζνδυςθ ςε θλεκτρικά οχιματα με ςυμβατικοφσ ςτακμοφσ φόρτιςθσ ι ςτακμοφσ από ΑΠΕ

25 Νζο ζργο: EMOBILITY WORKS ΙΕΕ 2013 EMOBILITY WORKS: «Integration of e-vehicles in European municipalities & businesses» Συντονιςτισ: Grazer ENERGIEAgentur (Αυςτρία). Συμμετοχή 9 ευρωπαϊκϊν χωρϊν ςυμπεριλαμβανομζνησ τησ Ελλάδασ με την ςυμμετοχή του ΚΑΠΕ ωσ εταίροσ Διάρκεια: 1/2014-6/2016 Στόχοσ: Θ δημιουργία ενόσ Ευρωπαϊκοφ δικτφου Δήμων και τοπικϊν επιχειρήςεων για την ανάπτυξη ςχεδίων δράςησ προϊθηςησ τησ χρήςησ ηλεκτροκίνητων οχημάτων (αυτοκινήτων,scooter, ποδηλάτων) και δημιουργίασ ηλεκτρικϊν ςταθμϊν ανεφοδιαςμοφ (ςυμβατικϊν ή με ΑΠΕ). Στο πλαίςιο του ζργου θα αναδειχθοφν τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα τησ ηλεκτροκίνηςησ (e-mobility) και θα αναπτυχθοφν βζλτιςτεσ πρακτικζσ ολοκληρωμζνων ςχεδίων επενδφςεων/δράςεων για ηλεκτροκίνητα οχήματα και ςταθμϊν ανεφοδιαςμοφ ςε Δημοτικοφσ και εταιρικοφσ ςτόλουσ. Ποςοτικοί ςτόχοι: 9 εθνικά επιχειρηματικά μοντζλα ανάπτυξησ δικτφων ηλεκτροκίνηςησ για Δήμουσ και επιχειρήςεισ Συμμετοχή τουλάχιςτον 27 Δήμων και 108 επιχειρήςεων ςε 9 χϊρεσ 265 νζα ηλεκτρικά οχήματα ςε Δήμουσ Δράςεισ διάδοςησ με ςκοπό την πληροφόρηςη και εμπλοκή περιςότερων Δήμων και τοπικϊν επιχειρήςεων

26 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν Χριςθ εναλλακτικϊν καυςίμων - Χριςθ δθμοτικϊν οχθμάτων εναλλακτικϊν καυςίμων (βιοκαυςίμων, φυςικοφ αερίου, υγραερίου, διπλοφ καυςίμου)- Εργοςταςιακά ι από μετατροπι - Βιοκαφςιμα (πρακτικά βιοντίηελ) μείωςθ από 30-80% των εκπομπϊν CO2- Απαραίτθτθ θ διακεςιμότθτα βιοντίηελ ( άνω του 7%) ςτθν περιοχι - Φυςικό αζριο ι διπλοφ καυςίμου (φυςικοφ αερίου και βενηίνθσ): ςθμαντικι μείωςθ κόςτουσ καυςίμου λόγω τιμισ ΦΑ αλλά και αυξθμζνο κόςτοσ αγοράσ, απαραίτθτθ θ διακεςιμότθτα ΦΑ ςτθν περιοχι- Επιτυχθμζνθ εφαρμογι ςε απορριμματοφόρα-δυνατότθτα χριςθσ βιοαερίου από ΧΥΤΑ μελλοντικά - Υγραζριο: ςθμαντικι μείωςθ κόςτουσ καυςίμου λόγω τιμισ υγραερίου, απαραίτθτθ θ διακεςιμότθτα πρατθρίων υγραερίου ςτθν περιοχι- Αυξθμζνθ αςφάλεια ςε ςχζςθ με το παρελκόν

27 Παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν 5. Άλλεσ παρεμβάςεισ - «Ζξυπνα» ςυςτιματα μεταφορϊν: Ηλεκτρονικά ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ (ITS) ςε κζντρα διμων και ςε ςθμεία ςυγκζντρωςθσ πολιτϊν - Ηλεκτρονικοί πίνακεσ πλθροφόρθςθσ των οδθγϊν για τον κυκλοφοριακό φόρτο ςτισ οδοφσ του Διμου και παροχι πλθροφοριϊν - Συςτιματα GPS για τθν διαχείριςθ του δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων/δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ - Δθμιουργία διαρκϊν κζντρων πλθροφόρθςθσ αςτικισ κινθτικότθτασ ςε ςτρατθγικά ςθμεία του Διμου

28 Στέδιο Βιώζιμης πόλης - Τι πρέπει να κάνοσμε ; Τα βήμαηα ποσ πρέπει να ακολοσθήζοσμε Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφκθςθ Ζλεγχοσ

29 Σχεδιαςμόσ Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Όραμα Örebro (Σουηδία) 2025 Στο Örebro απολαμβάνουμε ζνα υψθλό επίπεδο διαβίωςθσ, υγείασ, διαλόγου και ςυμμετοχισ ςε ζνα καταπλθκτικό και κακαρό περιβάλλον μζςω βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςε αρμονία με τον κόςμο που μασ περιβάλλει (1998) Στόχοι Στοκχόλμη Πλιρθσ απεξάρτθςθ από ορυκτά καφςιμα ζωσ το 2050 Στρατθγικζσ ανά τομζα Örebro - Μείωζη επιπηώζεων ζηο κλίμα μέζω Μείωςθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ Αφξθςθσ μεριδίου ΑΠΕ Βζλτιςτθσ χριςθσ ενζργειασ Αφξθςθσ χριςθσ δθμόςιων μζςων μεταφοράσ και εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ όπωσ ποδιλατο και περπάτθμα

30 Σχεδιαςμόσ Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Καταγραφι παροφςασ κατάςταςθσ Διμου, πόρων Μετριςιμοι ςτόχοι, Key Performance Indicators (KPIs) Διαβοφλευςθ με κοινωνικοφσ εταίρουσ Δθμιουργία τμιματοσ / γραφείου υπεφκυνου για τθ λειτουργία του προγράμματοσ Δθμιουργία master plan και ίςωσ το πιο ςημαντικό Το Σχζδιο πρζπει να λειτουργεί ωσ ουςιαςτικό εργαλείο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και όχι ωσ επικοινωνιακό εργαλείο μόνο πρζπει να είναι ευζλικτο ςε απαραίτθτεσ αλλαγζσ αλλά παράλλθλα ςτακερό ωσ προσ τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ

31 Υλοποίθςθ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Ενθμζρωςθ και ενεργι ςυμμετοχι επιχειρθματικοφ κόςμου αλλά και ευρφτερου κοινοφ Τιρθςθ του Σχεδίου η όςο το δυνατό μεγαλφτερη ςυμμετοχή των δημοτϊν εγγυάται τα βζλτιςτα αποτελζςματα και τισ λιγότερεσ αντιρρήςεισ και φυςικά Η πραγματικά ενεργόσ ςυμμετοχι των Δθμοτικϊν Αρχϊν και ιδιαίτερα του Δθμάρχου και Δθμιουργία Ομάδων για άμβλυνςθ διαφορϊν μεταξφ δθμοτϊν, κατθγοριϊν επιχειρθματιϊν, κλπ.

32 Υλοποίθςθ Το παράδειγμα τησ Κζρκυρασ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Πρόςφατα καταςκευάςτθκε ςτθ Κζρκυρα, ζνα δίκτυο ποδθλατοδρόμων ενϊ παράλλθλα λειτοφργθςε και ζνα από τα πρϊτα ςυςτιματα bike-sharing ςτθν Ελλάδα!

33 Υλοποίθςθ Το παράδειγμα τησ Κζρκυρασ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Σχεδόν αμζςωσ μετά τθ λειτουργία ξεκίνθςαν τα προβλιματα με διαμαρτυρίεσ καταςτθματαρχϊν, κατοίκων και τοπικϊν αρχϊν (π.χ. νοςοκομείο). Το ποδιλατο ουςιαςτικά «ςτριμϊχτθκε» ςτο ιδθ υπάρχον δίκτυο και εφόςον δεν απομακρφνκθκαν Ι.Χ. από τουσ δρόμουσ, μοιραία οι ποδθλατόδρομοι καταργικθκαν και ξαναζγιναν parking αυτοκινιτων. Κακϊσ υπιρχε μια γενικι δυςφορία, οι αρχζσ χαλάρωςαν τα μζτρα προςταςίασ του μζτρου (πρόςτιμο για όποιον κυκλοφορεί παράνομα ςτον ποδθλατόδρομο) και ςτο τζλοσ καταργικθκαν επί τθσ ουςίασ. Δεν υπιρχε προφανϊσ επαρκισ ενθμζρωςθ οφτε ςτουσ καταςτθματάρχεσ τθσ περιοχισ για τα οφζλθ του ποδθλάτου αλλά οφτε και ςτο ευρφτερο κοινό. Σθμειϊνεται ότι παρόλα τα προβλιματα θ Κζρκυρα είναι ζνασ ιδιαίτεροσ προοριςμόσ για ξζνουσ επιςκζπτεσ, που ποδθλατοφν ςυχνά ςτθ χϊρα τουσ, λόγω των όμορφων διαδρομϊν του νθςιοφ. Παλαιότερα είχε ξεκινιςει επίςθσ πρόγραμμα ςτάκμευςθσ ςε χϊρουσ περιμετρικά τθσ πόλθσ και λεωφορεία μεταφοράσ των επιβατϊν ςτο κζντρο. Για τουσ ίδιουσ παραπάνω λόγουσ και το ςυγκεκριμζνο μζτρο ατόνθςε επίςθσ.

34 Υλοποίθςθ Το παράδειγμα τησ Καρδίτςασ Σχεδιαςμόσ Υλοποίθςθ Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Επιτυχισ ενςωμάτωςθ ποδθλάτου ςτο ςυγκοινωνιακό δίκτυο τθσ πόλθσ τθσ Καρδίτςασ Το 70% των κατοίκων μετακινείται με ποδιλατο. Η πόλθ τθσ Καρδίτςασ κατάλλθλο μζροσ για ανάπτυξθ ποδιλατου (επίπεδθ αλλά και με προχπάρχουςα κουλτοφρα). Υποςτιριξθ από το Διμο - Εκτόσ από τουσ κατόχουσ ποδηλάτων που κυκλοφοροφν καθημερινά ςτην πόλη, ο δήμοσ Καρδίτςασ χορηγοφςε ςτον κάθε επιςκζπτη για τισ δουλειζσ του ςτο κζντρο τησ πόλησ ζνα δημοτικό ποδήλατο με την προχπόθεςη ότι θ' αφήςει το αυτοκίνητό του ς' ζναν από τουσ δημοτικοφσ υπαίθριουσ χϊρουσ ςτάθμευςησ. Εφόςον ςταθμεφςει το αυτοκίνητο, μπορεί να δανειςτεί ζνα από τα ποδήλατα που ζχει φροντίςει ο δήμοσ Καρδίτςασ να υπάρχει ςτο πάρκινγκ, προκειμζνου να κάνει τη δουλειά του και ςτη ςυνζχεια να το επιςτρζψει χωρίσ καμία οικονομική επιβάρυνςη. Λεπτομζρεια ςημαντική - Τα προςτατευτικά κολωνάκια είναι από μζταλλο και όχι από πλαςτικό, ϊςτε να μθν παραβιάηονται.

35 Παρακολοφκθςθ Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφκθςθ Ζλεγχοσ Κακοριςμόσ δεικτϊν Specific (σγκεκριμένοι. Ποιος θα κάνει τι, πού, πότε και γιατί) Measureable (Μετρήσιμοι) Attainable (Κατάλληλοι) Realistic (Ρεαλιστικοί, με έμυαση στα αποτελέσματα) Timely (Χρονικά σσγκεκριμένοι) π.χ. Στοκχόλμη: Το Δημοτικό Συμβοφλιο τησ πόλησ υιοθζτηςε τον ςτόχο τησ μείωςησ των εκπομπϊν αερίων του θερμοκηπίου ςε 3.0 τόνουσ CO2 ανά κάτοικο ζωσ το 2015 (από 4.0 το 2005)

36 Παρακολοφκθςθ - Το παράδειγμα του Αμβοφργου Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφκθςθ Ζλεγχοσ Παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ ςε ςυνεργαςία με το πανεπιςτιμιο του Wuppertal Αποτελεςματικότθτα των χρθςιμοποιοφμενων πόρων (τι αποτζλεςμα πρακτικά φζρνουν οι άνκρωποι που εργάηονται ςτο πρόγραμμα κακϊσ και τα χριματα που δαπανϊνται?) Πορεία υλοποίθςθσ προγράμματοσ (ακολουκείται το πλάνο ςτόχοι και το χρονοδιάγραμμα?) Τεχνικι επάρκεια (γίνεται για παράδειγμα χριςθ των βζλτιςτων τεχνικϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν?)

37 Παρακολοφκθςθ - Το παράδειγμα του Αμβοφργου Σχεδιαςμόσ Υλοποίηςη Παρακολοφθηςη Ζλεγχοσ Επιτόπου επικεωριςεισ Παράπλευρεσ επιπτϊςεισ (τι επιπτϊςεισ ζχουν τα μζτρα ςε κτίρια ωσ προσ π.χ. τθν ποιότθτα του αζρα ι ωσ προσ τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ?) Πόςο εμπλζκονται διάφοροι φορείσ? (ιδιαίτερα αυτοί που μποροφν να ζχουν πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα ςτισ πράξεισ τουσ π.χ. επιμελθτιρια, φορείσ εργαηομζνων, ςφλλογοι) Ποια είναι θ αποδοχι του Σχεδίου από το ευρφ κοινό? Benchmarking Που βριςκόμαςτε ςε ςχζςθ με τθν καλφτερθ πόλθ, τθ χειρότερθ αλλά και το μζςο όρο? Σθμειϊνεται ότι το Αμβοφργο είναι επίςθσ μια πολφ ςθμαντικι βιομθχανικι πόλθ

38 Το παράδειγμα του Orebro - Σουθδία Βαςικόσ ςτόχοσ του Σχεδίου Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ για το 2020 είναι θ μείωςθ κατά 40% των εκπομπϊν CO2 ανά κάτοικο ςε ςχζςθ με το 2000 Ενζργειεσ πάντα με βάςθ τισ ανάγκεσ και κζλθςθ των πολιτϊν το 2004 ζγινε μεγάλθ ζρευνα και ηθτικθκε από τουσ δθμότεσ θ γνϊμθ τουσ ςχετικά με 3 πικανά ςενάρια 1 ο ζενάπιο - «Μείυζη οπίυν ηασύηηηαρ για αςηοκίνηηα μέζα ζηη πόλη, μείυζη πποζβαζιμόηηηαρ ΙΧ, βεληίυζη ζςνθηκών για ποδήλαηο, πεππάηημα και δημόζιερ ζςγκοινυνίερ (54%) 2 ο ζενάπιο - Καηάπγηζη κςκλοθοπίαρ ΙΧ ζηη πόλη (30%) 3 ο ζενάπιο Αύξηζη πποζβαζιμόηηηαρ ΙΧ ζηη πόλη (17%) Βζβαια ςε αυτζσ τισ χϊρεσ υπάρχει άλλθ κουλτοφρα ενθμζρωςθσ και ςυνεννόθςθσ μήπωσ αυτό θα ζπρεπε να είναι ο βαςικόσ ςτόχοσ ενόσ Ολοκληρωμζνου Πλάνου Βιϊςιμησ Πόλησ?

39 Μζτρα Το παράδειγμα του Orebro - Σουθδία Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (ςε κτίρια, βιομθχανία, μεταφορζσ κλπ) - 40,000 tn CO2e Απαλλαγι από το πετρζλαιο (αφορά λίγεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ) - 34,000 tn CO2e Βελτίωςθ ςυςτιματοσ Τθλεκζρμανςθσ - 37,000 tn CO2e Αιολικι ενζργεια - 46,000 tn CO2e Λεωφορεία βιοαερίου - 10,000 tn CO2e Αναςχεδιαςμόσ ςυγκοινωνιϊν που να προωκεί ποδιλατο, περπάτθμα και δθμόςιεσ μεταφορζσ - 12,000 tn CO2e Άλλα μζτρα που εντάςςονται ςε ευρφτερα μζτρα εκνικισ εμβζλειασ - 55,000 tn CO2e

40 Orebro Το κζντρο τθσ πόλθσ

41 HORIZON 2020 Το νζο Χρθματοδοτικό Εργαλείο τθσ ΕΕ Το HORIZON 2020 αποτελεί το νζο Πρόγραμμα τθσ ΕΕ για τθν υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ (Research & Innovation [R&I]) Νζο οικονομικό εργαλείο: ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ευρϊπθσ ςτο R&I ςε παγκόςμιο επίπεδο Δίνεται βαρφτθτα ςτθ Διεκνι Συνεργαςία (επιτρζπονται διεθνείσ ςυμμετοχζσ, οι δράςεισ του HORIZON2020 με βαςικζσ χϊρεσ-κλειδιά θα επικεντρωθοφν ςτισ ςτρατηγικζσ προτεραιότητεσ τησ ΕΕ) Διάρκεια: (τα πρϊτα calls κα δθμοςιευκοφν 11/12/2013) Εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ 70 δισ Τα calls κα περιλαμβάνουν κζματα εξειδικευμζνα μεν, ευρφτερα δε, ϊςτε να επιτρζπεται μια ςειρά πικανϊν προςεγγίςεων, που ςυχνά περιλαμβάνει περιςςότερεσ από μία πικανι δράςθ! HORIZON 2020 Ενίςχυςθ του τομζα τθσ επιςτιμθσ (ζρευνα υψηλοφ επιπζδου) Ενίςχυςθ τθσ βιομθχανικισ υπεροχισ (επενδφςεισ ςε βαςικζσ τεχνολογίεσ, πρόςβαςη ςε κεφάλαια, ςτήριξη των SME s) Παροχι βοικειασ για Ευρωπαϊκά κζματα ενδιαφζροντοσ όπωσ, κλιματική αλλαγή, βιϊςιμεσ μεταφορζσ και κινητικότητα, ΑΠΕ, αςφάλεια τροφίμων, γήρανςη του πληθυςμοφ, κτλ.)

42 ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α! Μαρία Εαρκαδούλα Προϊζηαμένη ηοσ Τμήμαηος Περιβάλλονηος & Μεηαθορών Υπεύθσνη ΔΦΓ ΚΑΠΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Τηλ «Ενεργειακι Πολιτικι και Καλζσ Πρακτικζσ Εφαρμογισ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ με Ορίηοντα το 2020» Ακινα Δεκζμβριοσ 2013

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργαςιών. «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργαςιών «Αποκατάςταςη Δαςικοφ Οικοςυςτήματοσ & Σοπίου μετά από Φυςικζσ Καταςτροφζσ ή άλλεσ Επεμβάςεισ Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα