ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 2012-2013"

Transcript

1 ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Γήκνο Υεξζνλήζνπ 4/11/2013 ΔΡΔΤΝΑ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ (Πξνζσξηλά ζηνηρεία) ηα πιαίζηα ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο κε ηίηιν «Δηερεύλεζε ηοσ ρόιοσ ηοσ ηοσρηζκού ζηελ παραγωγηθή δοκή θαη οηθολοκία ηοσ Δήκοσ Χερζολήζοσ κε βάζε ηε προζέγγηζε ηωλ Περηθερεηαθώλ Δορσθόρωλ Λογαρηαζκώλ Τοσρηζκού», πνπ δηελεξγεί θαη αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ην Δπγαζηήπιο Δπεςνών και Γοπςθόπυν Λογαπιαζμών Τοςπιζμού (Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε επηζηεκνληθό ππεύζπλν ηνλ νκόηηκν θαζεγεηή θ. Εαραξάην Γεξάζηκν, αλαθνηλώλνληαη ηα αθόινπζα σο πξνο ηελ αγνξά θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθώλ θιάδσλ ηνπ Ληαληθνύ Δκπνξίνπ ζηνλ Γήκν Υεξζνλήζνπ. Καηά ην δηάζηεκα 5-13 Απγνύζηνπ 2013 δηελεξγήζεθε έξεπλα ζε θαηαζηήκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο αθόινπζνπο θιάδνπο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ : Καηαζηήκαηα ελδπκάησλ Καηαζηήκαηα κε αζιεηηθό εμνπιηζκό Καηαζηήκαηα κε ππνδήκαηα / δεξκάηηλα είδε / είδε ηαμηδηνύ Καηαζηήκαηα κε είδε δώξσλ Καηαζηήκαηα κε αλακλεζηηθά είδε θαη είδε ιατθήο ηέρλεο Καηαζηήκαηα κε θνζκήκαηα θαη ξνιόγηα Καηαζηήκαηα κε παξαδνζηαθά Κξεηηθά Πξντόληα

2 Βαζηθνί ζηόρνη ηεο έξεπλα απνηέιεζαλ: Ζ θαηαγξαθή ηεο κέζεο δαπάλεο αλά αγνξά γηα θάζε επηιεγκέλν θιάδν (γηα έηε 2012 & 2013) Ζ πνζνηηθή θαηαγξαθή ησλ πσιεζέλησλ αγαζώλ (θύξησλ πξντόλησλ αλά θιάδν) κε έηνο αλαθνξάο ην 2012 θαζώο θαη ε παξαγσγηθή ηνπο πξνέιεπζε (Κξήηεο, ππόινηπν ρώξαο, ηξίηεο ρώξεο) Ζ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ελ θαηξώ θξίζεο Α) ΜΔΗ ΓΑΠΑΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Ζ κέζε δαπάλε αλά αγνξά (κέζε αμία αλά απόδεημε) θαηά ην έηνο 2013 γηα όινπο ηνπο εμεηαδόκελνπο θιάδνπο ιηαληθνύ εκπνξίνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θπκάλζεθε θαηά κέζν όξν ζηα 22 κε 26, κεησκέλε ειαθξώο ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνύκελε ηνπξηζηηθή πεξίνδν (βι. Πίλαθα 1). Πίνακασ 1: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για όλουσ τουσ επιλεγμζνουσ κλάδουσ Λιανικοφ Εμπορίου / Δήμοσ Χερςονήςου Αλά θιάδν παξνπζηάζηεθαλ δηαθπκάλζεηο ζηελ κέζε δαπάλε αγνξάο θαζώο θαη δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ηάζε ηεο (απμεηηθή ή πησηηθή) ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε ηνπξηζηηθή ρξνληά (2012). Δηδηθόηεξα:

3 Γηα ηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ Δνδςμάηυν (πιελ εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζηεκάησλ κε γνύλεο) ε κέζε δαπάλε αγνξάο γηα ην 2013 θπκάλζεθε από 25 έσο 30, ρσξίο ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά (βι. Πίλαθα 2) Πίνακασ 2: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Ενδυμάτων (πλην εξειδικευμζνων καταςτημάτων με γοφνεσ) / Δήμοσ Χερςονήςου εκεηώλεηαη όηη ηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο γνπλώλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ ζρεηηθή κέηξεζε, θαζόηη ζα επεξέαδαλ θαζνξηζηηθά ην ύςνο ηεο κέζεο δαπάλεο. Ζ θαηαγξαθή ηνπο σζηόζν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, θαζόηη ζρεηίδεηαη απόιπηα κε ηελ ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε. Ζ κέζε δαπάλε αλά απόδεημε ζηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ εηδώλ Αθληηικού Δξοπλιζμού θαηαγξάθεθε γηα ην έηνο 2013 δηαθύκαλζε από 38 έσο 48, εκθαλίδνληαο ζεκαληηθή ηάζε πηώζεο ζε ζρέζε κε ην 2012 (βι. Πίλαθα 3). Πίνακασ 3: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Αθλητικοφ Εξοπλιςμοφ

4 Ζ κέζε δαπάλε αγνξάο γηα ην έηνο 2013 ζηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ Υποδημάηυν / Γεπμάηινυν Διδών / Διδών Ταξιδιού θπκάλζεθε ζηα 20 κε 27, κε αμηνζεκείσηε πησηηθή ηάζε ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνύκελν έηνο (βι. Πίλαθα 4). Πίνακασ 4: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Υποδημάτων και Δερμάτινων ειδών - Είδη Ταξιδιοφ / Δήμοσ Χερςονήςου Γηα ηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ κε Διδών Γώπυν ε κέζε δαπάλε αλά απόδεημε γηα ην έηνο 2013 πξνζέγγηζε ηα 10 κε 12, απμεκέλε ζε ζρέζε κε ην 2012 ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ αλώηεξή ηεο ηηκή (βι. Πίλαθα 5). Πίνακασ 5: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Ειδών Δώρων / Δήμοσ Χερςονήςου

5 Γηα ηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ Καινούπγιυν ειδών / Αναμνηζηικών / Διδών Λαφκήρ Τέσνηρ ε κέζε δαπάλε αγνξάο αλήιζε ζηα 20 κε 23 γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2013, ζεκεηώλνληαο ηάζε απμεηηθή ζπγθξηηηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012 (βι. Πίλαθα 6). Πίνακασ 6: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Καινοφργιων ειδών - Αναμνηςτικών - Ειδών Λαϊκήσ Τζχνησ / Δήμοσ Χερςονήςου Γηα ηνλ θιάδν ιηαληθνύ εκπνξίνπ Ρολογιών και Κοζμημάηυν ε κέζε αμία αλά αγνξά πξνζέγγηζε ην 2013 ηα 25 κε 27, εκθαλίδνληαο ζεκαληηθή πησηηθή ηάζε ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν εκεηώλεηαη όηη ηα θνζκήκαηα αθνξνύλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζε θόζκεκα από αζήκη (βι. Πίλαθα 7). Πίνακασ 7: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για τον κλάδο Λιανικοφ Εμπορίου Ρολογιών και Κοςμημάτων / Δήμοσ Χερςονήςου

6 Γηα θαηαζηήκαηα εκπνξίαο Τοπικών Παπαδοζιακών Πποφόνηυν ε κέζε αμία αγνξάο θπκάλζεθε κεηαμύ 25 θαη 30, κεησκέλε ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην 2012 σο πξνο ηελ αλώηεξή ηεο ηηκή (βι. Πίλαθα 8). Πίνακασ 8: Μζςη Δαπάνη Αγοράσ για καταςτήματα Λιανικοφ Εμπορίου Τοπικών Παραδοςιακών Προϊόντων / Δήμοσ Χερςονήςου Σέινο, ε αλαινγία θίλεζεο εληόο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη πξαγκαηνπνίεζεο αγνξάο θπκάλζεθε ζην 30% κε 31%. Απηό ζπλεπάγεηαη όηη 3 ζηνπο 10 επηζθέπηεο ησλ θαηαζηεκάησλ πξαγκαηνπνίεζε ηειηθώο κηα αγνξά, δίρσο αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο ζπγθξηηηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012 (Πίλαθα 9). Πίνακασ 9: Αναλογία Κίνηζης (ενηός ηων καηαζηημάηων) και Πραγμαηοποίηζης Αγοράς 34% 33% 32% 31% 31,2% 31,4% 31,3% 30% 29% 30,1% 28%

7 Β) ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Ζ πιεηνλόηεηα ησλ πξντόλησλ πνπ δηαθηλνύληαη ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ πξνέξρνληαη από ηξίηεο ρώξεο, κε εμαίξεζε ηα αγξνηνδηαηξνθηθά ησλ θαηαζηεκάησλ κε παξαδνζηαθά πξντόληα (ιάδη, ειηέο, κέιη, κείγκαηα καγεηξηθήο, βόηαλα, θξαζηά θ.ι.π.), ηα θαιιπληηθά (ζαπνύληα, αθξόινπηξα, θξέκεο πξνζώπνπ & ζώκαηνο θ.ι.π.) θαη θάπνηα είδε δεξκάηηλσλ (ζαλδάιηα), ηθαλό κέξνο ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη κε ηελ Κξεηηθή παξαγσγή. εκαληηθή παξνπζία εηζαγόκελσλ πξντόλησλ θπξίσο από ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο εληνπίδεηαη ζηα είδε έλδπζεο, ζηα αλακλεζηηθά (θεξακηθά, αγαικαηίδηα, καγλεηάθηα) - πιελ ησλ θξεηηθώλ καραηξηώλ γηα ηα νπνία σζηόζν θαηαγξάθεθαλ θαη εηζαγσγήο - θαζώο θαη ζηα πθαληά/θεληεηά, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ απεηθνλίδνπλ παξαδνζηαθέο παξαζηάζεηο (θξεηηθέο & ειιεληθέο). Άμην αλαθνξάο, ππό ην πξίζκα κηαο πνιηηηθήο ζύλδεζεο ηνπξηζηηθήο θαηαλάισζεο κε ηελ εγρώξηα παξαγσγή, απνηειεί ην γεγνλόο όηη πιήζνο αληίζηνηρσλ πξντόλησλ παξάγνληαη θαη ζην Βηνηερληθό Πάξθν Αλώπνιεο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη βηνηερλίεο παξαζθεπήο θεξακηθώλ, cobalt, γύςηλσλ θαη μπιόγιππησλ αλακλεζηηθώλ, κπξνύηδηλσλ αγαικαηηδίσλ, γπάιηλσλ εηδώλ, θνκπνινγηώλ, αγηνγξαθηώλ, θξεηηθώλ καραηξηώλ, ελδπκάησλ θαζώο θαη ε Τθαληνπξγία Κξήηεο, θαηαιακβάλνληαο σζηόζν κεηνςεθηθό κεξίδην ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά. εκεηώλεηαη όηη, ζηνηρεία σο πξνο ηηο εθηηκώκελεο πνζόηεηεο πνπ δηαθηλήζεθαλ από ηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ ησλ εμεηαδόκελσλ θιάδσλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2012, πνπ απνηέιεζε ζεκαληηθό ηκήκαηα ηεο δηεμαγόκελεο έξεπλαο, ζα αλαθνηλσζνύλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο επηζηεκνληθήο κειέηεο. Γ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΚ ΚΑΙΡΧ ΚΡΙΗ Σν 92,5% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο δήισζε κέηξηα έσο πνιύ επεξεαζκέλν από ηε θξίζε. Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο πξνέβεζαλ ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο: ζε κείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο πξνέβε ην 53% ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε κείσζε ηηκώλ πξνέβε ην 68% ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε αύμεζε πξνζθνξώλ πξνέβε ην 50% ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε εκπινπηηζκό εκπνξεύκαηνο, ζπρλά κε είδε θζελόηεξεο αμίαο ππό ηελ αλάγθε ξεπζηνπνίεζεο εκπνξεύκαηνο, πξνέβε ην 47% ησλ επηρεηξήζεσλ, ην 10% ησλ επηρεηξήζεσλ δελ πξνέβε ζε θακία ελέξγεηα Σα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ελ θαηξώ θξίζεο αθνξνύλ : ηελ θοπολογία, ε νπνία ζεσξείηαη δπζβάζηαρηε από ην 95% ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ύςνο ηεο νπνίαο πιένλ ςαιηδίδεη ζεκαληηθά ηα πεξηζώξηα θέξδνπο αθόκα θαη όηαλ ν ηδίξνο θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα.

8 ηελ έλλειτη πεςζηόηηηαρ ηεο αγνξάο, ε νπνία γηα ην 92% ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ζπξξηθλώζεη ζεκαληηθά ηηο (άιινηε) δπλαηόηεηεο πξνκήζεηαο εκπνξεπκάησλ κέζσ πίζησζεο. ηνλ κοπεζμό ηνπ θάδνπ, ιόγσ ύπαξμεο πνιιώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή πνπ παξέρνπλ ην ίδην πξντόλ (δειώζεθε από ην 84% ησλ επηρεηξήζεσλ). Ζ παξαηεξνύκελε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ ηνπξηζηώλ θαζώο θαη ε κεησκέλε θίλεζε εληόο ησλ θαηαζηεκάησλ (γηα πνηθίινπο ιόγνπο) ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο, εληείλνπλ πεξεηαίξσ ηνλ βαζκό θνξεζκνύ. ηελ αποδςναμυμένη αγοπαζηική ικανόηηηα ησλ ηνπξηζηώλ, θπξίσο ιόγσ ηεο εδξαίσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ all inclusive θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα, ησλ κεηαβνιώλ ζηελ ζύλζεζε ησλ εζληθνηήησλ πνπ επηζθέπηνληαη ηνλ δήκν αιιά θαη ηεο γεληθόηεξεο επξσπατθήο θξίζεο (ζεκεηώζεθε από ην 76% ησλ επηρεηξήζεσλ). ην παπαεμπόπιο θαζώο θαη ζηα πποφόνηα μαφμού (δειώζεθαλ από ην 70% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο). Σα ηειεπηαία δεκηνπξγνύλ έλα δπζκελέο πεξηβάιινλ γηα ηα επώλπκα πξντόληα. ην ύτορ ηος ενοικίος, πνπ γηα ην 68% ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί κεγάιν πξόβιεκα. εκεηώλεηαη όηη αξθεηά θαηαζηήκαηα έρνπλ ήδε πεηύρεη ηελ κείσζή ηνπ. ηελ μειυμένη κίνηζη ενηόρ ηος καηαζηήμαηορ (γηα ην 60% ησλ επηρεηξήζεσλ) ζπγθξηηηθά κε παιαηόηεξεο ηνπξηζηηθέο πεξηόδνπο (θπξίσο πξηλ ην 2005), θαηλόκελν πνπ απνδίδεηαη ζηελ εδξαίσζε ηνπ all inclusive, ζηελ κεησκέλε αγνξαζηηθή ηθαλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιιώλ εθδξνκώλ από ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηα νπνία θαηεπζύλνπλ ηνπο δπλεηηθνύο πειάηεο ζε άιινπο πξννξηζκνύο. ην κόζηορ ηυν εμποπεςμάηυν, πνπ γηα ην 60% ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί πξόβιεκα ελ θαηξώ όπνπ ε κέζε αγνξαζηηθή ηθαλόηεηα ησλ ηνπξηζηώλ βαίλεη κεηνύκελε. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, αξθεηέο επηρεηξήζεηο πξνέβεζαλ ζε εκπινπηηζκό εκπνξεύκαηνο θζελόηεξεο αμίαο ππό ηελ αλάγθε ξεπζηνπνίεζεο εκπνξεύκαηνο. ηελ ζςμπεπιθοπά πελαηών, ε νπνία επηζεκάλζεθε από ην 57% ησλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο σο πξνο ηελ πξαθηηθή παδαξέκαηνο επί ηεο ηηκήο ησλ πξντόλησλ. ην βάπορ ηυν δανειακών ςποσπεώζευν ηεο επηρείξεζεο, πνπ γηα ην 46% ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί κέηξην έσο κεγάιν πξόβιεκα. Αθνινπζεί ζρεηηθόο πίλαθαο κε ηα άλσζελ αλαθεξόκελα. ηελ ηξίηε ζηήιε (Βαθμόρ Δπιβάπςνζη ηηρ Λειηοςπγίαρ) εκθαλίδεηαη ε έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο σο παξάγνληαο επηβάξπλζεο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ (γηα ην πνζνζηό εθείλν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ην αληηκεησπίδνπλ), όπνπ 1 = πνιύ κηθξή έληαζε, 2 = κηθξή, 3 = κέηξηα, 4 = κεγάιε θαη 5 = πνιύ κεγάιε έληαζε πξνβιήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ην 94,6% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο επεζήκαλε όηη ε θνξνινγία απνηειεί πξόβιεκα γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, ε έληαζε ηνπ νπνίνπ ραξαθηεξίδεηαη πνιύ κεγάιε (κέζνο βαζκόο επηβάξπλζεο 4.9 ζηα 5).

9 Παξνκνίσο, ην 75,7% ησλ επηρεηξήζεσλ δήισζε όηη ε κεησκέλε αγνξαζηηθή ηθαλόηεηα ησλ πειαηώλ απνηειεί πξόβιεκα ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, θαη βαζκόο επηβάξπλζε είλαη κεγάινο (κέζνο βαζκόο επηβάξπλζεο 4 ζηα 5). Πίνακασ 10: Λειτουργικά Προβλήματα Επιχειρήςεων Λιανικοφ Εμπορίου / Δήμοσ Χερςονήςου Περηγραθή Προβιήκαηος % Επητεηρήζεωλ ποσ ηο αληηκεηωπίδεη Βαζκός επηβάρσλζες ηες ιεηηοσργίας (γηα όζες ηο αληηκεηωπίδοσλ) Ύςνο θνξνινγίαο 94,6% 4,9 από 5 Μεησκέλε ξεπζηόηεηαο αγνξάο 91,9% 4,2 από 5 Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή πξνζθέξνπλ ην ίδην πξντόλ 83,8% 4,9 από 5 Μεησκέλε αγνξαζηηθή ηθαλόηεηα πειαηώλ 75,7% 4,0 από 5 Παξαεκπόξην/Πξντόληα Ματκνύ 70,3% 4,6 από 5 Ύςνο ελνηθίσλ 67,6% 3,9 από 5 Μεησκέλε θίλεζε εληόο θαηαζηήκαηνο ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο πεξηόδνπο 59,5% 4,2 από 5 Κόζηνο εκπνξεπκάησλ 59,5% 3,4 από 5 πκπεξηθνξά πειαηώλ 56,8% 3,1 από 5 Βάξνο δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 45,9% 4,4 από 5 Γ) ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΗΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΟΤ ΣΟ 2014 Γηα ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2014 νη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα εθηίκεζαλ ηα αθόινπζα: ην 90% ησλ επηρεηξεκαηηώλ εθηίκεζε όηη ζα ιεηηνπξγήζεη πάιη ηελ επηρείξεζή ηνπ θαηά ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν 2014, ελώ ην 10% εμεηάδεη ην ελδερόκελν παύζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ηα 2/3 (66,7%) ησλ επηρεηξεκαηηώλ δήισζαλ όηη πξνβιέπεηαη ζπγθξάηεζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηεο επηρείξεζεο πνπ δηεπζύλνπλ, ην 2,6% αύμεζε θαη ην 2,6% κείσζή ηνπ, ελώ ην 28,2% δελ γλσξίδεη/δελ απάληεζε. ην 5,1% δήισζε όηη ζρεδηάδεη θάπνηα κνξθήο επέλδπζε γηα ηελ λέα ηνπξηζηηθή πεξίνδν (άλνηγκα λένπ θαηαζηήκαηνο ή επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο), ην 12,8%

10 πξνβιέπεη αλαθαίληζε ηνπ θαηαζηήκαηνο (σο επί ησ πιείζησλ απιή ζπληήξεζε), ην 59% δελ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θακία απνιύησο αιιαγή, ελώ ην 23,1% απάληεζε όηη νπνηαδήπνηε θίλεζε ζα εμαξηεζεί από πνιινύο παξάγνληεο.

11 ΗΜΔΙΧΔΙ Ζ Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο κε ηίηιν «Γιερεύνηζη ηοσ ρόλοσ ηοσ ηοσριζμού ζηην παραγωγική δομή και οικονομία ηοσ Γήμοσ Υερζονήζοσ με βάζη ηη προζέγγιζη ηων Περιθερειακών Γορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού». Φνξέαο πινπνίεζεο ηεο κειέηεο απνηειεί ην Δπγαζηήπιο Δπεςνών και Γοπςθόπυν Λογαπιαζμών Τοςπιζμού ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε νκόηηκν θαζεγεηή ηνλ θ. Εαραξάην Γεξάζηκν, θαη αλάζεζε ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, κε δήκαξρν ηνλ θ. Γνμαζηάθε Εαραξία, ζηα πιαίζηα πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο. Κεληξηθό ζθνπόο ηεο κειέηεο απνηειεί ε εμέηαζε ηνπ ηξόπνπ θαηά ηνλ νπνίνλ ε ηνπξηζηηθή θαηαλάισζε θαη δαπάλε επηδξά ζηελ παξαγσγηθή δνκή θαη νηθνλνκία ηνπ πιένλ ηνπξηζηηθνύ δήκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ελόο εθ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ πξννξηζκώλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ πξαγκαηνπνηνύληαη παξάιιειεο κειέηεο ζε πνιινύο Τοςπιζηικά Φαπακηηπιζηικούρ θιάδνπο (θαηαιύκαηα, εζηίαζε, επηιεγκέλνη θιάδνη ιηαληθνύ εκπνξίνπ, rent-a-car/bike θιπ) ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. εκεηώλεηαη όηη, ε κειέηε ζηνρεύεη ζηελ δεκηνπξγία ελόο κόληκνπ κεραληζκνύ παξαθνινύζεζεο ησλ ηνπξηζηηθώλ κεγεζώλ ζην Γήκν, βαζηθό ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα απνηειεί έλα Παξαηεξεηήξην Σνπξηζκνύ, θαη όρη απιώο ζηελ δηεμαγσγή κηαο ζπγθπξηαθνύ ραξαθηήξα έξεπλαο. Απνδέθηεο ησλ σθειεηώλ από ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ εξγαιείνπ κέηξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεηαη, ζα απνηειεί ηόζν ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ ράξαμε ηνπξηζηηθήο θαη επξύηεξεο πνιηηηθήο ηεο, όζν θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο θαη γεληθόηεξα νη ηνπξηζηηθέο ζπιινγηθόηεηεο πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ ηνπξηζκό ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ δξάζε δηελεξγείηαη γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ πξσηνπνξηαθή ηεο θύζε. Παξάιιεια απνηειεί κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο κειέηεο πνπ έρνπλ πνηέ δηεμαρζεί ζηελ ρώξα καο ζην πεδίν ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν δήκνπ, ε βαξύηεηα ηεο νπνίαο γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή εάλ ιεθζνύλ ππόςε νη ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο θαη αλαγθαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνύο θαη ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Μεθοδολογία Ζ Έπεςνα Λιανικού Δμποπίος δηελεξγήζεθε θαηά ην δηάζηεκα 5-13 Απγνύζηνπ 2013 κε ηελ κέζνδν ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Λήθζεθε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα πνπ αλαινγεί ζην 11,4% ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Υεξζνλήζνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη (σο θύξηα δξαζηεξηόηεηα) ζηνπο εμεηαδόκελνπο θιάδνπο θαη ζην 12,2% αληίζηνηρα ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Μαιίσλ. Πξνβιέπεηαη λα εληαρζνύλ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ζην ζρεηηθό δείγκα. εκεηώλεηαη όηη ε έξεπλα ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθνύ εκπνξίνπ, ιόγσ ηεο

12 πνιππινθόηεηαο, ηνπ πςεινύ βαζκνύ δπζθνιίαο θαη ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ γηα ηελ απνπεξάησζή ηεο (θαηαγξαθέο πνζνηήησλ πνπ δηαθηλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ηνπξηζηηθήο πεξηόδνπ), πεξηνξίζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο πηινηηθήο θαη πεηξακαηηθήο ηεο εθαξκνγήο ζηηο θπξηόηεξεο από άπνςε ηνπξηζηηθήο πξνζέιεπζεο πεξηνρέο (νηθηζκνί Υεξζνλήζνπ & Μαιίσλ). Ζ πιήξε εθαξκνγή ηνπ εξγαιείνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζα απαηηνύζε ηελ δηεξεύλεζε ηνπ δείγκαηνο κε ζθνπό ηελ έληαμε θαη άιισλ νηθηζκώλ (π.ρ. Κνπηνπινπθάξη, Πηζθνπηαλό θι.π.) θαη Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ (Γ.Δ. Γνπβώλ) ηνπ Γήκνπ. Σν κεξίδην σζηόζν πνπ θαηέρνπλ ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά ηνπ Γήκνπ νη εμεηαδόκελνη νηθηζκνί θαζηζηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθά γηα ην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ. Παραπομπές Γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο έξεπλαο παξαθαινύκε λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ (http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satelliteaccounts.html), όπνπ αλαξηώληαη ζπλνπηηθά όια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ έξγνπ (πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, θάζεηο ηνπ έξγνπ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θιαδηθή δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ αλά είδνο ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ζηνηρεία αθίμεσλ - δηαλπθηεξεύζεσλ αλά ρώξα πξνέιεπζεο ηνπξηζηώλ αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα, ελεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο μελνδνρεηαθώλ θαηαιπκάησλ θιπ). Γξ. Υαηδεκαξηλάθεο ηαύξνο Δξεπλεηήο Δξγαζηεξίνπ Δξεπλώλ θαη Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ (Δξ.Δ.Γν.Λν.Σ) Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλεπηζηήκην Παηξώλ

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014

ΚΑΣΑΝΑΛΩΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΎΓΑΣΟ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ 2012-2014 ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαστήριο Ερεσνών & Δορσυόρων Λογαριασμών Σοσρισμού Πανεπιστήμιο Πατρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ

ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΔΟΛΟΣ Εργαζηήριο Ερεσνών & Δορσθόρων Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Account University of Patras Υεξζόλεζνο 25-10-2013 ΣΑΣΘΣΘΚΟ ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΡΔΤΝΔ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΜΔΡΟ Β ) & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ -

ΈΡΔΤΝΔ ΛΗΑΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ (ΜΔΡΟ Β ) & ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΖΜΟΤ ΥΔΡΟΝΖΟΤ - ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ - ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξωλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ

ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ ΔΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ μέλσλ ηνπξηζηώλ ζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο εκπνξηθέο αγνξέο ηεο Κξήηεο, θαη ην επίπεδν ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ)

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ»

«ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ» ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΣΜΗΜΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ 2011 «ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΔΤΟ, ΕΙΗΓΜΕΝΨΝ ΣΟ Φ.Α.Α., ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ» Ανάλυςη εταιρειών: 1)ΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ

ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΣΡΙΣΗ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΙΙ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΣΙΟ 2009 1 Πίνακαρ Πεπιεσομένυν Δηζαγσγή... 3 Πνηνηηθή έξεπλα γηα ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο από ην ζνύπεξ κάξθεη ΑΒ Βαζηιόπνπινο.. 3 Δπηινγή δείγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Γιασείπιζη κπίζευν ζηον ηοςπιζμό: η πεπίπηυζη ηυν ηαξιδιυηικών οδηγιών Δπιβλέποςζα: Γπ. Πολςξένη

Διαβάστε περισσότερα

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο

OLPA WORLD. Καινοτομία: Λέμε ΝΑΙ!!! Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε. ηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Η Α Ε Σ Δ Τ Υ Ο 3 Ο Κ Σ Ω Β Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Σ Δ Τ Υ Ο Τ : Καηλνηνκία: Λέκε 1 ΝΑΙ!!! 2 Σπξί: Μελ ην θαηαδηθάδεηε 3 2 4 Σα λέα καο πξντόληα 4 Γηεζλήο παξνπζία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ. Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΔΟΔΛΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΗΘΝΛΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΞΟΝΥΘΖΠΖ ΡΖΠ ΘΝΚΑΛΡΑΟΗΑΠ Δηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΠΡΝΣΝΗ ΔΟΔΛΑΠ o Η πνζνηηθή έξεπλα έρεη ζπκπεξηιάβεη 2 μερσξηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΑΜΠΔΛΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΑΦΤΛΙΩΝ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΜΙΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Gianni Trioli a, David Zambrana b, Lola Mainar Toledo b, Angela Sacchi c, Chiara Corbo c, Marco

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα