Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 441 Η ΤΤΧΗ TOT ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΐ 827 TOT ΜΕΤΟΧΙΟΤ TOT ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΤΑΦΟΤ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΛΗ Ι Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΣΤΑ ΤΕΑΗ του 19ου αιώνα περιέγραψε αναλυτικά ενα χειρόγραφο πού, με τον ταξινομικό αριθμό 827, κοσμούσε τη Βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη. Ή περιγραφή του δημοσιεύτηκε στον πέμπτο τόμο της Ίεροσολυμιτιχης Βιβλιοθήκης, ο οποίος εκδόθηκε στην Πετρούπολη το 1915, μετά το θάνατο, στα 1912, του συγγραφέα. 1 Πρόσφατα, ή Πηνελόπη Στάθη αναζητώντας το χειρόγραφο αυτό πού, μεταξύ άλλων, περιέχει, σύμφωνα με την περιγραφή του Παπαδόπουλου- Κεραμέα, και δύο κείμενα συστατικών επιστολών πού ό Ιεροσολύμων Χρύσανθος έγραψε για να εφοδιάσει με αυτές δύο σπουδαστές πού θα αποδημούσαν άπό τήν Κωνσταντινούπολη για σπουδές στην αλλοδαπή, σημειώνει: «Τα συστατικά αυτά γράμματα περιλαμβάνονται στον κ[ώδικα] ΜΠΤ 827, ό οποίος όμως δέν άνευρέθη». 2 Δέν άνευρέθη εκεί πού έπρεπε να βρίσκεται, στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην 'Αθήνα, ανάμεσα στα χειρόγραφα του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου* δέν άνευρέθη διότι, εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται στο Βουκουρέστι, στή Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, δπως πρόσφατα μου δόθηκε ή ευκαιρία να διαπιστώσω. 3 II Τήν ταυτότητα του χειρογράφου του Μετοχίου τήν δίνουν καταρχήν τα περιεχόμενα σέ αυτό κείμενα άλλα και τα σημειώματα, κτητορικά και άλλα, πού είναι γραμμένα σέ φύλλα του. Γιά παράδειγμα, στο κάτω περιθώριο του φ. α' υπάρχει, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή του Παπαδόπουλου-Κεραμέα, ένα κτητορικό σημείωμα γραμμένο άπό τον Θαβωρίου 'Ιερόθεο: Έκ 1. Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τ. 5, Πετρούπολη 1915, σ Στον Πρόλογο του τέταρτου τόμου της Ίεροσολυμιτικής Βιβλιοθήκης (Πετρούπολη 1899, σ. α-γ) ό Παπαδόπουλος δίνει, το χρονικό της προσπάθειας και των δυσκολιών πού συνάντησε για να καταλογογραφήσει τα χειρόγραφα του Μετοχίου. 2. Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς πατριάρχης Ιεροσολύμων. Πρ68ρομος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 'Αθήνα 1999, σ. 241 σημ Μελετώντας τις φωτοτυπίες ενός χειρογράφου της Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής 'Ακαδημίας πού ή συνάδελφος και φίλη Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη είχε τήν καλοσύνη να μου παραχωρήσει τον Δεκέμβριο του Τήν ευχαριστώ θερμά και από τή θέση αυτή.

2 442 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005) των της βιβλιοθήκης του Παναγίου Τάφου. Ό Θαβωρίου Ιερόθεος' ενώ στό φ. 1 α Ινα εκτενές σημείωμα, γραμμένο από το διευθυντή της Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης αρχιμανδρίτη Γ. Γρήγορα, σχετικό μέ τήν τύχη του χειρογράφου στα χρόνια τής σχολαρχίας του. Στο χειρόγραφο πού συγκαταλέγεται στους ελληνικούς χειρόγραφους κώδικες τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας στο Βουκουρέστι μέ τον ταξινομικό αριθμό 1287, βρίσκουμε όλα τα κείμενα τα περιγραφόμενα άπό τόν Παπαδόπουλο-Κεραμέα ώς περιεχόμενα στο χειρόγραφο τής Βιβλιοθήκης του Μετοχίου του Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη άλλα και Ολα τα σημειώματα πού κατά τόν καταλογογράφο υπήρχαν. Στην εύλογη απορία μήπως δέν πρόκειται για τό ίδιο χειρόγραφο άλλα για κάποιο αντίγραφο του, ή απάντηση είναι αρνητική: πρόκειται για τό πρωτότυπο, αφού τα σημειώματα είναι τα αυτόγραφα και στο παράφυλλο σώζεται επικολλημένη ή μικρή ετικέτα στην όποια είχε σημειωθεί ό παλαιός αριθμός του χειρογράφου «828», ό όποιος στα χρόνια τής καταλογογράφησης των χειρογράφων άπό τόν Παπαδόπουλο-Κεραμέα έγινε «827» και στην ετικέτα φαίνεται ή διόρθωση του τελευταίου ψηφίου. 4 Τό ερώτημα πλέον είναι: πώς τό χειρόγραφο έφυγε άπό τήν Κωνσταντινούπολη και πότε έφτασε στό Βουκουρέστι; III Οι περιπέτειες του χειρογράφου δέν άρχισαν μέ τή μεταφορά του στό Βουκουρέστι* είχε και μία προηγούμενη περιπέτεια για τήν όποια, και γενικότερα για τήν ιστορία του χειρογράφου, χρήσιμο είναι να λεχθούν τα ακόλουθα. Τό χειρόγραφο «έγράφη εν τω πρώτω τετάρτω τής 18ης [έκατονταετηρίδος]», δήλωνε ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 5 'Ορθότερη θεωρώ τή διατύπωση: κανένα άπό τα περιεχόμενα κείμενα δέν είναι χρονολογημένο μετά τό Ή χρονολογία αυτή έχει τή σημασία της, καθώς κτήτορας του χειρογράφου πρέπει να ήταν, μολονότι δέν αναφέρεται κάπου ρητά, ό 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος Νοταράς, πού πέθανε στις αρχές του επόμενου χρόνου, στις 7 Φεβρουαρίου του "Ας σημειωθεί πώς άπό τα περιεχόμενα τριάντα εννέα κείμενα 6 τα έξι, δηλαδή ποσοστό 15%, φέρουν τό Ονομα του Χρύσανθου, και άπό τα υπόλοιπα εύκολα μπορούμε να διακρίνουμε πώς είναι κείμενα πού αναφέρονται σε θέματα πού τόν απασχόλησαν ή πού ενδιέφεραν τό Πατριαρχείο 'Ιεροσολύμων. "Ας δούμε ενα και μόνο παράδειγμα 4. Βλ. τον πίνακα των αντιστοιχιών των παλαιών και των νέων αριθμήσεων πού πήραν τα χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης του Μετοχίου τον όποιο παραθέτει ό Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ίεροσολυμιτιχ-η Βιβλιοθήκη, δ.π., σ Ό.ΤΓ., σ Ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς αναγράφει 38 κείμενα άλλα έχει παραλείψει ένα πού περιέχεται στο φ. 8 (9, σύμφωνα μέ τή νεότερη αρίθμηση του χειρογράφου).

3 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 443 αντλημένο άπό εκείνα τα κείμενα πού φέρουν το όνομα του Χρύσανθου. Στο verso του φ. 74 είναι γραμμένο, με το χέρι πιθανότατα του ίδιου, το κείμενο μιας, ανέκδοτης δσο γνωρίζω, επιστολής του προς τον καθηγητή του στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας, Νικόλαο Παπαδόπουλο Κομνηνό, Κρητικό στην καταγωγή πού το 1672 έγινε ιησουίτης και τό 1688 καθηγητής του κανονικού δικαίου στό πανεπιστήμιο της ιταλικής πόλης. Τήν επιστολή, πού τήν έγραψε τήν 1η 'Απριλίου 1728 στό Βουκουρέστι, τήν επιγράφει: Ό γηραιός πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος τω νεάζοντι σοφωτάτω και αιδεσιμωτάτω άββα κυρίω Νικολάω Κομνηνω Παπα$οπούλω 7 χαίρειν και υγιαίνειν. ' ν Ας σημειωθεί πώς ό «γηραιός πατριάρχης» ήταν νεότερος κατά δέκα τουλάχιστον χρόνια άπό τόν καθηγητή του, 7 άλλα τό δλο πνεύμα τής επιστολής θέλει να είναι χαρίεν και φιλοπαΐγμον άρκεΐ να διαβάσουμε τό τέλος της πού απευθύνεται, θυμίζω, στον καθολικό ήδη εδώ και 56 χρόνια Παπαδόπουλο Κομνηνό. 'Έρρωσο θεολογικώτατε μετά ορθού φρονήματος και 6ρθο8οζίας, άείποτε υποτιθέμενος οτι μία και μόνη άρχη και αιτία εν τη θεία και προσκυνητή τριά8ι 1 ήτοι υιοί) και πν(εύματο)ς ό αναίτιος και άναρχος πατήρ. Άπο Βουκουρεστίου άπριλλίου 1 - κατά το ορθόδοξον. ' ν Αν Ολα αύτα πείθουν πώς κτήτορας του χειρογράφου ήταν ό 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος, μπορούμε να δεχτούμε πώς τό χειρόγραφο βρισκόταν στή Βιβλιοθήκη τού Μετοχίου άπό τήν εποχή του, διότι, καθώς όρθα επισημαίνει ή Πηνελόπη Στάθη, «θα είναι συνετό, Οταν αναφερόμαστε [στή βιβλιοθήκη τού Χρύσανθου], να εννοούμε τή βιβλιοθήκη τού Μετοχίου τού Παναγίου Τάφου στην Κωνσταντινούπολη, εμπλουτισμένη με τα προσωπικά του βιβλία». 8 Άπό τα χρόνια λοιπόν τού Χρύσανθου βρισκόταν τό χειρόγραφο στή Βιβλιοθήκη τού Μετοχίου και πάντως μετά τό 1731, χρόνο τού θανάτου τού λόγιου πατριάρχη. Έκεΐ τό βρίσκει και ό Θαβωρίου Ιερόθεος, όταν επιστρέφοντας τό 1839 στην Κωνσταντινούπολη ύστερα άπό μια μακρά περιοδεία στή Ρωσία κάνει μια προσπάθεια απογραφής και τακτοποίησης τής Βιβλιοθήκης τού Μετοχίου Δεν είναι γνωστή ή ακριβής χρονολογία τής γέννησης του Χρύσανθου" τήν τοποθετούν περί το 1660* βλ. Πηνελόπη Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς..., σ Ό Νικόλαος Παπαδόπουλος Κομνηνός είχε γεννηθεί το Για τις σχέσεις των δύο ανδρών βλ. τώρα και Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, ΟΙ «Έπιστολιμαϊες Πραγματείες)) του Νικόλαου Παπα8όπουλου Κομνηνού προς τον Χρύσανθο Νοταρά, 'Αθήνα 2003, σ Πηνελόπη Στάθη, ο.πι, σ Για τον 'Ιερόθεο, ό όποιος το 1850 θα εκλεγεί πατριάρχης 'Αντιοχείας, βλ. το σύ-

4 444 Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ, 25 (2005) Θυμίζω πώς στο κάτω περιθώριο του φ. α' ό Ιερόθεος έχει σημειώσει: «Έκ των της βιβλιοθήκης του Παναγίου Τάφου. Ό Θαβωρίου 'Ιερόθεος». Στο σημείωμα αυτό δεν αναφέρει χρονολογία, γνωρίζουμε όμως από άλλα παρόμοια σημειώματα σε χειρόγραφα του Μετοχίου, στα όποια έθεσε μια χρονολογία, πώς ή απογραφή αυτή πρέπει να έγινε το Είκοσι χρόνια αργότερα, στή δεκαετία του 1860, το χειρόγραφο το χρησιδανείστηκε ό λόγιος μητροπολίτης Σερρών Μελέτιος* ό θάνατος Ομως τόν πήρε τό 1867 χωρίς να το έχει επιστρέψει. Ό Μελέτιος είναι πρόσωπο γνωστό στα γράμματα. Γεννημένος στή Θεσσαλονίκη τό 1802 άπό οικογένεια πού τό επώνυμο της ήταν Θεοφιλίδης, περιβλήθηκε τό σχήμα και τό 1847 ήταν άρχιδιάκονος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως* διετέλεσε μητροπολίτης Σηλυβρίας πριν μετατεθεί τό 1861 στή μητρόπολη Σερρών, όπου και θα πεθάνει, όπως είπαμε, τό η Τό 1847 δημοσίευσε ενα Έγχεφί8ίον επιστολών, πού τυπώθηκε στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη. 12 Τό χειρόγραφο πού μας ενδιαφέρει μετά τό θάνατο του Μελετίου πέρασε στά χέρια του ιερομόναχου Νεοφύτου του Θεσσαλού και ό διευθυντής τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης μας αφηγείται τήν περαιτέρω ιστορία του, σε ενα σημείωμα πού έγραψε τό 1891 και σώζεται στο φ. 1 του χειρογράφου.,ν Ας τό διαβάσουμε. ((Τόδε τό χειρόγραφον ευρέθη εν τοις βιβλίοις του μακαρίτου μητροπολίτου Σερρών Μελετίου του άπό Σηλυβρίας και συντάκτου του γνωστού 'Εκκλησιαστικού ΈπιστολαρίουΡ Τούτου αποθανόντος ευρέθη τό χειρόγραντομο άλλα περιεκτικό λήμμα στή Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια πού φέρει τήν υπογραφή τοΰ Μανουήλ Γεδεών (τ. 12, 'Αθήνα 1930, σ. 874). 10. Βλ. για παράδειγμα το χρονολογημένο στα 1840 σημείωμα στο χειρόγραφο αρ. 2 του Μετοχίου* Δ. Γ. Άποστολόπουλος - Π. Δ. Μιχαηλάρης, Ή Νομική Συναγωγή του Αοσιβέου. Μία πηγή και ενα τεκμήριο, Α', 'Αθήνα 1987, σ Για τον Μελέτιο και τα χρόνια πού διάρκεσε ή αρχιερατεία του στις Σέρρες βλ. Πέτρος Παπαγεωργίου, «Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τάς Σέρρας και ή μονή 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου», Byzantinische Zeitschrift^ (1894), 274: «Ό έκ (Θεσσαλονίκης) Μελέτιος έγένετο Σερρών άπό Σηλυβρίας άπέθανεν ετει 1867 ετών 62 κατά τήν έπιγραφήν τοΰ τάφου, δστις εκείτο εν τω έξωνάρθηκι τοΰ ετει 1890 καέντος μητροπολιτικοΰ ναοΰ τοΰ άγιου Δημητρίου εν Θεσσαλονίκη». [ = Πέτρος Θ. Πέννας, 'Ιστορία των Σερρών από τής 'Αλώσεως αυτών υπό τών Τούρκων μέχρι τής απελευθερώσεως των υπό τών Ελλήνων, , 'Αθήνα , σ. 473]. 12. Δημ. Γκίνης - Βαλ. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία , τ. 2, 'Αθήνα 1941, σ. 147, άρ. * Ό πλήρης τίτλος τοΰ εντύπου είναι: Έγχειρί8ιον επιστολών εκδοθέν υπό του άρχιδιακόνου κ. Μελετίου Οίκ. Θεοφιλίδου του εκ Θεσσαλονίκης προστασία του ευκλεώς Πατριαρχεύοντος Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Άνθιμου και συνδρομή του Πανοσιωτάτου Άγιου Καθηγουμενου του κατά το άγιώνυμον ορός σε-

5 ΠΑΡΑΣΧΟΛΗΜΑΤΑ 445 φον παρά Νεοφύτω ιεροδιακόνω τώ Θεσσαλώ, ύποτρόφω του μακαρίτου εν τη κατά Χάλκην Ίερα Θεολογική Σχολή. Λαβών δε παρά τούτου το είρημένον χειρόγραφον προς άνάγνωσιν και ίδών ΟΤΕ. ανήκει εις την βιβλιοθήκην του κατά Φανάριον Άγιοταφικοϋ Μετοχίου ήρνήθην την άπόδοσιν εφ' ώ καί αποστέλλω αυτό τω πανοσιολογιωτάτω αρχιμανδρίτη κ. Γερμανω Άποστολάτω, έπιτρόπω του πατριάρχου Ιεροσολύμων, δπως εναπόθεση [τούτο] εν τη είρημένη βιβλιοθήκη. Έν τη κατά Χάλκην Θεολογική Σχολή τή 7 Αυγούστου Ό διευθυντής τής Θεολογικής Σχολής αρχιμανδρίτης Γ. Γρηγοράς». Με τον τρόπο αυτό το χειρόγραφο στις αρχές τής δεκαετίας του 1890 επέστρεψε στή βάση του, στή Βιβλιοθήκη του Μετοχίου στην Κωνσταντινούπολη, οπού το βρήκε ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς και το περιέγραψε. Μένει να δούμε τα τής δεύτερης περιπέτειας του χειρογράφου: πώς και πότε βρέθηκε, δπως εντοπίσαμε, στο Βουκουρέστι. IV Για τή δεύτερη περιπέτεια του πού το οδήγησε στή Βιβλιοθήκη τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας, δπου πήρε, δπως είδαμε, τον ταξινομικό αριθμό 1287, δεν σώζονται ρητά τεκμήρια δπως για τήν πρώτη* το μόνο καταγραμμένο στοιχείο είναι πώς ή Βιβλιοθήκη το απέκτησε τό 1951 άπό αγορά. Πωλητής ένας γνωστός παλαιοβιβλιοπώλης του 'Ιασίου. 14 Στοιχεία πού μάς βοηθούν να απαντήσουμε στό ερώτημα «πότε». Μένει κατά συνέπεια να διερευνηθεί «τό πώς»: να εντοπιστούν ό ή οι ενδιάμεσοι κρίκοι τής ιστορίας του πολύπαθου αυτού χειρογράφου πού τό οδήγησαν άπό τή Βιβλιοθήκη του Μετοχίου στα χέρια του εμπόρου στό Ίάσι. Θέλω να ελπίζω πώς τα στοιχεία αύτα θα τα αποκαλύψει ό υπό έκδοση τρίτος τόμος τών ελληνικών χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής 'Ακαδημίας. 15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΣ βασμίου Πατριαρχικού και σταυροπηγιακού Ίεροϋ κοινοβίου του Έσφιγμένου κ. Άγαθαγγελου. Έκ της Πατριαρχικής του Γένους Τυπογραφίας 'Αντίτυπο του βιβλίου σώζεται στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη και πολλαπλά σε βιβλιοθήκες τών αγιορείτικων μονών (βλ. Θωμάς Ι. Παπαδόπουλος, Βιβλιοθήκες 'Αγίου 'Όρους. Παλαιά ελληνικά έντυπα, 'Αθήνα 2000, σ. 422). 14. Μέ τή μεσολάβηση του συναδέλφου Φλωρίν Μαρινέσκου είχα άπό το Βουκουρέστι αύτη τήν πληροφορία* τον ευχαριστώ θερμά. 15. Θυμίζω πώς ως τώρα έχουν καταλογογραφηθεΐ τα πρώτα ελληνικά χειρόγραφα πού σώζονται στο Τμήμα Χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης: ό C. Litzica καταλογογράφησε τα χειρόγραφα αρ και ό Νέστωρ Καμαριανος τους άρ Στή Βιβλιοθήκη δμως έχουν σταδιακά προστεθεί και άλλα χειρόγραφα (στα 1955 ήταν βλ. Μ. Richard, Répertoire des Bibliothèques et des Catalogues de manuscrits grecs, , σ. 60 και το 1993 είχαν αυξηθεί σε βλ. Jean-Marie Olivier, Répertoire des Bibliothèques et des Catalogues de manuscrits grecs de Marchel Richard, Turnhout 1995, σ. 182' σήμερα ασφαλώς τα ελληνικά χειρόγραφα θα είναι πολύ περισσότερα).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πόλεμος του L. Scupoli και τα Γυμνάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1

Α' Άπό τους πολλούς Λόγους τού γνωστού λόγιου και εκκλησιαστικού ρήτορα Κωνσταντίνου Οικονόμου τοΰ εξ Οικονόμων 1 ΟΙ «ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Ο «ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ» ΤΟΥ ΑΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟΥ (Σημεία επαφής και στοιχεία παράλληλα) Μια πνευματική ενασχόληση μου με υποχρέωσε να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε. Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΕΚΑΤΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ «Μ Ν Η Μ Ω Ν» ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 1984

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μέρος Ι. Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Τ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέρος Ι Η συγγραφή του Φίλιππου Ζυγούρη και η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της α «Ιστορικά Σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής» ήταν για το Φίλιππο Ζυγούρη έργο ζωής, το οποίο, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ό όποιος τα χρόνια αυτά (1860-1862) δημοσιεύει στην Κωνσταντινούπολη παρόμοια φυλλάδια μέ τα 'ίδια αρχικά 21

ό όποιος τα χρόνια αυτά (1860-1862) δημοσιεύει στην Κωνσταντινούπολη παρόμοια φυλλάδια μέ τα 'ίδια αρχικά 21 300 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 23 (2001) 7. Πρόσφατα έγινε γνωστό (και βιβλιογραφήθηκε) ένα οκτασέλιδο φυλλάδιο με τον περίεργο τίτλο "Ομηρος και Πλάτων, δ μεν όνειδίζων, ό δε συμβουλεύων τους νϋν "Ελληνας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 36 Θεσμοί καΐ Ιδεολογία στή νεοελληνική κοινωνία ΜΑΧΗ ΠΑΙΖΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Παρασχέδια και μαρτυρίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 395 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Πέτρος Κ. Σαμσάρης Φιλόλογος-Ιστορικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Σέρρες, «πόλη των σοφών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο

Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΑΜΣΑΡΗΣ Φιλόλογος, δρ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο Εκτός από τις σχολικές και συλλογικές βιβλιοθήκες που λειτούργησαν

Διαβάστε περισσότερα

200 ερωτήσεις και απαντήσεις. Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης

200 ερωτήσεις και απαντήσεις. Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης 200 ερωτήσεις και απαντήσεις Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης 200. Καλησπέρα σας, στην Ενότητα «Γ.5. Εντοπιότητα» είμαι μόνιμος κάτοικος Αττικής και όχι του νομού Δράμας στον οποίο υλοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο

Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Ο "ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ" ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΙΚΚΟΛΟ Ή πρώτη παρουσίαση αρχαίας τραγωδίας στο νεοελληνικό θέατρο Τα λιγοστά, άλλα σημαντικότατα για την ιστορική τους αξία, θεατρικά κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (1827-1875), ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΤΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΟΥ Εισαγωγή, αναλυτικές περιλήψεις και σχόλια ΤΟΜΟΣ Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ'

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ' Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΚΑΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ' Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ ΕΙΝΑΙ βέβαια γνωστός λόγιος της όψιμης περιόδου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, αλλά η πνευματική του δραστηριότητα απ' ό,τι γνωρίζουμε ώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ' ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ I. ΕΝΑΣ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1836-1846 Ή πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας,

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας, ΦΥΣΙΚΗ ΔΗΜΩΔΗΣ ΕΙΣ ΠΑΥΣΙΝ ΤΗΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑΣ, ΒΙΕΝΝΗ 1810 Ποιος ο συγγραφέας και ο μεταφραστής του βιβλίου; ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Φυσική δημώδης εις παύσιν της δεισιδαιμονίας, Εκ της Γερμανικής γλώσσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435

Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 Βιβλιοκρισίαι (Στ. I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις του 1854 καν 1878) 435 δλ αύτά τα δικαιολογεί καί ή ξεχωριστή άγάπη του συγγραφέα για τό θέμα καί χωρίς άλλο δίχως τήν αγάπη αύτή, δέ θά είχαμε ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889)

Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889) Ο ΕΚ ΣΚΟΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (1800-1889) Ο Καλλίνικος, του οποίου το κατά κόσμον όνομα ήταν Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1800 στη Σκοτίνα Πιερίας* 1. Νέος σε ηλικία, εκάρη μοναχός

Διαβάστε περισσότερα

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.)

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.) Συνέντευξη του Αναπλ. Καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών κυρίου Αριστείδη Χατζή στα μέλη της συντακτικής ομάδας του Ζαφειρένια Θεοδωράκη και Γεωργία Παπαλεξίου. * (Από αριστερά προς τα δεξιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)*

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* AP. Π. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΩΝ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (1887)* Α. Ή ιστορική πλευρά των προσηλυτισμών. Περιγραφή καί περιεχόμενο του υπομνήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ μία εικόνα ένθρονης Παναγίας,

ΟΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ μία εικόνα ένθρονης Παναγίας, ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΑΙΩΝΑ Ὁ καραβοκύρης κι ἐπιχειρηματίας Διάκος τῆς Κρητικῆς ΟΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ μία εικόνα ένθρονης Παναγίας, που πρέπει να έχει ζωγραφιστεί στην Πάτμο και φέρει χρονολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ TOT ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του οίκουμ. πατριάρχη Παρθενίου

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ TOT ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του οίκουμ. πατριάρχη Παρθενίου ΓΡΑΜΜΑ TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Α' ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ ΙΔ' Επίλυση χρονολογικών και άλλο^ν προβλημάτων ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ TOT ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του οίκουμ. πατριάρχη Παρθενίου Α', πού αποτελεί το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797.

ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797. ΟΛΓΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ι. Στα 1797 ό Ρήγας τύπωσε στη Βιέννη ένα μονόφυλλο με εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ Εισαγωγή ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Α\ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ["Ολοι είχαμε υπόψη ότι στο διάστημα τής ρωσικής κατοχής του Πόντου καί τής Τραπεζούντας είχε εκεί έκδοθεΐ περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ή προσοχή των ερευνητών. Ιστορικών καί αρχαιολόγων, έχει στραφεί ώς σήμερα κυρίως στήν ανεύρεση νέων στοιχείων πού αφορούν βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ??

ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΥΠΗΡΞΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ?? ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ?? ΜΕΡΟΣ..Γ!! Το αστέρι της Βηθλεέμ Το άστρο της Βηθλεέμ, που κατά τη παράδοση καθοδήγησε τους μάγους στο Θείο Βρέφος, είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νομού Σερρών κατά την Τουρκοκρατία ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Ιστορία του νομού Σερρών κατά την Τουρκοκρατία ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ Ιστορία του νομού Σερρών κατά την Τουρκοκρατία 411 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤOY ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1. Τουρκοκρατία στις Σέρρες 1.1. Πολιορκία των Σερρών από τους Τούρκους Όσο πολιορκείτο η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής

ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ ΔΥΟ ΜΑΤΑΙΩΜΕΝΑ ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ό Κοραής δημοσιεύοντας την Προκήρυξη της Ελληνικής Βιβλιοθήκης (Πρόδρομος Ε.Β., 1805) δεν προσδιόρισε ονομαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1 Στον Κ. Θ. Δημαρά για την ενθάρρυνση της έρευνας μου στο Παρίσι Η ερευνητική συγκομιδή του τελευταίου αιώνα γύρω από τη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ TOY LEAKE ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μέσα στη διερεύνηση του περιηγητικού φαινομένου στον ελληνικό χώρο, η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα