ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ. προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ. προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αθήνα, Ιοφλιοσ 2014

2 12 ΑΜΕΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1. Ο οριςμόσ τθσ «εντόσ κρίςθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ». τθν ζννοια τθσ «εντόσ κρίςθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ» προτείνεται να υπάγονται οι επιχειριςεισ που δεν είχαν οφειλζσ πριν το 2010 και όλεσ οι υποχρεϊςεισ τουσ δθμιουργικθκαν μετά το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ με αποτζλεςμα να ζχουν ςιμερα λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ πάνω από το 40% του τηίρου τουσ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ κα μποροφν να εντάςςονται αυτόματα ςε όλεσ τισ υφιςτάμενεσ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ρυκμίςεισ, ενϊ με τθν ζνταξθ τουσ ςτισ ρυκμίςεισ να αναςτζλλονται οι ποινικζσ διϊξεισ, θ καταγγελία δανειακϊν ςυμβάςεων και τα αςτικά μζτρα εναντίον τουσ. Θ ΕΕΕ ζχει από μακροφ κατακζςει ςτο ΤΠΟΛΚ και το ΤΠΑΑΝ αιτιολογικι ζκκεςθ και νομικό κείμενο ςχετικισ τροπολογίασ. 2. Θ διαμόρφωςθ ενόσ δικτφου προςταςίασ για τισ εκατοντάδεσ υπερχρεωμζνεσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ οι οποίεσ ζχουν επιβιϊςει ζωσ ςιμερα αλλά εξακολουκοφν να κινδυνεφουν με κλείςιμο. Οι επιπτϊςεισ των λουκζτων ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και ςτθν τοπικι αγορά ςχετίηονται άμεςα με τα κζματα τθσ εγκλθματικότθτασ και του ανεξζλεγκτου παρεμπορίου, μποροφν να αποβοφν μοιραίεσ για τθν πλιρθ μεταςτροφι τθσ εικόνασ των πόλεων H υιοκζτθςθ μιασ μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ των ΜΜΕ ωσ μοχλοφ καινοτομίασ και οικονομικισ ανάπτυξθσ. 4. Θ ενίςχυςθ των ςυνεργειϊν ςυνεργαςιϊν μεταξφ των επιχειριςεων με τθν εμπλοκι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, αναβακμίηοντασ παράλλθλα τθ διακυβζρνθςθ και τθν περιφερειακι ανάπτυξθ. 5. Θ εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςτισ πθγζσ ρευςτότθτασ, μζςω του ςχεδιαςμοφ και ενεργοποίθςθσ ςφγχρονων χρθματοδοτικϊν εργαλείων, τα οποία ςυντελοφν ςτθν ςυρρίκνωςθ του κόςτουσ απόκτθςθσ κεφαλαίων. 6. Θ αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ προσ τισ ΜΜΕ. Θ πρόταςθ τθσ ΕΕΕ είναι θ δθμιουργία μιασ Αναπτυξιακισ Σράπεηασ Μικρϊν Επιχειριςεων (ΑΣΜΕ) ειδικοφ ςκοποφ με τραπεηικζσ εγγυοδοτικζσ και χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ, για τισ ΜμΕ. τθν κατεφκυνςθ αυτι μποροφν να αξιοποιθκοφν οι δομζσ των υνεταιριςτικϊν Σραπεηϊν. Βαςικόσ ςτόχοσ κα είναι θ ςυγκζντρωςθ - ςυγχϊνευςθ όλων των προγραμμάτων ανάπτυξθσ ςτθν ΑΣΜΕ και θ άμεςθ προϊκθςι τουσ με ενιαίο τρόπο κακϊσ επίςθσ και θ παροχι μικρό-δανείων, "micro finance" αποκλειςτικά ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Θ νζα Αναπτυξιακι Σράπεηα, μαηί με το Ελλθνικό Επενδυτικό Σαμείο ΕΣ/IGG κα μπορεί να ζχει πρωτεφοντα και όχι ςυμπλθρωματικό ρόλο, ενϊ παράλλθλα κα αναπτφξει ζνα δυναμικό - ςτοχευμζνο Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

3 management, ςε ςθμεία που οι άλλεσ Σράπεηεσ δεν μποροφν να προςεγγίςουν, μζςω απλϊν - τυποποιθμζνων χρθματοδοτικϊν προϊόντων για τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ρευςτότθτασ και των εγγυιςεων τθσ μικρομεςαίασ επιχειρθματικότθτασ. 7. Ο ζλεγχοσ των καταναλωτικϊν προϊόντων πολυεκνικϊν ομίλων που ευκφνονται για τισ «υψθλζσ ελλθνικζσ τιμζσ» και θ αντιμετϊπιςθ τθσ κερδοςκοπικισ ςυμπεριφοράσ όςων ελζγχουν τα ράφια και τα ψυγεία με το ςφςτθμα των ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν και υπερτιμολογιςεων (ν. 3728/2008 Κανόνεσ Σεκμθρίωςθσ Σιμϊν Ενδοομιλικϊν υναλλαγϊν). 8. Θ υμφωνία Κυρίων με τουσ εμπόρουσ για ςυγκράτθςθ και μείωςθ των τιμϊν με ςφνκθμα "Μία τιμι //χαμθλι τιμι". 9. Αλλαγι των όρων φερεγγυότθτασ των επιχειριςεων και κζςπιςθ ενόσ "point system Σειρεςία" με αξιολόγθςθ τθσ εμπορικισ πίςτθσ πάνω ςτθν αρχι τθσ "δεφτερθσ ευκαιρίασ". 10. Καμία περαιτζρω παρζμβαςθ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ αγοράσ χωρίσ να προθγθκεί κοινωνικόσ διάλογοσ. Διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ του νόμου για τθν λειτουργία των καταςτθμάτων τισ Κυριακζσ, με βάςθ τισ αποφάςεισ των Αντιπεριφερειαρχϊν, των Εμπορικϊν υλλόγων και των τοπικϊν κοινωνιϊν. 11. Ενίςχυςθ κεςμικισ ικανότθτασ των κοινωνικϊν εταίρων με το νζο ΕΠΑ Ανάλθψθ υλοποίθςθσ δράςεων προςαρμοςτικότθτασ των επιχειριςεων ςτα νζα οικονομικά δεδομζνα (ΕΠΑ ). Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

4 Η ΚΡΙΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Σο εμπόριο αποτελεί ακόμθ και ςιμερα και παρά τα μεγάλα πλιγματα που ζχει υποςτεί από τθ ςυνεχϊσ μειοφμενθ καταναλωτικι δαπάνθ και τθν δραματικι ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ και ςθμαντικότερουσ «εργοδότεσ» τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. θμαντικότεροσ, όχι μόνο γιατί αντιπροςωπεφει ςθμαντικό μερίδιο τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ αλλά γιατί ακόμα και ςιμερα αποτελεί τθν βαςικι πφλθ ειςόδου των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ. ιμερα, οι περίπου εμπορικζσ επιχειριςεισ απαςχολοφν άτομα, καλφπτοντασ το 17,8% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτθν οικονομία. Σα τελευταία χρόνια τθσ κρίςθσ (2008/2013), ο κλάδοσ δζχεται ιςχυρζσ πιζςεισ, οι οποίεσ μεταφράηονται ςε απϊλεια περίπου εμπορικϊν επιχειριςεων και κζςεων απαςχόλθςθσ. Κφριο χαρακτθριςτικό του είναι το μεγάλο πλικοσ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων, που προςπακοφν να προςαρμοςτοφν ςτισ ςυνεχϊσ εντεινόμενεσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ. Σο εμπόριο, ζνα κατεξοχιν ανοιχτό επάγγελμα, χαρακτθρίηεται από ιδιαιτερότθτεσ που ςχετίηονται με τισ κινιςεισ τθσ αγοράσ, τθν άμεςθ διάδραςθ με τουσ καταναλωτζσ και το μεγάλο ρίςκο που καλείται να διαχειριςτεί ο επιχειρθματίασ. Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ φμφωνα με πρόςφατουσ υπολογιςμοφσ οι Μικρζσ και Μεςαίεσ επιχειριςεισ αντιςτοιχοφν ςε ζνα ποςοςτό που αγγίηει το 99,9% των ελλθνικϊν επιχειριςεων (SBA Fact Sheet for Greece 2013). Όπωσ, μπορεί να γίνει αντιλθπτό και ςε αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ θ ελλθνικι επιχειρθματικότθτα βαςίςτθκε ςε εταιρίεσ μικροφ μεγζκουσ, οι οποίεσ κάλυπταν ζνα αξιοςθμείωτο εφροσ δραςτθριοτιτων και διζκεταν ανζκακεν τθ μερίδα του λζοντοσ ςε ό,τι αφοροφςε τθν απαςχόλθςθ. Επιπλζον, λόγω του μεγζκουσ τουσ, οι ΜμΕ πάντοτε ιταν «ανοικτζσ» ςτον κρατικό ζλεγχο, κάτι που αναιρεί και μία «παραφιλολογία» ότι δικεν αυτζσ ευκφνονται για τον όγκο φοροδιαφυγισ και ειςφοροδιαφυγισ, που επιβαρφνει τα δθμόςια ζςοδα. Από τθν πλευρά τθσ απαςχόλθςθσ θ μικρι και μεςαία επιχειρθματικότθτα αποτελεί τον μεγάλο εργοδότθ ςτον ιδιωτικό τομζα τθσ οικονομίασ, με το ποςοςτό των απαςχολουμζνων ςε αυτζσ τισ επιχειριςεισ, να φτάνει το 85% (84,8%- SBA Fact Sheet for Greece 2013). Σο εμπόριο, ειδικότερα, είναι ζνα πεδίο δραςτθριοποίθςθσ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

5 και απαςχόλθςθσ για κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ οι γυναίκεσ και οι νζοι, οι οποίεσ, κατά κφριο λόγο, πλιττονται από τθν ανεργία και τθν περιςταςιακι απαςχόλθςθ. Ο ςθμαντικόσ κοινωνικόσ ρόλοσ του εμπορίου διαφαίνεται και από το δομικό ρόλο που κατζχει ςτισ περιφερειακζσ αγορζσ οι οποίεσ ςυνιςτοφν παράγοντα ανάπτυξθσ, κοινωνικισ ςυνοχισ, αςφάλειασ και πολιτιςμοφ. ε αυτό το πλαίςιο πάγια κζςθ τθσ ΕΕΕ είναι ότι θ εννοιολόγθςθ τθσ ανταγωνιςτικότητασ ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ πρζπει να λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ δομισ τθσ χϊρασ και κατ επζκταςθ κάκε αναπτυξιακι ςτρατθγικι να προςαρμόηεται ςε αυτζσ τισ ιδιαιτερότθτεσ. Και κυρίωσ θ αναδιάρκρωςθ τθσ πορείασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ μετά τθ Μεταπολίτευςθ, πρζπει να βαςίηεται ςε ρεαλιςτικζσ ερμθνείεσ και όχι ςε εξωγενι ςχιματα που δεν ανταποκρίνονται ςτισ εςωτερικζσ αναγκαιότθτεσ. Οποιαδιποτε εξωγενισ «ςυνταγι» πρζπει να τίκεται ςτθ διαπραγμάτευςθ και να προςαρμόηεται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ με τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ. Θ ςθμαςία τθσ Μικρομεςαίασ Επιχειρθματικότθτασ ζχει αναγνωριςτεί και ευρωπαϊκά με κάκε δυνατό τρόπο (πχ. Small Business Act), δυςτυχϊσ όμωσ θ πολιτικι δεν ζχει λάβει ςοβαρά υπόψθ τόςο τθ ςθμαςία όςο και τθ μεγάλθ ςυμβολι αυτϊν των επιχειριςεων ςτθν ανάπτυξθ, ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και ςτθν κοινωνικι ευθμερία. ιμερα, ο ζλλθνασ μικρομεςαίοσ επιχειρθματίασ δεν είναι ο ίδιοσ με χκεσ. Θ μικρομεςαία επιχειρθματικότθτα ςτθ χϊρα μπορεί να βρίςκεται ςε κρίςθ, ςυμπαραςυρόμενθ από τθν διαρκι φφεςθ αλλά είναι πάντα ζτοιμθ να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ, να ειςάγει καινοτομίεσ και να ςυνεργαςτεί ςε όλα τα επίπεδα για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

6 Α. ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΣΟ ΕΠΑ Θ ενίςχυςθ τθσ υφιςτάμενθσ παραγωγικισ βάςθσ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ, θ βελτίωςθ των εξειδικεφςεων των παραγωγικϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και θ ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν παραγωγισ νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν ςυνιςτοφν βαςικοφσ πυλϊνεσ ανάταξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ωσ εκ τοφτου, οι πολιτικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ πρζπει να προςανατολιςτοφν ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ και τθσ «ανταγωνιςτικότθτασ γνϊςθσ» των ελλθνικϊν επιχειριςεων, με ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ διατθριςιμων ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων αλλά και τθν εξαςφάλιςθ ανάπτυξθσ με απαςχόλθςθ, ποιοτικϊν και αςφαλϊν κζςεων εργαςίασ και κοινωνικισ ςυνοχισ εν γζνει. Ο κοινωνικόσ διάλογοσ είναι μία κινητήρια δφναμη για οικονομικζσ και κοινωνικζσ μεταρρυθμίςεισ. Αποτελεί κεμελιϊδθ ςυνιςτϊςα του ευρωπαϊκοφ μοντζλου κοινωνίασ και ανάπτυξθσ. Οι διαπραγματεφςεισ μεταξφ των κοινωνικϊν εταίρων είναι ο καταλλθλότεροσ τρόποσ για τθν πραγματοποίθςθ προόδου ςτον τομζα του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ. Για να μπορζςουν ωςτόςο οι κοινωνικοί εταίροι να ανταποκρικοφν ςτουσ νζουσ αυτοφσ ρόλουσ που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων όχι μόνο και όχι πια τθν άςκθςθσ κριτικισ ςε αποφάςεισ και μζτρα τθσ Κυβζρνθςθσ αλλά τθν ςυγκρότθςθ προτάςεων και πιο πρόςφατα τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν χρειάηεται να ενιςχφςουν το κεςμικό τουσ ρόλο. Η θεςμική ενίςχυςη των κοινωνικών εταίρων είναι ςτθν ουςία θ ανάπτυξθ του πλαιςίου αυτοφ που κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ των νζων πλζον ρόλων τουσ. Ζνα κεςμικό πλαίςιο που κα εξαςφαλίηει τθν αποδοτικι λειτουργία των φορζων των κοινωνικϊν εταίρων τόςο ςε επίπεδο άςκθςθσ κριτικισ και ςυγκρότθςθσ προτάςεων, όςο και ςε επίπεδο υλοποίθςθσ πολιτικϊν (παροχι υπθρεςιϊν ςε εργαηόμενουσ και εργοδότεσ, όπωσ π.χ. υλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ, παροχι εξατομικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, ςυμμετοχι ςε καινοτόμα προγράμματα επιχειρθματικότθτασ κλπ.). το πλαίςιο αυτό, θ ενίςχυςθ των κοινωνικϊν εταίρων με τουσ κατάλλθλουσ πόρουσ για ζρευνα, ανάλυςθ και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ αγοράσ, ανάπτυξθ επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνων προτάςεων ςτο πλαίςιο ςυμμετοχισ ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων, λειτουργία δομϊν ςυμβουλευτικισ & δια βίου μάκθςθσ, κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ για τθν υλοποίθςθ ενόσ πλζγματοσ δράςεων που κα ωφελιςουν ςυνολικά εργαηόμενουσ και εργοδότεσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξισ τουσ και τθσ ςυμβολισ τουσ ςτισ προςπάκειεσ για ανάκαμψθ και ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θ κεςμικι ενίςχυςθ ςυνίςταται ταυτόχρονα και α) ςτθν ανάπτυξθ και δθμιουργία δομϊν ςτο εςωτερικό των οργανϊςεων και β) ςτθν ενδυνάμωςθ και ανάπτυξθ των πόρων τουσ (ανκρϊπινο δυναμικό) για τθ ςτιριξθ αυτϊν των δομϊν και τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

7 Αυτζσ οι δομζσ μποροφν να αποτελοφν οργανωτικά τμιματα, πρωτοβουλίεσ, μθχανιςμοί οι οποίοι προςφζρουν διττι ενδυνάμωςθ ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ. Αφ ενόσ προςφζρουν ςτιριξθ και μετριςιμα αποτελζςματα ςτα μζλθ που εκπροςωποφν και ςε ευρφτερα ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ (πχ. δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ, προγράμματα κατάρτιςθσ και δια βίου εκπαίδευςθσ) και αφετζρου προετοιμάηουν αποτελεςματικότερα τθ ςυμμετοχι των εταίρων ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων με τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ και καινοτομίεσ. Οι θεςμικοί κοινωνικοί εταίροι, φορείσ εκπροςϊπθςθσ των επιχειριςεων και των εργαηομζνων, κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο (ΕΠΑ ), ςτθ βάςθ τθσ κεςμικά προβλεπόμενθσ από τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ενεργθτικισ ςυμμετοχισ τουσ ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ δράςεων, προϊκθςαν ολοκλθρωμζνα ςχζδια και υλοποίθςαν με ιδιαίτερθ αποτελεςματικότθτα όπωσ επικυρϊκθκε και από ανεξάρτθτθ εξωτερικι αξιολόγθςθ αρμόδιασ αρχισ του Τπουργείου Εργαςίασ- πλικοσ δράςεων ςε όλθ τθν επικράτεια. Οι δράςεισ αυτζσ είχαν ωσ βαςικό ςκοπό τθν προςαρμογι των επιχειριςεων ςτα νζα οικονομικά δεδομζνα, τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, δθμιουργϊντασ, μεταξφ άλλων, ιςχυροφσ μθχανιςμοφσ και δίκτυα υποςτιριξθσ των επιχειριςεων και των εργαηομζνων. τθ νζα προγραμματικι περίοδο, οι κοινωνικοί εταίροι επιδιϊκουν να ςυμβάλλουν ακόμθ πιο αποτελεςματικά με τθν τεχνογνωςία και τουσ μθχανιςμοφσ που δθμιοφργθςαν, ςτθν προςπάκεια ποιοτικισ και αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ των ςχεδιαηόμενων ζργων. Ιδθ, κατά τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ του νζου ΕΠΑ , οι κοινωνικοί εταίροι ςυνειςζφεραν ςθμαντικά κατακζτοντασ τισ προτάςεισ τουσ, ςυμμετζχοντασ ςτισ ομάδεσ προβλθματιςμοφ και ςχεδιαςμοφ και κινθτοποιϊντασ τισ επιχειριςεισ και τουσ εργαηομζνουσ ςε εκνικό επίπεδο. Κακϊσ θ περίοδοσ του ςχεδιαςμοφ βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ, πιςτεφουμε πωσ είναι κρίςιμο να οριςτικοποιθκεί άμεςα το πλαίςιο προγραμματικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανϊςεων των κοινωνικϊν εταίρων και του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, ζτςι ϊςτε να ξεκινιςουν δράςεισ, επ ωφελεία των επιχειριςεων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα κζλουμε να επιςθμάνουμε δυο κρίςιμεσ, για τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, δράςεισ οι οποίεσ κα πρζπει να ςυγκεκριμενοποιθκοφν, να εγκρικοφν και να δρομολογθκοφν άμεςα από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, δεδομζνου ότι ςυμπεριλαμβάνονται ιδθ ςτον προγραμματικό ςχεδιαςμό: Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

8 1. Ενίςχυςη θεςμικήσ ικανότητασ των κοινωνικών εταίρων: Οι κοινωνικοί εταίροι ςυμμετζχουν ενεργά ςτον κοινωνικό διάλογο εκπροςωπϊντασ εργοδότεσ και εργαηόμενουσ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. το πλαίςιο αυτό, μελετοφν, αξιολογοφν και παράγουν προτάςεισ πολιτικισ για κζματα απαςχόλθςθσ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ανταγωνιςτικότθτασ, ενίςχυςθσ δεξιοτιτων και για άλλα κζματα που απαςχολοφν τον παραγωγικό ιςτό τθσ οικονομίασ. Επομζνωσ, οι κοινωνικοί εταίροι, ζχουν ανάγκθ μθχανιςμϊν ζρευνασ, πλθροφόρθςθσ, τεκμθρίωςθσ και υποςτιριξθσ, θ ανάπτυξθ των οποίων ζχει εν μζρει χρθματοδοτθκεί από το τρζχον προγραμματικό πλαίςιο. Άλλωςτε θ ίδια θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ζχοντασ εγκαίρωσ αναγνωρίςει τθν ανάγκθ ενδυνάμωςθσ του κεςμικοφ ρόλου των κοινωνικϊν εταίρων, ενκαρρφνει με ζμφαςθ τα κράτθ-μζλθ να διακζςουν πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου για αυτόν τον ςκοπό. Οι υπθρεςίεσ και μθχανιςμοί αυτοί, από τουσ οποίουσ επωφελοφνται και οι δθμόςιεσ πολιτικζσ, πρζπει να διατθρθκοφν και να ενιςχυκοφν, ϊςτε να ενδυναμωκεί θ ικανότθτα των κοινωνικϊν εταίρων να ςυμβάλλουν ςτον κοινωνικό διάλογο, κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ πολιτικϊν και τθν εκπόνθςθ κζςεων και προτάςεων. 2. Ενζργειεσ διαρθρωτικήσ προςαρμογήσ επιχειρήςεων και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικοφ. Οι κοινωνικοί εταίροι, λόγω τθσ άριςτθσ γνϊςθσ των βαςικϊν προβλθμάτων των επιχειριςεων και των εργαηομζνων τουσ, ζχουν ιδθ δθμιουργιςει μθχανιςμοφσ υποςτιριξισ τουσ. Οι μθχανιςμοί αυτοί καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων όπωσ κατάρτιςθ, πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων, ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ, προϊκθςθ καινοτομικϊν εφαρμογϊν και εξωςτρζφειασ, ενκάρρυνςθ δθμιουργίασ ςυνεργατικϊν ςχθμάτων επιχειριςεων, με χιλιάδεσ ωφελοφμενουσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Τπό αυτό πρίςμα, οι κοινωνικοί εταίροι είναι ςε κζςθ άμεςα και χωρίσ επιπλζον χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ ωρίμανςθσ και προετοιμαςίασ, να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ δράςεων προςαρμοςτικότθτασ των επιχειριςεων ςτα νζα οικονομικά δεδομζνα. υγκεκριμζνα, οι δράςεισ αυτζσ κα μποροφςαν να περιλαμβάνουν, με ολοκλθρωμζνο τρόπο, κζματα ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, ςυμβουλευτικισ επιχειριςεων, επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ και εξωςτρζφειασ. Κα λζγαμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι κα ανταποκρικοφν άμεςα και με επάρκεια ςτισ δράςεισ που προγραμματίηονται, ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο τα μζγιςτα ςτθν υλοποίθςθ επωφελϊν, κρίςιμων αλλά και αναπτυξιακϊν δράςεων ςτο πλαίςιο του νζου ΕΠΑ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

9 Β. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 1. ΣΙΜΕ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΝΑΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Θ ανάγκθ ενίςχυςθσ και τόνωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, ιδιαίτερα ςε ζνα παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον, κρίνεται αναγκαία όςο ποτζ. Διεκνι αλλά και εγχϊρια επιςτθμονικά ινςτιτοφτα, πανεπιςτιμια και διάφοροι ερευνθτικοί φορείσ ζχουν εδϊ και καιρό υπογραμμίςει τθν ευεργετικι επίδραςθ που κα είχε ςτθν ελλθνικι οικονομία μία ςυνεχισ και διατθριςιμθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ. Ο δθμόςιοσ διάλογοσ που ςυνόδεψε τισ ςκζψεισ και τισ προςπάκειεσ τόνωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ διολίςκθςε επικίνδυνα ςε εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ του παρελκόντοσ και ςε παγιωμζνα «κλιςζ» που δεν ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα οφτε βζβαια ςτα πορίςματα των πρόςφατων οικονομικϊν επιςτθμονικϊν ερευνϊν. Θ ςτοχοποίθςθ των ΜμΕ επιχειριςεων ωσ υπαίτιων για τθν καταβαράκρωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ μόνο ωσ μία τζτοια παρωχθμζνθ αντίλθψθ μπορεί να εκλθφκεί. Αντίκετα, θ λειτουργία τθσ πραγματικισ οικονομίασ απζδειξε πωσ οι Μμ επιχειριςεισ, αν και επλιγθςαν πρϊτεσ από τισ ςυνζπειεσ τθσ φφεςθσ, προςπάκθςαν να ςυγκρατιςουν, αν όχι να μειϊςουν τισ τιμζσ, με τθν απορρόφθςθ των διαδοχικϊν αυξιςεων του ΦΠΑ και τισ ςυνεχείσ προςφορζσ ςε ζνα καταναλωτικό κοινό που ζβλεπε το πραγματικό διακζςιμο ειςόδθμά του να ςυρρικνϊνεται κακθμερινά. Και αυτό γιατί οι μικρομεςαίοι επιχειρθματίεσ αντιλαμβάνονται άμεςα ωσ καταναλωτζσ τι ακριβϊσ ςυμβαίνει ςτθν αγορά και πόςο αςφυκτικι μπορεί να γίνει θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ. Ο πόλεμοσ προσ τισ Μμ επιχειριςεισ με το πρόςχθμα ότι όχι μόνο δεν είναι ανταγωνιςτικζσ αλλά επιηιμιεσ και γι αυτό κα πρζπει να παραχωριςουν τθ κζςθ τουσ ςτισ μεγάλεσ, όχι μόνο κα οδθγιςει ςε κλείςιμο χιλιάδων επιχειριςεων (προσ όφελοσ λίγων κολοςςϊν) και κα εκτινάξει περαιτζρω τθν ανεργία, αλλά κα προκαλζςει αυτό που οι κιαςϊτεσ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ διακθρφττουν ότι προςπακοφν να αποφφγουν: τθν ολιγοπωλιακι-μονοπωλιακι διάρκρωςθ τθσ αγοράσ. Πρζπει επιτζλουσ να γίνει αντιλθπτό ότι θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ είναι μία ςυνεχισ-μακροχρόνια προςπάκεια για τθν παραγωγι ποιοτικϊν και προςιτϊν, με βάςθ τα διεκνι πρότυπα, προϊόντων με τα οφζλθ να διαχζονται ςε ολόκλθρθ τθν κοινωνία. Αντί να τίκενται ςτο περικϊριο οι ελλθνικζσ Μμ επιχειριςεισ κακϊσ και να προτείνεται θ ςυνεχισ μείωςθ των μιςκϊν, ωσ μζτρο απαραίτθτο για τθν τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, κα ιταν καλφτερο οι προςπάκειεσ βελτίωςθσ των δομϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ να επικεντρωκοφν Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

10 ςτον τρόπο λειτουργίασ των κεςμϊν. Ηθτιματα καίριασ ςθμαςίασ, θ επίλυςθ των οποίων κα ενίςχυε δυναμικά και ςε βάκοσ χρόνου τθν οικονομία, όπωσ ο περιοριςμόσ τθσ γραφειοκρατίασ, θ ουςιαςτικι ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, θ ζγκαιρθ απονομι δικαιοςφνθσ, ο ζλεγχοσ τθσ κρατικισ αυκαιρεςίασ, θ ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ςυμμετοχισ ςτο εργατικό δυναμικό, ο εκςυγχρονιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου, θ οργάνωςθ και τόνωςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, θ ςυνεχισ και υψθλοφ επιπζδου κατάρτιςθ των εργαηομζνων, θ ριηικι αναδιάρκρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, θ βελτίωςθ των υποδομϊν, θ ψθφιοποίθςθ ςτο δθμόςιο τομζα, θ δθμιουργία ενόσ απλοφ και ξεκάκαρου φορολογικοφ ςυςτιματοσ χωρίσ παράκυρα και μπαλϊματα και γενικότερα θ άρςθ των όλων ςτρεβλϊςεων που προκαλοφνται ςτθν αγορά από δυςλειτουργίεσ του κράτουσ και που κα μποροφςαν να λάβουν χϊρα άμεςα και δίχωσ κόςτοσ, εξακολουκοφν να είναι ηθτοφμενα. 2. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ θμαντικι παράμετροσ τόνωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εγχϊριων μικρομεςαίων επιχειριςεων, αποτελεί θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, μίασ προχπόκεςθσ όμωσ που παραμζνει επί ςειρά ετϊν ανεκπλιρωτοσ ςτόχοσ για τουσ φορείσ εκπροςϊπθςθσ τθσ αγοράσ αλλά και για τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ. Θ ΕΕΕ επιτελϊντασ το κεςμικό τθσ ρόλο, ωσ άμεςου εκφραςτι των αναγκϊν του ελλθνικοφ εμπορίου, ζχει κατακζςει τεκμθριωμζνεσ κζςεισ και προτάςεισ προσ όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ, προκειμζνου να καταςτεί εφικτόσ ο ςχεδιαςμόσ ενόσ προςωρινοφ εγγυοδοτικοφ μθχανιςμοφ, ο οποίοσ κα διευκολφνει τθ διοχζτευςθ κεφαλαίων ςτθν πραγματικι οικονομία. Θ ειδοποιόσ διαφορά του προτεινόμενου χρθματοδοτικοφ εργαλείου ζγκειται ςτθ δθμιουργία ενόσ ταμείου εγγυιςεων ςε μετρθτά εντόσ του εκάςτοτε χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ, το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξι τουσ (των τραπεηϊν) ςε δίαυλο διοχζτευςθσ κοινοτικϊν πόρων ςτισ επιχειριςεισ που τουσ ζχουν πραγματικά ανάγκθ, αποςυμφορίηοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ιδιαίτερα αςφυκτικά, ςε όρουσ ρευςτότθτασ, επικρατοφςα κατάςταςθ. Άμεςθ ςυνζπεια τθσ εφαρμογισ του ςυγκεκριμζνου εργαλείου, είναι θ διεφρυνςθ του αρικμοφ των δικαιοφχων, ο περιοριςμόσ των απαιτοφμενων εξαςφαλίςεων αλλά και θ μείωςθ του κόςτουσ εξαςφάλιςθσ ρευςτότθτασ (κόςτοσ χριματοσ χαμθλά επιτόκια) από τθ πλευρά των τραπεηϊν, εξαιτίασ τθσ μείωςθσ του ρίςκου που κα καλοφνται πλζον να αναλαμβάνουν οι τελευταίεσ. Ο εν λόγω μθχανιςμόσ κα αποςκοπεί ςτθν παροχι εγγυιςεων χαρτοφυλακίου των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ενϊ προςανατολίηεται ςτθ κζςπιςθ ενόσ cap rate τθσ τάξεωσ του 35%, ζτςι ϊςτε να ικανοποιεί και τθν πλευρά των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Παρόλα αυτά από μόνθ τθσ θ υλοποίθςθ του εν λόγω εργαλείου δεν Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

11 πρόκειται να εξαλείψει τισ ςθμαντικζσ αγκυλϊςεισ, οι οποίεσ εμποδίηουν τθν ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθ χρθματοδότθςθ. Απαιτείται θ υιοκζτθςθ περιςςότερο ευζλικτων διαδικαςιϊν αλλά και θ παράλλθλθ μείωςθ των ζμμεςων διοικθτικϊν (γραφειοκρατικϊν) βαρϊν, που χαρακτθρίηει τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των υφιςτάμενων δομϊν των τραπεηϊν, οι οποίεσ κα πρζπει επιτζλουσ να προβοφν ςτθν αξιολόγθςθ, βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων, τθσ πραγματικισ εικόνασ των επιχειριςεων (business plans). 3. ΑΝΟΙΚΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ (Α.Κ. Ε) Θ δράςθ αφορά ςτθν οργανωμζνθ και ςυςτθματικι ανάδειξθ και προβολι των εμπορικϊν κζντρων των πόλεων που κα υλοποιείται και κα ςυντονίηεται από τον εκάςτοτε Εμπορικό φλλογο με τθ ςυμμετοχι των εμπορικϊν καταςτθμάτων, των ξενοδοχείων, των εςτιατορίων, των καφετεριϊν, των επιχειριςεων ςτάκμευςθσ, των πολιτιςτικϊν ιδρυμάτων κ.α. Κφριοσ ςτόχοσ των οργανωμζνων ενεργειϊν είναι θ τόνωςθ τθσ αγοράσ των εμπορικϊν κζντρων των πόλεων, θ αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ κακϊσ και θ επανεδραίωςι τουσ ωσ ελκυςτικό εμπορικό προοριςμό για αγορζσ, διαςκζδαςθ και κζρδοσ με απϊτερο ςκοπό τθν ενίςχυςθ των εμπορικϊν επιχειριςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςμενϊν ςυνκθκϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Θ Δράςθ για τθν τόνωςθ τθσ αγοράσ με τθ δθμιουργία Ανοικτϊν Κζντρων Εμπορίου ζχει ωσ ςτόχο να αναδεικνφει τα εμπορικά κζντρα των πόλεων αλλά και τισ εμπορικζσ επιχειριςεισ τθσ ευρφτερθσ εμπορικισ περιοχισ ςε ενιαία κζντρα με δυνατότθτεσ που ςυνδυάηουν το πολιτιςτικό ενδιαφζρον με τθν ψυχαγωγία, το αγοραςτικό όφελοσ και τθν ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. Σζτοιεσ ενζργειεσ αναφζρονται ενδεικτικά: Ενζργειεσ χωροκζτθςθσ και χαρτογράφθςθσ των εμπορικϊν κζντρων ςε ςυνδυαςμό με τθ δθμιουργία ςχετικϊν υποδομϊν Οργανωμζνεσ ενζργειεσ μάρκετινγκ π.χ. Ενιαία κάρτα αγορϊν καταναλωτι (loyalty schemes) με πόντουσ αγορϊν ι και εκπτϊςεισ (ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν εμπορικά καταςτιματα, καφετζριεσ, επιχειριςεισ ςτάκμευςθσ, παιδότοποι, κλπ) Οργανωμζνθ και ςυςτθματικι προϊκθςθ / προβολι / επικοινωνία των επιχειριςεων τθσ εμπορικισ περιοχισ που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ Δραςτθριότθτεσ που ςυνδυάηουν το αγοραςτικό όφελοσ με τθν ψυχαγωγία με πολιτιςτικό / κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτιρα (π.χ. street events, social events). Είναι απαραίτθτο μετά τθν πιλοτικι εφαρμογι ςε 6 πόλεισ (Ακινα, Πειραιά, Κεσ/νίκθ, Πάτρα, Λάριςα, Αλεξανδροφπολθ), να επεκτακεί και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

12 Γ. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Εμπορικό περιβάλλον Εκςυγχρονιςμόσ και επικαιροποίθςθ του «ναπολεόντειου» Εμπορικοφ Νόμου ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ αγοράσ, εντάςςοντασ ςτισ ρυκμίςεισ του ςφγχρονεσ εμπορικζσ πρακτικζσ (όπωσ το franchising) και αποτυπϊνοντασ επιτζλουσ τα όρια τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ, μαηί με τα απαραίτθτα κριτιρια για τθν άςκθςι τθσ. Διευκόλυνςθ των λειτουργικϊν διαδικαςιϊν. Πιςτοποίθςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι Μικρομεςαίεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ. υνζχιςθ τθσ προςπάκειασ για κακιζρωςθ Ελλθνικοφ ιματοσ Ποιότθτασ και Ελλθνικισ Προζλευςθσ Προϊόντων. Δθμιουργία one stop shop ςτα τοπικά Επιμελθτιρια για τθν εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων ωσ προσ τισ διοικθτικζσ και αςφαλιςτικζσ ςυναλλαγζσ τουσ. Δθμιουργία Σειρεςία "δφο ταχυτιτων" με "βακμολόγιο" και "αξιολόγθςθ". Σο ρυκμιςτικό πακζτο πρζπει να περιλαμβάνει αλλαγζσ με τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ «Σειρεςία-2» με διαφορετικι βαρφτθτα για τθν κατθγορία των επιχειριςεων που ενεγράφθςαν εντόσ τθσ περιόδου τθσ κρίςθσ. Επιπλζον, ο νζοσ "Σειρεςίασ" κα μπορζςει να κεςπίςει ειδικά κριτιρια, ϊςτε όςοι μικρομεςαίοι ςτο παρελκόν ζχουν περάςει από τθν επϊδυνθ διαδικαςία και τθ μαφρθ λίςτα του να μθν αποκλείονται πλζον από κάκε νζα προςπάκεια που κα επιχειροφν προκειμζνου να ξεπεράςουν το προςωρινό ζλλειμμα ρευςτότθτασ τουσ. Θ ΕΕΕ ζχει αποςτείλει ςτο ΤΠΑΑΝ και ΤΠΟΛΚ, Ενθμερωτικό θμείωμα με ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ για "Σερεςία δφο ταχυτιτων". Θ τελευταία πρόταςθ μασ επικεντρϊνεται ςτθ προςπάκεια προςαρμογισ του Αμερικανικοφ και Καναδικοφ μοντζλου "Σειρεςία" ςτα ελλθνικά δεδομζνα με βακμολόγιο "credit score" και αξιολόγθςθ "account ratings". Ενίςχυςθ, περαιτζρω ενεργοποίθςθ και επιτάχυνςθ του ζργου τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ καταπολζμθςθσ των εναρμονιςμζνων πρακτικϊν και τθσ κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ των μεγάλων πολυεκνικϊν, που ελζγχουν τεχνθτά τισ τιμζσ. Θ άρςθ των ςτρεβλϊςεων του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ ςτθν Ελλάδα κα ζχει κετικό αντίκτυπο τόςο για τθν ανταγωνιςτικότθτα των Μικρομεςαίων επιχειριςεων όςο και για τθν ορκολογικι πρόςβαςθ των καταναλωτϊν ςτθν αγορά. Προςωρινι προςταςία των εμπορικϊν μιςκϊςεων. Πιο κάτω αναφερόμαςτε με λεπτομζρειεσ για το προτεινόμενο πλαίςιο. Εδϊ επιςθμαίνουμε μόνο ότι το μίςκωμα αποτελεί βαςικό ςτοιχείο του λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ εμπορικισ επιχείρθςθσ και θ μεγάλθ πλειονότθτα των μιςκϊςεων τθσ αγοράσ ςυμφωνικθκε Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

13 πριν από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ. Οι Επιτροπζσ εμπορικϊν μιςκϊςεων παράγουν ςθμαντικό ζργο αλλά δεν αρκοφν. Ο λόγοσ είναι απλόσ: Υψθ μιςκωμάτων και ποςοςτά αναπροςαρμογϊν κακορίςτθκαν ςε επίπεδα αντιςτρόφωσ ανάλογα με τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ των επιχειριςεων, εν μζςω κρίςθσ. Μία προςωρινι κεντρικι απαγόρευςθ αυξιςεων ι ακόμθ και μία υποχρεωτικι μείωςθ κα οδθγοφςε ςτθν αναγκαία «διορκωτικι» προςαρμογι τισ εμπορικζσ μιςκϊςεισ. Προςταςία του οργανωμζνου και ςτεγαςμζνου εμπορίου από τθν μάςτιγα του παράνομου αςτικοφ υπαίκριου παρεμπορίου. Σα μόνιμα κυριακάτικα παηάρια (Πειραιϊσ, χιςτοφ, «Ρϊςικεσ αγορζσ» κα), που διακζτουν ςχεδόν κατ αποκλειςτικότθτα διαρκι είδθ, ςε «αγαςτι» ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ Διμουσ, που ανζχονται τθν παράνομθ λειτουργία τουσ, πρζπει να καταργθκοφν ολοςχερϊσ και θ διάκεςθ διαρκϊν ειδϊν να περιοριςτεί μόνο ςτισ ςφντομεσ τοπικζσ εμποροπανθγφρεισ. Πιο κάτω αναφερόμαςτε λεπτομερϊσ ςτο υπαίκριο εμπόριο, το οποίο αποτελεί κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ κζμα για τισ Μμ επιχειριςεισ, κακϊσ, λειτουργϊντασ ςτα όρια τθσ νομιμότθτασ, ςτερεί υπερπολφτιμο τηίρο από τισ αγορζσ, εν μζςω βαριάσ κρίςθσ και φφεςθσ. Να προςτατευκεί το κακεςτϊσ των τακτικϊν εκπτϊςεων και να μελετθκεί από κοινοφ, μεταξφ Τπουργείου και ΕΕΕ, θ υπό προχποκζςεισ επαναφορά τθσ απαγόρευςθσ προςφορϊν και προωκθτικϊν ενεργειϊν προ των τακτικϊν εκπτϊςεων. Παρακάτω γίνεται λεπτομερισ αναφορά ςτο εν λόγω ηιτθμα. Σιρθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν παράνομθ ειςαγόμενθ επιχειρθματικότθτα. Τπάρχει ζνα πλιρεσ πλαίςιο (ν. 3386/2005), το οποίο κζτει πλιρθ και ολοκλθρωμζνα κριτιρια για τθν διεξαγωγι εμπορικοφ επιτθδεφματοσ ςτθν Ελλάδα από αλλοδαπό (πολίτθ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). Δυςτυχϊσ το πλαίςιο αυτό δεν τθρείται, με αποτζλεςμα μία ακόμθ πακογζνεια ςτθν ελλθνικι αγορά, δθλαδι τθν φπαρξθ χιλιάδων καταςτθμάτων ςε όλεσ τισ τοπικζσ αγορζσ, τα οποία λειτουργοφν από αλλοδαποφσ τρίτων χωρϊν, χωρίσ τθν αναγκαία άδεια λειτουργίασ. Είναι αυτονόθτο ότι δεν αναφερόμαςτε ςτουσ ξζνουσ επενδυτζσ που ζρχονται να επιχειριςουν ςτθν χϊρα Ζλεγχοσ τθσ βαςικισ προχπόκεςθσ του νομικοφ πλαιςίου των «εκκζςεων», ιτοι θ απαγόρευςθ πωλιςεων. Σελευταία, ολοζνα και αυξάνεται το φαινόμενο διενζργειασ εκκζςεων, οι οποίεσ δεν αποτελοφν παρά παράνομα ςυγκαλυμμζνα παηάρια κάκε είδουσ, υπαίκρια ι μθ. Επζκταςθ και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ εφαρμογισ τθσ Δράςθσ «Open Mall» θ οποία αφορά ςτθν ενίςχυςθ των επιχειριςεων και ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία ςυνεργιϊν μζςα από τθν ςυνεργαςία μικρϊν επιχειριςεων που λειτουργοφν εντόσ των παραδοςιακϊν εμπορικϊν κζντρων των πόλεων. Εκπτώςεισ προςφορζσ προωθητικζσ ενζργειεσ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

14 Με το άρκρο 15 του ν. 4177/2013 επιλκαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν διενζργεια εκπτϊςεων και προςφορϊν, με ςθμαντικότερθ τθν ειςαγωγι των ενδιάμεςων εκπτωτικϊν περιόδων. Ακολοφκωσ, με τθν υποπαράγραφο Σ5 παράγραφοσ 2 α του άρκρου πρϊτου ν. 4254/2014, ορίςτθκε ότι με Τπουργικι Απόφαςθ κα ρυκμιςτεί εξ αρχισ το πλαίςιο εκπτϊςεων προςφορϊν και προωκθτικϊν ενεργειϊν. Θ ΕΕΕ βρίςκεται ςτθν διάκεςθ του Τπουργείου για να ςυηθτιςουμε επί του νζου πλαιςίου που κα αντικαταςτιςει το υφιςτάμενο, όταν αυτό κρικεί απαραίτθτο. Κεωροφμε ωςτόςο κρίςιμο να ςασ γνωςτοποιιςουμε από τϊρα τισ κζςεισ μασ οι οποίεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: Προ των τροποποιιςεων των ν. 3769/2009 και ν. 4177/2013 προβλεπόταν ότι ςτον μινα που προθγείται των τακτικϊν εκπτϊςεων απαγορεφονται οι ανακοινϊςεισ προσ το κοινό εκπτϊςεων και προςφορϊν με οποιοδιποτε τρόπο, ιδίωσ με διαφιμιςθ, επιςτολζσ ι ανάρτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων. Θ «προςταςία» των εκπτϊςεων, που πρόςφερε αυτό το χρονικό διάςτθμα των 30 θμερϊν, απετζλεςε πάγια πραγματικότθτα από καταβολισ του κεςμοφ και ζχει αποδείξει τθν χρθςιμότθτά του ςτο πζραςμα του χρόνου. Θ κατάργθςι του με τον ατυχι νόμο 3769/2009 αποτζλεςε καίριο πλιγμα ςτθν χρθςιμότθτα και αποτελεςματικότθτα των εκπτϊςεων και ςυνζβαλε ςτθν πρόςφατθ αποδόμθςθ του κφρουσ του κεςμοφ. Θ ΕΕΕ ηθτάει τθν επαναφορά τθσ απαγόρευςθσ των 30 θμερϊν και για τισ προςφορζσ. Ωςτόςο, ο ςκοπόσ του νομοκζτθ που κζςπιςε τον ςχετικό αρχικό περιοριςμό, δεν ιταν να απαγορεφςει μία μόνο εμπορικι πρακτικι, όπωσ οι προςφορζσ, αλλά ςτθν ουςία να προςτατεφςει το κεςμό των εκπτϊςεων από επίδοξουσ «μιμθτζσ» που κα προςπακιςουν να πείςουν το καταναλωτικό κοινό ότι κάνουν εκπτϊςεισ, πριν τθν ζναρξθ των εκπτϊςεων, ζλκοντασ κατά τον τρόπο αυτό μεγάλο μερίδιο πελατϊν. Τπό τθν ζννοια αυτι, ςτο ςχετικό περιοριςμό πρζπει, εκτόσ από τισ προςφορζσ, να υπαχκοφν και οι προωκθτικζσ ενζργειεσ, τουλάχιςτον αυτζσ που για να προςελκφςουν τον καταναλωτι χρθςιμοποιοφν πρακτικζσ ανάλογεσ με αυτζσ των εκπτϊςεων και προςφορϊν, προςπακϊντασ να τουσ «μοιάςουν», κυρίωσ με τθ χριςθ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και διπλϊν τιμϊν. Περαιτζρω, δεδομζνθσ τθσ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ, κεωροφμε ότι θ απαγόρευςθ για διαφιμιςθ, επιςτολζσ και ανάρτθςθ πινακίδων δεν αρκεί και πρζπει επίςθσ να επεκτακεί, περιλαμβάνοντασ και τα θλεκτρονικά μζςα δικτφωςθσ. το πλαίςιο αυτό, θ ςχετικι διάταξθ πρζπει να διαμορφωκεί ωσ εξισ: «Σριάντα (30) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των τακτικϊν εκπτϊςεων απαγορεφεται ςτουσ υπεφκυνουσ των εμπορικϊν καταςτθμάτων να ανακοινϊνουν προσ το κοινό εκπτϊςεισ ι προςφορζσ με οποιονδιποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή ζντυπο, δθλαδι με διαφιμιςθ, επιςτολζσ, SMS, Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

15 ανάρτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων ή οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενζργεια που χρηςιμοποιεί ποςοςτό ζκπτωςησ ή διπλζσ τιμζσ» το άρκρο 15 ν. 4177/2013, προβλζπεται θ επιφφλαξθ τθσ εμπορικισ επικοινωνίασ του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ αποκλειςτικά και μόνο για τισ εκπτϊςεισ, ενϊ απαγορεφεται για τισ προςφορζσ. Καταρχιν, ςυμφωνοφμε με το ςχετικό περιοριςμό που μεταφράηεται ςτο «ποςοςτό = εκπτϊςεισ». Ωςτόςο, ο νόμοσ δεν κα επιτφχει το αποτζλεςμά του, παρά μόνο εάν απαγορευτεί ρθτά θ χριςθ ποςοςτοφ και για τθν άλλθ ςθμαντικι εμπορικι επικοινωνία τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, κάκε επιχείρθςθ που πραγματοποιεί προωκθτικζσ ενζργειεσ κα δίνει ςτον τελικό καταναλωτι τθν εντφπωςθ ότι κάνει τακτικζσ εκπτϊςεισ. Ωσ εκ τοφτου, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί θ ςχετικι διάταξθ ωσ εξισ: «ε οποιαδιποτε άλλθ περίοδο προςφορϊν ή προωθητικών ενεργειών επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνον θ ευκρινισ αναγραφι τθσ παλαιάσ και τθσ νζασ τιμισ των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν». το προ του ν. 4177/2013 νομικό πλαίςιο προβλεπόταν θ αναγγελία των περιόδων προςφορϊν και ςτον Εμπορικό φλλογο. Θ ςχετικι ενζργεια μετατράπθκε από υποχρεωτικι ςε δυνθτικι. Δεν βλζπουμε που ιταν το κακό, το φαξ ι το που αποςτελλόταν τθν Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι να κοινοποιείται και ςτον Εμπορικό φλλογο. Ζτςι μακαίνει θ επιχειρθματικι κοινότθτα τθν πραγματοποίθςθ προςφορϊν και μπορεί να δράςει ανάλογα είτε με παρόμοιεσ ενζργειεσ που μειϊνουν τισ τιμζσ, είτε με εκοφςιουσ ελζγχουσ τθσ πρακτικισ που βοθκοφν τθν Πολιτεία ςτθν τιρθςθ του πλαιςίου. Κατά ςυνζπεια, θ διάταξθ πρζπει να ςυμπλθρωκεί ωσ εξισ: «Ο υπεφκυνοσ κάκε εμπορικοφ καταςτιματοσ οφείλει να ανακοινϊνει με τθλεομοιοτυπία (fax) ι με θλεκτρονικι αλλθλογραφία ( ) ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο υποβολισ ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Καταναλωτι του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και ςτον οικείο Εμπορικό φλλογο, τισ προςφορζσ που προτίκεται να κάνει, τουλάχιςτον μια (1) θμζρα πριν από τθν ζναρξι τουσ. τθν ανακοίνωςθ αναφζρονται τα προςφερόμενα προϊόντα και θ χρονικι διάρκεια τθσ προςφοράσ» Με τθν υποπαράγραφο Σ5 παράγραφοσ 2 α του άρκρου πρϊτου ν. 4254/2014, ορίςτθκε ότι με Τπουργικι Απόφαςθ κα ρυκμιςτεί εξ αρχισ το πλαίςιο για τα καταςτιματα Stock/Outlet. Κεωροφμε ότι θ λειτουργία των ςυγκεκριμζνων κλάδων πϊλθςθσ πρζπει να κεςμοκετθκεί αυτοτελϊσ από το νόμο με αυςτθροποίθςθ των όρων λειτουργίασ ενόσ καταςτιματοσ Stock/Outlet που κα ζχει ζνα ξεκάκαρο μίγμα προϊόντων προσ πϊλθςθ (stock, ελαττωματικό, προϊόν ειδικισ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

16 παραγωγισ) με αναγραφι μίασ μοναδικισ τελικισ τιμισ για τθν αποφυγι τθσ παραπλάνθςθσ του καταναλωτι. Επίςθσ επιβάλλεται να διενεργοφνται ςυνεχείσ και αυςτθροί ζλεγχοι των τιμολογίων αγοράσ των εν λόγω εμπορευμάτων για να μθν εμφανίηονται φαινόμενα αιςχροκζρδειασ. Σα καταςτιματα Stock/Outlet ζχουν ωσ ςτόχο τθν εκποίθςθ εμπορευμάτων και υπολοίπων (stock, ελαττωματικά, προϊόντα ειδικισ παραγωγισ) τθσ προθγοφμενθσ ςεηόν και όχι «ειδικϊν αγορϊν» που αποφζρουν υψθλά ποςοςτά κζρδουσ για τισ εκποιοφςεσ επιχειριςεισ, παραπλανϊντασ ζτςι το καταναλωτικό κοινό με τισ πολφ χαμθλζσ τιμζσ. Παράλλθλα, αντί τθσ λειτουργίασ αυτοτελϊν καταςτθμάτων, που ουςιαςτικά δίνουν ςτον καταναλωτι τθν λανκαςμζνθ εντφπωςθ ότι πραγματοποιοφν εκπτϊςεισ 365 θμζρεσ το χρόνο, κεωροφμε ότι κα πρζπει επίςθσ να ενκαρρυνκεί θ δθμιουργία αυτοτελϊν τμθμάτων εντόσ του κανονικοφ καταςτιματοσ λιανικισ, το οποίο κα διακζτει τα είδθ stock τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ με τουσ ειδικοφσ παραπάνω όρουσ. Κυριακάτικη Αργία Θ ΕΕΕ ιδθ από τον περαςμζνο επτζμβριο που εκδθλϊκθκε για πρϊτθ φορά θ ανεξιγθτθ εμμονι του Τπουργείου Ανάπτυξθσ να απελευκερϊςει τισ Κυριακζσ, εξζφραςε τθν κάκετθ αντίκεςθ και τθν ευαιςκθςία του εμπορικοφ κόςμου τθσ χϊρασ προσ το Τπουργείο ςχετικά με το κζμα αυτό. Σθν ίδια χρονικι περίοδο, είχε ςυμφωνθκεί ότι, πριν από τθν οποιαδιποτε ςχετικι ρφκμιςθ ι πρόταςθ ρφκμιςθσ, κα πραγματοποιθκεί πρϊτα εξαντλθτικόσ διάλογοσ μεταξφ όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν. Αντ αυτοφ, ιδθ από τον περαςμζνο Δεκζμβριο και μζςω του τότε ςχεδίου νόμου «Αγορανομικόσ Κϊδικασ», βρεκικαμε αντιμζτωποι με τθν πλιρθ απελευκζρωςθ τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων όλεσ τισ Κυριακζσ του χρόνου. Θ ΕΕΕ και ο εμπορικόσ κόςμοσ τθσ χϊρασ απορρίψαμε τθν απελευκζρωςθ και προτείναμε ωσ καλφτερθ λφςθ, τθν ολοκλθρωτικι απόςυρςθ του άρκρου για τισ Κυριακζσ και τθν ζναρξθ διαλόγου ανάμεςα ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ και ςτουσ παραγωγικοφσ φορείσ και ςτθρίξαμε με ζρευνεσ και ςτοιχεία τισ κζςεισ μασ για τθν πλιρθ ανακολουκία τθσ κυριακάτικθσ λειτουργίασ με τθν ανταγωνιςτικότθτα ι τθν απαςχόλθςθ. Σελικά, με το άρκρο 16 ν. 4177/2013 ορίςτθκε ότι γενικό άνοιγμα κα ιςχφει μόνο για ςυγκεκριμζνεσ και περιοριςμζνεσ εκ του νόμου Κυριακζσ το χρόνο και ςυγκεκριμζνα τθν πρϊτθ Κυριακι κατά τθν ζναρξθ των εκπτϊςεων, δφο Κυριακζσ πριν από τθν θμζρα των Χριςτουγζννων και τθν Κυριακι των Βαΐων. Κατά τα λοιπά, θ λειτουργία των καταςτθμάτων τισ Κυριακζσ εξακολουκεί να είναι ηιτθμα των τοπικϊν κοινωνιϊν και το άνοιγμα των μικρϊν επιχειριςεων (κάτω των 250 τμ) Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

17 αποφαςίηει ο αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ (τζωσ Νομάρχθσ), κατά τισ απαιτιςεισ και τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ των τοπικϊν αγορϊν. Ακολοφκωσ, οι κατά τόπουσ Αντιπεριφερειάρχεσ εξζδωςαν τισ ςχετικζσ αποφάςεισ λαμβάνοντασ ειδικι πρόνοια για τισ τουριςτικζσ περιοχζσ των νομϊν τουσ και ζτςι θ αγορά ιςορρόπθςε, βάςει των προτάςεϊν μασ. Ωςτόςο, με τθν υποπαράγραφο Σ5 παράγραφοσ 2 α του άρκρου πρϊτου ν. 4254/2014, θ προθγοφμενθ θγεςία του Τπουργείου επανζφερε το κζμα, ενϊ αυτό είχε λιξει και ορίςτθκε ότι με Τπουργικι Απόφαςθ κα κακοριςτοφν 3 τουριςτικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ κα ιςχφςει πλιρθσ απελευκζρωςθ, άςχετα από τισ αποφάςεισ των Αντιπεριφερειαρχϊν. Θ ΕΕΕ αντιμετωπίηει καταρχιν αρνθτικά τθν ζκδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ, ειδικά όταν το κζμα ξανανοίγει εκ του μθ όντωσ, τθν ςτιγμι που θ αγορά ζχει βρει τισ ιςορροπίεσ τθσ με τισ παρεχόμενεσ εκ του νόμου Κυριακζσ που τα καταςτιματα λειτουργοφν ελεφκερα και τισ αποφάςεισ των Αντιπεριφερειαρχϊν. Εάν παρ όλα αυτά αποφαςιςτεί θ ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Τπουργικισ Απόφαςθσ, αυτό δεν πρζπει να γίνει παρά μόνο μετά εξαντλθτικό διάλογο με τισ τοπικζσ οργανϊςεισ των εμπόρων και τθν ΕΕΕ. Λειτουργία του υπαίθριου, πλανόδιου εμπορίου και των λαϊκών αγορών Με τον πρόςφατο νόμο 4624/2014, επιλκαν ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ ςτο πλαίςιο που ιςχφει για το υπαίκριο εμπόριο. Μαηί με τισ κετικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τθν χριςθ προςωποπαγϊν αδειϊν, πολφ ςυγκεκριμζνθ χωροκζτθςθ και τθν ενεργοποίθςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτον ζλεγχο, καταργικθκαν και διατάξεισ ςθμαίνουςασ ςθμαςίασ, γεγονόσ που δεν κα βοθκιςει ςτθν τικάςευςθ του φαινομζνου του παράνομου παρεμπορίου, το οποίο δρα εισ βάροσ των οργανωμζνων επιχειριςεων. υγκεκριμζνα: Πλανόδιο Εμπόριο το προθγοφμενο πλαίςιο, προβλεπόταν ότι οι άδειεσ πλανοδίου εμπορίου ιςχφουν για μία 3ετία, ενϊ με το νζο νόμο προβλζπεται ότι είναι αόριςτεσ. Θ διάρκεια τθσ άδειασ είναι απαραίτθτο να επανζλκει, κακϊσ αποτελεί ζμμεςο τρόπο ελζγχου τθσ ςυνζχιςθσ τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων χοριγθςισ τθσ (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν κλπ.). Οι καταργθκείςεσ διατάξεισ προζβλεπαν διαβοφλευςθ των φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ με τον αρμόδιο περιφερειάρχθ για τον ανϊτατο αρικμό των αδειϊν που κα χορθγθκοφν τον επόμενο χρόνο. Θ ςχετικι διάταξθ καταργικθκε. Θ χρθςιμότθτα τθσ διαβοφλευςθσ είναι αυτονόθτθ και ζχει διαφυλάξει τισ ιςορροπίεσ μεταξφ οργανωμζνου και πλανόδιου εμπορίου ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Ηθτοφμε τθν επαναφορά τθσ διάταξθσ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

18 Μαηί με τα παραπάνω, καταργικθκε και θ δζςμευςθ του περιφερειάρχθ να ζχει κακορίςει μζχρι 31 Δεκεμβρίου τον ςυνολικό αρικμό των αδειϊν που κα χορθγθκοφν για το επόμενο ζτοσ. υνακόλουκα, ο αρικμόσ αυτόσ μζνει απροςδιόριςτοσ και ο περιφερειάρχθσ μπορεί πλζον να εκδίδει -όποτε κζλει- όςεσ άδειεσ κζλει, είτε ςυμφωνεί είτε όχι θ τοπικι κοινωνία. Θ αφαίρεςθ αυτϊν των διατάξεων που ελζγχουν τθν εξάπλωςι του και απαγορεφουν τθν ςυνάρτθςι του με προςωπικά ςυμφζροντα, ακόμα και για λόγουσ ψθφοκθρίασ, μασ προκαλεί μζγιςτο φόβο και για το λόγο αυτό, ηθτοφμε τθν επαναφορά τουσ ςε ιςχφ. τάςιμο Εμπόριο το προθγοφμενο πλαίςιο προβλεπόταν ότι οι κζςεισ ςτάςιμου εμπορίου πρζπει να απζχουν 100 μζτρα θ μία από τθν άλλθ ςε Διμουσ με πλθκυςμό άνω των κατοίκων και 50 μζτρα ςε όλουσ τουσ άλλουσ Διμουσ. Θ εξαιρετικά χριςιμθ αυτι διάταξθ που κρατοφςε ελεγχόμενο το ςτάςιμο εμπόριο και απζτρεπε να μετατραποφν οι πλατείεσ ςε υπαίκρια παηάρια, καταργικθκε. Ηθτοφμε τθν επαναφορά τθσ ςε ιςχφ. το προθγοφμενο πλαίςιο, προβλεπόταν ότι οι άδειεσ πλανοδίου εμπορίου ιςχφουν για μία 3ετία, ενϊ με το νζο νόμο προβλζπεται ότι είναι αόριςτεσ. Θ διάρκεια τθσ άδειασ είναι απαραίτθτο να επανζλκει, κακϊσ αποτελεί ζμμεςο τρόπο ελζγχου τθσ ςυνζχιςθσ τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων χοριγθςισ τθσ (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν κλπ.). Οι καταργθκείςεσ διατάξεισ προζβλεπαν διαβοφλευςθ των φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ με το αρμόδιο Δθμοτικό υμβοφλιο για τον ανϊτατο αρικμό των αδειϊν που κα χορθγθκοφν τον επόμενο χρόνο. Θ ςχετικι διάταξθ καταργικθκε. Θ χρθςιμότθτα τθσ διαβοφλευςθσ είναι αυτονόθτθ και ζχει διαφυλάξει τισ ιςορροπίεσ μεταξφ οργανωμζνου και πλανόδιου εμπορίου ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Ηθτοφμε τθν επαναφορά τθσ. Μαηί με τα παραπάνω, καταργικθκε επίςθσ θ δζςμευςθ του τοπικοφ Δθμοτικοφ υμβουλίου να ζχει κακορίςει μζχρι 31 Δεκεμβρίου τον ςυνολικό αρικμό των αδειϊν που κα χορθγθκοφν για το επόμενο ζτοσ. υνακόλουκα, ο αρικμόσ αυτόσ μζνει απροςδιόριςτοσ και το Δθμοτικό υμβοφλιο κα μπορεί πλζον να εκδίδει όςεσ άδειεσ κζλει ςε οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα, είτε ςυμφωνεί είτε όχι θ τοπικι κοινωνία. Θ δυνατότθτα ζκδοςθσ ανεξζλεγκτου αρικμοφ αδειϊν πλανοδίου εμπορίου ςε ςυνδυαςμό με τθν ρθτι κατάργθςθ τθσ υποχρεωτικισ απόςταςθσ των 100 και 50 μζτρων τθσ μίασ κζςθσ από τθν άλλθ, μπορεί να γιγαντϊςει το ςτάςιμο εμπόριο ςτα κεντρικά ςθμεία των τοπικϊν αγορϊν. Ηθτοφμε τθν επαναφορά των ςχετικϊν διατάξεων. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

19 Κυριακάτικεσ Αγορζσ Παηάρια Με το ν. 4624/2014 καταργικθκαν οι πλθκυςμιακοί και ποςοτικοί περιοριςμοί για τθν διενζργεια Κυριακάτικων αγορϊν (παηαριϊν). Εναπόκειται πλζον ςτισ διακζςεισ του περιφερειάρχθ, πόςεσ και ποιεσ κυριακάτικεσ αγορζσ κα εγκρίνει για τον τόπο ευκφνθσ του. Δεδομζνου ότι οι τοπικζσ αρχζσ είναι επιρρεπείσ ςτα αιτιματα των μικροπωλθτϊν για δθμιουργία κυριακάτικων παηαριϊν και ο ζλεγχοσ τισ Κυριακζσ ζχει αποδειχκεί δφςκολοσ, θ κατάργθςθ των ςχετικϊν περιοριςμϊν κα αποτελζςει με βεβαιότθτα ακόμθ μία εςτία ανεξζλεγκτθσ γιγάντωςθσ του υπαικρίου εμπορίου, νόμιμου και παράνομου. το προθγοφμενο πλαίςιο προβλεπόταν διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ πριν τθν δθμιουργία κυριακάτικου παηαριοφ. Θ ςχετικι διάταξθ καταργικθκε. Ηθτοφμε τθν επαναφορά τθσ ςε ιςχφ. Γενικϊσ, το υπαίκριο εμπόριο υποκρφπτει παρεμπορικζσ δραςτθριότθτεσ και φοροδιαφυγι, οι οποίεσ, επί του πρακτζου, δφςκολα ελζγχονται. Επιπλζον, πρζπει να περιοριςτοφν αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ςε πϊλθςθ προϊόντων γθσ και κάλαςςασ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ μόνο από παραγωγοφσ και ςε πϊλθςθ παραδοςιακϊν και μόνο προϊόντων (κουλοφρια, ξθροί καρποί, κάςτανα, αραβόςιτο, φυςικά άνκθ), από όςουσ διακζτουν τθν ςχετικι άδεια. Ανάλογθ μζριμνα πρζπει να δοκεί για υπαίκριεσ αγορζσ που ςυγκροτοφνται ωσ εμποροπανθγφρεισ ςε εκκλθςιαςτικζσ εορτζσ είτε εμφανίηονται ωσ «κυριακάτικεσ» ι «χριςτουγεννιάτικεσ αγορζσ». Είναι απαραίτθτο να προωκθκεί ζνα πιο αυςτθρό πλαίςιο λειτουργίασ που κα διαςφαλίηει τον καλφτερο ζλεγχο των παραβάςεων και να αντιμετωπιςτοφν οι κφριεσ αδυναμίεσ των αρμόδιων ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν: δυςλειτουργίεσ, αδράνειεσ ςτθν εφαρμογι των νόμων, διαφκορά λόγω ςχζςεων παραγόντων και υπαίκριων εμπόρων. Ειδικότερα οι γενικζσ προτάςεισ μασ ζχουν ωσ εξισ: Σο ςτάςιμο υπαίκριο εμπόριο (είτε ςε δθμοτικοφσ, είτε ςε λιμενικοφσ χϊρουσ), οι εμποροπανθγφρεισ, οι χριςτουγεννιάτικεσ αγορζσ, οι παςχαλινζσ αγορζσ και οι κυριακάτικεσ αγορζσ να πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο ςε περιφραγμζνουσ δθμόςιουσ χϊρουσ, που κα ανικουν ςτουσ Διμουσ. Να εξαιροφνται, για προφανείσ λόγουσ, μόνο το πλανόδιο εμπόριο και οι λαϊκζσ αγορζσ. Να προχωριςει άμεςα πανελλαδικι απογραφι, καταγραφι και ζλεγχοσ όλων των αδειϊν υπαικρίου εμπορίου, τόςο παραγωγοφ όςο και πωλθτι. Σοπικά ο ζλεγχοσ να πραγματοποιθκεί από επιτροπι Καλλικρατικοφ Διμου και φορζων, ςτθν ςφνκεςθ τθσ οποίασ κα μετζχει και ο τοπικόσ Εμπορικόσ φλλογοσ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

20 Θ αρμοδιότθτα αδειοδότθςθσ να αποδοκεί προσ τθν Διεφκυνςθ Εμπορίου τθσ Περιφζρειασ. Για να μθν ςτερθκοφν οι ΟΣΑ τα ςχετικά ζςοδα, να κατατίκεται, μαηί με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, παράβολο ςυγκεκριμζνου ποςοφ, υπζρ του τοπικοφ ΟΣΑ. Θ χοριγθςθ των αδειϊν να γίνεται μετά παραπομπι προσ ζγκριςθ ι απόρριψθ από Επιτροπι με τθ ςυμμετοχι του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, τοπικϊν ΟΣΑ και φορζων, κατά πρωτεφουςα νομοφ, ςτθν οποία κα ςυμμετζχει ο τοπικόσ Εμπορικόσ φλλογοσ, το Εμπορικό Επιμελθτιριο, θ Ομοςπονδία Επαγγελματιϊν και Βιοτεχνϊν, θ αρμόδια χωρικά Ομοςπονδία Εμπορικϊν υλλόγων και θ Ομοςπονδία Τπαικρίων Μικροπωλθτϊν. Θ διαδικαςία τθσ ζκδοςθσ να αποτελζςει αντικείμενο κοινωνικοφ διαλόγου. Να κακορίηονται αυςτθρά και περιοριςτικά τα διατικζμενα είδθ, ανά μορφι υπαικρίου εμπορίου. Θ άδεια να αναγράφει τα προςφερόμενα προϊόντα ι ομάδα αυτϊν. ε όλα τα είδθ υπαικρίου εμπορίου, εκτόσ του πλανοδίου, να αναγράφεται ςτθν κάκε άδεια θ αρίκμθςθ αυτισ και θ ςυγκεκριμζνθ κζςθ τθν οποία καταλαμβάνει. Για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ, να προςκομίηεται βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον ΟΑΕΕ και ςτο ΓΕΜΘ. Θ άδεια να φζρει απαραίτθτα τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου, τουσ αρικμοφσ μθτρϊου εγγραφισ ςτον ΟΑΕΕ, ςτο τοπικό Εμπορικό Επιμελθτιριο και ςτο ΓΕΜΘ, τθν φωτογραφία του δικαιοφχου και τθν κακοριςμζνθ κζςθ, όπου αυτόσ αςκεί υπαίκριο εμπόριο. Θ άδεια να χορθγείται για χρονικό διάςτθμα 3 ετϊν και για τθν ανανζωςι τθσ να απαιτείται καταβολι νζου παραβόλου, υπζρ του τοπικοφ Διμου. Θ άδεια να μθν μεταβιβάηεται, οφτε να παρζχεται κατά χριςθ ςε κανζναν. Εξαιρείται ζνασ (1) αναπλθρωτισ ςυγγενισ αϋ βακμοφ, ανιϊν, ςφηυγοσ ι κατιϊν, εφόςον δεν κατζχει αυτοτελϊσ (ο αναπλθρωτισ) άλλθ ανεξάρτθτθ άδεια. Ο αναπλθρωτισ αναφζρεται ρθτά ςτο ςϊμα τθσ άδειασ, κακϊσ και ο αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτάσ του. Όλεσ οι αποφάςεισ, είτε των ΟΣΑ, τθσ λιμενικισ, είτε οποιαςδιποτε άλλθσ αδειοδοτικισ αρχισ να κοινοποιοφνται με ποινι ακυρότθτασ ςτον τοπικό Εμπορικό φλλογο και ςτο τοπικό Εμπορικό και Επαγγελματικό Επιμελθτιριο. Οι δικαιοφχοι και οι αναπλθρωτζσ τουσ να τθροφνται, πζραν του ΓΕΜΘ, ςε ειδικό μθτρϊο υπαικρίων εμπόρων, που τθρείται από τθν Περιφζρεια. τθν περίπτωςθ πρόςλθψθσ από τον δικαιοφχο υπαλλιλου, αυτόσ να αςκεί αποκλειςτικά ρόλο «βοθκοφ», ιτοι να απαιτείται πάντα μαηί με τον υπάλλθλο- θ αυτοπρόςωπθ παρουςία του αδειοφχου μικροπωλθτι ι του νομίμου αντικαταςτάτθ του ςτθν κακοριςμζνθ κζςθ του πάγκου του. Μαηί με τθν άδεια, να αναρτάται πάντα το βιβλίο προςωπικοφ, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

21 Οι μικροπωλθτζσ υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ςτουσ ελζγχουσ των αρμοδίων οργάνων, τον τρόπο κτιςθσ των προσ πϊλθςθ ειδϊν με επίςθμα φορολογικά ςτοιχεία. Να τθρείται πάντοτε ταμειακι μθχανι από κάκε μικροπωλθτι. Ελλείψει αυτισ, ο πάγκοσ και τα διατικζμενα είδθ να κατάςχονται πάραυτα και να καταςτρζφονται πάραυτα με ανεξίτθλο ςπρζι. Να ενεργοποιθκοφν πλιρωσ οι περιφερειακζσ επιτροπζσ του άρκρου 7 Ε ν. 2323/1995, ζργο των οποίων είναι θ παρακολοφκθςθ τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ του υπαικρίου εμπορίου και θ ειςιγθςθ προσ τον Τπουργό Ανάπτυξθσ κάκε πρόςφορου μζτρου για τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία του υπαικρίου εμπορίου ςε μία δεδομζνθ περιοχι. Σο εμπόριο πλαςτϊν και παραποιθμζνων προϊόντων να τεκεί εκτόσ νόμου, ακόμθ και εάν θ κτιςθ τουσ είναι νόμιμθ. Θ ανεξζλεγκτθ φφςθ και ςφςταςθ των παραποιθμζνων προϊόντων αίρει τθν προςταςία του δικαιϊματοσ ςτο ςιμα, ωσ ιδιωτικοφ και το μετατρζπει ςε δθμοςίου ςυμφζροντοσ για τθν προςταςία του καταναλωτι. Πλανόδιο Εμπόριο Να απαγορεφεται θ άςκθςθ πλανόδιου εμπορίου εγγφσ των οργανωμζνων καταςτθμάτων που διακζτουν είδθ γθσ και κάλαςςασ. το πλανόδιο υπαίκριο εμπόριο τροφίμων (εκτόσ προϊόντων γθσ και κάλαςςασ) να υπάρχουν διατάξεισ που προςτατεφουν τθν δθμόςια υγεία και αςφάλεια, ευκζωσ αναλογικζσ με τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ που ιςχφουν για τα οργανωμζνα καταςτιματα ομοειδϊν ειδϊν. τάςιμο Εμπόριο Να καταργθκεί θ δυνατότθτα άςκθςθσ ςτάςιμου εμπορίου ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ. Να τθρθκεί επιτζλουσ θ διάταξθ που απαγορεφει κζςεισ ςτάςιμου υπαίκριου εμπορίου εγγφσ τθσ ειςόδου εμπορικϊν καταςτθμάτων. Εμποροπανθγφρεισ Να καταργθκοφν όλεσ οι εμποροπανθγφρεισ, εκτόσ εκείνων που ζχουν παραδοςιακά (εορταςτικά) χαρακτθριςτικά και να μθν επιτρζπεται θ δθμιουργία νζων. Εναλλακτικά, να επιτρζπεται μόνο μία εμποροπανιγυρθ ανά Διμο/Δθμοτικι Κοινότθτα/Σοπικι Κοινότθτα το χρόνο. Ακόμα και ο νζοσ νόμοσ (άρκρο 26 ν. 4264/2014) αναφζρει ότι οι εκδιδόμενεσ άδειεσ ιςχφουν για 5 ι 7 θμζρεσ και όχι ότι οι εμποροπανθγφρεισ διαρκοφν 5 ι 7 θμζρεσ. υνακόλουκα, πολλοί ΟΣΑ παρακάμπτουν τθ βοφλθςθ του νομοκζτθ, εκδίδοντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςυνεχόμενεσ πενκιμερεσ άδειεσ και διατθρϊντασ ςε λειτουργία τθν εμποροπανιγυρθ για ολόκλθρα δεκαπενκιμερα. Να τροποποιθκεί ο νόμοσ ςτθν κατεφκυνςθ κακοριςμοφ διάρκειασ τθσ εμποροπανιγυρθσ και όχι των αδειϊν αυτισ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

22 Οι εμποροπανθγφρεισ να πραγματοποιοφνται εκτόσ των ιςτορικϊν και εμπορικϊν κζντρων των πόλεων και κωμοπόλεων και να διαρκοφν το πολφ μζχρι τρεισ (3) θμζρεσ. Χριςτουγεννιάτικεσ Παςχαλινζσ Αγορζσ Οι χριςτουγεννιάτικεσ όςο και παςχαλινζσ αγορζσ να διαρκοφν το πολφ ζωσ 5 θμζρεσ. Να πραγματοποιοφνται εκτόσ των ιςτορικϊν και εμπορικϊν κζντρων των πόλεων και κωμοπόλεων. Να κακορίηονται ρθτά και δια νόμου τα προςφερόμενα προϊόντα ςτισ αγορζσ αυτζσ, τα οποία κα πρζπει να δικαιολογοφν τον χαρακτιρα των θμερϊν. Εάν ςε ςχετικι αγορά διατίκενται και διαρκι είδθ, να παφει αμζςωσ θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργία τθσ. Κυριακάτικεσ Αγορζσ Οι κυριακάτικεσ αγορζσ να πραγματοποιοφνται εκτόσ των ιςτορικϊν και εμπορικϊν κζντρων των πόλεων και κωμοπόλεων. Θ κυριακάτικθ αγορά να λειτουργεί ςε περιφραγμζνο δθμοτικό χϊρο που κα πραγματοποιείται θ κυριακάτικθ αγορά να αποτυπϊνεται ςε ςχεδιάγραμμα που κα ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. Λαϊκζσ Αγορζσ Να πάψουν επιτζλουσ οι λαϊκζσ αγορζσ να αποτελοφν παραπάηαρα και να ανταποκρικοφν ςτθν κφρια αποςτολι τουσ, ιτοι να διατίκενται ςτουσ χϊρουσ τουσ μόνο προϊόντα γθσ και κάλαςςασ ι παραδοςιακά προϊόντα και μόνο από τουσ παραγωγοφσ. Να γίνει πανελλαδικι χαρτογράφθςθ των λαϊκϊν αγορϊν. Να μετακινθκοφν οι λαϊκζσ αγορζσ εκτόσ των κεντρικϊν οδικϊν αξόνων, αρτθριϊν και οδϊν, μεγαλφτερων ι μικρότερων περιοχϊν. Να πραγματοποιοφνται μόνο ςε δευτερεφουςεσ παρόδουσ. Να δθμιουργθκεί μόνιμο κιόςκι ςε κάκε λαϊκι αγορά, όπου κα ςτεγάηονται οι ελεγκτζσ και κα απευκφνονται οι πολίτεσ για να υποβάλλουν παράπονα ι παραινζςεισ. Να τθρθκεί αυςτθρά θ νομοκεςία για μθ διενζργεια λαϊκϊν αγορϊν κατά τθν Κυριακι. Νζεσ άδειεσ να δίνονται μόνο ςε παραγωγοφσ προϊόντων γθσ και κάλαςςασ. Για τουσ παλιοφσ πωλθτζσ διαρκϊν ειδϊν, που οι άδειζσ τουσ λιγουν ι ζχουν λιξει, να δοκοφν κίνθτρα (φορολογικά, χρθματοδοτικά, ςυμμετοχζσ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα) ϊςτε να ανοίξουν καταςτιματα, μετακινοφμενοι ςτο οργανωμζνο εμπόριο. Θ ΕΕΕ ανζκακεν αντιλαμβανόταν και εξακολουκεί να αντιλαμβάνεται το παραεμπόριο ωσ ζνα πρόβλθμα πρϊτθσ γραμμισ, το οποίο χρειάηεται λφςεισ που κα είναι αποτζλεςμα ευρείασ διαβοφλευςθσ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ 2015 Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ C. Politis GEL UK Marketing/PR LTD 1/1/2015 Το e-greece UK club είναι μια ολοκλθρωμζνθ εμπορικι πλατφόρμα πϊλθςθσ Ελλθνικϊν προϊόντων (B2C B2B), εδρεφει ςτο Leeds

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά

H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά H ελληνόγλωςςη εκπαίδευςη ςτη διαςπορά Η ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ ςτθ διαςπορά ζχει πάνω από 100 χρόνια ιςτορία. Η παράδοςθ αυτι είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν διαχρονικι παρουςία και προςφορά τθσ ελλθνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011

Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Ζργο 20 μθνϊν Απολογιςμόσ Δράςθσ Τπουργείο Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Οκτϊβριοσ 2009 Ιοφνιοσ 2011 Απολογιςμόσ Κυβερνθτικοφ Ζργου // Τπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ

ΓΡΗΓΟΡΗ Μ. ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ & ΤΝΕΡΓΑΣΕ Με η α η π ο πήρ η ων Σ σ ο λ ι κ ών Εγ κ α η α ζ η ά ζ ε ων Αγ ί ο ς Ι ωά ν ν η Πι η ζ ι λ ι ά ρ ζε Κο ι ν ο η ι κ ο ύ ρ Χώπ ο ς ρ Φι λ ο ξ ε ν ί α ρ Κέ ν η π ο Πλ η π ο θό π η ζ η ρ γ ι α η η ν Ες π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ IAB HELLAS Το ΚΑΒ Hellas (Interactive Advertising Bureau Οργανιςμόσ Διαδραςτικισ Επικοινωνίασ) ιδρφκθκε το 2001 και από τότε αποτελεί τον κλαδικό φορζα των εταιρειϊν που αςχολοφνται με

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων

Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων «Συγκρότημα 21 Αιολικών Πάρκων ισχύος 579MW στην περιοχή της Ν. Εύβοιας και Γραμμή Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Digi-Retail / Digi-Content Proposal Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Agenda / Digi-Retail SiEBEN Campaign Management Loyalty Club Κάρτεσ μζλουσ με RFID & Tag Άλλεσ χριςεισ του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα