ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ. προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ. προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΥΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΕΩΝ & ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ προσ το ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αθήνα, Ιοφλιοσ 2014

2 12 ΑΜΕΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 1. Ο οριςμόσ τθσ «εντόσ κρίςθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ». τθν ζννοια τθσ «εντόσ κρίςθσ μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ» προτείνεται να υπάγονται οι επιχειριςεισ που δεν είχαν οφειλζσ πριν το 2010 και όλεσ οι υποχρεϊςεισ τουσ δθμιουργικθκαν μετά το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ με αποτζλεςμα να ζχουν ςιμερα λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ πάνω από το 40% του τηίρου τουσ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ κα μποροφν να εντάςςονται αυτόματα ςε όλεσ τισ υφιςτάμενεσ φορολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ρυκμίςεισ, ενϊ με τθν ζνταξθ τουσ ςτισ ρυκμίςεισ να αναςτζλλονται οι ποινικζσ διϊξεισ, θ καταγγελία δανειακϊν ςυμβάςεων και τα αςτικά μζτρα εναντίον τουσ. Θ ΕΕΕ ζχει από μακροφ κατακζςει ςτο ΤΠΟΛΚ και το ΤΠΑΑΝ αιτιολογικι ζκκεςθ και νομικό κείμενο ςχετικισ τροπολογίασ. 2. Θ διαμόρφωςθ ενόσ δικτφου προςταςίασ για τισ εκατοντάδεσ υπερχρεωμζνεσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ οι οποίεσ ζχουν επιβιϊςει ζωσ ςιμερα αλλά εξακολουκοφν να κινδυνεφουν με κλείςιμο. Οι επιπτϊςεισ των λουκζτων ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και ςτθν τοπικι αγορά ςχετίηονται άμεςα με τα κζματα τθσ εγκλθματικότθτασ και του ανεξζλεγκτου παρεμπορίου, μποροφν να αποβοφν μοιραίεσ για τθν πλιρθ μεταςτροφι τθσ εικόνασ των πόλεων H υιοκζτθςθ μιασ μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ για τθν ανάπτυξθ των ΜΜΕ ωσ μοχλοφ καινοτομίασ και οικονομικισ ανάπτυξθσ. 4. Θ ενίςχυςθ των ςυνεργειϊν ςυνεργαςιϊν μεταξφ των επιχειριςεων με τθν εμπλοκι τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, αναβακμίηοντασ παράλλθλα τθ διακυβζρνθςθ και τθν περιφερειακι ανάπτυξθ. 5. Θ εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ πρόςβαςθσ των ΜΜΕ ςτισ πθγζσ ρευςτότθτασ, μζςω του ςχεδιαςμοφ και ενεργοποίθςθσ ςφγχρονων χρθματοδοτικϊν εργαλείων, τα οποία ςυντελοφν ςτθν ςυρρίκνωςθ του κόςτουσ απόκτθςθσ κεφαλαίων. 6. Θ αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ προσ τισ ΜΜΕ. Θ πρόταςθ τθσ ΕΕΕ είναι θ δθμιουργία μιασ Αναπτυξιακισ Σράπεηασ Μικρϊν Επιχειριςεων (ΑΣΜΕ) ειδικοφ ςκοποφ με τραπεηικζσ εγγυοδοτικζσ και χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ, για τισ ΜμΕ. τθν κατεφκυνςθ αυτι μποροφν να αξιοποιθκοφν οι δομζσ των υνεταιριςτικϊν Σραπεηϊν. Βαςικόσ ςτόχοσ κα είναι θ ςυγκζντρωςθ - ςυγχϊνευςθ όλων των προγραμμάτων ανάπτυξθσ ςτθν ΑΣΜΕ και θ άμεςθ προϊκθςι τουσ με ενιαίο τρόπο κακϊσ επίςθσ και θ παροχι μικρό-δανείων, "micro finance" αποκλειςτικά ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Θ νζα Αναπτυξιακι Σράπεηα, μαηί με το Ελλθνικό Επενδυτικό Σαμείο ΕΣ/IGG κα μπορεί να ζχει πρωτεφοντα και όχι ςυμπλθρωματικό ρόλο, ενϊ παράλλθλα κα αναπτφξει ζνα δυναμικό - ςτοχευμζνο Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

3 management, ςε ςθμεία που οι άλλεσ Σράπεηεσ δεν μποροφν να προςεγγίςουν, μζςω απλϊν - τυποποιθμζνων χρθματοδοτικϊν προϊόντων για τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ρευςτότθτασ και των εγγυιςεων τθσ μικρομεςαίασ επιχειρθματικότθτασ. 7. Ο ζλεγχοσ των καταναλωτικϊν προϊόντων πολυεκνικϊν ομίλων που ευκφνονται για τισ «υψθλζσ ελλθνικζσ τιμζσ» και θ αντιμετϊπιςθ τθσ κερδοςκοπικισ ςυμπεριφοράσ όςων ελζγχουν τα ράφια και τα ψυγεία με το ςφςτθμα των ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν και υπερτιμολογιςεων (ν. 3728/2008 Κανόνεσ Σεκμθρίωςθσ Σιμϊν Ενδοομιλικϊν υναλλαγϊν). 8. Θ υμφωνία Κυρίων με τουσ εμπόρουσ για ςυγκράτθςθ και μείωςθ των τιμϊν με ςφνκθμα "Μία τιμι //χαμθλι τιμι". 9. Αλλαγι των όρων φερεγγυότθτασ των επιχειριςεων και κζςπιςθ ενόσ "point system Σειρεςία" με αξιολόγθςθ τθσ εμπορικισ πίςτθσ πάνω ςτθν αρχι τθσ "δεφτερθσ ευκαιρίασ". 10. Καμία περαιτζρω παρζμβαςθ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ αγοράσ χωρίσ να προθγθκεί κοινωνικόσ διάλογοσ. Διαςφάλιςθ τθσ εφαρμογισ του νόμου για τθν λειτουργία των καταςτθμάτων τισ Κυριακζσ, με βάςθ τισ αποφάςεισ των Αντιπεριφερειαρχϊν, των Εμπορικϊν υλλόγων και των τοπικϊν κοινωνιϊν. 11. Ενίςχυςθ κεςμικισ ικανότθτασ των κοινωνικϊν εταίρων με το νζο ΕΠΑ Ανάλθψθ υλοποίθςθσ δράςεων προςαρμοςτικότθτασ των επιχειριςεων ςτα νζα οικονομικά δεδομζνα (ΕΠΑ ). Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

4 Η ΚΡΙΗ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & Η ΟΠΣΙΚΗ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Σο εμπόριο αποτελεί ακόμθ και ςιμερα και παρά τα μεγάλα πλιγματα που ζχει υποςτεί από τθ ςυνεχϊσ μειοφμενθ καταναλωτικι δαπάνθ και τθν δραματικι ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά, ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ και ςθμαντικότερουσ «εργοδότεσ» τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. θμαντικότεροσ, όχι μόνο γιατί αντιπροςωπεφει ςθμαντικό μερίδιο τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ απαςχόλθςθσ αλλά γιατί ακόμα και ςιμερα αποτελεί τθν βαςικι πφλθ ειςόδου των νζων ςτθν αγορά εργαςίασ. ιμερα, οι περίπου εμπορικζσ επιχειριςεισ απαςχολοφν άτομα, καλφπτοντασ το 17,8% τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ ςτθν οικονομία. Σα τελευταία χρόνια τθσ κρίςθσ (2008/2013), ο κλάδοσ δζχεται ιςχυρζσ πιζςεισ, οι οποίεσ μεταφράηονται ςε απϊλεια περίπου εμπορικϊν επιχειριςεων και κζςεων απαςχόλθςθσ. Κφριο χαρακτθριςτικό του είναι το μεγάλο πλικοσ μικρϊν και πολφ μικρϊν επιχειριςεων, που προςπακοφν να προςαρμοςτοφν ςτισ ςυνεχϊσ εντεινόμενεσ ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ. Σο εμπόριο, ζνα κατεξοχιν ανοιχτό επάγγελμα, χαρακτθρίηεται από ιδιαιτερότθτεσ που ςχετίηονται με τισ κινιςεισ τθσ αγοράσ, τθν άμεςθ διάδραςθ με τουσ καταναλωτζσ και το μεγάλο ρίςκο που καλείται να διαχειριςτεί ο επιχειρθματίασ. Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ φμφωνα με πρόςφατουσ υπολογιςμοφσ οι Μικρζσ και Μεςαίεσ επιχειριςεισ αντιςτοιχοφν ςε ζνα ποςοςτό που αγγίηει το 99,9% των ελλθνικϊν επιχειριςεων (SBA Fact Sheet for Greece 2013). Όπωσ, μπορεί να γίνει αντιλθπτό και ςε αντίκεςθ με άλλεσ χϊρεσ θ ελλθνικι επιχειρθματικότθτα βαςίςτθκε ςε εταιρίεσ μικροφ μεγζκουσ, οι οποίεσ κάλυπταν ζνα αξιοςθμείωτο εφροσ δραςτθριοτιτων και διζκεταν ανζκακεν τθ μερίδα του λζοντοσ ςε ό,τι αφοροφςε τθν απαςχόλθςθ. Επιπλζον, λόγω του μεγζκουσ τουσ, οι ΜμΕ πάντοτε ιταν «ανοικτζσ» ςτον κρατικό ζλεγχο, κάτι που αναιρεί και μία «παραφιλολογία» ότι δικεν αυτζσ ευκφνονται για τον όγκο φοροδιαφυγισ και ειςφοροδιαφυγισ, που επιβαρφνει τα δθμόςια ζςοδα. Από τθν πλευρά τθσ απαςχόλθςθσ θ μικρι και μεςαία επιχειρθματικότθτα αποτελεί τον μεγάλο εργοδότθ ςτον ιδιωτικό τομζα τθσ οικονομίασ, με το ποςοςτό των απαςχολουμζνων ςε αυτζσ τισ επιχειριςεισ, να φτάνει το 85% (84,8%- SBA Fact Sheet for Greece 2013). Σο εμπόριο, ειδικότερα, είναι ζνα πεδίο δραςτθριοποίθςθσ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

5 και απαςχόλθςθσ για κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ οι γυναίκεσ και οι νζοι, οι οποίεσ, κατά κφριο λόγο, πλιττονται από τθν ανεργία και τθν περιςταςιακι απαςχόλθςθ. Ο ςθμαντικόσ κοινωνικόσ ρόλοσ του εμπορίου διαφαίνεται και από το δομικό ρόλο που κατζχει ςτισ περιφερειακζσ αγορζσ οι οποίεσ ςυνιςτοφν παράγοντα ανάπτυξθσ, κοινωνικισ ςυνοχισ, αςφάλειασ και πολιτιςμοφ. ε αυτό το πλαίςιο πάγια κζςθ τθσ ΕΕΕ είναι ότι θ εννοιολόγθςθ τθσ ανταγωνιςτικότητασ ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ πρζπει να λαμβάνει ςοβαρά υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ δομισ τθσ χϊρασ και κατ επζκταςθ κάκε αναπτυξιακι ςτρατθγικι να προςαρμόηεται ςε αυτζσ τισ ιδιαιτερότθτεσ. Και κυρίωσ θ αναδιάρκρωςθ τθσ πορείασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ μετά τθ Μεταπολίτευςθ, πρζπει να βαςίηεται ςε ρεαλιςτικζσ ερμθνείεσ και όχι ςε εξωγενι ςχιματα που δεν ανταποκρίνονται ςτισ εςωτερικζσ αναγκαιότθτεσ. Οποιαδιποτε εξωγενισ «ςυνταγι» πρζπει να τίκεται ςτθ διαπραγμάτευςθ και να προςαρμόηεται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ με τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ. Θ ςθμαςία τθσ Μικρομεςαίασ Επιχειρθματικότθτασ ζχει αναγνωριςτεί και ευρωπαϊκά με κάκε δυνατό τρόπο (πχ. Small Business Act), δυςτυχϊσ όμωσ θ πολιτικι δεν ζχει λάβει ςοβαρά υπόψθ τόςο τθ ςθμαςία όςο και τθ μεγάλθ ςυμβολι αυτϊν των επιχειριςεων ςτθν ανάπτυξθ, ςτθν κοινωνικι ςυνοχι και ςτθν κοινωνικι ευθμερία. ιμερα, ο ζλλθνασ μικρομεςαίοσ επιχειρθματίασ δεν είναι ο ίδιοσ με χκεσ. Θ μικρομεςαία επιχειρθματικότθτα ςτθ χϊρα μπορεί να βρίςκεται ςε κρίςθ, ςυμπαραςυρόμενθ από τθν διαρκι φφεςθ αλλά είναι πάντα ζτοιμθ να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ, να ειςάγει καινοτομίεσ και να ςυνεργαςτεί ςε όλα τα επίπεδα για τον εκςυγχρονιςμό και τθν ανάπτυξθ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

6 Α. ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΣΟ ΕΠΑ Θ ενίςχυςθ τθσ υφιςτάμενθσ παραγωγικισ βάςθσ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ, θ βελτίωςθ των εξειδικεφςεων των παραγωγικϊν ςυςτθμάτων κακϊσ και θ ενίςχυςθ των διαδικαςιϊν παραγωγισ νζων ι βελτιωμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν ςυνιςτοφν βαςικοφσ πυλϊνεσ ανάταξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ωσ εκ τοφτου, οι πολιτικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ πρζπει να προςανατολιςτοφν ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ προςαρμοςτικότθτασ και τθσ «ανταγωνιςτικότθτασ γνϊςθσ» των ελλθνικϊν επιχειριςεων, με ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ διατθριςιμων ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων αλλά και τθν εξαςφάλιςθ ανάπτυξθσ με απαςχόλθςθ, ποιοτικϊν και αςφαλϊν κζςεων εργαςίασ και κοινωνικισ ςυνοχισ εν γζνει. Ο κοινωνικόσ διάλογοσ είναι μία κινητήρια δφναμη για οικονομικζσ και κοινωνικζσ μεταρρυθμίςεισ. Αποτελεί κεμελιϊδθ ςυνιςτϊςα του ευρωπαϊκοφ μοντζλου κοινωνίασ και ανάπτυξθσ. Οι διαπραγματεφςεισ μεταξφ των κοινωνικϊν εταίρων είναι ο καταλλθλότεροσ τρόποσ για τθν πραγματοποίθςθ προόδου ςτον τομζα του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ. Για να μπορζςουν ωςτόςο οι κοινωνικοί εταίροι να ανταποκρικοφν ςτουσ νζουσ αυτοφσ ρόλουσ που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων όχι μόνο και όχι πια τθν άςκθςθσ κριτικισ ςε αποφάςεισ και μζτρα τθσ Κυβζρνθςθσ αλλά τθν ςυγκρότθςθ προτάςεων και πιο πρόςφατα τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν χρειάηεται να ενιςχφςουν το κεςμικό τουσ ρόλο. Η θεςμική ενίςχυςη των κοινωνικών εταίρων είναι ςτθν ουςία θ ανάπτυξθ του πλαιςίου αυτοφ που κα παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ να ανταποκρικοφν ςτισ ανάγκεσ των νζων πλζον ρόλων τουσ. Ζνα κεςμικό πλαίςιο που κα εξαςφαλίηει τθν αποδοτικι λειτουργία των φορζων των κοινωνικϊν εταίρων τόςο ςε επίπεδο άςκθςθσ κριτικισ και ςυγκρότθςθσ προτάςεων, όςο και ςε επίπεδο υλοποίθςθσ πολιτικϊν (παροχι υπθρεςιϊν ςε εργαηόμενουσ και εργοδότεσ, όπωσ π.χ. υλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ/κατάρτιςθσ, παροχι εξατομικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, ςυμμετοχι ςε καινοτόμα προγράμματα επιχειρθματικότθτασ κλπ.). το πλαίςιο αυτό, θ ενίςχυςθ των κοινωνικϊν εταίρων με τουσ κατάλλθλουσ πόρουσ για ζρευνα, ανάλυςθ και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ αγοράσ, ανάπτυξθ επιςτθμονικϊσ τεκμθριωμζνων προτάςεων ςτο πλαίςιο ςυμμετοχισ ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων, λειτουργία δομϊν ςυμβουλευτικισ & δια βίου μάκθςθσ, κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ για τθν υλοποίθςθ ενόσ πλζγματοσ δράςεων που κα ωφελιςουν ςυνολικά εργαηόμενουσ και εργοδότεσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ανάπτυξισ τουσ και τθσ ςυμβολισ τουσ ςτισ προςπάκειεσ για ανάκαμψθ και ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θ κεςμικι ενίςχυςθ ςυνίςταται ταυτόχρονα και α) ςτθν ανάπτυξθ και δθμιουργία δομϊν ςτο εςωτερικό των οργανϊςεων και β) ςτθν ενδυνάμωςθ και ανάπτυξθ των πόρων τουσ (ανκρϊπινο δυναμικό) για τθ ςτιριξθ αυτϊν των δομϊν και τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

7 Αυτζσ οι δομζσ μποροφν να αποτελοφν οργανωτικά τμιματα, πρωτοβουλίεσ, μθχανιςμοί οι οποίοι προςφζρουν διττι ενδυνάμωςθ ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ. Αφ ενόσ προςφζρουν ςτιριξθ και μετριςιμα αποτελζςματα ςτα μζλθ που εκπροςωποφν και ςε ευρφτερα ςτρϊματα τθσ κοινωνίασ (πχ. δομζσ ςτιριξθσ επιχειρθματικότθτασ, προγράμματα κατάρτιςθσ και δια βίου εκπαίδευςθσ) και αφετζρου προετοιμάηουν αποτελεςματικότερα τθ ςυμμετοχι των εταίρων ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων με τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ και καινοτομίεσ. Οι θεςμικοί κοινωνικοί εταίροι, φορείσ εκπροςϊπθςθσ των επιχειριςεων και των εργαηομζνων, κατά τθν τρζχουςα προγραμματικι περίοδο (ΕΠΑ ), ςτθ βάςθ τθσ κεςμικά προβλεπόμενθσ από τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό ενεργθτικισ ςυμμετοχισ τουσ ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ δράςεων, προϊκθςαν ολοκλθρωμζνα ςχζδια και υλοποίθςαν με ιδιαίτερθ αποτελεςματικότθτα όπωσ επικυρϊκθκε και από ανεξάρτθτθ εξωτερικι αξιολόγθςθ αρμόδιασ αρχισ του Τπουργείου Εργαςίασ- πλικοσ δράςεων ςε όλθ τθν επικράτεια. Οι δράςεισ αυτζσ είχαν ωσ βαςικό ςκοπό τθν προςαρμογι των επιχειριςεων ςτα νζα οικονομικά δεδομζνα, τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, δθμιουργϊντασ, μεταξφ άλλων, ιςχυροφσ μθχανιςμοφσ και δίκτυα υποςτιριξθσ των επιχειριςεων και των εργαηομζνων. τθ νζα προγραμματικι περίοδο, οι κοινωνικοί εταίροι επιδιϊκουν να ςυμβάλλουν ακόμθ πιο αποτελεςματικά με τθν τεχνογνωςία και τουσ μθχανιςμοφσ που δθμιοφργθςαν, ςτθν προςπάκεια ποιοτικισ και αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ των ςχεδιαηόμενων ζργων. Ιδθ, κατά τθ φάςθ ςχεδιαςμοφ του νζου ΕΠΑ , οι κοινωνικοί εταίροι ςυνειςζφεραν ςθμαντικά κατακζτοντασ τισ προτάςεισ τουσ, ςυμμετζχοντασ ςτισ ομάδεσ προβλθματιςμοφ και ςχεδιαςμοφ και κινθτοποιϊντασ τισ επιχειριςεισ και τουσ εργαηομζνουσ ςε εκνικό επίπεδο. Κακϊσ θ περίοδοσ του ςχεδιαςμοφ βρίςκεται ςτο τζλοσ τθσ, πιςτεφουμε πωσ είναι κρίςιμο να οριςτικοποιθκεί άμεςα το πλαίςιο προγραμματικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των οργανϊςεων των κοινωνικϊν εταίρων και του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, ζτςι ϊςτε να ξεκινιςουν δράςεισ, επ ωφελεία των επιχειριςεων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Πιο ςυγκεκριμζνα κζλουμε να επιςθμάνουμε δυο κρίςιμεσ, για τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, δράςεισ οι οποίεσ κα πρζπει να ςυγκεκριμενοποιθκοφν, να εγκρικοφν και να δρομολογθκοφν άμεςα από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, δεδομζνου ότι ςυμπεριλαμβάνονται ιδθ ςτον προγραμματικό ςχεδιαςμό: Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

8 1. Ενίςχυςη θεςμικήσ ικανότητασ των κοινωνικών εταίρων: Οι κοινωνικοί εταίροι ςυμμετζχουν ενεργά ςτον κοινωνικό διάλογο εκπροςωπϊντασ εργοδότεσ και εργαηόμενουσ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, τθν προϊκθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. το πλαίςιο αυτό, μελετοφν, αξιολογοφν και παράγουν προτάςεισ πολιτικισ για κζματα απαςχόλθςθσ, κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ανταγωνιςτικότθτασ, ενίςχυςθσ δεξιοτιτων και για άλλα κζματα που απαςχολοφν τον παραγωγικό ιςτό τθσ οικονομίασ. Επομζνωσ, οι κοινωνικοί εταίροι, ζχουν ανάγκθ μθχανιςμϊν ζρευνασ, πλθροφόρθςθσ, τεκμθρίωςθσ και υποςτιριξθσ, θ ανάπτυξθ των οποίων ζχει εν μζρει χρθματοδοτθκεί από το τρζχον προγραμματικό πλαίςιο. Άλλωςτε θ ίδια θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ζχοντασ εγκαίρωσ αναγνωρίςει τθν ανάγκθ ενδυνάμωςθσ του κεςμικοφ ρόλου των κοινωνικϊν εταίρων, ενκαρρφνει με ζμφαςθ τα κράτθ-μζλθ να διακζςουν πόρουσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου για αυτόν τον ςκοπό. Οι υπθρεςίεσ και μθχανιςμοί αυτοί, από τουσ οποίουσ επωφελοφνται και οι δθμόςιεσ πολιτικζσ, πρζπει να διατθρθκοφν και να ενιςχυκοφν, ϊςτε να ενδυναμωκεί θ ικανότθτα των κοινωνικϊν εταίρων να ςυμβάλλουν ςτον κοινωνικό διάλογο, κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ πολιτικϊν και τθν εκπόνθςθ κζςεων και προτάςεων. 2. Ενζργειεσ διαρθρωτικήσ προςαρμογήσ επιχειρήςεων και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικοφ. Οι κοινωνικοί εταίροι, λόγω τθσ άριςτθσ γνϊςθσ των βαςικϊν προβλθμάτων των επιχειριςεων και των εργαηομζνων τουσ, ζχουν ιδθ δθμιουργιςει μθχανιςμοφσ υποςτιριξισ τουσ. Οι μθχανιςμοί αυτοί καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα κεμάτων όπωσ κατάρτιςθ, πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων, ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ, προϊκθςθ καινοτομικϊν εφαρμογϊν και εξωςτρζφειασ, ενκάρρυνςθ δθμιουργίασ ςυνεργατικϊν ςχθμάτων επιχειριςεων, με χιλιάδεσ ωφελοφμενουσ ςε όλθ τθν Ελλάδα. Τπό αυτό πρίςμα, οι κοινωνικοί εταίροι είναι ςε κζςθ άμεςα και χωρίσ επιπλζον χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ ωρίμανςθσ και προετοιμαςίασ, να αναλάβουν τθν υλοποίθςθ δράςεων προςαρμοςτικότθτασ των επιχειριςεων ςτα νζα οικονομικά δεδομζνα. υγκεκριμζνα, οι δράςεισ αυτζσ κα μποροφςαν να περιλαμβάνουν, με ολοκλθρωμζνο τρόπο, κζματα ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, ςυμβουλευτικισ επιχειριςεων, επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ και εξωςτρζφειασ. Κα λζγαμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι κα ανταποκρικοφν άμεςα και με επάρκεια ςτισ δράςεισ που προγραμματίηονται, ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο τα μζγιςτα ςτθν υλοποίθςθ επωφελϊν, κρίςιμων αλλά και αναπτυξιακϊν δράςεων ςτο πλαίςιο του νζου ΕΠΑ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

9 Β. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 1. ΣΙΜΕ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ Ε ΕΝΑΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ Θ ανάγκθ ενίςχυςθσ και τόνωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, ιδιαίτερα ςε ζνα παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον, κρίνεται αναγκαία όςο ποτζ. Διεκνι αλλά και εγχϊρια επιςτθμονικά ινςτιτοφτα, πανεπιςτιμια και διάφοροι ερευνθτικοί φορείσ ζχουν εδϊ και καιρό υπογραμμίςει τθν ευεργετικι επίδραςθ που κα είχε ςτθν ελλθνικι οικονομία μία ςυνεχισ και διατθριςιμθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ. Ο δθμόςιοσ διάλογοσ που ςυνόδεψε τισ ςκζψεισ και τισ προςπάκειεσ τόνωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ διολίςκθςε επικίνδυνα ςε εςφαλμζνεσ αντιλιψεισ του παρελκόντοσ και ςε παγιωμζνα «κλιςζ» που δεν ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα οφτε βζβαια ςτα πορίςματα των πρόςφατων οικονομικϊν επιςτθμονικϊν ερευνϊν. Θ ςτοχοποίθςθ των ΜμΕ επιχειριςεων ωσ υπαίτιων για τθν καταβαράκρωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ μόνο ωσ μία τζτοια παρωχθμζνθ αντίλθψθ μπορεί να εκλθφκεί. Αντίκετα, θ λειτουργία τθσ πραγματικισ οικονομίασ απζδειξε πωσ οι Μμ επιχειριςεισ, αν και επλιγθςαν πρϊτεσ από τισ ςυνζπειεσ τθσ φφεςθσ, προςπάκθςαν να ςυγκρατιςουν, αν όχι να μειϊςουν τισ τιμζσ, με τθν απορρόφθςθ των διαδοχικϊν αυξιςεων του ΦΠΑ και τισ ςυνεχείσ προςφορζσ ςε ζνα καταναλωτικό κοινό που ζβλεπε το πραγματικό διακζςιμο ειςόδθμά του να ςυρρικνϊνεται κακθμερινά. Και αυτό γιατί οι μικρομεςαίοι επιχειρθματίεσ αντιλαμβάνονται άμεςα ωσ καταναλωτζσ τι ακριβϊσ ςυμβαίνει ςτθν αγορά και πόςο αςφυκτικι μπορεί να γίνει θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ. Ο πόλεμοσ προσ τισ Μμ επιχειριςεισ με το πρόςχθμα ότι όχι μόνο δεν είναι ανταγωνιςτικζσ αλλά επιηιμιεσ και γι αυτό κα πρζπει να παραχωριςουν τθ κζςθ τουσ ςτισ μεγάλεσ, όχι μόνο κα οδθγιςει ςε κλείςιμο χιλιάδων επιχειριςεων (προσ όφελοσ λίγων κολοςςϊν) και κα εκτινάξει περαιτζρω τθν ανεργία, αλλά κα προκαλζςει αυτό που οι κιαςϊτεσ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ διακθρφττουν ότι προςπακοφν να αποφφγουν: τθν ολιγοπωλιακι-μονοπωλιακι διάρκρωςθ τθσ αγοράσ. Πρζπει επιτζλουσ να γίνει αντιλθπτό ότι θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ είναι μία ςυνεχισ-μακροχρόνια προςπάκεια για τθν παραγωγι ποιοτικϊν και προςιτϊν, με βάςθ τα διεκνι πρότυπα, προϊόντων με τα οφζλθ να διαχζονται ςε ολόκλθρθ τθν κοινωνία. Αντί να τίκενται ςτο περικϊριο οι ελλθνικζσ Μμ επιχειριςεισ κακϊσ και να προτείνεται θ ςυνεχισ μείωςθ των μιςκϊν, ωσ μζτρο απαραίτθτο για τθν τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, κα ιταν καλφτερο οι προςπάκειεσ βελτίωςθσ των δομϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ να επικεντρωκοφν Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

10 ςτον τρόπο λειτουργίασ των κεςμϊν. Ηθτιματα καίριασ ςθμαςίασ, θ επίλυςθ των οποίων κα ενίςχυε δυναμικά και ςε βάκοσ χρόνου τθν οικονομία, όπωσ ο περιοριςμόσ τθσ γραφειοκρατίασ, θ ουςιαςτικι ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ, θ ζγκαιρθ απονομι δικαιοςφνθσ, ο ζλεγχοσ τθσ κρατικισ αυκαιρεςίασ, θ ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ ςυμμετοχισ ςτο εργατικό δυναμικό, ο εκςυγχρονιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου, θ οργάνωςθ και τόνωςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, θ ςυνεχισ και υψθλοφ επιπζδου κατάρτιςθ των εργαηομζνων, θ ριηικι αναδιάρκρωςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, θ βελτίωςθ των υποδομϊν, θ ψθφιοποίθςθ ςτο δθμόςιο τομζα, θ δθμιουργία ενόσ απλοφ και ξεκάκαρου φορολογικοφ ςυςτιματοσ χωρίσ παράκυρα και μπαλϊματα και γενικότερα θ άρςθ των όλων ςτρεβλϊςεων που προκαλοφνται ςτθν αγορά από δυςλειτουργίεσ του κράτουσ και που κα μποροφςαν να λάβουν χϊρα άμεςα και δίχωσ κόςτοσ, εξακολουκοφν να είναι ηθτοφμενα. 2. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ θμαντικι παράμετροσ τόνωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των εγχϊριων μικρομεςαίων επιχειριςεων, αποτελεί θ απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, μίασ προχπόκεςθσ όμωσ που παραμζνει επί ςειρά ετϊν ανεκπλιρωτοσ ςτόχοσ για τουσ φορείσ εκπροςϊπθςθσ τθσ αγοράσ αλλά και για τισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ. Θ ΕΕΕ επιτελϊντασ το κεςμικό τθσ ρόλο, ωσ άμεςου εκφραςτι των αναγκϊν του ελλθνικοφ εμπορίου, ζχει κατακζςει τεκμθριωμζνεσ κζςεισ και προτάςεισ προσ όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ, προκειμζνου να καταςτεί εφικτόσ ο ςχεδιαςμόσ ενόσ προςωρινοφ εγγυοδοτικοφ μθχανιςμοφ, ο οποίοσ κα διευκολφνει τθ διοχζτευςθ κεφαλαίων ςτθν πραγματικι οικονομία. Θ ειδοποιόσ διαφορά του προτεινόμενου χρθματοδοτικοφ εργαλείου ζγκειται ςτθ δθμιουργία ενόσ ταμείου εγγυιςεων ςε μετρθτά εντόσ του εκάςτοτε χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ, το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξι τουσ (των τραπεηϊν) ςε δίαυλο διοχζτευςθσ κοινοτικϊν πόρων ςτισ επιχειριςεισ που τουσ ζχουν πραγματικά ανάγκθ, αποςυμφορίηοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν ιδιαίτερα αςφυκτικά, ςε όρουσ ρευςτότθτασ, επικρατοφςα κατάςταςθ. Άμεςθ ςυνζπεια τθσ εφαρμογισ του ςυγκεκριμζνου εργαλείου, είναι θ διεφρυνςθ του αρικμοφ των δικαιοφχων, ο περιοριςμόσ των απαιτοφμενων εξαςφαλίςεων αλλά και θ μείωςθ του κόςτουσ εξαςφάλιςθσ ρευςτότθτασ (κόςτοσ χριματοσ χαμθλά επιτόκια) από τθ πλευρά των τραπεηϊν, εξαιτίασ τθσ μείωςθσ του ρίςκου που κα καλοφνται πλζον να αναλαμβάνουν οι τελευταίεσ. Ο εν λόγω μθχανιςμόσ κα αποςκοπεί ςτθν παροχι εγγυιςεων χαρτοφυλακίου των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ενϊ προςανατολίηεται ςτθ κζςπιςθ ενόσ cap rate τθσ τάξεωσ του 35%, ζτςι ϊςτε να ικανοποιεί και τθν πλευρά των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Παρόλα αυτά από μόνθ τθσ θ υλοποίθςθ του εν λόγω εργαλείου δεν Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

11 πρόκειται να εξαλείψει τισ ςθμαντικζσ αγκυλϊςεισ, οι οποίεσ εμποδίηουν τθν ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθ χρθματοδότθςθ. Απαιτείται θ υιοκζτθςθ περιςςότερο ευζλικτων διαδικαςιϊν αλλά και θ παράλλθλθ μείωςθ των ζμμεςων διοικθτικϊν (γραφειοκρατικϊν) βαρϊν, που χαρακτθρίηει τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των υφιςτάμενων δομϊν των τραπεηϊν, οι οποίεσ κα πρζπει επιτζλουσ να προβοφν ςτθν αξιολόγθςθ, βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων, τθσ πραγματικισ εικόνασ των επιχειριςεων (business plans). 3. ΑΝΟΙΚΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ (Α.Κ. Ε) Θ δράςθ αφορά ςτθν οργανωμζνθ και ςυςτθματικι ανάδειξθ και προβολι των εμπορικϊν κζντρων των πόλεων που κα υλοποιείται και κα ςυντονίηεται από τον εκάςτοτε Εμπορικό φλλογο με τθ ςυμμετοχι των εμπορικϊν καταςτθμάτων, των ξενοδοχείων, των εςτιατορίων, των καφετεριϊν, των επιχειριςεων ςτάκμευςθσ, των πολιτιςτικϊν ιδρυμάτων κ.α. Κφριοσ ςτόχοσ των οργανωμζνων ενεργειϊν είναι θ τόνωςθ τθσ αγοράσ των εμπορικϊν κζντρων των πόλεων, θ αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ κακϊσ και θ επανεδραίωςι τουσ ωσ ελκυςτικό εμπορικό προοριςμό για αγορζσ, διαςκζδαςθ και κζρδοσ με απϊτερο ςκοπό τθν ενίςχυςθ των εμπορικϊν επιχειριςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςμενϊν ςυνκθκϊν τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Θ Δράςθ για τθν τόνωςθ τθσ αγοράσ με τθ δθμιουργία Ανοικτϊν Κζντρων Εμπορίου ζχει ωσ ςτόχο να αναδεικνφει τα εμπορικά κζντρα των πόλεων αλλά και τισ εμπορικζσ επιχειριςεισ τθσ ευρφτερθσ εμπορικισ περιοχισ ςε ενιαία κζντρα με δυνατότθτεσ που ςυνδυάηουν το πολιτιςτικό ενδιαφζρον με τθν ψυχαγωγία, το αγοραςτικό όφελοσ και τθν ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν. Σζτοιεσ ενζργειεσ αναφζρονται ενδεικτικά: Ενζργειεσ χωροκζτθςθσ και χαρτογράφθςθσ των εμπορικϊν κζντρων ςε ςυνδυαςμό με τθ δθμιουργία ςχετικϊν υποδομϊν Οργανωμζνεσ ενζργειεσ μάρκετινγκ π.χ. Ενιαία κάρτα αγορϊν καταναλωτι (loyalty schemes) με πόντουσ αγορϊν ι και εκπτϊςεισ (ςτθν οποία κα ςυμμετζχουν εμπορικά καταςτιματα, καφετζριεσ, επιχειριςεισ ςτάκμευςθσ, παιδότοποι, κλπ) Οργανωμζνθ και ςυςτθματικι προϊκθςθ / προβολι / επικοινωνία των επιχειριςεων τθσ εμπορικισ περιοχισ που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ Δραςτθριότθτεσ που ςυνδυάηουν το αγοραςτικό όφελοσ με τθν ψυχαγωγία με πολιτιςτικό / κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτιρα (π.χ. street events, social events). Είναι απαραίτθτο μετά τθν πιλοτικι εφαρμογι ςε 6 πόλεισ (Ακινα, Πειραιά, Κεσ/νίκθ, Πάτρα, Λάριςα, Αλεξανδροφπολθ), να επεκτακεί και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

12 Γ. ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Εμπορικό περιβάλλον Εκςυγχρονιςμόσ και επικαιροποίθςθ του «ναπολεόντειου» Εμπορικοφ Νόμου ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ τθσ ςφγχρονθσ αγοράσ, εντάςςοντασ ςτισ ρυκμίςεισ του ςφγχρονεσ εμπορικζσ πρακτικζσ (όπωσ το franchising) και αποτυπϊνοντασ επιτζλουσ τα όρια τθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ, μαηί με τα απαραίτθτα κριτιρια για τθν άςκθςι τθσ. Διευκόλυνςθ των λειτουργικϊν διαδικαςιϊν. Πιςτοποίθςθ των υπθρεςιϊν που προςφζρουν οι Μικρομεςαίεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ. υνζχιςθ τθσ προςπάκειασ για κακιζρωςθ Ελλθνικοφ ιματοσ Ποιότθτασ και Ελλθνικισ Προζλευςθσ Προϊόντων. Δθμιουργία one stop shop ςτα τοπικά Επιμελθτιρια για τθν εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων ωσ προσ τισ διοικθτικζσ και αςφαλιςτικζσ ςυναλλαγζσ τουσ. Δθμιουργία Σειρεςία "δφο ταχυτιτων" με "βακμολόγιο" και "αξιολόγθςθ". Σο ρυκμιςτικό πακζτο πρζπει να περιλαμβάνει αλλαγζσ με τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ «Σειρεςία-2» με διαφορετικι βαρφτθτα για τθν κατθγορία των επιχειριςεων που ενεγράφθςαν εντόσ τθσ περιόδου τθσ κρίςθσ. Επιπλζον, ο νζοσ "Σειρεςίασ" κα μπορζςει να κεςπίςει ειδικά κριτιρια, ϊςτε όςοι μικρομεςαίοι ςτο παρελκόν ζχουν περάςει από τθν επϊδυνθ διαδικαςία και τθ μαφρθ λίςτα του να μθν αποκλείονται πλζον από κάκε νζα προςπάκεια που κα επιχειροφν προκειμζνου να ξεπεράςουν το προςωρινό ζλλειμμα ρευςτότθτασ τουσ. Θ ΕΕΕ ζχει αποςτείλει ςτο ΤΠΑΑΝ και ΤΠΟΛΚ, Ενθμερωτικό θμείωμα με ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ για "Σερεςία δφο ταχυτιτων". Θ τελευταία πρόταςθ μασ επικεντρϊνεται ςτθ προςπάκεια προςαρμογισ του Αμερικανικοφ και Καναδικοφ μοντζλου "Σειρεςία" ςτα ελλθνικά δεδομζνα με βακμολόγιο "credit score" και αξιολόγθςθ "account ratings". Ενίςχυςθ, περαιτζρω ενεργοποίθςθ και επιτάχυνςθ του ζργου τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ καταπολζμθςθσ των εναρμονιςμζνων πρακτικϊν και τθσ κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ των μεγάλων πολυεκνικϊν, που ελζγχουν τεχνθτά τισ τιμζσ. Θ άρςθ των ςτρεβλϊςεων του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ ςτθν Ελλάδα κα ζχει κετικό αντίκτυπο τόςο για τθν ανταγωνιςτικότθτα των Μικρομεςαίων επιχειριςεων όςο και για τθν ορκολογικι πρόςβαςθ των καταναλωτϊν ςτθν αγορά. Προςωρινι προςταςία των εμπορικϊν μιςκϊςεων. Πιο κάτω αναφερόμαςτε με λεπτομζρειεσ για το προτεινόμενο πλαίςιο. Εδϊ επιςθμαίνουμε μόνο ότι το μίςκωμα αποτελεί βαςικό ςτοιχείο του λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ εμπορικισ επιχείρθςθσ και θ μεγάλθ πλειονότθτα των μιςκϊςεων τθσ αγοράσ ςυμφωνικθκε Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

13 πριν από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ. Οι Επιτροπζσ εμπορικϊν μιςκϊςεων παράγουν ςθμαντικό ζργο αλλά δεν αρκοφν. Ο λόγοσ είναι απλόσ: Υψθ μιςκωμάτων και ποςοςτά αναπροςαρμογϊν κακορίςτθκαν ςε επίπεδα αντιςτρόφωσ ανάλογα με τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ των επιχειριςεων, εν μζςω κρίςθσ. Μία προςωρινι κεντρικι απαγόρευςθ αυξιςεων ι ακόμθ και μία υποχρεωτικι μείωςθ κα οδθγοφςε ςτθν αναγκαία «διορκωτικι» προςαρμογι τισ εμπορικζσ μιςκϊςεισ. Προςταςία του οργανωμζνου και ςτεγαςμζνου εμπορίου από τθν μάςτιγα του παράνομου αςτικοφ υπαίκριου παρεμπορίου. Σα μόνιμα κυριακάτικα παηάρια (Πειραιϊσ, χιςτοφ, «Ρϊςικεσ αγορζσ» κα), που διακζτουν ςχεδόν κατ αποκλειςτικότθτα διαρκι είδθ, ςε «αγαςτι» ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ Διμουσ, που ανζχονται τθν παράνομθ λειτουργία τουσ, πρζπει να καταργθκοφν ολοςχερϊσ και θ διάκεςθ διαρκϊν ειδϊν να περιοριςτεί μόνο ςτισ ςφντομεσ τοπικζσ εμποροπανθγφρεισ. Πιο κάτω αναφερόμαςτε λεπτομερϊσ ςτο υπαίκριο εμπόριο, το οποίο αποτελεί κεφαλαιϊδουσ ςθμαςίασ κζμα για τισ Μμ επιχειριςεισ, κακϊσ, λειτουργϊντασ ςτα όρια τθσ νομιμότθτασ, ςτερεί υπερπολφτιμο τηίρο από τισ αγορζσ, εν μζςω βαριάσ κρίςθσ και φφεςθσ. Να προςτατευκεί το κακεςτϊσ των τακτικϊν εκπτϊςεων και να μελετθκεί από κοινοφ, μεταξφ Τπουργείου και ΕΕΕ, θ υπό προχποκζςεισ επαναφορά τθσ απαγόρευςθσ προςφορϊν και προωκθτικϊν ενεργειϊν προ των τακτικϊν εκπτϊςεων. Παρακάτω γίνεται λεπτομερισ αναφορά ςτο εν λόγω ηιτθμα. Σιρθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν παράνομθ ειςαγόμενθ επιχειρθματικότθτα. Τπάρχει ζνα πλιρεσ πλαίςιο (ν. 3386/2005), το οποίο κζτει πλιρθ και ολοκλθρωμζνα κριτιρια για τθν διεξαγωγι εμπορικοφ επιτθδεφματοσ ςτθν Ελλάδα από αλλοδαπό (πολίτθ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ). Δυςτυχϊσ το πλαίςιο αυτό δεν τθρείται, με αποτζλεςμα μία ακόμθ πακογζνεια ςτθν ελλθνικι αγορά, δθλαδι τθν φπαρξθ χιλιάδων καταςτθμάτων ςε όλεσ τισ τοπικζσ αγορζσ, τα οποία λειτουργοφν από αλλοδαποφσ τρίτων χωρϊν, χωρίσ τθν αναγκαία άδεια λειτουργίασ. Είναι αυτονόθτο ότι δεν αναφερόμαςτε ςτουσ ξζνουσ επενδυτζσ που ζρχονται να επιχειριςουν ςτθν χϊρα Ζλεγχοσ τθσ βαςικισ προχπόκεςθσ του νομικοφ πλαιςίου των «εκκζςεων», ιτοι θ απαγόρευςθ πωλιςεων. Σελευταία, ολοζνα και αυξάνεται το φαινόμενο διενζργειασ εκκζςεων, οι οποίεσ δεν αποτελοφν παρά παράνομα ςυγκαλυμμζνα παηάρια κάκε είδουσ, υπαίκρια ι μθ. Επζκταςθ και ςε άλλεσ πόλεισ τθσ εφαρμογισ τθσ Δράςθσ «Open Mall» θ οποία αφορά ςτθν ενίςχυςθ των επιχειριςεων και ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία ςυνεργιϊν μζςα από τθν ςυνεργαςία μικρϊν επιχειριςεων που λειτουργοφν εντόσ των παραδοςιακϊν εμπορικϊν κζντρων των πόλεων. Εκπτώςεισ προςφορζσ προωθητικζσ ενζργειεσ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

14 Με το άρκρο 15 του ν. 4177/2013 επιλκαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν διενζργεια εκπτϊςεων και προςφορϊν, με ςθμαντικότερθ τθν ειςαγωγι των ενδιάμεςων εκπτωτικϊν περιόδων. Ακολοφκωσ, με τθν υποπαράγραφο Σ5 παράγραφοσ 2 α του άρκρου πρϊτου ν. 4254/2014, ορίςτθκε ότι με Τπουργικι Απόφαςθ κα ρυκμιςτεί εξ αρχισ το πλαίςιο εκπτϊςεων προςφορϊν και προωκθτικϊν ενεργειϊν. Θ ΕΕΕ βρίςκεται ςτθν διάκεςθ του Τπουργείου για να ςυηθτιςουμε επί του νζου πλαιςίου που κα αντικαταςτιςει το υφιςτάμενο, όταν αυτό κρικεί απαραίτθτο. Κεωροφμε ωςτόςο κρίςιμο να ςασ γνωςτοποιιςουμε από τϊρα τισ κζςεισ μασ οι οποίεσ ζχουν ωσ ακολοφκωσ: Προ των τροποποιιςεων των ν. 3769/2009 και ν. 4177/2013 προβλεπόταν ότι ςτον μινα που προθγείται των τακτικϊν εκπτϊςεων απαγορεφονται οι ανακοινϊςεισ προσ το κοινό εκπτϊςεων και προςφορϊν με οποιοδιποτε τρόπο, ιδίωσ με διαφιμιςθ, επιςτολζσ ι ανάρτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων. Θ «προςταςία» των εκπτϊςεων, που πρόςφερε αυτό το χρονικό διάςτθμα των 30 θμερϊν, απετζλεςε πάγια πραγματικότθτα από καταβολισ του κεςμοφ και ζχει αποδείξει τθν χρθςιμότθτά του ςτο πζραςμα του χρόνου. Θ κατάργθςι του με τον ατυχι νόμο 3769/2009 αποτζλεςε καίριο πλιγμα ςτθν χρθςιμότθτα και αποτελεςματικότθτα των εκπτϊςεων και ςυνζβαλε ςτθν πρόςφατθ αποδόμθςθ του κφρουσ του κεςμοφ. Θ ΕΕΕ ηθτάει τθν επαναφορά τθσ απαγόρευςθσ των 30 θμερϊν και για τισ προςφορζσ. Ωςτόςο, ο ςκοπόσ του νομοκζτθ που κζςπιςε τον ςχετικό αρχικό περιοριςμό, δεν ιταν να απαγορεφςει μία μόνο εμπορικι πρακτικι, όπωσ οι προςφορζσ, αλλά ςτθν ουςία να προςτατεφςει το κεςμό των εκπτϊςεων από επίδοξουσ «μιμθτζσ» που κα προςπακιςουν να πείςουν το καταναλωτικό κοινό ότι κάνουν εκπτϊςεισ, πριν τθν ζναρξθ των εκπτϊςεων, ζλκοντασ κατά τον τρόπο αυτό μεγάλο μερίδιο πελατϊν. Τπό τθν ζννοια αυτι, ςτο ςχετικό περιοριςμό πρζπει, εκτόσ από τισ προςφορζσ, να υπαχκοφν και οι προωκθτικζσ ενζργειεσ, τουλάχιςτον αυτζσ που για να προςελκφςουν τον καταναλωτι χρθςιμοποιοφν πρακτικζσ ανάλογεσ με αυτζσ των εκπτϊςεων και προςφορϊν, προςπακϊντασ να τουσ «μοιάςουν», κυρίωσ με τθ χριςθ ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και διπλϊν τιμϊν. Περαιτζρω, δεδομζνθσ τθσ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ, κεωροφμε ότι θ απαγόρευςθ για διαφιμιςθ, επιςτολζσ και ανάρτθςθ πινακίδων δεν αρκεί και πρζπει επίςθσ να επεκτακεί, περιλαμβάνοντασ και τα θλεκτρονικά μζςα δικτφωςθσ. το πλαίςιο αυτό, θ ςχετικι διάταξθ πρζπει να διαμορφωκεί ωσ εξισ: «Σριάντα (30) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ των τακτικϊν εκπτϊςεων απαγορεφεται ςτουσ υπεφκυνουσ των εμπορικϊν καταςτθμάτων να ανακοινϊνουν προσ το κοινό εκπτϊςεισ ι προςφορζσ με οποιονδιποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή ζντυπο, δθλαδι με διαφιμιςθ, επιςτολζσ, SMS, Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

15 ανάρτθςθ διαφθμιςτικϊν πινακίδων ή οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενζργεια που χρηςιμοποιεί ποςοςτό ζκπτωςησ ή διπλζσ τιμζσ» το άρκρο 15 ν. 4177/2013, προβλζπεται θ επιφφλαξθ τθσ εμπορικισ επικοινωνίασ του ποςοςτοφ ζκπτωςθσ αποκλειςτικά και μόνο για τισ εκπτϊςεισ, ενϊ απαγορεφεται για τισ προςφορζσ. Καταρχιν, ςυμφωνοφμε με το ςχετικό περιοριςμό που μεταφράηεται ςτο «ποςοςτό = εκπτϊςεισ». Ωςτόςο, ο νόμοσ δεν κα επιτφχει το αποτζλεςμά του, παρά μόνο εάν απαγορευτεί ρθτά θ χριςθ ποςοςτοφ και για τθν άλλθ ςθμαντικι εμπορικι επικοινωνία τισ προωκθτικζσ ενζργειεσ. ε αντίκετθ περίπτωςθ, κάκε επιχείρθςθ που πραγματοποιεί προωκθτικζσ ενζργειεσ κα δίνει ςτον τελικό καταναλωτι τθν εντφπωςθ ότι κάνει τακτικζσ εκπτϊςεισ. Ωσ εκ τοφτου, προτείνουμε να ςυμπλθρωκεί θ ςχετικι διάταξθ ωσ εξισ: «ε οποιαδιποτε άλλθ περίοδο προςφορϊν ή προωθητικών ενεργειών επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνον θ ευκρινισ αναγραφι τθσ παλαιάσ και τθσ νζασ τιμισ των αγακϊν ι των υπθρεςιϊν». το προ του ν. 4177/2013 νομικό πλαίςιο προβλεπόταν θ αναγγελία των περιόδων προςφορϊν και ςτον Εμπορικό φλλογο. Θ ςχετικι ενζργεια μετατράπθκε από υποχρεωτικι ςε δυνθτικι. Δεν βλζπουμε που ιταν το κακό, το φαξ ι το που αποςτελλόταν τθν Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι να κοινοποιείται και ςτον Εμπορικό φλλογο. Ζτςι μακαίνει θ επιχειρθματικι κοινότθτα τθν πραγματοποίθςθ προςφορϊν και μπορεί να δράςει ανάλογα είτε με παρόμοιεσ ενζργειεσ που μειϊνουν τισ τιμζσ, είτε με εκοφςιουσ ελζγχουσ τθσ πρακτικισ που βοθκοφν τθν Πολιτεία ςτθν τιρθςθ του πλαιςίου. Κατά ςυνζπεια, θ διάταξθ πρζπει να ςυμπλθρωκεί ωσ εξισ: «Ο υπεφκυνοσ κάκε εμπορικοφ καταςτιματοσ οφείλει να ανακοινϊνει με τθλεομοιοτυπία (fax) ι με θλεκτρονικι αλλθλογραφία ( ) ι με οποιοδιποτε άλλο τρόπο υποβολισ ςτο Παρατθρθτιριο Σιμϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Καταναλωτι του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων και ςτον οικείο Εμπορικό φλλογο, τισ προςφορζσ που προτίκεται να κάνει, τουλάχιςτον μια (1) θμζρα πριν από τθν ζναρξι τουσ. τθν ανακοίνωςθ αναφζρονται τα προςφερόμενα προϊόντα και θ χρονικι διάρκεια τθσ προςφοράσ» Με τθν υποπαράγραφο Σ5 παράγραφοσ 2 α του άρκρου πρϊτου ν. 4254/2014, ορίςτθκε ότι με Τπουργικι Απόφαςθ κα ρυκμιςτεί εξ αρχισ το πλαίςιο για τα καταςτιματα Stock/Outlet. Κεωροφμε ότι θ λειτουργία των ςυγκεκριμζνων κλάδων πϊλθςθσ πρζπει να κεςμοκετθκεί αυτοτελϊσ από το νόμο με αυςτθροποίθςθ των όρων λειτουργίασ ενόσ καταςτιματοσ Stock/Outlet που κα ζχει ζνα ξεκάκαρο μίγμα προϊόντων προσ πϊλθςθ (stock, ελαττωματικό, προϊόν ειδικισ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

16 παραγωγισ) με αναγραφι μίασ μοναδικισ τελικισ τιμισ για τθν αποφυγι τθσ παραπλάνθςθσ του καταναλωτι. Επίςθσ επιβάλλεται να διενεργοφνται ςυνεχείσ και αυςτθροί ζλεγχοι των τιμολογίων αγοράσ των εν λόγω εμπορευμάτων για να μθν εμφανίηονται φαινόμενα αιςχροκζρδειασ. Σα καταςτιματα Stock/Outlet ζχουν ωσ ςτόχο τθν εκποίθςθ εμπορευμάτων και υπολοίπων (stock, ελαττωματικά, προϊόντα ειδικισ παραγωγισ) τθσ προθγοφμενθσ ςεηόν και όχι «ειδικϊν αγορϊν» που αποφζρουν υψθλά ποςοςτά κζρδουσ για τισ εκποιοφςεσ επιχειριςεισ, παραπλανϊντασ ζτςι το καταναλωτικό κοινό με τισ πολφ χαμθλζσ τιμζσ. Παράλλθλα, αντί τθσ λειτουργίασ αυτοτελϊν καταςτθμάτων, που ουςιαςτικά δίνουν ςτον καταναλωτι τθν λανκαςμζνθ εντφπωςθ ότι πραγματοποιοφν εκπτϊςεισ 365 θμζρεσ το χρόνο, κεωροφμε ότι κα πρζπει επίςθσ να ενκαρρυνκεί θ δθμιουργία αυτοτελϊν τμθμάτων εντόσ του κανονικοφ καταςτιματοσ λιανικισ, το οποίο κα διακζτει τα είδθ stock τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχείρθςθσ με τουσ ειδικοφσ παραπάνω όρουσ. Κυριακάτικη Αργία Θ ΕΕΕ ιδθ από τον περαςμζνο επτζμβριο που εκδθλϊκθκε για πρϊτθ φορά θ ανεξιγθτθ εμμονι του Τπουργείου Ανάπτυξθσ να απελευκερϊςει τισ Κυριακζσ, εξζφραςε τθν κάκετθ αντίκεςθ και τθν ευαιςκθςία του εμπορικοφ κόςμου τθσ χϊρασ προσ το Τπουργείο ςχετικά με το κζμα αυτό. Σθν ίδια χρονικι περίοδο, είχε ςυμφωνθκεί ότι, πριν από τθν οποιαδιποτε ςχετικι ρφκμιςθ ι πρόταςθ ρφκμιςθσ, κα πραγματοποιθκεί πρϊτα εξαντλθτικόσ διάλογοσ μεταξφ όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν. Αντ αυτοφ, ιδθ από τον περαςμζνο Δεκζμβριο και μζςω του τότε ςχεδίου νόμου «Αγορανομικόσ Κϊδικασ», βρεκικαμε αντιμζτωποι με τθν πλιρθ απελευκζρωςθ τθσ λειτουργίασ των καταςτθμάτων όλεσ τισ Κυριακζσ του χρόνου. Θ ΕΕΕ και ο εμπορικόσ κόςμοσ τθσ χϊρασ απορρίψαμε τθν απελευκζρωςθ και προτείναμε ωσ καλφτερθ λφςθ, τθν ολοκλθρωτικι απόςυρςθ του άρκρου για τισ Κυριακζσ και τθν ζναρξθ διαλόγου ανάμεςα ςτο Τπουργείο Ανάπτυξθσ και ςτουσ παραγωγικοφσ φορείσ και ςτθρίξαμε με ζρευνεσ και ςτοιχεία τισ κζςεισ μασ για τθν πλιρθ ανακολουκία τθσ κυριακάτικθσ λειτουργίασ με τθν ανταγωνιςτικότθτα ι τθν απαςχόλθςθ. Σελικά, με το άρκρο 16 ν. 4177/2013 ορίςτθκε ότι γενικό άνοιγμα κα ιςχφει μόνο για ςυγκεκριμζνεσ και περιοριςμζνεσ εκ του νόμου Κυριακζσ το χρόνο και ςυγκεκριμζνα τθν πρϊτθ Κυριακι κατά τθν ζναρξθ των εκπτϊςεων, δφο Κυριακζσ πριν από τθν θμζρα των Χριςτουγζννων και τθν Κυριακι των Βαΐων. Κατά τα λοιπά, θ λειτουργία των καταςτθμάτων τισ Κυριακζσ εξακολουκεί να είναι ηιτθμα των τοπικϊν κοινωνιϊν και το άνοιγμα των μικρϊν επιχειριςεων (κάτω των 250 τμ) Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

17 αποφαςίηει ο αρμόδιοσ Αντιπεριφερειάρχθσ (τζωσ Νομάρχθσ), κατά τισ απαιτιςεισ και τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ των τοπικϊν αγορϊν. Ακολοφκωσ, οι κατά τόπουσ Αντιπεριφερειάρχεσ εξζδωςαν τισ ςχετικζσ αποφάςεισ λαμβάνοντασ ειδικι πρόνοια για τισ τουριςτικζσ περιοχζσ των νομϊν τουσ και ζτςι θ αγορά ιςορρόπθςε, βάςει των προτάςεϊν μασ. Ωςτόςο, με τθν υποπαράγραφο Σ5 παράγραφοσ 2 α του άρκρου πρϊτου ν. 4254/2014, θ προθγοφμενθ θγεςία του Τπουργείου επανζφερε το κζμα, ενϊ αυτό είχε λιξει και ορίςτθκε ότι με Τπουργικι Απόφαςθ κα κακοριςτοφν 3 τουριςτικζσ περιοχζσ ςτισ οποίεσ κα ιςχφςει πλιρθσ απελευκζρωςθ, άςχετα από τισ αποφάςεισ των Αντιπεριφερειαρχϊν. Θ ΕΕΕ αντιμετωπίηει καταρχιν αρνθτικά τθν ζκδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ, ειδικά όταν το κζμα ξανανοίγει εκ του μθ όντωσ, τθν ςτιγμι που θ αγορά ζχει βρει τισ ιςορροπίεσ τθσ με τισ παρεχόμενεσ εκ του νόμου Κυριακζσ που τα καταςτιματα λειτουργοφν ελεφκερα και τισ αποφάςεισ των Αντιπεριφερειαρχϊν. Εάν παρ όλα αυτά αποφαςιςτεί θ ζκδοςθ τθσ ςχετικισ Τπουργικισ Απόφαςθσ, αυτό δεν πρζπει να γίνει παρά μόνο μετά εξαντλθτικό διάλογο με τισ τοπικζσ οργανϊςεισ των εμπόρων και τθν ΕΕΕ. Λειτουργία του υπαίθριου, πλανόδιου εμπορίου και των λαϊκών αγορών Με τον πρόςφατο νόμο 4624/2014, επιλκαν ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ ςτο πλαίςιο που ιςχφει για το υπαίκριο εμπόριο. Μαηί με τισ κετικζσ διατάξεισ που περιλαμβάνουν τθν χριςθ προςωποπαγϊν αδειϊν, πολφ ςυγκεκριμζνθ χωροκζτθςθ και τθν ενεργοποίθςθ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτον ζλεγχο, καταργικθκαν και διατάξεισ ςθμαίνουςασ ςθμαςίασ, γεγονόσ που δεν κα βοθκιςει ςτθν τικάςευςθ του φαινομζνου του παράνομου παρεμπορίου, το οποίο δρα εισ βάροσ των οργανωμζνων επιχειριςεων. υγκεκριμζνα: Πλανόδιο Εμπόριο το προθγοφμενο πλαίςιο, προβλεπόταν ότι οι άδειεσ πλανοδίου εμπορίου ιςχφουν για μία 3ετία, ενϊ με το νζο νόμο προβλζπεται ότι είναι αόριςτεσ. Θ διάρκεια τθσ άδειασ είναι απαραίτθτο να επανζλκει, κακϊσ αποτελεί ζμμεςο τρόπο ελζγχου τθσ ςυνζχιςθσ τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων χοριγθςισ τθσ (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν κλπ.). Οι καταργθκείςεσ διατάξεισ προζβλεπαν διαβοφλευςθ των φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ με τον αρμόδιο περιφερειάρχθ για τον ανϊτατο αρικμό των αδειϊν που κα χορθγθκοφν τον επόμενο χρόνο. Θ ςχετικι διάταξθ καταργικθκε. Θ χρθςιμότθτα τθσ διαβοφλευςθσ είναι αυτονόθτθ και ζχει διαφυλάξει τισ ιςορροπίεσ μεταξφ οργανωμζνου και πλανόδιου εμπορίου ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Ηθτοφμε τθν επαναφορά τθσ διάταξθσ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

18 Μαηί με τα παραπάνω, καταργικθκε και θ δζςμευςθ του περιφερειάρχθ να ζχει κακορίςει μζχρι 31 Δεκεμβρίου τον ςυνολικό αρικμό των αδειϊν που κα χορθγθκοφν για το επόμενο ζτοσ. υνακόλουκα, ο αρικμόσ αυτόσ μζνει απροςδιόριςτοσ και ο περιφερειάρχθσ μπορεί πλζον να εκδίδει -όποτε κζλει- όςεσ άδειεσ κζλει, είτε ςυμφωνεί είτε όχι θ τοπικι κοινωνία. Θ αφαίρεςθ αυτϊν των διατάξεων που ελζγχουν τθν εξάπλωςι του και απαγορεφουν τθν ςυνάρτθςι του με προςωπικά ςυμφζροντα, ακόμα και για λόγουσ ψθφοκθρίασ, μασ προκαλεί μζγιςτο φόβο και για το λόγο αυτό, ηθτοφμε τθν επαναφορά τουσ ςε ιςχφ. τάςιμο Εμπόριο το προθγοφμενο πλαίςιο προβλεπόταν ότι οι κζςεισ ςτάςιμου εμπορίου πρζπει να απζχουν 100 μζτρα θ μία από τθν άλλθ ςε Διμουσ με πλθκυςμό άνω των κατοίκων και 50 μζτρα ςε όλουσ τουσ άλλουσ Διμουσ. Θ εξαιρετικά χριςιμθ αυτι διάταξθ που κρατοφςε ελεγχόμενο το ςτάςιμο εμπόριο και απζτρεπε να μετατραποφν οι πλατείεσ ςε υπαίκρια παηάρια, καταργικθκε. Ηθτοφμε τθν επαναφορά τθσ ςε ιςχφ. το προθγοφμενο πλαίςιο, προβλεπόταν ότι οι άδειεσ πλανοδίου εμπορίου ιςχφουν για μία 3ετία, ενϊ με το νζο νόμο προβλζπεται ότι είναι αόριςτεσ. Θ διάρκεια τθσ άδειασ είναι απαραίτθτο να επανζλκει, κακϊσ αποτελεί ζμμεςο τρόπο ελζγχου τθσ ςυνζχιςθσ τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων χοριγθςισ τθσ (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν κλπ.). Οι καταργθκείςεσ διατάξεισ προζβλεπαν διαβοφλευςθ των φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ με το αρμόδιο Δθμοτικό υμβοφλιο για τον ανϊτατο αρικμό των αδειϊν που κα χορθγθκοφν τον επόμενο χρόνο. Θ ςχετικι διάταξθ καταργικθκε. Θ χρθςιμότθτα τθσ διαβοφλευςθσ είναι αυτονόθτθ και ζχει διαφυλάξει τισ ιςορροπίεσ μεταξφ οργανωμζνου και πλανόδιου εμπορίου ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ. Ηθτοφμε τθν επαναφορά τθσ. Μαηί με τα παραπάνω, καταργικθκε επίςθσ θ δζςμευςθ του τοπικοφ Δθμοτικοφ υμβουλίου να ζχει κακορίςει μζχρι 31 Δεκεμβρίου τον ςυνολικό αρικμό των αδειϊν που κα χορθγθκοφν για το επόμενο ζτοσ. υνακόλουκα, ο αρικμόσ αυτόσ μζνει απροςδιόριςτοσ και το Δθμοτικό υμβοφλιο κα μπορεί πλζον να εκδίδει όςεσ άδειεσ κζλει ςε οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα, είτε ςυμφωνεί είτε όχι θ τοπικι κοινωνία. Θ δυνατότθτα ζκδοςθσ ανεξζλεγκτου αρικμοφ αδειϊν πλανοδίου εμπορίου ςε ςυνδυαςμό με τθν ρθτι κατάργθςθ τθσ υποχρεωτικισ απόςταςθσ των 100 και 50 μζτρων τθσ μίασ κζςθσ από τθν άλλθ, μπορεί να γιγαντϊςει το ςτάςιμο εμπόριο ςτα κεντρικά ςθμεία των τοπικϊν αγορϊν. Ηθτοφμε τθν επαναφορά των ςχετικϊν διατάξεων. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

19 Κυριακάτικεσ Αγορζσ Παηάρια Με το ν. 4624/2014 καταργικθκαν οι πλθκυςμιακοί και ποςοτικοί περιοριςμοί για τθν διενζργεια Κυριακάτικων αγορϊν (παηαριϊν). Εναπόκειται πλζον ςτισ διακζςεισ του περιφερειάρχθ, πόςεσ και ποιεσ κυριακάτικεσ αγορζσ κα εγκρίνει για τον τόπο ευκφνθσ του. Δεδομζνου ότι οι τοπικζσ αρχζσ είναι επιρρεπείσ ςτα αιτιματα των μικροπωλθτϊν για δθμιουργία κυριακάτικων παηαριϊν και ο ζλεγχοσ τισ Κυριακζσ ζχει αποδειχκεί δφςκολοσ, θ κατάργθςθ των ςχετικϊν περιοριςμϊν κα αποτελζςει με βεβαιότθτα ακόμθ μία εςτία ανεξζλεγκτθσ γιγάντωςθσ του υπαικρίου εμπορίου, νόμιμου και παράνομου. το προθγοφμενο πλαίςιο προβλεπόταν διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ πριν τθν δθμιουργία κυριακάτικου παηαριοφ. Θ ςχετικι διάταξθ καταργικθκε. Ηθτοφμε τθν επαναφορά τθσ ςε ιςχφ. Γενικϊσ, το υπαίκριο εμπόριο υποκρφπτει παρεμπορικζσ δραςτθριότθτεσ και φοροδιαφυγι, οι οποίεσ, επί του πρακτζου, δφςκολα ελζγχονται. Επιπλζον, πρζπει να περιοριςτοφν αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ςε πϊλθςθ προϊόντων γθσ και κάλαςςασ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ μόνο από παραγωγοφσ και ςε πϊλθςθ παραδοςιακϊν και μόνο προϊόντων (κουλοφρια, ξθροί καρποί, κάςτανα, αραβόςιτο, φυςικά άνκθ), από όςουσ διακζτουν τθν ςχετικι άδεια. Ανάλογθ μζριμνα πρζπει να δοκεί για υπαίκριεσ αγορζσ που ςυγκροτοφνται ωσ εμποροπανθγφρεισ ςε εκκλθςιαςτικζσ εορτζσ είτε εμφανίηονται ωσ «κυριακάτικεσ» ι «χριςτουγεννιάτικεσ αγορζσ». Είναι απαραίτθτο να προωκθκεί ζνα πιο αυςτθρό πλαίςιο λειτουργίασ που κα διαςφαλίηει τον καλφτερο ζλεγχο των παραβάςεων και να αντιμετωπιςτοφν οι κφριεσ αδυναμίεσ των αρμόδιων ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν: δυςλειτουργίεσ, αδράνειεσ ςτθν εφαρμογι των νόμων, διαφκορά λόγω ςχζςεων παραγόντων και υπαίκριων εμπόρων. Ειδικότερα οι γενικζσ προτάςεισ μασ ζχουν ωσ εξισ: Σο ςτάςιμο υπαίκριο εμπόριο (είτε ςε δθμοτικοφσ, είτε ςε λιμενικοφσ χϊρουσ), οι εμποροπανθγφρεισ, οι χριςτουγεννιάτικεσ αγορζσ, οι παςχαλινζσ αγορζσ και οι κυριακάτικεσ αγορζσ να πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο ςε περιφραγμζνουσ δθμόςιουσ χϊρουσ, που κα ανικουν ςτουσ Διμουσ. Να εξαιροφνται, για προφανείσ λόγουσ, μόνο το πλανόδιο εμπόριο και οι λαϊκζσ αγορζσ. Να προχωριςει άμεςα πανελλαδικι απογραφι, καταγραφι και ζλεγχοσ όλων των αδειϊν υπαικρίου εμπορίου, τόςο παραγωγοφ όςο και πωλθτι. Σοπικά ο ζλεγχοσ να πραγματοποιθκεί από επιτροπι Καλλικρατικοφ Διμου και φορζων, ςτθν ςφνκεςθ τθσ οποίασ κα μετζχει και ο τοπικόσ Εμπορικόσ φλλογοσ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

20 Θ αρμοδιότθτα αδειοδότθςθσ να αποδοκεί προσ τθν Διεφκυνςθ Εμπορίου τθσ Περιφζρειασ. Για να μθν ςτερθκοφν οι ΟΣΑ τα ςχετικά ζςοδα, να κατατίκεται, μαηί με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, παράβολο ςυγκεκριμζνου ποςοφ, υπζρ του τοπικοφ ΟΣΑ. Θ χοριγθςθ των αδειϊν να γίνεται μετά παραπομπι προσ ζγκριςθ ι απόρριψθ από Επιτροπι με τθ ςυμμετοχι του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, τοπικϊν ΟΣΑ και φορζων, κατά πρωτεφουςα νομοφ, ςτθν οποία κα ςυμμετζχει ο τοπικόσ Εμπορικόσ φλλογοσ, το Εμπορικό Επιμελθτιριο, θ Ομοςπονδία Επαγγελματιϊν και Βιοτεχνϊν, θ αρμόδια χωρικά Ομοςπονδία Εμπορικϊν υλλόγων και θ Ομοςπονδία Τπαικρίων Μικροπωλθτϊν. Θ διαδικαςία τθσ ζκδοςθσ να αποτελζςει αντικείμενο κοινωνικοφ διαλόγου. Να κακορίηονται αυςτθρά και περιοριςτικά τα διατικζμενα είδθ, ανά μορφι υπαικρίου εμπορίου. Θ άδεια να αναγράφει τα προςφερόμενα προϊόντα ι ομάδα αυτϊν. ε όλα τα είδθ υπαικρίου εμπορίου, εκτόσ του πλανοδίου, να αναγράφεται ςτθν κάκε άδεια θ αρίκμθςθ αυτισ και θ ςυγκεκριμζνθ κζςθ τθν οποία καταλαμβάνει. Για τθν χοριγθςθ τθσ άδειασ, να προςκομίηεται βεβαίωςθ εγγραφισ ςτον ΟΑΕΕ και ςτο ΓΕΜΘ. Θ άδεια να φζρει απαραίτθτα τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου, τουσ αρικμοφσ μθτρϊου εγγραφισ ςτον ΟΑΕΕ, ςτο τοπικό Εμπορικό Επιμελθτιριο και ςτο ΓΕΜΘ, τθν φωτογραφία του δικαιοφχου και τθν κακοριςμζνθ κζςθ, όπου αυτόσ αςκεί υπαίκριο εμπόριο. Θ άδεια να χορθγείται για χρονικό διάςτθμα 3 ετϊν και για τθν ανανζωςι τθσ να απαιτείται καταβολι νζου παραβόλου, υπζρ του τοπικοφ Διμου. Θ άδεια να μθν μεταβιβάηεται, οφτε να παρζχεται κατά χριςθ ςε κανζναν. Εξαιρείται ζνασ (1) αναπλθρωτισ ςυγγενισ αϋ βακμοφ, ανιϊν, ςφηυγοσ ι κατιϊν, εφόςον δεν κατζχει αυτοτελϊσ (ο αναπλθρωτισ) άλλθ ανεξάρτθτθ άδεια. Ο αναπλθρωτισ αναφζρεται ρθτά ςτο ςϊμα τθσ άδειασ, κακϊσ και ο αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτάσ του. Όλεσ οι αποφάςεισ, είτε των ΟΣΑ, τθσ λιμενικισ, είτε οποιαςδιποτε άλλθσ αδειοδοτικισ αρχισ να κοινοποιοφνται με ποινι ακυρότθτασ ςτον τοπικό Εμπορικό φλλογο και ςτο τοπικό Εμπορικό και Επαγγελματικό Επιμελθτιριο. Οι δικαιοφχοι και οι αναπλθρωτζσ τουσ να τθροφνται, πζραν του ΓΕΜΘ, ςε ειδικό μθτρϊο υπαικρίων εμπόρων, που τθρείται από τθν Περιφζρεια. τθν περίπτωςθ πρόςλθψθσ από τον δικαιοφχο υπαλλιλου, αυτόσ να αςκεί αποκλειςτικά ρόλο «βοθκοφ», ιτοι να απαιτείται πάντα μαηί με τον υπάλλθλο- θ αυτοπρόςωπθ παρουςία του αδειοφχου μικροπωλθτι ι του νομίμου αντικαταςτάτθ του ςτθν κακοριςμζνθ κζςθ του πάγκου του. Μαηί με τθν άδεια, να αναρτάται πάντα το βιβλίο προςωπικοφ, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

21 Οι μικροπωλθτζσ υποχρεοφνται να αποδεικνφουν ςτουσ ελζγχουσ των αρμοδίων οργάνων, τον τρόπο κτιςθσ των προσ πϊλθςθ ειδϊν με επίςθμα φορολογικά ςτοιχεία. Να τθρείται πάντοτε ταμειακι μθχανι από κάκε μικροπωλθτι. Ελλείψει αυτισ, ο πάγκοσ και τα διατικζμενα είδθ να κατάςχονται πάραυτα και να καταςτρζφονται πάραυτα με ανεξίτθλο ςπρζι. Να ενεργοποιθκοφν πλιρωσ οι περιφερειακζσ επιτροπζσ του άρκρου 7 Ε ν. 2323/1995, ζργο των οποίων είναι θ παρακολοφκθςθ τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ του υπαικρίου εμπορίου και θ ειςιγθςθ προσ τον Τπουργό Ανάπτυξθσ κάκε πρόςφορου μζτρου για τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία του υπαικρίου εμπορίου ςε μία δεδομζνθ περιοχι. Σο εμπόριο πλαςτϊν και παραποιθμζνων προϊόντων να τεκεί εκτόσ νόμου, ακόμθ και εάν θ κτιςθ τουσ είναι νόμιμθ. Θ ανεξζλεγκτθ φφςθ και ςφςταςθ των παραποιθμζνων προϊόντων αίρει τθν προςταςία του δικαιϊματοσ ςτο ςιμα, ωσ ιδιωτικοφ και το μετατρζπει ςε δθμοςίου ςυμφζροντοσ για τθν προςταςία του καταναλωτι. Πλανόδιο Εμπόριο Να απαγορεφεται θ άςκθςθ πλανόδιου εμπορίου εγγφσ των οργανωμζνων καταςτθμάτων που διακζτουν είδθ γθσ και κάλαςςασ. το πλανόδιο υπαίκριο εμπόριο τροφίμων (εκτόσ προϊόντων γθσ και κάλαςςασ) να υπάρχουν διατάξεισ που προςτατεφουν τθν δθμόςια υγεία και αςφάλεια, ευκζωσ αναλογικζσ με τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ που ιςχφουν για τα οργανωμζνα καταςτιματα ομοειδϊν ειδϊν. τάςιμο Εμπόριο Να καταργθκεί θ δυνατότθτα άςκθςθσ ςτάςιμου εμπορίου ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ. Να τθρθκεί επιτζλουσ θ διάταξθ που απαγορεφει κζςεισ ςτάςιμου υπαίκριου εμπορίου εγγφσ τθσ ειςόδου εμπορικϊν καταςτθμάτων. Εμποροπανθγφρεισ Να καταργθκοφν όλεσ οι εμποροπανθγφρεισ, εκτόσ εκείνων που ζχουν παραδοςιακά (εορταςτικά) χαρακτθριςτικά και να μθν επιτρζπεται θ δθμιουργία νζων. Εναλλακτικά, να επιτρζπεται μόνο μία εμποροπανιγυρθ ανά Διμο/Δθμοτικι Κοινότθτα/Σοπικι Κοινότθτα το χρόνο. Ακόμα και ο νζοσ νόμοσ (άρκρο 26 ν. 4264/2014) αναφζρει ότι οι εκδιδόμενεσ άδειεσ ιςχφουν για 5 ι 7 θμζρεσ και όχι ότι οι εμποροπανθγφρεισ διαρκοφν 5 ι 7 θμζρεσ. υνακόλουκα, πολλοί ΟΣΑ παρακάμπτουν τθ βοφλθςθ του νομοκζτθ, εκδίδοντασ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςυνεχόμενεσ πενκιμερεσ άδειεσ και διατθρϊντασ ςε λειτουργία τθν εμποροπανιγυρθ για ολόκλθρα δεκαπενκιμερα. Να τροποποιθκεί ο νόμοσ ςτθν κατεφκυνςθ κακοριςμοφ διάρκειασ τθσ εμποροπανιγυρθσ και όχι των αδειϊν αυτισ. Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

22 Οι εμποροπανθγφρεισ να πραγματοποιοφνται εκτόσ των ιςτορικϊν και εμπορικϊν κζντρων των πόλεων και κωμοπόλεων και να διαρκοφν το πολφ μζχρι τρεισ (3) θμζρεσ. Χριςτουγεννιάτικεσ Παςχαλινζσ Αγορζσ Οι χριςτουγεννιάτικεσ όςο και παςχαλινζσ αγορζσ να διαρκοφν το πολφ ζωσ 5 θμζρεσ. Να πραγματοποιοφνται εκτόσ των ιςτορικϊν και εμπορικϊν κζντρων των πόλεων και κωμοπόλεων. Να κακορίηονται ρθτά και δια νόμου τα προςφερόμενα προϊόντα ςτισ αγορζσ αυτζσ, τα οποία κα πρζπει να δικαιολογοφν τον χαρακτιρα των θμερϊν. Εάν ςε ςχετικι αγορά διατίκενται και διαρκι είδθ, να παφει αμζςωσ θ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργία τθσ. Κυριακάτικεσ Αγορζσ Οι κυριακάτικεσ αγορζσ να πραγματοποιοφνται εκτόσ των ιςτορικϊν και εμπορικϊν κζντρων των πόλεων και κωμοπόλεων. Θ κυριακάτικθ αγορά να λειτουργεί ςε περιφραγμζνο δθμοτικό χϊρο που κα πραγματοποιείται θ κυριακάτικθ αγορά να αποτυπϊνεται ςε ςχεδιάγραμμα που κα ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. Λαϊκζσ Αγορζσ Να πάψουν επιτζλουσ οι λαϊκζσ αγορζσ να αποτελοφν παραπάηαρα και να ανταποκρικοφν ςτθν κφρια αποςτολι τουσ, ιτοι να διατίκενται ςτουσ χϊρουσ τουσ μόνο προϊόντα γθσ και κάλαςςασ ι παραδοςιακά προϊόντα και μόνο από τουσ παραγωγοφσ. Να γίνει πανελλαδικι χαρτογράφθςθ των λαϊκϊν αγορϊν. Να μετακινθκοφν οι λαϊκζσ αγορζσ εκτόσ των κεντρικϊν οδικϊν αξόνων, αρτθριϊν και οδϊν, μεγαλφτερων ι μικρότερων περιοχϊν. Να πραγματοποιοφνται μόνο ςε δευτερεφουςεσ παρόδουσ. Να δθμιουργθκεί μόνιμο κιόςκι ςε κάκε λαϊκι αγορά, όπου κα ςτεγάηονται οι ελεγκτζσ και κα απευκφνονται οι πολίτεσ για να υποβάλλουν παράπονα ι παραινζςεισ. Να τθρθκεί αυςτθρά θ νομοκεςία για μθ διενζργεια λαϊκϊν αγορϊν κατά τθν Κυριακι. Νζεσ άδειεσ να δίνονται μόνο ςε παραγωγοφσ προϊόντων γθσ και κάλαςςασ. Για τουσ παλιοφσ πωλθτζσ διαρκϊν ειδϊν, που οι άδειζσ τουσ λιγουν ι ζχουν λιξει, να δοκοφν κίνθτρα (φορολογικά, χρθματοδοτικά, ςυμμετοχζσ ςε ευρωπαϊκά προγράμματα) ϊςτε να ανοίξουν καταςτιματα, μετακινοφμενοι ςτο οργανωμζνο εμπόριο. Θ ΕΕΕ ανζκακεν αντιλαμβανόταν και εξακολουκεί να αντιλαμβάνεται το παραεμπόριο ωσ ζνα πρόβλθμα πρϊτθσ γραμμισ, το οποίο χρειάηεται λφςεισ που κα είναι αποτζλεςμα ευρείασ διαβοφλευςθσ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτουσ Μητροπόλεως 42, Αθήνα τηλ. : , fax:

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, Ιούλιος 2014 12 ΑΜΕΣΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: Διερεφνθςθ Κοινωνικϊν Ανιςοτιτων ςε Ρλθκυςμό Μεταναςτϊν: Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτο Ρεριφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399

Αζήλα 19/05/2010. Αθήνα, 06-05-2011 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 5054/399 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ Ωο πξνο ηε δηαηύπσζε ή ην πεξηερόκελν ησλ εξσηήζεσλ απαληήζεσλ (1) θαη (23) ηεο ζπλεκκέλεο ζην παξόλ Καηάζηαζεο Δξσηήζεσλ Απαληήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμσζηξέθεηα Αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ».

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ,

Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και με γνϊμονα, το χαρακτιρα τθσ υπόκεςθσ ωσ τοπικισ, ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΣΟΤ 2011 Υεβρουάριος 2012 1 ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 2011 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Οι νζοι διμοι με κριτιριο τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ των παρεχόμενων, προσ τον πολίτθ, υπθρεςιϊν και

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα