BALKAN PROJECT. Pre-concert event 13 Οκηωβρίοσ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BALKAN PROJECT. Pre-concert event 13 Οκηωβρίοσ 2012"

Transcript

1 BALKAN PROJECT Pre-concert event 13 Οκηωβρίοσ 2012

2 BALKAN PROJECT 13 Οκηωβρίοσ 2012 Pre-concert event Σσδήηεζε για ηε ζύγτρονε μοσζική ζηα Βαλκάνια και παροσζίαζε ηων έργων ηες ζσνασλίας Σηέγε Γραμμάηων και Τετνών Ίδρσμα Ωνάζε κ ε η ε λ π π ν ζ η ή ξ η μ ε η ν π

3 ERGON ENSEMBLE Σν ERGON ENSEMBLE πξσηνεκθαλίζηεθε ην 2004 ζαλ άηππν κνπζηθφ ζχλνιν ηνπ Φεζηηβάι Παμψλ. Έρεη πάξεη ηελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ απφ ην 2008 θαη απαξηίδεηαη απφ ηαιαληνχρνπο κνπζηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζην παξειζφλ ζηε Γηεζλή Αθαδεκία ηνπ Ensemble Modern ζηνπο Παμνχο. Σν ERGON ENSEMBLE ζηεξίδεηαη ζε έλα βαζηθφ ππξήλα κνπζηθψλ θαη ππνζηεξίδεηαη, αλάινγα κε ην project, απφ κεγάιν αξηζκφ ηαιαληνχρσλ λέσλ θαιιηηερλψλ, πνπ εηδηθεχνληαη ζηε λέα κνπζηθή, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ηδηαίηεξα επέιηθην ζρήκα. θνπφο ηνπ ζπλφινπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ αξηζηνπξγεκάησλ ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο θαη ηνπ πξφζθαηνπ δηεζλνχο ειιεληθνχ ξεπεξηνξίνπ θαη ε παξνπζίαζή ηνπ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ αθξναηήξην. Οη πξνζπάζεηέο ηνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμεξεχλεζε θαη αλάδεημε ηεο κνπζηθήο ηνπ θαηξνχ καο, κέζα απφ πςεινχ επηπέδνπ εθηειέζεηο θαη αθξίβεηα εξκελείαο, πνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθή πξνυπφζεζε ηεο χπαξμήο ηνπ. Ωο ειιεληθφ κνπζηθφ ζχλνιν, κε ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηελ δπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζηελ ειιεληθή ζχγρξνλε εξγνγξαθία, απνβιέπεη ζηελ πξνψζεζε ηεο ειιεληθή κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ζηελ δηεζλή ζθελή. Έρεη ήδε εκθαληζηεί, κε πιήζνο ζπλαπιηψλ, ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ θαη ζε άιινπο ρψξνπο, ιακβάλνληαο εμαηξεηηθέο θξηηηθέο, θπξίσο γηα ηελ αξηηφηεηα ησλ εθηειέζεψλ ηνπ. Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ, πέξαλ ησλ ζπλαπιηψλ, πεξηιακβάλνπλ: δηζθνγξαθία, εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξαγσγέο πνπ ζπλδπάδνπλ άιιεο κνξθέο ηέρλεο, φπσο ν Υνξφο, ην Μνπζηθφ Θέαηξν θαη ηα Πνιπκέζα. Σν ERGON ENSEMBLE έρεη ηελ θαιιηηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Ensemble Modern ηεο Φξαλθθνχξηεο θαη νδεγφ ηελ πνιχρξνλε πείξα ηνπ. Σν ERGON ENSEMBLE ππνζηεξίδεηαη απφ ην Πξφγξακκα ζπλαπιίαο Διιάδα: Μιτάλες Αδάμες (* 1929), Αλλιόζηροθα (1986) Αιβαλία : Thomas Simaku (* 1958), Réflexions de la Croix (2010) Σνπξθία : Kamran Ince (* 1960), Dreamlines (2008) Ρνπκαλία : Doina Rotaru (* 1951), Clocks (2007) ΗΠΑ : Derek Bermel (* 1967), Tied Shifts (2004) Γηεχζπλζε: Βαζίλες Τζιαηζιάνες 2

4 ηε ζπδήηεζε ζπκκεηέρνπλ νη ζπλζέηεο Thomas Simaku Doina Rotaru Kamran Ince θαη ε κνπζηθνιφγνο Καίηε Ρωμανού ζπληνλίδεη ν Ανηώνιος Ανηωνόποσλος Η Ιδέα Σν Ergon Ensemble ζπλερίδνληαο ην ηαμίδη ηνπ ζηηο ζεκαληηθέο κνπζηθέο θιεξνλνκηέο, θπξίσο κέζα απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ αληινχλ έκπλεπζε θαη ήρν απφ ηελ παξάδνζε, αλαδεηά ηε δηαθνξεηηθφηεηα, αιιά θαη ηνλ θνηλφ παξνλνκαζηή πνπ ζηνηρεηνζεηεί ηελ ρσξν-ρξνληθή ζπλέρεηα ηνπ φξνπ Βαιθάληα. Η Βαιθαληθή ρεξζφλεζνο, ζεκείν ζπλάληεζεο πνιηηηζκηθψλ ηεθηνληθψλ πιαθψλ, ππήξμε αλέθαζελ έλα ρσλεπηήξη εζλνηήησλ, γισζζψλ θαη θνπιηνχξαο. Η ζπλχπαξμή ηνπο, αξκνληθή ή ζπγθξνπζηαθή, φρη κφλν δελ απέηξεςε, αιιά πνιιάθηο επέβαιιε ηε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ κσζατθνχ. Η παξάδνζε, πνπ σο φξνο εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο ζπλέρεηαο, εηδνκέλε κέζα απφ ηε καηηά ηνπ ζχγρξνλνπ ζπλζέηε θαη εθθξαζκέλε κέζα απφ ηηο ηερληθέο θαη ηα πινχζηα ερνρξψκαηα ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, παίξλεη εδψ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο φςεηο. Οη εμσ-δπηηθνί κνπζηθνί δξφκνη, νη αζχκκεηξνη ρνξεπηηθνί ξπζκνί θαη νη κεισδηθέο εθηειεζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, εκπνηηζκέλεο ζε κηα πνηθηιία ζπλαηζζεκάησλ -απφ ηελ εζσηεξηθφηεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο παξάδνζεο κέρξη ην εξσηηθφ πάζνο ηεο παγαληζηηθήο ξπζκνινγίαο- ζπλζέηνπλ έλα θακβά γηα λα ζηεζεί κηα πξνθιεηηθά ελδηαθέξνπζα κνπζηθή εκπεηξία. Αιέμαλδξνο Μνχδαο 3

5 Μιχάλης Αδάμης (* 1929) Απφ ηηο δηαπξεπέζηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ κνπζηθνχ ρψξνπ, ν Μηράιεο Αδάκεο αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο ν πξσηνπφξνο ζπλζέηεο πνπ αλέπηπμε ζχγρξνλν κνπζηθφ ηδίσκα, ζεκειησκέλν ζην κνπζηθφ πνιηηηζκφ ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη λέα ζρνιή ζθέςεσο. Πεξηζζφηεξα απφ ηξηαθφζηα, έσο ζήκεξα, είλαη ηα έξγα ηνπ γηα νξρήζηξα, νξγαληθά θαη θσλεηηθά ζχλνια, ειεθηξνληθά θαη πνιιαπιά κέζα, θαζψο θαη κνπζηθή γηα ηελ Δθθιεζία, ην Θέαηξν θαη ηελ Σειεφξαζε. Η δηεζλήο παξνπζία ηνπ είλαη πινχζηα θαη ζπλερήο, κε αλαζέζεηο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο, πιήζνο εθηειέζεσλ θαη ξαδηνθσληθψλ κεηαδφζεσλ, βξαβεχζεηο θαη ηηκεηηθέο εθδειψζεηο. Δίλαη πξσηεξγάηεο ζηελ αλάδεημε ηνπ βπδαληηλνχ κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ σο θνξπθαίνπ, αλαζεσξεηήο ηνπ ζθεπηηθνχ θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο κνπζηθήο παηδείαο, απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ζηελ θαζηέξσζε ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο ζηνλ ηφπν καο. Ο Μηράιεο Αδάκεο ίδξπζε, ην 1965, ην πξψην ειεθηξνληθφ κνπζηθφ εξγαζηήξη ζηελ Αζήλα. Γεκνζίεπζε κνπζηθνινγηθέο κειέηεο, κε ζεκαληηθφηεξε ηελ αλαθάιπςε ηνπ αξραηφηεξνπ δείγκαηνο δηθσληθήο κνπζηθήο γξαθήο ζην Βπδάληην. Γηεηέιεζε πξφεδξνο ηνπ Διιεληθνχ πλδέζκνπ χγρξνλεο Μνπζηθήο ( ) θαη ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηε Υνξσδηαθή Αλάπηπμε ( ). Δπηκειήζεθε ηεο ίδξπζεο, ην 1991, ηνπ Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ νπνίνπ αλαγνξεχηεθε επίηηκνο δηδάθησξ ην Σν 2004 αλαγνξεχηεθε επίηηκνο δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 4

6 Thomas Simaku (*1958) Γελλεκέλνο ζηελ Αιβαλία, ν Thomas Simaku, ζπνχδαζε ζην Ωδείν ησλ Σηξάλσλ θαη έιαβε δηδαθηνξηθφ ζηε ζχλζεζε ην 1996 απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Γηνξθ, κε θαζεγεηή ηνλ David Blake. Έρεη ιάβεη ηελ ππνηξνθία ζηε κλήκε ηνπ Lionel Robbins, έρεη ππάξμεη ππφηξνθνο ζην Tanglewood Music Centre κε ηνλ Bernard Rands (ππνηξνθία Leonard Bernstein, 1996) θαη ζην Workshop χλζεζεο ηνπ California State University κε ηνλ Brian Ferneyhough (1998). Η κνπζηθή ηνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΗΠΑ, απνζπψληαο δηζπξακβηθέο θξηηηθέο γηα ην ηδηαίηεξν πάληξεκα δξακαηηθφηεηαο, δπλακηζκνχ θαη λεσηεξηθφηεηαο. Αλάκεζα ζηα ζεκαληηθά βξαβεία πνπ έρεη ιάβεη, ζπγθαηαιέγνληαη ηα βξαβεία Serocki, Lutoslwaski θαη BASCA, νη ππνηξνθίεο Leverhulme, ηνπ Arts & Humanities Research Council ηνπ Λνλδίλνπ, θαη ηεο DAAD ζην Βεξνιίλν, θαζψο θαη ε εχθεκνο κλεία ζην δηαγσληζκφ Alexander Tansman ην Σν 1995 ην έξγν ηνπ Epitaph γηα νξρήζηξα εγρφξδσλ ππήξμε ην πξψην αιβαληθφ έξγν πνπ ζπκπεξηιήθζεθε πνηέ ζηε δηνξγάλσζε ηνπ θεζηηβάι ISCM World Music Days ζηε Γεξκαλία. Απφ ηφηε έξγα ηνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηελ ίδηα δηνξγάλσζε θαηά ηα έηε 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, ελψ έρνπλ επίζεο παξνπζηαζηεί ζε πνιιέο άιιεο δηνξγαλψζεηο θαη πφιεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ην Huddersfield, ην Tanglewood, ε Αβηληφλ, ην Ματάκη, ε Βατκάξε, ην Μφλαρν, ε Ρψκε, ην Κάιγθαξη, ην KlangSpectrum ζηελ Απζηξία, ην Viitassari ζηε Φηλιαλδία, ην Ίλζκπξνπθ ζηελ Απζηξία, ην Μάληζεζηεξ, ην Γηνξθ, ην Μπέξκηλγθρακ, ηα Σίξαλα θαη αιινχ. εκαληηθέο εθηειέζεηο έξγσλ ηνπ έγηλαλ απφ ην Arditti Quartet, ηελ English Northern Philharmonia, ηε Slovenian Radio-Television Orchestra, ηε European Union Chamber Orchestra, ην MusikFabrik, ην Kreutzer Quartet ηνπ Λνλδίλνπ, ην Amsterdam New Music Ensemble, ηε New London Orchestra, ην Goldberg Ensemble, ην Tokyo Phonosphere Musicale, ην Insomnio Ensemble, ηελ Polish Radio Chamber Orchestra, ην Rubinstein Quartet, ηελ Copenhagen Sinfonietta, ην Concorde (Dublin), ηε Luxembourg Sinfonietta, ηε Romanian Radio Chamber Orchestra, ην Capricorn Ensemble, ην Norwegian Medieval Trio, ην Tyrolean Ensemble of New Music (TICOM), ην Duke String Quartet, ην Tirana Asmus Ensemble, αιιά θαη απφ δηεζλνχο θήκεο ζνιίζη, φπσο νη Peter Sheppard Skaerved, Neil Heyde, Garth Knox, Rohan de Saram, Noriko Kawai, Christopher Orton, Ian Pace, Vania Lecuit θαη Madeline Shapiro. Έρεη δψζεη δηαιέμεηο θαη παξνπζηάζεηο γηα ην ζπλζεηηθφ ηνπ έξγν ζε κεγάιν αξηζκφ παλεπηζηεκίσλ θαη αθαδεκηψλ. Απφ ην 2000 έρεη ηε βξεηαληθή ππεθνφηεηα, δεη θαη εξγάδεηαη ζην Γηνξθ, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ νπνίνπ είλαη Senior Lecturer.Σα έξγα ηνπ εθδίδνληαη απφ ην University of York Music Press θαη ηελ Emerson Edition. 5

7 Kamran Ince (*1960) Γελλεκέλνο ζηε Montana ησλ ΗΠΑ, ν ηνπξθν-ακεξηθαλφο Kamran Ince, επαηλέζεθε απφ ηνπο Los Angeles Times σο «ν ζπάληνο εθείλνο ζπλζέηεο πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξακέλεη ζπλδεδεκέλνο κε ηηο επηηαγέο ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ εμαθνινπζεί λα δείρλεη εμσηηθφο». Καηέρεη δηδαθηνξηθφ ηνπ Eastman School of Music θαη είλαη θαζεγεηήο ζχλζεζεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Memphis θαη ζπλδηεπζπληήο ηνπ MIAM ζην Σερληθφ Παλεπηζηήκην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Έρεη ιάβεη πιήζνο βξαβείσλ, αλάκεζα ζηα νπνία ην Prix de Rome, ηελ ππνηξνθία Guggenheim θαη ην βξαβείν Lili Boulanger. Σν έξγν ηνπ Waves of Talya βξαβεχηεθε απφ ην πεξηνδηθφ Chamber Music σο ην θαιχηεξν έξγν κνπζηθήο δσκαηίνπ δψληνο ζπλζέηε ηνπ 20 νπ αηψλα. Πξεκηέξεο έξγσλ ηνπ έρνπλ γίλεη απφ ζπνπδαίεο νξρήζηξεο, ελψ ζπλαπιίεο αθηεξσκέλεο ζηε κνπζηθή ηνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξφζθαηα ζηα Holland Festival, CBC Encounter Series (Σνξφλην), Istanbul International Music Festival θαη Estoril Festival (Ληζαβφλα). Σα έξγα ηνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Schott Music. Οη πην πξφζθαηεο ζπλεξγαζίεο ηνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηα έξγα: Symphony in Blue (2012) γηα ην Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Asumani (2012) γηα ην Bach Before & After ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, Still, Flow, Surge (2011) γηα ηελ 30 ε επέηεην ηνπ Present Music, Far Variations (2009) γηα ην Los Angeles Piano Quartet, Concerto for Orchestra, Turkish Instruments and Voices (2009) γηα ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηεο Σνπξθίαο, Dreamlines (2008) γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο 100 εο επεηείνπ ηεο Σνπξθηθήο Έλσζεο Αξρηηεθηφλσλ (2008) θαη πνιιά άιια. Η εηαηξεία Naxos έρεη εθδψζεη 5 CDs κε ζπλζέζεηο ηνπ Ince, ελψ ν ζπλζέηεο έρεη επίζεο ζπλεξγαζηεί κε ηηο εηαηξείεο Innova, Decca θαη Troy. Πξφζθαηα νινθιήξσζε ηελ φπεξά ηνπ Judgment of Midas, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ American Opera Projects, κηα παξαγγειία ηνπ αλαζθαθέα ησλ άξδεσλ αξραηνιφγνπ Crawford Greenewalt γηα ηελ 50 ε επέηεην απφ ηελ έλαξμε ησλ αλαζθαθψλ ζην ρψξν, ε νπνία ζα παξνπζηαζηεί ζε ζπλαπιηαθή κνξθή ζηηο 13 Απξηιίνπ 2013 ζην Milwaukee ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπλζέηε. 6

8 Doina Rotaru (* 1951) Γελλεκέλε ην 1951, ε ξνπκάλα ζπλζέηξηα Doina Rotaru έρεη πηπρίν θαη κεηαπηπρηαθφ ζηε ζχλζεζε απφ ην Δζληθφ Μνπζηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, φπνπ ζπνχδαζε ηελ πεξίνδν κε θαζεγεηή ηνλ Tiberiu Olah. Απφ ην 1996 είλαη θαζεγήηξηα ζχλζεζεο θαη απφ ην 2008 επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ζχλζεζεο ζην ίδην παλεπηζηήκην, ελψ απφ ην 1998 είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ ζηε Μνπζηθνινγία, κε ηίηιν δηαηξηβήο «Contemporary composers and archaic traditions». Νσξίηεξα, ην 1991, ζπνχδαζε κε ππνηξνθία ζην Άκζηεξληακ κε θαζεγεηή ηνλ Theo Loevendie. Έρεη ζπλζέζεη κέρξη ζηηγκήο πάλσ απφ 100 έξγα, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηα πεξηζζφηεξα κνπζηθά είδε: έξγα γηα ζφιν, κνπζηθή δσκαηίνπ, ρνξσδηαθά θαη νξρεζηξηθά, έξγα γηα φξγαλα θαη ειεθηξνληθνχο ήρνπο, αιιά θαη κνπζηθή γηα ην ζέαηξν. Έξγα ηεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε πνιιέο ζπλαπιίεο θαη θεζηηβάι ζε φιν ηνλ θφζκν : ζηελ Δπξψπε, ηελ Άπσ Αλαηνιή, ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά θαη ηελ Νφηηα Ακεξηθή. Έρεη ιάβεη παξαγγειίεο απφ ηε Ραδηνθσλία ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ Graz, απφ ην Suntory Hall Tokyo, ην Γαιιηθφ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ην Stockholm Saxophone Quartet, θαζψο θαη απφ ζπγθξνηήκαηα θαη ζνιίζη ζε Γαιιία, Γεξκαλία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία θαη Διβεηία. Έρεη βξαβεπηεί απφ ηελ Αθαδεκία ηεο Ρνπκαλίαο (1996) θαη ηελ Έλσζε Ρνπκάλσλ πλζεηψλ (UCRM, 1981, 1986, 1990, 1994, 1997, 2001, 2004 θαη 2007). Έρεη θεξδίζεη ην πξψην βξαβείν ηνπ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ Gedok Mannheim ην 1994 γηα ηε Δεύηερη Σσμθωνία ηεο. Έρεη δψζεη δηαιέμεηο γηα ηε κνπζηθή ηεο ζηε Γεξκαλία (Θεξηλή Αθαδεκία Νέαο Μνπζηθήο ηνπ Darmstadt, 1992 θαη 1994), ζηελ Οιιαλδία (Gaudeamus International Composers Workshop / Άκζηεξληακ, 1990 θαη 1992), ζηελ Αγγιία (Huddersfield University, 1995 θαη Brighton, 1995), ηελ Ιαπσλία (Tokyo Suntory Hall, 1998 θαη 2001) θαη ηελ Ιζιαλδία (Skalholt, 2006), ελψ ππήξμε κέινο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο δηαγσληζκψλ ζχλζεζεο ζηε Γαιιία (Παξίζη, 2002 θαη 2006), ηε ινβελία (Ljublijana, 2004) θαη ηε Ρνπκαλία (Βνπθνπξέζηη, 2006). Σν 1998 ππήξμε θαιιηηερληθή δηεπζχληξηα ηνπ θεζηηβάι "Contemporary Music Week" ζην Βνπθνπξέζηη. Σα έξγα ηεο εθδίδνληαη απφ ηνλ νίθν Editura Muzicala ζην Βνπθνπξέζηη θαη απφ ηνπο νίθνπο Alphonse Leduc θαη Henry Lemoine ζην Παξίζη. 7

9 Derek Bermel (* 1967) Σν ζπλζεηηθφ έξγν ηνπ ζπλζέηε θαη θιαξηλεηίζηα Derek Bermel θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα εηδψλ ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, αλάκεζα ζηα νπνία ε θιαζηθή, ε jazz, ε pop, ε rock, ε blues, ε folk θαη ηα gospel. πνχδαζε ζχλζεζε κε ηνπο Louis Andriessen, William Albright, Henri Dutilleux θαη William Bolcom θαη θιαξηλέην κε ηνπο Ben Armato θαη Keith Wilson. Έρεη ζπνπδάζεη επίζεο εζλνκνπζηθνινγία θαη ελνξρήζηξσζε κε ηνλ André Hajdu ζηελ Ιεξνπζαιήκ, παξαδνζηαθή κνπζηθή κε ηνλ Nicola Iliev ζηε Βνπιγαξία, caxixi κε ην Julio Góes ζηε Βξαδηιία θαη μπιφθσλν Lobi κε ηνλ Ngmen Baaru ζηελ Γθάλα. O Bermel ηελ πεξίνδν απηή είλαη Artist-in-Residence ζην Institute for Advanced Study ζην Princeton θαη θαιιηηερληθφο ζχκβνπινο ζηελ American Composers Orchestra ζην Carnegie Hall. Έρεη δερηεί παξαγγειίεο απφ νξρήζηξεο, ζχλνια θαη ζνιίζη παγθνζκίσο, ελψ αλάκεζα ζηα πνιπάξηζκα βξαβεία πνπ έρεη ιάβεη ζπκπεξηιακβάλεηαη ην βξαβείν ηεο Ρψκεο, ην βξαβείν Guggenheim, ε ππνηξνθία Fulbright θαη ην βξαβείν ηερλψλ Alpert. Έρεη παξνπζηάζεη ην θνληζέξην ηνπ γηα θιαξηλέην ζπκπξάηηνληαο κε πνιιέο νξρήζηξεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ε Φηιαξκνληθή ηνπ Los Angeles θαη ε πκθσληθή ηνπ BBC, θαζψο επίζεο θαη ζην New Music Festival ζην Πεθίλν. Σν 2010 ην άικπνπκ Voices, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηέζζεξα νξρεζηξηθά ηνπ έξγα, πξνηάζεθε γηα ην βξαβείν Grammy. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε πιήζνο κνπζηθψλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο νη Wynton Marsalis, Midori, John Adams, Paquito D Rivera, Philip Glass, sir James Galway, Gustavo Dudamel, Luciana Souza, Mos Def θαη Stephen Sondheim. 8

10 Καίτη Ρωμανού Η κνπζηθνιφγνο Καίηε Ρσκαλνχ δηδάζθεη ζην Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. Γίδαμε ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ζε σδεία ηεο Αζήλαο, ηεο Καιακάηαο, ηνπ Άξγνπο θαη ηνπ Βφινπ. Ήηαλ κνπζηθνθξηηηθφο ζηελ εθεκεξίδα Η Καζεκεξηλή. Οη έξεπλεο ηεο επηθεληξψλνληαη ζηελ ειιεληθή κνπζηθή θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε γείηνλεο ιανχο. ηηο πην πξφζθαηεο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ηεο πεξηιακβάλνληαη: Serbian and Greek Art Music. A Patch to Western Music History, Bristol & Chicago Exchanging Rings under dictatorships, R. Illiano and M. Sala, eds, Music and Dictatorship in Europe and Latin America, Turnhout 2009, pp (Με ηελ Maria Barbaki), Music Education in Nineteenth-Century Greece: its Institutions and their Contribution to Urban musical Life Nineteenth-Century Music Review, June 2011, pp Αντώνιος Αντωνόπουλος Γηδάθησξ Αλαιπηηθήο θαη πζηεκαηηθήο Μνπζηθνινγίαο (Sorbonne -Paris IV). πλζέηεο. Γηδάζθσλ ζην Σκήκα Μνπζηθψλ πνπδψλ ηνπ Α.Π.Θ. ( ). Καζεγεηήο Αλσηέξσλ Θεσξεηηθψλ θαη χλζεζεο. Μέινο ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Μνπζνπξγψλ (Δ.Δ.Μ.) Μέινο επηηξνπψλ Γηεζλψλ πλεδξίσλ. Γεκνζηεχζεηο: Από ηην Τονική ζηη Σύγτρονη Μοσζική Θεωρία (Αζήλα 1999), κειέηεο θαη άξζξα γηα ηνλ Ιάλλε Ξελάθε θαη ηνλ Αλέζηε Λνγνζέηε (Διιάδα, Γαιιία, Αγγιία). Δπηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο: Boston University & Alea III (2012), Goethe Institut & GCU (2012), Φεζηηβάι Αζελψλ & Ergon Ensemble (2011), Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο & About (2009), Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην ( ). Παξαγσγέο: Μούζα Πολύηροπος (ΔΡΑ 3). 9

11

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΣΗΣΛΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΜΟΣΗΒΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΔΕΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΒΔΝΣΕΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΔΜ: 1212 ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ»

ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ος ΥΝΕΔΡΙΟΥ: «Ανάπτςξη, Ποπεία & Πποοπτική τηρ Λακωνίαρ» ΑΒΒΑΣΟ 23 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΠΑΛΛΑΚΩΝΗΚΖ ΔΝΩΖ 2 ν ΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Αλάπηπμε, Πνξεία & Πξννπηηθή ηεο Λαθωλίαο» ΑΒΒΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ*

Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* 1 Η ΓΑΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ* Τπφ ΠΑΤΛΟΤ Ν. ΔΤΘΤΜΙΟΤ Καζεγεηνχ Γαζνινγίαο θαη Φπζ. Πεξηβάιινληνο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 1. Δηζαγσγή Σνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο Σα δάζε,

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα:

Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέμα: 1 Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΛΔΥΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οι πολιηικέρ Γημόζιαρ Γιπλωμαηίαρ ηηρ Κίναρ και ηηρ Ρωζίαρ : ζύζηημα, πεπιεσόμενο και ζςγκπιηική αποηίμηζη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ ΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα