ΥΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ A.Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΥΩΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΙΟΓΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ A.Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΥΩΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΙΟΓΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ"

Transcript

1 ΥΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΗ A.Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΥΩΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΙΟΓΚΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ (ε εξάμηνο) Μάθημα: χεδιαζμός και Οργάνωζη Διαθημιζηικής Εκζηραηείας ΔΙΔΑΚΟΤΑ Βουτσά Μαρία

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ Ζ ΘΔΠΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ 3 2. ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ ΝΗ ΑΚΔΠΝΗ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΔΠ ΝΗ ΔΚΚΔΠΝΗ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΔΠ ΑΙΙΝΗ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΔΠ USP ESP ΚΟΙΝΟ ΣΟΥΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟ ΚΟΝΓΤΛΙ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΥΟΙ MARKETING ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΥΟΙ ΜΔΧΝ MEDIA GROUP ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝΠ ΡΞΝΠ ΔΦΖΚΔΟΗΓΔΠ ΔΜΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝΠ INTERNET ΠΗΓΔ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 7 2

3 1. Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ 1.1 ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ Ρν όλνκα κηαο κάξθαο θαη ην εκπνξηθό ηεο ζήκα είλαη ζπκβνιηθά. Ξέξα από ηα πξντόληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηελ ίδηα ηελ εηαηξία, αληηπξνζσπεύνπλ θαη ηελ πνξεία ηεο ζην ρξόλν. Ρν εκπνξηθό ζήκα παξνπζηάδεη πεξηεθηηθά ηελ εηθόλα ηεο κάξθαο, ζπλδπάδνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξία θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο. Δίλαη ε πξώηε ζύζηαζε γηα ηνπο πειάηεο θαη ην θνηλό. Ζ θαηαγσγή θαη ε ηζηνξία ηεο κάξθαο είλαη ζπλεπώο ην ίδην απνθαιππηηθή θαη ελδηαθέξνπζα, όζν θαη ε ηζρύνπζα ζέζε πνπ έρεη ζηελ αγνξά ζήκεξα. Νη Gottlieb Daimler θαη Karl Benz ήηαλ νη δύν κεγάινη κεραληθνί θαη ηδξπηέο ηεο εηαηξίαο νη νπνίνη δελ γλσξηδόληνπζαλ. Ζ απόζηαζε πνπ ηνπο ρώξηδε από ην Cannstatt σο ην Mannheim ήηαλ γύξσ ζηα εθαηό ρηιηόκεηξα κόλν, ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ Ίδξπζαλ ηηο εηαηξίεο ηνπο μερσξηζηά, ηελ Benz, ζηεο νπνίαο ην όλνκα πξνζηέζεθε αξγόηεξα θαη ε ιέμε Mercedes, ην 1883 θαη ηελ Daimler ην 1890 θαη θαζώο ε δήηεζε ζηελ πεξηνρή θαη ζην εμσηεξηθό απμάλνληαλ, βαζκηαία εμάπισλαλ θαη ην δίθηπν ησλ πσιήζεσλ γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Ρελ πεξίνδν κεηά ηνλ δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν, κε πςειό πιεζσξηζκό θαη ρακειέο πσιήζεηο, ηδηαίηεξα γηα ηα απηνθίλεηα πνπ ήηαλ αθόκα πνιπηέιεηα γηα ηελ επνρή, επηβιήζεθε βαξύο θόξνο ζηε γεξκαληθή βηνκεραλία κεραλώλ. Κόλν νη εηαηξίεο πνπ ήηαλ ζε θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, κε θαιά εδξαησκέλν όλνκα είραλ ειπίδα λα επηβηώζνπλ, παξόιν πνπ πνιιέο θνξέο ήηαλ αλαγθαζκέλεο λα πξνβνύλ ζε ζπγρσλεύζεηο ή ζπκκαρίεο. Νη πξσηνπόξεο εηαηξίεο Daimler θαη Benz πνπ είραλ απνθηήζεη δηεζλή θήκε, αθνινύζεζαλ ην δξόκν απηό θαη ίδξπζαλ ην 1924 κία εηαηξία θνηλήο σθέιεηαο. Ξαξόιν πνπ νη δύν εηαηξίεο έθαλαλ γεληθά θνηλέο δηαθεκίζεηο γηα ηα πξντόληα ηνπο, απηή ηελ πεξίνδν, ρξεζηκνπνηνύζαλ αθόκα δηαθνξεηηθά ζήκαηα. Γύν ρξόληα αξγόηεξα ην 1926, νη δύν παιαηόηεξεο θίξκεο απηνθηλήησλ ζπγρσλεύηεθαλ θηηάρλνληαο ηελ Daimler-Benz AG. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα λέν ζήκα πνπ ζπλδύαδε ηα ηππηθά εκβιήκαηα θαη ησλ δύν εηαηξηώλ: ην παγθνζκίνπ θήκεο ηξηάθηηλν αζηέξη ηεο Daimler, ήηαλ πεξηθπθισκέλν από ην όλνκα "Mercedes" θαη ην επίζεο δηάζεκν όλνκα "Benz". Ρα νλόκαηα ζπλδένληαλ κε ην δάθληλν ζηεθάλη ηεο Benz. Απηό ην ζήκα πνπ νπζηαζηηθά έρεη κείλεη ίδην όια ηα ρξόληα ρξεζηκνπνηείηαη αθόκα θαη ζήκεξα ζηα κνληέια ηεο γθάκαο ηεο Daimler-Benz. Ρν αζηέξη ηεο Mercedes έρεη γίλεη ζύκβνιν πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο θαη ην όλνκα "Mercedes-Benz" είλαη παξνκνηώδεο ζε όιν ηνλ θόζκν γηα παξάδνζε θαη θαηλνηνκία. 1.2 Ζ ΘΔΠΖ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ Ρν 2009 ε εηαηξεία θαηείρε κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 4% ζηελ ειιεληθή αγνξά επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ, θαηαιακβάλνληαο ηελ έλαηε ζέζε, από ηε δέθαηε ηξίηε, ζηελ νπνία βξηζθόηαλ ην Ξαξάιιεια, θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ζηα ειαθξά επαγγεικαηηθά νρήκαηα (27,6%) θαη ζηα βαξηά θνξηεγά (36,3%). Πε παγθόζκην επίπεδν ην ηέινο ηνπ 2009 βξήθε ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα Mercedes-Benz λα ζπλερίδνπλ, παξά ηηο νηθνλνκηθέο αληημνόηεηεο, ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ. Δηδηθόηεξα νη 3

4 πσιήζεηο Γεθεκβξίνπ, παξνπζίαζαλ αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 12% ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πσιήζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ Γεθεκβξίνπ ( νρήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ηνπ 2008). Απηό είρε σο απνηέιεζκα, ε Mercedes-Benz λα είλαη ε premium κάξθα κε ηε κεγαιύηεξε άλνδν, όρη κόλν ην Γεθέκβξην αιιά θαη νιόθιεξν ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ Ππλνιηθά, παξαδόζεθαλ ζε πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παξειζόληνο έηνπο επηβαηηθά απηνθίλεηα Mercedes-Benz, (2008: κείνλ 9,7%), κηα επίδνζε πνπ αλ θαη κηθξόηεξε ζε ζρέζε κε ην 2008 ραξαθηεξίδεηαη από εμαηξεηηθέο πσιήζεηο θαη απμεκέλα κεξίδηα αγνξάο ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ αγνξώλ όπσο ησλ ΖΞΑ, ηεο Θίλαο, ηνπ Θαλαδά, ηεο Οσζίαο, ηεο Βξαδηιίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζίιεηνπ. 2. ΣΟ ΠΡΟΨΟΝ Ζ Mercedes SLK-eco είλαη ην πξώην ζπνξ πβξηδηθό απηνθίλεην ηεο αγνξάο. Δίλαη έλα πνιπηειέο, δηζέζην, ζπνξ απηνθίλεην κε αλνηγνθιεηόκελε ζθιεξή νξνθή (hard top), πιήξσο εμνπιηζκέλν κε όια ηα ζπζηήκαηα θαη ηα gudgets ηεο ζπκβαηηθήο SLK πνπ θαζηζηνύλ ηελ νδήγεζε κηα άλεηε θαη καγεπηηθή εκπεηξία. Γηαζέηεη έλαλ βελδηλνθηλεηήξα V6 3,5 ιίηξσλ ζε ζπλδπαζκό κε έλαλ ειεθηξνθηλεηήξα 20 ίππσλ, πνπ ηνλ εληζρύεη όηαλ ρξεηάδεηαη απμεκέλε ξνπή ζηηο επηηαρύλζεηο ηνπ απηνθηλήηνπ. Ζ ζπλδπαζκέλε ηζρύο ησλ δύν θηλεηήξσλ θηάλεη ηνπο 330 ίππνπο. Ν ειεθηξνθηλεηήξαο ηξνθνδνηείηαη από κηα κπαηαξία ιηζίνπ, ε νπνία θνξηίδεηαη από ηνλ βελδηλνθηλεηήξα αιιά θαη από ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο θαηά ην θξελάξηζκα. Ζ θαηαλάισζε πεξηνξίδεηαη ζηα 7 l/100km! 3. ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ Ζ θύζε ηνπ απηνθηλήηνπ απηνύ, πεξηνξίδεη ζην ειάρηζην ηνλ αληαγσληζκό, θαζώο είλαη ην κόλν ζπνξ, δηζέζην, πβξηδηθό απηνθίλεην πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά. Ωζηόζν, κε κηα πην πξνζεθηηθή καηηά, κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο αληαγσληζηέο ηνπ πνπ ζα θιεζνύκε λα μεπεξάζνπκε ζηηο επηινγέο - πξνηηκήζεηο ησλ ππνςεθίσλ αγνξαζηώλ. 3.1 ΝΗ ΑΚΔΠΝΗ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΔΠ Απνπζία άιισλ ζπνξ, δηζέζησλ, πβξηδηθώλ απηνθηλήησλ, σο άκεζνπο αληαγσληζηέο κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηα νρήκαηα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, δειαδή ηα ζπκβαηηθά, ζπνξ, δηζέζηα απηνθίλεηα, άιισλ εηαηξεηώλ. Ρέηνηα απηνθίλεηα παξάγεη ε πιεηνςεθία ησλ απηνθηλεηνβηνκεραληώλ θαη κάιηζηα νη πεξηζζόηεξεο από απηέο παξάγνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο κνληέια. 3.2 ΝΗ ΔΚΚΔΠΝΗ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΔΠ Ωο έκκεζνπο αληαγσληζηέο νξίδνπκε, γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ηα ππόινηπα πνιπηειή, πβξηδηθά απηνθίλεηα πςειώλ επηδόζεσλ, θαζώο, κεηά ηελ θαηεγνξία ηνπ απηνθηλήηνπ, ν ππνςήθηνο αγνξαζηήο ζα εμεηάζεη ην αλ ζα αγνξάζεη πβξηδηθό ή ζπκβαηηθό απηνθίλεην. Ξνιπηειή, πβξηδηθά απηνθίλεηα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά νη εηαηξείεο Lexus (RX450h, GS450h, LS600h) θαη Mercedes (S400 Hybrid), ελώ ήδε έρνπλ αλαθνηλώζεη ηελ είζνδό ηνπο ζην ρώξν απηό νη εηαηξείεο Audi, BMW, Cadillac θαη Porsche. 3.3 ΑΙΙΝΗ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΔΠ Πην ζεκείν απηό επηζεκαίλεηαη όηη ππάξρνπλ θαη άιινη ηύπνη ηερλνινγίεο νηθνινγηθώλ απηνθηλήησλ. Ρέηνηα είλαη ηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, ηα απηνθίλεηα κε θαύζε πδξνγόλνπ θαη ηα απηνθίλεηα κε ελαιιαθηηθά 4

5 ΠΩΛΗΕΙ θαύζηκα. Δπειέγε λα κελ αλαθεξζνύλ σο αληαγσληζηέο, θαζώο ην ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ ηα ραξαθηεξίδεη είλαη νη ειάρηζηνη ζηαζκνί αλεθνδηαζκνύ. Ξαξάιιεια, θακία έξεπλα δελ θαηαδεηθλύεη κε βεβαηόηεηα αλ ζα κπνξέζνπλ ζην θνληηλό κέιινλ απηέο νη ηερλνινγίεο λα θαηαιάβνπλ αμηνκλεκόλεπην κεξίδην ηεο αγνξάο. Νη αθξηβέο απηέο ηερλνινγίεο, θαη άιιεο πνπ ζα αλαθαιπθζνύλ ζην κέιινλ, ζα καο απαζρνιήζνπλ ζίγνπξα θάπνηα ζηηγκή, αιιά επί ηνπ παξόληνο, ην κνληέιν καο δελ απεηιείηαη από απηόλ ηνλ αληαγσληζκό. 3.4 USP - ESP Ρν USP ηνπ πξντόληνο καο είλαη ν ζπλδπαζκόο πςειήο απόδνζεο θαη ρακειήο θαηαλάισζεο, ελώ δεπηεξεύνληα ζεκεία ππεξνρήο είλαη ε πνιπηέιεηα θαη ε ζπνξ εκθάληζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Ξαξάιιεια, ζα επηζεκαλζεί θαη ην ESP, δειαδή ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 4. ΚΟΙΝΟ - ΣΟΥΟ Ρν θνηλό ζηόρνο είλαη κηθηό κε έκθαζε ζηνπο άλδξεο, ειηθίαο εηώλ, αλώηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο νκάδαο θαη πςεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ, κε ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ. 5. ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Ζ γεσγξαθηθή θάιπςε ζα είλαη εζληθή, θαζώο είλαη έλα πξντόλ πνπ απεπζύλεηαη ζε ππνςήθηνπο αγνξαζηέο ζε όιε ηε ρώξα θαη ην δίθηπν δηαλνκήο κπνξεί λα ηνπο εμππεξεηήζεη. 6. ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟ ΚΟΝΓΤΛΙ Ρα ρξήκαηα πνπ δηαηίζεληαη είλαη Δπξώ (εθηόο παξαγσγήο). 7. ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ Ρν πξντόλ πσιείηαη θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ θαη παξνπζηάδεη επνρηθόηεηα κε έμαξζε πσιήζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Άλνημεο θαη ηηο πξώηεο κέξεο ηνπ ρξόλνπ. Δπνκέλσο, ε θακπάληα ζα μεθηλήζεη ζηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ θαη ζα δηαξθέζεη κέρξη ηα ηέιε Καΐνπ. Ρν δεύηεξν θύκα ζα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ θαη δηαξθέζεη κέρξη ηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ. Ζ απαξαίηεηε κνξθή θακπάληαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ είλαη ε θαηά θύκαηα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΧΙΚΟΣΗΣΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ ΜΑΡΣΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝΙΟ ΙΟΤΛΙΟ ΧΡΟΝΟ ΑΤΓΟΤΣΟ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ ΟΚΣΩΒΡΙΟ ΝΟΔΜΒΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ ΠΩΛΗΔΙ 5

6 8. ΣΟΥΟΙ MARKETING Πηόρνο Marketing είλαη ε απόθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο. 9. ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ Ρν είδνο ηεο θακπάληαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε θακπάληα ιαλζαξίζκαηνο, θαζώο πξόθεηηαη γηα έλα λέν πξντόλ. Κε ηελ θακπάληα απηή επηδηώθνπκε ηελ αλαγλσξηζηκόηεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ αλαγλώξηζε. Δπηπιένλ, επηδηώθνπκε λα ελεκεξώζνπκε ην θνηλό γηα ην πξντόλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαιείςνπκε ηνλ θόβν/πξνθαηάιεςε όηη ην πβξηδηθό απηνθίλεην δελ έρεη πςειέο επηδόζεηο. Ρέινο, ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνθαιέζνπκε ζην θνηλό ηελ επηζπκία γηα δνθηκή. 10. ΣΟΥΟΙ ΜΔΧΝ Δθόζνλ έρνπκε κηα θακπάληα ιαλζαξίζκαηνο θαη επηζπκνύκε απόθηεζε κεξηδίνπ αγνξάο, ηόηε ζα επηδηώμνπκε πςειή θάιπςε θαη πςειή ζπρλόηεηα. 11. MEDIA GROUP 11.1 ΡΖΙΔΝΟΑΠΖ Θα επηιέμνπκε ηελ ηειεόξαζε, θαζώο απνηειεί ην ηζρπξόηεξν κέζν επίηεπμεο ηεο αλαγλώξηζεο. Θαιύπηεη ην γπλαηθείν θνηλό θαη ην θάζκα ησλ ειηθηώλ ζην νπνίν επηζπκνύκε λα απεπζπλζνύκε. Δπηπιένλ, ηηο πεξηόδνπο θαηά ηηο νπνίεο παξαηεξείηαη επνρηθόηεηα ηνπ πξντόληνο καο, ε ηειεόξαζε είλαη κέζν κε ηδηαίηεξα πςειή απήρεζε. Δμάιινπ, ε ηειεόξαζε είλαη έλα κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα θαη από ηνλ αληαγσληζκό θαη δε ζέινπκε ην πξντόλ καο λα απνπζηάδεη από έλα ηόζν δεκνθηιέο κέζν. Δπίζεο, ππάξρνπλ ηειενπηηθνί ζηαζκνί (ΠΘΑΪ) πνπ απεπζύλνληαη ζε θνηλό κε νηθνινγηθά ελδηαθέξνληα αιιά θαη ζε θνηλό πςεινύ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ (MEGA, ΠΘΑΪ), ην νπνίν θαη καο ελδηαθέξεη ΞΔΟΗΝΓΗΘΝΠ ΡΞΝΠ Ζ θακπάληα καο ζα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πεξηνδηθό ηύπν, θαζώο θαιύπηεη ην γπλαηθείν θνηλό θαη ε πνηόηεηα ηεο εηθόλαο ηνπ βνεζά λα πεηύρνπκε ηνλ ζηόρν ηεο αλαγλώξηζεο. Δπίζεο, ε δπλαηόηεηα θεηκέλνπ κάο επηηξέπεη λα εθζέζνπκε εθηελώο ηα USP θαη ESP ηνπ πξντόληνο καο θαη λα ελεκεξώζνπκε επαξθώο ην θνηλό, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ν θόβνο/πξνθαηάιεςε όηη ην πβξηδηθό απηνθίλεην δελ έρεη πςειέο επηδόζεηο. Δπηπξνζζέησο, ν εηδηθόο ηύπνο (πεξηνδηθά απηνθηλήηνπ, πεξηνδηθά κε νηθνινγηθό πεξηερόκελν, αλδξηθά life style πεξηνδηθά) κάο βνεζά λα απεπζπλζνύκε ζηνρεπκέλα ζην θνηλό πνπ επηζπκνύκε ΔΦΖΚΔΟΗΓΔΠ Ζ εθεκεξίδα είλαη έλα κέζν κε πςειή δηεηζδπηηθόηεηα ζηα θνηλά πνπ επηζπκνύκε. Θαιύπηεη ην αλδξηθό θνηλό κε πςειό κνξθσηηθό επίπεδν θαη αλώηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο νκάδαο. Γίλεη ηε δπλαηόηεηα θεηκέλνπ θη επνκέλσο κπνξνύκε επαξθώο λα εθζέζνπκε ηα USP θαη ESP ηνπ πξντόληνο καο. Δπηηπγράλνπκε θαη αλάθιεζε κε ηελ πςειή ζπρλόηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ε εθεκεξίδα. Ρέινο, είλαη έλα κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαη από ηνλ αληαγσληζκό. 6

7 11.4 ΔΜΩΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ Ζ εμσηεξηθή δηαθήκηζε απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο κέζν γηα ηε δηαθήκηζε απηνθηλήησλ. Ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίνδν ηεο Άλνημεο πνπ ην πξντόλ καο παξνπζηάδεη έμαξζε πσιήζεσλ, ε εμσηεξηθή δηαθήκηζε απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθό κέζν, θαζώο ηελ πεξίνδν απηή απμάλνληαη νη κεηαθηλήζεηο ησλ πνιηηώλ θαη νη θαιέο θαηξηθέο ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ζηνπο νδεγνύο λα έρνπλ θαιύηεξε νξαηόηεηα πξνο ηηο γηγαληναθίζεο πνπ βξίζθνληαη παξαπιεύξσο ησλ νδηθώλ αξηεξηώλ. Δπίζεο, κε ηελ εμσηεξηθή δηαθήκηζε εληζρύνπκε ηελ αλαγλώξηζε ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝΠ Ν θηλεκαηνγξάθνο δελ απνηειεί δεκνθηιέο κέζν γηα δηαθεκίζεηο απηνθηλήησλ. Ωζηόζν παξνπζηάδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα κπνξνύζακε λα εθκεηαιιεπηνύκε. πάξρεη ε δπλαηόηεηα ηεο GOLD CLASS αίζνπζαο, όπνπ, κε έλα ηδηαίηεξα πςειό αληίηηκν, ν ζεαηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη κηα ηαηλία ζε άλεηα θαζίζκαηα, κε ηξαπέδη, κε θξαζί θαη θαγεηό. Πίγνπξα κηα ηέηνηα δπλαηόηεηα πξνζειθύεη θνηλό πνπ πξνζεγγίδεη ηα επηζπκεηά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπηπιένλ, κπνξεί λα θαιύςεη ηελ πεξίνδν ηνπ Γεθεκβξίνπ-Ηαλνπαξίνπ, πεξίνδν πνπ ην πξντόλ καο παξνπζηάδεη αύμεζε πσιήζεσλ. Ππλνςίδνληαο, ζα κπνξνύζακε λα δηαθεκηζηνύκε θαηά ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ-Ηαλνπαξίνπ, κόλν ζηηο αίζνπζεο GOLD CLASS ΗΛΡΔΟΛΔΡ Πην δηαδίθηπν ππάξρνπλ, πιένλ, πνιιέο ηζηνζειίδεο εηδηθνύ πεξηερνκέλνπ (γηα ηνλ άλδξα, ην απηνθίλεην, ηελ νηθνινγία). Δπηπιένλ, ην δηαδίθηπν έρεη κεγάιε απήρεζε ζηηο ειηθίεο πνπ καο απαζρνινύλ. Ρα αλσηέξσ ζπληείλνπλ ζηελ επηινγή ηνπ δηαδηθηύνπ σο κέζνπ δηαθήκηζεο ηνπ πξντόληνο καο. 12. ΠΗΓΔ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γηώξγνο Σ. Εώηνο (2008). «Γηαθήκηζε». Δθδόζεηο UNIVERSITY STUDIO PRESS. Θεζζαινλίθε. Λίθνο Ινππάθεο. Άξζξν ζην πεξηνδηθό «GK» κε ηίηιν «4 ηερλνινγίεο γηα έλα θαιύηεξν πεξηβάιινλ». Ρεύρνο 30 Απξίιηνο Πει Καξία Βνπηζά. Γηδαθηηθό βνήζεκα ζε ζέκαηα Πρεδηαζκνύ θαη Νξγάλσζεο Γηαθεκηζηηθήο Δθζηξαηείαο. Θεζζαινλίθε, Ηζηνζειίδα εηαηξείαο Mercedes-benz. Ιζηοζελίδα ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ. 7

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ»

Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο. Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» Μάθημα «Μάρκετινγκ» 1 ο Εξάμηνο Θέμα εργασίας: «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΔΤΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΩΝ» VS ΦΟΙΤΗΤΗΣ Α.Μ. ωτηρόπουλος Γιώργος 8060129 Επιβλέπον Καθηγητής Δρ.. Δημητριάδης Τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ

Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Πτυχιακή εργασία Καταςκευι μοντζλου ςυςτιματοσ μεταβλθτοφ χρονιςμοφ βαλβίδων μθχανών εςωτερικισ καφςθσ Καλοειδάσ Γεώργιοσ Επιβλζπουςα Μανιάτη Μιςζλ Ηράκλειο 2012 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος 2011-2012 Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ

Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σκήκα Μεραληθώλ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ & Πιεξνθνξηθήο Σνκέαο Λνγηθνύ ησλ Τπνινγηζηώλ Πξνπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Παξνπζίαζε θαη αμηνιόγεζε πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε

Διαβάστε περισσότερα