ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων"

Transcript

1 ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν τις κλιµατικές αλλαγές µέσω της εφαρµογής έξυπνων τοπικών στρατηγικών αειφόρου ενέργειας που δηµιουργούν µόνιµες θέσεις εργασίας, νέες δραστηριότητες και επιχειρήσεις, προωθούν την καινοτοµία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δηµοτών. Οι ήµαρχοι, που υπογράφουν το Σύµφωνο, δεσµεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εθνικούς στόχους για το κλίµα και την ενέργεια για το έτος 2020, µειώνοντας τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%. Ο ήµος Ηρακλείου έχοντας µέχρι τώρα επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µέσα από την συµµετοχή του σε προγράµµατα όπως το «Εξοικονοµώ», το Energy Cities, το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο, το MEDEEA κ.λ.π. συµµετέχει στο Σύµφωνο των ηµάρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Τοπική Βιώσιµη Ενέργεια και την Κλιµατική Αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό µε στόχο τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που συµβάλλει στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, ο ήµος Ηρακλείου έχει αναλάβει να υλοποιήσει µια σειρά από δεσµεύσεις: Προετοιµασία µια Βασικής Απογραφής Εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) µε καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων τόσο των δηµοτικών όσο και των ιδιωτικών κτιρίων

2 Προετοιµασία του Σχεδίου ράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την επίσηµη υπογραφή του Συµφώνου των ηµάρχων, παρουσιάζοντας τους τρόπους µε τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι για την µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έως το 2020 Υλοποίηση των προτεινόµενων µέτρων για την µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2),ειδικά στους τοµείς ευθύνης του ήµου (δηµοτικά κτίρια, φωτισµός, οχήµατα, δηµοτικές προµήθειες, κτλ) Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση και συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο ήµο Ηρακλείου Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία µετά την υποβολή του Σχεδίου ράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση των αποτελεσµάτων.

3 Το Σύµφωνο των ηµάρχων έχει υπογραφεί από δηµάρχους στην Ευρώπη που εκπροσωπούν 157,2 εκατ. Ευρωπαίους πολίτες και καθηµερινά εµπλουτίζεται µιας και ολοένα και περισσότεροι ήµοι δεσµεύονται στην υλοποίηση µέτρων για την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής. Ο ήµος βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου ράσης Αειφόρου Ενέργειας µέσα από ειδική µελετητική οµάδα που αποτελείται από στελέχη του ήµου. Η ηµοτική Αρχή στα πλαίσια της ηµόσιας ιαβούλευσης του σχεδιασµού που έχει κάνει για το Σχεδίου ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ..Α.Ε.) παρουσιάζει τους στόχους και τους βασικούς του άξονες-τοµείς και επιδιώκει συνεργασία µε τους φορείς και τους πολίτες του ήµου µε σκοπό την κατάθεση προτάσεων σχετικών µε την αντιµετώπιση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού προβλήµατος. Η ενεργοποίηση και η συµµετοχή όλων πιστεύουµε ότι θα συµβάλλει στην κατάθεση ενός Σ..Α.Ε που θα πραγµατώνει τους επιδιωκόµενους στόχους. Η διαβούλευση θα διαρκέσει µέχρι το τέλος Μαρτίου. Στόχοι του Σχεδίου ράσης Εξοικονόµηση ενέργειας (σε δηµοτικά κτίρια, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, δηµοτικός φωτισµός-δρόµοι, πάρκα, πλατείες) κατά 20% µέχρι το 2020 και µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα CO2. Εφαρµογή νέων τεχνολογιών και τεχνικών που συµβάλουν στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αύξηση κατά 20% της χρήσης των ΑΠΕ έως το 2020 (ηλιακή και αιολική ενέργεια). «Επικοινωνιακή» δράση των παρεµβάσεων. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας. Συνεχής επέκταση και αναβάθµιση των χώρων του πρασίνου Αλλαγή της ενεργειακής συµπεριφοράς των εργαζοµένων στο ήµο αλλά και των πολιτών γενικότερα

4 Άξονες τοµείς του Σχεδίου ράσης 1. ηµοτικά Κτίρια, Σχολεία, Αθλητικές Εγκαταστάσεις Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις θα αφορούν: τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόµηση ενέργειας) στα κτίρια και αφετέρου τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά αιολικά πάρκα κ.λ.π.). την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων σε δηµοτικά κτίρια- όπως καυστήρες, συστήµατα φωτισµού, κλιµατιστικά, σύγχρονα συστήµατα θερµοµόνωσης. δηµιουργία συστήµατος παρακολούθησης για την καταγραφή της κατάστασης και της κατανάλωσης των δηµοτικών κτιρίων και των εγκαταστάσεων. 2. Πράσινο αναπλάσεις φωτισµός Σε αυτόν τον τοµέα εντάσσονται παρεµβάσεις που στοχεύουν: Στη µείωση των εκποµπών ρύπων µε ανάπτυξη πρασίνου (αστική δενδροφύτευση σε πάρκα, πλατείες κ.λ.π), καθώς τα δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα και παράλληλα, βελτιώνουν το επίπεδο ζωής στην πόλη συµβάλλοντας έµµεσα στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Στον περιορισµό της εκποµπής σωµατιδίων από ανοικτούς χώρους. Στη διατήρηση και επέκταση της φυτοκάλυψης παράλληλα µε την εφαρµογή πορωδών επιφανειών σε δηµοτικούς χώρους στάθµευσης. Στην αντιµετώπιση των τοπικών επιπτώσεων από τις κλιµατικές αλλαγές (π.χ. από παράκτια διάβρωση, διείσδυση θαλάσσιου νερού, άνοδο της στάθµης της θάλασσας, ακραία φαινόµενα καύσωνα ή πληµµυρών, κ.λ.π.). Στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό σε δηµόσιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

5 3. Βιώσιµη κινητικότητα Στον τοµέα των µεταφορών εντάσσονται δράσεις που επικεντρώνονται σε επιµέρους άξονες-στόχους όπως: Στον εκσυγχρονισµό και αντικατάσταση του στόλου των οχηµάτων του ήµου µε σύγχρονα, φιλικά στο περιβάλλον. Στην κατασκευή υποδοµών µεταφορών στο τοµέα ευθύνης του ήµου και στην αναδιάρθρωση του συστήµατος κυκλοφορίας οχηµάτων αστικών λεωφορείων. Στην αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών µετακίνησης µε Εγκαταστάσεις «Park and Ride», µε χώρους στάθµευσης και διευκολύνσεις ενοικίασης ποδηλάτων. Στην ανάπτυξη δυνατοτήτων χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών µέσων µεταφοράς (ποδήλατα, υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα). 4. Ύδρευση και διαχείριση λυµάτων Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο τη λειτουργία της.ε.υ.α.η. Οι παρεµβάσεις θα επικεντρώνονται: Στο σύστηµα υδροδότησης της πόλης καθώς και στην επέκταση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του συνεκτιµώντας το σύνολο των υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής του ήµου. Στο συνδυασµό µέτρων εξοικονόµησης νερού από υφιστάµενες αναπτύξεις. Στην καλύτερη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ.)

6 5. ιαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Σ αυτόν τον τοµέα περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που εστιάζουν: Στην αύξηση του ποσοστού κοµποστοποίησης και ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, και οργανικών µειώνοντας την έκλυση µεθανίου από τον ΧΥΤΑ. Στην αύξηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (ελαστικά, λιπαντικά κι έλαια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές κ.λ.π). 6. Τοµέας: Ενηµέρωση ευαισθητοποίηση Πολιτών Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέµατα που αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας και την εφαρµογή πρακτικών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Στοιχεία Επικοινωνίας: Fax: Φιλικοί Σύνδεσµοι:

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Περιγραφή δήµου... 6 Πληθυσµός... 6 Οικιστική ανάπτυξη... 7 Κλιµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων»

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ. στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών για την πρωτοβουλία του «Συµφώνου των ηµάρχων» ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ Σχέδιο ράσης Εξοικονόµησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των ηµοτικών κτιρίων του ήµου Θέρµης/ ηµοτική Ενότητα Θέρµης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 2 0 0 8 2 0 1 3. Η πρόταση του Δημάρχου Ηρακλείου για το μέλλον της πόλης μας

Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 2 0 0 8 2 0 1 3. Η πρόταση του Δημάρχου Ηρακλείου για το μέλλον της πόλης μας Π Ρ Α Σ Ι Ν Ο Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο 2 0 0 8 2 0 1 3 Η πρόταση του Δημάρχου Ηρακλείου για το μέλλον της πόλης μας Ηράκλειο Μάρτιος 2008 1 0. ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ, ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ «Η εποχή της αναβλητικότητας και της

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios Ο λ ο κ λ η ρ ω µένος Εν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δι α σ µ ός 2010-2020 I n t e gr a t e d E n e r gy Pl a n ni n g 2010-2 0 2 0 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ στο Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονομώ ενέργεια Κερδίζω ενέργεια

Εξοικονομώ ενέργεια Κερδίζω ενέργεια Εξοικονομώ ενέργεια Κερδίζω ενέργεια Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τους υπαλλήλους του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Λέρου με την υποχρέωση βάσει του Ν.2121/93 να διαφυλάσσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(ΣΔΑΕ) Στα πλαίσια των δράσεων για το«σύμφωνο των Δημάρχων»

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(ΣΔΑΕ) Στα πλαίσια των δράσεων για το«σύμφωνο των Δημάρχων» ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ(ΣΔΑΕ) Στα πλαίσια των δράσεων για το«σύμφωνο των Δημάρχων» SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN(SEAP) www.hersonisos.gr www.eumayors.eu Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Ημερομηνία 2014

Δήμος Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Ημερομηνία 2014 Δήμος Ανωγείων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Ημερομηνία 2014 25/02/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη... 6 1 Εισαγωγή... 11 1.1 Κλιματική αλλαγή και ενέργεια Ευρωπαϊκή πολιτική και το Σύμφωνο των Δημάρχων..

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3

EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3 EUROPEAN COMMISSION Programme «LIFE+2007» Developing Local Plans for Climate Change Mitigation by 2020 (CLIM LOCAL2020) LIFE07 ENV/GR/000282 ACTION 3 Presentation of GHG Emission Reduction Measures SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το. Δήμο Τανάγρας Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) για το Δήμο Τανάγρας Project Manager ΣΔΑΕ ΣΔΑΕ Λέτη Μαρίνα Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Πτυχιούχος : 1) Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2) Τμήματος Οικονομικής Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Λειψών στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1. Περίληψη... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Δήμος Αμαρουσίου Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Περιγραφή Δήμου...5 3. Κλιματικά Δεδομένα..6 4. Οργανωτική Δομή του Δήμου..9 5. Σκοπός..11 ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ...16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για τον ήµο Ποσειδωνίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020

ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 ήμος Λεμεσού Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Σχέδιο ράσης Αειφόρου Ενέργειας 2012 2020 Η αναφορά εκπονήθηκε από την Stratagem Energy Ltd σε συνεργασία με το ήμο Λεμεσού. Σεπτέμβριος 2013 Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κάλχου 48 50 13122 Ίλιον ΤΗΛ: 213 2030000 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΨΗ...8 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟ ΙΛΙΟΝ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Τανάγρας Σχηματάρι, 2014 Στις 5 Μαρτίου 2013, ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γεωργίου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου,υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»(Covenant of Mayors).

Διαβάστε περισσότερα