ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2011-2012"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: ΜΑΘΖΜΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΔ ΥΡΗΗ Σ. Π. Δ. ΓΗΓΑΚΧΝ: ΛΔΜΟΝΙΓΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΔΜΑ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΜΩΝ ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΥΔΛΩΝΟΚΟΜΟ» ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΜΔΙΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ-ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΑΔΜ: 2682 ΔΞΑΜΖΝΟ: Δ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο ΥΔΛΧΝΟΚΟΜΟ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΣΗΒΟ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΣΗΒΟ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΣΗΒΟ ΠΟΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΜΔΧ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΗΚΧΝ ΠΟΛΤΓΧΝΧΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΚΟΜΧΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΟ 23 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΗΣΟΣΟΠΟΗ... 24

3 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ παξνύζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό «Υεισλόθνζκνο» λα θαηαζθεπάζνπκε κηθξόθνζκνπο θαη λα ηνπο εληάμνπκε ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ σο ππνρξεσηηθά ή ππνζηεξηθηηθά βνεζήκαηα. ηόρνο καο είλαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ κε πξόζζεηα ηερλνινγηθά κέζα θαη πξνγξάκκαηα ώζηε λα εληζρπζνύλ νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ ηόζν καζεκαηηθά (γεσκεηξηθά) όζν θαη ηερλνινγηθά. Δπηπιένλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηδηώθνπκε γηα ηνπο καζεηέο: Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ. Να ζρεκαηίζνπλ θαιή γλώκε γηα ηα καζεκαηηθά βιέπνληάο ηα πεξηζζόηεξν ζαλ παηρλίδη παξά ζαλ κάζεκα. Να έρνπλ δηαζέζηκα πεξηζζόηεξα καζεζηαθά πξνγξάκκαηα. Να δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηνλ ηερλνινγηθό θαη καζεκαηηθό ηνκέα. Αξρηθά ζα παξνπζηάζνπκε ηνπο ηξεηο κηθξόθνζκνπο, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύκε ζηε δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε κέζα από ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ζα πξνηείλνπκε θάπνηεο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ Υεισλόθνζκνπ. Μεηά από θάζε δξαζηεξηόηεηα ζα αλαθέξεηαη θαη ν ζηόρνο ηεο έηζη ώζηε λα θαίλεηαη ε δηδαθηηθή ηεο πξνζθνξά. Σέινο ζα εμάγνπκε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ Υεισλόθνζκνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ θαη γηα ηε ρξεζηκόηεηα ύπαξμεο ησλ κηθξόθνζκσλ σο βνεζεηηθά εξγαιεία. 2. Ο ΥΔΛΩΝΟΚΟΜΟ Ο Υεισλόθνζκνο είλαη έλαο κηθξόθνζκνο πνπ αλήθεη ζην ινγηζκηθό «Αβάθην/E-Slate» θαη ιεηηνπξγεί κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Logo. Ζ γιώζζα Logo ιεηηνπξγεί κε έλα ξνκπόη (ρειώλα), ην νπνίν εθηειεί ζε έλαλ θακβά ηηο εληνιέο πνπ έρνπκε πιεθηξνινγήζεη, αξθεί απηέο λα είλαη απιέο θαη ζαθείο. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε ππνδηαδηθαζίεο ή ππεξδηαδηθαζίεο (κία δηαδηθαζία κέζα ζε κία άιιε ή επαλαιήςεηο) γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα πην ζύλζεηα ή αθόκε θαη παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο (δελ νξίδνπκε από ηελ αξρή ηηο δηαζηάζεηο αιιά ρξεζηκνπνηνύκε κεηαβιεηέο) ώζηε λα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό κπνξνύκε λα παξαηεξνύκε θαη λα επεμεξγαδόκαζηε ηηο κεηαβιεηέο θαη λα δηαπηζηώλνπκε θαηά πόζν επεξεάδνπλ ην ζρήκα πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη.

4 3. ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΣΙΒΟ Γεσκεηξηθά κνηίβα νλνκάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε έλα ζύλζεην ζρέδην. Γειαδή έλα ζύλζεην ζρέδην πνπ απνηειείηαη από γεσκεηξηθά κνηίβα, είλαη ζηελ νπζία ε αλαπαξαγσγή θαη επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Χζηόζν ηα γεσκεηξηθά κνηίβα δελ είλαη κόλν ζρήκαηα ή ζρέδηα, αιιά θαη αξηζκνί ή νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέζα ζε θάπνην πιαίζην. Γεδνκέλνπ όκσο όηη ην ινγηζκηθό «Υεισλόθνζκνο» ιεηηνπξγεί κε εληνιέο νη νπνίεο θαηαζθεπάδνπλ γξακκέο, εδώ ζα παξνπζηάζνπκε δύν γεσκεηξηθά κνηίβα εθ ησλ νπνίσλ ην πξώην απνηειείηαη από γξακκέο θαη ην δεύηεξν από ζρήκαηα ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΣΙΒΟ 1 Ο πξώηνο κηθξόθνζκνο πνπ θαηαζθεπάζακε απεηθνλίδεη έλαλ αξραίν ειιεληθό καίαλδξν. Αξρηθά θαηαζθεπάδνπκε κόλν ηα δύν πξώηα θνκκάηηα ηνπ καηάλδξνπ, έηζη ώζηε λα δώζνπκε ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο όρη κόλν λα αλαθαιύςνπλ πνην ζηνηρείν επαλαιακβάλεηαη αιιά θαη γηα λα ζπλερίζνπλ νη ίδηνη ην ζρέδην. Γηαδηθαζία: Μεηαθηλνύκε ηε ρειώλα ώζηε λα πάεη ζηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ θακβά θαη λα θνηηάεη πξνο ηα δεμηά, ώζηε λα ππάξρεη ρώξνο γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ καηάλδξνπ. ζηπινπαλσ αξηζηεξα 90 κπξνζηα 200 δεμηα 180 ζηπινθαησ επαλαιαβε 2[κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90 κπξνζηα 20 αξηζηεξα 90 κπξνζηα 30 δεμηα 90 κπξνζηα 20 δεμηα 90 κπξνζηα 40 δεμηα 90 κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90] Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα θαηαιάβνπλ όηη ην ζρέδην πνπ επξόθεηην λα αλαπαξαζηαζεί είλαη έλαο καίαλδξνο. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αληηιεθζνύλ πνην είλαη ην θνκκάηη πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζην ηέινο λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλερίζνπλ ην ζρέδην ή λα αλαπαξάγνπλ από ηελ αξρή ην δηθό ηνπο καίαλδξν ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΣΙΒΟ 2 Σν δεύηεξν γεσκεηξηθό κνηίβν απνηειείηαη από ξόκβνπο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζεηξά θαη ησλ νπνίσλ νη θνξπθέο εθάπηνληαη. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα θαηαζθεπάζνπκε κόλν δύν ξόκβνπο.

5 Γηαδηθαζία: Μεηαθηλνύκε πάιη ηε ρειώλα ζηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ θακβά γηα λα ππάξρεη ρώξνο γηα ην ζρέδην, αιιά απηή ηε θνξά ε ρειώλα ζα θνηηάεη πξνο ηα πάλσ. Αξρηθά ζα ζρεδηάζνπκε κηα ζεηξά από ηξίγσλα ρσξίο ηε βάζε ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζρεδηαζηεί από θάησ άιιε κηα ζεηξά αλάπνδσλ ηξηγώλσλ ρσξίο ηε βάζε ηνπο. ζηπινπαλσ αξηζηεξα 90 κπξνζηα 200 δεμηα 90 ζηπινθαησ δεμηα 45 επαλαιαβε 2[κπξνζηα 40 δεμηα 90 κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90] δ 180 επαλαιαβε 2[κπξνζηα 40 δεμηα 90 κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90] Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ πάιη πνην είλαη ην γεσκεηξηθό κνηίβν πνπ επαλαιακβάλεηαη. Οη πηζαλέο απαληήζεηο είλαη είηε ν ξόκβνο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ πξώηε καηηά, είηε ηα ηξίγσλα ηεο πάλσ ζεηξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο θάησ ζεηξάο, όπσο θαίλεηαη από ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ. 4. ΠΟΡΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΜΔΩ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΓΩΝΩΝ ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πξνζπαζήζακε λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ κηθξόθνζκν νξίδνληαο κεηαβιεηέο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κεηαβνιέα, ώζηε λα έρνπκε ηελ επρέξεηα λα αιιάδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο, ην κέγεζνο ησλ γσληώλ θαη ην κήθνο θάζε πιεπξάο (δπλακηθόο ρεηξηζκόο). Μ απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξέζακε λα ζρεδηάζνπκε όια ηα θαλνληθά πνιύγσλα, ηελ επζεία γξακκή θαη ηνλ θύθιν ρξεζηκνπνηώληαο κόλν έλαλ ηύπν. Γηαδηθαζία: ηελ αξρή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιέμε «πνιύγσλν» γεληθά γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ επέιηθην ηύπν, ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή όισλ ησλ θαλνληθώλ ζρεκάησλ (ηζόπιεπξν ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, θαλνληθά πνιύγσλα, θύθινο). γηα πνιπγσλν :κεθνο_πιεπξαο :γσληα :πιεπξεο επαλαιαβε :πιεπξεο[κπξνζηα :κεθνο_πιεπξαο δεμηα :γσληα] ηεινο

6 Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο ζα θαηαζθεπάζεη όια ηα θαλνληθά ζρήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αιιά θαη ηελ επζεία γξακκή. Οη κεηαβιεηέο πνπ νξίζακε είλαη: - ην κήθνο πιεπξάο (ην κήθνο πνπ ζα έρεη ε θάζε πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο ώζηε λα κπνξνύκε αιιάδνληαο ηε κεηαβιεηή απηή λα κεγεζύλνπκε ή λα ζκηθξύλνπκε ην ζρήκα) - ε γσλία (ην κέγεζνο πνπ ζα έρνπλ νη εμσηεξηθέο γσλίεο θάζε ζρήκαηνο) - νη πιεπξέο (από πόζεο πιεπξέο ζα απνηειείηαη ην θάζε ζρήκα). Δλδεηθηηθά ζα δώζνπκε εληνιέο θαηαζθεπήο ηνπ ηεηξαγώλνπ: πνιπγσλν όπνπ ν αξηζκόο 40 αλαθέξεηαη ζην κήθνο θάζε πιεπξάο, ν αξηζκόο 90 ζηε ζηξνθή ηεο γσλίαο θαη ν αξηζκόο 4 ζηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο. Αθνύ θαηαζθεπαζηεί ην ηεηξάγσλν ζηνλ θακβά ζα παηήζνπκε ην πιήθηξν «επηινγή γξακκήο ρειώλαο» θαη ζα επηιέμνπκε έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε ρειώλα. ηελ πεξηνρή ηνπ κεηαβνιέα ζα εκθαληζηνύλ νη κεηαβιεηέο κε ηε ζεηξά πνπ ηηο έρνπκε νξίζεη, δειαδή κήθνο πιεπξάο, γσλία, πιεπξέο. ηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ην κήθνο πιεπξάο λα μεθηλάεη από ηνλ αξηζκό 1 κέρξη ηνλ αξηζκό 80, ηε γσλία από 1 κνίξα κέρξη 360 κνίξεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ από 1 κέρξη 360. Οη καζεηέο κπνξνύλ κ απηόλ ηνλ ηξόπν λα επεμεξγαζηνύλ όια ηα θαλνληθά ζρήκαηα θαη λα εμεηάζνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θαζελόο, αξθεί λα κεηαθηλνύλ ηνλ νιηζζεηή ξπζκίδνληαο θάζε θνξά ηηο πιεπξέο θαη ηηο γσλίεο. Αθόκε κπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ θαη λα εληνπίδνπλ θαη άιια ζρήκαηα πνπ ηπρόλ ζρεκαηίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο απηόλ ηνλ ηύπν ηνπ πνιπγώλνπ. Γηα ηελ επζεία γξακκή κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηε κεηαβιεηή ηεο γσλίαο 360 θαη λα έρνπκε όζεο πιεπξέο ζέινπκε ή λα νξίζνπκε ηε κεηαβιεηή ηεο πιεπξάο 1 θαη λα έρνπκε ό, ηη γσλία ζέινπκε. Παξαθάησ θαίλνληαη θαη θάπνηα από ηα ππόινηπα ζρήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ (ηξίγσλν, πεληάγσλν, εμάγσλν, ελληάγσλν, δεθαπεληάγσλν, θύθινο):

7

8 5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Γηα λα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ νη ηξεηο παξαπάλσ κηθξόθνζκνη λα αμηνπνηεζνύλ δηδαθηηθά, εληνπίζακε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ζηα ζρνιηθά βηβιία όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη επηπιένλ πξνηείλνπκε νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ηηο ηξεηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ (Α, Β, Γ ) πξνηηκήζακε λα αζρνιείηαη ν δάζθαινο κε ηνλ Υεισλόθνζκν θαη νη καζεηέο λα παξαθνινπζνύλ δηόηη δελ ζα ήηαλ εύθνιν γηα ηνπο κηθξνύο καζεηέο λα ρεηξηζηνύλ ην πξόγξακκα ζσζηά. Αληίζεηα, ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο (Γ, Δ, Σ ) νη καζεηέο έρνπλ ελεξγό ξόιν ζηε ρξήζε ηνπ Υεισλόθνζκνπ, πάληα όκσο βνεζνύκελνη θαη ππό ηελ επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ. ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΑ ΜΟΣΙΒΑ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Κεθάιαην 27 ν : Μνηίβα (ζειίδεο 68-69) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα θαη ηνπο δεηάεη λα ηα πεξηγξάςνπλ. Οη καζεηέο ζα αλαθεξζνύλ ζηηο γξακκέο ηνπ καηάλδξνπ θαη ζηα ζρήκαηα ηνπ κνηίβνπ κε ηνπο ξόκβνπο. Ο δάζθαινο ζα ξσηήζεη ηνπο καζεηέο αλ ππάξρεη θάπνην θνκκάηη πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζηα δύν ζρήκαηα ώζηε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα παξαηεξήζνπλ θαιύηεξα ηα ζρήκαηα θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη θάπνηα θνκκάηηα ηνπο επαλαιακβάλνληαη. ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο ζα ξσηήζεη ηνπο καζεηέο αλ ππάξρεη θάπνην ζρήκα ζηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα, ην νπνίν κπνξεί λα γλσξίδνπλ. Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαζπάζνπλ λνεξά ηα κνηίβα γηα λα εμεηάζνπλ αλ γλσξίδνπλ θάπνην ζρήκα. Πηζαλώο ζα αλαθεξζνύλ ζηηο γξακκέο πνπ πεξηέρεη ν καίαλδξνο θαη ζηνπο ξόκβνπο (αλ γλσξίδνπλ ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ) ηνπ δεύηεξνπ κνηίβνπ ή ζα αλαθέξνπλ ηα ηεηξάγσλα πνπ ζηέθνληαη ζηε κύηε ηνπο. Σέινο ν δάζθαινο ζα εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο γηα ηνλ καίαλδξν θαη γηα ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ θαη ζα ηνπο δεηήζεη λα βξνπλ αληηθείκελα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή πνπ λα έρνπλ παξόκνηα ζρήκαηα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα. Δλόηεηα 6 ε : Γεωκεηξηθά ζρήκαηα Μνλάδεο θαη δεθάδεο Υξόλνο Κεθάιαην 40 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 28-29) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζρήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζνύλ λα ηα ζρεδηάζνπλ θαη νη ίδηνη. Ο δάζθαινο ηνπο θάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο

9 γξακκέο πνπ έρεη θάζε ζρήκα. Οη καζεηέο αλαθέξνπλ ζρήκαηα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή πνπ κνηάδνπλ κε ηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη λα ηα ζπλερίζνπλ. Δλόηεηα 7 ε : Υαξάμεηο θαη πάδι Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε Η ππέξβαζε ηεο δεθάδαο Κεθάιαην 45 ν : Φαξάμεηο, πάδι θαη κσζατθά (ζειίδεο 38-39) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ξόκβνπο κε αθνξκή ην δεύηεξν ζρήκα, ηνπο θόβνπλ θαη ηνπο θνιιάλε κε όπνηα ζεηξά θαη κνξθή ζέινπλ. Με αθνξκή ην ζρήκα ηνπ καηάλδξνπ, νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ην δηθό ηνπο ζρήκα κε επαλαιακβαλόκελεο γξακκέο. ηόρνο: Να πεηξακαηηζηνύλ πάλσ ζηελ θαηαζθεπή κνηίβσλ. Δλόηεηα 8 ε : Οη αξηζκνί κέρξη ην 70 Πξάμεηο Μέηξεζε πκκεηξία Κεθάιαην 56: Δηζαγσγή ζηε ζπκκεηξία (ζειίδεο 62-63) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα ζρεδηάζνπλ ηα 2 ζρήκαηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα κε ράξαθα ζε έλα ραξηί θαη κεηά ζα θόςνπλ ην πεξίγξακκά ηνπο. Θα ηα δηπιώζνπλ ζηε κέζε θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ αλ ππάξρεη ζπκκεηξία, αλ δειαδή ζπκπίπηεη ην κηζό ζρήκα κε ην άιιν κηζό νξηδόληηα θαη θάζεηα. Απηό πνπ ζέινπκε λα αληηιεθζνύλ είλαη όηη ν καίαλδξνο δελ έρεη νύηε νξηδόληηα νύηε θάζεηε ζπκκεηξία, αιιά απιά έρεη επαλαιακβαλόκελα θνκκάηηα. Αληίζεηα, ην ζρήκα κε ηνπο ξόκβνπο έρεη θαη νξηδόληηα θαη θάζεηε ζπκκεηξία (όηαλ ν αξηζκόο ησλ ξόκβσλ είλαη άξηηνο). ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ ην νξηδόληην θαη θάζεην ζπκκεηξηθό θαη ησλ δύν ζρεκάησλ είηε κόλνη ηνπο είηε κε ηε βνήζεηα ελόο θαζξέθηε. Αθόκε, κπνξνύλ λα δσγξαθίζνπλ κε ηέκπεξα ή θάπνην άιιν πιηθό ην πεξίγξακκα ησλ ζρεκάησλ θαη λα ην απνηππώζνπλ ζε ραξηί γηα λα θαλεί ην ζπκκεηξηθό θνκκάηη ησλ ζρεκάησλ. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. Β ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 3 ε Κεθάιαην 16 ν : Γλσξίδσ θαιύηεξα ηα γεσκεηξηθά κνηίβα (ζειίδεο 46-47) θαη Κεθάιαην 19 ν : Γλσξίδσ ηα αξηζκεηηθά κνηίβα. Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα. Σηε ζεηξά (ζειίδεο 52-53) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο ξσηάεη ηνπο καζεηέο πνην είλαη ην θνκκάηη πνπ επαλαιακβάλεηαη ζηα δύν ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα. Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ ηα επαλαιακβαλόκελα ηκήκαηα ηνπ ζρεδίνπ θαη

10 λα ηα αξηζκήζνπλ. Έπεηηα κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ νη ίδηνη ζε ραξηί παξόκνηα ζρέδηα κε ηκήκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη λα ηα ρξσκαηίζνπλ αλάινγα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηα αλαπαξαγάγνπλ. Κεθάιαην 51 ν : Αλαγλσξίδσ ηηο θάζεηεο επζείεο. Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο (ζειίδεο 60-61) θαη Κεθάιαην 52 ν : Αλαγλσξίδσ ηηο παξάιιειεο επζείεο. Τα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο (ζειίδεο 62-63) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην ζρέδην ηνπ καηάλδξνπ θαη νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ πνηεο επζείεο είλαη θάζεηεο θαη πνηεο παξάιιειεο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. Γ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 3 ε : Αξηζκνί κέρξη ην Οη ηέζζεξηο πξάμεηο Υαξάμεηο, νξζέο γωλίεο Κεθάιαην 16 ν : Φαξάμεηο κε δηαβήηε θαη ράξαθα. Οξζέο γσλίεο (ζειίδεο 46-47) Γξαζηεξηόηεηα: Παξαηεξώληαο ην ζρήκα ηνπ καηάλδξνπ θαη ησλ ξόκβσλ, νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ όιεο ηηο θάζεηεο θαη παξάιιειεο επζείεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ γλώκνλα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο νξζέο γσλίεο (θάζεηεο επζείεο) θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. Δλόηεηα 7 ε : Αξηζκνί κέρξη ην Μέηξεζε κάδαο Πάδι, πιαθόζηξωηα, κωζαϊθά, ζπκκεηξία Κεθάιαην 42 ν : Πάδι, πιαθόζηξσηα θαη κσζατθά (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα δύν ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ πσο κπνξνύλ λα γίλνπλ κσζατθά, όπσο γηα παξάδεηγκα λα γεκίζνπλ γηα λα κελ έρνπλ θελά. ρεδηάδνπλ ζε ραξηί ή ζην πξόγξακκα ηεο δσγξαθηθήο ηα κσζατθά. ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ γεσκεηξηθά κνηίβα θαη κσζατθά. Κεθάιαην 43 ν : Η ζπκκεηξία (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ζην ζρήκα ησλ ξόκβσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπλ ην ζπκκεηξηθό ζρέδην θαη ησλ δύν ζρεκάησλ (καίαλδξνο θαη ξόκβνη) κε βάζε νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα ζρεδηάζνπλ.

11 Δλόηεηα 8 ε : Πνιιαπιαζηαζκνί θαη δηαηξέζεηο Μνηίβα Μέηξεζε ρξόλνπ θαη επηθάλεηαο Κεθάιαην 48 ν : Μνηίβα (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα κνηίβα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηα δύν ζρήκαηα θαη πξνζπαζνύλ λα βξνπλ παξόκνηα κνηίβα ζηε θύζε θαη ζην επξύηεξό ηνπο πεξηβάιινλ. ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηα γεσκεηξηθά κνηίβα. Γ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Κεθάιαην 5 ν : Μαζαίλσ γηα ηα πνιύγσλα. Γεσκεηξία θαη δσγξαθηθή (ζειίδεο 16-17) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο ή νη καζεηέο κεηαθηλνύλ ηνλ νιηζζεηή ώζηε λα παξαηεξήζνπλ ηα πνιύγσλα, από ην πεληάγσλν κέρξη ην πνιύγσλν πνπ έρεη 180 πιεπξέο. Από έλα ζεκείν θαη κεηά όκσο, όζν απμάλνληαη νη πιεπξέο, ην ζρήκα αξρίδεη λα κνηάδεη κε θύθιν. Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε όκσο όηη δελ είλαη θύθινο αλ απμήζνπκε ην κέγεζνο ηεο πιεπξάο γηα λα θαίλεηαη όηη εζηηάδνπκε θαη όηη πεγαίλνπκε πην θνληά. ηόρνο: Να παξαηεξήζνπλ ηα θαλνληθά πνιύγσλα, λα ηα επεμεξγαζηνύλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο απ ηα κε θαλνληθά πνιύγσλα. Κεθάιαην 27 ν : Γλσξίδσ ηηο παξάιιειεο θαη ηηο ηεκλόκελεο επζείεο. Η Σηέιια θηηάρλεη ζθίηζα (ζειίδεο 70-71) θαη Κεθάιαην 28 ν : Σρεδηάδσ θάζεηεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Τα παηδηά ζρεδηάδνπλ (ζειίδεο 72-73) θαη Κεθάιαην 29 ν : Σρεδηάδσ παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Σρέδηα ζηνλ πίλαθα (ζειίδεο 74-75) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα δύν ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο παξάιιειεο θαη ηηο θάζεηεο επζείεο. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπλ ζε ραξηί έλα δηθό ηνπο γεσκεηξηθό κνηίβν, ζην νπνίν λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο παξάιιειεο θαη ζηηο θάζεηεο επζείεο. ηόρνο: Να εληνπίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο θαη λα κπνξέζνπλ λα ηηο ζρεδηάζνπλ θαη νη ίδηνη. Κεθάιαην 34 ν : Δπεμεξγάδνκαη ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. Σπκκεηξία ζηνπο πνιηηηζκνύο (ζειίδεο 84-85) Γξαζηεξηόηεηα: Παξαηεξώληαο ηα κνηίβα ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα ίδηα κνηίβα νξηδόληηα ή θάζεηα ζπκκεηξηθά πξνο ηα αξρηθά. ηόρνο: Να εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ ην ζπκκεηξηθό ελόο ζρεδίνπ κε νξηδόληηνπο ή θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. Κεθάιαην 55 ν : Μνηίβα. Αλαθαιύπηνπκε ηνλ θαλόλα (ζειίδεο )

12 Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα εληνπίζνπλ πνην θνκκάηη επαλαιακβάλεηαη ζηα δύν ζρέδηα θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλερίζνπλ ην ζρέδην δίλνληαο ζηε ρειώλα ηηο θαηάιιειεο εληνιέο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη λα θαηαθέξνπλ λα ηα ζπλερίζνπλ. Δ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 3 ε Κεθάιαην 16 ν : Κιαζκαηηθέο κνλάδεο. Καηαζθεπέο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 46-47) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαζπάζνπλ ηνπο ξόκβνπο θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη απνηεινύληαη από ηξίγσλα ή από κηθξόηεξνπο ξόκβνπο. ηόρνο: Να αλαιύζνπλ έλα ζρέδην ζε επηκέξνπο κηθξόηεξα ζρήκαηα. Κεθάιαην 45 ν : Γηαρείξηζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ Σπκκεηξία. Φαξηνδηπισηηθή (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπηζηώζνπλ αλ ηα ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα είλαη ζπκκεηξηθά θαη αλ έρνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. Χο απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα αληηιεθζνύλ όηη ν καίαλδξνο δελ είλαη ζπκκεηξηθόο ελώ ην ζρήκα ησλ ξόκβσλ έρεη δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο. ηόρνο: Να εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ησλ ζρεδίσλ. Δλόηεηα 8 ε Κεθάιαην 50 ν : Σκίθξπλζε Μεγέζπλζε. Γεσγξαθία θαη καζεκαηηθά (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Με βάζε ην αξρηθό ζρήκα νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο εληνιέο πνπ δίλνπκε ζηε ρειώλα ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ν καίαλδξνο ή ην ζρήκα ησλ ξόκβσλ κε ηηο δηπιάζηεο ή ηηο κηζέο δηαζηάζεηο απ ηα αξρηθά ζρήκαηα. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ όηη ην κέγεζνο ηεο γσλίαο δελ αιιάδεη. ηόρνο: Να κεγεζύλνπλ θαη λα ζκηθξύλνπλ ηα ζρέδηα. ΣΤ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 5 ε : Μεηξήζεηο Μνηίβα Κεθάιαην 49 ν : Πόζν καθξηά είπεο; (Μεηξώ ην κήθνο) (ζειίδεο )

13 Γξαζηεξηόηεηα: Βιέπνληαο ηελ απνηύπσζε ηνπ καηάλδξνπ ζηνλ θακβά ηνπ Υεισλόθνζκνπ, νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαπαξαγάγνπλ ην ππόινηπν ζρέδην ηνπ καηάλδξνπ είηε ζηνλ Υεισλόθνζκν είηε ζε ραξηί. Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα κεηξήζνπλ ηελ θάζε γξακκή ηνπ καηάλδξνπ ώζηε λα απνηππώζνπλ ζσζηά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. ηόρνο: Να εθαξκόζνπλ ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ εθαηνζηνύ γηα λα κεηξήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ καηάλδξνπ. Κεθάιαην 53 ν : Ωξαίν ζρέδην! (Γεσκεηξηθά κνηίβα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Βιέπνληαο ηα δύν ζρέδηα νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ παξαηεξώληαο ηα λα αληηιεθζνύλ πνην θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ην ζπλερίζνπλ ρξεζηκνπνηώληαο είηε ην Υεισλόθνζκν είηε απνηππώλνληαο ην ζρέδην ζε ραξηί. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα πνπ απνηεινύλ έλα ζύλζεην ζρέδην θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αθνινπζία ηνπ ζρεδίνπ επαλαιακβάλνληαο ην κνηίβν ηνπ. Δλόηεηα 6 ε : Γεωκεηξία Κεθάιαην 56 ν : Τα ζρήκαηα ηνπ θόζκνπ! (Γεσκεηξηθά ζρήκαηα Πνιύγσλα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ σο γεσκεηξηθό κνηίβν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, όηη ν θάζε ξόκβνο απνηειείηαη από ηξίγσλα θαη όηη ην ζρέδην κπνξεί λα γίλεη ζρεδηάδνληαο κηα πάλσ ζεηξά θαη κηα θάησ ζεηξά ηξηγώλσλ ρσξίο ηε βάζε ηνπο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηνλ ξόκβν (ή θαη ην ηξίγσλν) σο ην ζρήκα πνπ επαλαιακβάλεηαη ζην ζρέδην. Κεθάιαην 59 ν : Έρσ κεγάια ζρέδηα! (Μεγεζύλσ κηθξαίλσ ζρήκαηα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο αθνύ επεμεξγαζηνύλ ην ζρέδην ηνπ καηάλδξνπ θαη ηνλ ξόκβσλ θαη κεηξήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, ζα ζρεδηάζνπλ ζηνλ Υεισλόθνζκν έλαλ καίαλδξν θαη έλα ζρέδην ξόκβσλ κε δηπιάζηεο δηαζηάζεηο από ηα αξρηθά. ηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ηξηπιαζηάζνπλ, ηεηξαπιαζηάζνπλ ή ππνδηπιαζηάζνπλ ην ζρήκα. ηόρνο: Να ζρεδηάζνπλ ζρήκαηα δηπιαζηάδνληαο, ηξηπιαζηάδνληαο ή ππνδηπιαζηάδνληαο ην αξρηθό ηνπο ζρήκα ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κεγέζπλζεο θαη ζκίθξπλζεο. Κεθάιαην 60 ν : Αληαλαθιάζεηο (Αμνληθή ζπκκεηξία) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα αλαξσηεζνύλ αλ ν καίαλδξνο είλαη ζπκκεηξηθόο. Ζ ζσζηή απάληεζε είλαη όρη. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπλ ην ζρήκα κε ηνπο δύν ξόκβνπο γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ είλαη ζπκκεηξηθό. Απηό πνπ ζα δηαπηζηώζνπλ είλαη όηη νη δύν ξόκβνη είλαη ζπκκεηξηθνί είηε ζε έλαλ θάζεην άμνλα ζπκκεηξίαο πνπ πεξλά από ην ζεκείν πνπ εθάπηνληαη είηε ζε έλαλ νξηδόληην άμνλα ζπκκεηξίαο πνπ πεξλά από ην κέζν θάζε ξόκβνπ. Έπεηηα κπνξνύλ λα νξίζνπλ έλαλ θάζεην θαη έλαλ νξηδόληην άμνλα

14 ζπκκεηξίαο εθηόο ηνπ ζρήκαηνο θαη λα ζρεδηάζνπλ ην ζπκκεηξηθό ζρέδην ησλ ζρεκάησλ κε θάζεηε θαη νξηδόληηα ζπκκεηξία αληίζηνηρα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ πνηα ζρήκαηα θαινύληαη ζπκκεηξηθά θαη λα ζρεδηάζνπλ νξηδόληηα θαη θάζεηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα σο πξνο ην αξρηθό ζρέδην. ΠΟΡΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΜΔΩ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΓΩΝΩΝ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 1 ε : Οη αξηζκνί κέρξη ην 5 Υώξνο θαη ζρήκαηα Κεθάιαην 2 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 14-15) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο κεηαθηλεί ηνλ νιηζζεηή θαη ξσηάεη ηνπο καζεηέο αλ γλσξίδνπλ θάπνην από ηα ζρήκαηα πνπ ζρεδηάδεη ε ρειώλα. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα νλνκάζνπλ ηα ζρήκαηα θαη λα παξαηεξήζνπλ γύξσ ηνπο, ζηελ ηάμε ή ζην ππόινηπν πεξηβάιινλ παξόκνηα ζρήκαηα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζρήκαηα. Δλόηεηα 2 ε : Πξόζζεζε θαη αλάιπζε αξηζκώλ κέρξη ην 5 Κεθάιαην 9 ν : Σύγθξηζε κεγεζώλ Οξνινγία (ζειίδεο 30-31) Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο ν δάζθαινο ελαιιάζζεη ηα ζρήκαηα κεηαθηλώληαο ηνπο νιηζζεηέο, νη καζεηέο δηαηππώλνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην πνην ζρήκα θαίλεηαη κεγαιύηεξν απ ηα ππόινηπα θαη πνην θαίλεηαη κηθξόηεξν. ηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ηα κεγέζε ησλ ζρεκάησλ. Δλόηεηα 4 ε : Αθαίξεζε Υάξαμε γξακκώλ Μνηίβα Κεθάιαην 26 ν : Φάξαμε γξακκώλ (ζειίδεο 66-67) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα παξαηεξνύλ αξρηθά ηα ζρήκαηα ζηνλ Υεισλόθνζκν θαη κεηά ζα πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ ην ίδην ζρήκα ζε ραξηί κε θνπθθίδεο, ελώλνληαο ηεο. ηόρνο: Να εμαζθεζνύλ κε ηνλ ράξαθα ζην λα ζρεκαηίδνπλ γξακκέο θαη ζρήκαηα. Δλόηεηα 6 ε : Μνλάδεο θαη δεθάδεο Γεωκεηξηθά ζρήκαηα Υξόλνο Κεθάιαην 40 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 28-29) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα ζρήκαηα ζηνλ θακβά θαζώο ν δάζθαινο ελαιιάζζεη ηνπο νιηζζεηέο θαη ζρεκαηίδεη ηα ζρήκαηα. Οη καζεηέο

15 πξνζπαζνύλ λα ζπζρεηίζνπλ ην θάζε ζρήκα κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη έπεηηα δσγξαθίδνπλ αληηθείκελα κε ζρήκαηα ή θαηαζθεπάδνπλ έλα θνιιάδ ζρεκάησλ. ηόρνο: Να εμνηθεησζνύλ κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα κπνξνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ. Δλόηεηα 7 ε : Υαξάμεηο θαη πάδι Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε Η ππέξβαζε ηεο δεθάδαο Κεθάιαην 45 ν : Φαξάμεηο, πάδι θαη κσζατθά (ζειίδεο 38-39) Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο ν δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηα ζρήκαηα, απηνί πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ αλ θάπνην από ηα ζρήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηάγθξακ θαη πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη. ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζρήκαηα ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Β ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 1 ε Κεθάιαην 8 ν : Αλαθαιύπησ ηε ζπκκεηξία γύξσ κνπ. Σην εξγαζηήξη δσγξαθηθήο (ζειίδεο 26-27) Γξαζηεξηόηεηα: Αθνύ παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο θάζε ζρήκα μερσξηζηά ζηνλ θακβά ηεο ρειώλαο, ζρεδηάδνπλ ηα πην εύθνια ζρήκαηα ζε ραξηί, ηα θόβνπλ γύξσ γύξσ θαη ηα δηπιώλνπλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ είλαη ζπκκεηξηθά ή όρη. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ πνηα από ηα ζρήκαηα είλαη ζπκκεηξηθά. Δλόηεηα 2 ε Κεθάιαην 13 ν : Γλσξίδσ θαιύηεξα ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά. Ταθηνπνηνύκε ηα πξντόληα (ζειίδεο 38-39) θαη Κεθάιαην 14 ν : Φηηάρλσ γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Σρεδηάδνπκε παξηέξηα (ζειίδεο 40-41) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο κε ηελ θίλεζε ηνπ νιηζζεηή ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη νη καζεηέο αθνύ ηα αλαγλσξίζνπλ πξνζπαζνύλ λα βξνπλ αληηθείκελα από ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ ηνπο κνηάδνπλ. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπλ θαη νη ίδηνη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ κπνξνύλ. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Κεθάιαην 15 ν : Μεηξώ επζύγξακκα ηκήκαηα. Φηηάρλνπκε θνξλίδεο (ζειίδεο 42-43) Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο νη καζεηέο παξαηεξνύλ ζηνλ Υεισλόθνζκν ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πξνζπαζνύλ λα δηαπηζηώζνπλ πνην απ απηά είλαη

16 κεγαιύηεξν, πνην είλαη ην κηθξόηεξν θαη πνην έρεη πεξηζζόηεξεο πιεπξέο. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζνύλ λα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θάζε ζρήκαηνο. ηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ηα ζρήκαηα σο πξνο ην κέγεζνο θαη λα ππνινγίδνπλ ηελ πεξίκεηξό ηνπο. Δλόηεηα 9 ε Κεθάιαην 51 ν : Αλαγλσξίδσ ηηο θάζεηεο επζείεο. Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο (ζειίδεο 60-61) θαη Κεθάιαην 52 ν : Αλαγλσξίδσ ηηο παξάιιειεο επζείεο. Τα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο (ζειίδεο 62-63) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην ηεηξάγσλν θαη ηνπο ξσηάεη πνηεο γξακκέο είλαη θάζεηεο θαη πνηεο παξάιιειεο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ θάζεηεο επζείεο κε ηε βνήζεηα ηεο γσλίαο ηνπ ηξηγσληθνύ ράξαθα θαη παξάιιειεο κε ηηο δύν πιεπξέο ηνπ θαλνληθνύ ράξαθα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. Γ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 1 ε : Αξηζκνί κέρξη ην Οη ηέζζεξηο πξάμεηο Γεωκεηξηθά ζρήκαηα Κεθάιαην 3 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηεξεά ζώκαηα (ζειίδεο 16-17) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηα ζρήκαηα κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή γηα λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Οη καζεηέο ηα νλνκάδνπλ, βξίζθνπλ παξόκνηα αληηθείκελα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη εληνπίδνπλ ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα εληνπίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δλόηεηα 3 ε : Αξηζκνί κέρξη ην Οη ηέζζεξηο πξάμεηο Υαξάμεηο, νξζέο γωλίεο Κεθάιαην 16 ν : Φαξάμεηο κε δηαβήηε θαη ράξαθα. Οξζέο γσλίεο (ζειίδεο 46-47) Γξαζηεξηόηεηα: Με αθνξκή ηνλ θύθιν πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε ρειώλα, νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα ζρεδηάζνπλ κε ηνλ δηαβήηε ηνλ δηθό ηνπο θύθιν. Αθόκε, παξαηεξώληαο ηα ππόινηπα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ πνηεο γξακκέο είλαη θάζεηεο (ζην ηεηξάγσλν θπξίσο), πνηεο ζα κπνξνύζαλ, αλ ζπλερηδόηαλ ε γξακκή, λα είλαη θάζεηεο θαη πνηεο είλαη παξάιιειεο. ηόρνο: Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ ηνλ θύθιν θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο.

17 Κεθάιαην 43 ν : Η ζπκκεηξία (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ όζνπο πεξηζζόηεξνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο κπνξνύλ γηα θάζε ζρήκα. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαζθεπάζνπλ ζπκκεηξηθά ζρήκαηα ησλ αξρηθώλ ζρεκάησλ κε βάζε νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ζπκκεηξηθά ζρήκαηα κε βάζε νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. Γ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Κεθάιαην 27 ν : Γλσξίδσ ηηο παξάιιειεο θαη ηηο ηεκλόκελεο επζείεο. Η Σηέιια θηηάρλεη ζθίηζα (ζειίδεο 70-71) θαη Κεθάιαην 28 ν : Σρεδηάδσ θάζεηεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Τα παηδηά ζρεδηάδνπλ (ζειίδεο 72-73) θαη Κεθάιαην 29 ν : Σρεδηάδσ παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Σρέδηα ζηνλ πίλαθα (ζειίδεο 74-75) Γξαζηεξηόηεηα: Μεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ εληνπίδνπλ ζε θάζε ζρήκα ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο θαη έπεηηα ζρεδηάδνπλ ζε ραξηί ηα ζρήκαηα ηνλίδνληαο ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ θάζεηεο θαη παξάιιειεο επζείεο. Κεθάιαην 30 ν : Γηαθξίλσ ην πεξίγξακκα από ηελ επηθάλεηα. Ο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ηεο ηάμεο. (ζειίδεο 76-77) θαη Κεθάιαην 31 ν : Μεηξώ ηελ επηθάλεηα, βξίζθσ ην εκβαδόλ. Υπνινγίδνπκε ην εκβαδόλ. (ζειίδεο 78-79) θαη Κεθάιαην 33 ν : Υπνινγίδσ πεξηκέηξνπο θαη εκβαδά. Δξγαδόκαζηε κε επίπεδα ζρήκαηα (ζειίδεο 82-83) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξώληαο ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηνπ Υεισλόθνζκνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ πνηα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα βξνύκε ηελ πεξίκεηξν (άζξνηζκα κήθνπο όισλ ησλ πιεπξώλ) θαη πνηα ζηνηρεία γηα λα βξνύκε ην εκβαδό (βάζε, ύςνο). ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ππνινγίζνπλ ηα εκβαδά ησλ ζρεκάησλ. ηόρνο: Να δηαθξίλνπλ ηηο έλλνηεο πεξίκεηξνο-εκβαδό θαη λα κπνξνύλ λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδό. Κεθάιαην 34 ν : Δπεμεξγάδνκαη ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. Σπκκεηξία ζηνπο πνιηηηζκνύο (ζειίδεο 84-85) Γξαζηεξηόηεηα: Παξαηεξώληαο ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα νη καζεηέο ζα εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο θαη έπεηηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζρεδηάζνπλ ζρήκαηα νξηδόληηα ή θάζεηα ζπκκεηξηθά πξνο ηα αξρηθά. ηόρνο: Να βξνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο θαη λα κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ κε βάζε ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο.

18 Κεθάιαην 52 ν : Μαζαίλσ γηα ηα ζηεξεά ζώκαηα. Τν δσκάηην ηνπ Πέηξνπ (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 53 ν : Καηαζθεπάδσ ζηεξεά. Άρξεζηα θνπηηά αιιάδνπλ όςε (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ πνηα από απηά ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ην αλάπηπγκα ελόο γεσκεηξηθνύ ζηεξενύ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ίδην ην γεσκεηξηθό ζηεξεό. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ από πνηα ζρήκαηα απνηεινύληαη ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά. Δ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 3 ε Κεθάιαην 16 ν : Κιαζκαηηθέο κνλάδεο. Καηαζθεπέο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 46-47) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κπνξνύλ κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή λα επεμεξγαζηνύλ θάζε ζρήκα, λα παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ από πνηα άιια επηκέξνπο ζρήκαηα κπνξεί λα απνηειείηαη. ηόρνο: Να αλαιύζνπλ ηα ζρήκαηα ζε επηκέξνπο ζρήκαηα. Δλόηεηα 4 ε Κεθάιαην 24 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πεξίκεηξνο. Καξέηα θαξέηα (ζειίδεο 66-67) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο βιέπνληαο ηα ζρήκαηα ζηνλ θακβά ηνπ Υεισλόθνζκνπ ζα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θάζε ζρήκαηνο θαη ζην ηέινο ζα δηαηππώζνπλ θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ην πόζν απμάλεηαη ε πεξίκεηξνο όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ πιεπξώλ. ηόρνο: Να κάζνπλ πσο ππνινγίδεηαη ε πεξίκεηξνο ησλ ζρεκάησλ. Δλόηεηα 5 ε Κεθάιαην 33 ν : Πξνβιήκαηα γεσκεηξίαο (α). Οη ραξηαεηνί (ζειίδεο 86-87) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ δηαζπώληαο ηα αξρηθά ζε επηκέξνπο ζρήκαηα θαη αζξνίδνληαο ην εκβαδό ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ αιιάδνληαο ην κέγεζνο ηεο πιεπξάο ησλ ζρεκάησλ λα δηακνξθώζνπλ ηα ζρήκαηα ώζηε λα έρνπλ όια πεξίπνπ ην ίδην εκβαδό. ηόρνο: Να ππνινγίζνπλ ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ κεηά από δηάζπαζε ζε επηκέξνπο ηκήκαηα. Δλόηεηα 7 ε

19 Κεθάιαην 41 ν : Δίδε γσληώλ. Οη βεληάιηεο (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 42 ν : Δίδε ηξηγώλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο. Δπίζθεςε ζηελ έθζεζε (α) (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 43 ν : Δίδε ηξηγώλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο. Δπίζθεςε ζηελ έθζεζε (β) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο κεηαθηλνύλ ηνλ νιηζζεηή νη καζεηέο ζα ζπγθξίλνπλ ην θαηά πόζν αιιάδεη ε γσλία θαηά ηε κεηάβαζε από ην έλα ζρήκα ζην άιιν. Αθόκε, ζα δηαπηζηώζνπλ όηη ζην ηξίγσλν ε γσλία είλαη νμεία, ζην ηεηξάγσλν νξζή θαη ζηα θαλνληθά πνιύγσλα ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηηο δύν δηαδνρηθέο πιεπξέο είλαη ακβιεία. ηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ηηο γσλίεο ησλ ζρεκάησλ. Κεθάιαην 45 ν : Γηαρείξηζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ Σπκκεηξία. Φαξηνδηπισηηθή (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ αλ ηα ζρήκαηα είλαη ζπκκεηξηθά θαη αλ έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ άμνλεο ζπκκεηξίαο. ηόρνο: Να βξνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ησλ ζρεκάησλ. Δλόηεηα 8 ε Κεθάιαην 50 ν : Σκίθξπλζε Μεγέζπλζε. Γεσγξαθία θαη καζεκαηηθά (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα δηπιαζηάζνπλ ή ζα ππνδηπιαζηάζνπλ ζηνλ κεηαβνιέα ην κέγεζνο ησλ πιεπξώλ ησλ ζρεκάησλ θαη ζα παξαηεξήζνπλ ηηο αιιαγέο. ηόρνο: Να κεγεζύλνπλ θαη λα ζκηθξύλνπλ ηα ζρήκαηα. Δλόηεηα 9 ε Κεθάιαην 53 ν : Ο θύθινο. Φηηάρλνπκε θύθινπο (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπηζηώζνπλ ζύκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κεηαβνιέα ην πώο έρεη θαηαζθεπαζηεί ν θύθινο. Θα θαηαλνήζνπλ όηη ε ρειώλα ζηξίβεη 1 ν θάζε θνξά θαη όηη ην ζρήκα έρεη 360 πιεπξέο θαη ε θάζε ηνπ γσλία είλαη 359 ν. ηόρνο: Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ θύθινπ. ΣΤ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 2 ε : Δμηζώζεηο Κεθάιαην 25 ν : Η εμεξεύλεζε ηνπ αγλώζηνπ! (Η έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο) (ζειίδεο 61-62) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή ζα πξνζπαζήζνπλ λα βξίζθνπλ θάζε θνξά ην κέγεζνο ηεο γσλίαο ζε κνίξεο θάζε ζρήκαηνο,

20 δηαηξώληαο ην 360 (κνίξεο) κε ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο. Θα δηαπηζηώζνπλ όηη ε κεηαβιεηή 360 είλαη ζηαζεξή, ελώ ην κέγεζνο ηεο γσλίαο κεηώλεηαη όζν απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ πιεπξώλ. Απηό πνπ πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ αξρηθά νη καζεηέο γηα λα πξνρσξήζνπλ είλαη όηη ε κεηαβιεηήο ηεο γσλίαο ζηνλ κεηαβνιέα αθνξά ηελ εμσηεξηθή γσλία ηνπ ζρήκαηνο θαη όρη ηελ εζσηεξηθή. ηόρνο: Να ειέγμνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο πάλσ ζηα ζρήκαηα θαη λα δηαπηζηώζνπλ ηε ζρέζε ηεο κε ηα ππόινηπα ζηνηρεία ησλ ζρεκάησλ (γσλία, αξηζκόο πιεπξώλ). Δλόηεηα 3 ε : Λόγνη Αλαινγίεο Κεθάιαην 36 ν : Μαδί δελ θάλνπκε θαη ρώξηα δελ κπνξνύκε! (Αληηζηξόθσο αλάινγα ή αληίζηξνθα πνζά) (ζειίδεο 87-88) Γξαζηεξηόηεηα: Μεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ πνηα πνζά (κεηαβιεηέο) ηνπ θάζε ζρήκαηνο είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα θαη λα δηαηππώζνπλ ηνλ θαλόλα όηη όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ πιεπξώλ θαη ησλ γσληώλ, κεηώλεηαη ην κέγεζνο ηεο γσλίαο θαη αληίζηξνθα. ηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλαλ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκώλ ησλ πιεπξώλ θαη ησλ γσληώλ (πνπ είλαη ν ίδηνο) ζε αληίζεζε κε ην κέγεζνο ηεο γσλίαο ζε κνίξεο. ηόρνο: Καηαλόεζε ησλ αληίζηξνθσλ πνζώλ κέζσ ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Δλόηεηα 4 ε : πιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλωλ Κεθάιαην 45 ν : Αμίδεη όζν ρίιηεο ιέμεηο (Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε ξαβδόγξακκα ή εηθνλόγξακκα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθό ηνπο ξαβδόγξακκα, γξάθεκα ή πίλαθα δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο σο ζηνηρεία ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ή γσληώλ θάζε ζρήκαηνο θαη ην κέγεζνο ησλ γσληώλ ζε κνίξεο. ηόρνο: Να κπνξέζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ξαβδνγξάκκαηα, γξαθήκαηα ή πίλαθεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ νη ίδηνη πξέπεη λα εληνπίζνπλ. Δλόηεηα 6 ε : Γεωκεηξία Κεθάιαην 56 ν : Τα ζρήκαηα ηνπ θόζκνπ! (Γεσκεηξηθά ζρήκαηα Πνιύγσλα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα νλνκάζνπλ ην ζρήκα πνπ θάζε θνξά εκθαλίδεηαη, λα ην πεξηγξάςνπλ, λα παξαηεξήζνπλ ηηο ηδηόηεηέο ηνπ θαη λα ην ζπγθξίλνπλ κε ηα ππόινηπα ζρήκαηα σο πξνο ηηο πιεπξέο, ηηο γσλίεο θαη ην κέγεζνο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο. Κεθάιαην 57 ν : Μεγάιε α γσλία ζηηο γσλίεο! (Γσλίεο) (ζειίδεο ) θαη

21 Κεθάιαην 58 ν : Σπλάληεζε θνξπθήο! (Σρεδηάδσ γσλίεο) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Με ηελ κεηαθίλεζε ηνπ νιηζζεηή νη καζεηέο ζα εμεηάζνπλ ην κέγεζνο ησλ γσληώλ θάζε ζρήκαηνο, ζα ππνινγίζνπλ ην άζξνηζκά ηνπο θαη ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο θαη ζα παξαηεξήζνπλ ηελ αιιαγή ησλ γσληώλ όζν πξνρσξάκε από ην έλα ζρήκα ζην άιιν. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο όηη ζηνλ κεηαβνιέα ε κεηαβιεηή γσλία αλαπαξηζηά ηελ εμσηεξηθή γσλία ησλ ζρεκάησλ θαη όρη ηελ εζσηεξηθή. ηόρνο: Να ππνινγίζνπλ, λα αζξνίζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο γσλίεο ησλ ζρεκάησλ. Κεθάιαην 59 ν : Έρσ κεγάια ζρέδηα! (Μεγεζύλσ κηθξαίλσ ζρήκαηα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κπνξνύλ κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή λα κεγαιώζνπλ ή λα κηθξύλνπλ ην κέγεζνο θάζε πιεπξάο. Έηζη, κπνξνύλ λα ππνινγίζνπλ θαηά πόζν κεγεζύλεηαη ή ζκηθξαίλεη έλα ζρήκα. εκαληηθό είλαη λα αλαγλσξίζνπλ όηη όζν θη αλ κεγεζύλνπκε ή ζκηθξύλνπκε ην ζρήκα, νη γσλίεο ζα παξακείλνπλ ίδηεο. ηόρνο: Να θαηαλνήζνπλ πώο κεγεζύλνπκε θαη πώο ζκηθξαίλνπκε έλα ζρήκα. Κεθάιαην 60 ν : Αληαλαθιάζεηο (Αμνληθή ζπκκεηξία) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Δλαιιάζζνληαο ηα ζρήκαηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπηζηώζνπλ πνηα από απηά είλαη ζπκκεηξηθά θαη πόζνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο κπνξνύλ λα έρνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ησλ ζρεκάησλ κε θάζεηε, νξηδόληηα θαη δηαγώληα αμνληθή ζπκκεηξία. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ πνηα ζρήκαηα έρνπλ εζσηεξηθό άμνλα ζπκκεηξίαο θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα νξηδόληηα, θάζεηα θαη δηαγώληα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα ησλ αξρηθώλ ζρεκάησλ. Κεθάιαην 61 ν : Καιύπησ, βάθσ, ζθεπάδσ (Μεηξώ επηθάλεηεο) (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 63 ν : Αδπλάηηζα! Μηζόο έκεηλα! (Βξίζθσ ην εκβαδό ηξηγώλνπ (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 65 ν : Κόβσ θύθινπο! (Βξίζθσ ην εκβαδό θπθιηθνύ δίζθνπ) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Με βάζε ηνπο ηύπνπο ππνινγηζκνύ ηνπ εκβαδνύ νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ, ηνπ ηεηξαγώλνπ, ησλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ θαη ηνπ θύθινπ, πνπ απεηθνλίδνληαη ζην Υεισλόθνζκν εθόζνλ ηα ζηνηρεία ηεο πιεπξάο θαη ηεο γσλίαο είλαη δηαζέζηκα. ηόρνο: Να κάζνπλ λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη παξόιν πνπ νη πιεπξέο ησλ ζρεκάησλ είλαη ίζεο, ην εκβαδό ηνπο είλαη δηαθνξεηηθό. 6. ΔΠΙΛΟΓΟ

22 Ο Υεισλόθνζκνο θαίλεηαη όηη εληζρύεη θαηά πνιύ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο γεσκεηξίαο, θαζώο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπαξαζηήζεη ηε γλώζε σο δξάζε, σο εηθόλα θαη σο ζύκβνια θαη λα δηνξζώζεη νπνηνδήπνηε ιάζνο έρεη γίλεη. Χο βνεζεηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία, νη κηθξόθνζκνη είλαη πνιύ ρξήζηκνη ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία δηόηη εκπινπηίδνπλ ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη εηζάγνπλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα καζεκαηηθά γίλνληαη πην πξνζηηά ζηνπο καζεηέο θαη καζαίλνληαη πην εύθνια, θαζώο ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα εμάζθεζε ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα θαη πνηθίια πξνγξάκκαηα, ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ, εθηόο από ην λα εληζρύνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία, ηνπο δηαζθεδάδνπλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΙΣΟΣΟΠΟΙ Βακβαθνύζε Ξ., Καξγησηάθεο Γ., Μπνκπνηίλνπ Α., αΐηεο Α. (), Μαζεκαηηθά Γ Γεκοηηθού. Αζήλα: ΟΔΓΒ Καθαδηάξεο Υ., Μπειίηζνπ Ν., ηεθαλίδεο Γ., Υξνλνπνύινπ Γ. (), Μαζεκαηηθά Δ Γεκοηηθού. Αζήλα: ΟΔΓΒ

23 Καινγεξία Δ., Κπλεγόο Υ., Φπράξεο Γ., Δκπιοσηίδοληας ηο Πρόγρακκα Σποσδώλ ηωλ Μαζεκαηηθώλ κέζω Γηδαθηηθού Στεδηαζκού βαζηζκέλοσ ζηε τρήζε Ψεθηαθώλ Δργαιείωλ Καξγησηάθεο Γ., Μαξαγθνύ Α., Μπειίηζνπ Ν., νθνύ Β. (), Μαζεκαηηθά Β Γεκοηηθού, Α θαη Β ηεύρνο. Αζήλα: ΟΔΓΒ Καζζώηε Ο., Κιηάπεο Π., Οηθνλόκνπ Θ. (), Μαζεκαηηθά Ση Γεκοηηθού. Αζήλα: ΟΔΓΒ Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Α., Καςάιεο Α., Πλεπκαηηθόο Γ. (), Μαζεκαηηθά Α Γεκοηηθού, Μαζεκαηηθά ηες Φύζες θαη ηες Εωής, Α θαη Β ηεύρνο. Αζήλα: ΟΔΓΒ Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Δ., Νηθνιαλησλάθεο Κ., Παλαγάθνο Η., παλαθά Α. (), Μαζεκαηηθά Γ Γεκοηηθού, Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο. Αζήλα: ΟΔΓΒ https://compus.uowm.gr/tde177/document/mathhma_05_glwssa_programmatismou _Logo/Logo_-_xelwnokosmos.pdf https://compus.uowm.gr/tde177/document/mathhma_05_glwssa_programmatismou _Logo/Avakio_-_Egxeiridio_Xelwnokosmou.pdf

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2010 Δπίπεδο: 5 (γηα καζεηέο ηεο Β' θαη Γ' ηάμεο Λπθείνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2010 Δπίπεδο: 5 (γηα καζεηέο ηεο Β' θαη Γ' ηάμεο Λπθείνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπανοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 010 Δπίπεδο: 5 (γηα καζεηέο ηεο Β' θαη Γ' ηάμεο Λπθείνπ) Δξσηήζεηο 3 πόλησλ: 1) Τν πξώην ζρήκα δεμηά είλαη ηεηξάγσλν πιεπξάο 1 cm. Τα επόκελα απνηεινύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ 1.1 Μονάδερ μέηπηζηρ ηόξων (γωνιών) ΤΡΙΓΩΝΟΜΔΤΡΙΚΔΣ ΔΞΙΣΩΣΔΙΣ Ωο κνλάδα κέηξεζεο ησλ ηόμσλ εθηόο από ηελ κνίξα (1 ν ) πνπ είλαη ην 1/360 ηνπ θύθινπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ην αθηίλην (1rad). Τν αθηίλην είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα