ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2011-2012"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: ΜΑΘΖΜΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΔ ΥΡΗΗ Σ. Π. Δ. ΓΗΓΑΚΧΝ: ΛΔΜΟΝΙΓΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΘΔΜΑ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΜΩΝ ΜΔ ΣΟ ΛΟΓΙΜΙΚΟ «ΥΔΛΩΝΟΚΟΜΟ» ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΜΔΙΑΚΑΡΗ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ-ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΑΔΜ: 2682 ΔΞΑΜΖΝΟ: Δ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο ΥΔΛΧΝΟΚΟΜΟ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΣΗΒΟ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΣΗΒΟ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΣΗΒΟ ΠΟΡΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΜΔΧ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΗΚΧΝ ΠΟΛΤΓΧΝΧΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟΚΟΜΧΝ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΟ 23 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΗΣΟΣΟΠΟΗ... 24

3 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ παξνύζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ην ινγηζκηθό «Υεισλόθνζκνο» λα θαηαζθεπάζνπκε κηθξόθνζκνπο θαη λα ηνπο εληάμνπκε ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθώλ σο ππνρξεσηηθά ή ππνζηεξηθηηθά βνεζήκαηα. ηόρνο καο είλαη ν εκπινπηηζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ κε πξόζζεηα ηερλνινγηθά κέζα θαη πξνγξάκκαηα ώζηε λα εληζρπζνύλ νη γλώζεηο ησλ καζεηώλ ηόζν καζεκαηηθά (γεσκεηξηθά) όζν θαη ηερλνινγηθά. Δπηπιένλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία επηδηώθνπκε γηα ηνπο καζεηέο: Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ. Να ζρεκαηίζνπλ θαιή γλώκε γηα ηα καζεκαηηθά βιέπνληάο ηα πεξηζζόηεξν ζαλ παηρλίδη παξά ζαλ κάζεκα. Να έρνπλ δηαζέζηκα πεξηζζόηεξα καζεζηαθά πξνγξάκκαηα. Να δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζηνλ ηερλνινγηθό θαη καζεκαηηθό ηνκέα. Αξρηθά ζα παξνπζηάζνπκε ηνπο ηξεηο κηθξόθνζκνπο, θαζώο θαη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνύκε ζηε δηδαθηηθή ηνπο αμηνπνίεζε κέζα από ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ζα πξνηείλνπκε θάπνηεο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ή ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ Υεισλόθνζκνπ. Μεηά από θάζε δξαζηεξηόηεηα ζα αλαθέξεηαη θαη ν ζηόρνο ηεο έηζη ώζηε λα θαίλεηαη ε δηδαθηηθή ηεο πξνζθνξά. Σέινο ζα εμάγνπκε θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ Υεισλόθνζκνπ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ θαη γηα ηε ρξεζηκόηεηα ύπαξμεο ησλ κηθξόθνζκσλ σο βνεζεηηθά εξγαιεία. 2. Ο ΥΔΛΩΝΟΚΟΜΟ Ο Υεισλόθνζκνο είλαη έλαο κηθξόθνζκνο πνπ αλήθεη ζην ινγηζκηθό «Αβάθην/E-Slate» θαη ιεηηνπξγεί κε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Logo. Ζ γιώζζα Logo ιεηηνπξγεί κε έλα ξνκπόη (ρειώλα), ην νπνίν εθηειεί ζε έλαλ θακβά ηηο εληνιέο πνπ έρνπκε πιεθηξνινγήζεη, αξθεί απηέο λα είλαη απιέο θαη ζαθείο. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε ππνδηαδηθαζίεο ή ππεξδηαδηθαζίεο (κία δηαδηθαζία κέζα ζε κία άιιε ή επαλαιήςεηο) γηα λα είλαη ηα απνηειέζκαηα πην ζύλζεηα ή αθόκε θαη παξακεηξηθέο δηαδηθαζίεο (δελ νξίδνπκε από ηελ αξρή ηηο δηαζηάζεηο αιιά ρξεζηκνπνηνύκε κεηαβιεηέο) ώζηε λα κπνξέζνπκε λα αμηνπνηήζνπκε ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με ηνλ δπλακηθό ρεηξηζκό κπνξνύκε λα παξαηεξνύκε θαη λα επεμεξγαδόκαζηε ηηο κεηαβιεηέο θαη λα δηαπηζηώλνπκε θαηά πόζν επεξεάδνπλ ην ζρήκα πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη.

4 3. ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΣΙΒΟ Γεσκεηξηθά κνηίβα νλνκάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ επαλαιακβάλνληαη ζε έλα ζύλζεην ζρέδην. Γειαδή έλα ζύλζεην ζρέδην πνπ απνηειείηαη από γεσκεηξηθά κνηίβα, είλαη ζηελ νπζία ε αλαπαξαγσγή θαη επαλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ζρεδίνπ. Χζηόζν ηα γεσκεηξηθά κνηίβα δελ είλαη κόλν ζρήκαηα ή ζρέδηα, αιιά θαη αξηζκνί ή νηηδήπνηε άιιν κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέζα ζε θάπνην πιαίζην. Γεδνκέλνπ όκσο όηη ην ινγηζκηθό «Υεισλόθνζκνο» ιεηηνπξγεί κε εληνιέο νη νπνίεο θαηαζθεπάδνπλ γξακκέο, εδώ ζα παξνπζηάζνπκε δύν γεσκεηξηθά κνηίβα εθ ησλ νπνίσλ ην πξώην απνηειείηαη από γξακκέο θαη ην δεύηεξν από ζρήκαηα ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΣΙΒΟ 1 Ο πξώηνο κηθξόθνζκνο πνπ θαηαζθεπάζακε απεηθνλίδεη έλαλ αξραίν ειιεληθό καίαλδξν. Αξρηθά θαηαζθεπάδνπκε κόλν ηα δύν πξώηα θνκκάηηα ηνπ καηάλδξνπ, έηζη ώζηε λα δώζνπκε ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο όρη κόλν λα αλαθαιύςνπλ πνην ζηνηρείν επαλαιακβάλεηαη αιιά θαη γηα λα ζπλερίζνπλ νη ίδηνη ην ζρέδην. Γηαδηθαζία: Μεηαθηλνύκε ηε ρειώλα ώζηε λα πάεη ζηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ θακβά θαη λα θνηηάεη πξνο ηα δεμηά, ώζηε λα ππάξρεη ρώξνο γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ καηάλδξνπ. ζηπινπαλσ αξηζηεξα 90 κπξνζηα 200 δεμηα 180 ζηπινθαησ επαλαιαβε 2[κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90 κπξνζηα 20 αξηζηεξα 90 κπξνζηα 30 δεμηα 90 κπξνζηα 20 δεμηα 90 κπξνζηα 40 δεμηα 90 κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90] Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα θαηαιάβνπλ όηη ην ζρέδην πνπ επξόθεηην λα αλαπαξαζηαζεί είλαη έλαο καίαλδξνο. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αληηιεθζνύλ πνην είλαη ην θνκκάηη πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζην ηέινο λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλερίζνπλ ην ζρέδην ή λα αλαπαξάγνπλ από ηελ αξρή ην δηθό ηνπο καίαλδξν ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟ ΜΟΣΙΒΟ 2 Σν δεύηεξν γεσκεηξηθό κνηίβν απνηειείηαη από ξόκβνπο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζεηξά θαη ησλ νπνίσλ νη θνξπθέο εθάπηνληαη. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα θαηαζθεπάζνπκε κόλν δύν ξόκβνπο.

5 Γηαδηθαζία: Μεηαθηλνύκε πάιη ηε ρειώλα ζηελ αξηζηεξή άθξε ηνπ θακβά γηα λα ππάξρεη ρώξνο γηα ην ζρέδην, αιιά απηή ηε θνξά ε ρειώλα ζα θνηηάεη πξνο ηα πάλσ. Αξρηθά ζα ζρεδηάζνπκε κηα ζεηξά από ηξίγσλα ρσξίο ηε βάζε ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ζρεδηαζηεί από θάησ άιιε κηα ζεηξά αλάπνδσλ ηξηγώλσλ ρσξίο ηε βάζε ηνπο. ζηπινπαλσ αξηζηεξα 90 κπξνζηα 200 δεμηα 90 ζηπινθαησ δεμηα 45 επαλαιαβε 2[κπξνζηα 40 δεμηα 90 κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90] δ 180 επαλαιαβε 2[κπξνζηα 40 δεμηα 90 κπξνζηα 40 αξηζηεξα 90] Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ πάιη πνην είλαη ην γεσκεηξηθό κνηίβν πνπ επαλαιακβάλεηαη. Οη πηζαλέο απαληήζεηο είλαη είηε ν ξόκβνο, όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ πξώηε καηηά, είηε ηα ηξίγσλα ηεο πάλσ ζεηξάο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο θάησ ζεηξάο, όπσο θαίλεηαη από ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ. 4. ΠΟΡΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΜΔΩ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΓΩΝΩΝ ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην πξνζπαζήζακε λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ κηθξόθνζκν νξίδνληαο κεηαβιεηέο θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ κεηαβνιέα, ώζηε λα έρνπκε ηελ επρέξεηα λα αιιάδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο, ην κέγεζνο ησλ γσληώλ θαη ην κήθνο θάζε πιεπξάο (δπλακηθόο ρεηξηζκόο). Μ απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξέζακε λα ζρεδηάζνπκε όια ηα θαλνληθά πνιύγσλα, ηελ επζεία γξακκή θαη ηνλ θύθιν ρξεζηκνπνηώληαο κόλν έλαλ ηύπν. Γηαδηθαζία: ηελ αξρή ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ιέμε «πνιύγσλν» γεληθά γηα λα θαηαζθεπάζνπκε έλαλ επέιηθην ηύπν, ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή όισλ ησλ θαλνληθώλ ζρεκάησλ (ηζόπιεπξν ηξίγσλν, ηεηξάγσλν, θαλνληθά πνιύγσλα, θύθινο). γηα πνιπγσλν :κεθνο_πιεπξαο :γσληα :πιεπξεο επαλαιαβε :πιεπξεο[κπξνζηα :κεθνο_πιεπξαο δεμηα :γσληα] ηεινο

6 Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο ζα θαηαζθεπάζεη όια ηα θαλνληθά ζρήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αιιά θαη ηελ επζεία γξακκή. Οη κεηαβιεηέο πνπ νξίζακε είλαη: - ην κήθνο πιεπξάο (ην κήθνο πνπ ζα έρεη ε θάζε πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο ώζηε λα κπνξνύκε αιιάδνληαο ηε κεηαβιεηή απηή λα κεγεζύλνπκε ή λα ζκηθξύλνπκε ην ζρήκα) - ε γσλία (ην κέγεζνο πνπ ζα έρνπλ νη εμσηεξηθέο γσλίεο θάζε ζρήκαηνο) - νη πιεπξέο (από πόζεο πιεπξέο ζα απνηειείηαη ην θάζε ζρήκα). Δλδεηθηηθά ζα δώζνπκε εληνιέο θαηαζθεπήο ηνπ ηεηξαγώλνπ: πνιπγσλν όπνπ ν αξηζκόο 40 αλαθέξεηαη ζην κήθνο θάζε πιεπξάο, ν αξηζκόο 90 ζηε ζηξνθή ηεο γσλίαο θαη ν αξηζκόο 4 ζηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο. Αθνύ θαηαζθεπαζηεί ην ηεηξάγσλν ζηνλ θακβά ζα παηήζνπκε ην πιήθηξν «επηινγή γξακκήο ρειώλαο» θαη ζα επηιέμνπκε έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε ρειώλα. ηελ πεξηνρή ηνπ κεηαβνιέα ζα εκθαληζηνύλ νη κεηαβιεηέο κε ηε ζεηξά πνπ ηηο έρνπκε νξίζεη, δειαδή κήθνο πιεπξάο, γσλία, πιεπξέο. ηε ζπλέρεηα κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ην κήθνο πιεπξάο λα μεθηλάεη από ηνλ αξηζκό 1 κέρξη ηνλ αξηζκό 80, ηε γσλία από 1 κνίξα κέρξη 360 κνίξεο θαη ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ από 1 κέρξη 360. Οη καζεηέο κπνξνύλ κ απηόλ ηνλ ηξόπν λα επεμεξγαζηνύλ όια ηα θαλνληθά ζρήκαηα θαη λα εμεηάζνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θαζελόο, αξθεί λα κεηαθηλνύλ ηνλ νιηζζεηή ξπζκίδνληαο θάζε θνξά ηηο πιεπξέο θαη ηηο γσλίεο. Αθόκε κπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ θαη λα εληνπίδνπλ θαη άιια ζρήκαηα πνπ ηπρόλ ζρεκαηίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο απηόλ ηνλ ηύπν ηνπ πνιπγώλνπ. Γηα ηελ επζεία γξακκή κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηε κεηαβιεηή ηεο γσλίαο 360 θαη λα έρνπκε όζεο πιεπξέο ζέινπκε ή λα νξίζνπκε ηε κεηαβιεηή ηεο πιεπξάο 1 θαη λα έρνπκε ό, ηη γσλία ζέινπκε. Παξαθάησ θαίλνληαη θαη θάπνηα από ηα ππόινηπα ζρήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ (ηξίγσλν, πεληάγσλν, εμάγσλν, ελληάγσλν, δεθαπεληάγσλν, θύθινο):

7

8 5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Γηα λα παξνπζηάζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ νη ηξεηο παξαπάλσ κηθξόθνζκνη λα αμηνπνηεζνύλ δηδαθηηθά, εληνπίζακε ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα ζηα ζρνιηθά βηβιία όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαη επηπιένλ πξνηείλνπκε νξηζκέλεο ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ηηο ηξεηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ (Α, Β, Γ ) πξνηηκήζακε λα αζρνιείηαη ν δάζθαινο κε ηνλ Υεισλόθνζκν θαη νη καζεηέο λα παξαθνινπζνύλ δηόηη δελ ζα ήηαλ εύθνιν γηα ηνπο κηθξνύο καζεηέο λα ρεηξηζηνύλ ην πξόγξακκα ζσζηά. Αληίζεηα, ζηηο κεγαιύηεξεο ηάμεηο (Γ, Δ, Σ ) νη καζεηέο έρνπλ ελεξγό ξόιν ζηε ρξήζε ηνπ Υεισλόθνζκνπ, πάληα όκσο βνεζνύκελνη θαη ππό ηελ επίβιεςε ηνπ δαζθάινπ. ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΑ ΜΟΣΙΒΑ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Κεθάιαην 27 ν : Μνηίβα (ζειίδεο 68-69) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα θαη ηνπο δεηάεη λα ηα πεξηγξάςνπλ. Οη καζεηέο ζα αλαθεξζνύλ ζηηο γξακκέο ηνπ καηάλδξνπ θαη ζηα ζρήκαηα ηνπ κνηίβνπ κε ηνπο ξόκβνπο. Ο δάζθαινο ζα ξσηήζεη ηνπο καζεηέο αλ ππάξρεη θάπνην θνκκάηη πνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζηα δύν ζρήκαηα ώζηε νη καζεηέο λα κπνξέζνπλ λα παξαηεξήζνπλ θαιύηεξα ηα ζρήκαηα θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη θάπνηα θνκκάηηα ηνπο επαλαιακβάλνληαη. ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο ζα ξσηήζεη ηνπο καζεηέο αλ ππάξρεη θάπνην ζρήκα ζηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα, ην νπνίν κπνξεί λα γλσξίδνπλ. Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαζπάζνπλ λνεξά ηα κνηίβα γηα λα εμεηάζνπλ αλ γλσξίδνπλ θάπνην ζρήκα. Πηζαλώο ζα αλαθεξζνύλ ζηηο γξακκέο πνπ πεξηέρεη ν καίαλδξνο θαη ζηνπο ξόκβνπο (αλ γλσξίδνπλ ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ) ηνπ δεύηεξνπ κνηίβνπ ή ζα αλαθέξνπλ ηα ηεηξάγσλα πνπ ζηέθνληαη ζηε κύηε ηνπο. Σέινο ν δάζθαινο ζα εμεγήζεη ζηνπο καζεηέο γηα ηνλ καίαλδξν θαη γηα ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ θαη ζα ηνπο δεηήζεη λα βξνπλ αληηθείκελα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή πνπ λα έρνπλ παξόκνηα ζρήκαηα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα. Δλόηεηα 6 ε : Γεωκεηξηθά ζρήκαηα Μνλάδεο θαη δεθάδεο Υξόλνο Κεθάιαην 40 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 28-29) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζρήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζνύλ λα ηα ζρεδηάζνπλ θαη νη ίδηνη. Ο δάζθαινο ηνπο θάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο

9 γξακκέο πνπ έρεη θάζε ζρήκα. Οη καζεηέο αλαθέξνπλ ζρήκαηα από ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή πνπ κνηάδνπλ κε ηα δύν γεσκεηξηθά κνηίβα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη λα ηα ζπλερίζνπλ. Δλόηεηα 7 ε : Υαξάμεηο θαη πάδι Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε Η ππέξβαζε ηεο δεθάδαο Κεθάιαην 45 ν : Φαξάμεηο, πάδι θαη κσζατθά (ζειίδεο 38-39) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ξόκβνπο κε αθνξκή ην δεύηεξν ζρήκα, ηνπο θόβνπλ θαη ηνπο θνιιάλε κε όπνηα ζεηξά θαη κνξθή ζέινπλ. Με αθνξκή ην ζρήκα ηνπ καηάλδξνπ, νη καζεηέο ζρεδηάδνπλ ην δηθό ηνπο ζρήκα κε επαλαιακβαλόκελεο γξακκέο. ηόρνο: Να πεηξακαηηζηνύλ πάλσ ζηελ θαηαζθεπή κνηίβσλ. Δλόηεηα 8 ε : Οη αξηζκνί κέρξη ην 70 Πξάμεηο Μέηξεζε πκκεηξία Κεθάιαην 56: Δηζαγσγή ζηε ζπκκεηξία (ζειίδεο 62-63) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα ζρεδηάζνπλ ηα 2 ζρήκαηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα κε ράξαθα ζε έλα ραξηί θαη κεηά ζα θόςνπλ ην πεξίγξακκά ηνπο. Θα ηα δηπιώζνπλ ζηε κέζε θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαιάβνπλ αλ ππάξρεη ζπκκεηξία, αλ δειαδή ζπκπίπηεη ην κηζό ζρήκα κε ην άιιν κηζό νξηδόληηα θαη θάζεηα. Απηό πνπ ζέινπκε λα αληηιεθζνύλ είλαη όηη ν καίαλδξνο δελ έρεη νύηε νξηδόληηα νύηε θάζεηε ζπκκεηξία, αιιά απιά έρεη επαλαιακβαλόκελα θνκκάηηα. Αληίζεηα, ην ζρήκα κε ηνπο ξόκβνπο έρεη θαη νξηδόληηα θαη θάζεηε ζπκκεηξία (όηαλ ν αξηζκόο ησλ ξόκβσλ είλαη άξηηνο). ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ ην νξηδόληην θαη θάζεην ζπκκεηξηθό θαη ησλ δύν ζρεκάησλ είηε κόλνη ηνπο είηε κε ηε βνήζεηα ελόο θαζξέθηε. Αθόκε, κπνξνύλ λα δσγξαθίζνπλ κε ηέκπεξα ή θάπνην άιιν πιηθό ην πεξίγξακκα ησλ ζρεκάησλ θαη λα ην απνηππώζνπλ ζε ραξηί γηα λα θαλεί ην ζπκκεηξηθό θνκκάηη ησλ ζρεκάησλ. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. Β ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 3 ε Κεθάιαην 16 ν : Γλσξίδσ θαιύηεξα ηα γεσκεηξηθά κνηίβα (ζειίδεο 46-47) θαη Κεθάιαην 19 ν : Γλσξίδσ ηα αξηζκεηηθά κνηίβα. Δηζαγσγή ζηελ πξνπαίδεηα. Σηε ζεηξά (ζειίδεο 52-53) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο ξσηάεη ηνπο καζεηέο πνην είλαη ην θνκκάηη πνπ επαλαιακβάλεηαη ζηα δύν ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα. Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ ηα επαλαιακβαλόκελα ηκήκαηα ηνπ ζρεδίνπ θαη

10 λα ηα αξηζκήζνπλ. Έπεηηα κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ νη ίδηνη ζε ραξηί παξόκνηα ζρέδηα κε ηκήκαηα πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη λα ηα ρξσκαηίζνπλ αλάινγα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηα αλαπαξαγάγνπλ. Κεθάιαην 51 ν : Αλαγλσξίδσ ηηο θάζεηεο επζείεο. Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο (ζειίδεο 60-61) θαη Κεθάιαην 52 ν : Αλαγλσξίδσ ηηο παξάιιειεο επζείεο. Τα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο (ζειίδεο 62-63) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην ζρέδην ηνπ καηάλδξνπ θαη νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ πνηεο επζείεο είλαη θάζεηεο θαη πνηεο παξάιιειεο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. Γ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 3 ε : Αξηζκνί κέρξη ην Οη ηέζζεξηο πξάμεηο Υαξάμεηο, νξζέο γωλίεο Κεθάιαην 16 ν : Φαξάμεηο κε δηαβήηε θαη ράξαθα. Οξζέο γσλίεο (ζειίδεο 46-47) Γξαζηεξηόηεηα: Παξαηεξώληαο ην ζρήκα ηνπ καηάλδξνπ θαη ησλ ξόκβσλ, νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ όιεο ηηο θάζεηεο θαη παξάιιειεο επζείεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ γλώκνλα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο νξζέο γσλίεο (θάζεηεο επζείεο) θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. Δλόηεηα 7 ε : Αξηζκνί κέρξη ην Μέηξεζε κάδαο Πάδι, πιαθόζηξωηα, κωζαϊθά, ζπκκεηξία Κεθάιαην 42 ν : Πάδι, πιαθόζηξσηα θαη κσζατθά (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα δύν ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ πσο κπνξνύλ λα γίλνπλ κσζατθά, όπσο γηα παξάδεηγκα λα γεκίζνπλ γηα λα κελ έρνπλ θελά. ρεδηάδνπλ ζε ραξηί ή ζην πξόγξακκα ηεο δσγξαθηθήο ηα κσζατθά. ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ γεσκεηξηθά κνηίβα θαη κσζατθά. Κεθάιαην 43 ν : Η ζπκκεηξία (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο βξίζθνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ζην ζρήκα ησλ ξόκβσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαζθεπάδνπλ ην ζπκκεηξηθό ζρέδην θαη ησλ δύν ζρεκάησλ (καίαλδξνο θαη ξόκβνη) κε βάζε νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ηα ζρεδηάζνπλ.

11 Δλόηεηα 8 ε : Πνιιαπιαζηαζκνί θαη δηαηξέζεηο Μνηίβα Μέηξεζε ρξόλνπ θαη επηθάλεηαο Κεθάιαην 48 ν : Μνηίβα (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα κνηίβα πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηα δύν ζρήκαηα θαη πξνζπαζνύλ λα βξνπλ παξόκνηα κνηίβα ζηε θύζε θαη ζην επξύηεξό ηνπο πεξηβάιινλ. ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αλαιύνπλ ζε επηκέξνπο ζηνηρεία ηα γεσκεηξηθά κνηίβα. Γ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Κεθάιαην 5 ν : Μαζαίλσ γηα ηα πνιύγσλα. Γεσκεηξία θαη δσγξαθηθή (ζειίδεο 16-17) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο ή νη καζεηέο κεηαθηλνύλ ηνλ νιηζζεηή ώζηε λα παξαηεξήζνπλ ηα πνιύγσλα, από ην πεληάγσλν κέρξη ην πνιύγσλν πνπ έρεη 180 πιεπξέο. Από έλα ζεκείν θαη κεηά όκσο, όζν απμάλνληαη νη πιεπξέο, ην ζρήκα αξρίδεη λα κνηάδεη κε θύθιν. Μπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε όκσο όηη δελ είλαη θύθινο αλ απμήζνπκε ην κέγεζνο ηεο πιεπξάο γηα λα θαίλεηαη όηη εζηηάδνπκε θαη όηη πεγαίλνπκε πην θνληά. ηόρνο: Να παξαηεξήζνπλ ηα θαλνληθά πνιύγσλα, λα ηα επεμεξγαζηνύλ θαη λα εληνπίζνπλ ηηο δηαθνξέο ηνπο απ ηα κε θαλνληθά πνιύγσλα. Κεθάιαην 27 ν : Γλσξίδσ ηηο παξάιιειεο θαη ηηο ηεκλόκελεο επζείεο. Η Σηέιια θηηάρλεη ζθίηζα (ζειίδεο 70-71) θαη Κεθάιαην 28 ν : Σρεδηάδσ θάζεηεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Τα παηδηά ζρεδηάδνπλ (ζειίδεο 72-73) θαη Κεθάιαην 29 ν : Σρεδηάδσ παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Σρέδηα ζηνλ πίλαθα (ζειίδεο 74-75) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα δύν ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο παξάιιειεο θαη ηηο θάζεηεο επζείεο. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπλ ζε ραξηί έλα δηθό ηνπο γεσκεηξηθό κνηίβν, ζην νπνίν λα δίλεηαη έκθαζε ζηηο παξάιιειεο θαη ζηηο θάζεηεο επζείεο. ηόρνο: Να εληνπίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο θαη λα κπνξέζνπλ λα ηηο ζρεδηάζνπλ θαη νη ίδηνη. Κεθάιαην 34 ν : Δπεμεξγάδνκαη ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. Σπκκεηξία ζηνπο πνιηηηζκνύο (ζειίδεο 84-85) Γξαζηεξηόηεηα: Παξαηεξώληαο ηα κνηίβα ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα ίδηα κνηίβα νξηδόληηα ή θάζεηα ζπκκεηξηθά πξνο ηα αξρηθά. ηόρνο: Να εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάζνπλ ην ζπκκεηξηθό ελόο ζρεδίνπ κε νξηδόληηνπο ή θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. Κεθάιαην 55 ν : Μνηίβα. Αλαθαιύπηνπκε ηνλ θαλόλα (ζειίδεο )

12 Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα εληνπίζνπλ πνην θνκκάηη επαλαιακβάλεηαη ζηα δύν ζρέδηα θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλερίζνπλ ην ζρέδην δίλνληαο ζηε ρειώλα ηηο θαηάιιειεο εληνιέο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα θαη λα θαηαθέξνπλ λα ηα ζπλερίζνπλ. Δ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 3 ε Κεθάιαην 16 ν : Κιαζκαηηθέο κνλάδεο. Καηαζθεπέο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 46-47) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαζπάζνπλ ηνπο ξόκβνπο θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη απνηεινύληαη από ηξίγσλα ή από κηθξόηεξνπο ξόκβνπο. ηόρνο: Να αλαιύζνπλ έλα ζρέδην ζε επηκέξνπο κηθξόηεξα ζρήκαηα. Κεθάιαην 45 ν : Γηαρείξηζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ Σπκκεηξία. Φαξηνδηπισηηθή (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπηζηώζνπλ αλ ηα ζρέδηα κε ηα γεσκεηξηθά κνηίβα είλαη ζπκκεηξηθά θαη αλ έρνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. Χο απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα αληηιεθζνύλ όηη ν καίαλδξνο δελ είλαη ζπκκεηξηθόο ελώ ην ζρήκα ησλ ξόκβσλ έρεη δύν άμνλεο ζπκκεηξίαο. ηόρνο: Να εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ησλ ζρεδίσλ. Δλόηεηα 8 ε Κεθάιαην 50 ν : Σκίθξπλζε Μεγέζπλζε. Γεσγξαθία θαη καζεκαηηθά (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Με βάζε ην αξρηθό ζρήκα νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ηηο εληνιέο πνπ δίλνπκε ζηε ρειώλα ώζηε λα ζρεκαηηζηεί ν καίαλδξνο ή ην ζρήκα ησλ ξόκβσλ κε ηηο δηπιάζηεο ή ηηο κηζέο δηαζηάζεηο απ ηα αξρηθά ζρήκαηα. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ όηη ην κέγεζνο ηεο γσλίαο δελ αιιάδεη. ηόρνο: Να κεγεζύλνπλ θαη λα ζκηθξύλνπλ ηα ζρέδηα. ΣΤ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 5 ε : Μεηξήζεηο Μνηίβα Κεθάιαην 49 ν : Πόζν καθξηά είπεο; (Μεηξώ ην κήθνο) (ζειίδεο )

13 Γξαζηεξηόηεηα: Βιέπνληαο ηελ απνηύπσζε ηνπ καηάλδξνπ ζηνλ θακβά ηνπ Υεισλόθνζκνπ, νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαπαξαγάγνπλ ην ππόινηπν ζρέδην ηνπ καηάλδξνπ είηε ζηνλ Υεισλόθνζκν είηε ζε ραξηί. Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα κεηξήζνπλ ηελ θάζε γξακκή ηνπ καηάλδξνπ ώζηε λα απνηππώζνπλ ζσζηά ηηο δηαζηάζεηο ηνπ. ηόρνο: Να εθαξκόζνπλ ηε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ εθαηνζηνύ γηα λα κεηξήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ καηάλδξνπ. Κεθάιαην 53 ν : Ωξαίν ζρέδην! (Γεσκεηξηθά κνηίβα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Βιέπνληαο ηα δύν ζρέδηα νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ παξαηεξώληαο ηα λα αληηιεθζνύλ πνην θνκκάηη ηνπ ζρεδίνπ επαλαιακβάλεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ην ζπλερίζνπλ ρξεζηκνπνηώληαο είηε ην Υεισλόθνζκν είηε απνηππώλνληαο ην ζρέδην ζε ραξηί. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά κνηίβα πνπ απνηεινύλ έλα ζύλζεην ζρέδην θαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αθνινπζία ηνπ ζρεδίνπ επαλαιακβάλνληαο ην κνηίβν ηνπ. Δλόηεηα 6 ε : Γεωκεηξία Κεθάιαην 56 ν : Τα ζρήκαηα ηνπ θόζκνπ! (Γεσκεηξηθά ζρήκαηα Πνιύγσλα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ην ζρήκα ηνπ ξόκβνπ σο γεσκεηξηθό κνηίβν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ, όηη ν θάζε ξόκβνο απνηειείηαη από ηξίγσλα θαη όηη ην ζρέδην κπνξεί λα γίλεη ζρεδηάδνληαο κηα πάλσ ζεηξά θαη κηα θάησ ζεηξά ηξηγώλσλ ρσξίο ηε βάζε ηνπο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηνλ ξόκβν (ή θαη ην ηξίγσλν) σο ην ζρήκα πνπ επαλαιακβάλεηαη ζην ζρέδην. Κεθάιαην 59 ν : Έρσ κεγάια ζρέδηα! (Μεγεζύλσ κηθξαίλσ ζρήκαηα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο αθνύ επεμεξγαζηνύλ ην ζρέδην ηνπ καηάλδξνπ θαη ηνλ ξόκβσλ θαη κεηξήζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, ζα ζρεδηάζνπλ ζηνλ Υεισλόθνζκν έλαλ καίαλδξν θαη έλα ζρέδην ξόκβσλ κε δηπιάζηεο δηαζηάζεηο από ηα αξρηθά. ηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ηξηπιαζηάζνπλ, ηεηξαπιαζηάζνπλ ή ππνδηπιαζηάζνπλ ην ζρήκα. ηόρνο: Να ζρεδηάζνπλ ζρήκαηα δηπιαζηάδνληαο, ηξηπιαζηάδνληαο ή ππνδηπιαζηάδνληαο ην αξρηθό ηνπο ζρήκα ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κεγέζπλζεο θαη ζκίθξπλζεο. Κεθάιαην 60 ν : Αληαλαθιάζεηο (Αμνληθή ζπκκεηξία) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα αλαξσηεζνύλ αλ ν καίαλδξνο είλαη ζπκκεηξηθόο. Ζ ζσζηή απάληεζε είλαη όρη. ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπλ ην ζρήκα κε ηνπο δύν ξόκβνπο γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ είλαη ζπκκεηξηθό. Απηό πνπ ζα δηαπηζηώζνπλ είλαη όηη νη δύν ξόκβνη είλαη ζπκκεηξηθνί είηε ζε έλαλ θάζεην άμνλα ζπκκεηξίαο πνπ πεξλά από ην ζεκείν πνπ εθάπηνληαη είηε ζε έλαλ νξηδόληην άμνλα ζπκκεηξίαο πνπ πεξλά από ην κέζν θάζε ξόκβνπ. Έπεηηα κπνξνύλ λα νξίζνπλ έλαλ θάζεην θαη έλαλ νξηδόληην άμνλα

14 ζπκκεηξίαο εθηόο ηνπ ζρήκαηνο θαη λα ζρεδηάζνπλ ην ζπκκεηξηθό ζρέδην ησλ ζρεκάησλ κε θάζεηε θαη νξηδόληηα ζπκκεηξία αληίζηνηρα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ πνηα ζρήκαηα θαινύληαη ζπκκεηξηθά θαη λα ζρεδηάζνπλ νξηδόληηα θαη θάζεηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα σο πξνο ην αξρηθό ζρέδην. ΠΟΡΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΟΝ ΚΤΚΛΟ ΜΔΩ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΓΩΝΩΝ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 1 ε : Οη αξηζκνί κέρξη ην 5 Υώξνο θαη ζρήκαηα Κεθάιαην 2 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 14-15) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο κεηαθηλεί ηνλ νιηζζεηή θαη ξσηάεη ηνπο καζεηέο αλ γλσξίδνπλ θάπνην από ηα ζρήκαηα πνπ ζρεδηάδεη ε ρειώλα. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα νλνκάζνπλ ηα ζρήκαηα θαη λα παξαηεξήζνπλ γύξσ ηνπο, ζηελ ηάμε ή ζην ππόινηπν πεξηβάιινλ παξόκνηα ζρήκαηα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζρήκαηα. Δλόηεηα 2 ε : Πξόζζεζε θαη αλάιπζε αξηζκώλ κέρξη ην 5 Κεθάιαην 9 ν : Σύγθξηζε κεγεζώλ Οξνινγία (ζειίδεο 30-31) Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο ν δάζθαινο ελαιιάζζεη ηα ζρήκαηα κεηαθηλώληαο ηνπο νιηζζεηέο, νη καζεηέο δηαηππώλνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ην πνην ζρήκα θαίλεηαη κεγαιύηεξν απ ηα ππόινηπα θαη πνην θαίλεηαη κηθξόηεξν. ηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ηα κεγέζε ησλ ζρεκάησλ. Δλόηεηα 4 ε : Αθαίξεζε Υάξαμε γξακκώλ Μνηίβα Κεθάιαην 26 ν : Φάξαμε γξακκώλ (ζειίδεο 66-67) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα παξαηεξνύλ αξρηθά ηα ζρήκαηα ζηνλ Υεισλόθνζκν θαη κεηά ζα πξνζπαζνύλ λα θηηάμνπλ ην ίδην ζρήκα ζε ραξηί κε θνπθθίδεο, ελώλνληαο ηεο. ηόρνο: Να εμαζθεζνύλ κε ηνλ ράξαθα ζην λα ζρεκαηίδνπλ γξακκέο θαη ζρήκαηα. Δλόηεηα 6 ε : Μνλάδεο θαη δεθάδεο Γεωκεηξηθά ζρήκαηα Υξόλνο Κεθάιαην 40 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 28-29) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηα ζρήκαηα ζηνλ θακβά θαζώο ν δάζθαινο ελαιιάζζεη ηνπο νιηζζεηέο θαη ζρεκαηίδεη ηα ζρήκαηα. Οη καζεηέο

15 πξνζπαζνύλ λα ζπζρεηίζνπλ ην θάζε ζρήκα κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη έπεηηα δσγξαθίδνπλ αληηθείκελα κε ζρήκαηα ή θαηαζθεπάδνπλ έλα θνιιάδ ζρεκάησλ. ηόρνο: Να εμνηθεησζνύλ κε ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα κπνξνύλ λα ηα ρξεζηκνπνηνύλ. Δλόηεηα 7 ε : Υαξάμεηο θαη πάδι Πξόζζεζε θαη αθαίξεζε Η ππέξβαζε ηεο δεθάδαο Κεθάιαην 45 ν : Φαξάμεηο, πάδι θαη κσζατθά (ζειίδεο 38-39) Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο ν δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηα ζρήκαηα, απηνί πξνζπαζνύλ λα αλαγλσξίζνπλ αλ θάπνην από ηα ζρήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ζην ηάγθξακ θαη πόζεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη. ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζρήκαηα ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. Β ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 1 ε Κεθάιαην 8 ν : Αλαθαιύπησ ηε ζπκκεηξία γύξσ κνπ. Σην εξγαζηήξη δσγξαθηθήο (ζειίδεο 26-27) Γξαζηεξηόηεηα: Αθνύ παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο θάζε ζρήκα μερσξηζηά ζηνλ θακβά ηεο ρειώλαο, ζρεδηάδνπλ ηα πην εύθνια ζρήκαηα ζε ραξηί, ηα θόβνπλ γύξσ γύξσ θαη ηα δηπιώλνπλ γηα λα δηαπηζηώζνπλ αλ είλαη ζπκκεηξηθά ή όρη. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ πνηα από ηα ζρήκαηα είλαη ζπκκεηξηθά. Δλόηεηα 2 ε Κεθάιαην 13 ν : Γλσξίδσ θαιύηεξα ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά. Ταθηνπνηνύκε ηα πξντόληα (ζειίδεο 38-39) θαη Κεθάιαην 14 ν : Φηηάρλσ γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Σρεδηάδνπκε παξηέξηα (ζειίδεο 40-41) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο κε ηελ θίλεζε ηνπ νιηζζεηή ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη νη καζεηέο αθνύ ηα αλαγλσξίζνπλ πξνζπαζνύλ λα βξνπλ αληηθείκελα από ηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ ηνπο κνηάδνπλ. ηε ζπλέρεηα ζρεδηάδνπλ θαη νη ίδηνη ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ κπνξνύλ. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Κεθάιαην 15 ν : Μεηξώ επζύγξακκα ηκήκαηα. Φηηάρλνπκε θνξλίδεο (ζειίδεο 42-43) Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο νη καζεηέο παξαηεξνύλ ζηνλ Υεισλόθνζκν ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πξνζπαζνύλ λα δηαπηζηώζνπλ πνην απ απηά είλαη

16 κεγαιύηεξν, πνην είλαη ην κηθξόηεξν θαη πνην έρεη πεξηζζόηεξεο πιεπξέο. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζνύλ λα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θάζε ζρήκαηνο. ηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ηα ζρήκαηα σο πξνο ην κέγεζνο θαη λα ππνινγίδνπλ ηελ πεξίκεηξό ηνπο. Δλόηεηα 9 ε Κεθάιαην 51 ν : Αλαγλσξίδσ ηηο θάζεηεο επζείεο. Ο ράξηεο ηεο γεηηνληάο (ζειίδεο 60-61) θαη Κεθάιαην 52 ν : Αλαγλσξίδσ ηηο παξάιιειεο επζείεο. Τα ζήκαηα ηεο ηξνραίαο (ζειίδεο 62-63) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ην ηεηξάγσλν θαη ηνπο ξσηάεη πνηεο γξακκέο είλαη θάζεηεο θαη πνηεο παξάιιειεο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ θάζεηεο επζείεο κε ηε βνήζεηα ηεο γσλίαο ηνπ ηξηγσληθνύ ράξαθα θαη παξάιιειεο κε ηηο δύν πιεπξέο ηνπ θαλνληθνύ ράξαθα. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο. Γ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 1 ε : Αξηζκνί κέρξη ην Οη ηέζζεξηο πξάμεηο Γεωκεηξηθά ζρήκαηα Κεθάιαην 3 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζηεξεά ζώκαηα (ζειίδεο 16-17) Γξαζηεξηόηεηα: Ο δάζθαινο δείρλεη ζηνπο καζεηέο ηα ζρήκαηα κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή γηα λα ηα αλαγλσξίζνπλ. Οη καζεηέο ηα νλνκάδνπλ, βξίζθνπλ παξόκνηα αληηθείκελα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη εληνπίδνπλ ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα εληνπίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δλόηεηα 3 ε : Αξηζκνί κέρξη ην Οη ηέζζεξηο πξάμεηο Υαξάμεηο, νξζέο γωλίεο Κεθάιαην 16 ν : Φαξάμεηο κε δηαβήηε θαη ράξαθα. Οξζέο γσλίεο (ζειίδεο 46-47) Γξαζηεξηόηεηα: Με αθνξκή ηνλ θύθιν πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε ρειώλα, νη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα ζρεδηάζνπλ κε ηνλ δηαβήηε ηνλ δηθό ηνπο θύθιν. Αθόκε, παξαηεξώληαο ηα ππόινηπα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πξνζπαζνύλ λα εληνπίζνπλ πνηεο γξακκέο είλαη θάζεηεο (ζην ηεηξάγσλν θπξίσο), πνηεο ζα κπνξνύζαλ, αλ ζπλερηδόηαλ ε γξακκή, λα είλαη θάζεηεο θαη πνηεο είλαη παξάιιειεο. ηόρνο: Να κάζνπλ λα θαηαζθεπάδνπλ ηνλ θύθιν θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο.

17 Κεθάιαην 43 ν : Η ζπκκεηξία (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ όζνπο πεξηζζόηεξνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο κπνξνύλ γηα θάζε ζρήκα. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαζθεπάζνπλ ζπκκεηξηθά ζρήκαηα ησλ αξρηθώλ ζρεκάησλ κε βάζε νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα θαη λα θαηαζθεπάζνπλ ζπκκεηξηθά ζρήκαηα κε βάζε νξηδόληηνπο θαη θάζεηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο. Γ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Κεθάιαην 27 ν : Γλσξίδσ ηηο παξάιιειεο θαη ηηο ηεκλόκελεο επζείεο. Η Σηέιια θηηάρλεη ζθίηζα (ζειίδεο 70-71) θαη Κεθάιαην 28 ν : Σρεδηάδσ θάζεηεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Τα παηδηά ζρεδηάδνπλ (ζειίδεο 72-73) θαη Κεθάιαην 29 ν : Σρεδηάδσ παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. Σρέδηα ζηνλ πίλαθα (ζειίδεο 74-75) Γξαζηεξηόηεηα: Μεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ εληνπίδνπλ ζε θάζε ζρήκα ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο επζείεο θαη έπεηηα ζρεδηάδνπλ ζε ραξηί ηα ζρήκαηα ηνλίδνληαο ηηο θάζεηεο θαη ηηο παξάιιειεο κεηαμύ ηνπο επζείεο. ηόρνο: Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα ζρεδηάδνπλ θάζεηεο θαη παξάιιειεο επζείεο. Κεθάιαην 30 ν : Γηαθξίλσ ην πεξίγξακκα από ηελ επηθάλεηα. Ο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ηεο ηάμεο. (ζειίδεο 76-77) θαη Κεθάιαην 31 ν : Μεηξώ ηελ επηθάλεηα, βξίζθσ ην εκβαδόλ. Υπνινγίδνπκε ην εκβαδόλ. (ζειίδεο 78-79) θαη Κεθάιαην 33 ν : Υπνινγίδσ πεξηκέηξνπο θαη εκβαδά. Δξγαδόκαζηε κε επίπεδα ζρήκαηα (ζειίδεο 82-83) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο παξαηεξώληαο ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηνπ Υεισλόθνζκνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαλνήζνπλ πνηα ζηνηρεία ηνπ ζρήκαηνο ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα βξνύκε ηελ πεξίκεηξν (άζξνηζκα κήθνπο όισλ ησλ πιεπξώλ) θαη πνηα ζηνηρεία γηα λα βξνύκε ην εκβαδό (βάζε, ύςνο). ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ππνινγίζνπλ ηα εκβαδά ησλ ζρεκάησλ. ηόρνο: Να δηαθξίλνπλ ηηο έλλνηεο πεξίκεηξνο-εκβαδό θαη λα κπνξνύλ λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδό. Κεθάιαην 34 ν : Δπεμεξγάδνκαη ζπκκεηξηθά ζρήκαηα. Σπκκεηξία ζηνπο πνιηηηζκνύο (ζειίδεο 84-85) Γξαζηεξηόηεηα: Παξαηεξώληαο ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα νη καζεηέο ζα εληνπίζνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ηνπο θαη έπεηηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζρεδηάζνπλ ζρήκαηα νξηδόληηα ή θάζεηα ζπκκεηξηθά πξνο ηα αξρηθά. ηόρνο: Να βξνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο θαη λα κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ κε βάζε ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο.

18 Κεθάιαην 52 ν : Μαζαίλσ γηα ηα ζηεξεά ζώκαηα. Τν δσκάηην ηνπ Πέηξνπ (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 53 ν : Καηαζθεπάδσ ζηεξεά. Άρξεζηα θνπηηά αιιάδνπλ όςε (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ πνηα από απηά ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ην αλάπηπγκα ελόο γεσκεηξηθνύ ζηεξενύ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ίδην ην γεσκεηξηθό ζηεξεό. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ από πνηα ζρήκαηα απνηεινύληαη ηα γεσκεηξηθά ζηεξεά. Δ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 3 ε Κεθάιαην 16 ν : Κιαζκαηηθέο κνλάδεο. Καηαζθεπέο κε γεσκεηξηθά ζρήκαηα (ζειίδεο 46-47) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κπνξνύλ κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή λα επεμεξγαζηνύλ θάζε ζρήκα, λα παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ από πνηα άιια επηκέξνπο ζρήκαηα κπνξεί λα απνηειείηαη. ηόρνο: Να αλαιύζνπλ ηα ζρήκαηα ζε επηκέξνπο ζρήκαηα. Δλόηεηα 4 ε Κεθάιαην 24 ν : Γεσκεηξηθά ζρήκαηα πεξίκεηξνο. Καξέηα θαξέηα (ζειίδεο 66-67) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο βιέπνληαο ηα ζρήκαηα ζηνλ θακβά ηνπ Υεισλόθνζκνπ ζα ππνινγίζνπλ ηελ πεξίκεηξν ηνπ θάζε ζρήκαηνο θαη ζην ηέινο ζα δηαηππώζνπλ θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ην πόζν απμάλεηαη ε πεξίκεηξνο όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ πιεπξώλ. ηόρνο: Να κάζνπλ πσο ππνινγίδεηαη ε πεξίκεηξνο ησλ ζρεκάησλ. Δλόηεηα 5 ε Κεθάιαην 33 ν : Πξνβιήκαηα γεσκεηξίαο (α). Οη ραξηαεηνί (ζειίδεο 86-87) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ δηαζπώληαο ηα αξρηθά ζε επηκέξνπο ζρήκαηα θαη αζξνίδνληαο ην εκβαδό ηνπο. ηε ζπλέρεηα ζα πξνζπαζήζνπλ αιιάδνληαο ην κέγεζνο ηεο πιεπξάο ησλ ζρεκάησλ λα δηακνξθώζνπλ ηα ζρήκαηα ώζηε λα έρνπλ όια πεξίπνπ ην ίδην εκβαδό. ηόρνο: Να ππνινγίζνπλ ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ κεηά από δηάζπαζε ζε επηκέξνπο ηκήκαηα. Δλόηεηα 7 ε

19 Κεθάιαην 41 ν : Δίδε γσληώλ. Οη βεληάιηεο (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 42 ν : Δίδε ηξηγώλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο. Δπίζθεςε ζηελ έθζεζε (α) (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 43 ν : Δίδε ηξηγώλσλ σο πξνο ηηο γσλίεο. Δπίζθεςε ζηελ έθζεζε (β) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Καζώο κεηαθηλνύλ ηνλ νιηζζεηή νη καζεηέο ζα ζπγθξίλνπλ ην θαηά πόζν αιιάδεη ε γσλία θαηά ηε κεηάβαζε από ην έλα ζρήκα ζην άιιν. Αθόκε, ζα δηαπηζηώζνπλ όηη ζην ηξίγσλν ε γσλία είλαη νμεία, ζην ηεηξάγσλν νξζή θαη ζηα θαλνληθά πνιύγσλα ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηηο δύν δηαδνρηθέο πιεπξέο είλαη ακβιεία. ηόρνο: Να ζπγθξίλνπλ ηηο γσλίεο ησλ ζρεκάησλ. Κεθάιαην 45 ν : Γηαρείξηζε γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ Σπκκεηξία. Φαξηνδηπισηηθή (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ αλ ηα ζρήκαηα είλαη ζπκκεηξηθά θαη αλ έρνπλ πεξηζζόηεξνπο από έλαλ άμνλεο ζπκκεηξίαο. ηόρνο: Να βξνπλ ηνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο ησλ ζρεκάησλ. Δλόηεηα 8 ε Κεθάιαην 50 ν : Σκίθξπλζε Μεγέζπλζε. Γεσγξαθία θαη καζεκαηηθά (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα δηπιαζηάζνπλ ή ζα ππνδηπιαζηάζνπλ ζηνλ κεηαβνιέα ην κέγεζνο ησλ πιεπξώλ ησλ ζρεκάησλ θαη ζα παξαηεξήζνπλ ηηο αιιαγέο. ηόρνο: Να κεγεζύλνπλ θαη λα ζκηθξύλνπλ ηα ζρήκαηα. Δλόηεηα 9 ε Κεθάιαην 53 ν : Ο θύθινο. Φηηάρλνπκε θύθινπο (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπηζηώζνπλ ζύκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κεηαβνιέα ην πώο έρεη θαηαζθεπαζηεί ν θύθινο. Θα θαηαλνήζνπλ όηη ε ρειώλα ζηξίβεη 1 ν θάζε θνξά θαη όηη ην ζρήκα έρεη 360 πιεπξέο θαη ε θάζε ηνπ γσλία είλαη 359 ν. ηόρνο: Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ θύθινπ. ΣΤ ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Δλόηεηα 2 ε : Δμηζώζεηο Κεθάιαην 25 ν : Η εμεξεύλεζε ηνπ αγλώζηνπ! (Η έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο) (ζειίδεο 61-62) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή ζα πξνζπαζήζνπλ λα βξίζθνπλ θάζε θνξά ην κέγεζνο ηεο γσλίαο ζε κνίξεο θάζε ζρήκαηνο,

20 δηαηξώληαο ην 360 (κνίξεο) κε ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ηνπ ζρήκαηνο. Θα δηαπηζηώζνπλ όηη ε κεηαβιεηή 360 είλαη ζηαζεξή, ελώ ην κέγεζνο ηεο γσλίαο κεηώλεηαη όζν απμάλεηαη ην πιήζνο ησλ πιεπξώλ. Απηό πνπ πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ αξρηθά νη καζεηέο γηα λα πξνρσξήζνπλ είλαη όηη ε κεηαβιεηήο ηεο γσλίαο ζηνλ κεηαβνιέα αθνξά ηελ εμσηεξηθή γσλία ηνπ ζρήκαηνο θαη όρη ηελ εζσηεξηθή. ηόρνο: Να ειέγμνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο πάλσ ζηα ζρήκαηα θαη λα δηαπηζηώζνπλ ηε ζρέζε ηεο κε ηα ππόινηπα ζηνηρεία ησλ ζρεκάησλ (γσλία, αξηζκόο πιεπξώλ). Δλόηεηα 3 ε : Λόγνη Αλαινγίεο Κεθάιαην 36 ν : Μαδί δελ θάλνπκε θαη ρώξηα δελ κπνξνύκε! (Αληηζηξόθσο αλάινγα ή αληίζηξνθα πνζά) (ζειίδεο 87-88) Γξαζηεξηόηεηα: Μεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ πνηα πνζά (κεηαβιεηέο) ηνπ θάζε ζρήκαηνο είλαη αληηζηξόθσο αλάινγα θαη λα δηαηππώζνπλ ηνλ θαλόλα όηη όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ πιεπξώλ θαη ησλ γσληώλ, κεηώλεηαη ην κέγεζνο ηεο γσλίαο θαη αληίζηξνθα. ηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ έλαλ πίλαθα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκώλ ησλ πιεπξώλ θαη ησλ γσληώλ (πνπ είλαη ν ίδηνο) ζε αληίζεζε κε ην κέγεζνο ηεο γσλίαο ζε κνίξεο. ηόρνο: Καηαλόεζε ησλ αληίζηξνθσλ πνζώλ κέζσ ησλ γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ. Δλόηεηα 4 ε : πιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλωλ Κεθάιαην 45 ν : Αμίδεη όζν ρίιηεο ιέμεηο (Απεηθνλίδσ δεδνκέλα κε ξαβδόγξακκα ή εηθνλόγξακκα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθό ηνπο ξαβδόγξακκα, γξάθεκα ή πίλαθα δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο σο ζηνηρεία ηνλ αξηζκό ησλ πιεπξώλ ή γσληώλ θάζε ζρήκαηνο θαη ην κέγεζνο ησλ γσληώλ ζε κνίξεο. ηόρνο: Να κπνξέζνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ξαβδνγξάκκαηα, γξαθήκαηα ή πίλαθεο δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ νη ίδηνη πξέπεη λα εληνπίζνπλ. Δλόηεηα 6 ε : Γεωκεηξία Κεθάιαην 56 ν : Τα ζρήκαηα ηνπ θόζκνπ! (Γεσκεηξηθά ζρήκαηα Πνιύγσλα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα νλνκάζνπλ ην ζρήκα πνπ θάζε θνξά εκθαλίδεηαη, λα ην πεξηγξάςνπλ, λα παξαηεξήζνπλ ηηο ηδηόηεηέο ηνπ θαη λα ην ζπγθξίλνπλ κε ηα ππόινηπα ζρήκαηα σο πξνο ηηο πιεπξέο, ηηο γσλίεο θαη ην κέγεζνο. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ηηο ηδηόηεηέο ηνπο. Κεθάιαην 57 ν : Μεγάιε α γσλία ζηηο γσλίεο! (Γσλίεο) (ζειίδεο ) θαη

21 Κεθάιαην 58 ν : Σπλάληεζε θνξπθήο! (Σρεδηάδσ γσλίεο) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Με ηελ κεηαθίλεζε ηνπ νιηζζεηή νη καζεηέο ζα εμεηάζνπλ ην κέγεζνο ησλ γσληώλ θάζε ζρήκαηνο, ζα ππνινγίζνπλ ην άζξνηζκά ηνπο θαη ηηο εμσηεξηθέο γσλίεο θαη ζα παξαηεξήζνπλ ηελ αιιαγή ησλ γσληώλ όζν πξνρσξάκε από ην έλα ζρήκα ζην άιιν. Δίλαη ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο όηη ζηνλ κεηαβνιέα ε κεηαβιεηή γσλία αλαπαξηζηά ηελ εμσηεξηθή γσλία ησλ ζρεκάησλ θαη όρη ηελ εζσηεξηθή. ηόρνο: Να ππνινγίζνπλ, λα αζξνίζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο γσλίεο ησλ ζρεκάησλ. Κεθάιαην 59 ν : Έρσ κεγάια ζρέδηα! (Μεγεζύλσ κηθξαίλσ ζρήκαηα) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Οη καζεηέο κπνξνύλ κεηαθηλώληαο ηνλ νιηζζεηή λα κεγαιώζνπλ ή λα κηθξύλνπλ ην κέγεζνο θάζε πιεπξάο. Έηζη, κπνξνύλ λα ππνινγίζνπλ θαηά πόζν κεγεζύλεηαη ή ζκηθξαίλεη έλα ζρήκα. εκαληηθό είλαη λα αλαγλσξίζνπλ όηη όζν θη αλ κεγεζύλνπκε ή ζκηθξύλνπκε ην ζρήκα, νη γσλίεο ζα παξακείλνπλ ίδηεο. ηόρνο: Να θαηαλνήζνπλ πώο κεγεζύλνπκε θαη πώο ζκηθξαίλνπκε έλα ζρήκα. Κεθάιαην 60 ν : Αληαλαθιάζεηο (Αμνληθή ζπκκεηξία) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Δλαιιάζζνληαο ηα ζρήκαηα ζα πξνζπαζήζνπλ λα δηαπηζηώζνπλ πνηα από απηά είλαη ζπκκεηξηθά θαη πόζνπο άμνλεο ζπκκεηξίαο κπνξνύλ λα έρνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ζρεδηάζνπλ ηα ζπκκεηξηθά ησλ ζρεκάησλ κε θάζεηε, νξηδόληηα θαη δηαγώληα αμνληθή ζπκκεηξία. ηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ πνηα ζρήκαηα έρνπλ εζσηεξηθό άμνλα ζπκκεηξίαο θαη λα ζρεδηάζνπλ ηα νξηδόληηα, θάζεηα θαη δηαγώληα ζπκκεηξηθά ζρήκαηα ησλ αξρηθώλ ζρεκάησλ. Κεθάιαην 61 ν : Καιύπησ, βάθσ, ζθεπάδσ (Μεηξώ επηθάλεηεο) (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 63 ν : Αδπλάηηζα! Μηζόο έκεηλα! (Βξίζθσ ην εκβαδό ηξηγώλνπ (ζειίδεο ) θαη Κεθάιαην 65 ν : Κόβσ θύθινπο! (Βξίζθσ ην εκβαδό θπθιηθνύ δίζθνπ) (ζειίδεο ) Γξαζηεξηόηεηα: Με βάζε ηνπο ηύπνπο ππνινγηζκνύ ηνπ εκβαδνύ νη καζεηέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδό ηνπ ηξηγώλνπ, ηνπ ηεηξαγώλνπ, ησλ θαλνληθώλ πνιπγώλσλ θαη ηνπ θύθινπ, πνπ απεηθνλίδνληαη ζην Υεισλόθνζκν εθόζνλ ηα ζηνηρεία ηεο πιεπξάο θαη ηεο γσλίαο είλαη δηαζέζηκα. ηόρνο: Να κάζνπλ λα ππνινγίδνπλ ην εκβαδό ησλ ζρεκάησλ ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη παξόιν πνπ νη πιεπξέο ησλ ζρεκάησλ είλαη ίζεο, ην εκβαδό ηνπο είλαη δηαθνξεηηθό. 6. ΔΠΙΛΟΓΟ

22 Ο Υεισλόθνζκνο θαίλεηαη όηη εληζρύεη θαηά πνιύ ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθώλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο γεσκεηξίαο, θαζώο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπαξαζηήζεη ηε γλώζε σο δξάζε, σο εηθόλα θαη σο ζύκβνια θαη λα δηνξζώζεη νπνηνδήπνηε ιάζνο έρεη γίλεη. Χο βνεζεηηθά θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία, νη κηθξόθνζκνη είλαη πνιύ ρξήζηκνη ζηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία δηόηη εκπινπηίδνπλ ην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη εηζάγνπλ ηηο Νέεο Σερλνινγίεο ζηελ εθπαίδεπζε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα καζεκαηηθά γίλνληαη πην πξνζηηά ζηνπο καζεηέο θαη καζαίλνληαη πην εύθνια, θαζώο ππάξρνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα εμάζθεζε ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα θαη πνηθίια πξνγξάκκαηα, ηα νπνία σο επί ην πιείζηνλ, εθηόο από ην λα εληζρύνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ καζεζηαθή ηνπο δηαδηθαζία, ηνπο δηαζθεδάδνπλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ΙΣΟΣΟΠΟΙ Βακβαθνύζε Ξ., Καξγησηάθεο Γ., Μπνκπνηίλνπ Α., αΐηεο Α. (), Μαζεκαηηθά Γ Γεκοηηθού. Αζήλα: ΟΔΓΒ Καθαδηάξεο Υ., Μπειίηζνπ Ν., ηεθαλίδεο Γ., Υξνλνπνύινπ Γ. (), Μαζεκαηηθά Δ Γεκοηηθού. Αζήλα: ΟΔΓΒ

23 Καινγεξία Δ., Κπλεγόο Υ., Φπράξεο Γ., Δκπιοσηίδοληας ηο Πρόγρακκα Σποσδώλ ηωλ Μαζεκαηηθώλ κέζω Γηδαθηηθού Στεδηαζκού βαζηζκέλοσ ζηε τρήζε Ψεθηαθώλ Δργαιείωλ Καξγησηάθεο Γ., Μαξαγθνύ Α., Μπειίηζνπ Ν., νθνύ Β. (), Μαζεκαηηθά Β Γεκοηηθού, Α θαη Β ηεύρνο. Αζήλα: ΟΔΓΒ Καζζώηε Ο., Κιηάπεο Π., Οηθνλόκνπ Θ. (), Μαζεκαηηθά Ση Γεκοηηθού. Αζήλα: ΟΔΓΒ Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Α., Καςάιεο Α., Πλεπκαηηθόο Γ. (), Μαζεκαηηθά Α Γεκοηηθού, Μαζεκαηηθά ηες Φύζες θαη ηες Εωής, Α θαη Β ηεύρνο. Αζήλα: ΟΔΓΒ Λεκνλίδεο Υ., Θενδώξνπ Δ., Νηθνιαλησλάθεο Κ., Παλαγάθνο Η., παλαθά Α. (), Μαζεκαηηθά Γ Γεκοηηθού, Μαζεκαηηθά ηεο Φύζεο θαη ηεο Εσήο. Αζήλα: ΟΔΓΒ https://compus.uowm.gr/tde177/document/mathhma_05_glwssa_programmatismou _Logo/Logo_-_xelwnokosmos.pdf https://compus.uowm.gr/tde177/document/mathhma_05_glwssa_programmatismou _Logo/Avakio_-_Egxeiridio_Xelwnokosmou.pdf

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ

ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΩΜΔΤΡΙΑ Β ΤΑΞΗ ΗΜΔΡΗΣΙΟΥ ΓΔΝΙΚΟΥ ΛΥΚΔΙΟΥ Γιδακηέα- Δξεηαζηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η, Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάθε Σ. θαη Σηδέξε Π. Κεθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο.

Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Παξνπζίαζε ινγηζκηθνύ Geogebra ζηνπο θαζεγεηέο. Κεθάλαιο εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος Λςκείος-Δπιλογήρ) Τν θεθάιαην, εθαπμογέρ οπιζμένος ολοκληπώμαηορ (Μαθημαηικά -Γ Δνιαίος

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5

Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Παραδείγμαηα Νέας έκδοζης με διαζηαζιολόγηζη καηαζκεσών από οπλιζμένο Σκσρόδεμα, Χάλσβα ή Ξύλο, ζύμθωνα με Εσρωκώδικες 2, 3 και 5 Copyright RUNET Software www.runet.gr 1 1. Παραδείγματα 1.1 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα