Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ"

Transcript

1 1 Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θπείρου Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ Ενότθτα 5: Αξιολόγηςη των Αναπτυξιακϊν Γλωςςικϊν Διαταραχϊν-2 Ευγενία Σόκθ

2 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΣΕΙ Ηπείρου Σμιμα Λογοκεραπείασ Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ Ενότητα 5: Αξιολόγθςθ των Αναπτυξιακϊν Γλωςςικϊν Διαταραχϊν-2. Ευγενία Σόκθ Επίκουρθ Κακθγιτρια Ιωάννινα, 2015

3 Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ, που υπόκειται ςε άλλου τφπου άδειασ χριςθσ, θ άδεια χριςθσ αναφζρεται ρθτϊσ. 3 3

4 4 Χρηματοδότηςη Σο ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη» και ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ. Σο ζργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο TEI Ηπείρου» ζχει χρθματοδοτιςει μόνο τθ αναδιαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα πλαίςια του εκπαιδευτικοφ ζργου του διδάςκοντα.

5 κοποί ενότητασ Κατανόθςθ τθσ μεκοδολογίασ και του τρόπου αξιολόγθςθσ των αναπτυξιακϊν γλωςςικϊν διαταραχϊν (ΑΓΔ). Αναφορά ςτθν ανταποκριςιμότθτα ςε κεραπευτικζσ τεχνικζσ και ςτθν ςχετιηόμενθ με αυτιν ορολογία. 5 5

6 Περιεχόμενα ενότητασ Μελζτθ Οφκαλμοκίνθςθσ & ΑΓΔ Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβθτιςμό 6 6

7 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ 7

8 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (1 από 23) Θ κατανόθςθ τθσ προςωρινισ δυναμικισ ςτθν επεξεργαςία προτάςεων από «γλωςςικά ικανοφσ» ενθλίκουσ ζχει διερευνθκεί αρκετά χρόνια πριν με τρζχουςεσ μετριςεισ, όπωσ ο χρόνοσ ανάγνωςθσ (Rayner, 1998). Μικρόσ αρικμόσ μελετϊν ζχει χρθςιμοποιιςει άλλεσ «τρζχουςεσ» μεκόδουσ για τθ διερεφνθςθ τθσ γλωςςικισ επεξεργαςίασ ςε παιδιά με γλωςςικά ελλείμματα (Montgomery, 2000, 2006; Nation & Snowling, 1998, 1999; Tyler & Marslen-Wilson, 1981). 8 8

9 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (2 από 23) Αυτό βαςίηεται ςε ερευνθτικι μελζτθ που περιγράφθκε αρχικά από τον Cooper (1974) και ειςιχκθ ςτθν ψυχογλωςςολογικι κοινότθτα από τουσ Tanenhaus, Spivey-Knowlton, Eberhard και Sedivy (1995). Θ λεπτομερισ αναςκόπθςθ ξεπερνάει τουσ ςτόχουσ του κεφαλαίου αυτοφ, αλλά οι αναγνϊςτεσ που ενδιαφζρονται παραπζμπονται ςτουσ Henderson και Ferreira (2004) για ενδελεχι μελζτθ και ςυηιτθςθ των κεμάτων, των κεωριϊν και των μεκόδων. 9 9

10 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (3 από 23) Οι Allopenna, Magnuson και Tanenhaus (1998) ηιτθςαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςε πείραμα να παρακολουκιςουν και να αλλθλεπιδράςουν με ςειρζσ αντικειμζνων που παρουςιάηονταν ςτθν οκόνθ υπολογιςτι. το μοντζλο cohort, για παράδειγμα (Marslen-Wilson, 1987), ο ιχοσ ζναρξθσ μιασ λζξθσ-ςτόχου ενεργοποιεί μια ομάδα άλλων λζξεων (τθν κοόρτθ) που ζχουν ίδιο ιχο ζναρξθσ και επομζνωσ αποτελοφν πικανοφσ ανταγωνιςτζσ για τθν αναγνϊριςθ τθσ λζξθσ-ςτόχου. 10 1

11 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (4 από 23) Αυτό υποδθλϊνει ότι οι ακροατζσ δεν λαμβάνουν υπόψθ τουσ μόνο τουσ ιχουσ ζναρξθσ των λζξεων, αλλά, αντίκετα, κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ τθσ ομιλίασ κα εμφανιςτοφν πολλαπλζσ ενεργοποιιςεισ προσ πολλζσ λζξεισ, ςφμφωνα με τα μοντζλα διαρκοφσ χαρτογράφθςθσ (McClelland & Elman, 1986). 11 1

12 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (5 από 23) Θ κατάλλθλθ ερμθνεία των δεδομζνων αυτϊν για τα μοντζλα λεξιλογικισ πρόςβαςθσ ςυνεχίηει να αποτελεί πεδίο διχογνωμίασ, με ολοζνα και περιςςότερα ευριματα από ςχετικά πειράματα να εμπλουτίηουν τθ γνϊςθ μασ ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα (Dahan & Gaskell, 2007; Dahan, Magnuson, Tanenhaus & Hogan, 2001). Θ μελζτθ των Allopenna, et al. (1998) εςτίαςε ςτον τρόπο που οι ακροατζσ χρθςιμοποιοφν φωνολογικζσ πλθροφορίεσ ςτθν ομιλία για να αναγνωρίςουν λζξεισ. 12 1

13 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (6 από 23) Οι Yee και Sedivy (2006) ηιτθςαν από ςυμμετζχον- τεσ να κοιτάξουν οπτικζσ διατάξεισ ςε μια οκόνθ υπολογιςτι, οι οποίεσ απεικόνιηαν τζςςερα αντικείμενα. Σαυτόχρονα, άκουγαν το όνομα ενόσ από τα αντικείμενα, ενϊ τουσ είχε δοκεί θ οδθγία να δείξουν ςτθν οκόνθ το αντικείμενο που ονομαηόταν. Για παράδειγμα, οι ςυμμετζχοντεσ άκουγαν τθ λζξθ lock *κλειδαριά+, ενϊ ζβλεπαν ζνα ςφνολο αντικειμζνων το οποίο περιελάμβανε τθν εικόνα μιασ κλειδαριάσ (lock), ενόσ κλειδιοφ (key), ενόσ ελαφιοφ (deer) και ενόσ μιλου (apple). 13 1

14 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (7 από 23) Οι Altmann και Kamide (1999) διαπίςτωςαν ότι οι ακροατζσ είναι πολφ ευαίςκθτοι ςε πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε ριματα, οι οποίεσ και χρθςιμοποιοφνται για να κακοδθγιςουν τθ ςυνζχεια τθσ γλωςςικισ επεξεργαςίασ. ε ζνα άλλο ςχετικό πείραμα, οι Kamide, Altmann και Haywood (2003) ζδειξαν ότι οι ακροατζσ ςυνδυάηουν πλθροφορίεσ από το ριμα και το υποκείμενο μιασ πρόταςθσ για να προβλζψουν το πικανό αντικείμενο. 14 1

15 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (8 από 23) φμφωνα με τθν προςζγγιςθ «θ ςφνταξθ πρϊτα» (syntax first) (Frazier & Clifton, 1996), οι ακροατζσ ζχουν υποκζςεισ που τουσ οδθγοφν αρχικά να ερμθνεφουν προτάςεισ ζτςι ϊςτε να υπακοφουν ςε οριςμζνεσ ςυντακτικζσ αρχζσ. Αν αυτό καταλιξει ςε δυςνόθτο αποτζλεςμα, τότε οι προτάςεισ επαναξιολογοφνται, λαμβάνοντασ ίςωσ υπόψθ λεξιλογικοφσ περιοριςμοφσ ι περιοριςμοφσ που ςχετίηονται με το περικείμενο γλωςςικό πλαίςιο. 15 1

16 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (9 από 23) Ενϊ υπάρχουν μελζτεσ που υποςτθρίηουν ότι θ γνϊςθ του πλαιςίου αναφοράσ μπορεί όντωσ να ανατρζψει τουσ ςυντακτικοφσ περιοριςμοφσ (Altmann & Steedman, 1988), αυτό το είδοσ των ευρθμάτων είναι περιοριςμζνο, κακϊσ οι πλθροφορίεσ από το περικείμενο γλωςςικό πλαίςιο μποροφν να ειςαχκοφν μόνο μζςω γλωςςολογικϊν χειριςμϊν (δθλαδι, προθγοφμενθ αναφορά ςχετικά με τθν παρουςία δφο μιλων). 16 1

17 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (10 από 23) Οι Spivey et al. (2002) χρθςιμοποίθςαν το παράδειγμα του οπτικοφ κόςμου για να εξετάςουν κατά πόςο θ ευαιςκθςία ςε μθ γλωςςικά ενδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. παρουςία δφο μιλων ςτον οπτικό κόςμο) επθρεάηει τθν επεξεργαςία προτάςεων που περιζχουν ςυντακτικζσ αμφιςθμίεσ. Οι Sedivy, et al. (1999) διερεφνθςαν τον ρόλο του πλαιςίου ςτθν τρζχουςα ςθμαςιολογικι ερμθνεία προτάςεων που περιείχαν επίκετα μεγζκουσ για αντικείμενα τα οποία παρουςιάηονταν ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι (π.χ. ζνα ψθλό ποτιρι κι ζνα κοντό ποτιρι). 17 1

18 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (11 από 23) Παρόμοια, οι ακροατζσ γριγορα ενςωματϊνουν παραγλωςςικά ενδεικτικά ςτοιχεία ςτθν τρζχουςα ερμθνεία. Για παράδειγμα, θ προςωδία και ο τονιςμόσ ενόσ ομιλθτι επθρεάηουν βακμιαία τθν ερμθνεία του λόγου από πλευράσ του ακροατι (Snedeker & Trueswell, 2003; Weber, Grice & Crocker, 2006). 18 1

19 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (12 από 23) Τπάρχει μακρά ερευνθτικι παράδοςθ να ςυνάγονται οι γνωςτικζσ και γλωςςικζσ δεξιότθτεσ των παιδιϊν που βρίςκονται ςτο προλεκτικό ςτάδιο από τισ κινιςεισ των ματιϊν τουσ (Aslin, 2007). 19 1

20 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (13 από 23) Θ προςζγγιςθ αυτι ζδειξε ότι α) ςτο αναδυόμενο λεξιλόγιο των βρεφϊν εμφανίηονται κωδικοποιθμζνεσ ουςιαςτικζσ φωνθτικζσ και φωνολογικζσ λεπτομζρειεσ (Swingley, 2005; Swingley & Aslin, 2000), β) τα βρζφθ και τα μικρά παιδιά μποροφν να αναγνωρίηουν λζξεισ βάςει μερικϊν φωνολογικϊν πλθροφοριϊν (Fernald, Swingley & Pinto, 2001) και γ) ςε θλικία 18 μθνϊν τα βρζφθ αναγνωρίηουν πιο γριγορα μια λζξθ που παρουςιάηεται ςτο πλαίςιο μιασ πρόταςθσ, παρά μεμονωμζνα (Femald & Hurtado, 2006). 20 2

21 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (14 από 23) Διερευνϊντασ τον φωνολογικό τομζα, οι Desroches, Joanisse και Robertson (2006) χρθςιμοποίθςαν το παράδειγμα του οπτικοφ κόςμου για να ερευνιςουν κζματα λεξιλογικισ πρόςβαςθσ ςε παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ και ςε παιδιά με Αναπτυξιακι Δυςλεξία. Αντίςτοιχα με τα ευριματα των Allopenna et al. (1998) που αναςκοπικθκαν παραπάνω, οι Desroches et al. (2006) διαπίςτωςαν ότι τα παιδιά, όπωσ οι ενιλικοι, χρειάηονταν περιςςότερο χρόνο για να αναγνωρίςουν μια λζξθ-ςτόχο. 21 2

22 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (15 από 23) τον ςθμαςιολογικό τομζα, οι Nation, Marshall και Altmann (2003) χρθςιμοποίθςαν το παράδειγμα οπτικοφ κόςμου για να διερευνιςουν τισ ατομικζσ διαφορζσ που παρουςιάηονται ωσ προσ τθν ευαιςκθςία των παιδιϊν ςτθ δομι τθσ ρθματικισ πρόταςθσ. Όπωσ οι ενιλικοι που παρατιρθςαν οι Altmann και Kamide (1999), τα παιδιά 10 ετϊν ιταν «ευαίςκθτα» ςτθ ςθμαςιολογία των ρθμάτων τόςο, ϊςτε προςιλωναν το βλζμμα τουσ πολφ γρθγορότερα προσ ζνα βρϊςιμο αντικείμενο όταν άκουγαν μια πρόταςθ που περιελάμβανε το ριμα τρώω, ςε ςφγκριςθ με ζνα ουδζτερο ριμα κινώ ι επιλέγω. 22 2

23 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (16 από 23) τθν πρϊτθ δθμοςιευμζνθ μελζτθ για τθ χριςθ του παραδείγματοσ του οπτικοφ κόςμου ςτα παιδιά, οι Trueswell, et al. (1999) διερεφνθςαν τθν επίλυςθ τθσ ςυντακτικισ αμφιςθμίασ ςε παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ θλικίασ 5 ετϊν. Θ μελζτθ ςτθρίχκθκε ςτα ευριματα των Spivey et al. (2002), ςφμφωνα με τα οποία ο βακμόσ προςοχισ των ενθλίκων ςτο πλαίςιο (αρικμόσ μιλων ςτθ ςκθνι) ςυμβάλλει ςτθν αποςαφινιςθ προτάςεων, όπωσ θ πρόταςθ «βάλε το μιλο ςτθν πετςζτα μζςα ςτο κουτί» που ιδθ αναφζρκθκε. 23 2

24 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (17 από 23) Περαιτζρω μελζτεσ, που αναφζρουν οι Snedeker και Trueswell (2004), επιβεβαίωςαν αυτό το μοτίβο αποτελεςμάτων, με τα παιδιά 5 ετϊν να εςτιάηουν περιςςότερο τθν προςοχι τουσ ςε ιδιάηουςεσ ςτο ριμα ςθμαςιολογικζσ πλθροφορίεσ. Οι Nadig και Sedivy (2002) εξζταςαν κατά πόςο τα παιδιά ιταν «ευαίςκθτα» ςτθν οπτικι προοπτικι του ακροατι, όταν τον άκουγαν να δίνει μια οδθγία, και κατά πόςο θ πλθροφορία αυτι ιταν διακζςιμθ εκείνθ τθ ςτιγμι. 24 2

25 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (18 από 23) Για τα παιδιά αυτά, ζχει κεωρθκεί ότι διαταραχζσ ςε κάποια ι ςε όλα τα υποςυςτιματα (φωνολογία, ςθμαςιολογία και ςφνταξθ) που υποςτθρίηουν τθ γλϊςςα οδθγοφν ςε δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςι τθσ (Bishop, 1997). Επίςθσ, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ παιδιϊν που βρίςκονται ςτο φάςμα του Αυτιςμοφ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςτθν κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ. 25 2

26 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (19 από 23) ε ςυμφωνία με το ςυγκεκριμζνο ςυμπζραςμα, πολλζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι τα παιδιά που βρίςκονται ςτο φάςμα του Αυτιςμοφ δεν λαμβάνουν υπόψθ τουσ το περικείμενο πλαίςιο όταν επεξεργάηονται τθ γλϊςςα (Happe, 1997; Jolliffe & Baron-Cohen, 1999, 2000; Lopez & Leekam, 2003). 26 2

27 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (20 από 23) ιμερα υπάρχουν ερευνθτικά δεδομζνα που δείχνουν ότι πολλά παιδιά ςτο φάςμα του Αυτιςμοφ αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ ςε οριςμζνα ι ςε όλα τα υποςυςτιματα τθσ γλϊςςασ, οι οποίεσ μοιάηουν πολφ με αυτζσ που ςυναντά κανείσ ςε παιδιά με Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι που δεν βρίςκονται ςτο φάςμα του Αυτιςμοφ (Tager-Flusberg & Joseph, 2003). 27 2

28 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (21 από 23) Θ Norbury (2004, 2005a, 2005b) ςε μια ςειρά μελετϊν τθσ ζχει διερευνιςει το ενδεχόμενο αυτό. τισ ςυγκεκριμζνεσ μελζτεσ χρθςιμοποίθςε δφο ομάδεσ παιδιϊν που βρίςκονταν ςτο φάςμα του Αυτιςμοφ: θ μία ομάδα είχε τυπικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και θ άλλθ είχε ςυνακόλουκθ γλωςςικι διαταραχι. τθ μελζτθ αυτι ςυμμετείχε, επίςθσ, μια ομάδα παιδιϊν που δεν ανικαν ςτο φάςμα του Αυτιςμοφ, αλλά είχαν Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι, και μια ομάδα ελζγχου με παιδιά τυπικισ ανάπτυξθσ. 28 2

29 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (22 από 23) Χρθςιμοποιϊντασ μια δοκιμαςία για τθν αξιολόγθςθ μιασ εικόνασ, θ Norbury (2005a) εξζταςε πόςο καλά τα παιδιά ςτισ τζςςερισ αυτζσ ομάδεσ μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν πλθροφορίεσ του πλαιςίου για να λφςουν λεξιλογικζσ αμφιςθμίεσ ςε δφο διαφορετικζσ ςυνκικεσ-ζργα: θ μία ζλεγχε τθ διευκόλυνςθ από το πλαίςιο, θ άλλθ τθ ςυγκάλυψθ του πλαιςίου. 29 2

30 Μελζτη Οφθαλμοκίνηςησ & ΑΓΔ (23 από 23) Βαςιςμζνοι ςτθ μελζτθ τθσ Norbury (2005a), διερευνιςαμε τθ γλωςςικι επεξεργαςία ςε παιδιά ςτο φάςμα του Αυτιςμοφ, τα οποία διζφεραν ςτισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, κακϊσ και ςε παιδιά με Ειδικι Γλωςςικι Διαταραχι και ςε μια ομάδα ελζγχου παιδιϊν τυπικισ ανάπτυξθσ, χρθςιμοποιϊντασ το παράδειγμα του οπτικοφ κόςμου (Brock, Norbury, Einav & Nation, 2007). 30 3

31 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ 3

32 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (1 από 30) Θ γλωςςικι ανάπτυξθ επθρεάηεται από άλλεσ πτυχζσ τθσ ανάπτυξθσ, όπωσ τθ γνωςτικι επάρκεια, τθ κινθτικι και τθ κοινωνικι ανάπτυξθ. Επίςθσ, επθρεάηεται από κλινικζσ καταςτάςεισ όπωσ θ νοθτικι υςτζρθςθ, οι διαταραχζσ ακοισ, τα διάφορα γενετικά ςφνδρομα και ο αυτιςμόσ. Οι προςδοκίεσ για τθ γλωςςικι επίδοςθ αλλάηουν με το χρόνο. Αυτό που κεωρείται φυςιολογικό ςτθν θλικία του 1 ζτουσ, μπορεί να μθν είναι ςτθν θλικία των τριϊν. 32 3

33 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (2 από 30) O Owens (2004) περιζγραψαν δφο προςεγγίςεισ για τθν αξιολόγθςθ τθσ γλϊςςασ: τθν ψυχομετρικι προςζγγιςθ και τθν περιγραφικι προςζγγιςθ. Θ ψυχομετρικι προςζγγιςθ είναι μια παραδοςιακι προςζγγιςθ γλωςςικισ αξιολόγθςθσ με ζμφαςθ ςτθν κατάταξθ των ατόμων ςφμφωνα με νόρμεσ. Θ επίδοςθ ςυνοψίηεται χρθςιμοποιϊντασ εκατοςτιαίεσ βακμίδεσ και τυπικζσ βακμολογίεσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτθ χριςθ ςτακμιςμζνων τεςτ που ςτθρίηονται ςε νόρμεσ. 33 3

34 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (3 από 30) Θ δεφτερθ προςζγγιςθ, θ περιγραφικι, είναι μια αυκεντικι μζκοδοσ αξιολόγθςθσ που επικεντρϊνεται ςτθν περιγραφι ςυμπεριφορϊν και τθ ςφγκριςθ παρελκοντικϊν επιδόςεων με τρζχουςεσ επιδόςεισ. Δίνεται ζμφαςθ ςτα δείγματα αυκόρμθτου λόγου και τθν παρατιρθςθ φυςικϊν περιεχομζνων. Θ γλϊςςα αξιολογείται ςε όλο τον πλοφτο και τθν πολυπλοκότθτά τθσ. 34 3

35 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (4 από 30) Μια εξελιγμζνθ προςζγγιςθ που ςυνδυάηει χαρακτθριςτικά τόςο τθσ ψυχομετρικισ όςο και τθσ περιγραφικισ προςζγγιςθσ είναι, επί του παρόντοσ, θ πιο κατάλλθλθ προςζγγιςθ αξιολόγθςθσ. Ο Owens (2004) προτείνει τζςςερα διαδοχικά ςτάδια αξιολόγθςθσ. Θ ανάλυςθ των ευρθμάτων ςτο τζλοσ κάκε ςταδίου κακορίηει το ποφ κα εςτιάςει θ αξιολόγθςθ του επόμενου ςταδίου: 35 3

36 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (5 από 30) 1. Ερωτθματολόγιο ιςτορικοφ και ςυνεντεφξεισ φροντιςτϊν 2. Παρατιρθςθ του ατόμου ςε ζνα ευρφ φάςμα φυςικϊν καταςτάςεων 3. Άμεςθ εξζταςθ, περιλαμβάνοντασ χριςθ επίςθμων, ςτακμιςμζνων δοκιμαςιϊν 4. Γλωςςικά δείγματα κατά τθν διάρκεια διαλόγου 36 3

37 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (6 από 30) Όταν ολοκλθρϊνετε μια γλωςςικι αξιολόγθςθ, είναι ςθμαντικό να κατανοιςετε τα βαςικά ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ. Οι 5 τομείσ τθσ γλϊςςασ κακορίηονται ωσ: θμαςιολογία: αναφζρεται ςτο νόθμα τθσ γλϊςςασ υντακτικό: κανόνεσ που διζπουν τθν γραμματικι ςυγκρότθςθ των γλωςςικϊν μονάδων Μορφολογία: μονάδεσ που ενζχουν ςθμαςία Πραγματολογία: κοινωνικά χαρακτθριςτικά τθσ γλϊςςασ) Φωνολογία: Αναφζρεται ςτουσ ιχουσ τθσ ομιλίασ, 37 3

38 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (7 από 30) Adolescent Language Screening Test (Morgan & Guilford, 1984) Bankson Language Test (BLT-2) (Bankson, 1990) Boehm Test of Basic Concepts (Boehm, 2001) Clinical Evaluation of Language Fundamentals (CELF-4) Screening Test (Semel, Wiig, & Secord, 2004) Denver Developmental Screening Test II (Frankenburg & Dodds, 1992) 38 3

39 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (8 από 30) Fluharty Preschool Speech and Language Screening Test (Fluharty, 2000) Joliet 3 Minute Prescool Speech and Language Screen (Kinzler, 1993) Joliet 3 Minute Speech and Language Screen-Revised (Kinzler & Johnson, 1992) Kindergarten Language Screening Test (Gauthier & Madiso, 1998) Speech-Ease Screening Inventory (Speech-Ease, 1985) 39 3

40 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (9 από 30) Πίνακασ 1 Χαρακτηριςτικά Κατευθυνόμενου Λόγου Παιδιοφ Φωνή «Σραγουδιςτικι» ποιότθτα χαρακτθριηόμενθ από μεγαλφτερο φψοσ φωνισ και εφροσ επιτονιςμοφ και εμφατικοφ ςτρεσ. Ροή Πιο αργόσ ρυκμόσ ομιλίασ Βελτιωμζνθ ροι, ςε ςφγκριςθ με αυτι που κακοδθγείται από ενιλικα. ημαςιολογία Φτωχό λεξιλόγιο υχνότερθ χριςθ ουςιαςτικϊν που εκπροςωποφν ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ/αντικείμενα Τψθλόσ βακμόσ πλεοναςμοφ και αλλθλοεπικάλυψθσ 40 4

41 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (10 από 30) Πίνακασ 1 υντακτικό Φωνολογία Πραγματολογία Χαρακτηριςτικά Κατευθυνόμενου Λόγου Παιδιοφ (ςυνζχεια) Πιο ςφντομεσ εκφράςεισ με απλοποιθμζνθ ςφνταξθ Τπερβάλλουςα αρκρωτικι ακρίβεια Σο πρόςωπο τοποκετείται εντόσ οπτικοφ πεδίου του παιδιοφ Σα κζματα ςχετίηονται με το εδϊ και το τϊρα Αυξθμζνθ χριςθ χειρονομιϊν και εκφράςεων προςϊπου Πιο ςυχνζσ και μεγαλφτερθσ διάρκειασ παφςεισ μεταξφ των εκφράςεων, ςαν να δίνεται θ ευκαιρία ςτο παιδί να απαντιςει 41 4

42 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (11 από 30) Όπωσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, ζνα ςτα 10 παιδιά κα παρουςιάςει, ωσ ζνα βακμό, κάποιασ μορφισ γλωςςικι διαταραχι, και αυτι θ διαταραχι κα το ακολουκιςει μζχρι τθν ςχολικι θλικία. Σα παιδιά με γλωςςικζσ διαταραχζσ κα ζχουν επίςθσ προβλιματα με τθν ανάγνωςθ, τθν ορκογραφία, και άλλεσ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (McClean & Snyder-McClean, 1999). 42 4

43 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (12 από 30) Προγεννθτικζσ ςυνκικεσ που οδιγθςαν ςε τραυματιςμό του εγκεφάλου Κατάχρθςθ ουςιϊν (αλκοόλ, ναρκωτικϊν, κλπ) από τθν μθτζρα Χαμθλό βάροσ γζννθςθσ και προωρότθτα Παρουςία κάποιου ςυνδρόμου Αιςκθτθριακζσ διαταραχζσ, κυρίωσ απϊλεια ακοισ υχνι ι παρατεταμζνθ νοςθλεία ςε νοςοκομείο (Hedge, 1996) 43 4

44 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (13 από 30) Παραμζλθςθ ι κακοποίθςθ Ζλλειψθ βλεμματικισ επαφισ Ζλλειψθ χαμόγελου Ζλλειψθ ςυνδυαςτικισ προςοχισ Μειωμζνθ χριςθ χειρονομιϊν Κακυςτερθμζνο βάβιςμα Πρϊιμεσ φωνολογικζσ διαταραχζσ (Hedge, 1996) 44 4

45 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (14 από 30) Όταν επιλζγουμε διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ για να προβοφμε ςε μία άμεςθ αξιολόγθςθ, ςκεφτείτε το λεκτικό επίπεδο του παιδιοφ. Σα παιδιά που δεν ζχουν λεκτικι επικοινωνία αξιολογοφνται από τα ακόλουκα: υμπεριφορά ςτο παιχνίδι ι Κατάλλθλθ χριςθ αντικειμζνων Χριςθ χειρονομιϊν ι Χριςθ ιχων χωρίσ νόθμα ι Χριςθ ιχων με κάποιο νόθμα Μθ λεκτικζσ αποκρίςεισ ςε λεκτικά ερεκίςματα Μίμθςθ λζξεων και Πικανι ςποραδικι αυκόρμθτθ παραγωγι λζξεων και Πρόκεςθ για επικοινωνία 45 4

46 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (15 από 30) Όταν αξιολογείτε παιδιά με ελάχιςτθ ικανότθτα παραγωγισ προφορικοφ λόγου (αυτά που χρθςιμοποιοφν ςυνικωσ μία λζξθ τθ φορά), αξιολογείςτε όλεσ τισ ικανότθτζσ τουσ όπωσ αναφζρονται παραπάνω ςε ςυνδυαςμό με τα ακόλουκα: Σθν κατονομαςία αντικειμζνων κακθμερινισ χριςθσ Σθν χριςθ προςυντατικτϊν μζςων Σθ ςυμμετοχι ςε αυτοματοποιθμζνεσ αλλθλουχίεσ (μζτρθμα, θμζρεσ τθσ εβδομάδασ) 46 4

47 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (16 από 30) Σθν χριςθ απλϊν φράςεων και γραμματικϊν μορφθμά Σο μζςο μικοσ εκφωνιματοσ Σθν κατανόθςθ απλϊν λζξεων και προτάςεων Σθν απλι χριςθ τθσ πραγματολογίασ Σθν ςυνδεδεμζνθ ομιλία (ςυνομιλία) Σθν αφθγθματικι ικανότθτα Σθν ικανότθτα να κατανοεί το χιοφμορ Σθν ανταπόκριςθ ςε πολφπλοκεσ εντολζσ 47 4

48 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (17 από 30) Επίςθσ υπάρχουν πολλζσ κλίμακεσ αξιολόγθςθσ για τθν αξιολόγθςθ παιδιϊν. Αυτζσ ςυμπεριλαμβάνουν: Communication and Symbolic Behavior Scales Developmental Profile (Wetherby & Prizant, 2002) Early Language Milestones Scale (Coplan, 1993) Rossetti Infant Toddler Language Scale (Rossetti, 2006) Test of Early Language Development (TELD -3) (Hresko, Reid, & Hammill, 1999) 48 4

49 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (18 από 30) Θ αξιολόγθςθ τθσ πρϊιμθσ γνωςτικισ ανάπτυξθσ μπορεί να ςασ βοθκιςει να αξιολογιςετε τισ γλωςςικζσ ικανότθτεσ παιδιϊν ςε προγλωςςικό ςτάδιο. Δθμοςιευμζνεσ κλίμακεσ είναι: Assessment of Cognitive and Language Abilities Through Play (Westby, 1980) Evaluation of Cognitive Behavior in Young nonverbal Children (Chappel & Johnson, 1976) The Symbolic Play Test (Lowe & Costello, 1984) 49 4

50 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (19 από 30) Θ λιψθ ενόσ γλωςςικοφ δείγματοσ αποτελεί ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι μιασ πλιρουσ αξιολόγθςθσ. υγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ για τθ ςυλλογι ενόσ γλωςςικοφ δείγματοσ περιγράφονται ςτο κεφάλαιο 6. Τπάρχουν διάφορεσ πτυχζσ από τθ ςυλλογι ενόσ γλωςςικοφ δείγματοσ που είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τθν αξιολόγθςθ των γλωςςικϊν λακϊν : 50 5

51 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (20 από 30) υλλζξτε ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα βαςιςμζνο ςε αλθκινοφσ διαλόγουσ και όχι ςε φανταςτικζσ καταςτάςεισ. υλλζξτε ποικίλα δείγματα ςε διαφορετικά πλαίςια και με διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ ϊςτε να αξιολογιςετε πλιρωσ όλεσ τισ πτυχζσ τθσ γλϊςςασ. Ηθτιςτε από άλλουσ (γονζα, ςφηυγο, φίλο ι δάςκαλο) να αλλθλεπιδροφν με τον εξεταηόμενο κατά τθν διάρκεια λιψθσ του δείγματοσ. Σα παιδιά ςυνικωσ διαφοροποιοφν τον λόγο τουσ ανάλογα το ακροατιριο. 51 5

52 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (21 από 30) Για τθν ανάλυςθ του δείγματοσ, προβείτε ςτισ ακόλουκεσ παρατθριςεισ αναφορικά με τισ γλωςςικζσ λειτουργίεσ: Μορφι τθσ γλϊςςασ: Χρθςιμοποιεί το παιδί κυρίωσ απλζσ λζξεισ, φράςεισ ι προτάςεισ; Περιορίηονται ςτθ δομι υποκείμενο ριμα αντικείμενο; Παράγει το παιδί αρνθτικζσ, ερωτθματικζσ και πακθτικζσ προτάςεισ; Επεκτείνει τισ φράςεισ του προςδιορίηοντασ τα ουςιαςτικά; Παράγει ρθματικζσ φράςεισ; Τπάρχει ζνδειξθ ζνωςθσ και ενςωμάτωςθσ; 52 5

53 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (22 από 30) Κατανόθςθ εννοιολογικοφ ςκοποφ: Ανταποκρίνεται το παιδί κατάλλθλα ςτισ διάφορεσ μορφζσ ερϊτθςθσ (τί, ποφ, πϊσ, γιατί, ποιοσ, πότε); Μπερδεφει το παιδί λζξεισ από διαφορετικζσ ςθμαςιολογικζσ κατθγορίεσ Χριςθ τθσ γλϊςςασ: Επιδεικνφει το παιδί ζνα εφροσ από διάφορεσ ελλεκτικζσ πράξεισ όπωσ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, βοικειασ και αντικειμζνων ι παροχι πλθροφοριϊν; Παίρνει το παιδί ςειρά ςτισ ςυνομιλίεσ; Ειςάγει κζματα ςυηιτθςθσ; Σα διατθρεί μετά από πολλζσ εναλλαγζσ ςειράσ; Προβαίνει το παιδί ςε διορκϊςεισ ςτισ ςυηθτιςεισ του; 53 5

54 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (23 από 30) Ρυκμόσ ομιλίασ: Είναι ο ρυκμόσ αςυνικιςτα αργόσ ι γριγοροσ; Παρατθροφνται παρατεταμζνεσ παφςεισ ανάμεςα ςτον φροντιςτι και το ίδιο το παιδί; Παρατθροφνται παρατεταμζνεσ παφςεισ ανάμεςα ςτα λεγόμενα του; Χρθςιμοποιεί ςυχνά το παιδί εμβόλιμουσ ιχουσ ι παφςεισ προτοφ παράγει ςυγκεκριμζνεσ λζξεισ; Τπάρχουν ςυχνζσ αντικαταςτάςεισ λζξεων; Ακολουκίεσ: υςχετίηει το παιδί τα γεγονότα ςε ακολουκία βαςιςμζνο ςτθ ςειρά που ςυνζβθςαν; Μπορεί το παιδί να ςυηθτιςει για το πρόςφατο παρελκόν ι να αφθγθκεί ιςτορίεσ (Owens, 1995, ςελ.76) 54 5

55 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (24 από 30) Θ ανάλυςθ ενόσ γλωςςικοφ δείγματοσ μπορεί να αποτελζςει μία ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικαςία. Σα υπολογιςτικά εργαλεία που παρατίκενται παρακάτω, ςυμβάλλουν ςτθν αποτελεςματικι ανάλυςθ των δειγμάτων. Ο κλινικόσ επίςθσ επωφελείται, αποκθκεφοντασ τα ευριματα θλεκτρονικά για μελλοντικι ανάκτθςθ. Computerized Profiling (Long, Fey & Channell, 2006) Systematic Analysis of Language Transcripts (SALT) (Miller, 2006) 55 5

56 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (25 από 30) Θ πλζον κλαςικι μελζτθ του Roger Brown s (1973) για 3 παιδιά προςχολικισ θλικίασ Adam, Eve και Sarah παρείχε τα κεμζλια για τθν καλφτερθ κατανόθςθ όςων αφοροφν ςτθ ςχζςθ μεταξφ MLU και γλωςςικισ ανάπτυξθσ. Παρόλο που θ ζρευνα του Brown βαςίςτθκε μόνο ςε τρία υποκείμενα, επακόλουκεσ μελζτεσ επικφρωςαν ςε μεγάλο βακμό τα αρχικά του ευριματα. Σο MLU κεωρείται ζνασ ζγκυροσ και αξιόπιςτοσ δείκτθσ τθσ γενικισ γλωςςικισ ανάπτυξθσ (Rice, Redmond & Hoffman, 2006). 56 5

57 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (26 από 30) Πίνακασ 2 τάδια Γλωςςικήσ Ανάπτυξησ κατά Brown τάδιο Θλικία MLU Γλωςςική Ανάπτυξη Ι μθνϊν (1:0-2:2 χρονϊν) Πρϊτεσ λζξεισ. Γραμμικζσ απλζσ προτάςεισ. ΙΙ μθνϊν Απλζσ γραμμικζσ προτάςεισ με αναδυόμενα (2:3-2:6 χρονϊν) γραμματικά μορφιματα. ΙΙΙ Φράςεισ ουςιαςτικϊν και βοθκθτικά ριματα μθνϊν Αναδυόμενα διαφορετικά είδθ προτάςεων (2:7-2:10 χρονϊν) (π.χ. ερωτιςεισ, αρνιςεισ, προςτακτικζσ). IV μθνϊν Αναδυόμενεσ ςφνκετεσ προτάςεισ (2:11-3:4 χρονϊν) Εμπλουτιςμόσ προτάςεων με άλλα ςτοιχεία. V μθνϊν (3:5-3:10 χρονϊν) φνκετεσ προτάςεισ. Πηγή: Brown (1973). 57 5

58 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (27 από 30) Χρθςιμοποιϊντασ ζνα μεγαλφτερο αρικμό μαρτφρων, οι Miller και Chapman (1981) πραγματοποίθςαν μια μελζτθ ςτθν οποία τα MLUs από λεκτικά δείγματα, ςυγκρίκθκαν με τισ χρονολογικζσ θλικίεσ των παιδιϊν. Σα ςυμπεράςματά τουσ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 3, ο οποίοσ ςυνοψίηει τα προβλεπόμενα MLUs και τισ τυπικζσ αποκλίςεισ (SDs) για παιδιά 18 μθνϊν ζωσ 5 ετϊν. 58 5

59 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (28 από 30) Πίνακασ 3. Αναπτυξιακζσ Νόρμεσ Μζςου Μήκουσ Εκφωνήματοσ Ηλικία (ζτοσ: μήνασ) Προβλεπόμενο MLU Προβλεπόμενο MLU, 1 TA (μζςο 68%) Προβλεπόμενο MLU, 2 TA (μζςο 95%) 1:6 1:9 2:0 2:3 2:6 2:9 3:0 3:3 3:6 3:9 4:0 4:3 4:6 4:9 5: Πηγή: Adapted from The Relation Between Age and Mean Length of Utterance in Morphemes by J.F. Miller and R. Chapman, 1981, Journal of Speech and Hearing Research, 24, Copyright 1981 by the American Speech-Language-Hearing Association. 59 5

60 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (29 από 30) Προβαίνοντασ ςτθ Διάγνωςθ Ζνα παιδί με μία γλωςςικι διαταραχι κα πρζπει τυπικά να παρουςιάηει ζνα ι παραπάνω από τα παρακάτω: Κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ παραγωγισ τθσ γλϊςςασ Περιοριςμζνο γλωςςικό επίπεδο Δυςκολίεσ ωσ προσ τθ ςφνταξθ, τθν ςθμαςιολογία και τθν μορφολογία Ελλείψεισ ςτισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ και Προβλιματα ςτο ςχολείο 60 6

61 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτισ ΑΓΔ (30 από 30) Προβαίνοντασ ςτθ Διάγνωςθ Ζνα παιδί με μία γλωςςικι διαταραχι κα πρζπει τυπικά να παρουςιάηει ζνα ι παραπάνω από τα παρακάτω: Κακυςτζρθςθ ςτθν ζναρξθ παραγωγισ τθσ γλϊςςασ Περιοριςμζνθ κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ και Φτωχζσ ακουςτικζσ ικανότθτεσ Περιοριςμζνεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ Περιοριςμζνθ ικανότθτα να εξιςτοροφν εμπειρίεσ τουσ Μια γενικά ανικανότθτα να χειρίηονται ςωςτά τθ γλϊςςα 61 6

62 6 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό

63 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (1 από 24) Τπάρχουν πολλζσ ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ςαν μια δυςκολία ανάγνωςθσ, ανεξάρτθτα από τον υπότυπο τθσ. Χαρακτθριςτικά, μία φτωχι ανάγνωςθ περιλαμβάνει τα εξισ (ςτοιχεία από Berko-Gleason, 2005; Smith, et al, 2006; Vinson, 2007) 63 6

64 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (2 από 24) Παρουςία προφορικισ γλωςςικισ διαταραχισ. Μείωςθ τθσ φωνολογικισ επίγνωςθσ ενθμερότθτασ. Χαμθλζσ επιδόςεισ ςε αςκιςεισ αναγνϊριςθσ λζξεων. Δυςκολία ςτθν ορκογραφικι επεξεργαςία. Δυςκολία ςτθν φωνολογικι αποκωδικοποίθςθ για τθν ανάγνωςθ νζων λζξεων. Δυςκολία ςτο να ςυνδζονται οι ςθμαςίεσ των λζξεων, φράςεων και προτάςεων. 64 6

65 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (3 από 24) Δυςκολία με τθν γραμματικι, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ γνϊςθσ ομαλϊν και ανϊμαλων μορφθμάτων κακϊσ και τθ γνϊςθ των διαφόρων δομϊν πρόταςθσ. Δυςκολία επεξεργαςίασ πολφπλοκων φράςεων. Θ υπερβολικι εξάρτθςθ από τα ςυμφραηόμενα, ςυχνά μαντεφει αντί να αποκωδικοποιεί. Μειωμζνο ενδιαφζρον για τθ λογοτεχνία. Απογοιτευςθ αντί για ευχαρίςτθςθ. 65 6

66 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (4 από 24) Μειωμζνοσ ποςοςτό ομιλίασ και αυξανόμενεσ παφςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ομιλίασ. Μειωμζνο λεξιλόγιο. Μειωμζνθ κατανόθςθ αφθγιςεων. Φτωχζσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. 66 6

67 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (5 από 24) Οι Πρόωροι δείκτεσ μιασ αναγνωςτικισ δυςκολίασ, περιλαμβάνουν: Οικογενειακό ιςτορικό αναγνωςτικισ δυςκολίασ. Θ πρϊτθ λζξθ δεν παράχκθκε μζχρι τθν θλικία των 15 μθνϊν. Οι λζξεισ δεν ςυνδυάηονται οφτε μετά τουσ 24 μινεσ τθσ θλικίασ. 67 6

68 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (6 από 24) Οι Πρόωροι δείκτεσ μιασ αναγνωςτικισ δυςκολίασ, περιλαμβάνουν: Δυςκολία ςτθν εκφορά λζξεων μετά τα 6 ζτθ. Ανεπαρκισ μνιμθ και ευαιςκθτοποίθςθ, για ποιιματα κατά τθ διάρκεια τθσ προςχολικισ θλικίασ. Αδυναμία ςτο να τεμαχίηει λζξεισ ςε ςυλλαβζσ μετά τθν θλικία των 5 (Shaywitz, 2003) 68 6

69 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (7 από 24) Θα πρζπει θ αξιολόγθςθ να γίνεται ςτα μζτρα του κάκε παιδιοφ και ωσ προσ τα: Φωνολογικι ενθμερότθτα Σαχεία κατονομαςία των γραμμάτων, αρικμϊν, και αντικειμζνων. Ενθμερότθτα αποτφπωςθσ print awareness (Goldsworthy, 2003) 69 6

70 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (8 από 24) Κατά τθν αξιολόγθςθ μιασ πικανισ αναγνωςτικισ διαταραχισ, ελζγχονται όλεσ οι πτυχζσ τθσ γλϊςςασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα: Φωνολογικι ενθμερότθτα Ροι λόγου Γνϊςθ Αφθγθματικισ χθματοποίθςθσ 70 7

71 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (9 από 24) Σο πιο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ δυςκολίασ τθσ ανάγνωςθσ, είναι θ φτωχι φωνολογικι ενθμερότθτα, θ οποία εκδθλϊνεται ςαν μια αδυναμία προςδιοριςμοφ και ςυνδυαςμοφ μεμονωμζνων φωνθμάτων ςε λζξεισ. Θ Vinson (2001, 2007) ςυνιςτά αυτζσ τισ εκτιμιςεισ, κατά τθν αξιολόγθςθ των φωνθμικϊν γνϊςεων. 71 7

72 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (10 από 24) Φωνολογικόσ διαχωριςμόσ (ακουςτικι διαφοροποίθςθ): Μπορεί το παιδί να κάνει φωνθτικι καταμζτρθςθ ςε μια λζξθ. Διαγράφει ι προςκζτει ιχουσ ςτισ λζξεισ. Μετεγκακιςτά φωνιματα ςτισ λζξεισ. φνκεςθ φωνθμάτων (ανάμειξθ ιχων): Μπορεί το παιδί να ςυνδυάςει ιχουσ, που παρουςιάηονται μεμονωμζνοι, και να ςχθματίςει μία λζξθ; φγκριςθ ιχου: Μπορεί το παιδί ςυγκρίνει τουσ ιχουσ των διαφόρων λζξεων. 72 7

73 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (11 από 24) Ροι των λζξεων Μια άλλθ ιςχυρι ζνδειξθ ανικανότθτασ ςτθ ροι τθσ ανάγνωςθ μιασ λζξθσ, αλλιϊσ ονομάηεται και γριγορθ δεξιότθτα κατονομαςίασ. Θ ροι των λζξεων είναι μια δυνατότθτα γριγορθσ κατονομαςίασ ςυμβόλων, λζξεων, ι εικόνων. Αυτι θ διάκριςθ των δεξιοτιτων είναι με βάςθ τθν ταχφτθτα, όχι τθν ακρίβεια. Άτομα με φτωχι ανάγνωςθ είναι ςυνικωσ ςε κζςθ να ονομάηουν ςφμβολα, λζξεισ και εικόνεσ με ακρίβεια, αλλά είναι χαρακτθριςτικά πιο αργοί από άτομα με τυπικζσ αναγνωςτικζσ δεξιότθτεσ. 73 7

74 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (12 από 24) Πίνακασ 4. Λίςτα με ςταθμιςμζνα τεςτ (για την αγγλική γλϊςςα) Σεςτ Αναφορά Θλικία Σάξθ Σομείσ Αξιολόγθςθσ Assessment of Lombardino, 3:0 6:0 Προςχολικι Φωνολογικι ενθμερότθτα. Literacy and Lieberman, & Θλικία Ακουςτικι και γλωςςικι Language (ALL) Brown (2005) 1 θ τάξθ κατανόθςθ. φνταξθ, θμαςιολογία. Φωνολογία. Συποποιθμζνεσ ζννοιεσ 74 7

75 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (13 από 24) Πίνακασ 4. Λίςτα με ςταθμιςμζνα τεςτ (για την αγγλική γλϊςςα) (ςυνζχεια) Σεςτ Αναφορά Θλικία Σάξθ Σομείσ Αξιολόγθςθσ Comprehensive Wagner, 5:0 24:11 Νθπιαγωγίο- Φωνολογικι Test of Phonoio- Torgesen, & Απόφοιτοσ ενθμερότθτα. Γριγορθ gical (CTOPP) Processing Rashotte (1999) κατονομαςία. Φωνολογικι βραχυπρόκεςμθ μνιμθ. 75 7

76 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (14 από 24) Πίνακασ 4. Λίςτα με ςταθμιςμζνα τεςτ (για την αγγλική γλϊςςα) (ςυνζχεια) Σεςτ Αναφορά Θλικία Σάξθ Σομείσ Αξιολόγθςθσ Gray Diagnostic Reading Tests (GDRT-2) Bryant, Wiederholt, & Bryant (2004) 6:0 13:11 1 θ 8 θ τάξθ Κατονομαςία γραμμάτων /λζξεων. Φωνολογικι ανάλυςθ. Αναγνωςτικό και ακουςτικό λεξιλόγιο. θμαςιολογικι ανάγνωςθ. Φωνολογικι ενθμερότθτα. 76 7

77 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (15 από 24) Πίνακασ 4. Λίςτα με ςταθμιςμζνα τεςτ (για την αγγλική γλϊςςα) (ςυνζχεια) Σεςτ Αναφορά Θλικία Σάξθ Σομείσ Αξιολόγθςθσ Gray Oral Reading Tests (GORT-4) Wiederholt & Bryant (2001) 6:0 18:11 1 θ 12 θ τάξθ Γλωςςικι εκτίμθςθ. Ακρίβεια. Ροι. Κατανόθςθ προφορικισ ανάγνωςθσ. Gray Silent Wiederholt & 7:0 25:11 2 α ταξθ- Κατανόθςθ μθ λεκτικισ Reading Tests Blalock Απόφοιτοσ ανάγνωςθσ (GSRT) (2000) 77 7

78 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (16 από 24) Πίνακασ 4. Λίςτα με ςταθμιςμζνα τεςτ (για την αγγλική γλϊςςα) (ςυνζχεια) Σεςτ Αναφορά Θλικία Σάξθ Σομείσ Αξιολόγθςθσ Lindamood Lindamood & 5:0-8:11 Νθπιαγωγίο- 3 θ Φωνολογικι Auditory Lindamood τάξθ ενθμερότθτα Conceptualization (2004) Test (LAC-3) Phonological Muter, Hulme, 5:0-7:11 Νθπιαγωγίο- 2 α Φωνολογικι Abilities Test (PAT) & Snowling (norms for τάξθ ενθμερότθτα. Γριγορθ (1997) age 4) κατονομαςία. 78 7

79 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (17 από 24) Πίνακασ 4. Λίςτα με ςταθμιςμζνα τεςτ (για την αγγλική γλϊςςα) (ςυνζχεια) Σεςτ Αναφορά Θλικία Σάξθ Σομείσ Αξιολόγθςθσ Test of Auditory Martin 4:0 18:11 Πεοςχολικι Φωνολογικι Processing Skills &Brownell Θλικία 12 θ ενθμερότθτα. (TAPS-3) (2005) τάξθ Ακουςτικι μνιμθ. Ακουςτικι αλλθλουχία. Test of Newcomer & 5:0 10:11 Νθπιαγωγίο- 5 θ Φωνολογικι Phonological Barenbaum τάξθ ενθμερότθτα Awareness (2003) 79 7

80 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (18 από 24) Πίνακασ 4. Λίςτα με ςταθμιςμζνα τεςτ (για την αγγλική γλϊςςα) (ςυνζχεια) Σεςτ Αναφορά Θλικία Σάξθ Σομείσ Αξιολόγθςθσ Test of Torgesen & 5:0-8:11 Νθπιαγωγίο- 3 θ Φωνολογικι Phonological Bryant (2004) ταξθ Ενθμερότθτα Awareness Second Edition: Plus (TOPA-2) 80 8

81 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (19 από 24) Ροι τθσ Ανάγνωςθσ Θ ροι τθσ Ανάγνωςθσ μπορεί να εκτιμθκεί ςε παιδιά που μποροφν να διαβάςουν μικρζσ παραγράφουσ ι και τθν ανάγνωςθ ενόσ μεγαλφτερου αποςπάςματοσ. Πρόκειται για τθν καταμζτρθςθ του μζςου αρικμοφ των λζξεων που ο μακθτισ διαβάηει ςωςτά ανά λεπτό. Θ κακι ροι ανάγνωςθσ, δείχνει πικανά προβλιματα φωνολογικισ ενθμερότθτασ, αποκωδικοποίθςθσ των δεξιοτιτων, κατανόθςθσ, ι λεξιλογίου. Για να προςδιορίςετε τθ ροι τθσ λζξθσ για προφορικισ ανάγνωςθ: 81 8

82 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (20 από 24) Μετριςτε τον αρικμό των λζξεων που ζχει διαβάςει ςωςτά ςτο απόςπαςμα. Πολλαπλαςιάςτε αυτόν τον αρικμό με 60. Προςδιορίςτε τον αρικμό των δευτερολζπτων που λαμβάνονται ςτθν ανάγνωςθ του αποςπάςματοσ. Διαιρζςτε τον αρικμό που λαμβάνεται ςτο βιμα 2 με τον αρικμό που λαμβάνεται ςτο βιμα

83 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (21 από 24) Πίνακασ ο Ποςοςτιαία Πρότυπα Ροήσ τησ Ανάγνωςησ Σάξη Φκινόπωρο Χειμϊνασ Άνοιξθ 1 st st st st st st st st

84 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (22 από 24) Γνϊςθ τθσ αφθγθματικισ ςχθματοποίθςθσ Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο αξιολόγθςθσ του αλφαβθτιςμοφ είναι θ αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ τθσ αφθγθματικισ ςχθματοποίθςθσ, θ οποία είναι θ γνϊςθ τθσ δομισ μιασ ιςτορίασ. Σα παιδιά με ελλιπι γνϊςθ αφθγθματικισ ςχθματοποίθςθσ δείχνουν, επίςθσ, φτωχι γλωςςικι πολυπλοκότθτα και γραπτό λόγο (Naremore, Densmore, και Harman, 2001). 84 8

85 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (23 από 24) Θ αφθγθματικι παραγωγι απαιτεί μια ικανότθτα ταυτόχρονθσ ακολουκίασ γεγονότων, χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο λεξιλόγιο, ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ δομισ τθσ πρόταςθσ, και παρουςιάηοντασ μια ιςτορία με ςφνεςθ και λογικι διαμόρφωςθ. Οι Stein και Glenn (1979) επιςθμαίνουν τα βαςικά και δεςμευτικά ςτοιχεία μιασ ιςτορίασ θ ιςτορία τθσ γραμματικισ. Σα ςτοιχεία τουσ είναι: φνκεςθ: ειςαγωγι κφριων χαρακτιρων, χρόνου, τόπου, και πλαιςίου 85 8

86 Διαγνωςτικζσ Προςεγγίςεισ ςτον Αλφαβητιςμό (24 από 24) Ζναρξθ γεγονότοσ: θ κατάςταςθ ι ζνα γεγονόσ που δθμιουργεί τθ ςφγκρουςθ/διαμάχθ Εςωτερικι απόκριςθ: το πλαίςιο των χαρακτιρων ι θ απόκριςθ ςτθν ειςαγωγι του γεγονότοσ Προςπάκεια: μζτρα που ζχουν λθφκεί προσ διευκζτθςθ τθσ ςφγκρουςθσ υνζπειεσ: επιτυχία ι αποτυχία τθσ προςπάκειασ. Απόφαςθ Αντίδραςθ: αντίδραςθ χαρακτιρων για τθν απόφαςθ (ςυναιςκιματα, πράξεισ) 86 8

87 8 Βιβλιογραφία (1 από 11) Allopenna, P. D., Magnuson, J. S., & Tanenhaus, Μ. K. (1998). Tracking the time course of spoken word recognition using eye movements: Evidence for continuous mapping models. Journal of Memory and Language, 38(4), Altmann, G. (1997). The ascent of Babel: An exploration of language, mind and understanding. Oxford, UK: Oxford University Press. Altmann, G., & Kamide, Y. (1999). Incremental interpretation at verbs: Restricting the domain of subsequent reference. Cognition, 73, Altmann, G., & Steedman, M. (1988). Interaction with context during human sentence processing. Cognition, 30(3), Aslin, R. N. (2007). What s in a look? Developmental Science, 10(1), Bankson, N. W. (1990). Bankson language test (2nd ed.). Austin, TX: Pro-Ed. Berko Gleason, J. (2005). The development of language (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon. Bernstein, D. K., and Tiegerman Farber, E. (2002). Language and Communication disorders in children (5th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Bishop, D. V. M. (1997). Uncommon understanding. Hove, UK: Psychology Press. Boehm, A. E. (2001). Boehm test of basic concepts (3rd ed.). New York: Psychological Corporation.

88 Βιβλιογραφία (2 από 11) Brock, J., & Nation, K. (2007, January). Contextual suppression in spoken language comprehension: Evidence from eye-tracking. Paper presented at the Experimental Psychology Society, London. Brock, J., Norbury, C. E, Einav, S., & Nation, K. (2007). Eye-movements reveal sensitivity to sentence context is associated with language ability not autism. Manuscript submitted for publication. Brown, R. (1973). A first language: The early stages. Cambridge, MA: Harvard University Press. Bryant, B. R., Wiederholdt, J. L., and Bryant, D. P. (2004). Gray diagnostic reading tests (2nd ed.). Austin, TX: Pro-Ed. Bzoch, K. R., League, R., and Brown, V. L. (2003). Receptive-expressive emergent language scale (3rd ed.). Austin, TX: Pro-Ed. Chambers, C. G., Tanenhaus, Μ. K., & Magnuson, J. S. (2004). Actions and affordances in syntactic ambiguity resolution. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 30(3), Cooper, R. M. (1974). Control of eye fixation by meaning of spoken language: New methodology for realtime investigation of speech perception, memory, and language processing. Cognitive Psychology, 6(1), Chappel, G., and Johnson, G. (1976). Evaluation of cognitive behavior in young nonverbal children. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 7, Coplan, J. (1993). Early language milestone scale (2nd ed.). Austin, TX: Pro-Ed. Cutler, A. (1995). Spoken word recognition and production. In J. L. Miller & P. D. Eimas (Eds.), Handbook of perception and cognition: Vol. II. Speech, language, and communication(pp ). San Diego, CA: Academic Press. 8

89 Βιβλιογραφία (3 από 11) Dahan, D, & Gaskell, Μ. K. (2007). The temporal dynamics of ambiguity resolution: Evidence from spoken- word recognition. Journal of Memory and Language, 57(4), Dahan, D., Magnuson, J. S., Tanen- haus, Μ. K., & Hogan, E. M. (2001). Subcategorical mismatches and the time course of lexical access: Evidence for lexical competition. Language and Cognitive Processes, 75(5-6), Dahan, D & Tanenhaus, Μ. K. (2004). Continuous mapping from sound to meaning in spokenlanguage comprehension: Immediate effects of verb- based thematic constraints. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 30, Desroches, A. S., Joanisse, M. R, & Robertson, E. K. (2006). Specific phonological impairments in dyslexia revealed by eyetracking. Cognition, 100(3), B32-B42. Femald, A., & Hurtado, N. (2006). Names in frames: Infants interpret words in sentence frames faster than words in isolation. Developmental Science, 9(3), F33-F40. Femald, A., Swingley, D., & Pinto, J. P. (2001). When half a word is enough: Infants can recognize spoken words using partial phonetic information. Child Development, 72(4), Fluharty, N. B. (2000). Fluharty2: Fluharty preschool speech and language screening test. Austin, TX: Pro-Ed. Frankenburg, W. Κ., and Dodds, J. B. (1992). Denver developmental screening test II (2nd ed). Denver: Denver Developmental Materials. 8

90 Βιβλιογραφία (4 από 11) Frazier, L., & Clifton, C. (1996). Construal. Cambridge, MA: MIT Press. Gauthier, S. V., and Madison, C. L. (1998). Kindergarten language screening test (2nd ed.). Austin, TX: Pro-Ed. Goldsworthy, C. (2003). Developmental reading disabilities: A language-based treatment approach (2nd ed.). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Gunning, T.G. (2006). Assessing and correcting reading and writing difficulties (3rd ed.). Boston: Allyn & Bacon Hanna, J. E., & Tanenhaus, Μ. K. (2004). Pragmatic effects on reference resolution in a collaborative task: Evidence from eye movements. Cognitive Science, 28( 1), Happe, F. G. E. (1997). Central coherence and theory of mind in autism: Reading homographs in context. British Journal of Developmental Psychology, 15, Happe, F. G. E. (1999). Autism: Cognitive deficit or cognitive style? Trends in Cognitive Sciences, 3(6), Hasbrouck, J. E., and Tindal, G. (2006). Oral reading fluency norms: A valuable assessment tool for reading teachers. The Reading Teacher, 59 (7), Hedge, M.N. & Maul, C.A. (2006). Language disorders in children: An evidence-based approach to assessment and treatment. Boston: Allyn & Bacon. Henderson, J. M., & Ferreira, F. (Eds.). (2004). The interface of language, vision and action. New York: Psychology Press. 9

91 9 Βιβλιογραφία (5 από 11) Hresko, W., Reid, D. Κ., and Hammill, D. (1999). Test of early language development (3rd ed.). Austin, TX: Pro-Ed. Huettig, E, & Altmann, G. T. M. (2005). Word meaning and the control of eye fixation: Semantic competitor effects and the visual world paradigm. Cognition, 96(1), B23-B32. Hughes, D., McGillivray, L., & Schmidck, M. (1997). Guide to narrative language: Procedures for assessment. Eau Claire, WI: Thinking Publications. Jolliffe, T., & Baron-Cohen, S. (1999). A test of central coherence theory. Linguistic processing in high-functioning adults with autism or Asperger syndrome: Is local coherence impaired? Cognition, 71(2), Jolliffe, T., & Baron-Cohen, S. (2000). Linguistic processing in high-functioning adults with autism or Asperger syndrome: Can global coherence be achieved? A further test of central coherence theory. Psychological Medicine, 30, Kamide, Y., Altmann, G. T. M., & Haywood, S. L. (2003). Prediction and thematic information in incremental sentence processing: Evidence from anticipatory eye movements. Journal of Memory and Language, 49, Kinzler, M. (1993). Joliet 3-minutepreschool speech and language screen. Austin, TX: Pro-Ed. Lindamood, P. C., and Lindamood, P. (2004). Lindamood auditory conceptualization test (LAC-3) (3rd ed.). Austin, TX: Pro-Ed.

92 Βιβλιογραφία (6 από 11) Lombardino, L. J., Lieberman, R. J. and Brown, J. C. (2005). Assessment of literacy and language (ALL). San Antonio, TX: Harcourt. Long, S. H., Fey, Μ. E., and Channell, R. W. (2006). Computerized profiling (Version 9.7.0) Computer program available as Freeeware on the internet at profiling.org. Lopez, B., & Leekam, S. R. (2003). Do children with autism fail to process information in context? Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 44(2), Lowe, M., and Costello, A. (1984). The symbolic play test (2nd ed.). London: NFER-Nelson Publishing. Marslen-Wilson, W. D. (1987). Functional parallelism in spoken word- recognition. Cognition, 25, Martin, N., and Brownell, R. (2005). Test of auditory processing skills-3 (TAPS-3). Austin, TX: Pro-Ed. McClean, J., and Snyder-McClean, L. (1999). How children learn language. Clifton Park, NY: Delmar Learning. McClelland, J. L., & Elman, J. L. (1986). The Trace Model of Speech- Perception. Cognitive Psychology, 18(1), McLaughlin, S. (2006). Introduction to language development. (2nd ed.) Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Miller, J. F. (2006). Systematic analysis of language transcripts (SALT). Madison, WI: University of Wisconsin Language Analysis Lab. Miller, J. F., and Chapman, R. (1981). The relation between age and mean length of utterance in morphemes. Journal of Speech and Hearing Research, 24,

93 Βιβλιογραφία (7 από 11) Montgomery, J. W. (2000). Verbal working memory and sentence comprehension in children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 43(2), Montgomery, J. W. (2006). Real-time language processing in school-age children with specific language impairment. International Journal of Language & Communication Disorders, 41(3), Morgan, D., and Guildford, A. (1984). Adolescent language screening test (ALST). Austin, TX: Pro-Ed. Muter, V., Hulme, C., and Snowling, M. (1997). Phonological abilities test (PAT). San Antonio, TX: Harcourt. Nadig, A. S., & Sedivy, J. C. (2002). Evidence of perspective-taking contraints in children s on-line reference resolution. Psychological Science, 13(4), Naremore, R.C., Densmore, A.E., & Harman, D.R. (2001). Assessment and treatment of school-age language disorders: A resource manual. Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning. Nation, K., Marshall, C. M., & Altmann, G. T. M. (2003). Investigating individual differences in children s real-time sentence comprehension using language-mediated eye movements. Journal of Experimental Child Psychology, 86, Nation, K., & Snowling, M. J. (1998). Individual differences in contextual facilitation: Evidence from dyslexia and poor reading comprehension. Child Development, 69(4), Nation, K., & Snowling, M. J. (1999). Developmental differences in sensitivity to semantic relations among good and poor comprehenders: Evidence from semantic priming. Cognition, 70( 1), B1-B13. 9

94 Βιβλιογραφία (8 από 11) Newcomer, P., and Barenbaum, E. (2003). Test of phonological awareness skills (TOPAS). Austin, TX: Pro-Ed.Norbury, C. F. (2004). Factors supporting idiom comprehension in children with communication disorders. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47(5), Norbury, C. F. (2005a). Barking up the wrong tree? Lexical ambiguity resolution in children with language impairments and autistic spectrum disorders. Journal of Experimental Child Psychology, 90(2), Norbury, C. F. (2005b). The relationship between theory of mind and etaphor: Evidence from children with language impairment and autistic spectrum disorder. British Journal of Developmental Psychology, 23, Owens, R. E. (2004). Language disorders: A functional approach to assessment and intervention (4th ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. Owens, R. E. (1995). Language disorders: A functional approach to assessment and intervention (2nd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.Pinker, S. (1994). The language instinct. New York: Penguin. Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of research. Psychological Bulletin, 124(3), Rice, M. L., Redmond, S. M., and Hoffman, L. (2006). Mean length of utterance in children with specific language impairment and in younger control children shows concurrent validity and stable and parallel growth trajectories.journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49,

95 9 Βιβλιογραφία (9 από 11) Rossetti, L. (2006). The Rossetti infant-toddler language scale. East Moline, IL: LinguiSystems. Sedivy, J. C., Tanenhaus, Μ. K., Chambers, C. G., & Carlson, G. N. (1999). Achieving incremental semantic interpretation through contextual representation. Cognition, 71(2), Semel, E., Wiig, E. H., and Secord, W. (2004). Clinical evaluation of languagefundamentals (CELF-4) screening test. New York: Psychological Corporation. Shaywitz, S.E. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program of reading problems at any level. New York: Alfred A. Knopf. Smith, A. B., Roberts, J., Smith, S. L., Locke, J. L., and Bennett, J. (2006). Reduced speaking rate as an early predictor of reading disability. American Journal of Speech-Language Pathology, 15, Snedeker, J., & Trueswell, J. (2003). Using prosody to avoid ambiguity: Effects of speaker awareness and referential context. Journal of Memory and Language, 48(1), Snedeker, J., & Trueswell, J. C. (2004). The developing constraints on parsing decisions: The role of lexical-biases and referential scenes in child and adult sentence processing. Cognitive Psychology, 49(3), Speech-Ease. (1985). Speech-Ease screening inventory. Austin, TX: Pro-Ed. Stein, N. L., and Glenn, C. G. (1979). An analysis of story comprehension in elementary school children. In R. O. Freedle (Ed.), Current topics in early childhood education (Vol. 2) (pp ). Norwood, NJ: Ablex.

96 9 Βιβλιογραφία (10 από 11) Swingley, D. (2005). 11-month-olds knowledge of how familiar words sound. Developmental Science, 5(5), Swingley, D., & Aslin, R. N. (2000). Spoken word recognition and lexical representation in very young children. Cognition, 76(2), Tager-Flusberg, EL, & Joseph, R. M. (2003). Identifying neurocognitive phenotypes in autism. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences, 355(1430), Tanenhaus, Μ. K., Spivey-Knowlton, M. J, Eberhard, K. ML, & Sedivy, J. C. (1995). Integration of visual and linguistic information in spoken language comprehension. Science, 268 (5217), Torgesen, J. Κ., and Bryant, B. R. (2004). Test of phonological awareness-second edition: Plus (TOPA-2+). Austin, TX: Pro-Ed.Trueswell, J. C, Sekerina, I., Hill, N. M, & Logrip, M. L. (1999). The kindergarten-path effect: Studying on-line sentence processing in young children. Cognition, 73(2), Tyler, L. K., & Marslen-Wilson, W. D. (1981). Children s processing of spoken language. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 20(4), Vinson, B. (2001). Essentials for speech-language pathologists. Clifton Park: NY: Delmar Learning.Vinson, B. P. (2007). Language disorders across the lifespan (2nd. ed.). Clifton Park, NY: Thomson Delmar Learning.

97 9 Βιβλιογραφία (11 από 11) Wagner, R. Κ., Torgesen, J. Κ., and Rashotte, C. A. (1999). Comprehensive test of phonological processing (CTOPP). Austin: Pro-Ed. Weber, A., Grice, M., & Crocker, M. W. (2006). The role of prosody in the interpretation of structural ambiguities: A study of anticipatory eye movements. Cognition, 99(2), B63-B72. Westby, C. E. (1980). Assessment of cognitive and language abilities through play. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 11, Wetherby, A. M., and Prizant, B. M. (2002). Communication and symbolic behavior scales developmental profile. Baltimore: Brookes. Wiederholt, J. L., and Blalock, G. (2000). Gray silent reading tests (GSRT). Austin, TX: Pro-Ed. Wiederholt, J. L., and Bryant, B. B. (2001). Gray oral reading tests (4th ed.)(gort-4). Austin, TX: Pro-Ed. Yee, E., & Sedivy, J. C. (2006). Eye movements to pictures reveal transient semantic activation during spoken word recognition. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memoρy, and Cognition, 32(1), 1-14.

98 98 ημείωμα Αναφοράσ Copyright Σεχνολογικό Κδρυμα Θπείρου. Ευγενία Σόκθ. Αναπτυξιακζσ Γλωςςικζσ Διαταραχζσ. Ζκδοςθ: 1.0 Ιωάννινα, Διακζςιμο από τθ δικτυακι διεφκυνςθ:

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα