Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ."

Transcript

1 韓 國 敎 育 ABSTRACT

2 Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ τηε ηοττεστ ισσυεσ ιν χοντεµποραρψ ρεσεαρχη οφ χρεατιϖιτψ (Ρυνχο & Πριτζερ, 1999; Σταρκο, 1995; Στερνβεργ, 1999). Ηοωεϖερ, σο λιττλε ισ κνοων ιν α σψστεµατιχ ωαψ αβουτ τηε νατυρε οφ προβλεµ φινδινγ. Τηε προβλεµ οφ προβλεµ φινδινγ ιν ψουνγ χηιλδρεν ισ φαρ µορε πυζζλινγ φορ τηε λαχκ οφ εµπιριχαλ στυδιεσ ον ιτ. Μυχη τηεορετιχαλ ορ εµπιριχαλ στυδψ ηασ φοχυσεδ ον τηε ινϖεστιγατιον οφ προβλεµ σολϖινγ, βυτ τοο λιττλε ρεσεαρχη ηασ βεεν µαδε το υνδερστανδ ωηατ προβλεµ φινδινγ ισ (Ηαν, 2000). Αλβερτ Εινστειν ονχε ρεµαρκεδ τηατ τηε φορµυλατιον οφ α προβλεµ ισ οφτεν µορε εσσεντιαλ τηαν ιτσ σολυτιον (Εινστειν & Ινφελδ, 1938 ιν Ρυνχο & Νεµιρο, 1994). Σιµιλαρλψ, Ωερτηειµερ νοτεδ τηατ τηε φυνχτιον οφ τηινκινγ ισ νοτ ϕυστ σολϖινγ αν αχτυαλ προβλεµ βυτ δισχοϖερινγ, ενϖισαγινγ, γοινγ ιντο δεεπερ θυεστιονσ. Οφτεν ιν γρεατ δισχοϖεριεσ τηε µοστ ιµπορταντ τηινκινγ ισ τηατ α χερταιν θυεστιον ισ φουνδ (Ωερτηειµερ, 1945 π. 123 ιν Οκυδα, Ρυνχο, & Βεργερ, 1991). Ιµπορτανχε οφ φινδινγ γοοδ προβλεµσ ηασ βεεν εµπηασιζεδ αµονγ ρεσεαρχηερσ σινχε τηε πιονεερ ωορκ οφ Γετζελσ ανδ Χσικσζεντµιηαλψι (1976) ον προβλεµ φινδινγ (Ρυνχο & Νεµιρο, 1994; Μοορε & Μυρδοχκ, 1991). Γετζελσ ανδ Χσικσζεντµιηαλψι (1976) φουνδ τηατ σεµιπροφεσσιοναλ αρτ στυδεντσ εξπλορατορψ βεηαϖιορσ οφ φινδινγ προβλεµσ βεφορε τηεψ αχτυαλλψ ωορκεδ ον ωασ τηε µοστ πρεδιχτιϖε οφ τηε θυαλιτψ οφ τηειρ φιναλ αρτωορκ. Γετζελσ ανδ Χσικσζεντµιηαλψισ (1976) ωορκ ηασ βεεν ρεπλιχατεδ ιν οτηερ στυδιεσ ωιτη γρουπσ οφ προφεσσιοναλ ανδ σεµιπροφεσσιοναλ αρτιστσ ανδ ρεσυλτεδ ιν σιµιλαρ φινδινγσ (Καψ, 1991, 1994). Ρεχεντ ρεσεαρχη ηασ σταρτεδ το φοχυσ µορε ον προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ιν χηιλδρεν, αλτηουγη φεω εµπιριχαλ στυδιεσ ανδ λιττλε προγρεσσ ηαϖε βεεν µαδε δεσπιτε τηε ιµπορτανχε οφ προβλεµ φινδινγ ιν τηε στυδψ οφ χρεατιϖιτψ (Μοορε & Μυρδοχκ, 1991; Ρυνχο & Νεµιρο, 1994). Σοµε στυδιεσ ηαϖε φουνδ τηατ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ οφφερσ α µεανσ το ιδεντιφψ χρεατιϖε χηιλδρεν ιν διϖερσε δοµαινσ, συγγεστινγ τηατ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ισ συπεριορ το µοστ ιφ νοτ αλλ

3 µεασυρεσ οφ διϖεργεντ ανδ/ορ χογνιτιϖε σκιλλ ανδ αβιλιτψ µεασυρεσ. Φορ εξαµπλε, Ωακεφιελδ (1985) υτιλιζεδ α διϖεργεντ τηινκινγ τεστ το εξαµινε προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ιν 5τη γραδε χηιλδρεν. Ωακεφιελδ φουνδ τηατ τηε προβλεµ φινδινγ σχορε ωασ σιγνιφιχαντλψ ρελατεδ το χηιλδρεν σ χρεατιϖε δραωινγσ ρατεδ βψ εξπερτσ ανδ οτηερ µεασυρεσ οφ χρεατιϖιτψ, συχη ασ διϖεργεντ τηινκινγ ανδ ΓΙΦΤ (Γρουπ Ινϖεντορψ φορ Φινδινγ Χρεατιϖε Ταλεντ) σχορεσ. Σιµιλαρλψ, Ρυνχο ανδ Οκυδα (1988) εξαµινεδ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ιν αδολεσχεντσ. Τηε ρεσυλτσ ινδιχατεδ τηατ αδολεσχεντσ προδυχεδ σιγνιφιχαντλψ µορε ρεσπονσεσ ον προβλεµ φινδινγ τασκσ τηαν ον τηε προβλεµ σολϖινγ τασκσ, ανδ τηε προβλεµ φινδινγ σχορε ωασ σιγνιφιχαντλψ ρελατεδ το φιϖε ινδιχεσ οφ χρεατιϖε περφορµανχεσ. Ιν αδδιτιον, προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ιν α ρεαλ ωορλδ χοντεξτ ηασ βεεν συγγεστεδ ασ α µορε ϖαλυαβλε πρεδιχτορ οφ χρεατιϖε βεηαϖιορσ τηαν τηε ονε ιν α χονϖεντιοναλ µεασυρε οφ διϖεργεντ τηινκινγ αβιλιτψ. Πρεϖιουσ ρεσεαρχη ηασ φουνδ τηατ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ τηατ χονταιν προβλεµσ χηιλδρεν µιγητ ενχουντερ ιν τηειρ σχηοολ ορ ηοµε σεττινγσ ηαϖε ϖερψ γοοδ πρεδιχτιϖε ϖαλιδιτψ ανδ αρε υσεφυλ εστιµατεσ οφ χηιλδρενσ χρεατιϖε βεηαϖιορσ ιν τηε ρεαλ ωορλδ (Οκυδα ετ αλ., 1991; Ρυνχο, 1993). Φορ εξαµπλε, Οκυδα, Ρυνχο, ανδ Βεργερ σ (1991) στυδψ δεµονστρατεδ τηατ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ασ µεασυρεδ ιν α ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστ ωασ τηε µοστ πρεδιχτιϖε οφ χρεατιϖε βεηαϖιορσ. Ηοωεϖερ, στυδιεσ το εξαµινε τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ προβλεµ φινδινγ βοτη ον τηε ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ ανδ χονϖεντιοναλ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ ιν πρεδιχτινγ χρεατιϖε βεηαϖιορσ ηαϖε βεεν λιµιτεδ ιν σεϖεραλ ωαψσ. Φορ εξαµπλε, µοστ στυδιεσ ον τηε ισσυε υτιλιζεδ σελφ ρεπορτ σχαλεσ, αλτηουγη σελφ ρεπορτ σχαλεσ ηαϖε βεεν χριτιχιζεδ φορ τηειρ λαχκ οφ ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ ιν ασσεσσινγ χρεατιϖε αβιλιτιεσ. Πυβλισηεδ στυδιεσ το εξπλορε τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ προβλεµ φινδινγ υσινγ χηιλδρεν σ αχτυαλ χρεατιϖε περφορµανχεσ ηαϖε βεεν ϖερψ ραρε. Προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ, ωηετηερ ιν α ρεαλ ωορλδ ορ ιν α χονϖεντιοναλ χοντεξτ ηασ αλσο ψετ το βε ινϖεστιγατεδ ωιτη ψουνγ χηιλδρεν. Φεω στυδιεσ σο φαρ ηαϖε δεαλτ ωιτη χηιλδρεν υνδερ 4τη γραδε ασ συβϕεχτσ ιν ινϖεστιγατινγ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ. Σινχε σοµε

4 λιτερατυρε (ε.γ., Αρλιν, 1975) συγγεστεδ τηατ προβλεµ φινδινγ σκιλλσ δεϖελοπ δυρινγ αδολεσχενχε, τηε φινδινγσ οφ οτηερ στυδιεσ µαψ νοτ βε γενεραλιζεδ το ψουνγερ χηιλδρεν. Τηυσ, τηισ στυδψ εξπλορεδ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ϖσ. προβλεµ σολϖινγ αβιλιτψ ιν ψουνγ χηιλδρεν. Τηισ στυδψ εξαµινεδ ωηετηερ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ισ µορε πρεδιχτιϖε οφ ψουνγ χηιλδρεν σ αχτυαλ χρεατιϖε περφορµανχεσ ιν τηρεε δοµαινσ τηαν προβλεµ σολϖινγ αβιλιτψ. Ιτ αλσο εξαµινεδ ωηετηερ α ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστ ισ ρεαλλψ βεττερ τηαν α χονϖεντιοναλ στανδαρδιζεδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστ ιν πρεδιχτινγ ψουνγ χηιλδρεν σ χρεατιϖε περφορµανχεσ. Χηιλδρεν σ χρεατιϖε περφορµανχεσ ιν τηε πρεσεντ στυδψ ωερε ασσεσσεδ βασεδ ον Αµαβιλε σ (1996) χονσενσυαλ δεφινιτιον οφ χρεατιϖιτψ αν εξπλιχιτλψ οπερατιοναλ δεφινιτιον τηατ ιµπλιχιτλψ υνδερλιεσ µοστ συβϕεχτιϖε ασσεσσµεντ µετηοδολογιεσ Α προδυχτ ορ ρεσπονσε ισ χρεατιϖε το τηε εξτεντ τηατ αππροπριατε οβσερϖερσ ινδεπενδεντλψ αγρεε ιτ ισ χρεατιϖε. Αππροπριατε οβσερϖερσ αρε τηοσε φαµιλιαρ ωιτη τηε δοµαιν ιν ωηιχη τηε προδυχτ ωασ χρεατεδ ορ τηε ρεσπονσε αρτιχυλατεδ. Α προδυχτ ορ ρεσπονσε ωιλλ βε ϕυδγεδ ασ χρεατιϖε το τηε εξτεντ τηατ (α) ιτ ισ βοτη α νοϖελ ανδ αππροπριατε, υσεφυλ, χορρεχτ ορ ϖαλυαβλε ρεσπονσε το τηε τασκ ατ ηανδ, ανδ (β) τηε τασκ ισ ηευριστιχ ρατηερ τηαν αλγοριτηµιχ. Τηυσ, χρεατιϖιτψ χαν βε ρεγαρδεδ ασ τηε θυαλιτψ οφ προδυχτ ορ ρεσπονσεσ ϕυδγεδ το βε χρεατιϖε βψ αππροπριατε οβσερϖερσ, ανδ ιτ χαν αλσο βε ρεγαρδεδ ασ τηε προχεσσ βψ ωηιχη σοµετηινγ σο ϕυδγεδ ισ προδυχεδ. (Αµαβιλε, 1996, π.33, 35). Σπεχιφιχαλλψ, τηε πυρποσε οφ τηισ στυδψ ωασ το εξαµινε τηε φολλοωινγ θυεστιονσ 1. Ισ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ µορε πρεδιχτιϖε οφ χρεατιϖε περφορµανχεσ ιν τηρεε δοµαινσ τηαν προβλεµ σολϖινγ αβιλιτψ ιν ψουνγ χηιλδρεν? 2. Ισ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ µορε πρεδιχτιϖε οφ χρεατιϖε περφορµανχεσ ιν τηρεε δοµαινσ τηαν α στανδαρδιζεδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστ?

5 Method Ονε ηυνδρεδ ανδ νινε σεχονδ γραδε χηιλδρεν φροµ φιϖε υρβαν ελεµενταρψ σχηοολσ, 53 βοψσ (48.6%) ανδ 56 γιρλσ (51.4%), παρτιχιπατεδ ιν τηε πρεσεντ στυδψ. Τηε αγε ρανγε οφ τηε συβϕεχτσ ϖαριεδ φροµ 7.01 (85 µοντησ) το 8.09 (104 µοντησ) ψεαρσ, ωιτη α µεαν οφ 7.10 ψεαρ (93.74 µοντησ) ανδ τηε στανδαρδ δεϖιατιον οφ 4.44 µοντησ. Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ. Τωο ϖερβαλ συβτεστσ (Αλτερνατε Υσεσ ανδ Σιµιλαριτιεσ) ανδ ονε νονϖερβαλ συβτεστ (Παττερν Μεανινγσ) οφ τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ ωερε σελεχτεδ φορ τηε πρεσεντ στυδψ. Εαχη ϖερβαλ ορ νονϖερβαλ συβτεστσ ηαδ τηρεε ιτεµσ ιν ιτ. Τηρεε ιτεµσ ιν εαχη συβτεστ ωερε χοµποσεδ οφ τωο προβλεµ σολϖινγ τασκσ ανδ ονε προβλεµ φινδινγ τασκ. Τηε προβλεµ σολϖινγ τασκσ ιν εαχη συβτεστ ασκεδ χηιλδρεν το τελλ αλλ τηε διφφερεντ ωαψσ τηεψ χουλδ υσε αν οβϕεχτ, ηοω τωο οβϕεχτσ αρε αλικε, ορ αλλ τηε τηινγσ α παττερν χουλδ βε. Τηε προβλεµ φινδινγ τασκ ιν εαχη συβτεστ ασκεδ χηιλδρεν το γενερατε α προβλεµ ανδ τηεν προϖιδε α σολυτιον το ιτ. Φορ εξαµπλε, α προβλεµ φινδινγ τασκ ιν τηε Παττερν Μεανινγσ συβτεστ ωασ λικε Ηερε ισ α βλανκ χαρδ ανδ α πενχιλ. Μακε α παττερν οφ ψουρ οων, τηεν τελλ µε αλλ τηε διφφερεντ τηινγσ ιτ χουλδ βε. Σχορινγ ωασ φολλοωεδ τηε στανδαρδ σχηεµε συγγεστεδ ιν τηε τεστ µανυαλ. Φλυενχψ ανδ οριγιναλιτψ σχορεσ φροµ εαχη προβλεµ σολϖινγ τασκ, ανδ α φλυενχψ σχορε φροµ εαχη προβλεµ φινδινγ τασκ ωερε γενερατεδ. Τηε σχορεσ ωερε συµµεδ αχροσσ τηε συβτεστσ το ψιελδ σχορεσ φορ Ωαλλαχη Κογαν προβλεµ σολϖινγ φλυενχψ (ΩΚΦ),

6 προβλεµ σολϖινγ οριγιναλιτψ (ΩΚΟ), ανδ προβλεµ φινδινγ φλυενχψ (ΩΚΠΦ). Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ. Α Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ, αδαπτεδ φροµ Οκυδα ετ αλ. (1991), ωασ υσεδ ιν τηισ στυδψ. Τηε αδαπτατιον φορ τηε πρεσεντ στυδψ χονχεδεδ σιτυατιονσ ανδ προβλεµσ ρελεϖαντ φορ σεχονδ γραδε χηιλδρεν. Ιν τηισ στυδψ, φουρ ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τασκσ (τωο προβλεµ σολϖινγ τασκσ ανδ τωο προβλεµ φινδινγ τασκσ) ωερε υσεδ. Αλλ προβλεµ σολϖινγ τασκσ ανδ προβλεµ φινδινγ τασκσ ωερε ρελατεδ το α σχηοολ σιτυατιον. Ιν τηε ρεαλ ωορλδ προβλεµ σολϖινγ τασκσ, στυδεντσ ηεαρδ προβλεµσ ρελατεδ το σχηοολ λιφε, ρεαδ αλουδ βψ τηε εξαµινερ. Στυδεντσ ωερε ασκεδ το προϖιδε ασ µανψ σολυτιονσ ασ ποσσιβλε. Ιν ρεαλ ωορλδ προβλεµ φινδινγ τασκσ, στυδεντσ ηεαρδ προβλεµατιχ ϖιγνεττεσ αβουτ σχηοολ λιφε, ανδ ασκεδ το λιστ αλλ τηε προβλεµσ τηεψ χαν τηινκ οφ ιν εαχη οφ τηεσε σεττινγσ. Τηε προβλεµ σολϖινγ τασκσ ωερε σχορεδ φορ φλυενχψ (νυµβερ οφ ρεσπονσεσ γιϖεν, ΡΩΦ) ανδ οριγιναλιτψ (νυµβερ οφ υνιθυε ρεσπονσεσ προδυχεδ βψ λεσσ τηαν 5% οφ χηιλδρεν ιν τηε σαµπλε, ΡΩΟ), ανδ τηε προβλεµ φινδινγ τασκσ ωερε σχορεδ φορ φλυενχψ (ΡΩΠΦ) βψ τηε ρεσεαρχηερ. Περφορµανχε βασεδ ασσεσσµεντσ. Τηρεε περφορµανχε βασεδ ασσεσσµεντσ ωερε υτιλιζεδ ιν τηισ στυδψ. Τηε τηρεε ασσεσσµεντσ ινχλυδεδ α στορψ τελλινγ τασκ (λανγυαγε), α χολλαγε µακινγ τασκ (αρτ), ανδ α µατη ωορδ προβλεµ τασκ (µατη). Αλλ τασκσ ωερε σελεχτεδ φροµ ϖαριουσ σουρχεσ υσινγ Αµαβιλε σ (1983, 1996) γυιδελινεσ οφ αππροπριατε τασκσ φορ α χονσενσυαλ ασσεσσµεντ. Αµαβιλε (1996) ινδιχατεδ τηατ αν αππροπριατε τασκ φορ α χονσενσυαλ ασσεσσµεντ σηουλδ µεετ τηε φολλοωινγ ρεθυιρεµεντσ (1) τηε τασκ µυστ λεαδ το σοµε προδυχτ τηατ χαν βε µαδε αϖαιλαβλε το αππροπριατε ϕυδγεσ φορ εϖαλυατιον, ανδ (2) τηε τασκ σηουλδ βε οπεν ενδεδ ενουγη το περµιτ φλεξιβιλιτψ ανδ νοϖελτψ ιν χηιλδρεν σ ρεσπονσεσ. Τηε στορψ τελλινγ ανδ τηε χολλαγε µακινγ τασκσ φορ τηε πρεσεντ στυδψ ωερε δεϖελοπεδ βψ Αµαβιλε (1983), ανδ τηεσε τασκσ ηαϖε βεεν ϖαλιδατεδ ιν µορε τηαν 30 ινδεπενδεντ στυδιεσ βψ Αµαβιλε (1983, 1996), ηερ χολλεαγυεσ, ανδ οτηερσ (Βαερ, 1991, 1993). Τηε µατη ωορδ προβλεµ τασκ ωασ αδαπτεδ φροµ Βαερ σ (1991) στυδψ. Ηιγη

7 ιντερ ρατερ ρελιαβιλιτψ ανδ λονγ τερµ ϖαλιδιτψ ηαϖε βεεν ρεπορτεδ φορ τηε στορψ τελλινγ ανδ τηε χολλαγε µακινγ τασκσ (Αµαβιλε, 1983, 1996; Βεαρ, 1994). Ηιγη ιντερ ρατερ ρελιαβιλιτψ ινφορµατιον ισ αλσο αϖαιλαβλε φορ τηε µατη ωορδ προβλεµ τασκ (Βαερ, 1991). Στορψ τελλινγ ανδ µατη ωορδ προβλεµ ωερε ταπε ρεχορδεδ ανδ τρανσχριβεδ ωορδ βψ ωορδ βψ ονε τραινεδ γραδυατε ασσισταντ ανδ τηε ρεσεαρχηερ. Τωεντψ περχεντ οφ τηε 109 τρανσχριπτιονσ φορ στορψ τελλινγ ανδ µατη ωορδ προβλεµ ρεσπεχτιϖελψ ωερε ρε τρανσχριβεδ βψ ανοτηερ τραινεδ γραδυατε ασσισταντ. Τηε αγρεεµεντ βετωεεν τηε τρανσχριβερσ ωερε 92% φορ τηε στορψ τελλινγ ανδ 90% φορ τηε µατη ωορδ προβλεµ. Αλλ περφορµανχε βασεδ ασσεσσµεντσ ωερε ϕυδγεδ φορ τηειρ χρεατιϖιτψ βψ νινε εξπερτ ϕυδγεσ (τηρεε ϕυδγεσ ιν εαχη δοµαιν) σελεχτεδ φορ τηισ στυδψ. Βασεδ ον Αµαβιλε σ (1996) γυιδελινεσ ον χονσενσυαλ τεχηνιθυεσ φορ χρεατιϖιτψ ασσεσσµεντ, ϕυδγεσ ωερε σελεχτεδ βασεδ ον τηειρ εξπεριενχε ανδ εξπερτισε ιν εαχη δοµαιν. Φορ εαχη δοµαιν, τεαχηερσ ωηο ηαδ σπεχιαλιζεδ χρεδεντιαλσ ανδ ατ λεαστ φιϖε ψεαρσ οφ εξπεριενχε ιν τεαχηινγ χηιλδρεν σ χρεατιϖε ωριτινγ, αρτ, ορ µατη ωερε σελεχτεδ ασ ϕυδγεσ φορ τηε στυδψ. Το αϖοιδ ανψ βιασεσ (ε.γ., σεττινγσ, τιµεσ οφ τηε δαψσ, µοοδσ, ετχ.) ιν σχορινγ, αλλ ϕυδγεσ γατηερεδ ατ τηε σαµε πλαχε ανδ ατ τηε σαµε τιµε φορ φουρ ηουρσ ανδ ηαδ νο κνοωλεδγε οφ τηε ιδεντιτψ οφ τηε αυτηορ οφ εαχη προδυχτ. Εαχη ϕυδγε µαδε ηισ ορ ηερ ασσεσσµεντ ινδεπενδεντλψ ιν α σεπαρατε ροοµ, ανδ ρατεδ χηιλδρεν σ προδυχτσ ον α 1.0 (λοω) το 5.0 (ηιγη) νυµεριχαλ σχαλε βασεδ ον ηισ ορ ηερ οων δεφινιτιον οφ χρεατιϖιτψ. Ασ ρεχοµµενδεδ βψ Αµαβιλε (1983, 1996), ϕυδγεσ ωερε νοτ τραινεδ το αγρεε ωιτη ονε ανοτηερ, νορ γιϖεν σπεχιφιχ χριτερια φορ χρεατιϖιτψ. Ηοωεϖερ, ϕυδγεσ ωερε ινστρυχτεδ το ρατε χηιλδρεν σ προδυχτσ ρελατιϖε το οτηερ στυδεντσ προδυχτσ οφ τηε τασκ εξαµινεδ, ρατηερ τηαν ρατινγ τηεµ αγαινστ σοµε αβσολυτε στανδαρδσ. Αµαβιλε συγγεστεδ τηισ ισ ιµπορταντ βεχαυσε, τηε λεϖελσ οφ χρεατιϖιτψ προδυχεδ βψ τηε ορδιναρψ χηιλδρεν ωουλδ βε λοω ιν χοµπαρισον ωιτη τηε γρεατεστ ωορκσ προδυχεδ ιν τηατ δοµαιν. Ονχε τηε ϕυδγµεντσ ιν αλλ περφορµανχε βασεδ ασσεσσµεντσ ωερε χοµπλετεδ, τηε

8 ϕυδγεσ ρατινγσ ον εαχη ασσεσσµεντ ωερε αναλψζεδ φορ ιντερ ϕυδγε ρελιαβιλιτψ. Χηιλδρεν σ σχορεσ ον εαχη ασσεσσµεντ ωερε χαλχυλατεδ βψ αϖεραγινγ τηε τηρεε ϕυδγεσ ρατινγσ. ϑυδγεσ ωερε παιδ φορ τηειρ ωορκ ιν τηισ στυδψ. Αλλ τηε µεασυρεσ, εξχεπτ ονε περφορµανχε βασεδ ασσεσσµεντ, ωερε αδµινιστερεδ ινδιϖιδυαλλψ ανδ υντιµεδ. Α σµαλλ, θυιετ, ανδ σιµπλψ δεχορατεδ ροοµ ιν εαχη παρτιχιπατινγ σχηοολ ωασ υσεδ το χαρρψ ουτ εαχη ινδιϖιδυαλλψ αδµινιστερεδ ασσεσσµεντ. Τηε εξαµινερ µαδε αν εφφορτ το εσταβλιση ραππορτ ωιτη εαχη χηιλδ ιν τηε ασσεσσµεντ σεττινγ βεφορε τηε ασσεσσµεντ ωασ υνδερτακεν, ανδ αλλ τηε µεασυρεσ ωερε αδµινιστερεδ ιν α γαµε λικε ατµοσπηερε. Ιν µοστ χασεσ, αλλ µεασυρεσ ωερε αδµινιστερεδ δυρινγ ονε σεσσιον ιν αβουτ 30 µινυτεσ το 1 ηουρ τιµε περιοδ. Το αϖοιδ ανψ ορδερ εφφεχτ ιν τηε αδµινιστρατιον προχεδυρε, αλλ µεασυρεσ ωερε αδµινιστερεδ ιν τηε σαµε σεθυενχε ωιτη τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ γιϖεν φιρστ, φολλοωεδ βψ τηε Ρεαλ ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ, στορψ τελλινγ, ανδ µατη ωορδ προβλεµ. Ιφ τηε χηιλδ δισπλαψεδ σοµε φατιγυε ορ δισιντερεστ δυρινγ τηε τεστινγ, τεστινγ ωασ στοππεδ ανδ αδµινιστερεδ ατ ανοτηερ τιµε. Ονε περφορµανχε βασεδ ασσεσσµεντ, χολλαγε µακινγ, ωασ αδµινιστερεδ ιν α σµαλλ γρουπ σεττινγ ατ α τιµε χονϖενιεντ το χλασσροοµ τεαχηερσ. Αλλ ασσεσσµεντσ ωερε χοδεδ βψ νυµβερ, νοτ βψ χηιλδ σ ναµε ορ χηιλδ σ Ι, το αϖοιδ ανψ βιασεσ ιν σχορινγ. Results ιϖεργεντ Τηινκινγ Σκιλλσ. Τηε ρελιαβιλιτψ οφ εαχη διϖεργεντ τηινκινγ τεστ ωασ εϖαλυατεδ ωιτη ιντερ ιτεµ χορρελατιονσ (Χρονβαχη σ αλπηα). Αλπηα χοεφφιχιεντσ

9 ωερε χαλχυλατεδ φορ εαχη συβτεστ σχορε οφ τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ ανδ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ, ρεσπεχτιϖελψ. Τηε αλπηα χοεφφιχιεντσ φορ τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ ανδ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ ωερε θυιτε ηιγη ανδ αλλ αδεθυατε. Ταβλε 1 πρεσεντσ τηε αλπηα χοεφφιχιεντσ ωιτη τηε µεανσ, στανδαρδ δεϖιατιονσ, ανδ ρανγε οφ συβτεστ σχορεσ φορ τηε τωο διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ υσεδ ιν τηε στυδψ. Χρεατιϖε Περφορµανχεσ. Λικεωισε, ιντερ ϕυδγε ρελιαβιλιτιεσ ωερε χαλχυλατεδ φορ τηε στορψ τελλινγ, χολλαγε µακινγ, ανδ µατη ωορδ προβλεµ χρεατινγ τασκσ υσινγ τηε Χρονβαχη σ χοεφφιχιεντ αλπηα. Ασ σηοων ιν Ταβλε 2, ιντερ ϕυδγε αγρεεµεντ αµονγ τηε τηρεε ϕυδγεσ ιν εαχη δοµαιν ωασ φαιρλψ ηιγη ιν τηισ στυδψ. Ινσυρινγ ηιγη ιντερ ϕυδγε ρελιαβιλιτψ ισ τηε µοστ ιµπορταντ χριτεριον οφ α χονσενσυαλ ασσεσσµεντ προχεδυρε, σινχε ιντερ ϕυδγε ρελιαβιλιτψ ιν α στυδψ λικε τηισ ισ εθυιϖαλεντ το χονστρυχτ ϖαλιδιτψ (Αµαβιλε, 1996). Ωαλλαχη Κογαν Προβλεµ σολϖινγ Φλυενχψ Οριγιναλιτψ Προβλεµ φινδινγ Φλυενχψ Ρεαλ Ωορλδ Προβλεµ σολϖινγ Φλυενχψ Οριγιναλιτψ Προβλεµ φινδινγ Φλυενχψ

10 Στορψ τελλινγ Χολλαγε µακινγ Ματη ωορδ προβλεµ ρατινγ 1 (νοτ χρεατιϖε) το 5 (ηιγηλψ χρεατιϖε). Ρεσεαρχηερσ ηαϖε φουνδ τηατ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ιν χηιλδρεν ισ α βεττερ πρεδιχτορ φορ χρεατιϖε περφορµανχεσ τηαν προβλεµ σολϖινγ αβιλιτψ (Οκυδα, Ρυνχο, & Βεργερ, 1991). Ηοωεϖερ, ιν τηε πρεσεντ στυδψ, προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ον βοτη τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ (ΩΚΠΦ) ανδ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ (ΡΩΠΦ) ωασ νοτ αλωαψσ τηε βεττερ πρεδιχτορ φορ τηε τηρεε περφορµανχε βασεδ ασσεσσµεντσ. Ιν φαχτ, φορ τηε στορψ τελλινγ τασκ, Ωαλλαχη Κογαν προβλεµ φινδινγ (ΩΚΠΦ) ανδ Ρεαλ Ωορλδ προβλεµ φινδινγ (ΡΩΠΦ) βοτη σηοωεδ λοωερ χορρελατιονσ τηαν τηε οριγιναλιτψ ανδ φλυενχψ σχορεσ οφ τηε προβλεµ σολϖινγ συβτεστσ ον βοτη διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ (σεε Ταβλε 3). ΡΩΠΦ ωασ νοτ εϖεν σιγνιφιχαντλψ ρελατεδ το τηε στορψ τελλινγ τασκ, ωηερεασ τηε οτηερ συβτεστσ ον βοτη διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ ωερε αλλ σιγνιφιχαντλψ ρελατεδ το τηε στορψ τελλινγ τασκ. ΡΩΠΦ ωασ, ηοωεϖερ, σιγνιφιχαντλψ βυτ ωεακλψ ρελατεδ το τηε χολλαγε µακινγ (ρ =.197, π <.05). Χολλαγε µακινγ ωασ ονλψ σιγνιφιχαντλψ ρελατεδ το τηε ΡΩΠΦ ανδ σηοωεδ λοω ανδ νον σιγνιφιχαντ ρελατιονσηιπσ ωιτη οτηερ συβτεστσ ον βοτη διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ, ινχλυδινγ τηε ΩΚΠΦ. Ρελατεδ το τηε µατη ωορδ προβλεµ περφορµανχε, τηε ΩΚΠΦ διδ νοτ σηοω ανψ ηιγηερ χορρελατιον τηαν τηε προβλεµ σολϖινγ φλυενχψ (ΩΚΦ) ορ προβλεµ σολϖινγ οριγιναλιτψ (ΩΚΟ) σχορεσ ον τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ; τηε ΡΩΠΦ σηοωεδ α βιτ ηιγηερ, βυτ στιλλ νον σιγνιφιχαντ, χορρελατιον τηαν

11 τηε προβλεµ σολϖινγ φλυενχψ (ΡΩΦ) ορ προβλεµ σολϖινγ οριγιναλιτψ (ΡΩΟ) σχορεσ ον τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ. Ωαλλαχη Κογαν Προβλεµ σολϖινγ Φλυενχψ (ΩΚΦ) Οριγιναλιτψ (ΩΚΟ) Προβλεµ φινδινγ Φλυενχψ (ΩΚΠΦ) Ρεαλ Ωορλδ Προβλεµ σολϖινγ Φλυενχψ (ΡΩΦ) Οριγιναλιτψ (ΡΩΟ) Προβλεµ φινδινγ Φλυενχψ (ΡΩΠΦ) π < 0.05 π < 0.01 Ιτ ισ ιντερεστινγ το ποιντ ουτ, ηοωεϖερ, τηατ γιρλσ διδ σιγνιφιχαντλψ βεττερ τηαν βοψσ ον προβλεµ φινδινγ συβτεστσ οφ βοτη διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ. Τηε µεαν φορ τηε προβλεµ φινδινγ συβτεστ (ΩΚΠΦ) ον τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ ωασ φορ γιρλσ. Τηε µεαν φορ τηε βοψσ ωασ ονλψ Ον τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ, τηε προβλεµ φινδινγ (ΡΩΠΦ) µεαν σχορε φορ γιρλσ ωασ ανδ 8.37 φορ βοψσ. Γιρλσ διδ βεττερ αλσο ον τηε προβλεµ σολϖινγ φλυενχψ (ΩΚΦ) συβτεστ ον τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ. Αλτηουγη γιρλσ σχορεδ α βιτ ηιγηερ τηαν βοψσ αχροσσ οτηερ συβτεστσ, τηερε ωερε νο σιγνιφιχαντ µεαν διφφερενχεσ φορ τηε οριγιναλιτψ σχορεσ ον ειτηερ τεστσ ανδ τηε φλυενχψ σχορε ον τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ. Γιρλσ διδ νοτ σχορε σιγνιφιχαντλψ ηιγηερ τηαν βοψσ ον ανψ οφ τηε τηρεε περφορµανχε βασεδ ασσεσσµεντσ. Ταβλε 4 συµµαριζεσ τηεσε ρεσυλτσ.

12 ΩΚΦ ΩΚΟ ΩΚΠΦ ΡΩΦ ΡΩΟ ΡΩΠΦ Στορψ τελλινγ Χολλαγε Ματη Νοτε. ΩΚΦ = ΩΚ προβλεµ σολϖινγ φλυενχψ; ΩΚΟ = ΩΚ προβλεµ σολϖινγ οριγιναλιτψ; ΩΚΠΦ = ΩΚ προβλεµ φινδινγ φλυενχψ; ΡΩΦ = ΡΩ προβλεµ σολϖινγ φλυενχψ; ΡΩΟ = ΡΩ προβλεµ σολϖινγ οριγιναλιτψ; ΡΩΠΦ = ΡΩ προβλεµ φινδινγ φλυενχψ. π <.05 π <.01 Πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε ρεπορτεδ τηατ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ ωασ µορε πρεδιχτιϖε οφ χρεατιϖε περφορµανχεσ ιν διϖερσε δοµαινσ τηαν στανδαρδιζεδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ (ε.γ., Ρυνχο & Οκυδα, 1988). Ιν τηε πρεσεντ στυδψ, ηοωεϖερ, τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ ωασ νοτ βεττερ ιν πρεδιχτινγ χρεατιϖε περφορµανχεσ (ατ λεαστ φορ τωο οφ τηε τηρεε τασκσ) τηαν τηε στανδαρδιζεδ Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ. Ιν φαχτ, τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ ωασ τηε βεττερ πρεδιχτορ φορ τηε στορψ τελλινγ ανδ τηε µατη προβλεµ τασκσ. Σπεχιφιχαλλψ, τηε τηρεε συβτεστ σχορεσ οφ τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ αχχουντεδ φορ αβουτ 13.6% (π <.05) οφ τηε ϖαριανχεσ ιν τηε στορψ τελλινγ, βυτ τηε τηρεε σχορεσ οφ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ εξπλαινεδ ονλψ 8% (π <.05) οφ τηε ϖαριανχε ιν τηε στορψ τελλινγ περφορµανχε. Σιµιλαρλψ, 4.3% οφ τηε ϖαριανχε ιν τηε µατη προβλεµ ωασ εξπλαινεδ βψ τηε τηρεε συβτεστ σχορεσ οφ τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ, βυτ ονλψ 1.4% οφ τηε ϖαριανχε ιν τηε µατη προβλεµ ωασ εξπλαινεδ βψ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ

13 Τηινκινγ Τεστ. Ηοωεϖερ, τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ ωασ τηε βεττερ πρεδιχτορ φορ χολλαγε µακινγ. Ιν τηε χολλαγε µακινγ τασκ, 5.1% οφ τηε ϖαριανχε ωασ εξπλαινεδ βψ τηε τηρεε συβτεστ σχορεσ οφ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ, αλτηουγη ιτ ωασ νοτ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ. Ονλψ 2.7% ωασ αχχουντεδ φορ βψ τηε τηρεε συβτεστ σχορεσ οφ τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ. Ταβλε 5 πρεσεντσ ηοω µυχη τηε ινδιϖιδυαλ συβτεστ σχορεσ οφ τηε τωο διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ πρεδιχτεδ ορ εξπλαινεδ στορψ τελλινγ, χολλαγε µακινγ, ανδ µατη ωορδ προβλεµ περφορµανχεσ ρεσπεχτιϖελψ. Τηε Ωαλλαχη Κογαν οριγιναλιτψ σχορε (ΩΚΟ) ωασ τηε βεστ πρεδιχτορ φορ τηε στορψ τελλινγ ανδ µατη ωορδ προβλεµ τασκσ αλτηουγη νειτηερ ωασ στατιστιχαλλψ σιγνιφιχαντ. Τηε χολλαγε µακινγ τασκ ωασ βεστ πρεδιχτεδ βψ χηιλδρεν σ Ρεαλ Ωορλδ προβλεµ φινδινγ φλυενχψ σχορε (ΡΩΠΦ) (τ = 2.24, π <.05). Τηε Ωαλλαχη Κογαν οριγιναλιτψ σχορε (ΩΚΟ) ωασ τηε νεξτ βεστ πρεδιχτορ φορ τηε χολλαγε µακινγ περφορµανχε. Στορψ τελλινγ ΩΚΦ ΩΚΟ ΩΚΠΦ ΡΩΦ ΡΩΟ ΡΩΠΦ Χολλαγε Ματη ΩΚΦ ΩΚΟ ΩΚΠΦ ΡΩΦ ΡΩΟ ΡΩΠΦ ΩΚΦ ΩΚΟ ΩΚΠΦ ΡΩΦ ΡΩΟ ΡΩΠΦ Νοτε. ΩΚΦ = ΩΚ προβλεµ σολϖινγ φλυενχψ; ΩΚΟ = ΩΚ προβλεµ σολϖινγ οριγιναλιτψ; ΩΚΠΦ

14 = ΩΚ προβλεµ φινδινγ φλυενχψ; ΡΩΦ = ΡΩ προβλεµ σολϖινγ φλυενχψ; ΡΩΟ = ΡΩ προβλεµ σολϖινγ οριγιναλιτψ; ΡΩΠΦ = ΡΩ προβλεµ φινδινγ φλυενχψ. π < 0.05 Discussion Ονε ισσυε ραισεδ ιν τηισ στυδψ ισ ωηετηερ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ισ σιγνιφιχαντλψ βεττερ τηαν προβλεµ σολϖινγ αβιλιτψ ιν πρεδιχτινγ ψουνγ χηιλδρεν σ χρεατιϖε περφορµανχεσ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε πρεσεντ στυδψ ινδιχατε ιτ ισ νοτ τηε χασε. Τηε σιγνιφιχαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε χολλαγε µακινγ ανδ προβλεµ φινδινγ οφ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ ισ ιµπρεσσιϖε, βυτ τηε στατιστιχαλ ρελατιονσηιπ ωασ σο ωεακ (ρ =.197) τηατ ιτ χαν νοτ ινφλυενχε τηε οϖεραλλ ιντερπρετατιον οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χηιλδρεν σ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ανδ χρεατιϖε περφορµανχεσ ιν τηε πρεσεντ στυδψ. Χοντραρψ το πρεϖιουσ φινδινγσ (Οκυδα ετ.αλ., 1991; Ρυνχο & Οκυδα, 1988), χηιλδρεν διδ νοτ γενερατε σιγνιφιχαντλψ µορε ρεσπονσεσ το τηε προβλεµ φινδινγ τασκσ χοµπαρεδ το τηε προβλεµ σολϖινγ τασκσ ον ειτηερ διϖεργεντ τηινκινγ τεστ. Προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ διδ νοτ σιγνιφιχαντλψ πρεδιχτ χρεατιϖε περφορµανχεσ ειτηερ. Τηε φινδινγσ οφ τηε στυδψ, τηερεφορε, µιγητ ραισε α θυεστιον αβουτ τηε υσεφυλνεσσ οφ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ιν πρεδιχτινγ ψουνγ χηιλδρεν σ χρεατιϖε περφορµανχεσ. Τηεσε χονφλιχτινγ φινδινγσ βετωεεν τηε πρεσεντ στυδψ ανδ πρεϖιουσ στυδιεσ µιγητ βε εξπλαινεδ ιν σεϖεραλ ωαψσ. Φιρστ, τηε µεασυρεµεντ οφ προβλεµ φινδινγ µιγητ ηαϖε βεεν τηε προβλεµ. Προβλεµ φινδινγ σκιλλσ αδµινιστερεδ ιν διϖεργεντ τηινκινγ τεστ φορµατ µαψ νοτ βε αν αππροπριατε ωαψ το ασσεσσ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ιν ψουνγ χηιλδρεν. Ιφ χηιλδρεν ωερε οβσερϖεδ φορ φινδινγ προβλεµσ ανδ χρεατινγ σιγνιφιχαντ σολυτιονσ φορ τηεµ ιν ρεαλ ωορλδ σεττινγσ λικε ιν τηε ωορκ οφ Γετζελσ ανδ Χσικσζεντµιηαλψι (1976), χηιλδρεν σ χρεατιϖε περφορµανχε χουλδ ηαϖε

15 βεεν σιγνιφιχαντλψ ρελατεδ το τηε οβσερϖεδ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ. Σεχονδ, τηε χονφλιχτινγ φινδινγσ µαψ βε δυε το τηε συβϕεχτσ αγεσ. Σοµε λιτερατυρε (ε.γ., Αρλιν, 1984) συγγεστσ τηατ προβλεµ φινδινγ ισ α ποστφορµαλ οπερατιον ατ τηε φιφτη σταγε οφ χογνιτιϖε δεϖελοπµεντ. Αχχορδινγ το Αρλιν (1975), προβλεµ φινδινγ ισ α δεϖελοπεδ σκιλλ, βεχοµινγ διστινχτ φροµ προβλεµ σολϖινγ σκιλλ δυρινγ αδολεσχενχε, ανδ µαψ νοτ βε πρεσεντ ιν ψουνγ χηιλδρεν. Σταρκο (1993) αλσο εξπλορεδ προβλεµ φινδινγ ωιτη πρεσχηοολ χηιλδρεν ανδ σεχονδ τηρουγη σιξτη γραδερσ, ανδ ινδιχατεδ µεασυρινγ προβλεµ φινδινγ ωιτη ψουνγ χηιλδρεν ισ ϖερψ ηαρδ ανδ σοµετιµεσ υνµεασυραβλε. Υντιλ µορε χαρεφυλ εξαµινατιον ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν προβλεµ φινδινγ ανδ αγε ισ µαδε, ασσεσσινγ προβλεµ φινδινγ σκιλλσ ιν ψουνγ χηιλδρεν σηουλδ βε ηανδλεδ ωιτη εξτρα χαυτιον. Ατ λαστ, προβλεµ φινδινγ τασκσ ιν τηισ στυδψ, ασ ωελλ ασ ιν οτηερσ (ι.ε., Οκυδα ετ αλ., 1991; Ωακεφιελδ, 1992), ηαϖε βεεν σχορεδ ονλψ φορ φλυενχψ. Ωηεν τηε θυαλιτψ οφ τηε ρεσπονσεσ οφ τηε προβλεµ φινδινγ τασκσ αρε χονσιδερεδ ιν αδδιτιον το τηε θυαντιτψ (φλυενχψ) οφ τηεµ, τηε ρεσυλτσ µιγητ σηοω σοµεωηατ διφφερεντ, µαψβε µορε ϖαλιδ πιχτυρεσ οφ τηε προβλεµ φινδινγ πηενοµενον. Αλτηουγη µοστ χηιλδρεν σ ρεσπονσεσ φορ τηε προβλεµ φινδινγ τασκσ ον βοτη διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ ιν τηε στυδψ ωερε θυιτε εγοχεντριχ ανδ διδ νοτ δεµονστρατε σοχιαλ σενσιτιϖιτψ, τηερε ωερε σοµε χηιλδρεν ωηο εξπρεσσεδ ϖερψ τηουγητφυλ ιδεασ (εσπεχιαλλψ φορ τηε προβλεµ φινδινγ τασκσ οφ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ). Ηοωεϖερ, τηοσε τηουγητφυλ ανδ ιµπρεσσιϖε ιδεασ ωερε νοτ ρεφλεχτεδ ιν τηε σχορινγ σψστεµ. Φορ εξαµπλε, το τηε θυεστιον οφ φινδινγ προβλεµσ ρελατεδ το χλασσ ον τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ, ονε γιρλ ρεσπονδεδ ασ φολλοωσ 1) Τεαχηερσ αρε νοτ φαιρ ωηεν τηεψ σηουλδ βε βεχαυσε τηεψ αρε τεαχηερσ. 2) Ι αµ αφραιδ το τελλ τηε ανσωερ βεχαυσε Ι ωορρψ τοο µυχη µψ ανσωερ µαψ βε ωρονγ. 3) Ι αµ τοο διφφερεντ φροµ µψ φριενδσ, αλτηουγη τηεψ δο νοτ κνοω αβουτ ιτ. 4) Γιρλσ αρε νοτ ωεακ, βυτ βοψσ ανδ τεαχηερσ σοµετιµεσ τηινκ ωε αρε.

16 5) Ωε µαψ νοτ ωορρψ αβουτ τηεσε προβλεµσ ιν 2003, βεχαυσε ωε µαψ στυδψ τηρουγη τηε ιντερνετ ατ ηοµε. Ηοωεϖερ, τηερε ωιλλ βε σοµε φριενδσ ωηο χαν νοτ αφφορδ το βυψ χοµπυτερ ατ ηοµε, ανδ τηατ ωιλλ βε α βιγ τρουβλε φορ τηεµ. Ηερ ρεσπονσεσ ωερε θυιτε εξχεπτιοναλ φορ α σεϖεν ψεαρ ολδ γιρλ. Ηοωεϖερ, ηερ φλυενχψ σχορε φορ τηε ιτεµ ωασ 5 ωηιχη ωασ τηε σαµε ασ φορ α χηιλδ ωηοσε ρεσπονσεσ ωερε ασ φολλοωσ 1) Μψ φριενδ ηιτσ µε. 2) Ι ανδ µψ φριενδ ωαντ τηε σαµε βοοκ ατ τηε σαµε τιµε. 3) Ι χαν βυµπ µψ ηεαδ ον τηε γρουνδ. 4) Ουρ πετ χαν ρυν αωαψ ιν χλασσ. 5) Μψ φριενδ βοτηερσ µε τοο µυχη. εφινιτελψ, οτηερ χοµπονεντσ οφ προβλεµ φινδινγ σηουλδ βε εξαµινεδ ιν φυτυρε ρεσεαρχη. Σχορινγ σψστεµσ τηατ εξαµινε µορε τηαν θυαντιτψ οφ τηε ρεσπονσεσ σηουλδ βε χονσιδερεδ. Ασ Ρυνχο ανδ Οκυδα (1988) συγγεστεδ, τηε χριτιχαλ ανδ εϖαλυατιϖε χοµπονεντ οφ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ µαψ βε οπερατιοναλιζεδ. Ανοτηερ ϖερψ στρικινγ φινδινγ οφ τηε στυδψ ωασ τηατ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ ωασ νοτ µορε πρεδιχτιϖε οφ χρεατιϖε περφορµανχεσ τηαν α χονϖεντιοναλ διϖεργεντ τηινκινγ τεστ λικε τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ. Τηε ρεσυλτσ οφ τηε πρεσεντ στυδψ δο νοτ συππορτ τηε φινδινγσ οφ πρεϖιουσ ρεσεαρχη τηατ ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστ ισ α βεττερ εστιµατε οφ χηιλδρεν σ χρεατιϖε βεηαϖιορσ τηαν χονϖεντιοναλ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ. Ιν φαχτ, τηε Ωαλλαχη Κογαν Χρεατιϖιτψ Τεστ ωασ µορε πρεδιχτιϖε οφ στορψ τελλινγ ανδ µατη προβλεµ τασκσ τηαν τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ. Αλτηουγη τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ

17 Τηινκινγ Τεστ ωασ α βεττερ πρεδιχτορ φορ τηε χολλαγε µακινγ τασκ, ονλψ 5% οφ ϖαριανχε ιν τηε χολλαγε µακινγ τασκ ωασ αχχουντεδ φορ βψ τηε τηρεε συβτεστ σχορεσ οφ τηε τεστ. Τηε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ τηε υσε οφ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ ασ α µεασυρε οφ χρεατιϖε περφορµανχεσ ιν ψουνγ χηιλδρεν µιγητ βε θυεστιοναβλε. Τηισ χονφλιχτινγ φινδινγ ισ εξπλαινεδ ιν σεϖεραλ ωαψσ. Φιρστ, αγε οφ συβϕεχτσ µιγητ αχχουντ φορ εξπλαινινγ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ ιν πρεδιχτινγ χηιλδρεν σ χρεατιϖε περφορµανχεσ. Ιν φαχτ, πρεϖιουσ ρεσεαρχη τηατ αδµινιστερεδ ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ υτιλιζεδ ολδερ συβϕεχτσ, συχη ασ 4τη γραδερσ τηρουγη αδυλτσ. Νο στυδψ σο φαρ ηασ υτιλιζεδ ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ µεασυρεσ ανδ ινϖολϖεδ χηιλδρεν ασ ψουνγ ασ σεχονδ γραδερσ φορ συβϕεχτσ. Τηε χονφλιχτινγ φινδινγσ ιν τηε εαρλιερ στυδιεσ ανδ τηοσε ρεπορτεδ ηερε µαψ συγγεστ τηατ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ µεασυρεσ ανδ χρεατιϖε περφορµανχε χηανγε ωιτη αγε. Ασ Ηονγ ανδ Μιλγραµ (1991) ηαϖε συγγεστεδ, λενιεντ µεασυρεσ, συχη ασ στανδαρδιζεδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ, µιγητ βε α βεττερ πρεδιχτορ οφ οριγιναλ τηινκινγ ανδ χρεατιϖε περφορµανχεσ ιν ψουνγ χηιλδρεν τηαν στρινγεντ µεασυρεσ ωηιχη ινϖολϖε ρεαλ ωορλδ χρεατιϖε βεηαϖιορσ, συχη ασ ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ. Ηονγ ανδ Μιλγραµ αλσο ηαϖε ινδιχατεδ τηατ λενιεντ µεασυρεσ ωερε µορε ϖαλιδ ανδ ρελιαβλε τηαν στρινγεντ µεασυρεσ φορ ψουνγ χηιλδρεν, ανδ συγγεστεδ το υσε τηε τοταλ φλυενχψ σχορε φροµ λενιεντ µεασυρεσ ασ τηε σινγλε ινδεξ οφ οριγιναλ ανδ χρεατιϖε τηινκινγ ιν σχηοολ αγε χηιλδρεν. Ιν χονσεθυενχε, ιτ µαψ βε ιντερπρετεδ τηατ ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ αρε µορε πρεδιχτιϖε οφ χρεατιϖε περφορµανχεσ τηαν χονϖεντιοναλ διϖεργεντ τηινκινγ µεασυρεσ φορ ολδερ συβϕεχτσ, βυτ τηε χονϖεντιοναλ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ αρε βεττερ πρεδιχτορσ φορ ψουνγ χηιλδρεν. Σεχονδ, τηε διφφερενχε ιν χριτερια φορ χρεατιϖιτψ µιγητ βε ρεσπονσιβλε φορ τηε ινχονσιστενχψ ιν φινδινγσ. Ιν πρεϖιουσ ρεσεαρχη, ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ ωερε χοµπαρεδ ωιτη σελφ ρεπορτεδ χρεατιϖε περφορµανχεσ, βυτ ηαϖε νεϖερ βεεν χοµπαρεδ ωιτη ρεαλ χρεατιϖε περφορµανχεσ ασ µεασυρεδ βψ προδυχτ βασεδ

18 ασσεσσµεντσ. Ιτ µιγητ βε εξπλαινεδ τηατ ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστσ αρε µορε λικελψ το βε ρελατεδ το χρεατιϖε περφορµανχεσ µεασυρεδ βψ σελφ ρεπορτ σχαλεσ, βυτ νοτ λικελψ το βε ρελατεδ το αχτυαλ χρεατιϖε περφορµανχεσ. Ασ µεντιονεδ βεφορε, ηοωεϖερ, ιτ σηουλδ βε χονσιδερεδ τηατ σελφ ρεπορτ σχαλεσ αρε χριτιχιζεδ φορ τηειρ λαχκ οφ ρελιαβιλιτψ ανδ ϖαλιδιτψ ιν ασσεσσινγ χρεατιϖε αβιλιτιεσ. Ιτ ηασ βεεν ινδιχατεδ τηατ χηιλδρεν σψστεµατιχαλλψ υνδερεστιµατε ορ οϖερ εστιµατε τηειρ χρεατιϖε βεηαϖιορσ αχροσσ αλλ δοµαινσ (Βαερ, 1999). Σελφ ρεπορτεδ σχαλεσ αλσο ηαϖε βεεν χριτιχιζεδ φορ µεασυρινγ ονλψ θυαντιτψ οφ χρεατιϖε περφορµανχε ανδ νοτ ρεφλεχτινγ θυαλιτατιϖε ασπεχτσ οφ ιτ, αλτηουγη τηε θυαντιτψ θυαλιτψ διστινχτιον ισ ιµπορταντ ιν υνδερστανδινγ χρεατιϖε περφορµανχε (Ηαν & Μαρϖιν, ιν πρεσσ; Ρυνχο, 1987). Φιναλλψ, τηε χονφλιχτινγ φινδινγσ βετωεεν εαρλιερ ρεσεαρχη ανδ τηε ονεσ ρεπορτεδ ηερε χουλδ αλσο ρεφλεχτ διφφερενχεσ ιν προχεδυρεσ ανδ ινστρυµεντσ. Οϖεραλλ, τηε φινδινγσ οφ τηε στυδψ συγγεστ τηατ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ υσεδ ιν τηε στυδψ ανδ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ µεασυρεδ ιν διϖεργεντ τηινκινγ τεστ φορµατ µιγητ νοτ βε υσεφυλ µεασυρεσ οφ χρεατιϖε περφορµανχεσ ιν ψουνγ χηιλδρεν. Ηοωεϖερ, τηε τρυε ϖαλυε οφ τηε ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ τεστ ανδ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ωιλλ ρεµαιν υνκνοων υντιλ αδδιτιοναλ εµπιριχαλ στυδιεσ αρε αϖαιλαβλε. Ρεαλ ωορλδ διϖεργεντ τηινκινγ µεασυρεσ ανδ προβλεµ φινδινγ τεστσ σηουλδ βε ϖαλιδατεδ ωιτη οτηερ χριτερια οφ χρεατιϖιτψ ιν µορε διϖερσε δοµαινσ, ανδ ωιτη οτηερ σαµπλε οφ χηιλδρεν, εσπεχιαλλψ ωιτη ψουνγ χηιλδρεν βελοω σεχονδ γραδε. Ιν αδδιτιον, φολλοω υπ στυδιεσ τηατ εξαµινε ωηιχη οφ τηε µεασυρεσ υσεδ ιν τηε στυδψ ισ τηε βεστ µεανσ το ιδεντιφψ χρεατιϖε χηιλδρεν ιν χερταιν δοµαινσ ιν λατερ ψεαρσ ωιλλ βε εσσεντιαλ το υνδερστανδ τηε εφφεχτιϖενεσσ οφ τηε Ρεαλ Ωορλδ ιϖεργεντ Τηινκινγ Τεστ ανδ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ, ασ ωελλ ασ οφ οτηερ µεασυρεσ οφ χρεατιϖιτψ υσεδ ιν τηε πρεσεντ στυδψ. Ατ λαστ, τηε πρεσεντ στυδψ αλσο ιµπλιεσ τηατ τηερε εξιστσ α στρονγ νεεδ φορ δεϖελοπµεντ οφ µορε ρελιαβλε ανδ ϖαλιδ µεασυρεσ οφ ασσεσσινγ ρεαλ ωορλδ χρεατιϖε βεηαϖιορσ ανδ προβλεµ φινδινγ αβιλιτψ ιν ψουνγ χηιλδρεν.

19 Αµαβιλε, Τ. Μ. (1983). Τηε σοχιαλ πσψχηολογψ οφ χρεατιϖιτψ Α χοµπονεντιαλ χονχεπτυαλιζατιον. ϑουρναλ οφ Περσοναλιτψ ανδ Σοχιαλ Πσψχηολογψ, 45 (2), Αµαβιλε, Τ. Μ. (1996). Χρεατιϖιτψ ιν χοντεξτ. Βουλδερ, ΧΟ Ωεστϖιεω Πρεσσ. Αρλιν, Π. Κ. (1975). Χογνιτιϖε δεϖελοπµεντ ιν αδυλτηοοδ Α φιφτη σταγε? εϖελοπ. Πσψχηολογψ, 11, Βαερ, ϑ. (1991). Γενεραλιτψ οφ χρεατιϖιτψ αχροσσ περφορµανχε δοµαινσ. Χρεατιϖιτψ Ρεσεαρχη ϑουρναλ, 4, Βαερ, ϑ. (1994). Περφορµανχε ασσεσσµεντ οφ χρεατιϖιτψ ο τηεψ ηαϖε λονγ τερµ σταβιλιτψ? Ροεπερ Ρεϖιεω, 17 (1), Βαερ, ϑ. (1999). οµαινσ οφ χρεατιϖιτψ. Ιν Μ. Α. Ρυνχο & Σ. Ρ. Πριτζερ (Εδσ.), Ενχψχλοπεδια οφ χρεατιϖιτψ ςολ. 1 (ππ ). Σαν ιεγο, ΧΑ Αχαδεµιχ Πρεσσ. Φεψνµαν, Ρ. (1999). Τηε πλεασυρε οφ φινδινγ τηινγσ ουτ. Νεω Ψορκ Περσευσ. Γετζελσ, ϑ., & Χσικζεντµιηαλψι, Μ. (1976). Τηε χρεατιϖε ϖισιον Α λονγιτυδιναλ στυδψ οφ προβλεµ φινδινγ ιν αρτ. Νεω Ψορκ Ωιλεψ. Ηαν, Κ. Σ. (2000). ςαριετιεσ οφ χρεατιϖιτψ Ινϖεστιγατινγ δοµαιν σπεχιφιχιτψ οφ χρεατιϖιτψ ιν ψουνγ χηιλδρεν. Υνπυβλισηεδ οχτοραλ ισσερτατιον. Υνιϖερσιτψ οφ Νεβρασκα Λινχολν. Ηαν, Κ. Σ., & Μαρϖιν, Χ. (ιν πρεσσ). Μυλτιπλε χρεατιϖιτιεσ? Γιφτεδ Χηιλδ Θυαρτερλψ. Ηονγ, Ε., & Μιλγραµ, Ρ. Μ. (1991). Οριγιναλ τηινκινγ ιν πρεσχηοολ χηιλδρεν Α ϖαλιδατιον οφ ιδεατιοναλ φλυενχψ µεασυρεσ. Χρεατιϖιτψ Ρεσεαρχη ϑουρναλ, 4 (3), Καψ, Σ. (1991). Τηε φιγυραλ προβλεµ σολϖινγ ανδ προβλεµ φινδινγ οφ προφεσσιοναλ ανδ σεµιπροφεσσιοναλ αρτιστσ ανδ νοναρτιστσ. Χρεατιϖιτψ Ρεσεαρχη ϑουρναλ, 4,

20 Καψ, Σ. (1994). Ινϖεστιγατινγ χρεατιϖε τηουγητ. Ιν Μ. Ρυνχο. (Εδ.), Προβλεµ φινδινγ, προβλεµ σολϖινγ, ανδ χρεατιϖιτψ. Νορωοοδ, Νϑ Αβλεξ. Μοορε, Μ. Τ., & Μυρδοχκ, Μ. Χ. (1991). Ον προβλεµσ ιν προβλεµ φινδινγ ρεσεαρχη. Χρεατιϖιτψ Ρεσεαρχη ϑουρναλ, 4, Οκυδα, Σ. Μ., Ρυνχο, Μ. Α., & Βεργερ,. Ε. (1991). Χρεατιϖιτψ ανδ τηε φινδινγ ανδ σολϖινγ οφ ρεαλ ωορλδ προβλεµσ. ϑουρναλ οφ Πσψχηοεδυχατιοναλ Ασσεσσµεντ, 9, Ρυνχο, Μ. Α. (1987). Τηε γενεραλιτψ οφ χρεατιϖε περφορµανχε ιν γιφτεδ ανδ νονγιφτεδ χηιλδρεν. Γιφτεδ Χηιλδ Θυαρτερλψ, 31 (3), Ρυνχο, Μ. Α. (1993). ιϖεργεντ τηινκινγ, χρεατιϖιτψ, ανδ γιφτεδνεσσ. Γιφτεδ Χηιλδ Θυαρτερλψ, 37 (1), Ρυνχο, Μ. Α. & Νεµιρο, ϑ. (1994). Προβλεµ φινδινγ, χρεατιϖιτψ, ανδ γιφτεδνεσσ. Ροεπερ Ρεϖιεω, 16 (4), Ρυνχο, Μ. Α., & Οκυδα, Σ. Μ. (1988). Προβλεµ δισχοϖερψ, διϖεργεντ τηινκινγ, ανδ τηε χρεατιϖε προχεσσ. ϑουρναλ οφ Ψουτη ανδ Αδολεσχενχε, 17 (3), Ρυνχο, Μ. Α., & Πριτζερ, Σ. Ρ. (Εδσ.). (1999). Ενχψχλοπεδια οφ χρεατιϖιτψ. Σαν ιεγο, ΧΑ Αχαδεµιχ Πρεσσ. Σταρκο, Α. ϑ. (1993, Μαψ). Προβλεµ φινδινγ ιν ελεµενταρψ στυδεντσ Τωο εξπλορατιονσ. Παπερ πρεσεντεδ ατ τηε Ωαλλαχε Νατιοναλ Σψµποσιυµ φορ Ταλεντ εϖελοπµεντ. Υνιϖερσιτψ οφ Ιοωα, Ιοωα Χιτψ, ΙΑ. Σταρκο, Α. ϑ. (1995). Χρεατιϖιτψ ιν τηε χλασσροοµ. Νεω Ψορκ Λονγµαν. Στερνβεργ, Ρ. ϑ. (Εδ.). (1999). Ηανδβοοκ οφ χρεατιϖιτψ. Νεω Ψορκ Χαµβριδγε Υνιϖερσιτψ Πρεσσ. Ωακεφιελδ, ϑ. Φ. (1985). Τοωαρδ χρεατιϖιτψ Προβλεµ φινδινγ ιν α διϖεργεντ τηινκινγ εξερχισε. Χηιλδ Στυδψ ϑουρναλ, 15, Ωακεφιελδ, ϑ. Φ. (1992). Χρεατιϖε τηινκινγ Προβλεµ σολϖινγ σκιλλσ ανδ αρτσ οριεντατιον. Νορωοοδ, Νϑ Αβλεξ.

21

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ.

Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. ϑανυαρψ 1994 3.95 Σεαρχηινγ φορ στρανγε θυαρκ µαττερ. Α γλιµπσε ατ ηοω σεξ εϖολϖεδ. Τηε ωαρ ον χανχερ: ιτ σ βεινγ λοστ. Αν εϖεν βρεακ οφ τηε ραχκ χρεατεσ αν ιντραχταβλε προβλεµ: χαλχυλατινγ τηε πατησ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11

Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Biographies of a Nation Teacher Project Instructional Plan Burke Allen US History Grade 11 Rationale This lesson is a complex analysis of several major concepts in the exploration of the relationship between

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

New Abstractions For Data Parallel Programming

New Abstractions For Data Parallel Programming New Abstractions For Data Parallel Programming ϑαμεσ Χ. Βροδμαν Δεπαρτμεντ οφ Χομπυτερ Σχιενχε Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ βροδμαν2 ιλλινοισ.εδυ Ιν χολλαβορατιον ωιτη: Βασιλιο Φραγυελα, Μαρ α Γαρζαρ ν, Δαϖιδ

Διαβάστε περισσότερα