ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 1 Απριλίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 1 Απριλίου 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 1 Απριλίου 2015 Στο Αίγιο και στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα 1 η Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από τους Συμβούλους κ.κ.: 1)Αλεξόπουλο Γεώργιο, 2)Γιδά Ιωάννη, 3)Γκρέμου-Γούσα Παναγιώτα, 4)Κάλπης Αθανάσιος, 5)Κούρτης Θεόδωρος, 6)Μουντζουρούλια Μαρία, 7)Μπούλης Αντώνιος και 8)Πίκουλα- Μπομποτσιάρη Ελισάβετ μετά από την αριθ.πρωτ.:101/ πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ). Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ανδρέας Σοφέτης, Πρόεδρος, Αλεξόπουλος Παναγιώτης και Βελαώρα Βασιλική, λόγω κωλύματος. Η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ) «το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του». Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών παραβρέθηκαν και τα οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Τζουβάρα Σοφία, δημοτική υπάλληλο. Για το αντικείμενο: «Γνωμοδότηση για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» Η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου Αιγιαλείας, κα Μαρία Μουντζουρούλια, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο ) θέμα Ημερησίας Διάταξης και διαβάζει την εισήγηση που έχει ως εξής: Κύριοι Σύμβουλοι, Mε το αρ. πρωτ.:9981/ έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μας διαβίβασε την Τεχνική Έκθεση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας», ως κάτωθι:

2 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής Έκθεσης είναι η ανάλυση των αναγκαίων προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της εργολαβίας «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας», και η διαμόρφωση κατάλληλης κυκλοφοριακής πρότασης στην περιοχή, που θα αποτρέψει τυχόν κυκλοφοριακά προβλήματα που θα προκύψουν από την αναδιανομή της κυκλοφορίας. Το εν λόγω έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την υπ αριθ. 57/2014 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, (εγκριθείσα με την υπ αριθ. 185/2014 απόφ. Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας εγκριτική Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. υπ αριθ. πρωτ /4548/ , με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ (105) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση τμήματος της οδού Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Ανδρ. Λόντου έως την οδό Παναγιωτοπούλου. Η επέμβαση αποτελεί συμπλήρωση και επέκταση του έργου «Ανάπλαση τμημάτων οδών και ανακατασκευή δικτύων Ιστορικού Κέντρου Αιγίου», έργο το οποίο σε μεγάλο τμήμα έχει ολοκληρωθεί (οδοί Κλ. Οικονόμου, Ανδρ. Λόντου κ.ά.). Ως εκ τούτου οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τόσο τα πεζοδρόμια, τα οποία αναδιαμορφώνονται γεωμετρικά και αισθητικά, όσο και το οδόστρωμα της εν λόγω οδού. Κατά αναλογία των υφιστάμενων, ήδη ολοκληρωμένων διαμορφώσεων (αρχή οδού Μητροπόλεως, οδός Κλ. Οικονόμου) τα πεζοδρόμια της περιοχής επέμβασης διαπλατύνονται, πλακοστρώνονται (με την πρόβλεψη δημιουργίας οδηγού όδευσης τυφλών, καθώς και ραμπών στις διασταυρώσεις) ώστε να καταστούν λειτουργικά για τους πεζούς χρήστες, το οδόστρωμα ασφαλτοστρώνεται, ενώ προτείνεται η ανανέωση και συμπλήρωση του αστικού εξοπλισμού (νέα φωτιστικά σώματα, κάδοι απορριμμάτων). Παράλληλα προβλέπεται η αντικατάσταση του παλαιού δικτύου απορροής ομβρίων και ύδρευσης, καθόσον θα αποξηλωθούν κατά τη διενέργεια των εκσκαφών. 3

4 Στη φάση κατασκευής του έργου καταλαμβάνεται ολόκληρο το εύρος του οδοστρώματος της οδού Μητροπόλεως, για την κατασκευή των νέων δικτύων ομβρίων και ύδρευσης και απορροής ομβρίων και την κατασκευή του νέου οδοστρώματος (πλάκα υπόβασης με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C, και νέο οδόστρωμα από ασφαλτικό σκυρόδεμα διπλής στρώσης των 5cm περίπου έκαστη με την παρεμβολή διπλής ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης). Για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στο υπ όψιν τμήμα είναι απαραίτητη η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, με την εφαρμογή κατάλληλων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο άξονας Κλ. Οικονόμου Μητροπόλεως κατατάσσεται στις πρωτεύουσες αρτηρίες της πόλης του Αιγίου και παραλαμβάνει τον κύριο όγκο των οχημάτων που κινούνται στην διαδρομή Νότου Βορρά. Ο φόρτος αυτός προέρχεται κυρίως μέσω του άξονα Ταξιαρχών Α. Φωτήλα Γερμανού, και από την φυσική προέκταση προς Νότο της ίδιας της οδού Κλ. Οικονόμου (πριν την διασταύρωσή της με τη Α. Φωτήλα). Λαμβάνοντας υπ όψη τη λειτουργία της οδού Ανδρ. Λόντου ως πεζοδρόμου (Κανονιστική Απόφ. Δ.Σ. Δ. Αίγιου υπ αριθ. 589/ / Εγκριτική απόφ. Π.Δ.Ε.: 69459/20158/ ) και τους περιοριστικούς όρους χρήσης αυτής, είναι προφανές ότι η οδός Ανδρ. Λόντου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διοχέτευση της κυκλοφορίας των οχημάτων που εισέρχονται στην οδό Μητροπόλεως από την αρχή της (συμβολή της με οδό Κλ. Οικονόμου, έμπροσθεν υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας), παρά μόνο από τους οριζόμενους χρήστες στο Άρθρο 2 της ανωτέρω Κανονιστικής Απόφ. Δ.Σ. 4

5 Η παρούσα ανάλυση συνεχίζεται στη βάση των περιπτώσεων διακοπής της κυκλοφορίας της οδού Μητροπόλεως όταν οι εργασίες του έργου εκτελούνται: [Α] μεταξύ των οδών Ανδρ. Λόντου και Παναγιωτοπούλου [Β] από οδό Παναγιωτοπούλου έως το τέλος του ακινήτου Παναγιωτοπούλου (τέλος αντικειμένου εργολαβίας) και [Γ] από οδό Ανδρ. Λόντου έως το τέλος του ακινήτου Παναγιωτοπούλου. Τα σημαντικότερα προβλήματα που προκύπτουν από την εν λόγω διακοπή και χρήζουν αντιμετώπισης είναι τα κάτωθι: 1)Η διοχέτευση στην οδό Μητροπόλεως των οχημάτων που έρχονται από την προέκταση της οδού Κλ. Οικονόμου προς Νότο (πριν την διασταύρωσή της με τη Α. Φωτήλα). 2)Η διοχέτευση στην οδό Μητροπόλεως των οχημάτων που έρχονται από την οδό Ταξιαρχών (τα οποία επί του παρόντος συνήθως επιλέγουν τη διαδρομή Α. Φωτήλα Γερμανού Κλ. Οικονόμου). 3)Η διοχέτευση στην οδό Μητροπόλεως των οχημάτων που έρχονται μέσω των οδών Αγίου Ανδρέου και Εισοδίων από την παραλία και τις βόρειες οδούς της πόλης του Αιγίου. Για τη βέλτιστη, κατά την εκτίμησή μας, αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, επιλέγεται ως λύση η: Προσωρινή αντιδρόμηση της οδού Ανδρονοπούλου από την οδό Κλ. Οικονόμου ως την οδό Παναγιωτοπούλου και προσωρινή μονοδρόμηση των οδών Ι. Μεσσηνέζη και 1 ης Μάη 1886 από την οδό Μητροπόλεως ως την οδό Μελετοπούλων, με κατεύθυνση προς την οδό Μελετοπούλων 5

6 Με αυτό τον τρόπο, τα ανωτέρω εκτεθέντα προβλήματα επιλύονται αντιστοίχως ως κάτωθι: 1) Τα οχήματα που έρχονται από την προέκταση της οδού Κλ. Οικονόμου προς Νότο θα ακολουθούν τη διαδρομή: Κλ. Οικονόμου Ανδρονοπούλου Παναγιωτοπούλου Μητροπόλεως (ανωτ. περίπτ. [Α]) ή μέσω Ι. Μεσσηνέζη 1ης Μάη 1886 (ανωτ. περίπτ. [Β], [Γ]) 2) Τα οχήματα που έρχονται από την οδό Ταξιαρχών θα ακολουθούν τη διαδρομή: Ταξιαρχών Α. Φωτήλα Βάλφουρ Κλ. Οικονόμου Ανδρονοπούλου Παναγιωτοπούλου Μητροπόλεως (ανωτ. περίπτ. [Α]) ή μέσω Ι. Μεσσηνέζη 1ης Μάη 1886 (ανωτ. περίπτ. [Β], [Γ]) 3) Τα οχήματα που έρχονται από την παραλία και τις βόρειες οδούς της πόλης του Αιγίου θα ακολουθούν τη διαδρομή: Αγίου Ανδρέου Εισοδίων Κολοκοτρώνη Ταξιαρχών και στη συνέχεια όπως στην ανωτέρω 2. Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν θίγεται καμία από τις διαδρομές του Αστικού και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, αφού διατηρούνται πλήρως όλες οι υφιστάμενες ροές στις οδούς από τις οποίες αυτά διέρχονται. Από την εφαρμογή της παρούσας πρότασης αναμένεται επιπλέον φόρτιση από την ανακατανομή της κυκλοφορίας των οχημάτων: Στις οδούς Ανδρονοπούλου και Παναγιωτοπούλου, οι οποίες θα παραλαμβάνουν εξολοκλήρου τον φόρτο αιχμής των 850 οχημάτων ο οποίος έχει μετρηθεί έμπροσθεν της Πλ. Αγίας Λαύρας από τις εγκεκριμένες Κυκλοφοριακές Μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τον τ. Δ. Αιγίου (Ν. Μηλιώνη και Χ. Γκολογιάννη). Στις οδούς αυτές, οι οποίες κατά το χρονικό διάστημα θα χορηγηθεί απόλυτη προτεραιότητα έναντι των συμβαλλομένων με αυτές οδών, ώστε να είναι κατά το δυνατόν συνεχής και ομαλή η ροή των οχημάτων. Στη συμβολή των οδών Βάλφουρ και Κλ. Οικονόμου, όπου αναμένεται να μετατοπιστεί η ουρά των οχημάτων που παρατηρείται κατά τις ώρες αιχμής από τη συμβολή των οδών Γερμανού και Κλ. Οικονόμου. 6

7 Στις οδούς Πολυχρονιάδη, Εισοδίων, Ι. Μεσσηνέζη, 1ης Μάη 1886 και Ομήρου. Συνεπώς στις ανωτέρω οδούς θα τοποθετηθεί προσωρινά κίτρινη διαγράμμιση και στις δύο πλευρές τους ως εξής: 1. Οδός Ανδρονοπούλου μεταξύ των οδών Κλ. Οικονόμου και Παναγιωτοπούλου 2. Οδός Παναγιωτοπούλου μεταξύ των οδών Ανδρονοπούλου και Μητροπόλεως 3. Οδός Ι. Μεσσηνέζη μεταξύ των οδών Μητροπόλεως και 1ης Μάη Οδός 1ης Μάη 1886 μεταξύ των οδών Ι. Μεσσηνέζη και Μελετοπούλων 5. Οδός Ομήρου μεταξύ των οδών Αγ. Ανδρέου και 1ης Μάη Οδός Πολυχρονιάδη μεταξύ των οδών Ερμού και Εισοδίων 7. Οδός Εισοδίων μεταξύ των οδών Αγ. Ανδρέου και Κολοκοτρώνη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για την ανάλυση και την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη σε επιτόπου αυτοψίες και εκπόνησε σχέδιο Σ1 Οριζοντιογραφία αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης (κατευθύνσεις οδών και κυκλοφοριακή σήμανση) και στη συνέχεια σχέδιο Σ2 Οριζοντιογραφία αποτύπωσης των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (προσωρινές νέες κατευθύνσεις οδών, προσωρινές κίτρινες διαγραμμίσεις, νέες κατακόρυφες και οριζόντιες σημάνσεις Κ.Ο.Κ.), τα οποία συνοδεύουν την παρούσα Τεχνική Έκθεση. Οι ρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν είναι υλοποιήσιμες και τεχνικά εφικτές, και έχουν ήδη παρουσιαστεί εκτενώς σε από κοινού σύσκεψη με την ηγεσία της Τροχαίας Αιγίου, κατά την οποία ζητήθηκε η συνδρομή της για το χρονικό διάστημα της εφαρμογής των ρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά την αστυνόμευση για την εφαρμογή των προτεινόμενων προσωρινών κίτρινων διαγραμμίσεων σε οδούς που αναμένεται να παραλάβουν επιπλέον φόρτιση από την ανακατανομή της κυκλοφορίας των οχημάτων (βλ. σχέδιο Σ2: οδοί Ανδρονοπούλου, Παναγιωτοπούλου, Ι. 7

8 Μεσσηνέζη, Εισοδίων και Πολυχρονιάδη). Εκτιμάται ότι με την παρούσα πρόταση θα καταστεί δυνατή η εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» με την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν των απαιτούμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να είναι πιο γρήγορη η εμπέδωσή τους από τους δημότες οδηγούς και η προσαρμογή των καθημερινών τους συνηθειών. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το εδ. γ,ε της παρ.2 του άρθρου 83 και του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ). Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου Αφού άκουσε την εισήγηση αφού άκουσε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση του έργου: ««Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας», που διάβασε η Προεδρεύουσα κα Μαρία Μουντζουρούλια, καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ. γ, ε της παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ ), μετά από διαλογική συζήτηση, Αποφασίζει Ομόφωνα Συμφωνεί με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση του έργου: ««Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως, όπως αναλυτικά αυτό φαίνεται στο από έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2015 Η Προεδρεύουσα Τα Μέλη 8

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας 22 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 3 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ:7ΝΘIΩ6Χ-074 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΔΑ: 66ΤΜΩ6Χ-ΖΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 28 Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 28 Νοεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 28 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Ι. Βρούτσης και Μ. Ζουλουφός.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εισήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπαμανώλης, Ι. Βρούτσης και Μ. Ζουλουφός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/6/2015 με αριθμ. 14 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 266 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 40 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ.

Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους οδοστρώματος και πεζοδρομίων για την ανάπλαση της οδού Αγ. Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 47231/09-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Αριθ. Απόφασης 278/2013 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης καθορισμού πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ.

Λόγω απουσίας της κ. Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Ι. ΚΕΡΑΝΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 100 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 25 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής:

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση: 2 η /19-1-2015 ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ: 2612/21-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 1/2015 ΘΕΜΑ: Νέα Τοπική Κανονιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο

ΠΡΟΣ: ηµοτικό Συµβούλιο Αργοστόλι 6-8-2012 Αριθ. Πρωτ.: 33476 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 13 Νοεμβρίου 2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απ oφ.: 576 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 27 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 105/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/23-03-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: «Προσωρινές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 15 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Βάσει του με αριθμ.πρωτ.29073/26-03-2014 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Νέων Εργων) ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ : 01 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. Αριθ. απόφασης 225-21/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΘΕΜΑ 1 ο Εισήγηση επί της έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρή στων

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α Σ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Απόσπασμα από το Πρακτικό 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Αριθμός Απόφασης 311/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο ΕΣΠΑ, από τον

Διαβάστε περισσότερα