ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ: ΓΙΑΚΡΙΒΩΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΑΝΣΙΣΑΗ ΛΔΤΚΟΥΡΤΟΤ ΑΠΟ -20 C έσο 160 C.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ: ΓΙΑΚΡΙΒΩΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΑΝΣΙΣΑΗ ΛΔΤΚΟΥΡΤΟΤ ΑΠΟ -20 C έσο 160 C."

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΙΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ: ΓΙΑΚΡΙΒΩΗ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΑΝΣΙΣΑΗ ΛΔΤΚΟΥΡΤΟΤ ΑΠΟ -0 C έσο 160 C. Μ. Αλαγλώζηνπ 1, Δ. Κνθθίλε 1, Δ. Γαιαλόπνπινο, Α. Κνπγηνπκηδίδεο 3, Δ. Μαζηνπιάθεο 4, Α. Μαλάξαο 5, Π. Ππιαξηλόο 6, Θ. Σζηξόπνπινο 7, Θ. Υεηιάο 8 1.Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηξνινγίαο,. Σερλνινγίεο Δληνιήο Διέγρνπ Δπηθνηλσληώλ (C3T), 3. CQS-Τπεξεζίεο Γηαθξηβώζεσλ & Πνηόηεηαο Α.Δ., 4.ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Δξγαζηήξην Ηιηαθώλ & Δλεξγεηαθώλ πζηεκάησλ, 5.Algosystems S.A., 6. Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία, Σκήκα Μεηξνινγίαο, 7.Intracom, 8. Link Lab ΔΠΔ, Δξγαζηήξην Γηαθξηβώζεσλ Σηηο αξρέο ηνπ 006, δηνξγαλώζεθε από ην Ε.Ι.Μ., γηα πξώηε θνξά, δηεξγαζηεξηαθή ζύγθξηζε κεηαμύ ειιεληθώλ εξγαζηεξίωλ, πνπ πξαγκαηνπνηνύλ δηαθξηβώζεηο ζεξκνθξαζίαο. Τν αληηθείκελν ηεο δηεξγαζηεξηαθήο ήηαλ ε ζπγθξηηηθή δηαθξίβωζε ελόο αηζζεηήξα αληίζηαζεο ιεπθόρξπζνπ ζην εύξνο -0 C έωο 160 C. Σηε δηεξγαζηεξηαθή ζύγθξηζε ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 8 εξγαζηήξηα, κε πηινηηθό εξγαζηήξην, ην εξγαζηήξην ζεξκνθξαζίαο ηνπ Ε.Ι.Μ., ην νπνίν δηέζεζε θαη ηνλ αηζζεηήξα πξνο δηαθξίβωζε. Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξγαζηεξηαθήο απηήο ζύγθξηζεο. Λέξειρ-Κλειδιά: θεπμοκπαζία, διακπίβωζη, αιζθηηήπαρ ανηίζηαζηρ λεςκόσπςζος, διεπγαζηηπιακή ζύγκπιζη. 1. Δηζαγσγή Η δηεξγαζηεξηαθή ζύγθξηζε δηνξγαλώζεθε από ην Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηξνινγίαο (ΔΙΜ) κε βαζηθό θίλεηξν ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο κέηξεζεο ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ρώξα καο θαη ηελ ππνζηήξημε κε ηνλ ηξόπν απηό ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο δηαπίζηεπζεο εξγαζηεξίσλ. Πηινηηθό εξγαζηήξην ήηαλ ην εξγαζηήξην Θεξκνθξαζίαο ηνπ ΔΙΜ ην νπνίν γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζύγθξηζεο δηέζεζε έλα αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο αληηζηάζεσο ιεπθόρξπζνπ (ηύπνπ Isotech / ), κε νλνκαζηηθή ηηκή 100 Ω ζηνπο 0 o C. Ο αηζζεηήξαο δηαζέηεη κεηαιιηθό πεξίβιεκα κε δηάκεηξν 6mm θαη κήθνο 450mm. Η κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο ηνπ αληίζηαζεο, γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ησλ ηεζζάξσλ αγσγώλ κε ξεύκα κέηξεζεο 1mA. Ο αξηζκόο ζεηξάο ηνπ είλαη: Ο ζθνπόο ηεο δηεξγαζηεξηαθήο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο από θάζε εξγαζηήξην ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ αηζζεηήξα ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίεο αλαθνξάο: -0,-10,, 0, 40, 60, 80, 100, 10, 140, 160 o C θαη 0 o C. Η κεηξήζεηο ήηαλ ζπγθξηηηθέο ζε ζεξκνζηαηνύκελα ινπηξά δηαθξίβσζεο ή θνύξλνπο εθνδηαζκέλνπο κε ηζνζεξκηθά κπινθ (dry block calibrators). Σα εξγαζηήξηα πνπ ζπκκεηείραλ έπξεπε λα δηαζέηνπλ έλα (ηνπιάρηζηνλ) δηαθξηβσκέλν ζεξκόκεηξν αλαθνξάο, θαζώο θαη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκό γηα ηελ κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ αηζζεηήξα ππό δηαθξίβσζε. Ο αηζζεηήξαο κπνξνύζε λα δηαθξηβσζεί ζε όιν ην πξνηεηλόκελν εύξνο ή ζε ηκήκα απηνύ πνπ πεξηείρε ηελ ζεξκνθξαζία 0 o C. Σν ζεξκόκεηξν κεηαθεξόηαλ από ην πξνεγνύκελν εξγαζηήξην ζην επόκελν «ρέξη κε ρέξη», νύησο ώζηε λα κελ ππνζηεί δνλήζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζα άιιαδαλ ηα κεηξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζα έθαλαλ δύζθνιε ηελ ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σειίδα 1/16

2 L3 ΕΙΜ L4 L L5 L1 L6 ΕΙΜ 1 L7. Πξόγξακκα ζύγθξηζεο ΕΙΜ 3 Οη κεηξήζεηο άξρηζαλ ζηηο 14/03/06 κε κεηξήζεηο ζην ΔΙΜ (εξγαζηήξην ΔΙΜ1), θαη ζπλερίζηεθαλ από εξγαζηήξην ζε εξγαζηήξην, όπσο δείρλεη ην παξαπάλσ ζρήκα. ην ΔΙΜ ν αηζζεηήξαο δηαθξηβώζεθε αθόκα δύν θνξέο, κία ζηελ κέζε ηεο δηεξγαζηεξηαθήο (εξγαζηήξην ΔΙΜ) θαη κία ζην ηέινο ηεο (εξγαζηήξην ΔΙΜ3). Με απηό ηνλ ηξόπν ειέγρζεθε ε ζηαζεξόηεηα ηνπ θαζ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηεξγαζηεξηαθήο. Οη κεηξήζεηο ηειείσζαλ ζηηο 18/01/ πκκεηέρνληα Δξγαζηήξηα Πηινηηθό εξγαζηήξην: Δξγαζηήξην ζεξκνθξαζίαο, Διιεληθό Ιλζηηηνύην Μεηξνινγίαο (EIM) Όλνκα ππεπζύλνπ: Γξ. Μ. Αλαγλώζηνπ, θα Δ. Κνθθίλε Δξγαζηήξην L1: CQS, Τπεξεζίεο Γηαθξηβώζεσλ & Πνηόηεηαο Α.Δ. Όλνκα ππεπζύλνπ: Γξ. Α. Κνπγηνπκηδίδεο Δξγαζηήξην L: Σερλνινγίεο Δληνιήο Διέγρνπ Δπηθνηλσληώλ (C3T) Όλνκα ππεπζύλνπ: θ. Δ. Γαιαλόπνπινο & θα. Κ. Καξακπέηε Δξγαζηήξην L3: ΔΚΔΦΔ «ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ» Δξγαζηήξην Ηιηαθώλ & Δλεξγεηαθώλ πζηεκάησλ, Όλνκα ππεπζύλνπ: Γξ. Δ. Μαζηνπιάθεο Δξγαζηήξην L4: Algosystems S.A., Όλνκα ππεπζύλνπ: θ. Α. Μαλάξαο Δξγαζηήξην L5: Link Lab ΔΠΔ, Δξγαζηήξην Γηαθξηβώζεσλ Όλνκα ππεπζύλνπ: θ. Θ. Υεηιάο Δξγαζηήξην L6: Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία, Σκήκα Μεηξνινγίαο, Όλνκα ππεπζύλνπ: θ. Π. Ππιαξηλόο Δξγαζηήξην L7: INTRACOM, Όλνκα ππεπζύλνπ: θ. Θ. Σζηξόπνπινο Σειίδα /16

3 4. Γηαδηθαζία κέηξεζεο Η δηαδηθαζία ηωλ κεηξήζεωλ από θάζε εξγαζηήξην ήηαλ ε αθόινπζε: - Μέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο R(0 o C) ηνπ αηζζεηήξα ζην ζεκείν ησλ 0 o C. - Θεξκηθή αλόπηεζε ηνπ αηζζεηήξα ζηνπο 170 o C γηα δηάξθεηα 4 πεξίπνπ σξώλ. - Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζην ζεκείν ησλ 0 o C, πξνζδηνξηζκόο ηνπ Rα(0 o C) - Γηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζε ζεξκνθξαζίεο ti: -0, -10,, 0, 40, 60, 80, 100, 10, 140, 160 o C, πξνζδηνξηζκόο ησλ αληίζηνηρσλ R(ti). - Σειηθή δηαθξίβσζε ηνπ αηζζεηήξα ζην ζεκείν ησλ 0 o C, πξνζδηνξηζκόο ηνπ Rη(0 o C) 5. Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ θαη αλαθνξά απνηειεζκάησλ Κάζε εξγαζηήξην έδσζε ηα παξαθάησ ιεπηνκεξή ζηνηρεία από ηηο κεηξήζεηο ηνπ: - R α (0 o C) - R(t i ) γηα θάζε ζεξκνθξαζία t i ζηελ νπνία έθαλε κεηξήζεηο θαη - R η (0 o C) Με καζεκαηηθή πξνζαξκνγή ηνπ ιόγνπ R(t i ) / R κ (0 o C) κε ηελ δεπηεξνβάζκηα εμίζσζε: R(t) / R κ (0 o C) = 1 + A.t +B.t (Δμίζσζε ηνπ Callendar) (1) Όπνπ R κ (0 o C)= [R α (0 o C)+ R η (0 o C)]/ Πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο Α θαη Β ηνπ ζεξκνκέηξνπ από ην θάζε εξγαζηήξην. Από ηηο ηηκέο απηέο θαη ηελ εμίζσζε (1) ηα εξγαζηήξηα πξνζδηόξηζαλ ην R calc (t i ) R calc (t i ) = R κ (0 o C).[1 + A.t i + B.t i ] () Σέινο, επεηδή νη πξαγκαηηθέο ζεξκνθξαζίεο κέηξεζεο t i, ήηαλ ιίγν δηαθνξεηηθέο από εξγαζηήξην ζε εξγαζηήξην θαη γηα λα γίλνπλ ζπγθξίζηκα ηα απνηειέζκαηα, θάζε εξγαζηήξην ππνιόγηζε ηελ αληίζηαζε ηνπ αηζζεηήξα R calc (t), ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμίζσζε () γηα ηηο νλνκαζηηθέο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο ηεο ζπγθξίζεσο (t): -0, -10,, 0, 40, 60, 80, 100, 10, 140, 160 o C. 6. Τπνινγηζκόο ηεο αβεβαηόηεηαο ησλ κεηξήζεσλ θάζε εξγαζηεξίνπ Ο ππνινγηζκόο ηεο αβεβαηόηεηαο πνπ αλέθεξε ην θάζε εξγαζηήξην έγηλε ζύκθσλα κε ην πξόηππν «Guide to the expression of uncertainty in measurement» [1] θαη πεξηέρεη ηνπο παξαθάησ όξνπο: Σειίδα 3/16

4 6.1 Θερμοκραζία αναθοράς: Κάζε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο t i, εθθξάδεηαη από ηελ καζεκαηηθή εμίζσζε (3). Η αβεβαηόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθνξάο u(t i ), ππνινγίδεηαη σο ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ θάζε όξν ηεο εμίζσζεο (3), πςσκέλσλ ζην ηεηξάγσλν. t i = t s + δt s-std-mean + δt s-cal + δt s-drift + δ s-immersion + δt s-meter-cal + δt s-meter-drift + δt s-meter-resolution + δt bath-homogeneity + δt bath-stability (3) t s : κέζε ηηκή ζεξκνθξαζίαο ηνπ αηζζεηήξα αλαθνξάο δt s-std-mean : ηππηθή απόθιηζε ηεο κέζεο ηηκήο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ αηζζεηήξα αλαθνξάο δt s-cal : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο δηαθξίβσζεο ηνπ αηζζεηήξα αλαθνξάο δt s-drift : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο νιίζζεζεο ηνπ αηζζεηήξα αλαθνξάο δt s-immersion : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο κε επαξθνύο βύζηζεο ηνπ αηζζεηήξα αλαθνξάο αιιά θαη ηεο επίδξαζεο ηεο ξνήο ζεξκόηεηαο θαηά κήθνπο ηνπ ζηειέρνπο ηνπ αηζζεηήξα ζηελ ζεξκνθξαζία αλαθνξάο (ε αβεβαηόηεηα ηεο δηόξζσζεο απηήο εθηηκάηαη κε αλύςσζε ηνπ αηζζεηήξα θαηά 0mm από ηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζην ινπηξό θαη ηαπηόρξνλε θαηαγξαθή ηεο αιιαγήο Γt ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθνξάο: u(δt s-immersion )= Δt/ 3) δt s-meter-cal : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο δηαθξίβσζεο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο ηνπ αηζζεηήξα αλαθνξάο δt s-meter-drift : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο νιίζζεζεο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο ηνπ αηζζεηήξα αλαθνξάο δt s-meter-resolution : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηεο κεηξεηηθήο δηάηαμεο ηνπ αηζζεηήξα αλαθνξάο δt bath-homogeneity : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο νκνηνγέλεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ ρώξν ηνπ ινπηξνύ (γηα απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ όζε ε απόζηαζε αηζζεηήξα αλαθνξάο αηζζεηήξα ππό δηαθξίβσζε) δt bath-stability : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο ρξνληθήο ζηαζεξόηεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ινπηξνύ (γηα 0min ηνπιάρηζηνλ) 6. Ανηίζηαζη αιζθηηήρα σπό διακρίβωζη: Η ειεθηξηθή αληίζηαζε R(t i ) ηνπ αηζζεηήξα ζε θάζε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο t i, εθθξάδεηαη γηα θάζε εξγαζηήξην από ηελ καζεκαηηθή εμίζσζε (4). Η αβεβαηόηεηα ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο u(r(t i )), ππνινγίδεηαη σο ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αβεβαηνηήησλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ θάζε όξν ηεο εμίζσζεο (4), πςσκέλσλ ζην ηεηξάγσλν. R(t i ) = R + δr std-mean + δr immersion + δr ohm-meter-cal + δr ohm-meter-drift + δr ohm-meterresolution + δr repeatability (4) R: κέζε ηηκή αληίζηαζεο ηνπ αηζζεηήξα ππό δηαθξίβσζε ζηελ θάζε ζεξκνθξαζία t i δr std-mean : ηππηθή απόθιηζε κέζεο ηηκήο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ R δr immersion : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο κε επαξθνύο βύζηζεο ηνπ αηζζεηήξα αιιά θαη ηεο επίδξαζεο ηεο ξνήο ζεξκόηεηαο θαηά κήθνπο ηνπ ζηειέρνπο ηνπ αηζζεηήξα ζηελ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ηνπ αληίζηαζεο (ε ηππηθή αβεβαηόηεηα ηεο δηόξζσζεο απηήο, εθηηκάηαη κε αλύςσζε ηνπ αηζζεηήξα θαηά 0mm από ηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζην ινπηξό θαη ηαπηόρξνλε θαηαγξαθή ηεο αιιαγήο ΓR ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο ηνπ αληίζηαζεο: u[δr immersion ]=ΓR/ 3 ) Σειίδα 4/16

5 δr ohm-meter-cal : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο δηαθξίβσζεο ηνπ σκνκέηξνπ δr ohm-meter-drift : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο νιίζζεζεο ηνπ σκνκέηξνπ δr ohm-meter-resolution : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ηνπ σκνκέηξνπ δr repeatability : δηόξζσζε εμαηηίαο ηεο βξαρππξόζεζκεο επαλαιεςηκόηεηαο ηνπ αηζζεηήξα, εθηηκάηαη από ηελ νιίζζεζε ηνπ ζεκείνπ ηνπ πάγνπ ηνπ αηζζεηήξα πξηλ θαη κεηά ηελ δηαθξίβσζε 6.3 Αβεβαιόηηηα ηης μαθημαηικής προζαρμογής: Η αβεβαηόηεηα ηεο καζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο u fit, εθηηκάηαη από ηελ εμίζσζε (5): u N R ti Rcalc ti i 1 fit (5) N Όπνπ: R(t i ), ε ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ αηζζεηήξα πνπ κέηξεζε ην εξγαζηήξην ζε θάζε ζεξκνθξαζία t i, R calc (t i ) νη ηηκέο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ αηζζεηήξα πνπ ππνιόγηζε ην θάζε εξγαζηήξην από ηελ εμίζσζε () κε ηελ ρξήζε ησλ ζπληειεζηώλ Α θαη Β γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο κέηξεζεο t i, θαη Ν ν αξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ ζεξκνθξαζηώλ t i ζηηο νπνίεο κέηξεζε ην εξγαζηήξην. 6.4 Σσνδσαζμένη ησπική αβεβαιόηηηα Η ζπλδπαζκέλε ηππηθή (1ζ) αβεβαηόηεηα ησλ κεηξήζεσλ γηα θάζε δεύγνο ηηκώλ t i, R(t i ) δίδεηαη από ηελ εμίζσζε: u dr total, i u ti u R ti (6) dt όπνπ: dr/dt είλαη ε επαηζζεζία ηνπ ζεξκνκέηξνπ ζε Ω/K θαη t i είλαη ε αληίζηνηρε πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία αλαθνξάο ζηελ νπνία έγηλε ε κέηξεζε απηή. ε έλα ζύλνιν αμηόπηζησλ κεηξήζεσλ, θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζεξκόκεηξν ηεο ζύγθξηζεο είλαη επαλαιήςηκν όξγαλν κε ζπκπεξηθνξά πνπ πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε ηνπ Callendar, ην u fit πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκν κε ην u total,i. Η ζπλδπαζκέλε ηππηθή (1ζ) αβεβαηόηεηα ηεο ηηκήο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο ηνπ αηζζεηήξα R calc (t), πνπ ππνινγίδεηαη από ηελ εμίζσζε () κε ρξήζε ησλ Α, Β θαη R κ (0 o C), γηα θάζε νλνκαζηηθή ζεξκνθξαζία αλαθνξάο t, ππνινγίζηεθε από ηελ εμίζσζε: dr u Rcalc t u ti u R ti u fit (7) dt Δηδηθά γηα ην ζεκείν ηνπ πάγνπ ε ηηκή ηεο αληίζηαζεο πξνθύπηεη από κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηνπ πάγνπ ζηελ αξρή ησλ κεηξήζεσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ζην ηέινο ηνπο, θαη άξα δελ ππάξρεη ν όξνο u fit (ή u fit =0 όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1). Σειίδα 5/16

6 7. Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ηνλ πίλαθα 1. πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ. Η ζήκαλζε ηνπο έρεη αιιάμεη από L1, L, L3, ζε E1, E, E3,. Απηό έγηλε γηα λα δηαζθαιηζηεί ε εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Πίλαθαο 1. Απνηειέζκαηα εξγαζηεξίσλ t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) -0 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E EIM E EIM t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) -10 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E EIM E EIM t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) + ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E EIM E E EIM t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) +0 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E EIM E E E EIM Σειίδα 6/16

7 t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) +40 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E E EIM E E E EIM t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) +60 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E E EIM E E E EIM t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) +80 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E E EIM E E E EIM t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) +100 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E EIM E E EIM Σειίδα 7/16

8 t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) +10 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E EIM E EIM t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) +140 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E EIM E EIM t = R calc (t) u(t i ) u(r(t i )) u fit u total,i u(r calc (t)).u (t) D (t).u(d (t)) +160 ο C (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E EIM E EIM t = 0 ο C Rμ(0 o C) u(ti) u[rμ(0 o C)] u fit u total,i u(r μ (0 o C)).u (t) D (t).u(d (t)) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) (Ω) ( Ω) EIM E E E E EIM E E E EIM εκεηώζηε όηη 0.4 Ω γηα ην PRT ηεο δηεξγαζηεξηαθήο αληηζηνηρνύλ ζε πεξίπνπ έλα βαζκό Κειζίνπ. 8. Δπεμεξγαζία Απνηειεζκάησλ Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα ηηκή αλαθνξάο γηα ηελ ειεθηξηθή αληίζηαζε ηνπ αηζζεηήξα ηεο δηεξγαζηεξηαθήο ζε θάζε ζεξκνθξαζία κέηξεζεο, επηιέμακε ην ζηαζκηζκέλν κέζν όξν (weighted mean) ησλ κεηξήζεσλ ησλ εξγαζηεξίσλ [] : 1 R ( t) u t ( (8) 1 u t calc, Rcalc t) Η αβεβαηόηεηα ηεο ηηκήο αλαθνξάο δίλεηαη από: Σειίδα 8/16

9 [ R ( ) ] 1 calc t 1 u (9) u t όπνπ ν δείθηεο ζπκβνιίδεη ηα εξγαζηήξηα κέηξεζεο θαη u t u Rcalc, t ustability (10) Ο όξνο: u(rcalc,(t)) ζπκβνιίδεη ηελ αβεβαηόηεηα u(rcalc(t)) ηνπ εξγαζηεξίνπ () (ζηήιε επηά ηνπ πίλαθα 1) Ο όξνο: u stability αληηζηνηρεί ζηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ αηζζεηήξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζύγθξηζεο θαη εθηηκάηαη από ην ΔΙΜ από ηελ δηαθνξά αξρηθήο θαη ηειηθήο δηαθξίβσζεο ηνπ αηζζεηήξα ζηα ζηαζεξά ζεκεία ηεο θιίκαθαο ζεξκνθξαζίαο: Hg, H O, Ga, In δειαδή ζε ζεξκνθξαζίεο: , , θαη o C. Οη κεηξήζεηο απηέο έγηλαλ πξηλ αξρίζεη ε ζύγθξηζε θαη αθνύ απηή ηειείσζε. Η ζηαζεξόηεηα ζεσξνύκε όηη είλαη όξνο ηύπνπ Β, κε ηεηξαγσληθή θαηαλνκή, θαη πιήξεο εύξνο ίζν κε o C (0.004Ω) από 0 o C έσο θαη 100 o C, o C (0.003Ω) γηα 10 o C θαη 140 o C θαη o C (0.004Ω) γηα ηνπο 160 o C. Άξα αλάγεηαη ζε όξν ηππηθήο αβεβαηόηεηαο πνιιαπιαζηάδνληαο κε 1/(* 3). Σν u (t) γηα θάζε εξγαζηήξην θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Οη ηηκέο R calc, (t) θάπνησλ εξγαζηεξίσλ δηαθέξνπλ από ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν όξν R calc (t), πεξηζζόηεξν από k.u (t) (k=, επίπεδν εκπηζηνζύλεο 95%). ε κία πην αθξηβή πξνζέγγηζε ηνπ όξνπ, ηα εξγαζηήξηα απηά εμαηξέζεθαλ από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ R calc (t) (εθηόο απηώλ πνπ νξηαθά δελ πιεξνύζαλ ην θξηηήξην). ηνλ πίλαθα θαίλνληαη ηα ηειηθά R calc (t) (Ω) θαη u[r calc (t) ] (Ω) γηα θάζε ζεξκνθξαζία t ηεο δηεξγαζηεξηαθήο. Πίλαθαο. ηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο θαη αβεβαηόηεηα ηνπ t ( ν C) R calc (t) (Ω).u[R calc (t) ] (Ω) Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνύ ηεο ηζνδπλακίαο ησλ απνηειεζκάησλ (degree of equivalence) ππνινγίδεηαη ζηε ζπλέρεηα ε δηαθνξά: D (t)=r calc, (t)-r calc (t) (11) Σεο νπνίαο ε αβεβαηόηεηα u(d i (t)) αθνύ ιάβνπκε ππόςε θαη ηελ ζπζρέηηζε κεηαμύ R calc, (t) και R calc (t) δίλεηαη από [3] : u ( D t ) u t u ( R t ) (1) Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ R calc, (t) (πίλαθαο 1, δεύηεξε ζηήιε), ζεσξνύληαη ζπκβαηά [4], [5] κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν όξν R calc (t) (πίλαθαο 3) κε βεβαηόηεηα ~95% όηαλ: calc Σειίδα 9/16

10 Rcalc(Ω) D t E t 1, γηα k= (13) ku( D t ) Οη πνζόηεηεο D (t), u(d (t)), θαη Ε (t) θαίλνληαη επίζεο ζηνλ πίλαθα Γηαγξάκκαηα κεηξήζεσλ Αθνινπζνύλ ηα δηαγξάκκαηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ εξγαζηεξίσλ γηα θάζε ζεξκνθξαζία ηεο ζύγθξηζεο. Η αβεβαηόηεηα πνπ ζπλνδεύεη ηηο κεηξήζεηο θάζε εξγαζηεξίνπ ζηα δηαγξάκκαηα είλαη ε k.u (t) (k=). Όπνπ ην u (t) πεξηγξάθεηαη από ηελ εμίζσζε (10) θαη δίδεηαη ζηελ ζηήιε νθηώ ηνπ πίλαθα 1 γηα θάζε εξγαζηήξην "0 Celsius" EIM1 E1 E E3 E4 EIM E5 E7 E8 EIM K Δηάγξακκα 1. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ 0 o C Σειίδα 10/16

11 Rcalc(Ω) Rcalc(Ω) "-0 Celsius" EIM1 E3 E4 EIM E8 EIM3 Δηάγξακκα. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ -0 o C "-10 Celsius" EIM1 E E3 E4 EIM E8 EIM3 Δηάγξακκα 3. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ -10 o C Σειίδα 11/16

12 Rcalc(Ω) Rcalc(Ω) "+ Celsius" EIM1 E1 E E3 EIM E4 E8 EIM3 Δηάγξακκα 4. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ + o C "+0 Celsius" EIM1 E1 E E3 E4 EIM E5 E8 EIM3 Δηάγξακκα 5. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ +0 o C Σειίδα 1/16

13 Rcalc(Ω) Rcalc(Ω) "+40 Celsius" EIM1 E1 E E3 E4 EIM E5 E7 E8 EIM3 Δηάγξακκα 6. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ +40 o C "+60 Celsius" EIM1 E1 E E3 E4 EIM E5 E7 E8 EIM3 Δηάγξακκα 7. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ +60 o C Σειίδα 13/16

14 Rcalc(Ω) Rcalc(Ω) "+80 Celsius" EIM1 E1 E E3 E4 EIM E5 E7 E8 EIM3 Δηάγξακκα 8. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ +80 o C "+100 Celsius" EIM1 E E3 E4 EIM E5 E8 EIM3 Δηάγξακκα 9. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ +100 o C Σειίδα 14/16

15 Rcalc(Ω) Rcalc(Ω) "+10 Celsius" EIM1 E E3 E4 EIM E8 EIM3 Δηάγξακκα 10. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ +10 o C "+140 Celsius" EIM1 E E3 E4 EIM E8 EIM3 Δηάγξακκα 11. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ +140 o C Σειίδα 15/16

16 Rcalc(Ω) "+160 Celsius" EIM1 E E4 EIM E8 EIM3 Δηάγξακκα 1. Οη κεηξήζεηο ζην ζεκείν ηωλ +160 o C 10. ύλνςε - πκπεξάζκαηα Από ηηο 14/03/06 έσο 18/01/07 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε δηεξγαζηεξηαθή κεηαμύ εξγαζηεξίσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ Διιεληθό ρώξν κε πηινηηθό εξγαζηήξην ην εξγαζηήξην Θεξκνθξαζίαο ηνπ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Μεηξνινγίαο. Σα πεξηζζόηεξα εξγαζηήξηα είραλ απνηειέζκαηα πνπ ήηαλ ζπκβαηά κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο ηεο ζύγθξηζεο. Τπήξμαλ όκσο θαη αξθεηά εξγαζηήξηα, ηδηαίηεξα ζην ζεκείν ησλ 0 o C, ησλ νπνίσλ νη κεηξήζεηο δελ ήηαλ ζπκβαηέο κε ηελ ηηκή αλαθνξάο ηεο ζύγθξηζεο, δεδνκέλεο ηεο αβεβαηόηεηαο κεηξήζεσλ πνπ δειώζαλε ( > 1). Απηό νθείιεηαη είηε ζε κεγάιε απόθιηζε ησλ κεηξήζεσλ ηνπο από ηελ ηηκή αλαθνξάο, είηε ζε ππνεθηίκεζε ηεο αβεβαηόηεηαο ηνπο. Από ηελ άιιε κεξηά, ε ζπκβαηόηεηα κε ηελ ηηκή αλαθνξάο ηεο δηεξγαζηεξηαθήο, γηα θάπνηα εξγαζηήξηα, νθείιεηαη ζηελ κεγάιε αβεβαηόηεηα κεηξήζεσλ ηελ νπνία έρνπλ. Η κεγάιε απηή αβεβαηόηεηα, εάλ νθείιεηαη ζε κεγάιν u fit, δειώλεη κε ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ησλ κεηξήζεσλ ζηελ καζεκαηηθή θακπύιε ηνπ ζεξκνκέηξνπ. Απηό ζπλήζσο νθείιεηαη ζε κεηξήζεηο κε κεγάιεο απνθιίζεηο, νη νπνίεο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο όξνπο αβεβαηόηεηαο u(t i ) θαη u[r(t i )] πνπ δειώλεη ην εξγαζηήξην. 11. Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο [1] ISO, Guide to the expression of uncertainty in measurement. (International Organization for Standardization, 1995). [] G. Ratel, Evaluation of the uncertainty of the degree of equivalence, Metrologia 4, 140 (005). [3] N. F. Zhang, The uncertainty associated with the weighted mean of measurement data, Metrologia 43, 195 (006) [4] K. Beissner, On a measure of consistency in comparison measurements, Metrologia 39, 59 (00). [5] C. M. Wang and H. K. Iyer, Detection of influential observations in the determination of the weighted-mean KCRV, Metrologia 4, 6 (005). Σειίδα 16/16

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς.

Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. Μελέτη Επαναληυιμότητας και Αναπαραγφγικότητας τοσ τοπογραυικού μητανήματος Galilei Scheimpflug σε υσσιολογικούς και κερατοκφνικούς ουθαλμούς. ΕΥΔΟΞΙΑ Γ. ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΣΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ Κοσνής Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΦΤΙΚΗ Ι

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΦΤΙΚΗ Ι σγγραυείς: Παλαγηώτες Πετράθες, MSc Φσσηθός, Ε.ΔΘ.Π. Δρ. Ειεσζερία εργάθε, Φσσηθός, Ε.ΔΘ.Π. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΦΤΙΚΗ Ι (Για τους φοιτητές του Σμήματος Μ.Π.Δ., ΜΗΠΕΡ, ΜΗΥΟΠ) ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΚΡΗΣΗ - ΓΕΝΘΚΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1)

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1) ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ [1] ΕΙΑΓΩΓΗ Όηαλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πξνζπίπηεη ζε κηα νκαιή δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δύν δηαθαλή (ή ελ κέξεη δηαθαλή) πιηθά κέζα, ελ κέξεη αλαθιάηαη θαη ελ κέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΟΛΤΣΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΓΔΧΦΤΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΑΜΜΟΘΗΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΛΑΦΟΝΖΗΟΤ ΕΑΝΝΔΣΗΓΖ ΣΑΜΑΣΗΟ Δξεηαζηική επιηποπή Βαθείδεο Αληώληνο,

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο πιηθώλ

Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο πιηθώλ Άζθεζε 30 Μέηξεζε ην ζληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ιηθώλ 31.1 θνόο ηελ άζθεζε αηή ζα κεηξήζνκε ηνλ ζληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο δύν ζηεξεώλ ζσκάησλ, ελόο θαινύ θαη ελόο θαθνύ αγσγνύ ηεο ζεξκόηεηαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Το πείπαμα Frank - Hertz

Το πείπαμα Frank - Hertz Άζκηζη 33 Το πείπαμα Frank - Hertz 33.1. Σκοπόρ ηελ άζθεζε απηή, κέζσ ηνπ πεηξάκαηνο Frank-Hertz ζα πηζηνπνηεζεί ε ύπαξμε δηαθξηηώλ ελεξγεηαθώλ ζηαζκώλ ζην άηνκν ηνπ Νένπ. Θα παξαηεξεζεί ε δηέγεξζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ:

Γιπλυμαηική Δπγαζία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ: ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΤΣΗΜΑΣΧΝ & ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ: ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Γιπλυμαηική Δπγαζία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΒΩΖ ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ

Ζ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΒΩΖ ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ Ζ ΠΤΡΑΜΗΓΑ ΗΥΝΖΛΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΒΩΖ ΑΗΘΖΣΖΡΩΝ ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ Υρήζηος Μπανηής, Ηωάννης Κοσρούπας Δλληνικό Ηνζηιηούηο Μεηρολογίας Βιομητανική Περιοτή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ)

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ (ΜΒΑ) «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010)

ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΓΕΩΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΡΟÏΣΟΡΙΚΗ ΘΕΗ ΜΑΓΟΤΛΑ ΖΕΡΕΛΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΤΡΟΤ (2010) Dr. Απόζηολορ αππήρ & Dr. Νίκορ Παπαδόποςλορ EΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΩΦΤΙΚΗ - ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ & ΑΡΥΑΙΟΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2

Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 Απόζηνινο Γνπγνπιάθεο 2 ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Πιςτοποιείται ότι η διπλωματική εργαςία με θέμα: ΜΔΘΟΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΞΟΜΟΙΧΗ ΗΥΗΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΟΤΙΚΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ Σνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΜΕ ΤΦΗΛΗ ΥΧΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Α. Γ. Καλαμπούνιας 1,2,3,*, Υ. ηαμάηης 1, Υ. Καληζονούδης 1,3,. Ν. Πανδής 1,3,4 1 Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.

Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου ενιςχυτι τάξθσ Ε ςε υψθλζσ ςυχνότθτεσ. Καραταράκθσ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ.: 5054. Ντζρτςασ Νικόλαοσ Α.Ε.Μ. Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Τομζασ Ηλεκτρονικήσ και Υπολογιςτών Διπλωματική Εργαςία Μελζτθ και ςχεδίαςθ ολοκλθρωμζνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΛΟΖΓΖΖ (GPS) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΡΑΓΔΛΖ ΗΧΑΝΝΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΚΑΡΑΜΟΥΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα