Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ"

Transcript

1 Θαλάζεο Γεσξγάο Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens (Γηαηί ην εξσηάλ είλαη ε επιάβεηα ηεο Νφεζεο) Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο γηα ηελ Φαηλνκελνινγηθή- Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία, φρη γηαηί κηιά γηα θάηη ζχλζεην θαη δπζλφεην, αιιά αληίζεηα, γηαηί κηιά γηα ην απιφ, ην θαζεκεξηλφ. Ο φξνο «θαηλφκελν» ζεκαίλεη αθξηβψο ην απιφ, απηφ πνπ εκθαλίδεηαη σο ε δσληαλή εκπεηξία καο, απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην βίσκά καο, έμσ θαη πέξα απφ ζεσξεηηθέο πξνυπνζέζεηο, κνληέια θαη πξν-θαηαιήςεηο. πκβαίλεη φκσο ην απιφ, ην θαζεκεξηλφ, απηφ πνπ είλαη γηα εκάο ην πην ζεκαληηθφ, ην πξσηνγελέο ηεο εκπεηξίαο καο, απηφ πνπ αλαπλέεη ηελ χπαξμή καο, λα κελ ην «πξνζέρνπκε», λα είλαη θξπκκέλν, λα καο δηαθεχγεη. Αληίζεηα, είκαζηε ζπλεζηζκέλνη ζην λα κελ «πξνζέρνπκε» αιιά λα βιέπνπκε κφλνλ φ,ηη ρσξά ζηελ πξν-δηακφξθσζή καο, ζηα απηνλφεηα ζρήκαηά καο, ζηνλ νηθείν καο ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρνπκε κάζεη λα αληηιακβαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο θαη ηα πξάγκαηα. Δξσηήκαηα πνπ ζπρλά καο απεπζχλνληαη είλαη: Ση ζεκαίλεη «Φαηλνκελνινγηθή-Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία»; Ση ζεκαίλεη Daseinsanalysis; Πξφθεηηαη γηα εθαξκνγή θάπνησλ θηινζνθηθψλ ηδεψλ ζηνλ ςπρνζεξαπεπηηθφ ρψξν; Πξφθεηηαη γηα έλα λέν ςπρνζεξαπεπηηθφ κνληέιν; Πξφθεηηαη γηα θάηη «αθεξεκέλν» θαη «πνηεηηθφ»; Δίλαη θάηη πνπ ζπκίδεη θάπσο ηελ απσαζηαηηθή λφεζε; Πσο λα απαληήζεη θαλείο ζε ηέηνηα εξσηήκαηα κε έλαλ «θαηλνκελνινγηθφ-ππαξμηαθφ» ηξφπν; Γειαδή κε έλαλ ηέηνην ηξφπν ψζηε ε απάληεζε λα κελ θαζίζηαηαη έλα απηναλαθνξηθφ θέληξν πνπ ζα νδεγεί ζε παξάθακςε θαη εθκεδέληζε ηεο εξψηεζεο; Πψο ζα γίλεη λα κελ πξνθχςεη κηα κνλνζήκαληε απάληεζε ε νπνία ζα θαζηζηά πεξηηηή πιένλ ηελ εξψηεζε θαη ζπλεπψο ηε πνιιαπιή θαη αλαλενχκελε εξκελεία ηεο; Πσο ζα γίλεη ελ ηέιεη λα κελ βξεζνχκε νπζησδψο εθηφο γιψζζαο; Ηζηνξηθή εμέιημε Οη ξίδεο ηεο Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο (Daseinsanalysis) θαηεχζπλζεο ζηε ςπρνζεξαπεία ζα κπνξνχζαλ λα αληρλεπζνχλ ζηε πεξίνδν κεηαμχ ησλ δπν παγθνζκίσλ πνιέκσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο , ππήξμε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ζην πεδίν ηεο ςπρηαηξηθήο πνπ είρε λα θάλεη αθ ελφο κε ηελ απμαλφκελε επηθπιαθηηθφηεηα απέλαληη ζηε κνλνκέξεηα ηνπ θπζηθν-επηζηεκνληθνχ κνληέινπ εμήγεζεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, αθ εηέξνπ κε ηελ

2 επίδξαζε ηεο Φξνυδηθήο ςπραλάιπζεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο θηλεηηθφηεηαο εκθαλίζηεθαλ αλαδεηήζεηο πνπ δηακφξθσζαλ κηα «αλζξσπνινγηθή» θαηεχζπλζε ζηε ςπρηαηξηθή θαη ηε ςπρνζεξαπεία, κε ζεκαληηθά νλφκαηα φπσο νη Ludwig Binswanger, Viktor von Weizsäcker, Viktor von Gebsattel, Eugene Minkowski, Erwin Straus, θ.α. Ο Ludwig Binswanger ( ) ζεσξείηαη ν εηζεγεηήο ηεο Daseinsanalysis ζηε ςπρηαηξηθή. Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ θαηλνκελνινγία ηνπ Husserl ( ), ηελ νπνία κειέηεζε εληαηηθά, νλφκαζε ζηελ αξρή ηελ λέα ηνπ πξνζέγγηζε «θαηλνκελνινγηθή αλζξσπνινγία». Απφ ην 1941 φκσο, πξνηίκεζε ηελ νλνκαζία «Daseinsanalysis» θαζψο ηνλ επεξέαζε απνθαζηζηηθά ην έξγν ηνπ Martin Heidegger ( ) θαη ηδίσο ην «Δίλαη θαη ρξφλνο» πνπ είρε δεκνζηεπηεί ην Σν πην γλσζηφ έξγν ηνπ, "Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins" (Basic forms and Perception of human Dasein) δεκνζηεχηεθε ην Σν αθνινχζεζε κηα νιφθιεξε ζεηξά δεκνζηεχζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε ζρηδνθξέλεηα, φπσο επίζεο κειέηεο γηα ηε κειαγρνιία θαη ηε καλία. Ο Binswanger ελδηαθέξζεθε θπξίσο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνκελνινγίαο ζηε βαζηθή ςπρηαηξηθή έξεπλα θαη φρη ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ςπρνζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη είρε επεξεαζηεί επίζεο απφ ηνλ Sigmund Freud (κε ηνλ νπνίν ηνλ είρε γλσξίζεη ν Karl Jung) θαη ζηελ αξρή πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψζεη ηηο Φξνυδηθέο ηδέεο ζηε πξνζέγγηζή ηνπ, εληνχηνηο βαζκηαία ηνπ γηλφηαλ φιν θαη πην ζαθήο ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηε θαηλνκελνινγία απφ ηε ςπραλάιπζε. Καηά ηνλ Binswanger ε Φξνυδηθή ζεσξία ππαθνχεη ηειηθά ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θπξίαξρνπ θπζηθν-επηζηεκνληθνχ κνληέινπ ζεψξεζεο ηνπ αλζξψπνπ, σο «homo natura», ην νπνίν, γη απηφλ, είλαη θάηη κνλφπιεπξν θαη αλεπαξθέο. Παξ φι απηά, ν Freud θαη ν Binswanger δηαηήξεζαλ κηα πνιχ θαιή ζρέζε ακνηβαίαο εθηίκεζεο θαη θηιίαο, ε νπνία δηαζψζεθε θαη επηβίσζε παξά ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο δηαθνξέο. Πεξίπνπ ηε δεθαεηία , κηα άιιε ςπρνζεξαπεπηηθή ζρνιή Daseinsanalysis άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηε Επξίρε κε πξσηεξγάηε ηνλ Medard Boss( ). Ζ λέα ζρνιή, ήηαλ έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηνλ Binswanger -ηδίσο ζηα αξρηθά ηεο βήκαηα- αιιά αξγφηεξα δηαθνξνπνηήζεθε απφ απηφλ. ηνπο θφιπνπο ηεο βξέζεθαλ ςπραλαιπηέο πνπ δελ έκελαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ θξνυδηθή θαηαζθεπή θαζψο έβξηζθαλ ην ςπραλαιπηηθφ κνληέιν πνιχ κεραληζηηθφ θαη πεξηνξηζηηθφ. Δπηπιένλ, αληηκεηψπηδαλ κε ηδηαίηεξν ζθεπηηθηζκφ ηελ ηάζε ηεο Δgopsychology πνπ, εξρφκελε απφ ηελ Ακεξηθή, θαηλφηαλ λα επηθξαηεί ζηελ δηεζλή ςπραλαιπηηθή ζθελή εθείλε ηελ επνρή. Σνπο πξνβιεκάηηδε ε ηάζε λα ζεσξείηαη ην «Δγψ» σο ν θεληξηθφο ηφπνο ζχλζεζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ν θαη εμνρήλ ηφπνο εξγαζίαο γηα ηνλ αλαιπηή, ν νπνίνο κάιηζηα ρξεηάδεηαη λα ην εληζρχζεη, ψζηε λα επαλέιζεη ν

3 ζεξαπεπφκελνο κε πην «ιεηηνπξγηθφ» ηξφπν ζην πεδίν ηεο «πξαγκαηηθφηεηαο». ηε βάζε απηψλ ησλ πξνβιεκαηηζκψλ, θαη παξ φιν πνπ ε κέρξη ηφηε ζεξαπεπηηθή ηνπο πξαθηηθή ήηαλ απηή ηεο Φξνυδηθήο ςπραλάιπζεο (ν ίδηνο ν Medard Boss είρε ππάξμεη ζεξαπεπφκελνο ηνπ Freud) αλαδήηεζαλ έλαλ άιιν ηξφπν ελλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο. O Medard Boss, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Ludwig Binswanger, έδεημε δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο θαηλνκελνινγίαο ηνπ Heidegger ζηε ςπρνζεξαπεία θαη επεδίσμε πξνζσπηθή επαθή θαη γλσξηκία κε απηφλ. Γεκηνπξγήζεθε κηα ζηελή θηιία θαη ζπλεξγαζία πνπ θξάηεζε κέρξη ηελ επνρή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Heidegger ην Απφ ην 1959 έσο ην 1968, ν Heidegger επηζθεπηφηαλ ηνλ Boss ζηελ Διβεηία ζην Zollikon- φπνπ έιαβαλ ρψξα ηα παγθνζκίσο πιένλ γλσζηά "Zollikon Seminars". ε απηά ζπκκεηείραλ ςπρίαηξνη, ςπρνιφγνη θαη ςπραλαιπηέο πνπ ηνπο ελδηέθεξε έλαο θαηλνκελνινγηθφο ηξφπνο πξνζέγγηζεο θαη ελλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ σο Dasein, πέξα απφ ηα κέρξη ηφηε θπξίαξρα θαη επηθξαηνχληα κνληέια. Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηά ηα ζεκηλάξηα, θαη κε πξσηεξγάηεο ηνπο Medard Boss θαη Gion Condrau, δεκηνπξγήζεθε ζηα 1971 ην «Zurich Institute for Daseinsanalytic Psychotherapy and Psychosomatics». ηα 1984 ηδξχζεθε ζηε Επξίρε ε «Swiss Professional Federation for Daseinsanalysis» θαη ζηα 1990 ηδξχζεθε ε «International Federation of Daseinsanalysis» (IFDA) ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εηαηξείεο Dasainsanalysis απφ πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο Αλάιπζεο θαη Φπρνζεξαπείαο (Hellenic Society of Daseinsanalysis ( HSDA) Greece) ηδξχζεθε ην 2004 σο κεηεμέιημε νκάδαο κειέηεο (study group) πνπ ιεηηνχξγεζε απφ ην Σα ζεκηλάξηα ζην "Zollikon δεκνζηεχηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηε γεξκαληθή γιψζζα ην 1987 θαη ζε αγγιηθή κεηάθξαζε ην Ζ ζρέζε καο κε ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε ηεο Φαηλνκελνινγηθήο- Τπαξμηαθήο (Daseinsanalysis) θαηεχζπλζεο Ο Husserl, o Heidegger, ηα ζεκηλάξηα ζην Zollikon, φπσο επίζεο ην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ Binswanger θαη ηνπ Boss, απνηεινχλ αζθαιψο ην έδαθνο πξνέιεπζεο θαη πεγή έκπλεπζεο γηα ηελ ζχγρξνλε Φαηλνκελνινγηθή-Τπαξμηαθή θαηεχζπλζε ζηελ ςπρνζεξαπεία. Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο κε ην νπνίν βξηζθφκαζηε ζε δηαξθή ζπλνκηιία. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα έλα είδνο ζεσξεηηθνχ «ζπζηήκαηνο» ην νπνίν νθείινπκε λα απνδερφκαζηε θαη λα ην αλαπαξάγνπκε. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ πνιχ αληίζεην κε ηελ βαζηθή θαηλνκελνινγηθή-ππαξμηαθή ζηάζε γηα «αλνηθηφηεηα» πξνο φ,ηη έξρεηαη θαη καο βξίζθεη, ζε φ,ηη καο απεπζχλεηαη θαη καο πξνο-θαιεί. Μηα

4 απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία εθαξκνγήο «απηνλφεησλ» ελλνηψλ, ζεσξηψλ θαη κνληέισλ πεξί ςπρηζκνχ, αζθαιψο δελ ζπληζηά «αλνηθηφηεηα». Ζ ςπρνζεξαπεία ζήκεξα, θηλείηαη ζε κεγάιν βαζκφ εληφο κηαο ελλνηνινγίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ βαξχ θνξηίν, θαζψο ππαθνχεη ζε - ζεκειηψδεηο γηα ηε θάζε ζρνιή- έλλνηεο, ζεκαζίεο θαη εξκελείεο, πνπ έρνπλ ππνζηεί ζρεκαηνπνίεζε θαη έρνπλ ράζεη θάζε ίρλνο απζεληηθήο ζρέζεο κε ηελ πξαγκαηηθή δσή. Χο εθ ηνχηνπ, ε εξγαζία ησλ πξσηνπφξσλ ηεο Dasensanalysis είλαη έλα αλαγθαίν αθεηεξηαθφ ζεκείν, αιιά ρξεηάδεηαη λα πάκε ζπλνκηιψληαο κε απηφ- πέξα απφ απηφ. Κάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην, φρη κφλνλ γηαηί ζην θψο λεψηεξσλ δεδνκέλσλ αλαδχνληαη πιεπξέο ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ δελ θσηίδνληαη ή θσηίδνληαη αλεπαξθψο απφ ην έξγν ηνπ Binswanger θαη ηoπ Boss, αιιά θαη ζαλ πξάμε αγάπεο θαη ζεβαζκνχ πξνο κηα κεγάιε παξάδνζε. εβαζκφο ζηελ παξάδνζε δελ ζεκαίλεη λα ζπληεξψ θαη λα δηαησλίδσ ηηο κνξθέο ηνπ παξειζφληνο, αιιά λα επεξσηψ ην παξειζφλ ηψξα, απφ ην ζήκεξα, θαζψο βξίζθνκαη «αλνηθηφο» πξνο απηφ πνπ έξρεηαη θαη κε πξνο-θαιεί θαη πνπ σο εξρφκελν δηακνξθψλεη ηε δηάζηαζε ηνπ κέιινληνο. Ίζσο κφλνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν «αλαθνξάο» θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα ελεξγνπνηείηαη θαη λα παξακέλεη δσληαλφ ην παξειζφλ, πνπ ζα πεη, λα ελεξγνπνηείηαη φ,ηη ξηδηθφ θαη δσληαλφ δηαιαλζάλεη εληφο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε Τπαξμηαθή θαηλνκελνινγία, ζην βαζκφ πνπ ζέβεηαη ηε παξάδνζή ηεο, βξίζθεηαη δηαξθψο αλνηθηή ζε εξσηήκαηα θαη ηδέεο πνπ ηελ γνληκνπνηνχλ εθ λένπ. αλ ηέηνηα αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηδηαηηέξσο ηε λφεζε ηνπ Ludwig Wittgenstein, ηνλ Hans Georg Gadamer, ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Γαιιηθήο θαηλνκελνινγίαο Merleau- Ponty, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur (ζα ήηαλ δίθαην λα αλαθεξζεί θαη ν Jean- Paul Sartre), ζχγρξνλνπο λνεηέο ηνπ Εελ, θ.α. Ηδηαίηεξα γηα ηελ ειιεληθή εηαηξεία, ζηνλ νξίδνληα ησλ αλαθνξψλ ηεο θαηέρεη πνιχ ζεκαληηθή ζέζε ε ζπλνκηιία κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο: αξραία ειιεληθή λφεζε (ηδίσο νη πξνζσθξαηηθνί θαη ε ηξαγσδία), κεζαησληθή(έιιελεο παηέξεο) θαη λεψηεξε(ειιεληθή πνίεζε, λεψηεξνη έιιελεο πεδνγξάθνη θαη θηιφζνθνη). Ο δξφκνο πξνο ηε Φαηλνκελνινγία Ζ θαηλνκελνινγία αλαδχεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, ζε ζπλάθεηα θαη αλαθνξά κε ηνλ επηθξαηνχληα ηξφπν ζθέςεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ ηεο επνρήο ηεο, πνπ είλαη ν ηξφπνο ζθέςεο ηεο Νεψηεξεο επνρήο. Ζ Νεψηεξε επνρή γελληέηαη φηαλ γίλεηαη ην πέξαζκα απφ ηελ παληνδπλακία ηεο ζετθήο παξνπζίαο ζηελ απηνηέιεηα ηεο αλζξψπηλεο

5 ζπλείδεζεο. ηαλ ην αλζξψπηλν ego νξζψλεη ην αλάζηεκά ηνπ απέλαληη ζηε ζετθή παληνδπλακία θαη ηάμε θαη δηεθδηθεί λα είλαη ην ίδην, ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ θαη ην ζεκέιηφ ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν λεσηεξηθφο άλζξσπνο δηεθδηθεί, αθ ελφο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ βεβαηφηεηα, αθ εηέξνπ ηελ ειεπζεξία. Βαζηθή παξάκεηξνο ζηε Νεσηεξηθφηεηα είλαη ν δηαρσξηζκφο: «ππνθείκελν-αληηθείκελν», «πλεχκα-χιε», «ζθεπηφκελν ππνθείκελνθφζκνο» θαη ε δεκηνπξγία ζεσξεηηθψλ θαηαζθεπψλ-κνληέισλ, πνπ θηινδνμνχλ λα γεθπξψζνπλ ηα κεηαμχ ηνπο δηαρσξηζκέλα. Ζ ζεσξία θηινδνμεί λα πξνζθέξεη κηα «αληηθεηκεληθή» θαη «αιεζηλή» εξκελεία ηνπ θφζκνπ, ψζηε κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ ηερλνινγία λα θαηαζηεί ν άλζξσπνο «θηήηνξαο ηεο θχζεο» ( Maitre et possessor de la Nature κε βάζε ηελ πεξίθεκε δηαηχπσζε ηνπ Descartes ). Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζεη λα θαηαζηεί θχξηνο ηεο κνίξαο ηνπ, θάηη πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα θαηαθηήζεη ηελ νινθιεξσηηθή θαη νξηζηηθή ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Husserl (Zu den Sachen selbst) Πεξηγξαθηθή Φαηλνκελνινγία: Ζ Φαηλνκελνινγία, φπσο θαη αξρήλ δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Husserl, μεθηλά απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ δπτζηηθνχ ζρήκαηνο θαηαλφεζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ θφζκνπ, πνπ επηθξαηεί ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Νεψηεξεο επνρήο, θαζψο δηαπηζηψλεη φηη δελ ππάξρεη νπνηνδήπνηε είδνο ράζκαηνο αλάκεζα ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε αθ ελφο θαη απηά πνπ είλαη «πξνο ζπλείδεζε» αθ εηέξνπ. Ζ ζπλείδεζε δελ είλαη κηα ζηαηηθή ζπκπαγήο ελφηεηα, πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ζε άιιεο ζηαηηθέο θαη ζπκπαγείο ελφηεηεο, αιιά κηα απεξηφξηζηε θαη ζπλερήο ξνή βησκάησλ ε νπνία κέζα ζηε θαζεκεξηλφηεηα παξακέλεη αθαλήο θαζψο δελ ηελ αληηιακβαλφκαζηε θαη δελ ηελ παξαηεξνχκε. Ζ ζπλείδεζε δελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα κηαο ππφζηαζεο, κηαο ζηαηηθήο νπζίαο, αιιά είλαη κηα απξνζδηφξηζηε αθνινπζία πξάμεσλ, έλα αηειεχηεηα θηλνχκελν ζχκπαλ ζπλεηδεζηαθψλ ελεξγεκάησλ, απηφ πνπ ν Husserl (παξαιακβάλνληάο ην απφ παιαηφηεξνπο ζηνραζηέο) νλνκάδεη «αλαθνξηθφηεηα» (απνβιεπηηθφηεηα Intentionalitat). Με ηελ Φαηλνκελνινγία, μεπεξλάκε ηελ αθειή πίζηε φηη ν θφζκνο πνπ αληηιακβαλφκαζηε, είλαη έλαο θφζκνο αληηθεηκεληθφο, πνπ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ αληηιακβαλφκαζηε, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ην βίσκα καο. Γεκηνπξγνχληαη έηζη νη πξνυπνζέζεηο γηα κηα ζηξνθή πξνο ηα «θαηλφκελα», δειαδή πξνο ηε βησκαηηθή καο εκπεηξία. Σν πξσηαξρηθφ, δελ είλαη ε παξνπζία ελφο «ππνθείκελνπ» θαη

6 ελφο «αληηθεηκέλνπ» ηα νπνία θαη αξρήλ πθίζηαληαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο θαη θαηφπηλ, ζε έλα δεχηεξν ρξφλν, ζα πξέπεη λα θηλεζνχλ ην έλα πξνο ην άιιν. Χο πξσηαξρηθφ αλαδεηθλχεηαη ην «θαηλφκελν». Γηα λα θζάζνπκε φκσο ζην πξσηαξρηθφ «θαηλφκελν», δειαδή ζηα ίδηα ηα «αλαθνξηθά» βηψκαηα κέζα ζηα νπνία ζπλερψο βξηζθφκαζηε, ρξεηάδεηαη ε θαηλνκελνινγηθή ζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο, έηζη ψζηε λα επηηξέπνπκε ζην θαζεηί λα θαλεξψλεηαη έηζη αθξηβψο φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εκπεηξία καο, φπσο θαίλεηαη ην ίδην απφ κφλν ηνπ, ρσξίο ηελ επηλφεζε ππνζέζεσλ θαη αηηησδψλ επεμεγήζεσλ. Βαζηθφ ζηνηρείν ελφο ηέηνηνπ βιέκκαηνο είλαη ε «επνρή» (φξνο δαλεηζκέλνο απφ ηνπο ησηθνχο). ηελ «επνρή» ν θαηλνκεληθά αληηθεηκεληθφο θαη αλεμάξηεηνο απφ ην εθάζηνηε ππνθείκελν θφζκνο ηίζεηαη «εληφο παξελζέζεσο» θαζψο θαινχκαζηε λα ζηξαθνχκε πξνο ηελ βησκαηηθή καο εκπεηξία, πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν καο παξνπζηάδνληαη ηα πξάγκαηα, θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην εθάζηνηε λφεκα κέζα ζην νπνίν απηά απνθηνχλ ηελ κνξθή, ηελ ζπγθξφηεζε θαη ηελ ππφζηαζή ηνπο. Καινχκαζηε ηαπηφρξνλα λα βάινπκε ζηελ άθξε φιεο ηηο ζεσξίεο, δειαδή φιεο ηηο πξν-θαηαιήςεηο θαη πξν-δηακνξθψζεηο ηνπ βιέκκαηφο καο, έηζη ψζηε λα δνχκε ηα «θαηλφκελα» έηζη αθξηβψο φπσο απηά καο παξνπζηάδνληαη. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα ηέηνηα ζηξνθή ηνπ βιέκκαηνο, ν Husserl, πξνηείλεη κηα κέζνδν, ηε θαηλνκελνινγηθή κέζνδν, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηξία βήκαηα: α) «θαηλνκελνινγηθή αλαγσγή», β) «εηδεηηθή αλαγσγή» θαη γ) «ππεξβαηηθή αλαγσγή». Γελ ζα επηκείλνπκε εδψ ζε κηα ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ βεκάησλ, αιιά αμίδεη λα ππνγξακκίζνπκε φηη, θαηά ηνλ Husserl, απηή ε κεζνδνινγία καο επηηξέπεη λα κειεηήζνπκε ηε ζπγθξνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο «αλαθνξηθφηεηαο» ε νπνία, φπσο είδακε, αλαδεηθλχεηαη σο ν αξρέγνλνο ηφπνο θάζε λνεκαηηθήο ζπγθξφηεζεο. Μαο επηηξέπεη λα εληνπίζνπκε ηνπο ζηαζεξνχο ηξφπνπο ηεο ζπλεηδεζηαθήο ιεηηνπξγίαο, ηνπο ζηαζεξνχο ηξφπνπο λνεκαηνδφηεζεο. Έηζη θηάλνπκε ζην έζραην ζεκέιην θάζε πξάμεο θαη γλψζεο, ζε απηφ πνπ δελ είλαη «αληηθεηκεληθφ» αιιά ηξφπνο ζπγθξφηεζεο θάζε «αληηθεηκεληθνχ». H Φαηλνκελνινγία ινηπφλ είλαη, θαη αξρήλ, ε θαζαξή πεξηγξαθή ησλ «θαηλνκέλσλ» έηζη φπσο καο παξνπζηάδνληαη. Πεξηγξάθεη ηε ξνή ηεο εκπεηξίαο, ηνπ βηψκαηνο. ηαλ ιέκε γηα θάηη φηη είλαη «θαηλνκελνινγηθφ», ελλννχκε φηη εκθαλίδεηαη, απνθαιχπηεηαη, κέζα ζην πεδίν ηεο άκεζεο εκπεηξίαο. Heidegger: Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγία:

7 Ζ έλζηαζε ηνπ Heidegger ζηελ πεξηγξαθηθή Φαηλνκελνινγία, έηζη φπσο ηελ είδε ν δάζθαιφο ηνπ ν Husserl, έγθεηηαη ζην φηη παξ φι απηά, παξ φιν πνπ επηδεηά έλα βιέκκα έμσ θαη πέξα απφ νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε θαη πξν-θαηάιεςε, έλα βιέκκα πνπ ζα εζηηάδεη κφλνλ ζηε θαζαξή πξνθάλεηα ησλ βησκαηηθψλ εκπεηξηψλ σο θαηλνκέλσλ, ηειηθά, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη, πηνζεηεί θαη επαλαιακβάλεη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαη πξν-παξαδνρέο πνπ απνηεινχλ αθαλή ζεκέιηα ηνχ βιέκκαηνο ηήο Νεψηεξεο επνρήο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν Husserl ζπλερίδεη λα θηλείηαη ζην «θαξηεζηαλφ» πεδίν ελδηαθέξνληνο γηα ηελ έζραηε ζεκειίσζε ηεο ζπλνιηθήο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, θαζψο πξνζπαζεί κέζα απφ ηε κεζνδηθή δηεξεχλεζε ησλ ζπλεηδεζηαθψλ ελεξγεκάησλ (σο θνξέα ππνθεηκεληθφηεηαο), κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε απηνχ πνπ δελ είλαη κελ αληηθεηκεληθφ, αιιά ηφπνο ζπγθξφηεζεο θάζε αληηθεηκεληθνχ, λα δηαζθαιίζεη βέβαηε θαη έγθπξε γλψζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ηεο λνεκαηηθήο ζπγθξφηεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Έηζη φκσο, ηειηθά, κεηαηξέπεη ηα φληα ζε αληηθείκελα κηαο παξαζηαζηαθήοαληηθεηκελνπνηεηηθήο ζθέςεο, ε νπνία γίλεηαη ν κνλαδηθφο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ππάξμεη αιήζεηα. Ο Heidegger απνξξίπηεη ινηπφλ ηε «θαηλνκελνινγηθή κέζνδν» ηνπ Husserl, ζην βαζκφ πνπ ν ηειεπηαίνο πξνυπνζέηεη κηα ζεκειηαθή αξρή, κηα απφιπηε θαη απηαπφδεηθηε αθεηεξία ηελ νπνία αδπλαηεί λα αληηιεθζεί θαη σο εθ ηνχηνπ δελ κπνξεί λα ζέζεη ππφ ακθηζβήηεζε. Απηφ νθείιεηαη ζε κηα ειιηπή εθδίπισζε ηεο θαηλνκελνινγίαο ε νπνία δελ θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί ζσζηά ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη σο πξνο απηφ, ν Heidegger, πξνηείλεη έλαλ άιιν ηξφπν ζθέςεο ε νπνία κπνξεί λα ζέηεη δηαξθψο ηηο αξρέο ηεο ζε δηεξψηεζε θαη επαλεμέηαζε, ηελ «εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία». Δλψ ε κεζνδνινγία ηεο «πεξηγξαθηθήο θαηλνκελνινγίαο», εκθνξνχκελε θαηά βάζε απφ ην πλεχκα ησλ επηζηεκψλ ηεο Νεσηεξηθφηεηαο πεξηγξάθεη πσο είλαη δπλαηή ε γλψζε, ε «εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία» πεξηγξάθεη πσο είλαη δπλαηή ε «θαηαλφεζε» θαη επηκέλεη λα ζηέθεηαη ζηελ άκεζα βηνχκελε πξαγκαηηθφηεηα. Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα δελ είλαη απιψο κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε αιιά ε εκπεηξία κηαο αιεζηλήο ζπλάληεζεο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη δήηεκα κηαο θαιιηεξγεκέλεο, κεζνδηθήο θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο «ηερληθήο» πνπ αθνξά έλα εληέιεη απνζηαζηνπνηεκέλν άηνκν πνπ βξίζθεηαη εθηφο ζρέζεσλ, αιιά πξνυπνζέηεη ηελ εκπινθή καο θαη ηε ζπκκεηνρή καο. ε ηέηνηεο ζπλαληήζεηο πξαγκαηψλεηαη ε χπαξμή καο Μηα ηέηνηα ζπλάληεζε, δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη απνθαζαξκέλε απφ ηηο παξαδεδεγκέλεο ηδέεο ή πξν-θαηαιήςεηο καο (φπσο ζα ήζειε ν Husserl κε ην ηδεψδεο ηεο «επνρήο»), θαζψο ζε θάζε ζπλάληεζε, κηιά έλα νιφθιεξν πιέγκα ζρέζεσλ πνπ επηδξά πάλσ καο, είηε ην γλσξίδνπκε είηε φρη. Κάζε θνξά, αλαθαιχπηνπκε ηνλ εαπηφ καο λα βξίζθεηαη ήδε

8 «εξηκκέλνο», κε ηνλ α ή ηνλ β ηξφπν, ζε κηα θαηαλφεζε, δειαδή ζε κηα ζπλάληεζε θαη κηα αληαπφθξηζε, ζε κηα ζρέζε κε ην «πξνο- θαηαλφεζε». Χο εθ ηνχηνπ, δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θάηη, ην νηηδήπνηε, σζάλ λα επξφθεηην γηα έλα αηνκηθφ θαη κεκνλσκέλν θαηλφκελν, μεθνκκέλν απφ ην επξχηεξν πιαίζην θαη ην πιέγκα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αλαθνξψλ ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη, έμσ απφ ηνλ θφζκν ηνπ θαη ηελ ηζηνξηθφηεηά ηνπ. Γελ ππάξρεη ηξφπνο δειαδή «λα κπεη ν θφζκνο ζε παξέλζεζε» θαη δελ είλαη θαλ απηφ δεηνχκελν. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ζπκβεί κφλνλ αλ ν εαπηφο καο ζα κπνξνχζε λα «ππάξρεη» εθηφο ζρέζεσλ, δηαρσξηζκέλνο απφ ηνλ «θφζκν». Κάζε ηί πνπ ζπλαληάκε, έρεη ήδε δηεθδηθήζεη κηα ζπκκεηνρή ζηνλ «θφζκν» καο, θαζψο γηα λα ππάξμεη ζπλάληεζε, ην πξνο-θαηαλφεζε ήδε καο έρεη κηιήζεη, ήδε καο έρεη πξν-θαιέζεη. Σν λα έιζεη ζην θσο ε πξνθαινχζα ζπκκεηνρή είλαη απηφ πνπ ε «εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία» νλνκάδεη εξκελεία. Δδψ, ε εξκελεία, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζαξκνγή ζε έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν εξκελεπηηθφ πιαίζην ή ζεσξία, αιιά κε ηελ απνδφκεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο πξν-θαηαλφεζεο ζηελ νπνία ήδε βξηζθφκαζηε. Έρεη λα θάλεη κε ηελ επαλάθηεζε ηεο ρακέλεο ζρέζεο ησλ ελλνηψλ κε ηε δσή θαη ηα πξάγκαηα. Βξηζθφκαζηε καθξηά απφ ηελ «επνρή» ηνπ Husserl θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θφζκνπ «ζε παξέλζεζε» Ο Heidegger, ξηδηθνπνηψληαο ηελ αξρηθή αθεηεξία ηεο θαηλνκελνινγίαο, πξνρσξά ζε κηα «απφ-ππνζηαζηνπνίεζε» ηεο αλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηαο, ηελ νπνία επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη κε ηνλ φξν Dasein. Δδψ, φρη κφλνλ ε αληίιεςε γηα ηελ ππνζηαζηαθφηεηα ηεο ζπλείδεζεο γίλεηαη πεξηηηή, αιιά θαη ε ίδηα ε ηδέα πσο ηα ζπλεηδεζηαθά ελεξγήκαηα απνηεινχλ ηνλ θνξέα ελφο ππνθεηκέλνπ θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή. Ο άλζξσπνο σο Dasein, είλαη ην Da ηνπ Sein, δειαδή, ην «μέθσην» (αλνηθηφηεηα, αίζξην), ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη Δίλαη, ην «μέθσην» ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη Νφεκα. Ζ ελλφεζε ηνπ αλζξψπνπ σο Da-Sein ππνδειψλεη ηνλ νπζηψδε δεζκφ Δίλαη θαη αλζξψπνπ, φπνπ ν άλζξσπνο γίλεηαη ην αίζξην θάζε «δηάλνημεο» λνήκαηνο. Δδψ, ην λφεκα δελ παξάγεηαη απφ ηνλ άλζξσπν σο ππνθείκελν, αιιά ζπκβαίλεη κε ηνλ άλζξσπν θαη δηακέζνπ ηνπ αλζξψπνπ. ε απηφ ην «ζπκβάλ» ν άλζξσπνο «γίλεηαη». «Δμ-ηζηάκελνο», «ζπλ-ίζηαηαη». Ο εαπηφο ηνπ πξαγκαηψλεηαη σο αληαπφθξηζε πξνο ην είλαη ησλ πξαγκάησλ, έηζη φπσο απηά ηνπ παξνπζηάδνληαη σο θαηλφκελα, θαη φρη σο αληηπαξαβνιή ελφο ππνζηαζηνπνηεκέλνπ ππνθεηκέλνπ πξνο ηα αληη-θείκελα θαη ζηελ άκπλα απέλαληη ηνπο. Ο άλζξσπνο δελ παξεπξίζθεηαη ζηαηηθά, αιιά πξαγκαηψλεηαη εθζηαηηθά, ππάξρεη σο εμ-ηζηάκελνο (existence), ίζηαηαη έμσ ζην κίιεκα

9 ησλ πξαγκάησλ, βξίζθεηαη πάληα ζε ζρέζε, ζε αλαθνξά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν άλζξσπνο, ζε αληίζεζε κε ηα άιια φληα, δελ έρεη έλα δεδνκέλν είλαη, κία δεδνκέλε νπζία. Σνλ άλζξσπν ηνλ ραξαθηεξίδεη ε δηαξθήο κεηαβιεηφηεηα. Σν είλαη ηνπ είλαη απηφ πνπ αθφκα δελ είλαη. Δίλαη πάληνηε κηα δπλαηφηεηα λα είλαη. Απηή είλαη ε ειεπζεξία ηνπ, ε νπνία δελ ηνπ είλαη ηδηφηεηα, αιιά απηφ ηνχην ην είλαη ηνπ. Γηα ηνλ Υάηληεγθεξ, «ε νπζία ηνπ αλζξψπνπ θείηαη ζηελ χπαξμή ηνπ (eρ-istence)» θαη ην επίθεληξν ηεο χπαξμεο βξίζθεηαη ζηηο ζρέζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. ιε ε δπηηθή κεηαθπζηθή ππήξμε πιαησληθή, δεδνκέλνπ φηη πξνζπάζεζε λα κεηαζέζεη ηελ νπζία ηνπ αλζξψπνπ έμσ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, απνθνκκέλε απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ. Ο άλζξσπνο φκσο, είλαη εμ αξρήο θαη αλαγθαζηηθά in-der-welt-sein (ελησ-θνζκσ-είλαη). Πξφθεηηαη γηα ηνλ νξίδνληα ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη (φρη ηφζν ελλνηνινγηθά αιιά θπξίσο ζπκηθά, ζπγθηλεζηαθά) ην θάζε ηη πνπ βηψλσ, ν γηα εκέλα ζπγθεθξηκέλνο, θπξηνιεθηηθφο, πξαγκαηηθφο, θαζεκεξηλφο θφζκνο. Μηα λφεζε πνπ αθαηξεί ηελ εκπεηξία ηνπ θφζκνπ θαη πνπ θνπηάδεη λα εμπςσζεί πάλσ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ θαζεκεξηλνχ, είλαη θελή. Σν λα ππάξρεηο, ζεκαίλεη λα ππάξρεηο εληφο ηνπ θφζκνπ, ζηε θαζεκεξηλή, ζηε «βηνηηθή πξαγκαηηθφηεηα» (Faktizitat). Χο «θφζκνο» εδψ, δελ ελλνείηαη κφλνλ ην ζχλνιν ησλ ελδνθνζκηθψλ φλησλ πνπ κνπ παξνπζηάδνληαη, αιιά, επίζεο ν ηξφπνο πνπ κνπ παξνπζηάδνληαη, δειαδή ην ζπγθηλεζηαθφ-λνεκαηηθφ πιαίζην (αίζξην), εθείλε ε δηάλνημε, ζηελ νπνία κπνξεί λα κνπ παξνπζηάδεηαη έηζη ή αιιηψο θαη λα απνθηά ην λφεκά ηνπ ην θάζε ηη πνπ ζπλαπαξηίδεη ηνλ θφζκν κνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ νξίδνληα ηνπ Δίλαη ζηνλ νπνίν ζπκβαίλεη ηφζν ε απηνθαηαλφεζε κνπ φζν θαη ε θαηαλφεζε ησλ άιισλ. Απηφο ν νξίδνληαο κεηαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ αηνκηθή φξαζε, ηηο θνηλσληθέο νπηηθέο γσλίεο, ηα πεδία ελδηαθέξνληνο θαη ηελ θνηλσληθή ζχκβαζε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε φηη ν ηξφπνο ( ν νξίδνληαο ηνπ Δίλαη), ζηνλ νπνίν κνπ παξνπζηάδνληαη ηα πξάγκαηα, δελ πεξηνξίδεηαη θαη δελ εμαληιείηαη ζηνλ φπνην πξνζδηνξηζκφ ηνπ, δελ πθίζηαηαη ζαλ θάηη παγησκέλν θαη ζηαζεξφ, αιιά «ρξνλνχηαη» πξαγκαησλφκελν, θαζψο βξίζθεηαη ζε κηα αθαηάπαπζηε πνηεηηθή δηαδηθαζία αλνίγκαηνο θαη παξνπζίαζεο. Ζ εκπεηξία ηνπ Δίλαη. Μφλνλ ν άλζξσπνο κεηαμχ φισλ ησλ φλησλ κπνξεί λα έρεη ηελ εκπεηξία φρη κφλνλ ηεο χπαξμεο ησλ δηάθνξσλ ελδνθνζκηθψλ φλησλ αιιά ηνπ Δίλαη (εδψ ε ιέμε Δίλαη ζα πξέπεη λα δηαβαζηεί φρη ζαλ νπζηαζηηθφ, αιιά λα δνζεί έκθαζε ζηε ξεκαηηθή κνξθή ηεο, «ην λα είλαη»-«being») θαζψο κφλνλ εθείλνο κπνξεί λα επηθεληξψλεηαη ζε απηφ θαζεαπηφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο. «Δκπεηξία ηνπ Δίλαη», ζε απηή ηε πεξίπησζε, ζεκαίλεη ην λα έρεηο εκπιαθεί ζε έλα ξηδηθφ «ζαπκάδεηλ»,

10 ζεκαίλεη λα κελ ζεσξείο ην θεληξηθφ ππαξμηαθφ κπζηήξην σο δεδνκέλν, ζεκαίλεη λα κπνξείο λα εθπιήζζεζαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ θφζκνπ, απφ ην γεγνλφο φηη φια ηα πξάγκαηα είλαη. ελψ ζα κπνξνχζαλ λα κελ είλαη. Δδψ εηζεξρφκαζηε ζε απηφ πνπ απνηειεί ην θπξίσο ζέκα γηα ηνλ Heidegger: Alles Seiende ist im Sein; Das Sein ist das Seiende «Πάληα ηα φληα ελέρνληαη ζην Δίλαη, Σν Δίλαη ελέρεηαη ζηα φληα»(σεφ). Αθφκα θαη θάπνηνο πνπ απιψο έρεη αθνχζεη γηα ηνλ Heidegger ή ηνλ γλσξίδεη ζπλνπηηθά, μέξεη φηη εδψ βξίζθεηαη ν ππξήλαο ηνπ ζηνραζκνχ ηνπ. Λέεη: «ινο ν θφζκνο ην γλσξίδεη: νλ είλαη απηφ πνπ είλαη. Πνηα άιιε ειεχζεξε επηινγή ππάξρεη γηα ην νλ, εθηφο απφ απηή: λα είλαη; Καη φκσο: αθξηβψο ηνχην, φηη ην νλ ζπιιέγεηαη ζην Δίλαη, φηη ζηε ιάκςε ηνπ Δίλαη εκθαλίδεηαη ην νλ, νδήγεζε ηνπο Έιιελεο, απηνχο εμαξρήο θαη κφλνλ απηνχο, ζην ζαπκαζκφ. Σν νλ ζην Δίλαη: ηνχην έγηλε γηα ηνπο Έιιελεο ην πην ζαπκάζην». Ο Heidegger δείρλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ Δίλαη, θαη ππνγξακκίδεη κε έκθαζε φηη εδψ αθξηβψο βξίζθεηαη ε αθεηεξία φρη κφλνλ ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο ηνπ θφζκνπ, αιιά ζπλνιηθά απηνχ πνπ απνθαινχκε επξσπατθφο-δπηηθφο πνιηηηζκφο. ηελ αθεηεξία ηνπνζεηεί ηνπο Πξνζσθξαηηθνχο (Αλαμίκαλδξνο, Ζξάθιεηηνο, Παξκελίδεο): «Ήηαλ ζηνραζηέο (Denker), άλδξεο νη νπνίνη είραλ εκπιαθεί ζην ξηδηθφ ζαπκάδεηλ ηνπ φληνο». Βξίζθνληαλ ζε κηα δηάζηαζε εκπεηξίαο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζπλερή έθπιεμε απφ ην γεγνλφο φηη φια ηα πξάγκαηα είλαη. Ζ έθπιεμε θαη ν ζαπκαζκφο εκπξφο ζην ζπκβάλ ηεο χπαξμεο, ήηαλ άκεζα παξφληα ζηε γιψζζα ηνπο, ζην Λφγν, θαζψο κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ Δίλαη θαη λα κηινχλ γη απηφ κε έλαλ άκεζν θαη πξσηνγελή ηξφπν. Ζ αθεηεξηαθή εκπεηξία φκσο, γξήγνξα πεξλά ζηε Λήζε. Με ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε θαη κε φζνπο αθνινπζνχλ ζηελ καθξά ηζηνξία ηεο Γπηηθήο ζθέςεο, (ηε Μεηαθπζηθή), ην εξψηεκα ηεο χπαξμεο -ε εκπεηξία ηνπ Δίλαη- επαλαηίζεηαη κελ, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή δηαγξάθεηαη. Ξεθηλά κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί απάληεζε, ζην εξψηεκα «ηη είλαη ην Δίλαη» θαη -θαζψο σο ζπλήζσο ε κνξθή ηνπ εξσηήκαηνο πξνδηθάδεη ην δεηνχκελν- απηφ πνπ αλαδεηνχκε είλαη πιένλ θάηη ηηο ζπγθεθξηκέλν, κηα ππνζηαζηνπνηεκέλε νπζία, ελ ηέιεη έλα νλ (π.ρ. νη πιαησληθέο «ηδέεο». «πξψηα αίηηα», «δπλακηθέο αξρέο» θ.ι.π.). Απφ ηνλ Descartes, ηδίσο, θη έπεηηα, ε κεηαθπζηθή αλαδήηεζε ελφο ζεκειίνπ πνπ ζα καο δίλεη απφιπηε βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αιήζεηα θαη ηελ πιάλε, εζηηάδεη ζην ego. Απηφ γίλεηαη ην επίθεληξν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απφ απηφ ην θέληξν, κε έλαλ αλαιπηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, ζρεηίδεηαη ν άλζξσπνο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Χο γλψζηεο θαη θηήηνξαο ηεο αιεζνχο γλψζεο, ν άλζξσπνο γίλεηαη ζηηο κέξεο καο ν θπξίαξρνο ηεο θχζεο κε έλαλ εθκεηαιιεπηηθφ ηξφπν. Σν ego γίλεηαη έλα αξπαθηηθφ

11 Ζ κεηαθπζηθή ζθέςε πεγάδεη φρη πιένλ απφ ηελ απζεληηθή εκπεηξία ηνπ Δίλαη αιιά απφ ηε ιήζε ηνπ, απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ζεκειηψδνπο ππαξμηαθνχ κπζηεξίνπ σο δεδνκέλνπ. Πξφθεηηαη γηα θάηη πνπ κε κεγάιε δπζθνιία κπνξνχκε πηα λα ην ζθεθηνχκε θαζψο πνιχ ζπάληα είλαη πηα γηα καο ην Δίλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ήρν κηαο ιέμεο. Τπάξρεη εδψ θάηη ην απνιχησο πξνθαλέο θαη ζπλάκα αζχιιεπην, πνπ φηαλ επηδηψθνπκε λα ην αξζξψζνπκε «είλαη πάληα ζαλ λα πξνζπαζνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ην θελφ». Θεσξνχκε ην είλαη ησλ φλησλ σο θάηη ην δεδνκέλν θαη ιεζκνλνχκε ηνλ ζαπκαζκφ. Ζ «Λήζε ηνπ Δίλαη» είλαη πιένλ εδξαησκέλε, έηζη ψζηε ην «εξψηεκα ηνπ Δίλαη» καο θαληάδεη ζαλ έλα κπζηηθηζηηθφ ιεθηηθφ παηρλίδη, ή απιψο ζαλ κηα θαζαξή αλνεζία. Ο Heidegger αλαιακβάλεη ην εγρείξεκα ηεο αθχπληζεο σο πξνο ηε «Λήζε ηνπ Δίλαη» θαη επαλαθέξεη ην εξψηεκα πνπ αθνξά ην κπζηήξην ηεο χπαξμεο ησλ φλησλ. Ρσηά θαη μαλαξσηά: «Γηαηί λα ππάξρνπλ ηα φληα θαη φρη ην ηίπνηε»; Λέεη: «Πνιινί είλαη απηνί πνπ δελ ζθνληάθηνπλ πνηέ επάλσ ζε ηνχην ην εξψηεκα, φηαλ κε απηφ ελλννχκε φρη απιψο ην άθνπζκα θαη ην δηάβαζκα απηήο ηεο εξσηεκαηηθήο θξάζεο αιιά: ην λα ζέζεηο ην εξψηεκα, δειαδή λα ην θέξεηο ζηνλ νξίδνληά ηνπ, λα ην εγείξεηο, λα λνηψζεηο ηελ αλαγθαηφηεηα απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο. Καη φκσο! Ζ θξπκκέλε δχλακε απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο ηνλ θαζέλα καο ζα ηνλ αγγίμεη κηα θνξά, ίζσο θαη πεξηζζφηεξεο, ρσξίο θαιά-θαιά λα θαηαιάβεη ηη ηνπ ζπκβαίλεη. ε ζηηγκέο κεγάιεο απειπηζίαο, επί παξαδείγκαηη, φηαλ ηα πξάγκαηα ράζνπλ φιν ην βάξνο ηνπο θαη φηαλ θάζε λφεκα ζθνηεηληάζεη, ηφηε πξνβάιεη ην εξψηεκα. Ίζσο λα ερήζεη κφλν κηα θνξά κέζα ζηε δσή καο ζαλ απφκαθξν ζήκαληξν, θαη χζηεξα λα ραζεί. Καη ζηηο επθξφζπλεο ζηηγκέο ηεο θαξδηάο, ηδνχ ην εξψηεκα. Γηφηη ηφηε φια ηα πξάγκαηα κεηαζρεκαηίδνληαη θαη ζαλ γηα πξψηε θνξά λα ζηέθνπλ γχξσ καο, έηζη ψζηε πεξηζζφηεξν ηα ζπιιακβάλνπκε σζάλ λα κελ ππάξρνπλ, θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππάξρνπλ. Καη ζε ζηηγκέο αλίαο, ηδνχ ην εξψηεκα, φπνπ είκαζηε ην ίδην καθξηά θαη απφ ηελ απειπηζία θαη απφ ηελ επθξνζχλε, θαη φπνπ ε θαηαζιηπηηθή θνηλνηνπία ησλ φλησλ απιψλεη ηελ εξεκία, φπνπ καο είλαη αδηάθνξν αλ ηα φληα ππάξρνπλ ή αλ δελ ππάξρνπλ, θαη καδί ηνπο μαλαερεί ην εξψηεκα: Γηαηί λα ππάξρνπλ ηα φληα θαη φρη ην ηίπνηα»; Γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ, απηφ ην εξψηεκα θαη ε εκπεηξία ηνπ Δίλαη, μεπξνβάιιεη κφλνλ θάπνηεο ζηηγκέο, ζε θάπνηεο εθιάκςεηο πνπ δηαπεξλνχλ ην θέιπθνο ηεο νηθείαο αίζζεζεο πνπ έρνπκε γηα ηα πξάγκαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαθνξεηηθή αίζζεζε, κηα άιιε γεχζε ησλ πξαγκάησλ, πνπ είηε δελ ηελ βηψλνπκε πνηέ είηε ηελ βηψλνπκε κφλν ηπραία θαη γηα ιίγν, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο θαη ρσξίο λα ηελ

12 αλαγλσξίδνπκε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα ερήζεη ζαλ κηα ππφθσθε θακπάλα πνπ βαζκηαία ζηγάδεη. Δίλαη άξαγε δπλαηφλ, έλαο άλζξσπνο λα έρεη θαηαθιπζηεί απφ απηή ηελ εκπεηξία ψζηε φρη κφλνλ λα ξίρλεη θάπνηεο θεπγαιέεο καηηέο, αιιά λα βξίζθεηαη αηέξκνλα έθζακβνο απφ ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο; Stimmung Σν «ζαπκάδεηλ» είλαη έλαο ζπκηθφο ηφλνο (ε γεξκαληθή ιέμε γηα ηνλ ζπκηθφ ηφλν είλαη stimmung, πνπ ζεκαίλεη επίζεο «θνχξδηζκα», «ζπληνληζκφο»). Αο θαληαζηνχκε έλα κνπζηθφ φξγαλν πνπ ζπληνλίδεηαη κε έλαλ κνπζηθφ ηφλν ή ηα φξγαλα κηαο νξρήζηξαο πνπ ζηε βάζε απηνχ ηνπ ζπληνληζκνχ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ αξκνληθά παίδνληαο. Καη αλαινγίαλ, ιέεη ν Heidegger, (ΣεΦ) φπνπ ππάξρεη πξαγκαηηθφ ζπληαίξηαζκα θαη ζπλ-απφθξηζε, φπνπ ην εξψηεκα θαη ε απφθξηζε βξίζθνληαη ζε αξκνληθή ζρέζε, εθεί ππάξρεη ην θαηλφκελν ηεο ζπκθσλίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ. Γηα ηνλ Heidegger, φπσο θαη ελ γέλεη γηα ηελ ππαξμηαθή ζθέςε, ε αλζξψπηλε νληφηεηα θαη απηνζπλεηδεζία δελ είλαη ην επίθεληξν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ην θξηηήξην αμηνιφγεζήο ηεο. Ο άλζξσπνο είλαη κφλνλ έλαο πξνηθηζκέλνο αθξναηήο πνπ κπνξεί λα απνθξίλεηαη θαη λα ζπλνκηιεί. ηαλ ε απφθξηζε ζπζρεηίδεηαη θαη ζπληνλίδεηαη κε ην νληνινγηθφ ζαπκάδεηλ (κε ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο, ηελ εκπεηξία ηνπ Δίλαη), ηφηε ππάξρεη δσνπνηφο αθξίβεηα θαη αξκνλία. Ζ ζεκαζία πνπ έρνπλ φια ηα παξαπάλσ κέζα ζηε θαζεκεξηλφηεηά καο (θαη βέβαηα ζηε ςπρνζεξαπεία) είλαη πξνθαλήο: Σν λα ππάξρσ, ζεκαίλεη λα ππάξρσ εληφο ηνπ θφζκνπ, ζηε ζπγθεθξηκέλε, θαζεκεξηλή κνπ, «βηνηηθή πξαγκαηηθφηεηα», εθεί φπνπ εκθαλίδεηαη ε δσηηθή ζρέζε κνπ κε ηελ εηεξφηεηα. Σν επίθεληξν ηεο χπαξμεο κνπ βξίζθεηαη ζηηο ζρέζεηο κνπ κε ηνπο άιινπο ζηελ εκπεηξία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Πσο είλαη άξαγε, φηαλ ε ζρέζε κνπ κε ηνπο άιινπο (κε ηελ εηεξφηεηα ελ γέλεη) βξίζθεηαη ζπληνληζκέλε ζην stimmung ηνπ ζαπκάδεηλ, δειαδή ζηελ εκπεηξία ηνπ Δίλαη; Ίζσο ηφηε νη ζρέζεηο κνπ αιιάδνπλ. ην βαζκφ πνπ κπνξεί λα αθνπγθξάδνκαη ηε θιήζε ηνπ Δίλαη θαη λα ζπληνλίδνκαη κε απηήλ, ηφηε, αλ κε ηη άιιν δελ είκαη ην επίθεληξν σο έλα ego πνπ επηδεηά ηελ βεβαηφηεηα ζηελ απηνζεκειίσζή ηνπ. Οη ζρέζεηο κνπ κε ηνλ άιινλ κπνξνχλ λα είλαη ζρέζεηο θίιηαο ζπλνκηιίαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα παίξλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο άπιεζηεο ρξήζεο θαη θπξηαξρίαο. Θα κπνξνχζε λα είλαη ζρέζεηο ππέξηαηεο ππεπζπλφηεηαο, επηκέιεηαο, ζπλαπφθξηζεο «πξνο» θαη «γηα». Σν εξψηεκα ηεο Δηεξφηεηαο (πλ-είλαη)

13 ρη ηφζν ζηνλ Heidegger φζν ζηε «κεηαρατληεγθεξηαλή» ζθέςε, θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ην εξψηεκα γηα ηνλ άιινλ, ηνλ έηεξν (ηελ εηεξφηεηα). Ζ παξνπζία, ην Δίλαη ζην νπνίν εμ-ίζηαηαη ν άλζξσπνο θαζηζηάκελνο χπαξμε, δεκηνπξγείηαη θαη εκθαλίδεηαη πάληα ζε κηα ζρέζε. Ζ χπαξμή κνπ «γίλεηαη» ζην ζπκβάλ ηεο ζπλάληεζεο κε ηελ εηεξφηεηα πνπ κε ππεξβαίλεη θαη κε ζπ-ζηήλεη. Ζ ζπλάληεζε κε απηφ πνπ έξρεηαη θαη κε βξίζθεη, ην άγγηγκα ηεο εηεξφηεηαο, ελεξγνπνηεί παξνπζία, ελεξγνπνηεί λφεκα, ζην νπνίν εμ-ίζηακαη. Δθείλε ηε ζηηγκή ζπγθξνηνχκαη θαη γίλνκαη χπαξμε, θαζψο ηαπηφρξνλα ζπγθξνηείηαη θαη γίλεηαη «θφζκνο». Αο πξνζέμνπκε εδψ φηη αιεζηλή ζπλνκηιία κε ηελ εηεξφηεηα ζεκαίλεη άλνηγκα ζε απηφ πνπ δελ είλαη δεδνκέλν αιιά πνπ έξρεηαη θαη κε βξίζθεη σο θάηη πνπ δελ ππαθνχεη ζηηο νηθείεο κνπ θαληαζηαθέο θαηαζθεπέο θαη ζηα λνεηηθά κνπ ζρήκαηα. Έξρεηαη σο θάηη ην θαη αξρήλ αλνίθεην, πνπ δελ κπνξψ λα ην ζπιιάβσ θαη λα ην ειέγμσ. Υξεηάδεηαη λα κπνξψ λα απνπιεχζσ απφ ηελ θαηαζθεπή ζηελ νπνία βξίζθνκαη αγθπξνβνιεκέλνο, ψζηε λα αλνηρηψ ζην πεδίν πνπ δηαλνίγεη ε παξνπζία ηνπ άιινπ. Σφηε ε αλζξψπηλε χπαξμε βξίζθεηαη καθξηά απφ ηελ θιεηζηφηεηα ηεο φπνηαο παγησκέλεο ζηαηηθφηεηαο, βξίζθεηαη ζηα αλνηθηά, ζηελ αθαηάπαπζηε ξνή ηεο ειεχζεξεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Ίζσο ελ ηέιεη, ην άλνηγκα ζηελ εκπεηξία ηεο εηεξφηεηαο (πνπ ζα πεη ζηελ εκπεηξία ηνπ Δίλαη) ζεκαίλεη- θαη αξρήλ- εκπεηξία ηνπ Μεδελφο Ο Heidegger, ππνγξακκίδεη κε έκθαζε φηη ε εκπεηξία ηνπ Δίλαη, αλαθέξεηαη ζην «κε είλαη», ζην Μεδέλ, θαη κφλνλ ράξηο ζε απηή ηελ αλαθνξά κπνξεί λα εκθαλίδεηαη. ην έξγν ηνπ Ση είλαη Μεηαθπζηθή, ιέεη: «Μφλνλ ζηε βάζε ηεο αξρέγνλεο εκθάλεηαο ηνπ Μεδελφο κπνξεί ην Dasein λα πξνζεγγίδεη ηα φληα θαη λα αζρνιείηαη κε απηά...δάλ ην Dasein, ζην ζεκέιην ηεο νπζίαζήο ηνπ, δελ επηηεινχζε ηελ ππέξβαζε, δει., εάλ δελ ήηαλ εθ ησλ πξνηέξσλ ελ-θξαηέο ζην κεδέλ, ηφηε πνηέ δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ην νλ, άξα νχηε θαη πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ. Γίρσο ηελ πξσηνγελή εκθάλεηα ηνπ κεδελφο δελ ππάξρεη ν εαπηφο, νχηε ε ειεπζεξία». Απηφ φκσο, γίλεηαη εκπεηξαηφ σο αλεζπρία, αίζζεκα αλνίθεηνπ θαη εληέιεη σο άγρνο. (Σν άγρνο, ιέεη ν Heidegger, είλαη αθξηβψο ε εκπεηξία ηνπ Μεδελφο). Ζ Θεξαπεπηηθή θαηεχζπλζε Ζ Φαηλνκελνινγηθή-Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία (Daseinsanalysis- Αλαιπηηθή ηνπ Dasein), έρεη ηελ πξνέιεπζή ηεο ζηε Φξνυδηθή ςπραλάιπζε. Ζ ζεξαπεπηηθή ηεο πξαθηηθή δηακνξθψλεηαη, θαηά έλα κεγάιν κέξνο, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο γξακκέο ησλ βαζηθψλ ςπραλαιπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη αξρψλ. Γηαηεξείηαη ην ίδην «ζεξαπεπηηθφ

14 πιαίζην», φπσο δηαηεξνχληαη θαη νη «βαζηθνί θαλφλεο» πνπ αθνξνχλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζεξαπεπφκελνπ λα κηιά (ν νλνκαδφκελνο «ειεχζεξνο ζπλεηξκφο») θαη ε ειεχζεξα κεηέσξε πξνζνρή ζρεηηθά κε ηνλ ζεξαπεπηή. Ακθηζβεηεί φκσο ηα κεηαςπρνινγηθά ζεκέιηα ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο θαη δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά απφ ηελ ςπραλάιπζε ζε φηη αθνξά ηελ εξκελεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή: Γελ γίλεηαη θακία πξνζπάζεηα γηα ςπρνδπλακηθέο εμεγήζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν εξκελεπηηθφ κνληέιν, ή ζε κηα ζεσξία ησλ «ελνξκήζεσλ» θαη ηνπ «ςπρηθνχ νξγάλνπ». Ζ βαζεηά αληίθαζε ηεο Φξνυδηθήο ςπραλάιπζεο είλαη φηη ελψ κηιά γηα ηε ζεκαζία ηεο αζπλείδεηεο αθαζνξηζηίαο σο πεγή ηεο αλζξψπηλεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηελ ίδηα ζηηγκή κέλεη ππνηαγκέλε ζηελ (λεσηεξηθή) απηαπάηε φηη ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη κηα πιήξσο εμεγεηηθή ζεσξία πάλσ ζην «αληηθείκελν» ηεο ςπραλάιπζεο, ε νπνία ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ππνηάμεη ηελ αθαζνξηζηία θαη λα θαηεπζχλεη κε βεβαηφηεηα ηελ εξκελεία θαη ηελ πξάμε ηεο ζεξαπείαο. Σν κφλν πνπ θαηαθέξλνπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη λα απνθεχγεηαη ην άγρνο ηνπ ζεξαπεπηή θαζψο έρεη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη ππάξρεη έλα ζηέξεν έδαθνο αιήζεηαο ή κηα ζίγνπξε κέζνδνο πάλσ ζηελ νπνία κπνξεί λα βαζίδεηαη. Ζ Φαηλνκελνινγηθή-Τπαξμηαθή ςπρνζεξαπεία (Daseinsanalysis), είλαη πξσηίζησο κηα πξαθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αθήλεη ην «αληηθείκελφ» ηεο λα κηιάεη απηνπξνζψπσο. Γελ είλαη απιή θηλεηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη ελεξγνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, νχηε κηα απιή επηζπκία γλψζεο. Δίλαη φια απηά, αιιά θπξίσο είλαη κηα «πνηεηηθή» δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ε αιήζεηα πνπ πξνθχπηεη δελ είλαη αληαλάθιαζε κηαο πξνυπάξρνπζαο αιήζεηαο, αιιά πξαγκαηνπνίεζε αιήζεηαο. Ζ θαηεχζπλζε ηεο Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο ςπρνζεξαπείαο είλαη πξνο ηε πξνηεξαηφηεηα ησλ θαηλνκέλσλ θαζαπηψλ απέλαληη ζηελ εμήγεζή ηνπο ζε φξνπο κνληέισλ. Πξφθεηηαη γηα ην θάιεζκα λα αθεζνχλ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα λα καο θαζνδεγήζνπλ θαη λ αλνίμνπλ έλαλ δξφκν. Με βάζε ηε θαηλνκελνινγηθή έθθιεζε "λα επηζηξέςνπκε ζηα ίδηα ηα πξάγκαηα", επηδηψθεη λα παξακείλεη φζν ην δπλαηφλ πην πηζηή ζε απηφ πνπ εκθαλίδεηαη άκεζα θαη ζπγθεθξηκέλα σο θαηλφκελν, ζε απηή θαζ εαπηή ηελ εκπεηξία ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. «Φαηλφκελν», φπσο ην ελλνεί ν Υάηληεγθεξ θαη ε Δξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγία, δελ είλαη κφλνλ φ,ηη εκθαλίδεηαη άκεζα, ην εκθαλέο. ηηο δηάθνξεο εκθαλίζεηο κε ηηο νπνίεο καο παξνπζηάδνληαη άκεζα ηα πξάγκαηα δηαιαλζάλεη ην άδειν, ην θξπκκέλν, ην ζπγθαιπκκέλν. Σν αθαλέο ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη λα θάλεη κε ην έδαθνο ηεο πξν-θαηαλφεζεο, δειαδή κε ηνλ ζπκηθφ-λνεκαηηθφ νξίδνληα ζηνλ νπνίν αλαθχεηαη ε εκπεηξία καο θαη κέζα ζηνλ νπνίν ηα πξάγκαηα κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη θαη λα είλαη. Ζ αθαλήο (θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα «αζπλείδεηε») πξν-

15 θαηαλφεζε ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε δηακνξθψλεη απνθαζηζηηθά απηά πνπ βηψλνπκε σο θαηλφκελα, δειαδή απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε σο αιήζεηα θαη σο πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη ζαλ λα δηακνξθψλεη έλα θίιηξν κέζα απφ ην νπνίν πεξλά νηηδήπνηε κπνξεί λα λνεκαηνδνηείηαη θαη λα εληάζζεηαη ζηνλ «θφζκν καο», απηφλ κέζα ζηνλ νπνίν δνχκε ηε ζπγθεθξηκέλε, θαζεκεξηλή καο, «βηνηηθή πξαγκαηηθφηεηα». Αλαπφθεπθηα, φζν παξακέλνπκε εγθπζησκέλνη ζηηο θαηαζθεπέο ησλ πξν-θαηαλνήζεψλ καο, επεξεάδνληαη νη ζρέζεηο καο κε ηνπο άιινπο. Γίλνληαη, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, αλειεχζεξεο, δηαζηξεβισκέλεο θαη ζπγθξνπζηαθέο θαζψο, ζπλήζσο, ρσξίο θαλ λα ην θαηαιαβαίλνπκε, επηρεηξνχκε ηνλ έιεγρν πάλσ ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζηνλ δηθφ καο «θφζκν». πσο είδακε θαη πην πάλσ, αιεζηλή ζπλνκηιία κε ηελ εηεξφηεηα ζεκαίλεη άλνηγκα ζε απηφ πνπ δελ είλαη δεδνκέλν θαη πνπ δελ ππαθνχεη ζηηο νηθείεο κνπ θαληαζηαθέο θαηαζθεπέο θαη ζηα λνεηηθά κνπ ζρήκαηα. ζν πεξηζζφηεξν παξακέλσ εγθπζησκέλνο ζηηο θαηαζθεπέο κνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν ην άλνηγκα θαληάδεη σο θάηη ην απεηιεηηθφ θαη ηφζν πεξηζζφηεξν ε εηεξφηεηα γίλεηαη εκπεηξαηή σο αλεζπρία, αίζζεκα αλνίθεηνπ θαη εληέιεη σο άγρνο. Σν άγρνο, σο ε εκπεηξία ηνπ Μεδελφο Ζ ζεξαπεπηηθή εξκελεία, σο εθ ηνχηνπ, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζαξκνγή ζε έλα πξνθαηαζθεπαζκέλν εξκελεπηηθφ πιαίζην ή ζεσξία, αιιά κε ηελ απνδφκεζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο πξν-θαηαλφεζεο ζηελ νπνία ήδε βξηζθφκαζηε θαη ε νπνία, σο επί ην πιείζηνλ, παξακέλεη αζπλείδεηε θαη αθαλήο. Δξκελεία ζεκαίλεη δηαχγαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη φρη ζεσξεηηθνπνίεζε ηνπ. Γηαχγαζε, ειεχζεξε έθπηπμε θαη ξνή ησλ θαηλνκέλσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ «θφζκν καο», ζεκαίλεη ειεχζεξε έθ-ζηαζε (ex-istence) ηεο χπαξμήο καο (Da-sein), θαζψο αιιάδεη ν ζπκηθφο-λνεκαηηθφο νξίδνληαο (Da), κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη Δίλαη (Sein). Αιιάδεη ην «stimmung» ζην νπνίν βξηζθφκαζηε ζπληνληζκέλνη Πσο είλαη άξαγε, φηαλ ν ζεξαπεπηήο βξίζθεηαη ζπληνληζκέλνο ζην stimmung ηνπ ζαπκάδεηλ, δειαδή ζηελ εκπεηξία ηνπ Δίλαη; Πσο επεξεάδεηαη ηφηε ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε; Ζ εθπαίδεπζε ηνπ ππνςήθηνπ ζεξαπεπηή πσο ππνγξακκίδεηαη ζηε δηαθήξπμε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο : Δπηδηψθεηαη κηα παηδεία φπσο ηελ ελλννχζε ν Πιάησλαο: «πεξηαγσγή φιεο ηεο ςπρήο». Οδεγφο ηεο είλαη ε πεπνίζεζε φηη πέξαλ ηεο φπνηαο πξνζσπηθήο ζεξαπεπηηθήο εκπεηξίαο, πέξαλ ησλ φπνησλ ηερληθψλ θαη ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, ν επαξθήο ζεξαπεπηήο ρξεηάδεηαη κηα νμχηεηα βιέκκαηνο, κηα επξχηεηα θαξδηάο θαη λνπ, έλα βάζνο ιφγνπ πνιχ πέξαλ ησλ νξίσλ ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ςπρνινγίαο. Υξεηάδεηαη έλα βιέκκα πνπ λα κπνξεί λα εγθαηαιείπεη ηα ςπρνινγηθά κνληέια θαη ην πλεχκα πνπ ηα δηέπεη γηα ράξε ελφο αλνίγκαηνο ζηελ αιήζεηα ηεο

16 αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ηα ζεκέιηά ηεο. Ζ ζεξαπεία δελ είλαη παξά ν δξφκνο πξνο απηφ ην άλνηγκα πνπ πεξλά κέζα απφ ην θάζε θνξά ηδηαίηεξν βάζαλν.. H εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη: α)πξνζσπηθή αλάιπζε. (Δίλαη ην πξψην βήκα ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ ππνςήθηνπ). β) πκκεηνρή ζηα εκηλάξηα ηεο Δηαηξείαο. (Διάρηζηε δηάξθεηα: 5 ρξφληα). γ) Δλεξγφ ζπκκεηνρή (κε δηθέο ηνπ αλαιπηηθέο ςπρνζεξαπείεο θαη αλαιχζεηο) ζηηο εβδνκαδηαίεο Οκαδηθέο Δπνπηείεο. (Διάρηζηε δηάξθεηα: 5 ρξφληα). δ)αηνκηθή Δπνπηεία, εβδνκαδηαία.( Διάρηζηε δηάξθεηα: 2 ρξφληα ζπλνιηθά). ε)παξνπζίαζε ελφο θεηκέλνπ κε ειεχζεξν ζέκα θαη έθηαζε ζε ζεκηλάξην ηεο Δηαηξείαο. (Αξηζκφο: 1 ηνπιάρηζηνλ ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο). 1[1] Ο Θαλάζεο Γεσξγάο είλαη ηαηξφο, ςπραλαιπηήο, ςπρνζεξαπεπηήο, πξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φαηλνκελνινγηθήο-Τπαξμηαθήο Αλάιπζεο θαη Φπρνζεξαπείαο (Hellenic Society of Daseinsanalysis) θαη κέινο ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο ηεο δηεζλνχο νκνζπνλδίαο Daseinsanalysis ((«International Federation of Daseinsanalysis» IFDA). 2 Απφ ηε δηάιεμε ηνπ Heidegger «Το επώηημα για ηη ηεσνική» Βιέπε ηηο αλαθνξέο ζηνλ Lévi-Strauss πνπ θάλεη ν Ζιίαο Παπαγηαλλφπνπινο ζην θείκελφ ηνπ «Η ανθπωπιά ηος ανύπαπκηος και ηο παπάδοξο ηηρ θεπαπείαρ» ζην πεξηνδηθφ ηεο εηαηξείαο καο «Ψςσανεμίζμαηα» Νν 4 (εθδφζεηο ΌΦΗΛΟΝ). 4 Ηδξπηήο θαη πξσηεξγάηεο ηεο νκάδαο κειέηεο θαη ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο, ήηαλ ν Κψζηαο Γεκελεηδήο, πξνεξρφκελνο απφ ην ηλζηηηνχην ηεο Επξίρεο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, εθιέρηεθε σο λένο πξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο νκνζπνλδίαο Daseinsanalysis («International Federation of Daseinsanalysis» IFDA). 5 Zollikon Seminars, Northwestern University Press, Evanston, Illinois ηελ ειιεληθή γιψζζα έρνπλ κεηαθξαζηεί (ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηεο εηαηξείαο καο), επί κέξνπο ελφηεηεο θαη απνζπάζκαηα, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζην πεξηνδηθφ ηεο εηαηξείαο καο «Φπραλεκίζκαηα» θαη ζην ειεθηξνληθφ καο πεξηνδηθφ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο. 6 Πξφθεηηαη γηα ηε θξάζε-ζχλζεκα ηνπ Husserl «ζηα ίδια ηα ππάγμαηα» 7 Βιέπε ηελ πνιχ θαηαηνπηζηηθή αλαθνξά ηνπ Γηψξγνπ Ξεξνπατδε ζην 3 ν θεθάιαην ηνπ «Ο Heidegger και ηο ππόβλημα ηηρ ονηολογίαρ», εθδφζεηο Κξηηηθή 1995

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηοπική εξέλιξη. Θανάσης Γεωργάς 1

Ιζηοπική εξέλιξη. Θανάσης Γεωργάς 1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΤΠΑΡΞΙΑΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Hellenic Society of Daseinsanalysis) --------------------------------------------------------------------------- Θανάσης Γεωργάς 1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ 1

Η ΚΡΙΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ 1 1 Θανάσηρ Γευπγάρ Η ΚΡΙΗ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ 1 Οη ζθέςεηο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ έλαλ ρψξν πνπ μεθίλεζε απφ ηελ θξνυδηθή ςπραλάιπζε, θαη ζπλερίδεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Θανάζης ακελλαριάδης Eπίκοσρος Καθηγητής Φιλοσουίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Aλαθοίλωζε ζηο Παλειιήληο ζσλέδρηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα