ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΤΠΡΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΡΑΥΔΙΑ ΤΣΗΜΙΚΗ ΓΙΑΛΟΓΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΤΠΡΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΡΑΥΔΙΑ ΤΣΗΜΙΚΗ ΓΙΑΛΟΓΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ"

Transcript

1 ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΚΤΠΡΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΡΑΥΔΙΑ ΤΣΗΜΙΚΗ ΓΙΑΛΟΓΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ Δθπαηδεπηηθόο Φνξέαο Τν Ιλζηηηνύην Αηνκηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο Κύπξνπ, πνπ αλήθεη ζηελ Κππξηαθή Δηαηξεία Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο (ΚΔΟΘ), εζληθή νξγάλσζε - κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Σπλδέζκνπ Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο (EFTA), ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο. Οξγαλωηηθή Τπνζηήξημε Ο ρώξνο εθπαίδεπζεο, ε νξγαλσηηθή ζηήξημε θαη νη πξαθηηθέο δηεπθνιύλζεηο ζα παξέρνληαη από ην Κέληξν Έξεπλαο θαη Σπκβνπιεπηηθώλ Υπεξεζηώλ (ΚΔΣΥ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λεπθσζίαο. (Τν ΚΔΣΥ δελ έρεη επζύλε ζην ζρεδηαζκό, ην πεξηερόκελν θαη ηε δηδαζθαιία ησλ πξνγξακκάησλ. Γηεύζπλζε ΚΔΣΥ: Μεηνρίνπ 66, 2047 Έγθσκε, Λεπθσζία, Τει.: Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Θα εθαξκνζηνύλ δπν δηαθνξεηηθά αιιά θαη ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο πξνγξάκκαηα θαη έλα ηξίην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο Οκάδσλ Γηαιόγνπ. Τελ επζύλε γηα ηε δνκή, ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαζώο θαη ηηο αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπκέλσλ ζα έρεη ε Δθπαηδεπηηθή Δπηηξνπή (Course Committee) θάησ από ηε γεληθή επζύλε ηεο θ. Νηίλαο Μνπζηεξή θαη ηελ επνπηεία από ην Γηεζλέο Σπκβνπιεπηηθό Σώκα ( (International Advisory Committee) πνπ ζα απνηειείηαη από

2 2 ζεκαληηθά νλόκαηα ζην Δπξσπατθό θαη Γηεζλή ρώξν όπσο π.ρ. απηό ηνπ παγθνζκίνπ θήκεο θαζεγεηή Kenneth Gergen - θαη πνπ ζα εληζρύνπλ ηελ εθπαίδεπζε κέζσ εθπαηδεπηηθώλ επηζθέςεσλ ή/θαη ηειεδηαζθέςεσλ. 1. Πξόγξακκα ηαρύξξπζκεο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: Βξαρεία πζηεκηθή Γηαινγηθή Θεξαπεία (BSDT). Θα αξρίζεη ηνλ Οθηώβξην 2012 θαη ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 3 κήλεο. Θα απνηειεί κηα ηαρύξξπζκε εθπαίδεπζε ζηηο αξρέο ηνπ κνληέινπ κε 6 εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο ζηα πιαίζηα 2 εκεξίδσλ ην κήλα. Η θάζε εκεξίδα ζα είλαη δηάξθεηαο 6 σξώλ. Γειαδή ην ζύλνιν ησλ σξώλ ζηνπο ηξεηο κήλεο ζα είλαη 36 ώξεο. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ κελώλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη 12 εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο νκάδσλ πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη επνπηείαο δηάξθεηαο 2½ σξώλ ε θάζε κηα ζύλνιν 30 ώξεο. Με ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ησλ ηξηώλ κελώλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα νινθιεξώζνπλ 66 ώξεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Βξαρεία Σπζηεκηθή Γηαινγηθή Θεξαπεία. Απηή ε κνξθή εθπαίδεπζεο ζα αλαβαζκίδεηαη θαη ζα επαλαιακβάλεηαη κε 3κελνπο θύθινπο ζπνπδώλ γηα όζνπο επηζπκνύλ κηα εληαηηθή, βαζηθή εθπαίδεπζε ζηε ζεσξία θαη εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ BSDT θαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθώλ ζεξαπεπηηθώλ δεμηνηήησλ ζε έλα επξύ θάζκα πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ. Παξάιιεια ζα αλαβαζκίδνληαη θαη νη νκάδεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη επνπηείαο πνπ ζα είλαη ζπλερόκελεο ηόζν γηα όζνπο ζα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζην 3εηέο, όζν θαη γηα όζνπο δελ ζα επηζπκνύλ λα εγγξαθνύλ ζην 3εηέο. Οη ώξεο ζα ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εθπαίδεπζεο όζν θαη γηα ηελ Γηα Βίνπ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ( Continuous Professional Development). Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαρύξπζκνπ θύθινπ ζα δνζεί Πηζηνπνηεηηθό Ταρύξξπζκεο Δθπαίδεπζεο ζηε Βξαρεία Σπζηεκηθή Γηαινγηθή Θεξαπεία - Certificate in BSDT Intensive Training από ην Ιλζηηηνύην Αηνκηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο Κύπξνπ θαη ην Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο

3 3 Ηκεξνκελία έλαξμεο: 20 Οθησβξίνπ 2012 Κόζηνο ζπκκεηνρήο: Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα Δθηόο από ηελ εθπαίδεπζε ζην θόζηνο πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξνρή ξνθήκαηνο θαη ζλαθο. Δηδηθέο πξόλνηεο ωο πξνο ην θόζηνο Γηα ηνπο 9 θνηηεηέο πνπ ππνρξεώζεθαλ ζε αλαγθαζηηθή δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ηνπο κεηά ην 1 ν έηνο ηνπ Ms.C in Systemic Psychotherapy πνπ νξγαλώζεθε από ηελ Κππξηαθή Δηαηξεία Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο θαη ην Kensington Consultation Centre Foundation ηνπ Λνλδίλνπ κεηαμύ 2008 θαη 2009 ην θόζηνο ζα αλέξρεηαη ζηα Γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ ήδε παξαθνινπζήζεη ην δηεηέο πξόγξακκα ζηα πιαίζηα ησλ Υπεξεζηώλ Ψπρηθήο Υγείαο ζα είλαη επίζεο Γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη εηδηθεπόκελνπο θιηληθνύο ςπρνιόγνπο ζα αλέξρεηαη ζηα Γηεπθνιύλζεηο πιεξωκήο Σεκεηώλεηαη όηη ζα γίλνπλ δηεπθνιύλζεηο σο πξνο ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηώκαηνο ζπκκεηνρήο. Μίληκνπκ αξηζκόο ζπκκεηνρώλ: 12 άηνκα. Πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη: Σε επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη εξγάδνληαη ζηηο Κξαηηθέο Υπεξεζίεο ή ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ςπρνιόγνπο όισλ

4 4 ησλ εηδηθνηήησλ, ςπρίαηξνπο, παηδνςπρίαηξνπο, ζεξαπεπηέο από δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο, εξγνζεξαπεπηέο θαη λνζειεπηέο πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα παλεπηζηεκηαθό ηίηιν (πηπρίν) θαη δηαζέηνπλ ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο) Σε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία Πξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ηελ απόθηεζε εηδηθόηεηαο Κιηληθνύ Ψπρνιόγνπ ή άιιεο ζρεηηθήο εηδηθόηεηαο θαη πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη έλα βαζκό ζπκβνπιεπηηθήο ή θιηληθήο εκπεηξίαο σο εηδηθεπόκελνη. Σε θαζεγεηέο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αγσγήο, εθπαηδεπηηθνύο, ζεξαπεπηέο κέζσ ηέρλεο, γηαηξνύο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ θαη γεληθά ζε όζνπο έρνπλ ηελ βαζηθή εκπεηξία θαη δπλαηόηεηα γηα παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ή άιισλ ζπλαθώλ ππεξεζηώλ. Απαξαίηεηε ε βαζηθή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο γηα ηε κειέηε ηεο Αγγιηθήο Βηβιηνγξαθίαο Οη απόθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνύλ: Να εγγξαθνύλ, θαηόπηλ επηινγήο, ζην 3εηή θύθιν ζπνπδώλ γηα ηελ απόθηεζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ ηίηινπ γηα ηελ άζθεζε ηεο Βξαρείαο Σπζηεκηθήο Γηαινγηθήο Θεξαπείαο. Οη ώξεο ηνπ εηζαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο ζα αλαγλσξηζηνύλ θαη ζα ππνινγηζηνύλ ζηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ σξώλ. Να ζπλερίζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο κόλν ζηηο νκάδεο αλάπηπμεο θαη επνπηείαο. ΘΔΩΡΗΣΙΚΔ ΒΑΔΙ ΚΑΙ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο βάζεηο ηεο βξαρείαο δηαινγηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη λα αζθεζνύλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ζε άηνκα, δεύγε, νηθνγέλεηεο θαη ζε έλα επξύ θάζκα ζεκάηωλ, αλεμάξηεηα από ηελ επαγγεικαηηθή εηδηθόηεηα θαη ηνλ ηνκέα εξγαζίαο ηνπο.

5 5 Οη βαζηθέο ζεξαπεπηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ ζα αλαπηύμνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη πνπ απνηεινύλ ηνπο επηκέξνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ώζηε νη ζπλαληήζεηο λα είλαη κία επνηθνδνκεηηθή εκπεηξία γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο, αθνξνύλ ηνπο δπν πην θάησ βαζηθνύο ηνκείο: Δθαξκνγή κεζόδσλ θαη ηερληθώλ γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ δπζθνιηώλ θαη πξνβιεκάησλ ζηα άηνκα, ζηα δεπγάξηα θαη ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηε γξήγνξε θη απνηειεζκαηηθή εμεύξεζε ιύζεσλ. Δθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ηεο ηέρλεο ηνπ δηαιόγνπ ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο αιιά θαη ζηα πιαίζηα δηαρείξηζεο ζεκάησλ ζπλεξγαζίαο ή άιισλ νκαδηθώλ ή θνηλσληθώλ πξνβιεκάησλ. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηεο Δζηηαζκέλεο ζηε Λύζε Βξαρείαο Θεξαπείαο (Solution Focused Brief Therapy ή SFBT) θαη ηηο ιεγόκελεο δηαινγηθέο πξνζεγγίζεηο (dialogical therapies) ζηα πιαίζηα ηνπ ζεσξεηηθνύ θηλήκαηνο ηνπ θνηλσληθνύ θνλζηξνπθηηβηζκνύ (social constructionism). Τν πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο έρεη δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξόπν γηα λα ζπλδπάζεη ηνλ ηνκέα ηεο Δζηηαζκέλεο ζηε Λύζε Θεξαπείαο ( SFBT) θαη ηνλ ηνκέα ησλ δηαινγηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Τν κνληέιν πνπ αλαπηύζζεηαη ζην πξόγξακκα απνηειεί κηα εμέιημε ζηα πιαίζηα ηεο ζύγρξνλεο Σπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο όπσο έρεη ζεκαδεπηεί από ηηο ζεσξίεο ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνύ θαη ηνπ κεηακνληεξληζκνύ. Ο ραξαθηήξαο ηνπ είλαη αλνηθηόο θαη ζπλζεηηθόο. Σπλαληά ζπρλά θαη εληάζζεη ηδέεο από ηε Γλσζηαθή θαη Γλσζηνζπκπεξηθνξηθή, ηε Ψπραλαιπηηθή Ψπρνζεξαπεία θαη θπξίσο ηελ Αλζξσπηζηηθή - Υπαξμηαθή Ψπρνζεξαπεία ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Σηεξίδεηαη ζε δπν βαζηθνύο άμνλεο: Τε ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζα από ηελ ελεξγεηηθή θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ζηε δηαδηθαζία απόθηεζεο θη εθαξκνγήο ηεο γλώζεο. Τν ζπλδπαζκό ησλ ζεσξεηηθώλ εηζεγήζεσλ κε ηε ζπζηεκαηηθή πξαθηηθή θαη

6 6 βησκαηηθή άζθεζε ζηνπο ηξόπνπο εθαξκνγήο ησλ ηδεώλ θαη ηεο ζεσξίαο ηόζν ζηα πιαίζηα ησλ ζπλαληήζεσλ όζν θαη ζηα ελδηάκεζα ηνπο. Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηερληθέο όπσο role play, εξγαζία ζε κηθξέο νκάδεο, νκάδεο αλαζηνραζκνύ (reflecting teams), παξνπζηάζεηο ζεκάησλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε βάζε ην πιηθό κειέηεο πνπ ζα δίλεηαη θαη ζεκάησλ από ηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα. Οη εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο ζα δηαρσξίδνληαη ζε ζεσξεηηθό θαη βησκαηηθό κέξνο θαη ζα ζπλδπάδνπλ ηε ζεσξία κε ηελ βησκαηηθή εμάζθεζε. Η ζύλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ ζα γίλεηαη επίζεο ζηα πιαίζηα ησλ νκαδηθώλ ζπλαληήζεσλ αλάπηπμεο θαη επνπηείαο πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαρύξπζκνπ πξνγξάκκαηνο. ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Η ζεκαηνινγία ηνπ ηαρύξξπζκνπ εηζαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο ζα θαηαλεκεζεί ζε 6 Δθπαηδεπηηθέο Ηκεξίδεο ησλ 6 σξώλ ( Σάββαην 10πκ- 1κκ θαη 2.30κκ 5.30κκ). Θα θαιπθζνύλ ζπλνπηηθά ηα πην θάησ ζέκαηα: Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δηζαγσγή ζηε Βξαρεία Ψπρνζεξαπεία θαη ην Θεξαπεπηηθό Γηάινγν» πνπ εθαξκόζηεθε ζηηο Υπεξεζίεο Ψπρηθήο Υγείαο. Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Βξαρείαο Γηαινγηθήο Ψπρνζεξαπείαο θαη ε έληαμε ηεο ζηε Σύγρξνλε Σπζηεκηθή Σθέςε. Οη βαζηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Σπζηεκηθήο θαη ησλ κνληέισλ ζεξαπείαο. Από ηελ Γηαδξαζηηθή θαη ηε Σηξαηεγηθή Θεξαπεία, ζηα ζπζηήκαηα πεπνηζήζεσλ, ζηελ Καηαζθεπή Ννήκαηνο, ηελ Αθεγεκαηηθή Πξνζέγγηζε, θαη ηνλ Σπλεξγαηηθό Γηάινγν. Δπηζηεκνινγηθά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ζπληήξεζε ησλ πξνβιεκάησλ ή ζηελ πξνώζεζε αιιαγώλ θαη ιύζεσλ ( 1 ν Σάββαην ). Αξρέο θαη κέζνδνη ηεο Δπηθεληξσκέλεο ζηε Λύζε Βξαρείαο Ψπρνζεξαπείαο θαη ε έληαμε ηεο ζην Θεξαπεπηηθό Γηάινγν. (2 ν Σάββαην).

7 7 Σύγρξνλεο δηαινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ε έλλνηα ηνπ Θεξαπεπηηθνύ Γηαιόγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Κνηλσληθνύ Κνλζηξνπθηηβηζκνύ. Κνηλσληθά δίρηπα, αλνηθηόο δηάινγνο, αλαζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο. Σπλεξγαηηθόηεηα, Σπλεξγαηηθή Θεξαπεία θαη Μεηακνξθσηηθόο Γηάινγνο. Ο Σπλεξγαηηθόο Μεηακνξθσηηθόο Γηάινγνο σο ελνπνηεηηθή ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε θαη θνηλό ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε Ψπρνζεξαπεία. Σύγθξηζε κε ηελ Ψπραλαιπηηθή, ηελ Αλζξσπνθεληξηθή θαη ηε Γλσζηνζπκπεξηθνξηθή Πξνζέγγηζε ( 3 ν Σάββαην). Αξρέο θαη κέζνδνη ζηελ αληηκεηώπηζε θη επίιπζε πξνβιεκάησλ κε βάζε ηε Γηαινγηθή Πξνζέγγηζε. Η απνδόκεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηζηνξίαο θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηεο, ν δηαρσξηζκόο ηνπ αηόκνπ από ην πξόβιεκα θαη ε έλλνηα ηεο εμσηεξίθεπζεο (externalization). H αλαθαηαζθεπή ελαιιαθηηθώλ ηζηνξηώλ απαιιαγήο από ην πξόβιεκα. Τν Ιδεώδεο ηεο Υπέξβαζεο ηνπ επηπέδνπ Σπλεηδεηόηεηαο. Σύλζεζε ηνπ βάζνπο θαη ηνπ πιάηνπο κέζσ ηεο γιώζζαο. Η ρξήζε ηεο γιώζζαο ησλ ιύζεσλ θαη ηεο αιιαγήο ζηα πιαίζηα ηνπ Σπλεξγαηηθνύ δηαιόγνπ. Η ζεξαπεπηηθή ζηάζε ηνπ «κε γλώζηε». ( 4 ν Σάββαην). Δθαξκνγέο ηεο δηαινγηθήο πξνζέγγηζεο. Κιηληθό πεδίν θαη Ψπρνπαζνινγία. Η έλλνηα θαη ν ξόινο ηεο Γηαγλσζηηθήο πξαθηηθήο θαη ησλ ηαμηλνκήζεσλ ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ. Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο Ψύρσζεο θαη ησλ άιισλ ζνβαξώλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο, δεύγε. Δθαξκνγέο ηεο δηαινγηθήο πξνζέγγηζεο. Πεδίν ηεο Σπκβνπιεπηηθήο θαη Ψπρνζεξαπείαο ζε άηνκα, νηθνγέλεηεο δεπγάξηα, εμαξηήζεηο, παηδηά θαη εθήβνπο. ζέκαηα δεκνζίνπ δηαιόγνπ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη δηαθνξώλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο Οκάδεο πξνζωπηθήο - επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο Θα απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο. Θα είλαη εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο 2½ σξώλ θαη ζπλερόκελεο. Θα έρνπλ ηε κνξθή βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη ζα απνηεινύλ ην πεδίν εκπεηξηθήο εθαξκνγήο ηνπ Σπλεξγαηηθνύ Γηαιόγνπ (Collaborative Dialogue) αιιά θαη ηνπ Μεηακνξθσηηθνύ Γηαιόγνπ (Transformative Dialogue) γηα πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Η ζεκαηνινγία θαη νη κέζνδνη ζα αθνινπζνύλ ην ζπλεξγαηηθό κνληέιν κάζεζεο θαη ζα

8 8 ζπκθσλνύληαη ζηελ πνξεία. Θα είλαη κηθξέο θνηλόηεηεο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο. Κπξίαξρν ζηνηρείν ε άζθεζε ζηελ απηνγλσζία κέζσ δηαινγηθώλ θαη αλαζηνραζηηθώλ βησκαηηθώλ δηεξγαζηώλ. ζα εθαξκόδεηαη κεγάιε γθάκα ηερληθώλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ κειώλ, όπσο, πξνζσπηθά νηθνγελεηαθά γελνγξάκκαηα θαη ηζηνξηνγξαθίεο, πνιπθσληθή ππόδπζε ξόισλ, ρξήζε νλείξσλ, επηθνηλσλία κέζσ κε ιεθηηθώλ εθθξαζηηθώλ κεζόδσλ, θιπ Οκάδεο επνπηείαο ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ αλάινγα κε ηελ εηνηκόηεηα ησλ κειώλ γηα παξνπζίαζε ζηελ νκάδα πεξηπηώζεσλ από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή. Γελ ζα είλαη peer supervision κε ηελ θιαζζηθή κνξθή, αιιά ζα γίλεηαη εθαξκνγή ηνπ ζπλεξγαηηθνύ κνληέινπ ζηελ επνπηηθή δηαρείξηζε κε ηε ρξήζε ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ηνπ Γηαιόγνπ (πρ κέζσ νκάδσλ αλαζηνραζκνύ) θαη ηελ εκπινθή όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΑSSESSMENT) Θα γίλεη κε βάζε Τελ ππνβνιή κηαο ηειηθήο ζύληνκεο γξαπηήο εξγαζίαο πνπ λα ζπλδέεη ηε ζεσξία βαζηζκέλε ζηελ κειέηε ησλ θεηκέλσλ - κε ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηελ θαζεκεξηλή πξνζσπηθή ή/θαη επαγγεικαηηθή πξαθηηθή θαη Τελ ηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνύ εκεξνινγίνπ θαηαγξαθήο ησλ καζεζηαθώλ ζηόρσλ θαη ηεο εκπεηξίαο κάζεζεο. 2. Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ζηε Βξαρεία πζηεκηθή Γηαινγηθή Θεξαπεία Η εγγξαθή ζην 3εηεο πξόγξακκα ζπνπδώλ ζα γίλεηαη θαηόπηλ ππνβνιήο εηδηθήο αίηεζεο θαη επηινγήο κέζσ αηνκηθήο ζπλέληεπμεο. Δίλαη έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα Δθπαίδεπζεο ζηε Βξαρεία Σπζηεκηθή Γηαινγηθή Θεξαπεία δηάξθεηαο 3 εηώλ

9 9 Θα αξρίζεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ταρύξξπζκνπ, πεξί ηα κέζα Φεβξνπαξίνπ ηνπ Θα είλαη δηάξθεηαο 3 εηώλ θαη απεπζύλεηαη ζε όζνπο ζα έρνπλ νινθιεξώζεη ην 3κελν ηαρύξξπζκν πξόγξακκα θαη επηζπκνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ απόθηεζε ηνπ ηίηινπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν. Θα ιακβάλνπλ ην Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δθπαίδεπζεο ζηε Βξαρεία Σπζηεκηθή Γηαινγηθή Θεξαπεία - Postgraduate Diploma in Brief Systemic Dialogical Therapy. Θα δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα εγγξαθή ζηνλ Δπξσπατθό Σύλδεζκν Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο EFTA- θαη ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο ζηελ Κππξηαθή Δηαηξεία Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ζηε Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεία. Θα δίλεη επίζεο ηε δπλαηόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε έλα αθόκε έηνο γηα ηελ εγγξαθή ζην Σπκβνύιην Ψπρνζεξαπεπηώλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (UKCP) ή γηα απόθηεζε ηνπ ηίηινπ M. Sc in Brief Systemic Dialogical Therapy πνπ πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ 3εηνύο πξνγξάκκαηνο. Τν πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα παξνπζηαζηεί ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Θα βαζηζηεί ζηελ εκβάζπλζε, αλάιπζε, επεμεξγαζία θη επέθηαζε ηεο ζεκαηνινγίαο πνπ ζα αλαπηπρηεί ζην Ταρύξπζκν πξόγξακκα θαη ζηελ ζπλέρηζε ησλ νκάδσλ πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαη επνπηείαο κε εηζαγσγή ηεο δσληαλήο επνπηείαο. Ηκεξνκελία έλαξμεο: Μάξηηνο Γεκηνπξγία νκάδωλ Έξεπλαο θαη Γηαιόγνπ (Brief SD Dialogue Groups) Παξάιιεια κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα γηα δηακόξθσζε νκάδσλ εηδηθώλ ελδηαθεξόλησλ κε αληηθείκελν ηελ εμάζθεζε ζηελ θαηαλόεζε θαη δηαρείξηζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Σπλεξγαηηθνύ Γηαιόγνπ. ζα είλαη αλνηθηέο ζε πνιίηεο πνπ αζρνινύληαη κε έξεπλα ή πξνβιεκαηηζκό ζε επξύηεξα θνηλσληθά ζέκαηα θαη πξνέξρνληαη πρ από ην ρώξν ησλ Αλζξσπηζηηθώλ ή πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, ηεο

10 10 Φηινζνθίαο θιπ. Θα έρνπλ ζηόρν ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο Βξαρείαο Σπζηεκηθήο Γηαινγηθήο Πξνζέγγηζεο θαη ηεο Σπλεξγαηηθήο Μάζεζεο ζην πάληξεκα ηνπ ηνκέα πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ κε ηνλ ηνκέα ησλ παξεκβάζεσλ ζηνλ θνηλσληθό ή πνιηηηθό ρώξν, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ κειώλ. Θα αλαδεηθλύνληαη ζέκαηα θαη ζα ηπγράλνπλ δηαινγηθήο επεμεξγαζίαο κε ζηόρν ηελ αλάπηπμε επηινγώλ παξέκβαζεο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. Υξόλνο, δηάξθεηα θαη θόζηνο ζπκκεηνρήο Οη νκάδεο ζα ιεηηνπξγνύλ 2 θνξέο ην κήλα θαη ε θάζε ζπλάληεζε ζα δηαξθεί 2 ώξεο. Τν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζηα αλά ζπλάληεζε. Η Τπεύζπλε Δθπαίδεπζεο: Η Νηίλα Μνπζηεξή ( βι βηνγξαθηθό ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΔΟΘ), M.Sc, DESS Παλ. Λπώλ 2, είλαη Δγγεγξακκέλε Δηδηθή Κιηληθή Ψπρνιόγνο θαη Δπόπηξηα θαη Σπζηεκηθή Ψπρνζεξαπεύηξηα. Δίλαη Μέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ Ψπρνζεξαπεπηώλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (UKCP Registered Psychotherapist), Μέινο ηνπ Σώκαηνο ησλ Ψπρνζεξαπεπηώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Σπλδέζκνπ Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο (EFTA- CIM) θαη κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (AFT), πξώελ Δπηζηεκνληθή Σπληνλίζηξηα ηνπ Κέληξνπ Αηνκηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο ησλ Υπεξεζηώλ Ψπρηθήο Υγείαο Κύπξνπ θαη πξώελ Γεληθή Σπληνλίζηξηα ηεο Κιηληθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηώλ ςπρνινγίαο ζηηο Υπεξεζίεο Ψπρηθήο Υγείαο. Υπήξμε νξγαλώηξηα θαη εθπαηδεύηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Δηζαγσγήο ζηε Βξαρεία Ψπρνζεξαπεία θαη ην Θεξαπεπηηθό Γηάινγν ζηηο Υπεξεζίεο Ψπρηθήο Υγείαο (Μάξηεο 2010 Γεθέκβξεο 2011) ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Δίλαη ηδξπηηθό κέινο ηεο Κππξηαθήο Δηαηξείαο Οηθνγελεηαθήο Θεξαπείαο θαη Πξόεδξνο από ην Γηα επηθνηλωλία θαη πιεξνθνξίεο, ηει.: (ΚΔΤ)