Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας"

Transcript

1 Ἁπλῆ Κατήχησις μέσα ἀπὸ τὴν πεῖρα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ποιμαντικὴ Θεολογία καὶ Κατάθλιψις 8 ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΕΝΕΚΑ Πρὸσ Οἰκοδομὴν καὶ Παραμυθίαν Αὔγουστοσ 2014

2 Περιεχόμενα Ποιμαντικὴ Θεολογία καὶ Κατάθλιψις Α. Θλῖψις καὶ Κατάθλιψις Β. Τὰ στερεότυπα τῆς ἁπλουστευτικῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς Καταθλίψεως - Τὸ ἀφετηριακὸ σφάλμα τοῦ «θεολογικοῦ ἀναγωγισμοῦ» 1. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι ἐπιλογή. Αὐτὸς ποὺ βασανίζεται ἀπὸ Κατάθλιψι ἐπιλέγει νὰ βασανίζεται» 2. «Τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο ἔχει Κατάθλιψι δὲν πάσχει ἀπὸ κάτι παθολογικό. Εἶναι ὑγιές, ἀλλὰ δὲν προσπαθεῖ ἀρκετὰ νὰ βοηθήση τὸν ἑαυτό του» 3. «Δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ψυχοθεραπευτικὴ ἢ φαρμακευτικὴ ὑποστήριξις» 4. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτωλῶν ἐμπειριῶν. Ἡ συσσώρευσις ἁμαρτίας καὶ σφαλμάτων ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ὑγιῆ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν Κατάθλιψι» 5. «Ἡ κατάθλιψις εἶναι ἀποτέλεσμα φιλαυτίας καὶ ὑπέρμετρου ἐγωϊσμοῦ» 6. «Ἡ Κατάθλιψις ὀφείλεται στὴν ἔλλειψι πίστεως, προσευχῆς, ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό. Ἂν βρεῖς ἕναν καλὸ Γέροντα καὶ συμμετέχεις στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας θὰ τὸ ξεπεράσης» 7. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι πειρασμική-σατανικὴ κατάστασις» Γ. Ἡ Ποιμαντικὴ τῆς Ἀγάπης α. Ἡ Ὀδύνη-Κατάθλιψις ὡς προνόμιο β. Ἡ θεραπευτικὴ δύναμις τῆς ἀδυναμίας γ. Ἡ Ἀπροϋπόθετη ἐν Χριστῷ Ἀγάπη δ. Ὁ Ὁρίζοντας τοῦ Θεοῦ Ἐξώφυλλον Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Θεοτόκου «Καταπράϋνον τὴν θλῖψίν μου». Ἁγιογραφεῖον Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἀφίδνες Ἀττικῆς,

3 Ποιμαντικὴ Θεολογία καὶ Κατάθλιψις Οἱ ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τῆς στερεοτύπου καὶ ἁπλουστευτικῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς Καταθλίψεως στὴν ποιμαντικὴ πρᾶξι καὶ ἡ θεραπευτικὴ προοπτικὴ τῆς Ἀπροϋποθέτου Ἀγάπης* Α Θλῖψις καὶ Κατάθλιψις Στὴν Εἰσήγησί μας σκοπεύουμε νὰ δείξουμε ἀναλυτικὰ τὶς ἀρνητικὲς συνέπειες, οἱ ὁποῖες συνήθως προκύπτουν μέσα ἀπὸ τὴν ἁπλουστευτικὴ Ποιμαντικὴ ἀντιμετώπισι τῆς Καταθλίψεως καὶ νὰ ὑποστηρίξουμε, ὅτι ὁ ἀπροϋπόθετος σεβασμὸς τῆς ἐλευθερίας τοῦ προσώπου σὲ συνύφανσι μὲ τὴν ἐν Χριστῷ Ἀγάπη εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς σωστῆς, ὑποστηρικτικῆς, Ποιμαντικῆς παρεμβάσεως. Στὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν κλινικὴ Ψυχολογία ἡ θλῖψις θεωρεῖται ὡς φυσιολογικὴ καὶ δημιουργικὴ ἀντίδρασις τοῦ ἀτόμου ἀπέναντι σὲ ἔκτακτα τραυματικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα ἀμφισβητοῦν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀξία του ἢ ἀνατρέπουν τὶς ὑπαρξιακές του ἰσορροπίες. Ὅταν ὅμως ἡ θλῖψις γίνεται ὅλο καὶ 3

4 πιὸ ἔντονη μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου καὶ ἐμποδίζει φυσιολογικὲς δραστηριότητες, ὅπως τὴν ἐργασία, τὴν διατροφή, τὸν ὕπνο καὶ τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, μποροῦμε νὰ διαγνώσουμε Κατάθλιψι. Πιὸ συγκεκριμένα, τὰ κλινικὰ συμπτώματα τῆς Καταθλίψεως εἶναι τὰ ἑξῆς: Συνεχομένη θλῖψις, ἀπώλεια ἐνέργειας καὶ ἐξάντλησις. Περισσότερη ἢ λιγότερη ὄρεξις γιὰ φαγητό. Τάσεις ἀπομονώσεως, κοινωνικὴ ἀπόσυρσις. Ἄγχος, ἀνησυχία γιὰ ὅλα τὰ θέματα. Ἀναποφασιστικότης, δυσκολία λήψεως ἀποφάσεων. Ἀπώλεια τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴν ἀναζήτησι ἐρωτικοῦ συντρόφου ἢ γιὰ τὴν ἐρωτικὴ ἐπαφή. Αἰσθήματα ἐνοχῆς, αὐτομεμψίας καὶ ἀναξιότητος. Περισσότερος ἢ λιγότερος ὕπνος. Κακὴ διάθεσις, κατὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἡμέρας σχεδὸν κάθε ἡμέρα. Μείωσις τοῦ ἐνδιαφέροντος ἢ τῆς εὐχαριστήσεως σὲ ὅλες ἢ σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες. Ἀνησυχία καὶ ἀπαισιοδοξία γιὰ τὸ μέλλον. Καμμία ἐλπίδα σὲ κανέναν τομέα. Β Τὰ στερεότυπα τῆς ἁπλουστευτικῆς ἀντιμετωπίσεως τῆς Καταθλίψεως 4 Τὸ ἀφετηριακὸ σφάλμα τοῦ «θεολογικοῦ ἀναγωγισμοῦ» Τὰ στερεότυπα, τὰ ὁποῖα θὰ ἀναλύσουμε, ὀφείλονται σὲ μεγάλο ἢ μικρὸ βαθμό, στὸ ἀξονικὸ σφάλμα τῆς ἀναγωγῆς τῆς καταθλιπτικῆς ἐμπειρίας στὴν ἐρμηνευτικὴ διάστασι τῆς Ποιμαντικῆς Θεολογίας. Τὰ προσωπικὰ βιώματα, οἱ γνώσεις καὶ οἱ ἐμπειρίες τοῦ κάθε ἀνθρώπου διαμορφώνουν τὸν ὑπαρξιακό του ὁρίζοντα καὶ τὴν κο-

5 σμοθεωρία του. Ὅσο πιὸ ἐγκλωβισμένος εἶναι κανεὶς στὸν ὁρίζοντα αὐτό, δηλαδή, ὅσο πιὸ ἀπόλυτο καὶ μοναδικὸ θεωρεῖ τὸν ἰδικό του τρόπο βιώσεως καὶ θεάσεως τῆς πραγματικότητος, τόσο πιὸ δύσκολο εἶναι νὰ ἔλθη στὴν θέσι τοῦ ἄλλου, νὰ νιώση αὐτὸ ποὺ ὁ ἄλλος νιώθει (ἐνσυναίσθησι), καὶ νὰ ἰδῆ τὴν πραγματικότητα μὲ τὰ ἰδικά του μάτια: «Δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ υἱοθετήσουμε τὴν προσωπικότητα, τὴν ζωὴ καὶ τὸν ἑαυτό του, ὥστε νὰ ζήσουμε τὴν ἐμπειρία του ἀκριβῶς ὅπως ἐκεῖνος τὴν ζῆ» 1. Ὁ Πνευματικός, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος ἄνθρωπος, δυσκολεύεται νὰ ἀντιληφθῆ καὶ νὰ κατανοήση τὸν ὑπαρξιακὸ ὁρίζοντα τοῦ ἀτόμου, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι. Ἀντιλαμβάνεται καὶ ἑρμηνεύει τὴν ἐμπειρία καὶ τὴν ὑπαρξιακὴ κατάστασι τοῦ ἀσθενοῦς 2 μέσα ἀπὸ τὸν ἰδικό του ἑαυτὸ καὶ τὶς ἰδικές του ἐμπειρίες θλίψεως. Γι αὐτό, πολλὲς φορὲς ἀρνεῖται νὰ ἀποδεχθῆ τὴν βαρύτητα τῶν συμπτωμάτων τῆς Καταθλίψεως καὶ πιστεύει, ὅτι ὁ ἀσθενὴς θὰ μποροῦσε νὰ θεραπευθῆ ἂν προσπαθοῦσε περισσότερο νὰ ἐφαρμόση στὴν ζωή του τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὅμως εἶναι προφανές, πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοήση καὶ νὰ βοηθήση τὸν πάσχοντα, ἂν ἑρμηνεύη τὸ βίωμα καὶ τὴν συμπεριφορά του μέσα ἀπὸ τὰ ἰδικά του ἐρμηνευτικὰ φίλτρα καὶ τοὺς ἠθικο-θρησκευτικούς του κανόνες. Ἐπίσης, δὲν εἶναι δίκαιο νὰ τὸν ἐνοχοποιῆ ἐκ τῶν ὑστέρων, ἐ- πειδὴ ἡ ποιμαντικὴ παρέμβασις δὲν λειτούργησε θεραπευτικὰ στὴν περίπτωσί του. Ἑρμηνεύοντας τὴν καταθλιπτικὴ ἐμπειρία μέσα ἀπὸ τὸ πρῖσμα τοῦ Ἁγιογραφικοῦ ἢ Ἁγιοπατερικοῦ λόγου, ὁ Πνευματικὸς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν κοσμοθεωρητικο-βιωματικὸ ὁρίζοντα τοῦ πιστοῦ καὶ ὑποπίπτει στὸ σφάλμα τοῦ θεολογικοῦ ἀναγωγισμοῦ. Δηλαδή, τὴν ἀναγωγὴ τοῦ βιο-ψυχο- 5

6 λογικοῦ φαινομένου τῆς Καταθλίψεως στὸ ἐπίπεδο τῆς Θεολογίας. Ἡ Κατάθλιψις εἶναι ψυχοπαθολογικὸ φαινόμενο καὶ δὲν εἶναι σωστὸ νὰ παραβλέψουμε τὴν διάστασι τῆς ψυχοπαθολογίας καὶ νὰ τὴν ἐρμηνεύσουμε μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ ἀξιώματα τῆς Θεολογίας. Διαπράττοντας αὐτὸ τὸ σφάλμα θεωροῦμε τὴν παθολογικὴ Κατάθλιψι ὡς ἐμπειρία θλίψεως, τὰ αἴτια τῆς ὁποίας ὀφείλονται στὴν φιλαυτία καὶ τὴν ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τὸν Θεό. Μὲ αὐτὴ τὴν ἀλλοτριωτικὴ θεολογικὴ ἑρμηνεία, ὡς καὶ τὴν Ποιμαντικὴ καθοδήγησι, ποὺ αὐτὴ συνεπάγεται, ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος βασανίζεται ἀπὸ Κατάθλιψι, ἀντὶ νὰ ἀναπαύεται, αἰσθάνεται ὅτι ὁ Πνευματικὸς δὲν τὸν καταλαβαίνει, δὲν τὸν ἀποδέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀπορρίπτει. Τὸ σφάλμα τοῦ θεολογικοῦ ἀναγωγισμοῦ συμβάλλει στὴν δημιουργία κάποιων στερεοτύπων. Θὰ ἀναλύσουμε ἑπτὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ στερεότυπα καὶ θὰ διαπιστώσουμε ποιὲς εἶναι οἱ συνέπειές τους στὴν ποιμαντικὴ πρᾶξι. 1. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι ἐπιλογή. Αὐτὸς ποὺ βασανίζεται ἀπὸ Κατάθλιψι ἐπιλέγει νὰ βασανίζεται» 6 Αὐτὸ τὸ στερεότυπο θεμελιώνεται στὴν ἑξῆς εὐρέως διαδεδομένη ἀντίληψι: Ὁ καθένας εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὶς πράξεις καὶ τὰ βιώματά του συνεπῶς, γιὰ νὰ ὑποφέρη, σημαίνει ὅτι ἡ ὀδύνη εἶναι ἐπιλογή του. «Σὲ ὁρισμένους ἀνθρώπους, μὴν σᾶς φανεῖ παράξενο, τοὺς ἀρέσει νὰ προβληματίζονται συνεχῶς, νὰ ἀγχώνονται, νὰ βαρυθυμοῦν, νὰ ὑ- ποπτεύονται, νὰ ζηλεύουν καὶ νὰ κακιώνουν» 3. Σύμφωνα μὲ τὴν Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ πτῶσις

7 τοῦ ἀνθρώπου στὴν φθορά, τὴν ἀσθένεια καὶ τὸν θάνατο συνέβη μὲ παραίνεσι τοῦ διαβόλου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐλεύθερη συγκατάθεσι τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐπέλεξε ἐλεύθερα νὰ πέση, ἔτσι καὶ κάθε ἄνθρωπος ἐπιλέγει ἐλεύθερα τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴν πτῶσι στὴν ἁμαρτία. Ἐφ ὅσον ἡ φθορά, ἡ ἀσθένεια καὶ ὁ θάνατος εἶναι ἁμαρτία, συνεπάγεται ὅτι τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι ἐπιλέγει νὰ πέφτη στὴν ἁμαρτία τῆς Καταθλίψεως. Προσωπικά, πιστεύω ὅτι ἡ πτῶσις, στὴν ὁποία πέφτουν οἱ Πρωτόπλαστοι, δὲν ἔχει παρὰ ἐλάχιστη σχέσι μὲ τὴν πτῶσι στὴν Κατάθλιψη. Θεωρῶ, ὅτι ἐπιλογὴ δὲν εἶναι ἡ Κατάθλιψις, ἀλλὰ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν διαχειρισθῆ κανεὶς δὲν θὰ ἐπέλεγε συνειδητὰ νὰ βασανίζεται καὶ νὰ ὑποφέρη. Ὁ ἀσθενὴς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιλέξη νὰ ἁπαλλαγῆ ἀπὸ τὴν Κατάθλιψι εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ μάθη νὰ διαχειρίζεται ὅσο καλύτερα μπορεῖ τὰ ἀρνητικά του αἰσθήματα. Ἀκόμη καὶ στὴν περίπτωσι, κατὰ τὴν ὁποία κάποιος ἔχει συνηθίσει νὰ ἐκφράζεται καταθλιπτικά, ὥστε νὰ ἀποκομίζη ὀφέλη ἀπὸ τὴν Κατάθλιψί του, ὅπως τὴν συμπάθεια καὶ τὴν φροντίδα τῶν ἄλλων, στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἀσυνείδητη ἐπιλογὴ ἢ γιὰ νευρωσικὸ σύμπτωμα. Ἡ φράσις: «δὲν θέλεις νὰ ἀλλάξης», ἢ «ἂν ἤθελες θὰ μποροῦσες», ἐκφράζει ἔλλειψι σεβασμοῦ στὴν ἰδιαιτερότητα καὶ τὴν ἀδυναμία τοῦ ἀσθενοῦς. Πρόκειται γιὰ ἄσκησι βίας στὴν προσωπικότητά του, ἡ ὁποία συνεπάγεται αἰσθήματα ἀπογοητεύσεως καὶ ἐγκαταλείψεως. 7

8 Ὅταν ὁ Πνευματικός, στὸν ὁποῖο ἀπευθύνεται ὁ ἀσθενὴς γιὰ νὰ πάρη βοήθεια, τὸν θεωρῆ ὑπεύθυνο γιὰ τὶς δυσκολίες του καὶ τὸν ἐνοχοποιεῖ, ἀναπόφευκτα αἰσθάνεται προδόμενος καὶ ἀπελπιστικὰ μόνος. 2. «Τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο ἔχει Κατάθλιψι δὲν πάσχει ἀπὸ κάτι παθολογικό. Εἶναι ὑγιές, ἀλλὰ δὲν προσπαθεῖ ἀρκετὰ νὰ βοηθήση τὸν ἑαυτό του» 8 Αὐτὸ τὸ στερεότυπο συνδέεται μὲ τὸ προηγούμενο. Ἐφ ὅσον ἐπιλέγει κανεὶς νὰ πέφτη στὴν Κατάθλιψι, δὲν εἶναι ἀσθενής, ἀλλὰ ταλαίπωρος ἁμαρτωλός. Ἐπίσης, ἂν προσπαθοῦσε ἀρκετά, θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ξεπεράση μὲ τὶς ἰδικές του δυνάμεις ἐπικαλούμενος τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Σὲ κάθε περίπτωσι ὅμως, εἶναι ὁ ἴδιος ἀποκλειστικὰ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν παθολογική του κατάστασι, διότι ἀκόμη κι ἂν ὁ Θεὸς δὲν τὸν βοηθᾶ, αὐτὸ συμβαίνει, εἴτε διότι δὲν Τὸν ἐπικαλεῖται μὲ τὸν σωστὸ τρόπο, ἢ διότι δὲν πληροῖ τὶς προϋποθέσεις γιὰ νὰ λάβη τὴν βοήθειά Του. Στὴν πραγματικότητα ὅμως, στὴν Κατάθλιψι τραυματίζεται ἀκριβῶς ἡ δυνατότητα γιὰ συνειδητὴ προσπάθεια. Ὁ ἀσθενὴς δυσκολεύεται νὰ ἐπιδιώξη ἔμπρακτα στόχους γνωρίζει τοὺς τρόπους, μὲ τοὺς ὁποίους θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήση τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ αἰσθάνεται ὅτι δὲν διαθέτει τὴν δύναμι, ὥστε νὰ ἐφαρμόση στὴν πρᾶξι ὅσα θὰ μποροῦσαν νὰ τὸν βοηθήσουν δὲν χρειάζεται πληροφορίες, ἀλλὰ δύναμι καὶ ἐνέργεια δὲν τοῦ λείπουν συμβουλές, ἀλλὰ οἱ ὑπαρξιακὲς προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες θὰ τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ ἀξιοποιήση τὶς δυνατότητές του, ὥστε νὰ θεραπευθῆ. Ὁ Πνευματικὸς ζητᾶ ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ νὰ ἀγωνισθῆ ἐνάντια στὸ

9 ἁμαρτωλὸ πάθος τῆς Καταθλίψεως, γιὰ νὰ τὸ θεραπεύση. Τὸ νὰ προσπαθῆ ὅμως μὲ τὴν δύναμι τῆς θελήσεώς του νὰ ξεπεράση τὴν Κατάθλιψι, εἶναι σὰν νὰ προσπαθῆ νὰ ἀνοίξη τὸ κινητό του ἐνῶ ἔχει τελειώσει ἡ μπαταρία, ἢ σὰν νὰ προσπαθῆ νὰ σηκωθῆ στὸν ἀέρα τραβώντας τὰ κορδόνιά του. Ὁ πιστὸς αἰσθάνεται, ὅτι τοῦ ζητοῦν κάτι ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ καταφέρη. Συνεπῶς, νιώθει νὰ ἐντείνωνται μέσα του τὰ ἀρνητικὰ αἰσθήματα ἐνοχῆς, ἐντροπῆς, ἀναξιότητος καὶ φόβου, τὰ ὁποῖα ἤδη προϋπῆρχαν μέσα του ὡς συμπτώματα τῆς Καταθλίψεως. 3. «Δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ψυχοθεραπευτικὴ ἢ φαρμακευτικὴ ὑποστήριξις» Οἱ περισσότεροι Πνευματικοί, ἰδίως ὅσοι ἔχουν ἐντρυφήσει μόνο σὲ θεολογικὰ ἀναγνώσματα καὶ δὲν ἔχουν ἐμπειρίες ἢ μελέτες Ψυχοπαθολογίας, ἀμφισβητοῦν τὴν ἐγκυρότητα καὶ τὴν χρησιμότητα τῆς Ψυχιατρικῆς καὶ τῆς Ψυχοθεραπείας. «Ἔχουνε γίνει τόσοι γιατροὶ ψυχίατροι, ψυχαναλυταί, ψυχολόγοι καὶ δέχονται ἀσθενεῖς Ποιούς ἀσθενεῖς, βρέ, ποιός εἶσαι ἐσὺ ποῦ θὰ δεχθῆς ἀσθενεῖς;» 4. Οἱ περισσότερες ἐπιστημονικὲς στατιστικὲς ἔρευνες ἀποδεικνύουν ὅτι τὰ ἀντικαταθλιπτικὰ καὶ τὰ ἀγχολυτικά, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ψυχοθεραπευτικὴ ὑποστήριξι, στὶς περισσότερες περιπτώσεις βοηθοῦν οὐσιαστικὰ στὴν ἀντιμετώπισι τῆς Καταθλίψεως. Στὶς βαριὲς μορφὲς Καταθλίψεως ἡ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη. Ἡ Ψυχοθεραπεία βοηθᾶ τὸν θεραπευόμενο νὰ γνωρίση τὸν ἑαυτό του, νὰ κατανοήση καὶ νὰ ἀποδεχθῆ τὶς ἀδυναμίες του καὶ νὰ τὶς παραδώση μὲ νηφάλια 9

10 10 αἴσθησι ταπεινώσεως στὴν δύναμι καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ Ψυχοθεραπεία μπορεῖ νὰ βοηθήση, ὥστε τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο ὑποφέρει ἀπὸ Κατάθλιψι: Νὰ ἀναγνωρίση καὶ νὰ ἀναθεωρήση σκέψεις καὶ συμπεριφορές, οἱ ὁποῖες συμβάλλουν στὴν δημιουργία αἰσθημάτων ἀπογοητεύσεως, μειονεκτικότητος καὶ ἐνοχῆς, τὰ ὁποῖα συνοδεύουν ἢ εὑρίσκονται στὴν ρίζα τῆς Καταθλίψεως. Νὰ κατανοήση ποιὰ ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦν μπορεῖ νὰ ἐπιλύση καὶ μὲ ποιὸ τρόπο καὶ ποιὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιλύση, ἀλλὰ ὀφείλει νὰ συμβιώση ἁρμονικὰ μαζί τους. Νὰ βελτιώση τὶς σχέσεις του μὲ ἀγαπημένα πρόσωπα. Νὰ ξαναβάλη σταδιακὰ στὴν ζωή του εὐχάριστες δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ ξυπνήσουν μέσα του τὴν χαρὰ τῆς ζωῆς. Νὰ διεκδικῆ τὰ δικαιώματά του καὶ νὰ μὴν ὑποχωρῆ ἀπὸ φόβο στὶς ἀπόψεις τῶν ἄλλων. Νὰ στηρίζη τὶς ἐπιλογές του στὶς ἰδικές του ἀξίες καὶ τὶς ἰδικές του ἐπιθυμίες. Νὰ ἀνακτήση τὸν ἔλεγχο τῆς ζωῆς του. Νὰ ἀξιοποιήση τὶς δυνατότητές του, βάζοντας ρεαλιστικοὺς στόχους γιὰ τὸ μέλλον καὶ νὰ ἀναλαμβάνη τὸ ρίσκο καὶ τὴν εὐθύνη αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν. Ἡ ἀπαξίωσις τοῦ Πνευματικοῦ πρὸς τὴν ψυχιατρικὴ καὶ τὴν Ψυχοθεραπεία ἀποστερεῖ ἀπὸ τὸν πιστὸ τὴν δυνατότητα νὰ δεχθῆ τὴν συμβολὴ τῆς ἐπιστήμης, ὥστε νὰ βοηθηθῆ.

11 4. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἁμαρτωλῶν ἐμπειριῶν. Ἡ συσσώρευσις ἁμαρτίας καὶ σφαλμάτων ἀπομακρύνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ὑγιῆ δρόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν Κατάθλιψι» «Ἡ νόσος, ἡ κάθε μορφῆς νόσος, ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς πτώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἀρρώστια συνδέεται μὲ τὴν ἁμαρτία, καὶ ὄχι μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύσι. Δὲν εἶναι φυσικό, συνεπῶς, νὰ ἀρρωσταίνει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἀφύσικο, παρὰ φύσιν» 5. Στὴν πραγματικότητα, ἡ Κατάθλιψις εἶναι ἕνα ψυχοπαθολογικὸ φαινόμενο, τὸ ὁποῖο ἔχει τόση σχέσι μὲ τὴν ἁμαρτία ἢ τὴν ἀρετὴ ὅση ἕνα κάταγμα ἢ ὁ σακχαρώδης διαβήτης. Παρ ὅλα αὐτά, οἱ περισσότεροι Πνευματικοὶ ἔχουν τὴν βεβαιότητα, ὅτι ἐφ ὅσον ἡ Κατάθλιψις ἐκδηλώνεται στὴν βιωματικη-ψυχολογικὴ σφαῖρα, τότε ἡ ἐρμηνευτικὴ καὶ ἡ θεραπευτική της ἀντιμετώπισις ἀνήκει στὴν δικαιοδοσία τῆς Ποιμαντικῆς Θεολογίας. Μὲ τὴν πεποίθησι, ὅτι ἡ κλινικὴ Κατάθλιψις εἶναι πνευματικὸ νόσημα καὶ κατὰ συνέπειαν ὀφείλεται στὴν ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τὸν Θεό, τὴν φιλαυτία καὶ τὸν ἐγωϊσμό, ὁ Πνευματικὸς ἀντιμετωπίζει τὸν ἀσθενῆ ὡς ἁμαρτωλό. Κατὰ συνέπειαν, ὁ Πνευματικὸς συμβουλεύει, παραινεῖ καὶ προτρέπει τὸν πάσχοντα νὰ ἀλλάξη τρόπο ζωῆς καὶ νὰ συντονίση τὴν ζωή του μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Στὸ ἐγχείρημά του αὐτὸ ὅμως, συνήθως δὲν λαμβάνει ὑπ ὄψιν του τὴν ψυχολογικὴ διάστασι τῆς καταθλιπτικῆς ἐμπειρίας. Καὶ ὅταν ἀγνοήσουμε τὴν ψυχολογία τοῦ ἀσθενοῦς, δηλαδὴ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς προσωπικότητος, τὶς ἀνάγκες, τὶς ἐπιθυμίες, τὶς διαπροσωπικὲς σχέσεις, τὶς τραυματικὲς ἐμπειρίες, τοὺς 11

12 φόβους, τὶς ἀνασφάλειες καὶ τὶς ἀνεδαφικές του προσδοκίες δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸν βοηθήσουμε. 5. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι ἀποτέλεσμα φιλαυτίας καὶ ὑπέρμετρου ἐγωϊσμοῦ» «Κύριον αἴτιον εἰς τὴν κατάθλιψι καὶ σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ τὰ λένε πειρασμικά, σατανικὰ (...) εἶναι ὅτι ἔχεις μεγάλον ἐγωϊσμὸ μέσα σου» 6. Τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο βασανίζεται ἀπὸ Κατάθλιψι, παρουσιάζει συμπεριφορές, οἱ ὁποῖες εὔκολα ἐκλαμβάνονται ὡς ἐγωϊστικές, ὅπως παράπονα, ἀπαιτήσεις, κοινωνικὴ ἀπόσυρσις, πολλὲς ὧρες ὕπνου καὶ ἔλλειψις διαθέσεως γιὰ ἐργασία ἢ συνεργασία μὲ ἄλλους. Ἡ ἐμπειρία τῆς Καταθλίψεως ἀπορροφᾶ ὅλο τὸ ἐνεργειακὸ δυναμικὸ τοῦ ἀτόμου καὶ δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀσχοληθῆ μὲ τίποτε ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρόβλημά του. Ὁ ἀσθενὴς εἶναι ἐγκλωβισμένος στὴν ὀδύνη του καὶ συνεχῶς ἀσχολεῖται μὲ αὐτὸ ποὺ σκέπτεται καὶ αὐτὸ ποὺ αἰσθάνεται. Αὐτὴ ἡ ἐπώδυνη, καταναγκαστικὴ ἐνασχόλησι τοῦ ἀτόμου μὲ τὸν ἑαυτό του ἑρμηνεύεται ἐσφαλμένα ἀπὸ πολλοὺς Πνευματικοὺς ὡς ἐγωκεντρισμός. «Ὁ καταθλιπτικὸς ἄνθρωπος βιώνει ἀκριβῶς τὴν λύπη, τὸ φαρμάκι, τὸν πόνο, διότι δὲν κάμπτει, δὲν ταπεινώνεται, δὲν μετανοεῖ, ἀλλὰ στενοχωριέται ἀπὸ πληγωμένο ἐγωϊσμὸ καὶ ἀνθρωπαρέσκεια» 7. Στὴν πραγματικότητα, τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι δὲν εἶναι φίλαυτο, διότι δὲν ἔχει φιλία πρὸς τὸν ἑαυτό του δὲν ἔχει ἐσωτερικὴ ἰσορροπία καὶ ἁρμονία, νιώθει ὑπερβολικὲς ἐνοχὲς καὶ αἰσθήματα μειονεκτικότητος γιὰ τὰ σφάλματα καὶ τὶς ἀδυναμίες του καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν Κατάθλιψί του δὲν χαίρεται, δὲν ἀπολαμβάνει, δὲν φροντίζει τὸν ἑαυτό του, δὲν ἰκανοποιεῖ τὶς 12

13 βασικὲς ἀνάγκες καὶ τὶς παρορμήσεις του. Στὴν Κατάθλιψι τὸ ἄτομο δὲν πάσχει ἀπὸ ὑπέρμετρο ἐγωϊσμό, ἀλλὰ ἀπὸ παθολογικὸ ἐγωκεντρισμό, ἐφ ὅσον ἡ ὀδύνη τὸν ἀναγκάζει νὰ στρέφεται συνεχῶς γύρω ἀπὸ τὶς ἀνάγκες του καὶ νὰ ἐστιάζη ἐπίμονα στὰ ἀρνητικὰ αἰσθήματα καὶ τὶς ἀδυναμίες του. 6. «Ἡ Κατάθλιψις ὀφείλεται στὴν ἔλλειψι πίστεως, προσευχῆς, ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό. Ἂν βρεῖς ἕναν καλὸ Γέροντα καὶ συμμετέχεις στὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας θὰ τὸ ξεπεράσης» «Μεγάλως προσβάλλουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅταν λόγῳ τῶν θλίψεων καὶ τῶν στενοχωριῶν ποὺ μᾶς ἔρχονται, πέφτουμε στὴν κατήφεια, στὸν γογγυσμό, στὴν ἀπελπισία, στὴν ἄμετρη λύπη καὶ στὴν σκληρὴ ἀναισθησία» 8. Σίγουρα, ἡ καλλιέργεια τῶν πνευματικῶν ἀρετῶν καὶ ἡ συμμετοχὴ στὰ Μυστήρια βοηθοῦν στὴν ἀντιμετώπισι τῆς θλίψεως, ἀλλὰ συνήθως τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι δὲν ἔχει καμμία διάθεσι νὰ παρευρεθῆ στὶς Ἀκολουθίες ἢ νὰ κάνη πνευματικὸ ἀγῶνα. Ὁ πιστός, ὁ ὁποῖος βιώνει τὰ συμπτώματα τῆς παθολογικῆς καταθλίψεως δὲν ἔχει ὄρεξι καὶ διάθεσι ὄχι μόνο νὰ ἀνταποκριθῆ στὶς προσδοκίες τοῦ Πνευματικοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ ἀνταπεξέλθη στὶς βασικὲς ὑποχρεώσεις τῆς καθημερινότητος. Ἐφ ὅσον δυσκολεύεται νὰ πλυθῆ, νὰ φάη ἢ νὰ κοιμηθῆ, εἶναι φυσικὸ νὰ ἀντιμετωπίζη ἀκόμη μεγαλύτερη δυσκολία, προκειμένου νὰ προσευχηθῆ, νὰ συμμετάσχη στὶς Ἀκολουθίες, νὰ νηστέψη ἢ νὰ δείξη ἀγάπη καὶ ἀνοχὴ στὰ πρόσωπα τοῦ οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος. Ἡ Κατάθλιψις, ὅπως καὶ οἱ ἄλ- 13

14 λες ψυχοπαθολογικὲς διαταραχές, δὲν ὀφείλεται καὶ δὲν ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν ἔλλειψι πίστεως, ὑπακοῆς, ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό. Ἀντίθετα ἡ Κατάθλιψις ἐμποδίζει τὴν συνειδητὴ ἐμβίωσι πίστεως, ὑπακοῆς, ἀγάπης καὶ ἐμπιστοσύνης στὸν Θεό. Τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι αἰσθάνεται, ὅτι ἡ ζωή του εἶναι ἄδεια, χωρὶς κανένα νόημα κατὰ συνέπεια εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ αἰσθανθῆ σὲ συνειδητὸ ἐπίπεδο, ὅτι ἐμπιστεύεται τὸν Θεό. Νιώθει ὅτι ἔχουν παραλύσει ὅλες του οἱ δυνατότητες καὶ ἀναζητᾶ πανικόβλητο τρόπους βελτιώσεως τῆς καταστάσεώς του ὁ,τιδήποτε εὑρίσκεται πέρα ἀπὸ τὴν ἀνάγκη του νὰ ἐπιβιώση ἢ νὰ ἁπαλύνη τὴν ὀδύνη του θεωρεῖται ἀνεδαφικὴ πολυτέλεια. Πολλοὶ χαρισματικοὶ πνευματικοὶ Πατέρες πιστεύουν, ὅτι ἡ προσευχὴ καὶ ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν βοήθεια τῆς Χάριτος μεταβάλλει τὴν Κατάθλιψι σὲ χαρά. «Ἡ προσευχή, ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ μεταβάλλει σιγὰ σιγὰ τὴν Κατάθλιψη καὶ τὴν γυρίζει σὲ χαρά, διότι ἐπιδρᾶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἔδω χρειάζεται νὰ ἔχεις τὴν δύναμι, ὥστε ν ἀποσπάσης τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ σὲ βοηθάη νὰ ἐνωθῆς μαζί Του» 9. Δὲν ἐξηγοῦν ὅμως μὲ ποιὸ τρόπο θὰ μποροῦσε ὁ ἀδύναμος ἀσθενής, ὁ ὁποῖος ἀκριβῶς δὲν ἔχει σθένος, δύναμι, νὰ ἀποσπάση τὴν Χάρι. Ἐκτὸς καὶ ἂν ὡς δύναμι ἐννοήσουμε τὴν παραδοχὴ τῆς ἀδυναμίας μας καὶ τὴν ἀνάθεσί της στὸν Θεό: «Ἀνάθεσε στὸν Κύριον τὴν ἀ- σθένεια τῆς φύσεώς σου, ἀναγνωρίζοντας πλήρως τὴν ἰδική σου ἀ- δυναμία, καὶ τότε θὰ λάβης τὸ χάρισμα τῆς σωφροσύνης, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβῃς» 10. Ἐκεῖ στὸν πυθμένα τῆς ὀδύνης ὁ Θεὸς εἶναι παρὼν καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ βιωθῆ μία σχέσις σιωπηλῆς προσευχῆς μαζί Του: Ὁ πληγωμένος μὲ τὸν Πληγωμένο, ὁ ἐσταυρωμένος μὲ τὸν 14

15 Ἐσταυρωμένο, ὁ μόνος μὲ τὸν Μόνο σὲ μία μυστική, προσωπικὴ σχέσι κοινωνίας. 7. «Ἡ Κατάθλιψις εἶναι πειρασμική-σατανικὴ κατάστασις» «Αὐτὸς (ὁ διάβολος) κατορθώνει καὶ µᾶς παίρνει αὐτὴ τὴν ἐνέργεια καὶ τὴν κάνει θλῖψι, Κατάθλιψη, καὶ δὲν ξέρω πὼς τὰ λένε οἱ λεγόµενοι ψυχίατροι. Ἐµεῖς δὲν τὰ λέµε ἔτσι, τὰ λέµε: σατανικὴ ἐνέργεια λέµε: ἀκηδία λέµε: λογισµοί καὶ λέµε: ὁ διάβολος τῆς ἀκηδίας, ὁ διάβολος τῆς πορνείας, ὁ διάβολος, ὁ διάβολος, ὁ διάβολος. Διάφοροι διάβολοι, γιὰ κάθε σατανικὴ ἐνέργεια ποὺ µᾶς δηµιουργοῦν» «Δηλαδή, αὐτὸ τὸ ὁποῖο τὴν εἶχε καταλάβει ἤτανε μία ψυχικὴ δύναμις καὶ ἀντὶ νὰ γίνη κάτι καλό, ὁ διάβολος τὴν δύναμι αὐτὴ τὴν ψυχική, τὴν ἔκανε Κατάθλιψι καὶ βασάνιζε τὸν ἄνθρωπο» 11α. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδείξουμε, ὅτι ἡ Κατάθλιψις ὀφείλεται σὲ σατανικὴ ἐνέργεια οὔτε καὶ τὸ ἀντίθετο. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις ὅμως δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὑπόθεσις τῆς σατανικῆς παρεμβάσεως, διότι τὸ φαινόμενο τῆς Καταθλίψεως ἑρμηνεύεται πιὸ εὔκολα καὶ πιὸ ἁπλᾶ μὲ βάσι τὴν βιοχημεία τοῦ ἐγκεφάλου, τὸ βιωματικὸ παρελθόν, τὶς ἀρνητικὲς ἐμπειρίες, τὶς σκέψεις καὶ συμπεριφορὲς τοῦ ἀσθενοῦς. Παλαιότερα, στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὅλες οἱ ἀσθένειες ἐθεωροῦντο ἀποτέλεσμα σατανικῆς ἐνεργείας, ἀκόμη καὶ οἱ σωματικές συχνὰ μάλιστα ἀκοῦμε ἀδελφούς μας νὰ ἀνάγουν ὁ,τιδήποτε δυσάρεστο ἢ ἀρνητικὸ σὲ σατανικὴ ἐνέργεια: ἐνοχοποιοῦν τὸν δαίμονα γιὰ ὅλα τὰ σφάλματα, τὰ ἀτυχήματα καὶ τὶς ἀδυναμίες τους. 15

16 «Δέσποτα, ἢ συνεισένεγκέ μοι τὰ τέκνα μου, εἰς τὴν Βασιλείαν Σου, ἢ κἀμὲ ἐξάλειψον ἐκ τῆς Βίβλου Σου» 12 Νομίζω πώς, ἂν κάτι ἀρνητικὸ ἑρμηνεύεται ἁπλᾶ καὶ εὔκολα μὲ βάσι τὰ ἀντικειμενικὰ δεδομένα, δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιρρίπτουμε τὴν εὐθύνη στὰ πονηρὰ πνεύματα. Συνεπῶς, εἶναι προτιμότερο νὰ περιορίσουμε τὸ φαινόμενο τῆς σατανικῆς ἐπιδράσεως σὲ ἄλλα σπάνια περιστατικὰ διαταραχῶν καὶ ὄχι στὶς περιπτώσεις τῆς Καταθλίψεως. Γ Ἡ Ποιμαντικὴ τῆς Ἀγάπης α. Ἡ Ὀδύνη-Κατάθλιψις ὡς προνόμιο Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη στήριξι γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν καθημερινῶν προβλημάτων, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ὡς παρενέργειες τῆς Καταθλίψεως, ὁ Πνευματικὸς θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήση τὸν ἀσθενῆ μὲ τὴν Ἀγάπη, τὴν Ταπείνωσι καὶ τὴν Προσευχή. Ἰδιαίτερα, ἡ Ἀγάπη τοῦ Πνευματικοῦ εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεσι, ὥστε νὰ καρποφορήση σωτηριολογικὰ ἡ ποιμαντικὴ πρᾶξις. Ἡ Κατάθλιψις δὲν εἶναι μία ἄνευ σημασίας καὶ νοήματος ἐπώδυνη ἐμπειρία. Ὡς κατ ἐξοχὴν ἔκφρασις τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, ἡ Κατάθλιψις κρύβει μέσα της θεραπευτικὴ καὶ σωτηριολογικὴ δύναμι. Στὴν Ἐκκλησία, ἡ ὀδύνη μεταποιεῖται σὲ προνόμιο ἡ ἀσθένεια μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ προετοιμάζει μυστικὰ τὸ ἔδαφος τῆς ψυχῆς, ὥστε νὰ φανερωθῆ ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται δυνατὸς σὲ πνευματικὸ ἐπίπεδο, στὸν βαθμὸ ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν ἀδυναμία του καὶ τὴν ἐγκαταλείπει στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑπαρξιακὴ στροφὴ πρὸς τὸν Θεό, δηλαδὴ ἡ Μετάνοια, συντε- 16

17 λεῖται στὸ μέτρο ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία βαπτίζεται στὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ. Ὁ ρόλος τοῦ χαριτωμένου Πνευματικοῦ εἶναι νὰ φανερώση στὸν πιστὸ τὴν Χάρι μέσα ἀπὸ τὴν Ἀπροϋπόθετη Ἀγάπη χωρὶς τὴν Ἀγάπη αὐτὴ ὁ Πνευματικὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτελέση τὸ ἔργο του. «Ὁ χαριτωμένος Πευματικὸς ἀγαπάει καὶ πονάει τὴν ψυχὴ (...). Ἕνας Πνευματικός, ποὺ δὲν εἶναι ἀποφασισμένος νὰ πάη ἀκόμη καὶ στὴν κόλασι γιὰ τὴν ἀγάπη τῶν πνευματικῶν παιδιῶν του, δὲν εἶναι Πνευματικός» 13. Στὴν ἑπόμενη παράγραφο, θὰ ἑστιάσουμε ἰδιαίτερα στὴν Ἀγάπη, προϋποθέτοντας ὅτι αὐτὴ εἶναι συνυφασμένη καὶ ἀναπόσπαστη μὲ τὴν Ταπείνωσι καὶ τὴν Προσευχή. Πρῶτα ὅμως θὰ ἀναφερθοῦμε ἐκτενῶς στὴν θεραπευτικὴ δύναμι τῆς ἰδίας τῆς Καταθλίψεως διότι, θεωροῦμε ὅτι ἡ Κατάθλιψις ἐμπεριέχει τὴν δυνατότητα νὰ γίνη ἁγία Ταπείνωσις. β. Ἡ θεραπευτικὴ δύναμις τῆς ἀδυναμίας Στὴν Ἐκκλησία, οἱ ἐξωτερικὲς ἀντιξοότητες, οἱ πειρασμοὶ καὶ οἱ ἀσθένειες θεωροῦνται βασικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. «Οὐδεὶς ἀπείραστος δυνήσεται εἰσελθεῖν εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Ἔπαρον γάρ, φησί, τοὺς πειρασμούς, καὶ οὐδεὶς ὁ σωζόμενος» 14. Ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία ἀναδεικνύεται πλήρως στὴν ἐμπειρία τῆς Καταθλίψεως. Αὐτὴν τὴν ἀδυναμία καλεῖται νὰ ἀναθέση ὁ πιστὸς στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ γίνη τέλεια δύναμις: «ἡ γὰρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειούται» 15. Ἂν καὶ στὴν φάσι τῆς Καταθλίψεως ὁ ἀσθενὴς δυσκολεύεται νὰ προσευχηθῆ μὲ ἐγρήγορσι, νὰ συμμετάσχη στὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας ἢ νὰ βοηθήση τὸν ἑαυτὸ του μὲ ὁποιοδήποτε τρόπο, εἶναι δυ- 17

18 18 νατὸν ἡ σχέσις του μὲ τὸν Θεὸ νὰ λειτουργηθῆ σὲ ἕνα βαθύτερο, ἐσωτερικὸ ἐπίπεδο. Διότι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσθενὴς καὶ δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήση τὸν ἑαυτό του, τότε ὁ Θεὸς ἀξιοποιεῖ τὸ Μυστήριο τῆς Ὀδύνης στὴν καρδιά του γιὰ νὰ τὸν σώση. «Ὁ ἄνθρωπος συνεργεῖ στὴν σωτηρία του, ἀλλὰ ἡ δυνατότητα συνεργίας εἶναι δῶρο τῆς Χάριτος (...). Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι παθητικός, ἀλλὰ ἐνεργητικὸς δέκτης τῆς Χάριτος. Μόνο ποὺ ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ ἐνεργητικὴ δεκτικότης εἶναι Θεῖο δῶρο» 16. Στὴν Ἐκκλησία, ἡ ἀσθένεια θεωρεῖται προϋπόθεσις πνευματικῆς ὑγείας καὶ δυνάμεως: «ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι» 17. Ἡ ἀδιέξοδη ὀδύνη τοῦ ἀτόμου, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι, ἔχει ὑπαρξιακὸ καὶ πνευματικὸ νόημα διότι, ὁ Θεὸς ἐργάζεται τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ ὑλικὰ τῆς ἀσθενείας καὶ τῆς θλίψεως: «καθοδηγεῖ τὰς ψυχὰς αὐτῶν δι ἀκουσίων θλίψεων εἰς τὴν ἀρετήν» 18. Ἡ Κατάθλιψις εἶναι δυνατὸν νὰ συμβάλλη στὴν ἐν μετανοίᾳ γνῶσι τοῦ Θεοῦ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι οἱ ἑκούσιες καὶ ἐλεγχόμενες ἀσκητικὲς πρακτικές. Ἡ συντριβὴ τῆς ψυχῆς κινητοποιεῖ τὴν παρηγορία τῆς Χάριτος ὁ πόνος λειτουργεῖται ὡς θεραπευτικὸ μέσον καθάρσεως, ὥστε νὰ ἀκολουθήση ἡ μετοχὴ στὴν χαρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. «Καὶ ἀφοῦ μὲ τὴν συντριβὴ αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἐλευθερωθῆ ἀπὸ τὴν κακία καὶ τὴν πικρία, παίρνει τὴν θέσι τους ἡ πνευματικὴ χαρὰ» 19. Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀξιοποιεῖ τὰ ἀνθρώπινα σφάλματα καὶ τὴν ὀδύνη καὶ ὁδηγεῖ τὸν καλοπροαίρετο ἄνθρωπο στὸ εὐλογημένο στάδιο τῆς ταπεινωμένης Αὐτογνωσίας. Στὴν Ὀρθόδοξη Πνευματικὴ Παράδοσι ἡ Αὐτογνωσία εἶναι Ταπείνωσις καὶ ἡ Ταπείνωσις Αὐτογνωσία. «Αὐτὸς ποὺ γνωρίζει σωστὰ τὸν ἑαυτό του, ἔχει ταπείνωσι. Καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ταπεινωθῆ, θὰ ἔλθη ὁπωσδήποτε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ» 19α. Ἡ πίεσις τῆς ἀπογνώσεως αὐξάνει τὶς πιθανότητες, ὥστε νὰ ἐνεργοποιηθῆ στὴν καρ-

19 διὰ τοῦ πάσχοντος τὸ Μυστήριο τῆς Μετανοίας. Τὸ μηδὲν συνορεύει μὲ τὸν Ὁρίζοντα τοῦ Θεοῦ τὸ ὑπαρξιακὸ κενὸ ἐν δυνάμει πυροδοτεῖ τὴν μεταστροφή-παράδοσι τῆς ὑπάρξεώς του στὸν Θεό. «Ἐβόησα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου πρὸς τὸν οἰκτίρμονα Θεόν, καὶ ἑπήκουσέ μου ἐξ ᾋδου κατωτάτου, καὶ ἀνήγαγεν ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου» 20. Αὐτὴ ἡ μετατόπισις τοῦ κέντρου βάρους τῆς ὑπάρξεως ἀπὸ τὸν ἀδύναμο ἑαυτὸ στὸν παντοδύναμο Θεὸ ξεκλειδώνει τὴν προοπτικὴ τῆς σωτηρίας. Τὸ πῶς μπορεῖ νὰ συντελεσθῆ αὐτὴ ἡ μετάθεσις-μεταστροφὴ τῆς ὑπάρξεως εἶναι Μυστήριο, τὸ ὁποῖο δὲν ἑρμηνεύεται μὲ βάσι τὴν λογικὴ καὶ δὲν κατανοεῖται μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάλυσι τῶν παραγόντων, οἱ ὁποῖοι προσδιορίζουν τὴν ζωὴ τοῦ ἀτόμου. «Χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι (...), ἐκοπίασα οὐκ ἐγὼ δέ, ἀλλὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἑμοί» 21. Ἡ Ἀγάπη τοῦ χαριτωμένου Πνευματικοῦ συνεργεῖ οὐσιαστικὰ στὴν λειτουργία τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας, ὥστε να παραδοθῆ ἡ Κατάθλιψις τοῦ ἀδύναμου πιστοῦ στὴν θεραπευτικὴ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ. Θεραπευτικὴ τῆς Θείας Ἀγάπης δὲν σημαίνει ὁπωσδήποτε ἀπαλλαγὴ συμπτωμάτων, ἀλλὰ κυρίως φωτισμὸ τῆς ψυχῆς μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ. «Γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Θεολογία ἡ θεραπεία δὲν εἶναι ὑπόθεσις ψυχολογικὴ ἢ ἠθική, ἀλλὰ ὀντολογική. Σκοπὸς τῆς θεραπείας δὲν εἶναι νὰ ἀνακουφίση τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ συμπτώματα τῆς νόσου, ἀλλὰ νὰ τὸν ἀναγεννήση» 5. Καὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐνωθῆ μὲ τὸν Θεό, ἡ ὀδύνη τῶν συμπτωμάτων ἁπαλύνεται στὸ μέτρο, κατὰ τὸ ὁποῖο νοηματοδοτεῖται ἐσχατολογικὰ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ. Τότε τὰ συμπτώματα βιώνονται ὡς σημεῖα σταυρικὰ καὶ ἀποκτοῦν ἀναστάσιμο νόημα. 19

20 20 γ. Ἡ Ἀπροϋπόθετη ἐν Χριστῷ Ἀγάπη Ὁ Πνευματικός, ὁ ὁποῖος ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβη τὸ βάθος καὶ τὶς πολύπλοκες λειτουργίες τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως, ἐπείγεται νὰ προσφέρη στὸν πιστὸ συγκεκριμένες συμβουλὲς καὶ ὁδηγίες. Ἐπιθυμεῖ ἄμεσα νὰ λύση τὰ προβλήματα τοῦ πάσχοντος καὶ νὰ τὸν βάλη στὸν σωστὸ δρόμο, γι αὐτὸ υἱοθετεῖ μία ποιμαντικὴ προσσέγγισι γνώσεως, λόγου καὶ δυνάμεως καὶ δὲν ἀξιοποιεῖ τὴν θεραπευτικὴ λειτουργικότητα τῆς Ἀγνωσίας, τῆς Σιωπῆς, τῆς Ταπεινώσεως καὶ τῆς Ἀγάπης. Ὁ Πνευματικὸς καλεῖται νὰ ἀγαπήση καὶ ὄχι νὰ ἑστιάση στὶς ὑπαρξιακὲς καὶ πνευματικὲς ἀδυναμίες τοῦ πιστοῦ ἢ νὰ τὸν νουθετήση μὲ ἠθικὰ αὐτονόητα. «Πολλὲς φορὲς βλέπω στὸν ἀγῶνα τοῦ ἄλλου κάτι, καταλαβαίνω ἢ ξέρω τὶ ἔχει κάνει, ὅμως ἀπὸ σεβασμὸ δὲν τοῦ λέω τίποτε, ἂν δὲν μοῦ τὸ πῆ ὁ ἴδιος (...). Δὲν βοηθάει ὅμως νὰ κάνης στὸν ἄλλον τὸν δάσκαλο καὶ νὰ τὸν ἐλέγχης γιὰ τὶς συνήθειές του, ἂν ἐκεῖνος δὲν σοῦ δώση τὸ δικαίωμα» 13. Ὁ χαρισματικὸς Γέροντας, ἰδιαίτερα στὴν Ἐξομολόγησι, υἱοθετεῖ μὲ διάκρισι μία ποιμαντικὴ προσέγγισι, ἡ ὁποία θεμελιώνεται στὴν Ταπείνωσι καὶ τὴν Ἀπροϋπόθετη Ἀγάπη. Δὲν βοηθᾶ τὸν πιστὸ τόσο μὲ τὶς ἰδικές του γνώσεις καὶ ἐπικοινωνιακὲς δυνατότητες, ὅσο μὲ τὴν φανέρωσι τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. «Εἶναι μεγάλη πλάνη νὰ νομίζης ὅτι μὲ τὴν προσπάθειά σου μπορεῖς νὰ ἀλλάξης ἕναν ἄνθρωπο (...). Ὅταν προσεύχεται κανεὶς γιὰ ἕναν ἄνθρωπο, αὐτὸ εἶναι ἐντάξει. Ἀλλά, ὅταν προσπαθεῖ νὰ τὸν ἀλλάξη, ὄχι. Αὐτὸ εἶναι μόνο στὸ Χέρι τοῦ Θεοῦ» 22. Ἀντὶ νὰ ἐπιμένη, προτείνοντας λύσεις μὲ σωστὲς θρησκευτικὲς συμβουλές, εἶναι προτιμότερο νὰ σέβεται τὴν ὑπαρξιακὴ πραγματικότητα τοῦ πιστοῦ καὶ νὰ ἀγκαλιάζη στοργικὰ τὴν ὀδύνη, τὶς

21 ἀδυναμίες καὶ τὴν ἐλευθερία του. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἡ συνάντησις Πνευματικοῦ-πιστοῦ μεταρσιώνεται σὲ χαριτωμένη ἐμπειρία ἀναπαύσεως, ἡ ὁποία ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν θεραπευτικὴ ἐνέργεια τῆς Θείας Ἀγάπης. Ἡ Ἀγάπη τοῦ Πνευματικοῦ πρὸς τὸν πιστὸ εἶναι ὁ καταλύτης, ὥστε νὰ λειτουργηθῆ ἁγιαστικὰ ἡ Ὀδύνη τῆς Καταθλίψεως. Στὴν ποιμαντικὴ ἐπικοινωνία, ὁ Πνευματικὸς ποὺ ἀγαπᾶ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν πιστὸ γεμᾶτος ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ ἄδειος ἀπὸ τὸν ἑαυτό του. Υἱοθετεῖ τὸν τρόπο θεάσεως καὶ βιώσεως τοῦ πιστοῦ, χωρὶς νὰ δεσμεύεται ἀπὸ τὰ προσωπικά του κοσμοθεωρητικὰ σχήματα καὶ τὰ συστήματα τῶν ἀτομικῶν του πεποιθήσεων. Στὸν Ὁρίζοντα τῆς Χαριτωμένης, ἀπροϋπόθετης, διακριτικῆς Ἀγάπης ὁ πιστὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπόλυτα καὶ ἐλεύθερα ὁ ἑαυτός του, χωρὶς νὰ αἰσθάνεται ὅτι ὁ Πνευματικὸς τὸν κρίνει, τὸν περιορίζει ἢ δὲν τὸν καταλαβαίνει. δ. Ὁ Ὁρίζοντας τοῦ Θεοῦ Ἡ Ἀγάπη εἶναι ὁ Ὁρίζοντας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Πνευματικὸς φανερώνει ζωντανὴ τὴν Ἀγάπη αὐτὴ στὸν βαθμὸ ποὺ μετέχει σὲ Αὐτήν. Ἡ χαριτωμένη, προσευχόμενη, ταπεινὴ Ἀγάπη εἶναι θεραπευτική. «Ἂν θέλεις νὰ διορθώσεις κάποιον ἀπὸ τὰ σφάλματά του, μὴν νομίσεις ὅτι τὸν διορθώνεις μὲ τὴν ἰδική σου δύναμη. Προσευχήσου στὸν Θεό, τὸν ἐτάζοντα καρδίας καὶ νεφροὺς μὲ ὅλη σου τὴν ψυχή, νὰ φωτίσει ὁ Ἴδιος τὴν καρδιὰ ἐκείνου τοῦ ἀνθρώπου» 23. Στὴν καθημερινὴ ἐπικοινωνία, διαπιστώνουμε ὅτι ἡ βιωματικὴ κατάστασις τοῦ ἑνὸς ἐπηρεάζει τὴν βιωματικὴ κατάστασι τοῦ ἄλλου συναισθήματα, ὅπως χαρά, λύπη, ἄγχος, φόβος ἢ ἐνθουσιασμός, μεταφέρον- 21

22 ται ἀπὸ τὸν ἕναν στὸν ἄλλον, ὅπως τὰ ὑγρὰ στοιχεῖα σὲ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα. Τὴν κοινωνία αὐτὴ τῶν βιωμάτων καὶ ἰδιαίτερα τὴν ἐπίδρασι, τὴν ὁποία ἀσκεῖ ἡ Ἀγάπη τοῦ Πνευματικοῦ στὸν πιστό, μποροῦμε νὰ τὴν καταλάβουμε καλύτερα μὲ τὸ ἑξῆς παράδειγμα. Ἂν τοποθετήσουμε δύο κιθάρες τὴν μία ἀπέναντι ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ κτυπήσουμε μία χορδὴ τῆς πρώτης κιθάρας, θὰ παρατηρήσουμε ὅτι ἡ ἀντίστοιχη χορδὴ τῆς ἄλλης κιθάρας ἀρχίζει νὰ πάλλεται. Μὲ ἀνάλογο τρόπο, στὴν σχέσι Πνευματικοῦ-πιστοῦ, ὅταν ὁ Πνευματικὸς αἰσθάνεται χαριτωμένη, καρδιακὴ Ἀγάπη, αὐτὴ ἡ Ἀγάπη ἀφυπνίζει τὴν Θεία θεραπευτικὴ δύναμι ποὺ κρύβεται στὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ. «Ἐπικοινωνεῖ ψυχὴ μὲ ψυχὴ καὶ αἰσθάνεται ἡ μία ψυχὴ τὴν ἄλλη» 24. Ἡ Ἀγάπη καλεῖ τὴν Ἀγάπη, ἡ Χάρις τὴν Χάρι, ὁ Θεὸς τὸν Θεό. Ὁ χαριτωμένος Πνευματικὸς βλέπει στὸ πρόσωπο τοῦ πιστοῦ ἕναν ἐν δυνάμει Ἅγιο βλέπει τὸν ἴδιο τὸν Χριστό. Μὲ τὰ πνευματικὰ αἰσθητήρια τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Ταπεινώσεως, αἰσθάνεται ὅτι ὁ πιστὸς εἶναι ἕνα μὲ αὐτὸν μέσα στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία. Ὁ Μόνος Ἐλεήμων καὶ Φιλάνθρωπος 22

23 Ὑποσημειώσεις-Παραπομπὲς (*) Εἰσήγησις τοῦ Ψυχολόγου Νικήτα Καυκιοῦ, στὸ 5ο Διεθνὲς Συνέδριο Ὀρθοδόξων Ψυχοθεραπευτῶν ( ). Ἐπιμέλ. ἡμετ. Ὁ Νικήτας Καυκιὸς (www.psyche.gr), εἶναι μέλος τοῦ Πανελληνίου Ψυχολογικοῦ Συλλόγου. Ἔχει σπουδάσει ἐφαρμοσμένη Ψυχολογία στὸ Πανεπιστήμιο Πάντοβας Ἰταλίας καὶ ἔχει ὁλοκληρώσει θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ ἐκπαίδευσι στὸ Ψυχιατρικὸ Νοσοκομεῖο Τεργέστης. Ἔχει ἐκπαιδευθῆ σὲ θεωρητικὰ καὶ βιωματικὰ σεμινάρια στὴν Ἑλλάδα, Ἰταλία, Ἑλβετία καὶ Ἀγγλία. Ἔχει δημοσιεύσει ἑκατοντάδες κείμενα. Ἀπὸ τὸ 1993 μέχρι σήμερα ζῆ καὶ ἐργάζεται στὰ Χανιὰ ὡς Κλινικὸς Ψυχολόγος (Ἀριθμὸς Ἀδείας Ἀσκήσεως Ἐπαγγέλματος Ψυχολόγου: 35/ ). 1. Νικήτα Καυκιοῦ (2009), «Ἡ ἄνευ ὅρων ἀποδοχὴ τῶν ὑπαρξιακῶν προϋποθέσεων τοῦ προσώπου στὴν ποιμαντικὴ πρᾶξι» (www.psyche.gr/ poimantiki3.htm). 2. Ὁ Ψυχολόγος χρησιμοποιεῖ τὸν ὅρο ἀσθενὴς μὲ τὴν ἐτυμολογικὴ σημασία τοῦ ὁροῦ. Ἀ-σθενής: αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει σθένος, δύναμι. Ἐπίσης, ὑπογραμμίζει μὲ τὸν ὅρο αὐτό, ὅτι τὸ ἄτομο, τὸ ὁποῖο πάσχει ἀπὸ Κατάθλιψι δὲν φταίει γι αὐτὸ ποὺ τοῦ συμβαίνει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ θεραπευθῆ μόνο μὲ τὴν δύναμι τῆς θελήσεώς του. 3. Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου Χατζηνικολάου (2010), Συνέντευξις στὴν ἐφημερίδα «Μακεδονία». 4. Κωνσταντίνου Γιαννιτσιώτη, Κοντὰ στὸν Γέροντα Πορφύριο, ἔκδοσις Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Ἀθῆναι 2006, σελ Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννη Ζηζιούλα, «Θεολογία καὶ Ψυχιατρικὴ σὲ Διάλογο», Πρακτικὰ Ἡμερίδας, ἐκδόσεις «Ἀποστολικὴ Διακονία», Ἀθήνα 1999, σελ Γέροντος Πορφυρίου Ἱερομονάχου, Συνομιλία γιὰ τὴν Κατάθλιψη, ἔκδοσις Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταφόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Μήλεσι. Ἐμπεριεχόμενο φυλλάδιο, σελ Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Ε, Πάθη καὶ Ἀρετές, ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 2006, σελ Ἀποφθέγματα Ρώσων Ἁγίων καὶ Γερόντων, Στάρετς Ζαχαρίας. Ἀνάκτησις ἀπὸ 23

24 geronti kon5_russians.htm. 9. Κωνσταντίνου Χρ. Καρακόλη, Τὸ χάρισμα τῆς διάκρισης (Γέροντας Πορφύριος), ἔκδοσις Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος», Μήλεσι 2011, σελ Ὁσίου Ἰωάννου Σιναΐτου, Κλῖμαξ, Περὶ Ἁγνείας Β 15ος Λόγος. 11. Γέροντος Πορφυρίου Ἱερομονάχου, Συνομιλία γιὰ τὴν κατάθλιψι, ἔνθ ἀνωτ., σελ α. Ὁ Γέροντας Πορφύριος ἀναφέρεται σὲ ἕναν διάλογό του μὲ μία Καθηγήτρια. 12. Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Βίβλος Βαρσανουφίου καὶ Ἰωάννου, ἐκδόσεις Σωτηρίου Σχοινᾶ, Βόλος 1960, σελ , Ἀπόκρισις ρι. 13. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Πνευματικὸς ἀγώνας, Λόγοι Γ, ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης Μέγας Ἀντώνιος, P.G. 65, 77A. 15. Β Κορινθ. ιβ Νικήτα Καυκιοῦ (2010), «Ἐλευθερία καὶ Θεία Χάρη: Ὁ ρόλος τῆς ἀνθρώπινης προσπάθειας στὸ ἔργο τῆς Σωτηρίας» (http://www.psyche.gr/ graceandworks.htm). 17. Β Κορινθ. ιβ Ἰσαὰκ Σύρου, Ἀσκητικά, Λόγος ΚΕ, ἐκδόσεις Βασιλείου Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1997, σελ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Πρὸς τὴ Μοναχὴ Ξένη, Φιλοκαλία τ. Δ, μτφρ. Ἀ. Γαλίτης, ἐκδόσεις «Τὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας», σελ α. Γέροντος Παϊσίου. 20. Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης, Μέγας Κανών, ᾨδὴ στ. 21. Α Κορινθ. ιε Γαβριηλίας Μοναχῆς (1996), Γερόντισσα Γαβριηλία, ἐκδόσεις «Ἑ- πτάλοφος», σελ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης, Ἡ ἐν Χριστῷ Ζωή μου, ἐκδόσεις «Ἀστήρ», Ἀθήνα 1974, σελ Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καὶ Λόγοι, ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς - Χρυσοπηγῆς, Χάνια 2003, σελ Ἐκδίδεται ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, Ἀφίδνες Ἀττικῆς. Μὲ τὴν εὐλογία καὶ ἐπιστασία τοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος. Διανέμεται δωρεάν. 24

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας

Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας Γράφει: Δανιηλίδου Νικολίνα, Ψυχολόγος, MSc στην Ψυχολογία της Υγείας Η ιατρική ορίζει ως χρόνια ασθένεια την ασθένεια που είναι μακρόχρονη ή με συχνά επεισόδια. Παλαιότερα, η διάγνωση μιας σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ε.

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ε. Ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να εμφανιστεί στον καθένα ανεξάρτητα από την ηλικία, το χρώμα ή το φύλο. Είναι μια χρόνια νόσος που όταν δεν είναι σωστά ρυθμισμένη μπορεί να δημιουργήσει απειλητικές για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Στὸν θεωμένο (καὶ σ αὐτὸν ποὺ ὁδεύει πρὸς τὴ θέωση) βρίσκει, νομίζω,

Nεανικά Aγκυροβολή- Στὸν θεωμένο (καὶ σ αὐτὸν ποὺ ὁδεύει πρὸς τὴ θέωση) βρίσκει, νομίζω, Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ (συνέχει α ἀ πό τό προηγ ούμ ενο)

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

πηγή: περιοδικὸ Πεμπτουσία, Τεῦχος 2ο, Ἀπρίλιος - Ἰούλιος 2000, σελ

πηγή: περιοδικὸ Πεμπτουσία, Τεῦχος 2ο, Ἀπρίλιος - Ἰούλιος 2000, σελ Ὁ Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ( +02.12.1991) Γεωργίου Ἀρβανίτη, τ. Προέδρου Ἐφετῶν πηγή: περιοδικὸ Πεμπτουσία, Τεῦχος 2ο, Ἀπρίλιος - Ἰούλιος 2000, σελ. 134-139. Ὁ Γέροντας Πορφύριος γεννήθηκε τὸ 1906

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Η εισήγηση σε πέντε ενότητες Εισαγωγικά Ευχέλαιο και Ευχαριστία Ευχέλαιο και Μετάνοια Το ευχέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας)

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας : Ἡ θεραπεία τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. (Ἱερομον. Σάββας) Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν. Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ. Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΙΝ Σῆς Μοναχῆς Εἰρήνης Ἡ κατάθλιψη εἶναι μιά πάθηση, πού ταλαιπωρεῖ πολλούς ἀνθρώπους στήν ἐποχή μας. Ἀνθρώπους πού εἴτε πάσχουν οἱ ἴδιοι ἀπό κατάθλιψη, εἴτε ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου Βάσω Σαμανή NHR Solutions Ltd

Για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου Βάσω Σαμανή NHR Solutions Ltd Θετική Ψυχολογία σε περίοδο «Κρίσης» Για το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου Βάσω Σαμανή NHR Solutions Ltd Εισαγωγή «Δεν είναι τα πιο δυνατά ή έξυπνα είδη που επιβιώνουν, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Ιδεοψυχαναγκασμός;

Τι είναι ο Ιδεοψυχαναγκασμός; Τι είναι ο Ιδεοψυχαναγκασμός; Ο Ιδεοψυχαναγκασμος, ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές και είναι μια κατάσταση που μερικές φορές μπορεί να είναι αρκετά σοβαρή και να επιμένει για χρόνια. Το άτομο που πάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω.

02/06/15. Όταν αισθανθούμε ότι κάτι μας απειλεί ο οργανισμός μας ετοιμάζεται για το σύνδρομο Fight or Flight, δηλαδή παλεύω ή φεύγω. Αντιμετωπίζοντας το στρες για μια χαρούμενη και δημιουργική ζωή Το στρες μπορεί από εχθρός μας να γίνει σύμμαχος Ένα ποσοστό άγχους είναι αναγκαίο στη ζωή μας γιατί μας βοηθάει να ενεργοποιηθούμε και να

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολήματ Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 1 ο Ν Ο Ε Μ Β

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Κυριακή μετά τά Φῶτα, Κυριακή μετά τή βάπτιση τοῦ Κυρίου, καί ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς παρουσιάζει τόν Χριστό,

Διαβάστε περισσότερα

Το φυλλάδιο αναφέρεται σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου και προτείνει λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν...

Το φυλλάδιο αναφέρεται σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου και προτείνει λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν... Σχολείο Το φυλλάδιο αναφέρεται σε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζεις στο χώρο του σχολείου και προτείνει λύσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν... ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πληροφορίες για το φυλλάδιο Το σχολείο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΙΙ ΥΠ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Μετάβαση στη χριστιανική ηθική. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 4: Μετάβαση στη χριστιανική ηθική. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 4: Μετάβαση στη χριστιανική ηθική ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς.

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς. Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017 Φυλὴ Ἀττικῆς Ἀπολογισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

μακέτα τελική πως σωζόμαστε.qxp_layout 1 21/2/17 12:47 μ.μ. Page 3 πῶς σωζόμαστε;

μακέτα τελική πως σωζόμαστε.qxp_layout 1 21/2/17 12:47 μ.μ. Page 3 πῶς σωζόμαστε; πῶς σωζόμαστε; Κάλλιστος Ware Μητροπολίτης Διοκλείας πῶς σωζόμαστε; H ENNOIA TΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Mετάφραση: Πολυξένη Τσαλίκη-Κιοσόγλου Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Διαταραχές. Από τους μαθητές: Άγγελος Γεωλδάσης Άρτεμις Αναγνώστου Γρηγόρης Καρδάμης Γιάννος Ζώτε

Διατροφικές Διαταραχές. Από τους μαθητές: Άγγελος Γεωλδάσης Άρτεμις Αναγνώστου Γρηγόρης Καρδάμης Γιάννος Ζώτε Διατροφικές Διαταραχές Από τους μαθητές: Άγγελος Γεωλδάσης Άρτεμις Αναγνώστου Γρηγόρης Καρδάμης Γιάννος Ζώτε Τι είναι οι διατροφικές διαταραχές; Οι ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές αναπτύσσονται ως εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ακούγοντας φωνές: Στρατηγικές αντιμετώπισης

Ακούγοντας φωνές: Στρατηγικές αντιμετώπισης Ακούγοντας φωνές: Στρατηγικές αντιμετώπισης Οι άνθρωποι που ακούνε φωνές έχουν αρχίσει να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο πώς να αντιμετωπίζουν τις δυσάρεστες φωνές. Κατά βάση μαθαίνουμε ότι δεν είναι αναπόφευκτο

Διαβάστε περισσότερα

Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γυρίζω σελίδα... στη. Καλλίοπη Εμμανουηλίδου. Πρακτικός όδηγός με εύκόλα βηματα

Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γυρίζω σελίδα... στη. Καλλίοπη Εμμανουηλίδου. Πρακτικός όδηγός με εύκόλα βηματα Καλλίοπη Εμμανουηλίδου Γυρίζω σελίδα... στη Χαμηλή αυτοεκτίμηση Πρακτικός όδηγός με εύκόλα βηματα Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ.... 13. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 15 Αυτό το ταξίδι θα το κάνω μόνος ή με βοήθεια;... 15 Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ & ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ. «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε...

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ & ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ. «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε... ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ & ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε...» Ἄραγε, πόσο δενόμαστε μὲ τούτην τὴ ζωή; Πόσο ἡ ψυχή μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» Περίληψη εισήγησης µε θέµα: Τι είναι άγχος και τι κατάθλιψη. Πώς εµφανίζονται στον εκπαιδευτικό και στον επαγγελµατικό χώρο. Το Άγχος και η Κατάθλιψη αποτελούν ίσως δύο από τις πιο πολυσυζητηµένες έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀφιερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς 2α Ὀκτωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ. ΕΟΡΤΗ καὶ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ χάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ»

ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΙΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: ΣΧΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ» Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΩΤΣΙΔΗ (PhD, MSc, MA) Κλινικός & Συμβουλευτικός Ψυχολόγος 1 ΔΟΜΗ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ορισμοί, οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- «...ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση στὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας)

Nεανικά Aγκυροβολή- «...ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (ἐκκλησιολογικὴ προσέγγιση στὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας) Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 6 ο Σ Ε Π Τ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα