under the aegi / υπό την αιγίδα with the support of / με τη στήριξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "under the aegi / υπό την αιγίδα with the support of / με τη στήριξη"

Transcript

1

2

3 under the aegi / υπό την αιγίδα with the support of / με τη στήριξη

4 people s choice award sponsor / χορηγός βραβείου κοινού media sponsors / χορηγοί επικοινωνίας 2 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

5 CONTNT / ΠΕΡΕΧΜΕΝ Greeting of the General ecretary of the Ministry of Culture 6 Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού Greeting of the president Festival 8 Χαιρετισμός Προέδρου Φεστιβάλ Festival s Profile 10 Προφίλ Φεστιβάλ Organizing Institution 13 Φορέας Διοργάνωσης Festival Premises 15 ι Χώροι Του Φεστιβάλ Projections Programme 17 Πρόγραμμα Προβολών Digital View 133 Films made by tudents and youth Nεανικές και σπουδαστικές ταινίες "Movile" 134 Mobile Phone Movies Ταινίες κινητών τηλεφώνων Goethe Institut Thessaloniki 137 Cinema Museum Of Thessaloniki 138 Μουσείο Κινηματογράφου εσσαλονίκης 6 t h Naoussa International Film Festival 3

6 sponsors / χορηγοί supporters / υποστηρικτές 4 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

7 6 t h Naoussa International Film Festival 5

8 6 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

9 Pioneering, innovative, juvenile, digital, and multidimensional are terms which could describe the Naoussa International Film Festival which has managed to rise as an important cultural event in the world of the Cinema. I am very happy since the 6th Naoussa International Film Festival is ready to project the new cultural creations. The cinema is a from of art which addresses to a wide range of people, it s a way to relax, which not only entertains us, but also makes us more sensitive citizens. It encourages reflection, promotes the dialogue and makes spectators think. At the same time, similar institutions not only have an important cultural effect to an area which undeniably needs it but also contributes to stimulate the trade, creates a market which must and can cope with an international commercial and financial competition, fact which promotes the festival to a very important factor especially in the frames of an international crisis. In other words the Naoussa International Film Festival constitutes a successful example of decentralization of culture which contributes to the enhancement of the quality of life of the local societies, to the development of the region. The Ministry of Culture supports every initiative which plays a significant role, which connects the culture with the market, which embodies new technology and which is widely accepted by specialists and not only. I wish the Naoussa International Film Festival to continue its successful course by proving that quality and marketability, culture and the market are factors which complete each other. Theodoros Dravillas General ecretary of the Ministry of Culture Καινοτόμο, πρωτοποριακό, νεανικό, ψηφιακό, πολυδιάστατο, όλα αυτά μπορούν να χαρακτηρίσουν το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας το οποίο έχει καταφέρει αυτά τα έξι χρόνια λειτουργίας του να αναδειχθεί σ ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός στο χώρο της Έβδομης Τέχνης. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, που το 6ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας είναι έτοιμο για άλλη μια χρονιά να προβάλει τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία. κινηματογράφος, ένα είδος τέχνης που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, λειτουργεί ως διέξοδος που όχι μόνο μας ψυχαγωγεί, αλλά και μας ευαισθητοποιεί, μας ενημερώνει, μας κάνει ενεργούς πολίτες. Ενθαρρύνει τον στοχασμό, τροφοδοτεί τον διάλογο και ενισχύει τον προβληματισμό του θεατή. Ταυτόχρονα, θεσμοί σαν και αυτό, δε δίνουν μόνο πολιτιστική πνοή σε μια περιοχή που αναμφισβήτητα την έχει ανάγκη, αλλά συμβάλλει και στην τόνωση της εμπορικής κίνησης, δημιουργεί μία αγορά που πρέπει και μπορεί να ανταποκρίνεται σε έναν διεθνή εμπορικό και οικονομικό ανταγωνισμό, γεγονός που του προσδίδει βαρύνουσα σημασία ειδικά σε μια συγκυρία παγκόσμιας κρίσης. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, αποτελεί λοιπόν ένα επιτυχημένο παράδειγμα αποκέντρωσης του πολιτισμού που συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών, στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιφέρειας. Το Υπουργείο Πολιτισμού, στηρίζει σταθερά κάθε πρωτοβουλία που διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο, που συνδέει τον πολιτισμό με την αγορά, που ενσωματώνει τις εξελίξεις τις τεχνολογίας και έχει ευρεία αποδοχή σε ειδικούς και μη. Εύχομαι το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία που έχει χαράξει αυτά τα χρόνια, αποδεικνύοντας ότι οι έννοιες της ποιότητας και της εμπορικότητας, του πολιτισμού και της αγοράς, δεν είναι ασύμβατες ευθείες αλλά είναι αλληλοσυμπληρούμενες. εόδωρος Δραβίλλας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού 6 t h Naoussa International Film Festival 7

10 8 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

11 ince the closing ceremony of the 5th Naoussa International hort Film and Video Festival till the opening of the 6th Naoussa International Film Festival many changes have occurred. New title, new identity, new organizing institution, new people. Having as guide the success of the five first events and with greater willingness we design the future development of the Festival. Our philosophy for the next years is comprised into two words: Culture and Development. Our goal is to support the cultural activity and contribute to the development of the region. All the above will be realized through the organization of a pioneering and innovative cultural celebration full of images, colors, music, youth, vividness, smiles and creativity. The Naoussa International Film Festival having vision, consistency, intention to offer and effectiveness will continue to develop by presenting short films and by realizing great ideas! Nikos D. Koutsogiannis President of the Naoussa International Film Festival τον χρόνο που μεσολάβησε από τη λήξη του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Φιλμ και Βίντεο Μικρού Μήκους Νάουσας μέχρι την έναρξη του 6ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας άλλαξαν πολλά. Νέος τίτλος, νέα ταυτότητα, νέος φορέας, νέα πρόσωπα. Με οδηγό την επιτυχία των πέντε πρώτων εκδηλώσεων και ακόμη μεγαλύτερη διάθεση σχεδιάζουμε τη μελλοντική εξέλιξη του Φεστιβάλ. Η φιλοσοφία μας για τα επόμενα χρόνια συμπυκνώνεται σε δυο λέξεις: Πολιτισμός και νάπτυξη. τόχος μας η ενίσχυση της πολιτιστικής δραστηριότητας και η συμβολή στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Όλα αυτά μέσα από τη διοργάνωση μιας πρωτοπόρας και καινοτόμου γιορτής του πολιτισμού με εικόνες, χρώματα, μουσικές, νιάτα, ζωντάνια, χαμόγελα, δημιουργικότητα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας με όραμα, συνέπεια, διάθεση προσφοράς και αποτελεσματικότητα θα συνεχίσει να εξελίσσεται φιλοξενώντας μικρού μήκους ταινίες και υλοποιώντας σπουδαίες ιδέες! Νίκος Δ. Κουτσογιάννης Πρόεδρος Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας 6 t h Naoussa International Film Festival 9

12 FTIVAL PROFIL The Naoussa International Film Festival constitutes a unique event. It s a very pioneering, innovative, youthful, active, vivid and qualitative experience. For the Naoussa International Film Festival the adoption of digital technology consists an evident strategic choice. A choice which brings it in the front row of progress on the new digital era of cinema and contributes to the formation of its distinguishable character. Thanks to the technological innovations and the willingness of its people the festival embraces all creators, provides a chance to express themselves, supports them, showing particular interest on the creator and his/her work. The quality, vividness, variety, innovation and professionalism that discriminate each individual part of the Festival have established it in the consciousness of creators and public as a real cultural celebration. A festival that people around the globe, distinguished people of the artistic field, high quality pictures, events of unique interest, activities for children, imaginary musical journeys, along with the spirit of volunteers compose an impressive mosaic of colors, images, sounds, culture, joy and creation. Moreover, the festival grows to be a pole of regional development via the concretization of a new developmental planning which includes actions of cultural, educational, touristic character. The Festival promotes development, contributes to local societies and plays a decisive part in the revival of the region. We, the organizers of the Naoussa International Film Festival, commit to keep working with enthusiasm, passion and to promote cultural activity, contribute to regional development as well as to make this event the greatest festival of outheastern urope. ΠΡΦΛ ΦΕΤΒΛ Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας αποτελεί μια μοναδική εκδήλωση. Μια εκδήλωση πρωτοποριακή, καινοτόμο, νεανική, δυναμική, ζωντανή, ποιοτική. Για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή. Μια επιλογή που το φέρνει στην πρώτη σειρά των εξελίξεων στη νέα ψηφιακή εποχή του κινηματογράφου και συμβάλλει στη διαμόρφωση του διακριτού του χαρακτήρα. Μέσω των τεχνολογικών καινοτομιών και της διάθεσης των ανθρώπων του το Φεστιβάλ αγκαλιάζει όλους τους δημιουργούς, τους παρέχει βήμα, τους ενισχύει, επιδεικνύοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον δημιουργό και το έργο του. Η ποιότητα, η ζωντάνια, η ποικιλία, η πρωτοτυπία και ο επαγγελματισμός που διακρίνουν κάθε επιμέρους κομμάτι του Φεστιβάλ το έχουν καθιερώσει στη συνείδηση δημιουργών και κοινού ως μια πραγματική γιορτή του πολιτισμού. Μια γιορτή όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο, υψηλής ποιότητας ταινίες, εκδηλώσεις μοναδικού ενδιαφέροντος, σημαίνοντα πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, δραστηριότητες για τα παιδιά, ονειρικά μουσικά ταξίδια, μαζί με το χαμόγελο των εθελοντών συνθέτουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό χρωμάτων, εικόνων, ήχων, πολιτισμού, χαράς και δημιουργίας. Επιπρόσθετα, το Φεστιβάλ καθίσταται πόλος περιφερειακής ανάπτυξης με την υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού συνυφασμένου με δράσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού και τουριστικού χαρακτήρα. Το Φεστιβάλ προκαλεί ανάπτυξη, συνδράμει τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει καθοριστικά στην αναγέννηση της περιφέρειας. ι άνθρωποι του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζήλο και συστηματικότητα για την προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας, τη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάδειξη της διοργάνωσης στο σπουδαιότερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

13 6 t h Naoussa International Film Festival 11

14 12 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

15 ORGANIZING INTITUTION The civil, non profitable company named Naoussa International Film Festival constitutes the institution of organization for this festival. Goal of this company is on one side the high level organization and the continuous evolvement of the Naoussa International Film Festival, the promotion of cultural activity and the support of new creators, and on the other side the contribution to regional development, the establishment of a functional, widely accepted and ideal model of development based on culture and the improvement of civilians day life. ΦΡΕ ΔΡΓΝΩΗ Η αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας» αποτελεί τον φορέα διοργάνωσης του Φεστιβάλ. κοπός της εταιρείας είναι αφενός, η διοργάνωση σε υψηλό επίπεδο και η συνεχής εξέλιξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, η προαγωγή της πολιτιστικής δραστηριότητας και η στήριξη των νέων δημιουργών και αφετέρου, η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, η λειτουργία και διάχυση ενός πρότυπου αναπτυξιακού μοντέλου με βάση τον πολιτισμό και η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. TRUCTUR OF ORGANIZING INTITUTION Organizing Institution Naoussa International Film Festival Postal address: 1, Katsoulaki str., Naoussa, 59200, Greece Telephone: Fax: mail: Websites: Institution s structure ΔΜΗ ΦΡΕ Φορέας Διοργάνωσης Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κατσουλάκη 1, Νάουσα Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: στοσελίδες: Δομή Φορέα President Nikos D. Koutsogiannis General Director Nikos A. Koutsogiannis Marketing Aspasia Provou Public Relations Christina Mavridou va Tsentemidou Human Resources Anna Garneta ducational Activities Gianna Karti Parallel vents Katerina Doulgeridou Information ystems and Communication Dimitra Tsiogka Technical Department George Friderikos Themistoklis Asteris Michalis Baitsis Programme Nikos Liolios Gianna Karti lpida Theodoropoulou ecurity and Hygiene Michalis Baitsis va Tsentemidou Finance Nikos A. Koutsogiannis Πρόεδρος Νίκος Δ. Κουτσογιάννης Γενικός Διευθυντής Νίκος. Κουτσογιάννης Μάρκετινγκ σπασία Πρόβου Δημόσιες χέσεις Χριστίνα Μαυρίδου Εύα Τσεντεμίδου Τομέας νθρώπινου Δυναμικού Άννα Γκαρνέτα Τομέας Εκπαιδευτικών Δραστηριότητων Γιάννα Κάρτη Τομέας Ψυχαγωγικών Εκδηλώσεων Κατερίνα Δουλγερίδου Τομέας Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δήμητρα Τσιώγκα Τεχνικός Τομέας Γιώργος Φρειδερίκος εμιστοκλής στέρης Μιχάλης Μπάϊτσης Τομέας Προγράμματος και Περιφερειακών Τμημάτων Νίκος Λιόλιος Γιάννα Κάρτη Ελπίδα εοδωροπούλου Τομέας σφάλειας και Υγιεινής Μιχάλης Μπάϊτσης Εύα Τσεντεμίδου Τομέας ικονομικών Νίκος. Κουτσογιάννης Publications and Productions Athina Charalabidou Τομέας Παραγωγών και Εκδόσεων θηνά Χαραλαμπίδου 6 t h Naoussa International Film Festival 13

16 14 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

17 Festival premises The 6th Naoussa International Film Festival takes place in the Municipal Theatre of Naoussa where you can find: ι χώροι του Φεστιβάλ Το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διεξάγεται στο Δημοτικό έατρο Νάουσας στο οποίο υπάρχουν οι εξής χώροι: At the main theatre s venue In the ground floor, you can find the info desk and see the exhibits of the Museum of Cinema The main projection room (creening Room 1) where the fiction films will be projected At the semi-floor of screening room 1 you can find the press room τον κεντρικό χώρο του θεάτρου το ισόγειο βρίσκεται το φουαγιέ, όπου υπάρχει η γραμματεία και η έκθεση του Μουσείου Κινηματογράφου Η κεντρική αίθουσα προβολής (ίθουσα 1) όπου θα προβληθούν οι ταινίες μυθοπλασίας τον ημιώροφο της ίθουσας 1 υπάρχει το κέντρο τύπου At the second floor The bar where live concerts will take place every night after the end of the projections The second projection room (creening Room 2), where the experimental department films will be projected, the master classes The shop with the festival s souvenirs το δεύτερο όροφο Το μπαρ όπου διεξάγονται και οι ζωντανές συναυλίες κάθε βράδυ μετά το πέρας των προβολών Η δεύτερη αίθουσα προβολής (ίθουσα 2) όπου θα προβληθούν οι πειραματικές ταινίες, θα διεξαχθούν τα master classes Το κατάστημα με τα αναμνηστικά της διοργάνωσης At the place opposite to the Municipal Theatre The third projection room (creening Room 3), where the animation and Digital View films will be projected and the tribute to human rights Fest on Air The web radio station of the Festival will be on air daily through the festival s website. With interviews, news, music the radio station will be transmitting live from the event s venues the pulse of the Festival. Wireless Internet Zone το χώρο απέναντι από το Δημοτικό έατρο Η τρίτη αίθουσα προβολής (ίθουσα 3), όπου θα προβληθούν οι ταινίες κινουμένων σχεδίων, οι ταινίες του Digital View και το αφιέρωμα στα ανθρώπινα δικαιώματα Καφέ και κατάστημα με αναμνηστικά της διοργάνωσης Fest on Air διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός του Φεστιβάλ θα είναι κοντά σας καθημερινά μέσα από την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ. Με συνεντεύξεις, νέα, μουσική ο ραδιοφωνικός σταθμός θα μεταφέρει τον παλμό του Φεστιβάλ εκπέμποντας ζωντανά από τους χώρους της εκδήλωσης. σύρματη πρόσβαση Internet 6 t h Naoussa International Film Festival 15

18 16 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

19 PROJCTION PROGRAMM 6th NAOUA INTRNATIONAL FILM FTIVAL ΠΡΓΡΜΜ ΠΡΒΛΩΝ 6ου ΔΕΝΥ ΦΕΤΒΛ ΚΝΗΜΤΓΡΦΥ ΝΥ N N N FICTION / MΠΛ XPRIMNTAL / ΠΕΡΜΤΚ ΝΜΤΝ / ΚΝΥΜΕΝ ΧΕΔ N CRNING ROOM / AΥ N N DIGITAL VIW Films made by tudents and youth νεανικές και σπουδαστικές ταινίες 6 t h Naoussa International Film Festival 17

20 THURDA / ΠΕΜΠΤΗ 7.5 FRIDA / ΠΡΚΕΗ 8.5 N N N N N FICTION ΜΠΛ FICTION ΜΠΛ 21: p. BCAU THR AR THING OU NVR FORGT Lucas Figueroa [pain] VNING ONG Frauke Thielecke [Germany] OLMPIC Magali Bayon [Argentina] ΜΡΖ Konstantinos Krystalli [Greece] N N 16: p. N DIGGING IN THIR HILL Amanda Castro Garcia [pain] TAM LP Dannan Breathnach [Ireland] CHICKN RIC MTR dmund eo [Malaysia] TH BIRTH irin Burcu Aykar [Turkey] NDL JOURN Henry Warnakulasuriya [ri Lanka] N N CAP Helena li-kyyny [Finland] 18: p. DRADA GOODB? Ruben Rios [pain] BLACK OUT DAT Julia Frick [Austria] IMAGINAR FRIND PRACTICAL MANUAL Ciro Altabas [pain] ACRAMNTO Nicolas Tannchen [Argentina] MOTHR, MIN usan verett [United Kingdom] 19: p. BAILICUM & BRANDNTL Leyla veraers [Netherland] FRANCOI Dario Gorini [Italy] HADOW IN TH WIND Julia Guillen Creagh [pain] TR Dariela Ludlow [Mexico] DOCTOR OFFIC 16 Jose Manuel Carrasco [pain] 21: p. PT HOP Gabriel Zenelis [Greece] Beware of Bear Victoria Vellopoulou [Greece] The visit Kathrin Gioulmichalaki [Greece] An Angel s Bet Chris Zaharakis [Greece] Together Dimitris Nakos [Greece] BLLA leni Triantafyllopoulou [Greece] Ghosts Trachanas Nick Aggelos Aletras [Greece] 18 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

21 N N N N N N XPRIMNTAL ΠΕΡΜΤΚA ANIMATION ΚΝΥΜΕΝ ΧΕΔ 17: p. OTTANA Pietro Mele [Italy] BLING Tanja Koljone [Finland] CO 1M Andre ier [Portugal] DIFORM Arthur Tuoto [Brazil] DRIHTI 3 Jen-Kuang Chang [Taiwan] ALON Gerard Freixes [pain] DIFFRNC AND RPTITION Kim eonjeong [outh Korea] TH GIFT Toni Koscina [Croatia] KI M imone toll [Germany] N N N 19: p. N TH WILD FILD AND TH WARRIOR Nils ckhardt [Germany] DONA GRACA Ana antos, Maria Neves, ofia Miranda [Portugal] TRUCTUR Jasper Kuipers [Netherlands] CABART KADN Anna olanas Marc Riba [pain] H Guy Ben hetrit [Israel] TH NOI COND FLOOR usuke Fujikawa [Japan] TH CABL CAR Claudius Gentinetta [witzerland] ACCORDING TO BIRD Linde Faas [Netherlands] N N 18: p. WHATVR Andrei Woijtas [Poland] TH PRAR Levy onetran [France] MOBIL POTCARD RI Peter Vadocz [Italy] ALO TOPIA Antonia Thomopoulou [Grecce] UMMR RCOLLCTION George Aggeloudis [Grecce] TH FIRCT BRANCH Antoni iarkiewick [UA] MOTION Robin Whenary [United Kingdom] VAGABOND RALIT\ΠΛΝΔ ΠΡΓΜΤΚΤΗΤ Aggeliki Malakosioti [Grecce] GRN Kamil Mingu [Turkey] DIGITAL VIW νεανικές και σπουδαστικές ταινίες Films made by tudents and youth N N 15: p. - ΚΛΤ Γ ΝΡΩΠΥ Κ AVATAR Εμμανουέλα Γεωργίτση-ωάννα Ζαβιτσάνου - ΥΝΤΓΜ ΜΝ ΕΝ ΠΕΡΠΤ ΓΕΜΤ ΕΡΩΤ Μάκης εραφειμίδης - ΝΥΓ Φάνης Κατέχος, - ΓΓΕΛΚΗ Βασιλεία Ψύχη, BATARDO Ευάγγελος Φακινός - TH PRFCT JOB Γιώργος Νούρης - Τ ΤΜ θηνά Κυμιωνάκη N N N N 17: p. - ΕΛΠΔ Κινην/κή μάδα Δημ. θηναίων - TH VIDO GAM Νικηφόροςκκαλίδης - PLNC Πάρης Πατσουρίδης - ΤΡΕ ΜΓΚ λέξαβδρος Λαζαρίδης - ALWA DARK Κυριάκος ναστασίου - ΠΧΝΔ Γ ΔΥ τέλιος Κουκουβιτάκης 6 t h Naoussa International Film Festival 19

22 ATURDA / ΒΒΤ 9.5 FICTION ΜΠΛ N N N XPRIMNTAL ΠΕΡΜΤΚA N N N 16: p. I HARD OU LOOKING ang-lun Hsiao [Taiwan] DOWN TH RABBIT HOL va Pervolovici [Romania] TOMA AND MILNA Marc Bader [Czech Republic] LIMINAL tephen Keep Mills [UA] TH CHOIC Tito Fernandes [Portugal] N N 17: p. N AND WHN TH HIGHR K OPN Taron Petrosian [Armenia] THR AND BACK Alicia Febermaun [United Kingdom] VN KILOMTR FROM HR Nicolas Testo [Argentina] FABRIK Ulrike Bohnisc [Turkey] ON TH ROOF Henry Gwiazda [UA] N N N 18: p. Invitation to dinner / Πρόσκληση σε δείπνο pyros Amiropoulos [Greece] unny Day / ΕΝ ΕΡΜΩ Anthi Daoudaki [Greece] TH BAR AND TH RABBIT pyros Iakovidis [Greece] XCRPT Guli ilberstein [Israel] UNTITLD Riebel tefen [Germany] MIION TO KADRTAN Arjan Brentjes [Netherlands] FAK Marie Magescas [France] Mikaella Giannis Damopoulos [Greece] A small battle / Μ ΜΚΡΗ ΜΧΗ Haris Pallas [Greece] ON LF DUCTION Nikos Katikaridis [Greece] 18: p. DITANC Liliana Resnick [Croatia-UA] HUG, HANG, HUNGR / ΓΚΛΜ, ΚΡΕΜΝΩ, ΠΕΝ Bourouliti Dimitra [Greece] 19: p. TH HOPITAL Ivan eoane [pain] KAMIKAZ Leandro Bartoletti [Argentina] TH OPTICIAN Jane McGee [United Kingdom] DO NOT FALL ALP alvador Jimenez [pain] MADRID MOCOW Javier an Roman [pain] 21: p. HORH AND HIRIN Katrin Gebbe [Germany] RD RIDING HOOD I DAD / Η κοκκινοσκουφίτσα είναι νεκρή Grigoris Drosidis [Greece] NOW IN BIJING Marina Fomenko [Russia] BURNING PHANTOM Agricola de Cologne Wilfried [Germany] MIDNIGHT QUARANTIN Χαρά Κλη [Ελλάδα] TH FAC Barca Michel [Italy] RONANC Ismail Bahri [Tunisia] FRZ Marcus hahar [Israel] FLTING TH LOV Massimiliano Camaiti [Italy] 3X3 Nuno Rocha [Portugal] BHIND TH CURTAIN Gregorio Muro Raul Lopez [pain] AGAP lobodan Maksimovic [lovenia] 2 BIRD Runar Runarsson [Iceland] 20 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

23 N ANIMATION ΚΝΥΜΕΝ ΧΕΔ 19: p. N MARIZA Konstantinos Krystallis [Greece] TH TIN FIH ergei Ryabov [Russia] TH PORTRAIT OF TH PT Lucila Las Heras [Argentina] H WHO LAUGH LAT Miroslav Jovic [erbia] LO Fernando Cortizo Rodriguez [pain] CRPIN TOOTH tefano usco [Italy] RACAL TRT Marcos Valin Maria Monescillo David Priego [pain] GRD Claudio a [Portugal] LIVING IN TH TR Vitor Lopes [Portugal] N N N N DIGITAL VIW νεανικές και σπουδαστικές ταινίες Films made by tudents and youth 15: p. PK A BOO Χρήστος ιταρίδης TH LAT DANC Ράδου Μαριλένα ΓΓΕΛΚ ΕΛΕΥΕΡ υμεών Καραγαβριηλίδης NIC PRIC οφία Λιαροπούλου Τ ΠΡΞΕΝ Πέννυ Μπούσκα N N LA Χρήστος Μαρκαντώνης MAL DU DPART Μανώλης Φραγγίδης N N N N 17: p. ΗΛΕΚΤΡΜΕΝ ΤΕΝ θηνά Ζώτου ΚΕ ΠΥ ΒΡΔΖΕ Κατερίνα Γραμματικοπούλου OPU 3 Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη Τ ΦΝΜΕΝ ΠΤΥΝ Χαλιάσας Κωνσταντίνος 36 Γιάννης Βολιώτης ΠΧΡΕΤΜ Τ ΠΛ Νάνσυ πετσιώτη ΠΤΕ ΞΝ ΜΝ Γρηγόρης Βαρδαρινός Ε ΒΛΕΠΩ,ΜΕ ΚΥ; οδωρής δάμος-κώστας σικέλης 6 t h Naoussa International Film Festival 21

24 UNDA / ΚΥΡΚΗ 10.5 N N N N N N FICTION ΜΠΛ XPRIMNTAL ΠΕΡΜΤΚA 16: p. ATA Cagla Zencirci Guillaume Giovanetti [France] 4 KILOMTR Miri hapiro [Israel United Kingdom] RD LTTR dilberto Restino [Brazil United Kingdom] TO DIAPPAR Javier Cortiellas [Argentina] GILL Constant Mentzas [Canada] 18: p. NOT A GOOD IDA Ugo anz [pain] RIPPL Paul Gowers [United Kingdom] KTCH Daniel Baldotto [Cuba] PAO Arturo Ruiz errano [pain] IX BLOCK WID uri hapochka [UA] A BTTR LIF Luis Fernando Reneo [pain] 19: p. CHAUTAG Marvin Kren [Germany] MAD B MAGGI Jennie Kong [United Kingdom] THANK Benedikt rlingsson [Iceland] TH PROMI Ilaria Goddani Giuliano Oppes [Italy] V Thanos Psychogios [United Kingdom] N N N 17: p. DN ND nrique Baixeras [pain] MOUNTAIN WATR PAINTING Christin Bolewski [Germany] MAA Joe Candido [Italy-Finland] + 1 oc Denes Ruzsa [Hungary] MPT DOOR Vallone Marisa [Italy] NAKD Kika Nikoleta [Brazil] HOW TO ING WITH A FIH Antti avela [weden] TH DATH OF NATURAL LANGUAG Clint uns [Canada] 18: p. Untitled / ΧΩΡ ΤΤΛ Vassilis Kiriakis [Greece] MOONDANC Tatiana Konstantinova [Russia] CAMRA OBCURA / ΚΤΕΝ ΛΜ Athanasopoulou Vicki [Greece]] TRAVL / ΤΞΔ Katsaris Manos [Greece] PNN FARTHING Mikio aito [Japan] AR tassen Frank [Netherlands] 23 COND Antonella Bianco [Italy] TACIT Gaston Bergamin [Argentina] COLOR-MOTION / ΧΡΩΜ-ΥΝΗΜ Irene Benekou [Greece] N N N 22 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

25 N N N N N N ANIMATION ΚΝΥΜΕΝ ΧΕΔ DIGITAL VIW νεανικές και σπουδαστικές ταινίες Films made by tudents and youth 19: p. N TH PAINTR OF TH KI Jorge Morais Valle [pain] A DROP IN TH OCAN / Μ ΤΓΝ ΤΝ ΩΚΕΝ Thodoris Veneris Dimitris Heliotis [Greece] CHCKOO rik Rosenlund [weden] WO TO TH ON WHO I ALON Rozic Ivanec Neva Filip [Croatia] TRICKTR Alexander Pohl [Germany] THUNDRTRIK Alvaro Barbosa Joao Rema [Portugal] N N 15: p. RGULAR NIGHT τέργιος Πάσχος ΠΛΗΥΝΤΚ ΡΜ ρτέμης αμοθράκης 4 ΧΝΤΡΕ Φώτης υμεωνίδης DADLIN Άρης Κοτρώνης N Τ ΚΛ Πάνος πινθηρόπουλος ΠΡΩΠ ΜΕ ΠΡΩΠ Δημήτρης γγελίδης INTRPRD IN WALL ύρσουλα Κασσαβέτη N N 17: p. ΓΕ Χάρης ταθόπουλος MIRAA Γιώργος Μακρής ΜΖ πουδαστές β έτος γ. Βαρβάρα ΗΡΤΡΤ Γιάννης Χαριτίδης DRTUM Κωνσταντίνος τραγαλινός [Ελλαδα] ΧΥΡ Κατηφένια Ζαφειριάδου FRANZ GO TO H_BRAZIL Γιάννης Δάχης ΚΤΚΕΥΗ ΥΠΗΚΩΝ Μιχάλης Μοάτσος FRAM IN TH CIT Χριστίνα Πέτσιου-Φαίη Ρετινιώτη BROCULA Μισέλ ερέτης-λουκάς Μπουσούνης 6 t h Naoussa International Film Festival 23

26 24 6 O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

27 THURDA ΠΕΜΠΤΗ FRIDA ΠΡΚΕΗ N N N FICTION / MΠΛ XPRIMNTAL / ΠΕΡΜΤΚ ΝΜΤΝ / ΚΝΥΜΕΝ ΧΕΔ N CRNING ROOM / AΥ N N DIGITAL VIW Films made by tudents and youth νεανικές και σπουδαστικές ταινίες

28 21:00 THURDA ΠΕΜΠΤΗ FICTION / MΠΛ BCAU THR AR THING OU NVR FORGT FIGUROA LUCA HD - 35 MM pain / σπανία 2008 Producer /Παραγωγός: PROMOFT, Naples (Italy), Four friends are playing soccer out on the street when their ball is accidentally kicked into the evil old lady s yard. They ll never play with their ball again and for that the revenge will be deadly. Νάπολη (ταλία), Τέσσερις φίλοι παίζουν ποδόσφαιρο όταν η μπάλα τους πέφτει στην αυλή μιας σατανικής γριάς. Δεν θα ξαναπαίξουν με την μπάλα τους και γι αυτό η εκδίκηση θα είναι θανατηφόρα. Production/Παραγωγή : LMF FILM Director / κηνοθεσία : LUCA FIGUROA creenplay / ενάριο: LUCA FIGUROA Cinematography / Φωτογραφία-Εικονοληψία : JAVIR PALACIO diting / Μοντάζ: LUCA FIGUROA ound / Ήχος : MANUL ROJA Music / Μουσική : LUCA FIGUROA Cast / Ηθοποιοί: FABIO CANNAVARO, AMADO CARBONI, MILIANA OLMDO, NICOLO URBINATI, GIULIO BALDARI, VICTOR MNGA & TIZIANO CARPONI He studied Cinema at the University of Buenos Aires earning a degree in image and sound. Before being a director, he has worked as screen writer, editor and producer mainly in urope. He has also directed many commercials. πούδασε Cinema στο Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες παίρνοντας πτυχίο εικόνας και ήχου. Πριν γίνει σκηνοθέτης, δούλεψε ως σεναριογράφος, μοντέρ και παραγωγός κυρίως στην Ευρώπη. κηνοθέτησε επίσης πολλές διαφημίσεις. vening ong Frauke Thielecke mm Germany / Γερμανία 2008 Producer / Παραγωγός: Hamburg Media chool, Filmwerkstatt Josef is old and in poor health. His son has hired a young Polish housekeeper, but in a telephone conversation with Nadja the old man bitterly rejects her help. He wants her to turn back. But before he can hang up the phone, his world is turned upside down. Josef είναι γέρος και με προβλήματα υγείας. γιος του έχει προσλάβει μια νεαρή Πολωνή οικονόμο, αλλά σε μία τηλεφωνική συζήτηση μαζί της, ο γέρος απορρίπτει τη βοήθειά της με πικρία. έλει να φύγει. Όμως πριν προλάβει να κλείσει το τηλέφωνο, ο κόσμος του γίνεται άνω κάτω. Producer/Παραγωγός: HM, Nicolas Reichelt criptwriter/ενάριο: Florian Oller Photography/Φωτογραφία: Julia Lohmann Production Design/ χεδιασμός Παραγωγής: abine Thomas diting/μοντάζ: Andrea Detmer ound/ήχος: Flemming Lombard Music/Μουσική: Rene Dohmen-Durbeck & Dohmen, Luka Bloom Production Manager/Διευθυντής Παραγωγής: Tho mas chnatmeyer Actors/Ηθοποιοί: Mareike Carriere, Heinz W. Kruckeberg, Alisa Levin, tephan Benson, Benjamin rdmann, Nils Julius Fruke Thielecke was born in 1973 in Herne (Germany). He studied American and German Literature and Culture at Hamburg University. In 1996 he got a scholarship at the university of Whales, Lampeter. The years he worked as script upervisor & First AD for numerouw TV and film productions. In 2003 he attended tha class Filmproduction I in New ork University. Frauke Thielecke γεννήθηκε το 1973 στο Herne της Γερμανίας. πό το 1992 εώς το 1998 σπούδασε αμερικάνικη και γερμανική λογοτεχνία και πολιτισμό στο Hamburg University. Το 1996 πήρε υποτροφία στο πανεπιστήμιο Lampeter της υαλίας. Τα έτη εργάστηκε ως υπεύθυνος σεναρίου και βοηθός σκηνοθέτη για πολυάριθμες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Το 2003 παρακολούθησε μαθήματα παραγώγης ταινιών στο New ork University O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

29 CRNING ROOM / AΥ 1 Olympics Bayón Magalì FRIDA ΠΡΚΕΗ DIGGING IN THIR HILL Amanda Castro Garcia [pain] mm Argentina/ργεντινή 2008 Producer/Παραγωγός: Cecilia Diez - Two very close friends go on road trip when their car broke down in the middle of nowhere. To decide who will go walking to ask for help, they will get immersed into a never-ending competition because for these two friends the important thing is not to win, but to take the other one down. Δύο στενοί φίλοι ταξιδεύουν όταν το αμάξι τους χαλάει στη μέση του πουθενά. Για να αποφασίσουν ποιος θα περπατήσει για βοήθεια βυθίζονται σε μια ατέλειωτη κόντρα γιατί το σημαντικότερο γι αυτούς δεν είναι να κερδίσουν αλλά να διαλύσουν τον άλλον. Production company/εταιρεία παραγωγής: Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (I.N.C.A.A.) Cast: José Luís Arias Andrés Zurita Director/κηνοθέτης: Magalí Bayón creenplay/ενάριο: Magalí Bayón Cinematography/Εικονοληψία: Atilio Perin miliano Penelas diting/μοντάζ: Liliana Nada Art department: Mariana Romanella ound/ήχος: Luciano Fusetti Music/Μουσική: Marcelo Piazza Jerónimo Piazza 1 st. A.D.: Alejo aravia Casting/Ηθοποιοί: Carolina Fiori Production Coordinator: Lorena Peloi Miranda De á ouza Magalí Bayón was born in Ramos Mejía (Buenos Aires, Argentina) in he graduated in Design of Image and ound at the University of Buenos Aires, where she also was a lecturer. he directed in numerous short films, and works especially in direction, assistant direction and also in teaching. Her first directed featurelength is currently in process. Olimpiadas earned her the Argentinean Brief tories Competition 2005 award granted by the INCAA, and has been participating in several international film festivals. Η Bayón Magalì γεννήθηκε το 1980 στο Μπουένος Άιρες(ργεντινή). πούδασε χεδίαση Εικόνας και Ήχου στο πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες, όπου διετέλεσε και λέκτορας. Έχει σκηνοθετήσει πλήθος ταινιών μικρού μήκους και εργάζεται κυρίως ως σκηνοθέτης, βοηθός σκηνοθέτη αλλά και ως καθηγήτρια. υτή την περίοδο επεξεργάζεται τη σκηνοθεσία της πρώτης της ταινίας μεγάλου μήκους.το «Olypics», που έχει συμμετάσχει σε αρκετά διεθνή φεστιβάλ, της έχει χαρίσει και ένα βραβείο στο διαγωνισμό αργεντινών ταινιών μικρού μήκους 2005, που χορηγείται από την INCAA. TAM LP Dannan Breathnach [Ireland] CHICKN RIC MTR dmund eo [Malaysia] TH BIRTH irin Burcu Aykar [Turkey] NDL JOURN Henry Warnakulasuriya [ri Lanka] N CAP Helena li-kyyny [Finland] N N N I N I N 6 t h Naoussa International Film Festival 27

30 16:15 FRIDA ΠΡΚΕΗ FICTION / MΠΛ Digging in their heels Amanda Castro García mm pain / σπανία 2007 Producer / Παραγωγός: Por Tantas Cosas Producción Audiovisual Digging in Their Heels focuses on the events which led to the first organised response to the dictatorship by the workers movement and by a sector of panish intellectuals, in which the wives of the Asturian miners played a crucial role. «Το σκάψιμο στους λόφους τους» εστιάζει στα γεγονότα που οδήγησαν στην πρώτη οργανωμένη απάντηση στη δικτατορία με την κινητοποίηση των εργατών και με έναν τομέα από σπανούς διανοούμενους, στον οποίο οι σύζυγοι των αστουριανών ανθρακωρύχων διαδραμάτισαν έναν κρίσιμο ρόλο. Direction / κηνοθεσία: Amanda Castro García Producers / Παραγωγοί: onia Rubio y Amanda Castro criptwriter/ενάριο: Pedro Alberto Marcos cript Adaptation/Προσαρμογή εναρίου: ergio Guardado Casting by / Επιλογή ηθοποιών: Luis an Narciso Photography/Φωτογραφία: Aarón López diting / Μοντάζ: Nino Martínez osa Art Directors / Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Pipo Palacios y Nuria Trabanco Costume Designer / τυλιστας: Mª José Iglesias Post production / υμπαραγωγή: AZTA & LA BOCINA Laboratory, Post engineering, Digital ffects / Τεχνική επεξεργασία, Ψηφιακά Εφέ: KINMA Music / Μουσική: Mariano Marín Credits song / Τραγούδι: Víctor Manuel ound editors / Μουσική Επιμέλεια: Pelayo Gutiérrez & duardo García Make up: Ana Urosa Hairdresser / Κομμωτής: ilvia Grande Cast / Ηθοποιοί: Cristina Marcos, Lola Herrera, Belén Ponce de León, Fernando Andina y Fran ariego A Media graduate, she has worked as assistant director for panish TV dramas. As a production assistant, she has worked in several advertising campaigns for companies such as Balay and Viva Tours as well as within the production company OVIDO and in a GLOBOMDIA s children program for Disney Channel. he is currently Head Producer for the News at the regional TV Channel. he has directed the shortfilm Tierra de guerrilleros (2004, 14 min), and A golpe de tacón (2007, 21 min). Πτυχιούχος MDIA, έχει εργαστεί ως βοηθός διευθυντή για ισπανικά δράματα στην τηλεόραση. Ως βοηθός παραγωγής, έχει εργαστεί σε διάφορες διαφημιστικές εκστρατείες για εταιρείες, όπως Balay και Viva Tours καθώς επίσης και μέσα στην παραγωγή της επιχείρησης OVIDO και σε ένα παιδικό πρόγραμμα της GLOBOMDIA για το κανάλι της Disney. ύτή τη περίοδο είναι επικεφαλής παραγωγός για τις ειδήσεις στο περιφερειακό τηλεοπτικό κανάλι. Έχει σκηνοθετήσει την ταινία μικρού μήκους Tierra de guerrilleros (2004, 14 min) και την A golpe de tacón (2007, 21 min). Team leep Danann Breathnach HD United Kingdom/Ηνωμένο Βασίλειο 2008 Producer / Παραγωγός: Newgrange Pictures A darkly comic tale of a successful businessman who swaps the city s hectic pace for a picturesque cottage in a sleepy village. It s the perfect location; quiet, beautiful and there s even a cute church across the road from him. However, the quiet doesn t last long as the man fights to retain his sanity against all odds. Μία σκοτεινή κωμική ιστορία ενός επιτυχημένου επιχειρηματία ο οποίος ανταλλάσσει τους πυρετώδεις ρυθμούς της πόλης με μία γραφική αγροικία σε ένα ληθαργικό χωριό. Είναι η τέλεια τοποθεσία ήσυχα, όμορφα και υπάρχει ακόμα και μία χαριτωμένη εκκλησία ακριβώς απέναντι από αυτόν. Παρ όλα αυτά, η ησυχία δεν κρατάει για πολύ, καθώς ο άνδρας παλεύει να διατηρήσει τα λογικά του ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες. Creators, Director / Δημιουργοί, κηνοθέτης: Danann Breathnach Producer / Παραγωγός: Aislinn Ni Chuinneagain Writer / υγγραφέας: Guy Fee, Danann Breathnach Cast / Ηθοποιοί: Man/Άνδρας Tom O uilleabhain, Priest/ερέας Peadar O Treasaigh, Council Official /ξιωματούχος του υμβουλίου Olga Wehrly, Choirmaster/ Διευθυντής χορωδίας Liam Burke, state Agent/Μεσίτης Donagh Deeney, oung state Agent/Νεαρός μεσίτης Patrick Collier Crew, Camera/υνεργείο, Κάμερα: Colm Whelan ound/ήχος: Paddy Hanlon Art Direction / Καλλιτεχνικός διευθυντής: Francis Taafe Music / Μουσική: Rory Pierce ditor / Μοντάζ: Roisin O Donnell Danann Breathnach is an award winning director/ producer. His latest film, Foireann Codladh (Team leep), has picked up numerous awards & selections since its premiere, this October, at the Cork International Film Festival His previous short Dark. Bright. Red., is also a multi award winner. As a director Danann has worked & dealt with, among others: Irish Film Board - Newgrange Pictures - British Director s Guild - IWC Media - Channel 4 - Film 4 - UK Film Council - Tower Hamlets and Hackney Film Fund. Danann Breathnach είναι ένας βραβευμένος σκηνοθέτης και παραγωγός. Η τελευταία του ταινία (Team leep) έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις από την πρώτη προβολή της, τον περασμένο κτώβριο, στο Cork International Film Festival Η προηγούμενη ταινία του μικρού μήκους, Dark. Bright. Red., είναι επίσης πολυβραβευμένη. Ως σκηνοθέτης ο Danann έχει εργαστεί και συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους εξής φορείς/ εταιρείες : Irish Film Board - Newgrange Pictures - British Director s Guild - IWC Media - Channel 4 - Film 4 - UK Film Council O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

31 CRNING ROOM / AΥ 1 FRIDA ΠΡΚΕΗ 16:15 Chicken Rice Mystery dmund eo The Birth irin Burcu Aykar Mini DV Malaysia / Mαλεσία 2008 Producer / Παραγωγός: Greenlight Pictures (dmund eo) A boy tries to investigate one of the greatest mysteries in life: Why is his mother s cooking so appalling? Ένα αγόρι προσπαθεί να ερευνήσει ένα από τα μεγαλύτερο μυστικά της ζωής: γιατί η μαγειρική της μητέρας του είναι τόσο ελκυστική; Writer, ditor / υγγραφέας: dmund eo Director of Photography: Lesly Leon Lee Composer / υνθέτης: Isabel Lam ound / Ήχος: Miharu ong Assistant Director / Βοηθός σκηνοθέτη: Lim Mei Fen Actors / Ηθοποιοί: Lim Ming Wei as the boy, Kimmy Kiew as mom, Chye Chee Keong as dad Born on the 6th of March, 1984 in ingapore, dmund eo studied at Murdoch University, Perth in He joined Woo Ming Jin s Greenlight Pictures in 2007 and worked as producer and editor. Notable productions: Days of the Turquoise ky, screened at the Hong Kong, Taipei, Bangkok and the Cinema Digital eoul film festivals; Blue Roof (37th Rotterdam International hort Film Festival). He was awarded for The elephant and the sea. In 2008, he wrote and directed : chicken rice mystery, fleeting images and love suicides. Γεννημένος στις 6 Μαρτίου 1984 στη ιγκαπούρη, ο dmund eo σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Murdoch στο Perth το Μπήκε στη Woo Ming Jin s Greenligh Pictures το 2007 και εργάστηκε ως παραγωγός και μοντέρ. ξιόλογες παραγωγές: Days of the Turquoise ky (προβλήθηκε σε φεστιβάλ του Χονγκ Κονγκ, Taipei, Μπανγκόκ και Ψηφιακού κινηματογράφου της εούλ), Blue Roof (37ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ρότερνταμ). Είναι συμπαραγωγός της βραβευμένης ταινίας The lephant and the ea. Το 2008 έγραψε και σκηνοθέτησε τις ταινίες: Chicken Rice Mystery, Fleeting Images και Love uicides Betacam Turkey / Τουρκία 2008 Producer / Παραγωγός: eni Bir Film apım Dagıtım ve Tic. Ltd. ti The Difficulties and depression of a woman goes through after giving birth. ι δυσκολίες και η κατάθλιψη που διέρχεται μια γυναίκα μετά τον τοκετό. Director: Uygar irin creenwriter / εναριογράφος: Uygar irin Camera / Κάμερα: Meryem avuz ound / Ήχος: Orcin Inceoglu diting / Μοντάζ: Osman Bayraktaroglu Actors / Ηθοποιοί: Gulcin antircioglu, Tulin Ozen, Aliye Uzunatagan Burcu Aykar irin graduated from the psychology department of Bosphorus Univercity, got her master s degree in film studies at the univercity of outhampton. she worked as an editor at the film magazine inema. she started her own company and worked as a film distributor. she was the editor in chief of Total Film Turkey from 2006 to eptember The Birth is first feature movie of Burcu Aykar irin. Η Burcu Aykar irin αποφοίτησε από το τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Βοσπόρου και έκανε το μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο του άουθαμπτον. Εργάστηκε ως μοντέρ ταινιών για το περιοδικό inema. Ξεκίνησε τη δική της εταιρεία οπού εργαζόταν ως διανομέας ταινιών. Ήταν η αρχισυντάκτης του υνολικού Κινηματογράφου της Τουρκίας από το 2006 έως το επτέμβριο του Η Γέννηση είναι η πρώτη ταινία χαρακτηριστικό της Burcu Aykar irin. 6 t h Naoussa International Film Festival 29

32 16:15 FRIDA ΠΡΚΕΗ FICTION / MΠΛ ndless Journey Henry Warnakulasuriya scape Helena li-kyyny DV Cam ri Lanka / ρι Λάνκα 2008 Producer / Παραγωγός: Hepathi Kularatne A poverty stricken mother leaves the sleeping child on the mat and goes to work as a domestic helper in an upper middle class house. While the luxuriously brought up child runs away from food rejecting it, the poor child runs with stolen food due to hunger. Both of them run the race on the same unending track. Μια χτυπημένη από τη φτώχια μητέρα αφήνει το παιδί της να κοιμάται στην ψάθα και πηγαίνει να εργαστεί ως οικιακή βοηθός σε ένα σπίτι της ανώτερης μεσαίας τάξης. Ενώ το πολυτελώς αναθρεμμένο παιδί απομακρύνεται τρέχοντας αρνούμενο να φάει, το φτωχό παιδί τρέχει με το φαγητό που αναγκάστηκε να κλέψει εξαιτίας της πείνας. Και τα δύο είναι δρομείς στην ίδια ατελείωτη πίστα. Director / κηνοθέτης: Henry Warnakualasutiya cript / ενάριο: Henry Warnakulasuriya Actors / Ηθοποιοί: Nilupuli Jayawardhena Bimsath Hekularu Gamini Costa adeepa Nilupul Henry Warnakulasuriya is a known creative writer in ri Lanka. He is an author of books in the fields of hort stories, Children stories, Novels, Translations and Film Criticism. Henry is a film critic and was the Assistant Director of the internationally awarded feature film This is my moon. He is a director of number of educational video programmes & documentaries. He was the supervision director of a short film Mid un hadows produced by a group of youths in the outhern Province of ri Lanka. ndless Journey is his first hort film. Henry Warnakulasuriya είναι γνωστός δημιουργικός συγγραφέας στη ρι Λάνκα. Είναι συγγραφέας βιβλίων στους τομείς του διηγήματος, του παιδικού βιβλίου, της νουβέλας, της μετάφρασης και της κριτικής κινηματογράφου. Henry είναι κριτικός κινηματογράφου και διετέλεσε βοηθός σκηνοθέτης της διεθνώς βραβευμένης ταινίας «This is my moon». Είναι ο σκηνοθέτης μίας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ντοκιμαντέρ. Υπήρξε ο επιβλέπων σκηνοθέτης της ταινίας μικρού μήκους «Mid un hadows» ενώ η «ndless Journey» αποτελεί την πρώτη προσωπική ταινία μικρού μήκους mm Finland / Φινλανδία 2008 Producer / Παραγωγός: Bertta Häkkinen / TAMK University of Applied ciences, The chool of Art and Media - scape tells about two young girls, who run away from the reality. - Το scape μιλάει για δύο νεαρά κορίτσια, που τρέχουν μακριά από την πραγματικότητα. - Director / ΚΗΝΕΤΗ: Helena li-kyyny creenwriter / εναριογράφος: Helena li-kyyny cinematography / κινηματογραφιστής: Ossi Käki editor / μοντάζ: Arttu almi sound / ήχος: Heidi Hokkanen - scape (Pakoon), 2008 A oldier s Notebook (otilasmuistioni), O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

33 CRNING ROOM / AΥ 1 FRIDA ΠΡΚΕΗ 18:00 18:00 drada, Goodbye? Rubén Riós DRADA GOODB? Ruben Rios [pain] BLACK OUT DAT Julia Frick [Austria] IMAGINAR FRIND PRACTICAL MANUAL Ciro Altabas [pain] ACRAMNTO Nicolas Tannchen [Argentina] MOTHR, MIN usan verett [United Kingdom] TH UMBRLLA JOC A NAHAWATI [Lebanon Greece] HD pain / σπανία 2007 Producer / Παραγωγός: Alem filmes - A small village, drada, is shocked when one of its inhabitants dies. The elderly think, the Death looks for lonely souls in an earthly world. What happends when a boy is the one who sees everything? - ι κάτοικοι σε ένα μικρό χωριό, την Εντράδα, σοκάρονται όταν ένας από τους κατοίκους, πεθαίνει. ι ηλικιωμένοι σκέφτονται, πως ο θάνατος ψάχνει τις μοναχικές ψυχές σε έναν γήινο κόσμο.. Τι συμβαίνει όταν ένα αγόρι είναι αυτό που βλέπει τα πάντα; - Direction / κηνοθεσία: Rubén Riós Original criptwriter / ενάριο: Rubén Riós Photography / Φωτογραφία: ergio Franco diting / Μοντάζ: Fernando Alfonsín Design / χεδιασμός: Nanda Cuiña Postproduction / υμπαραγωγή: Rubén Riós, Fernando Alfonsin Music / Μουσική: anti Jull, ivan Laxe ound / Ήχος: Rubén Bermudez Cast / Ηθοποιοί: Mariana Carballal, Mela Casal, lina Luaces, Alex Neira, Dani Neira, Cesar Cambeiro, Vicente Montoto, Rafa Durán, Rubén Riós. - Rubén Rodríguez (Rubén Riós) is born in Riós in a small village of Ourense. Between he studies dramatic art in Vigo. When he finishes his studies in 2004 he starts in Galicia TV, as actor. In 2007 he starts as director in his short film drada, Goodbye? He attends various training courses: Magic comedy with Pablo Muñoz, Comedy of the Art with the Vigo s local school of theater, Monologist Course with va Hache and Javier Veiga, and others O Ruben Rodriguez (Ruben Rios) γεννήθηκε στις στο Ριος, σε ένα μικρό χωριό της Ourense. Μεταξύ του σπούδασε σε δραματική σχολή στο Vigo. Όταν τελείωσε τις σπουδές του, το 2004, άρχισε να εργάζεται στην Galicia τηλεόραση, ως ηθοποιός. Το 2007 αρχίζει να σκηνοθετεί τη δική του ταινία drada, ντίο;. Παρευρίσκεται σε διάφορα εκπαιδευτικά μαθήματα: Μαγική κωμωδία με τον Pablo Muñoz, Κωμωδία της τέχνης με το τοπικό σχολείο του θεάτρου Vigo, Monologist Course με τη va Hache και τον Javier Veiga, και άλλες. 6 t h Naoussa International Film Festival 31

34 18:00 FRIDA ΠΡΚΕΗ FICTION / MΠΛ Black Out Date Julia Frick HD Austria / υστρία 2008 Producer / Παραγωγός: Julia Frick Never trust a woman who offers you yoghurt instead of coffee: Although the meaning of his name is luck, Felix has no luck finding a way to conquer Margarete s heart: Their first date turns out to be a black out date - in the truest sense of the word Ποτέ μην εμπιστευτείς μια γυναίκα που σου προσφέρει γιαούρτι αντί για καφέ: Παρόλο που το όνομά του σημαίνει τύχη, ο Felix δεν είναι καθόλου τυχερός στην προσπάθειά του να κατακτήσει την καρδιά της Margarete: Το πρώτο τους ραντεβού καταλήγει να είναι αναίσθητο ραντεβόυ - με την κυριολεκτική σημασία της λέξης Actors / Ηθοποιοί: tefan Pohl, Jacqueline Le aunier, Thomas Mraz, Gery eidl, Reinhard Nowak, Peter Fuchs, Walter Huber, Alice Frick creenplay / ενάριο: Robert trebl ound Design / χεδιασμός Ήχου: Philipp chmidt Film Music / Μουσική: Michael hninger Assistant Director / Βοηθός κηνοθέτη: Birgit Prilisauer Assistant Camera & Lighting / Βοηθός λήψης & φωτισμού: Natalie Winkel, Diego Breit Making Of Camera / Εικονολήπτης: Angela cholz Make Up & Hair / Μακιγιάζ & χτενίσματα: Alex Dimi, tefanie Lichtenberger, igrid Lessel, Cherine H. till Photographer / Φωτογράφος: Christian Modler ditor / Μοντάζ: Kathrin Gross, Graphics / Εφέ: manuel anter Born 1982 in Vienna, Austria. ( ) tudied ducational Training in Directing (University of Vienna and University of outhern California (UC), Los Angeles) and ound Design (Tone Art Institute, Vienna). tudying at Vienna University of conomics and Business Administration since 2002, production of short films since 2004, production of image videos, music clips, since 2008, Theatre, Media and Film tudies, University of Vienna. Imaginary Friend Practical Manual (abreviated) Altabás Ciro 19 HD- 35mm pain / σπανία 2008 Producer / Παραγωγός: PROMOFT Fernando is a shy 27 year old young man who receives the visit of an old classmate, Iratxe. This arouses jealousy in his imaginary friend, Captain Kiloton, a superhero that had stood by his side since he was a kid, and who feels their friendship is now in jeopardy Fernando είναι ένας 27χρονος ντροπαλός νεαρός που δέχεται επίσκεψη από μια παλιά του συμμαθήτρια, την Iratxe. υτό ξυπνά τη ζήλεια του φανταστικού φίλου του, Captain Kiloton, ενός υπερήρωα που ήταν στο πλάι του από τότε που ήταν παιδί και που νιώθει ότι τώρα η φιλία τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Director / κηνοθέτης: Ciro Altabás cript / ενάριο: Iñigo Díaz Guardamino & Ciro Altabás Fotografía / Φωτογραφία: Pedro J. Márquez Art Director / Καλλιτεχνικός διευθυντής: Rafael anz & Raquel Peris diting / Μοντάζ: Jose Manuel Jimenez ound / Ήχος: Nacho R. Arenas Music/ Μουσική: José ánchez-anz Intérpretes Cast/ Ηθοποιοί: Luis Larrodera, Christian ampedro, Ana Del Arco Production Company / Εταιρία παραγωγής: RTRO P. C. He s studied audiovisual communication at the uropean University of Madrid after graduating, he study at the London Film chool and at N.. Film Academy. πούδασε οπτικοακουστική επικοινωνία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης αφού αποφοίτησε σπούδασε στο London Film chool και στο N.. Film Academy. Γεννήθηκε το 1982 στη Βιέννη, (υστρία). πούδασε Επιμορφωτική Εκπαίδευση στη κηνοθεσία ( ) (University of Vienna and University of outhern California (UC), Los Angeles) και Ηχοληψία (Tone Art Institute, Vienna). Έκανε μαθήματα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων εώς το 2002, παραγωγής ταινιών μικρόυ μήκους εώς το 2004, παραγωγής βίντεο εικόνας καιμουσικών βίντεο εώς το 2008, εάτρου, πολυμέσων και ταινιών στο University of Vienna O Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας

35 CRNING ROOM / AΥ 1 FRIDA ΠΡΚΕΗ 18:00 acramento Tannchen Nicolás Mother, Mine usan verett HDV Argentina / ργεντινή 2008 Παραγωγός: La Mirona Distribuidora A couple decides to spend a weekend in Colonia del acramento, Uruguay. They enjoy their stay stolling through the streets and making the tour. verything is going fine, until a problem unresolved confront and separates them. missing from each other, they discover a hidden secret that only a few inhabitants know Ένα ζευγάρι αποφασίζει να περάσει ένα αββατοκύριακο στο Colonia del acramento, υρουγουάη. πολαμβάνουν τη διαμονή τους περπατώντας στους δρόμους και κάνοντας περιήγηση. Όλα πηγαίνουν καλά, μέχρι τη στιγμή που προκύπτει ένα πρόβλημα που τους χωρίζει. Καθώς ο ένας λείπει στον άλλο, ανακαλύπτουν ένα κρυφό μυστικό που μόνο λίγοι κάτοικοι γνωρίζουν. Actors / Ηθοποιοί: Gabriela Rodriguez, Jorge Gentile, MartinCañas, Alberto Laguna, lsa Andújar creenwriter / εναριογράφος: Tannchen Nicolás Head of production / Προϊστάμενος παραγωγής: Daniel Guzman Director of Photography / Διευθυντής Φωτογραφίας: miliano Penelas Camera / Κάμερα: miliano Penelas ditor / Επιμέλεια: Pastor Mark Post Digital/ Ψηφιακή επεξεργασία: Gustavo Bezek ound / Ήχος: Gino Gelsi Assistant director / Βοηθός σκηνοθέτη: Gerardo Goldberg - Pablo G. Perez Music / Μουσική: Gonzalo Merna Nicolas Leon Tannchen was born on eptember 8 th 1974 in Buenos Aires Argentina. He was raised in Buenos Aires and in 1993 was graduated from O.R.T. Technical Media Communication chool, where he made his first short films. During 1997 he worked as script co writer of a fiction television program called «Chiquititas». Γεννήθηκε στις 8 επτεμβρίου το 1974 στο Μπουένος Άιρες της ργεντινής. Το 1993 αποφοίτησε από το O.R.T. Technical Media Communication chool, όπου έφτιαξε τις πρώτες του ταινίες μικρού μήκους. Το 1997 δούλεψε ως σεναριογράφος σε μία τηλεοπτική σειρά την «Chiquititas» hot on super 16. creens Beta P (PAL) United Kingdom/ Ηνωμένο Βασίλειο 2008 Producer / Παραγωγός: Rob peranza - Hello Mum. My name s Alison. I was born on the sixth of June, twenty eight years ago. But you know that already, don t you? Grieving the death of her adoptive mother, Alison tries to track down her natural mother to find a replacement mum. he sends out a videotape as an introduction. But are her intentions what they seem? - Γεια σου μαμά. Το όνομά μου είναι Άλισον. Γεννήθηκα στις 6 ουνίου 20 χρόνια πριν. λλά αυτό το γνωρίζεις ήδη, έτσι δεν είναι;. ρηνώντας το θάνατο της θετής της μητέρας η Άλισον προσπαθεί να ανακαλύψει τη φυσική της μητέρα προκειμένου να βρει μια νέα μαμά. τέλνει, λοιπόν, μια βιντεοταινία για αρχή. Είναι, όμως, πραγματικά οι προθέσεις της όπως φαίνονται; - Writer-Director / κηνοθέτης-υγγραφέας: usan verett Cinematographer / Κινηματογραφιστής: Luke Palmer ditor / Μονταζ: Anton hort Music / Μουσική: Heather Fenoughty Cast / Ηθοποιοί: Kelly Harrison, Barbara Marten, David Fleeshman usan verett was an illustrator before turning to film. In 1993 she won the Carl Foreman creenwriting Award, in association with BAFTA, and spent 18 months at California tate University, Long Beach, writing scripts and directing her first short. An award winning short story writer and novelist, usan s screen writing credits include a 2 hour TV thriller for the A Mind to Kill series. he has directed four short films, including the recent Mother, Mine. Η usan verett ήταν εικονογράφος πρωτού στραφεί στο φιλμ. Το 1993 κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου Carl Foreman, σε συνεργασία με τη BAFTA(British Academy of Film and Television Arts) και πέρασε 18 μήνες στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Λονγκ Μπιτς, γράφοντας σενάρια και σκηνοθετώντας το πρώτο της μικρού μήκους φιλμ. Η Βραβευμένη μυθιστοριογράφος και συγγραφέας μικρού μήκους σεναρίου, προσμετρά ως σκηνογράφος στο ενεργητικό της και ένα θρίλερ διάρκειας δυο ωρών για την τηλεοποτική σειρά A mind to Kill. Έχει σκηνοθετήσει τέσσερα μικρού μήκους φιλμ, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου Mother, Mine. 6 t h Naoussa International Film Festival 33

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer...

Πρόλογος. Preface. Λίγα λόγια για τη συνθέτη... About the composer... Πρόλογος Kατά τη διάρκεια της παιδικής μου ηλικίας τα βράδια κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και με ένα μικρό ραδιοφωνάκι στο αυτί άκουγα Γ Πρόγραμμα. Όταν η εκφωνήτρια ανήγγειλε τα έργα που θα παρουσιάζονταν

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Full name: Periklis Stellas Date of birth: 03 April 1961 Place of birth: Athens, Greece Marital Status: Married Address: 41, Dragatsaniou Street, Thermi, GR-57001, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης πλατφόρμας DESIGNLOBBY To DESIGNLOBBY είναι μια πλατφόρμα αντιπροσώπευσης δημιουργών απο διάφορες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

www.cineartfestival.eu

www.cineartfestival.eu ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο 29 Δεκεμβρίου Ωρα: 8.30 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ / SUPPORTERS ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ COMMUNICATION SPONSORS Designed by Elina Mazioti ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ORGANIZERS ΩΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

92 E M RAM G PRO Α Μ Μ ΓΡΑ ΡΟ Π

92 E M RAM G PRO Α Μ Μ ΓΡΑ ΡΟ Π 92 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRAMME 94 9 / 1 1 Δ ε υ τ έ ρ α Μ ο n d ay 1 9 : 0 0-2 0 : 3 0 Ποδηλατογράφος αφετηρία Podilatographer terminal 1 0 / 1 1 τ ρ ι τ η τ u e s d ay 1 2 : 0 0 Αλέξης Πορφυριάδης 6 d a e x i

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΑΣΟΣ ΝΙΚΑΚΗΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ : ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΑΗ CURATOR : MARIANNA SPAI «Θα ήθελα η τέχνη μου να λειτουργεί ως πηγή εσωτερικής ικανοποίησης. Μια προσέγγιση απλούστερη, ρομαντική, πιο ανθρώπινη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

August. Greek musical celebrations during August 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΕΤΡ.ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΚΑΜΠΟ ( Στη πλατεια του χωριου )

August. Greek musical celebrations during August 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΕΤΡ.ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΚΑΜΠΟ ( Στη πλατεια του χωριου ) August Greek musical celebrations during August 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΕΤΡ.ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΛΙΚΑΜΠΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Γ.ΓΑΛΑΝΗΣ-Π.ΚΡΑΣΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑ ΠΕΜΟΝΙΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΕΡ.ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ ΣΤΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η.ΒΛΑΜΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

Story Log Line. Σύνοψη. A Man s Rave Press Kit 3

Story Log Line. Σύνοψη. A Man s Rave Press Kit 3 Story Log Line Το "A Man s Rave" είναι η ιδιόμορφη ιστορία ενός κρεοπώλη, λάτρης της χορευτικής ηλεκτρονικής μουσικής, ο οποίος σχεδόν καθημερινά μετατρέπει το κατάστημα του σε night club... Σύνοψη Οι

Διαβάστε περισσότερα

το δικαίωμα να έχει κανείς φωνές the right to voices

το δικαίωμα να έχει κανείς φωνές the right to voices το δικαίωμα να έχει κανείς φωνές the right to voices Παραγωγή / Production: Ταξίδι στη Χώρα των Λοκρών Μια ταινία ντοκιμαντέρ της Ίριδας Ζαχμανίδη Ο Γιάννης, ο Χρήστος, ο Λουκάς, τρείς διαφορετικοί χαρακτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF

EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO EUROPEAN THE BIGGEST SPORTING EVENT OF THE YEAR FOR THE GREEK TAEKWON-DO ITF Α.Σ. ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ: ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET CYPRUS - Κύπρος INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Troodos 3 Troodos 5 2 I. Regional Partnerships Official Partners of the

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage 1 Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage Η Κατερίνα Δημητριάδου είναι μια ζωγράφος με αφοπλιστική ποιότητα στα έργα της, υπέροχη τεχνική και ιδιαίτερο συναίσθημα.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος του προτεινόμενου έργου. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα στο οποίο υποβάλλεται

Τίτλος του προτεινόμενου έργου. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα στο οποίο υποβάλλεται ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου ( Να συμπληρωθεί με βάση τον Κανονισμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για ενίσχυση Κινηματογραφικών ταινιών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course

Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο. Λίγα λόγια για το 1st και το 2nd ECOSEP - EFOST - ISMuLT Sports & Exercise Medicine Summer Course Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ν Ο Το πρώτο στην Ελλάδα θερινό αθλητιατρικό σεμινάριο με διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις διοργανώνεται για 3 η συνεχιζόμενη χρονιά στο Μαραθώνα. Το 3 rd Sports & Exercise Summer

Διαβάστε περισσότερα

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis

The first board game for the environment and the planet. Stavros Milionis The first board game for the environment and the planet page 1 ΚΕΑΝ Stavros Milionis 4 th InnoForum 2012, Athens, Greece Education and Vocational Training page 2 ΚΕΑΝ To know us better. Our branches Athens

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network Impact Hub Athens The first locally global collaboration network Impact HUB Athens Tο Impact HUB Athens είναι το πρώτο διεθνές δίκτυο χώρων, προγραμμάτων και ανθρώπων που αναπτύσσουν υπεύθυνες και βιώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης.

1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. 1. Χάρτης, ο οποίος δείχνει πότε δημιουργήθηκαν και λειτούργησαν τα σχολεία της πόλης της Ξάνθης. Το 17 ο Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης δημιουργήθηκε και λειτούργησε στην περιοχή της Καλλιθέας το 2000 και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία PROJECT 04: Cult Mix Athens [Meet the people, Mix the cultures] [Αλιμπέρτη Μαρία Δημάκη Μαριάντζελα Κώνστας Ευάγγελος Νταλαμπίρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Βασιλείου Αποστολέρη Ελληνικά. Curriculum Vitae of Vasileios Apostoleris English

Βιογραφικό σημείωμα του Βασιλείου Αποστολέρη Ελληνικά. Curriculum Vitae of Vasileios Apostoleris English Βιογραφικό σημείωμα του Βασιλείου Αποστολέρη Ελληνικά Curriculum Vitae of Vasileios Apostoleris English Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Αποστολέρης Οικογενειακή κατάσταση :

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs)

Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Οργανισμοί Διαχείρισης Προορισμού (DMOs) Τάσεις, Προκλήσεις & Επιτυχημένες Πρακτικές Μανόλης Ψαρρός Strategic Research, Planning & Implementation Support Digital Marketing Strategies Digital Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

CENTRAL MACEDONIA: A ROADMAP FOR DEVELOPMENT Conference for regional development / 30th September - 1st October 201

CENTRAL MACEDONIA: A ROADMAP FOR DEVELOPMENT Conference for regional development / 30th September - 1st October 201 KΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ: Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιηµερίδα για την περιφερειακή ανάπτυξη / 30 Σεπτεµβρίου - 1 Οκτωβρίου 2011 CENTRAL MACEDONIA: A ROADMAP FOR DEVELOPMENT Conference for regional development

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το σινεμά αλλάζει. Είναι πάντα νέο. Είναι σε κίνηση. Σε όλο τον κόσμο. Σε κίνηση είναι και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το σινεμά αλλάζει. Είναι πάντα νέο. Είναι σε κίνηση. Σε όλο τον κόσμο. Σε κίνηση είναι και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας. Νάουσα, 17 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: 11 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας: NEVER PAUSE Το σινεμά αλλάζει. Είναι πάντα νέο. Είναι σε κίνηση. Σε όλο τον κόσμο. Σε κίνηση είναι και το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479)

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Γίντσης Αλέξανρος (3479) «Mουσικοί κύκλοι» ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Γ -Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ MAKEY-MAKEY ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ SCRATCH ΜΑΘΗΜΑ: ΥΕ 335 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Βραβείο Ποίησης Castello di Duino 12η έκδοση 2015

Διεθνές Βραβείο Ποίησης Castello di Duino 12η έκδοση 2015 Διεθνές Βραβείο Ποίησης Castello di Duino 12η έκδοση 2015 Προθεσμία: 10 Νοεμβρίου 2015 Ειδική προθεσμία για τα σχολεία: 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Διαβάστε περισσότερα

SPP TRAINING SESSIONS GREECE

SPP TRAINING SESSIONS GREECE SPP TRAINING SESSIONS GREECE 7 training sessions took place in Greece over a period of 3 days in October and November in 2012. They were held at PEDA in Athens and the participants that attended all sessions

Διαβάστε περισσότερα

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US

CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST GROUND FLOOR FIRST FLOOR. 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US ACROPOLIS Top-Hill CONTENT LOCATION & POINTS OF INTEREST ABOUT THE PROJECT - Specifications GROUND FLOOR FIRST FLOOR 2nd, 3rd & 4th FLOOR TERRACE ABOUT US 2 4 8 10 12 14 16 ACROPOLIS Top-Hill 1 Lykavitos

Διαβάστε περισσότερα

σε αριθμούς Έναρξη 2007 30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες >150.000.

σε αριθμούς Έναρξη 2007 30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες >150.000. σε αριθμούς Έναρξη 2007 30 εξειδικευμένες υπηρεσίες 34.000 εγγεγραμμένοι πελάτες/χρήστες σε περισσότερες από 40 χώρες >150.000.000 SMS 24/7/365 δραστηριότητα 7 χρόνια B2B δραστηριότητα Mobile Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL FILM EDUCATION

DIGITAL FILM EDUCATION DIGITAL FILM EDUCATION 13:00-15:00 Ψηφιακό Μοντάζ: Final Cut Pro Βασικές Αρχές Σεναρίου 3D Animation: Introduction 15:00-16:00 Q&A - Info - Tour 16:00-18:00 Cinematography: Φως, Σκιά και Κίνηση Celtx:

Διαβάστε περισσότερα