ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ Πέτρος Μεσσής, Γεώργιος Μπλάνας ΤΕΙ Λάρισας Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει και αναλύει την ακρίβεια πρόβλεψης της μηνιαίας μεταβλητότητας μετοχών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ και στο ΧΠΑ. Η μηνιαία μεταβλητότητα των μετοχών υπολογίστηκε σαν την τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων μέσα στον μήνα αναφοράς. Η περίοδος που εξετάζεται είναι από τον Φεβρουάριο του 2000 μέχρι τον Ιούλιο του Χρησιμοποιήθηκαν εννέα διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης καθώς και συμμετρικά και ασσύμετρα κριτήρια ταξινόμισης, έτσι ώστε να δοθεί διαφορετική βαρύτητα στην κατεύθυνση πρός την οποία προβλέπουν τα μοντέλα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το απλό μοντέλο παλινδρόμισης υπερτερεί σε αρκετές περιπτώσεις από τα υπόλοιπα, ενώ η ταξινόμιση των μοντέλων με βάση την ακρίβεια πρόβλεψης είναι ευαίσθητη στο κριτήριο που κάθε φορά χρησιμοποιείται Keywords: Μηνιαία Μετασβλητότητα μετοχών, προβλέψεις, εκτίμηση προβλέψεων 1.Εισαγωγή Η προβλεψη της μεταβλητότητας των μετοχών έχει γίνει αντικείμενο εκτενών συζητήσεων και ερευνών τα τελευταία χρόνια. Η μεταβλητότητα, η οποία συνήθως μετριέται με την τυπική απόκλιση των τιμών των μετοχών, είναι υψίστης σημασίας για τις χρηματοοικονομικές αγορές, καθώς αντιπροσωπεύει το ρίσκο κάποιας μετοχής ή χαρτοφυλακίου. Οι αναλυτές, οι επενδυτές και οι διαχειριστές κεφαλαίων χρησιμοποιούν την μεταβλητότητα για την επιλογή χαρτοφυλακίων και αποτίμησης παραγώγων. Τυπικά, τα μοντέλα μεταβλητότητας χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν την απόλυτη έκταση των αποδόσεων (Engle & Patton, 2001). Οι δύο κύριες πηγές πρόβλεψης της μεταβλητότητας των μετοχών είναι οι χρονολογικές σειρές (tie series) και η υποδηλούμενη μεταβλητότητα (iplied volatility). Μολονότι θεωρητικά η υποδηλούμενη μεταβλητότητα πρέπει να αντανακλά όλη την διαθέσιμη πληροφορία, τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα για το εάν πράγματι συμβαίνει αυτό (Ederington, 2005). Το παρόν άρθρο εξετάζει την προβλεπτική ικανότητα μερικών από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα πρόβλεψης χρονολογικών σειρών. Η διεθνής βιβλιογραφία για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας των μετοχών είναι μεγάλη. Για παράδειγμα οι Poon και Granger (2003) αναφέρουν διαφορετικές μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα της αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH odels). Το μοντέλο GARCH βρέθηκε να είναι καλύτερο από το ΕWMA (Exponentially Weighted Moving Average) και από το ARCH, για την αγορά

2 της Αγγλίας (Akgiray, 1989). Παρόμοια αποτελέσματα για την ανωτερότητα του GARCH βρέθηκαν και από τους West και Cho (1995), χρησιμοποιώντας την συναλλαγματική ισοτιμία του δολλαρίου. Οι Brailsford και Faff (1996) χρησιμοποίησαν διαφορετικά μοντέλα για να ερευνήσουν την προβλεπτική τους ικανότητα για μετοχές που διαπραγματευόταν στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας, ενώ τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν για την κατάταξη της προβλεπτικής τους ικανότητας περιείχαν και συμμετρικές και ασσύμετρες συναρτήσεις, με σκοπό να δοθεί διαφορετική βαρύτητα σε προβλέψεις πάνω και κάτω από την πραγματική μεταβλητότητα. Το μοντέλο ARCH βρέθηκε πως είναι το καλύτερο. Αντίθετα ο Tse (1991) για την αγορά της Ιαπωνίας και οι Tse και Tung (1993) για την αγορά της Σικαμπούρης, βρήκαν αντίθετα αποτελέσματα αναφορικά με το μοντέλο GARCH (1,1). Οι μελέτες τους δείχνουν ότι ο EWMA έχει καλύτερη προβλεπτική ικανότητα, ενώ οι Dison και Marsh (1990) συμπεραίνουν ότι τα απλά μοντέλα όπως οι κινητοί και οι εκθετικοί μέσοι όροι δίνουν πιο ακριβείς προβλέψεις. Για την αγορά του ΧΑΑ οι Assiakopoulos και Vafopoulos (2000) διεξήγαγαν μια εκτεταμένη έρευνα για τα διαθέσιμα μοντέλα πρόβλεψης της μεταβλητότητας, ενώ οι Maris et al. (2004), εφάρμοσαν επτά διαφορετικές προσεγγίσεις για δείκτες του ΧΑΑ χρησιμοποιώντας συμμετρικά μέτρα σύγκρισης. Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί μετοχές του χρηματιστηρίου Αθηνών αντί για δείκτες, ενώ ενσωματώνει και ασσύμετρες συναρτήσεις για να συγκρίνει τα μοντέλα ακολουθώντας τους Balaban et al. (2002). Η εργασία προχωράει ως εξής: στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η εμπειρική μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει τα δεδομένα και τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα πρόβλεψης, ακολουθεί η ενότητα με τα εμπειρικά αποτελέσματα η οποία περιλαμβάνει και την περιγραφή των μέτρων αξιολόγησης και κλείνει με τα συμπεράσματα. 2. Εμπειρική Μεθοδολογία 2.1 Δεδομένα και Περιγραφή Δείγματος H παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί μηνιαίες παρατηρήσεις από μετοχές οι οποίες διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ και στο ΧΠΑ. Η ανάλυση των μετοχών καλύπτει την περίοδο από 2/2000 μέχρι 7/2007. Οι μηνιαίες αποδόσεις των μετοχών υπολογίστηκαν με τον τύπο της συνεχής αύξησης των αποδόσεων ως εξής(balaban et al., 2002): R t = t ln( Pt / P 1) όπου Rt είναι η απόδοση της μετοχής στον χρόνο t. H πραγματική μεταβλητότητα των μετοχών υπολογίστηκε με την τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων μέσα στον μήνα αναφοράς με τον ακόλουθο τύπο: σ = n t = 1 ( R d, t n 1 µ ) 2 µ = (1/ n) R d, t t = 1 n όπου σ και μ είναι η πραγματική μεταβλητότητα και η μέση μηνιαία απόδοση αντίστοιχα. Ο αριθμός των ημερήσιων συναλλαγών μέσα στον μήνα δίνεται από n, ενώ οι συνολικές παρατηρήσεις ανέρχονται σε 90 από τις οποίες οι 45 πρώτες παρατηρήσεις (από 2/2000 μέχρι 11/2003)

3 χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των μοντέλων που περιγράφονται παρακάτω και οι τελευταίες 45 για προβλεπτικούς σκοπούς.

4 Πίνακας 1: Περιγραφικά Στατιστικά Μηνιαίων αποδόσεων ολόκληρης της περιόδου(2/2000-7/2007) FULL PERIOD-Returns ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean -1.09% -1.23% 0.50% -1.21% 0.24% -0.45% -0.45% 0.07% 0.74% -0.03% Maxiu 28% 29% 19% 27% 39% 26% 45% 28% 29% 53% Miniu -43% -53% -26% -111% -36% -35% -47% -30% -33% -36% Std. Dev. 11% 14% 8% 16% 11% 10% 17% 13% 10% 14% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 2: Περιγραφικά Στατιστικά Πραγματικής Μεταβλητότητας ολόκληρης της περιόδου(2/2000-7/2007) FULL PERIOD-Realized St. Deviation ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean 9.27% 10.99% 7.99% 10.48% 8.84% 7.49% 11.89% 11.55% 7.61% 11.55% Maxiu 41% 27% 25% 61% 36% 32% 42% 27% 16% 97% Miniu 4% 6% 3% 3% 4% 3% 5% 4% 3% 3% Std. Dev. 6% 4% 3% 7% 5% 4% 6% 4% 3% 10% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 3: Περιγραφικά Στατιστικά Μηνιαίων αποδόσεων περιόδου εκτίμησης (2/ /2003) ESTIMATION PERIOD- Returns ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean -2.74% -3.62% -0.52% -4.17% -1.83% -2.19% -2.40% -2.86% -1.52% -3.97% Maxiu 28% 29% 19% 21% 39% 26% 45% 25% 20% 21% Miniu -29% -53% -26% -111% -36% -21% -38% -30% -33% -36% Std. Dev. 12% 16% 9% 19% 14% 10% 19% 15% 11% 14% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 4: Περιγραφικά Στατιστικά Πραγματικής Μεταβλητότητας περιόδου εκτίμησης(2/ /2003)

5 ESTIMATION PERIOD- Realized S. Deviat. ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean 9.9% 12.8% 8.8% 11.7% 9.7% 7.9% 13.4% 13.1% 8.4% 12.8% Maxiu 41% 27% 25% 61% 36% 32% 27% 27% 15% 97% Miniu 5% 7% 3% 4% 4% 3% 5% 4% 4% 4% Std. Dev. 6% 5% 4% 9% 5% 4% 5% 5% 3% 13% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 5: Περιγραφικά Στατιστικά Μηνιαίων αποδόσεων περιόδου πρόβλεψης(11/2003-7/2007) FORECAST PERIOD- Returns ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean 0.6% 1.2% 1.5% 1.8% 2.3% 1.3% 1.5% 3.0% 3.0% 3.9% Maxiu 13% 16% 13% 27% 15% 14% 25% 28% 29% 53% Miniu -43% -33% -12% -17% -28% -35% -47% -23% -20% -25% Std. Dev. 9% 10% 6% 11% 8% 9% 14% 11% 8% 14% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 6: Περιγραφικά Στατιστικά Πραγματικής Μεταβλητότητας περιόδου πρόβλεψης(10/2003-7/2007) FORECAST PERIOD- Realized S.Deviation ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean 8.6% 9.2% 7.2% 9.3% 8.0% 7.1% 10.3% 10.0% 6.8% 10.3% Maxiu 35% 19% 11% 20% 27% 23% 42% 20% 16% 31% Miniu 4% 6% 4% 3% 4% 3% 5% 4% 3% 3% Std. Dev. 5% 3% 2% 3% 4% 3% 6% 4% 3% 5% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations

6 Από τους πίνακες φαίνεται ότι για ολόκληρη την περίοδο η μέση μηνιαία απόδοση είναι αρνητική, παρόλα αυτά η μέση μηνιαία απόδοση των μετοχών στην περίοδο πρόβλεψης είναι θετική σε αντίθεση με την περίοδο εκτίμησης η οποία είναι αρνητική. Όσον αφορά την πραγματική μεταβλητότητα, γίνεται φανερό ότι όλες οι μετοχές παρουσιάζουν χαμηλότερη πραγματική μεταβλητότητα στην περίοδο πρόβλεψης από ότι στην περίοδο εκτίμησης με αποτέλεσμα η τυπική απόκλιση να μειώνεται από την πρώτη στην δεύτερη περίοδο. 2.2 Μέθοδοι Πρόβλεψης Τα μοντέλα τα οποία αναλύονται παρακάτω χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας και είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους αναφορικά με την ακρίβεια της πρόβλεψης. Α)Μοντέλο GARCH(1,1) To μηνιαίο GARCH(1,1) μοντέλο(bollerslev, 1986) περιλαμβάνει την από κοινού εκτίμηση του υπό συνθήκη μέσου και της υπό συνθήκης διακύμανσης. Χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο από την οικογένεια ARCH γιατί έχει βρεθεί ότι είναι το πιο κατάλληλο για τα δεδεμένα των αποδόσεων των μετοχών (Brailsford & Faff,1996;Hull,2006). Το συγκεκριμένο μοντέλο υπολογίζεται ως εξής: rt = γ + ε (1) t όπου ε N(0, h ) και t ~ t h t 2 = ω + β thτ 1 + α 1ε t 1 Για να υπολογιστεί η μηνιαία μεταβλητότητα των μετοχών, εκτιμώνται ν ημέρες μπροστά ώστε το άθροισμά τους να υπολογίσει την μεταβλητότητα του επόμενου μήνα (Τ=46). Στην συνέχεια αφαιρούνται οι παλιές παρατηρήσεις και προσθέτονται οι επόμενες παρατηρήσεις για τον μήνα που έγινε η πρόβλεψη και εκτιμούμε πάλι το μοντέλο ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται εως ότου αποκτηθούν 45 μηνιαίες προβλέψεις (Τ=46,47,...,90). Β) Μοντέλο παλινδρόμησης (REG) Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων με εξαρτημένη μεταβλητή τις πραγματικές μηνιαίες μεταβλητότητες και ανεξάρτητη την ίδια μεταβλητή με μια υστέρηση. Ο τύπος υπολογισμού είναι: t = γ 0 + γ 1 σ t 1 σ Τ=46,47,...,90 (2) Το μοντέλο εκτιμάται αρχικά για τις πρώτες 45 παρατηρήσεις και οι εκτιμημένοι συντελεστες γ 0 και γ 1 χρησιμοποιούνται στην συνέχεια για την πρόβλεψη της τιμής της επόμενης περιόδου (Τ=46). Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με διαδοχικές παλινδρομήσεις. Το μοντέλο αυτό είναι ουσιαστικά ένα αυτοπαλίνδρομο μοντέλο 1 ης τάξης με μέσο(ar1 with drift). Γ)Μοντέλο κινητού μέσου (Moving Average Model) Το μοντέλο αυτό λέει ότι η καλύτερη πρόβλεψη της τρέχουσας περιόδου είναι ο μέσος της πραγματικής μεταβλητότητας α περιόδων νωρίτερα. Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει την ίδια βαρύτητα σε όλες τις προηγούμενες παρατηρήσεις. Ο τύπος υπολογισμού δίνεται είναι:

7 1 σ f, ( MA( a)) = σ a, j (3) a 1 j = a όπου =46,47,..,90 και α=2,3,6,9,12. Η επιλογή της περιόδου εκτίμησης του κινητού μέσου όρου έγινε αυθαίρετα. Όσο μικρότερο είναι το α τόσο βραχυπρόθεσμη(α=2) είναι η περίοδος εκτίμησης και αντίστροφα. Δ)Μοντέλο εκθετικού κινητού μέσου (EWMA-Εxponentially Weighted Moving Average) Το μοντέλο αυτό εισάγει μια παράμετρο λάμδα (λ) η οποία καλείται εξομαλυντής. Η παράμετρος αυτή είναι μεταξύ του 0 και του 1 και δίνει μικρότερη βαρύτητα σε κάθε παρατήρηση όσο πηγαίνουμε σε παλαιότερες παρατηρήσεις, σε αντίθεση με τον κινητό μέσο που δίνει την ίδια βαρύτητα σε όλες τις παρατηρήσεις. Στο παρόν άρθρο χρησιμοποιήθηκαν δύο τιμές παραμέτρων λάμδα. Η πρώτη είναι 0.94, την οποία χρησιμοποιεί η εταιρία J.P. Morgan στο RiskMetrics TM και η δεύτερη τιμή είναι η οποία είναι η χαμηλότερη τιμή εξομαλυντή που επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας (Jorion,2002). Ο τύπος υπολογισμού είναι ο ακόλουθος: σ (4) n ( ewa) = λ σ n 1 + (1 λ ) un 1 όπου λ είναι ο εξομαλυντής, σ 2 η μεταβλητότητα της προηγούμενης n 1 περιόδου και u 2 είναι η απόδοση της μετοχής στον χρόνο n-1. n 1 3. Εμπειρικά αποτελέσματα 3.1 Περιγραφή συμμετρικών στατιστικών σφαλμάτων Ακολουθώντας τους Brailsford και Faff(1996) και Balaban et al.(2002) για να συγκρίνουμε την προβλεπτική ικανότητα των μοντέλων χρησιμοποιούμε το Μέσο Απόλυτο Σφάλμα(Mean Absolute Error-MAE), την τετραγωνική ρίζα του μέσου σφάλματος τετραγώνου (Root Mean Squared Error-RMSE) και το ποσοστιαίο απόλυτο σφάλμα(mean Absolute Percentage Error-MAPE). Οι τύποι των συγκεκριμένων μέτρων δίνονται ως εξής: MAE = = 46 σ σ (5) f, r, 1 RMSE = = 46 1/ 2 2 ( σ f, σ r, ) (6) MAPE = σ f, σ σ = 46 r, r, (7) στις παραπάνω εξισώσεις f (forecast) και r (realized) είναι οι τιμές πρόβλεψης και οι πραγματικές τιμές της μεταβλητότητας των μετοχών

8 αντίστοιχα. Για να γίνουν πιο κατανοητές οι προβλέψεις χρησιμοποιείται μια σχετική τιμή ως δείκτης αναφοράς 3.2 Αποτελέσματα Πρόβλεψης Οι πίνακες 7,8, και 9 δίνουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα στατιστικά σφάλματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Το σχετικό σφάλμα πρόβλεψης είναι ο λόγος του πραγματικού σφάλματος από ένα μοντέλο, διαιρεμένο με το πραγματικό σφάλμα του μοντέλου με την χειρότερη πρόβλεψη. Σύμφωνα με το πρώτο σφάλμα πρόβλεψης αυτό του MAE, το μοντέλο παλινδρόμισης και του κινητού μέσου 12 μηνών δίνουν τα πιο ακριβή αποτελέσματα, αφού το καθένα κατατάχθηκε πρώτο στις 4 από τις 10 μετοχές. Η διαφορά πρόβλεψης με το μοντέλο αναφοράς είναι κατά μέσο όρο 30% περίπου ενώ το μοντέλο GARCH(1,1) κατατάχθηκε ένατο στις 5 από τις 10 περιπτώσεις και μόλις μια φορά κατατάχθηκε πρώτο. Από το επόμενο μέτρο σφάλματος πρόβλεψης, το RMSE,το μοντέλο παλινδρόμισης έρχεται πρώτο στις 6 από τις 10 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 4 περιπτώσεις αφορούν τις πέντε πρώτες μετοχές με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Το μοντέλο του κινητού μέσου 12 μηνών είναι πρώτο σε μόλις 2 περιπτώσεις ενώ το μοντέλο GARCH(1,1) έχει σχεδόν παρόμοια κατάταξη όπως προηγουμένως. Το τελευταίο μοντέλο, το MAPE, δείχνει ότι ο ΜΑ(12) δίνει το χαμηλότερο σφάλμα πρόβλεψης 22,1% ενώ το μοντέλο παλινδρόμισης δίνει 4 από τις 10 περιπτώσεις καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με τα υπόλοιπα μοντέλα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση αυτή το ΕWMA(0.94) δίνει καλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε 3 περιπτώσεις. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι το μοντέλο παλινδρόμισης δείχνει να υπερέχει ελαφρά των υπολοίπων μοντέλων πρόβλεψης, ενώ τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο καλά για το EWMA σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των Tse(1991) και Tse και Tung(1992) που δείχνουν την υπεροχή αυτού του μοντέλου. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα και με την μελέτη των Brailsford και Faff(1996). 3.3 Ασσύμετρα σφάλματα πρόβλεψης Τα προηγούμενα μέτρα ακρίβειας των προβλέψεων δίνουν το ίδιο βάρος σε παρατηρήσεις κάτω και πάνω από την παρατηρούμενη πραγματική τιμή. Παρόλα αυτά υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι δίνουν διαφορετική βαρύτητα σε τιμές πάνω ή κάτω από την πραγματική τιμή, όπως για παράδειγμα αυτοί που ενδιαφέρονται για αγορά και πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Brailsford και Faff, 1996). Η πρός τα κάτω πρόβλεψη είναι ανεπιθύμητη για έναν πωλητή συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, ενώ η προς τα πάνω πρόβλεψη είναι ανεπιθύμητη για έναν αγοραστή τέτοιυ συμβολαίου. Τα συγκεκριμένα μέτρα πρόβλεψης δίνονται ως εξής (Pagan και Schwert,1990; Brailsford και Faff, 1996): O U 1 MME( U ) = σ f, σ r, + σ f, σ r, (8) 45 T = 1 T = 1 O U 1 MME( O) = σ f, σ r, + σ f, σ r, (9) 45 T = 1 T = 1

9 Πίνακας 7: MAE για πρόβλεψη της μηνιαίας μεταβλητότητας MAE ETHNIKI EUROBANK ALPHA COCA PEIREOS MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 4.060% % % % % REG 2.684% % % % % MA(2) 3.087% % % % % MA(3) 3.017% % % % % MA(6) 3.094% % % % % MA(9) 2.755% % % % % MA(12) 2.675% % % % % EWMA(0.994) 2.945% % % % % EWMA(0.94) 2.869% % % % % ELTEX SIDENOR METKA GEK ATTICA MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 4.760% % % % % REG 2.875% % % % % MA(2) 3.145% % % % % MA(3) 2.952% % % % % MA(6) 3.064% % % % % MA(9) 2.863% % % % % MA(12) 2.787% % % % % EWMA(0.994) 3.388% % % % % EWMA(0.94) 3.277% % % % %

10 Πίνακας 8:RMSE για πρόβλεψη της μηνιαίας μεταβλητότητας RMSE ETHNIKI EUROBANK ALPHA COCA PEIREOS MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 5.165% % % % % REG 4.009% % % % % MA(2) 4.801% % % % % MA(3) 4.580% % % % % MA(6) 4.605% % % % % MA(9) 4.392% % % % % MA(12) 4.274% % % % % EWMA(0.994) 4.850% % % % % EWMA(0.94) 4.774% % % % % ELTEX SIDENOR METKA GEK ATTICA MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 6.500% % % % % REG 3.520% % % % % MA(2) 3.949% % % % % MA(3) 3.560% % % % % MA(6) 3.575% % % % % MA(9) 3.490% % % % % MA(12) 3.420% % % % % EWMA(0.994) 4.503% % % % % EWMA(0.94) 4.414% % % % %

11 Πίνακας 9:MAPE για πρόβλεψη της μηνιαίας μεταβλητότητας ETHNIKI EUROBANK ALPHA COCA PEIREOS MAPE ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 56.3% % % % % REG 33.5% % % % % MA(2) 35.9% % % % % MA(3) 35.8% % % % % MA(6) 37.9% % % % % MA(9) 33.6% % % % % MA(12) 32.6% % % % % EWMA(0.994) 34.0% % % % % EWMA(0.94) 32.2% % % % % ELTEX SIDENOR METKA GEK ATTICA MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 59.40% % % % % REG 34.59% % % % % MA(2) 34.77% % % % % MA(3) 33.72% % % % % MA(6) 35.99% % % % % MA(9) 33.98% % % % % MA(12) 33.26% % % % % EWMA(0.994) 35.97% % % % % EWMA(0.94) 34.00% % % % %

12 όπου Ο είναι ο αριθμός των πρός τα πάνω προβλέψεων(overprediction) και U ο αριθμός των πρός τα κάτω προβλέψεων (Underprediction). Τα συγκεκριμένα μέτρα MME(U) και MME(O) δίνουν μεγαλύτερη ποινή στις πρός τα πάνω και προς τα κάτω προβλέψεις αντίστοιχα. Από τον πίνακα 10, όπου αναφέρονται τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων στατιστικών σφαλμάτων, γίνεται φανερό ότι η στατιστική ΜΜΕ(U) δείχνει ότι το μοντέλο παλινδρόμισης εξακολουθεί να είναι πρώτο σε ακρίβεια πρόβλεψης στις 4 από τις 10 περιπτώσεις, ενώ ακολουθεί ο κινητός μέσος 12 μηνών με 3 περιπτώσεις. Το μοντέλο GARCH(1,1) μολονότι σε αρκετές περιπτώσεις δίνει ένα σημαντικό ποσοστό προβλέψεων πάνω από τις πραγματικές τιμές, έχει την χειρότερη κατάταξη (9) σε 6 από τις 10 περιπτώσεις. Η στατιστική MME(O), η οποία δίνει μεγαλύτερη ποινή σε προβλέψεις πάνω από τις πραγματικές, κατατάσσει το μοντέλο παλινδρόμισης πρώτο σε 4 περιπτώσεις, ενώ το μοντέλο GARCH(1,1), το οποίο προηγουμένως δεν είχε καλή κατάταξη, τώρα εμφανίζεται να δίνει τις καλύτερες προβλέψεις σε 3 μετοχές. Η αντίθεση αυτή στην κατάταξη των μοντέλων δείχνει ότι οι προβλέψεις είναι αρκετά ευαίσθητες στο κριτήριο που χρησιμοποιείται, ενώ η επιλογή του κριτηρίου πρέπει να γίνει με προσοχή και ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι προβλέψεις. 5. Συμπεράσματα Tο άρθρο αυτό εξετάζει την ικανότητα διαφόρων μοντέλων να προβλέψουν την μηνιαία μεταβλητότητα 10 μετοχών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ και στο ΧΠΑ. Τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι το GARCH(1,1), ένα απλό μοντέλο παλινδρόμισης, κινητοί μέσοι όροι διαφορετικών περιόδων και εκθετικοί μέσοι όροι. Τα διαφορετικά στατιστικά μέτρα πρόβλεψης που χρησιμοποιήθηκαν δεν δείχνουν κάποια φανερή ανωτερότητα ενός μοντέλου, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις το απλό μοντέλο παλινδρόμισης έχει την πρώτη κατάταξη σε ακρίβεια πρόβλεψης. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με αυτά των Brailsford και Faff (1996). Επιπλέον, εκτός από τα παραδοσιακά μέτρα πρόβλεψης, χρησιμοποιήθηκαν και ασύμμετρα μέτρα πρόβλεψης, όπου δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε προβλέψης πάνω και κάτω των πραγματικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το απλό μοντέλο παλινδρόμισης εξακολουθεί να υπερτερεί ελαφρώς ενώ υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου το μοντέλο GARCH(1,1) έδωσε καλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης. Ωστόσο η κατάταξη των μοντέλων είναι αρκετά ευαίσθητη στο κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται κάθε φορά, με αποτέλεσμα ο κάθε ερευνητής ή επενδυτής πρέπει να είναι προσεκτικός στο κριτήριο που χρησιμοποιεί λαμβάνοντας πρωταρχικά υπόψη τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τις προβλέψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο κινητός μέσος όρος 12 μηνών έχει δώσει σε αρκετές περιπτώσεις τις ακριβέστερες προβλέψεις.

13 Πίνακας 10:Ασσύμετρα κριτήρια για την πρόβλεψη της μηνιαίας μεταβλητότητας ETHNIKI ELTEH MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 3.810% % % 78% 3.790% % % 67% REG 3.180% % % 78% 3.300% % % 62% MA(2) 3.420% % % 51% 3.480% % % 64% MA(3) 3.370% % % 56% 3.330% % % 60% MA(6) 3.460% % % 60% 3.440% % % 62% MA(9) 3.190% % % 64% 3.280% % % 60% MA(12) 3.140% % % 71% 3.220% % % 62% EWMA(0.994) 3.290% % % 51% 3.640% % % 53% EWMA(0.94) 3.150% % % 51% 3.460% % % 53% EUROBANK SIDENOR MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 2.970% % % 74% 4.650% % % 67% REG 2.520% % % 53% 3.850% % % 56% MA(2) 2.980% % % 53% 1.670% % % 47% MA(3) 2.950% % % 51% 3.750% % % 53% MA(6) 2.860% % % 51% 3.990% % % 53% MA(9) 2.740% % % 53% 4.070% % % 47% MA(12) 2.520% % % 62% 3.960% % % 53% EWMA(0.994) 3.380% % % 49% 3.740% % % 51% EWMA(0.94) 3.270% % % 47% 3.600% % % 49% ALPHA METKA MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 4.870% % % 78% 3.580% % % 69% REG 3.440% % % 71% 3.590% % % 69% MA(2) 4.060% % % 56% 3.880% % % 42% MA(3) 4.050% % % 56% 3.660% % % 53% MA(6) 4.050% % % 56% 3.680% % % 56%

14 Πίνακας 10:Συνέχεια MA(9) 3.950% % % 67% 3.500% % % 60% MA(12) 3.560% % % 76% 3.490% % % 64% EWMA(0.994) 4.150% % % 58% 3.740% % % 44% EWMA(0.94) 3.950% % % 56% 3.650% % % 38% COCA-COLA GEK MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 2.190% % % 56% 4.670% % % 87% REG 2.060% % % 51% 4.290% % % 78% MA(2) 2.250% % % 44% 4.590% % % 51% MA(3) 2.180% % % 47% 4.530% % % 53% MA(6) 2.120% % % 51% 4.580% % % 60% MA(9) 2.030% % % 51% 4.540% % % 69% MA(12) 2.010% % % 53% 4.570% % % 71% EWMA(0.994) 2.380% % % 53% 4.660% % % 47% EWMA(0.94) 2.310% % % 44% 4.500% % % 44% PEIREOS ATTICA MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 2.770% % % 67% 3.390% % % 76% REG 2.590% % % 73% 3.230% % % 73% MA(2) 2.660% % % 47% 2.880% % % 51% MA(3) 2.750% % % 58% 2.890% % % 56% MA(6) 2.980% % % 62% 3.080% % % 58% MA(9) 2.920% % % 62% 3.150% % % 67% MA(12) 2.900% % % 67% 3.140% % % 60% EWMA(0.994) 2.780% % % 53% 2.840% % % 47% EWMA(0.94) 2.670% % % 49% 2.770% % % 42%

15 Αναφορές Akgiray, V., (1989), Conditional heteroskedasticity in tie series of stock returns: evidence and forecasts, Journal of Business, 62: Assiakopoulos, V., & Vafopoulos, M., (2000), Financial volatility forecasting, Econoic & Financial Coputing, 10: No 3. Balaban, E., Bayar, A., & Faff, R., (2002), Forecasting stock arket volatility: Evidence fro fourteen countries, University of Edinburgh, Center for Financial Markets Research, Working Paper Bollerslev, T., (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econoetrics, 31: Brailsford, T., & Faff, R., (1996), An evaluation of volatility forecasting techniques, Journal of Banking and Finance, 20: Dison, E., & Marsh, P., (1990), Volatility forecasting without datasnooping, Journal of Banking and Finance, 14: Ederington, L., (2005), Forecasting Volatility, Journal of Futures Markets, 25: Engle, R., & Patton, A., (2001), What good is a volatility odel?, Quantitative Finance, 1: Hull, J., (2006), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, 6 th Ed. Jorion,P., (2002), Fallacies about the effects of arket risk anageent systes, Financial Stability Review, Deceber 2002: Maris, K., Pantou, G., Nikolopoulos, K., Pagourtzi, E., & Assiakopoulos, V., (2004), A study of financial volatility forecasting techniques in the FTSE/ASE 20 index, Applied Econoics Letters, 11: Pagan, A., & Schwert, G., (1990), Alternative odels for conditional stock volatility, Journal of Econoetrics, 45: Poon, S., & Granger, C., (2003), Forecasting volatility in financial arkets: A review, Journal of Econoic Literature, 41: Tse, S., & Tung, K., (1992), Forecasting volatility in the Singapore stock arket, Asia Pacific Journal of Manageent, 9:1-13. Tse, Y., (1991), Stock returns volatility in the Tokyo stock exchange, Japan and the World Econoy, 3: West, K., & Cho, D., (1995), The predictive ability of several odels of exchange rate volatility, Journal of Econoetrics, 69: Η Παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Εφαρμογες Εξομάλυνσης-Τεχνική Ανάλυση)

Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Εφαρμογες Εξομάλυνσης-Τεχνική Ανάλυση) Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Εφαρμογες Εξομάλυνσης-Τεχνική Ανάλυση) Γεώργιος Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Στατιστική ΙΙΙ(ΣΤΑΟ 230)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015 29/06/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές ΣΤ Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές Συστηματικά σφάλματα στις προβλέψεις των αναλυτών και τακτική κατανομή επενδύσεων Περίληψη Νικόλαος Κουρογένης επικουροσ καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διδάσκων Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικές μεταβολές και «αστάθεια» των αποδόσεων. επιμέρους μετοχών και δεικτών του Χρηματιστηρίου. Αθηνών

Διαρθρωτικές μεταβολές και «αστάθεια» των αποδόσεων. επιμέρους μετοχών και δεικτών του Χρηματιστηρίου. Αθηνών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Διαρθρωτικές μεταβολές και «αστάθεια» των αποδόσεων επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 14 (3) 2009: 218-237 Κωνσταντίνος Σταθόπουλος* Αθανάσιος Κουλακιώτης** Νικόλαος Παπασυριόπουλος*** Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ανάλυση χρονοσειρών Εισαγωγή Η ανάλυση χρονοσειρών αποσκοπεί στην ανεύρεση των χαρακτηριστικών εκείνων που συµβάλουν στην κατανόηση της ιστορικής συµπεριφοράς µιας µεταβλητής και επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 390-413 Χατζηκωστής Κωνσταντίνος* Αθανάσιος Κουλακιώτης* Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης** και Νικόλας Παπασυριόπουλος*** Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών Διπλωματική εργασία της Γεωργίας Μαργιά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ: 72 ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ CAPITAL ASSET PRICING

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

1. ARCH Models for Financial Applications", John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0).

1. ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0). Ο Δρ. Σταύρος Ντεγιαννάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Essex, και Πτυχίου Στατιστικής από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 17/04/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 17/04/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Global Technical Analysis Institute 17/04/13 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή. Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κεφάλαιο 4 Κανονική Κατανομή Πέτρος Ε. Μαραβελάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 4-4-1 Εισαγωγή Όσο το n αυξάνει, η διωνυμική κατανομή προσεγγίζει... n = 6 n = 1 n = 14 Binomial Distribution:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3.2 Σε Κέντρα Μελετών Ερευνών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: E-mail: Δημήτρης Π. Μπάλιος dbalios@econ.uoa.gr 2. Εκπαίδευση Περίοδος: Ιούνιος 2001 Ιούλιος 2006 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεματική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-2014 Γενικές οδηγίες για την εργασία Τέταρτη Γραπτή Εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06.

Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23.06. 1. Γενικά Στοιχεία Ονοµατεπώνυµο : ηµήτρης Κυριαζής 2. Τίτλοι Σπουδών Πτυχίο Iδρυµα Ηµεροµηνία Απονοµής B.Sc. ιοίκηση Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη Λογιστική & Χρηµατοδοτική ιοίκηση- Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ιαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ηµερήσια βάση ΣΕΙΡΑ Α.1 Εβδοµαδιαία µερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθµών W50 ΚΥΜΑ 150 Αποτελέσµατα εβδοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία

Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας. Κατιρτζόγλου Σοφία Χρηματιστηριακή και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική έρευνα για τις Η.Π.Α. με την ανάλυση της αιτιότητας Κατιρτζόγλου Σοφία Στόχος της εργασίας Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τις οικονομικές και χρηματιστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 4 Αριθμητικές Μέθοδοι Περιγραφικής Στατιστικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (MOTOR VEHICLE) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (MOTOR VEHICLE) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 383-392 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (MOTOR VEHICLE) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 200010034 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 200010034 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ακαδ. Έτους 2006-2007

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ακαδ. Έτους 2006-2007 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ακαδ. Έτους 2006-2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...2 Βραχορίτη Σάρα...2 Επιβλέπων: Θωμαδάκης Σταύρος...2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Θέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 21/08/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* 21/08/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές 21/08/14 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη. Διπλωματική Εργασία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ΔΠΜΣ Στην Οικονομική Επιστήμη Διπλωματική Εργασία Θέμα : «Ζήτηση Προθεσμιακών Καταθέσεων» Όνομα : Ελένη Ζίττη Αριθμός Μητρώου : Μ 08/04 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α

Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Α ριτσάκης Νικόλαος, Στεφανίδης Γεώργιος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 05/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 27/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA). Εισαγωγή Η ανάλυση της διακύμανσης (ANalysis Of VAriance ANOVA) είναι μια στατιστική μεθόδος με την οποία η μεταβλητότητα που υπάρχει σ ένα σύνολο δεδομένων διασπάται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάρτιος 2014. Αναστάσιος Δράκος. Αεροπορία Α: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μάρτιος 2014 Όνομα : Αναστάσιος Δράκος Ημερομηνία Γέννησης : 18 Μαΐου 1972 Τόπος Γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Εθνικότητα : Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008

Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008 Μεταβλητότητα στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια κατά την περίοδο 2006-2008 Γεώργιος Σκιαδόπουλος Αναπληρωτής ΚαθηγητήΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158

Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ. 149-158 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL - CAPM) ΚΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Εργαστήριο «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική» ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ και ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Περιεχόμενα 1. Συσχέτιση μεταξύ δύο ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝ ΥΝΟ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝ ΥΝΟ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑ ΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝ ΥΝΟ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 9:15-9:45 Εγγραφές 9:45-10:00 Πάνελ 1ο Καλωσόρισµα από ρ. Παναγιώτη Αλεξάκη Παραδοσιακή και Σύγχρονη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Συντονιστής: Παναγιωτάκης Α, ιευѳύνων σύµβουλος. Marfin Global Asset Management

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014

Greek Finance Forum* 15/10/14. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 15/10/2014 15/10/14 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ Forecasting is very dangerous, especially about the future --- Samuel Goldwyn 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ARCH ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Διατριβή υποβληθείσα προς µερική εκπλήρωση των απαραίτητων προυποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φυσικός, PH.D. Σχολής Επιστηµών Υγείας Επικοινωνία: Πτέρυγα 4, Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Εργαστήριο Βιοστατιστικής Τηλ. 4613 e-mail: biostats@med.uoc.gr thalegak@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφοριακό Σημείωμα Μεθοδολογία προσδιορισμού Θεωρητικής Τιμής για Covered Warrants Bermudan Style. Έκδοση 1.0 17 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 1996 8 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ, ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ31 (2004-5) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #3 Στόχος Στόχος αυτής της εργασίας είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και ποιο συγκεκριμένα θέματα εκπαίδευσης και υλοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2. Περιγραφική Στατιστική ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Περιγραφική Στατιστική Βασικά είδη στατιστικής ανάλυσης 1. Περιγραφική στατιστική: περιγραφή του συνόλου των δεδοµένων (δείγµατος) 2. Συµπερασµατολογία: Παραγωγή συµπερασµάτων για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Περιγραφικοί παράµετροι ή περιγραφικά µέτρα Τα περιγραφικά µέτρα διακρίνονται σε: µέτρα θέσης των στατιστικών δεδο- µένων ή παράµετροι κεντρικής τάσης µέτρα διασποράς µέτρα ή συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth management)

Διαβάστε περισσότερα