ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ Πέτρος Μεσσής, Γεώργιος Μπλάνας ΤΕΙ Λάρισας Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει και αναλύει την ακρίβεια πρόβλεψης της μηνιαίας μεταβλητότητας μετοχών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ και στο ΧΠΑ. Η μηνιαία μεταβλητότητα των μετοχών υπολογίστηκε σαν την τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων μέσα στον μήνα αναφοράς. Η περίοδος που εξετάζεται είναι από τον Φεβρουάριο του 2000 μέχρι τον Ιούλιο του Χρησιμοποιήθηκαν εννέα διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης καθώς και συμμετρικά και ασσύμετρα κριτήρια ταξινόμισης, έτσι ώστε να δοθεί διαφορετική βαρύτητα στην κατεύθυνση πρός την οποία προβλέπουν τα μοντέλα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το απλό μοντέλο παλινδρόμισης υπερτερεί σε αρκετές περιπτώσεις από τα υπόλοιπα, ενώ η ταξινόμιση των μοντέλων με βάση την ακρίβεια πρόβλεψης είναι ευαίσθητη στο κριτήριο που κάθε φορά χρησιμοποιείται Keywords: Μηνιαία Μετασβλητότητα μετοχών, προβλέψεις, εκτίμηση προβλέψεων 1.Εισαγωγή Η προβλεψη της μεταβλητότητας των μετοχών έχει γίνει αντικείμενο εκτενών συζητήσεων και ερευνών τα τελευταία χρόνια. Η μεταβλητότητα, η οποία συνήθως μετριέται με την τυπική απόκλιση των τιμών των μετοχών, είναι υψίστης σημασίας για τις χρηματοοικονομικές αγορές, καθώς αντιπροσωπεύει το ρίσκο κάποιας μετοχής ή χαρτοφυλακίου. Οι αναλυτές, οι επενδυτές και οι διαχειριστές κεφαλαίων χρησιμοποιούν την μεταβλητότητα για την επιλογή χαρτοφυλακίων και αποτίμησης παραγώγων. Τυπικά, τα μοντέλα μεταβλητότητας χρησιμοποιούνται για να προβλέψουν την απόλυτη έκταση των αποδόσεων (Engle & Patton, 2001). Οι δύο κύριες πηγές πρόβλεψης της μεταβλητότητας των μετοχών είναι οι χρονολογικές σειρές (tie series) και η υποδηλούμενη μεταβλητότητα (iplied volatility). Μολονότι θεωρητικά η υποδηλούμενη μεταβλητότητα πρέπει να αντανακλά όλη την διαθέσιμη πληροφορία, τα αποτελέσματα είναι ανάμεικτα για το εάν πράγματι συμβαίνει αυτό (Ederington, 2005). Το παρόν άρθρο εξετάζει την προβλεπτική ικανότητα μερικών από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα πρόβλεψης χρονολογικών σειρών. Η διεθνής βιβλιογραφία για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας των μετοχών είναι μεγάλη. Για παράδειγμα οι Poon και Granger (2003) αναφέρουν διαφορετικές μελέτες όπου χρησιμοποιήθηκαν τα μοντέλα της αυτοπαλίνδρομης υπό συνθήκης ετεροσκεδαστικότητας (ARCH odels). Το μοντέλο GARCH βρέθηκε να είναι καλύτερο από το ΕWMA (Exponentially Weighted Moving Average) και από το ARCH, για την αγορά

2 της Αγγλίας (Akgiray, 1989). Παρόμοια αποτελέσματα για την ανωτερότητα του GARCH βρέθηκαν και από τους West και Cho (1995), χρησιμοποιώντας την συναλλαγματική ισοτιμία του δολλαρίου. Οι Brailsford και Faff (1996) χρησιμοποίησαν διαφορετικά μοντέλα για να ερευνήσουν την προβλεπτική τους ικανότητα για μετοχές που διαπραγματευόταν στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας, ενώ τα κριτήρια που χρησιμοποίησαν για την κατάταξη της προβλεπτικής τους ικανότητας περιείχαν και συμμετρικές και ασσύμετρες συναρτήσεις, με σκοπό να δοθεί διαφορετική βαρύτητα σε προβλέψεις πάνω και κάτω από την πραγματική μεταβλητότητα. Το μοντέλο ARCH βρέθηκε πως είναι το καλύτερο. Αντίθετα ο Tse (1991) για την αγορά της Ιαπωνίας και οι Tse και Tung (1993) για την αγορά της Σικαμπούρης, βρήκαν αντίθετα αποτελέσματα αναφορικά με το μοντέλο GARCH (1,1). Οι μελέτες τους δείχνουν ότι ο EWMA έχει καλύτερη προβλεπτική ικανότητα, ενώ οι Dison και Marsh (1990) συμπεραίνουν ότι τα απλά μοντέλα όπως οι κινητοί και οι εκθετικοί μέσοι όροι δίνουν πιο ακριβείς προβλέψεις. Για την αγορά του ΧΑΑ οι Assiakopoulos και Vafopoulos (2000) διεξήγαγαν μια εκτεταμένη έρευνα για τα διαθέσιμα μοντέλα πρόβλεψης της μεταβλητότητας, ενώ οι Maris et al. (2004), εφάρμοσαν επτά διαφορετικές προσεγγίσεις για δείκτες του ΧΑΑ χρησιμοποιώντας συμμετρικά μέτρα σύγκρισης. Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί μετοχές του χρηματιστηρίου Αθηνών αντί για δείκτες, ενώ ενσωματώνει και ασσύμετρες συναρτήσεις για να συγκρίνει τα μοντέλα ακολουθώντας τους Balaban et al. (2002). Η εργασία προχωράει ως εξής: στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η εμπειρική μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει τα δεδομένα και τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα πρόβλεψης, ακολουθεί η ενότητα με τα εμπειρικά αποτελέσματα η οποία περιλαμβάνει και την περιγραφή των μέτρων αξιολόγησης και κλείνει με τα συμπεράσματα. 2. Εμπειρική Μεθοδολογία 2.1 Δεδομένα και Περιγραφή Δείγματος H παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί μηνιαίες παρατηρήσεις από μετοχές οι οποίες διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ και στο ΧΠΑ. Η ανάλυση των μετοχών καλύπτει την περίοδο από 2/2000 μέχρι 7/2007. Οι μηνιαίες αποδόσεις των μετοχών υπολογίστηκαν με τον τύπο της συνεχής αύξησης των αποδόσεων ως εξής(balaban et al., 2002): R t = t ln( Pt / P 1) όπου Rt είναι η απόδοση της μετοχής στον χρόνο t. H πραγματική μεταβλητότητα των μετοχών υπολογίστηκε με την τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων μέσα στον μήνα αναφοράς με τον ακόλουθο τύπο: σ = n t = 1 ( R d, t n 1 µ ) 2 µ = (1/ n) R d, t t = 1 n όπου σ και μ είναι η πραγματική μεταβλητότητα και η μέση μηνιαία απόδοση αντίστοιχα. Ο αριθμός των ημερήσιων συναλλαγών μέσα στον μήνα δίνεται από n, ενώ οι συνολικές παρατηρήσεις ανέρχονται σε 90 από τις οποίες οι 45 πρώτες παρατηρήσεις (από 2/2000 μέχρι 11/2003)

3 χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των μοντέλων που περιγράφονται παρακάτω και οι τελευταίες 45 για προβλεπτικούς σκοπούς.

4 Πίνακας 1: Περιγραφικά Στατιστικά Μηνιαίων αποδόσεων ολόκληρης της περιόδου(2/2000-7/2007) FULL PERIOD-Returns ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean -1.09% -1.23% 0.50% -1.21% 0.24% -0.45% -0.45% 0.07% 0.74% -0.03% Maxiu 28% 29% 19% 27% 39% 26% 45% 28% 29% 53% Miniu -43% -53% -26% -111% -36% -35% -47% -30% -33% -36% Std. Dev. 11% 14% 8% 16% 11% 10% 17% 13% 10% 14% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 2: Περιγραφικά Στατιστικά Πραγματικής Μεταβλητότητας ολόκληρης της περιόδου(2/2000-7/2007) FULL PERIOD-Realized St. Deviation ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean 9.27% 10.99% 7.99% 10.48% 8.84% 7.49% 11.89% 11.55% 7.61% 11.55% Maxiu 41% 27% 25% 61% 36% 32% 42% 27% 16% 97% Miniu 4% 6% 3% 3% 4% 3% 5% 4% 3% 3% Std. Dev. 6% 4% 3% 7% 5% 4% 6% 4% 3% 10% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 3: Περιγραφικά Στατιστικά Μηνιαίων αποδόσεων περιόδου εκτίμησης (2/ /2003) ESTIMATION PERIOD- Returns ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean -2.74% -3.62% -0.52% -4.17% -1.83% -2.19% -2.40% -2.86% -1.52% -3.97% Maxiu 28% 29% 19% 21% 39% 26% 45% 25% 20% 21% Miniu -29% -53% -26% -111% -36% -21% -38% -30% -33% -36% Std. Dev. 12% 16% 9% 19% 14% 10% 19% 15% 11% 14% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 4: Περιγραφικά Στατιστικά Πραγματικής Μεταβλητότητας περιόδου εκτίμησης(2/ /2003)

5 ESTIMATION PERIOD- Realized S. Deviat. ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean 9.9% 12.8% 8.8% 11.7% 9.7% 7.9% 13.4% 13.1% 8.4% 12.8% Maxiu 41% 27% 25% 61% 36% 32% 27% 27% 15% 97% Miniu 5% 7% 3% 4% 4% 3% 5% 4% 4% 4% Std. Dev. 6% 5% 4% 9% 5% 4% 5% 5% 3% 13% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 5: Περιγραφικά Στατιστικά Μηνιαίων αποδόσεων περιόδου πρόβλεψης(11/2003-7/2007) FORECAST PERIOD- Returns ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean 0.6% 1.2% 1.5% 1.8% 2.3% 1.3% 1.5% 3.0% 3.0% 3.9% Maxiu 13% 16% 13% 27% 15% 14% 25% 28% 29% 53% Miniu -43% -33% -12% -17% -28% -35% -47% -23% -20% -25% Std. Dev. 9% 10% 6% 11% 8% 9% 14% 11% 8% 14% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations Πίνακας 6: Περιγραφικά Στατιστικά Πραγματικής Μεταβλητότητας περιόδου πρόβλεψης(10/2003-7/2007) FORECAST PERIOD- Realized S.Deviation ALPHA ATTICA COCA COLA ELTEH ETHNIKI EUROBANK GEK METKA PEIREOS SIDENOR Mean 8.6% 9.2% 7.2% 9.3% 8.0% 7.1% 10.3% 10.0% 6.8% 10.3% Maxiu 35% 19% 11% 20% 27% 23% 42% 20% 16% 31% Miniu 4% 6% 4% 3% 4% 3% 5% 4% 3% 3% Std. Dev. 5% 3% 2% 3% 4% 3% 6% 4% 3% 5% Skewness Kurtosis Jarque-Bera Observations

6 Από τους πίνακες φαίνεται ότι για ολόκληρη την περίοδο η μέση μηνιαία απόδοση είναι αρνητική, παρόλα αυτά η μέση μηνιαία απόδοση των μετοχών στην περίοδο πρόβλεψης είναι θετική σε αντίθεση με την περίοδο εκτίμησης η οποία είναι αρνητική. Όσον αφορά την πραγματική μεταβλητότητα, γίνεται φανερό ότι όλες οι μετοχές παρουσιάζουν χαμηλότερη πραγματική μεταβλητότητα στην περίοδο πρόβλεψης από ότι στην περίοδο εκτίμησης με αποτέλεσμα η τυπική απόκλιση να μειώνεται από την πρώτη στην δεύτερη περίοδο. 2.2 Μέθοδοι Πρόβλεψης Τα μοντέλα τα οποία αναλύονται παρακάτω χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη της μεταβλητότητας και είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους αναφορικά με την ακρίβεια της πρόβλεψης. Α)Μοντέλο GARCH(1,1) To μηνιαίο GARCH(1,1) μοντέλο(bollerslev, 1986) περιλαμβάνει την από κοινού εκτίμηση του υπό συνθήκη μέσου και της υπό συνθήκης διακύμανσης. Χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο από την οικογένεια ARCH γιατί έχει βρεθεί ότι είναι το πιο κατάλληλο για τα δεδεμένα των αποδόσεων των μετοχών (Brailsford & Faff,1996;Hull,2006). Το συγκεκριμένο μοντέλο υπολογίζεται ως εξής: rt = γ + ε (1) t όπου ε N(0, h ) και t ~ t h t 2 = ω + β thτ 1 + α 1ε t 1 Για να υπολογιστεί η μηνιαία μεταβλητότητα των μετοχών, εκτιμώνται ν ημέρες μπροστά ώστε το άθροισμά τους να υπολογίσει την μεταβλητότητα του επόμενου μήνα (Τ=46). Στην συνέχεια αφαιρούνται οι παλιές παρατηρήσεις και προσθέτονται οι επόμενες παρατηρήσεις για τον μήνα που έγινε η πρόβλεψη και εκτιμούμε πάλι το μοντέλο ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται εως ότου αποκτηθούν 45 μηνιαίες προβλέψεις (Τ=46,47,...,90). Β) Μοντέλο παλινδρόμησης (REG) Στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων με εξαρτημένη μεταβλητή τις πραγματικές μηνιαίες μεταβλητότητες και ανεξάρτητη την ίδια μεταβλητή με μια υστέρηση. Ο τύπος υπολογισμού είναι: t = γ 0 + γ 1 σ t 1 σ Τ=46,47,...,90 (2) Το μοντέλο εκτιμάται αρχικά για τις πρώτες 45 παρατηρήσεις και οι εκτιμημένοι συντελεστες γ 0 και γ 1 χρησιμοποιούνται στην συνέχεια για την πρόβλεψη της τιμής της επόμενης περιόδου (Τ=46). Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με διαδοχικές παλινδρομήσεις. Το μοντέλο αυτό είναι ουσιαστικά ένα αυτοπαλίνδρομο μοντέλο 1 ης τάξης με μέσο(ar1 with drift). Γ)Μοντέλο κινητού μέσου (Moving Average Model) Το μοντέλο αυτό λέει ότι η καλύτερη πρόβλεψη της τρέχουσας περιόδου είναι ο μέσος της πραγματικής μεταβλητότητας α περιόδων νωρίτερα. Το συγκεκριμένο μοντέλο δίνει την ίδια βαρύτητα σε όλες τις προηγούμενες παρατηρήσεις. Ο τύπος υπολογισμού δίνεται είναι:

7 1 σ f, ( MA( a)) = σ a, j (3) a 1 j = a όπου =46,47,..,90 και α=2,3,6,9,12. Η επιλογή της περιόδου εκτίμησης του κινητού μέσου όρου έγινε αυθαίρετα. Όσο μικρότερο είναι το α τόσο βραχυπρόθεσμη(α=2) είναι η περίοδος εκτίμησης και αντίστροφα. Δ)Μοντέλο εκθετικού κινητού μέσου (EWMA-Εxponentially Weighted Moving Average) Το μοντέλο αυτό εισάγει μια παράμετρο λάμδα (λ) η οποία καλείται εξομαλυντής. Η παράμετρος αυτή είναι μεταξύ του 0 και του 1 και δίνει μικρότερη βαρύτητα σε κάθε παρατήρηση όσο πηγαίνουμε σε παλαιότερες παρατηρήσεις, σε αντίθεση με τον κινητό μέσο που δίνει την ίδια βαρύτητα σε όλες τις παρατηρήσεις. Στο παρόν άρθρο χρησιμοποιήθηκαν δύο τιμές παραμέτρων λάμδα. Η πρώτη είναι 0.94, την οποία χρησιμοποιεί η εταιρία J.P. Morgan στο RiskMetrics TM και η δεύτερη τιμή είναι η οποία είναι η χαμηλότερη τιμή εξομαλυντή που επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας (Jorion,2002). Ο τύπος υπολογισμού είναι ο ακόλουθος: σ (4) n ( ewa) = λ σ n 1 + (1 λ ) un 1 όπου λ είναι ο εξομαλυντής, σ 2 η μεταβλητότητα της προηγούμενης n 1 περιόδου και u 2 είναι η απόδοση της μετοχής στον χρόνο n-1. n 1 3. Εμπειρικά αποτελέσματα 3.1 Περιγραφή συμμετρικών στατιστικών σφαλμάτων Ακολουθώντας τους Brailsford και Faff(1996) και Balaban et al.(2002) για να συγκρίνουμε την προβλεπτική ικανότητα των μοντέλων χρησιμοποιούμε το Μέσο Απόλυτο Σφάλμα(Mean Absolute Error-MAE), την τετραγωνική ρίζα του μέσου σφάλματος τετραγώνου (Root Mean Squared Error-RMSE) και το ποσοστιαίο απόλυτο σφάλμα(mean Absolute Percentage Error-MAPE). Οι τύποι των συγκεκριμένων μέτρων δίνονται ως εξής: MAE = = 46 σ σ (5) f, r, 1 RMSE = = 46 1/ 2 2 ( σ f, σ r, ) (6) MAPE = σ f, σ σ = 46 r, r, (7) στις παραπάνω εξισώσεις f (forecast) και r (realized) είναι οι τιμές πρόβλεψης και οι πραγματικές τιμές της μεταβλητότητας των μετοχών

8 αντίστοιχα. Για να γίνουν πιο κατανοητές οι προβλέψεις χρησιμοποιείται μια σχετική τιμή ως δείκτης αναφοράς 3.2 Αποτελέσματα Πρόβλεψης Οι πίνακες 7,8, και 9 δίνουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα στατιστικά σφάλματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Το σχετικό σφάλμα πρόβλεψης είναι ο λόγος του πραγματικού σφάλματος από ένα μοντέλο, διαιρεμένο με το πραγματικό σφάλμα του μοντέλου με την χειρότερη πρόβλεψη. Σύμφωνα με το πρώτο σφάλμα πρόβλεψης αυτό του MAE, το μοντέλο παλινδρόμισης και του κινητού μέσου 12 μηνών δίνουν τα πιο ακριβή αποτελέσματα, αφού το καθένα κατατάχθηκε πρώτο στις 4 από τις 10 μετοχές. Η διαφορά πρόβλεψης με το μοντέλο αναφοράς είναι κατά μέσο όρο 30% περίπου ενώ το μοντέλο GARCH(1,1) κατατάχθηκε ένατο στις 5 από τις 10 περιπτώσεις και μόλις μια φορά κατατάχθηκε πρώτο. Από το επόμενο μέτρο σφάλματος πρόβλεψης, το RMSE,το μοντέλο παλινδρόμισης έρχεται πρώτο στις 6 από τις 10 περιπτώσεις, από τις οποίες οι 4 περιπτώσεις αφορούν τις πέντε πρώτες μετοχές με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Το μοντέλο του κινητού μέσου 12 μηνών είναι πρώτο σε μόλις 2 περιπτώσεις ενώ το μοντέλο GARCH(1,1) έχει σχεδόν παρόμοια κατάταξη όπως προηγουμένως. Το τελευταίο μοντέλο, το MAPE, δείχνει ότι ο ΜΑ(12) δίνει το χαμηλότερο σφάλμα πρόβλεψης 22,1% ενώ το μοντέλο παλινδρόμισης δίνει 4 από τις 10 περιπτώσεις καλύτερα αποτελέσματα αναφορικά με τα υπόλοιπα μοντέλα. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση αυτή το ΕWMA(0.94) δίνει καλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης σε 3 περιπτώσεις. Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι το μοντέλο παλινδρόμισης δείχνει να υπερέχει ελαφρά των υπολοίπων μοντέλων πρόβλεψης, ενώ τα αποτελέσματα δεν είναι και τόσο καλά για το EWMA σε αντίθεση με τα συμπεράσματα των Tse(1991) και Tse και Tung(1992) που δείχνουν την υπεροχή αυτού του μοντέλου. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα και με την μελέτη των Brailsford και Faff(1996). 3.3 Ασσύμετρα σφάλματα πρόβλεψης Τα προηγούμενα μέτρα ακρίβειας των προβλέψεων δίνουν το ίδιο βάρος σε παρατηρήσεις κάτω και πάνω από την παρατηρούμενη πραγματική τιμή. Παρόλα αυτά υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι δίνουν διαφορετική βαρύτητα σε τιμές πάνω ή κάτω από την πραγματική τιμή, όπως για παράδειγμα αυτοί που ενδιαφέρονται για αγορά και πώληση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (Brailsford και Faff, 1996). Η πρός τα κάτω πρόβλεψη είναι ανεπιθύμητη για έναν πωλητή συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, ενώ η προς τα πάνω πρόβλεψη είναι ανεπιθύμητη για έναν αγοραστή τέτοιυ συμβολαίου. Τα συγκεκριμένα μέτρα πρόβλεψης δίνονται ως εξής (Pagan και Schwert,1990; Brailsford και Faff, 1996): O U 1 MME( U ) = σ f, σ r, + σ f, σ r, (8) 45 T = 1 T = 1 O U 1 MME( O) = σ f, σ r, + σ f, σ r, (9) 45 T = 1 T = 1

9 Πίνακας 7: MAE για πρόβλεψη της μηνιαίας μεταβλητότητας MAE ETHNIKI EUROBANK ALPHA COCA PEIREOS MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 4.060% % % % % REG 2.684% % % % % MA(2) 3.087% % % % % MA(3) 3.017% % % % % MA(6) 3.094% % % % % MA(9) 2.755% % % % % MA(12) 2.675% % % % % EWMA(0.994) 2.945% % % % % EWMA(0.94) 2.869% % % % % ELTEX SIDENOR METKA GEK ATTICA MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 4.760% % % % % REG 2.875% % % % % MA(2) 3.145% % % % % MA(3) 2.952% % % % % MA(6) 3.064% % % % % MA(9) 2.863% % % % % MA(12) 2.787% % % % % EWMA(0.994) 3.388% % % % % EWMA(0.94) 3.277% % % % %

10 Πίνακας 8:RMSE για πρόβλεψη της μηνιαίας μεταβλητότητας RMSE ETHNIKI EUROBANK ALPHA COCA PEIREOS MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 5.165% % % % % REG 4.009% % % % % MA(2) 4.801% % % % % MA(3) 4.580% % % % % MA(6) 4.605% % % % % MA(9) 4.392% % % % % MA(12) 4.274% % % % % EWMA(0.994) 4.850% % % % % EWMA(0.94) 4.774% % % % % ELTEX SIDENOR METKA GEK ATTICA MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 6.500% % % % % REG 3.520% % % % % MA(2) 3.949% % % % % MA(3) 3.560% % % % % MA(6) 3.575% % % % % MA(9) 3.490% % % % % MA(12) 3.420% % % % % EWMA(0.994) 4.503% % % % % EWMA(0.94) 4.414% % % % %

11 Πίνακας 9:MAPE για πρόβλεψη της μηνιαίας μεταβλητότητας ETHNIKI EUROBANK ALPHA COCA PEIREOS MAPE ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 56.3% % % % % REG 33.5% % % % % MA(2) 35.9% % % % % MA(3) 35.8% % % % % MA(6) 37.9% % % % % MA(9) 33.6% % % % % MA(12) 32.6% % % % % EWMA(0.994) 34.0% % % % % EWMA(0.94) 32.2% % % % % ELTEX SIDENOR METKA GEK ATTICA MODEL ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK ACTUAL RELATIVE RANK GARCH 59.40% % % % % REG 34.59% % % % % MA(2) 34.77% % % % % MA(3) 33.72% % % % % MA(6) 35.99% % % % % MA(9) 33.98% % % % % MA(12) 33.26% % % % % EWMA(0.994) 35.97% % % % % EWMA(0.94) 34.00% % % % %

12 όπου Ο είναι ο αριθμός των πρός τα πάνω προβλέψεων(overprediction) και U ο αριθμός των πρός τα κάτω προβλέψεων (Underprediction). Τα συγκεκριμένα μέτρα MME(U) και MME(O) δίνουν μεγαλύτερη ποινή στις πρός τα πάνω και προς τα κάτω προβλέψεις αντίστοιχα. Από τον πίνακα 10, όπου αναφέρονται τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων στατιστικών σφαλμάτων, γίνεται φανερό ότι η στατιστική ΜΜΕ(U) δείχνει ότι το μοντέλο παλινδρόμισης εξακολουθεί να είναι πρώτο σε ακρίβεια πρόβλεψης στις 4 από τις 10 περιπτώσεις, ενώ ακολουθεί ο κινητός μέσος 12 μηνών με 3 περιπτώσεις. Το μοντέλο GARCH(1,1) μολονότι σε αρκετές περιπτώσεις δίνει ένα σημαντικό ποσοστό προβλέψεων πάνω από τις πραγματικές τιμές, έχει την χειρότερη κατάταξη (9) σε 6 από τις 10 περιπτώσεις. Η στατιστική MME(O), η οποία δίνει μεγαλύτερη ποινή σε προβλέψεις πάνω από τις πραγματικές, κατατάσσει το μοντέλο παλινδρόμισης πρώτο σε 4 περιπτώσεις, ενώ το μοντέλο GARCH(1,1), το οποίο προηγουμένως δεν είχε καλή κατάταξη, τώρα εμφανίζεται να δίνει τις καλύτερες προβλέψεις σε 3 μετοχές. Η αντίθεση αυτή στην κατάταξη των μοντέλων δείχνει ότι οι προβλέψεις είναι αρκετά ευαίσθητες στο κριτήριο που χρησιμοποιείται, ενώ η επιλογή του κριτηρίου πρέπει να γίνει με προσοχή και ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι προβλέψεις. 5. Συμπεράσματα Tο άρθρο αυτό εξετάζει την ικανότητα διαφόρων μοντέλων να προβλέψουν την μηνιαία μεταβλητότητα 10 μετοχών που διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ και στο ΧΠΑ. Τα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι το GARCH(1,1), ένα απλό μοντέλο παλινδρόμισης, κινητοί μέσοι όροι διαφορετικών περιόδων και εκθετικοί μέσοι όροι. Τα διαφορετικά στατιστικά μέτρα πρόβλεψης που χρησιμοποιήθηκαν δεν δείχνουν κάποια φανερή ανωτερότητα ενός μοντέλου, ωστόσο σε αρκετές περιπτώσεις το απλό μοντέλο παλινδρόμισης έχει την πρώτη κατάταξη σε ακρίβεια πρόβλεψης. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με αυτά των Brailsford και Faff (1996). Επιπλέον, εκτός από τα παραδοσιακά μέτρα πρόβλεψης, χρησιμοποιήθηκαν και ασύμμετρα μέτρα πρόβλεψης, όπου δίνουν μεγαλύτερο βάρος σε προβλέψης πάνω και κάτω των πραγματικών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα το απλό μοντέλο παλινδρόμισης εξακολουθεί να υπερτερεί ελαφρώς ενώ υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις όπου το μοντέλο GARCH(1,1) έδωσε καλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης. Ωστόσο η κατάταξη των μοντέλων είναι αρκετά ευαίσθητη στο κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείται κάθε φορά, με αποτέλεσμα ο κάθε ερευνητής ή επενδυτής πρέπει να είναι προσεκτικός στο κριτήριο που χρησιμοποιεί λαμβάνοντας πρωταρχικά υπόψη τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιήσει τις προβλέψεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο κινητός μέσος όρος 12 μηνών έχει δώσει σε αρκετές περιπτώσεις τις ακριβέστερες προβλέψεις.

13 Πίνακας 10:Ασσύμετρα κριτήρια για την πρόβλεψη της μηνιαίας μεταβλητότητας ETHNIKI ELTEH MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 3.810% % % 78% 3.790% % % 67% REG 3.180% % % 78% 3.300% % % 62% MA(2) 3.420% % % 51% 3.480% % % 64% MA(3) 3.370% % % 56% 3.330% % % 60% MA(6) 3.460% % % 60% 3.440% % % 62% MA(9) 3.190% % % 64% 3.280% % % 60% MA(12) 3.140% % % 71% 3.220% % % 62% EWMA(0.994) 3.290% % % 51% 3.640% % % 53% EWMA(0.94) 3.150% % % 51% 3.460% % % 53% EUROBANK SIDENOR MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 2.970% % % 74% 4.650% % % 67% REG 2.520% % % 53% 3.850% % % 56% MA(2) 2.980% % % 53% 1.670% % % 47% MA(3) 2.950% % % 51% 3.750% % % 53% MA(6) 2.860% % % 51% 3.990% % % 53% MA(9) 2.740% % % 53% 4.070% % % 47% MA(12) 2.520% % % 62% 3.960% % % 53% EWMA(0.994) 3.380% % % 49% 3.740% % % 51% EWMA(0.94) 3.270% % % 47% 3.600% % % 49% ALPHA METKA MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 4.870% % % 78% 3.580% % % 69% REG 3.440% % % 71% 3.590% % % 69% MA(2) 4.060% % % 56% 3.880% % % 42% MA(3) 4.050% % % 56% 3.660% % % 53% MA(6) 4.050% % % 56% 3.680% % % 56%

14 Πίνακας 10:Συνέχεια MA(9) 3.950% % % 67% 3.500% % % 60% MA(12) 3.560% % % 76% 3.490% % % 64% EWMA(0.994) 4.150% % % 58% 3.740% % % 44% EWMA(0.94) 3.950% % % 56% 3.650% % % 38% COCA-COLA GEK MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 2.190% % % 56% 4.670% % % 87% REG 2.060% % % 51% 4.290% % % 78% MA(2) 2.250% % % 44% 4.590% % % 51% MA(3) 2.180% % % 47% 4.530% % % 53% MA(6) 2.120% % % 51% 4.580% % % 60% MA(9) 2.030% % % 51% 4.540% % % 69% MA(12) 2.010% % % 53% 4.570% % % 71% EWMA(0.994) 2.380% % % 53% 4.660% % % 47% EWMA(0.94) 2.310% % % 44% 4.500% % % 44% PEIREOS ATTICA MMU MMO % % MMU MMO % % Model Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over Actual Relative Rank Actual Relative Rank Under Over GARCH 2.770% % % 67% 3.390% % % 76% REG 2.590% % % 73% 3.230% % % 73% MA(2) 2.660% % % 47% 2.880% % % 51% MA(3) 2.750% % % 58% 2.890% % % 56% MA(6) 2.980% % % 62% 3.080% % % 58% MA(9) 2.920% % % 62% 3.150% % % 67% MA(12) 2.900% % % 67% 3.140% % % 60% EWMA(0.994) 2.780% % % 53% 2.840% % % 47% EWMA(0.94) 2.670% % % 49% 2.770% % % 42%

15 Αναφορές Akgiray, V., (1989), Conditional heteroskedasticity in tie series of stock returns: evidence and forecasts, Journal of Business, 62: Assiakopoulos, V., & Vafopoulos, M., (2000), Financial volatility forecasting, Econoic & Financial Coputing, 10: No 3. Balaban, E., Bayar, A., & Faff, R., (2002), Forecasting stock arket volatility: Evidence fro fourteen countries, University of Edinburgh, Center for Financial Markets Research, Working Paper Bollerslev, T., (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econoetrics, 31: Brailsford, T., & Faff, R., (1996), An evaluation of volatility forecasting techniques, Journal of Banking and Finance, 20: Dison, E., & Marsh, P., (1990), Volatility forecasting without datasnooping, Journal of Banking and Finance, 14: Ederington, L., (2005), Forecasting Volatility, Journal of Futures Markets, 25: Engle, R., & Patton, A., (2001), What good is a volatility odel?, Quantitative Finance, 1: Hull, J., (2006), Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, 6 th Ed. Jorion,P., (2002), Fallacies about the effects of arket risk anageent systes, Financial Stability Review, Deceber 2002: Maris, K., Pantou, G., Nikolopoulos, K., Pagourtzi, E., & Assiakopoulos, V., (2004), A study of financial volatility forecasting techniques in the FTSE/ASE 20 index, Applied Econoics Letters, 11: Pagan, A., & Schwert, G., (1990), Alternative odels for conditional stock volatility, Journal of Econoetrics, 45: Poon, S., & Granger, C., (2003), Forecasting volatility in financial arkets: A review, Journal of Econoic Literature, 41: Tse, S., & Tung, K., (1992), Forecasting volatility in the Singapore stock arket, Asia Pacific Journal of Manageent, 9:1-13. Tse, Y., (1991), Stock returns volatility in the Tokyo stock exchange, Japan and the World Econoy, 3: West, K., & Cho, D., (1995), The predictive ability of several odels of exchange rate volatility, Journal of Econoetrics, 69: Η Παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ

ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΑΑ Πέτρος Μεσσής, Γεώργιος Μπλάνας ΤΕΙ Λάρισας Περίληψη Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται τρία διαφορετικά μέτρα ρίσκου, η τυπική

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Εφαρμογες Εξομάλυνσης-Τεχνική Ανάλυση)

Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Εφαρμογες Εξομάλυνσης-Τεχνική Ανάλυση) Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Εφαρμογες Εξομάλυνσης-Τεχνική Ανάλυση) Γεώργιος Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Στατιστική ΙΙΙ(ΣΤΑΟ 230)

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Matlab... 11

Περιεχόµενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Matlab... 11 Περιεχόµενα Πρόλογος... 9 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Matlab... 11 1.1 Εξοικείωση µε τον χώρο εργασίας του Matlab... 11 1.2 Βασικές Πράξεις και Ορισµός Μεταβλητών... 12 1.2.1 Βασικές Πράξεις... 12 1.2.2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους

χρηµατοοικονοµικών παράγωγων συµβολαίων είναι για: αντιστάθµιση κινδύνων επενδυτικούς λόγους Derivatives Forum Money Show 2-3 Φεβρουαρίου 2008, Ζάππειο Οι αλληλεπιδράσεις των αγορών τοις µετρητοίς και των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης επί των δεικτών FTSE-ASE και FTSE- ASEMid40 Εµµανουήλ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΣΤΑΣΙΜΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA (p,d,q)

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΣΤΑΣΙΜΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA (p,d,q) ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΣΤΑΣΙΜΕΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ARIMA (p,d,q) ΕΠΙΧ - Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Οικονομετρία=Προχωρημένη στατιστική+ Οικονομική

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Οικονομετρία=Προχωρημένη στατιστική+ Οικονομική ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Οικονομετρία=Προχωρημένη στατιστική+ Οικονομική Η οικονομετρία κάνει ποσοτική ανάλυση και προβλέψεις σε οικονομικά γεγονότα (κυρίως μακροοικονομικά) Δειγματική Μέση τιμή Δειγματική μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015

Greek Finance Forum* 29/06/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 29/06/2015 29/06/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

O έλεγχος ποιότητας του αναλυτή Cobas Mira

O έλεγχος ποιότητας του αναλυτή Cobas Mira O έλεγχος ποιότητας του αναλυτή Cobas Mira Επιμέλεια: Πέτρος Καρκαλούσος Εισαγωγή Ο αναλυτής Cobas Mira είναι βιοχημικός αναλυτής που εκτελεί φωτομετρικές αναλύσεις (σάκχαρο, ουρία κτλ), μετρήσεις φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διδάσκων Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Μέθοδοι Εξομάλυνσης ΙΙΙ-Εφαρμογές)

Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Μέθοδοι Εξομάλυνσης ΙΙΙ-Εφαρμογές) Στατιστική ΙΙΙ-Εφαρμογές Χρονολογικές Σειρές(Μέθοδοι Εξομάλυνσης ΙΙΙ-Εφαρμογές) Γεώργιος Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Στατιστική ΙΙΙ(ΣΤΑΟ 230) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ανάλυση χρονοσειρών Εισαγωγή Η ανάλυση χρονοσειρών αποσκοπεί στην ανεύρεση των χαρακτηριστικών εκείνων που συµβάλουν στην κατανόηση της ιστορικής συµπεριφοράς µιας µεταβλητής και επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές

ΣΤ. Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές ΣΤ Κρίση & η τιμολόγηση στις αγορές Συστηματικά σφάλματα στις προβλέψεις των αναλυτών και τακτική κατανομή επενδύσεων Περίληψη Νικόλαος Κουρογένης επικουροσ καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό

27-Ιαν-2009 ΗΜΥ 429. 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό ΗΜΥ 429 2. (ι) Βασική στατιστική (ιι) Μετατροπές: αναλογικό-σεψηφιακό και ψηφιακό-σε-αναλογικό 1 (i) Βασική στατιστική 2 Στατιστική Vs Πιθανότητες Στατιστική: επιτρέπει μέτρηση και αναγνώριση θορύβου και

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών Διπλωματική εργασία της Γεωργίας Μαργιά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ SPSS Το SPSS είναι ένα στατιστικό πρόγραμμα γενικής στατιστικής ανάλυσης αρκετά εύκολο στη λειτουργία του. Για να πραγματοποιηθεί ανάλυση χρονοσειρών με τη βοήθεια του SPSS θα πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: 390-413 Χατζηκωστής Κωνσταντίνος* Αθανάσιος Κουλακιώτης* Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης** και Νικόλας Παπασυριόπουλος*** Η επίδραση του ευρώ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Efficiency in oil markets

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Efficiency in oil markets ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Efficiency in oil markets Ονοματεπώνυμο: Λάζος Ευάγγελος Αριθμός Μητρώου: ΜΧΡΗ/0907 Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων με Χρήση Μεθόδων Προβλέψεων μη Σταθερού Επιπέδου

Επιλογή Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων με Χρήση Μεθόδων Προβλέψεων μη Σταθερού Επιπέδου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επιλογή Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων με Χρήση Μεθόδων Προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 13: Ανάλυση Κλάδου Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 28/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙΙ(ΣΤΑΟ 230) Χρονολογικές Σειρες-Κινητοι Μέσοι, Αφελείς Μέθοδοι και Αποσύνθεση (εκδ. 2η)

Στατιστική ΙΙΙ(ΣΤΑΟ 230) Χρονολογικές Σειρες-Κινητοι Μέσοι, Αφελείς Μέθοδοι και Αποσύνθεση (εκδ. 2η) Στατιστική ΙΙΙ-(ΣΤΑΟ 230) Χρονολογικές Σειρες-Κινητοι Μέσοι, Αφελείς Μέθοδοι και Αποσύνθεση (εκδ. 2η) Γεώργιος Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 7: Παρουσίαση δεδομένων-περιγραφική στατιστική Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1

Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 Προγραμματισμός Ζήτησης και Προμηθειών της ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης 1 4. Πρόβλεψη Ζήτησης στην ΕΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές

Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 14 (3) 2009: 218-237 Κωνσταντίνος Σταθόπουλος* Αθανάσιος Κουλακιώτης** Νικόλαος Παπασυριόπουλος*** Χρηματοοικονομικοί παράγοντες επιδρώντες στις διεθνείς χρηματαγορές Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδακτορική Διατριβή Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία & Πληροφοριακό Σύστημα Παραγωγής ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικές μεταβολές και «αστάθεια» των αποδόσεων. επιμέρους μετοχών και δεικτών του Χρηματιστηρίου. Αθηνών

Διαρθρωτικές μεταβολές και «αστάθεια» των αποδόσεων. επιμέρους μετοχών και δεικτών του Χρηματιστηρίου. Αθηνών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Διαρθρωτικές μεταβολές και «αστάθεια» των αποδόσεων επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Μέτρηση Κινδύνου & Απόδοσης Επενδύσεων Οτιδήποτε δύναται να μετρηθεί, δύναται και

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ARCH Models for Financial Applications", John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0).

1. ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd., New York, (2010), with Ε. Xekalaki.(ISBN 978-0-470-06630-0). Ο Δρ. Σταύρος Ντεγιαννάκης είναι κάτοχος Διδακτορικού στην Στατιστική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακού στην Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Essex, και Πτυχίου Στατιστικής από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 16. Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ Τα μέτρα διασποράς χρησιμεύουν για τη μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τα περιφερειακά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟ: ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Μ: 72 ΘΕΜΑ: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ CAPITAL ASSET PRICING

Διαβάστε περισσότερα

Forecasting Εισαγωγή στην Πρόγνωση

Forecasting Εισαγωγή στην Πρόγνωση Forecasting Εισαγωγή στην Πρόγνωση Πρόγνωση Ορισμός Αντί προλόγου Εφαρμογές Εφοδιαστική Ορισμός: [

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Παλινδρόμησης. Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Μοντέλα Παλινδρόμησης. Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Μοντέλα Παλινδρόμησης Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εισαγωγή (1) Σε αρκετές περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων ενδιαφέρει η ταυτόχρονη μελέτη δύο ή περισσότερων μεταβλητών, για να προσδιορίσουμε με ποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Υπό των φοιτητών:

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Υπό των φοιτητών: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Υπό των φοιτητών: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (6470)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL

INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ειδικό Δελτίο Ενημέρωσης για τους Επενδυτές ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (FUTURES & OPTIONS) ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ! Αν και πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς

Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς Διασπορά Μέτρηση Έστω 3 πενταμελείς ομάδες φοιτητών με βαθμολογίες: Ομάδα 1: 6,7,5,8,4 Ομάδα 2: 7,5,6,5,7 Ομάδα 3: 8,6,2,4,10 Παρατηρούμε ότι και οι τρεις πενταμελείς ομάδες έχουν μέση βαθμολογία 6. συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 17/04/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές

Greek Finance Forum* Global Technical Analysis Institute 17/04/13. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Global Technical Analysis Institute 17/04/13 Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΜΑΡΙΝΟΣ «Εμπειρική Ανάλυση των Αποδόσεων Ομολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 75 Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 1.1. Τυχαία γεγονότα ή ενδεχόμενα 17 1.2. Πειράματα τύχης - Δειγματικός χώρος 18 1.3. Πράξεις με ενδεχόμενα 20 1.3.1. Ενδεχόμενα ασυμβίβαστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 21 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2008), σελ 213-222 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ Γεώργιος Ματαλλιωτάκης Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS

Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Λογαριθμικά Γραμμικά Μοντέλα Poisson Παλινδρόμηση Παράδειγμα στο SPSS Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει θανάτους από καρδιακή ανεπάρκεια ανάμεσα σε άνδρες γιατρούς οι οποίοι έχουν κατηγοριοποιηθεί κατά ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ Δ.Π.Μ.Σ: «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 27/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ιαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ηµερήσια βάση ΣΕΙΡΑ Α.1 Εβδοµαδιαία µερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθµών W50 ΚΥΜΑ 150 Αποτελέσµατα εβδοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας Επιπτώσεις στις ελληνικές μετοχές των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Περίληψη Νικόλαος Απέργης καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4o ΜΑΘΗΜΑ Ι ΑΣΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Email: gvasil@math.auth.gr Ιστοσελίδα Μαθήματος: users.auth.gr/gvasil

Διαβάστε περισσότερα

Global Technical Analysis Institute

Global Technical Analysis Institute 05/05/10 Global Technical Analysis Institute Global Technical Analysis Institute Καθημερινό Δωρεάν Τεχνικό Σχόλιο Greek Finance Forum & Global Technical Analysis Institute* Τα όσα αναγράφονται σε καμία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (Backward Elimination Procedure) Στην στατιστική βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές μέθοδοι για τον καθορισμό του καλύτερου υποσυνόλου από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα