ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής ιακυβέρνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής ιακυβέρνησης"

Transcript

1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής ιακυβέρνησης Τεύχος 2, Ιούνιος 2008

2 Σηµείωµα του Εκδότη Η Επιθεώρηση που κρατάτε στα χέρια σας είναι προιον της κοινής προσπάθειας του ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών και του Brunel Business School του πανεπιστηµίου Brunel στο Ηνωµένο Βασίλειο που ένωσαν τις δυνάµεις τους µε την υπογραφή ενός Μνηµονίου Συνεργασίας τον Ιανουάριο του Κύριος στόχος της κοινής προσπάθειας είναι η δηµιουργία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΕΠΕ ) στην Ελλάδα. Το Παρατηρητήριο φιλοξενείται από τον ΣΕΒ και το πρώτο τεύχος της Επιθεώρησης εκδόθηκε τον Ιούλιο του Η Επιθεώρηση εκδίδεται και διανέµεται κατ αρχήν δύο φορές το χρόνο προσφέροντας στους αναγνώστες ειδήσεις, εξελίξεις, αποτελέσµατα ερευνών και άλλες πληροφορίες σχετικά µε το νέο πεδίο µελέτης «Εταιρική ιακυβέρνηση και ιοικητικά Συµβούλια». Στο παρόν τεύχος µπορείτε να διαβάσετε τα ευρήµατα της δεύτερης ετήσιας έρευνας για την εταιρική διακυβέρνηση καθώς και ένα σύντοµο άρθρο σχετικά µε τα δικαιώµατα των µετόχων. Το Παρατηρητήριο σκοπεύει µακροπρόθεσµα: Να αναδειχθεί σε µόνιµο βήµα συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών Να διαδίδει βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης µεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων ώστε να αντεπεξέρχονται ικανοποιητικά στις ανάγκες της θεσµικής τους λειτουργίας Να δηµιουργήσει µία ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων για την εταιρική διακυβέρνηση των ελληνικών επιχειρήσεων Να συµβάλλει στην ακαδηµαϊκή έρευνα για την εταιρική διακυβέρνηση Να συνεργάζεται και να αναπτύσσει σχέσεις µε άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα (π.χ. ΧΑΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ένωση Εισηγµένων Εταιρειών, κλπ) και το εξωτερικό (BUSINESSEUROPE, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Εταιρικής ιακυβέρνησης-ecgi), µε ιδιαίτερη έµφαση στις γειτονικές οικονοµίες που βρίσκονται σε φάση µετάβασης. Να διευκολύνει την δηµιουργία εθνικών και περιφερειακών οργάνων διαλόγου για την εταιρική διακυβέρνηση. «Για να παραµείνουν ανταγωνιστικές σε έναν κόσµο που αλλάζει, οι επιχειρήσεις πρέπει να καινοτοµούν και να προσαρµόζουν τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες και να επωφελούνται από τις νέες ευκαιρίες. Αντίστοιχα, οι κυβερνήσεις φέρουν την σηµαντική ευθύνη να διαµορφώσουν ένα αποτελεσµατικό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο θα παρέχει επαρκή περιθώρια ευελιξίας για να λειτουργούν οι επιχειρήσεις αποτελεσµατικά και να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των µετόχων και των άλλων εµπλεκοµένων µερών» (ΟΟΣΑ, 2004: σελ.13-14) 2

3 Εταιρική ιακυβέρνηση στην Ελλάδα: Τα Ευρήµατα της εύτερης Ετήσιας Έρευνας Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα ευρήµατα πρόσφατης έρευνας η οποία αφορά σηµαντικά ζητήµατα Ε αναφορικά µε τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείες. Ορισµένες κατευθυντήριες γραµµές εταιρικής διακυβέρνησης, για τις οποίες οι αναγνώστες της έρευνας θα ήθελαν ενδεχοµένως να ενηµερωθουν, έχουν θεσπισθεί µε σχετική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του Εταιρικού Κώδικα εοντολογίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (1999), του Νόµου 2190/1920 και του Νόµου 3016/2002. Μεθοδολογία είγµα Το δείγµα αποτελείται από όλες τις ελληνικές εταιρείες που ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) ως και την 31 η εκεµβρίου Τα δεδοµένα που αντλήθηκαν από δευτερογενείς πηγές συνελέγησαν µεταξύ της τελευταίας εβδοµάδας του εκεµβρίου 2007 και των πρώτων ηµερών του Η ιστοσελίδα του ΧΑΑ (www.athex.gr) αποτέλεσε την βασική πηγή δεδοµένων. Επιπροσθέτως, όλα τα δεδοµένα σχετικά µε την εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών διασταυρώθηκαν µέσω αντιπαραβολής µε το περιεχόµενο των αντιστοίχων ιστοσελίδων τους. Η ανάλυση αφορά συνολικό πληθυσµό 304 εταιρειών. Οι µεταβλητές που αναλύθηκαν Μέγεθος.Σ.: Ελήφθη υπ όψη ο αριθµός των µελών του.σ. (ως απόλυτο µέγεθος). Η Σύνθεση του.σ. αναφέρεται στο πλήθος των εκτελεστικών και µη εκτελεστικών µελών του. Στη συνέχεια, τα µέλη αυτά χωρίστηκαν σε συνδεόµενα (συγγενικά) και ανεξάρτητα. Στις λίγες περιπτώσεις που δεν βρέθηκαν στοιχεία ως προς το καθεστώς των µελών του.σ. (εκτελεστικά/εσωτερικά - µη εκτελεστικά/εξωτερικά), θεωρήσαµε απλώς ότι η πληροφορία αυτή δεν ήταν διαθέσιµη. Το ίδιο κάναµε στις περιπτώσεις που δεν βρήκαµε ακριβείς πληροφορίες σχετικά µε το καθεστώς των µη εκτελεστικών µελών του.σ.. Μοντέλο διοίκησης και κατανοµή αρµοδιοτήτων εντός του.σ.: Οι επιχειρήσεις ακολουθούν είτε το «δυϊκό» µοντέλο στο οποίο ο Πρόεδρος είναι διαφορετικός από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο είτε την ενιαία δοµή. Στις επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το δυϊκό µοντέλο χρησιµοποιήθηκε ένα απλό κριτήριο σύνδεσης (αν και δεν είναι ούτε απόλυτο ούτε επιστηµονικό). Ελέγχθηκαν τα επώνυµα των δύο προσώπων τα οποία κατέχουν τις θέσεις του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συµβούλου και στις περιπτώσεις που αυτά συνέπιπταν ταξινοµήθηκαν ως διαφορετικά αλλά συνδεόµενα. Φύλο: Καταγράφηκε η συµµετοχή των δύο φύλων στα διοικητικά συµβούλια (µε κριτήριο αναγνώρισης τα ονόµατα και τα επώνυµα όλων των µελών του.σ.). Καταγράφηκε επίσης το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν τη θέση του Προέδρου ή/και του ιευθύνοντος Συµβούλου. Αλλοδαποί: Μετρήθηκε το πλήθος των αλλοδαπών µελών.σ. µε κριτήριο αναγνώρισης την προέλευση του επιθέτου. Τα µέλη µε Κυπριακά ονόµατα προσµετρήθηκαν ως Έλληνες. 3

4 Επιτροπές.Σ.: Τα δεδοµένα για τον αριθµό των επιτροπών που έχουν δηµιουργηθεί και λειτουργούν στα πλαίσια των ελληνικών.σ. ελήφθησαν από τις ιστοσελίδες και τις ετήσιες εκθέσεις των αντιστοίχων εταιρειών. Στην συνέχεια επαναταξινοµήθηκαν σε τέσσερεις (4) κύριες κατηγορίες. Καθώς οι ετήσιες εκθέσεις του 2007 δεν ήταν διαθέσιµες χρησιµοποιήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο τα στοιχεία των εκθέσεων του Καταγράφηκε το πλήθος των επιτροπών ανά εταιρεία και το όνοµα της κάθε επιτροπής. Εσωτερικός Ελεγκτής: Τα δεδοµένα σχετικά µε την ύπαρξη Εσωτερικού Ελεγκτή - µετά την ψήφιση του νόµου 3016/2002- ελήφθησαν από τις ετήσιες εκθέσεις και τα οργανογράµµατα των εταιρειών. Εταιρικός Κώδικας εοντολογίας: O νόµος 3016/2002 απαιτεί από τις εισηγµένες εταιρείες να διαθέτουν εταιρικό κώδικα δεοντολογίας. Τα δεδοµένα συνελέγησαν από τις ετήσιες εκθέσεις και τις ιστοσελίδες. Για την αποτύπωση αυτής της µεταβλητής χρησιµοποιήσαµε δύο τιµές (Ναι-Όχι). «Όχι» σηµαίνει ότι οι εν λόγω εταιρείες δεν αναφέρουν την ύπαρξη Εταιρικού Κώδικα εοντολογίας ούτε στις ετήσιες εκθέσεις τους ούτε στις ιστοσελίδες τους. Τα ευρήµατα όσον αφορά τις µεταβλητές Εσωτερικός Ελεγκτής και Εταιρικός Κώδικας εοντολογίας πρέπει να αντιµετωπισθούν µε προσοχή καθ όσον µπορεί να οφείλονται σε έλλειψη διαφάνειας ή να απορρέουν από την ποιότητα των ετησίων εκθέσεων. Ελεγκτική εταιρεία: Τα δεδοµένα ως προς την µεταβλητή αυτή αντλήθηκαν από τις ετήσιες εκθέσεις. Καταγράψαµε το όνοµα της ελεγκτικής εταιρείας. Μέγεθος εταιρείας: µετρήθηκε µε βάση τον αριθµό των υπαλλήλων ως απόλυτο µέγεθος όπως αυτός προκύπτει από τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΧΑΑ. Οι εταιρείες ταξινοµήθηκαν σε 4 µεγάλες οµάδες: έως 50 εργαζοµενοι, , και 501 και άνω. Στις περιπτώσεις όπου η ιστοσελίδα του ΧΑΑ έδινε έναν αριθµό ως µέγεθος της εταιρείας και του οµίλου θεωρήσαµε ότι ο αριθµός αφορά το µέγεθος της εταιρείας. Ταξινόµηση κατά κλάδο δραστηριότητας: To XAA κατατάσσει τις εισηγµένες εταιρείες σε 17 κύριες κατηγορίας και 65 υποκατηγορίες Υιοθετήσαµε αυτήν την ταξινόµηση και στη συνέχεια κατανείµαµε τις εταιρείες σε δύο κύριους τοµείς: Βιοµηχανία (Πετρέλαιο & Αέριο, Χηµικά, Πρώτες Ύλες, Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών, Βιοµηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, Τρόφιµα και Ποτά, Είδη Ατοµικής και Οικιακής Φροντίδας) και Υπηρεσίες (Υγεία, Εµπόριο, Μέσα Ενηµέρωσης, Ταξίδια & Αναψυχή, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Τράπεζες, Ασφάλειες, Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες, Τεχνολογία ). Έτη από την εισαγωγή στο ΧΑΑ είναι ο αριθµός των ετών από την εισαγωγή της εταιρείας στο ΧΑΑ ως το Ηλικία εταιρείας: Mετράται από το έτος ίδρυσης. Επιπλέον, για τους σκοπούς της παρουσίασης οι εταιρείες ταξινοµήθηκαν σε τρεις οµάδες που αντιστοιχούν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι περίοδοι αυτές είναι 1990 ως σήµερα, 1971 ως 1989, ενώ η τρίτη αφορά εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν πριν το

5 Πορίσµατα της Έρευνας Τα αποτελέσµατα καταδεικνύουν ορισµένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά των.σ. των εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Μέγεθος.Σ.: Προτίµηση για µικρό.σ. Ο µέσος αριθµός µελών ανά.σ. είναι 7,86 µε τυπική απόκλιση 2,54. Σε 173 εταιρείες (57%) το.σ. έχει από πέντε έως επτά µέλη (Σχήµα 1). Προκύπτει ότι οι εταιρείες στην Ελλάδα προτιµούν τα ιοικητικά Συµβούλια µε επτά µέλη. Το σύνολο των µελών.σ. όλων των εισηγµένων εταιρειών στην Ελλάδα ανέρχεται σε Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες προτιµούν τα µεγάλα διοικητικά συµβούλια: Το.Σ. της τράπεζας Κύπρου αποτελείται από 18 µέλη, της Εµπορικής από 17, της Τράπεζας Πειραιώς και της EFG Eurobank από 16 µέλη. Σχήµα 1: Μέγεθος.Σ. (n=303, X=7,86, St. Dev.=2,54) Σύνθεση.Σ.: Τα Εκτελεστικά (Εσωτερικά) µέλη δεν αποτελούν πλειοψηφία καθώς 1073 µέλη του.σ., 3,58 δηλαδή κατά µέσο όρο, χαρακτηρίζονται ως Εκτελεστικά (Εσωτερικά) µέλη ενώ 207 εταιρείες (69%) έχουν από δύο έως τέσσερα εσωτερικά µέλη.σ. (Σχήµα 2). 5

6 Σχήµα 2: Εκτελεστικά µέλη.σ. (n=300, X=3,58, St. Dev.=1,70) Από την άλλη πλευρά, 1281 µέλη είναι µη Εκτελεστικά (Εξωτερικά) και ο µέσος αριθµός τους ανά.σ. είναι 4, από τις εταιρείες αυτές (62%) έχουν 2 έως 4 µη εκτελεστικά µέλη.σ. (Σχήµα 3) ενώ η σηµαντική πλειονότητα των εισηγµένων εταιρειών έχει τουλάχιστον 3. Σχήµα 3: Μη Εκτελεστικά µέλη.σ. (n=300, X=4,27, St. Dev.=2,37) Παρά ταύτα, µια προσεκτικότερη εξέταση των δεδοµένων που αφορούν τα εξαρτηµένα µη εκτελεστικά (Εξωτερικά) µέλη µάς οδηγεί στη διαπίστωση ότι 592 από αυτά -2,02 κατά µέσο όρο- είναι συνδεόµενα ή συγγενή µη εκτελεστικά (εξωτερικά) µέλη του.σ. 6

7 Αξίζει να σηµειωθεί πάντως ότι από όλες τις εισηγµένες, 58 εταιρείες (19,8%) έχουν µόνο ένα εξωτερικό µέλος.σ. το οποίο είναι συνδεόµενο ή συγγενές (Σχήµα 4α). Σχήµα 4α: Εξαρτηµένα (µη εκτελεστικά) µέλη.σ. (n=293, X= 2,02, St. Dev. =1,99) Επιπλέον, υπάρχουν 674 µη εκτελεστικά (εξωτερικά) ανεξάρτητα µέλη.σ., ήτοι 2,3 ανά.σ. κατά µέσο όρο. 220 εταιρείες (75%) έχουν ακριβώς 2 ανεξάρτητα µέλη (Σχήµα 4β) το οποίο δείχνει ότι οι περισσότερες εταιρείες συµµορφώνονται µε τον νόµο 3016/2002 ο οποίος απαιτεί τουλάχιστον δύο µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µέλη στο διοικητικό συµβούλιο. Σχήµα 4β: Ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη.σ. (n=293, X=2,3, St. Dev.= 1,08) 7

8 Μοντέλο διοίκησης και κατανοµή αρµοδιοτήτων εντός του.σ.: Ενός ανδρός αρχή 165 εταιρείες (56%) έχουν υιοθετήσει το δυϊκό µοντέλο.σ. (Σχήµα 5). Εξετάσαµε όµως πιο προσεκτικά τα στοιχεία αυτά και διαπιστώσαµε ότι στο 14% του υπό έρευνα πληθυσµού, ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος, αν και διαφορετικά πρόσωπα, είχαν το ίδιο επίθετο, πράγµα το οποίο γεννά την υποψία ότι παρά τον φαινόµενο διαχωρισµό αρµοδιοτήτων, τα δύο αυτά µέλη του.σ. είναι συνδεόµενα ή συγγενή πρόσωπα. Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι το κριτήριο αυτό (το επίθετο) δεν είναι ούτε απόλυτο ούτε επιστηµονικό. Εντούτοις, κρίναµε ότι η χρήση του οδηγεί σε µάλλον πιστότερη αποτύπωση της πραγµατικότητας. Από την άλλη πλευρά, η ενιαία δοµή υιοθετείται από το 44% των εισηγµένων εταιρειών. Σχήµα 5: υισµός αλλά και «Εξαρτηµένη Ανεξαρτησία» (Συνδεόµενα/ Συγγενή µέλη) Αλλοδαποί: 238 εταιρείες (78,5%) δεν έχουν κανένα αλλοδαπό µέλος Α. 36 εταιρείες (12%) έχουν τουλάχιστον ένα αλλοδαπό µέλος στο.σ. (Σχήµα 6). Είναι ενδιαφέρον ότι 12 εταιρείες έχουν 4 ή περισσότερα από 4 αλλοδαπά µέλη στο.σ. 8

9 Σχήµα 6: Αλλοδαποί (n=303, X=0,47, sd=1,21) Εταιρεία Πίνακας 1: Εταιρείες µε 4 ή περισσότερα Αλλοδαπά µέλη.σ. Ξένης Εθνικότητας 1 COCA-COLA Ε.Ε.Ε. Α.Ε. 7 2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 7 3 Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ 6 4 ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 6 5 ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. 6 6 ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. 6 7 Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 6 8 CROWN HELLAS CAN A.E. 5 9 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. 4 Φύλο: Ανεπαρκής εκπροσώπηση των γυναικών Από µέλη.σ., µόνον 258 (10,8%) είναι γυναίκες. Τα (89,2%) είναι άνδρες. Επιπλέον, µόνον 25 εταιρείες από το σύνολο των εισηγµένων (7,8%) φαίνεται ότι έχουν εµπιστευθεί την διακυβερνηση τους σε γυναίκες. Οµοίως, µόνον σε 8 από αυτές τις εταιρείες (32% ή 2,6% του συνολικού πληθυσµού) η ίδια γυναίκα κατέχει τη θέση τόσο του Προέδρου όσο και του ιευθύνοντος Συµβούλου. Επιπλέον, 8 εταιρείες έχουν γυναίκα πρόεδρο και 9 εταιρείες (36% ή 3% του συνολικού πληθυσµού) έχουν εµπιστευθεί την καθηµερινή λειτουργία τους σε γυναίκα ιευθύνοντα Σύµβουλο (Πίνακας 2). Με άλλα λόγια, µόνον 25 γυναίκες κατέχουν θέσεις στην κορυφή, κάτι το οποίο αντιπροσωπεύει 1% του συνόλου των µελών διοικητικών συµβουλίων και το 9,6% των γυναικών που είναι µέλη.σ.. Σχήµα 7: Φύλο Μελών.Σ. 9

10 Πίνακας 2: Γυναίκες Πρόεδροι και ιευθύνοντες Σύµβουλοι No Επωνυµία Εταιρείας Πρόεδρος (N=318) CEO (N=311) 1 ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ Παπαθανασίου Παπαθανασίου 2 Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε Λεβεντέρη Αρετή 3 S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. Κυριακοπούλου 4 ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Στέγγου, Κ. Ζωή 5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Εµφιετζόγλου, Π. 6 ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Παντελεηµονίτου Αθανασία Παντελεηµονίτου Αθανασία 7 ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε. Χανδρή- Τερζή Χανδρή- Τερζή 8 Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Μπενρουµπή, Σ. Αλίκη 9 ΖΑΜΠΑ Α.Ε. Μπαλοπούλου 10 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε Βρυώνη, Φ. Θάλεια Βρυώνη, Φ. Θάλεια 11 ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε. Βαράγκη Ελένη 12 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. Βρανοπούλου, Ι 13 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. Φαις Λούση 14 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Βαρβαρέσου, Γ Βαρβαρέσου, Γ 15 ΑΛΥΣΙ Α Α.Β.Ε.Ε. Σπυράκη Μαρία 16 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. Καρέλια Βικτώρια- 17 ΑΧΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Σταµατάκη Ν Βασιλική 18 ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. Λαουτάρη Βαρβάρα 19 ALMA- ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε. Βρυώνη, Φ. Θάλεια Βρυώνη, Φ. Θάλεια 20 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Τεγοπούλου Κ. Ελένη 21 ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΕ Λιβάνη, Α. Παναγιώτα 22 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ Αθανασιάδου Γ Ειρήνη Αθανασιάδου Γ 23 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Φράγκου Ν. Αγγελική 24 INTERINVEST.Ε.Α.Ε.Ε.Χ. Σακελλαρίδη Χριστίνα Σακελλαρίδη Χριστίνα 25 ΙΛΥ Α ΑΕ Παπαδοκωστάκη Γ. Εσωτερικοί Ελεγκτές και Εταιρικός Κώδικας εοντολογίας Ένα από τα σηµαντικότερα σηµεία του νόµου 3016/2002 είναι η απαίτηση από τις εταιρείες να διαθέτουν Εσωτερικό Ελεγκτή ή Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου. 245 εισηγµένες εταιρείες (81%) έχουν ενσωµατώσει εσωτερικό ελεγκτή στο οργανόγραµµά τους. Από την άλλη πλευρά, µε βάση τα στοιχεία που διατίθενται στις ιστοσελίδες τους 59 εταιρείες (19%) φαίνεται ότι δεν έχουν συµµορφωθεί ακόµη (Σχήµα 7). 10

11 Σχήµα 7: Εσωτερικοί Ελεγκτές (X=304) Επί πλέον, 130 εταιρείες (43,77%) δηλώνουν σαφώς ότι έχουν θεσπίσει εσωτερικό Εταιρικό Κώδικα εοντολογίας όπως η ελληνική νοµοθεσία απαιτεί (Σχήµα 8). Σχήµα 8: Εταιρικός Κώδικας εοντολογίας (X=304) Ελεγκτικές Εταιρείες: Οι µεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρείες είναι η ΣΟΛ Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και η BDO Φιλιππίδης Λτδ Ορκωτοί Λογιστές µε µερίδια αγοράς 29% (88) και 14% (42) αντιστοίχως. Γενικά 8 εταιρείες ελέγχουν το 87% (264) των εισηγµένων εταιρειών στην Ελλάδα (Σχήµα 9). 11

12 Σχήµα 9: Εσωτερικοί Ελεγκτές (X=304) Επιτροπές ιοικητικών Συµβουλίων: Είδος εν ανεπάρκεια Μόνον 99 από τις εισηγµένες εταιρείες (32%) φαίνεται να έχουν ιδρύσει επιτροπές, και εξ αυτών 62 έχουν δηµιουργήσει µόνο µία (Σχήµα 10). Οι επιτροπές εσωτερικού ελέγχου φαίνεται να είναι οι πλέον δηµοφιλείς: 88 εταιρείες (29%) έχουν ιδρύσει από µία. Επιτροπές µε αντικείµενο Επιλογή Προσωπικού, Αµοιβές και ιαδοχή λειτουργούν σε 35 εταιρείες (12%). Επιτροπές χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής διαχείρισης υπάρχουν σε 40 εταιρείες, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα σχετικά χαµηλό 13% (Πίνακας 3). Επί πλέον, σε 9 εταιρείες φαίνεται ότι λειτουργούν 5 ή περισσότερες επιτροπές (Πίνακας 4). Σχήµα 10: Επιτροπές.Σ. (n=99, X=2,01, St. Dev.= 1,735) Πίνακας 3: Συχνότητα Επιτροπών 12

13 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΟ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Συχν. Ελεγκτική (1) 88 (29%) Υποψηφιοτήτων / Αµοιβών/ ιαδοχής (2) 35 (12%) Χρηµατοοικονοµικές και Οικονοµικές (3) 40 (13%) ιάφορες (4) 30 (10%) Επιτροπή Ελέγχου 88 Επιτροπή Αµοιβών και Προτάσεων Υποψηφιοτήτων για το.σ. 2 Επιτροπή ιορισµών 5 Επιτροπή Αµοιβών 8 Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής ιακυβέρνησης 4 Επιτροπή Αµοιβών του.σ. 1 Επιτροπή Ανθρωπίνου υναµικού και Σχεδιασµού ιαδοχής 1 Επιτροπή Αµοιβών και Αξιολόγησης 1 Επιτροπή Οικονοµικού Τοµέα και Αµοιβών 1 Επιτροπή Αµοιβών 1 Επιτροπή ιαδοχής & Αναπλήρωσης Μελών.Σ. 1 Επιτροπή Εταιρικής ιακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων 1 Επιτροπή Προτάσεων Υποψηφιοτήτων για το.σ. 1 Επιτροπή Αµοιβών 2 Επιτροπή Ανθρώπινου υναµικού 4 Επιτροπή ιορισµών και Αµοιβών 2 Επιτροπή ιαχείρισης Κινδύνου 7 Επιτροπή Προµηθειών 3 Επιτροπή Επενδύσεων 14 Επιτροπή Χρηµατοοικονοµικών και Οικονοµικού Σχεδιασµού 1 Επιτροπή Τιµών και Ανεφοδιασµού 2 Επιτροπή Εµπορικού Τοµέα 1 Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων 1 Επιτροπή ιαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού 2 Επιτροπή Ανάπτυξης Εργασιών Λιανικής Τραπεζικής 1 Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων και Εργασιών 1 Επιτροπή Πιστοδοτήσεων 1 Επιτροπή Πιστοδοτήσεων 1 Επιτροπή Έγκρισης Χρηµατοοικονοµικών Μισθώσεων 1 Επιτροπή Εκποίησης Παγίων 1 Επιτροπή Τιµολογιακής Πολιτικής 1 Επιτροπή Ενεργοποίησης του Επικουρικού Κεφαλαίου 1 Επιτροπή Αποσβέσεων Επισφαλών Απαιτήσεων 1 Επιτροπή Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος 1 Επιτροπή Επιλύσεως ιοικητικών Θεµάτων 1 Επιτροπή Περιβαλλοντικών Θεµάτων 1 Επιτροπή ιασφάλισης Ποιότητας 2 Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού 2 Επιτροπή Προέδρου 1 Επιτροπή ιοίκησης 1 Επιτροπή Ναυτιλιακού Τοµέα 1 Εκτελεστική Επιτροπή 1 Επιτροπή Ελέγχου του.σ. 1 Επιτροπή Πληροφορικής 2 Επιτροπή Προέδρου 1 Επιτροπή Ελέγχου Μελών.Σ. 1 Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 Επιτροπή εοντολογίας 1 Επιτροπή Ρύθµισης Εµπλοκών 1 Εκτελεστική Επιτροπή 9 Επιτροπή Συντονισµού Μονάδων Εξωτερικού 1 13

14 Πίνακας 4: Εταιρείες µε 5 ή περισσότερες επιτροπές Εταιρεία Επιτροπές 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 8 2 PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 8 3 ΤΡ. EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ. 8 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 5 ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 6 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 5 7 ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 5 8 F.G. EUROPE Α.Ε. 5 9 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕ 5 8 Μέγεθος Εταιρείας: Υπέρµετρη εκπροσώπηση των µεγάλων εταιρειών στο ΧΑΑ Οι εισηγµένες εταιρείες απασχολούν κατά µέσο όρο 730 εργαζόµενους µε τυπική απόκλιση 2,214. Μόνον το ένα τέταρτο από αυτές εµπίπτει στην κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων (άνω των 500 εργαζοµένων) ενώ η µεγάλη τους πλειονότητα, ήτοι 156 εταιρείες (53,34%), θεωρούνται, µε βάση την κατάταξη της Ε.Ε., µικροµεσαίες (έως 250 εργαζόµενοι) (Σχήµα 11). Σχήµα 11: Μέγεθος Εταιρείας (εργαζόµενοι) (n=292, X=730, St. Dev.=2,214) 14

15 Ηλικία Εταιρείας Το ένα τέταρτο ιδρύθηκε τις δύο τελευταίες δεκαετίες Οι εταιρείες κατατάχθηκαν σε τρεις διαφορετικές οµάδες συναρτήσει του έτους ίδρυσης. 78 εταιρείες (25,7%) ιδρύθηκαν από το 1990 ως σήµερα ενώ 138 (45,39%) ιδρύθηκαν κατά την περίοδο Υπάρχουν δε 88 εταιρείες που είναι αρκετά αρχαιότερες δεδοµένου ότι ξεκίνησαν την δραστηριότητά τους πριν το 1970 (Σχήµα 12). Σχήµα 12: Ηλικία Εταιρείας (Έτος Ίδρυσης) (n=304, X=1974, St. Dev.=23,7) Στον Πίνακα 5 εµφανίζονται οι εταιρείες που διεγράφησαν από το ΧΑΑ το Στον Πίνακα 6 βλέπετε τις δύο νέες εισαγωγές. Τέλος, τέσσερεις εταιρείες άλλαξαν επωνυµία κατά τη διάρκεια του 2007, πράγµα το οποίο µπορεί να σηµατοδοτεί αλλαγή τοµέα ή δραστηριότητας, όπως στην περίπτωση της ΚΟΡΦΙΛ Α.Ε. Πίνακας 5: Εταιρείες που διεγράφησαν από το ΧΑΑ το ΛΑΜ Α ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ ΑΒΕΕ 2 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε 3 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 4 ΕΛΤΑ PROJECT AE 5 ΘΕΜΕΛΙΟ ΟΜΗ Α.Ε. 6 ΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. 7 ΕΒΙΚ ΑΕ 8 ΕΛΑΪΣ - UNILEVER Α.Ε. 9 ΡΑ ΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. 10 Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEX. ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜ. ΑΒΕΕ 11 NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 12 ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε 13 ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ 14 ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε. 15

16 Πίνακας 6: Εταιρείες που εισήχθησαν το ΚΟΡΡΕΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πίνακας 7: Εταιρείες που άλλαξαν επωνυµία το 2007 Παλαιό όνοµα Εταιρείας ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.- DELONGHI ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε. VETERIN Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤ. & ΠΡΟΣΤ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Αλλαγή το 2007 σε: VELL INTERNATIONAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. ALAPIS ΑΒΕΕ ΣΑΟΣ ΑΝΕ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Απόψεις και Γνώµες Το τµήµα αυτό το οποίο επιµελείται ο ρ ηµήτριος Ν. Κουφόπουλος φιλοξενεί απόψεις και ιδέες οι οποίες ευελπιστούµε ότι θα αποτελέσουν εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη εποικοδοµητικού διαλόγου γύρω από θέµατα όπως ιοικητικά Συµβούλια, Εταιρική Ευθύνη, ιαφάνεια και Λογοδοσία. Ενδιαφέροντα Ζητήµατα σχετικά µε την ηµοκρατία, τα ικαιώµατα Ψήφου, τις Εταιρικές Συµµετοχές και τον Έλεγχο Παρά το γεγονός ότι αφήσαµε πίσω µας τις τελευταίες Βουλευτικές Εκλογές, ένα θέµα συζήτησης που απασχολεί επί µονίµου βάσεως την πολιτική ζωή της Ελλάδας αφορά την αναλογικότητα του εκλογικού νόµου. Παρά την σχετική συζήτηση, τα πολιτικά κόµµατα ποτέ δεν σταµάτησαν να σκέφτονται πώς θα µπορέσουν να κατασκευάσουν έναν νόµο ο οποίος θα προικοδοτεί τον νικητή των βουλευτικών εκλογών µε επί πλέον έδρες ή µάλλον -διότι περί αυτού τελικά πρόκειται- µε επί πλέον δικαιώµατα ψήφου. Χωρίς να παραγνωρίζουµε ότι η λέξη ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ µπορεί να σηµαίνει εντελώς διαφορετικά πράγµατα σε διάφορες γωνιές του κόσµου, το ζήτηµα που πραγµατευόµαστε στο παρόν άρθρο είναι σε ποιο βαθµό υπάρχει και γίνεται σεβαστή η δηµοκρατία στον Κόσµο των Επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο Σχέδιο ράσης για το Εταιρικό ίκαιο και την Εταιρική ιακυβέρνηση του Μαΐου 2003) πρότεινε να διεξαγάγει έρευνα για να µελετήσει τις αποκλίσεις που παρατηρούνται από την αρχή της αναλογικότητας µεταξύ συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο και ελέγχου στα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διάφοροι εµπλεκόµενοι επιβεβαίωσαν την ανάγκη µιας τέτοιας έρευνας 16

17 στον απόηχο της διαβούλευσης της άνοιξης του 2006 µε αντικείµενο τις µελλοντικές προτεραιότητες του Σχεδίου ράσης. Η έρευνα ανατέθηκε τον Σεπτέµβριο του 2006 και εκπονήθηκε υπό την καθοδήγηση της Institutional Shareholder Services (ISS) η οποία συνεργάστηκε µε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο διακεκριµένων πανεπιστηµιακών, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εταιρικής ιακυβέρνησης (ECGI) και την δικηγορική εταιρεία Shearman & Sterling. Η σχετική µελέτη συνοδεύτηκε από εξαντλητική βιβλιογραφική έρευνα σε πανεπιστηµιακές δηµοσιεύσεις, συγκέντρωση εµπειρικών δεδοµένων γύρω από το θέµα «µία µετοχή- µία ψήφος» καθώς και από συγκριτική νοµική µελέτη η οποία κάλυψε 16 Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την Αυστραλία, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Στόχος της έρευνας ήταν να εντοπιστούν υφιστάµενες αποκλίσεις από την αναλογική σχέση συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο προς έλεγχο στις εισηγµένες εταιρείες στην ΕΕ, να αξιολογηθεί η οικονοµική τους σηµασία καθώς και το κατά πόσον οι αποκλίσεις αυτές έχουν επιπτώσεις στις χρηµατοοικονοµικές αγορές της ΕΕ. Ο Charlie McCreevy ο αρµόδιος Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες- είπε: "Η µελέτη προσφέρει χρήσιµη πληροφόρηση γύρω από το θέµα της αναλογικότητας κεφαλαίου-ελέγχου -του ζητήµατος που είναι γνωστό ως "µία µετοχή-µία ψήφος". Πριν από την έρευνα δεν είχαµε σαφή εικόνα για το πώς το θέµα επηρεάζει τις ευρωπαϊκές εισηγµένες και για το αν έχει επιπτώσεις στις οικονοµικές τους επιδόσεις. Τώρα που τα δεδοµένα τέθηκαν επί τάπητος θα εξετάσουµε, µε ανοικτό µυαλό, το ζήτηµα του κατά πόσον υφίσταται ανάγκη παρέµβασης της Επιτροπής στον συγκεκριµένο τοµέα". Η έρευνα εντόπισε 13 κατηγορίες περιπτώσεων απόκλισης µεταξύ συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο και δικαιωµάτων ελέγχου. Τέσσερεις προσεγγίσεις ή µηχανισµοί επιτρέπουν σε κατόχους µεγάλων µπλοκ µετοχών να εξασφαλίζουν δυσανάλογες δυνατότητες ελέγχου µέσω των δικαιωµάτων ψήφου (µετοχές µε πολλαπλάσια δικαιώµατα ψήφου, µετοχές άνευ δικαιώµατος ψήφου, προνοµιούχες µετοχές άνευ δικαιώµατος ψήφου και δοµές «πυραµίδας»). Υπάρχουν ακόµη πέντε µηχανισµοί όπου ο έλεγχος είναι «κλειδωµένος» (µετοχές µε δικαίωµα προτίµησης, αποθετήρια έγγραφα, ανώτατα όρια δικαιωµάτων ψήφου, ανώτατα όρια συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο/ κατοχής µετοχών και διατάξεις περί ειδικής πλειοψηφίας) και τέλος τέσσερις γενικοί µηχανισµοί όπως µετοχές οµορρύθµων/ ετερορρύθµων εταιρειών, χρυσές µετοχές, αµοιβαίες ανταλλαγές συµµετοχών και συµφωνίες µετόχων. Θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε ορισµένα από τα συµπεράσµατα της έρευνας ως εξής: 1. 27% του υπό έρευνα δείγµατος εταιρειών από 19 χώρες- διέθεταν οµές Πυραµίδας % των εταιρειών που µελετήθηκαν έχουν εξασφαλίσει πολλαπλάσια δικαιώµατα ψήφου σε ορισµένες µετοχές (ως µέσο συγκέντρωσης ελέγχου). 3. Στην Γαλλία, την Σουηδία, την Ουγγαρία, την Ιταλία και την Ισπανία παρατηρήθηκε η υψηλότερη συχνότητα µηχανισµών συγκέντρωσης ελέγχου. 17

18 4. Οι επενδυτές καταδικάζουν απερίφραστα τους Μηχανισµούς Συγκέντρωσης Ελέγχου (Control Enhancing Mechanisms, CEM), υπάρχουν δε περισσότερες πιθανότητες να υποβαθµίσουν την αξία µιας εταιρείας που χρησιµοποιεί τέτοιους µηχανισµούς. 5. Στην Ελλάδα µε βάση δείγµα 31 εταιρειών- φαίνεται ότι οι κύριοι µηχανισµοί συγκέντρωσης ελέγχου είναι η οµή Πυραµίδας και οι περιορισµοί Συµµετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο 2. Ποια είναι όµως τα πλεονεκτήµατα της αρχής «µία µετοχή-µία ψήφος»; Βασική δηµοκρατική αρχή: «Ένας µέτοχος κάτοχος µειοψηφικού πακέτου σε µία εταιρεία µε διπλά δικαιώµατα ψήφου µπορεί να αποκτήσει µετοχικό µερίδιο που του δίνει τον έλεγχο της εταιρείας χωρίς να καταβάλει το premium που θα πλήρωνε κανονικά στην αγορά για την απόκτηση του ελέγχου. Αυτοί οι µειοψηφούντες µέτοχοι φροντίζουν να διατηρούν στενές σχέσεις µε την διοίκηση οι οποίες συχνά αποτυπώνονται σε ένα δίκτυο διαπλοκής µετοχικών µεριδίων και θέσεων στο.σ.». ιαφάνεια: «Στις εταιρείες όπου τα διπλά δικαιώµατα ψήφου είναι εξαιρετικά διαδεδοµένα, ποιος ξέρει τελικά ποιος ελέγχει την εταιρεία;» Το ζήτηµα αυτό αφορά τόσο τους υπαλλήλους της εν λόγω εταιρείας όσο και τις κεφαλαιαγορές. Και οι δύο απαιτούν να γνωρίζουν ποιος λαµβάνει αποφάσεις για λογαριασµό τους. Είναι επίσης ζήτηµα που αφορά τους µετόχους της µειοψηφίας καθώς µόνο το.σ. γνωρίζει ποιες ψήφοι το στηρίζουν». Εν πάση περιπτώσει, δεν µπορεί να µην αναγνωριστεί το δικαίωµα των εταιρειών να καθορίζουν την µετοχική τους δοµή η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις εξυπηρετεί εταιρικά ζητήµατα ενώ σε άλλες απορρέει από την οικογενειακή ιστορία. Παρ όλα αυτά, έχει µεγάλη σηµασία «κατά τη διάρκεια των αρχικών δηµόσιων προσφορών (IPO) αλλά και µετά από αυτές» οι εταιρείες να καθιστούν «τις εταιρικές τους πράξεις και εσωτερικές ρυθµίσεις δηµόσιες» έτσι ώστε οι επενδυτές να είναι σε θέση να λαµβάνουν αποφάσεις µετά λόγου γνώσεως. Μετά από την δηµοσίευση της έρευνας τον Μάιο του 2007, ο Επίτροπος McCreevy δήλωσε «Στάθµισα τα ευρήµατα της έρευνας και όλα τα επιχειρήµατα που άκουσα και διάβασα. Το συµπέρασµά µου είναι ότι δεν υφίσταται ανάγκη δράσης σε επίπεδο ΕΕ στο θέµα αυτό». Ως κατακλείδα στη συζήτηση περί δηµοκρατίας και ισότητας ας θυµηθούµε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη οι οποίοι σοφώς διέκριναν την αριθµητική από την αναλογική (φυσική) ισότητα. Οι περισσότεροι από εµάς έχουν στο µυαλό τους την πρώτη, ενθυµούµενοι την δεύτερη παρά πολύ σπάνια. 18

19 Βιβλιογραφία: Paul Betts (2007), Financial Times, Why one share, one vote is a European pipe-dream, 6 th of June, pp. 24 Tobias Buck, (2007), Financial Times, One-share, one-vote hopes dashed, 5 th of June, pp. 10 Guy Jubb (2007), Financial Times, Double voting rights: dangers of delusion, 30 th of July, pp. 9, Fund Management Section Khachaturyan, Arman (2007), Financial Times, One Share, one vote does not mean Democracy, 19 th of February, pp. 6, Fund Management Section Johnson, Steve (2007), Financial Times, Plea for democracy in corporate US, 22 nd of February, pp. 1, Fund Management Section McCreevy, Charlie, Speech/07/592, October 3 rd, 2007 Ferrarini, Guido, (2006), One Share-One Vote: A European Rule? Law working Paper, No. 58/2006, www://ssrn.com/abstract= Tobias Buck, (2007), Financial Times, McCreevy steps back from big push for one-share, one vote, 6 th of June, pp Μία ένωση (π.χ. µία οικογένεια ή µία εταιρεία) ελέγχει µία εταιρεία η οποία µε την σειρά της κατέχει µερίδιο το οποίο της εξασφαλίζει τον έλεγχο µίας άλλης εταιρείας, κοκ, κοκ. 2 Περιορισµός βάσει του οποίου επενδυτής δεν µπορεί να αποκτήσει συµµετοχή σε κάποια εταιρεία πέρα από ορισµένο ανώτατο όριο. Dr. Dimitrios N. Koufopoulos of Brunel Business School is the Scientific Coordinator of the HOCG. Mr Yianis Gkliats, Vassilios Zoumbos and Mrs Maria Argyropoulou have been assisting in the collection and analysis of the data. 19

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012 www.enel.com.gr Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 388 Mesogion str. Agia Paraskevi Τ. Κ. 153 41 Τηλ. 210 6004793 P.C. 153 41 Tel. +302106004793 Φαξ 210 6004723--www.enel.com.gr Fax. +302106004723-- ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ

Λαϊκή Επενδυτική Λίµιτεδ Ενηµερωτική συνάντηση µε επενδυτές και αναλυτές Λευκωσία, Το Όραµα µας Να ξεχωρίζουµε ανάµεσα στις εταιρείες του κλάδου µας ως οι κορυφαίοι δηµιουργοί αξίας για τους πελάτες, µετόχους και το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" (ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 & ΦΕΚ 1806/Β/12.12.06) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2009-30.06.2009 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (2 η έρευνα, Ιούνιος 2005) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά το 2004 καταγράφηκαν 2,152.469 διελεύσεις Τ/Κυπρίων προς τις ελεύθερες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA ETF Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ. 789/13.12.2007 ΦΕΚ 2474/Β/31.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» ΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 1ο χλµ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 19600 ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 27160/06/Β/92/5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ NBGAM ETF ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 31/12/2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283/2004(ΑΡΘΡΟ 28 Π. 4) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06

«MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 3467301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 16836/06/Β/88/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ήλωση (disclaimer) Ο παρακάτω κώδικας περιγράφει τις ακολουθούµενες από την Εταιρία βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν βασικούς τοµείς της λειτουργίας της. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/4/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 767,92 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 1,23%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 46,00 εκατ. εκ των οποίων 2,77 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΖΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για το σκοπό της συγχώνευσης µε απορρόφηση της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Ηανάλυση των οικονομικών στοιχείων στο ασφαλιστικό περιβάλλον Κώστας Κοτσιλίνης Σύμβουλος Επιχειρήσεων Δύο βασικοί κίνδυνοι: ο κίνδυνος ότι η ασφαλιστική εταιρία θα χάσει το «στοίχημα» και θα πληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης

Οι νέες τάσεις στην αγορά των Αµοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα: Τα αποτελέσµατα της παγκοσµιοποίησης 9:15-9:45 Εγγραφές 9:45-10:00 Πάνελ 1ο Καλωσόρισµα από ρ. Παναγιώτη Αλεξάκη Παραδοσιακή και Σύγχρονη ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Συντονιστής: Παναγιωτάκης Α, ιευѳύνων σύµβουλος. Marfin Global Asset Management

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα