ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πληροφοριακό σηµείωµα για την άρση της υπαγωγής των µετοχών της Εταιρείας από το καθεστώς αναστολής διαπραγµάτευσης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EUROCORP ΑΕΠΕΥ Ηµεροµηνία έκδοσης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 4/5/2010

2 Σελίδα 2 αϖό 119 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Επιχειρηµατική δραστηριότητα & Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές της Εταιρείας ιοίκηση Μετοχική σύνθεση Συνοπτικά Στοιχεία Λόγοι έκδοσης του πληροφοριακού Σηµειώµατος Παράγοντες κινδύνου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Σηµείωση Συµβούλου Τακτικός έλεγχος Τακτικός έλεγχος ενοποιούµενων εταιριών Πληροφορίες µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας και των ενοποιούµενων εταιριών Φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας Φορολογικός έλεγχος θυγατρικών εταιρειών Πληροφορίες για την Εταιρεία Σύντοµο ιστορικό και ανάπτυξη της Εταιρείας ραστηριότητα της Εταιρείας ίκτυο πωλήσεων Πελάτες Σηµαντικές συµβάσεις Άδειες δροµολόγησης πλοίων Σήµατα Επενδύσεις Πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές της εταιρείας Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Οικόπεδα-Ιδιόκτητα ακίνητα Κτιριακές εγκαταστάσεις Ενοικιαζόµενα ακίνητα Κτιριακές εγκαταστάσεις Πλοία Αποτιµήσεις αξίας πλοίων Ασφαλιστικές καλύψεις Εγγυήσεις - Εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Πληροφορίες για τις σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ WAVES SHIPPING S.A SILVER FIN SHIPPING LTD NEL EGYPT S.A.E RAINBOW MARITIME LTD Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών... 83

3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολικό καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος την Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη χρήσεων Μερισµατική πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο Εταιρική ιακυβέρνηση Οργανόγραµµα Προσωπικό Κύριοι µέτοχοι Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο Εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου Καταστατικό Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, Βασικοί Νόµοι και ιατάξεις ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρείας ικαιώµατα µετόχων Φορολογία µερισµάτων Αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας Ιστορικό Στόχοι-Σχέδια Εταιρίας Προσδιορισµός τιµής επαναδιαπραγµάτευσης του µετοχικού τίτλου Μεθοδολογίες Αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν Αποτελέσµατα Αποτίµησης Σελίδα 3 αϖό 119

4 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα αφορά την επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «NEL LINES» (στο εξής η «NEL LINES» ή «η Εταιρεία»), στην κατηγορία «Μεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»), έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, και τις διατάξεις των παρ. 5.4 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το οποίο αφορά στα κριτήρια επαναδιαπραγµάτευσης µετοχών γενικότερα, καθώς και του κεφ του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το οποίο αφορά στην επαναδιαπραγµάτευση µετοχών υπό αναστολή χωρίς εισαγωγή συµπληρωµατικής σειράς µετοχών. Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αναφορικά µε τις προϋποθέσεις τις οποίες πληροί η Εταιρεία προκειµένου να εξέλθει από το καθεστώς προσωρινής αναστολής διαπραγµάτευσης στο οποίο εντάχθηκε µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρεία. Συνεπώς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση σε κινητές αξίες της Εταιρείας στην εξέταση του Πληροφοριακού Σηµειώµατος ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Πληροφοριακού Σηµειώµατος πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Σελίδα 4 αϖό 119

5 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Επιχειρηµατική δραστηριότητα & Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Η NEL LINES δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και ειδικότερα στους παρακάτω τοµείς σύµφωνα µε την κατάταξη της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 2003): «έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές» «έσοδα από εστιατόρια» «ιαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύµβασης» Οι υπηρεσίες της παρέχονται στο εσωτερικό µε κύρια αγορά το βόρειο ανατολικό Αιγαίο ( Χίος Μυτιλήνη Λήµνος Θεσσαλονίκη) τις Κυκλάδες ( Πάρος Νάξος Σύρος Κύθνος Κουφονήσια, Σέριφο Θήρα Ηρακλειά Ανδρο Τήνο Μύκονο Ψαρά Αγ. Ευστράτιο Καβάλα Σίκινος Κίµωλος Μήλος) και δευτερευόντως την αγορά της Ερυθράς Θάλασσας µε την θυγατρική της NEL EGYPT. Από το 2006 η εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Τα οικονοµικά στοιχεία της παρούσας ενότητας βασίζονται στις Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2007 έως οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής «.Π.Χ.Π.»). Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας ανά δραστηριότητα βάσει των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τις χρήσεις που έχουν συνταχθεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής «.Π.Χ.Π.») Η ανάλυση εσόδων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πωλήσεις (ποσά σε χιλ.) Ναύλοι , , ,60 Λοιπά έσοδα πλοίων(διαχείριση περιουσίας βάσει σύµβασης) 1.750, ,20 877,11 Καταστήµατα γενικών πωλήσεων 73,41 0,88 0,00 Σύνολα , , ,71 ΠΗΓH: ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ζερβό Θεόδωρο της ελεγκτικής Εταιρείας BDO A.E. της χρήσεως 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από την τακτική ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κα. Καπράνη Ελένη της ελεγκτικής Εταιρείας NEXIA EUROSTATUS Α.Ε. και της χρήσεωςι 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας κατά γεωγραφικό τοµέα. ιευκρινίζεται ότι η ανάλυση δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τοµέα γίνεται από το 2007 όπου έχουµε δραστηριοποίηση σε νέο γεωγραφικό τοµέα ( Ερυθρά Θάλασσα). Για το 2008 η NEL LINES δραστηριοποιήθηκε στην Ερυθρά θάλασσα ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2009 υπήρξε πολύ µικρή δραστηριότητα. Αναλυτικότερα τα έσοδα ανα κατηγορία και κατά γεωγραφικό τοµέα για το 2009 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής; (ποσά σε χιλ.) Εσοδα ανά κατηγορία και κατά γεωγραφικό τοµέα Ελληνική Ερυθρά ακτοπλοΐα θάλασσα Σύνολο Έσοδα από ναύλους ,60 60, ,60 Έσοδα από διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύµβασης (καταστήµατα πλοίων) 877,12 0,00 877,12 Σελίδα 5 αϖό 119

6 Σύνολο κύκλου εργασιών ,71 60, ,71 Μικτά αποτελέσµατα 1.844,95-298, ,45 Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ,47-296, ,13 Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων ,05-298, ,55 Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ,61-298, ,12 Αξίες πλοίων αρχής χρήσης ,07 0, ,07 Προσθήκες αγορές πλοίων χρήσης 0,49 0,00 0,49 Αυξήσεις/(µειώσεις) πλοίων 3.460,00 0, ,00 Αποσβέσεις πλοίων χρήσης ,94 0, ,94 Αναπροσαρµογή αξίας πλοίων χρήσης ,84 0, ,84 Αναπόσβεστη αξία πλοίων την 31/ ,79 0, ,79 ΠΗΓH: ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ζερβό Θεόδωρο της ελεγκτικής Εταιρείας BDO A.E. Το Μάρτιο του 2007 η NEL LINES προχώρησε σε πώληση δύο ταχύπλοων πλοίων της του ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ και του ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ µε συνολικό τίµηµα 85 εκ. ευρώ, µέρος των οποίων συµφωνήθηκε να καταβληθεί µε πίστωση. Στο τέλος του 2008 λόγω µη εξόφλησης του υπολοίπου των οφειλών η NEL LINES απέκτησε τις ιδιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων που είχε πουλήσει (WAVES SHIPPING S.A και SILVER FIN SHIPPING LTD). Επιπλέον η θυγατρική ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. το 2009 πώλησε το συµβατικό πλοίο της ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ. Έτσι ο στόλος της NEL LINES σήµερα αποτελείται από εννέα πλοία, πέντε υπερσύγχρονα ταχύπλοα, και τέσσερα συµβατικά πλοία, επιτυγχάνοντας καλύτερο συνδυασµό ταχυπλόων συµβατικών. Το 2009 µετά την αποκατάσταση των βλαβών του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ από ναυτικό ατύχηµα που έγινε στις 28/6/2008 έγινε αναστροφή πρόβλεψης µείωσης της αξίας του πλοίου ύψους 3.319,72 χιλ. η οποία διενεργήθηκε στην χρήση του Τα προαναφερόµενα γεγονότα, ήτοι ο διαφορετικός αριθµός πλοίων που επιχειρούσαν σε κάθε χρήση, ο οριστικός διακανονισµός των δανείων και η εισπραχθείσα αποζηµίωση, η ενσωµάτωση της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ και η δραστηριοποίηση στην Ερυθρά Θάλασσα η πώληση 2 ταχυπλόων πλοίων, και η επιστροφή τους, στην µητρική εταιρεία ως αποτέλεσµα διακανονισµού µε τους πλοιοκτήτες η πρόβλεψη αποµείωσης του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ και η αναστροφή της εντός του 2009, έχουν σηµαντική επίδραση στην διαµόρφωση των µεγεθών κάθε χρήσης και στην κερδοφορία µε αποτέλεσµα να τις καθιστούν ΜΗ συγκρίσιµες µεταξύ τους. Πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές της Εταιρείας Η NEL LINES δραστηριοποιείται στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Το νοµοθετικό πλαίσιο της Ελληνικής ακτοπλοΐας χρήζει προσαρµογής στο ευρωπαϊκό δίκαιο προκειµένου οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά να αποκτήσουν τουλάχιστον ίση ανταγωνιστικότητα µε τις αντίστοιχες τις Ευρώπης. Η απελευθέρωση της αγοράς και η προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό θα µείωνε σηµαντικά το κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων. Η εταιρεία έχει δυνατά σηµεία και σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως: Είναι εισηγµένη σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, ιαθέτει µακρόχρονη και ανταγωνιστική τεχνογνωσία ραστηριοποιείται ή έχει δραστηριοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις σηµαντικές γραµµές της Ελληνικής ακτοπλοΐας, Έχει ικανό για την αγορά µέγεθος, και σηµαντικότατη ευελιξία. Σελίδα 6 αϖό 119

7 Στο λειτουργικό πλαίσιο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, η διοίκηση της, δηµιουργεί και αναπτύσσει ευέλικτες στρατηγικές για την βελτίωση: α) του µικτού περιθωρίου εκµετάλλευσης (ΕΒITDA ) και β) της χρηµατοοικονοµικής της θέσης µε στόχο τη µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Συγκεκριµένα οι κύριοι άξονες αυτών των στρατηγικών για την NEL LINES είναι οι παρακάτω : Η σηµαντικότερη πηγή εσόδων της εταιρείας είναι διασφαλισµένη διότι προέρχεται από τις επιδοτήσεις αγόνων γραµµών. Ερευνά την παγκόσµια αγορά προκειµένου να βρει το προσοδοφότερο τρόπο εκµετάλλευσης των ταχυπλόων πλοίων της Προτίθεται να προσθέσει στο στόλο της Εµπορικά πλοία (RO-RO) τα οποία σχεδιάζεται να δροµολογηθούν σε νέες ή στις ήδη υπάρχουσες γραµµές εκµετάλλευσης. Εχει συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες προκειµένου να υπάρξει σηµαντική βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της εταιρείας και του αντίστοιχου χρηµατοοικονοµικού κόστους. Βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης των εσωτερικών δοµών της προκειµένου να καταστούν ποιο ευέλικτες και να µειωθεί το λειτουργικό κόστος. ιοίκηση Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώµα µε την από απόφαση του.σ. για τετραετή θητεία µέχρι την Η σύνθεση του.σ. της Εταιρείας είναι η εξής: Όνοµα Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ Θέση στο.σ. Πρόεδρος.Σ και ιευθύνωνσύµβουλος-εκτελεστικό µέλος Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος Αντιπρόεδρος του.σ -Εκτελεστικό µέλος Αθηναίος Απόστολος ηµόπουλος Γεώργιος Κουντσούρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μη Εκτελεστικό µέλος Μη Εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού, είναι τετραετής (4ετής) αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει µετά από τέσσερα (4) χρόνια, µπορεί δε να παραταθεί µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την πενταετία (5ετία). Μετοχική σύνθεση Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά το µετοχολόγιο της : Μέτοχος Μετοχές ικαιώµατα Ψήφου Μετοχές % ικαιώµατα Ψήφου % Antelope Shipping Inc (1) ,98% 19,98% Αρβανίτης Ιωάννης του ηµητρίου (2) ,37% 1,77% Millennium Bank (2) ,00% 5,60% MF Global UK Limited (3) ,51% 11,51% Βεντούρης Απόστολος (4) ,16% 5,02% Επενδυτικό Κοινό ,14% 56,12% Σύνολα ,00% 100,00% Σελίδα 7 αϖό 119

8 (1) Το σύνολο των µετοχών είναι ενεχυριασµένες στην Millennium Bank, τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται από τον µέτοχο (ήτοι την εταιρεία Antelope Shipping Inc., η οποία εκπροσωπείται από τον κ.μιλτιάδη-μιχαήλ Βάγγερ, Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΝΕΛ Α.Ε.). Το ανωτέρω ποσοστό (19,98%) απέκτησε η εταιρία Antelope Shipping Inc., από τον Απόσοτολο Βεντούρη, ο οποίος ήταν ο προηγούµενος µέτοχος. Η ανωτέρω συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε την 18 Σεµπτεµβρίου 2009 έναντι συνολικού τιµήµατος ,81, και ενώ η µετοχή της εταιρείας δεν διαπραγµατευόταν στο Χ.Α. µε τίµηµα 0,527 ανα µετοχή. (2) µετοχές είναι ενεχυριασµένες στην Millennium Bank η οποία ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου για µετοχές. (3) Από το σύνολο των µετοχών µετοχές ανήκουν, σύµφωνα µε δήλωσή του στον κ. Σωκράτη Καββαδία. (4) Ο κ. Απόστολος Βεντούρης διαθέτει άµεσα µετοχές που αντιστοιχούν σε 0,16% και έµµεσα µέσω της εταιρείας Cerberus and Partners LTD η οποία είναι συµφερόντων του ιδίου δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε 4.86% ήτοι συνολικά 5,02%. Σύµφωνα µε δήλωση της διοίκησης της Εταιρείας η παραπάνω παρουσίαση των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις γνωστοποίησης του Ν.3556/2007. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν µέτοχοι, πλην των προαναφερόµενων, που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου ή/και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ο συνολικός αριθµός των προσώπων που κατέχουν µετοχές της Εταιρείας ανέρχεται σε Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της ίδιες µετοχές. Σελίδα 8 αϖό 119

9 1.2 Συνοπτικά Στοιχεία Λόγοι έκδοσης του πληροφοριακού Σηµειώµατος Στις 1/9/08 το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) µετά από συνενόηση µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) απόφασή ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρείας λόγω άρνησης της νόµιµης ελέγκτριας της εταιρείας να εκφέρει γνώµη στο πιστοποιητικό της, εξαιτίας της ύπαρξης στα βιβλία της Εταιρείας συνολικής απαίτησης χιλ. προερχόµενη από πώληση πλοίου και έξοδα διαχείρησής του, η οποία βρισκόταν σε υπερηµερία οφειλέτη και λόγω ποσών στον λογαριασµό «Πελάτες-Λοιπές Απαιτήσεις» συνολικού ύψους χιλ. που αφορούσαν αναλήψεις ποσού 653 χιλ. από εταιρεία βασικό µέτοχο ελεγχόµενη από µέλος του Σ και αναλήψεις ποσού χιλ. από το µέλος του Σ που ελέγχει την ανωτέρω εταιρεία, βασικό µέτοχο και συγγενούς του προσώπου. Η άρνηση του ορκωτου ελεγκτή ήταν ορθή αλλά και αναµενόµενη µε βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπ όψιν του. Η εταιρεία είχε ήδη ενηµερώσει σχετικά τις εποπτεύουσες αρχές και είχε ζητήσει την παράταση προθεσµίας δηµοσίευσης αποτελεσµάτων έως την 30/9/2008. (Αναλυτικότερες πληροφορίες στο κεφ Αναστολή δια πραγµάτευσης των µετοχών της εταιρείας) Οι λόγοι που οδήγησαν στην άρνηση γνώµης εξέλειψαν χωρίς ουσιώδη αρνητική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. Κατόπιν αυτών και λόγω παρέλευσης εξαµήνου από την ηµεροµηνία της προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρείας, σύµφωνα µε τον κανονισµό του κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), η Εταιρεία, συνέταξε το παρόν προβλεπόµενο Πληροφοριακό Σηµειώµα και ζητήσε από τις 12/06/2009 τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η εταιρεία υπέβαλλε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ), το σχετικό αίτηµα για την εξέταση της επαναδιαπραγµάτευσης των µετοχών της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της ενότητας 5.4 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Παράγοντες κινδύνου Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη Επιχειρηµατική ραστηριότητα της NEL LINES Κίνδυνος ναυτικού ατυχήµατος Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας Εναρµόνιση µε ενδεχόµενες νέες τεχνικές προδιαγραφές ή και αλλαγές στο όριο ηλικίας των πλοίων Φήµη Συντήρηση πλοίων Εκχώρηση της ασφαλισθείσας αξίας των πλοίων της NEL LINES στις τράπεζες που την έχουν δανειοδοτήσει Περιπτώσεις ανωτέρας βίας Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο ραστηριοτήτων της NEL LINES Αύξηση των τιµών των καυσίµων Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Οικονοµικές Εξελίξεις Οι οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα και αλλού θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς τη λειτουργία της NEL LINES Κίνδυνος Επιτοκίου Πιστωτικός Κίνδυνος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Κρατικές παρεµβάσεις στην λειτουργία της αγοράς Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την τιµή της µετοχής της NEL LINES Χρηµατιστηριακός Κίνδυνος ιακύµανση Μετοχής Ρευστότητα Χρηµατιστηρίου Αποκλίσεις εκτιµώµενων αποτελεσµάτων Κίνδυνος Ρευστότητας ιαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου Σελίδα 9 αϖό 119

10 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση στις µετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των κοινών ονοµαστικών µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους της επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν επίσης δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποιήσεις τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη Επιχειρηµατική ραστηριότητα της NEL LINES Κίνδυνος ναυτικού ατυχήµατος Πιθανό ναυτικό ατύχηµα σε πλοίο της εταιρείας ή και της θυγατρικής της είτε µε είτε χωρίς ευθύνη της εταιρείας, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία της Εταιρείας τα αποτελέσµατα την φήµη και την πελατεία της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των πλοίων µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα. Επίσης έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών. Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες των ακτοπλοϊκών εταιρειών όπως της NEL LINES χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει επίπτωση στα έσοδα και στα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, η διακίνηση επιβατών και Ι.Χ. επιβατηγών οχηµάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της τουριστικής κίνησης, και κατά τις εορταστικές περιόδους, ενώ η διακίνηση φορτηγών παρουσιάζει σχετικά µικρή διακύµανση σε όλη τη διάρκεια του έτους, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες πωλήσεις της Εταιρείας να πραγµατοποιούνται κατά το τρίτο τρίµηνο κάθε χρήσης. Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της µε την ανάληψη άγονων, επιδοτούµενων γραµµών µε σκοπό να περιορίσει τις συνέπειες της εποχικότητας του κλάδου. Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας Ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, καθώς και η ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εξαρτώνται άµεσα από την εύρυθµη λειτουργία των πλοίων της και την ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµατισµένων δροµολογίων. Πιθανή αδυναµία εκτέλεσης δροµολογίων εξαιτίας βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας, ειδικά σε περίοδο αιχµής, θα είχε ως αποτέλεσµα αφενός την άµεση απώλεια εσόδων τόσο σε όφελος ανταγωνιστικών ακτοπλοϊκών εταιριών όσο και σε επίπεδο επιλεγόµενου µεταφορικού µέσου από πλευράς επιβατών σε όφελος των αεροπορικών εταιριών και αφετέρου τρώση στη φήµη και πελατεία της Εταιρείας. Όλα τα παραπάνω µπορούν να έχουν δυσµενή επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση των πλοίων και την επάνδρωση τους µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα Εναρµόνιση µε ενδεχόµενες νέες τεχνικές προδιαγραφές ή και αλλαγές στο όριο ηλικίας των πλοίων Η προσαρµογή των υφιστάµενων πλοίων σε νέες τεχνικές προδιαγραφές που ενδέχεται να θεσπιστούν σε Ευρωπαϊκό ή Εθνικό επίπεδο µπορεί να απαιτήσουν σηµαντικές επενδύσεις ή και να καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση δροµολογίων. Επίσης αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την ηλικία των πλοίων ενδέχεται να προκαλέσει αποδροµολόγηση πλοίων από τα δροµολόγια εσωτερικού. Τα ως άνω Σελίδα 10 αϖό 119

11 ενδεχόµενα µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην οµαλή εκτέλεση των υφιστάµενων δροµολογίων µε επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου. Η εταιρεία φροντίζει ώστε τα πλοία κατά τις περιόδους συντήρησης να αναβαθµίζονται σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας και την παρακολούθηση της ναυτικής τεχνολογίας όπου απαιτείται. Φήµη Η NEL LINES και οι θυγατρικές της απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και µεταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες ετησίως. Αρνητική δηµοσιότητα ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στην καλή φήµη της εταιρείας µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα την απώλεια της εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού και ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς τις δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Η NEL LINES έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, η οποία εχει αποδείξει την αξία της και έχει προστατεύσει αποτελεσµατικά την φήµη της, σε γεγονότα όπως το ναυτικό ατύχηµα του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ. Συντήρηση πλοίων Η διενέργεια δροµολογίων εξαρτάται από την επιχειρησιακή ετοιµότητα και την σωστή συντήρηση των πλοίων. Σε περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης των προγραµµατισµένων συντηρήσεων και των ελέγχων των πλοίων του στόλου ενδέχεται να µην λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας µε αποτέλεσµα να υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις τις δραστηριότητες της Εταιρείας, γεγονός που δύναται να επηρεάσει δυσµενώς τις δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των πλοίων µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα Εκχώρηση ασφαλισθείσας αξίας των πλοίων της NEL LINES στις τράπεζες που χρηµατοδότησαν την αγορά τους Η αγορά των πλοίων κατά πάγια σχεδόν τακτική του κλάδου γίνεται µε τραπεζικό δανεισµό. Στους όρους των δανειακών συµβάσεων περιλαµβάνεται όρος ότι σε περίπτωση απώλειας πλοίου, το προϊόν της ασφαλιστικής αποζηµίωσης θα αποδοθεί στις τράπεζες για την εξόφληση τους και το εναποµένων µέρος στην Εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως σεισµός, τροµοκρατία, πληµµύρες, κλπ., η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά, όπως θα επηρεαστεί και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η NEL LINES έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, η οποία εχει αποδείξει την αξία της και έχει προστατεύσει αποτελεσµατικά την φήµη της, σε γεγονότα όπως το ναυτικό ατύχηµα του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο ραστηριοτήτων της NEL LINES Αύξηση των τιµών των καυσίµων Σηµαντικό µέρος του κόστους εκµετάλλευσης των πλοίων και ειδικά αυτού των ταχυπλόων αποτελεί το κόστος των καυσίµων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος καυσίµων και λιπαντικών το έτος 2008 αποτέλεσε το 49% περίπου του συνολικού κόστους εκµετάλλευσης (προ αποσβέσεων) της Εταιρείας. Η διαρκής και σηµαντική άνοδος των τιµών των καυσίµων, σε συνδυασµό µε την υστέρηση στην αναπροσαρµογή των ναύλων, έχει αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα των εταιριών του κλάδου. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Οικονοµικές Εξελίξεις Οι οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα και αλλού θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς τη λειτουργία της NEL LINES Οι δραστηριότητες της NEL LINES, η χρηµατοοικονοµική της θέση, τα λειτουργικά της αποτελέσµατα καθώς και η χρηµατιστηριακή τιµή και η εµπορευσιµότητα των µετοχών της Εταιρείας, ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς από γεγονότα εκτός ελέγχου της. Στα γεγονότα αυτά περιλαµβάνονται - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - τα ακόλουθα: λοιπές, οικονοµικές ή κοινωνικές αλλαγές που µπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα. µεταβολές στο Ελληνικό ή / και στο κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο της παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, κάµψη της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή ή αλλού, Σελίδα 11 αϖό 119

12 λοιπές πολιτικές, οικονοµικές ή κοινωνικές αλλαγές που µπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα. Κίνδυνος Επιτοκίου Το σύνολο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις δανείστριες τράπεζες έχουν συµφωνηθεί να εκτοκίζονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Τα επιτόκια αυτά αποτελούν το άθροισµα του διατραπεζικού επιτοκίου Euribor, το οποίο µεταβάλλεται καθηµερινώς, πλέον ενός πιστωτικού περιθωρίου (margin). Οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή του επιτοκίου Euribor επηρεάζει την ετήσια χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας σε σηµαντικό βαθµό. Σηµειώνεται ότι η NEL LINES δεν χρησιµοποιεί ειδικά συµβόλαια κάλυψης του κινδύνου από τη µεταβολή των επιτοκίων (hedging). Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλόµενων όσον αφορά την εκπλήρωση των συναλλακτικών τους υποχρεώσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προέρχεται κυρίως από τους πράκτορες, αλλά, µε την εξαίρεση του κινδύνου των κεντρικών πρακτόρων, δεν θεωρείται σηµαντικός από την ιοίκηση της Εταιρείας. Οι πωλήσεις των πρακτόρων, στο µεγαλύτερο µέρος τους, είναι εγγυηµένες, είτε µε εγγυητικές επιστολές τραπεζών, είτε µε επιταγές, είτε πραγµατοποιούνται µε προκαταβολή µετρητών. Τα κεντρικά πρακτορεία της Χίου, της Μυτιλήνης και του Πειραιά, αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Οι πωλήσεις όµως που πραγµατοποιούν τα εν λόγω πρακτορεία είναι µερικώς εγγυηµένες όπως περιγράφεται ανωτέρω. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους προµηθευτές της, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι σε Ευρώ, οπότε δεν υφίσταται ουσιώδης κίνδυνος λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τις δανείστριες Τράπεζες είναι όλες σε Ευρώ, πέραν ενός δανείου της MILLENNIUM BANK. που είναι σε δολάρια Η.Π.Α. Λόγω της µικρής συµµετοχής του εν λόγω δανείου στο σύνολο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας εκτιµάται, από την ιοίκηση της, ότι ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι αµελητέος. Κρατικές παρεµβάσεις στην λειτουργία της αγοράς Η εγχώρια αγορά ακτοπλοϊκών µεταφορών (Αιγαίο, Ιόνιο) λειτουργεί υπό καθεστώς µερικού κρατικού παρεµβατισµού που καθορίζει σε εκτεταµένο βαθµό τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Οι σηµαντικότερες κρατικές παρεµβάσεις στην λειτουργία της αγοράς αφορούν την επάνδρωση των πλοίων, την περίοδο επάνδρωσης και δροµολόγησης των πλοίων καθώς και τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας όσον αφορά µεταξύ άλλων τους προορισµούς και την τακτικότητα των δροµολογίων και άλλες προβλέψεις, όπως προσδιορίζονται στο Ν. 2932/ Παρά το γεγονός ότι ο Κοινοτικός Κανονισµός 3577/1992, ο οποίος προβλέπει την απελευθέρωση της αγοράς των ακτοπλοϊκών µεταφορών θα έπρεπε να είχε εφαρµοστεί πλήρως στην Ελλάδα από το Νοέµβριο του 2002, κάτι τέτοιο δεν έχει συµβεί ακόµα, ούτε είναι γνωστό πότε και εάν θα συµβεί. Η παρατεινόµενη καθυστέρηση πλήρους εναρµόνισης του εγχώριου θεσµικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών µεταφορών µε το Κοινοτικό επηρεάζει δυσµενώς τους όρους της επιχειρηµατικής λειτουργίας και την αποδοτικότητα της Εταιρείας, όπως και των υπολοίπων εταιριών του κλάδου. Επίσης, δεδοµένου ότι για την διενέργεια δροµολογίων απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, δεν µπορεί να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία θα λάβει τις άδειες για τα δροµολόγια και µε τους όρους που επιθυµεί. Στα ίδια πλαίσια δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ανταγωνιστής να λάβει άδεια τακτικής δροµολόγησης για τα δροµολόγια στα οποία επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την τιµή της µετοχής Χρηµατιστηριακός Κίνδυνος ιακύµανση Μετοχής Ρευστότητα Χρηµατιστηρίου Το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει χαµηλότερη ρευστότητα και παρουσιάζει εντονότερες διακυµάνσεις από άλλα χρηµατιστήρια. Στο παρελθόν, οι τιµές διαπραγµάτευσης των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έχουν παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις. Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει στο παρελθόν και ίσως να επηρεάσει στο µέλλον την τιµή διαπραγµάτευσης και τη ρευστότητα των µετοχών των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών, συµπεριλαµβανοµένης της µετοχής της NEL LINES. Σελίδα 12 αϖό 119

13 Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της NEL LINES µπορεί να υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις, ως αποτέλεσµα πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εξής: Η κατάσταση της Ελληνικής οικονοµίας Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα Η γενικότερη κατάσταση των κεφαλαιαγορών Η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού Η πώληση ή αγορά σηµαντικού αριθµού µετοχών ή ακόµα και η εκτίµηση ότι µπορεί να λάβει χώρα µια τέτοια συναλλαγή κλπ. Αποκλίσεις εκτιµώµενων αποτελεσµάτων Η τιµή της µετοχής δύναται να επηρεαστεί σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις µεταξύ των µελλοντικών αποτελεσµάτων της Εταιρείας και τις εκτιµήσεις των χρηµατοοικονοµικών οίκων. Κίνδυνος Ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται από την ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων: ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη ανεισµός , , ,67 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη ανεισµός , , ,02 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη ανεισµός , , ,10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη ανεισµός , , ,00 Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις , ιαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου Οι στόχοι του οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ιςολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος. Σελίδα 13 αϖό 119

14 ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο δανεισµού (Σηµ 19) , , , ,29 Μείον: ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (Σηµ.17) , , , ,80 Καθαρός δανεισµός , , , ,49 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής , , , ,31 Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια , , , ,80 Συντελεστής µόχλευσης 88,10% 75,91% 76,56% 49,46% Σελίδα 14 αϖό 119

15 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων σε ενοποιηµένη βάση, προέρχονται από τις ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 έως 2009 καθώς, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ.) Σύνολο κύκλου Εργασιών , , ,71 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) -805, , ,45 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , , ,74 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο , , ,55 Μείον φόροι 0 0 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους , , ,12 Κατανέµονται σε: 0,00 Μετόχους Εταιρίας , , ,10 Μετόχους Μειοψηφίας 0 13,28-197,01 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) -0,08-0,22-0,14 ΠΗΓH: ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ζερβό Θεόδωρο της ελεγκτικής Εταιρείας BDO A.E. της χρήσεως 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από την τακτική ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κα. Καπράνη Ελένη της ελεγκτικής Εταιρείας NEXIA EUROSTATUS Α.Ε. και της χρήσεωςι 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Το σύνολο των εσόδων του Οµίλου κατά τη χρήση 2009 ανήλθε σε ,71 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,3 % παρά την οικονοµική κρίση η οποία συρρίκνωσε το µεταφορικό έργο των ακτοπλοικών εταιρειών. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από δροµολογήσεις σε άγονες, επιδοτούµενες, γραµµές σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση του 2008 στην οποία διαµορφώθηκαν σε ,93 χιλ. λόγω της αποδροµολόγησης του ΘΕΟΦΙΛΟΣ µετά το ναυτικό ατυχηµα και έναντι ,55 χιλ. την χρήση Τα µικτά κέρδη του οµίλου ανήλθαν το 2009 σε 1.546,45 χιλ. ως συνέπεια της αύξησης του κύκλου εργασιών από την εξυπηρέτηση άγονων γραµµών, έναντι ζηµιών 5.407,29 χιλ. το 2008 στο οποίο έγινε το ναυτικό ατύχηµα του ΘΕΟΦΙΛΟΣ και επίσης ζηµιών 805,63 χιλ το 2007 µε την αρχή της ανόδου των τιµών των υγρών καυσίµων. Τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιογόνα καθόλη την διάρκεια της περιόδου. Το 2009 µειώθηκαν σε ,12 χιλ έναντι ,76 χιλ. το 2008 λόγω των εσόδων των επιδοτούµενων γραµµών, ενώ το 2007 ήταν 9.830,00 χιλ. Σελίδα 15 αϖό 119

16 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ποσά σε χιλ.) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ασώµατες ακινητοποιήσεις 39,79 26,43 10,37 Υπεραξία 2.692,68 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,66 Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 223,00 223,00 Λοιπά πάγια στοιχεία 4.121, ,83 752,05 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12,9 15,31 14,95 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , , ,03 Αποθέµατα 1.084,46 711,62 765,50 Πελάτες 5.210, , ,39 Λοιπές Απαιτήσεις , , ,56 Προκαταβολές 3.418, , ,77 ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 3.615,04 75,71 73,14 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.612, , ,22 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 502,54 0,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , ,59 Σύνολο ενεργητικού , , ,62 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , , ,74 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,25 Ίδιες µετοχές -56,14-56,14-56,14 Κέρδη/(Ζηµίες )εις νέον , , ,69 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε µετόχους της µητρικής εταιρείας , , ,16 ικαιώµατα µειοψηφίας 0 54,53-142,48 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) , , ,67 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια πληρωτέα πέραν του έτους , , ,77 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 220,88 227,14 417,22 Λοιπές προβλέψεις 6.064, , ,26 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , ,24 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , ,11 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , , ,59 Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα 990,16 121,37 37, , , ,70 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,94 Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων , , ,62 ΠΗΓH: ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ζερβό Θεόδωρο της ελεγκτικής Εταιρείας BDO A.E. της χρήσεως 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από την τακτική ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κα. Καπράνη Ελένη της ελεγκτικής Εταιρείας NEXIA EUROSTATUS Α.Ε. και της χρήσεωςι 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Σελίδα 16 αϖό 119

17 Η σχέση Ιδίων Κεφαλαίων / Ξένα κεφάλαια του οµίλου NEL το 2009 διαµορφώθηκε σε 0,12 έναντι 0,28 το 2008 και 0,61 το 2007 γεγονός που οφείλεται στα δάνεια των πλοίων των εταιρειών που αποκτήθηκαν, η σχέση Ξένα κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού του οµίλου NEL το 2008 διαµορφώθηκε σε 0,9 το 2008 σε 0,8 έναντι 0,6 το Σηµειώνεται ότι το 58 % των ξένων κεφαλαίων την αφορά µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του οµίλου. Το σύνολο των ενσώµατων παγίων του οµίλου NEL ως ποσοστό του ενεργητικού διαµορφώθηκε την σε 89,4 %, από 92,7% το 2008 και 71,4%. το 2007, παραµένοντας υψηλό σε όλη την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου λόγω της φύσης των εργασιών της, καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο ποσοστό του Ενεργητικού. Το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες του οµίλου ΝEL LINES ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθε την σε 3,4% από 1,9% στις 31/12/2008 και 3,4% την παραµένοντας σε χαµηλά επίπεδα λόγω και της εποχικότητας των εργασιών. Οι κυριότεροι οικονοµικοι δείκτες έχουν ως εξής: ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= ΑΠΟ.ΣΥΝ.ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ= ΑΠΟ ΟΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,26 0,35 0,45 ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,77 0,31 0,13 ΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ -0,94% Ι ΙΑ ΚΕΦ+ ΑΝ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - 18,03% - 11,48% -6,34% - 70,81% - 102,44% Οι ως άνω δείκτες δείχνουν µια επειδείνωση των οικονοµικών µεγεθών του οµίλου η οποία εξηγείται από την άνοδο των τιµών των καυσίµων αρχικά και στην συνέχεια στην χρηµατοοικονοµική κρίση που µείωσε σηµαντικά το µεταφορικό της έργο. Η εταιρεία για την βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της εισέρχεται στην εξυπηρέτηση άγονων επιδοτούµενων γραµµών, ερευνά την παγκόσµια αγορά προκειµένου να βρει το προσοδοφόρο τρόπο εκµετάλλευσης των ταχυπλόων πλοίων της, και προτίθεται να προσθέσει στο στόλο της Εµπορικά πλοία (RO-RO) για δροµολόγηση σε νέες ή στις ήδη υπάρχουσες γραµµές εκµετάλλευσης. Σελίδα 17 αϖό 119

18 3.2 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές NEL LINES, καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της. Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα αποτελείται από: (α) το Περιληπτικό Σηµείωµα, (β) τους Παράγοντες Κινδύνου, (γ) το Έγγραφο Αναφοράς, και (δ) το Σηµείωµα για την επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ µετά την εξάλειψη των λόγων αναστολής διαπραγµάτευσης των µετοχών της. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία: της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 Μυτιλήνη, τ.κ τηλ (αρµόδια κ. Μαρία Σωτηρχέλλη ) του Συµβούλου Έκδοσης, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14 Αθήνα τκ , (αρµόδιος ο κ. Γιάννης Χατζηµανώλης τηλ.: ) Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η Εταιρεία και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτελούν περιεχόµενο του παρόντος Πληροφοριακού Σηµείωµατος. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι τα εξής: Ο κ. Ιωάννης Αθανασίου Προϊστάµενος Οικονοµικών υπηρεσιών Ελ. Βενιζέλου 5 τ.κ Μυτιλήνη τηλ Ο κ. Παναγιώτης Κουτσοµύτης Εσωτερικός Ελεγκτής, Ελ. Βενιζέλου 5 τ.κ Μυτιλήνη τηλ Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και ο Σύµβουλος Έκδοσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι, καθόσον γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Ο Σύµβουλος Έκδοσης, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14 Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητο νοµικό και οικονοµικό έλεγχο, και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που Σελίδα 18 αϖό 119

19 ελήφθησαν από την Εταιρεία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ο Σύµβουλος Έκδοσης EUROCORP ΑΕΠΕΥ δεν έχει συµφέροντα, τα οποία δύναται να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα αύξηση, εκτός από την αµοιβή που θα λάβει. Σηµείωση Συµβούλου Ο Σύµβουλος της Εταιρίας, EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ., βεβαιώνει τα ακόλουθα: 1. Οι προοπτικές της Εταιρίας διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές και η Εταιρία είναι βιώσιµη, καθώς εµφανίζει βελτίωση στα προβλεπόµενα οικονοµικά της µεγέθη και τη συνολική επιχειρηµατική της δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι τα προ τόκων αποσβέσεων και φόρων αποτελέσµατα (EBITDA) τα οποία ήταν αρνητικά το έτος 2009, από το έτος 2010 και µετά, γίνονται θετικά, προσδίδοντας έτσι την απαιτούµενη ρευστότητα στην Εταιρία. 2. Η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία. 3. Η εταιρία τόσο σε επίπεδο µητρικής όσο και σε ενοποιηµένο επίπεδο, έχει θετική καθαρή θέση. Να σηµειωθεί ότι οι Θυγατρικές της, έχουν αρνητική καθαρή θέση, αλλά υπάρχει ιδιαιτερότητα στις ναυτιλιακές εταιρείες, όπου οι θυγατρικές είναι ιδιοκτήτριες πλοίων χωρίς ουσιαστική εµπορική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει ενιαία εµπορική εκµετάλλευση από την ΝΕΛ. Οι λόγοι λοιπόν της αρνητικής καθαρής θέσης των θυγατρικών είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και όχι ουσιαστικής. 4. Τόσο η µητρική Εταιρία όσο και οι θυγατρικές της, είναι φορολογικά ενήµερες, έως και το έτος Σηµειώνεται ότι η εκδότρια εταιρία και οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της τελευταίας δηµοσιευµένης χρήσης κατά την υποβολή της αίτησης επαναδιαπραγµάτευσης έχουν ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις για τις οποίες είχε δηµοσιεύσει Οικονοµικές Καταστάσεις κατά την υποβολή της αίτησης επαναδιαπραγµάτευσης. 5. Οι εταιρικές πράξεις στις οποίες προέβη η Εταιρία κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγµάτευσης των µετοχών της (από ) έως και σήµερα και συγκεκριµένα η µεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου και η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ήταν σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία και σε κάθε περίπτωση έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες από τον νόµο διαδικασίες. Να σηµειωθεί ότι η σηµαντικότερη πιστώτρια Τράπεζα έχει αρµονική συνεργασία µε το νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. 6. Οι λόγοι για τους οποίους οι µετοχές της Εταιρίας τέθηκαν υπό αναστολή στις και παρέµειναν έκτοτε εκτός διαπραγµάτευσης έχουν εκλείψει και ως εκ τούτου η Εταιρία αιτείται την άρση της αναστολής και την επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της. 7. Η Εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσµες µη ρυθµισµένες υποχρεώσεις προς τρίτους. 8. εν έχουν προκύψει γεγονότα ή άλλα στοιχεία που να εµποδίζουν από νοµική άποψη την αιτούµενη άρση επαναδιαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας NEL Lines AE. 9. Ο Σύµβουλος, EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η θέση του για τις θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρίας, όπως τεκµηριώνονται στο παρόν Κεφάλαιο, βασίζονται: Στο σύνολο των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πληροφοριών που παρέσχε η Εταιρία (σε επίπεδο ιστορικών εξελίξεων και εταιρικών εκτιµήσεων και προοπτικών), καθώς και σε σειρά συναντήσεων µε τη ιοίκηση της Εταιρίας, Σε ενδελεχή αξιολόγηση από το Σύµβουλο, του υπό εξέλιξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου της Εταιρίας και της προβλεπόµενης πορείας των εργασιών. Σηµαντική πηγή εσόδων της Εταιρίας, είναι οι επιδοτήσεις των άγονων γραµµών που προέρχονται από 12ετή σύµβαση, η οποία υπεγράφη µε το Ελληνικό ηµόσιο, το έτος 2009 (να σηµειωθεί ότι το σύνολο των επιδοτήσεων για το έτος 2009 ήταν 16 εκ., ενώ από το έτος 2010 και έπειτα θα είναι τουλάχιστον 23 εκ., ετησίως). Η Εταιρία έχει δεσπόζουσα θέση στις γραµµές του Βορείου Αιγαίου, όπου τα µεγάλα νησιά (Λέσβος, Χίος, Λήµνος) έχουν µόνιµη επιβατική και εµπορική κίνηση καθ όλη την διάρκεια του έτους. Να σηµειωθεί ότι η εταιρία είναι η µόνη που συνδέει ακτοπλοϊκά τα παράλια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε την λοιπή Ελλάδα. Ήδη, η Εταιρία εξετάζει σχέδια επέκτασης των ακτοπλοϊκών γραµµών της προς την Τουρκία. Η Εταιρία ήδη βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης του στόλου της, µε στόχο την µείωση του µέσου κόστους εκµετάλλευσης. Ως εκ τούτου έχει αρχίσει να παραχωρεί την εκµετάλλευση των ταχύπλοων πλοίων της (τύπου ΑΙΟΛΟΣ) σε ναυτιλιακές εταιρίες του εξωτερικού. Με τα σηµερινά δεδοµένα κόστους Σελίδα 19 αϖό 119

20 καυσίµων, η εκµετάλλευση των συγκεκριµένων ταχύπλοων στην εγχώρια αγορά κρίθηκε ασύµφορη, λόγω της υψηλής κατανάλωσης καυσίµων και του ασφυκτικού νοµοθετικού πλαισίου. Συγχρόνως, η Εταιρία έχει αρχίσει να µισθώνει συµβατικά πλοία (όπως το AQUA JEWEL) για να υποκαταστήσει τις γραµµές των ταχυπλόων. Τέλος, σχεδιάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη του µεταφορικού έργου, µε επέκταση σε εµπορικά πλοία (Ro-Ro) τα οποία θα δροµολογηθούν στις ήδη υπάρχουσες αλλά και σε νέες γραµµές, µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος εκµετάλλευσης, τόσο σε καύσιµα όσο και σε προσωπικό, τα οποία θα βελτιώσουν περαιτέρω το µεικτό περιθώριο της Εταιρίας. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες προκειµένου να υπάρξει σηµαντική βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της και του αντίστοιχου χρηµατοοικονοµικού κόστους. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης των εσωτερικών δοµών της προκειµένου να καταστούν πιο ευέλικτες και να µειωθεί το κόστος διοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα ενότητα («Σηµείωση Συµβούλου») υπάρχουν διαθέσιµες στο κεφάλαιο 4.2.2, («Στόχοι Σχέδια Εταιρίας») του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Τακτικός έλεγχος Η NEL LINES ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις εξαµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις της κάθε χρήσης. Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από τον τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή λογιστή κ. Θεόδωρο Ζερβό (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από την κα. Καπράνη Ελένη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας NEXIA EUROSTATUS A.E Αµβροσίου Φραντζή 34 Αθήνα τκ τηλ Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς τκ , τηλ.: Σελίδα 20 αϖό 119 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Με τόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (η Εταιρεία) που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου 2009 και τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από 20.12.2007 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E. Α.Φ.Μ. 094051245, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης που έληξε την 31 εκεµβρίου 2011 01/01/2011-31/12/2011 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E. Α.Φ.Μ. 094051245,.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3 Συµϖλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά 24.064.370,40

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5.223.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡ-ΦΙΛ Α.Ε.Β.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. µε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του της 13.12.2007 ενηµερώθηκε για το περιεχόµενο του παρόντος εγγράφου ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ λόγω της συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ σύµφωνα µε την από 10.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E.

ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΛΤΟΝ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ A.E.B.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών Μετόχων βάσει της από 6.12.2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2007, 1.7.2007 30.6.2008 και 1.7.2008 30.6.2009...69 31.12.2009...85...104

30.6.2007, 1.7.2007 30.6.2008 και 1.7.2008 30.6.2009...69 31.12.2009...85...104 ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.2.2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Έγγραφο ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΛΑΝ-ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕLEPASSPORT

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ή «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ») ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO A.E.Ε. JUMBO A.E.E. 1

ΟΜΙΛΟΣ JUMBO A.E.Ε. JUMBO A.E.E. 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από 7.6.2006 απόφασης της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή εργασία. ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ. Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία ΘΕΜΑ: Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ Επιμέλεια: ΖΑΜΠΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ,2013 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα