ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πληροφοριακό σηµείωµα για την άρση της υπαγωγής των µετοχών της Εταιρείας από το καθεστώς αναστολής διαπραγµάτευσης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ EUROCORP ΑΕΠΕΥ Ηµεροµηνία έκδοσης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 4/5/2010

2 Σελίδα 2 αϖό 119 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Επιχειρηµατική δραστηριότητα & Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές της Εταιρείας ιοίκηση Μετοχική σύνθεση Συνοπτικά Στοιχεία Λόγοι έκδοσης του πληροφοριακού Σηµειώµατος Παράγοντες κινδύνου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Σηµείωση Συµβούλου Τακτικός έλεγχος Τακτικός έλεγχος ενοποιούµενων εταιριών Πληροφορίες µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρείας και των ενοποιούµενων εταιριών Φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας Φορολογικός έλεγχος θυγατρικών εταιρειών Πληροφορίες για την Εταιρεία Σύντοµο ιστορικό και ανάπτυξη της Εταιρείας ραστηριότητα της Εταιρείας ίκτυο πωλήσεων Πελάτες Σηµαντικές συµβάσεις Άδειες δροµολόγησης πλοίων Σήµατα Επενδύσεις Πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές της εταιρείας Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Οικόπεδα-Ιδιόκτητα ακίνητα Κτιριακές εγκαταστάσεις Ενοικιαζόµενα ακίνητα Κτιριακές εγκαταστάσεις Πλοία Αποτιµήσεις αξίας πλοίων Ασφαλιστικές καλύψεις Εγγυήσεις - Εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Πληροφορίες για τις σηµαντικές συµµετοχές της Εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΝΟΜΟΥ 959/79) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΕΛ WAVES SHIPPING S.A SILVER FIN SHIPPING LTD NEL EGYPT S.A.E RAINBOW MARITIME LTD Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών... 83

3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Κεφαλαιακή διάρθρωση και συνολικό καθαρό χρηµατοοικονοµικό χρέος την Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη χρήσεων Μερισµατική πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο Εταιρική ιακυβέρνηση Οργανόγραµµα Προσωπικό Κύριοι µέτοχοι Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο Εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου Καταστατικό Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας, Βασικοί Νόµοι και ιατάξεις ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρείας ικαιώµατα µετόχων Φορολογία µερισµάτων Αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας Ιστορικό Στόχοι-Σχέδια Εταιρίας Προσδιορισµός τιµής επαναδιαπραγµάτευσης του µετοχικού τίτλου Μεθοδολογίες Αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν Αποτελέσµατα Αποτίµησης Σελίδα 3 αϖό 119

4 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα αφορά την επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «NEL LINES» (στο εξής η «NEL LINES» ή «η Εταιρεία»), στην κατηγορία «Μεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»), έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, και τις διατάξεις των παρ. 5.4 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το οποίο αφορά στα κριτήρια επαναδιαπραγµάτευσης µετοχών γενικότερα, καθώς και του κεφ του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών το οποίο αφορά στην επαναδιαπραγµάτευση µετοχών υπό αναστολή χωρίς εισαγωγή συµπληρωµατικής σειράς µετοχών. Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αναφορικά µε τις προϋποθέσεις τις οποίες πληροί η Εταιρεία προκειµένου να εξέλθει από το καθεστώς προσωρινής αναστολής διαπραγµάτευσης στο οποίο εντάχθηκε µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρεία. Συνεπώς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση σε κινητές αξίες της Εταιρείας στην εξέταση του Πληροφοριακού Σηµειώµατος ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Πληροφοριακού Σηµειώµατος πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Σελίδα 4 αϖό 119

5 1.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Επιχειρηµατική δραστηριότητα & Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Η NEL LINES δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και ειδικότερα στους παρακάτω τοµείς σύµφωνα µε την κατάταξη της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ 2003): «έσοδα από θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές» «έσοδα από εστιατόρια» «ιαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύµβασης» Οι υπηρεσίες της παρέχονται στο εσωτερικό µε κύρια αγορά το βόρειο ανατολικό Αιγαίο ( Χίος Μυτιλήνη Λήµνος Θεσσαλονίκη) τις Κυκλάδες ( Πάρος Νάξος Σύρος Κύθνος Κουφονήσια, Σέριφο Θήρα Ηρακλειά Ανδρο Τήνο Μύκονο Ψαρά Αγ. Ευστράτιο Καβάλα Σίκινος Κίµωλος Μήλος) και δευτερευόντως την αγορά της Ερυθράς Θάλασσας µε την θυγατρική της NEL EGYPT. Από το 2006 η εταιρεία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Τα οικονοµικά στοιχεία της παρούσας ενότητας βασίζονται στις Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2007 έως οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής «.Π.Χ.Π.»). Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας ανά δραστηριότητα βάσει των δηµοσιευµένων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τις χρήσεις που έχουν συνταχθεί βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής «.Π.Χ.Π.») Η ανάλυση εσόδων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Πωλήσεις (ποσά σε χιλ.) Ναύλοι , , ,60 Λοιπά έσοδα πλοίων(διαχείριση περιουσίας βάσει σύµβασης) 1.750, ,20 877,11 Καταστήµατα γενικών πωλήσεων 73,41 0,88 0,00 Σύνολα , , ,71 ΠΗΓH: ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ζερβό Θεόδωρο της ελεγκτικής Εταιρείας BDO A.E. της χρήσεως 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από την τακτική ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κα. Καπράνη Ελένη της ελεγκτικής Εταιρείας NEXIA EUROSTATUS Α.Ε. και της χρήσεωςι 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας κατά γεωγραφικό τοµέα. ιευκρινίζεται ότι η ανάλυση δραστηριότητας κατά γεωγραφικό τοµέα γίνεται από το 2007 όπου έχουµε δραστηριοποίηση σε νέο γεωγραφικό τοµέα ( Ερυθρά Θάλασσα). Για το 2008 η NEL LINES δραστηριοποιήθηκε στην Ερυθρά θάλασσα ενώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2009 υπήρξε πολύ µικρή δραστηριότητα. Αναλυτικότερα τα έσοδα ανα κατηγορία και κατά γεωγραφικό τοµέα για το 2009 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής; (ποσά σε χιλ.) Εσοδα ανά κατηγορία και κατά γεωγραφικό τοµέα Ελληνική Ερυθρά ακτοπλοΐα θάλασσα Σύνολο Έσοδα από ναύλους ,60 60, ,60 Έσοδα από διαχείριση ακίνητης περιουσίας βάσει σύµβασης (καταστήµατα πλοίων) 877,12 0,00 877,12 Σελίδα 5 αϖό 119

6 Σύνολο κύκλου εργασιών ,71 60, ,71 Μικτά αποτελέσµατα 1.844,95-298, ,45 Κέρδη /(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ,47-296, ,13 Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων ,05-298, ,55 Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ,61-298, ,12 Αξίες πλοίων αρχής χρήσης ,07 0, ,07 Προσθήκες αγορές πλοίων χρήσης 0,49 0,00 0,49 Αυξήσεις/(µειώσεις) πλοίων 3.460,00 0, ,00 Αποσβέσεις πλοίων χρήσης ,94 0, ,94 Αναπροσαρµογή αξίας πλοίων χρήσης ,84 0, ,84 Αναπόσβεστη αξία πλοίων την 31/ ,79 0, ,79 ΠΗΓH: ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ζερβό Θεόδωρο της ελεγκτικής Εταιρείας BDO A.E. Το Μάρτιο του 2007 η NEL LINES προχώρησε σε πώληση δύο ταχύπλοων πλοίων της του ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΟΥ και του ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΝΤΕΡΗΣ µε συνολικό τίµηµα 85 εκ. ευρώ, µέρος των οποίων συµφωνήθηκε να καταβληθεί µε πίστωση. Στο τέλος του 2008 λόγω µη εξόφλησης του υπολοίπου των οφειλών η NEL LINES απέκτησε τις ιδιοκτήτριες εταιρείες των πλοίων που είχε πουλήσει (WAVES SHIPPING S.A και SILVER FIN SHIPPING LTD). Επιπλέον η θυγατρική ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ Ν.Ε. το 2009 πώλησε το συµβατικό πλοίο της ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ. Έτσι ο στόλος της NEL LINES σήµερα αποτελείται από εννέα πλοία, πέντε υπερσύγχρονα ταχύπλοα, και τέσσερα συµβατικά πλοία, επιτυγχάνοντας καλύτερο συνδυασµό ταχυπλόων συµβατικών. Το 2009 µετά την αποκατάσταση των βλαβών του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ από ναυτικό ατύχηµα που έγινε στις 28/6/2008 έγινε αναστροφή πρόβλεψης µείωσης της αξίας του πλοίου ύψους 3.319,72 χιλ. η οποία διενεργήθηκε στην χρήση του Τα προαναφερόµενα γεγονότα, ήτοι ο διαφορετικός αριθµός πλοίων που επιχειρούσαν σε κάθε χρήση, ο οριστικός διακανονισµός των δανείων και η εισπραχθείσα αποζηµίωση, η ενσωµάτωση της ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ και η δραστηριοποίηση στην Ερυθρά Θάλασσα η πώληση 2 ταχυπλόων πλοίων, και η επιστροφή τους, στην µητρική εταιρεία ως αποτέλεσµα διακανονισµού µε τους πλοιοκτήτες η πρόβλεψη αποµείωσης του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ και η αναστροφή της εντός του 2009, έχουν σηµαντική επίδραση στην διαµόρφωση των µεγεθών κάθε χρήσης και στην κερδοφορία µε αποτέλεσµα να τις καθιστούν ΜΗ συγκρίσιµες µεταξύ τους. Πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές της Εταιρείας Η NEL LINES δραστηριοποιείται στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Το νοµοθετικό πλαίσιο της Ελληνικής ακτοπλοΐας χρήζει προσαρµογής στο ευρωπαϊκό δίκαιο προκειµένου οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά να αποκτήσουν τουλάχιστον ίση ανταγωνιστικότητα µε τις αντίστοιχες τις Ευρώπης. Η απελευθέρωση της αγοράς και η προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό θα µείωνε σηµαντικά το κόστος εκµετάλλευσης των πλοίων. Η εταιρεία έχει δυνατά σηµεία και σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως: Είναι εισηγµένη σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, ιαθέτει µακρόχρονη και ανταγωνιστική τεχνογνωσία ραστηριοποιείται ή έχει δραστηριοποιηθεί σε όλες σχεδόν τις σηµαντικές γραµµές της Ελληνικής ακτοπλοΐας, Έχει ικανό για την αγορά µέγεθος, και σηµαντικότατη ευελιξία. Σελίδα 6 αϖό 119

7 Στο λειτουργικό πλαίσιο που δραστηριοποιείται η εταιρεία, η διοίκηση της, δηµιουργεί και αναπτύσσει ευέλικτες στρατηγικές για την βελτίωση: α) του µικτού περιθωρίου εκµετάλλευσης (ΕΒITDA ) και β) της χρηµατοοικονοµικής της θέσης µε στόχο τη µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους. Συγκεκριµένα οι κύριοι άξονες αυτών των στρατηγικών για την NEL LINES είναι οι παρακάτω : Η σηµαντικότερη πηγή εσόδων της εταιρείας είναι διασφαλισµένη διότι προέρχεται από τις επιδοτήσεις αγόνων γραµµών. Ερευνά την παγκόσµια αγορά προκειµένου να βρει το προσοδοφότερο τρόπο εκµετάλλευσης των ταχυπλόων πλοίων της Προτίθεται να προσθέσει στο στόλο της Εµπορικά πλοία (RO-RO) τα οποία σχεδιάζεται να δροµολογηθούν σε νέες ή στις ήδη υπάρχουσες γραµµές εκµετάλλευσης. Εχει συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες προκειµένου να υπάρξει σηµαντική βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της εταιρείας και του αντίστοιχου χρηµατοοικονοµικού κόστους. Βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης των εσωτερικών δοµών της προκειµένου να καταστούν ποιο ευέλικτες και να µειωθεί το λειτουργικό κόστος. ιοίκηση Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της και συγκροτήθηκε σε σώµα µε την από απόφαση του.σ. για τετραετή θητεία µέχρι την Η σύνθεση του.σ. της Εταιρείας είναι η εξής: Όνοµα Βάγγερ Μιλτιάδης-Μιχαήλ Θέση στο.σ. Πρόεδρος.Σ και ιευθύνωνσύµβουλος-εκτελεστικό µέλος Τζιλόγλου-Τζιλίδης Λύσσανδρος-Γεώργιος Αντιπρόεδρος του.σ -Εκτελεστικό µέλος Αθηναίος Απόστολος ηµόπουλος Γεώργιος Κουντσούρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Μη Εκτελεστικό µέλος Μη Εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καταστατικού, είναι τετραετής (4ετής) αρχίζει από την εκλογή τους και λήγει µετά από τέσσερα (4) χρόνια, µπορεί δε να παραταθεί µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την πενταετία (5ετία). Μετοχική σύνθεση Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά το µετοχολόγιο της : Μέτοχος Μετοχές ικαιώµατα Ψήφου Μετοχές % ικαιώµατα Ψήφου % Antelope Shipping Inc (1) ,98% 19,98% Αρβανίτης Ιωάννης του ηµητρίου (2) ,37% 1,77% Millennium Bank (2) ,00% 5,60% MF Global UK Limited (3) ,51% 11,51% Βεντούρης Απόστολος (4) ,16% 5,02% Επενδυτικό Κοινό ,14% 56,12% Σύνολα ,00% 100,00% Σελίδα 7 αϖό 119

8 (1) Το σύνολο των µετοχών είναι ενεχυριασµένες στην Millennium Bank, τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται από τον µέτοχο (ήτοι την εταιρεία Antelope Shipping Inc., η οποία εκπροσωπείται από τον κ.μιλτιάδη-μιχαήλ Βάγγερ, Πρόεδρο και ιευθύνοντα Σύµβουλο της ΝΕΛ Α.Ε.). Το ανωτέρω ποσοστό (19,98%) απέκτησε η εταιρία Antelope Shipping Inc., από τον Απόσοτολο Βεντούρη, ο οποίος ήταν ο προηγούµενος µέτοχος. Η ανωτέρω συναλλαγή πραγµατοποιήθηκε την 18 Σεµπτεµβρίου 2009 έναντι συνολικού τιµήµατος ,81, και ενώ η µετοχή της εταιρείας δεν διαπραγµατευόταν στο Χ.Α. µε τίµηµα 0,527 ανα µετοχή. (2) µετοχές είναι ενεχυριασµένες στην Millennium Bank η οποία ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου για µετοχές. (3) Από το σύνολο των µετοχών µετοχές ανήκουν, σύµφωνα µε δήλωσή του στον κ. Σωκράτη Καββαδία. (4) Ο κ. Απόστολος Βεντούρης διαθέτει άµεσα µετοχές που αντιστοιχούν σε 0,16% και έµµεσα µέσω της εταιρείας Cerberus and Partners LTD η οποία είναι συµφερόντων του ιδίου δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε 4.86% ήτοι συνολικά 5,02%. Σύµφωνα µε δήλωση της διοίκησης της Εταιρείας η παραπάνω παρουσίαση των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου είναι σύµφωνη µε τις προϋποθέσεις γνωστοποίησης του Ν.3556/2007. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχουν µέτοχοι, πλην των προαναφερόµενων, που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου ή/και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την Ο συνολικός αριθµός των προσώπων που κατέχουν µετοχές της Εταιρείας ανέρχεται σε Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της ίδιες µετοχές. Σελίδα 8 αϖό 119

9 1.2 Συνοπτικά Στοιχεία Λόγοι έκδοσης του πληροφοριακού Σηµειώµατος Στις 1/9/08 το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) µετά από συνενόηση µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) απόφασή ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρείας λόγω άρνησης της νόµιµης ελέγκτριας της εταιρείας να εκφέρει γνώµη στο πιστοποιητικό της, εξαιτίας της ύπαρξης στα βιβλία της Εταιρείας συνολικής απαίτησης χιλ. προερχόµενη από πώληση πλοίου και έξοδα διαχείρησής του, η οποία βρισκόταν σε υπερηµερία οφειλέτη και λόγω ποσών στον λογαριασµό «Πελάτες-Λοιπές Απαιτήσεις» συνολικού ύψους χιλ. που αφορούσαν αναλήψεις ποσού 653 χιλ. από εταιρεία βασικό µέτοχο ελεγχόµενη από µέλος του Σ και αναλήψεις ποσού χιλ. από το µέλος του Σ που ελέγχει την ανωτέρω εταιρεία, βασικό µέτοχο και συγγενούς του προσώπου. Η άρνηση του ορκωτου ελεγκτή ήταν ορθή αλλά και αναµενόµενη µε βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπ όψιν του. Η εταιρεία είχε ήδη ενηµερώσει σχετικά τις εποπτεύουσες αρχές και είχε ζητήσει την παράταση προθεσµίας δηµοσίευσης αποτελεσµάτων έως την 30/9/2008. (Αναλυτικότερες πληροφορίες στο κεφ Αναστολή δια πραγµάτευσης των µετοχών της εταιρείας) Οι λόγοι που οδήγησαν στην άρνηση γνώµης εξέλειψαν χωρίς ουσιώδη αρνητική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση του Οµίλου. Κατόπιν αυτών και λόγω παρέλευσης εξαµήνου από την ηµεροµηνία της προσωρινή αναστολή διαπραγµάτευσης των µετοχών της εταιρείας, σύµφωνα µε τον κανονισµό του κανονισµό του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), η Εταιρεία, συνέταξε το παρόν προβλεπόµενο Πληροφοριακό Σηµειώµα και ζητήσε από τις 12/06/2009 τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η εταιρεία υπέβαλλε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ), το σχετικό αίτηµα για την εξέταση της επαναδιαπραγµάτευσης των µετοχών της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της ενότητας 5.4 του κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Παράγοντες κινδύνου Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη Επιχειρηµατική ραστηριότητα της NEL LINES Κίνδυνος ναυτικού ατυχήµατος Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας Εναρµόνιση µε ενδεχόµενες νέες τεχνικές προδιαγραφές ή και αλλαγές στο όριο ηλικίας των πλοίων Φήµη Συντήρηση πλοίων Εκχώρηση της ασφαλισθείσας αξίας των πλοίων της NEL LINES στις τράπεζες που την έχουν δανειοδοτήσει Περιπτώσεις ανωτέρας βίας Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο ραστηριοτήτων της NEL LINES Αύξηση των τιµών των καυσίµων Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Οικονοµικές Εξελίξεις Οι οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα και αλλού θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς τη λειτουργία της NEL LINES Κίνδυνος Επιτοκίου Πιστωτικός Κίνδυνος Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Κρατικές παρεµβάσεις στην λειτουργία της αγοράς Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την τιµή της µετοχής της NEL LINES Χρηµατιστηριακός Κίνδυνος ιακύµανση Μετοχής Ρευστότητα Χρηµατιστηρίου Αποκλίσεις εκτιµώµενων αποτελεσµάτων Κίνδυνος Ρευστότητας ιαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου Σελίδα 9 αϖό 119

10 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η επένδυση στις µετοχές της Εταιρείας υπόκειται σε µία σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω, πριν επενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται παρακάτω, η Εταιρεία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή τα αποτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, µπορεί να σηµειωθεί πτώση στην αξία και την τιµή πώλησης των κοινών ονοµαστικών µετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή µέρους της επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει η Εταιρεία. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν επίσης δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποιήσεις τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη Επιχειρηµατική ραστηριότητα της NEL LINES Κίνδυνος ναυτικού ατυχήµατος Πιθανό ναυτικό ατύχηµα σε πλοίο της εταιρείας ή και της θυγατρικής της είτε µε είτε χωρίς ευθύνη της εταιρείας, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία της Εταιρείας τα αποτελέσµατα την φήµη και την πελατεία της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των πλοίων µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα. Επίσης έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών. Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Οι δραστηριότητες των ακτοπλοϊκών εταιρειών όπως της NEL LINES χαρακτηρίζονται από έντονη εποχικότητα, γεγονός που έχει επίπτωση στα έσοδα και στα αποτελέσµατα των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριµένα, η διακίνηση επιβατών και Ι.Χ. επιβατηγών οχηµάτων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη κατά τους θερινούς µήνες, λόγω της τουριστικής κίνησης, και κατά τις εορταστικές περιόδους, ενώ η διακίνηση φορτηγών παρουσιάζει σχετικά µικρή διακύµανση σε όλη τη διάρκεια του έτους, µε αποτέλεσµα οι περισσότερες πωλήσεις της Εταιρείας να πραγµατοποιούνται κατά το τρίτο τρίµηνο κάθε χρήσης. Η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της µε την ανάληψη άγονων, επιδοτούµενων γραµµών µε σκοπό να περιορίσει τις συνέπειες της εποχικότητας του κλάδου. Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας Ο κύκλος εργασιών και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, καθώς και η ικανότητα της να ανταποκρίνεται στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εξαρτώνται άµεσα από την εύρυθµη λειτουργία των πλοίων της και την ικανοποιητική εκτέλεση των προγραµµατισµένων δροµολογίων. Πιθανή αδυναµία εκτέλεσης δροµολογίων εξαιτίας βλάβης σε πλοίο της Εταιρείας, ειδικά σε περίοδο αιχµής, θα είχε ως αποτέλεσµα αφενός την άµεση απώλεια εσόδων τόσο σε όφελος ανταγωνιστικών ακτοπλοϊκών εταιριών όσο και σε επίπεδο επιλεγόµενου µεταφορικού µέσου από πλευράς επιβατών σε όφελος των αεροπορικών εταιριών και αφετέρου τρώση στη φήµη και πελατεία της Εταιρείας. Όλα τα παραπάνω µπορούν να έχουν δυσµενή επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση των πλοίων και την επάνδρωση τους µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα Εναρµόνιση µε ενδεχόµενες νέες τεχνικές προδιαγραφές ή και αλλαγές στο όριο ηλικίας των πλοίων Η προσαρµογή των υφιστάµενων πλοίων σε νέες τεχνικές προδιαγραφές που ενδέχεται να θεσπιστούν σε Ευρωπαϊκό ή Εθνικό επίπεδο µπορεί να απαιτήσουν σηµαντικές επενδύσεις ή και να καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση δροµολογίων. Επίσης αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την ηλικία των πλοίων ενδέχεται να προκαλέσει αποδροµολόγηση πλοίων από τα δροµολόγια εσωτερικού. Τα ως άνω Σελίδα 10 αϖό 119

11 ενδεχόµενα µπορεί να έχουν επιπτώσεις στην οµαλή εκτέλεση των υφιστάµενων δροµολογίων µε επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου. Η εταιρεία φροντίζει ώστε τα πλοία κατά τις περιόδους συντήρησης να αναβαθµίζονται σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις ασφάλειας και την παρακολούθηση της ναυτικής τεχνολογίας όπου απαιτείται. Φήµη Η NEL LINES και οι θυγατρικές της απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και µεταφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες ετησίως. Αρνητική δηµοσιότητα ενδέχεται να προκαλέσει ζηµιά στην καλή φήµη της εταιρείας µε ενδεχόµενο αποτέλεσµα την απώλεια της εµπιστοσύνης του επιβατικού κοινού και ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς τις δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Η NEL LINES έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, η οποία εχει αποδείξει την αξία της και έχει προστατεύσει αποτελεσµατικά την φήµη της, σε γεγονότα όπως το ναυτικό ατύχηµα του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ. Συντήρηση πλοίων Η διενέργεια δροµολογίων εξαρτάται από την επιχειρησιακή ετοιµότητα και την σωστή συντήρηση των πλοίων. Σε περίπτωση µη έγκαιρης υλοποίησης των προγραµµατισµένων συντηρήσεων και των ελέγχων των πλοίων του στόλου ενδέχεται να µην λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας µε αποτέλεσµα να υπάρξουν δυσµενείς επιπτώσεις τις δραστηριότητες της Εταιρείας, γεγονός που δύναται να επηρεάσει δυσµενώς τις δραστηριότητες της Εταιρείας, την χρηµατοοικονοµική της θέση και τα αποτελέσµατα της. Για την µείωση των αρνητικών συνεπειών η εταιρεία µεριµνά για την σωστή συντήρηση και την επάνδρωση των πλοίων µε ικανά και αποτελεσµατικά πληρώµατα Εκχώρηση ασφαλισθείσας αξίας των πλοίων της NEL LINES στις τράπεζες που χρηµατοδότησαν την αγορά τους Η αγορά των πλοίων κατά πάγια σχεδόν τακτική του κλάδου γίνεται µε τραπεζικό δανεισµό. Στους όρους των δανειακών συµβάσεων περιλαµβάνεται όρος ότι σε περίπτωση απώλειας πλοίου, το προϊόν της ασφαλιστικής αποζηµίωσης θα αποδοθεί στις τράπεζες για την εξόφληση τους και το εναποµένων µέρος στην Εταιρεία. Με αυτό τον τρόπο, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως σεισµός, τροµοκρατία, πληµµύρες, κλπ., η Εταιρεία ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά, όπως θα επηρεαστεί και οποιαδήποτε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η NEL LINES έχει δηµιουργήσει ειδική οµάδα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών, η οποία εχει αποδείξει την αξία της και έχει προστατεύσει αποτελεσµατικά την φήµη της, σε γεγονότα όπως το ναυτικό ατύχηµα του πλοίου ΘΕΟΦΙΛΟΣ. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο ραστηριοτήτων της NEL LINES Αύξηση των τιµών των καυσίµων Σηµαντικό µέρος του κόστους εκµετάλλευσης των πλοίων και ειδικά αυτού των ταχυπλόων αποτελεί το κόστος των καυσίµων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος καυσίµων και λιπαντικών το έτος 2008 αποτέλεσε το 49% περίπου του συνολικού κόστους εκµετάλλευσης (προ αποσβέσεων) της Εταιρείας. Η διαρκής και σηµαντική άνοδος των τιµών των καυσίµων, σε συνδυασµό µε την υστέρηση στην αναπροσαρµογή των ναύλων, έχει αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατα των εταιριών του κλάδου. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις Οικονοµικές Εξελίξεις Οι οικονοµικές εξελίξεις στην Ελλάδα και αλλού θα µπορούσαν να επηρεάσουν δυσµενώς τη λειτουργία της NEL LINES Οι δραστηριότητες της NEL LINES, η χρηµατοοικονοµική της θέση, τα λειτουργικά της αποτελέσµατα καθώς και η χρηµατιστηριακή τιµή και η εµπορευσιµότητα των µετοχών της Εταιρείας, ενδέχεται να επηρεαστούν δυσµενώς από γεγονότα εκτός ελέγχου της. Στα γεγονότα αυτά περιλαµβάνονται - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - τα ακόλουθα: λοιπές, οικονοµικές ή κοινωνικές αλλαγές που µπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα. µεταβολές στο Ελληνικό ή / και στο κοινοτικό θεσµικό πλαίσιο της παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, κάµψη της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή ή αλλού, Σελίδα 11 αϖό 119

12 λοιπές πολιτικές, οικονοµικές ή κοινωνικές αλλαγές που µπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα. Κίνδυνος Επιτοκίου Το σύνολο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις δανείστριες τράπεζες έχουν συµφωνηθεί να εκτοκίζονται µε κυµαινόµενο επιτόκιο. Τα επιτόκια αυτά αποτελούν το άθροισµα του διατραπεζικού επιτοκίου Euribor, το οποίο µεταβάλλεται καθηµερινώς, πλέον ενός πιστωτικού περιθωρίου (margin). Οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή του επιτοκίου Euribor επηρεάζει την ετήσια χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας σε σηµαντικό βαθµό. Σηµειώνεται ότι η NEL LINES δεν χρησιµοποιεί ειδικά συµβόλαια κάλυψης του κινδύνου από τη µεταβολή των επιτοκίων (hedging). Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυµβαλλόµενων όσον αφορά την εκπλήρωση των συναλλακτικών τους υποχρεώσεων. Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προέρχεται κυρίως από τους πράκτορες, αλλά, µε την εξαίρεση του κινδύνου των κεντρικών πρακτόρων, δεν θεωρείται σηµαντικός από την ιοίκηση της Εταιρείας. Οι πωλήσεις των πρακτόρων, στο µεγαλύτερο µέρος τους, είναι εγγυηµένες, είτε µε εγγυητικές επιστολές τραπεζών, είτε µε επιταγές, είτε πραγµατοποιούνται µε προκαταβολή µετρητών. Τα κεντρικά πρακτορεία της Χίου, της Μυτιλήνης και του Πειραιά, αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Οι πωλήσεις όµως που πραγµατοποιούν τα εν λόγω πρακτορεία είναι µερικώς εγγυηµένες όπως περιγράφεται ανωτέρω. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τους προµηθευτές της, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είναι σε Ευρώ, οπότε δεν υφίσταται ουσιώδης κίνδυνος λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τις δανείστριες Τράπεζες είναι όλες σε Ευρώ, πέραν ενός δανείου της MILLENNIUM BANK. που είναι σε δολάρια Η.Π.Α. Λόγω της µικρής συµµετοχής του εν λόγω δανείου στο σύνολο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων της Εταιρείας εκτιµάται, από την ιοίκηση της, ότι ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι αµελητέος. Κρατικές παρεµβάσεις στην λειτουργία της αγοράς Η εγχώρια αγορά ακτοπλοϊκών µεταφορών (Αιγαίο, Ιόνιο) λειτουργεί υπό καθεστώς µερικού κρατικού παρεµβατισµού που καθορίζει σε εκτεταµένο βαθµό τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Οι σηµαντικότερες κρατικές παρεµβάσεις στην λειτουργία της αγοράς αφορούν την επάνδρωση των πλοίων, την περίοδο επάνδρωσης και δροµολόγησης των πλοίων καθώς και τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας όσον αφορά µεταξύ άλλων τους προορισµούς και την τακτικότητα των δροµολογίων και άλλες προβλέψεις, όπως προσδιορίζονται στο Ν. 2932/ Παρά το γεγονός ότι ο Κοινοτικός Κανονισµός 3577/1992, ο οποίος προβλέπει την απελευθέρωση της αγοράς των ακτοπλοϊκών µεταφορών θα έπρεπε να είχε εφαρµοστεί πλήρως στην Ελλάδα από το Νοέµβριο του 2002, κάτι τέτοιο δεν έχει συµβεί ακόµα, ούτε είναι γνωστό πότε και εάν θα συµβεί. Η παρατεινόµενη καθυστέρηση πλήρους εναρµόνισης του εγχώριου θεσµικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών µεταφορών µε το Κοινοτικό επηρεάζει δυσµενώς τους όρους της επιχειρηµατικής λειτουργίας και την αποδοτικότητα της Εταιρείας, όπως και των υπολοίπων εταιριών του κλάδου. Επίσης, δεδοµένου ότι για την διενέργεια δροµολογίων απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, δεν µπορεί να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία θα λάβει τις άδειες για τα δροµολόγια και µε τους όρους που επιθυµεί. Στα ίδια πλαίσια δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ανταγωνιστής να λάβει άδεια τακτικής δροµολόγησης για τα δροµολόγια στα οποία επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την τιµή της µετοχής Χρηµατιστηριακός Κίνδυνος ιακύµανση Μετοχής Ρευστότητα Χρηµατιστηρίου Το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει χαµηλότερη ρευστότητα και παρουσιάζει εντονότερες διακυµάνσεις από άλλα χρηµατιστήρια. Στο παρελθόν, οι τιµές διαπραγµάτευσης των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έχουν παρουσιάσει σηµαντικές διακυµάνσεις. Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει στο παρελθόν και ίσως να επηρεάσει στο µέλλον την τιµή διαπραγµάτευσης και τη ρευστότητα των µετοχών των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών, συµπεριλαµβανοµένης της µετοχής της NEL LINES. Σελίδα 12 αϖό 119

13 Η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της NEL LINES µπορεί να υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις, ως αποτέλεσµα πλήθους παραγόντων, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου της. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εξής: Η κατάσταση της Ελληνικής οικονοµίας Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη πολεµική σύρραξη στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα Η γενικότερη κατάσταση των κεφαλαιαγορών Η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού Η πώληση ή αγορά σηµαντικού αριθµού µετοχών ή ακόµα και η εκτίµηση ότι µπορεί να λάβει χώρα µια τέτοια συναλλαγή κλπ. Αποκλίσεις εκτιµώµενων αποτελεσµάτων Η τιµή της µετοχής δύναται να επηρεαστεί σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις µεταξύ των µελλοντικών αποτελεσµάτων της Εταιρείας και τις εκτιµήσεις των χρηµατοοικονοµικών οίκων. Κίνδυνος Ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών λειτουργιών. Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται από την ιοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση µε τις λήξεις των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων: ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη ανεισµός , , ,67 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ΟΜΙΛΟΣ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη ανεισµός , , ,02 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη ανεισµός , , ,10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη ανεισµός , , ,00 Προµηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις , ιαχείριση Κεφαλαιουχικού Κινδύνου Οι στόχοι του οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του στο µέλλον µε σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους µετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση τον συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ιςολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον ισολογισµό συν το καθαρό χρέος. Σελίδα 13 αϖό 119

14 ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο δανεισµού (Σηµ 19) , , , ,29 Μείον: ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα (Σηµ.17) , , , ,80 Καθαρός δανεισµός , , , ,49 Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής , , , ,31 Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια , , , ,80 Συντελεστής µόχλευσης 88,10% 75,91% 76,56% 49,46% Σελίδα 14 αϖό 119

15 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.1 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των χρήσεων σε ενοποιηµένη βάση, προέρχονται από τις ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 έως 2009 καθώς, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ.) Σύνολο κύκλου Εργασιών , , ,71 Μικτά κέρδη / (ζηµιές) -805, , ,45 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων , , ,74 Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων σύνολο , , ,55 Μείον φόροι 0 0 0,00 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους , , ,12 Κατανέµονται σε: 0,00 Μετόχους Εταιρίας , , ,10 Μετόχους Μειοψηφίας 0 13,28-197,01 Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή βασικά (σε ) -0,08-0,22-0,14 ΠΗΓH: ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ζερβό Θεόδωρο της ελεγκτικής Εταιρείας BDO A.E. της χρήσεως 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από την τακτική ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κα. Καπράνη Ελένη της ελεγκτικής Εταιρείας NEXIA EUROSTATUS Α.Ε. και της χρήσεωςι 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Το σύνολο των εσόδων του Οµίλου κατά τη χρήση 2009 ανήλθε σε ,71 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 19,3 % παρά την οικονοµική κρίση η οποία συρρίκνωσε το µεταφορικό έργο των ακτοπλοικών εταιρειών. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από δροµολογήσεις σε άγονες, επιδοτούµενες, γραµµές σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση του 2008 στην οποία διαµορφώθηκαν σε ,93 χιλ. λόγω της αποδροµολόγησης του ΘΕΟΦΙΛΟΣ µετά το ναυτικό ατυχηµα και έναντι ,55 χιλ. την χρήση Τα µικτά κέρδη του οµίλου ανήλθαν το 2009 σε 1.546,45 χιλ. ως συνέπεια της αύξησης του κύκλου εργασιών από την εξυπηρέτηση άγονων γραµµών, έναντι ζηµιών 5.407,29 χιλ. το 2008 στο οποίο έγινε το ναυτικό ατύχηµα του ΘΕΟΦΙΛΟΣ και επίσης ζηµιών 805,63 χιλ το 2007 µε την αρχή της ανόδου των τιµών των υγρών καυσίµων. Τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιογόνα καθόλη την διάρκεια της περιόδου. Το 2009 µειώθηκαν σε ,12 χιλ έναντι ,76 χιλ. το 2008 λόγω των εσόδων των επιδοτούµενων γραµµών, ενώ το 2007 ήταν 9.830,00 χιλ. Σελίδα 15 αϖό 119

16 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ποσά σε χιλ.) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ασώµατες ακινητοποιήσεις 39,79 26,43 10,37 Υπεραξία 2.692,68 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις , , ,66 Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 223,00 223,00 Λοιπά πάγια στοιχεία 4.121, ,83 752,05 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12,9 15,31 14,95 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , , ,03 Αποθέµατα 1.084,46 711,62 765,50 Πελάτες 5.210, , ,39 Λοιπές Απαιτήσεις , , ,56 Προκαταβολές 3.418, , ,77 ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 3.615,04 75,71 73,14 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.612, , ,22 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0 502,54 0,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού , , ,59 Σύνολο ενεργητικού , , ,62 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , , ,74 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , , ,25 Ίδιες µετοχές -56,14-56,14-56,14 Κέρδη/(Ζηµίες )εις νέον , , ,69 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε µετόχους της µητρικής εταιρείας , , ,16 ικαιώµατα µειοψηφίας 0 54,53-142,48 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) , , ,67 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια πληρωτέα πέραν του έτους , , ,77 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 220,88 227,14 417,22 Λοιπές προβλέψεις 6.064, , ,26 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , , ,24 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , ,11 Βραχυπρόθεσµα δάνεια , , ,59 Προβλέψεις για δεδουλευµένα έξοδα 990,16 121,37 37, , , ,70 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,94 Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων , , ,62 ΠΗΓH: ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Ζερβό Θεόδωρο της ελεγκτικής Εταιρείας BDO A.E. της χρήσεως 2008 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από την τακτική ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κα. Καπράνη Ελένη της ελεγκτικής Εταιρείας NEXIA EUROSTATUS Α.Ε. και της χρήσεωςι 2007 που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των ΠΧΠ και ελέγχθηκαν από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή κ. Στυλιανό Κουρτέλλα της Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. Σελίδα 16 αϖό 119

17 Η σχέση Ιδίων Κεφαλαίων / Ξένα κεφάλαια του οµίλου NEL το 2009 διαµορφώθηκε σε 0,12 έναντι 0,28 το 2008 και 0,61 το 2007 γεγονός που οφείλεται στα δάνεια των πλοίων των εταιρειών που αποκτήθηκαν, η σχέση Ξένα κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού του οµίλου NEL το 2008 διαµορφώθηκε σε 0,9 το 2008 σε 0,8 έναντι 0,6 το Σηµειώνεται ότι το 58 % των ξένων κεφαλαίων την αφορά µακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις του οµίλου. Το σύνολο των ενσώµατων παγίων του οµίλου NEL ως ποσοστό του ενεργητικού διαµορφώθηκε την σε 89,4 %, από 92,7% το 2008 και 71,4%. το 2007, παραµένοντας υψηλό σε όλη την διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου λόγω της φύσης των εργασιών της, καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο ποσοστό του Ενεργητικού. Το σύνολο των απαιτήσεων από πελάτες του οµίλου ΝEL LINES ως ποσοστό του ενεργητικού ανήλθε την σε 3,4% από 1,9% στις 31/12/2008 και 3,4% την παραµένοντας σε χαµηλά επίπεδα λόγω και της εποχικότητας των εργασιών. Οι κυριότεροι οικονοµικοι δείκτες έχουν ως εξής: ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ= ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ= ΑΠΟ.ΣΥΝ.ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ= ΑΠΟ ΟΣΗΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1,26 0,35 0,45 ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,77 0,31 0,13 ΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΧΡΗΜ/ΚΩΝ -0,94% Ι ΙΑ ΚΕΦ+ ΑΝ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - 18,03% - 11,48% -6,34% - 70,81% - 102,44% Οι ως άνω δείκτες δείχνουν µια επειδείνωση των οικονοµικών µεγεθών του οµίλου η οποία εξηγείται από την άνοδο των τιµών των καυσίµων αρχικά και στην συνέχεια στην χρηµατοοικονοµική κρίση που µείωσε σηµαντικά το µεταφορικό της έργο. Η εταιρεία για την βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της εισέρχεται στην εξυπηρέτηση άγονων επιδοτούµενων γραµµών, ερευνά την παγκόσµια αγορά προκειµένου να βρει το προσοδοφόρο τρόπο εκµετάλλευσης των ταχυπλόων πλοίων της, και προτίθεται να προσθέσει στο στόλο της Εµπορικά πλοία (RO-RO) για δροµολόγηση σε νέες ή στις ήδη υπάρχουσες γραµµές εκµετάλλευσης. Σελίδα 17 αϖό 119

18 3.2 Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειµένου οι επενδυτές να µπορούν µε εµπεριστατωµένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα και τις προοπτικές NEL LINES, καθώς και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις κοινές ονοµαστικές µετοχές της. Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα αποτελείται από: (α) το Περιληπτικό Σηµείωµα, (β) τους Παράγοντες Κινδύνου, (γ) το Έγγραφο Αναφοράς, και (δ) το Σηµείωµα για την επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας στο ΧΑ µετά την εξάλειψη των λόγων αναστολής διαπραγµάτευσης των µετοχών της. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία: της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 Μυτιλήνη, τ.κ τηλ (αρµόδια κ. Μαρία Σωτηρχέλλη ) του Συµβούλου Έκδοσης, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14 Αθήνα τκ , (αρµόδιος ο κ. Γιάννης Χατζηµανώλης τηλ.: ) Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού. Η Εταιρεία και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το περιεχόµενο του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και αποτελούν περιεχόµενο του παρόντος Πληροφοριακού Σηµείωµατος. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES. Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES. Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι τα εξής: Ο κ. Ιωάννης Αθανασίου Προϊστάµενος Οικονοµικών υπηρεσιών Ελ. Βενιζέλου 5 τ.κ Μυτιλήνη τηλ Ο κ. Παναγιώτης Κουτσοµύτης Εσωτερικός Ελεγκτής, Ελ. Βενιζέλου 5 τ.κ Μυτιλήνη τηλ Τα φυσικά πρόσωπα που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και ο Σύµβουλος Έκδοσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι, καθόσον γνωρίζουν, σύµφωνες µε την πραγµατικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα µπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόµενό του. Ο Σύµβουλος Έκδοσης, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 14 Αθήνα, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει διενεργήσει ανεξάρτητο νοµικό και οικονοµικό έλεγχο, και κάθε πληροφορία που περιλαµβάνεται στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα βασίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία που Σελίδα 18 αϖό 119

19 ελήφθησαν από την Εταιρεία ή σε δηλώσεις των εκπροσώπων της και των φυσικών προσώπων που επιµελήθηκαν της σύνταξης του Ο Σύµβουλος Έκδοσης EUROCORP ΑΕΠΕΥ δεν έχει συµφέροντα, τα οποία δύναται να επηρεάσουν σηµαντικά την παρούσα αύξηση, εκτός από την αµοιβή που θα λάβει. Σηµείωση Συµβούλου Ο Σύµβουλος της Εταιρίας, EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ., βεβαιώνει τα ακόλουθα: 1. Οι προοπτικές της Εταιρίας διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές και η Εταιρία είναι βιώσιµη, καθώς εµφανίζει βελτίωση στα προβλεπόµενα οικονοµικά της µεγέθη και τη συνολική επιχειρηµατική της δραστηριότητα. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι τα προ τόκων αποσβέσεων και φόρων αποτελέσµατα (EBITDA) τα οποία ήταν αρνητικά το έτος 2009, από το έτος 2010 και µετά, γίνονται θετικά, προσδίδοντας έτσι την απαιτούµενη ρευστότητα στην Εταιρία. 2. Η νοµική κατάσταση της Εταιρίας είναι σύµφωνη προς τους νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται όσον αφορά την ίδρυση της και την καταστατική της λειτουργία. 3. Η εταιρία τόσο σε επίπεδο µητρικής όσο και σε ενοποιηµένο επίπεδο, έχει θετική καθαρή θέση. Να σηµειωθεί ότι οι Θυγατρικές της, έχουν αρνητική καθαρή θέση, αλλά υπάρχει ιδιαιτερότητα στις ναυτιλιακές εταιρείες, όπου οι θυγατρικές είναι ιδιοκτήτριες πλοίων χωρίς ουσιαστική εµπορική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει ενιαία εµπορική εκµετάλλευση από την ΝΕΛ. Οι λόγοι λοιπόν της αρνητικής καθαρής θέσης των θυγατρικών είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και όχι ουσιαστικής. 4. Τόσο η µητρική Εταιρία όσο και οι θυγατρικές της, είναι φορολογικά ενήµερες, έως και το έτος Σηµειώνεται ότι η εκδότρια εταιρία και οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της τελευταίας δηµοσιευµένης χρήσης κατά την υποβολή της αίτησης επαναδιαπραγµάτευσης έχουν ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις ανέλεγκτες χρήσεις για τις οποίες είχε δηµοσιεύσει Οικονοµικές Καταστάσεις κατά την υποβολή της αίτησης επαναδιαπραγµάτευσης. 5. Οι εταιρικές πράξεις στις οποίες προέβη η Εταιρία κατά τη διάρκεια της αναστολής διαπραγµάτευσης των µετοχών της (από ) έως και σήµερα και συγκεκριµένα η µεταβίβαση πλειοψηφικού πακέτου και η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ήταν σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία και σε κάθε περίπτωση έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες από τον νόµο διαδικασίες. Να σηµειωθεί ότι η σηµαντικότερη πιστώτρια Τράπεζα έχει αρµονική συνεργασία µε το νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. 6. Οι λόγοι για τους οποίους οι µετοχές της Εταιρίας τέθηκαν υπό αναστολή στις και παρέµειναν έκτοτε εκτός διαπραγµάτευσης έχουν εκλείψει και ως εκ τούτου η Εταιρία αιτείται την άρση της αναστολής και την επαναδιαπραγµάτευση των µετοχών της. 7. Η Εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσµες µη ρυθµισµένες υποχρεώσεις προς τρίτους. 8. εν έχουν προκύψει γεγονότα ή άλλα στοιχεία που να εµποδίζουν από νοµική άποψη την αιτούµενη άρση επαναδιαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας NEL Lines AE. 9. Ο Σύµβουλος, EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η θέση του για τις θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της Εταιρίας, όπως τεκµηριώνονται στο παρόν Κεφάλαιο, βασίζονται: Στο σύνολο των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πληροφοριών που παρέσχε η Εταιρία (σε επίπεδο ιστορικών εξελίξεων και εταιρικών εκτιµήσεων και προοπτικών), καθώς και σε σειρά συναντήσεων µε τη ιοίκηση της Εταιρίας, Σε ενδελεχή αξιολόγηση από το Σύµβουλο, του υπό εξέλιξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου της Εταιρίας και της προβλεπόµενης πορείας των εργασιών. Σηµαντική πηγή εσόδων της Εταιρίας, είναι οι επιδοτήσεις των άγονων γραµµών που προέρχονται από 12ετή σύµβαση, η οποία υπεγράφη µε το Ελληνικό ηµόσιο, το έτος 2009 (να σηµειωθεί ότι το σύνολο των επιδοτήσεων για το έτος 2009 ήταν 16 εκ., ενώ από το έτος 2010 και έπειτα θα είναι τουλάχιστον 23 εκ., ετησίως). Η Εταιρία έχει δεσπόζουσα θέση στις γραµµές του Βορείου Αιγαίου, όπου τα µεγάλα νησιά (Λέσβος, Χίος, Λήµνος) έχουν µόνιµη επιβατική και εµπορική κίνηση καθ όλη την διάρκεια του έτους. Να σηµειωθεί ότι η εταιρία είναι η µόνη που συνδέει ακτοπλοϊκά τα παράλια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε την λοιπή Ελλάδα. Ήδη, η Εταιρία εξετάζει σχέδια επέκτασης των ακτοπλοϊκών γραµµών της προς την Τουρκία. Η Εταιρία ήδη βρίσκεται σε διαδικασία αναδιοργάνωσης του στόλου της, µε στόχο την µείωση του µέσου κόστους εκµετάλλευσης. Ως εκ τούτου έχει αρχίσει να παραχωρεί την εκµετάλλευση των ταχύπλοων πλοίων της (τύπου ΑΙΟΛΟΣ) σε ναυτιλιακές εταιρίες του εξωτερικού. Με τα σηµερινά δεδοµένα κόστους Σελίδα 19 αϖό 119

20 καυσίµων, η εκµετάλλευση των συγκεκριµένων ταχύπλοων στην εγχώρια αγορά κρίθηκε ασύµφορη, λόγω της υψηλής κατανάλωσης καυσίµων και του ασφυκτικού νοµοθετικού πλαισίου. Συγχρόνως, η Εταιρία έχει αρχίσει να µισθώνει συµβατικά πλοία (όπως το AQUA JEWEL) για να υποκαταστήσει τις γραµµές των ταχυπλόων. Τέλος, σχεδιάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη του µεταφορικού έργου, µε επέκταση σε εµπορικά πλοία (Ro-Ro) τα οποία θα δροµολογηθούν στις ήδη υπάρχουσες αλλά και σε νέες γραµµές, µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος εκµετάλλευσης, τόσο σε καύσιµα όσο και σε προσωπικό, τα οποία θα βελτιώσουν περαιτέρω το µεικτό περιθώριο της Εταιρίας. Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγµατεύσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες προκειµένου να υπάρξει σηµαντική βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της και του αντίστοιχου χρηµατοοικονοµικού κόστους. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάταξης και αναδιοργάνωσης των εσωτερικών δοµών της προκειµένου να καταστούν πιο ευέλικτες και να µειωθεί το κόστος διοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα ενότητα («Σηµείωση Συµβούλου») υπάρχουν διαθέσιµες στο κεφάλαιο 4.2.2, («Στόχοι Σχέδια Εταιρίας») του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος. Τακτικός έλεγχος Η NEL LINES ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές για τις εξαµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις της κάθε χρήσης. Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από τον τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή λογιστή κ. Θεόδωρο Ζερβό (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε Πατησίων 81 & Χέυδεν, Αθήνα, τηλ Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από την κα. Καπράνη Ελένη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας NEXIA EUROSTATUS A.E Αµβροσίου Φραντζή 34 Αθήνα τκ τηλ Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 που συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την από συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της NEL LINES και έχουν ελεγχθεί από τον κ. Στυλιανό Κουρτέλλα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής Εταιρείας ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε., Ακτή Μιαούλη 93 Πειραιάς τκ , τηλ.: Σελίδα 20 αϖό 119 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Με τόχους της Ανώνυµης Εταιρείας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις συνηµµένες Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (η Εταιρεία) που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου 2009 και τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων βάσει της από 20.12.2007 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 3 Συµϖλήρωµα του Ενηµερωτικού ελτίου ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε ηµόσια Προσφορά υπέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.E. Α.Φ.Μ. 094051245, Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5, ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287

5. 1. 3 Worldscale... 250. (bareboat)] 287 Ελεγκτική ναυτιλιακών επιχειρήσεων Πρόλογος των συγγραφέων 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενική εισαγωγή στον Έλεγχο 1. 0 Έννοια και είδη του ελέγχου. 19 1. 0. 0 Σύντοµη εισαγωγή. 19 1. 0. 1 Έλεγχος και ελεγκτική 20 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ε ΡΑ : Βούλα 16673, Λ. Κ. Καραµανλή 157 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου από 01/01/2005 µέχρι 31/03/2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από 07.11.2006 απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά µε την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε δ.τ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 19.06.2013 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρίας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο µε καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005. Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού από παραποµπή Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου 01/01/2007 31/03/2008, κατ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/3/2008 Τύπος Έκθεσης Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Δεν απαιτείται (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ενδιάμεσες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου 2006. Τα στοιχεία και πληροφορίες ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 01/01/2005 έως 31/12/2005 Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2005 της «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.», εγκρίθηκαν από το.σ της εταιρείας την 23 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642

ΑΠΟΦΑΣΗ TELEFAX : 2103842642 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Β Αθήνα 16-12 - 2008 Αριθµ. πρωτ. : Κ2-11365 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα