ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε."

Transcript

1 ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.16 της απόφασης 5/204/ της επιτροπής κεφαλαιαγοράς ΠΑΤΡΑ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2005

2 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Α ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...40 Ι.- ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΙ.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΙΙ.- ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΘ. ΚΕΡΔΩΝ ΧΡ IV.- ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ V.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ VI.- ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ VII.- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ VIII.- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης Συμμετοχές Αποθέματα Μετοχικό κεφάλαιο Προβλέψεις και υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασμοί Λογαριασμοί τάξεως Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως Αποτελέσματα χρήσεως Λοιπές πληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...Error! Bookmark not defined. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Error! Bookmark not defined. 3

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Error! Bookmark not defined. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ Error! Bookmark not defined. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ Error! Bookmark not defined. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Error! Bookmark not defined. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ Error! Bookmark not defined. ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Error! Bookmark not defined. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Error! Bookmark not defined. 4

5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΜΑΕ: 9927/06/Β/86/ Καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30' π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα Μαραγκοπούλου 80, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την , με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσεως Έγκριση διανομής των κερδών. 4. Έγκριση καταβληθέντων μισθών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2004 και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν την χρήση Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσαν στην ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος και έγκριση της τελικής-οριστικής έκθεσης αντληθέντων κεφαλαίων. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση προσωπικώς ή δια αντιπροσώπου, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, εμπρόθεσμα, δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και μέσα στην ίδια προθεσμία να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους έγγραφα στα γραφεία της εταιρεία (οδός Μαραγκοπούλου 80-Πάτρα).- Πάτρα 11 Απριλίου 2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5

6 6

7 1. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρείας ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεων τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρείας, Μαραγκοπούλου 80 Πάτρα τηλ (υπεύθυνος κ. Ιωάννης Ξενογιάννης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. είναι: Υπεύθυνοι για την σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει α. ο κ. Νικόλαος Θ. Δούρος, Διευθύνων Σύμβουλος, κάτοικος Ρίου Πατρών, Ζαΐμη 9 τηλ β. ο κ. Ιωάννης Ξενογιάννης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κάτοικος Ρίου Πατρών, Ηρ. Πολυτεχνείου 71 τηλ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος τις εταιρείας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2004 της Εταιρείας διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής Δημήτριος Σ. Ντζανάτος της GRANT THORNTON Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕ 11521). Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται κάτω από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς. 7

8 Ο ορκωτός ελεγκτής διαβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε διαφωνία μεταξύ της Διοίκησης της Εταιρείας και του ιδίου και ότι η Εταιρεία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήματος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήμου, Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αμοιβών τρίτων κ.λ.π.) από τις αρμόδιες δημόσιες ελεγκτικές υπηρεσίες μέχρι και τη χρήση 2003 (χρήσεις ), τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους ,59 ευρώ για τις οποίες καταλογίστηκαν φόροι ,95 ευρώ και προσαυξήσεις ύψους ,53 ευρώ. Τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά ανά χρήση στον πίνακα που ακολουθεί: Φόροι επί των Οικονομικές Λογιστικές Προσαυξήσεις λογιστικών Χρήσεις διαφορές διαφορών Σύνολο , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 8

9 2. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρεία δημόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προσφορές για μετοχές της Εταιρείας. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ αριθμ. 5/204/ απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ακολουθεί ο κατάλογος των ατόμων που επιτρέπει να καταρτίζουν συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί των μετοχών της Εταιρείας, τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, μόνο εφόσον έχουν προηγουμένως προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας και η γνωστοποίηση αυτή έχει δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.Α. την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα από την ημέρα συναλλαγής. Νικόλαος Δούρος - Πρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Δούρος - Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου Θεόδωρος Ν. Δούρος - Αναπληρωτής Δ/ντος Συμβούλου Ιωάννης Ξενογιάννης - Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Χριστόφορος Τσιπούρας - Προϊστάμενος Λογιστηρίου Δημήτριος Κανελλόπουλος - Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου Αντώνιος Χάψας - Επικεφαλής υπηρεσίας εξυπηρ. Μετόχων Σπύρος Ματαράγκας - Επικεφαλής υπηρεσίας εταιρικών ανακοινώσεων Άγγελος Στεργιόπουλος - Νομικός Σύμβουλος Δημήτριος Ντζανάτος - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 9

10 3. - ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.Α. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά που πραγματοποιήθηκε στις 12-14/7/2000, ανήλθαν σε Δρχ ( μετοχές προς Δρχ ) μείον οι Δαπάνες Εισαγωγής Δρχ , ήτοι καθαρό ποσό Δρχ Με βάση τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, η χρήση του ανωτέρω ποσού προβλεπόταν να διατεθεί για την επέκταση του δικτύου καταστημάτων και την μείωση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων, υπάρχουν στον σχετικό πίνακα στο παράρτημα. 10

11 4. - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την 3 η Αυγούστου Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιμή κλεισίματος της ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. της τελευταίας συνεδρίασης κάθε μήνα και τον όγκο συναλλαγών για το διάστημα 1/1/04-31/12/04. Ημ/νία Τιμή κλεισίματος (σε ΕΥΡΩ) Αξία συνολ. μηνιαίου όγκου Συναλλαγών (σε χιλ. ΕΥΡΩ) 31/01/04 2,56 408,33 28/02/04 2,92 830,20 31/03/04 2, ,71 30/04/04 2,14 373,05 30/05/04 2,05 213,47 30/06/04 1,63 166,71 31/07/04 1,56 130,80 29/08/04 1,50 43,19 30/09/04 1,36 32,00 31/10/04 1,38 73,69 28/11/04 1,42 96,00 31/12/04 1,20 89,47 ΓΔ Ογκος Γενικός Δείκτης Ογκος συναλλαγών (σε τεμάχια) 11

12 Εξέλιξη του όγκου συναλλαγών των μετοχών της ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α.Α. ΓΔ Κλείσιμο , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Γενικός Δείκτης 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Τιμή μετοχής σε 0,00 Εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. σε σχέση με τον Γενικό Δείκτη του Χ.Α.Α. 12

13 5. - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ,00 και διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,28 η κάθε μία. Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Σύμφωνα με σχόλιο του Νομικού Ελεγκτή, λόγω υπαγωγής επένδυσης της Εταιρίας, στο άρθρο 23 α του αναπτυξιακού νόμου 1892/90, η μεταβίβαση των μετοχών της τελεί κατ αρχήν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης των διοικητικών αρχών που εποπτεύουν την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω αναπτυξιακού νόμου. Σύμφωνα όμως με το άρθρο 18 παρ.1 του Ν.1892/90 (όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 παρ. 36 ν.2324/95 και κωδικοποιηθεί ως άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 456/1995) οι πιο πάνω περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών δεν θα ισχύουν μετά την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας, στο ΧΑΑ. Ήδη, με την από Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με αριθμ. πρωτοκόλλου ΔΙΣΑΔΕ /714/ΝΝ20182, καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 της Αποφάσεως ΔΙΠΑΔΕ/731/ΝΝ20182 / , η οποία προέβλεπε ότι οι μετοχές της Εταιρίας, που αντιστοιχούν στο ύψος της ιδίας συμμετοχής της στην επιχορηγούμενη επένδυση είναι μη μεταβιβάσιμες για μια δεκαετία χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την προϋπόθεση της εισαγωγής των εν λόγω μετοχών στο ΧΑΑ. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος 10 μετοχών. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. 13

14 Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι δανειστές του μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας αφ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών μετοχών, για να έχουν δικαίωμα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσει τις μετοχές του στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον μέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με την άδειά της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα: α. Να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών για τον έλεγχο της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 40, 40 ε του Ν. 2190/1920. β. Να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα 14

15 κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. γ. Να ζητήσουν την αναβολή αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεωτικά αναβάλλει εφάπαξ μόνο τις εν λόγω αποφάσεις, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την ημερομηνία που αναφέρουν στην αίτησή τους οι μέτοχοι, υπό τον όρο ότι αυτή δεν απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. δ. Να υποχρεώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, με αίτηση η οποία υποβάλλεται πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να ανακοινώσει αφενός τα ποσά που καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές, ή στους υπαλλήλους και αφετέρου κάθε σύμβαση της Εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται από το εδάφιο β της παρ. 4 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 2190/1920. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας. Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τόπος καταβολής του μερίσματος ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας, και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 15

16 6. - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ % ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑ (ποσά σε δρχ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (σε δρχ.) (σε ΕΥΡΩ) , , , , , ,48 17,04 0,05 (ποσά σε ευρώ) ,00 60,99 0, ,70 67,70 0, Δεν καταβάλλεται μέρισμα Σε συνέχεια της πολιτικής μερίσματος που έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια προσανατολίζεται, για τις επόμενες χρήσεις, στη διανομή μερίσματος που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών της, μετά το φόρο εισοδήματος και το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στο μέτοχο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους μετόχους από τον ημερήσιο Τύπο. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 16

17 7. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με των ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρείες, πλην των τραπεζών, βαρύνονται με φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή. Έτσι τα μερίσματα διανέμονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. 17

18 8. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1. Εισαγωγικά Ιδρύθηκε το 1971 (ΦΕΚ 1227/ )και προέρχεται από συγχώνευση και μετατροπή σε ανώνυμη εταιρία των ομορρύθμων εταιριών «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ» και «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ», οι οποίες ιδρύθηκαν τα έτη 1965 και 1969 αντίστοιχα με σκοπό την κατασκευή και εμπορία ενδυμάτων. Ειδικότερα, η ίδρυση δια συγχωνεύσεως και μετατροπής σε ανώνυμη εταιρία των προαναφερόμενων ομορρύθμων εταιριών πραγματοποιήθηκε βάσει των διατάξεων του Ν.2190/1920 με την υπ αριθμ / πράξη του συμβολαιογράφου Πατρών Χρήστου Ι. Κόττα Ιδρυτές της Εταιρίας ήταν οι κ.κ. Θεόδωρος Ν. Δούρος, Νικόλαος Θ. Δούρος, Παναγιώτης Θ. Δούρος και Ανδρέας Θ. Δούρος. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Αχαΐας (αριθμός μητρώου 9927/06/Β/86/97) με την επωνυμία ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.» Έχει εταιρική και διοικητική έδρα το Δήμο Πατρών, Μαραγκοπούλου 80, Τ.Κ , τηλ και η διάρκεια της έχει οριστεί σε 75 έτη από της νομίμου δημοσιεύσεως του καταστατικού της, ήτοι μέχρι την Επίσης, η Εταιρία διαθέτει την υπ αριθμ. ΔΒΦ 14.2/3086/2251 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων, η οποία εξεδόθη στις από τη Νομαρχία Αχαΐας και είναι αορίστου χρόνου, με την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων που αναφέρονται σε αυτή, μεταξύ των οποίων κυριότεροι είναι οι ακόλουθοι. Η τήρηση των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων. Η τήρηση των νόμιμων μέτρων πυρασφάλειας, και Η τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, σκοπός της Εταιρίας είναι: (α) η κατασκευή και εμπορία ετοίμων ενδυμάτων, (β) η άσκηση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας (γ) η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρίες συναφούς σκοπού και (δ) η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Ο καταστατικός σκοπός της Εταιρίας δεν έχει τροποποιηθεί από της ιδρύσεως της. Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στο Κωδ «Κατασκευή Άλλων Εξωτερικών Ενδυμάτων» "Χονδρικό Εμπόριο Εξωτερικών Ενδυμάτων" 18

19 και "Λιανικό Εμπόριο Εξωτερικών Ενδυμάτων" της Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ-91) της ΕΣΥΕ. 2. Ιστορικό Η δραστηριοποίηση της οικογένειας ΔΟΥΡΟΥ στον κλάδο κατασκευής και εμπορίας ετοίμων ανδρικών ενδυμάτων χρονολογείται από το Η ΔΟΥΡΟΣ είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρία, η οποία λειτουργεί με τη σημερινή νομική μορφή από το 1971, οπότε και πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση των ομορρύθμων εταιριών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΟΥΡΟΣ & ΑΦΟΙ Ο.Ε. και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΥΡΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. με εισφορά των περιουσιακών τους στοιχείων. Από της ιδρύσεώς της, η Εταιρία ασχολήθηκε με το σχεδιασμό την παραγωγή και τη χονδρική εμπορία ανδρικών ετοίμων ενδυμάτων υψηλής ποιότητας (μπλούζες τύπου «πόλο», T-shirt, φούτερ, υποκάμισα, παντελόνια, κοστούμια, παντελόνια, κοστούμια, πιτζάμες, κ.α.), στα οποία σήμερα έχουν προστεθεί και δερμάτινα και αξεσουάρ όπως κολόνιες, ζώνες, πορτοφόλια, μπρελόκ, ομπρέλες, παπιγιόν κ.α., καλύπτοντας όλες τις στιγμές της καθημερινής δράσης του σύγχρονου άνδρα. Τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα παράγονται σε αποκλειστικά δικά της σχέδια και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της αλλά και σε εργαστήρια τρίτων (φασόν) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (Ιταλία), από όπου τα εισάγει και στη συνέχεια τα εμπορεύεται. Το 1985 ιδρύθηκε από τους μετόχους της Εταιρίας η ομόρρυθμη ΑΦΟΙ Θ. ΔΟΥΡΟΥ Ο.Ε. με το διακριτικό τίτλο «EMPORIUM DUR» και αντικείμενο εργασιών τη λιανική πώληση των προϊόντων της ΔΟΥΡΟΣ, μέσω 6 μισθωμένων καταστημάτων, που λειτουργούν με την επωνυμία Dur Escape Land και βρίσκονται ένα στην Καλαμάτα, ένα στο Αγρίνιο, τρία στην Πάτρα και ένα στην Αθήνα. Η εδραίωση του κύρους της Εταιρίας στην Ελλάδα της έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δραστηριότητα της και σε άλλους χώρους, πλην του επώνυμου ενδύματος. Συγκεκριμένα, το 1990 εισέβαλε δυναμικά στο χώρο των αξεσουάρ, προτείνοντας μια σειρά από ανδρικές τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια, γραβάτες, φουλάρια, υποδήματα, κασκόλ, κάλτσες, ομπρέλες κλπ. Την ίδια χρονιά ανέπτυξε δίκτυο διανομής στο εξωτερικό εφαρμόζοντας την πρακτική της αποκλειστικής διανομής. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να κάνει τα προϊόντα της γνωστά στις αγορές της Ευρώπης, της Ασίας, της Άπω Ανατολής και της Αφρικής τροφοδοτώντας συνολικά 119 σημεία πώλησης. Το 1993 η Εταιρία λανσάρισε στην αγορά την ανδρική κολόνια DUR. 19

20 To 1996 έλαβε πιστοποιητικό ολικής ποιότητας ISO 9001 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.). Στις αρχές του 1999, η Εταιρία συγχώνευσε δι απορροφήσεως, βάσει των διατάξεων του Ν. 2166/93, την ΑΦΟΙ Θ. ΔΟΥΡΟΥ Ο.Ε., η οποία συνέταξε ισολογισμό μετασχηματισμού με ημερομηνία Η εν λόγω συγχώνευση εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις , ολοκληρώθηκε με την συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Πατρών Σαπφούς Παπαγιαβή (υπ αριθμ. 8272/ ) και έλαβε την έγκριση του Νομάρχη Αχαΐας με αριθ. Πρωτ. 1358/ Μετά την τη συγχώνευση η διαχείριση και εκμετάλλευση των 6 καταστημάτων λιανικής πώλησης περιήλθε στη ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε., η οποία πλέον συγκεντρώνει τις βιομηχανικές και εμπορικές της δραστηριότητες (χονδρική και λιανική πώληση). Περισσότερα στοιχεία για την απορροφηθείσα εταιρεία αναγράφονται στο κεφάλαιο περί Συνδεδεμένων Εταιριών του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η Εταιρία συγκαταλέγεται στους δημιουργούς μόδας στο χώρο του επώνυμου ανδρικού ρούχου, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας σε προσιτές τιμές, συγκριτικά με τα αντίστοιχα προϊόντα οίκων του εξωτερικού. 3. Αντικείμενο εργασιών Η ΔΟΥΡΟΣ απευθύνεται κυρίως σε άνδρες, προσφέροντας τους προϊόντα μόδας, υψηλής ποιότητας άνεσης και σωστής εφαρμογής σε λογικές τιμές, καταρρίπτοντας το μύθο ότι μόνο τα εισαγόμενα είδη είναι υψηλών προδιαγραφών. Θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα κατασκευής ανδρικών επωνύμων ενδυμάτων, τα οποία κατασκευάζονται είτε στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην Πάτρα, από έμπειρα στελέχη που διαθέτουν μεράκι για τη δουλειά, είτε σε εργοστάσια τρίτων (φασόν) στο εσωτερικό και εξωτερικό. Ειδικότερα, η Εταιρία (α) Σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει στις εγκαταστάσεις της προϊόντα, τα οποία καλύπτουν μεγάλη γκάμα ειδών ανδρικής ένδυσης όπως μπλούζες υποκάμισα πουλόβερ μάλλινα ή βαμβακερά, παντελόνια, φούτερ, κοστούμια, εσώρουχα κα, και (β) Αναθέτει στα πλαίσια μια συνήθους εμπορικής συνεργασίας, σε αποκλειστικά δικά της σχέδια την παραγωγή ειδών ανδρικής ένδυσης σε τρίτους (εργολάβους/παραγωγή φασόν) στο εσωτερικό ή/και στο εξωτερικό, αφού προηγουμένως έχει θέσει τα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρηθούν από αυτούς. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 20

21 σακάκια, κοστούμια, μπουφάν, δερμάτινα μπουφάν, παντελόνια, καπαρντίνες κ.α. καθώς επίσης αξεσουάρ ανδρικής ένδυσης όπως ζώνες, πορτοφόλια, φουλάρια, παπούτσια, γραβάτες, τσάντες ανδρικές κολόνιες κ.α. (γ) Από το έτος 2002 η εταιρεία αντιπροσωπεύει τη Γαλλική φίρμα VICTOIRE που παράγει γυναικεία ενδύματα υψηλής ραπτικής και φινέτσας. Τα γυναικεία ενδύματα διατίθενται προς πώληση μόνο από τα υποκαταστήματα της εταιρείας. Από το έτος 2004 η εταιρεία αντιπροσωπεύει την Ιταλική φίρμα DAVID MAYER που παράγει μοντέρνα νεανικά ανδρικά ενδύματα. Ειδικότερα, οι σχετικές εμπορικές συνεργασίες που ισχύουν σήμερα με τους κυριώτερους προμηθευτές έχουν ως ακολούθως: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 1989 TRIS COTTON ΙΤΑΛΙΑ 1989 GIACOMO DI CANDIA ΙΤΑΛΙΑ 1991 INTERNATIONAL CO ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1994 ART STAR S.A. ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ 1998 IMATES ΙΤΑΛΙΑ 2001 D.V.F. SRL ΙΤΑΛΙΑ 2002 ΑΝ.ΜΑΧ ΙΤΑΛΙΑ 2002 GAGLARDI FILLI SPA ΙΤΑΛΙΑ 2002 MANIFATTURA CORONA SRL ΙΤΑΛΙΑ 2002 ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΑΝΔΡ.& ΥΙΟΣ ΕΕ ΕΛΛΑΔΑ 2003 CAIRO MALAGA FAXTORIES ΑΙΓΥΠΤΟΣ

22 9. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2002 % 2003 % 2004 % Α. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μπλούζες (τύπου πόλο, Τ-shirt, φούτερ) 1.446,00 16, ,13 17, ,38 15,98 Υποκάμισα 2.846,00 31, ,64 31, ,98 30,32 Παντελόνια 756,00 8,47 677,34 7,60 537,29 5,81 Λοιπά (κοστούμια, βερμούδες, εσώρουχα, κλπ) 233,00 2,61 53,08 0,60 93,14 1,01 Γυναικεία ενδύματα 3,88 0,04 69,02 0,77 77,72 0,84 ΣΥΝΟΛΟ Α 5.284,88 59, ,21 57, ,51 53,96 Β. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Πουλόβερ πλεκτά & βαμβακερά 1.321,00 14, ,46 15, ,42 16,07 Υποκάμισα 120,00 1,35 190,31 2,14 116,09 1,26 Μπλούζες (τύπου πόλο, Τ-shirt, φούτερ) 583,00 6,53 486,31 5,46 670,28 7,25 Παντελόνια 288,00 3,23 410,96 4,61 517,1 5,59 Μπουφάν 314,00 3,52 410,24 4,60 452,75 4,9 Κοστούμια 127,00 1,42 174,79 1,96 233,78 2,53 Σακάκια 3,00 0,03 33,41 0,37 63,32 0,69 Λοιπά (κοστούμια, βερμούδες, εσώρουχα, κλπ) 383,00 4,29 201,52 2,26 226,75 2,45 Αξεσουάρ 11,00 0,12 94,21 1,06 115,54 1,25 Γυναικεία ενδύματα 281,00 3,15 277,39 3,11 328,7 3,56 Λοιπά εμπορεύματα 205,32 2,30 88,87 1,00 44,91 0,49 ΣΥΝΟΛΟ Β 3.636,32 40, ,47 42, ,64 46,04 Β. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 2,59 0,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α+Β) 8.921,20 100, ,68 100, ,15 100,00 22

23 10. - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εξέλιξη Εργασιών Αποτελεσμάτων ΧΡΗΣΗ (χιλ. ευρώ)(χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών από: Bιομηχανική δραστηριότητα 5.284, , ,72 Εμπορική δραστηριότητα 3.636, , ,42 Παροχή υπηρεσιών 4,30 2,60 Σύνολο Κύκλου Εργασιών (2) 8.925, , ,74 ΜΕΙΟΝ: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) 5.107, , ,65 Μικτό Κέρδος 3.818, , ,09 (% στον κύκλο εργασιών) 42,78% 32,06% 46,93% Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 183,94 24,53 104,09 Σύνολο 4.002, , ,18 (% στον κύκλο εργασιών) 44,84% 32,34% 48,06% Μείον: Έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) 472,78 644,77 661,37 Έξοδα διάθεσης (προ αποσβέσεων) 2.242, , ,25 Σύνολο Εξόδων 2.715, , ,62 (% στον κύκλο εργασιών) 30,43% 37,32% 37,09% Λειτουργικό αποτέλεσμα (προ αποσβέσεων) 1.286,38-444, ,56 (% στον κύκλο εργασιών) 14,41% -4,98% 10,96% Πλέον: Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 236, ,80 60,55 Μείον: Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 223,85 36,80 33,24 Μείον: Προβλέψεις 24,19 0,00 0 Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων 1.274, , ,87 (% στον κύκλο εργασιών) 14,28% 13,19% 11,26% Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 140,17 145,50 68,46 Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα 9,81 1,21 5,70 Κέρδη προ αποσβέσεων 1.144, ,38 978,11 (% στον κύκλο εργασιών) 12,82% 11,57% 10,58% Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) 890, ,50 837,89 Κέρδη προ φόρων 253,53 29,88 140,22 (% στον κύκλο εργασιών) 2,84% 0,34% 1,52% Μείον: Φόροι χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. (3) 180,04 84,18 76,21 Κέρδη μετά από φόρους χρήσης & αμοιβές Δ.Σ. 73,49-54,30 64,01 Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων (4) 113,48 Κέρδη μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων 73,49-54,30-49,47 (% στον κύκλο εργασιών) 0,82% -0,61% -0,54% Αναμορφωμένα Κέρδη (5) Κέρδη προ φόρων 253,53 29,88 140,22 Κέρδη μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. 73,49-54,30 64,01 Κέρδη μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. και φόρ. φορολ. Ελέγχου 73,49-54,30-49,47 23

24 11. - ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 1) Στην παρούσα χρήση όπως και στην προηγούμενη, η εταιρεία διενήργησε αποσβέσεις με βάση τους κατώτατους συντελεστές του Π.Δ. 299/ Επίσης η εταιρεία βασιζόμενη στο άρθρο 1 παρ.2 του Π.Δ. 299/2003 δεν διενήργησε αποσβέσεις για τα καταστήματά της που άρχισαν την λειτουργία τους τόσο στην παρούσα χρήση όσο και στις δύο προηγούμενες. Εάν διενεργούσε, με βάση τους συντελεστές που υπολόγισε αποσβέσεις για ομοειδή πάγια, αυτές θα ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των ,00 ευρώ περίπου εκ του οποίου ποσό ,00 ευρώ περίπου αφορά την παρούσα χρήση. Η μη διενέργεια των ανωτέρω αποσβέσεων έχει ως συνέπεια η εμφανιζόμενη στον Ισολογισμό αναπόσβεστη αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας να είναι αυξημένα κατά το ποσό των ,00 ευρώ περίπου και τα Αποτελέσματα Χρήσεως ωφελημένα κατα το ποσό των ,00 ευρώ περίπου. 2) Στο υπόλοιπο του λογαριασμού Δ.ΙΙ. "Απαιτήσεις" περιλαμβάνονται ποσά ευρώ περίπου τα οποία είναι σε καθυστέρηση και για τα οποία η εταιρεία δεν διενήργησε σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως. 3) Η Εταιρεία δεν σχημάτισε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, βασιζόμενη στις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 2065/92. Αν σχημάτιζε αυτή την πρόβλεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20, αυτή θα ανέρχονταν συνολικά στο ποσό των ,00 ευρώ περίπου. Από το ποσό αυτό ,00 ευρώ περίπου αφορά την παρούσα Χρήση. 4) Εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχει άλλος λόγος ποσοτικοποίησης των μεγεθών του ισολογισμού της και προγενέστερων. - Σύμφωνα με το Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση 2004 αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων κατά ευρώ ,39 και προέκυψε ισόποση διαφορά αναπροσαρμογής που εμφανίζεται στο λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων Α.ΙΙΙ.2 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Δεν έγινε αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων διότι η αντικειμενική αξία αυτών είναι μικρότερη αυτής των λογιστικών βιβλίων με βάση το άρθρο 41α του Ν.1249/82 και την απόφαση του υπουργείου οικονομικών αρ /11407/Β0012/ΠΟΛ.1127/

25 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (Παρατηρήσεις 2-4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ φόρων ,77 Μείον αναμορφώσεις: 1) Παρατήρηση 2η Αποσβέσεις νέων υποκαταστημάτων ,00 2) Παρατήρηση 3η Πρόβλεψη καθυστερημένων απαιτήσεων επί ποσού , ,00 3) Παρατήρηση 4η Πρόβλεψη Αποζημιώσεων προσωπικού που αφορούν τη χρήση ,00 Που αφορούν συσσωρευμένες προηγ.χρήσεων , ,00 Αναμορφωμένα Αποτελέσματα περιόδου ,23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,76 Μείον αναμορφώσεις: 1) Αποσβέσεις νέων υποκαταστημάτων ,00 2) Πρόβλεψη καθυστερημένων απαιτήσεων ,00 3) Αποζημιώσεις προσωπικού , ,00 Αναμορφωμένα Ιδια Κεφάλαια ,76 25

26 12. - ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Εταιρία παράγει ανδρικά ενδύματα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τ.μ. στην Πάτρα, καθώς και σε εργαστήρια τρίτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (φασόν). Το κύριο χαρακτηριστικό των προϊόντων αυτών, τα οποία είναι καταξιωμένα στην αγορά, είναι η υψηλή ποιότητα, η άνεση, η τελειότητα εφαρμογής, καθώς και η ποικιλία των χρωμάτων και σχεδίων τους. Η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη υψηλού βαθμού αναγνώρισης των προϊόντων της εκ μέρους των αγοραστών. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξης των προϊόντων πραγματοποιείται από τα στελέχη της διεύθυνσης σχεδιασμού σε αποκλειστικά δικά της σχέδια, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα συστήματα παραγωγής σχεδίων και πατρόν μέσω Η/Υ (Computer Aided Design/CAD), καθώς και συστήματα αυτόματης κοπής πλεκτών και βαμβακερών υφασμάτων (Computer Aided Manufacturing/CAM). 26

27 13. - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Την πρώτη ύλη για την παραγωγή των υποκαμίσων αλλά και των κοστουμιών, παντελονιών, βερμούδων κ.λ.π. αποτελεί το ύφασμα, το οποίο εισάγεται έτοιμο και βαμμένο στους χρωματισμούς που έχει προεπιλέξει η Εταιρία. Την πρώτη ύλη για την κατασκευή των πλεκτών ρούχων (μπλούζες τύπου πόλο, T-shirt, φούτερ και εσώρουχα) αποτελεί το νήμα οποιασδήποτε σύνθεσης (φυσικής, τεχνητής ή συνθετικής προέλευσης), το οποίο επίσης στο σύνολό του εισάγεται. Μετά την πλέξη του νήματος, αυτό αποστέλλεται σε βαφεία-φινιριστήρια τρίτων, προκειμένου να υποστεί την κατάλληλη χημικοτεχνική επεξεργασία και να επιστρέψει στην Εταιρία για να ακολουθήσει την περαιτέρω παραγωγική διαδικασία. Σημειώνεται ότι με εξαίρεση τη φάση της πλέξης του κατεργασμένου νήματος και της φάσης της χημικοτεχνικής του επεξεργασίας, η λοιπή παραγωγική διαδικασία των πλεκτών ρούχων δε διαφοροποιείται από αυτήν των ρούχων από ύφασμα. Ειδικότερα, η παραγωγική διαδικασία χωρίζεται σε επτά (7) φάσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως. ΦΑΣΗ Α. Σχεδιασμός Ο σχεδιασμός των παραγόμενων προϊόντων σε πατρόν, αποτελεί το πιο δυναμικό τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας και πραγματοποιείται με τη χρήση των πλέον σύγχρονων συστημάτων παραγωγής σχεδίων και πατρόν μέσω Η/Υ (Computer Aided Design/CAD). Το τμήμα αυτό είναι συνδεδεμένο on-line με το κοπτήριο. Η Διεύθυνση σχεδιασμού της Εταιρίας στελεχώνεται από 4 υπαλλήλους modelist-designers, οι οποίοι δεν περιορίζονται μόνο στο να παρακολουθούν τις τάσεις της μόδας, αλλά δημιουργούν και οι ίδιοι μόδα. Η ενεργός συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις κάθε χρόνο, οι οποίες πραγματοποιούνται στα διάφορα διεθνή κέντρα μόδας, αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Εταιρίας. ΦΑΣΗ Β. Πλεκτήριο Σε αυτή τη φάση πραγματοποιείται η πλέξη του εισαγόμενου κατεργασμένου νήματος, χρησιμοποιώντας πλεκτικές μηχανές νέας τεχνολογίας (κυκλικές και ευθύγραμμες). Στο πλεκτήριο απασχολούνται συνολικά 7 άτομα εκ των οποίων οι 6 είναι εργάτες. ΦΑΣΗ Γ. Βαφείο Φινιριστήριο Στη φάση αυτή, το πλεκτό ύφασμα αποστέλλεται σε βαφεία φινιριστήρια όπου υφίσταται την κατάλληλη χημικοτεχνική επεξεργασία και λαμβάνει, ανάλογα με τις ζητούμενες προδιαγραφές, το επιθυμητό χρώμα και τις 27

28 αναγκαίες χαρακτηριστικές ιδιότητές του όπως σταθερότητα διαστάσεων, ελαστικότητα, επιθυμητό βάρος, όγκο, λάμψη, ειδική αφή, βελούδο, χνούδιασμα, σανφοριζέ, μερσεριζέ, αδιαβροχοποίηση κλπ. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, το πλεκτό ύφασμα επιστρέφει στην Εταιρία. ΦΑΣΗ Δ. Κοπτήριο Σε αυτή τη φάση πραγματοποιείται η κοπή τόσο των πλεκτών όσο και των λοιπών υφασμάτων με βάση τα πατρόν, χρησιμοποιώντας τα πλέον σύγχρονα συστήματα κοπής μέσω Η/Υ (Computer Aided Manufacturing/CAM). Η Εταιρία συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων εταιριών του κλάδου που διαθέτουν παρόμοια συστήματα αυτόματης κοπής, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνει αφενός σημαντική μείωση του χρόνου παραγωγής, μείωση της φύρας, σωστότερο αποτέλεσμα-λόγω ευκολότερης κοπής και αφετέρου αποφυγή ατυχημάτων, δεδομένου ότι όταν η εργασία αυτή πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και δεξιοτεχνία εκ μέρους των εργαζομένων. Στο κοπτήριο απασχολούνται συνολικά 10 άτομα εκ των οποίων οι 8 είναι εργάτες. ΦΑΣΗ Ε. Ραφείο Στη φάση αυτή, στην οποία ενοποιούνται και ράβονται τα επιμέρους τμήματα των προϊόντων, απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της μονάδας (57 άτομα εκ των οποίων 53 είναι εργάτες). Η Εταιρία χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες ραπτικές μηχανές, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μόδας και στις προδιαγραφές που η ίδια έχει θέσει όσον αφορά το φινίρισμα του τελικού προϊόντος. Επιπλέον, για συγκεκριμένες εργασίες, όπως το κέντημα του σήματος της Εταιρίας, χρησιμοποιούνται ειδικές κεντητικές μηχανές. ΦΑΣΗ ΣΤ. Σιδερωτήριο Στη φάση αυτή, το έτοιμο προϊόν τοποθετείται σε υπερσύγχρονες σιδερωτικές πρέσες, όπου σιδερώνεται και εν συνεχεία διπλώνεται με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων. Το απασχολούμενο προσωπικό σε αυτή τη φάση παραγωγής ανέρχεται σε 9 άτομα, εκ των οποίων οι 8 είναι εργάτες. ΦΑΣΗ Ζ. Συσκευαστήριο Η συσκευασία των ετοίμων προϊόντων αποτελεί το τελικό στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Στη φάση αυτή τοποθετούνται τα προϊόντα σε κούτες ανάλογα με την χώρα προορισμού τους και τον πελάτη στον οποίο πρόκειται να αποσταλούν αφού βεβαίως έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος ποιότητας, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. Το στάδιο αυτό 28

29 της παραγωγικής διαδικασίας είναι το μόνο, που συντελείται χωρίς τη χρήση της παραγωγικής διαδικασίας είναι το μόνο, που συντελείται χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων. Στο συσκευαστήριο απασχολούνται 10 άτομα εκ των οποίων οι 8 είναι εργάτες. Κατά το τελικό στάδιο της συσκευασίας πραγματοποιείται ο ποιοτικός έλεγχος. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η ποιότητα αποτελεί για την Εταιρία πρωταρχικής σημασίας επιδίωξη και βασικό παράγοντα διατήρησης της θέσης της στην αγορά και ικανοποίησης των απαιτητικών πελατών της. Για το λόγο αυτό, αποδίδει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού της, ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή συμβολή τους στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένη με τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ανά φάση παραγωγικής διαδικασίας-, καθώς και με συστήματα ελέγχου της ποιότητας, τόσο των πρώτων υλών όσο και των τελικών προϊόντων της (π.χ. όργανα ελέγχου των ινών και των νημάτων, μέτρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των νημάτων τίτλος, στρίψεις, αντοχή, ανομοιομορφία και Έλεγχος αντοχής χρωματισμών στο φως κλπ) Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρία έχει επιτύχει την τυποποίηση πολλών διαδικασιών και την εξασφάλιση τήρησης των διαδικασιών αυτών εκ μέρους των εργαζομένων, με αποτέλεσμα την παροχή προϊόντων εξασφαλισμένης ποιότητας. Συγκεκριμένα, τα στάδια που ακολουθούνται από την Εταιρία για την εξασφάλιση ποιότητας σε όλες τις φάσεις του παραγωγικού πλέγματος (έλεγχος πρώτων υλών, ημικατεργασμένων, ετοίμων προϊόντων, κλπ) συνοψίζονται στις ακόλουθες ενέργειες: Α) Ποιοτικός έλεγχος πρώτων και βοηθητικών υλών Β) Ποιοτικός έλεγχος στο τέλος κάθε φάσης παραγωγής Γ) Ποιοτικός έλεγχος ετοίμων προϊόντων Δ) Έλεγχος τήρησης προδιαγραφών παραγόμενων προϊόντων σε εργαστήρια τρίτων (φασόν). Ε) Έλεγχος μεταφοράς, αποθήκευσης και παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες. Οι συνεχείς προσπάθειες της Εταιρίας στον τομέα αυτό είχαν ως αποτέλεσμα να πιστοποιηθεί το 1996 κατά το ISO 9001 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) 29

30

31 14. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο δραχμών, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών η κάθε μία και ολοσχερώς καταβληθέν όπως λεπτομερώς όριζε το άρθρο 32 του καταστατικού, αυξήθηκε στη συνέχεια με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων ως εξής: 1. Με την από 2/10/1972 απόφαση του Δ.Σ κατά δραχμές. 2. Με την από 13/7/1973 απόφαση του Δ.Σ κατά δραχμές. 3. Με την από 30/6/1977 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 4. Με την από 28/6/1979 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 5. Με την από 29/6/1982 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 6. Με την από 30/6/1988 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 7. Με την από 30/6/1989 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 8. Με την από 30/6/1991 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 9. Με την από 30/6/1992 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 10. Με την από 30/6/1993 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 11. Με την από 30/6/1994 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 12. Με την από 30/6/1995 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 13. Με την από 31/10/1996 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 14. Με την από 30/6/1997 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 15. Με την από 30/6/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 16. Με την από 27/10/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 17. Με την από 17/11/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 18. Με την από 31/12/1998 απόφαση της Γ.Σ κατά δραχμές. 19. Με την από 15/2/1999 απόφαση της Δ.Σ κατά δραχμές. 20. Mε την από 14/4/2000 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές με την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν. 1828/89 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές των 400 δραχμών η κάθε μία και κατά δραχμές από την δημόσια εγγραφή διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες οι μετοχές διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, ενώ οι υπόλοιπες διατέθηκαν με ιδιωτική τοποθέτηση στο προσωπικό και σε συνεργάτες της εταιρείας. Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δραχμές διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές των 400 δραχμών η κάθε μία. 21. Με την από 27/6/2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ,20 ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών Ν.1828/89, κατά ,03 ΕΥΡΩ με την υπεραξία αναπροσαρμογής ακινήτων ν.2065/92 και κατά 16647,39 ΕΥΡΩ μέρους της διαφοράς υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονοματικής αξίας της μετοχής σε 1,28 ΕΥΡΩ. Με την ίδια απόφαση εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ΕΥΡΩ. Μετά την αύξηση αυτή το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,28 ΕΥΡΩ η κάθε μία. 31

32 15. - ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα ίδια κεφάλαια την 31/12/2002 και υπολογίζεται η λογιστική αξία της μετοχής: Ποσά σε Ευρώ (πλην αριθμού μετοχών) Αριθμός μετοχών:... 3,961,300 Ονομαστική αξία:... 1,28 Μετοχικό Κεφάλαιο καταβλημένο: ,00 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο: ,38 Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις επενδύσεων: ,52 Αποθεματικά κεφάλαια: ,46 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο: ,21 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: ,15 Λογιστική αξία μετοχής:... 3,57 32

33 16. - ΜΕΤΟΧΟΙ Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 31/12/2004. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 31/12/2004 ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ % Νικόλαος Θ. Δούρος ,09 Ανδρέας Θ. Δούρος ,47 Θεόδωρος Ν.Δούρος ,93 Αθανάσιος Α.Δούρος ,98 Λοιπή οικογ.δούρου ,16 Ευρύ επενδυτικό κοινό ,37 ΣΥΝΟΛΑ

34 17. - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό, αποτελείται από 4 έως 9 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για 3 χρόνια, με παράταση της θητείας του μέχρι την πραγματοποίηση της Τακτικής Συνέλευσης του έτους στο οποία λήγει, χωρίς όμως να υπερβαίνει την τριετία. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, που συγκροτήθηκε σε σώμα με την απόφαση του Δ.Σ. της και είχε εκλεγεί με την από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2006, είναι η ακόλουθη: Νικόλαος Θεοδώρου Δούρος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, επιχειρηματίας, Ζαΐμη 9-11, Ρίο Πατρών Ανδρέας Θεοδώρου Δούρος, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, επιχειρηματίας, Ζαΐμη 31, Ρίο Πατρών Θεόδωρος Νικολάου Δούρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, επιχειρηματίας, Ζαΐμη 9-11, Ρίο Πατρών Αθανάσιος Ανδρέου Δούρος, Σύμβουλος, επιχειρηματίας, Ζαΐμη 31 Ρίο Πατρών Γεώργιος Παναγιώτη Παπαγιαβής, Σύμβουλος, δικηγόρος, Μαιζώνος 215, Πάτρα Δημήτριος Χρήστου Ρούπας, Σύμβουλος, οικονομολόγος, Κορυτσάς 71, Πάτρα Θεόδωρος Γεωργίου Γιοβάνης, Σύμβουλος, δικηγόρος, Κανακάρη 181, Πάτρα. Από τα ανωτέρω μέλη, οι κ.κ. Νικόλαος Δούρος, Ανδρέας Δούρος & Θεόδωρος Δούρος είναι εκτελεστικά μέλη, ο κ. Αθανάσιος Δούρος μη εκτελεστικό μέλος και οι κ.κ. Δημήτριος Ρούπας και Γεώργιος Παπαγιαβής και Θεόδωρος Γιοβάνης αποτελούν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υπό την έννοια ότι δεν συνδέονται με άλλη σχέση με την Εκδότρια Εταιρία και τους μετόχους της πλην της εν λόγω συμμετοχής τους στο Δ.Σ. της Εταιρίας. Από τα πρακτικά των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων προκύπτει ότι μέχρι και το 1997 δεν καταβάλλονταν από τα κέρδη εκάστης χρήσης αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ιδιότητά τους αυτή, ενώ το 1998 καταβλήθηκαν αμοιβές από τα προς διανομή κέρδη ποσού 15 εκατ. δρχ. (οι οποίες κυμάνθηκαν από 750 χιλ. δρχ. έως 4,5 εκατ. δρχ.) και το 1999 καταβλήθηκαν 20 εκατ. δρχ. (οι οποίες κυμάνθηκαν από 500 χιλ. δρχ. έως 6,5 εκατ. δρχ.). 34

35 Εκ των κερδών ισολογισμού εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση η καταβολή αμοιβών ύψους 22 εκατ. δρχ. Εκ των κερδών ισολογισμού εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση η καταβολή αμοιβών ύψους 22 εκατ. δρχ. Εκ των κερδών ισολογισμού εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση η καταβολή αμοιβών ύψους ,00 ευρώ. Εκ των κερδών ισολογισμού εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση η καταβολή αμοιβών ύψους ,00 ευρώ. Εκ των κερδών ισολογισμού δεν προτείνεται προς την τακτική Γενική Συνέλευση η καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Στη χρήση 2004, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν υπαλληλική σχέση με την Εταιρία (ήτοι οι κ.κ. Θεόδωρος Ν. Δούρος και Αθανάσιος Α. Δούρος), κατεβλήθησαν συνολικές αποδοχές ύψους ως εξής: - Θεόδωρος Ν. Δούρος ,20. - Αθανάσιος Α. Δούρος 8.072,90. Με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό 488/2003) την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο κ. Νικόλαος Θ. Δούρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αυτός αντικαθίσταται από έναν εκ των Αναπληρωτών Διευθύνοντος Συμβούλου, κ.κ. Ανδρέα Θ. Δούρο ή Θεόδωρο Ν. Δούρο, καθένας εκ των οποίων ενεργεί μεμονωμένα για οιαδήποτε πράξη που αφορά στην εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι υπεύθυνοι για εργατικά και αγορανομικά θέματα είναι οι κ.κ. Χρ. Τσιπούρας και Ι. Πολυδωρόπουλος αντίστοιχα. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας είναι τα ακόλουθα Νικόλαος Θ. Δούρος, ετών 67, Πρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας από της ιδρύσεώς της. Έχει σπουδάσει οικονομικές επιστήμες στην Ιταλία και μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Ανδρέας Θ. Δούρος, ετών 62 Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου. Συνιδρυτής και μέτοχος της Εταιρίας, στην οποία δραστηριοποιείται σήμερα ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Γενικός Εμπορικός Διευθυντής. Είναι απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης και ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Πέραν της επιτυχημένης πορείας του στον χώρο των επιχειρήσεων ασχολείται επίσης με τα κοινά του νομού Πατρών, όντας μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης, Επιχειρήσεων, καθώς και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πατρών. Ιωάννης Α Ξενογιάννης, ετών 59, Διευθυντής Λογιστηρίου και Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας από το 1979 μέχρι σήμερα. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΒΣΠ) με 35

36 ειδίκευση στην κοστολόγηση, τη λογιστική και το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών. Παράλληλα με τα καθήκοντά του στην Εταιρία, δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ομιλεί τη γαλλική γλώσσα. Ιωάννης Κ. Πολυδωρόπουλος, ετών 50, Διευθυντής Παραγωγής από το Στην Εταιρία εργάζεται από το Είναι απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης και ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Θεόδωρος Ν. Δούρος, ετών 34, Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Ανάπτυξης από τον Αύγουστο του Είναι απόφοιτος του Πειραματικού Λυκείου Πατρών και κάτοχος από το Πανεπιστήμιο του Kent στο Canterbury της Αγγλίας των διπλωμάτων ΒΑ in Economics και ΒΑ in Management Science, καθώς και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά. Νικόλαος Γ. Χειλάς, ετών 57, Υπεύθυνος του Τμήματος Marketing και Διαφήμισης από το Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science του Πανεπιστημίου Hatfield Αγγλίας και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master in Automotive Engineering του Cranfield Institute of Technology Αγγλίας. Μέλος της American society of Mechanical Engineers. Χριστόφορος Κ. Τσιπούρας, ετών 39, Προϊστάμενος Λογιστηρίου της Εταιρίας από το 1991 μέχρι σήμερα. Είναι απόφοιτος Λογιστηρίου της Εταιρίας από το 1991 μέχρι σήμερα. Είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Τμήμα Διοίκησης). Ομιλεί Αγγλικά και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Μαρίνα Ν. Δούρου, ετών 31. Υπεύθυνη Σχεδιαστικού από το Είναι απόφοιτος του Αρσακείου Λυκείου Πατρών και κάτοχος πτυχίου Υψηλής Ραπτικής από το Chambre Syndicale de la Couture Parisienne στο Παρίσι. Έχει ειδικευτεί στους Οίκους υψηλής ραπτικής Azzaro και Franc Sorbiet. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα Computer s Photoshop & Marketing στο Parson s American School στο Παρίσι, καθώς επίσης και το πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών AFS την περίοδο Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά. Δημήτριος Αν. Κανελλόπουλος ετών 35. Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά. Ομιλεί Αγγλικά, και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Στην εταιρία απασχολείται από το

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Σάββατο 30/4/2016 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ )

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 15082945000) www.karelia.gr Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 30/04/2015 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό,

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 19ΗΣ IOYNIOY 2015 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2015, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ N 99 Του Διοικητικού Συμβουλίου για Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΚΟΥΡΟΣ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 20-05-2015 Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα