Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται επενδυτικές ευκαιρίες, οι οποίες ανάλογα µε το ύψος του κινδύνου προσφέρουν κάποια δεδοµένη απόδοση. Κατά συνέπεια, το επίπεδο απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου συνδέεται άµεσα µε τον κίνδυνο τον οποίο αναλαµβάνουµε. Με βάση τις στοιχειώδεις αρχές της χρηµατοοικονοµικής, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου αποτελεί την βασική οδό πάνω στην οποία πορεύονται οι επενδυτές. Υπάρχουν διαφορά είδη διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε επενδυτή και τη στάση του απέναντι στον κίνδυνο (risk lover, risk neutral, risk averse), όπως: Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση Προκειµένου να επιτύχουµε µια αποτελεσµατική διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου είναι απαραίτητη η γνώση των ιστορικών αποδόσεων των µετοχών, των οµολογιών αλλά και των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα περιληφθούν σε αυτό. Επιπροσθέτως, απαιτείται η γνώση της επικινδυνότητας των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτή προσεγγίζεται από την τυπική απόκλιση των αποδόσεων των στοιχείων αυτών, καθώς και οι συντελεστές συσχέτισης των ιστορικών τους αποδόσεων. Συνεπώς, όσο ελκυστικός και αν είναι θεωρητικά ένας τίτλος, ένας επενδυτής δεν πρέπει να δηµιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούµενο από ένα και µόνον ένα τίτλο αν δεν είναι απόλυτα σίγουρος για τη µελλοντική απόδοση του σε µια µεµονωµένη επένδυση ή αν θέλει να διακινδυνεύσει όλα τα χρήµατα του σε µια µεµονωµένη επένδυση. Στην περίπτωση όµως που επαληθευτεί η πιθανότητα αποτυχίας τότε ο επενδυτής θα χάσει σηµαντικό ποσό, αν όχι όλο, του αρχικού του κεφαλαίου. Καταλήγουµε εποµένως στο συµπέρασµα πως ο επενδυτής θα πρέπει να κατανέµει τον πλούτο του όχι µόνο σε διαφορετικούς τίτλους αλλά και σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα, όπως: µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, έντοκα γραµµάτια, repos, επενδύσεις σε συνάλλαγµα, καταθέσει ταµιευτηρίου, προθεσµιακές καταθέσεις, αλλά και υλικά τα οποία αποτελούν µορφή επένδυσης όπως: πετρέλαιο, χρυσό, πολύτιµα µέταλλα κ.α 2

3 Στην περίπτωση που εξετάζουµε, ο επενδυτής έχει κατάθεση σε ένα λογαριασµό ταµιευτηρίου. Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου αποτελούν το δηµοφιλέστερο µέσο αποταµίευσης στην Ελλάδα καθώς είναι άµεσα ρευστοποιήσιµες και προσφέρουν τόκο. Ωστόσο, αναρωτιέται αν επενδύοντας τα χρήµατα του σε ένα χαρτοφυλάκιο θα έχει µεγαλύτερη απόδοση µε µικρό κίνδυνο. Πρόκειται δηλαδή για έναν risk averse επενδυτή. Μελετώντας τα στοιχεία των τραπεζών για τα επιτόκια που προσφέρουν σε λογαριασµό ταµιευτηρίου, καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο προσφέρει το µεγαλύτερο επιτόκιο. Επιτόκιο κλιµακούµενο έως 2% ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟ Έως ,40% Από ,60% Από ,70% Από ,85% Από και άνω 2,00% Εποµένως αν επενδύαµε τα χρήµατα µας ( ) σε λογαριασµό του ταχυδροµικού ταµιευτηρίου θα είχαµε απόδοση της τάξης του 2,00% και µε παρακράτηση φόρου 10% από το δηµόσιο καθαρό επιτόκιο είναι 1,80%. Άρα µετά από ένα χρόνο θα λάβουµε Καθώς δηµιουργούµε το χαρτοφυλάκιο µας, το οποίο αναµένουµε ότι θα έχει µεγαλύτερη απόδοση από την µεµονωµένη επένδυση στο λογαριασµό ταµιευτηρίου, θα πρέπει να αφήσουµε ένα ποσό των χρηµάτων µας σε χρηµατικά διαθέσιµα για τους εξής λόγους: α) για κάλυψη εκτάκτων αναγκών, καθώς οι άλλες µορφές επενδύσεων λ.χ µετοχές, οµόλογα και αµοιβαία κεφάλαια έχουν συγκεκριµένο επενδυτικό ορίζοντα και η ρευστοποίηση τους πριν τη λήξη του επενδυτικού ορίζοντα µπορεί να προκαλέσει µεγάλες απώλειες για το χαρτοφυλάκιο και β) για να είµαστε σε θέση να επενδύσουµε σε τυχόν ελκυστικές αποδόσεις που ίσως παρουσιαστούν στο µέλλον. Το ποσό των χρηµάτων που θα τοποθετήσουµε σε χρηµατικά διαθέσιµα είναι , τα οποία θα βάλουµε στο λογαριασµό ταµιευτηρίου του ταχυδροµικού ταµιευτηρίου που µας δίνει επιτόκιο 1,6% και µε την παρακράτηση των φόρων για το δηµόσιο όφελος είναι 1,44%. Στο τέλος του έτους θα πάρουµε Τα επόµενα θα τοποθετηθούν σε καταθέσεις προθεσµίας του ταχυδροµικού ταµιευτηρίου. Όσο αφορά τις καταθέσεις προθεσµίας γενικά, έχουν χρονικό όριο, πριν από το οποίο δεν είναι δυνατή η ρευστοποίηση τους. Σε περίπτωση που ο καταθέτης ζητήσει ανάληψη του κεφαλαίου πριν από την προκαθορισµένη ηµεροµηνία, επιβαρύνεται µε µια µείωση του αρχικά συµφωνηθέντος επιτοκίου. Το επιτόκιο που προσφέρεται στις καταθέσεις προθεσµίας είναι υψηλότερο από αυτό που προσφέρεται στα άλλα είδη καταθέσεων. Το προθεσµιακό επιτόκιο ετησίας διάρκειας που προσφέρει το ταχυδροµικό ταµιευτήριο είναι 2,95%, το µεγαλύτερο της αγοράς, χωρίς κρατήσεις και λοιπά τραπεζικά έξοδα εκτός από το 10% που ορίζει ο νόµος, 3

4 άρα το καθαρό επιτόκιο που προκύπτει είναι 2,655%. Στο τέλος του έτους θα εισπράξουµε 531 τόκο, δηλαδή Τα επόµενα θα τα τοποθετήσουµε σε οµολογία του ελληνικού δηµοσίου. Οι απλές οµολογίες ονοµάζονται χρεόγραφα σταθερής προσόδου διότι αποφέρουν στον επενδυτή, σε προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα, ένα σταθερό εισόδηµα υπό µορφή τόκου. Τα οµολογιακά δάνεια εκδίδονται από το δηµόσιο, από τις µεγάλες ιδιωτικές εταιρίες καθώς και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης(ο.τ.α). Η επένδυση σε οµολογίες είναι µακροπρόθεσµη επένδυση (10-30 έτη), εµπεριέχει δε εκτός των άλλων κινδύνων, τον κίνδυνο του επιτοκίου. Λόγω της µεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, ο κίνδυνος ο οποίος εµπεριέχεται σε αυτές θεωρείται ότι είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των έντοκων γραµµατίων του ηµοσίου και των οµολόγων, αν και µεγαλύτερος κίνδυνος συνεπάγεται µεγαλύτερη απόδοση. Τέλος οι οµολογίες οι οποίες εκδίδονται από το ηµόσιο θεωρείται ότι εµπεριέχουν µικρότερο κίνδυνο από τις αντίστοιχες οι οποίες εκδίδονται από ιδιωτικές εταιρίες, τους Ο.Τ.Α κ.λ.π Η οµολογία που επιλέξαµε να επενδύσουµε µας δίνει σταθερό ετήσιο επιτόκιο (τοκοµερίδιο) 4,5%. Κάθε τέλος του έτους για τα επόµενα 10 έτη θα εισπράττουµε 4,5% ονοµαστική αξία της οµολογίας. Ο επενδυτικός ορίζοντας µας είναι ένα έτος, οπότε θα χρειαστεί να πουλήσουµε τον προκείµενο τίτλο στη δευτερογενή αγορά στο τέλος του πρώτου έτους. Όταν επενδύεις σε οµόλογα, ελλοχεύει ο κίνδυνος ανόδου των επιτοκίων, καθώς επιτόκιο και αγοραία τιµή του οµολόγου κινούνται αντίστροφα. Σύµφωνα µε την παρούσα οικονοµική συγκυρία, αναµένεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκια στη προσπάθεια καταπολέµησης του πληθωρισµού που τείνει να αυξάνεται στην Ευρωζώνη. Κάτι τέτοιο θα έχει πιθανώς ως αποτέλεσµα να πουλήσουµε τον τίτλο µας µετά από ένα χρόνο σε τιµή µικρότερη της αγορασθείσας. Όπως λοιπόν διαφαίνεται, θα υποστούµε πιθανώς µικρές ζηµιές, που όµως δεν θα πρέπει να µας απασχολούν ιδιαίτερα, αφού έτσι κι αλλιώς η επένδυση σε οµόλογα θα µας αποφέρει µεγαλύτερη απόδοση από αυτή που θα µας προσφέρουν οι καταθέσεις ταµιευτηρίου. Επιπροσθέτως, η επένδυση σε οµόλογα καθίσταται αναγκαία στα πλαίσια της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου µας, σύµφωνα µε την οποία ως ορθολογικοί επενδυτές οφείλουµε να µετριάζουµε το ρίσκο µας. Οι υπόλοιπες θα τοποθετηθούν σε 5 µετοχές της µεγάλης και µεσαίας κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηµατιστηρίου αξιών. Οι µετοχές αυτές θα είναι οι εξής: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος(ΕΤΕ), Cosmote, Τιτάνα, Τράπεζα Πειραιώς και Jumbo, τοποθετώντας ίσα ποσά χρηµάτων στην καθεµία, δηλαδή Η επιλογή των εταιριών έγινε µε βάση χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που προκύπτουν από τα στοιχεία του ισολογισµού, όπως δείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας, µερισµατικής απόδοσης κ.λ.π. Ενδεικτικά, οι άνω εταιρίες εµφανίζουν δείκτη απόδοσης ίδιων κεφαλαίων 26,5%, 41,9%, 27,6%, 23,1%, 36% αντίστοιχα, για το έτος 2005 και τέλος ρυθµό αύξησης των κερδών προ φόρων και τόκων για το έτος ,1%, 11,8%, 22,2%, 26,9%, 27% αντίστοιχα. Οι ΕΤΕ, Cosmote, Τιτάνας και Τράπεζα Πειραιώς συγκαταλέγονται στον 20αρη δείκτη του ΧΑΑ και θεωρούνται µετοχές blue chips. Πρόκειται για µετοχές υψηλής ποιότητας, σηµαντικής µακροχρόνιας κερδοφορίας, ικανοποιητικής διασποράς των δραστηριοτήτων τους και µε ισχυρό management. Συνήθως, blue chip 4

5 χαρακτηρίζονται µετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ευρύτατα γνωστές στο επενδυτικό κοινό. Επιλέξαµε 4 εταιρίες µεγάλης κεφαλαιοποίησης ούτως ώστε το ρίσκο που αναλαµβάνουµε να είναι µικρότερο. Η κεφαλαιοποίηση των εταιριών αυτών για το προηγούµενο έτος ήταν m (ΕΤΕ), 6340m (Cosmote), 3627m (Τιτάνας), 5196m (Τράπεζα Πειραιώς). Επίσης οι µετοχές των εταιριών αυτών διακρίνονται από µεγάλη εµπορευσιµότητα, ενώ έχουν να επιδείξουν σηµαντική κερδοφορία την τελευταία τριετία και αξιοσηµείωτες ενέργειες για επέκταση στα Βαλκάνια. Ενδεικτικά επισηµαίνουµε την προ ολίγων ηµερών εξαγορά της πέµπτης µεγαλύτερης τουρκικής τράπεζας από την ΕΤΕ και την σηµαντική δραστηριοποίηση του Τιτάνα σε Ευρώπη και Αµερική. Όσον αφορά την εταιρία Jumbo πρέπει να αναφερθεί, ότι θεωρείται µία από τις πιο αναπτυσσόµενες εταιρίες της µεσαίας κεφαλαιοποίησης, µε ευρέως αναγνωρίσιµη επωνυµία (σήµα), αποτελεσµατική διοίκηση και επιθετικό marketing που εδώ και χρόνια εγγυάται υψηλούς δείκτες κερδοφορίας για την εταιρία. Κάτωθι παρατίθενται οι χρηµατιστηριακές πορείες των εταιριών την τελευταία τριετία σε άµεση αντιπαράθεση µε την πορεία του γενικού δείκτη: 5

6 6

7 Εν κατακλείδι, θα χαρακτηρίζαµε το χαρτοφυλάκιο που δηµιουργήσαµε ισορροπηµένο καθώς αποτελείται κατά 50% από τίτλους σταθερού εισοδήµατος και κατά 50% από µετοχικούς τίτλους. Η έκθεση µας στον κίνδυνο περιορίζεται σηµαντικά αφενός µεν λόγω της τοποθέτησης των χρηµάτων σε στοιχεία σχεδόν µηδενικού κινδύνου (καταθέσεις και οµόλογα) αφετέρου δε λόγω της επένδυσης σε µετοχικούς τίτλους που χαρακτηρίζονται ως σίγουρα χαρτιά από τους ειδικούς της αγοράς. Σύµφωνα µε αυτά καταφέραµε να περιορίσουµε τον κίνδυνο χωρίς όµως να στερούµαστε τη δυνατότητα αποκόµισης σηµαντικών αποδόσεων που θα προκύψουν από πιθανή ευνοϊκή χρηµατιστηριακή συγκυρία. 7

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος

IΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Επίκουρος Καθηγητής κ. Φίλιππας. Νικόλαος -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- -ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ- -ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ Εισηγητής: Παπαδομανωλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης

Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών µέσω της Θεµελιώδους Ανάλυσης του ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Επιβλέπων καθηγητής : Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Xρηµατοοικονοµικής Πολιτικής ΜΒΑ 2013

Εργαλεία Xρηµατοοικονοµικής Πολιτικής ΜΒΑ 2013 Εργαλεία Xρηµατοοικονοµικής Πολιτικής ΜΒΑ 2013 Η χρηµατιστηριακή αγορά είναι ένα εκκρεµές που κινείται µεταξύ φόβου και απληστίας! Ο κύκλος συναισθηµάτων του µέσου επενδυτή «Πόσο έξυπνος είµαι τελικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ : ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΠΙΣ (αρ. μητρώου 13610)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ kosmid@econ.auth.gr ΧΡΗΜΑΤΟΠΙςΤΩΤΙΚΟ ςυςτημα ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕς ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ Αθανάσιος Ν. Γουρνάκης Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (ΕΜΒΑ) Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΠΕΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: Κουσενίδης Δημήτριος Θεσσαλονίκη Σεπτέμβριος 2009 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Α / Κ ) ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ( ΕΕΧ )» ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις

Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα : Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις Σημειώσεις Μιχάλη Γκλεζάκου Νοέμβριος 2005 «Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις»

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑTOΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Περιεχόμενα 1.1 Εισαγωγή 1.2 Σπουδαιότητα και Λειτουργίες του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 1.3 Χρηματοπιστωτικές Αγορές 1.3.1 Δομή των Χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2006

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2006 Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2006 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΨΙΜΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕ ΧΝΕ ΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εργασία που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Τα αποταμιευτικά προϊόντα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκριτική παρουσίαση και ανάλυση.» Σπουδαστής : Φτακλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Παράρτημα Πρέβεζας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ. Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Παράρτημα Πρέβεζας. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη Ναυτιλία ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Προοπτικές ανάπτυξής τους στο σύγχρονο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα: Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διπλωματική Εργασία «Οι Χρηματιστηριακές Κρίσεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΙΔΡΥΜΑ : Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Η ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. ΣΚΟΠΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε-ΜΒΑ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε-ΜΒΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε-ΜΒΑ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2003 Ευαγγελία Ε. Ρούσσου Πτυχίο ηµόσιας ιοίκησης, Παντείου Πανεπιστηµίου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα