ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ"

Transcript

1 1995 1/1995 Διαδικασία εξέτασης εκκρεμούντων αιτήσεων 2/1995 Συνέχεια εγκυκλίου ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σεμινάριο "Προετοιμασία, οργάνωση και υποχρεώσεις Γραμματέων εισηγμένων εταιρειών με τη 5/1996 λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου" 6/1996 Καθυστέρηση στην έκδοση Νέων Τίτλων 07/1996 Διαδικασία εκκαθάρισης συναλλαγών 8/1996 Προκαταρκτικά αποτελέσματα/ Κλείσιμο Μητρώων 9/1996 Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 10/1996 Εκδόσεις Αξιών για Εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο 11/1996 Προκαταρκτικά αποτελέσματα εταιρειών 12/1996 Ενημέρωση Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για ανακοινώσεις 13/1996 Προθεσμίες εισαγωγής νέων τίτλων στο ΧΑΚ 15/1996 Υποβολή λογαριασμών για το 1995 Συναλλαγές στα πλαίσια αναγκαστικής πώλησης ενεχυρασθέντων τίτλων και λόγω μετατροπής 16/1996 εταιρειών σε δημόσιες 17/1996 Ανακοινώσεις με βάση την υποχρέωση που θέτει ο Νόμος του Χρηματιστηρίου 18/1996 Μετατροπή αξιών σε μετοχές/ ερμηνεία Κανονισμού 19/1996 Ενημέρωση του ΧΑΚ για τήρηση ξεχωριστών μερίδων για κάθε λογαριασμό 20/1996 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν κεφάλαιο των εταιρειών 21/1996 Υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης 22/1996 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν κεφάλιο των εταιρειών 23/1996 Αλλαγή διεύθυνσης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 24/1996 Κανόνας 15, Κανόνων Διαπραγμάτευσης Αξιών 25/1996 Ανακοίνωση συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του Νόμου 26/1996 Προσχέδιο Κανονισμών για Εξαγορές - Συγχωνεύσεις Εταιρειών 4/3 Προετοιμασία για έναρξη εργασιών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου /1997 Τήρηση ξεχωριστών μερίδων για επενδυτκά σχέδια 2/1997 Διάλεξη 3/1997 Υποχρέωση ανακοίνωσης σύμφωνα με το Άρθρο 60(3) του Νόμου 4/1997 Καταχώριση αξιών στο Κεντρικό Μητρώο Αξιών 5/1997 Internet C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 1

2 Συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών για το έτος 1996 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 6/1997 7/1997 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 8/1997 Μερικώς Αποπληρωμένες Μετοχές 9/1997 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33 (IAS 33) - Κέρδη ανά Μετοχή 10/1997 Δημοσίευση εξαμηνιαίων εκθέσεων και καταστάσεων προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το πλήρες οικονομικό έτος 11/1997 Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 33 12/1997 Αποτυχία επίτευξης διασποράς Έλεγχος κατάστασης με ταχυδρομικό κιβώτιο, τηλέφωνο και άλλα στοιχεία που αφορούν τις 13/1997 εισηγμένες εταιρείες Υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων και καταστάσεων προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το πλήρες 1/1997 οικονομικό έτος 2/1997 Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων /1998 Άρθρο 24 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 2/1998 Τροποποίηση Καταστατικών και Ιδρυτικών Εγγράφων Εισηγμένων Εταιρειών 3/1998 European Equity Traders Convention 4/1998 Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Ενημέρωση για πορεία έργου πλήρους μηχανογράφησης των λειτουργών ΧΑΚ - αποϋλοποίησης 5/1998 τίτλων 6/1998 Τροποποίηση των όρων των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) Έγκαιρη ανακοίνωση πληροφοριών που εμπίπτουν στα πλαίσια του Παραρτήματος ΣΤ [Κανονισμός 7/ (1), Μέρος Ι], Γενικές Υποχρεώσεις του Εκδότη - Γενική Υποχρέωση προς Ανακοίνωση Υπενθύμιση για την η για πορεία έργου πλήρους μηχανογράφησης των λειτουργιών ΧΑΚ 8/1998 αποϋλοποίησης τίτλων (8/4/98) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση Ετήσιων 9/1998 Αποτελεσμάτων 10/1998 Πλήρη μηχανογράφηση λειτουργιών ΧΑΚ - αποϋλοποίηση τίτλων 11/1998 Τροποποίηση Καταστατικών και Ιδρυτικών Εγγράφων Εισηγμένων Εταιρειών για αποϋλοποίηση 12/1998 Ετήσιοι Λογαριασμοί 13/1998 Έκδοση Ενεχυριασμένων Τίτλων 14/ /1998 Έτος /1998 Συνεχείς υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών Περιπτώσεις αποτυχίας εισαγωγής στο ΧΑΚ λόγω μη επίτευξης της προϋπόθεσης για ευρεία διασπορά μετοχών C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 2

3 Δημοσίευση αποτελεσμάτων των εταιρειών που έχουν εισάξει τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 17/ /1998 Προθεσμία για ανακοίνωση των προκαταρκτικών και εξαμηνιαίων 19/1998 Διεκπεραίωση εγγράφων και τίτλων για το μηνα Αύγουστο 21/1998 Άρθρο 28 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 22/1998 Αποστολή στην Αίγυπτο/ Διερεύνηση ενδιαφέροντος 23/1998 Άρθρο 60(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 24/1998 Επιστροφές Εγγράφων 25/1998 Ενεχυριασμένες Αξίες 26/1998 Συμπλήρωση εντύπων για ανακοίνωση συναλλαγών 27/1998 Υποβολή Ενημερωτικών Δελτίων νέων ή υφιστάμενων εισηγμένων εταιρειών 28/1998 Υποβολή Ενημερωτικών Δελτίων νέων ή υφιστάμενων εισηγμένων εταιρειών 29/1998 Έτος /1998 Λογαριασμοί αποτελεσμάτων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Ενημερωτικά Δελτία 31/1998 Κανονισμοί περί Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών 1/1998 Υπολογισμός Συνολικής Χρηματιστηριακής Αξίας 2/1998 Ανεξαρτησία Οργάνων Διοίκησης 3/1998 Ανεξαρτησία των Οργάνων Διοίκησης έναντι του διαχειριστή επενδύσεων 4/1998 Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού 5/1998 Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια του εξωτερικού 6/1998 Σύνθεση Επενδύσεων /1999 Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 2/1999 Αποστολή στην Αίγυπτο/ Διερεύνηση ενδιαφέροντος 3/1999 Διεκπεραίωση εγγράφων 4/1999 Άρθρο 24 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου 5/1999 Λογαριασμοί αποτελεσμάτων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα Ενημερωτικά Δελτία 6/1999 Περιληπτικά Ενημερωτικά Δελτία 7/1999 Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 8/1999 Αλλαγή ώρας έναρξης Χρηματιστηριακών Συναντήσεων 9/1999 Μείωση Δικαιωμάτων ΧΑΚ 10/1999 Εκκαθάριση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 11/1999 Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) 12/1999 Έτη αναφοράς των σημειώσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις Ενημερωτικών Δελτίων 13/1999 Ανακοινώσεις 14/1999 Πρόσθετες πληροφορίες στα προκαταρκτικά αποτελέσματα 15/1999 Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) 16/1999 Υποχρέωση εκδοτών C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 3

4 17/1999 Εκκαθάριση Συναλλαγών 18/1999 Τελείωση Χρηματιστηριακών Συναλλαγών 19/1999 Διεκπεραίωση επιστροφής εγγράφων 20/1999 Εκκαθάριση Συναλλαγών 21/1999 Επίλυση προβλημάτων εκκαθάρισης συναλλαγών 22/1999 Επίλυση προβλημάτων εκκαθάρισης συναλλαγών 23/1999 Επιστροφή εγγράφων 24/1999 Κατάλογος ονομάτων υπεύθυνων για επικοινωνία σχετικά με την εκκαθάριση εγγράφων 25/1999 Επιστροφή εγγράφων 26/1999 Επιστρεφόμενα Έγγραφα (Fails) 27/1999 Έκδοση Τίτλων και αποστολή στο ΧΑΚ (Καν. 45) 28/1999 Επιστρεφόμενα Έγγραφα (Fails) 29/1999 Έκδοση Τίτλων και αποστολή του ΧΑΚ (Καν. 45) 29/1999 Β Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) 30/1999 Επιστρεφόμενα έγγραφα από εταιρείες (Fails) 31/1999 Επιστρεφόμενα έγγραφα από εταιρείες (Fails) 32/1999 Προβληματικά Έγγραφα 33/1999 Έγγραφα Υπεύθυνης Δήλωσης Μέλους 34/1999 Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση Ετήσιων Αποτελεσμάτων 35/ /1999 Καθυστερημένοι τίτλοι/ έγγραφα για παράδοση Συμμόρφωση με τον Κανονισμό 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και / /1999 Επιστροφές Εγγράφων 39/1999 Έγγραφα που αφορούν συναλλαγές πριν τις 3/9/ /1999 Εφαρμογή νέου συστήματος εκκαθάρισης 41/1999 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν κεφάλαιο των εταιρειών 42/1999 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 43/1999 Τροποποιήσεις στο σύστημα εκκαθάρισης 44/1999 Καθυστερημένοι τίτλοι 45/1999 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 46/1999 Καθυστερημένα έγγραφα 47/1999 Σεμινάριο για τη α πλήρους αποϋλοποίησης των εισηγμένων τίτλων 48/1999 Σεμινάριο για τη α πλήρους αποϋλοποίησης των εισηγμένων τίτλων 49/1999 Επιστροφή Εγγράφων (Fails) 50/1999 Υποχρέωση εισηγμένου εκδότη προς έκδοση νέων τίτλων (Καν. 45) 51/1999 Ειδοποίηση για παράδοση εγγράφων 52/1999 Ημερομηνίες Παράδοσης Τίτλων 53/1999 Χειρισμός επιστρεφόμενων εγγράφων (Fails) C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 4

5 54/1999 Εισαγωγή μερικώς Μερισματοφόρων μετοχών 55/1999 Νέο σύστημα εκκαθάρισης τελείωσης χρηματιστηριακών συναλλαγών /2000 Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής 2/2000 Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής 3/2000 Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών 4/2000 Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών Τροποποιήσεις στους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς και 5/2000 στο περί Εταιρειών Νόμο 6/2000 Τριμηνιαία Έκθεση Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών 1/2000 Παράρτημα 8 (17/2000) 2/2000 Υπενθύμιση 3/2000 Επιστρεφόμενα Έγγραφα (Fails) 4/2000 Προθεσμία έκδοσης τίτλων και παραχώρηση ωφελημάτων 5/2000 Νέο σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών 6/2000 Εισαγωγή τίτλων στο ΧΑΚ 7/2000 Αποστολή στο ΧΑΚ των μητρώων των εισηγμένων αξιών σε ηλεκτρονική μορφή 8/2000 Καθυστερημένοι Τίτλοι 9/2000 Υποχρεώσεις εκδοτών αναφορικά με Οικονομικά Στοιχεία 10/2000 Εκκαθάριση συναλλαγών 11/2000 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 12/2000 Υποχρεώσεις εκδοτών αναφορικά με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα 13/2000 Αριθμοί Αναφοράς 14/2000 Επιστρεφόμενα Έγγραφα από εταιρείες 15/2000 Διαδικασία πληρωμής αίτησης για εγγραφή Εκδοτών 16/2000 Βελτίωση μητρώων εισηγμένων αξιών εταιρειών για σκοπούς αποϋλοποίησης 17/2000 Ανακοίνωση της εσωτερικής αξίας Επενδυτικών Οργανισμών Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση Ετήσιων Αποτελεσμάτων 18/ /2000 Διαδικασία χειρισμού επιστρεφόμενων συναλλαγών 20/2000 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 21/2000 Επιστρεφόμενες Συναλλαγές (Fails) 22/2000 Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών - Υποχρέωση προς Ανακοίνωση 23/2000 Ανακοινώσεις από εταιρείες που έχουν εισάξει τίτλους τους στο ΧΑΚ 24/2000 Πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο 25/2000 Επιστροφή εγγράφων από εταιρείες 26/2000 Στοιχεία ατόμων για επίλυση προβληματικών εγγράφων C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 5

6 27/2000 Επιστροφή εγγράφων 28/2000 Εκπαιδευτικο Σεμινάριο προς τους εκδότες αναφορικά με την Εκκαθάριση Συναλλαγών 29/2000 Ενημερωτικό φυλλάδιο για αποϋλοποίηση - "Μπλέ κάρτα" 30/2000 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδοθέν μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 31/2000 Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης ή και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών με υποβολή Ενημερωτρικού Δελτίου (12/2000) 32/2000 Έναρξη Διαπραγμάτευσης μετά την έκδοση νέων πιστοποιητικών τίτλων 33/2000 Επενδυτικά σχέδια (investor ή margin accounts) 34/2000 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης Διαχείριση εταιρικών δραστηριοτήτων εισηγμένων εταιρειών με το σύστημα πλήρους αποϋλοποίησης 35/ /2000 Οργάνωση μητρώων εισηγμένων εταιρειών 37/2000 Μεταγενέστερες αγορές για κάλυψη πωλήσεων 39/2000 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης 40/2000 Παρουσίαση Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων 41/2000 Διαπραγμάτευση τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 42/2000 Ανάγκη παρουσίασης επενδυτικών κινδύνων στα Ενημερωτικά Δελτία 43/2000 Αγορές και πωλήσεις αξιών για μη κατοίκους Κύπρου 44/2000 Προβληματικά Έγγραφα 45/2000 Ετοιμασία Ετήσιας Έκδοσης του ΧΑΚ (Επετηρίδα) 46/2000 Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών / Δείκτης FTSE - CySe - 20 index 49/2000 Συμφιλίωση μεταξύ οικονομικών καταστάσεων Ενημερωτικού Δελτίου και αντίστοιχων ελεγμένων 47/2000 οικονομικών καταστάσεων ("Statement of Adjustments") 48/2000 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης Διεκπεραίωση εγγράφων βάση των στοιχείων που περιέχονται στις βεβαιώσεις Μέλους (Παράρτημα 5 και 6) Μεταβιβάσεις αξιών από προσωπικό λογαριασμό μετόχου σε λογαριασμό επενδυτικού σχεδίου 50/2000 (margin account) και αντίθετα 51/ /2000 Καθημερινές ανακοινώσεις 53/2000 ΕΧΕΙ ΑΚΥΡΩΘΕΙ 54/2000 Μεταστέγαση στο IMC 55/2000 Διαπραγμάτευση Δικαιωμάτων Προτίμης Τροποποιήσεις στους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς και στον περί Εταιρειών Νόμο /2001 Αποστολή ανακοινώσεων με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) 02/2001 Δήλωση συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 60(3) του Νόμου 03/2001 Ανακοινώσεις εισηγμένων εταιρειών 04/2001 Προσθήκη νέου πεδίου σε μητρώα εισηγμένων αξιών σ' ηλεκτρονική μορφή C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 6

7 05/2001 Νομικά Πρόσωπα Χωρίς Αριθμούς Εγγρφής 06/2001 Αλλαγή στο Έγγραφο Εκχώρησης 07/2001 Ενημέρωση του ΧΑΚ για το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών Καθορισμός ημερομηνίας αρχείου στις περιπτώσεις έκδοσης τίτλων που προσφέρονται κατά προτίμηση στους μετόχους του εκδότη οι μετοχές του έχουν ήδη εισαχθεί στο ΧΑΚ 08/ /2001 Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 10/2001 Επενδυτικά σχέδια 11/2001 Παρατάσεις χρόνου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων στα Ενημερωτικά Δελτία Εταιρειών 12/2001 Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών/ Δείκτης FTSE CySE 20 13/2001 Υποχρέωση ανακοίνωσης σύμφωνα με το Άρθρο 60(3) του Νόμου 14/2001 Παράδοση μητρώων για σκοπούς αποϋλοποίησης Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου σε σχέση με την εισαγωγή Αξιών στο ΧΑΚ για θέματα που εγέρθηκαν σε κοινή συνάντηση του ΧΑΚ και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τον 15/2001 Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων 16/ /2001 Ετοιμασία Ετήσιας Έκδοσης του ΧΑΚ (Επετηρίδας-2000) 18/ /2001 Ground Rules δείκτη FTSE/CySE20 Ακριβής τρόπος προσδιορισμού εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη αξιών στα μητρώα για σκοπούς σύστασης Κεντρικού Μητρώου Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)ζ των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και / /2001 Παρουσίαση Συστήματος και Διαδικασιών Κεντρικού Μητρώου 22/2001 Κεντρικό Μητρώο Eισηγμένων Aξιών 23/2001 Δικαιώματα - Τέλη με το Κεντρικό Μητρώο 24/2001 Ακριβής τρόπος προσδιοριμού εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη αξιών στα μητρώα για σκοπούς σύστασης Κεντρικού Μητρώου 25/2001 Κανονισμός 61(1) των περί Αξιών και Χρηαμτιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2000 Διορθώσεις μερίδων πριν από την εισαγωγή των εταιρειών στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου/ 26/2001 Αποθετηρίου με βάση την Εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου ημερομηνίας 31/5/2001 και αριθμό 18/ /2001 Καθημερινές ανακοινώσεις 28/2001 Αριθμός Εγγραφής και Ταχυδρομική Διεύθυνση 29/2001 Ώρες λειτουργίας ταμείου Υποβολή έκθεσης ανεξάρτητου ελέγχου (due diligence) από ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο και ανεξάρτητο δικηγόρο Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών/ Δείκτης FTSE/CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 7

8 Υποβολή εξαμηνιαίων εκθέσεων Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή ανεξάρτητης εμπεριστατωμένης μελέτης (due Diligent) από ανεξάρτητο οίκο και ανεξάρτητο δικηγόρο Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλισης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων Προβλήματα που έχουν προκύψει και αφορούν την ορθότητα των μεριδίων πριν την εισαγωγή εταιρειών στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου και Αποθετηρίου Προβλήματα που έχουν προκύψει και αφορούν την ορθότητα των μεριδίων πριν την εισαγωγή εταιρειών στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου και Αποθετηρίου Προσθήκη Νέων Πεδίων Οργάνωση Εργασίας - Όγκος Συναλλαγών Ενεχυρίαση Αξιών υπό τον έλεγχο Εμπιστευματοδόχου Καθορισμός ημερομηνίας κατάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου για έκδοση και εισαγωγή τίτλων εκδότη με ήδη εισηγμένους τίτλους καθώς και καθορισμός τιμής άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ΔΠ) και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) Παράδοση ενεχυριάσεων σε ηλεκτρονική μορφή για το Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Υποχρεώσεις εισηγμένων Εκδοτών και ημερομηνίες υποβολής Οικονομικών Αποτελεσμάτων Συμμόρφωση με τις Παρ. 21(1), 22(7), 22(8) και 22(10) του Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήματος ΣΤ (Κανονισμός 81(1)) σε σχέση με τις Ετήσεις Εκθέσεις και τους Ετήσιους Λογαριασμούς Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικό)(Αρ. 2) Νόμο του 2000 [Ν 135(Ι)/2000] Υποχρεώσεις Εκδοτών αναφορικά με οικονομικά αποτελέσματα Διόρθωση στο Ενημερωτικό Δελτίο των Εταιρειών υπό ένταξη σε σχέση με την εισαγωγή τους στο αποϋλοποιημένο σύστημα καθώς και άλλες αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δικαιώματα Επιλογής Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών μετά την έγκριση των τελικών ετήσειων λογαρισμών και την υπογραφή της έκθεσης ελεγκτών Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών - Υποχρέωση προς Ανακοίνωση Διασπορά Μετοχιικού Κεφαλαίου Εταιρειών / Δείκτης FTSE - CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)ζ των Περί Αξιών και Χρηαμτιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2001 Καθορισμός ημερομηνίας αρχείου (record date) Τροποποίηση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002 Επεξηγηματική κατάσταση σύμφωνα με τις Παραγράφους 25 και 27(5) του Μέρους IV του Παραρτήματος ΣΤ (Κανονισμός 81(1)) C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 8

9 Ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να παρατίθενται στα Ενημερωτικά Δελτία προς έγκριση από το Συμβουλίο του ΧΑΚ Τήρηση του Κανονισμού 81(1), Παράρτημα ΣΤ, Μέρος ΙΙ, Παράγραφος 14 Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων Υπενθύμιση της ημερομηνίας Άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών Υπενθύμιση για την ημερομηνία άσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Συμπληρωματική Εγκύκλιος) Ετοιμασία Ετήσιας Έκδοσης του ΧΑΚ (Επετηρίδα 2001) Καθημερινές ανακοινώσεις εισηγμένων εκδοτών Υποχρέωση δήλωσης κατοχής τίτλων βάση του Άρθρου 60(3) του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου Τροποποίηση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών Τροποποίηση της προθεσμίας ανακοίνωσης της ένδειξης του αποτελέσματος για το πλήρες οικονομικό έτος Εκκαθάριση συναλλαγών Μεταφορά εργασιών Κεντρικού Μητρώου στον 2ον όροφο/ μεταφορά άλλων εργασιών εκκαθάρισης που αφορούν την Κ.Δ.Π. 306/99 στο ισόγειο Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών / Δείκτης FTSE - CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Μετάθεση ημερομηνίας σύγκλισης Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών Συνεχείς Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών - Υποχρέωση προς Ανακοίνωση Εταιρική Διακυβέρνηση στους Εγκεκριμένους Επενδυτικούς Οργανισμούς Ετήσια έκθεση περί εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Πληροφορίες όσον αφορά την ενεργοποίηση Σχεδίου Παροχής Δικαιωμάτων Επιλογής Πληροφορίες όσον αφορά τις μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών Εισαγωγή νέων ρυθμισεων/ διαδικασιών για το Κεντρικό Μητρώο Εισηγμένων Αξιών/ Παρουσίαση συμπηρωματικού εγκειριδίου Καταβολή Μερίσματος/ Προμερίσματος από τους εισηγμένους εκδότες (Ισχύει ως προς την β' παράγραφο η εγκύκλιος) Διοργάνωση Σεμιναρίου για την Εταιρική Διακυβέρνηση Γενικές πληροφορίες που αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες Κωδικοποιήσεις από εκδότες κατά την επίσημη παράδοση των μητρώων τους στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE/ CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των Χρηματιστηριακών Κανονισμών Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Επενδυτή / Τέλος διόρθωσης C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 9

10 Ωράριο Λειτουργίας των γραφείων του ΧΑΚ Τροποποιήσεις Συμπληρωματικού Εγχειριδίου Επενδυτή Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)ζ των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και Ετήσια έκθεση περί εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Υποχρέωση ειδοποίησης ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή άλλου οργάνου διοίκησης εκδότη βάση του Άρθρου 60(1) Συλλογή Δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών Σεμινάριο Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Διοργάνωση Εταιρικών Παρουσιάσεων στο ΧΑΚ Αριθμοί εγγραφής νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Τροποποιήσεις Συμπληρωματικού Εγχειριδίου Επενδυτή σε σχέση με το Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής Συμπληρωματικό Εγχειρίδιο Επενδυτή - Διαδικασία Κεντρικού Μητρώου/ Αποθετηρίου Έναρξη λειτουργίας της Ιστοσελίδας του Κεντρικού Μητρώου/ Αποθετηρίου Τίτλοι σε Ειδική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Υποχρεώσεις εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίυ Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και 2000 Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE/ CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανακοίνωση Εσωτερικής Αξίας της Μετοχής Υποχρέωση προς Ανακοίνωση η Οδηγία του Συμπληρωματικού Εγχειριδίου Επενδυτή - Διόρθωση Λαθών Παρουσίαση των επιχειρηματικών/ στρατηγικών σχεδίων των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ Μετατάξεις και αναδιοργανώσεις εταιρειών Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE - CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Ονομαστική Αξία εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Συλλογή Δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών Έναρξη εφαρμογής τροποποιήσεων της Νομοθεσίας με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δημιουργία νέων Αγορών/ Κατηγοριών εισηγμένων εταιρείων στην υφιστάμενη αγορά: Συλλογή δεδομένων από τους εκδότες εισηγμένων αξιών Διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων στο Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο Δημιουργία νέων Αγορών/ Κατηγοριών εισηγμένων εταιρείων στην υφιστάμενη αγορά: Συλλογή δεδομένων από τους εκδότες εισηγμένων αξιών C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 10

11 Δημιουργία νέων Αγορών/ Κατηγοριών εισηγμένων εταιρείων (Ισχύει όλο το περιεχόμενο της Υιοθέτηση συστήματος κατηγοριοποίησης του Οαργανισμού FTSE στην Κυπριακή χρηματιστηριακή εγκυκλίου εκτός αγορά των τελευταίων δύο παραγράφων) Κεντρικό Μητρώο/ Αποθετήριο - Πιστοποιήσεις Υπογραφών Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE - CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Ανακοινώσεις διορισμού αξιωματούχων Άρθρο 60(1) - Υποχρέωση δήλωσης κατοχής τίτλων βάση του Άρθρου 60(3) του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Ανακοινώσεις εταιρειών για κατατάξεις στις νέες αγορές Ανακοίνωση τριμηνιαίων εκθέσεων από εκδότες που δεν είναι εισηγμένοι στην Κύρια Αγορά/ Κατηγορία του ΧΑΚ Ανακοίνωση τριμηνιαίων εκθέσεων από εκδότες που δεν είναι εισηγμένοι στην Κύρια Αγορά/ Κατηγορία του ΧΑΚ Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Σεμινάριο Εταιρικής Διακυβέρνησης Διεύρυνση/ διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς Σεμινάριο με θέμα "ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ/ ΜΗΤΡΩΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" Έναρξη εταιρικών παρουσιάσεων για το έτος Υποχρεώσεις εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και Υποχρεώσεις εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και Πληροφορίες αναφορικά με τις μετοχές που προκύπτουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών και Δικαιωμάτων Προτίμησης και μετατροπή χρεογράφων σε μετοχές Συμπλήρωση στοιχείων του εντύπου που αφορά το Άρθρο 60(3) του Νόμου Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE -CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών Πληροφόρηση όσον αφορά τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Επιλογής) Διεξαγωγή Σεμιναρίων με θέματα "International Financial Reporting Standards (IFRSs) and IFRICs" και "The Revised Standards and Financial Instruments" Καταχώρηση εισηγμένων εταιρειών στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 11

12 Υποχρεώση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών 1995 και Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE -CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση του Κανονισμού 61(1)(ζ) Ενοποίηση Νομοθεσίας ΧΑΚ Υποχρέωση εισηγμένων εκδοτών για την έγκαιρη υποβολή των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων Επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα "Το Νέο Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο του ΧΑΚ - Εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ και συνεχείς υποχρεώσεις των εισηγμένων εκδοτών" Έντυπο Διορισμού/ Παραίτησης Διοικητικών Συμβούλων, Γενικού Διευθυντή, Ελεγκτών, σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) του περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ - ΧΑ/ Τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης /2006 Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 2/2006 Περισυλλογή στοιχείων ενόψει εφαρμογής Κοινής Πλατφόρμας ΧΑΚ - ΧΑ 3/2006 Τρόπος Διαβίβασης Πληροφοριών/ Ανακοινώσεων στο ΧΑΚ 4/2006 2η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 5/2006 Κωδικοί και Ονομασίες Εισηγμένων Αξιών όπως θα εισαχθούν στα Λογισμικά Συστήματα της Κοινής Πλατφόρμας ΧΑ - ΧΑΚ Αποστολή ενημερωτικού υλικού για την Κοινή Πλατφόρμα ΧΑ-ΧΑΚ 7/2006 Δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν θέματα Διασποράς μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων στο ΧΑΚ εταιρειών 8/2006 Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών 9/2006 Ενημερωτικό κείμενο για τη λειτουργία της Κοινής Πλατφόρμας μεταξύ του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) 10/2006 Τροποποιήσεις Νομοθεσίας Εισηγήσεις αναφορικά με την μετατροπή του κεφαλαίου υφιστάμενων εταιρειών σε Ευρώ και 11/2006 ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών/ Διευκρινίσεις σε θέματα Εταιρικών Πράξεων 12/2006 Διευκρινίσεις αναφορικά με τις ανακοινώσεις των Οικονομικών Καταστάσεων των εισηγμένων εταιρειών σε Ευρώ 13/2006 Παρουσίαση σε εισηγμένες εταιρείες για την Κοινή Πλατφόρμα 14/2006 Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ-ΧΑ/ Τεχνικές προδιαγραφές διασύνδεσης 15/2006 Ενημέρωση για θέματα της Κοινής Πλατφόρμας που αφορούν τις εισηγμένες εταιρείες 16/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 17/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 18/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 19/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 20/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 21/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 12

13 22/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 23/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 24/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 25/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 26/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 27/2006 Λογισμικό σύστημα για η των εισηγμένων εταιρειών αναφορικά με τα μητρώα κατόχων τίτλων τους 28/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 29/2006 Λογισμικό σύστημα για η των εισηγμένων εταιρειών αναφορικά με τα μητρώα κατόχων τίτλων τους - α απόκτησης πρόσβασης και σχετικό ενημερωτικό υλικό 30/2006 Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του ΧΑΚ ΚΔΠ 596/2005, που αφορά την εισαγωγή αξιών στο ΧΑΚ και τις συνεχείς υποχρεώσεις εισηγμένων εταιρειών 31/2006 Εικονικές Εταιρικές Πράξεις 32/2006 Θέματα που απορρέουν με την έναρξη της Κοινής Πλατφόρμας 33/2006 Κοινή Πλατφόρμα ΧΑΚ-ΧΑ/ Ιστορικά στοιχεία Μετοχολογίων 34/2006 Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις - Αποστολή Αρχείων Εταιρικών Δραστηριοτήτων 35/2006 Επισημάνσεις, Διευκρινήσεις Εταιρικών Δραστηριοτήτων 36/2006 Εταιρικές Πράξεις 37/2006 Διευκρινίσεις Διανομής Μερίσματος/ Τοκομεριδίου από Χειριστές 38/2006 Νέα έκδοση του συστήματος Shares Management System /2007 Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης ΚΔΠ 596/ /2007 Σεμινάριο με θέμα "Νέες εξελίξεις στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και στις Αγορές ΧΑΚ" 03/2007 Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εισηγμένων Εταιρειών/ Δείκτης FTSE -CySE 20 - Υποχρέωση εκδοτών για τήρηση της Παραγράφου των ΚΔΠ 596/ /2007 Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών 05/2007 Εταιρικές Δραστηριότητες - Διευκρινήσεις/ εισηγήσεις 06/2007 Επανέκφραση των ονομαστικών αξιών των εισηγμένων μετοχών σε Ευρώ 07/2007 Εταιρικές Δραστηριότητες - Διευκρινήσεις/ εισηγήσεις 08/2007 Παρουσίαση ΧΑΚ (4 Οκτωβρίου 2007) προς τους Θεσμικούς Επενδυτές 09/2007 Προσθήκες στο έντυπο Διορισμού/ Παραίτησης Διοικητικών Συμβούλων, Γενικού Διευθυντή, Ελεγκτών, σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) του περί Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του /2007 Συνάντηση με εκπροσώπους εισηγμένων εταιρειών 11/2007 Επανέκφραση των ονομαστικών αξιών των εισηγμένων Εταιρικών Χρεογράφων από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ 12/2007 Εταιρικές Παρουσιάσεις 13/2007 Εταιρικές Παρουσιάσεις C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 13

14 14/2007 Χαρτοσήμανση συμφωνιών 15/2007 Τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής του ΧΑΚ /2008 Πληροφορίες που παρουσιάζονται σε περιφερειακό λογισμικό σύστημα του ΧΑΚ (SMS) 02/2008 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 03/2008 Αλλαγές στις Γραμμογραφήσεις των Αρχείων Εταιρικών Πράξεων 04/2008 Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη) Νόμος 190(Ι)/2007 Μη διεξαγωγή Χρηματιστηριακής Συνάντησης και Εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια του Πάσχα των Καθολικών 06/2008 Μετάφραση Νομοθεσιών στην Αγγλική γλώσσα 07/2008 Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη) Νόμος 190(Ι)/ /2008 Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών 09/2008 Ανακοίνωση Ετήσιων Εκθέσεων και Εκθέσεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης 10/2008 Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ 11/2008 Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων ΧΑΚ 12/2008 (ισχύουν μόνο οι πρώτες δύο παραγράφοι) Επισημάνσεις σχετικά με τις συνεχείς υποχρεώσεις των εισηγμένων εκδοτών 13/2008 Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων 14/2008 Αλλαγή στην Ημερομηνία Προσδιορισμού για Εταιρικές Πράξεις /2009 Αλλαγές στις Γραμματογραφήσεις των Αρχείων Εταιρικών Πράξεων 02/2009 Διαφοροποιήσεις από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σε Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων (απλοποιήσεις) 03/2009 Υποβολή Ετήσιων Εκθέσεων για το έτος /2009 Συλλογή δεδομένων από τις Οικονομικές Καταστάσεις των Εισηγμένων Εταιρειών 05/2009 Αλλαγές στις Γραμμογραφήσεις των Αρχείων Εταιρικών Πράξεων 06/2009 Μειώσεις/ Τροποποιήσεις στη τιμολογιακή πολιτική του ΧΑΚ 07/2009 Αναστολλή Επιβολής Δικαιώματος 08/2009 Επισημάνσεις σχετικά με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 09/2009 Επισημάνσεις σχετικά με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 10/2009 Παρουσίαση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης/ Αλλαγές στην α Εισαγωγής Εταιρειών στο ΧΑΚ/ Ενημέρωση και Αλλαγές - Θεσμός του Ειδικού Διαπραγματευτή 11/2009 Υποδιαίρεση ονομαστικής αξίας μετοχών 12/2009 Θεσμός της Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 14

15 Αλλαγή ονομασίας εισηγμένων εταιρειών Δημοσίευση ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης Αναφορά σε λόγους μη υιοθέτησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Αναβάθμιση στο περιφερειακό λογισμικό σύστημα του ΧΑΚ - Shares Management System (SMS) Μειώσεις/ Τροποποιήσεις στη τιμολογική πολιτική του ΧΑΚ Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Θεσμός της Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λειτουργός Συμμόρφωσης στις εισηγμένες στο ΧΑΚ εταιρείες Παρουσίαση "Διακανονισμός και Εκκαθάριση - Υπηρεσίες Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου" 10/2010 Παρουσίαση "Εκκαθάριση και Κεντρικό Μητρώο/ Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση/ Target 2 Securities - Link Up Markets κ.α." Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών Μηχανισμός Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ) Πολιτική Απόφαση Συμβουλίου του ΧΑΚ για την Αγορά Ειδικής Κατηγορίας Πολιτική Απόφαση Συμβουλίου ΧΑΚ για εκδομένο μη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο Προτεινόμενη Κανονιστική τροποποίηση ΧΑΚ αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές/ συμφωνίες που εμπίπτουν στα Άρθρα 137 και 157 του Νόμου του ΧΑΚ για τις οποίες έχουν συμφέρον Διοικητικοί Σύμβουλοι και άλλα καθορισμένα πρόσωπα Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών 17/2010 Παρουσίαση σεμιναρίου "Παράγωγα Προϊόντα και ETF'S (Exchange Traded Funds) η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ Χαρτοσήμανση συμφωνιών και εκδόσεων Χρεογράφων Νέα Υπηρεσία ΧΑΚ η Αναθεωρημένη Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Προβλήματα λειτουργικότητας στον Οργανισμό Τροποποιήσεις στην Κανονιστική Διοικητική Πράξη ΚΔΠ 326/ Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών (DR's) Παρουσίαση σεμιναρίου "ΝΕΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ" Θεσμός της Ειδικής Διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Επικοινωνία με εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ - υποβολή απόψεων και εισηγήσεων "Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο - Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυξιακά Έργα" Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 15

16 Προσχέδιο τροποποίησης του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και προσχέδιο τροποποίησης των Κανονιστικών Αποφάσεων αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην αγγλική γλώσσα Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην αγγλική γλώσσα Αλλαγές στις Γραμματογραφήσεις Αρχείων Εταιρικών Πράξεων Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 326/ Ερωτηματολόγιο Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Ρύθμιση Ανοικτών Πωλήσεων Παρουσίαση σεμιναρίου: "Νέες εξελίξεις στο ΧΑΚ και Πιστοποιητικά Παραστατικά Μετοχών (DR's) και Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης" Θεσμός της ειδικής διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Θεσμός της ειδικής διαπραγμάτευσης (Market Maker) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην Αγγλική γλώσσα Απλοποίηση ας σχετικά με την προσφερόμενη υπηρεσία τήρησης Μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών και κατά την Εισαγωγή Εταιρειών στη ΝΕΑ Αγορά με εισαγωγή αρχείου. Παρουσίαση Σεμιναρίου: "Internal Audit: Competitive Advantage for the Modern Business - A Transition from the Traditional to the Progressive Approach" Τροποποίηση Δικαιώματος ΧΑΚ Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών Κλιμακωτή χρέωση για το άνοιγμα μερίδας με φόρτωση αρχείου Τροποποιήσεις στην 3η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ Αξιολόγηση των Εισηγμένων Εταιρειών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου που αυτές είναι κατηγοριοποιημένες Ενημέρωση από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Προτεινόμενη τροποποίηση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικών Αποφάσεων (ΚΔΠ) του ΧΑΚ αναφορικά με οικονομικές συναλλαγές / συμφωνίες στις οποίες έχουν συμφέρον Διοικητικοί Σύμβουλοι κι άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα Τροποποιήσεις στην 3η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών Πολιτική ΧΑΚ αναφορικά με την αναστολή και διαγραφή αξιών στις Αγορές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 16

17 Παρουσίαση Σεμιναρίου: "Αναπτυξιακά Έργα και Εξελίξεις στο ΧΑΚ (Αμοιβαία Κεφάλαια, Ανοικτές Πωλήσεις, Target 2 S, Τήρηση Μητρώου για Μη Εισηγμένες Αξιές, Χρηματικές Διανομές - Μερίσματα και Επανεπένδυση, Εκπλειστηριασμός των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου - EUA's - EUAA's)". Παρουσίαση Σεμιναρίου: "Αναπτυξιακά Έργα και Εξελίξεις στο ΧΑΚ (Αμοιβαία Κεφάλαια, Ανοικτές Πωλήσεις, Target 2 S, Τήρηση Μητρώου για Μη Εισηγμένες Αξιές, Χρηματικές Διανομές - Μερίσματα και Επανεπένδυση, Εκπλειστηριασμός των Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου - EUA's - EUAA's)" Δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο αναφορικά με εξελίξεις σε εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Χρεώσεις που αφορούν το Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ) Ελάχιστη Χρηματιστηριακή Αξιά και Ελάχιστη Τιμή Διαπραγμάτευσης Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού ενόψει των πρόσφατων και τρέχουσων εξελίξεων Παροχή ενδεχόμενης βοήθειας από το ΧΑΚ Συλλογή δεδομένων από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αρχές του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Καταχώρηση ανακοινώσεων στο Σύστημα ΟΑΜ Επισυμάνσεις σχετικά με τις συνεχείς υποχρεώσεις Εισηγμένων Εκδοτών Μετάφραση ανακοινώσεων εταιρειών στην Αγγλική γλώσσα. Πλήρης υποτροφία στο πτυχιακό πρόγραμμα που προσφέρεται από το CIIM στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (MSc Financial Services) Τροποποιήσεις Κανονιστικών Αποφάσεων του ΧΑΚ (ΚΔΠ 433/2010, ΚΔΠ 97/2006, ΚΔΠ326/2009) Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ Δημοσίευση ετήσιας, εξαμηνιαίας και τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για έγκριση ετήσιων αποτελεσμάτων Υποχρεώσεις εισηγμένων εκδοτών μετά την έγκριση των τελικών ετήσιων λογαριασμών και την υπογραφή της έκθεσης ελεγκτών και συλλογή δεδομένων από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών Λογισμικό σύστημα για η των εισηγμένων εταιρειών αναφορικά με τα μητρώα κατόχων τίτλων τους και Αναβάθμιση στο περιφερειακό λογισμικό σύστημα του ΧΑΚ - Shares Management System (SMS ) Υπενθύμιση για την ημερομηνία άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 17

18 (1) Προσχέδιο τροποποίησης της Κανονιστικής Απόφασης για τη λειτουργία του Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου αναφορικά (α) με τη λειτουργία Μερίδας Επενδυτή σε πολυμερή τύπο διακεκριμμένων δικαιούχων (omnibus accounts) και (β) Λογαριασμό Χειριστή. (2) Προσχέδιο τροποποίησης Κανονιστικών Αποφάσεων του Χρηματιστηρίου που αφορούν την μετάβαση του κύκλου διακανονισμού των συναλλαγών του ΧΑΚ απο το Τ+3 στο Τ Ενοποίηση Υφιστάμενων Αγορών ΧΑΚ / Συλλογή αιτήσεων από τους εκδότες εισηγμένων αξιών (1) Τροποποίηση των Κανονιστικών Αποφάσεων του Χρηματιστηρίου που αφορούν τη μετάβαση του κύκλου διακανονισμού των συναλλαγών του ΧΑΚ από το Τ+3 στο Τ+2. (2) Νέοι χρονισμοί αναφορικά με τις περιόδους των Μεθόδων Διαπραγμάτευσης των Αγορών αλλά και σε σχέση με το διακανονισμό των συναλλαγών. (3) Τροποποίηση Κανονιστικών Αποφάσεων με βάση οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κϋπρου μετά απο αξιολόγηση του Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου του ΧΑΚ Αλλαγή στην Ημερομηνία Προσδιορισμού για Εταιρικές Πράξεις / Αναστολή διαπραγμάτευσης C:\Documents and Settings\marial\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK7D2\taxinomisi egiklion XAK -pinakas xls Page 18

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1995 1/1995 Διαδικασία εξέτασης εκκρεμούντων αιτήσεων 2/1995 Συνέχεια εγκυκλίου 1 1996 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΧΑΚ ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σεμινάριο "Προετοιμασία, οργάνωση και υποχρεώσεις Γραμματέων 5/1996

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ετήσιο Δελτίο της Universal Bank Public Ltd Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 27/03/2012 Ο ρόλος των Χρηματιστηρίων (i) Σημείο συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ 1 Τι είναι η Εναλλακτική Αγορά ; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στη νέα Οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 1.2 ΕΡΜΗΝΕΙΑ 2 ΑΓΟΡΕΣ Χ.Α.Κ. 2.1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

(4471) Αρ. 4063 της 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005. KανoνισΤΙKέ~ ΔΙOΙKηΤH{έ~ Πράξει~ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(4471) Αρ. 4063 της 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005. KανoνισΤΙKέ~ ΔΙOΙKηΤH{έ~ Πράξει~ ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π.596/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4063 της 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 596 ΜΕΡΟΣΙ KανoνισΤΙKέ~ ΔΙOΙKηΤH{έ~ Πράξει~ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας

ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΝΑ ΣΤΕΠ Κατηγορία Στήριξης Επιχειρηματικότητας Η νέα πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την άντληση κεφαλαίων και στήριξη των αναπτυσσόμενων ΜμΕ Ιούλιος 2014 Version 1.4 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών. FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80. Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών. FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80. Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1 Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 1 Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών FTSE / XA 20 και FTSE / XA Mid 40 FTSE / XA Small Cap 80 Χρηματιστήριο Αθηνών - FTSE 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3944 Κ.Δ.Π. 504/2005 Αρ. 4048, 4.11.2005 Αριθμός 504 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ Υ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΗΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ, OΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΘΗΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1. Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης και Υπολογισµού των εικτών FTSE/ASE 20 και FTSE/ASE Mid 40

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1. Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης και Υπολογισµού των εικτών FTSE/ASE 20 και FTSE/ASE Mid 40 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 1 Βασικοί Κανόνες ιαχείρισης & Υπολογισµού των εικτών FTSE / ASE 20 και FTSE / ASE Mid 40 Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών - FTSE 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός των δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13

Υπηρεσίες 1bank. Επιλογή μενού: Λογαριασμοί. Απαιτούμενο Επίπεδο πρόσβασης. Περιγραφή. Μενού ΣΕΛΙΔΑ 1 13 Επιλογή μενού: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Εμφανίζονται συνοπτικές πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς που έχουν συνδεθεί στη συνδρομή της 1bank καθώς και τα υπόλοιπα τους. X X Πληροφορίες Εμφανίζονται αναλυτικές

Διαβάστε περισσότερα