ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Επιμέλεια: Θεολογία Γναρδέλλη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2 2 Πράξη 2/2007 Υπηρεσίες. Είναι μη επιτρεπτή κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού η εξειδίκευση από την αναθέτουσα αρχή του τρόπου αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, όπως αυτός προσδιορίζεται από την οικεία διακήρυξη, δια του καθορισμού, το πρώτον, συντελεστών βαρύτητας των ιεραρχικά κατατασσομένων στη διακήρυξη κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών, ακόμη και σε χρόνο προγενέστερο της αποσφράγισης και εξέτασης των σχετικών φακέλων. Πράξη 3/2007 Εργα. Εγγυητικές επιστολές. Απόκλιση τιμής. Έννομο συμφέρον. Έλλειψη αυτού συντρέχει σε μία εκ των αιτουσών. Προσφορά σε διαγωνισμό, χωρίς ιδιόχειρη υπογραφή του προσφέροντος. Πράξη 5/2007 Έννοια δημόσιου έργου. Η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μεταφερομένων οικίσκων, τύπου container, συνιστά εκτέλεση δημοσίου έργου και όχι σύμβαση προμήθειας. Πράξη 7/2007 Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή των τεθέντων με τα πρότυπα τεύχη όρων, κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων δημοπράτησης δημοσίων έργων, προκειμένου να αποφευχθεί νόθευση του ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 9/2007 Οι επίμαχες εργασίες δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης, καθόσον συνιστούν νέο έργο, αυτοτελές σε σχέση με το αντικείμενο της κύριας σύμβασης, ενώ επιπλέον, δεν κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Πράξη 10/2007 Σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας από Οργανισμό (Α.Ε.). Απαράδεκτη παρέμβαση ασκηθείσα από εταιρείες που είχαν αποκλεισθεί σε στάδιο του διαγωνισμού και δεν κατετάγησαν σε σειρά μειοδοσίας. Η συμμετοχή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ως Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια, διότι

3 3 παρακάμπτεται το γνωμοδοτικό στάδιο του διαγωνισμού που αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας αυτού. Κριτήρια για την υπαγωγή ανώνυμης εταιρείας στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Πράξη 11/2007 Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν σε διαδικασία ανάληψης υπηρεσιών του Δημοσίου υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. α και β π.δ.82/1996 δικαιολογητικά όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους τους ή μετόχους τους κ.λ.π., άλλως νομίμως αποκλείονται από το διαγωνισμό. (ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου). Πράξη 12/2007 Απαράδεκτη παρέμβαση ασκηθείσα από εταιρείες που είχαν αποκλεισθεί σε στάδιο του διαγωνισμού και δεν κατετάγησαν σε σειρά μειοδοσίας. Εκπροσώπηση ανωνύμων εταιρειών βάσει του καταστατικού τους. Ποινικό μητρώο νομίμων εκπροσώπων. Εκ των υστέρων έγκριση δικαιοπραξιών που είχαν διενεργηθεί από ψευδοαντιπρόσωπο ή κατά χρόνο που δεν εκπροσωπείτο νόμιμα η ανώνυμη εταιρεία. Πράξη 13/2007 Έργα. Δεύτερη αίτηση ανάκλησης κατά της αυτής Πράξης Κλιμακίου δεν ασκείται παραδεκτώς. Πράξη 14/2007 Συμπληρωματικές εργασίες. Σωρευτική συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Το απρόβλεπτο γεγονός είναι ανεξάρτητο της βούλησης της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να επικαλείται προς στοιχειοθέτηση του απρόβλεπτου λόγους που προκύπτουν από την έλλειψη της δικής της επιμέλειας. Πράξη 16/2007 Εργα. Συμπληρωματική σύμβαση. Μη υποβολή της σύμβασης στον έλεγχο του Κλιμακίου πριν από την έναρξη των εργασιών. Κλιμάκιο κατά χρόνον αναρμόδιο. Έννοια απροβλέπτων περιστάσεων.

4 4 Πράξη 17/2007 Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 42 παρ. 9 ν.3316/2005 για την προσθήκη σε διακήρυξη δημοπράτησης έργου όρου επιπλέον των προβλεπομένων στα πρότυπα τεύχη, πρέπει να εκδοθεί προηγουμένως απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών. Αναγνώριση συνδρομής συγγνωστής πλάνης αναθέτουσας αρχής λόγω του δυσερμήνευτου των σχετικών διατάξεων, της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου και της πάγιας πρακτικής που ακολουθούσε. Μειοψηφία. Πράξη 18/2007 Προμήθειες. Η διαδικασία ελέγχου συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας ρυθμίζονται κατά τρόπο ειδικό και εξαιρετικό στο ν. 3060/2002. Μη εφαρμογή των γενικών διατάξεων περί έφεσης. Κατάθεση σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Εκπρόθεσμη η αίτηση. Πράξη 19/2007 Η παράλειψη αποστολής προς δημοσίευση στην ΕΕΕΚ της ανακοίνωσης μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανακαλεί λόγω συγγνωστής πλάνης, ενόψει του ότι α) η ανακοίνωση μετάθεσης δημοσιεύτηκε προσηκόντως στον ελληνικό τύπο, β) προσήλθε και υπέβαλε προσφορά ικανός αριθμός ενδιαφερομένων. Πράξη 21/2007 Δε γίνεται δεκτή εγγυητική επιστολή που προσκομίζεται από συμμετέχουσα σε διαγωνισμό δημοσίου έργου εταιρεία με την οποία η εγγυήτρια τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση για καταβολή στην τελευταία του ποσού της εγγύησης σε πρώτη ζήτηση, αντί εντός της προβλεπόμενης στο νόμο πενθήμερης προθεσμίας. Πράξη 26/2007 Επαρκής η αιτιολογία απόρριψης συμμετέχουσας εταιρείας. Πράξη 27/2007 Μη νόμιμη η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας από το Δήμο σε Δημοτική αυτού Επιχείρηση.

5 5 Πράξη 30/2007 Νόμιμος ο αποκλεισμός των συμμετεχουσών εταιρειών, λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης. Πράξη 32/2007 Υπηρεσίες. Διαφοροποίηση από τη γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών χωρίς ειδική αιτιολογία. Αναβαθμολόγηση τεχνικών προσφορών χωρίς ειδική αιτιολογία. Το Τμήμα κρίνει ότι οι πράξεις των οργάνων του διαγωνισμού ήταν σαφώς και επαρκώς αιτιολογημένες. Πράξη 33/2007 Πριν από την έναρξη εκτέλεσης έργων, τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως έναρξη πραγματοποίησης του έργου θεωρείται και η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, αποτελούσας προϋπόθεση έναρξης κατασκευής του. Πράξη 34/2007 Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Κλιμάκιο ή Τμήμα) κατά τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου δεν δεσμεύεται από το προσωρινό δεδικασμένο απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου ή της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, κατά την εξέταση των παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων, δεν δεσμεύεται και από το δεδικασμένο από αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κατά το Σύνταγμα δικαιοδοσία προς επίλυσή τους. Πράξη 35/2007 Ουσιώδης τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η προσκόμιση των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό ανωνύμων εταιρειών. Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη της υποχρέωσης υποβολής των αντίστοιχων δικαιολογητικών στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Πράξη 37/2007 Μελέτη κατασκευή για το κτίριο υποκαταστήματος ΙΚΑ. Η αιτιολογία της επιλογής του συγκεκριμένου συστήματος προκύπτει από την γνωμοδότηση του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

6 6 Πράξη 38/2007 Απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη αίτηση ανάκλησης κατά Πράξης Κλιμακίου λόγω παρόδου δεκαπενθημέρου από την επόμενη της κοινοποίησης της ως άνω Πράξης στην αναθέτουσας αρχή μέχρι την κατάθεση της αίτησης ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Απαράδεκτη αίτηση αναθεώρησης ή αίτηση ανάκλησης που στρέφεται κατά Πράξης του VI Τμήματος, η οποία έχει εκδοθεί επί αίτησης ανάκλησης κατά Πράξης του Κλιμακίου κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 του ν. 3060/2002. Πράξη 39/2007 Μελέτη κατασκευή για λιμνοδεξαμενή. Η αιτιολογία της εκλογής του συγκεκριμένου συστήματος προκύπτει από την εισήγηση της επιβλέπουσας μηχανικού. Για την προσφυγή στο συγκεκριμένο σύστημα απαιτείται προηγούμενη απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μετά την ισχύ του ν.3316/2005. Πράξη 40/2007 Δημόσια έργα, τάξεις εργοληπτικών επιχειρήσεων. Νόμιμη συμμετοχή σε διαγωνισμό κοινοπραξίας με μέλη εργοληπτικές επιχειρήσεως εγγεγραμμένες σε ανώτερη τάξη του ΜΕΕΠ, σε σχέση με την καλούμενη, στη δημοπρασία, τάξη, για την ίδια κατηγορία. Πράξη 41/2007 Σύστημα μελέτη-κατασκευή. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δέχεται, αναπέμπει στο Κλιμάκιο για έλεγχο νομιμότητας και των λοιπών φάσεων του διαγωνισμού. Πράξη 42/2007 Προμήθεια καθετήρων καρδιάς από νοσοκομείο. Μη προσδιορισμός ποσοτήτων στην διακήρυξη. Παράβαση του κριτηρίου κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή). Εν μέρει συμμόρφωση με την προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Πράξη 44/2007 Προσθήκη όρων στη διακήρυξη επί πλέον των προτύπων τευχών χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Έννοια μη κατάλληλης προσφοράς.

7 7 Πράξη 45/2007 Η εποπτεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια, με διάθεση προσωπικού της, αρκεί όπως καταστήσει αυτήν πραγματικό αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η συμβατική αυτή υποχρέωση είναι πέραν της εν γένει εποπτείας που ασκεί η Περιφέρεια στους ΟΤΑ και στις επιχειρήσεις αυτών. Πράξη 46/2007 Δημοτικά έργα. Διαγωνισμός με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων. Αιτιολογία απόφασης αναθέτουσας αρχής. Πράξη 47/2007 Για να λάβει νόμιμη υπόσταση η διακήρυξη, απαιτείται να δημοσιευθεί περίληψη αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ή σε μια ημερήσια και σε μια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, αν πρόκειται για έργο νομαρχιακού επιπέδου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Πράξη 49/2007 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. Υποχρέωση των συμμετεχουσών ανωνύμων εταιρειών για την υποβολή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους του π.δ.82/1996. Συνδρομή συγγνωστής πλάνης στο πρόσωπο της αναθέτουσας αρχής. Πράξη 51/2007 Στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. Ειδική αιτιολογία στη δοθείσα βαθμολογία των διαγωνιζομένων. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην Πράξη του Κλιμακίου. Πράξη 52/2007 Έργα. Συμπληρωματική σύμβαση. Έννοια απροβλέπτων περιστάσεων. Πράξη 53/2007 Παράβαση όρου διακήρυξης που έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού οδηγεί σε αποκλεισμό, άνευ ετέρου, του διαγωνιζομένου. Ανάκληση λόγω συγγνωστής πλάνης. Απαράδεκτη η παρέμβαση, όταν το έννομο συμφέρον στηρίζεται στο ενδεχόμενο

8 8 επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού και ενδεχόμενης κατακύρωσης του αποτελέσματος αυτού στην παρεμβαίνουσα. Πράξη 55/2007 Η προϋπόθεση της ύπαρξης σπουδαίου εννόμου συμφέροντος για την άσκηση αίτησης ανάκλησης του άρθρου 2 του ν. 3060/2002, ειδικά όσον αφορά στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συντρέχει στο πρόσωπο Δήμου εντός των διοικητικών ορίων του οποίου θα κατασκευασθεί το έργο ή οποίος γειτνιάζει με το Δήμο εντός των ορίων του οποίου θα εκτελεσθεί το έργο (κριτήριο «τοπικής εγγύτητας»), καθώς και όταν «αιτών» είναι σωματείο, το οποίο με βάση το καταστατικό του έχει ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, ειδικότερα δε στην περιοχή όπου θα γίνει το έργο. Αναβολή έκδοση οριστικής Πράξης του Τμήματος μέχρι την υποβολή απόφασης του ΣτΕ επί ήδη συζητηθείσας αίτησης ακυρώσεως, λόγω δέσμευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την εξέταση παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου, από το δεδικασμένο που τυχόν υφίσταται από αποφάσεις των εχόντων κατά το Σύνταγμα δικαιοδοσία προς επίλυσή τους δικαστηρίων. Πράξη 56/2007 Κατά χρόνο αναρμόδιο το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να προβεί σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί. Πράξη 57/2007 Οι συμβάσεις προμήθειας πολεμικού υλικού εξαιρούνται του ρυθμιστικού πεδίου του π.δ.370/95, είναι δε αποκλειστικά εφαρμοστέο το π.δ.234/89 περί προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν.2286/95, δεν υφίσταται υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για καταχώρηση της οικείας διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Πράξη 58/2007 Υπό το καθεστώς ισχύος του ν.3316/2005, για την επιλογή εφαρμογής του συστήματος μελέτη-κατασκευή, απαιτείται πλέον απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Η εφαρμογή του ως άνω

9 9 συστήματος επιτρέπεται μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις. Αναγνώριση συνδρομής συγγνωστής πλάνης αναθέτουσας αρχής λόγω ύπαρξης εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και προηγούμενης γνώμης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας αρμόδιου κατά το προϊσχύσαν καθεστώς. Επαρκώς αιτιολογημένη η γνωμοδότηση, όταν σ αυτή ή στα στοιχεία στα οποία παραπέμπει, παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του έργου, που μπορούν να δικαιολογούν την υπαγωγή του και σε περισσότερες της μία περιπτώσεις εφαρμογής του συστήματος. Πράξη 60/2007 Συμμετοχή σε δημοπρασία δημοσίου έργου κοινοπραξίας με κοινοπρακτούντα μέλη εργοληπτικές επιχειρήσεις της ίδιας ή ανώτερης τάξης σε σχέση με την καλούμενη. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 2 του πδ.609/85 με αυτήν της παρ. 9 του ίδιου άρθρου, ως εκ τούτου, εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να ορίσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής Κοινοπραξιών σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό, παραπέμποντας είτε στη διάταξη της παρ. 7 είτε σε αυτήν της παρ. 9. Ακολούθως, όταν στη διακήρυξη μνημονεύεται μόνο η διάταξη της παρ. 7, το παραδεκτό της συμμετοχής Κοινοπραξίας στον οικείο διαγωνισμό θα κριθεί αποκλειστικά επί τη βάσει των όρων αυτής, ενώ αποκλεισμός της από την περαιτέρω διαδικασία με επίκληση των τιθέμενων από την παρ. 9 περιορισμών δε χωρεί. Πράξη 61/2007 Διατυπώσεις δημοσιότητας σε διαγωνισμό δημοσίων έργων. Δημοσίευση σε Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς την τήρηση όμως των προθεσμιών για τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων. Ισχύς ενημερότητας πτυχίου ΜΕΕΠ. Πράξη 63/2007 Έργα δημοτικά. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με τρία αντί επτά μέλη. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 66/2007 Προγραμματική σύμβαση Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μοναδικοί κατ ουσίαν αντισυμβαλλόμενοι του Ελληνικού Δημοσίου.

10 10 Πράξη 67/2007 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε νοσοκομείο. Υποχρέωση των συμμετεχουσών ανωνύμων εταιρειών για την υποβολή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους του π.δ.82/1996. Πράξη 68/2007 Προϋποθέσεις προσφυγής στο σύστημα «μελέτη κατασκευή». Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 69/2007 Προμήθειες. Νοσοκομείο. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού αποκλειστικά από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη προσφορά. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε εταιρείες των οποίων οι προσφορές δεν είχαν κριθεί συμφερότερες. Πιστοποιητικά ονομαστικοποίησης και συμμετοχής σε διαγωνισμό. Έλλειψη αυτών. Πράξη 70/2007 Απαράδεκτη η παρέμβαση λόγω έλλειψης νομιμοποίησης πληρεξουσίου ανώνυμης εταιρείας. Εκπρόθεσμη δημοσίευση περίληψης προκήρυξης διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πράξη 71/2007 Υποβολή προς έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο συμπληρωματικής σύμβασης Α.Ε., μετά την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν το αντικείμενο αυτής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καθίσταται χρονικά αναρμόδιο και οφείλει να απέχει του ελέγχου. Πράξη 72/2007 Αιτιολογία διοικητικής πράξης. Απόκλιση από απλή γνώμη. Απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, έστω δια παραπομπής σε στοιχεία του φακέλου. Πράξη 73/2007 Σύνθετη σύμβαση εκπόνησης μελέτης και παροχής υπηρεσίας του ν.3316/2005. Για την παραδεκτή συμμετοχή σύμπραξης στο διαγωνισμό αρκεί η προσκόμιση εγγράφων αποδεικτικών πιστοποίησης ενός εκ των συμπραττόντων μελών.

11 11 Πράξη 77/2007 Προμήθειες. Για την παραδεκτή συμμετοχή προμηθευτή σε διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη θέσης της εταιρείας υπό αναγκαστική εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, καθώς και πιστοποιητικού περί μη έναρξης διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση και διαχείριση. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του τελευταίου, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία θα βεβαιώνεται αφενός η αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και αφετέρου η μη έναρξη διαδικασίας θέσης της εταιρείας υπό αναγκαστική εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Πράξη 78/2007 Για τη νόμιμη σύντμηση των προθεσμιών κλειστού διαγωνισμού απαιτείται ως ουσιώδης τυπική προϋπόθεση, ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Συγγνωστή πλάνη. Ελληνική ανώνυμη εταιρεία που συμμετέχει σε διαδικασία ανάληψης υπηρεσιών του Δημοσίου υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την προσφορά της τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 παρ. 2 στοιχ. α και β πδ.82/1996, όχι μόνο για την ίδια, αλλά τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους της ή μετόχους μετόχων της κ.λπ. Η υποχρέωση δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. Η διακήρυξη ως κανονιστική διοικητική πράξη δεσμεύει με τους κατά νόμο όρους της την αναθέτουσα αρχή και τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Αποκλεισμός εταιρειών λόγω έλλειψης προβλεπόμενων στη διακήρυξη δικαιολογητικών συμμετοχής. Συγγνωστή πλάνη. Υποχρέωση ονομαστικοποίησης καθώς και περαιτέρω ονομαστικοποίησης των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ελληνικών Α.Ε. Παραπομπή στην Ολομέλεια. Πράξη 80/2007 Αναγκαίος ο, έστω και κατά προσέγγιση, προσδιορισμός των εργασιών κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας υπηρεσιών προς ανάθεση. Πράξη 81/2007 Η προσκόμιση των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης (πιστοποιητικού και αναλυτικής κατάστασης) κατά την υποβολή της προσφοράς συνιστά ουσιώδη τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή ελληνικής ανώνυμης εταιρείας σε διαγωνισμό

12 12 δημόσιου έργου. Η μη υποβολή τους καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Στα δημόσια έργα ο διαγωνισμός διενεργείται σε ενιαίο στάδιο. Η διακήρυξη ως κανονιστική διοικητική πράξη δεσμεύει με τους κατά νόμο όρους της την αναθέτουσα αρχή και τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 82/2007 Ανεπίτρεπτη η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με την οποία ανατίθεται σε συμβαλλόμενη εκ τρίτου επιχείρηση η εξ ολοκλήρου υλοποίηση του αντικειμένου αυτής, έτσι ώστε αυτή να καθίσταται κατ ουσίαν μοναδική αντισυμβαλλόμενη των λοιπών φορέων. Πράξη 83/2007 Απαράδεκτη συμμετοχή μελετητικών γραφείων υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας σε διαγωνισμό, χωρίς την προσκομιδή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 84/2007 Μη κοινοποίηση αίτησης ανάκλησης. Απαράδεκτη η συζήτηση. Πράξη 85/2007 Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών των πρώην ΠΕΣΥ. Υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης. Αντίστοιχη υποχρέωση για αλλοδαπές εταιρείες. Πράξη 86/2007 Έργα ΟΤΑ. Προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή ανωνύμων εταιρειών σε διαδικασίες ανάληψης έργων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ συνιστά η προσκόμιση με την υποβολή της προσφοράς των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 παρ. 2 π.δ.82/1996 δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, τα οποία δε δύνανται να αναπληρωθούν από την ενημερότητα πτυχίου ή το πιστοποιητικό του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 87/2007 Προϋποθέσεις συμπλήρωσης δικαιολογητικών συμμετοχής. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης. Υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικού ονομαστικοποίησης και αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Υποχρεωτική κατάθεση πιστοποιητικού και διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αυτού.

13 13 Πράξη 88/2007 Προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες για την αναθέτουσα αρχή περιστάσεις. Πράξη 89/2007 Το σύστημα δημοπράτησης δημόσιων έργων με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης αφορά τα δημόσια έργα προϋπολογισθείσης αξίας έως ευρώ και συνεπώς δεν είναι η νόμιμη η εφαρμογή του από τις αναθέτουσες αρχές σε έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού. Πράξη 91/2007 Υπηρεσίες. Απευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για λόγους επείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρου 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Πράξη 92/2007 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης. Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ονομαστικοποίησης και αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 93/2007 Η 15ήμερη προθεσμία για την αίτηση ανάκλησης άρχεται από της κοινοποίησης της Πράξης του Κλιμακίου στον οικείο φορέα. Πράξη 94/2007 Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες Συνδέσμου ΟΤΑ. Υποχρέωση των συμμετεχουσών ανωνύμων εταιρειών για την υποβολή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους του π.δ.82/1996. Πράξη 95/2007 Ίδια με την 93/2007. Πράξη 98/2007 Χρησιμοποίηση εσφαλμένου προτύπου διακήρυξης στον επίμαχο διαγωνισμό. Συγγνωστή πλάνη.

14 14 Πράξη 99/2007 Προμήθειες. Απαράδεκτη η συμμετοχή στο διαγωνισμό, εφόσον δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 π.δ.82/96 δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. Πράξη 100/2007 Η 15νθήμερη προθεσμία προς υποβολή της αίτησης ανάκλησης Πράξης του Κλιμακίου είναι αποκλειστική και άρχεται από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης Πράξης στον αρμόδιο φορέα. Μειοψηφία. Πράξη 101/2007 Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης περαιτέρω ονομαστικοποίησης ανώνυμες εταιρείες μέτοχοι άλλων εταιρειών, εισηγμένες στα χρηματιστήρια Κρατών-μελών της Ε.Κ. Κανόνες δημοσιότητας. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισμού ΕΠΑ ως ειδικές κατισχύων των γενικότερων του άρθρου 8 ν.2741/1999. Πράξη 103/2007 Ίδια με 101/2007 Πράξη 104/2007 Προμήθεια λιπαντελαίων. Υποχρέωση των συμμετεχουσών ανωνύμων εταιρειών για την υποβολή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους του π.δ.82/1996. Πράξη 105/2007 Οδηγία 2004/17/ΕΚ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (άρθρο 40) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει σύμβαση κατόπιν απευθείας ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, όταν, μεταξύ άλλων, για λόγους κατεπείγοντος μη οφειλόμενους σε δικές της παραλείψεις, αλλά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, είναι αδύνατη η τήρηση των προθεσμιών διενέργειας διαγωνισμών με δημοσίευση προκήρυξης. Πράξη 106/2007 Υπηρεσίες. Οδηγία 2004/18/ΕΚ. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, παρέχεται ευρεία διακριτική ευχέρεια στην αρχή να επιλέξει τα κριτήρια επιλογής αναδόχου που

15 15 προτίθεται να εφαρμόσει, εφόσον αυτά συνδέονται στενά με το αντικείμενο της σύμβασης, είναι δεκτικά αντικειμενικής αιτιολόγησης και συνεπάγονται οικονομικό όφελος για την αναθέτουσα αρχή, τηρώντας την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως η τελευταία απορρέει από τις διατάξεις της Συνθ.ΕΚ περί του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Πράξη 108/2007 Εννοια συμπληρωματικών εργασιών και απρόβλεπτων περιστάσεων. Πράξη 109/2007 Πλημμελής συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Μη υποβολή πιστοποιητικών ονομαστικοποίησης. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 110/2007 Μη προσκόμιση πιστοποιητικών ονομαστικοποίησης από ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 111/2007 Σύστημα μελέτη κατασκευή. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Πράξη 112/2007 Έλλειψη εννόμου συμφέροντος αιτούσας λόγω μη συμμετοχής της στον ελεγχόμενο διαγωνισμό. Πράξη 113/2007 Αναβολή έκδοσης οριστικής Πράξης του Τμήματος μέχρι την υποβολή απόφασης στου ΣτΕ επί ήδη συζητηθείσας αίτησης ακυρώσεως (σε συνέχεια της 55/2007 Πράξης VI Tμήματος) Πράξη 115/2007 Έλλειψη εννόμου συμφέροντος αιτούσας λόγω μη συμμετοχής της στον ελεγχόμενο διαγωνισμό. Πράξη 117/2007 Νομιμότητα αιτιολογίας απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής διαγωνιζομένου. Πράξη 118/2007 Προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (πηγαίος κώδικας) και αποκλειστικότητα (πνευματικών δικαιωμάτων επ αυτών).

16 16 Πράξη 119/2007 Κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών που συνάπτουν οι φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 ν.2286/1995, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υποκαθιστά τα αρμόδια όργανα στην ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων, ούτε ελέγχει την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων και τις κρίσεις σκοπιμότητας. Η διακήρυξη ως κανονιστική διοικητική πράξη δεσμεύει με τους κατά νόμο σαφείς και πλήρεις όρους της την αναθέτουσα αρχή και τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Πράξη 121/2007 Ανεπίτρεπτη συμμετοχή δημοτικής αναπτυξιακής επιχείρησης ως εκ τρίτου αντισυμβαλλόμενης σε προγραμματική σύμβαση. Πράξη 122/2007 Οι αποφάσεις περί ασφαλιστικών μέτρων κατά το ν.2522/1997 δημιουργούν προσωρινό δεδικασμένο. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται κατά συνταγματική επιταγή σε συμμόρφωση με το ως άνω δεδικασμένο. Μη νόμιμη κατακύρωση λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση ΕΑ στου ΣτΕ. Πράξη 123/2007 Η προσκόμιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 π.δ.82/1996 δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου συνιστά ουσιώδη τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή ανώνυμης εταιρίας σε δημόσιο διαγωνισμό. Η ως άνω απαίτηση δε δύναται να εκπληρωθεί δια της προσκόμισης πτυχίου κατάταξης της Α.Ε. στις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις μελέτης κατά τα οριζόμενα στο ν.3316/2005. Πράξη 124/2007 Μη νόμιμος ο αποκλεισμός του προσωρινού μειοδότη λόγω μη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών του λόγω υποβολής ενημερότητας πτυχίου, από την οποία καλυπτόταν. Συγγνωστή πλάνη (μειοψηφία). Πράξη 125/2007 Ανεπίτρεπτη συμμετοχή δημοτικής αναπτυξιακής επιχείρησης ως εκ τρίτου αντισυμβαλλόμενης σε προγραμματική σύμβαση. Πράξη 126/2007 Προϋποθέσεις νομιμότητας προγραμματικής σύμβασης: ελάχιστο περιεχόμενο. Συγγνωστή πλάνη.

17 17 Πράξη 129/2007 Κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και αμεροληψίας στις δημόσιες συμβάσεις συμμετείχε στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού πρόσωπο που είχε την ιδιότητα του μέλους του έχοντος την αποφασιστική αρμοδιότητα για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συλλογικού οργάνου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε αυθαίρετο ανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού της οικονομικής προσφοράς εκάστου διαγωνιζόμενου, κατά παράβαση των σχετικώς προβλεπομένων στην οικεία διακήρυξη. Πράξη 130/2007 Προϋποθέσεις προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για λόγους τεχνικούς. Πράξη 131/2007 Υπηρεσίες. Αν ελληνική ΑΕ που συμμετέχει σε υπηρεσία ανάθεσης υπηρεσιών του Δημοσίου ή ν.π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν υποβάλει με την προσφορά της τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης για την ίδια και τις Α.Ε. μετόχους της ή μετόχους μετόχων της κλπ. νόμιμα αποκλείεται από το διαγωνισμό. Πράξη 133/2007 Επιχείρηση ΟΤΑ ως κατ ουσίαν αντισυμβαλλόμενη σε προγραμματική σύμβαση. Προϋποθέσεις. Πράξη 135/2007 Υπηρεσίες. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, εφόσον, μεταξύ άλλων, για λόγους τεχνικούς καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο φορέα. Πράξη 137/2007 Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Α.Ε., μετόχους εταιρειών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Πράξη 138/2007 Δεν προκύπτει εντολή του αιτούντος προς τον υπογράφοντα δικηγόρο για άσκηση της αίτησης ανάκλησης. Απαράδεκτη η αίτηση.

18 18 Πράξη 140/2007 Εκπροσώπηση νομικών προσώπων σε διαδικασίες ανάθεσης έργων. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό από ανώνυμη εταιρία και η υποβολή της οικονομικής της προσφοράς, γίνεται υποχρεωτικά από εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να θεσπίζεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των μελών, στα οποία μπορεί να παρασχεθεί η σχετική εξουσία. Πράξη 141/2007 Συγγνωστή πλάνη. Ανακαλείται η προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου, καθόσον η ιδιαιτερότητα του έργου σε συνδυασμό με την ύπαρξη όρου στη διακήρυξη περί απόκλισης από τη γενική διαδικασία δημιούργησαν εύλογα την πεποίθηση στην αναθέτουσα αρχή ότι ενεργούσε νόμιμα. Πράξη 143/2007 Συμπληρωματικές συμβάσεις. Όριο για τον έλεγχο αυτών στην περίπτωση που έχει ελεγχθεί η κύρια σύμβαση. Πράξη 148/2007 Ελληνική Α.Ε., που συμμετέχει σε διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας οικονομικού αντικειμένου που υπερβαίνει το ευρώ, υποβάλλει υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. α και β του π.δ.82/1996 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τις ανώνυμες εταιρίες μετόχους της, διαφορετικά η προσφορά της καθίσταται απαράδεκτη. Η παραπάνω υποχρέωση απορρέει ευθέως από το νόμο και συναρτάται από τη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, που αναγράφεται στην οικεία διακήρυξη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρεχόμενη από τη διακήρυξη δυνατότητα προσφοράς για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας. Λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιτάσσουν την ανάκληση της Πράξης ελέγχου σύμβασης του Κλιμακίου, δε συνιστούν παραδεκτούς λόγους ανάκλησης, αφού δεν προσάπτουν στην Πράξη αυτή πλάνη περί τα πράγματα ή το νόμο. Αίτημα συγγνωστής πλάνης, όταν προβάλλεται από τον ανάδοχο είναι απαράδεκτο, αφού τέτοιο αίτημα νομιμοποιείται να προβάλλει μόνο η αναθέτουσα αρχή.

19 19 Πράξη 150/2007 Η μη υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία σε διαγωνισμό προμήθειας των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης καθιστά την προσφορά της απαράδεκτη. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 151/2007 Υπηρεσίες. Παραδεκτή συμμετοχή σε διαγωνισμό. Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής, ήτοι πιστοποιητικού ονομαστικοποίησης και αναλυτικής κατάστασης μετόχων και αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Πράξη 152/2007 Νόμιμος αποκλεισμός από διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών ελληνικής ανώνυμης εταιρείας που δεν υπέβαλε μαζί με την προσφορά της τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. α και β π.δ.82/1996 δικαιολογητικά όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους της ή μετόχους μετόχων της κ.λπ. Πράξη 153/2007 Κατά Πράξης του Τμήματος που έχει εκδοθεί κατόπιν υποβολής ενώπιον του αίτησης ανάκλησης Πράξης του Κλιμακίου δεν χωρεί αίτηση ανάκλησης, καθόσον με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3060/2002 θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για τη συγκεκριμένη διαδικασία, ρυθμίζονται εξαντλητικά οι αρμοδιότητες του Τμήματος τούτου και δεν καταλείπεται περιθώριο αναλογικής ή ευθείας εφαρμογής διατάξεων του Οργανισμού του Ε.Σ.. Οι Πράξεις που εκδίδονται από το Τμήμα κατά τη διαδικασία του ως άνω άρθρου αποτελούν πράξεις εκδιδόμενες κατά την άσκηση του προληπτικού δικαστικού ελέγχου, οι οποίες δεν παράγουν δεδικασμένο, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο και δεν έχουν το χαρακτήρα δικαστικών αποφάσεων, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση αίτησης αναθεώρησης. Πράξη 154/2007 Κατά Πράξης του Τμήματος που έχει εκδοθεί κατόπιν υποβολής ενώπιόν του αίτησης ανάκλησης Πράξης του Κλιμακίου, δεν επιτρέπεται αίτηση ανάκλησης. Πράξη 155/2007 Δεν ανακαλείται Πράξη του Κλιμακίου, που έκρινε ότι στερείται κατά χρόνο αρμοδιότητας για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας συμπληρωματικής σύμβασης, της οποίας οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί.

20 20 Πράξη 158/2007 Η αναγραφή στην εγγυητική επιστολή που η ήδη ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε, περί καταβολής του ποσού της εγγύησης εντός τριών εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση του αναθέτοντος φορέα, αντί των πέντε ημερολογιακών επάγεται ακυρότητα αυτής, καθισταμένης ούτως απαράδεκτης της συμμετοχής της εν λόγω εταιρείας στη διαγωνιστική διαδικασία. Πράξη 160/2007 Αναβάλλεται η έκδοση οριστικής Πράξης μέχρι να συμπληρωθεί ο φάκελος με κρίσιμα στοιχεία, εκ των οποίων να διαφαίνεται αφενός το δεδικαιολογημένο της μη πρόβλεψης των επίμαχων συμπληρωματικών εργασιών και αφετέρου η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την εκτέλεσή τους. Πράξη 166/2007 Η υποχρέωση υποβολής των πιστοποιητικών ονομαστικοποίησης του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ.82/1996 καταλαμβάνει τις ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ανεξαρτήτως του εάν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ, εξαιρώντας μόνο τις εισηγμένες εταιρείες που είναι μέτοχοι σε ποσοστό τουλάχιστον 1% σε συμμετέχουσες σε διαγωνισμό ανώνυμες εταιρείες καθώς και τις εισηγμένες εταιρείες που είναι μέτοχοι ή κάτοχοι εταιρικών μεριδίων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% στο εταιρικό κεφάλαιο εταιρειών άλλης νομικής μορφής, οι οποίες μετέχουν σε διαγωνισμό εκτέλεσης έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Συγγνωστή πλάνη λόγω της γραμματικής διατύπωσης του νόμου και του δυσερμήνευτου των διατάξεων. Μειοψηφία. Πράξη 167/2007 Απαράδεκτη η συμμετοχή ελληνικών Α.Ε. σε διαγωνισμό προμήθειας, εφόσον δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα στο π.δ.82/1996 δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Υποχρέωση των ως άνω Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. να ανακοινώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό στο Δ.Σ. του ΧΑΑ και να γνωστοποιούν μέσω τύπου βάσει των οριζομένων στο άρθρο 1 παρ. 5 του π.δ.82/96.

21 21 Πράξη 171/2007 Προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες για την αναθέτουσα αρχή περιστάσεις. Πράξη 173/2007 Αίτηση ανώνυμης εταιρείας για την ανάκληση Πράξης Κλιμακίου. Έννομο συμφέρον. Η έλλειψή του καθιστά την αίτηση απορριπτέα ως απαράδεκτη. Το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι προσωπικό. Κατά τον κρίσιμο χρόνο της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον πρώτο μειοδότη, ίσχυε η επιβληθείσα σε βάρος της αιτούσας εταιρείας τρίμηνη διοικητική κύρωση του αποκλεισμού της από δημοπρασίες. Πράξη 174/2007 Προθεσμία αίτησης ανάκλησης κατά Πράξης του Κλιμακίου που διενήργησε προσυμβατικό έλεγχο. Αποκλειστική 15μερη προθεσμία. Εγκυρότητα κοινοποίησης Πράξης Κλιμακίου προκειμένου να κινηθεί η ως άνω προθεσμία. Εφαρμογή διατάξεων π.δ.1225/1981 επίδοση προς τον εκπρόσωπο ν.π.δ.δ.. Στο αποδεικτικό κοινοποίησης πρέπει επί ποινή ακυρότητας να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του εκπροσωπούντος προσώπου. Μειοψηφία. Πράξη 175/2007 Διαγωνισμός Πανεπιστημιακού νοσοκομείου για την προμήθεια υλικού ακτινολογικού και υλικού επεμβατικής καρδιολογίας. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών, που διεξάγονται από τα νοσηλευτικά Ιδρύματα, αποκλειστικά από υπαλλήλους αυτών. Ειδικό νομοθετικό καθεστώς. Δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να κατακυρώσει ποσότητα μεγαλύτερη ή μικρότερη από την προκηρυχθείσα. Όριο αύξησης ή μείωσης της ποσότητας. Αιτιολογία αποφάσεων αξιολόγησης και επιλογής των αναδόχων. Κατακύρωση με μείωση της προκηρυχθείσας ποσότητας σε ποσοστό άνω του 50%. Κατακύρωση σε τιμή που υπερέβαινε την προϋπολογιζόμενη χωρίς ειδική αιτιολογία. Προσκόμιση στοιχείων για αιτιολόγηση της υπέρβασης. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 176/2007 Επταμελής συγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμού. Εξαίρεση για έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της β τάξης του ΜΕΕΠ.

22 22 Πράξη 177/2007 Αίτηση Δημοτικής Επιχείρησης για την ανάκληση Πράξης Ε Κλιμακίου. Σύστημα προσφοράς μελέτη-κατασκευή. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η σύνταξη των αναγκαίων μελετών Διακήρυξη. Τάξεις πτυχίων ως προς τους μελετητές. Εκπροσώπηση εταιρείας. Παροχή πληρεξουσιότητας. Εξουσία πληρεξουσίου. Οι πράξεις του πληρεξουσίου εντός των ορίων της δοθείσας εξουσίας, είναι πράξεις του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα. Αποκλεισμός διαγωνιζομένων. Μη νόμιμος. Η συνεργασία με μελετητικό γραφείο ανώτερης τάξης από αυτό που απαιτούσε η διακήρυξη, δεν απαγορεύεται από το νόμο, καθώς το μελετητικό γραφείο δεν συμμετέχει αυτοτελώς στο διαγωνισμό. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της μίας συμμετέχουσας στο κοινοπρακτικό σχήμα εταιρείας δίδει προς το νόμιμο εκπρόσωπο της άλλης συμμετέχουσας, την εντολή υπογραφής και κατάθεσης της προσφοράς. Πρόκειται για παροχή πληρεξουσιότητας και όχι για ανεπίτρεπτη, κατά το νόμο, εκπροσώπηση των δύο εταιρειών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Πράξη 178/2007 Αιτήσεις ανάκλησης και παρέμβαση κατά και υπέρ, αντίστοιχα, του κύρους Πράξης Ε Κλιμακίου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή σύμβασης κατασκευής δημοσίου έργου. Απόρριψη της μίας εκ των δύο αιτήσεων ως απαράδεκτης λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, διότι η εταιρεία που την άσκησε είχε αποκλειστεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό με συνέπεια ακόμα και να γίνει δεκτή η αίτησή της να μην μπορεί να καταταγεί στο σχετικό πίνακα κατάταξης. Ποινή αποκλεισμού της μειοδότριας εταιρείας από διαγωνισμούς του δημοσίου η οποία επιβλήθηκε μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, δεν καθιστά παράνομη την κατακυρωτική απόφαση, ούτε υποχρεώνει την αναθέτουσα αρχή να την ανακαλέσει. Νόμιμη η έκδοση Πράξης από το Ε Κλιμάκιο, σχετικής με τον έλεγχο του επίμαχου σχεδίου σύμβασης, παρότι εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου, αναρμοδίου μάλιστα, προσφυγή της αιτούσας την ανάκληση εταιρείας κατά διοικητικής πράξης, με την οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη ενδικοφανής προσφυγή της κατά της κατακυρωτικής απόφασης. Μη επιδίκαση δικαστικής δαπάνης, λόγω

23 23 έλλειψης σχετικής διάταξης. Απόρριψη και της δεύτερης αίτησης, ως αβάσιμης. Αποδοχή της παρέμβασης. Πράξη 179/2007 Ίδια με την 178/2007. Πράξη 180/2007 Αίτηση ανάκλησης Πράξης Ε Κλιμακίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Από τις διατάξεις του ν.3263/04 προκύπτει ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του μεγάλου αριθμού προσφορών σε περισσότερες από μία ημέρες. Σε άρθρο της διακήρυξης ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση μη υποβολής πρωτότυπων δικαιολογητικών ο διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση περί του ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου, στην οποία όμως επί ποινή απαραδέκτου αναγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Μη αναγραφή στην υπεύθυνη δήλωση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ορθός ο αποκλεισμός της αιτούσας. Πράξη 181/2007 Μη νόμιμη προγραμματική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ Δήμου, Αθλητικού Οργανισμού (νπδδ) του Δήμου αυτού και Δημοτικής Επιχείρησης, γιατί η ανωτέρω δημοτική επιχείρηση έχει καταστεί, ως προς ένα μέρος της σύμβασης, μοναδική συμβαλλόμενη του Δήμου και ως το προς το λοιπό μέρος αυτής, του Αθλητικού Οργανισμού, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 225 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που ορίζουν ότι ικανότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων έχουν μόνο οι φορείς της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου (μεταξύ των οποίων οι δήμοι και τα νπδδ, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν), ενώ οι φορείς της περιπτ. β, μεταξύ των οποίων και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, επιτρέπεται να συμμετέχουν απλώς στις ως άνω προγραμματικές συμβάσεις. Πράξη 182/2007 Ενημερότητα πτυχίου. Ισχύς. Διαδικασία ανάκλησης. Μη νόμιμη αμφισβήτηση, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, της νομιμότητας ενημερότητας πτυχίου εν ισχύ.

24 24 Πράξη 183/2007 Νόμιμη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που περιέχει υπόσχεση καταβολής του ποσού της εγγύησης σε χρονικό διάστημα συντομότερο του προβλεπόμενου στο νόμο. Μη υποβολή δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών μετέχουσας στο μετοχικό κεφάλαιο της αναδόχου κοινοπραξίας ανωνύμου εταιρείας. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 185/2007 Έργα ΔΕΠΑΝΟΜ: Εξαίρεση της ΔΕΠΑΝΟΜ από κάθε κείμενη διάταξη περί δημοσίων έργων. Πιστοποιητικά ΤΣΜΕΔΕ Πράξη 192/2007 Δεν είναι νόμιμη η επέκταση (τροποποίηση) της αρχικής σύμβασης μεταξύ αναθέτουσας Α.Ε. και αναδόχου εταιρείας, διότι δεν συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση «απρόβλεπτες περιστάσεις», που δικαιολογούν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 3 περ. στ του π.δ.59/2007 την απευθείας ανάθεση στον αρχικό ανάδοχο συμπληρωματικών υπηρεσιών. Πράξη 194/2007 Εταιρεία που συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό προμήθειας πρέπει να προσκομίσει, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς της, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασία για την θέση της σε αναγκαστική διαχείριση και αν αυτό δεν εκδίδεται σχετική ένορκη βεβαίωση. Μη προσκόμιση ειδικού πιστοποιητικού που δεν κατονομάζεται στο νόμο ή στην οικεία διακήρυξη δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφοράς συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. Πράξη 197/2007 Καθ υπέρβαση της αρμοδιότητας του Κλιμακίου εκδόθηκε η Πράξη της οποίας ζητείται η ανάκληση, εφόσον η συμπληρωματική σύμβαση, την οποία ήλεγξε έχει οικονομικό αντικείμενο κατώτερο του ευρώ, χωρίς να αθροίζεται και το ποσό της αρχικής σύμβασης, αφού αυτή υπεγράφη πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 8 του ν.2741/1999.

25 25 Πράξη 198/2007 Ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. Μη αναφορά των ποσοτήτων για τα φρούτα και λαχανικά στη διακήρυξη. Ουσιώδης πλημμέλεια. Για τα κοτόπουλα, στα οικεία σχέδια σύμβασης γίνεται παραπομπή αναφορικά με την ποσότητα στην διακήρυξη του διαγωνισμού και έτσι καλύπτεται η απαίτηση για την αναφορά της ποσότητας ως προς το είδος αυτό. Πράξη 199/2007 Με τον ν.3316/2005, ο οποίος ισχύει από , τέθηκαν σε ισχύ αυστηρότερες προϋποθέσεις για την επιλογή εφαρμογής του συστήματος μελέτη-κατασκευή και ειδικότερα, απαιτείται πλέον απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κρίσιμος χρόνος για την επιλογή του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος είναι αυτός του χρόνου δημοσίευσης της διακήρυξης. Από το γεγονός ότι εν προκειμένω είχε ήδη εκδοθεί η γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Νομού Καβάλας στις , δηλαδή ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος του ν.3316/2005, συνάγεται ότι πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς δεν τηρήθηκε η ως άνω προϋπόθεση. Επαρκής η αιτιολογία. Πράξη 200/2007 Απαραδέκτως σωρεύεται αίτημα άρσης αμφισβήτησης περί την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου. Οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας εκφεύγουν, των ρυθμίσεων του π.δ.60/2007, με συνέπεια να ρυθμίζονται από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσφύγει στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, εφόσον έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή, τέλος, δεν επιτρέπεται να επικαλείται, προς στοιχειοθέτηση του απροβλέπτου, λόγους που απορρέουν από δική της ευθύνη. Πράξη 204/2007 Νόμιμος αποκλεισμός υποψηφίου κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον δεν υπέβαλε την προσφορά του εντός ενιαίου περιβλήματος,

26 26 όπως απαιτούσε η διακήρυξη. Απαραδέκτως παρεμβαίνει ο αποκλεισθείς, λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος. Πράξη 205/2007 Η αιτιολογία που περιλαμβάνεται στο πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης κρίνεται πλημμελής ως αόριστη και ανεπαρκής. Περαιτέρω, μη νομίμως η Επιτροπή Διαγωνισμού δέχθηκε την αποχώρηση εταιρείας από το διαγωνισμό και επέστρεψε την οικονομική προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής, δεδομένου ότι αυτό απαγορεύεται από τα άρθρα 13 και 25 π.δ.394/1996, αλλά και τη διακήρυξη. Πράξη 206/2007 Παραδεκτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό εταιρείας, η οποία είχε υποβάλει την εκδοθείσα, κατόπιν κατάθεσης σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της, βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία δεν απασχολεί μισθωτούς μηχανικούς και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. Πράξη 207/2007 Μη νομίμως αποκλείσθηκε εταιρεία, δεδομένου ότι ούτε από το άρθρο 27 παρ. 4 του ν.3518/2006 ούτε από τη διακήρυξη προκύπτει υποχρέωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης περί του ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να συνδέονται με οποιασδήποτε μορφής νομική σχέση με την εταιρεία και να ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ενώ η εταιρεία αυτή κατέθεσε ασφαλιστική ενημερότητα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για την ίδια και τους μηχανικούς που στελεχώνουν το πτυχίο της. Πράξη 208/2007 Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Κλιμάκιο ή Τμήμα) κατά την εξέταση των παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου ή του προληπτικού ελέγχου των δαπανών, δεσμεύεται από το δεδικασμένο που τυχόν υφίσταται από αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κατά το Σύνταγμα δικαιοδοσία προς επίλυσή τους. Δέσμευση από απόφαση ΣτΕ απορριπτική αίτησης ακυρώσεως κατά ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ελεγχόμενου έργου. Η εκκρεμοδικία ενώπιον του ΣτΕ δεν εμποδίζει τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί από το Σύνταγμα και το ν.3060/2002.

27 27 Πράξη 210/2007 Επιλογή του συστήματος υποβολής προσφορών που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή. Για την επιλογή του συστήματος αυτού απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Συγγνωστή πλάνη της αναθέτουσας αρχής, λόγω του περιεχομένου σχετικής με το θέμα εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Για τη διενέργεια διαγωνισμού με σύστημα υποβολής προσφορών αυτό της μελέτης κατασκευής απαιτείται η συγκρότηση 2 Επιτροπών και όχι μίας (μιας επιτροπής διαγωνισμού και μιας επιτροπής εισήγησης για ανάθεση). Συγγνωστή πλάνη υπέρ των αρμοδίων οργάνων του αναθέτοντος φορέα λόγω εγκυκλίων (του ΥΠΕΣΔΑ και του ΥΠΕΧΩΔΕ). Πράξη 211/2007 Όταν αντικείμενο της υπό σύναψη προγραμματικής σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός εκ των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 225 παρ. 5 ΔΚΚ έργων πολιτιστικού χαρακτήρα, τότε συμμετέχει υποχρεωτικά ως συμβαλλόμενος και το Υπουργείο Πολιτισμού, η δε σύμβαση καλείται «Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης». Πράξη 212/2007 Σε περίπτωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συμβούλου δημοσιότητας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, πληρούται η απαίτηση του νόμου για ειδική και επαρκή αιτιολογία, όταν στο πρακτικό βαθμολόγησης αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, επισυνάπτονται οι πίνακες βαθμολογίας από κάθε μέλος της επιτροπής, η δε κατάταξη των υποψηφίων γίνεται μέσω του προβλεπόμενου στη διακήρυξη συστήματος αναλυτικών και λεπτομερών κριτηρίων και βαθμολόγησης των προτάσεων και του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου. Πράξη 214/2007 Συμπληρωματική σύμβαση. Προϋποθέσεις. Έννοια συμπληρωματικών εργασιών. Έννοια απρόβλεπτων περιστάσεων. Πράξη 215/2007 Κατασκευή κτιρίου βιβλιοθήκης Σχολής Πανεπιστημίου. Η αναθέτουσα αρχή, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων σχημάτισε την πεπλανημένη, πλην όμως συγγνωστή πεποίθηση ότι η, κατ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.2083/1992 και

28 28 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.1418/1984 και π.δ.609/1985, απευθείας ανάθεση των εργασιών της σύμβασης ήταν επιτρεπτή. Οι συνιστώσες το αντικείμενο της ελεγχθείσας σύμβασης εργασίες δεν είναι ούτε νέες, ούτε συμπληρωματικές, αλλά αποτελούν αντικείμενο του αρχικού έργου της κατασκευής του κτιρίου της βιβλιοθήκης. Πράξη 216/2007 Απορρίπτεται λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, αίτηση ανάκλησης εταιρείας η οποία αποκλείσθηκε από τον επίμαχο διαγωνισμό λόγω διαπιστωθεισών ελλείψεων στα προσκομισθέντα εκ μέρους της δικαιολογητικά Πράξη 218/2007 Προγραμματική σύμβαση. Επιτρέπεται η σύναψή της υπό τον όρο ότι ο συμβαλλόμενος Δήμος δεν θα αναθέσει στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση που πρόκειται να συστήσει, υποχρεώσεις που επικαλύπτουν εκείνες τις οποίες ο ίδιος αναλαμβάνει με την προγραμματική σύμβαση. Δεν δύναται να καταστήσει τη Δημοτική Επιχείρηση μοναδικό αντισυμβαλλόμενο της προγραμματικής. Επαρκώς ορισμένος ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα της ελεγχόμενης σύμβασης. Πράξη 221/2007 Έλεγχος σχεδίου σύμβασης μεταξύ της αιτούσας Α.Ε. και ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού της Α.Ε, κατά το μέρος που αυτό αφορά στην ασφάλιση των εργαζομένων. Πρόβλεψη σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του ΟΜΕΔ. Νόμιμη η ασφάλιση προσωπικού της Α.Ε. κατά το μέρος που αυτή αφορά εργαζόμενους, που είναι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν συνάψει τις ΣΣΕ και τις ΔΑ. Πράξη 222/2007 Αίτηση ανάκλησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 1 η συμπληρωματική σύμβαση. Παρέμβαση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας. Κρίση ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικώς ανατεθέν έργο. Έννοια των απρόβλεπτων περιστάσεων του άρθρου 8 παρ.3 δ του π.δ.339/2000.

29 29 Πράξη 224/2007 Η διακήρυξη ως κανονιστική πράξη δεσμεύει με τους όρους της τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αλλά και το νομικό πρόσωπο που τον έχει προκηρύξει. Αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή των ανώνυμων εταιρειών στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, ύψους μεγαλύτερου του ευρώ, είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ.82/1996. Αναβολή έκδοσης οριστικής Πράξης λόγω αντιφατικού περιεχομένου εγγράφων. Πράξη 225/2007 Προμήθεια. Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων αναδόχων του διαγωνισμού. Δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωση ή διευκρίνιση νομίμως καταρχήν υποβληθέντων δικαιολογητικών, όχι όμως και η αναπλήρωση μη υποβληθέντων ή μη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων. Παρέλευση του ανωτάτου κατά παράταση χρονικού ορίου ισχύος των προσφορών. Νόμιμη η κατακύρωση που γίνεται μετά την εξάντληση των ως άνω χρονικών ορίων, εφόσον δεν προβάλλει αντιρρήσεις ο μειοδότης και αν το συμφέρον της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας επιβάλλει τη διατήρηση του διαγωνισμού. Πράξη 226/2007 Ανοικτή διαδικασία. Κριτήριο επιλογής αναδόχου η συμφερότερη προσφορά. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με το π.δ.60/2007, δεν καταργούν τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ.394/1996 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). Πάσχει η διακήρυξη που καθιερώνει σύστημα ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στο άρθρο 20 του π.δ.394/1996. Όρος της διακήρυξης που προβλέπει μεγάλο συντελεστή για την οικονομική προσφορά και πολύ μικρότερο για την τεχνική προσφορά είναι παράνομος, διότι μετατρέπει το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς σε εκείνο της χαμηλότερης τιμής. Πράξη 227/2007 Συμπληρωματικές εργασίες. Απρόβλεπτες περιστάσεις. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης

30 30 καθόσον δεν συντρέχουν οι απρόβλεπτες περιστάσεις των άρθρων 8 του ν.1418/1984 και 8 του π.δ.334/2000. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 228/2007 Απορρίπτεται ως άνευ εννόμου συμφέροντος ασκηθείσα αίτηση ανάκλησης παρεχόντων υπηρεσίες οι οποίοι δε συμμετείχαν εξαρχής στον επίμαχο διαγωνισμό. Πράξη 234/2007 Νόμιμη η απευθείας ανάθεση σε Α.Ε. της υπηρεσίας διακίνησης του συνόλου της αλληλογραφίας του Δημοσίου, εφόσον είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να παρέχει καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Πράξη 235/2007 Υπερβολικά χαμηλή προσφορά. Οι διευκρινίσεις που παρείχε ο υποψήφιος έγιναν δεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, απορρίφθηκαν όμως από το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής. Η προσβαλλόμενη Πράξη ανακαλείται, καθόσον η απόρριψη της προσφοράς δεν αιτιολογείται επαρκώς από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ενόψει της περί του αντιθέτου εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Πράξη 237/2007 Απορρίπτει αίτηση ανάκλησης με την οποία προβάλλονται λόγοι, επί των οποίων ήχθη σε οριστική κρίση το VΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με προγενέστερη Πράξη του. Πράξη 238/2007 Προμήθεια συστήματος ψηφιακής χαρτογράφησης. Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης. Η ελεγχθείσα διαγωνιστική διαδικασία μη νόμιμα διενεργήθηκε με το νομικό καθεστώς του διέποντος τις προμήθειες αγαθών π.δ.394/96, καθόσον έπρεπε να διενεργηθεί σύμφωνα με το διέποντα την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών ν.3316/2005. Πράξη 239/2007 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση ανάκλησης που ασκείται άνευ σπουδαίου εννόμου συμφέροντος, καθόσον ο αιτών δε συμμετείχε εξαρχής στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Με αφορμή περιπτώσεις αποκλεισμού διαγωνιζόμενων επειδή συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 17 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 11281 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου... ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...έργων» (605608) Άρθρο πρώτο Σα άρθρα 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012. ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 28/3/2012 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.:8376 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ: «Εξέταση της αριθ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7554-2013:text:el:html GR-Αιγίνιο: Έργα κατασκευής αποχετεύσεων 2013/S 007-007554 Προκήρυξη σύμβασης Έργα Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κωδικός : ΚΑ Έκδοση : 3 Ημερομηνία : 14/05/2009 Σύνταξη : Μ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΟΥ- Κ. ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος

Φεβρουάριος 2013. Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ. «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Φεβρουάριος 2013 Εκπαίδευση στελεχών Δικαιούχων του ΚΑΠΕ «Εισαγωγή στο περιβάλλον των δημοσίων συμβάσεων» Γρηγόρης Μιχαηλόπουλος Προϊστάμενος Μονάδας Νομικής Υποστήριξης Στόχος Παρουσίασης Έννοια Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα