ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ VI ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Επιμέλεια: Θεολογία Γναρδέλλη, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

2 2 Πράξη 2/2007 Υπηρεσίες. Είναι μη επιτρεπτή κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού η εξειδίκευση από την αναθέτουσα αρχή του τρόπου αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, όπως αυτός προσδιορίζεται από την οικεία διακήρυξη, δια του καθορισμού, το πρώτον, συντελεστών βαρύτητας των ιεραρχικά κατατασσομένων στη διακήρυξη κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών, ακόμη και σε χρόνο προγενέστερο της αποσφράγισης και εξέτασης των σχετικών φακέλων. Πράξη 3/2007 Εργα. Εγγυητικές επιστολές. Απόκλιση τιμής. Έννομο συμφέρον. Έλλειψη αυτού συντρέχει σε μία εκ των αιτουσών. Προσφορά σε διαγωνισμό, χωρίς ιδιόχειρη υπογραφή του προσφέροντος. Πράξη 5/2007 Έννοια δημόσιου έργου. Η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μεταφερομένων οικίσκων, τύπου container, συνιστά εκτέλεση δημοσίου έργου και όχι σύμβαση προμήθειας. Πράξη 7/2007 Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταβολή των τεθέντων με τα πρότυπα τεύχη όρων, κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων δημοπράτησης δημοσίων έργων, προκειμένου να αποφευχθεί νόθευση του ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 9/2007 Οι επίμαχες εργασίες δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης, καθόσον συνιστούν νέο έργο, αυτοτελές σε σχέση με το αντικείμενο της κύριας σύμβασης, ενώ επιπλέον, δεν κατέστησαν αναγκαίες κατά την τεχνική εκτέλεση του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων. Πράξη 10/2007 Σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας από Οργανισμό (Α.Ε.). Απαράδεκτη παρέμβαση ασκηθείσα από εταιρείες που είχαν αποκλεισθεί σε στάδιο του διαγωνισμού και δεν κατετάγησαν σε σειρά μειοδοσίας. Η συμμετοχή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής ως Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού συνιστά ουσιώδη πλημμέλεια, διότι

3 3 παρακάμπτεται το γνωμοδοτικό στάδιο του διαγωνισμού που αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας αυτού. Κριτήρια για την υπαγωγή ανώνυμης εταιρείας στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Πράξη 11/2007 Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν σε διαδικασία ανάληψης υπηρεσιών του Δημοσίου υποχρεούνται να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. α και β π.δ.82/1996 δικαιολογητικά όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά και για τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους τους ή μετόχους τους κ.λ.π., άλλως νομίμως αποκλείονται από το διαγωνισμό. (ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου). Πράξη 12/2007 Απαράδεκτη παρέμβαση ασκηθείσα από εταιρείες που είχαν αποκλεισθεί σε στάδιο του διαγωνισμού και δεν κατετάγησαν σε σειρά μειοδοσίας. Εκπροσώπηση ανωνύμων εταιρειών βάσει του καταστατικού τους. Ποινικό μητρώο νομίμων εκπροσώπων. Εκ των υστέρων έγκριση δικαιοπραξιών που είχαν διενεργηθεί από ψευδοαντιπρόσωπο ή κατά χρόνο που δεν εκπροσωπείτο νόμιμα η ανώνυμη εταιρεία. Πράξη 13/2007 Έργα. Δεύτερη αίτηση ανάκλησης κατά της αυτής Πράξης Κλιμακίου δεν ασκείται παραδεκτώς. Πράξη 14/2007 Συμπληρωματικές εργασίες. Σωρευτική συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων. Το απρόβλεπτο γεγονός είναι ανεξάρτητο της βούλησης της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δεν επιτρέπεται να επικαλείται προς στοιχειοθέτηση του απρόβλεπτου λόγους που προκύπτουν από την έλλειψη της δικής της επιμέλειας. Πράξη 16/2007 Εργα. Συμπληρωματική σύμβαση. Μη υποβολή της σύμβασης στον έλεγχο του Κλιμακίου πριν από την έναρξη των εργασιών. Κλιμάκιο κατά χρόνον αναρμόδιο. Έννοια απροβλέπτων περιστάσεων.

4 4 Πράξη 17/2007 Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 42 παρ. 9 ν.3316/2005 για την προσθήκη σε διακήρυξη δημοπράτησης έργου όρου επιπλέον των προβλεπομένων στα πρότυπα τεύχη, πρέπει να εκδοθεί προηγουμένως απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών. Αναγνώριση συνδρομής συγγνωστής πλάνης αναθέτουσας αρχής λόγω του δυσερμήνευτου των σχετικών διατάξεων, της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου και της πάγιας πρακτικής που ακολουθούσε. Μειοψηφία. Πράξη 18/2007 Προμήθειες. Η διαδικασία ελέγχου συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας ρυθμίζονται κατά τρόπο ειδικό και εξαιρετικό στο ν. 3060/2002. Μη εφαρμογή των γενικών διατάξεων περί έφεσης. Κατάθεση σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Εκπρόθεσμη η αίτηση. Πράξη 19/2007 Η παράλειψη αποστολής προς δημοσίευση στην ΕΕΕΚ της ανακοίνωσης μετάθεσης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών συνιστά ουσιώδη νομική πλημμέλεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Ανακαλεί λόγω συγγνωστής πλάνης, ενόψει του ότι α) η ανακοίνωση μετάθεσης δημοσιεύτηκε προσηκόντως στον ελληνικό τύπο, β) προσήλθε και υπέβαλε προσφορά ικανός αριθμός ενδιαφερομένων. Πράξη 21/2007 Δε γίνεται δεκτή εγγυητική επιστολή που προσκομίζεται από συμμετέχουσα σε διαγωνισμό δημοσίου έργου εταιρεία με την οποία η εγγυήτρια τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση για καταβολή στην τελευταία του ποσού της εγγύησης σε πρώτη ζήτηση, αντί εντός της προβλεπόμενης στο νόμο πενθήμερης προθεσμίας. Πράξη 26/2007 Επαρκής η αιτιολογία απόρριψης συμμετέχουσας εταιρείας. Πράξη 27/2007 Μη νόμιμη η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας από το Δήμο σε Δημοτική αυτού Επιχείρηση.

5 5 Πράξη 30/2007 Νόμιμος ο αποκλεισμός των συμμετεχουσών εταιρειών, λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης. Πράξη 32/2007 Υπηρεσίες. Διαφοροποίηση από τη γνωμοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών χωρίς ειδική αιτιολογία. Αναβαθμολόγηση τεχνικών προσφορών χωρίς ειδική αιτιολογία. Το Τμήμα κρίνει ότι οι πράξεις των οργάνων του διαγωνισμού ήταν σαφώς και επαρκώς αιτιολογημένες. Πράξη 33/2007 Πριν από την έναρξη εκτέλεσης έργων, τα οποία είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως έναρξη πραγματοποίησης του έργου θεωρείται και η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης, αποτελούσας προϋπόθεση έναρξης κατασκευής του. Πράξη 34/2007 Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Κλιμάκιο ή Τμήμα) κατά τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου δεν δεσμεύεται από το προσωρινό δεδικασμένο απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου ή της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, κατά την εξέταση των παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων, δεν δεσμεύεται και από το δεδικασμένο από αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κατά το Σύνταγμα δικαιοδοσία προς επίλυσή τους. Πράξη 35/2007 Ουσιώδης τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό η προσκόμιση των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό ανωνύμων εταιρειών. Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη της υποχρέωσης υποβολής των αντίστοιχων δικαιολογητικών στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Πράξη 37/2007 Μελέτη κατασκευή για το κτίριο υποκαταστήματος ΙΚΑ. Η αιτιολογία της επιλογής του συγκεκριμένου συστήματος προκύπτει από την γνωμοδότηση του οικείου τεχνικού συμβουλίου.

6 6 Πράξη 38/2007 Απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη αίτηση ανάκλησης κατά Πράξης Κλιμακίου λόγω παρόδου δεκαπενθημέρου από την επόμενη της κοινοποίησης της ως άνω Πράξης στην αναθέτουσας αρχή μέχρι την κατάθεση της αίτησης ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Απαράδεκτη αίτηση αναθεώρησης ή αίτηση ανάκλησης που στρέφεται κατά Πράξης του VI Τμήματος, η οποία έχει εκδοθεί επί αίτησης ανάκλησης κατά Πράξης του Κλιμακίου κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 του ν. 3060/2002. Πράξη 39/2007 Μελέτη κατασκευή για λιμνοδεξαμενή. Η αιτιολογία της εκλογής του συγκεκριμένου συστήματος προκύπτει από την εισήγηση της επιβλέπουσας μηχανικού. Για την προσφυγή στο συγκεκριμένο σύστημα απαιτείται προηγούμενη απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μετά την ισχύ του ν.3316/2005. Πράξη 40/2007 Δημόσια έργα, τάξεις εργοληπτικών επιχειρήσεων. Νόμιμη συμμετοχή σε διαγωνισμό κοινοπραξίας με μέλη εργοληπτικές επιχειρήσεως εγγεγραμμένες σε ανώτερη τάξη του ΜΕΕΠ, σε σχέση με την καλούμενη, στη δημοπρασία, τάξη, για την ίδια κατηγορία. Πράξη 41/2007 Σύστημα μελέτη-κατασκευή. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δέχεται, αναπέμπει στο Κλιμάκιο για έλεγχο νομιμότητας και των λοιπών φάσεων του διαγωνισμού. Πράξη 42/2007 Προμήθεια καθετήρων καρδιάς από νοσοκομείο. Μη προσδιορισμός ποσοτήτων στην διακήρυξη. Παράβαση του κριτηρίου κατακύρωσης (χαμηλότερη τιμή). Εν μέρει συμμόρφωση με την προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Πράξη 44/2007 Προσθήκη όρων στη διακήρυξη επί πλέον των προτύπων τευχών χωρίς προηγούμενη απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Έννοια μη κατάλληλης προσφοράς.

7 7 Πράξη 45/2007 Η εποπτεία και η παρακολούθηση της εφαρμογής προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια, με διάθεση προσωπικού της, αρκεί όπως καταστήσει αυτήν πραγματικό αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η συμβατική αυτή υποχρέωση είναι πέραν της εν γένει εποπτείας που ασκεί η Περιφέρεια στους ΟΤΑ και στις επιχειρήσεις αυτών. Πράξη 46/2007 Δημοτικά έργα. Διαγωνισμός με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων. Αιτιολογία απόφασης αναθέτουσας αρχής. Πράξη 47/2007 Για να λάβει νόμιμη υπόσταση η διακήρυξη, απαιτείται να δημοσιευθεί περίληψη αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ή σε μια ημερήσια και σε μια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού, αν πρόκειται για έργο νομαρχιακού επιπέδου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας. Πράξη 49/2007 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. Υποχρέωση των συμμετεχουσών ανωνύμων εταιρειών για την υποβολή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους του π.δ.82/1996. Συνδρομή συγγνωστής πλάνης στο πρόσωπο της αναθέτουσας αρχής. Πράξη 51/2007 Στάδιο αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. Ειδική αιτιολογία στη δοθείσα βαθμολογία των διαγωνιζομένων. Συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην Πράξη του Κλιμακίου. Πράξη 52/2007 Έργα. Συμπληρωματική σύμβαση. Έννοια απροβλέπτων περιστάσεων. Πράξη 53/2007 Παράβαση όρου διακήρυξης που έχει τεθεί επί ποινή αποκλεισμού οδηγεί σε αποκλεισμό, άνευ ετέρου, του διαγωνιζομένου. Ανάκληση λόγω συγγνωστής πλάνης. Απαράδεκτη η παρέμβαση, όταν το έννομο συμφέρον στηρίζεται στο ενδεχόμενο

8 8 επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού και ενδεχόμενης κατακύρωσης του αποτελέσματος αυτού στην παρεμβαίνουσα. Πράξη 55/2007 Η προϋπόθεση της ύπαρξης σπουδαίου εννόμου συμφέροντος για την άσκηση αίτησης ανάκλησης του άρθρου 2 του ν. 3060/2002, ειδικά όσον αφορά στην τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συντρέχει στο πρόσωπο Δήμου εντός των διοικητικών ορίων του οποίου θα κατασκευασθεί το έργο ή οποίος γειτνιάζει με το Δήμο εντός των ορίων του οποίου θα εκτελεσθεί το έργο (κριτήριο «τοπικής εγγύτητας»), καθώς και όταν «αιτών» είναι σωματείο, το οποίο με βάση το καταστατικό του έχει ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, ειδικότερα δε στην περιοχή όπου θα γίνει το έργο. Αναβολή έκδοση οριστικής Πράξης του Τμήματος μέχρι την υποβολή απόφασης του ΣτΕ επί ήδη συζητηθείσας αίτησης ακυρώσεως, λόγω δέσμευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την εξέταση παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου, από το δεδικασμένο που τυχόν υφίσταται από αποφάσεις των εχόντων κατά το Σύνταγμα δικαιοδοσία προς επίλυσή τους δικαστηρίων. Πράξη 56/2007 Κατά χρόνο αναρμόδιο το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να προβεί σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί. Πράξη 57/2007 Οι συμβάσεις προμήθειας πολεμικού υλικού εξαιρούνται του ρυθμιστικού πεδίου του π.δ.370/95, είναι δε αποκλειστικά εφαρμοστέο το π.δ.234/89 περί προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ν.2286/95, δεν υφίσταται υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής για καταχώρηση της οικείας διακήρυξης στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Πράξη 58/2007 Υπό το καθεστώς ισχύος του ν.3316/2005, για την επιλογή εφαρμογής του συστήματος μελέτη-κατασκευή, απαιτείται πλέον απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Η εφαρμογή του ως άνω

9 9 συστήματος επιτρέπεται μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις. Αναγνώριση συνδρομής συγγνωστής πλάνης αναθέτουσας αρχής λόγω ύπαρξης εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και προηγούμενης γνώμης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Νομαρχίας αρμόδιου κατά το προϊσχύσαν καθεστώς. Επαρκώς αιτιολογημένη η γνωμοδότηση, όταν σ αυτή ή στα στοιχεία στα οποία παραπέμπει, παρατίθενται τα χαρακτηριστικά του έργου, που μπορούν να δικαιολογούν την υπαγωγή του και σε περισσότερες της μία περιπτώσεις εφαρμογής του συστήματος. Πράξη 60/2007 Συμμετοχή σε δημοπρασία δημοσίου έργου κοινοπραξίας με κοινοπρακτούντα μέλη εργοληπτικές επιχειρήσεις της ίδιας ή ανώτερης τάξης σε σχέση με την καλούμενη. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 2 του πδ.609/85 με αυτήν της παρ. 9 του ίδιου άρθρου, ως εκ τούτου, εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να ορίσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής Κοινοπραξιών σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό, παραπέμποντας είτε στη διάταξη της παρ. 7 είτε σε αυτήν της παρ. 9. Ακολούθως, όταν στη διακήρυξη μνημονεύεται μόνο η διάταξη της παρ. 7, το παραδεκτό της συμμετοχής Κοινοπραξίας στον οικείο διαγωνισμό θα κριθεί αποκλειστικά επί τη βάσει των όρων αυτής, ενώ αποκλεισμός της από την περαιτέρω διαδικασία με επίκληση των τιθέμενων από την παρ. 9 περιορισμών δε χωρεί. Πράξη 61/2007 Διατυπώσεις δημοσιότητας σε διαγωνισμό δημοσίων έργων. Δημοσίευση σε Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς την τήρηση όμως των προθεσμιών για τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο. Ανεκτέλεστο μέρος εργολαβιών δημοσίων έργων. Ισχύς ενημερότητας πτυχίου ΜΕΕΠ. Πράξη 63/2007 Έργα δημοτικά. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού με τρία αντί επτά μέλη. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 66/2007 Προγραμματική σύμβαση Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μοναδικοί κατ ουσίαν αντισυμβαλλόμενοι του Ελληνικού Δημοσίου.

10 10 Πράξη 67/2007 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε νοσοκομείο. Υποχρέωση των συμμετεχουσών ανωνύμων εταιρειών για την υποβολή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους του π.δ.82/1996. Πράξη 68/2007 Προϋποθέσεις προσφυγής στο σύστημα «μελέτη κατασκευή». Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 69/2007 Προμήθειες. Νοσοκομείο. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού αποκλειστικά από υπαλλήλους του Νοσοκομείου. Κριτήριο κατακύρωσης η συμφερότερη προσφορά. Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε εταιρείες των οποίων οι προσφορές δεν είχαν κριθεί συμφερότερες. Πιστοποιητικά ονομαστικοποίησης και συμμετοχής σε διαγωνισμό. Έλλειψη αυτών. Πράξη 70/2007 Απαράδεκτη η παρέμβαση λόγω έλλειψης νομιμοποίησης πληρεξουσίου ανώνυμης εταιρείας. Εκπρόθεσμη δημοσίευση περίληψης προκήρυξης διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πράξη 71/2007 Υποβολή προς έλεγχο νομιμότητας στο Ελεγκτικό Συνέδριο συμπληρωματικής σύμβασης Α.Ε., μετά την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν το αντικείμενο αυτής. Το Ελεγκτικό Συνέδριο καθίσταται χρονικά αναρμόδιο και οφείλει να απέχει του ελέγχου. Πράξη 72/2007 Αιτιολογία διοικητικής πράξης. Απόκλιση από απλή γνώμη. Απαιτείται ειδική αιτιολόγηση, έστω δια παραπομπής σε στοιχεία του φακέλου. Πράξη 73/2007 Σύνθετη σύμβαση εκπόνησης μελέτης και παροχής υπηρεσίας του ν.3316/2005. Για την παραδεκτή συμμετοχή σύμπραξης στο διαγωνισμό αρκεί η προσκόμιση εγγράφων αποδεικτικών πιστοποίησης ενός εκ των συμπραττόντων μελών.

11 11 Πράξη 77/2007 Προμήθειες. Για την παραδεκτή συμμετοχή προμηθευτή σε διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη θέσης της εταιρείας υπό αναγκαστική εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, καθώς και πιστοποιητικού περί μη έναρξης διαδικασίας θέσης σε αναγκαστική εκκαθάριση και διαχείριση. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης του τελευταίου, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του εκπροσώπου της εταιρείας, στην οποία θα βεβαιώνεται αφενός η αδυναμία έκδοσης του πιστοποιητικού και αφετέρου η μη έναρξη διαδικασίας θέσης της εταιρείας υπό αναγκαστική εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Πράξη 78/2007 Για τη νόμιμη σύντμηση των προθεσμιών κλειστού διαγωνισμού απαιτείται ως ουσιώδης τυπική προϋπόθεση, ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Συγγνωστή πλάνη. Ελληνική ανώνυμη εταιρεία που συμμετέχει σε διαδικασία ανάληψης υπηρεσιών του Δημοσίου υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την προσφορά της τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 παρ. 2 στοιχ. α και β πδ.82/1996, όχι μόνο για την ίδια, αλλά τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους της ή μετόχους μετόχων της κ.λπ. Η υποχρέωση δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ εταιρείες. Η διακήρυξη ως κανονιστική διοικητική πράξη δεσμεύει με τους κατά νόμο όρους της την αναθέτουσα αρχή και τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Αποκλεισμός εταιρειών λόγω έλλειψης προβλεπόμενων στη διακήρυξη δικαιολογητικών συμμετοχής. Συγγνωστή πλάνη. Υποχρέωση ονομαστικοποίησης καθώς και περαιτέρω ονομαστικοποίησης των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ελληνικών Α.Ε. Παραπομπή στην Ολομέλεια. Πράξη 80/2007 Αναγκαίος ο, έστω και κατά προσέγγιση, προσδιορισμός των εργασιών κάθε κατηγορίας ή υποκατηγορίας υπηρεσιών προς ανάθεση. Πράξη 81/2007 Η προσκόμιση των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης (πιστοποιητικού και αναλυτικής κατάστασης) κατά την υποβολή της προσφοράς συνιστά ουσιώδη τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή ελληνικής ανώνυμης εταιρείας σε διαγωνισμό

12 12 δημόσιου έργου. Η μη υποβολή τους καθιστά την προσφορά απαράδεκτη. Στα δημόσια έργα ο διαγωνισμός διενεργείται σε ενιαίο στάδιο. Η διακήρυξη ως κανονιστική διοικητική πράξη δεσμεύει με τους κατά νόμο όρους της την αναθέτουσα αρχή και τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 82/2007 Ανεπίτρεπτη η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με την οποία ανατίθεται σε συμβαλλόμενη εκ τρίτου επιχείρηση η εξ ολοκλήρου υλοποίηση του αντικειμένου αυτής, έτσι ώστε αυτή να καθίσταται κατ ουσίαν μοναδική αντισυμβαλλόμενη των λοιπών φορέων. Πράξη 83/2007 Απαράδεκτη συμμετοχή μελετητικών γραφείων υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας σε διαγωνισμό, χωρίς την προσκομιδή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 84/2007 Μη κοινοποίηση αίτησης ανάκλησης. Απαράδεκτη η συζήτηση. Πράξη 85/2007 Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών των πρώην ΠΕΣΥ. Υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης. Αντίστοιχη υποχρέωση για αλλοδαπές εταιρείες. Πράξη 86/2007 Έργα ΟΤΑ. Προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή ανωνύμων εταιρειών σε διαδικασίες ανάληψης έργων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ συνιστά η προσκόμιση με την υποβολή της προσφοράς των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 παρ. 2 π.δ.82/1996 δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, τα οποία δε δύνανται να αναπληρωθούν από την ενημερότητα πτυχίου ή το πιστοποιητικό του Τμήματος Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 87/2007 Προϋποθέσεις συμπλήρωσης δικαιολογητικών συμμετοχής. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης. Υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικού ονομαστικοποίησης και αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Υποχρεωτική κατάθεση πιστοποιητικού και διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αυτού.

13 13 Πράξη 88/2007 Προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες για την αναθέτουσα αρχή περιστάσεις. Πράξη 89/2007 Το σύστημα δημοπράτησης δημόσιων έργων με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης αφορά τα δημόσια έργα προϋπολογισθείσης αξίας έως ευρώ και συνεπώς δεν είναι η νόμιμη η εφαρμογή του από τις αναθέτουσες αρχές σε έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού. Πράξη 91/2007 Υπηρεσίες. Απευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για λόγους επείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Προϋποθέσεις εφαρμογής άρθρου 31 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Πράξη 92/2007 Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης. Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ονομαστικοποίησης και αναλυτικής κατάστασης μετόχων. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 93/2007 Η 15ήμερη προθεσμία για την αίτηση ανάκλησης άρχεται από της κοινοποίησης της Πράξης του Κλιμακίου στον οικείο φορέα. Πράξη 94/2007 Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες Συνδέσμου ΟΤΑ. Υποχρέωση των συμμετεχουσών ανωνύμων εταιρειών για την υποβολή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους του π.δ.82/1996. Πράξη 95/2007 Ίδια με την 93/2007. Πράξη 98/2007 Χρησιμοποίηση εσφαλμένου προτύπου διακήρυξης στον επίμαχο διαγωνισμό. Συγγνωστή πλάνη.

14 14 Πράξη 99/2007 Προμήθειες. Απαράδεκτη η συμμετοχή στο διαγωνισμό, εφόσον δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 π.δ.82/96 δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου. Πράξη 100/2007 Η 15νθήμερη προθεσμία προς υποβολή της αίτησης ανάκλησης Πράξης του Κλιμακίου είναι αποκλειστική και άρχεται από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης Πράξης στον αρμόδιο φορέα. Μειοψηφία. Πράξη 101/2007 Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης περαιτέρω ονομαστικοποίησης ανώνυμες εταιρείες μέτοχοι άλλων εταιρειών, εισηγμένες στα χρηματιστήρια Κρατών-μελών της Ε.Κ. Κανόνες δημοσιότητας. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισμού ΕΠΑ ως ειδικές κατισχύων των γενικότερων του άρθρου 8 ν.2741/1999. Πράξη 103/2007 Ίδια με 101/2007 Πράξη 104/2007 Προμήθεια λιπαντελαίων. Υποχρέωση των συμμετεχουσών ανωνύμων εταιρειών για την υποβολή των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών τους του π.δ.82/1996. Πράξη 105/2007 Οδηγία 2004/17/ΕΚ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (άρθρο 40) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει σύμβαση κατόπιν απευθείας ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, όταν, μεταξύ άλλων, για λόγους κατεπείγοντος μη οφειλόμενους σε δικές της παραλείψεις, αλλά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, είναι αδύνατη η τήρηση των προθεσμιών διενέργειας διαγωνισμών με δημοσίευση προκήρυξης. Πράξη 106/2007 Υπηρεσίες. Οδηγία 2004/18/ΕΚ. Όταν ως κριτήριο ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, παρέχεται ευρεία διακριτική ευχέρεια στην αρχή να επιλέξει τα κριτήρια επιλογής αναδόχου που

15 15 προτίθεται να εφαρμόσει, εφόσον αυτά συνδέονται στενά με το αντικείμενο της σύμβασης, είναι δεκτικά αντικειμενικής αιτιολόγησης και συνεπάγονται οικονομικό όφελος για την αναθέτουσα αρχή, τηρώντας την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, όπως η τελευταία απορρέει από τις διατάξεις της Συνθ.ΕΚ περί του δικαιώματος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Πράξη 108/2007 Εννοια συμπληρωματικών εργασιών και απρόβλεπτων περιστάσεων. Πράξη 109/2007 Πλημμελής συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Μη υποβολή πιστοποιητικών ονομαστικοποίησης. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 110/2007 Μη προσκόμιση πιστοποιητικών ονομαστικοποίησης από ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 111/2007 Σύστημα μελέτη κατασκευή. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Πράξη 112/2007 Έλλειψη εννόμου συμφέροντος αιτούσας λόγω μη συμμετοχής της στον ελεγχόμενο διαγωνισμό. Πράξη 113/2007 Αναβολή έκδοσης οριστικής Πράξης του Τμήματος μέχρι την υποβολή απόφασης στου ΣτΕ επί ήδη συζητηθείσας αίτησης ακυρώσεως (σε συνέχεια της 55/2007 Πράξης VI Tμήματος) Πράξη 115/2007 Έλλειψη εννόμου συμφέροντος αιτούσας λόγω μη συμμετοχής της στον ελεγχόμενο διαγωνισμό. Πράξη 117/2007 Νομιμότητα αιτιολογίας απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής διαγωνιζομένου. Πράξη 118/2007 Προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης. Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (πηγαίος κώδικας) και αποκλειστικότητα (πνευματικών δικαιωμάτων επ αυτών).

16 16 Πράξη 119/2007 Κατά τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών που συνάπτουν οι φορείς του άρθρου 1 παρ. 1 ν.2286/1995, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υποκαθιστά τα αρμόδια όργανα στην ουσιαστική εκτίμηση των πραγμάτων, ούτε ελέγχει την ορθότητα των τεχνικών κρίσεων και τις κρίσεις σκοπιμότητας. Η διακήρυξη ως κανονιστική διοικητική πράξη δεσμεύει με τους κατά νόμο σαφείς και πλήρεις όρους της την αναθέτουσα αρχή και τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Πράξη 121/2007 Ανεπίτρεπτη συμμετοχή δημοτικής αναπτυξιακής επιχείρησης ως εκ τρίτου αντισυμβαλλόμενης σε προγραμματική σύμβαση. Πράξη 122/2007 Οι αποφάσεις περί ασφαλιστικών μέτρων κατά το ν.2522/1997 δημιουργούν προσωρινό δεδικασμένο. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται κατά συνταγματική επιταγή σε συμμόρφωση με το ως άνω δεδικασμένο. Μη νόμιμη κατακύρωση λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση ΕΑ στου ΣτΕ. Πράξη 123/2007 Η προσκόμιση των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 π.δ.82/1996 δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου συνιστά ουσιώδη τυπική προϋπόθεση για τη συμμετοχή ανώνυμης εταιρίας σε δημόσιο διαγωνισμό. Η ως άνω απαίτηση δε δύναται να εκπληρωθεί δια της προσκόμισης πτυχίου κατάταξης της Α.Ε. στις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις μελέτης κατά τα οριζόμενα στο ν.3316/2005. Πράξη 124/2007 Μη νόμιμος ο αποκλεισμός του προσωρινού μειοδότη λόγω μη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών του λόγω υποβολής ενημερότητας πτυχίου, από την οποία καλυπτόταν. Συγγνωστή πλάνη (μειοψηφία). Πράξη 125/2007 Ανεπίτρεπτη συμμετοχή δημοτικής αναπτυξιακής επιχείρησης ως εκ τρίτου αντισυμβαλλόμενης σε προγραμματική σύμβαση. Πράξη 126/2007 Προϋποθέσεις νομιμότητας προγραμματικής σύμβασης: ελάχιστο περιεχόμενο. Συγγνωστή πλάνη.

17 17 Πράξη 129/2007 Κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και αμεροληψίας στις δημόσιες συμβάσεις συμμετείχε στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού πρόσωπο που είχε την ιδιότητα του μέλους του έχοντος την αποφασιστική αρμοδιότητα για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συλλογικού οργάνου. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε αυθαίρετο ανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού της οικονομικής προσφοράς εκάστου διαγωνιζόμενου, κατά παράβαση των σχετικώς προβλεπομένων στην οικεία διακήρυξη. Πράξη 130/2007 Προϋποθέσεις προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για λόγους τεχνικούς. Πράξη 131/2007 Υπηρεσίες. Αν ελληνική ΑΕ που συμμετέχει σε υπηρεσία ανάθεσης υπηρεσιών του Δημοσίου ή ν.π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν υποβάλει με την προσφορά της τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης για την ίδια και τις Α.Ε. μετόχους της ή μετόχους μετόχων της κλπ. νόμιμα αποκλείεται από το διαγωνισμό. Πράξη 133/2007 Επιχείρηση ΟΤΑ ως κατ ουσίαν αντισυμβαλλόμενη σε προγραμματική σύμβαση. Προϋποθέσεις. Πράξη 135/2007 Υπηρεσίες. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, εφόσον, μεταξύ άλλων, για λόγους τεχνικούς καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο φορέα. Πράξη 137/2007 Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης δεν ισχύει για τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. Α.Ε., μετόχους εταιρειών που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Πράξη 138/2007 Δεν προκύπτει εντολή του αιτούντος προς τον υπογράφοντα δικηγόρο για άσκηση της αίτησης ανάκλησης. Απαράδεκτη η αίτηση.

18 18 Πράξη 140/2007 Εκπροσώπηση νομικών προσώπων σε διαδικασίες ανάθεσης έργων. Η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμό από ανώνυμη εταιρία και η υποβολή της οικονομικής της προσφοράς, γίνεται υποχρεωτικά από εξουσιοδοτημένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να θεσπίζεται περιορισμός ως προς τον αριθμό των μελών, στα οποία μπορεί να παρασχεθεί η σχετική εξουσία. Πράξη 141/2007 Συγγνωστή πλάνη. Ανακαλείται η προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου, καθόσον η ιδιαιτερότητα του έργου σε συνδυασμό με την ύπαρξη όρου στη διακήρυξη περί απόκλισης από τη γενική διαδικασία δημιούργησαν εύλογα την πεποίθηση στην αναθέτουσα αρχή ότι ενεργούσε νόμιμα. Πράξη 143/2007 Συμπληρωματικές συμβάσεις. Όριο για τον έλεγχο αυτών στην περίπτωση που έχει ελεγχθεί η κύρια σύμβαση. Πράξη 148/2007 Ελληνική Α.Ε., που συμμετέχει σε διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας οικονομικού αντικειμένου που υπερβαίνει το ευρώ, υποβάλλει υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. α και β του π.δ.82/1996 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τις ανώνυμες εταιρίες μετόχους της, διαφορετικά η προσφορά της καθίσταται απαράδεκτη. Η παραπάνω υποχρέωση απορρέει ευθέως από το νόμο και συναρτάται από τη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη, που αναγράφεται στην οικεία διακήρυξη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παρεχόμενη από τη διακήρυξη δυνατότητα προσφοράς για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας. Λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιτάσσουν την ανάκληση της Πράξης ελέγχου σύμβασης του Κλιμακίου, δε συνιστούν παραδεκτούς λόγους ανάκλησης, αφού δεν προσάπτουν στην Πράξη αυτή πλάνη περί τα πράγματα ή το νόμο. Αίτημα συγγνωστής πλάνης, όταν προβάλλεται από τον ανάδοχο είναι απαράδεκτο, αφού τέτοιο αίτημα νομιμοποιείται να προβάλλει μόνο η αναθέτουσα αρχή.

19 19 Πράξη 150/2007 Η μη υποβολή από την ανάδοχο εταιρεία σε διαγωνισμό προμήθειας των δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης καθιστά την προσφορά της απαράδεκτη. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 151/2007 Υπηρεσίες. Παραδεκτή συμμετοχή σε διαγωνισμό. Υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής, ήτοι πιστοποιητικού ονομαστικοποίησης και αναλυτικής κατάστασης μετόχων και αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Πράξη 152/2007 Νόμιμος αποκλεισμός από διαγωνισμό ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιών ελληνικής ανώνυμης εταιρείας που δεν υπέβαλε μαζί με την προσφορά της τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 στοιχ. α και β π.δ.82/1996 δικαιολογητικά όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τις ανώνυμες εταιρείες μετόχους της ή μετόχους μετόχων της κ.λπ. Πράξη 153/2007 Κατά Πράξης του Τμήματος που έχει εκδοθεί κατόπιν υποβολής ενώπιον του αίτησης ανάκλησης Πράξης του Κλιμακίου δεν χωρεί αίτηση ανάκλησης, καθόσον με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3060/2002 θεσπίζεται ειδικό καθεστώς για τη συγκεκριμένη διαδικασία, ρυθμίζονται εξαντλητικά οι αρμοδιότητες του Τμήματος τούτου και δεν καταλείπεται περιθώριο αναλογικής ή ευθείας εφαρμογής διατάξεων του Οργανισμού του Ε.Σ.. Οι Πράξεις που εκδίδονται από το Τμήμα κατά τη διαδικασία του ως άνω άρθρου αποτελούν πράξεις εκδιδόμενες κατά την άσκηση του προληπτικού δικαστικού ελέγχου, οι οποίες δεν παράγουν δεδικασμένο, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο και δεν έχουν το χαρακτήρα δικαστικών αποφάσεων, ώστε να είναι δυνατή η άσκηση αίτησης αναθεώρησης. Πράξη 154/2007 Κατά Πράξης του Τμήματος που έχει εκδοθεί κατόπιν υποβολής ενώπιόν του αίτησης ανάκλησης Πράξης του Κλιμακίου, δεν επιτρέπεται αίτηση ανάκλησης. Πράξη 155/2007 Δεν ανακαλείται Πράξη του Κλιμακίου, που έκρινε ότι στερείται κατά χρόνο αρμοδιότητας για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας συμπληρωματικής σύμβασης, της οποίας οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί.

20 20 Πράξη 158/2007 Η αναγραφή στην εγγυητική επιστολή που η ήδη ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε, περί καταβολής του ποσού της εγγύησης εντός τριών εργασίμων ημερών από την ειδοποίηση του αναθέτοντος φορέα, αντί των πέντε ημερολογιακών επάγεται ακυρότητα αυτής, καθισταμένης ούτως απαράδεκτης της συμμετοχής της εν λόγω εταιρείας στη διαγωνιστική διαδικασία. Πράξη 160/2007 Αναβάλλεται η έκδοση οριστικής Πράξης μέχρι να συμπληρωθεί ο φάκελος με κρίσιμα στοιχεία, εκ των οποίων να διαφαίνεται αφενός το δεδικαιολογημένο της μη πρόβλεψης των επίμαχων συμπληρωματικών εργασιών και αφετέρου η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την εκτέλεσή τους. Πράξη 166/2007 Η υποχρέωση υποβολής των πιστοποιητικών ονομαστικοποίησης του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ.82/1996 καταλαμβάνει τις ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ανεξαρτήτως του εάν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ, εξαιρώντας μόνο τις εισηγμένες εταιρείες που είναι μέτοχοι σε ποσοστό τουλάχιστον 1% σε συμμετέχουσες σε διαγωνισμό ανώνυμες εταιρείες καθώς και τις εισηγμένες εταιρείες που είναι μέτοχοι ή κάτοχοι εταιρικών μεριδίων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% στο εταιρικό κεφάλαιο εταιρειών άλλης νομικής μορφής, οι οποίες μετέχουν σε διαγωνισμό εκτέλεσης έργου, προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Συγγνωστή πλάνη λόγω της γραμματικής διατύπωσης του νόμου και του δυσερμήνευτου των διατάξεων. Μειοψηφία. Πράξη 167/2007 Απαράδεκτη η συμμετοχή ελληνικών Α.Ε. σε διαγωνισμό προμήθειας, εφόσον δεν υποβληθούν τα προβλεπόμενα στο π.δ.82/1996 δικαιολογητικά περί ονομαστικοποίησης των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Υποχρέωση των ως άνω Α.Ε. με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. να ανακοινώνουν την πρόθεση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό στο Δ.Σ. του ΧΑΑ και να γνωστοποιούν μέσω τύπου βάσει των οριζομένων στο άρθρο 1 παρ. 5 του π.δ.82/96.

21 21 Πράξη 171/2007 Προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτες για την αναθέτουσα αρχή περιστάσεις. Πράξη 173/2007 Αίτηση ανώνυμης εταιρείας για την ανάκληση Πράξης Κλιμακίου. Έννομο συμφέρον. Η έλλειψή του καθιστά την αίτηση απορριπτέα ως απαράδεκτη. Το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι προσωπικό. Κατά τον κρίσιμο χρόνο της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον πρώτο μειοδότη, ίσχυε η επιβληθείσα σε βάρος της αιτούσας εταιρείας τρίμηνη διοικητική κύρωση του αποκλεισμού της από δημοπρασίες. Πράξη 174/2007 Προθεσμία αίτησης ανάκλησης κατά Πράξης του Κλιμακίου που διενήργησε προσυμβατικό έλεγχο. Αποκλειστική 15μερη προθεσμία. Εγκυρότητα κοινοποίησης Πράξης Κλιμακίου προκειμένου να κινηθεί η ως άνω προθεσμία. Εφαρμογή διατάξεων π.δ.1225/1981 επίδοση προς τον εκπρόσωπο ν.π.δ.δ.. Στο αποδεικτικό κοινοποίησης πρέπει επί ποινή ακυρότητας να προσδιορίζεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του εκπροσωπούντος προσώπου. Μειοψηφία. Πράξη 175/2007 Διαγωνισμός Πανεπιστημιακού νοσοκομείου για την προμήθεια υλικού ακτινολογικού και υλικού επεμβατικής καρδιολογίας. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών, που διεξάγονται από τα νοσηλευτικά Ιδρύματα, αποκλειστικά από υπαλλήλους αυτών. Ειδικό νομοθετικό καθεστώς. Δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να κατακυρώσει ποσότητα μεγαλύτερη ή μικρότερη από την προκηρυχθείσα. Όριο αύξησης ή μείωσης της ποσότητας. Αιτιολογία αποφάσεων αξιολόγησης και επιλογής των αναδόχων. Κατακύρωση με μείωση της προκηρυχθείσας ποσότητας σε ποσοστό άνω του 50%. Κατακύρωση σε τιμή που υπερέβαινε την προϋπολογιζόμενη χωρίς ειδική αιτιολογία. Προσκόμιση στοιχείων για αιτιολόγηση της υπέρβασης. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 176/2007 Επταμελής συγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμού. Εξαίρεση για έργα προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της β τάξης του ΜΕΕΠ.

22 22 Πράξη 177/2007 Αίτηση Δημοτικής Επιχείρησης για την ανάκληση Πράξης Ε Κλιμακίου. Σύστημα προσφοράς μελέτη-κατασκευή. Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η σύνταξη των αναγκαίων μελετών Διακήρυξη. Τάξεις πτυχίων ως προς τους μελετητές. Εκπροσώπηση εταιρείας. Παροχή πληρεξουσιότητας. Εξουσία πληρεξουσίου. Οι πράξεις του πληρεξουσίου εντός των ορίων της δοθείσας εξουσίας, είναι πράξεις του παρέχοντος την πληρεξουσιότητα. Αποκλεισμός διαγωνιζομένων. Μη νόμιμος. Η συνεργασία με μελετητικό γραφείο ανώτερης τάξης από αυτό που απαιτούσε η διακήρυξη, δεν απαγορεύεται από το νόμο, καθώς το μελετητικό γραφείο δεν συμμετέχει αυτοτελώς στο διαγωνισμό. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της μίας συμμετέχουσας στο κοινοπρακτικό σχήμα εταιρείας δίδει προς το νόμιμο εκπρόσωπο της άλλης συμμετέχουσας, την εντολή υπογραφής και κατάθεσης της προσφοράς. Πρόκειται για παροχή πληρεξουσιότητας και όχι για ανεπίτρεπτη, κατά το νόμο, εκπροσώπηση των δύο εταιρειών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Πράξη 178/2007 Αιτήσεις ανάκλησης και παρέμβαση κατά και υπέρ, αντίστοιχα, του κύρους Πράξης Ε Κλιμακίου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή σύμβασης κατασκευής δημοσίου έργου. Απόρριψη της μίας εκ των δύο αιτήσεων ως απαράδεκτης λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, διότι η εταιρεία που την άσκησε είχε αποκλειστεί κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό με συνέπεια ακόμα και να γίνει δεκτή η αίτησή της να μην μπορεί να καταταγεί στο σχετικό πίνακα κατάταξης. Ποινή αποκλεισμού της μειοδότριας εταιρείας από διαγωνισμούς του δημοσίου η οποία επιβλήθηκε μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, δεν καθιστά παράνομη την κατακυρωτική απόφαση, ούτε υποχρεώνει την αναθέτουσα αρχή να την ανακαλέσει. Νόμιμη η έκδοση Πράξης από το Ε Κλιμάκιο, σχετικής με τον έλεγχο του επίμαχου σχεδίου σύμβασης, παρότι εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου, αναρμοδίου μάλιστα, προσφυγή της αιτούσας την ανάκληση εταιρείας κατά διοικητικής πράξης, με την οποία απορρίφθηκε ως αβάσιμη ενδικοφανής προσφυγή της κατά της κατακυρωτικής απόφασης. Μη επιδίκαση δικαστικής δαπάνης, λόγω

23 23 έλλειψης σχετικής διάταξης. Απόρριψη και της δεύτερης αίτησης, ως αβάσιμης. Αποδοχή της παρέμβασης. Πράξη 179/2007 Ίδια με την 178/2007. Πράξη 180/2007 Αίτηση ανάκλησης Πράξης Ε Κλιμακίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Από τις διατάξεις του ν.3263/04 προκύπτει ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του μεγάλου αριθμού προσφορών σε περισσότερες από μία ημέρες. Σε άρθρο της διακήρυξης ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση μη υποβολής πρωτότυπων δικαιολογητικών ο διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση περί του ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου, στην οποία όμως επί ποινή απαραδέκτου αναγράφονται όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Μη αναγραφή στην υπεύθυνη δήλωση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Ορθός ο αποκλεισμός της αιτούσας. Πράξη 181/2007 Μη νόμιμη προγραμματική σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ Δήμου, Αθλητικού Οργανισμού (νπδδ) του Δήμου αυτού και Δημοτικής Επιχείρησης, γιατί η ανωτέρω δημοτική επιχείρηση έχει καταστεί, ως προς ένα μέρος της σύμβασης, μοναδική συμβαλλόμενη του Δήμου και ως το προς το λοιπό μέρος αυτής, του Αθλητικού Οργανισμού, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 225 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, που ορίζουν ότι ικανότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων έχουν μόνο οι φορείς της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του ανωτέρω άρθρου (μεταξύ των οποίων οι δήμοι και τα νπδδ, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν), ενώ οι φορείς της περιπτ. β, μεταξύ των οποίων και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, επιτρέπεται να συμμετέχουν απλώς στις ως άνω προγραμματικές συμβάσεις. Πράξη 182/2007 Ενημερότητα πτυχίου. Ισχύς. Διαδικασία ανάκλησης. Μη νόμιμη αμφισβήτηση, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών, της νομιμότητας ενημερότητας πτυχίου εν ισχύ.

24 24 Πράξη 183/2007 Νόμιμη η κατάθεση εγγυητικής επιστολής που περιέχει υπόσχεση καταβολής του ποσού της εγγύησης σε χρονικό διάστημα συντομότερο του προβλεπόμενου στο νόμο. Μη υποβολή δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης μετοχών μετέχουσας στο μετοχικό κεφάλαιο της αναδόχου κοινοπραξίας ανωνύμου εταιρείας. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 185/2007 Έργα ΔΕΠΑΝΟΜ: Εξαίρεση της ΔΕΠΑΝΟΜ από κάθε κείμενη διάταξη περί δημοσίων έργων. Πιστοποιητικά ΤΣΜΕΔΕ Πράξη 192/2007 Δεν είναι νόμιμη η επέκταση (τροποποίηση) της αρχικής σύμβασης μεταξύ αναθέτουσας Α.Ε. και αναδόχου εταιρείας, διότι δεν συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση «απρόβλεπτες περιστάσεις», που δικαιολογούν σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 3 περ. στ του π.δ.59/2007 την απευθείας ανάθεση στον αρχικό ανάδοχο συμπληρωματικών υπηρεσιών. Πράξη 194/2007 Εταιρεία που συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό προμήθειας πρέπει να προσκομίσει, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς της, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασία για την θέση της σε αναγκαστική διαχείριση και αν αυτό δεν εκδίδεται σχετική ένορκη βεβαίωση. Μη προσκόμιση ειδικού πιστοποιητικού που δεν κατονομάζεται στο νόμο ή στην οικεία διακήρυξη δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ως απαράδεκτης της προσφοράς συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας. Πράξη 197/2007 Καθ υπέρβαση της αρμοδιότητας του Κλιμακίου εκδόθηκε η Πράξη της οποίας ζητείται η ανάκληση, εφόσον η συμπληρωματική σύμβαση, την οποία ήλεγξε έχει οικονομικό αντικείμενο κατώτερο του ευρώ, χωρίς να αθροίζεται και το ποσό της αρχικής σύμβασης, αφού αυτή υπεγράφη πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 8 του ν.2741/1999.

25 25 Πράξη 198/2007 Ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης. Μη αναφορά των ποσοτήτων για τα φρούτα και λαχανικά στη διακήρυξη. Ουσιώδης πλημμέλεια. Για τα κοτόπουλα, στα οικεία σχέδια σύμβασης γίνεται παραπομπή αναφορικά με την ποσότητα στην διακήρυξη του διαγωνισμού και έτσι καλύπτεται η απαίτηση για την αναφορά της ποσότητας ως προς το είδος αυτό. Πράξη 199/2007 Με τον ν.3316/2005, ο οποίος ισχύει από , τέθηκαν σε ισχύ αυστηρότερες προϋποθέσεις για την επιλογή εφαρμογής του συστήματος μελέτη-κατασκευή και ειδικότερα, απαιτείται πλέον απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κρίσιμος χρόνος για την επιλογή του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος είναι αυτός του χρόνου δημοσίευσης της διακήρυξης. Από το γεγονός ότι εν προκειμένω είχε ήδη εκδοθεί η γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Νομού Καβάλας στις , δηλαδή ταυτόχρονα με την έναρξη ισχύος του ν.3316/2005, συνάγεται ότι πεπλανημένως, πλην συγγνωστώς δεν τηρήθηκε η ως άνω προϋπόθεση. Επαρκής η αιτιολογία. Πράξη 200/2007 Απαραδέκτως σωρεύεται αίτημα άρσης αμφισβήτησης περί την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου. Οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας εκφεύγουν, των ρυθμίσεων του π.δ.60/2007, με συνέπεια να ρυθμίζονται από τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσφύγει στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, εφόσον έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού. Η αναθέτουσα αρχή, τέλος, δεν επιτρέπεται να επικαλείται, προς στοιχειοθέτηση του απροβλέπτου, λόγους που απορρέουν από δική της ευθύνη. Πράξη 204/2007 Νόμιμος αποκλεισμός υποψηφίου κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον δεν υπέβαλε την προσφορά του εντός ενιαίου περιβλήματος,

26 26 όπως απαιτούσε η διακήρυξη. Απαραδέκτως παρεμβαίνει ο αποκλεισθείς, λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος. Πράξη 205/2007 Η αιτιολογία που περιλαμβάνεται στο πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης κρίνεται πλημμελής ως αόριστη και ανεπαρκής. Περαιτέρω, μη νομίμως η Επιτροπή Διαγωνισμού δέχθηκε την αποχώρηση εταιρείας από το διαγωνισμό και επέστρεψε την οικονομική προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής, δεδομένου ότι αυτό απαγορεύεται από τα άρθρα 13 και 25 π.δ.394/1996, αλλά και τη διακήρυξη. Πράξη 206/2007 Παραδεκτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό εταιρείας, η οποία είχε υποβάλει την εκδοθείσα, κατόπιν κατάθεσης σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της, βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία δεν απασχολεί μισθωτούς μηχανικούς και ως εκ τούτου δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. Πράξη 207/2007 Μη νομίμως αποκλείσθηκε εταιρεία, δεδομένου ότι ούτε από το άρθρο 27 παρ. 4 του ν.3518/2006 ούτε από τη διακήρυξη προκύπτει υποχρέωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης περί του ότι δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που να συνδέονται με οποιασδήποτε μορφής νομική σχέση με την εταιρεία και να ασφαλίζονται στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ενώ η εταιρεία αυτή κατέθεσε ασφαλιστική ενημερότητα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. για την ίδια και τους μηχανικούς που στελεχώνουν το πτυχίο της. Πράξη 208/2007 Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Κλιμάκιο ή Τμήμα) κατά την εξέταση των παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων κατά την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου ή του προληπτικού ελέγχου των δαπανών, δεσμεύεται από το δεδικασμένο που τυχόν υφίσταται από αποφάσεις των δικαστηρίων που έχουν κατά το Σύνταγμα δικαιοδοσία προς επίλυσή τους. Δέσμευση από απόφαση ΣτΕ απορριπτική αίτησης ακυρώσεως κατά ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του ελεγχόμενου έργου. Η εκκρεμοδικία ενώπιον του ΣτΕ δεν εμποδίζει τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί από το Σύνταγμα και το ν.3060/2002.

27 27 Πράξη 210/2007 Επιλογή του συστήματος υποβολής προσφορών που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή. Για την επιλογή του συστήματος αυτού απαιτείται προηγούμενη απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Συγγνωστή πλάνη της αναθέτουσας αρχής, λόγω του περιεχομένου σχετικής με το θέμα εγκυκλίου του ΥΠΕΧΩΔΕ. Για τη διενέργεια διαγωνισμού με σύστημα υποβολής προσφορών αυτό της μελέτης κατασκευής απαιτείται η συγκρότηση 2 Επιτροπών και όχι μίας (μιας επιτροπής διαγωνισμού και μιας επιτροπής εισήγησης για ανάθεση). Συγγνωστή πλάνη υπέρ των αρμοδίων οργάνων του αναθέτοντος φορέα λόγω εγκυκλίων (του ΥΠΕΣΔΑ και του ΥΠΕΧΩΔΕ). Πράξη 211/2007 Όταν αντικείμενο της υπό σύναψη προγραμματικής σύμβασης είναι η υλοποίηση ενός εκ των ενδεικτικώς απαριθμούμενων στο άρθρο 225 παρ. 5 ΔΚΚ έργων πολιτιστικού χαρακτήρα, τότε συμμετέχει υποχρεωτικά ως συμβαλλόμενος και το Υπουργείο Πολιτισμού, η δε σύμβαση καλείται «Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης». Πράξη 212/2007 Σε περίπτωση διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συμβούλου δημοσιότητας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, πληρούται η απαίτηση του νόμου για ειδική και επαρκή αιτιολογία, όταν στο πρακτικό βαθμολόγησης αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, επισυνάπτονται οι πίνακες βαθμολογίας από κάθε μέλος της επιτροπής, η δε κατάταξη των υποψηφίων γίνεται μέσω του προβλεπόμενου στη διακήρυξη συστήματος αναλυτικών και λεπτομερών κριτηρίων και βαθμολόγησης των προτάσεων και του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου. Πράξη 214/2007 Συμπληρωματική σύμβαση. Προϋποθέσεις. Έννοια συμπληρωματικών εργασιών. Έννοια απρόβλεπτων περιστάσεων. Πράξη 215/2007 Κατασκευή κτιρίου βιβλιοθήκης Σχολής Πανεπιστημίου. Η αναθέτουσα αρχή, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων σχημάτισε την πεπλανημένη, πλην όμως συγγνωστή πεποίθηση ότι η, κατ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.2083/1992 και

28 28 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.1418/1984 και π.δ.609/1985, απευθείας ανάθεση των εργασιών της σύμβασης ήταν επιτρεπτή. Οι συνιστώσες το αντικείμενο της ελεγχθείσας σύμβασης εργασίες δεν είναι ούτε νέες, ούτε συμπληρωματικές, αλλά αποτελούν αντικείμενο του αρχικού έργου της κατασκευής του κτιρίου της βιβλιοθήκης. Πράξη 216/2007 Απορρίπτεται λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος, αίτηση ανάκλησης εταιρείας η οποία αποκλείσθηκε από τον επίμαχο διαγωνισμό λόγω διαπιστωθεισών ελλείψεων στα προσκομισθέντα εκ μέρους της δικαιολογητικά Πράξη 218/2007 Προγραμματική σύμβαση. Επιτρέπεται η σύναψή της υπό τον όρο ότι ο συμβαλλόμενος Δήμος δεν θα αναθέσει στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση που πρόκειται να συστήσει, υποχρεώσεις που επικαλύπτουν εκείνες τις οποίες ο ίδιος αναλαμβάνει με την προγραμματική σύμβαση. Δεν δύναται να καταστήσει τη Δημοτική Επιχείρηση μοναδικό αντισυμβαλλόμενο της προγραμματικής. Επαρκώς ορισμένος ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα της ελεγχόμενης σύμβασης. Πράξη 221/2007 Έλεγχος σχεδίου σύμβασης μεταξύ της αιτούσας Α.Ε. και ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων και του προσωπικού της Α.Ε, κατά το μέρος που αυτό αφορά στην ασφάλιση των εργαζομένων. Πρόβλεψη σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του ΟΜΕΔ. Νόμιμη η ασφάλιση προσωπικού της Α.Ε. κατά το μέρος που αυτή αφορά εργαζόμενους, που είναι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν συνάψει τις ΣΣΕ και τις ΔΑ. Πράξη 222/2007 Αίτηση ανάκλησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 1 η συμπληρωματική σύμβαση. Παρέμβαση της αναδόχου τεχνικής εταιρείας. Κρίση ότι συντρέχουν απρόβλεπτες περιστάσεις οι οποίες δικαιολογούν τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για εργασίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικώς ανατεθέν έργο. Έννοια των απρόβλεπτων περιστάσεων του άρθρου 8 παρ.3 δ του π.δ.339/2000.

29 29 Πράξη 224/2007 Η διακήρυξη ως κανονιστική πράξη δεσμεύει με τους όρους της τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό αλλά και το νομικό πρόσωπο που τον έχει προκηρύξει. Αναγκαία προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή των ανώνυμων εταιρειών στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, ύψους μεγαλύτερου του ευρώ, είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ.82/1996. Αναβολή έκδοσης οριστικής Πράξης λόγω αντιφατικού περιεχομένου εγγράφων. Πράξη 225/2007 Προμήθεια. Δικαιολογητικά συμμετοχής υποψηφίων αναδόχων του διαγωνισμού. Δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωση ή διευκρίνιση νομίμως καταρχήν υποβληθέντων δικαιολογητικών, όχι όμως και η αναπλήρωση μη υποβληθέντων ή μη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και στοιχείων. Παρέλευση του ανωτάτου κατά παράταση χρονικού ορίου ισχύος των προσφορών. Νόμιμη η κατακύρωση που γίνεται μετά την εξάντληση των ως άνω χρονικών ορίων, εφόσον δεν προβάλλει αντιρρήσεις ο μειοδότης και αν το συμφέρον της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας επιβάλλει τη διατήρηση του διαγωνισμού. Πράξη 226/2007 Ανοικτή διαδικασία. Κριτήριο επιλογής αναδόχου η συμφερότερη προσφορά. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με το π.δ.60/2007, δεν καταργούν τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ.394/1996 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). Πάσχει η διακήρυξη που καθιερώνει σύστημα ανάδειξης της συμφερότερης προσφοράς διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στο άρθρο 20 του π.δ.394/1996. Όρος της διακήρυξης που προβλέπει μεγάλο συντελεστή για την οικονομική προσφορά και πολύ μικρότερο για την τεχνική προσφορά είναι παράνομος, διότι μετατρέπει το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς σε εκείνο της χαμηλότερης τιμής. Πράξη 227/2007 Συμπληρωματικές εργασίες. Απρόβλεπτες περιστάσεις. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης

30 30 καθόσον δεν συντρέχουν οι απρόβλεπτες περιστάσεις των άρθρων 8 του ν.1418/1984 και 8 του π.δ.334/2000. Συγγνωστή πλάνη. Πράξη 228/2007 Απορρίπτεται ως άνευ εννόμου συμφέροντος ασκηθείσα αίτηση ανάκλησης παρεχόντων υπηρεσίες οι οποίοι δε συμμετείχαν εξαρχής στον επίμαχο διαγωνισμό. Πράξη 234/2007 Νόμιμη η απευθείας ανάθεση σε Α.Ε. της υπηρεσίας διακίνησης του συνόλου της αλληλογραφίας του Δημοσίου, εφόσον είναι το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να παρέχει καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Πράξη 235/2007 Υπερβολικά χαμηλή προσφορά. Οι διευκρινίσεις που παρείχε ο υποψήφιος έγιναν δεκτές από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, απορρίφθηκαν όμως από το Διοικητικό Συμβούλιο της αναθέτουσας αρχής. Η προσβαλλόμενη Πράξη ανακαλείται, καθόσον η απόρριψη της προσφοράς δεν αιτιολογείται επαρκώς από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ενόψει της περί του αντιθέτου εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Πράξη 237/2007 Απορρίπτει αίτηση ανάκλησης με την οποία προβάλλονται λόγοι, επί των οποίων ήχθη σε οριστική κρίση το VΙ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με προγενέστερη Πράξη του. Πράξη 238/2007 Προμήθεια συστήματος ψηφιακής χαρτογράφησης. Υπηρεσίες ψηφιακής χαρτογράφησης. Η ελεγχθείσα διαγωνιστική διαδικασία μη νόμιμα διενεργήθηκε με το νομικό καθεστώς του διέποντος τις προμήθειες αγαθών π.δ.394/96, καθόσον έπρεπε να διενεργηθεί σύμφωνα με το διέποντα την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών ν.3316/2005. Πράξη 239/2007 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση ανάκλησης που ασκείται άνευ σπουδαίου εννόμου συμφέροντος, καθόσον ο αιτών δε συμμετείχε εξαρχής στην ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία.

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII) Περιεχόμενα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 3 ΟΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 Με χρώμα Νέα Με χρώμα καταργούνται ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 2015 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2015-2013 1- ΤΥΠΟΥ Α Αρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών

Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών Διαδικασία Προεγκρίσεων έργων προμηθειών - υπηρεσιών 1 Προεγκρίσεις σκοπός Με τις προεγκρίσεις επιδιώκεται η έγκαιρη ανίχνευση αστοχιών ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων, κατά τη διαδικασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Με αφορμή περιπτώσεις αποκλεισμού διαγωνιζόμενων επειδή συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. 21/11/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 10516 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. κατόπιν των με αρ.406/06.02.2013 & 418/05.06.2013 συνεδριάσεων του κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 21-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ. 23383 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29. Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων στα δημόσια έργα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29. Προσυμβατικός έλεγχος συμβάσεων στα δημόσια έργα. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-10-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/141/1/Φ.1.3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001

www.pedmede.gr ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΕΞ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ..ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΪ1Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΏ..Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.Ε. Αθήνα 30 Αυγούστου 2001 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ.ΣΥΝΤ.& ΚΏ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ α ' Τηλ: 6429185 ΠΡΟΣ: Τους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.15 Αθήνα, 30/5/2007 Αριθ. Πρωτ. Δ17γ/01/85/ΦΝ 439 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘ/ΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 91/2011 ΘΕΜΑ: 8 ο Ανάκληση της απόφασης αριθμ.14/167/13-9-2010 της Ν.Ε. Έργων Υποδομής

Διαβάστε περισσότερα