ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ & ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ...24

3 4.11 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 26 5.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ.. 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 40

4 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρείας Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της Εταιρείας από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρείας, στο Περιστέρι (Λ.Κηφισού 42), τηλ /7, Διεύθυνση ιστοσελίδας υπεύθυνος κ. Γεώργιος Ρότσος. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετησίου Δελτίου έγινε σύμφωνα μα τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Νικόλαος Μπαλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ.Σύμβουλος, Δάφνης 4 α, Εκάλη, τηλ Η κα Στυλιανή Μπαλοπούλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ.Σύμβουλος, Προμηθεώς 10, Εκάλη, τηλ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρείας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. Ο λογιστικός και οικονομικός έλεγχος για τη χρήση 2002 έγινε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Δαμηλάκο Παναγιώτη (Α.Μ.ΣΟΕΛ 10431),και τις χρήσεις 2003 και 2004 έγινε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Μπατσούλη Γεώργιο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001), της -1-

5 ελεγκτικής εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Πατησίων 81 Αθήνα. Τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών παρατίθενται στο Παράρτημα κάτω από τους δημοσιευμένους Ισολογισμούς και δεν περιέχεται σε αυτά αρνητική παρατήρηση εκτός αυτής για πρόβλεψη επισφαλών πελατών και επιταγών σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 26 χιλιάδων που θεωρείται ασήμαντη και αναφέρονται τα παρακάτω: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, το σχετικό Προσάρτημα και την κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΑΜΠΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ η Κατάσταση Ταμειακών Ροών έχει καταρτιστεί με βάση τις οικονομικές καταστάσεις και τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία. Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Για τα υπόλοιπα των λογαριασμών (Επισφαλείς-Ειδικοί Πελάτες & Χρεώστες) και (Επιταγές σε καθυστέρηση) συνολικού ποσού 26 χιλ., η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη, με συνέπεια τα Αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως και τα Ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως 2004 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για το διάστημα αυτό. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα και την κατάσταση Ταμειακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας, καθώς και οι σημειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισμό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004, και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις Ταμειακές Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για την χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση. Η εκδότρια εταιρεία ΖΑΜΠΑ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις, για όλες τις χρήσεις μέχρι και τη χρήση που έληξε στις Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις λογιστικές διαφορές και τα ποσά των φόρων και προσαυξήσεων που προέκυψαν από τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο. -2-

6 ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ.ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ Λογιστικές διαφορές Φόροι & Προσαυξήσεις Το σύνολο των φόρων και των προσαυξήσεων καταβλήθηκαν εφάπαξ και λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση 2004 επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα προς διάθεση. -3-

7 2 Δικαιώματα Μετόχων 2.1 ΓΕΝΙΚΑ Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΖΑΜΠΑ Α.Ε. διαιρείται σε κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,55 ευρώ η κάθε μία. Κάθε μετοχή της Εταιρείας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο όμως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι δανειστές του μετόχου και οι καθολικοί ή ειδικοί ανάδοχοί του σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή τη σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναμιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του με αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. -4-

8 Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Συγκύριοι μετοχής για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως ένα κοινό εκπρόσωπο για τη μετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, μέχρι δε τον καθορισμό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Για να μετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από την Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων (ΑΕΑΤ) σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.2396/96, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι σχετικές βεβαιώσεις των μετόχων και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στο μέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω θα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με την άδεια της. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου: Έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον Έλεγχο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 40,40 ε του Ν.2190/1920 και Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα, για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας. Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται στο μέτοχο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στα γραφεία της Εταιρείας ή όπου αλλού ορισθεί. Ο τρόπος και τόπος καταβολής ανακοινώνεται δια του Τύπου. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για μια πενταετία, αφότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών προκειμένου να συμμετέχει ο μέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας και τη διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήματος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες (πλην τραπεζών) βαρύνονται με φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή. Έτσι, τα μερίσματα διανέμονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και, επομένως, ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. -5-

9 Σαν χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. -6-

10 3. Χρηματιστηριακά στοιχεία της μετοχής της εταιρείας Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στην απόφασή του 24/7/1972 ενέκρινε την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην κύρια αγορά. Οι μετοχές της εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών την 24/7/1972. Τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της χρηματιστηριακής τιμής και του όγκου συναλλαγών των μετοχών της Εταιρείας, καθώς και την απόδοση της μετοχής σε σχέση με την απόδοση του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ κατά την περίοδο 1/1/2004 μέχρι και 29/2/2005 παρατίθενται στον πίνακα και τα διαγράμματα που ακολουθούν. Τιμή Κλείσιμο Μηνιαίος Αξία μηνιαίου μηνιαίου τέλους μήνα όγκος όγκου σε χιλ. δείκτη Μήνας ΕΥΡΩ συναλλαγών ΕΥΡΩ κλάδου Γ.Δ. ΧΑΑ ΔΕΚ '03 11, , ,54 ΙΑΝ '04 12, , ,58 ΦΕΒΡ '04 11, , ,50 ΜΑΡ '04 10, , ,65 ΑΠΡ '04 11, , ,62 ΜΑΙ '04 10, , ,72 ΙΟΥΝ '04 10, , ,16 ΙΟΥΛ '04 10, , ,30 ΑΥΓ '04 10, , ,19 ΣΕΠΤ '04 11, , ,24 ΟΚΤ '04 13, , ,19 ΝΟΕ '04 11, , ,81 ΔΕΚ '04 11, , ,18 ΙΑΝ '05 10, , ,06 ΦΕΒΡ '05 10, , ,16-7-

11 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΖΑΜΠΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΧΑΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΧΟΝΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ZAMΠΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

12 4. Πληροφορίες για την εταιρεία 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ελληνική Εμπορική Εταιρεία Μηχανημάτων Ηλεκτρικών Ειδών και Υφασμάτων ΖΑΜΠΑ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο ΖΑΜΠΑ Α.Ε., ιδρύθηκε με τη σημερινή της μορφή το Φεβρουάριο 1962 (ΦΕΚ 29/ ) και έχει έδρα το Περιστέρι Αττικής. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 7890/06/Β/86/147 και η διάρκειά της έχει ορισθεί μέχρι το Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Περιστερίου επί της οδού Λεωφ. Κηφισού 42, τηλ /7. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1962 με την υπ αριθμόν 5116/1962 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Βασ. Διγενοπούλου. Η Εταιρεία άρχισε τη δραστηριότητά της ευθύς αμέσως από την ίδρυσή της. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού, ο σκοπός της Εταιρείας αρχικά ορίστηκε ως εξής: Η εισαγωγή και εμπορία συσκευών, μηχανών και μηχανημάτων, ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και εξαρτημάτων αυτών, ραδιοφώνων, δεκτών τηλεοράσεως, κυνηγετικών όπλων και λοιπών συναφών ειδών, οικιακών σκευών, υφασμάτων εν γένει και συναφών τούτων ειδών. Με βάση τη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , ο σκοπός της εταιρείας επεκτείνεται σε, κατασκευή διαφόρων συσκευών και η συμμετοχή της Εταιρείας σε έτερες λειτουργούσες ή συσταθησομένες παρεμφερείς Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις. Επίσης με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, της , τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του Καταστατικού με επέκταση του σκοπού, την εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων και εξαρτημάτων αυτών ως και συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτών. Ο σκοπός της Εταιρείας δεν έχει τροποποιηθεί εκ νέου από τις Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά κλιματιστικών συσκευών (ψύξη θέρμανση) (ΣΤΑΚΟΔ-03:519.0) η οποία καλύπτει τις ανάγκες του καταναλωτή ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Επίσης και με τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (ΣΤΑΚΟΔ-03:514.3), για τον εξοπλισμό των νοικοκυριών. -9-

13 4.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1962 με την υπ αριθμόν 5116/1962 συμβολαιογραφική πράξη. Έλαβε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της με την υπ αριθμόν 3940/134/ απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 29/ Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. Ιδρυτικά μέλη της Εταιρείας ήταν ο κ. Ζαχμάνογλου Θεόδωρος και ο κ. Μπαλόπουλος Βασίλειος, οι οποίοι μέχρι σήμερα παρευρίσκονται στην Εταιρεία και μάλιστα ο κ. Βασίλειος Μπαλόπουλος, συμμετέχει στο Δ.Σ. ως πρόεδρος. Αρχικά έδρα της Εταιρείας είχε οριστεί ο Δήμος Αθηναίων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της (ΦΕΚ 2947/ ) τροποποίησε το άρθρο 2 του Καταστατικού, και όρισε νέα έδρα της Εταιρείας το Δήμο Περιστερίου Αττικής. Η ακριβής διεύθυνση των γραφείων είναι Λεωφ.Κηφισού 42, Περιστέρι. Η Εταιρεία ξεκίνησε αμέσως να δραστηριοποιείται στο χώρο των ραπτομηχανών και συναφών ειδών και, στη συνέχεια οικιακά σκεύη, ραδιόφωνα, σκούπες, παρκετέζες, τηλεοράσεις και λοιπά είδη. Σχεδόν από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Εταιρεία εμπορεύεται τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, όπου στον Τομέα αυτό από τα μέσα του έτους 2001, άρχισε συνεργασία με το οίκο GORENJE Σλοβενίας, η οποία και έληξε μέσα στο έτος Από το έτος 1985, άρχισε η συνεργασία με τον οίκο SHARP CORPORATION στην Ιαπωνία με τις κλιματιστικές συσκευές, όπου η Εταιρεία μας μέχρι το έτος 2000 είχε μία ανοδική πορεία με πολύ καλά κέρδη. Το έτος 1976 ιδρύεται η εταιρεία ΜΠΡΟΔΕΡ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑΙ Α.Ε., όπου η ΖΑΜΠΑ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 50% στο μετοχικό της κεφάλαιο, με σκοπό την εισαγωγή και εμπορία των ραπτομηχανών BROTHER του οίκου BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION στην Ιαπωνία, με πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι το έτος 1990 και την τελευταία δεκαετία σχεδόν καλά. Όλο το ποσοστό αυτό πωλήθηκε στις ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Εταιρεία ανήκει στον κλάδο των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας διακρίνεται σε δύο τομείς: 1. Τον τομέα Εισαγωγής και Εμπορίας Κλιματιστικών συσκευών. Οι συσκευές κλιματισμού που εισάγουμε είναι προϊόντα του παγκοσμίως γνωστού Ιαπωνικού οίκου SHARP CORPORATION, όπου αντιπροσωπεύουμε στον κλιματισμό. Τα κλιματιστικά αυτά διακρίνονται με δύο ονομασίες: α)τα κλιματιστικά SHΑRP, που αποτελούν κατά κύριο λόγο, το μεγαλύτερο ποσοστό εμπορίας μας και β) τα κλιματιστικά MERCURY. Και τα δύο αυτά είδη προϊόντων, είναι της ίδιας τεχνολογίας που παράγονται στο ίδιο εργοστάσιο και έχουν τις ίδιες ανά μοντέλο αποδόσεις στη θέρμανση και ψύξη. Είναι διαιρούμενες συσκευές τοίχου (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ή ECO INVERTER) με απόδοση από έως BTU/H αναλόγως του χώρου που θέλουμε να κλιματίσουμε. 2. Τον τομέα εισαγωγής και εμπορίας ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Η Εταιρεία σχεδόν από την ίδρυσή της, εμπορεύεται ηλεκτρικές συσκευές, τις οποίες εισήγαγε από διάφορες χώρες με διάφορες ονομασίες. -10-

14 4.3.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών συσκευών ως και την κάλυψη των εγγυήσεων των συσκευών αυτών. Τις υπηρεσίες αυτές, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, η Εταιρεία τις παρακολουθεί λογιστικά στο λογαριασμό «Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών - Επισκευές». Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες της Εταιρείας, που αφορούν τα κλιματιστικά προϊόντα της, περιλαμβάνουν τα εξής: 1. Κάλυψη καλής λειτουργίας (ανταλλακτικά και εργασία) των πωλούμενων συσκευών, σύμφωνα με τους όρους εγγυήσεως, που συνοδεύουν τα μηχανήματα. 2. Προληπτικός έλεγχος. 3. Συντήρηση συσκευών. 4. Επισκευή συσκευών. 5. Αποσύνδεση και νέα τοποθέτηση. 6. Μελέτη χώρων για νέα εγκατάσταση. 7. Τηλεφωνικές οδηγίες, για άμεσες λύσεις μικροπροβλημάτων. Προβλέπεται μελλοντικά, η κατάρτιση συμβάσεων συντήρησης με τους πελάτες μας, σε χαμηλότερο κόστος, κατά την περίοδο (Νοέμβριος Μάρτιος) όπου οι πωλήσεις μας είναι σε χαμηλά επίπεδα ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται ο κύκλος εργασιών, ανά τομέα δραστηριότητας. Ο κωδικός της κύριας οικονομικής δραστηριότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με τους πίνακες της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων, είναι « Κλιματιστικά μηχανήματα τοίχου, αυτόνομα, εμπόριο χονδρικό». Ακολουθεί ανάλυση του καθαρού κύκλου εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες χρήσεις κατά κατηγορία δραστηριότητας. Ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ Πωλήσεις Κλιματιστικών ,05% ,77% ,75% Πωλήσεις Ηλεκτρικών ειδών 372 8,01% 168 4,11% 93 2,74% Παροχή Υπηρεσιών 44 0,94% 46 1,12% 51 1,51% Σύνολα % % % ΠΕΛΑΤΕΣ Το πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαμβάνει αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις και πολλές άλλες, μικρότερες σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί από τους μεγαλύτερους πελάτες της Εταιρείας με βάση τον κύκλο εργασιών της χρήσεως 2003: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Π. ΑΕΒΕ, Σ.Ε.Η.Ο.Σ.-EURONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ, MAGNET ELECTRIC ΑΕΒΕ, ELEPHANT Α.Ε., ΣΥΚΑΡΗΣ Α.Ε., ΤΕΡΖΗΣ- ΒΑΛΜΑΣ ΟΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, ΣΕΠΕ ΑΝΤΩΝΗΣ, ELECTRONET AE, ΜΑΥΡΟΥ ΑΦΟΙ ΕΠΕ, UNION CLIMA AE, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΙΑΚΟΥΛΑ Φ & Μ ΟΕ,, κ.α. -11-

15 4.3.5 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Εταιρεία Χώρα Μορφή Συνεργασίας SHARP CORPORATION ΙΑΠΩΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ OCEAN HARVEST DEVEL.LTD KINA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 4.4 ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Η προώθηση των πωλήσεων της Εταιρείας γίνεται ως εξής: Α) Απευθείας από τα τμήματα πωλήσεων των γραφείων της Εταιρείας προς τους πελάτες μας (χονδρέμπορους). Β) Μέσω ενός πανελλήνιου δικτύου διανομής που περιλαμβάνει πάνω από επιχειρήσεις. Η Εταιρεία διατηρεί οργανωμένα και καλά εκπαιδευμένα τμήματα πωλήσεων. Κύρια δραστηριότητά τους είναι η ενημέρωση συνεργατών και πελατών για τις δυνατότητες οργάνωσης και προώθησης των πωλήσεων. Για πολλά χρόνια τα προϊόντα της ΖΑΜΠΑ ΑΕ προτιμούνται στην Ελληνική αγορά λόγω της ποιότητάς των, καλής εξυπηρέτησης στο service, και αντοχής στο χρόνο. Σήμερα, οι σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, τα παραγόμενα νέα προϊόντα, η πολιτική των πωλήσεων και η προσαρμογή στις νέες αγορές, δημιουργούν πρόσθετες απαιτήσεις εκ μέρους της Διοίκησης. Στις νέες αυτές συνθήκες της αγοράς και με συγκεκριμένο στόχο την περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, που στηρίζουν τα προϊόντα μας, η Εταιρεία πρέπει να δημιουργεί, όσο μπορεί, ένα νέο δίκτυο συνεργαζομένων επιχειρήσεων σε Πανελλαδική βάση. Στα πλαίσια της προώθησης των πωλήσεων, η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε κλαδικές εκθέσεις, στην Ελλάδα, διοργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις για το δίκτυο των πελατών και τους υποψήφιους πελάτες, υποστηρίζει οικονομικά εκδηλώσεις αντιπροσώπων, αναπτύσσει συνεργασίες με αντιπροσώπους περιφερειακών καταστημάτων και αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές προώθησης πωλήσεων και marketing με τη συνεργασία διαφημιστικών εταιριών και την ενεργή συμμετοχή εσωτερικών τμημάτων τεκμηρίωσης και ανάπτυξης προωθητικού και ενημερωτικού υλικού. Το πελατολόγιο της Εταιρείας περιλαμβάνει κάθε οικονομικού μεγέθους (εμπορικές επιχειρήσεις) σε όλη την Ελλάδα. Λόγω της συντηρητικής και προσεκτικής διαχειριστικής πολιτικής, αποφεύγονται επισφαλείς απαιτήσεις. -12-

16 4.4.2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΣΑ 2004 (σε ευρώ) % Συνολικων Πωλήσεων ΑΤΤΙΚΗ ,05 72,34% ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ,60 4,73% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,92 0,93% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,90 1,81% ΗΠΕΙΡΟΣ - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,69 2,88% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,33 6,09% ΑΙΓΑΙΟ - ΚΡΗΤΗ ,46 11,22% ΣΥΝΟΛΟ ,95 100,00% Οι πωλήσεις της Εταιρείας εστιάζονται κυρίως στην Αττική, ενώ οι πωλήσεις στη Β.Ελλάδα καλύπτουν το 10,35%, στη Ν. Ελλάδα καλύπτουν το 17,31% των συνολικών πωλήσεων. 4.5 ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εγκαταστάσεις Η Εταιρεία στεγάζεται σε τετραώροφο ιδιόκτητο κτίριο με ισόγειο και υπόγεια συνολικού εμβαδού τ.μ. επί της οδού Λεωφόρου Κηφισού α στο Περιστέρι. Ακολουθεί περιγραφή των ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας. 1. Οικόπεδο 2.503,45 τ.μ. επί της οδού Δημαράκη 10 Ρούφ, αγοράστηκε το έτος Αξία στα βιβλία μας την μετά την γενομένη αναπροσαρμογή του Ν. 2065/92 ευρώ , Οικόπεδο τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισού 42 Περιστέρι αγοράστηκε το έτος Αξία στα βιβλία μας την μετά την γενομένη αναπροσαρμογή του Ν. 2065/92 ευρώ , Οικόπεδο 970,86 τ.μ. επί της Λεωφόρου Κηφισού 42 α Περιστέρι, αγοράστηκε το έτος Αξία στα βιβλία μας την μετά την γενομένη αναπροσαρμογή του Ν. 2065/92 ευρώ , Κτίρια και εγκαταστάσεις επί του οικοπέδου Λεωφόρου Κηφισού 42 Περιστέρι, αξία στα βιβλία μας την μετά την αναπροσαρμογή του Ν. 2065/92 ευρώ ,27, ολοσχερώς αποσβεσμένα. 5. Κτίρια και εγκαταστάσεις επί του οικοπέδου Λεωφόρου Κηφισού 42 α Περιστέρι, αξία στα βιβλία μας την μετά την αναπροσαρμογή του Ν. 2065/92 ευρώ ,37 και μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων ευρώ , Αποθήκες επί του οικοπέδου Δημαράκη 10 Ρούφ, αξία στα βιβλία μας την μετά την αναπροσαρμογή του Ν. 2065/92 ευρώ ,77, ολοσχερώς αποσβεσμένες. 7. Κατάστημα του ισογείου 409,16 τ.μ. μετά αποθήκης του υπογείου 180 τ.μ., πολυωρόφου οικοδομής επί της Λεωφ. Συγγρού 245 Ν. Σμύρνη, αγοράστηκε το έτος Αξία στα βιβλία μας την μετά την αναπροσαρμογή του Ν. 2065/92 ευρώ ,70 και μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων -13-

17 ευρώ ,60, (μαζί με την αναλογία του οικοπέδου). Στη χρήση 2004, η Εταιρεία εφαρμόζοντας σχετικές διατάξεις του Ν.2065/92, προέβη στο εξής: Αναπροσάρμοσε την αξία κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων, με συνέπεια ν αυξηθεί η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά ευρώ ,18 και η αξία των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά ευρώ ,64. Η διαφορά αναπροσαρμογής ποσού ευρώ ,54 που προέκυψε, καταχωρήθηκε στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων Α1112 «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Το μηχανογραφικό κέντρο της Εταιρείας είναι εγκατεστημένο στην έδρα της, διαθέτει Δίκτυο διασύνδεσης των υπολογιστών με τον server, με δέκα θέσεις εργασίας, και υποστηρίζεται από εξωτερικούς συνεργάτες τόσο στο Hardware, όσο και στο Software. Επίσης έχουμε εξοπλισμό διασύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) και καλύπτουμε τις ανάγκες σε εξοπλισμό, για την τυποποίηση και αναβάθμιση της επικοινωνίας, μέσω του Χ.Α.Α., των Εισηγμένων Εταιρειών. Το τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρείας καλύπτει τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές απαιτήσεις της. Έτσι η Εταιρεία διαθέτει ένα σύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο με δυνατότητα χρήσης αρκετών εξωτερικών / εσωτερικών συνδέσεων τα οποία είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο, ώστε να καλύπτεται πλήρως η ανάγκη σε εσωτερική επικοινωνία όσο και η ανάγκη επικοινωνίας με τους πελάτες / συνεργάτες. Η Εταιρεία έχει μόνιμη παρουσία στο διαδίκτυο (internet) μέσω εξοπλισμού που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της. Οι ίδιες εγκαταστάσεις καλύπτουν τις ανάγκες των στελεχών για πρόσβαση στο διαδίκτυο, την επικοινωνία τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. -14-

18 4.5.2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Στον επόμενο πίνακα αναλύεται η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων συνολικά για τις τρεις τελευταίες χρήσεις : ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠO 31/12/2000 ΕΩΣ 31/12/2003 (σε ευρώ) Μειώσεις / Συνολική Σύνολο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Αξία κτησης Προσθήκες αξία κτήσης Αποσβέσεις αποσβέσων Αναπόσβεστη ΠΑΓΙΟΥ 31/12/ /12/ /12/2004 αξία Ενσώματες Ακινητ/σεις Γήπεδα-Οικόπεδα , , , ,41 Κτίρια και Τεχνικά έργα , , , , , ,27 Μηχανολογικός Εξοπλισμός , , ,29 255, ,98 0,31 Μεταφορικά μέσα , , , , , ,51 Έπιπλα και λοιπός εξοπ/σμός , , , , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,18 Σημείωση: Στη χρήση 2004, η Εταιρεία σύμφωνα με τον Ν.2065/92, αναπροσάρμοσε την αξία κτήσεως των γηπέδων κατά ευρώ ,82 και την αξία κτήσεως των κτιρίων κατά ευρώ , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Δεν υπάρχουν εγγυήσεις και εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας ΑΣΦΑΛΙΣΗ Τα κτίρια, τα εμπορεύματα, ο εξοπλισμός επίπλων και λοιπός εξοπλισμός της Εταιρείας είναι ασφαλισμένα έναντι κινδύνων συνολικά μέχρι του ποσού των ευρώ ,00, στις ασφαλιστικές εταιρείες GENERALI HELLAS με ποσοστό κάλυψης 58% και στην ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με ποσοστό κάλυψης 42%. Επίσης υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης ύψους ευρώ ,00 έναντι τρίτων. Το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Δημαράκη 10 Ρούφ είναι μισθωμένο με μηνιαίο μίσθωμα ευρώ 4.529, ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές. -15-

19 4.6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δραχμές ένα εκατομμύριο ( ) διαιρούμενο σε χίλιες μετοχές (1.000), ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών έκαστη και καταβλήθηκε σύμφωνα με το υπ αριθμ. 29/ φύλλο ΔΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιευμένο Καταστατικό της Εταιρείας. Στη συνέχεια αυξήθηκε: 1. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια ( ) με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. 2. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά δραχμές ένα εκατομμύριο ( ) με έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. 3. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά δραχμές τρία εκατομμύρια ( ) με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. 4. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά δραχμές δύο εκατομμύρια ( ) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. 5. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές δύο εκατομμύρια ( ) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. 6. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές δύο εκατομμύρια ( ) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. 7. Με απόφαση της από τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές δύο εκατομμύρια ( ) με έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη. 8. Κατόπιν της από απόφασης της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από χίλιες(1.000) δραχμές σε εκατό (100) δραχμές, διαιρουμένου του μετοχικού κεφαλαίου των δραχμών δέκα οκτώ εκατομμυρίων ( ) σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμές εκάστη.με αυτή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές δύο εκατομμύρια ( ) με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών έκαστη. 9. Με απόφαση της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια ( ) με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών έκαστη. -16-

20 10. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 1374/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμές έκαστη. 11. Κατόπιν της από αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 1562/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) με την έκδοση είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμές έκαστη. 12. Κατόπιν της από αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 1747/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά τρία εκατομμύρια ( ) δραχμές με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμές έκαστη. 13. Κατόπιν της από αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 2297/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά τρία εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) δραχμές με την έκδοση τριάντα μία χιλιάδων οκτακοσίων (31.800) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμές έκαστη. 14. Κατόπιν της από αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 2772/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ( ) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (34.980) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμές έκαστη και, δραχμές έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες ( ), α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε με το Ν. 542/1977 δραχμές έξι εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ( ) και β) δραχμές πεντακόσιες τέσσερις χιλιάδες ( ) από το ειδικό αποθεματικό για έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, προς στρογγυλοποίηση, για την έκδοση εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (69.960) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας, εκατό (100) δραχμές έκαστη, οι οποίες διανεμήθηκαν σε παλαιούς μετόχους. 15. Κατόπιν απόφασης της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 2947/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αυξήθηκε της μετρητοίς κατά δραχμές τρία εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες ( ) για την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (34.980) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών έκαστη. 16. Κατόπιν απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 3223/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα μία χιλιάδες ( ) με έκδοση σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα (40.810) μετοχών ονομαστικής αξίας (100) δραχμές εκάστη. 17. Κατόπιν απόφασης της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 75/ φύλλο της Εφημερίδας της -17-

21 Κυβερνήσεως αυξήθηκε της μετρητοίς κατά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια ( ) με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη. 18. Κατόπιν απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 3441/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) με έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμές εκάστη. 19. Κατόπιν απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 3768/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια ( ) με έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμές εκάστη. 20. Κατόπιν απόφασης της από έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξάνεται κατά δραχμές σαράντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες ( ), α) με κεφαλαιοποίηση, δραχμές τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες ( ) που προέκυψαν από την υπεραξία των παγίων στοιχείων του Ενεργητικού, σύμφωνα με τον Ν.1249/1982 και β) δραχμές πέντε εκατομμύρια εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ( ), με κεφαλαιοποίηση μέρους από το ειδικό αποθεματικό από έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο και αντί εκδόσεως νέων μετοχών αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής από δραχμές εκατό (100) σε δραχμές εκατόν εξήντα (160). 21. Κατόπιν απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 2453/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές έντεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ( ) με έκδοση εβδομήντα χιλιάδων (70.000) μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμές εκάστη. 22. Κατόπιν απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 239/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές δέκα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ( ) με έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμές εκάστη. 23. Κατόπιν απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 3488/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές έντεκα εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες ( ) με έκδοση εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμές εκάστη. 24. Κατόπιν απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 3479/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ) αυξήθηκε τοις μετρητοίς κατά δραχμές έντεκα εκατομμύρια ( ) με έκδοση εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (68.750) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατόν εξήντα (160) δραχμές εκάστη. -18-

22 25. Κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 2909/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ), α)αυξάνεται η ονομαστική αξία των μετοχών από εκατόν εξήντα δραχμές (160) σε διακόσιες πενήντα οκτώ (258) δραχμές και μειώνεται ταυτοχρόνως ο αριθμός των μετοχών από ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα ( ) σε εξακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα εννέα ( ). β)αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο κατά δραχμές ενενήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα ( ) με κεφαλαιοποίηση που προέκυψε από την υπεραξία των ακινήτων, σε εφαρμογή της υπ αριθμ. Ε.2665/88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με έκδοση τρακοσίων ογδόντα χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ( ) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα οκτώ δραχμών (258) εκάστης και διανομή αυτών δωρεάν στους παλαιούς μετόχους. 26. Κατόπιν αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , δημοσιευμένη στο υπ αριθμ. 5011/ φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ και ΕΠΕ), αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση: α) Του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων, λόγω αναπροσαρμογής αυτών, κατά εξήντα ένα εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα ( ) δραχμές, σε εφαρμογή του κεφαλαίου Γ του Ν. 2065/92 και β) Του ποσού του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από επενδύσεις, κατά ενενήντα εκατομμύρια ( ) δραχμές, σε εφαρμογή της παρ. 1 της /89 αποφάσεως Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από διακόσιες πενήντα οκτώ (258) δραχμές σε τετρακόσιες εννέα (409) δραχμές. 27. Ήδη με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση, του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων, λόγω αναπροσαρμογής τους, κατά πενήντα εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι ( ) δραχμές, σε εφαρμογή του κεφαλαίου Γ του Ν. 2065/92, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών που υπάρχουν στο χρόνο κεφαλαιοποίησης, από τετρακόσιες εννέα (409) δραχμές σε τετρακόσιες εξήντα οκτώ (468) δραχμές. 28. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο με κεφαλαιοποίηση, του ποσού της υπεραξίας των ακινήτων, λόγω αναπροσαρμογής τους, κατά ,62 ευρώ, με ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που υπάρχουν στο χρόνο κεφαλαιοποίησης, σε 1,55 ευρώ, με διατήρηση του ίδιου αριθμού των μετοχών της εταιρείας. Ταυτόχρονα αποφασίζεται η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα τέσσερα ( ,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένου, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα ( ) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας ένα και 55/100 (1,55) ευρώ εκάστη. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, συνοπτικά οι αυξήσεις κεφαλαίου της Εταιρείας από τη σύστασή της έως και σήμερα.

23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ποσά σε δρχ. Ημερομηνία Μετοχικό Αριθμός Γενικής Αριθμός Ποσό Τρόπος κεφάλαιο μετά Ονομαστική μετοχών μετά Συνέλευσης ΦΕΚ Αύξησης Αύξησης την αύξηση αξία την αύξηση Αύξηση Κεφαλ/ποίηση με μετρητά Αποθεματικών Ιδρ.Κεφάλαιο 29/ /8/ / /12/ / /6/ / /11/ / /11/ / /11/ / /6/ / /6/ / /10/ / /7/ / /7/ / /7/ / /7/ / /6/ / /8/ / /6/ / /11/ / /6/ / /6/ / /11/ / /6/ / /6/ / /6/ / /6/ / /6/ / /6/ / /6/ / ποσά σε ευρώ 28/6/ / , , ,00 1,

24 4.7 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Τα ίδια κεφάλαια και λογιστική αξία της μετοχής σύμφωνα με τον Ισολογισμό της παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: ΧΡΗΣΗ 2004 (ποσά σε ευρώ) Αριθμός μετοχών Ονομαστική αξία μετοχής 1,55 Μετοχικό κεφάλαιο ,00 Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ,87 Διαφορές αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων ,19 Λοιπά αποθεματικά ,91 Κέρδη εις νέον ,45 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ,42 Λογιστική αξία μετοχής 15,40 Αναφορφωμένα ίδια κεφάλαια ,42 Αναφορφωμένη λογιστική αξία μετοχής 15, ΜΕΤΟΧΟΙ Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την μετοχική σύνθεση και τα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας με βάση το πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό Μπαλοπούλου Στυλιανή ,44% Μπαλόπουλος Νικόλαος ,44% Ζαχμάνογλου Ελένη ,86% Ζαχμάνογλου Χριστίνα ,99% Ζαχμάνογλου Αικατερίνη ,90% Λοιποί μη παρευρισκόμενοι ,37% ΣΥΝΟΛΟ ,00% -21-

25 4.9 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Διοικητικό Συμβούλιο Η Εταιρεία διοικείται από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλεγεί με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και όπως ισχύει μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (πρακτικό Νο 531/ ) αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: Μπαλόπουλος Βασίλειος του Νικολάου, Πρόεδρος. Μπαλοπούλου Στυλιανή του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος. Μπαλόπουλος Νικόλαος του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος & Διευθ Σύμβουλος. Ζαχμάνογλου Χριστίνα του Θεοδώρου, Μη εκτελεστικό μέλος. Χαλβατζής Ιωάννης του Στυλιανού, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Απέργης Κων/νος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. είναι Λεωφ. Κηφισού 42, Περιστέρι, τηλ Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά οι κύριοι Μπαλόπουλος Νικόλαος, Μπαλοπούλου Στυλιανή και Μπαλόπουλος Βασίλειος Διευθυντικά Στελέχη Η διεύθυνση της Εταιρείας ασκείται από τα κάτωθι στελέχη: Μπαλόπουλο Νικόλαο, ετών 49, Γενικός Διευθυντής & Διευθυντής Πωλήσεων. Με σπουδές στη διοίκηση των επιχειρήσεων και marketing, ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από το έτος 1979, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος. Μπαλοπούλου Στυλιανή, ετών 48, Διευθύντρια. Με σπουδές στη διοίκηση των επιχειρήσεων και οικονομικά, ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από το έτος 1976, υπεύθυνη ανάλυσης οικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης διαθεσίμων. Μέγα Γεώργιο, ετών 50, Επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. Πτυχιούχος του Ε.Μ.Π. τμήμα μηχανολόγων ηλεκτρολόγων μηχανικών, με οικονομικές γνώσεις. Ρότσο Γεώργιο, ετών 46, Διευθυντής Λογιστηρίου. Πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Π. με μεγάλη εμπειρία ως υπεύθυνος λογιστηρίου, φορολογικών και εργατικών. Στρατάκο Μικαέλ, ετών 52, Υπεύθυνος τεχνικού τμήματος, για την συντήρηση και επισκευή των κλιματιστικών συσκευών, με πολυετή εμπειρία στα τεχνικά θέματα των ηλεκτρικών συσκευών. Σημειώνεται ότι κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και τα στελέχη της διεύθυνσης της Εταιρείας δεν έχουν καταδικαστεί για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ή είναι αναμεμιγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης: 1. επιχειρηματικής δραστηριότητας, 2. χρηματιστηριακών συναλλαγών, -22-

26 3. επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιρειών κλπ. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη έχουν Ελληνική υπηκοότητα. Μεταξύ των βασικών μετόχων και των μελών του Δ.Σ. υπάρχει η εξής συγγενική σχέση: ο κ. Μπαλόπουλος Νικόλαος και η κα Μπαλοπούλου Στυλιανή είναι αδέλφια. Δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτό και δεν προβλέπεται να δοθούν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για το έτος Τα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Μπαλόπουλος Νικόλαος και Μπαλοπούλου Στυλιανή, έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρεία. Οι μικτές αποδοχές τους για την προηγούμενη τριετία διαμορφώθηκαν ως εξής: Ποσά σε ευρώ Μπαλόπουλος Νικόλαος , , ,65 Μπαλοπούλου Στυλιανή , , ,65 Οι αμοιβές των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας,, μη περιλαμβανομένων των μελών του Δ.Σ. (κ.κ. Μπαλόπουλο Νικόλαο και Μπαλοπούλου Στυλιανή), ανήλθαν το 2004 συνολικά σε ,24 ευρώ. Για το 2005 προϋπολογίζονται συνολικές αμοιβές ύψους ,00 ευρώ περίπου. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα, σύμφωνα με την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/ , άρθρο 8, να καταρτίζουν συναλλαγές με αντικείμενο μετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί μετοχών της Εταιρείας τα οποία είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών ή συνδεδεμένης με αυτής εταιρίας, μόνον εφόσον έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και η γνωστοποίηση έχει δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο τιμών του Χ.Α.Α. τουλάχιστον την προηγούμενη ημέρα συναλλαγής όπως ήταν την 31/12/2004 και παραμένει μέχρι σήμερα είναι τα ακόλουθα: Eπώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Μέλη Δ.Σ. με σχέση αμειβόμενης παροχής υπηρεσιών Μπαλόπουλος Νικόλαος Βασίλειος Μπαλοπούλου Στυλιανή Βασίλειος Γενικός Διευθυντής Μπαλόπουλος Νικόλαος Βασίλειος Προϊστάμενος Λογιστηρίου Ρότσος Γεώργιος Νικόλαος Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Μέγας Γεώργιος Αντώνιος Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων Ρότσος Γεώργιος Νικόλαος Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων Μπαλόπουλος Νικόλαος Βασίλειος Ορκωτός Ελεγκτής Μπατσούλης Γεώργιος Αναστάσιος Μέτοχοι >20% Μπαλόπουλος Νικόλαος Βασίλειος Μπαλοπούλου Στυλιανή Βασίλειος Οι αλλαγές για την χρήση 2004 ήταν: 1. Ο κ. Γεώργιος Ρότσος αντικατέστησε τον κ. Τριαντάφυλλο Παπαζαχόπουλο στην θέση του Προϊσταμένου Λογιστηρίου και Υπεύθυνου Εξύπηρέτησης Μετόχων, λόγω συνταξιοδότησης. -23-

27 4.10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συμμετοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των κυρίων μετόχων της Εταιρείας στη διοίκηση και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών. Εκτός των παρακάτω συμμετοχών κανένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κύριος μέτοχος της Εταιρείας δεν συμμετέχει σε Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών. Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δηλώνουν ότι δεν είναι ούτε ασκούν διοικητική επιρροή σε άλλες εταιρείες παρεμφερούς αντικειμένου, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρείες εκτός των παρακάτω εταιρειών. Mέλος του Δ.Σ. Εταιρεία που Θέση στη ή Κύριος Μέτοχος συμμετέχει Διοίκηση Ποσοστό ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ Κ. ΑΠΕΡΓΗΣ Α.Ε. Πρόεδρος & διευθ.σύμβουλος 97% -24-

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συνεδριάζει στις 16 Μα ου 2016, έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό.

ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ. Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με το Φορολογικό Πιστοποιητικό. ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ Α.Π. 1391 Αθήνα 17 Απριλίου 2012 Προς το Υπουργείο Οικονομικών Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Υπόψη κ. Παντελή Δασκαλάκη Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα Θέμα: Ερωτήματα Εταιρειών Ορκωτών Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν , 3371/2005, 4 Ν.

Ν , 3371/2005, 4 Ν. Θέμα 1 ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» της 25 ης Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE & SYSTEMS SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που συνεδριάζει στις 14 Απριλίου 2011, έχει την τιµή να θέσει υπ όψη σας όλα τα έγγραφα των ετήσιων οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ [Ν. 3401/2005,

Διαβάστε περισσότερα