ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο"

Transcript

1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΙΙ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Αντικείµενο Συντήρησης 2. Επισκευές Ευρύτερης Κλίµακας 3. Βλάβες Ανελκυστήρων 4. Θέση, αριθµός τύπος Ανελκυστήρων 5. Υλικά

2 6. Προσωπικό Συντηρητή 7. Πρόγραµµα (Χρονοδιάγραµµα) Συντήρησης 8. Αυξοµειώσεις αριθµού συντηρουµένων Ανελκυστήρων 9. Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών ιατάξεων κλπ. 10. Εκτέλεση του Έργου 11. Ευθύνη Συντηρητή 12. Γνώση τοπικών κλπ. συνθηκών 13. Τιµές 14. Πληρωµές 15. Ασφάλιση 16. Απαγόρευση υποκαταστάσεως ή εκχωρήσεως 17. Καταγγελία Σύµβασης 18. ωσιδικία 2

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ 1. - Το αντικείµενο της παρούσης Σύµβασης είναι η συντήρηση ενός (1) Ανελκυστήρα στον Υ/Σ Ροδινίου στη Ρόδο. Επισηµαίνεται ότι λόγω των ειδικών ατµοσφαιρικών συνθηκών στο χώρο αιτείται όπως οι παρεχόµενες από τον Συντηρητή Εργασίες είναι αρίστης ποιότητας και βαθµού ασφαλείας. ΙΙ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Αντικείµενο Συντήρησης 1.1 Στην έννοια της συντήρησης περιλαµβάνεται όλο το φάσµα των αναγκαίων εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων, µικρής έκτασης επισκευών κλπ., οι οποίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους Ελληνικούς Κανονισµούς συντήρησης και λειτουργίας ανελκυστήρων, όπως ισχύουν κάθε φορά. 1.2 Στις ανωτέρω αναφερόµενες µικρής έκτασης επισκευές περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής: 3

4 (1) Αντικατάσταση Οριακών διακοπτών (2) " Ενδεικτικών λυχνιών (3) " Ρελαί (4) " Ασφαλειών (5) Συµπλήρωση ή αντικατάσταση ελαίου του κιβωτίου του βαρούλκου (6) Λιπάνσεις όπου απαιτούνται 2. Επισκευές ευρύτερης κλίµακας 2.1 Πέραν των εργασιών συντήρησης που καθορίζονται στην προηγούµενη παράγρ.1, ο Συντηρητής, εφ' όσον του δοθεί σχετική εντολή, είναι υποχρεωµένος να εκτελεί και κάθε επισκευή ανελκυστήρα ευρύτερης κλίµακας σύµφωνα µε τους όρους και τον τρόπο που θα του υποδεικνύει κάθε φορά η Επιχείρηση και σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 2.2 Σε περίπτωση που η επισκευή ευρύτερης κλίµακας ανελκυστήρα δεν ανατεθεί στο Συντηρητή, αλλά εκτελεσθεί από την Επιχείρηση ή από άλλο Εργολάβο κατόπιν εντολής της Επιχείρησης, ο Συντηρητής είναι υποχρεωµένος, κατά την έναρξη λειτουργίας του επισκευασθέντα ανελκυστήρα να ελέγξει την ποιότητα των εργασιών επισκευής που έγιναν και ιδιαίτερα τα συστήµατα ασφαλείας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του ο Συντηρητής δικαιούται να αρνηθεί την ευθύνη λειτουργίας του ανελκυστήρα, γνωστοποιώντας αυτό εγγράφως στην Επιχείρηση και αιτιολογώντας τους λόγους της διαφωνίας του. 2.3 Στις υποχρεώσεις του Συντηρητή περιλαµβάνεται και η άµεση ενηµέρωση της Επιχείρησης για τις απαιτούµενες επισκευές του ανελκυστήρα, που θα εντοπισθούν κατά τις τακτές συντηρήσεις τους. 3. Βλάβες Ανελκυστήρων 3.1 Ο Συντηρητής είναι υποχρεωµένος να προβαίνει στην ταχεία αποκατάσταση των βλαβών του ανωτέρω ανελκυστήρα, που τυχόν θα παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας των. 3.2 Για το λόγο αυτό ο Συντηρητής θα πρέπει να διαθέτει σε άµεση ετοιµότητα το κατάλληλο συνεργείο, το οποίο αµέσως µε τη λήψη της σχετικής εντολής ή ειδοποίησης θα προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την όσο δυνατόν συντοµότερη αποκατάσταση της παρουσιασθείσης βλάβης και την ταχεία παράδοση του ανελκυστήρα για χρήση. 4. Θέση, αριθµός, τύπος ανελκυστήρων Ανελκυστήρας στον Υ/Σ Ροδινίου Αριθ. Άδειας 3355/ Ηµεροµηνία παραλαβής (πρώτου ελέγχου) Βάρος ανυψώσεως Kgr µε τέσσερις στάσεις 4

5 5. Υλικά 5.1 Τα απαιτούµενα, για τη συντήρηση ή επισκευή του ανελκυστήρα κάθε είδους ανταλλακτικών θα χορηγούνται στον Συντηρητή από την Επιχείρηση. Τα απαραίτητα για τη συντήρηση αναλώσιµα (λιπαντικά, υλικά καθαρισµού κλπ.) θα διατίθενται από τον Συντηρητή. 5.2 Ο Συντηρητής υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα την Επιχείρηση για το είδος και τις ποσότητες των απαιτούµενων, για τη συντήρηση ή την επισκευή του ανελκυστήρα, υλικών. 6. Προσωπικό Συντηρητή 6.1 Ο Συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει µε δική του ευθύνη και δαπάνες όλο το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις ιατάξεις της Συµβάσεως. 6.2 Το προσωπικό που θα απασχολεί ο Συντηρητής για την εκτέλεση του Έργου, ασχέτως ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευµένο, έµπιστο και να έχει όλα τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και τους σχετικούς Κανονισµούς. 6.3 Ειδικότερα ο Συντηρητής πρέπει να διαθέσει δύο (2) τουλάχιστον έµπειρους Τεχνίτες, κατόχους των επαγγελµατικών αδειών που προβλέπονται από το Νόµο και εφοδιασµένους από τον Συντηρητή µε όλα τα αναγκαία εφόδια και εξοπλισµό. 6.4 Ρητά συµφωνείται ότι οι ανωτέρω δύο (2) κατ' ελάχιστο, Τεχνίτες, σε κάθε περίπτωση θα εργάζονται κάτω από την ευθύνη του Συντηρητή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλα. Οι ανωτέρω επίσης Τεχνίτες θα είναι της αποδοχής της Επιχείρησης, η οποία µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την αντικατάσταση τους. 6.5 Η Επιχείρηση, έχει το δικαίωµα της εποπτείας και ελέγχου των εκτελούµενων από το Συντηρητή εργασιών µε δικό της προσωπικό, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Συντηρητή της ευθύνης του για τις εργασίες που εκτελεί. 7. Πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) Συντήρησης 7.1 Η Επιχείρηση εντός ενός µηνός από της υπογραφής της Σύµβασης θα χορηγήσει στο Συντηρητή το Πρόγραµµα (χρονοδιάγραµµα) Συντήρησης του ενός (1) ανελκυστήρα, στο οποίο θα καθορίζεται, εκτός των άλλων, η σειρά συντήρησης του υπόψη ανελκυστήρα και ο αριθµός των µηνιαίων συντηρήσεων. 7.2 Κατ' αρχήν καθορίζεται ότι ο ανελκυστήρας θα συντηρείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές το µήνα. Είναι όµως δυνατόν να απαιτηθεί να γίνει συντήρηση και περισσότερες από δύο φορές το µήνα. 5

6 Στις περιπτώσεις αυτές ο Συντηρητής, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, υποχρεούται να προβαίνει στις πρόσθετες αυτές µηνιαίες συντηρήσεις. 8. Αυξοµειώσεις αριθµού συντηρουµένων ανελκυστήρων Μηνιαία συντήρηση θα γίνεται στον ανελκυστήρα εκτός εάν υπάρχει βλάβη και είναι ακινητοποιηµένος για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 9. Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών ιατάξεων κλπ. 9.1 Ο Συντηρητής σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τους Νόµους του Κράτους, τα ιατάγµατα και τους Κανονισµούς, τις Αστυνοµικές ιατάξεις ή ιαταγές καθώς και τις νόµιµες απαιτήσεις οποιασδήποτε ηµόσιας, ηµοτικής ή άλλης Αρχής που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρµογή κατά οποιοδήποτε τρόπο για τον Συντηρητή ή και τις εργασίες του. 9.2 Ο Συντηρητής ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόµους κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει αµέσως στην Επιχείρηση τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σ' αυτόν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου και έγγραφα των διαφόρων Αρχών σχετικά µε τα υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. 10. Εκτέλεση του Έργου 10.1 Ο Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία εκτέλεση του Έργου που ανέλαβε µε την παρούσα Σύµβαση (δηλ. των εργασιών συντήρησης, επισκευών κλπ. ανελκυστήρων), σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και µε τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δώσει η Επιχείρηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια στο Έργο ή αν ο Συντηρητής δεν τηρήσει ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά τη Σύµβασης ή το Νόµο, είναι υποχρεωµένος ν' αποζηµιώσει της Επιχείρηση για οποιαδήποτε θετική ζηµιά της που θα οφείλεται στο λόγο αυτό Αν, κατά οποιαδήποτε χρονική περίοδο, η Επιχείρηση θεωρήσει ότι η µέθοδος εργασίας του Συντηρητή ή τα υλικά και το εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτει ή ο εξοπλισµός, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία και τα εφόδια του δεν είναι επαρκή ή κατάλληλα για να εξασφαλίσουν την τέλεια, ασφαλή, οικονοµική, ταχεία εµπρόθεσµη και απόλυτα σύµφωνη µε τους όρους της Σύµβασης εκτέλεση του Έργου ή για να εγγυηθούν για την ασφάλεια του προσωπικού και των τρίτων, τότε σ' οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις αυτές, η Επιχείρηση έχει δικαίωµα να διατάξει τον Συντηρητή να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης και τις εντολές της µέσα σε τακτή προθεσµία και να φροντίσει άµεσα για την τακτοποίηση των παραπάνω ατελειών ή εκκρεµοτήτων, χωρίς αυτός να έχει το δικαίωµα να ζητήσει καµία πρόσθετη πληρωµή ή αύξηση τιµών ή παράταση προθεσµιών. Η άσκηση ή όχι από την Επιχείρηση του δικαιώµατος αυτού της παρέµβασης δε µειώνει κατά οποιοδήποτε τρόπο τις ευθύνες του Συντηρητή. 6

7 11. Ευθύνη Συντηρητή 11.1 Ο Συντηρητής είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµιά ή βλάβη σε πράγµατα και για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε προσωπικό της Επιχείρησης, των συνεργατών της και του Συντηρητή ή σε κάθε τρίτο, εφόσον τα παραπάνω προξενηθούν κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής του Έργου (συντήρησης, επισκευών κλπ.) η συνέπεια ελαττωµάτων αυτού Ο Συντηρητής έχει την υποχρέωση να καλύπτει την Επιχείρηση για κάθε αξίωση που θα εγερθεί σε βάρος της εξαιτίας των παραπάνω, ανεξάρτητα αν αυτά καλύπτονται ή όχι από τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχει συνάψει και να καταβάλει στην Επιχείρηση κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί να καταβάλει εκείνη σε τρίτους από τις ίδιες παραπάνω αιτίες. ν' αναλαµβάνει µε δικές του δαπάνες την υπεράσπιση της Επιχείρησης για κάθε απαίτηση, αγωγή και µήνυση που θα εγείρεται ή υποβάλλεται εναντίον της από οποιονδήποτε και που θα έχει σχέση µε τις παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες του Συντηρητή και γενικά να αποζηµιώνει την Επιχείρηση για κάθε θετική ζηµιά που θα µπορούσε να πάθει από τους παραπάνω λόγους Ο Συντηρητής είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού του, των τρίτων και του κοινού γενικά καθώς και των ίδιων των έργων, του εξοπλισµού, των εγκαταστάσεων κλπ Σε περίπτωση που ο Συντηρητής δεν εκπληρώνει ή καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν απ' αυτή τη Σύµβαση, η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση, να παίρνει για λογαριασµό του και δαπάνες του κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την προστασία του προσωπικού και κάθε τρίτου και να διατάσσει την άµεση διακοπή του τυχόν επικίνδυνου τµήµατος του Έργου, χωρίς ο Συντηρητής να δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση ή παράταση της προθεσµίας λόγω της διακοπής αυτής και χωρίς να µειώνεται καθόλου η ευθύνη του που απορρέει από τη Σύµβαση αυτή. 12. Γνώση τοπικών κλπ συνθηκών 12.1 Ο Συντηρητής βεβαιώνει ότι έχει επισκεφθεί το κτίριο του οποίου την συντήρηση έχει αναλάβει µε την παρούσα Σύµβαση και έχει προβεί σε επιτόπια εξέταση της θέσης του ανελκυστήρα, των χωρών δουλειάς, των προσπελάσεων προς αυτούς, της σηµερινής (δηλ. κατά το χρόνο υπογραφής της Παρούσης Σύµβασης) κατάστασης του ανελκυστήρα κλπ. και ότι έχει ενηµερωθεί πλήρως για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάµενη κατάσταση όλων του ανελκυστήρα, που µπορούν να επιδράσουν µε οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο κόστος τους Επίσης ο Συντηρητής βεβαιώνει ότι οι τιµές που αναφέρονται στο Τιµολόγιο είναι αποτέλεσµα δικών του υπολογισµών και βασίζονται στη δική του γνώση και εκτίµηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σ' οποιανδήποτε περιγραφή ή δήλωση της Επιχείρησης. 7

8 13. Τιµές 13.1 Οι τιµές που αναγράφεται στο Τιµολόγιο είναι η µηνιαία αποζηµίωση του Συντηρητή για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (όπως αυτές καθορίζονται στη παράγρ.ιι-1. της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) του ανελκυστήρα. Στις τιµές αυτές δεν περιλαµβάνονται η αποζηµίωση του Συντηρητή για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών καταστροφής τµηµάτων του εξοπλισµού του ανελκυστήρα καθώς και για την εκτέλεση επισκευών ευρύτερης κλίµακας Τα παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται στο Συντηρητή κάθε µήνα και αποτελεί την πλήρη και ολοσχερή αποζηµίωση του για όλες τις κάθε είδους δαπάνες του που θα έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες που θα παράσχει και µε τις εργασίες συντήρησης (κατά την έννοια της παραγρ. ΙΙ-1 της Ε.Σ.Υ.) που θα εκτελέσει βάσει της Σύµβασης καθώς και για την εν γένει αµοιβή του, ανά µήνα Επίσης τον Συντηρητή βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση αυξοµειώσεις σε φόρους του ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον Συντηρητή µόνο στο µέτρο που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού καθώς και το φόρο Προστιθέµενης Αξίας, που βαρύνει την Επιχείρηση (βάσει της εγκυκλίου Ε 2γ/01/24/Φ.5.1/ του ΥΠΕΧΩ Ε). Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται από το Ε ΗΕ στον Συντηρητή, πέρα από συµβατικό τίµηµα, προκειµένου να αποδοθεί στο ηµόσιο µετά τις αφαιρέσεις κλπ. που προβλέπει ο Νόµος 1642/86 και εποµένως οι προσφορές και οι τιµές θα είναι ελεύθερες από την επιβάρυνση όπως και από το χαρτόσηµο, το οποίο έχει καταργηθεί µε τον ίδιο Νόµο Οι παραπάνω τιµές (µηνιαία αποζηµίωση) είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση Ο Συντηρητής δηλώνει µε το παρόν ότι κατά τον υπολογισµό των ανωτέρω τιµών, έλαβε υπόψη όλες τις συνθήκες εκτέλεσης του Έργου και εγγυάται την ακρίβεια του σχετικού προϋπολογισµού του και ότι για αναπροσαρµογή τιµών η λύση της Σύµβασης που προκύπτουν από τα άρθρα 178, 179, 422, 696, 697 και ειδικά του άρθρου 388 του Α.Κ, δοθέντος ότι θεωρεί τον κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ενδεχόµενο και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 14. Πληρωµές 14.1 Οι πληρωµές προς το Συντηρητή για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (κατά την έννοια της παραγρ.ιι-1 της Ε.Σ.Υ) θα γίνονται κάθε µήνα, µε την υποβολή από το Συντηρητή όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 8

9 14.2 Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών επισκευής ευρύτερης κλίµακας το τίµηµα για τις εργασίες αυτές που θα συµφωνείται κάθε φορά θα καταβάλλεται στο Συντηρητή µετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή τους από την Επιχείρηση. 15. Ασφάλιση 15.1 Ο Συντηρητής είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς για το προσωπικό που απασχολεί καθώς επίσης και για την τήρηση και πιστή εφαρµογή των ιατάξεων της νοµοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του προσωπικού Ο Συντηρητής πέρα από τις λοιπές υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τη Σύµβαση, είναι υποχρεωµένος να συνοµολογεί, διατηρεί και παρακολουθεί την ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, µε δικές του δαπάνες Αντικείµενο ασφάλισης Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ του Συντηρητή και της Επιχείρησης ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ, οι δε ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για, σωµατικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα ή και ζώα που προξενούνται κατά την λειτουργία των ανελκυστήρων, την συντήρηση των οποίων έχει αναλάβει ο Συντηρητής µε την παρούσα Σύµβαση ιάρκεια Ασφάλισης Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την έναρξη του χρόνου ισχύος της Σύµβασης και θα λήγει µε το πέρας του χρόνου ισχύος αυτής Για τα όρια αποζηµιώσεως και τους ειδικούς και γενικούς όρους που πρέπει να περιλαµβάνονται στα ασφαλιστήρια συµβόλαια ισχύουν τα καθοριζόµενα στο τεύχος περί ασφαλίσεων. 16. Απαγόρευση υποκαταστάσεως ή εκχωρήσεως Ο Συντηρητής δεν µπορεί να εκχωρήσει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο τα κάθε φύσεως δικαιώµατά του, που απορρέουν από τη Σύµβαση ή οποιοδήποτε τµήµα της. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται τέτοια εκχώρηση µετά από προηγούµενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης, που χορηγείται µε τους όρους που αναφέρονται στην έγκριση αυτή. 17. Καταγγελία Συµβάσεως 17.1 Σε περίπτωση που ο Συντηρητής παραβεί οποιοδήποτε όρο ή συµφωνία της παρούσης Σύµβασης, που όλοι τους, ρητά συµφωνούνται ως εξ' ίσου ουσιώδεις, υποχρεούται να αποζηµιώσει την Επιχείρηση για κάθε ζηµιά, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστεί η Επιχείρηση από την αιτία αυτή. Για κάθε τέτοια παράβαση, εκτός 9

10 από το δικαίωµα της Επιχείρησης να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση, το οποίο δεν υπόκειται σε καµία προθεσµία, καταπίπτει υπέρ αυτής η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 του Συµφωνητικού, λόγω συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας, ο δε Συντηρητής έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε ζηµιά, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγύησης Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω η Επιχείρηση έχει το απόλυτο δικαίωµα της αναίτιας καταγγελίας της παρούσης Σύµβασης, εφόσον θα γνωρίσει στον Συντηρητή 30 ηµέρες νωρίτερα, ο δε Συντηρητής δικαιούται αποζηµίωσης ίσης προς τα πραγµατικά έξοδα του µέχρι της ηµεροµηνίας καταγγελίας. 18. ωσιδικία Για την επίλυση οποιαδήποτε διαφοράς που µπορεί να προκύψει από την παρούσα Σύµβαση, ρητά συµφωνείται, ότι αποκλειστικά αρµόδια είναι τα ικαστήρια Αθηνών. 10

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ- 41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡΘΡΟ 1 : Εκπροσώπηση της Επιχείρησης ΑΡΘΡΟ 2 : Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ...4 ΑΡΘΡΟ 3ο ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΡΘΡΟ 7ο ΑΡΘΡΟ 8ο ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε..Ε. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. (ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΖΕΥΞΙ ΟΣ 8 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 31/12/2014 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την 13 η Ιουνίου 2012 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2010 Μ Ε Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ µε αριθµό - 185 Για την ανάδειξη αναδόχων κατασκευής και συντήρησης έργων δικτύων ιανοµής. ΣΥΜΒΑΣΗ :... ΕΡΓΟ :... ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΕΙ ΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1.

1.615.175,69. Όπως υποσηµείωση 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: 17 ο χλµ. Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «Τσιµεντοστρώσεις οδών ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ήµου Ηρακλείου» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

Τεύχη ημοπράτησης. Τεύχος 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ.Ε.Υ.Α. ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. /νση: Λιμένας Θάσου Τ.Κ. 64004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα