ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

2 Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για ένα πρακτικό εργαλείο που φιλοδοξεί να καταγράψει και αποσαφηνίσει τις σχετικές διαδικασίες. Ο Οδηγός υποβάλλεται σε τακτικές αναθεωρήσεις, με στόχο τη διαρκή ενημέρωσή του, την προσαρμογή του σε νομοθετικές και διοικητικές αλλαγές και τον εμπλουτισμό του με νέες εξελίξεις και οδηγίες. ΜΟΔ α.ε. Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Λουίzης Ριανκούρ 78Α Αθήνα Τηλ.: Φαξ: ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ » ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ 8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 9. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το 1999, θ Μ.Ο.Δ. Α.Ε., είχε προχωριςει ςτθν ζκδοςθ του «Οδθγοφ Ωρίμανςθσ Ζργων Τουριςτικϊν Λιμζνων», με ςτόχο ο οδθγόσ : (α) να αποτελζςει ζνα βοικθμα για όςουσ αςχολοφνται είτε με τον ςχεδιαςμό είτε με τθν υλοποίθςθ είτε με τθν παρακολοφκθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων τουριςτικϊν λιμζνων, ϊςτε να περιορίηεται, όςο είναι δυνατόν, ο χρόνοσ ωρίμανςθσ των ζργων. (β) να καταςτεί ςαφζσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ να υλοποιιςουν ζναν τουριςτικό λιμζνα οποιαςδιποτε μορφισ ότι πρόκειται για μια «ςφνκετθ επζνδυςθ» και όχι απλϊσ για ζνα ςφνολο λιμενικϊν και χερςαίων ζργων. Ζνασ τουριςτικόσ λιμζνασ είναι ςυνυφαςμζνοσ με ηθτιματα λειτουργίασ-διαχείριςθσ, βιωςιμότθτασ, ανταγωνιςμοφ και παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ γιϊτμεν-πελάτεσ. Η διαδικαςία χωροκζτθςθσ, αδειοδότθςθσ και παραχϊρθςθσ προσ εκμετάλλευςθ των Τουριςτικϊν Λιμζνων διαφζρει από εκείνθ των λοιπϊν λιμενικϊν ζργων, δεδομζνου ότι διενεργείται αποκλειςτικά μζςω τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Τουριςμοφ του Υπουργείου Πολιτιςμοφ-Τουριςμοφ, με βάςθ τισ διατάξεισ του Ν.2160/93. Κατά τθν δεκαετία , επιλκαν κάποιεσ ςχετικά περιοριςμζνεσ τροποποιιςεισ ςτο νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθν αδειοδότθςθ και λειτουργία των τουριςτικϊν λιμζνων, παρ όλο ότι το δίπολο τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ (καλάςςιοσ τουριςμόσ-γιϊτινγκ, τουριςτικόσ λιμζνασ) διζπεται από διαρκϊσ μεταβαλλόμενουσ «κανόνεσ», που εξαρτϊνται από τθν παγκόςμια οικονομικι κατάςταςθ και απαιτοφν τθν κατά διαςτιματα αντίςτοιχθ προςαρμογι του νομοκετικοφ πλαιςίου. Στον παρόντα επικαιροποιθμζνο οδθγό ζχουν λθφκεί υπόψθ οι τροποποιιςεισ τθσ νομοκεςίασ που επθρεάηουν τον ςχεδιαςμό, τθν μελζτθ και τθν αδειοδότθςθ των τουριςτικϊν λιμζνων. Στον οδθγό γίνεται λεπτομερισ καταγραφι όλων των απαιτουμζνων διαδικαςιϊν ςτο χαμθλότερο δυνατό επίπεδο ανάλυςθσ, ςε ςυςχετιςμό με τουσ αντίςτοιχουσ αρμόδιουσ φορείσ και τθ ςχετικι νομοκεςία. Ο νζοσ «Οδθγόσ Ωρίμανςθσ Ζργων Τουριςτικϊν Λιμζνων» ςτοχεφει να δϊςει μία πλιρθ εικόνα των διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ και να βοθκιςει τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, κεντρικζσ ι περιφερειακζσ, αλλά και τουσ ιδιϊτεσ επενδυτζσ, ςτθν λιψθ αποφάςεων και ςτθν ςυςτθματοποίθςθ των ενεργειϊν τουσ για τθν ωρίμανςθ των ζργων τουριςτικϊν λιμζνων. 1

6 2 ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

7 2. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Ένασ Τουριςτικόσ Λιμζνασ (Τ.Λ.) αποτελεί μία ςφνκετθ επζνδυςθ υψθλοφ κόςτουσ, κυρίωσ λόγω του ςυνικωσ αυξθμζνου κόςτουσ των λιμενικϊν ζργων. Στον ςχεδιαςμό του (αρχικι επζνδυςθ), αλλά και ςτθ λειτουργία και διαχείριςι του, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ μία ςειρά από παραμζτρουσ πολλζσ από τισ οποίεσ μεταβάλλονται αρκετά ςυχνά, οι οποίεσ επθρεάηουν τθν βιωςιμότθτα και τθν αναταποδοτικότθτα τθσ επζνδυςθσ. Κάκε Τουριςτικόσ Λιμζνασ πρζπει να παρζχει κάποιεσ απολφτωσ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ ςτουσ χριςτεσ-πελάτεσ του. Πζραν από αυτζσ, ςτο χϊρο του Τ.Λ., μποροφν να αναπτυχκοφν πρόςκετεσ λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ αφζνοσ κα κάνουν τον Τ.Λ. πιο ελκυςτικό για τουσ χριςτεσ και αφετζρου κα αποφζρουν πρόςκετα ζςοδα. Τα παραπάνω αφοροφν λειτουργίεσ και δραςτθριότθτεσ τόςο ςτθ καλάςςια όςο και ςτθ χερςαία ηϊνθ του Τ.Λ. Σθμαντικό ςτοιχείο επομζνωσ είναι ο ορκολογικόσ ςχεδιαςμόσ των δραςτθριοτιτων (κυρίων και δευτερευουςϊν), με ςτόχο πάντοτε τθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επζνδυςθσ. Οι παράμετροι που επθρρεάηουν τθν επιλογι τθσ κζςθσ, τον τεχνικό και λειτουργικό ςχεδιαςμό ενόσ Τ.Λ., κακϊσ και τθν λειτουργία του είναι πολλζσ και ποικίλεσ και δεν αποτελοφν το κφριο αντικείμενο αυτοφ του Οδθγοφ. Για τθν πλθρζςτερθ όμωσ ενθμζρωςθ του αναγνϊςτθ παρατίκενται ςτθ ςυνζχεια οριςμζνα βαςικά ςτοιχεία. Οι Τ.Λ. υλοποιοφνται κατά κφριο λόγο είτε ςε περιοχζσ με αυξθμζνθ ηιτθςθ για μόνιμο ελλιμενιςμό ςκαφϊν αναψυχισ (π.χ. κοντά ςε μεγάλα αςτικά κζντρα) είτε ςε περιοχζσ όπου αναπτφςςονται ζντονεσ δραςτθριότθτεσ ναυςιπλοϊασ αναψυχισ - ηιτθςθ για κζςεισ ελλιμενιςμοφ από διερχόμενα ςκάφθ - λόγω τοπικϊν γεωγραφικϊν, φυςικϊν και λοιπϊν παραγόντων (π.χ. κατάλλθλεσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, περιοχζσ φυςικοφ κάλλουσ ι/και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ, γειτνίαςθ με ξενοδοχιακζσ μονάδεσ, ςυνεδριακό κζντρο, κζντρο εναλλακτικοφ τουριςμοφ κλπ.). Παράλλθλα, ο Τ.Λ. κα πρζπει να είναι εφκολα προςβάςιμοσ από μεγάλουσ οδικοφσ άξονεσ, αλλά και κοντά ςε διεκνζσ αεροδρόμιο, όπου εκτελοφνται πτιςεισ κανονικζσ ι τςάρτερ, κακϊσ θ πλειοψθφία των πελατϊν των επαγγελματικϊν ςκαφϊν αναψυχισ φκάνει ςτθν Ελλάδα με αεροπλάνο για να ενοικιάςει το ςκάφοσ ςυνικωσ χωρίσ πλιρωμα για μία ι δφο εβδομάδεσ. Πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν χωροκζτθςθ και υλοποίθςθ ενόσ Τ.Λ. είναι θ περιβαλλοντικι του ζνταξθ, θ ςυμβατότθτα τθσ επζνδυςθσ με τισ χριςεισ γθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και θ αποδοχι από τθν τοπικι κοινωνία. Από τεχνικι άποψθ: 2

8 Α) Στθ καλάςςια ηϊνθ του Τ.Λ. κα πρζπει να παρζχεται o αςφαλζσ αγκυροβόλιο υπό οποιεςδιποτε καιρικζσ ςυνκικεσ o αςφάλεια ςτα ςκάφθ από ζκνομεσ ενζργειεσ (24ωρθ φφλαξθ) o παροχζσ ςτα ςκάφθ (θλεκτρικό ρεφμα, νερό, τθλζφωνο, καλωδιακι τθλεόραςθ) o δυνατότθτα παραλαβισ λυμάτων, ελαιωδϊν καταλοίπων και ςεντινόνερων, ςτερεϊν απορριμάτων o δυνατότθτα παροχισ καυςίμων Β) Στθ χερςαία ηϊνθ του Τ.Λ. κα πρζπει να υπάρχουν κατϋελάχιςτον o κτίριο διοίκθςθσ με γραφεία διοίκθςθσ, λογιςτιριο, μετεωρολογικζσ πλθροφορίεσ, τουριςτικζσ πλθροφορίεσ, τελωνείο, ιατρείο κλπ. o καταςτιματα ναυτιλιακϊν ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ (ανταλλακτικά για τα ςκάφθ, μικροεξοπλιςμόσ κλπ.) o καταςτιματα γενικοφ εμπορίου (τρόφιμα, τφποσ, πλυντιριο-κακαριςτιριο κλπ.) o κτίρια αναψυχισ (αναψυκτιρια, εςτιατόρια) o γραφεία εταιριϊν ενοικίαςθσ ςκαφϊν αναψυχισ (chartering) o εγκαταςτάςεισ υγιεινισ (τουαλζτεσ, ντουσ) o εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ μικροχλικϊν των ςκαφϊν (ςχοινιά, ιςτία κλπ.) o ναυπθγοεπιςκευαςτικι μονάδα με κλειςτοφσ και ανοικτοφσ χϊρουσ για τθν επιςκευι ςκαφϊν o χϊρο διαχείμαςθσ ςκαφϊν με δυνατότθτα κίνθςθσ βαρζων οχθμάτων μεταφοράσ ςκαφϊν Γ) Στθ χερςαία ηϊνθ του Τ.Λ. κα μποροφν να υπάρχουν πρόςκετα o ξενοδοχειακι μονάδα o εγκαταςτάςεισ άκλθςθσ o πιςίνα o καταςτιματα πϊλθςθσ ςκαφϊν αναψυχισ (καινοφριων/μεταχειριςμζνων) o καταςτιματα γενικοφ εμπορίου (π.χ. ζνδυςθ, υπόδθςθ) 3

9 3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ

10 3. ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΙΔΡΤΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ Η χωροκζτθςθ, αδειοδότθςθ και λειτουργία των τουριςτικϊν λιμζνων κάκε μορφισ διζπεται από τα παρακάτω νομοκετιματα και διατάξεισ: Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α/ ) «Ρυθμίςεισ για τον Τουριςμό και άλλεσ διατάξεισ», Κεφάλαιο Γϋ «Δθμιουργία και λειτουργία τουριςτικϊν λιμζνων», άρκρα 29 ζωσ 37. Ν.2636/98 (ΦΕΚ 198/Α/ ). Με το άρκρο 27 τροποποιικθκαν τα άρκρα 6, 30, 31 και 34 του Ν.2160/93 (αφοροφν ςτθν αδειοδότθςθ ραμπϊν μικρϊν ςκαφϊν και ςτθ δθμιουργία ηωνϊν αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριςτικϊν ςκαφϊν). Ν.3105/03 (ΦΕΚ 29/Α/ ) «Τουριςτική εκπαίδευςη και κατάρτιςη, ρυθμίςεισ για τον τουριςμό και άλλεσ διατάξεισ». Άρκρο 38 «Ρυκμίςεισ κεμάτων τουριςτικϊν λιμζνων» και άρκρο 52, παρ. 6 (αφορά κζματα επιδοτιςεων τουριςτικϊν λιμζνων) Προ της ισχφος του Ν.2160/93 Προ τθσ ιςχφοσ του Ν.2160/93 θ αδειοδότθςθ για τθν καταςκευι ενόσ Σ.Λ. γινόταν με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία που αφοροφςε τα κάκε είδουσ λιμενικά ζργα. Ο Σ.Λ. αντιμετωπιηόταν ωσ ζνα λιμενικό ζργο χωρίσ να γίνεται διάκριςθ από τουσ κακαρά εμπορικοφσ ι επιβατικοφσ λιμζνεσ και χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ ανάγκθ για χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςθσ και ςτθ ςυνζχεια θ ανάγκθ για διοίκθςθ και διαχείριςθ του Σ.Λ. Ο χαρακτθριςμόσ ενόσ λιμζνα ωσ "Μαρίνασ" γινόταν με τριμερι Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εμπορικισ Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ, οπότε οι λιμζνεσ αυτοί είχαν το δικαίωμα να διακζτουν τιμολόγιο χρεϊςεων υπθρεςιϊν και να ειςπράττουν τζλθ ελλιμενιςμοφ. Σζτοιοι λιμζνεσ ιταν αυτι του Ξενοδοχειακοφ υγκροτιματοσ Porto Carras Χαλκιδικισ, θ Olympic Marine ςτο Λαφριο, θ Δθμοτικι Μαρίνα Μεκάνων και οι Δθμοτικζσ Μαρίνεσ Γλυφάδασ Αττικισ. 4

11 3.2. Μετά την ισχφ του Ν.2160/93 Η δθμιουργία και λειτουργία Σουριςτικϊν Λιμζνων ςτθ χϊρα μασ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.2160/93 (άρκρα 29 ζωσ και 37), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του Ν.2636/98 και ιςχφει ςιμερα. Ο Ν.2160/93 επζφερε ριηικζσ αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία χωροκζτθςθσ, αδειοδότθςθσ και παραχϊρθςθσ προσ εκμετάλλευςθ των Σ.Λ. φμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου αυτοφ κακορίςκθκαν: τι είναι "Σουριςτικόσ Λιμζνασ" και ποιοί οι διάφοροι τφποι Σ.Λ. ποιά είναι τα ςυςτατικά ςτοιχεία (τμιματα) ενόσ Σ.Λ. ποιζσ καλάςςιεσ και χερςαίεσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να υπάρχουν κατϋελάχιςτον ςε ζνα Σ.Λ. και ποιζσ μποροφν να δθμιουργθκοφν προαιρετικά ποιά είναι θ διαδικαςία για τθν χωροκζτθςθ και ςτθ ςυνζχεια χοριγθςθ αδείασ καταςκευισ και λειτουργίασ ενόσ Σ.Λ. τι είναι "Φορζασ Διαχείριςθσ" ενόσ Σ.Λ. και με ποιζσ διαδικαςίεσ παραχωρείται θ διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ ενόσ Σ.Λ. ς' αυτόν. Η μεγάλθ καινοτομία του Ν.2160/93 ιταν θ δθμιουργία τθσ τότε Γραμματείασ τιριξθσ Σουριςτικϊν Λιμζνων (ςιμερα Δ/νςθ Σουριςτικϊν Λιμζνων) και τθσ Διεφκυνςθσ Θαλάςςιου Σουριςμοφ ςτο τότε Τπουργείο Ανάπτυξθσ (ςιμερα Τπουργείο Πολιτιςμοφ-Σουριςμοφ), ςτθν οποία ανατζκθκαν οι αρμοδιότθτεσ για τθν διοίκθςθ, διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ζλεγχο των Σ.Λ. Για τθν χωροκζτθςθ, τθν ζγκριςθ των χριςεων γθσ και των όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ Σ.Λ. ι για τθν μετατροπι υπάρχοντοσ λιμζνα ςε τουριςτικό απαιτείται θ γνϊμθ τθσ λεγόμενθσ "Επιτροπισ Σουριςτικϊν Λιμζνων". Η Επιτροπι αυτι αρχικά ιταν εννεαμελισ, ςτθ ςυνζχεια είχε δεκατρία μζλθ (άρκρο 38 του Ν.3105/03) και ςιμερα εκ νζου είναι εννεαμελισ (άρκρο 8 του Ν.3270/04) και ςυγκροτείται από τουσ εξισ: τον Γενικό Γραμματζα Σουριςμοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ-Σουριςμοφ, ωσ Πρόεδρο τον Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Σουριςτικϊν Λιμζνων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Σουριςμοφ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ-Σουριςμοφ ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Οικονομικϊν ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ-Σουριςμοφ ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Εκνικισ Άμυνασ (Γ.Ε.Ν.) ζναν εκπρόςωπο του Ε.Ο.Σ. ζνα πτυχιοφχο Α.Ε.Ι. 5

12 Η λειτουργία τθσ Επιτροπισ Σουριςτικϊν Λιμζνων, ωσ ενόσ ενιαίου οργάνου, ςτο οποίο ςυμμετζχουν εκπρόςωποι όλων των ςυναρμοδίων Τπθρεςιϊν που γνωμοδοτοφν για τθν ζγκριςθ μίασ πρόταςθσ Σ.Λ., ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν χωροκζτθςθσ και αδειοδότθςθσ ενόσ Σ.Λ. που τελικά αποβαίνει προσ όφελοσ των ίδιων των ζργων. ε αυτό ςυμβάλλει και ο κακοριςμόσ, από τον Ν.2160/93, αυςτθρϊν προςκεςμιϊν για τθν εξζταςθ και απάντθςθ ςτα ςχετικά αιτιματα των ενδιαφερομζνων φορζων, ανεξάρτθτα από το εάν πρόκειται περί φορζων του δθμοςίου τομζα ι περί ιδιωτϊν επενδυτϊν. 6

13 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

14 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Οι διάφορεσ κατθγορίεσ λιμενικϊν εγακαταςτάςεων που προορίηονται αποκλειςτικά για τον ελλιμενιςμό ςκαφϊν αναψυχισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτον Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.2636/98, παρουςιάηονται ςτισ παραγράφουσ που ακολουκοφν Τουριςτικόσ λιμζνασ Η ζννοια του "τουριςτικοφ λιμζνα" αναλφεται και περιγράφεται ςτο άρκρο 29 του Ν.2160/93. "Τουριςτικόσ Λιμζνασ" ςκαφϊν αναψυχισ είναι ο χερςαίοσ και καλάςςιοσ χϊροσ που προορίηεται κατά κφριο λόγο για τθν εξυπθρζτθςθ ςκαφϊν αναψυχισ, είτε για αγκυροβόλθμα, είτε για μακροχρόνια ι παροδικι χερςαία εναπόκεςθ είτε για εξυπθρζτθςθ των διερχομζνων ςκαφϊν. Σε κάκε τουριςτικό λιμζνα κακορίηεται τμιμα ξθράσ (χερςαία ηϊνθ) και κάλαςςασ (καλάςςια ηϊνθ), ςτθν οποία επιτρζπεται θ καταςκευι λιμενικϊν και πάςθσ φφςεωσ χερςαίων κτιριακϊν και λοιπϊν εγκαταςτάςεων, που απαιτοφνται για τθ δθμιουργία, τθ λειτουργία, τθν τουριςτικι ανάπτυξθ, τθν εκμετάλλευςθ, τθν αξιοποίθςθ και τθν οικονομικι βιωςιμότθτα του Τ.Λ. Πρόκειται για εγκατάςταςθ εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν αναψυχισ που περιλαμβάνει, κατ ελάχιςτον, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, τα ακόλουκα: Εγκαταςτάςεισ για τθν διοίκθςθ του Τ.Λ., περιλαμβανομζνων λιμενικοφ ςτακμοφ, τελωνείου και λοιπϊν ςυναφϊν αρχϊν Ιατρείο Στακμό ανεφοδιαςμοφ των ςκαφϊν με καφςιμα Εγκαταςτάςεισ τεχνικισ εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν Δίκτυα παροχισ νεροφ και θλεκτρικοφ ρεφματοσ Παροχζσ τθλεφωνικϊν γραμμϊν Εγκαταςτάςεισ υποδοχισ λυμάτων και επεξεργαςίασ αυτϊν Χϊρουσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων και ρυμουλκϊν ςκαφϊν αναψυχισ Συγκροτιματα τουαλεττϊν και ντουσ Συςτιματα αςφαλείασ τθσ ηϊνθσ του Τ.Λ. Εγκαταςτάςεισ αποκθκϊν Καταςτιματα διάκεςθσ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ Θζςεισ πρόςδεςθσ ςκαφϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ και άλλων αρχϊν. 7

15 Ο Τ.Λ. μπορεί να δθμιουργθκεί με πρωτοβουλία οποιουδιποτε φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ι ακόμα και τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων. Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο πρζπει απαραίτθτα να είναι κφριοσ ι επικαρπωτισ του παράκτιου ακινιτου μπροςτά από το οποίο ενδιαφζρεται να χωροκετιςει και καταςκευάςει τον Τ.Λ., είτε να ζχει με ςυμβολαιογραφικό προςφμφωνο τθν κυριότθτα ι επικαρπία του παράκτιου ακινιτου Καταφφγιο τουριςτικών ςκαφών Η ζννοια του "καταφυγίου τουριςτικϊν ςκαφϊν" ορίηεται ςτο άρκρο 34 του Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.2636/98. Καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν δθμιουργείται εντόσ λιμζνων θ προςτατευμζνων όρμων και ςϋ αυτό παρζχονται κατϋελάχιςτον οι παροχζσ και εξυπθρετιςεισ νεροφ, ρεφματοσ, κοινοχριςτου τθλεφϊνου, παροχισ καυςίμων, περιςυλλογισ καταλοίπων και απορριμάτων, πυρόςβεςθσ και χϊρων υγιεινισ. Μπορεί να δθμιουργθκεί με πρωτοβουλία οποιουδιποτε φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου ι ακόμα και τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων και δεν απαιτείται το φυςικό ι νομικό πρόςωπο να είναι κφριοσ ι επικαρπωτισ του παράκτιου ακινιτου μπροςτά από το οποίο ενδιαφζρεται να χωροκετιςει και καταςκευάςει το καταφφγιο. Το καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν αποτελεί είδοσ Τ.Λ. Η χερςαία ηϊνθ του μπορεί να περιλαμβάνει αιγιαλό, παραλία, τμιμα χερςαίασ ηϊνθσ, λιμζνα και ενδεχόμενεσ προςχϊςεισ που ζχουν καταγραφεί ωσ δθμόςιο κτιμα Ζώνη αγκυροβολίου Σφμφωνα με το άρκρο 34 του Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.2636/98, ηϊνθ αγκυροβολίου με ελαφρφ εξοπλιςμό δθμιουργείται εντόσ προςτατευμζνων όρμων, όταν δεν κεωρείται ςκόπιμθ θ δθμιουργία εγκαταςτάςεων που μπορεί να επιφζρουν οριςτικι αλλοίωςθ του περιβάλλοντοσ. Στισ ηϊνεσ αυτζσ προβλζπεται ελαφρφσ εξοπλιςμόσ για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκαφϊν (παροχζσ νεροφ, καυςίμων, κοινοχριςτου τθλεφϊνου περιςυλλογι απορριμάτων κλπ.) Λιμζνασ ξενοδοχειακήσ μονάδασ Σφμφωνα με το άρκρο 35 του Ν.2160/93, οι ξενοδοχειακζσ μονάδεσ επιτρζπεται να δθμιουργοφν, ςτον αιγιαλό και τθν παραλία που βρίςκεται μπροςτά από τισ εγκαταςτάςεισ τουσ, Τ.Λ. για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ τουσ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ δυναμικότθτα ελλιμενιςμοφ ςκαφϊν αναψυχισ δεν κα υπερβαίνει το 10% του αρικμοφ των δωματίων τθσ 8

16 ξενοδοχειακισ μονάδασ. Η δυνατότθτα αυτι παρζχεται μόνον ςε ξενοδοχειακζσ μονάδεσ που διακζτουν περιςςότερα από 200 δωμάτια και βρίςκονται ςε απόςταςθ πζραν του 1 χλμ. από υφιςτάμενο Τ.Λ Μετατροπή υπάρχοντοσ λιμζνα ςε τουριςτικό Υφιςτάμενοι λιμζνεσ μποροφν να μετατραποφν ςε τουριςτικοφσ, εφαρμοηομζνων των διατάξεων του άρκρου 31 του Ν.2160/93. 9

17 5 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ

18 5. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ 5.1. Εθνικό φστημα Λιμζνων Αναψυχής Από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του '70, ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τουριςμοφ (Ε.Ο.Τ.) άρχιςε τον προγραμματιςμό και τθν καταςκευι λιμενικϊν εγκαταςτάςεων αποκλειςτικά για τθν εξυπθρζτθςθ ςκαφϊν αναψυχισ. Η άνοδοσ του βιοτικοφ επιπζδου ςτθν Ελλάδα, που είχε ςαν αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ ςκαφϊν αναψυχισ, κυρίωσ από Ελλθνεσ, αλλά και θ γενικότερθ προςπάκεια ανάπτυξθσ του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα και προςζλκυςθσ αλλοδαπϊν τουριςτϊν υψθλοφ ειςοδθματικοφ επιπζδου, προκάλεςε τθν ανάγκθ για καταςκευι καταλλιλων λιμενικϊν εγκαταςτάςεων είτε για τθν μόνιμθ παραμονι των ςκαφϊν είτε για τθν εξυπθρζτθςθ των διερχομζνων. Στθ περίοδο , θ τότε Εδρα Λιμενικϊν Εργων του Ε.Μ.Π. εκπόνθςε για λογαριαςμό του Ε.Ο.Τ. το Σχζδιο Εκνικοφ Συςτιματοσ Λιμζνων Αναψυχισ (ΣΕΣΥΛΑ). Πρόκειται ουςιαςτικά για τθν πρϊτθ προςπάκεια χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ λιμζνων αναψυχισ, που ζγινε με βάςθ πολλαπλά κριτιρια (κοινωνικοοικονομικά, γεωγραφικά, πολιτιςμικά, γεωμορφολογικά, λειτουργικά, ςυγκοινωνιακά, τουριςτικά κλπ.). Το ΣΕΣΥΛΑ προζβλεπε τθν διαίρεςθ του Ελλαδικοφ καλάςςιου χϊρου ςε οκτϊ Ζϊνεσ Ναυςιπλοϊασ Αναψυχισ και τθν δθμιουργία ςυνολικά 380 εγκαταςτάςεων υποδοχισ και εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν αναψυχισ. Από τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ 26 ιταν "Μαρίνεσ", 106 "Σκάλεσ" και 248 "Καταφφγια". Ο διαχωριςμόσ ςτισ τρεισ παραπάνω κατθγορίεσ ζγινε με βάςθ το δυναμικό τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ και τισ παρεχόμενεσ εξυπθρετιςεισ. Το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ (Ε Τμιμα), με το υπ αρικμ. 668/95 πρακτικό του, κακόριςε τισ προχποκζςεισ για τθν νόμιμθ ίδρυςθ Τ.Λ. ςτθ χϊρα. Σφμφωνα με αυτζσ, νόμιμοσ κεωρείται ζνασ Τ.Λ. μόνον εάν προβλζπεται ςε ζνα ςυνολικό ςχεδιαςμό ενόσ εκνικοφ δικτφου Τ.Λ. και κατά ςυνζπεια "... θ ίδρυςθ τουριςτικϊν λιμζνων εκτόσ του ςχεδιαςμοφ τοφτου και δθ επϋ ευκαιρία ι τθ απλθ αιτιςει ενδιαφερομζνου δεν είναι νόμιμοσ". Για να καλυφκεί αυτό θ ζλλειψθ ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ ενόσ δικτφου Τ.Λ. ςε εκνικό επίπεδο, ςυντάχκθκε τθν περίοδο από ιδιωτικι εταιρία μελετϊν το "Εκνικό Σφςτθμα Λιμζνων Αναψυχισ" (Ε.ΣΥ.Λ.Α.), ςτο οποίο καταγράφθκαν οι ανάγκεσ τθσ Χϊρασ ςε εγκαταςτάςεισ ελλιμενιςμοφ και εξυπθρζτθςθσ ςκαφϊν αναψυχισ, ελιφκθ υπόψθ θ υφιςτάμενθ υποδομι και ζγιναν προτάςεισ για τισ αναγκαίεσ νζεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ. Σφμφωνα με τθ μελζτθ αυτι, επελζγθςαν 7 περιοχζσ δθμιουργίασ "Λιμζνων Σκαφϊν Αναψυχισ (ΛΙ.Σ.Α.)" και 220 κζςεισ διαμόρφωςθσ "Ζωνϊν Αναψυχισ εντόσ υφιςταμζνων λιμενικϊν εγκαταςτάςεων (ΖΩ.Σ.Α.Υ.Λ.Ε.)", που κάλυπταν όλουσ τουσ Νομοφσ τθσ Χϊρασ. Οι περιςςότερεσ ΖΩ.Σ.Α.Υ.Λ.Ε. προβλζπονται ςτουσ Νομοφσ Αττικισ (17), Δωδεκανιςου 10

19 (21), Καβάλασ (10), Κζρκυρασ (11), Κυκλάδων (25), Λζςβου (8), Σάμου (9)και Χαλκιδικισ (10). Και αυτόσ ο ςχεδιαςμόσ όμωσ ουδζποτε κεςμοκετικθκε, πλθν όμωσ λαμβάνεται υπόψθ από τθν Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων κατά τισ διαδικαςίεσ χωροκζτθςθσ Τ.Λ. Επιπλζον, ςτα πλαίςια του Γϋ Κ.Π.Σ., ζνταξθ καταφυγίων τουριςτικϊν ςκαφϊν ςε ςυγχρθματοδοτοφμενο επιχειρθςιακό πρόγραμμα γινόταν μόνον εάν αυτά είχαν περιλθφκεί ςτον κατάλογο του Ε.ΣΥ.Λ.Α Ιδιοκτησιακό καθεστϊς Αρχικά οι Τ.Λ. (μαρίνεσ) που λειτοφργθςαν ςτθ Χϊρα ανικαν, ωσ επί το πλείςτον, ςτον Ελλθνικό Οργανιςμό Τουριςμοφ. Οριςμζνοι από αυτοφσ τουσ Τ.Λ. ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ "Τουριςτικά Δθμόςια Κτιματα" και επομζνωσ ζχουν περιζλκει ςτθν περιουςία του Ε.Ο.Τ. Για οριςμζνουσ όμωσ Τ.Λ. το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ είναι ακόμα ςυγκεχυμζνο, δεδομζνου ότι ςχετικό ςχζδιο Προεδρικοφ Διατάγματοσ για χαρακτθριςμό ςυγκεκριμζνων Τ.Λ. (αποπερατωκζντων ι υπό καταςκευι) ωσ "Τουριςτικϊν Δθμόςιων Κτιματων" απορρίφκθκε από το Σ.τ.Ε. λόγω ζλλειψθσ ενιαίου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ δικτφου Τ.Λ. (πρακτικό 668/95). Οι λιμζνεσ αυτοί ζχουν καταςκευαςκεί είτε ςε εκτάςεισ χαρακτθριςμζνεσ ωσ Δθμόςια Κτιματα είτε ςτον αιγιαλό μετά από ςχετικζσ άδειεσ. Μετά το 1995, αλλά ειδικότερα τα τελευταία 5-6 χρόνια, δθμόςιεσ μαρίνεσ (του Ε.Ο.Τ. ι άλλεσ) παραχωρικθκαν ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ, μζςα από ςχετικζσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ. Ενδεικτικά αναφζρονται αυτζσ των Γουβιϊν Κζρκυρασ, Λευκάδασ, Καλαμάτασ, Αγ. Νικολάου Κριτθσ, Ζζασ Πειραιά, Φλοίςβου Αττικισ, μαρίνα ςτο Σ.Ε.Φ., Ολυμπιακι Μαρίνα Αγ. Κοςμά, Σφρου, Πρζβεηασ, Αργοςτολίου, Ζακφνκου, κλπ. Θδθ βρίςκονται ςε εξζλιξθ διαγωνιςμοί για τθν παραχϊρθςθ τθσ νζασ μαρίνασ μζςα ςτον λιμζνα Κζρκυρασ (για mega και gigayachts) ςε ςυνδυαςμό με το καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν ςτθ κζςθ «Σπθλιά» τθσ Κζρκυρασ, τθσ νζασ μαρίνασ Ηρακλείου Κριτθσ κ.α. Ο Ν.2160/93 ζδωςε ςθμαντικι ϊκθςθ ςτθν χωροκζτθςθ και δθμιουργία μαρινϊν από ιδιϊτεσ επενδυτζσ τα τελευταία δζκα περίπου χρόνια. 11

20 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

21 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ Α ΣΤΑΔΙΟ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 6.1. Νομικά στοιχεία Στθν παράγραφο αυτό παρουςιάηονται και αναλφονται οι δυνατότθτεσ που δίνονται από τον Ν.2160/93 ςε φορείσ του Δθμοςίου τομζα ι Ν.Ρ.Δ.Δ. ι Ν.Ρ.Λ.Δ. ι, τζλοσ, ςτουσ ιδιϊτεσ, να αιτοφνται τθν ζγκριςθ χωροκζτθςθσ Τ.Λ., τισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, κακϊσ και τα νομικά ζγγραφα που απαιτοφνται να υποβλθκοφν ςτθν αρμόδια Δ/νςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία Ε.Ο.Τ. Τουριςτικοί Λιμζνεσ που αναφζρονται ςτο Ν.2160/93 Για τουσ 16 Τ.Λ. ("Μαρίνεσ") που αναφζρονται ςτο άρκρο 30 του Ν.2160/93 ζχουν εγκρικεί από τθσ ιςχφοσ του Νόμου θ κζςθ των ζργων, τα όρια τθσ χερςαίασ και καλάςςιασ ηϊνθσ, οι τυχόν προςχϊςεισ, οι χριςεισ γθσ και οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ, όπωσ ακριβϊσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα 2 του άρκρου 41 του Ν.2160/93. Επομζνωσ δεν απαιτοφνται εκ νζου διαδικαςίεσ για τθν χωροκζτθςι τουσ και κα γίνει μόνον θ διαδικαςία ανάδειξθσ φορζα διαχείριςθσ. Οι Μαρίνεσ αυτζσ είναι: Αρετςοφ Καλαμαριάσ, Φλοίςβοσ Αττικισ, Γουβιά Κζρκυρασ, Χίοσ, Θράκλειο Κριτθσ, Αγιά Ράτρασ, Ρφλοσ Μεςςθνίασ, ζκυμνο Κριτθσ, όδοσ, Κωσ, Λουτράκι Κορινκίασ, Αγ. Χαράλαμποσ Μυκόνου, Αγ. Νικόλαοσ Κριτθσ, Ρυκαγόρειο Σάμου, Ηάκυνκοσ, Τοφρλοσ Μυκόνου. Ιδθ ζχουν παραχωρθκεί ςε ιδιϊτεσ οι μαρίνεσ Φλοίςβου, Γουβιϊν, όδου, Κω (ζχει παραχωρθκεί ςτον Διμο), Αγ. Νικολάου και Ηακφνκου. Τουριςτικοί Λιμζνεσ ςε Τουριςτικό Δημόςιο Κτήμα Για χωροκζτθςθ Τ.Λ. ςε Τουριςτικό Δθμόςιο Κτιμα του Ε.Ο.Τ. απαιτείται να γίνει θ διαδικαςία χωροκζτθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν.2160/93. Στθν περίπτωςθ που ςτο ςυγκεκριμζνο Τουριςτικό Δθμόςιο Κτιμα υπάρχει ξενοδοχείο με δυναμικότθτα άνω των 200 δωματίων και ηθτείται θ χωροκζτθςθ ξενοδοχειακοφ Τ.Λ. εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν.2160/93. 12

22 Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.) ι Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ (Ν.Α.) μποροφν να ηθτιςουν τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ., αρκεί να ικανοποιείται μία από τισ παρακάτω προχποκζςεισ ςχετικά με το παράκτιο ακίνθτο μπροςτά από το οποίο κα καταςκευαςκεί ο Τ.Λ.: ο Ο.Τ.Α. ι θ Ν.Α. πρζπει να είναι ιδιοκτιτθσ του παράκτιου ακινιτου ι να το αγοράςει από τθν Κτθματικι Εταιρία του Δθμοςίου (Κ.Ε.Δ.) ι από οποιοδιποτε ιδιϊτθ ιδιοκτιτθ του ακινιτου αν το παράκτιο ακίνθτο ζχει χαρακτθριςκεί ωσ Δθμόςιο Κτιμα κα πρζπει ο Ο.Τ.Α. ι θ Ν.Α. να το εξαγοράςει ςε περίπτωςθ Ο.Τ.Α. θ παράκτια ζκταςθ μπορεί να είναι δθμοτικι να παραχωρθκεί ςτον Ο.Τ.Α. ι τθ Ν.Α. θ κυριότθτα του παράκτιου ακινιτου με αποκλειςτικό ςκοπό τθν δθμιουργία Τ.Λ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ επίςθσ είναι το παράκτιο ακίνθτο να είναι ελεφκερο βαρϊν και οι τίτλοι του ακινιτου να είναι μεταγεγραμμζνοι ςτο Υποκθκοφυλάκειο. Στθν αρχικι φάςθ τθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ γίνεται δεκτό και ςυμβολαιογραφικό προςφμφωνο μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ ι τθσ επικαρπίασ του παράκτιου ακινιτου, εντόσ όμωσ οκταμινου από τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ πρζπει να υποβλθκοφν τα οριςτικά ςυμβόλαια. Ο Ο.Τ.Α. ι θ Ν.Α. ωσ κφριοσ ι ο επικαρπωτισ του παράκτιου ακινιτου κα πρζπει να ςυμμετζχει ςτον φορζα που αιτείται τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ., διότι το τμιμα του παράκτιου ακινιτου που κα ενταχκεί ςτθν ηϊνθ λιμζνα - και όπου κα καταςκευαςκεί το ςφνολο ι τμιμα των χερςαίων ζργων του Τ.Λ. - κα δεςμευκεί ςτθν όλθ επζνδυςθ του Τ.Λ. και κα περιζλκει ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου μετά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ. Επίςθσ οι Ο.Τ.Α. ι οι Ν.Α. ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν τθν χωροκζτθςθ καταφυγίου τουριςτικϊν ςκαφϊν ι ηϊνθσ αγκυροβολίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν. 2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2636/98. Ηϊνθ αγκυροβολίου μπορεί να χωροκετθκεί εντόσ προςτατευμζνου όρμου, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν επιφζρει μόνιμεσ αλλοιϊςεισ ςτο περιβάλλον. Καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν μπορεί να χωροκετθκεί είτε εντόσ προςτατευμζνου όρμου είτε εντόσ ηϊνθσ υφιςτάμενου εμπορικοφ λιμζνα, μετά από 13

23 ςφμφωνθ γνϊμθ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ είναι δε απαραίτθτο τα προτεινόμενα ζργα να είναι μικρισ κλίμακασ. Απαιτοφμενα δικαιολογητικά α) Αίτηςη για χωροθζτηςη Τουριςτικοφ Λιμζνα α1) Τίτλοι κυριότθτασ ι τίτλοι δικαιωμάτων επικαρπίασ ι ςυμβολαιογραφικό προςφμφωνο αγοράσ του παράκτιου ακινιτου από τον Ο.Τ.Α. ι τθ Ν.Α. α2) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ όςον υπάρχει) α3) Απόςπαςμα Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου με τισ κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ (εφ όςον υπάρχει). β) Αίτηςη για χωροθζτηςη Καταφυγίου Τουριςτικών Σκαφών β1) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ όςον υπάρχει) β2) Απόφαςθ οικείου Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ςκοπιμότθτα του ζργου Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία Ξενοδοχειακισ Μονάδασ Χωροκζτθςθ Τ.Λ. ςτον αιγιαλό και τθν παραλία προ των εγκαταςτάςεων ξενοδοχειακισ μονάδασ (ξενοδοχειακόσ λιμζνασ) μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία του ιδιοκτιτθ τθσ μονάδασ και με τισ παρακάτω προχποκζςεισ: θ περιοχι να μθν προςτατεφεται από τισ διατάξεισ του Ν. 1650/85 (προςταςία περιβάλλοντοσ) θ ξενοδοχειακι μονάδα να διακζτει περιςςότερα από 200 δωμάτια (με βάςθ το ςιμα λειτουργίασ του Ε.Ο.Τ. ι τα εγκεκριμζνα από τον Ε.Ο.Τ. ςχζδια τθσ μονάδασ- «καταλλθλότθτα») να βρίςκεται ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ των μ. από υφιςτάμενο Τ.Λ. ο Τ.Λ. κα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνον για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ πελατείασ τθσ μονάδασ, διότι το πνεφμα του Νόμου είναι θ ποιοτικι αναβάκμιςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν. Απαιτοφμενα δικαιολογητικά α1) Τίτλοι κυριότθτασ και άδεια λειτουργίασ τθσ Ξενοδοχειακισ μονάδασ (ςιμα λειτουργίασ του Ε.Ο.Τ. ι εγκεκριμζνα από τον Ε.Ο.Τ. ςχζδια καταςκευισ) α2) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ όςον υπάρχει). 14

24 Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία ιδιϊτθ Για τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ. με πρωτοβουλία ιδιϊτθ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι αυτόσ να είναι ιδιοκτιτθσ ι επικαρπωτισ του παράκτιου ακινιτου μπροςτά από το οποίο κα καταςκευαςκοφν τα λιμενικά ζργα του Τ.Λ. Στθν αρχικι φάςθ τθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ γίνεται δεκτό και ςυμβολαιογραφικό προςφμφωνο μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ ι τθσ επικαρπίασ του παράκτιου ακινιτου, εντόσ όμωσ οκταμινου από τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ πρζπει να υποβλθκοφν τα οριςτικά ςυμβόλαια. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ επίςθσ είναι το παράκτιο ακίνθτο να είναι ελεφκερο βαρϊν και οι τίτλοι του ακινιτου να είναι μεταγεγραμμζνοι ςτο Υποκθκοφυλάκειο. Ο κφριοσ ι ο επικαρπωτισ του παράκτιου ακινιτου κα πρζπει να ςυμμετζχει ςτον φορζα που αιτείται τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ., διότι το τμιμα του παράκτιου ακινιτου που κα ενταχκεί ςτθν ηϊνθ λιμζνα - και όπου κα καταςκευαςκοφν τα χερςαία ζργα του Τ.Λ. - κα δεςμευκεί ςτθν όλθ επζνδυςθ του Τ.Λ. και κα περιζλκει ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου μετά τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ. Επίςθσ οι ιδιϊτεσ ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν τθν χωροκζτθςθ καταφυγίου τουριςτικϊν ςκαφϊν ι ηϊνθσ αγκυροβολίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν. 2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2636/98. Το αίτθμα του ιδιϊτθ ανακοινϊνεται και αναρτάται ςτθν οικεία Νομαρχία και ςτον οικείο Ο.Τ.Α. επί 40 θμζρεσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ και άλλων αιτιςεων για το ίδιο καταφφγιο τουριςτικϊν ςκαφϊν ι τθν ίδια ηϊνθ αγκυροβολίου διενεργείται δθμόςιοσ πλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ. Απαιτοφμενα δικαιολογητικά α) Αίτηςη για χωροθζτηςη Τουριςτικοφ Λιμζνα α1) Τίτλοι κυριότθτασ ι τίτλοι δικαιωμάτων επικαρπίασ ι ςυμβολαιογραφικό προςφμφωνο αγοράσ του παράκτιου ακινιτου από τον ιδιϊτθ α2) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ όςον υπάρχει) α3) Απόςπαςμα Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου με τισ κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ (εφ όςον υπάρχει). β) Αίτηςη για χωροθζτηςη Καταφυγίου Τουριςτικών Σκαφών ή Ζώνησ Αγκυροβολίου β1) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφ όςον υπάρχει) β2) Απόφαςθ οικείου Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ςκοπιμότθτα του ζργου. 15

25 Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων Για τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ. με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων ακολουκείται θ ίδια διαδικαςία που περιγράφεται ςτο άρκρο 31, παρ.2 του Ν.2160/93. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν χωροκζτθςθ Τ.Λ. με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ είναι θ φπαρξθ εγκεκριμζνου και κεςμοκετθμζνου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ. Επίςθσ θ Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν χωροκζτθςθ καταφυγίου τουριςτικϊν ςκαφϊν ι ηϊνθσ αγκυροβολίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν.2636/98. Θ εκμετάλλευςθ και διαχείριςθ του καταφυγίου τουριςτικϊν ςκαφϊν ι τθσ ηϊνθσ αγκυροβολίου που χωροκετοφνται με πρωτοβουλία τθσ Διεφκυνςθσ ανατίκεται μετά από δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό Τουριςτικοί Λιμζνεσ χωροκετοφμενοι με πρωτοβουλία Λιμενικϊν Ταμείων Χωροκζτθςθ Τ.Λ. με πρωτοβουλία του οικείου Λιμενικοφ Ταμείου (Δθμοτικοφ ι μθ) μπορεί να γίνει μόνον αν ο υπό χωροκζτθςθ Τ.Λ. ευρίςκεται εντόσ των ορίων τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα ευκφνθσ του υπόψθ Λιμενικοφ Ταμείου. Για τθν χωροκζτθςθ απαιτείται ςχετικι απόφαςθ τθσ Λιμενικισ Επιτροπισ ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (αν το Λιμενικό Ταμείο είναι Δθμοτικό), ςτθν οποία κα οριοκετείται θ περιοχι μπροςτά από τθν οποία κα καταςκευαςκεί ο Τ.Λ. Κα πρζπει επίςθσ να υπάρχει θ ςφμφωνθ γνϊμθ του τ. Υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, ϊςτε ο υπό χωροκζτθςθ Τ.Λ. να μθν παρακωλφει τθν λειτουργία του εμπορικοφ λιμζνα ι τισ μελλοντικζσ επεκτάςεισ των ζργων του λιμζνα. Σχετικι είναι και θ Γνωμοδότθςθ 473/96 του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ (Ν.Σ.Κ.). Τα Λιμενικά Ταμεία ζχουν επίςθσ το δικαίωμα να ηθτιςουν τθν χωροκζτθςθ καταφυγίου τουριςτικϊν ςκαφϊν ι ηϊνθσ αγκυροβολίου εντόσ τθσ ηϊνθσ του εμπορικοφ λιμζνα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2636/98. Απαιτοφμενα δικαιολογητικά α) Αίτηςη για χωροθζτηςη Τουριςτικοφ Λιμζνα α1) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ Ηϊνθσ Λιμζνα α2) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφϋ όςον υπάρχει) 16

26 α3) Απόςπαςμα Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου με τισ κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ (εφ όςον υπάρχει). α4) Απόφαςθ Λιμενικισ Επιτροπισ ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (αν το Λιμενικό Ταμείο είναι Δθμοτικό) για τθν ςκοπιμότθτα του ζργου. β) Αίτηςη για χωροθζτηςη Καταφυγίου Τουριςτικών Σκαφών ή Ζώνησ Αγκυροβολίου β1) Φ.Ε.Κ. κακοριςμοφ αιγιαλοφ και παραλίασ (εφϋ όςον υπάρχει) β2) Απόφαςθ Λιμενικισ Επιτροπισ για τθν ςκοπιμότθτα του ζργου Τεχνικά και οικονομικά στοιχεία Στθν παράγραφο αυτι παρουςιάηονται οι απαραίτθτεσ τεχνικζσ μελζτεσ και λοιπά ςτοιχεία που απαιτοφνται να υποβλθκοφν ςτθ Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων για τθν ζγκριςθ χωροκζτθςθσ ενόσ Τ.Λ. Πταν ο ενδιαφερόμενοσ για τθν χωροκζτθςθ είναι φορζασ του Δθμοςίου τομζα ακολουκοφνται υποχρεωτικά, όςον αφορά ςτθν ανάκεςθ και εκπόνθςθ των μελετϊν, οι διατάξεισ του Ν.3316/05 Ρερί μθτρϊου μελετθτϊν και ανακζςεωσ και εκπονιςεωσ μελετϊν και του Ρ.Δ.696/74, όςον αφορά ςτισ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ των μελετϊν, κακϊσ και τθσ Εγκφκλιου 38/ του τ. Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Με βάςθ τθν Εγκφκλιο αυτι ανατίκεται θ μελζτθ και υλοποιοφνται κατϋαρχιν θ Φάςθ 1 «Ρρογραμματιςμόσ και προετοιμαςία ζργου» και θ Φάςθ 2 «Λειτουργικόσ Σχεδιαςμόσ ζργου». Θ 2 θ φάςθ καταλιγει ςτθν ςφνταξθ του Φακζλου Χωροκζτθςθσ του Τ.Λ. Ακολουκεί θ παράκεςθ του περιεχομζνου των τεχνικϊν μελετϊν που απαιτοφνται να υποβλθκοφν ςτο ςτάδιο τθσ ζγκριςθσ χωροκζτθςθσ, με ανάλυςθ ανά κατθγορία Τ.Λ., ςφμφωνα με τον Ν.2160/93 και τθν μζχρι ςιμερα 15ετι εμπειρία από τθν λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ Τουριςτικϊν Λιμζνων, αλλά και τθσ Επιτροπισ Τουριςτικϊν Λιμζνων Χωροκζτθςθ Τουριςτικοφ Λιμζνα Θ αίτθςθ χωροκζτθςθσ Τ.Λ. ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 του Ν.2160/93, πρζπει να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία, ανεξάρτθτα από τον φορζα ο οποίοσ αιτείται τθν χωροκζτθςθ. α) Σχζδια α1) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα ι απόςπαςμα χάρτθ ςε κλίμακα 1:10.000, ςτον οποίο κα ςθμειϊνονται: 17

27 θ ακριβισ κζςθ του προτεινόμενου Τ.Λ. οι χριςεισ γθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. α2) Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:2.000, ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται: θ αιτοφμενθ ηϊνθ λιμζνα τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ αιγιαλοφ οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ. α3) Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ Ζργων (Master Plan) ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:500, ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται: θ αιτοφμενθ ηϊνθ λιμζνα τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ αιγιαλοφ οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ τα προτεινόμενα ζργα και καταςκευζσ (λιμενικά και χερςαία) οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ των προτεινομζνων επιχϊςεων οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ οι προτεινόμενεσ χριςεισ γθσ οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ το προτεινόμενο ρυμοτομικό ςχζδιο οι κζςεισ ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν. β) Τεφχοσ μελζτησ β1) Τεχνικι Ζκκεςθ Ρεριλαμβάνει τθν γενικι περιγραφι των λιμενικϊν και χερςαίων ζργων και εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ των ςκαφϊν, κακϊσ και ςτοιχεία για τθν λειτουργία, εκμετάλλευςθ και οικονομικι βιωςιμότθτα του Τ.Λ., για τθν καλάςςια και χερςαία ηϊνθ του Τ.Λ., για τισ προτεινόμενεσ χριςεισ γθσ και για τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ. β2) Ερωτθματολόγιο Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Υποβάλλεται ςυμπλθρωμζνοσ ο Ρίνακασ 3 του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ 69269/ 5387/90 (ΦΕΚ 678 Β ). Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το υπϋαρ. πρωτ. 9332/ ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ Ζργου του τ. Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα ζργα των τουριςτικϊν λιμζνων 18

28 δεν εξαιροφνται από τθν διαδικαςία τθσ Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ [Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθζτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορζματα και άλλες διατάξεις» και ΚΥΑ Θ.Ρ.11014/703/Φ.104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Ζγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων»]. β3) Ρροβλεπόμενο φψοσ επζνδυςθσ Χωροκζτθςθ Καταφυγίου Τουριςτικϊν Σκαφϊν Θ αίτθςθ χωροκζτθςθσ Καταφυγίου Τουριςτικϊν Σκαφϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του Ν.2160/93, όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 2636/98, πρζπει να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία, ανεξάρτθτα από τον φορζα ο οποίοσ αιτείται τθν χωροκζτθςθ. α) Σχζδια α1) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα ι απόςπαςμα χάρτθ ςε κλίμακα 1:10.000, ςτον οποίο κα ςθμειϊνεται θ ακριβισ κζςθ του προτεινόμενου ζργου εντόσ προςτατευμζνου όρμου ι εντόσ λιμζνα. α2) Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ Ζργων (Master Plan) ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:500, ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται: οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ αιγιαλοφ οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ τα προτεινόμενα ζργα και καταςκευζσ (λιμενικά και χερςαία) οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ οι κζςεισ ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν θ πρόβλεψθ των ελαχίςτων εξυπθρετιςεων, δθλαδι παροχι καυςίμων, περιςυλλογι απορριμμάτων, περιςυλλογι βιολογικϊν και ελαιωδϊν καταλοίπων, εγκαταςτάςεισ ενδιαίτθςθσ και εγκαταςτάςεισ υγιεινισ. β) Τεφχοσ μελζτησ β1) Τεχνικι Ζκκεςθ Θ ζκκεςθ αυτι κα πρζπει να περιλαμβάνει, τουλάχιςτον: 19

29 τθν ονομαςία και το είδοσ του ζργου όνομα και διεφκυνςθ αρμοδίου περιγραφι του υπάρχοντοσ περιβάλλοντοσ και γεωγραφικι κζςθ και ζκταςθ του ζργου ςφντομθ περιγραφι των λιμενικϊν και χερςαίων ζργων και εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ των ςκαφϊν αναφορά ςτισ πθγζσ των υλικϊν καταςκευισ εντοπιςμό και αξιολόγθςθ των βαςικϊν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον και περιγραφι των μζτρων για τθν πρόλθψθ ι τθν μείωςι τουσ ι τθν αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ εξζταςθ εναλλακτικϊν λφςεων και υπόδειξθ των κυρίων λόγων επιλογισ τθσ προτεινομζνθσ λφςθσ απλι περίλθψθ του ςυνόλου τθσ μελζτθσ. β2) Ερωτθματολόγιο Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Υποβάλλεται ςυμπλθρωμζνοσ ο Ρίνακασ 3 του άρκρου 8 τθσ ΚΥΑ 69269/ 5387/90 (ΦΕΚ 678 Β ). Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το υπϋαρ. πρωτ. 9332/ ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ Ζργου του τ. Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα ζργα των τουριςτικϊν λιμζνων δεν εξαιροφνται από τθν διαδικαςία τθσ Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ *Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθζτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορζματα και άλλες διατάξεις» και ΚΥΑ Θ.Ρ.11014/703/Φ.104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Ζγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων»]. β3) Ρροβλεπόμενο φψοσ επζνδυςθσ. Σθμείωςθ: Ολα τα ςχζδια και τεφχθ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από διπλωματοφχο μθχανικό ανάλογθσ ειδικότθτασ, υποβάλλονται δε ςε 7 αντίτυπα Χωροκζτθςθ Ξενοδοχειακοφ Λιμζνα Θ αίτθςθ χωροκζτθςθσ ξενοδοχειακοφ λιμζνα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 35 του Ν.2160/93, πρζπει να ςυνοδεφεται απαραίτθτα από τα παρακάτω τεχνικά ςτοιχεία. α) Σχζδια 20

30 α1) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα ι απόςπαςμα χάρτθ ςε κλίμακα 1:10.000, ςτον οποίο κα ςθμειϊνεται θ ακριβισ κζςθ του προτεινόμενου λιμζνα α2) Τοπογραφικό διάγραμμα ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:2.000, ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται: θ αιτοφμενθ ηϊνθ λιμζνα τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ αιγιαλοφ οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ. α3) Σχζδιο Γενικισ Διάταξθσ Ζργων (Master Plan) ςε κλίμακα 1:1.000 ι 1:500, ςτο οποίο κα ςθμειϊνονται: θ αιτοφμενθ ηϊνθ λιμζνα τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ οι κακοριςμζνεσ ιδθ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και τυχόν παλαιοφ αιγιαλοφ οι προτεινόμενεσ νζεσ οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ τα προτεινόμενα ζργα και καταςκευζσ (λιμενικά και χερςαία) οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ των προτεινομζνων επιχϊςεων οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ οριοκζτθςθ και εμβαδομζτρθςθ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ οι κζςεισ ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν. β) Τεφχοσ μελζτησ β1) Τεχνικι Ζκκεςθ Ρεριλαμβάνει τθν γενικι περιγραφι των λιμενικϊν ζργων και εγκαταςτάςεων εξυπθρζτθςθσ των ςκαφϊν, κακϊσ και ςτοιχεία για τθν λειτουργία και εκμετάλλευςθ του ξενοδοχειακοφ λιμζνα. β2) Ερωτθματολόγιο Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων Υποβάλλεται ςυμπλιρωμζνοσ ο Ρίνακασ 3 του άρκρου 16 τθσ ΚΥΑ 69269/ 5387/90 (ΦΕΚ 678 Β ). Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το υπϋαρ. πρωτ. 9332/ ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Νομοκετικοφ Ζργου του τ. Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τα ζργα των τουριςτικϊν λιμζνων δεν εξαιροφνται από τθν διαδικαςία τθσ Ρροκαταρκτικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ *Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 ΕΕ 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθζτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορζματα και άλλες διατάξεις» και ΚΥΑ Θ.Ρ.11014/703/Φ.104/2003 (ΦΕΚ 21

31 332/Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Ζγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων»]. β3) Ρροβλεπόμενο φψοσ επζνδυςθσ. Σθμείωςθ: Ολα τα ςχζδια και τεφχθ πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από διπλωματοφχο μθχανικό ανάλογθσ ειδικότθτασ, υποβάλλονται δε ςε 5 αντίτυπα Διαδικασία ζγκρισης χωροθζτησης Θ αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, ςυνοδευόμενθ από τα παραπάνω αναφερκζντα κατά περίπτωςθ ςτοιχεία (νομικά, τεχνικά και οικονομικά) υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων τθσ Γ.Γ. Τουριςμοφ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ-Τουριςμοφ. Με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ το αίτθμα προωκείται ςτθν Επιτροπι Τουριςτικϊν Λιμζνων, θ οποία γνωμοδοτεί για τθν χωροκζτθςθ ι μθ του Τ.Λ. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2160/93 θ Επιτροπι, εντόσ προκεςμίασ δφο μθνϊν, αποφαίνεται για τθν ςκοπιμότθτα δθμιουργίασ του αιτοφμενου Τ.Λ. και εγκρίνει ι απορρίπτει το αίτθμα του ενδιαφερομζνου. Αν παρζλκει άπρακτθ θ παραπάνω δίμθνθ προκεςμία θ αιτθκείςα χωροκζτθςθ κεωρείται αυτοδικαίωσ εγκεκριμζνθ. Μετά τθν ζγκριςθ χωροκζτθςθσ από τθν Επιτροπι ςυντάςςεται θ ςχετικι απόφαςθ χωροκζτθςθσ, που αφοφ υπογραφεί από τον αρμόδιο Υπουργό, προωκείται ςτο Εκνικό Τυπογραφείο για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 22

32 Β ΣΤΑΔΙΟ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 6.4. Γενικά Εντόσ οκταμινου από τθν δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ χωροκζτθςθσ του Τ.Λ., ο ενδιαφερόμενοσ φορζασ πρζπει να υποβάλει ςτθ Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων τα παρακάτω: τθν οριςτικι μελζτθ των λιμενικϊν ζργων τθν οριςτικι μελζτθ των κτιριακϊν και λοιπϊν χερςαίων ζργων τθν οριςτικι μελζτθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων και δικτφων για τθν παροχι διευκολφνςεων ςτα ςκάφθ χρονοδιάγραμμα καταςκευισ των ζργων κανονιςμό λειτουργίασ του Τ.Λ. Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. Θ εκπόνθςθ των παραπάνω μελετϊν γίνεται πάντοτε ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, δθλαδι τισ πάςθσ φφςεωσ προδιαγραφζσ μελετϊν (π.χ. Ρ.Δ.696/74). Οι μελζτεσ αυτζσ ουςιαςτικά αντιςτοιχοφν ςτθν Φάςθ 3 «Γεωμετρικόσ Σχεδιαςμόσ ζργου» και ςτθν Φάςθ 4 «Καταςκευαςτικόσ Σχεδιαςμόσ ζργου» τθσ Εγκυκλίου 38/05 του τ.υ.ρε.χω.δ.ε. Ο Ν.2160/93 προβλζπει δυνατότθτα παράταςθσ για οκτϊ επιπλζον μινεσ τθσ οκτάμθνθσ προκεςμίασ για τθν υποβολι των οριςτικϊν μελετϊν Μελζτη βιωσιμότητας Θ μελζτθ βιωςιμότθτασ ενόσ Τ.Λ. δεν απαιτείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.2160/93. Θ μελζτθ αυτι είναι όμωσ απαραίτθτθ ςε δφο περιπτϊςεισ: όταν ο ενδιαφερόμενοσ φορζασ επικυμεί να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του αναπτυξιακοφ νόμου, ϊςτε να τφχει χρθματοδότθςθσ από το Ρρόγραμμα Λδιωτικϊν Επενδφςεων του τ. Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν. όταν θ καταςκευι του Τ.Λ. ςυγχρθματοδοτείται από κονδφλια τθσ Ευρωπαϊκισ Ενωςθσ, τμιμα δε των ζργων του Τ.Λ. (ςυνικωσ τα χερςαία) ηθτείται να χρθματοδοτθκεί από ιδιϊτθ επενδυτι, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια κα αναλάβει και τθν διαχείριςθ (ι ςυνδιαχείριςθ) του Τ.Λ. για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Από τθν ςχετικι μελζτθ πρζπει να τεκμθριϊνεται θ αποδοτικότθτα τθσ επζνδυςθσ του Τ.Λ., ζτςι ϊςτε να 23

33 προκφψει θ κλίμακα του μιςκϊματοσ που ο υποψιφιοσ επενδυτισ κα είναι διατεκειμζνοσ να καταβάλει, τόςο ςε ςχζςθ με το φψοσ των ιδίων κεφαλαίων που κα επενδφςει, όςο και ςε ςχζςθ με τον χρόνο παραχϊρθςθσ ςϋ αυτόν τθσ εκμετάλλευςθσ του Τ.Λ Διαδικασία ζγκρισης οριστικών μελετών Οι οριςτικζσ μελζτεσ τθσ παραγράφου 6.4 υποβάλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Τουριςτικϊν Λιμζνων και αφοφ ελεγχκοφν ωσ προσ τθ ςυμφωνία τουσ με τθν απόφαςθ χωροκζτθςθσ, με μζριμνα τθσ Διεφκυνςθσ προωκοφνται ςτισ παρακάτω υπθρεςίεσ για ζλεγχο και ζγκριςθ: θ μελζτθ των λιμενικϊν ζργων ςτθν Διεφκυνςθ Δθμοςίων Ζργων τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ θ μελζτθ των κτιριακϊν ζργων ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Ρολεοδομίασ τθσ περιοχισ του Τ.Λ. θ Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ςτθν Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ-Χωροταξίασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. Τζλοσ, ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Τ.Λ. και το χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν εγκρίνονται από τθν Επιτροπι Τουριςτικϊν Λιμζνων. 24

34 7 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ- ΩΡΙΜΑΝΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

35 7. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΜΕΛΕΣΩΝ-ΩΡΙΜΑΝΗ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Οι διαδικαςίεσ ανάκεςθσ και εκπόνθςθσ των μελετϊν λιμενικϊν και χερςαίων ζργων για τουριςτικοφσ λιμζνεσ προβλζπονται ςτο άρκρο 5 του Ν.3316/05 και ςτθν Εγκφκλιο 38/05 του τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ακολουκεί θ παράκεςθ τθσ πλιρουσ διαδικαςίασ (χωρίσ παράλειψθ ενδιαμζςου ςταδίου), δθλαδι θ διαδικαςία τθσ παρ.1 και ακολοφκωσ τθσ παρ. 5β του άρκρου 5 του Ν.3316/05. Επίςθσ, για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ μπορεί να εφαρμοςκεί και θ διαδικαςία θ διαδικαςία τθσ παρ.4 του άρκρου 5 του Ν.3316/0, δθλαδι ενιαία προκιρυξθ προκαταρκτικισ και οριςτικισ μελζτθσ, με παράλειψθ του ενδιάμεςου ςταδίου τθσ προμελζτθσ. Στθ ςυνζχεια παρατίκεται θ περιγραφι των διαφόρων δραςτθριοτιτων για τισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ. 25

36 1 θ περίπτωςθ: Διαδικαςία παρ.1 και ακολοφκωσ παρ. 5β του άρκρου 5 του Ν.3316/05 Η περίπτωςθ αυτι αφορά ςε μελζτεσ ςφνκετων ζργων που επιδζχονται εναλλακτικζσ λφςεισ και περιζχονται ςτο φάκελο του ζργου επαρκι τεχνικά ςτοιχεία (ιδιαίτερα μελζτεσ προθγοφμενων ςταδίων). Αρχικά ανατίκενται με τθν ίδια προκιρυξθ θ προκαταρκτικι μελζτθ και θ προμελζτθ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του Ν. 3316/2005) και ςτθ ςυνζχεια, με άλλθ προκιρυξθ, θ οριςτικι μελζτθ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 του Ν. 3316/2005). Οι μελζτεσ λιμενικϊν ζργων που υπάγονται ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ τζςςερισ φάςεισ: Φάςθ 1 θ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΡΓΟΤ Προετοιμαςία Φακζλου Ζργου Η διαδικαςία για ςφναψθ ςφμβαςθσ μελζτθσ προχποκζτει τθ δθμιουργία φακζλου ζργου, με μζριμνα τθσ υπθρεςίασ που ζχει τθν ευκφνθ τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Ο φάκελοσ του ζργου ςυμπλθρϊνεται και επικαιροποιείται ςε όλα τα ςτάδια ζγκριςθσ των μελετϊν και ακολουκεί το ζργο ζωσ τθν οριςτικι παραλαβι του και περιλαμβάνει: α) Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου που περιλαμβάνει: i) Τεχνικι περιγραφι του προσ μελζτθ ζργου με τα κφρια λειτουργικά του χαρακτθριςτικά ii) iii) iv) Τθ βυκομετρία και τθν τοπογραφία τθσ κζςθσ του ζργου και τθσ παρακείμενθσ παράκτιασ ηϊνθσ ενδιαφζροντοσ Περιγραφι των τοπικϊν ςυνκθκϊν, των ιδιαιτεροτιτων του ζργου και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, κακϊσ και αναφορά ςτισ υφιςτάμενεσ περιβαλλοντικζσ, αρχαιολογικζσ και άλλεσ δεςμεφςεισ ωσ προσ το ςχεδιαςμό του ζργου Τισ όποιεσ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ (γεωλογικζσ, γεωτεχνικζσ κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν προϊκθςθ τθσ μελζτθσ v) Ποςοτικά ςτοιχεία του φυςικοφ αντικειμζνου που κατά τθν εκτίμθςθ του Κ.τ.Ε. απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ αυτοφ και κα χρθςιμοποιθκοφν για τον υπολογιςμό των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν. β) Τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου 26

37 γ) Πρόγραμμα των απαιτοφμενων μελετϊν και υπθρεςιϊν δ) Απαιτοφμενθ δαπάνθ για : - τισ εκτιμϊμενεσ αμοιβζσ μελετϊν ερευνϊν και υπθρεςιϊν Εμπλεκόμενοι φορείσ: Εργοδότθσ Προϊςταμζνθ Αρχι - τθν καταςκευι του ζργου Σχετικι Νομοκεςία: Ν. 3316/2005, άρκρο 4 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/ *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 2 μήνες Ζγκριςη τευχϊν προκήρυξησ μελζτησ Για τθ διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ θ Ανακζτουςα Αρχι εγκρίνει τα αντίςτοιχα ςυμβατικά τεφχθ που περιλαμβάνουν το Φάκελο Ζργου και τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων. Προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ οριςτικισ μελζτθσ είτε μεμονωμζνα είτε με άλλα ςτάδια μελετϊν είναι θ ζνταξθ του ζργου ςτον προγραμματικό ςχεδιαςμό του φορζα. Εμπλεκόμενοι φορείσ: Προϊςταμζνθ Αρχι Σχετικι Νομοκεςία: Ν. 3316/2005, άρκρο 6 Εγκφκλιοσ ΥΠΕΧΩΔΕ 38/ *Εκτιμώμενη διάρκεια δραστηριότητας: 1 μήνας Προκήρυξη μελζτησ και αξιολόγηςη των ενδιαφερομζνων μελετητϊν Στθν προκιρυξθ ορίηονται τουλάχιςτον: α) ο Κφριοσ του Ζργου, θ ανακζτουςα Αρχι και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα β) το αντικείμενο τθσ μελζτθσ γ) θ κατθγορία πτυχίου και θ αντίςτοιχθ τάξθ που απαιτοφνται για κάκε επί μζρουσ μελζτθ τθσ ςφμβαςθσ δ) θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι τθσ προμελζτθσ 27

38 ε) ο αρικμόσ των υποψθφίων (μεταξφ 3-5) ςτ) θ κατ αποκοπι αμοιβι τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ η) ο πίνακασ περιεχομζνων του φακζλου του ζργου θ) θ προκεςμία και ο τρόποσ υποβολισ των αιτιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κ) τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία κακϊσ και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ι) τα τεφχθ που ςυνοδεφουν τθν προκιρυξθ και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ ια) θ προκεςμία παράδοςθσ τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ ιβ) τα κριτιρια επιλογισ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ των προκαταρκτικϊν μελετϊν και τθσ προμελζτθσ ιγ) τα κριτιρια ανάκεςθσ των προκαταρκτικϊν μελετϊν και τθσ προμελζτθσ και ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ κάκε κριτθρίου ιδ) θ προκεςμία παράδοςθσ τθσ προμελζτθσ ιε) θ προκεςμία και ο τρόποσ πρόςβαςθσ ςτο φάκελο του ζργου και παραλαβισ των τευχϊν και λοιπϊν ςτοιχείων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ιςτ) ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ για τθ προμελζτθ και θ απαιτοφμενθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ιη) τα προσ ανάκεςθ ςτάδια και οι προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ ιθ) θ δυνατότθτα υποβολισ και εναλλακτικισ προςφοράσ ςτο ςτάδιο τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ. Η ανάκεςθ τθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ γίνεται ςτουσ υποψθφίουσ που υποβάλλουν τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Για τθν ανάκεςθ υποβάλλεται τεχνικι προςφορά, θ οποία περιλαμβάνει: α) Τεχνικι ζκκεςθ (εκτίμθςθ του γενικοφ και ειδικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ, ανάλυςθ των επί μζρουσ ηθτθμάτων και προτεινόμενεσ λφςεισ) 28

39 β) Το οργανόγραμμα με τθν ομάδα μελζτθσ και τον ςυντονιςτι τθσ (κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ και ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ τθσ ςε εκπονθκείςεσ μελζτεσ) γ) Πρόταςθ μεκοδολογίασ (γενικό πρόγραμμα εκπόνθςθσ μελζτθσ, κατάτμθςθ ςε δραςτθριότθτεσ, εςωτερικζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ τθσ μελζτθσ και χρονοδιάγραμμα που παρουςιάηεται θ χρονικι κλιμάκωςθ των δραςτθριοτιτων) Τα κριτιρια ανάκεςθσ προκαταρκτικισ μελζτθσ κατά φκίνουςα ςειρά βαρφτθτασ είναι: α) θ πλθρότθτα και θ διεξοδικότθτα τθσ εκτίμθςθσ του γενικοφ και ειδικοφ αντικειμζνου τθσ μελζτθσ β) θ αποτελεςματικότθτα τθσ ομάδασ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ γ) θ πλθρότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ μεκοδολογίασ δ) θ αποτελεςματικότθτα και θ αξιοπιςτία του προτακζντοσ χρονοδιαγράμματοσ Οι φάκελοι των υποψθφίων υποβάλλονται ι αποςτζλλονται με οποιοδιποτε τρόπο ςτθν Αρχι που διεξάγει τον διαγωνιςμό μζχρι τθν κακοριςμζνθ από τθν προκιρυξθ μζρα και ϊρα κατά τθν οποία ςυνεδριάηει δθμοςίωσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Οι φάκελοι ελζγχονται για τθν πλθρότθτα και αποκλείονται όςοι υποψιφιοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, καταλλθλότθτασ και ποιοτικισ επιλογισ. Κατά του πρακτικοφ επιλογισ και ανάκεςθσ υποβάλλονται ενςτάςεισ ςτον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, μζςα ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ. Επί των ενςτάςεων αποφαςίηει θ Προϊςταμζνθ Αρχι μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ οι τεχνικζσ προςφορζσ αξιολογοφνται, βακμολογοφνται και οι υποψιφιοι κατατάςςονται ςε πίνακα. Εμπλεκόμενοι φορείσ: Προϊςταμζνθ Αρχι Επιτροπι Διαγωνιςμοφ Μελετθτισ 29

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 1. ΑΚΙΝΗΣΟ 1, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 4 2. ΑΚΙΝΗΣΟ 2, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 7 3. ΑΚΙΝΗΣΟ 3, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 11 4. ΑΚΙΝΗΣΟ 4, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 13 5. ΑΚΙΝΗΣΟ 5, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 17 6. ΑΚΙΝΗΣΟ 6, ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014»

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» Άρθρο 1 Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα