Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου Master s Programme: Field Archaeology on Land and Under the Sea

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου Master s Programme: Field Archaeology on Land and Under the Sea"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου Master s Programme: Field Archaeology on Land and Under the Sea Θεµατικές Ενότητες Thematic Units 1. Αρχαιολογία του πολιτισµικού τοπίου / Archaeology of Cultural Landscapes 2. Ενάλια Αρχαιολογία/ Maritime Archaeology 3. Εργασία Πεδίου: Μεθοδολογία και Δεξιότητες/ Fieldwork Methodology and Skills 4. Μελέτη Αρχαιολογικών Υλικών / Αρχαιοµετρία/ Artefact Studies / Archaeological Science 5. Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς / Cultural Heritage Management Τίτλοι Μαθηµάτων/ Courses tiltles ARX 1. Ανάλυση Οικισµών και Αρχαιολογία του Χώρου/ Settlement Analysis and Spatial Archaeology Μεσογειακά νησιωτικά τοπία / Mediterranean Island landscapes Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Κτηρίου/ Introduction to Building Archaeology Iερά Τοπία στην Ανατολική Μεσόγειο/ Sacred landscapes in the Eastern Mediterranean Παράκτιο και θαλάσσιο τοπίο/ Coastal Landscape and Seascape Η Αρχαιολογία των ναυαγίων/ Shipwreck Archaeology Αρχαιολογική Επισκόπηση Επιφανείας / Archaeological Survey Μέθοδοι και τεχνικές χερσαίας και υποβρύχιας ανασκαφικής έρευνας / Methods and Techniques of 657 Land and Underwater Excavation 3. Αστική Αρχαιολογία/ Urban Archaeology Διεπιστηµονική µελέτη αρχαιολογικών υλικών/ Scientific Analysis of Archaeological Material Αρχαία Τεχνολογία/ Ancient Technology Ποσοτική και Ποιοτική Μελέτη Κεραµεικής / Quantitative and Qualitative Study of Ceramics Αρχαία Μεταλλουργία και Μεταλλοτεχνία / Archaeometallurgy and Metalworking traditions Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς / Introduction to Cultural Heritage 663 Management 2. Γενικά ζητήµατα και ειδικές περιπτώσεις στον τοµέα της Διαχείριση της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς / Global Issues and Special Cases in Cultural Heritage 664 Management 3. Η Διαχείριση της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς (ΔΠΚ) σε περιοχές συρράξεων / Cultural Heritage 665 Management in Conflict Areas 4. Διαχείριση Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς/ Underwater Cultural Heritage Management 666 Κάθε φοιτητής οφείλει να επιλέξει οποιαδήποτε έξι (6) µαθήµατα από τον πιό πάνω κατάλογο επιθυµεί, φτάνει αυτά να προέρχονται από 4 διαφορετικές θεµατικές ενότητες. Ο τρόπος βαθµολογίας είναι αριθµητικός Κάθε µάθηµα πιστώνεται µε 10 µονάδες (ECTS) Δεν υπάρχουν προαπαιτούµενα µαθήµατα. 1

2 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη Χερσαία και Υποβρύχια Αρχαιολογία Πεδίου Θεµατικές Ενότητες 1. Αρχαιολογία του πολιτισµικού τοπίου (Archaeology of Cultural Landscapes) H θεµατική ενότητα εστιάζει στο Τοπίο, ένα από τα συστατικά στοιχεία της αρχαιολογίας πεδίου, στοχεύοντας στη µελέτη των σχέσεων µεταξύ του υλικού πολιτισµού, της ανθρωπινης παρέµβασης και του φυσικού περιβάλλοντος. Η ολοκληρωµένη ανάλυση των οικισµών (αστικών κέντρων, χωριών, αγροικιών, παράκτιων εγκαταστάσεων), των βιοτεχνικών θέσεων και των χώρων λατρείας, προϋποθέτει διεπιστηµονική προσέγγιση προκειµένου να µελετηθούν σηµαντικά ζητήµατα, όπως για παράδειγµα η χωρική διαρρυθµιση κτηρίων και δρόµων σε αστικά και αγροτικά κέντρα, η ανθρώπινη κίνηση και πρόσβαση σε οικισµούς και οικίες, η χρήση του δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου, η διαχείριση των φυσικών πόρων κλπ. Στα µαθήµατα της ενότητας αυτής, οι φοιτητές θα κατανοήσουν τα βασικά θεωρητικά ερωτήµατα της αρχαιολογίας του τοπίου και θα διδαχθούν µεθόδους ταύτισης, τεκµηρίωσης, µελέτης και αποκατάστασης των πολιτιστικών τοπίων, µε εφαρµογή σε διάφορες περιόδους της αρχαιότητας. Μαθήµατα 1.1 Ανάλυση Οικισµών και Αρχαιολογία του Χώρου (Settlement Analysis and Spatial Archaeology) [ARX 650] Στο µάθηµα θα γίνει παρουσίαση της µεθοδολογίας της χωρικής ανάλυσης, (macro-, semi-macro and micro level), σε δύο διαφορετικά επίπεδα: (α) θεωρητικό: πώς οι άνθρωποι αντιλαµβάνονταν το χώρο και τα όρια ενός οικισµού και πώς τα κτήρια λειτουργούσαν ώς χώροι ανθρώπινης δραστηριότητας ή/και ως αντανακλάσεις κοινωνικής διαστρωµάτωσης και θρησκευτικού συµβολισµού, (β) πειραµατικό: µε την εφαρµογή αρχιτεκτονικών και υπολογιστικών µοντέλων (e.g. space syntax, view-shed analysis), σε γνωστά παραδείγµατα αρχαιολογικών θέσεων, όπου µπορεί να γίνει κατανοητή η χωρική διάταξη των ανθρωπογενών κατασκευών (features). 1.2 Μεσογειακά νησιωτικά τοπία (Mediterranean Island landscapes) [ARX 651] Στόχος είναι η διαχρονική προσέγγιση και παρουσίαση της µελέτης των νησιωτικών τοπίων, µε έµφαση στους φυσικούς πόρους. Στο πλαίσιο αύτό θα µελετηθούν παραδείγµατα συγκεκριµένων αρχαιολογικων θέσεων µε συνεχή κατοίκηση από τους προϊστορικούς χρόνους, ώστε να καταδειχθούν οι σηµαντικές µετατροπές που έχουν υποστεί (αστικοποίηση, αλλαγή πολιτικών καθεστώτων κλπ) και να εξηγηθούν τα βασικά µεθοδολογικά ερωτήµατα που τίθενται για την ολοκληρωµένη τεκµηρίωση και ερµηνεία τους. 2

3 1.3 Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Κτηρίου (Introduction to Building Archaeology) [ΑΡΧ 652] Η Αρχαιολογία του Κτηρίου αποτελεί κλάδο της αρχαιολογικής επιστήµης που ασχολείται µε την επιστηµονική ανάλυση ιστάµενων ιστορικών οικοδοµηµάτων µε τη χρήση µη καταστροφικών µεθόδων. Η µεθοδολογία της ενέχει την προσεκτική 'ανάγνωση' των επιφανειών της σωζόµενης τοιχοποιίας, την παραγωγή και µελέτη σχεδίων µεγάλης ακρίβειας, τη διερεύνηση κονιαµάτων, χρωστικών, µετάλλου, ξύλου και άλλων υλικών µε τη συµβολή των µεθόδων των φυσικών επιστηµών, καθώς επίσης την αξιοποίηση ιστορικών εγγράφων, µε στόχο την ανασύνθεση της ιστορίας συγκεκριµένων οικοδοµηµάτων στο πλαίσιο του άµεσου αρχιτεκτονικού και πολιτισµικού τους περιβάλλοντος. Το µάθηµα αποσκοπεί στη διδασκαλία της βασικής µεθοδολογίας που εφαρµόζεται σε αυτό το είδος 'υπέργειας' αρχαιολογίας, και το περιεχόµενό του κυµαίνεται από την επισκόπηση των τρεχουσών θεωρητικών προσεγγίσεων ως µια εισαγωγή στη φωτογραφική και σχεδιαστική τεκµηρίωση. 1.4 Iερά Τοπία στην Ανατολική Μεσόγειο (Sacred Landscapes in the Eastern Mediterranean) [ΑΡΧ 653] Το µάθηµα εστιάζει στη µελέτη της χρήσης του χώρου και του τόπου για λατρευτικές τελετές στο Αιγαίο, αφενός από το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού έως την Πρώιµη εποχή του Σιδήρου, και αφετέρου από την Αρχαϊκή έως την Ελληνιστική Εποχή. Αστικές και εξω-αστικές θέσεις λατρείας, που περιλαµβάνουν µια ποικιλία µνηµείων, από απλούς βωµούς έως µνηµειακούς ναούς και άλλα κτήρια, λειτούργησαν ως χώροι επικοινωνίας ή ανταγωνισµού ανάµεσα στα µέλη της ίδιας κοινότητας ή ανάµεσα σε διαφορετικές κοινότητες. Τόσο η χειραγώγηση του φυσικού τοπίου για την δηµιουργία ενός ιερού τόπου µέσα από ποικίλες διαδικασίες και τοπικές ή ευρύτερες διεργασίες και εξελίξεις, όσο και η σχέση ανάµεσα στους ιερούς τόπους και τις πολιτικές οντότητες, προσδιορίζονταν από µια δυναµική ή οποία καθοριζόταν από, ανάµεσα σε άλλα, τον ρόλο των θεοτήτων στις ζωές των θνητών, τη δύναµη της παράδοσης, τοπικές ιδιαιτερότητες, καθώς και το ρόλο των τελετουργιών στην οργάνωση της ζωής ανδρών και γυναικών. 2. Ενάλια Αρχαιολογία (Maritime Archaeology) Η ενάλια πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Μεσογειακής Αρχαιολογίας. Ο κύριος στόχος αυτής της θεµατικής ενότητας είναι να εισάγει τους φοιτητές στο ειδικό ερευνητικό πεδίο της ενάλιας αρχαιολογίας και να τους προσφέρει τη δυνατότητα α) να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες των θέσεων που σχετίζονται άµεσα µε τη ναυτική δραστηριότητα στο παρελθόν β) να αποκτήσουν τις ειδικές γνώσεις για να ερµηνεύσουν τα ευρήµατα από τέτοιες θέσεις, και γ) να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες για 3

4 να µπορέσουν να διεξάγουν σχετικές έρευνες πεδίου, χερσαίες ή υποβρύχιες. Σεµινάρια και ειδικά µαθήµατα κατάδυσης, ιστιοπλοίας και υποβρύχιας φωτογραφίας θα προσφέρονται στους φοιτητές που θα επιθυµούν να εκπαιδευτούν περαιτέρω. Μαθήµατα 2.1 Παράκτιο και θαλάσσιο τοπίο (Coastal Landscape and Seascape) [ARX 654] Το µάθηµα εστιάζει στις κυριότερες µεθοδολογικές προσεγγίσεις της µελέτης και της διατήρησης των αρχαιοτήτων του παράκτιου τοπίου. Η παράκτια ζώνη, µιά πολύ δυναµική και πλούσια σε αρχαιολογικά κατάλοιπα περιοχή, ορίζεται επί της ξηράς και υποβρυχίως, µε βάση τη φύση της ανθρώπινης δραστηριότητας τόσο σε χεραίες εγκαταστάσεις όσο και στη θάλασσα. Τέτοια πολιτισµικά τοπία (λιµάνια, αγκυροβόλια και παράκτιοι οικισµοί) υφίστανται συνεχείς πολιτισµικές και φυσικές µεταβολές, λόγω α) της ανθρώπινης εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων, οι οποίες µάλιστα διαφοροποιούνται αναλόγως των µεταβολών του επιπέδου της θάλασσας, β) των κλιµατικών συνθηκών και γ) ποικίλων γεωλογικών φαινοµένων. Τα µαθήµατα θα λαµβάνουν χώρα και στο πεδίο, µε επισκέψεις σε διαφορετικές παράκτιες θέσεις στην Κύπρο, καθώς επίσης και µε ένα τριήµερο σεµινάριο αρχαίας ναυσιπλοίας µε το σκάφος Κερύνεια-Ελευθερία (αντίγραφο του αρχαίου πλοίου της Κερύνειας), στοχεύοντας σε µιά ολοκληρωµένη και διεπιστηµονική προσέγγιση στη µελέτη του τοπίου, µε θεωρητικές και εµπειρικές γνώσεις. 2.2 Η Αρχαιολογία των ναυαγίων (Shipwreck Archaeology) [ARX 655] Τα ναυάγια είναι αρχαιολογικά ευρήµατα ειδικής αξίας, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης συγχρονικής φύσης της στρωµατογραφίας τους και την άµεση απόδειξη που προσφέρουν για το εµπόριο και τις επαφές κατά την αρχαιότητα. Το µάθηµα αυτό διαπραγµατεύεται τα βασικά είδη ευρηµάτων σε ναυάγια (φορτία, εξάρτυση του πλοίου, προσωπικά αντικείµενα των επιβαινόντων, κέλυφος του πλοίου) καθώς επίσης και τις διαθέσιµες µεθόδους και τεχνικές για την κατά χώραν διατήρηση, την ανασκαφή και τη συντήρηση έφυδρου αρχαιολογικού υλικού. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη µελέτη των διαδικασιών διαµόρφωσης των θέσεων ναυαγίων (site formation processes), φυσικών και ανθρωπογενών, σε συσχετισµό µε τις στρατηγικές καταγραφής κατά τις σχετικές έρευνες πεδίου. Στο πλαίσιο του µαθήµατος θα γίνονται συνεχείς αναφορές σε συγκεκριµένες έρευνες ναυαγίων από όλη τη Μεσόγειο και παράλληλα οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν µέρος σε ειδικό σεµινάριο στους χώρους του Εργαστηρίου Συντήρησης Εναλίων Ευρηµάτων, του Τµήµατος Αρχαιοτήτων Κύπρου, όπου θα παρακολουθήσουν από κοντά τη σηµασία της καταγραφής και της τεκµηρίωσης των ευρηµάτων από την έρευνα στο Ναυάγιο Μαζωτού. 4

5 3. Εργασία Πεδίου: Μεθοδολογία και Δεξιότητες (Fieldwork Methodology and Skills) Aυτή η θεµατική ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία, τις µεθόδους και τις τεχνικές α) της αρχαιολογικής επισκόπησης επιφανείας και της ανασκαφής (σωστικής και συστηµατικής), στην ξηρά και τη θάλασσα, και β) της τεκµηρίωσης ιστορικών κτηρίων. Τα µαθήµατα περιλαµβάνουν παραδόσεις στην τάξη, όπου εξετάζεται η ιστορία και εξέλιξη της αρχαιολογικής εργασίας πεδίου και αξιολογούνται συγκριτικά τα αποτελέσµατα διαφορετικών µεθόδων έρευνας και τεχνικών. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ίδιων µαθηµάτων οι φοιτητές θα εκπαιδεύονται εκπονώντας εργασίες σε συγκεκριµένους χώρους (υλοποίηση κανάβου, αποτύπωση θέσεων και κτηρίων, διαχείριση ανασκαφικών δεδοµένων) και χρησιµοποιώντας εξειδικευµένο τεχνικό εξοπλισµό (handheld computers, differential GPS) και σχετικά λογισµικά προγράµµατα. Μαθήµατα 3. 1 Αρχαιολογική επισκόπηση επιφανείας (Archaeological Survey) [ARX 656] Σκοπός του µαθήµατος είναι να προσφέρει ένα συγκροτηµένο και πλήρες θεωρητικό, µεθοδολογικό και πρακτικό υπόβαθρο για την εκπόνηση αρχαιολογικής επισκόπησης επιφανείας (εκτεταµένης και εντατικής). Το είδος αυτό της έρευνας αντιµετωπίζεται έτσι ως ένα µέσον για τη µελέτη του τοπίου σε υψηλή ανάλυση, προκειµένου να ταυτιστεί, να χαρακτηριστεί και να κατανοηθεί καλύτερα η ανθρώπινη δραστηριότητα κατά το παρελθόν. Με τη χρήση συγκεκριµένων περιπτώσεων (case studies), κατά χώραν επισκέψεων και ασκήσεων, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν µε τον εξοπλισµό (π.χ. ροµποτικός γεωδαιτικός σταθµός και δορυφορικό µοντέλο,) και τα σχετικά λογισµικά προγράµµατα για την καταγγραφή και τεκµηρίωση αρχαιολογικών στοιχείων (features) στο πεδίο. 3.2 Μέθοδοι και τεχνικές χερσαίας και υποβρύχιας ανασκαφικής έρευνας (Methods and Techniques of Land and Underwater Excavation) [ARX 657] Το µάθηµα έχει στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις διαφορετικές µεθόδους και τεχνικές της αρχαιολογικής ανασκαφικής έρευνας: τις κυριώτερες στρατηγικές που εφαρµόζονται, τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται, τις µεθόδους φωτογραφικής και σχεδιαστικής τεκµηρίωσης, τις βασικές αρχές συντήρησης και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τις πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Εκτός από τις διαδικασίες της καθαυτό έρευνας, έµφαση θα δοθεί και στην οργάνωση και διαχείριση των ανασκαφικών προγραµµάτων. 3.3 Αστική Αρχαιολογία (Urban Archaeology) [ΑΡΧ 658] Η ανασκαφική αποκάλυψη ή η µελέτη του αστικού παρελθόντος φέρνει τους αρχαιολόγους αντιµέτωπους µε ιδιαίτερες προκλήσεις, οι οποίες συχνά δεν 5

6 συνιστούν πρόβληµα για τους συναδέλφους τους που εργάζονται σε αγροτικά ή άλλα περιβάλλοντα. Από τη φύση τους, οι αστικές ανασκαφές και οι διερευνήσεις ιστάµενων κτισµάτων ενδέχεται να είναι πολύπλοκα και απαιτητικά εγχειρήµατα, που συχνότατα χαρακτηρίζονται από την παρέµβαση εταιρικών και άλλων εξωτερικών παραγόντων, ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα, ασυνήθιστες συνθήκες εργασίας και περιορισµένους πόρους. Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε τα ζητήµατα που απασχολούν τους αρχαιολόγους του αστικού τοπίου στην προσπάθειά τους να χειριστούν καταστάσεις που προκύπτουν από τη µακρά περίοδο κατοίκησης και τις σύγχρονες ευαισθησίες, προσδοκίες και απαιτήσεις που χαρακτηρίζουν την αρχαιολογική έρευνα στα σηµερινά αστικά κέντρα. Τα ζητήµατα αυτά περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: τη διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών καταλοίπων εντός του αστικού χώρου, την ανάγκη για διάσωση, µετακίνηση ή καταστροφή υλικών µαρτυριών του παρελθόντος (κατόπιν προσεκτικής τεκµηρίωσης) εν όψει της αστικής αναδιάρθρωσης και επέκτασης, και την ανασκαφή πολιτισµικά 'ευαίσθητων' θρησκευτικών χώρων, επί παραδείγµατι νεκροταφείων. 4. Μελέτη Αρχαιολογικών Υλικών / Αρχαιοµετρία (Artefact Studies / Archaeological Science) Στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει στους φοιτητές τα µέσα για να κατανοήσουν την θεωρία, την πράξη και τη φύση της ανάλυσης των αρχαιολογικών υλικών, από την αρχαιολογική και την διεπιστηµονική της σκοπιά. Συγκεκριµένα, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις φυσικές ιδιότητες, τις παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής και τις χρήσεις διαφόρων υλικών και τεχνέργων. Παράλληλα, θα αναπτύξουν δεξιότητες στο χειρισµό, τεκµηρίωση, ανάλυση και ερµηνεία αρχαιολογικών υλικών από διαφορετικές περιόδους, διαµορφώνοντας έτσι µιά ολοκληρωµένη προσέγγιση ως προς τη µελέτη των αρχαιολογικών υλικών, από την ανασκαφή στη δηµοσίευση. Μαθήµατα 4.1 Διεπιστηµονική µελέτη αρχαιολογικών υλικων (Scientific Analysis of Archaeological Material) [ARX 659] Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό ότι οι πλέον εµπεριστατωµένες αρχαιολογικές έρευνες είναι εκείνες που συνδυάζουν παραδοσιακές µέθοδους τυπολογικής και στυλιστικής µελέτης µε αναλυτικές µέθοδους των θετικών επιστηµών και της πληροφορικής. Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να διδάξει τους φοιτητές τις βασικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται σήµερα για τον χαρακτηρισµό των αρχαίων υλικών. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην φυσική, χηµική και µικροσκοπική ανάλυση των βασικών ανόργανων υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχαιότητα δηλαδή τον λίθο, την κεραµική, τα µέταλλα και το γυαλί. Οι φοιτητές θα µάθουν επίσης πώς τα αναλυτικά δεδοµένα από όλες αυτές τις τεχνικές µπορούν να χρησιµοποποιηθούν για να απαντηθούν βασικά ερωτήµατα σε σχέση µε την τεχνολογία, την οικονοµία και το εµπόριο κατά την αρχαιότητα. 6

7 4.2 Αρχαία Τεχνολογία (Ancient Technology) [ARX 660] Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να διδάξει τους φοιτητές τα διάφορα στάδια της αλυσίδας παραγωγής των αντικειµένων στην αρχαιότητα ξεκινώντας από την συλλογή της πρώτης ύλης µέχρι και την κατασκευή. Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στα ανόργανα υλικά όπως ο λίθος, ο πηλός, τα µέταλλα και το γυαλί. Μέσα από την µελέτη αυτών των υλικών θα ανιχνεύσουµε την εξέλιξη της αρχαίας τεχνολογίας µέσα στο χρόνο και θα ερευνήσουµε πως η αρχαία τεχνολογία επέδρασε πάνω στην οικονοµία και την κοινωνία. 4.3 Ποσοτική και Ποιοτική Μελέτη Κεραµεικής. (Quantitative and Qualitative Study of Ceramics) [ARX 661] Το µάθηµα εστιάζει στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση, την καταγραφή και την ποσοτική ανάλυση κεραµεικών ευρηµάτων, από ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες. Έµφαση θα δοθεί α) στις βασικές αρχές τυπολογικής ταξινόµησης και ταλυτισης σύγχρονων οµάδων αγγείων, β) στις µεθόδους µελέτης των χρήσεων και της λειτουργίας των αγγείων, γ) στα µοντέλα καταγραφής και ποσοτικής µελέτης των κεραµεικών συνόλων (µε τη χρήση των σχετικών υπολογιστικών προγραµµάτων), δ) σε πρακτικά µαθήµατα αρχαιολογικού σχεδίου και τρισδιάστατης σάρωσης και αποκατάστασης κεραµεικών οστράκων (µε τη χρήση ηλεκτρονικού 3D σαρωτή). Οι φοιτητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να εµπλακούν στην ποσοτική ανάλυση ήδη χρονολογηµένων συνόλων και να λάβουν µέρος στη µελέτη κεραµεικών ευρηµάτων Αρχαία Μεταλλουργία και Μεταλλοτεχνία [ARX 662] Το µάθηµα θα κινηθεί σε δύο άξονες: Α. Αρχαία Μεταλλουργία: Θα παρουσιαστεί η τεχνολογία παραγωγής όλων των µετάλλων που χρησιµοποιήθηκαν στην αρχαιότητα, από το στάδιο της εξόρυξης της πρώτης ύλης µέχρι και την εκκαµίνευση. Αυτό θα γίνει µέσα από τη µελέτη των πιο σηµαντικών µεταλλευτικών περιοχών της Μεσογείου, όπου σύγχρονες ανασκαφές έχουν φέρει στο φως θέσεις παραγωγής που χρονολογούνται από την Προϊστορία µέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα. Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν επίσης στις µεθόδους καταγραφής των µεταλλουργικών θέσεων και καταλοίπων. Β. Μεταλλοτεχνία: Θα µελετηθούν διάφορα µετάλλινα αντικείµενα, µε στόχο την κατανόηση των τεχνικών κατασκευής τους, καθώς και των διαύλων διακίνησης των πρώτων υλών τους. Παράλληλα θα διερευνηθούν και θα καταγραφούν οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ατόµων ή των οµάδων που τα παρήγαγαν και τα χρησιµοποίησαν σε διάφορες περιστάσεις. Η µεθοδολογική εξέταση των λειτουργιών και των χρήσεων τους, από την περίοδο κατασκευής τους έως την οριστική τους απόθεση σε αρχαιολογικά στρώµατα, των τυπολογικών κατατάξεων τους και των τεχνολογικών εξελίξεων, αποσκοπεί στην ταύτιση των µεταλλοτεχνικών παραδόσεων διαφόρων περιοχών και περιόδων, 7

8 καθώς και στην διερεύνηση της κυκλοφορίας και της κινητικότητας των σχετικών υλικών και ιδεών. 5. Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Cultural Heritage Management) Η περιοχή της Μεσογείου διακρίνεται για τον τεράστιο πολιτισµικό πλούτο της, χερσαίο, παράκτιο και υποβρύχιο. Η παρούσα θεµατική ενότητα σκοπό έχει να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές και την αναγνώριση της σηµασίας της διαχείρισης της πολιτισµικής κληρονοµιάς, καθώς και σε διάφορα βιώσιµα και λειτουργικά συστήµατα για τη διατήρηση και προστασία των πολιτισµικών πόρων. Τα µαθήµατα θα περιλαµβάνουν και διαλέξεις από εκπροσώπους διαφόρων φορέων που εµπλέκονται στη Διαχείριση της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς (ΔΠΚ), όπως για παράδειγµα κρατικές υπηρεσίες, ιδιωτικά πολιτιστικά ιδρύµατα, θρησκευτικές οµάδες, τοπικοί και διεθνείς οργανισµοί (UNESCO, ICOMOS, ICCROM, ICCM, Europa Nostra, etc.), εκπαιδευτικά ιδρύµατα που ειδικεύονται στους τοµείς της αρχαιολογίας και της συντήρησης, η τουριστική βιοµηχανία, συλλέκτες, η οικοδοµική βιοµηχανία και οι τοπικές κοινότητες. Μέσα στο πλαίσιο των µαθηµάτων θα πραγµατοποιούνται επίσης επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία. Μαθήµατα 5.1 Εισαγωγή στη Διαχείριση της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς (Introduction to Cultural Heritage Management) [ΑΡΧ 663] Στόχος του µαθήµατος είναι η γνωριµία των φοιτητών µε την Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, µέσα από τα διάφορα διεθνή όργανα, τις διεθνείς συµβάσεις, τη νοµοθεσία, καθώς και µε τις διάφορες σχετικές πρακτικές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Επιπλέον, θα εξετασθούν διάφορες µέθοδοι και τεχνικές που αποσκοπούν στην προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των πολιτισµικών πόρων, παράλληλα µε την αξιοποίησή τους από την επιστηµονική έρευνα και τη συµβολή τους στη βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και οικονοµίας. 5.2 Γενικά ζητήµατα και ειδικές περιπτώσεις στον τοµέα της Διαχείριση της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς (ΔΠΚ) (Global Issues and Special Cases in Cultural Heritage Management) [ΑΡΧ 664] Το µάθηµα επικεντρώνεται σε ζητήµατα που αφορούν τη διατήρηση και προστασία της πολιτισµικής και περιβαλλοντικής κληρονοµιάς, την άυλη πολιτισµική κληρονοµιά, την αρχαιολογική δεοντολογία, την επαγγελµατική δεοντολογία των µουσείων και της αγοράς των αρχαιοτήτων, το παράνοµο εµπόριο αρχαιοτήτων και µάλιστα σε σχέση µε το Διαδίκτυο, τη συντήρηση και το ρόλο της στην προστασία και στην ανάδειξη των πολιτισµικών πόρων, τον ρόλο των µουσείων στη ΔΠΚ. Θα θιγούν επίσης ειδικά θέµατα όπως: ΔΠΚ και αειφόρος ανάπτυξη, ΔΠΚ και πολιτισµικός τουρισµός, ΔΠΚ και παιδεία. 8

9 5.3 Η Διαχείριση της Πολιτισµικής Κληρονοµιάς (ΔΠΚ) σε περιοχές συρράξεων (Cultural Heritage Management in Conflict Areas) [ΑΡΧ 665] Το συγκεκριµένο µάθηµα επικεντρώνεται στα ιδιαίτερα προβλήµατα που αφορούν τη ΔΠΚ σε εµπόλεµες και µεταπολεµικές ζώνες, τα οποία ποικίλλουν, από την εσκεµµένη καταστροφή, λεηλασία ή παραµέληση αρχαιολογικών θέσεων έως το παράνοµο εµπόριο αρχαιοτήτων. Εξετάζονται οι προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζουν οι διάφοροι κρατικοί φορείς και πολιτιστικοί οργανισµοί στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την προστασία και τη διατήρηση τόσο των υλικών καταλοίπων όσο και της άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς των επηρεαζόµενων κοινοτήτων. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη συζήτηση µεθόδων που αποσκοπούν στην ανάδειξη της σηµασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στην επίτευξη συµφιλίωσης και στη δηµιουργία µιας νέας κοινωνικής συνοχής, η οποία βασίζεται στην αρχή του σεβασµού της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισµικότητας. 5.4 Διαχείριση Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (Maritime Cultural Heritage Management) [ARX 666] Η αφθονία και η ποικιλία των υποβρυχίων θέσεων και των καταβυθισµένων (εν µέρει ή εντελώς) αρχαιολογικών καταλοίπων στη Μεσόγειο (ναυάγια, λιµάνια, αγκυροβόλια, παράκτιες οικιστικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις) αποτελούν πρόκληση για όσους εµπλέκονται στην προστασία τους, καθώς πρέπει να αντιµετωπιστούν αντικρουόµενες ανάγκες: έρευνα, συντήρηση και διατήρηση από τη µια µεριά και οι απαιτήσεις του κοινού (πρόσβαση, εκπαίδευση και ψυχαγωγία) από την άλλη. Το µάθηµα στοχεύει να παρουσιάσει στους φοιτητές τις ιδιαιτερότητες των εναλίων θέσεων και να πραγµατευτεί τις προοπτικές και τους περιορισµούς της διαχείρισής τους, εστιάζοντας στις καλές πρακτικές και τα συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί από συγκεκριµένες θέσεις σε διάφορες Μεσογειακές χώρες. 9

10 Master s Programme: Field Archaeology on Land and Under the Sea Thematic Units 3. Archaeology of Cultural Landscapes This thematic unit focuses on one of the core fields of archaeology: the study of relationships between material culture, the human alteration of landscape, and the natural environment. This kind of holistic study presupposes a multidisciplinary approach to the analysis of settlements (cities, villages, farmsteads, coastal installations), industrial sites and cult places. Such an analysis comprises the spatial distribution of buildings and streets within urban and rural contexts, human movement within or access to settlements and housing, and the use of settlement and domestic space. Courses will discuss methods of identification, documentation, study and reconstruction of cultural landscapes throughout antiquity. Courses 3.1 Settlement Analysis and Spatial Archaeology [ARX 650] In this course, the methodology of spatial analysis (macro-, semi macro- and micro-level) will be presented, examining the topic on two different scales: (a) Theoretical determining how people conceptualized space and boundaries in a settlement and how buildings functioned as spaces of human activity and/or reflections of social stratification and religious symbolism; (b) Experimental the application of architectural and computational models (e.g. space syntax, view-shed analysis) to known archaeological case-studies for understanding the spatial arrangement of human-built features. 1.2 Mediterranean Island landscapes [ARX 651] The course aims to a diachronic approach to the study of the island landscapes with emphasis on natural resources. In this respect, case studies of sites that have been continuously inhabited since prehistory will be introduced, with special emphasis on the major transformations (become urban, gained or lost political status, etc.) they have undergone. Also, the basic methodological questions related to their documentation and interpretations will be discussed. 1.3 Introduction to Building Archaeology [ARX 652] Building Archaeology ( Archéologie du bâti, Bauforschung ) constitutes a branch of the discipline dealing with the scholarly and scientific analysis of standing historical structures by non-destructive means. Its methodology entails the close reading of extant masonry surfaces, the production and study of accurate illustrative documentation, the scientific investigation of mortars, pigments, metal, wood and other materials, as well as the consultation of written 10

11 historical records with a view to reconstructing the history of particular edifices within their immediate architectural and cultural surroundings. Τhe course aims to convey the basic methods employed in this kind of above-ground archaeology, its content ranging from a survey of current theoretical approaches to an introduction to photographic and graphic documentation. 1.4 Sacred landscapes in the Eastern Mediterranean [ARX 653] This course focus on the study of the use of the landscape for cult activities in the Aegean in the period stretching from the latter part of the Late Bronze Age to the Early Iron Age, and then from the Archaic to the Hellenistic period. Urban and extra-urban cult places, ranging from simple altars to monumental temples and other buildings, were used as places for communication or competition between the members of communities or between different communities. The manipulation of the physical landscape for the creation of a sacred landscape through varying processes and local or regional developments, and the relationship between sacred places and political units have been shown to be a dynamic process, conditioned, among others things, by the role of the deities in the lives of the mortals, the power of tradition, local factors, and the role of rituals in the organization of the life of males and females. 4. Maritime Archaeology The maritime cultural heritage is an indispensable part of Mediterranean archaeology. The main purpose of this thematic unit is to introduce students to its specific research areas and to provide them with the necessary skills and methodological tools to conduct fieldwork on related sites, either on land or underwater. Seminars and special courses in diving, sailing and underwater photography will be offered to those interested in developing further their practical skills. Courses 4.1 Coastal Landscape and Seascape [ARX 654] This course aims to focus on the most important methodological approaches to the study and preservation of antiquities in a coastal landscape. The coastal zone is very dynamic, rich in archaeological remains, on land or underwater, which requires an intra-disciplinary approach for integrated research and interpretation. Harbours, anchorages and coastal settlements undergo perennial cultural and natural processes due to the human exploitation of the resources and the opportunities offered by the sea and/or the coast, sea level changes, climatic conditions and various geological phenomena. In order for students to gain a grasp on practical issues, the course will include in situ visits to different coastal sites in Cyprus and a three day practical course on ancient seafaring, on board the Kyrenia -Liberty (a replica of the ancient Kyrenia ship). 11

12 4.2 Shipwreck Archaeology [ARX 655] Shipwrecks are entities of special value in the archaeological record because of their distinctive synchronic nature and the direct evidence they provide for trade and contacts in antiquity. The seminar will discuss the main types of archaeological finds found on shipwrecks (assemblages of cargo, ship related material [hull and gear], the personal possessions of those on board) as well as the available methods and techniques for in situ preservation, and the excavation and conservation of recovered, waterlogged material. Particular emphasis will be given to surveying and mapping techniques, which enable more accurate results and the development of research tools for documenting site formation processes (cultural and natural). Students will be offered the opportunity to implement in the field much of the knowledge they acquire in the classroom, through their participation in the University of Cyprus excavation project on the Mazotos shipwreck and a practical seminar at the Department of Antiquities Conservation Laboratory. 3. Fieldwork Methodology and Skills With this thematic unit, students will be introduced to the theory, methods and techniques of a) archaeological survey and excavation, both on land and underwater b) documentation of historic buildings. Thus, they will be given the opportunity: to examine the historiography of archaeological fieldwork, to evaluate methods and techniques employed in Surface Survey and Excavation, and to be trained in archaeological fieldwork, using both traditional methods and modern technical equipment (e.g. laying out survey grids, systematic fieldwalking and recording vestigial artefacts, handheld computers, differential GPS, aerial photography, related software). Courses will be divided in three levels: a) methodology, b) fieldwork on land, c) underwater fieldwork. Courses 3. 1 Archaeological Survey [ARX 656] The aim of this course is to offer students a cohesive and complete theoretical, methodological and practical background of extensive and intensive surface survey as a means of studying landscape at a higher resolution in order to identify, quantify and comprehend past human activity. With the use of case studies, in situ visits and drills, students will become familiar with the technical equipment (e.g. robotic total station, AutoCAD software, photogrammetry) for recording and documenting features in the field. Courses 3.1 Methods and Techniques of Land and Underwater Excavation [ARX 657] The purpose of this course is to introduce students to the different methods and techniques of archaeological excavation: the main strategies that can be applied, the basic tools that should be used, the methods of photographic and mapping 12

13 documentation, the basic principles of first-aid and conservation techniques, the organisation and management of field projects etc. 3.3 Urban Archaeology [ARX 658] Unearthing or studying the urban past presents archaeologists with particular challenges, often not encountered by their colleagues working in rural or other environments. By their very nature, urban digs and investigations of standing buildings can be complex, demanding endeavours more often than not conditioned by corporate or other outside intervention, restricted timeframes, unorthodox working conditions and limited resources. The goal of the course is to familiarize students with the issues faced by urban archaeologists in tackling situations arising from the long habitation histories and modern sensibilities, expectations and exigencies in present-day urban centres. The latter include, but are not limited to, the preservation, restoration and display of historical remains within the urban space; the need to salvage, remove or obliterate material witnesses to eras past (after careful documentation thereof) in order to accommodate urban redevelopment and expansion; and the excavation of culturally sensitive religious sites, such as burial grounds. 4. Artefact Studies / Archaeological Science The aim of this thematic unit is to help students gain an understanding of the theory, practice and status of artefact studies, from both an archaeological and an interdisciplinary perspective. More specifically, students will learn about the physical properties, traditional production and use of a range of materials and artefacts. They will also develop skills in handling, recording, analyzing and interpreting archaeological materials and artefacts from different periods, thus acquiring an integrated approach of artefact studies from the excavation to publication. Courses 4.1 Scientific Analysis of Archaeological Material [ARX 659] Today it is widely accepted that the most comprehensive archaeological studies are those, which combine traditional methods of typological and stylistic classification with analytical techniques deriving from the natural and digital sciences. The aim of this course is to introduce students to a variety of analytical techniques used for the characterization of ancient materials, The focus will be on the physical, chemical and microscopic analysis of the main groups of inorganic materials namely stone, ceramics, glass, plasters and metals. The students will also be instructed on how the analytical data procured can then be used to answer questions regarding ancient technology, economy, organization of production and trade. 13

14 4.2 Ancient Technology [ARX 660] The aim of this course is to introduce students to the various steps of the chaine opératoire of production of artefacts in antiquity, from the procurement and extraction of the raw materials, to the manufacture of finished objects. The focus will be on inorganic materials such as stone, plasters, ceramics, glass, and metals. Through the study of these different materials we will trace the development of ancient technology through the ages and we will investigate how ancient technology affected ancient economy and society 4.3 Quantitative and Qualitative Study of Ceramics [ARX 661] This seminar-course focuses on methodologies for recognizing, recording, and quantifying ceramics from both excavated and survey contexts. Special attention will be given to (a) basic principles for classifying ceramics by ware type and identifying chronological ware- groups, (b) methods for reading pottery functions, (c) models for recording and quantifying ceramic assemblages (with the use of related Software), (d) practical-classes for both hand- drawing and 3D-scanning and reconstruction of pottery sherds (with the aid of a 3D- scanner). Students will also have the opportunity to get involved in the quantification of already dated assemblages and/or participate in the study of ceramic finds Archaeometallurgy and Metalworking traditions [ARX 662] The course will be structured in two levels: A. Archaeometallurgy: The students will be introduced to the technology of mining and smelting of all the metals used in Antiquity. This will be done through the study of well- known metalliferous areas around the Mediterranean where archaeological excavations have brought to light production sites dating from early prehistory to late Antiquity. The students will also be trained on the methodology of recording metallurgical sites as well as the study of the remains from a variety of metallurgical finds. B. Metalworking traditions: Metal artefacts will be discussed in order to reconstruct their manufacturing techniques and the paths through which raw materials were circulating, as well as the needs and concerns of the individuals or groups of people who produced them and used them in different circumstances. Their functions and uses, from the time of their manufacture to the time of their deposition in archaeological contexts, their typological classes and technological developments will be used as a basis for the identification of metalworking traditions of different areas and periods, as well as for the reconstruction of the exchange and mobility of the relevant materials and ideas. 14

15 5. Cultural Heritage Management The Mediterranean embraces a wealth of cultural heritage terrestrial, coastal and underwater. This thematic unit aims to introduce students to the main concepts and relevance of cultural heritage and the sustainable, functioning systems meant to preserve and protect cultural heritage. Courses will include guest-lectures by representatives of various stakeholders in Cultural Heritage Management (CHM), such as government agencies, private cultural institutions, religious organizations, local and global heritage organizations (UNESCO, ICOMOS, ICCROM, ICCM, Europa Nostra, etc.), educators in the field of archaeology and conservation, the tourist industry, collectors, developers and local communities. Visits to sites and museums will also form part of these courses. Courses 5.1 Introduction to Cultural Heritage Management (CHM) [ARX 663] The course will introduce the students to international instruments and conventions and to local legislation regarding CHM, as well as to actual practices in Cyprus and abroad, especially in Europe. In addition, the methods and techniques employed to ensure the protection, conservation and highlighting of cultural resources will be discussed, while at the same time exploiting their potential for scientific research and for contributing to sustainable development. 5.2 Global Issues and Special Cases in Cultural Heritage Management [ARX 664] The course will focus on cultural and environmental heritage conservation issues, intangible heritage, archaeological ethics, the ethics of museum collections and the antiquities market, illicit trafficking in antiquities and the Internet, conservation and its role in the protection and the valorization of cultural heritage, the role of museums in CHM, CHM and sustainable development, CHM and cultural tourism, CHM and education. 5.3 Cultural Heritage Management in Conflict Areas [ARX 665] This course focuses on the special problems pertaining to CHM in conflict and post-conflict areas, ranging from intentional obliteration of sites, to neglect, to looting and illicit trafficking in cultural objects, to the challenges faced by cultural policy makers and cultural heritage organizations in ensuring the protection and preservation of both material cultural remains and the intangible heritage of affected communities. Special emphasis is placed on methods for highlighting the importance of cultural heritage towards achieving reconciliation and towards building a new social cohesion in the affected regions, one that acknowledges and respects plurality and diversity. 5.4 Maritime Cultural Heritage Management [ARX 666] The abundance and variety of submerged or semi-submerged archaeological remains in the Mediterranean (shipwrecks, harbours, coastal settlements, 15

16 anchorages, quarries) create a challenge for those involved in their protection, as contrasting needs have to be confronted: research, conservation, preservation on the one hand and the needs of the public (access, education, recreation) on the other. The course aims to introduce students to the particularity of maritime sites and to discuss the potentials and constraints of their management, focusing on good practices and lessons learnt from case studies in various Mediterranean countries. 16

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari CYCLADIC SEMINAR ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤHE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY AT ATHENS, 22 PANEPISTIMIOU ST. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22 Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015, 7 μ.μ. - Thursday, 30 April

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Post graduate studies in the primary production sector

Post graduate studies in the primary production sector Post graduate studies in the primary production sector Prof. Dr Constantin VAMVAKAS Faculty of Bioscience Engineering - Dpt. of Animal Production Laboratory of Aquaculture & Artemia Reference Center University

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks

Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Hellenic Ministry of Culture and Tourism: Greek cultural collections in national and european networks Katerina Moutogianni Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Computer Graphics. (Introduced by M. Ioannides in 2013 Fall Semester)

Computer Graphics. (Introduced by M. Ioannides in 2013 Fall Semester) Computer Graphics (Introduced by M. Ioannides in 2013 Fall Semester) Course Description Computer Graphics is a study of the hardware and software principles of interactive raster graphics. Topics include

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. CYPRUS - Κύπρος OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET CYPRUS - Κύπρος INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Troodos 3 Troodos 5 2 I. Regional Partnerships Official Partners of the

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων του Δικαίου των Υδάτων όπως τη Διεθνή,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ* ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει 10 εξάμηνα φοίτησης, περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 ECTS αλλά και διδακτικές μονάδες (σε μια ισοδυναμία ECTS/Δ.Μ.), κατανεμημένες σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΟΥΡΓΗΣ,AIA, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ CSUP ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Έτος Ακαδημαϊκές Μονάδες (Τμήμα/Σχολή) ΟΜ.Ε.Α. ΜΟ.ΔΙ.Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία

ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία ΠΜΣ Πολιτιστική Διαχείριση Μάθημα: Πολιτιστικό Marketing και επικοινωνία PROJECT 04: Cult Mix Athens [Meet the people, Mix the cultures] [Αλιμπέρτη Μαρία Δημάκη Μαριάντζελα Κώνστας Ευάγγελος Νταλαμπίρας

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

220m 2 In dark background

220m 2 In dark background 220m 2 In dark background Το διαμέρισμα βρίσκεται στον τελευταίο όροφο πολυκατοικίας της δεκαετίας του 1950, στο κέντρο των Αθηνών. This apartment is on the top floor of a 1950s building in the centre

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

H ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Επιτροπή Παιδείας της Ε.Ε.Φ.

H ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Επιτροπή Παιδείας της Ε.Ε.Φ. H ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ πιτροπή Παιδείας της..φ. Ιστορική ξέλιξη Ακαδημαϊκό Απολυτήριο - Τεράστια Ύλη Μικρό Βάθος Μάζης Σύστημα Ράλλη Σύνδεση ξετάσεων με βάση το σχολικό βιβλίο Μικρότερη ύλη - Μάζης Δέσμες

Διαβάστε περισσότερα

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Λευκωσία 3 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Κύπρος Λευκωσία INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Λευκωσία 3 II. Independent partner other organisation/association organising

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials and Technologies

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials and Technologies ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΏΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ Cultural Heritage Materials

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ «ERASMUS+: ΝΕΟΛΑΙΑ» Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 17 Μαρτίου 2014, με παράταση 24 Μαρτίου 2014 Για περίοδο έναρξης σχεδίων 17/6/2014 31/12/2014 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή Κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα για τις Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, ώρα 12:00 16:00 Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυμνο) Η Περιφέρεια Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED:

MAIN EU POLICY(IES) TARGETED: Project title: Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation INTEGRASTE PROJECT LOCATION: Patras BUDGET INFO: Total amount: 1.156.325

Διαβάστε περισσότερα

1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2)

1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2) 1.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (1) Η άδεια για ολική ή µερική παραγωγή χορηγείται από τον ΕΟΦ εφόσον: Καθορίζεται το προϊόν και οι µορφές που πρόκειται να παραχθούν ή εισαχθούν, καθώς και ο τόπος

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα