ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ λάδος με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Μονά δων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )» Σύσταση λειτουργίας και διαχείριση του Εκκλησια στικού Κηροπλαστείου υπό την επωνυμίαν «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ», της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος Σύσταση λειτουργία και διαχείριση του Εκκλησια στικού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και ΑμΕΑ υπό την επωνυμί αν «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», της Ιεράς Μητρο πόλεως Θεσσαλονίκης.... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1127/B7 (1) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξε νία (MSc in Hospitality and )». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 85/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148, τ. Α / ), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 9/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α / , του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 15 τ. Α / ) και της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ), «Δομή, λειτουργία, δια σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4115/201 (ΦΕΚ 24 τ. Α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 91/2005 (ΦΕΚ 240 τ.α ) «Διε θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ /2005 (ΦΕΚ 98 Α ).. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτρο πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνε δρία 2/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Oικονομίας, Διοίκησης και Νο μικών Επιστημών (συνεδρία 17/ ). 8. Το αριθμ. 1289/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι ολόγηση της Σχολής Oικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )», ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 85/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Δι οίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσε ων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων. Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής: Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διατύπωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύ σεων σε ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνές περιβάλλον, με κύρια έμφαση στη διοίκηση και οικονομική δραστηριότητα των τουρι στικών μονάδων, αλλά και σε περιβαλλοντικά ζητήματα στο συγκεκριμένο κλάδο. Η ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης που αποσκοπεί στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την κριτική αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν θέματα Διοίκησης στο συγκεκριμένο κλάδο, με ταυτόχρονη παροχή πρα κτικού προσανατολισμού αναφορικά με διοικητικά και στρατηγικά θέματα στον ραγδαία εξελισσόμενο κλά δο του τουρισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που απαιτού νται για τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισμών όσον αφορά στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ευρύτερα την ελαχιστο ποίηση των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο πε ριβάλλον υπερβαίνοντας τα νομοθετημένα όρια μέσω εθελοντικών δράσεων. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθη σης μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικεί μενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Τουρισμού. Άρθρο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Με ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συ ναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός (1) έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος) για το πρό γραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το πρόγραμμα με ρικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75) και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντα τικό. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Εξάμηνο Μάθημα ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α Λειτουργικά Συστήματα στη Φιλοξενία και τον Ηοspitality and Operating Systems Α Α Α Α Διοίκηση Τουρι στικών Μονάδων Χρηματοοικο νομικές Στρα τηγικές της Τουριστικής Ανάπτυξης Eργαλεία Επι χειρηματικής Ανάλυσης Στρατηγι κό Marketing Yπηρεσι ών:προορισμός και Εκδηλώσεις Financial for Development Quantitative and Research Methods/ Tools for Business Analysis Services Marketing Σύνολο 0 ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ( ΣΥΝΟΛΟ 18 ECTS) Στρατηγική Διοίκηση στον Strategic in Περιβαλλοντική Διαχείριση στον /Bιώσι μος ς Διοίκηση Αν θρωπίνων πό ρων στον Του ρισμό Environmental in / Sustainable Human Resources in ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4 Μαθήματα Επιλογής ή 2 + Συμβουλευτική Εργασία Σύνολο 12 ECTS) B Εναλλακτικές μορφές Τουρι σμού Ανάλυση Πολιτι κής Τουρισμού Alternative Forms of Policy Analysis

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 297 B B Χρηματοδότηση Έργων Τουριστι κών Μονάδων Προώθηση Του ριστικών Προο ρισμών Aνάπτυξη Προ ϊόντων στον Επίκαιρα Θέμα τα στο Διεθνή Tουρισμός και Πολιτιστική Κλη ρονομιά Προορισμοί και Σχεδιασμός Εκ δηλώσεων Διοίκηση προ σέλκυσης επι σκεπτών Σχεδιασμός Τουρισμού Κοινωνική Επι στήμη και Του ρισμός Επιχειρηματι κότητα στην Φιλοξενία και Καινοτομία στον Περιβαλλοντική Νομοθεσία Περιβαλλοντική Λογιστική Πα ρουσίαση και Απεικόνιση Διαχείριση έρ γων Μαθήματα επι λογής από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα Συμβουλευτική Εργασία Project Financing in Marketing of Destinations Product Development Contemporary Topics in International Cultural Heritage Destination and Event Development Visitor Attraction Planning Social Science in Entrepreneurship in and Hospitality Innovation in Environmental Legislation Environmental Accounting and Reporting Project Elective course from other IHU s programs Consulting project Σύνολο 0 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματι Dissertation 15 κή Εργασία Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων 75 Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης όσο και η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων O αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) φοιτητές ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οι κονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και άλλων Σχολών του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 85/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος καθώς και ο υπάρχων υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 85/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 5% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμ ματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε I. Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού τεχνικού διοικητικού προσωπικού II. Υποτροφίες IΙΙ. Δαπάνες μετακινήσεων ΙV. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλι σμού, λογισμικού και παρακολούθηση συνεδρίων V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες.000 VI. Προμήθεια Συντήρηση εξοπλισμού/ λογισμικού VII. Δαπάνες δημοσιότητας Σύνολο Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δί δακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως χο ρηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

4 298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Ιουλίου 201 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΕΡΔΟΣ F Αριθμ. 2154/122/ (2) Σύσταση λειτουργίας και διαχείριση του Εκκλησιαστι κού Κηροπλαστείου υπό την επωνυμίαν «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ», της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λαβούσα υπ όψιν: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του Ν. 425/ Τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας, προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους. 4. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 4. Την αριθμ. 7/ απόφασιν και την αριθμ. 1017/ πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί του Χαλκίδος Χρυσοστόμου, αποφασίζει: Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος Εκκλη σιαστικόν Κηροπλαστείον υπό την επωνυμίαν «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ», το οποίον θα λειτουργεί κατά τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού: - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Άρθρον 1 Σύστασις Επωνυμία Έδρα 1. Εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος και συγκεκριμέ νως εις ιδιόκτητον χώρον του εν Νέω Προκοπίω Ευβοίας Ιερού Προσκυνήματος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» συνιστάται Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, ως εξηρτημένη υπηρεσία του Νομικού Προσώπου του Ιερού Προσκυ νήματος, αυτοτελούς διαχειρίσεως, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό την επωνυμίαν: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΗ ΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΣΙ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ», το οποίον θα διέπεται από τας διατάξεις του Κανονισμού τούτου. 2. Έδρα του Κηροπλαστείου είναι το Νέον Προκόπιον Ευβοίας.. Αι εγκαταστάσεις, κτιριακαί και μηχανολογικαί, ευ ρίσκονται εις το Νέον Προκόπιον Ευβοίας. Άρθρον 2 Σκοποί του Εκκλησιαστικού Ίδρύματος Σκοποί του Εκκλησιαστικού Κηροπλαστείου είναι: 1. Η κάλυψις των αναγκών του Ιερού Προσκυνήματος, αλλά και των βουλομένων Ιερών Ναών, Ιερών Προσκυ νημάτων και Ιερών Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλ κίδος (και μόνον) δια κηρού ομοιογενούς κατασκευής. 2. Η απρόσκοπτος, έγκαιρος και αποτελεσματική τρο φοδοσία του Ιερού Προσκυνήματος και η τοιαύτη των Ιερών Ναών, Μονών και Ιερών Προσκυνημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως εις κηρόν, κατεσκευασμένον κυρίως από ανάπλασιν αποκήρου. Άρθρον Διοίκησις του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος 1. Το Εκκλησιαστικόν Κηροπλαστείον του Ιερού Προ σκυνήματος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» διοικείται υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (εφ εξής Δ.Σ.), απαρτιζομένου εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέδρου, του εκάστοτε Πρωτοσυγκέλλου, η Γενι κού Αρχιερατικού Επιτρόπου ή Αρχιερατικού Επιτρόπου της περιφερείας Κηρέως, ένθα το Κηροπλαστείον, ως Αντιπροέδρου, και ετέρων τριών μελών διακρινομένων δια το ήθος, την πνευματικήν κατάρτισιν και ωριμότητά των, ως και το ενδιαφέρον αυτών δια το έργον του Ιδρύ ματος και της Τοπικής Εκκλησίας, οριζομένων υπό του Μητροπολίτου επί τριετή θητεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτούμενα ή ελλείποντα δι οιονδήποτε λόγον αντικαθίστανται υπό του Μητροπολίτου εντός ευλόγου χρόνου. 2. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτού εκλέγει εκ των μελών του τον Γραμματέα και τον Ταμίαν.. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τη εγγράφω προσκλήσει του Προέδρου, άπαξ του μηνός ή, τη αιτήσει τουλάχιστον τριών, εκ των μελών αυτού, εφ όσον παραστή ανάγκη. Απαρτία υπάρχει εις τας συνεδριάσεις παρισταμένων τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Αι αποφάσεις λαμβά νονται κατά πλειοψηφίαν, και εις περίπτωσιν ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Άρθρον 4 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει τας ως κάτωθι αρμοδιό τητας: α) Διοικεί και διαχειρίζεται την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του Ιδρύματος και αποφασίζει δια παν μέ τρον, το οποίον συμβάλλει εις την εύρυθμον λειτουργίαν αυτού. β) Αποφασίζει και μεριμνά δια παν θέμα αφορών εις την εκπλήρωσιν των σκοπών αυτού. γ) Συνεργάζεται μετά των υπευθύνων εκπροσώπων και Συμβουλίων των Ιερών Ναών, Μονών και Ιερών Προσκυ νημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως δια την προαγωγήν και επίτευξιν των σκοπών του Ιδρύματος. δ) Ψηφίζει τον ετήσιον Προϋπολογισμόν και Απολο γισμόν αυτού και υποβάλλει τούτους προς ψήφισιν εις το Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος και εν συνεχεία εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, προς έγκρισιν. ε) Αποφασίζει δια την προμήθειαν των απαραιτήτων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 299 υλικών και δια παν έτερον θέμα μη προβλεπόμενον εις τον παρόντα Κανονισμόν. Άρθρον 5 Υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει τας εξής υποχρεώσεις: α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δι καστικής, Εκκλησιαστικής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής και σε όλες του τις σχέσεις με άλλα Ιδρύματα, Οργανι σμούς, Νομικά η φυσικά Πρόσωπα, εκτός αν άλλως απο φασίσει το Δ.Σ., προκειμένου περί ειδικών περιπτώσεων. β) Λαμβάνει γνώσιν όλων των εισερχομένων και εξερ χομένων εγγράφων του Ιδρύματος και συνυπογράφει μετά του Ταμείου τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών. γ) Συγκαλεί το Δ.Σ. εις συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τας εν αυτώ συζητήσεις και υπογράφει άπα σαν την αλληλογραφίαν του Ιδρύματος. δ) Έχει την αρμοδιότητα δι εκτάκτως εμφανιζόμενα και μη προβλεπόμενα από τον Κανονισμόν ζητήματα. στ) Διορίζει τον Οικονομικόν, Διαχειριστικόν και Δι οικητικόν Υπεύθυνον του Ιδρύματος, προς τον οποί ον δύναται να παρέχεται η ειδική εξουσιοδότησις, με έγγραφον απόφασιν αυτού, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει επί παντός οικονομικού, διαχειριστικού και οργανωτικού θέματος δια την ομαλήν λειτουργίαν του Ιδρύματος και ζ) Έχει την ανώτατην εποπτείαν και τον έλεγχον της λειτουργίας αυτού. 2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον, οσάκις απουσιάζει ή κωλύεται εις όλας τα αρμοδιότητας αυτού και ενεργεί κατόπιν εντολής του Προέδρου. Συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει αυτού, απουσιάζοντος ή κωλυ ομένου του Προέδρου, όστις τον εξουσιοδοτεί προς τούτο γραπτώς.. Κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου, ο Γραμ ματεύς ή ο Οικονομικός, Διαχειριστικός και Διοικητικός υπεύθυνος του Ιδρύματος, τηρεί το βιβλίον Πρωτοκόλ λου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και το βιβλίον Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. Συντάσσει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου του Δ.Σ. άπαντα τα έγγραφα, είναι υπεύθυνος δια την αλ ληλογραφίαν και ενημερώνει τον Πρόεδρον περί αυτής. Φυλάσσει την σφραγίδα του Ιδρύματος και μεριμνά δια την ομαλήν λειτουργίαν της Γραμματείας αυτού. 4. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του Ιδρύματος, τηρεί τα σχετικά με την διαχείρισιν βιβλία και συντάσσει τον ετήσιον Προϋπο λογισμόν και Απολογισμόν του Ιδρύματος, τους οποίους υποβάλλει προς ψήφισιν εις το Δ.Σ. και εν συνεχεία, τη ευθύνη του Γραμματέως του Ιερού Προσκυνήματος, διαβιβάζονται εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον προς έγκρισιν. Άρθρον Τηρούμενα βιβλία 1. Το Ίδρυμα έχει ιδίαν διαχείρισιν, τηρεί δε τα Δια χειριστικά ιβλία αυτού, συμφώνως προς το σύστημα τηρήσεως των Λογιστικών βιβλίων των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, άπαντα θεωρημένα υπό της Ιεράς Μητροπόλεως, ήτοι: α) ιβλίον Πρωτοκόλλου. β) ιβλίον Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου. γ) ιβλίον Ταμείου και Γενικού Καθολικού. δ) ιβλίον κινητής και ακινήτου περιουσίας. ε) Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών. στ) Δελτία Αποστολής Ποσοτικής Παραλαβής και Παραδόσεως, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος η και ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ, τόσον δια τας αποστολάς κηρού ως και δια τας παραλαβάς αποκήρου. ζ) ιβλίον Αποθήκης. Άπαντα τα ανωτέρω βιβλία δύνανται, έφ όσον υπάρ χει η δυνατότης, να κρατώνται σε ηλεκτρονική μορφή. 2. Η διαχείρισις διεξάγεται δια διπλοτύπων Γραμμα τίων Εισπράξεων και Ενταλμάτων Πληρωμών, θεωρη μένων υπό της Ιεράς Μητροπόλεως και είναι εκτελε στέα, εφ όσον φέρουν απαραιτήτως την υπογραφήν του Προέδρου η του Αντιπροέδρου και του Ταμίου του Ιδρύματος η του Διοικητικού, Οικονομικού και Διαχει ριστικού υπευθύνου.. Τη Λογιστικήν και Ταμειακήν υπηρεσίαν εκτελεί αρμόδιος υπάλληλος του Ιερού Προσκυνήματος η της Ιεράς Μητροπόλεως, οριζόμενος υπό του Μητροπολίτου. Άρθρον 7 Προσωπικόν του Ιδρύματος Δια την παραγωγικήν διαδικασίαν και την μεταφοράν και διακίνησιν των κηρίων και των αποκήρων απαιτείται η πρόσληψις εργατών, απασχολουμένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου ή αορίστου χρό νου, συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις της εργα τικής νομοθεσίας. Άρθρον 8 Πόροι και διάθεσις τούτων Οι πόροι του Ιδρύματος είναι αι ταμειακαί καταβο λαί ενισχύσεως του Ταμείου του Ιερού Προσκυνήματος και τυχόν δωρεαί Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Ιερών Προσκυνημάτων, καθώς και του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως, αι οποίαι θα διατίθενται προς κά λυψιν όλων των δαπανών του λειτουργικού κόστους του Ιδρύματος. Τυχόν πλεονάσματα πόρων διατίθενται δια το ιεραποστολικόν, φιλανθρωπικόν και ποιμαντικόν έργον του Ιερού Προσκυνήματος, κυρίως, και της Ιεράς Μητροπόλεως ευρύτερον. Άρθρον 9 Σφραγίς Τελικαί διατάξεις 1. Το Ίδρυμα έχει ιδίαν κυκλικήν σφραγίδα, με τον τίτλον: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣ ΚΥΝΗΜΑ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ ΚΗΡΟΠΛΑΣ ΤΕΙΟΝ» και η οποία έχει εις το κέντρον εικόνα του Οσίου Ιωάννου. 2. Το Ίδρυμα καταργείται υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν ητιολογημένης απο φάσεως τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του Δ.Σ., πα ρόντος και συμφωνούντος απαραιτήτως του Προέδρου του Ιδρύματος. Με την κατάργησιν του Ιδρύματος παν κινητόν η ακίνητον περιουσιακόν αυτού στοιχείον, ακόμη και χρηματικόν, περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς καμμίαν άλλην διαδικασίαν εις το Νομικόν Πρόσωπον του Ιερού Προσκυνήματος.

6 2940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρον 10 Ισχύς και τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού 1. Ο παρών Κανονισμός άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επί σημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Πάσα τροποποίησις αυτού γίνεται υπό της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως τουλάχι στον τεσσάρων (4) εκ των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμ βανομένου απαραιτήτως του Προέδρου του Ιδρύματος. Άρθρον 11 Κάλυψις δαπάνης Εκ των διατάξεων του Κανονισμού τούτου δεν προκα λείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νο μικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και του Ι. Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαΐου 2014 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ F Aριθμ. 218/11/ () Σύσταση λειτουργία και διαχείριση του Εκκλησιαστι κού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονί ως Πασχόντων και ΑμΕΑ υπό την επωνυμίαν «ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λαβούσα υπ όψιν: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του Ν. 425/ Τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας, προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους. 4. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 4. Την αριθμ. 4/ απόφασιν και την αριθμ. 255/ πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί του Θεσσαλονίκης Ανθίμου, αποφασίζει: Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχό ντων και ΑμΕΑ υπό την επωνυμίαν «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΛΑΘΡΟΝ», το οποίον θα λειτουργεί και θα διέπεται από τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού: - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Συνιστάται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης εκκλησιαστικό φιλανθρωπικό Ίδρυμα περιθάλψεως χρο νίως πασχόντων και ΑμΕΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα, με νομική και λειτουργική αυτοτέλεια, ανεξαρτησία και διαχείριση, διεπόμενο αποκλειστικώς α) από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρ θρο 8 παρ. 5 του Ν. 425/2014, και β) από τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού. Το ως άνω Ίδρυμα θα επι κουρεί το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Έδρα του Ιδρύματος αυτού ορίζεται η πόλη της Θεσσα λονίκης επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου και οι εγκαταστάσεις του που πρόκειται να ανεγερθούν, ενώ προσωρινή έδρα του, έως ότου ολοκληρωθεί η ανέγερση των εγκατα στάσεών του, ορίζεται η οδός ογατσικού Θεσσαλονίκη, όπου και ευρίσκεται το Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 2. Το Ίδρυμα διαθέτει ειδική του σφραγίδα, η οποία φέρει στο κέντρο το σημείο του Τιμίου Σταυρού και κυκλικώς σε δύο επαλλήλους κύκλους τις λέξεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΙ ΛΑΝΘΡΩ ΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». Άρθρο 2ο Σκοπός του Ιδρύματος 1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η γενική περίθαλψη των χρονίως πασχόντων ενηλίκων πολιτών, ανδρών και γυναικών της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μέσα στο ιδιόκτητο κτίριο του Ιδρύματος που θα κατασκευ ασθεί, ή και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις ανεγείρει ή τεθούν υπό την χρήση του μελλοντικώς. Γίνονται δεκτοί στις εκατόν πενήντα (150) θέσεις του Ιδρύματος, ή και σε όσες άλλες επί πλέον διατεθούν στο μέλλον, χρονίως ή ανιάτως πάσχοντες ενήλικες άνδρες και γυναίκες, κατ εξαίρεση δε και παιδιά εφ όσον έχουν συμπληρώσει το 1ο έτος της ηλικίας τους. Ωσαύτως ιδρύεται για να λειτουργήσει εντός του Ιδρύματος και Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων. 2. Στους ασθενείς εξασφαλίζεται στέγη, φαγητό, θέρμανση, εργασιοθεραπεία, ιατροφαρμακευτική πε ρίθαλψη και ψυχαγωγία με την συνδρομή των ασφα λιστικών ταμείων τους. Η εισαγωγή των ασθενών, για κάθε περίπτωση, γίνεται μετά από γνωμάτευση ειδικού ιατρού Κρατικού Νοσοκομείου η οποιουδήποτε άλλου αξιοπίστου φορέως πρωτοβαθμίου η δευτεροβαθμίου περιθάλψεως, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Ιδρύματος, και με τη βεβαίωση ότι δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα ή από ψύχωση. Τις πνευματικές ανάγκες των ασθενών καλύπτει ο εφημέριος του πα ρακειμένου ιερού Ναού του αγίου Αλεξάνδρου και της οσίας Ευφροσύνης. Άρθρο ο Διοίκηση του Ιδρύματος Το Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», το οποίο θα λειτουργεί ως απολύτως αυτοτελές λειτουργικώς και διοικητικώς ΝΠΙΔ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτεί ται από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ως πρόεδρο, ένα εφημέριο από τους εφημερίους εκ των Ενοριακών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονί

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2941 κης, ένα μόνιμο κάτοικο της ενορίας του ιερού Ναού του αγίου Θεράποντος και τέσσαρα μέλη άνδρες ή γυναίκες, διοριζόμενα από τον Μητροπολίτη Πρόεδρο, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα ως άνω μέλη, τα οποία πρέπει να έχουν ανάλογη διοικητική πείρα και διαχειριστικές ικανότητες, διορίζονται με απόφαση του Μητροπολιτικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κατ απόλυτον και ακώλυτον αυτού κρίση και επιλογή. Η θητεία των με λών του ΔΣ ορίζεται τριετής και άνευ αμοιβής, και σε κάθε περίπτωση παρατείνεται έως τον διορισμό νέου ΔΣ από το ΜΕΣ. Τον Μητροπολίτη αναπληρώνει στα καθήκοντα του προέδρου ο νόμιμος αναπληρωτής του στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Το ΔΣ θεωρείται ότι έχει απαρτία με το ήμισυ του αριθμού των μελών συν ένα. Μέλος παραιτούμενο ή καθ οιονδήποτε τρόπο μη μετέχον αδικαιολογήτως πέραν των τριών Συνεδριών του ΔΣ συνεχώς, αντικαθίσταται υπό του προέδρου με τον διορισμό νέου από τα αναπληρωματικά μέλη. Χρέη Γραμματέως του ΔΣ εκτελεί ο Διευθυντής του Ιδρύματος άνευ ψήφου. Άρθρο 4ο Αρμοδιότητες του ΔΣ του Ιδρύματος 1. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δια χείριση των οικονομικών και των περιουσιακών θεμά των του Ιδρύματος. Η διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος γίνεται με αποφάσεις του ΔΣ που λαμβά νονται με αμιγώς εκκλησιαστικά και οικονομικά κριτή ρια και με αποκλειστικό γνώμονα την λυσιτελέστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος, τηρουμένων των αρχών της χρηστής διαχειρίσεως των πόρων του και της διαφανείας. Προς τον σκοπό εκπληρώσεως των σκοπών του Ιδρύματος το ΔΣ δύναται να συνάπτει ελευθέρως και με τους όρους που αυτό προκρίνει ως καταλληλοτέρους τις αναγκαίες για την λειτουργία του Ιδρύματος συμβάσεις παντός είδους, ποσού και αντικειμένου και ειδικώτερα να αναθέτει μελέτες, να συνάπτει συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών, εργασίας και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση κρίνεται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος, να παρακολουθεί την εφαρμογή τους και να τις εκτελεί, και να εκπροσωπη το Ίδρυμα ενώπιον παντός τρίτου στις συναλλακτικές του επαφές και δοσοληψίες και να διενεργεί κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του νομική και υλική πράξη και ενέργεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτών του. 2. Το Δ.Σ. συντάσσει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Ιδρύματος και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση υπό του Μητροπολίτου, προσλαμβάνει και απολύει το απαραίτητο για τη λειτουργία του Ιδρύ ματος προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί του προσωπικού των θεραπευτικών Ιδρυμάτων, και καθορίζει το ύψος της μισθοδοσίας αυτού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής, εκκλησιαστικής και οιασ δήποτε άλλης αρχής, και υπογράφει την αλληλογραφία του Ιδρύματος, λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και συντονίζει τα μέλη του ΔΣ για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος. 4. Το Δ.Σ. υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τους σκοπούς της οποίας επικουρεί. Το Μητροπολιτικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει κατάλληλο ορκωτό ή μη ελεγκτή δυνάμενο να ασκεί τον έλεγχο διαχειρίσεως του ΔΣ και επίσης να ακυρώνει ή να μεταβάλει ή να υποκαθιστά αποφάσεις του Δ.Σ. υπό τον όρο να μη θί γονται νόμιμα δικαιώματα τρίτων καλοπίστως κτηθέντα. Άρθρο 5ο Οργάνωση του Ιδρύματος 1. Για τις λειτουργικές και υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος συνιστώνται οι εξής θέσεις: Μία (1) θέση Διευθυντού. Μία (1) θέση Επιμελητού. Μία (1) θέση Ιατρού παθολόγου η Γενικής Ιατρικής. Μία (1) θέση Διαχειριστού Λογιστού. Μία (1) θέση Προϊσταμένης Αδελφής. Τριανταπέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Νοσηλευτών Νοσηλευτριών. Δύο (2) θέσεις Φυσιοθεραπευτών. Δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών. Τέσσαρες (4) θέσεις μαγείρων βοηθών μαγειρισσών. Πέντε (5) θέσεις καθαριστριών. Μία (1) θέση πλύντριας ρούχων. Μία (1) θέση Τεχνίτου Υδραυλικού Ηλεκτρολόγου. Δύο (2) θέσεις θυρωρών φυλάκων. 2. Η πλήρωση των ως άνω θέσεων, καθώς και τυ χόν πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, διενεργείται δι αποφάσεως του ΔΣ και αναλόγως των αναγκών του Ιδρύματος και της πληρότητας αυτού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το προσωπικό του Ιδρύματος δια κρίνεται σε εθελοντικό και έμμισθο (μερικής ή πλήρους απασχολήσεως). Το έμμισθο προσωπικό προσλαμβά νεται, απασχολείται, αμείβεται και παύεται από το ΔΣ, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως και συμφώνως με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας. Στο εθελοντικό, προσωπικό συγκαταλέγονται όσοι με τη θέλησή τους και άνευ αμοιβής παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα. Το προσωπικό, έμμισθο και εθελοντικό, διακρί νεται περαιτέρω σε Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Ειδικό και οηθητικό. Ο λεπτομερής καταμερισμός των θέσεων εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού καθορίζονται με αποφάσεις του ΔΣ.. Στη θέση του Διευθυντού και του Επιμελητού μπο ρούν να διορίζονται υπό του ΔΣ ιερείς εφημέριοι με επιμίσθιο, εφ όσον τούτο δεν απαγορεύεται από την κειμένη νομοθεσία, Γίνεται δεκτή η εθελοντική προ σφορά υπηρεσιών άνευ αμοιβής, μόνον βάσει εγγράφου συμβάσεως μεταξύ του Ιδρύματος και των ενδιαφερομέ νων, στην οποία θα καθορίζεται υποχρεωτικώς το είδος της εθελοντικής υπηρεσίας και τό χρονικό πλαίσιο της παροχής της. Άρθρο ο Πόροι του Ιδρύματος Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Οι υπέρ αυτού προσφορές της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, των Ιερών Μονών και των Ιερών Ναών αυτής. β) Οι επιχορηγήσεις του Κράτους και των ειδικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τις οποίες το Ίδρυμα θα εισπράττει βάσει της κειμένης νομοθεσίας.

8 2942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Δωρεές, κληρονομίες και χρηματοδοτήσεις από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. δ) Τα οριζόμενα υπό του ΔΣ έξοδα διαμονής και περι θάλψεως των ασθενών, τα οποία καταβάλλουν οι ίδιοι από τις συντάξεις τους οικειοθελώς, ή οι συγγενείς τους, από περιουσιακά τους στοιχεία ως δωρεές, ή από τα ασφαλιστικά ταμεία τους, βάσει συμβάσεων και οικειο θελών δωρεών, ή η κοινωνική κρατική πρόνοια. Οι απο δεδειγμένως άποροι ή και ανασφάλιστοι περιθάλπονται δωρεάν σύμφωνα με τις ειδικώτερες προϋποθέσεις που θα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ. ε) Τόκοι από καταθέσεις και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Άρθρο 7ο Διάθεση των πόρων του Ιδρύματος Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται: α) Για την διατροφή και την περίθαλψη των ασθενών. β) Για την μισθοδοσία του Προσωπικού. γ) Για τις δαπάνες των κοινοχρήστων. δ) Για επισκευές και ανακαινίσεις του κτιρίου. ε) Για την απόδοση κάθε οφειλής του Ιδρύματος ανα γραφομένης στον Προϋπολογισμό. στ) Εάν υπάρξει αποθεματικό τούτο διατίθεται για την αγορά ακινήτων υπέρ των αναγκών του Ιδρύματος, ή όπως άλλως αποφασίσει το Δ.Σ. και κατόπιν εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Άρθρο 8ο Τήρηση ιβλίων του Ιδρύματος 1. Η Διοίκηση του Ιδρύματος τηρεί τα εξής βιβλία, θεωρημένα υπό του Προέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος. α) ιβλίο Πρωτοκόλλου. β) ιβλίο εισαγωγής εξόδου ασθενών και ιστορικού αυτών. γ) ιβλίο Κτηματολογίου. δ) ιβλίο οικοσκευής και εξοπλισμού αξίας (κινητής περιουσίας). ε) ιβλίο Αποθήκης τροφίμων κ.λπ. στ) ιβλίο Ταμείου Εσόδων Εξόδων. ζ) ιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. η) Επίσης χρησιμοποιεί τριπλότυπα Γραμμάτια Ει σπράξεων, τριπλότυπα Εντάλματα Πληρωμών και αντί στοιχες τριπλότυπες αποδείξεις. θ) Κάθε άλλο ιβλίο και στοιχείο που η τήρησή του επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως την φορολογική ή κρίνεται αναγκαία υπό του ΔΣ. Άρθρο 9ο Τελικές Διατάξεις Το Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» συνεργάζεται με το Χαρίσειο Γηροκο μείο Θεσσαλονίκης (ΝΠΙΔ), του οποίου επίσης Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, και δύναται να παραλαμβάνει τους υπερήλικες γέροντες αυτού, όταν καθίστανται κατάκοιτοι τη συγκαταθέσει των οικείων τους, εξασφαλιζομένης της αντιστοίχου δα πάνης υπέρ του Ιδρύματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». * * Άρθρο 10ο Τα χρήματα του Ιδρύματος κατατίθενται σε λογαρια σμό Ταμιευτηρίου σε ένα από τα υποκαταστήματα των Τραπεζών της Θεσσαλονίκης επ ονόματι του Ιδρύμα τος ή και σε λογαριασμούς προθεσμίας λαμβανομένων αποδείξεων βεβαιώσεως των τόκων και καταχωριζομέ νων στα έσοδα του Ιδρύματος, εκτός εάν άλλως περί της χρήσεως των χρηματικών διαθεσίμων αποφασίσει το ΔΣ. Τις πράξεις αναλήψεως χρημάτων υπογράφει ο Πρόεδρος. Τις πληρωμές διενεργεί ο Διαχειριστής με ενυπόγραφη εντολή του Διευθυντού, εκτός εάν άλλως κατανείμει τις σχετικές αρμοδιότητες το ΔΣ. Άρθρο 11ο 1. Το παρόν Εκκλησιαστικό Ίδρυμα καταργείται, όταν καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του, ή δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις και την αποστολή του, ή παρεκκλίνει των σκοπών του. Η απόφαση καταρ γήσεώς του λαμβάνεται από την Ιερά Σύνοδο, ύστερα από πρόταση του Μητροπολίτου, κατόπιν αποφάσεως αιτήσεως του ΔΣ του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα καταρ γείται από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως της ΔΙΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 2. Σε περίπτωση διαλύσεως του «Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος περιθάλψεως χρονίως πα σχόντων και ΑμΕΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ αυτού, ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος ανήκει στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσα λονίκης και διατίθεται για παρεμφερείς φιλανθρωπικού σκοπούς.. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ύστερα από πρόταση του οικείου Μητροπολίτου, κατόπιν αποφάσεως αιτήσεως του ΔΣ του Ιδρύματος. Η τροποποίηση ισχύει από της δημοσι εύσεως της αποφάσεως της ΔΙΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 4. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς από τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος, ισχύει τεκμήριο αρμοδιότητος του Δ.Σ. να το ρυθμίζει με τις σχετικές αποφάσεις του. Άρθρο 12ο Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρο 1ο Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Κάθε μελλοντική δαπάνη θα προβλεφθεί από τις οικίες διοικητικές πρά ξεις και θα εγγραφεί στον οικείο προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαΐου 2014 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2120 1 υγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13535 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 87 8 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1931 17 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών με τίτλο «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1449 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ http://www.eled.uowm.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν. ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία Σχολής, Κοσμητείας, Κοσμήτορα κ.λ.π. (ιδίως από τους Ν.4009/2011 & Ν.4076/2012) Εκπονήθηκε από τη Γραμματεία της Πολυτεχνικής Σχολής / ΔΠΘ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 3. Ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου. 4. Γλώσσες διδασκαλίας. 5. Αποστολή του Πανεπιστημίου. 6. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 838 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα