ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ λάδος με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Μονά δων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )» Σύσταση λειτουργίας και διαχείριση του Εκκλησια στικού Κηροπλαστείου υπό την επωνυμίαν «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ», της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος Σύσταση λειτουργία και διαχείριση του Εκκλησια στικού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων και ΑμΕΑ υπό την επωνυμί αν «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», της Ιεράς Μητρο πόλεως Θεσσαλονίκης.... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1127/B7 (1) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξε νία (MSc in Hospitality and )». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 85/2008 και ιδίως το άρθρο (ΦΕΚ 148, τ. Α / ), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 9/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α / , του άρθρου 27 του Ν. 794/2009 (ΦΕΚ 15 τ. Α / ) και της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α ). 2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α ), «Δομή, λειτουργία, δια σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α ), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 407/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α ) και της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4115/201 (ΦΕΚ 24 τ. Α ).. Τις διατάξεις του Ν. 74/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 91/2005 (ΦΕΚ 240 τ.α ) «Διε θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ /2005 (ΦΕΚ 98 Α ).. Το απόσπασμα πρακτικού της Διοικούσας Επιτρο πής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (συνε δρία 2/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Oικονομίας, Διοίκησης και Νο μικών Επιστημών (συνεδρία 17/ ). 8. Το αριθμ. 1289/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι ολόγηση της Σχολής Oικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )», ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 85/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2 29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Δι οίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσε ων και οργανισμών που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευση τους στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων. Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής: Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διατύπωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύ σεων σε ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και διεθνές περιβάλλον, με κύρια έμφαση στη διοίκηση και οικονομική δραστηριότητα των τουρι στικών μονάδων, αλλά και σε περιβαλλοντικά ζητήματα στο συγκεκριμένο κλάδο. Η ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης που αποσκοπεί στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την κριτική αξιολόγηση θεμάτων που αφορούν θέματα Διοίκησης στο συγκεκριμένο κλάδο, με ταυτόχρονη παροχή πρα κτικού προσανατολισμού αναφορικά με διοικητικά και στρατηγικά θέματα στον ραγδαία εξελισσόμενο κλά δο του τουρισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η δυνατότητα απόκτησης γνώσεων που απαιτού νται για τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων και οργανισμών όσον αφορά στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ευρύτερα την ελαχιστο ποίηση των επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο πε ριβάλλον υπερβαίνοντας τα νομοθετημένα όρια μέσω εθελοντικών δράσεων. Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθη σης μέσω γνώσεων και πρακτικής στα γνωστικά αντικεί μενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Τουρισμού. Άρθρο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Με ταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και Φιλοξενία (MSc in Hospitality and )». Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συ ναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός (1) έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος) για το πρό γραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για το πρόγραμμα με ρικής φοίτησης η χρονική διάρκεια διπλασιάζεται. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εβδομήντα πέντε (75) και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντα τικό. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Εξάμηνο Μάθημα ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Α Λειτουργικά Συστήματα στη Φιλοξενία και τον Ηοspitality and Operating Systems Α Α Α Α Διοίκηση Τουρι στικών Μονάδων Χρηματοοικο νομικές Στρα τηγικές της Τουριστικής Ανάπτυξης Eργαλεία Επι χειρηματικής Ανάλυσης Στρατηγι κό Marketing Yπηρεσι ών:προορισμός και Εκδηλώσεις Financial for Development Quantitative and Research Methods/ Tools for Business Analysis Services Marketing Σύνολο 0 ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ( ΣΥΝΟΛΟ 18 ECTS) Στρατηγική Διοίκηση στον Strategic in Περιβαλλοντική Διαχείριση στον /Bιώσι μος ς Διοίκηση Αν θρωπίνων πό ρων στον Του ρισμό Environmental in / Sustainable Human Resources in ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4 Μαθήματα Επιλογής ή 2 + Συμβουλευτική Εργασία Σύνολο 12 ECTS) B Εναλλακτικές μορφές Τουρι σμού Ανάλυση Πολιτι κής Τουρισμού Alternative Forms of Policy Analysis

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 297 B B Χρηματοδότηση Έργων Τουριστι κών Μονάδων Προώθηση Του ριστικών Προο ρισμών Aνάπτυξη Προ ϊόντων στον Επίκαιρα Θέμα τα στο Διεθνή Tουρισμός και Πολιτιστική Κλη ρονομιά Προορισμοί και Σχεδιασμός Εκ δηλώσεων Διοίκηση προ σέλκυσης επι σκεπτών Σχεδιασμός Τουρισμού Κοινωνική Επι στήμη και Του ρισμός Επιχειρηματι κότητα στην Φιλοξενία και Καινοτομία στον Περιβαλλοντική Νομοθεσία Περιβαλλοντική Λογιστική Πα ρουσίαση και Απεικόνιση Διαχείριση έρ γων Μαθήματα επι λογής από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα Συμβουλευτική Εργασία Project Financing in Marketing of Destinations Product Development Contemporary Topics in International Cultural Heritage Destination and Event Development Visitor Attraction Planning Social Science in Entrepreneurship in and Hospitality Innovation in Environmental Legislation Environmental Accounting and Reporting Project Elective course from other IHU s programs Consulting project Σύνολο 0 ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματι Dissertation 15 κή Εργασία Γενικό Σύνολο πιστωτικών μονάδων 75 Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να γίνει τόσο η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης όσο και η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων O αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) φοιτητές ανά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ της Σχολής Οι κονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών και άλλων Σχολών του ιδίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 85/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι και οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος καθώς και ο υπάρχων υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 85/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 5% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμ ματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται ως εξής: Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε I. Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού τεχνικού διοικητικού προσωπικού II. Υποτροφίες IΙΙ. Δαπάνες μετακινήσεων ΙV. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλι σμού, λογισμικού και παρακολούθηση συνεδρίων V. Αναλώσιμα/Λοιπές δαπάνες.000 VI. Προμήθεια Συντήρηση εξοπλισμού/ λογισμικού VII. Δαπάνες δημοσιότητας Σύνολο Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από δί δακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως χο ρηγίες, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, ερευνητικά, ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

4 298 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Ιουλίου 201 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΕΡΔΟΣ F Αριθμ. 2154/122/ (2) Σύσταση λειτουργίας και διαχείριση του Εκκλησιαστι κού Κηροπλαστείου υπό την επωνυμίαν «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ», της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λαβούσα υπ όψιν: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του Ν. 425/ Τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας, προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους. 4. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. 4. Την αριθμ. 7/ απόφασιν και την αριθμ. 1017/ πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί του Χαλκίδος Χρυσοστόμου, αποφασίζει: Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος Εκκλη σιαστικόν Κηροπλαστείον υπό την επωνυμίαν «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ», το οποίον θα λειτουργεί κατά τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού: - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Άρθρον 1 Σύστασις Επωνυμία Έδρα 1. Εις την Ιεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος και συγκεκριμέ νως εις ιδιόκτητον χώρον του εν Νέω Προκοπίω Ευβοίας Ιερού Προσκυνήματος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» συνιστάται Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα, ως εξηρτημένη υπηρεσία του Νομικού Προσώπου του Ιερού Προσκυ νήματος, αυτοτελούς διαχειρίσεως, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, υπό την επωνυμίαν: «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΗ ΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΣΙ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ», το οποίον θα διέπεται από τας διατάξεις του Κανονισμού τούτου. 2. Έδρα του Κηροπλαστείου είναι το Νέον Προκόπιον Ευβοίας.. Αι εγκαταστάσεις, κτιριακαί και μηχανολογικαί, ευ ρίσκονται εις το Νέον Προκόπιον Ευβοίας. Άρθρον 2 Σκοποί του Εκκλησιαστικού Ίδρύματος Σκοποί του Εκκλησιαστικού Κηροπλαστείου είναι: 1. Η κάλυψις των αναγκών του Ιερού Προσκυνήματος, αλλά και των βουλομένων Ιερών Ναών, Ιερών Προσκυ νημάτων και Ιερών Μονών της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλ κίδος (και μόνον) δια κηρού ομοιογενούς κατασκευής. 2. Η απρόσκοπτος, έγκαιρος και αποτελεσματική τρο φοδοσία του Ιερού Προσκυνήματος και η τοιαύτη των Ιερών Ναών, Μονών και Ιερών Προσκυνημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως εις κηρόν, κατεσκευασμένον κυρίως από ανάπλασιν αποκήρου. Άρθρον Διοίκησις του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος 1. Το Εκκλησιαστικόν Κηροπλαστείον του Ιερού Προ σκυνήματος «Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ» διοικείται υπό πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (εφ εξής Δ.Σ.), απαρτιζομένου εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ως Προέδρου, του εκάστοτε Πρωτοσυγκέλλου, η Γενι κού Αρχιερατικού Επιτρόπου ή Αρχιερατικού Επιτρόπου της περιφερείας Κηρέως, ένθα το Κηροπλαστείον, ως Αντιπροέδρου, και ετέρων τριών μελών διακρινομένων δια το ήθος, την πνευματικήν κατάρτισιν και ωριμότητά των, ως και το ενδιαφέρον αυτών δια το έργον του Ιδρύ ματος και της Τοπικής Εκκλησίας, οριζομένων υπό του Μητροπολίτου επί τριετή θητεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτούμενα ή ελλείποντα δι οιονδήποτε λόγον αντικαθίστανται υπό του Μητροπολίτου εντός ευλόγου χρόνου. 2. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος κατά την πρώτην συνεδρίαν αυτού εκλέγει εκ των μελών του τον Γραμματέα και τον Ταμίαν.. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τη εγγράφω προσκλήσει του Προέδρου, άπαξ του μηνός ή, τη αιτήσει τουλάχιστον τριών, εκ των μελών αυτού, εφ όσον παραστή ανάγκη. Απαρτία υπάρχει εις τας συνεδριάσεις παρισταμένων τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ. Αι αποφάσεις λαμβά νονται κατά πλειοψηφίαν, και εις περίπτωσιν ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Άρθρον 4 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει τας ως κάτωθι αρμοδιό τητας: α) Διοικεί και διαχειρίζεται την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του Ιδρύματος και αποφασίζει δια παν μέ τρον, το οποίον συμβάλλει εις την εύρυθμον λειτουργίαν αυτού. β) Αποφασίζει και μεριμνά δια παν θέμα αφορών εις την εκπλήρωσιν των σκοπών αυτού. γ) Συνεργάζεται μετά των υπευθύνων εκπροσώπων και Συμβουλίων των Ιερών Ναών, Μονών και Ιερών Προσκυ νημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως δια την προαγωγήν και επίτευξιν των σκοπών του Ιδρύματος. δ) Ψηφίζει τον ετήσιον Προϋπολογισμόν και Απολο γισμόν αυτού και υποβάλλει τούτους προς ψήφισιν εις το Δ.Σ. του Ιερού Προσκυνήματος και εν συνεχεία εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, προς έγκρισιν. ε) Αποφασίζει δια την προμήθειαν των απαραιτήτων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 299 υλικών και δια παν έτερον θέμα μη προβλεπόμενον εις τον παρόντα Κανονισμόν. Άρθρον 5 Υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει τας εξής υποχρεώσεις: α) Εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δι καστικής, Εκκλησιαστικής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής και σε όλες του τις σχέσεις με άλλα Ιδρύματα, Οργανι σμούς, Νομικά η φυσικά Πρόσωπα, εκτός αν άλλως απο φασίσει το Δ.Σ., προκειμένου περί ειδικών περιπτώσεων. β) Λαμβάνει γνώσιν όλων των εισερχομένων και εξερ χομένων εγγράφων του Ιδρύματος και συνυπογράφει μετά του Ταμείου τα Γραμμάτια Εισπράξεων και τα Εντάλματα Πληρωμών. γ) Συγκαλεί το Δ.Σ. εις συνεδριάσεις, προεδρεύει και διευθύνει τας εν αυτώ συζητήσεις και υπογράφει άπα σαν την αλληλογραφίαν του Ιδρύματος. δ) Έχει την αρμοδιότητα δι εκτάκτως εμφανιζόμενα και μη προβλεπόμενα από τον Κανονισμόν ζητήματα. στ) Διορίζει τον Οικονομικόν, Διαχειριστικόν και Δι οικητικόν Υπεύθυνον του Ιδρύματος, προς τον οποί ον δύναται να παρέχεται η ειδική εξουσιοδότησις, με έγγραφον απόφασιν αυτού, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει επί παντός οικονομικού, διαχειριστικού και οργανωτικού θέματος δια την ομαλήν λειτουργίαν του Ιδρύματος και ζ) Έχει την ανώτατην εποπτείαν και τον έλεγχον της λειτουργίας αυτού. 2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρον, οσάκις απουσιάζει ή κωλύεται εις όλας τα αρμοδιότητας αυτού και ενεργεί κατόπιν εντολής του Προέδρου. Συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει αυτού, απουσιάζοντος ή κωλυ ομένου του Προέδρου, όστις τον εξουσιοδοτεί προς τούτο γραπτώς.. Κατόπιν εγγράφου εντολής του Προέδρου, ο Γραμ ματεύς ή ο Οικονομικός, Διαχειριστικός και Διοικητικός υπεύθυνος του Ιδρύματος, τηρεί το βιβλίον Πρωτοκόλ λου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, καθώς και το βιβλίον Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. Συντάσσει και συνυπογράφει μετά του Προέδρου του Δ.Σ. άπαντα τα έγγραφα, είναι υπεύθυνος δια την αλ ληλογραφίαν και ενημερώνει τον Πρόεδρον περί αυτής. Φυλάσσει την σφραγίδα του Ιδρύματος και μεριμνά δια την ομαλήν λειτουργίαν της Γραμματείας αυτού. 4. Ο Ταμίας διαχειρίζεται την κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του Ιδρύματος, τηρεί τα σχετικά με την διαχείρισιν βιβλία και συντάσσει τον ετήσιον Προϋπο λογισμόν και Απολογισμόν του Ιδρύματος, τους οποίους υποβάλλει προς ψήφισιν εις το Δ.Σ. και εν συνεχεία, τη ευθύνη του Γραμματέως του Ιερού Προσκυνήματος, διαβιβάζονται εις το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον προς έγκρισιν. Άρθρον Τηρούμενα βιβλία 1. Το Ίδρυμα έχει ιδίαν διαχείρισιν, τηρεί δε τα Δια χειριστικά ιβλία αυτού, συμφώνως προς το σύστημα τηρήσεως των Λογιστικών βιβλίων των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, άπαντα θεωρημένα υπό της Ιεράς Μητροπόλεως, ήτοι: α) ιβλίον Πρωτοκόλλου. β) ιβλίον Πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου. γ) ιβλίον Ταμείου και Γενικού Καθολικού. δ) ιβλίον κινητής και ακινήτου περιουσίας. ε) Γραμμάτια Εισπράξεων και Εντάλματα Πληρωμών. στ) Δελτία Αποστολής Ποσοτικής Παραλαβής και Παραδόσεως, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος η και ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ, τόσον δια τας αποστολάς κηρού ως και δια τας παραλαβάς αποκήρου. ζ) ιβλίον Αποθήκης. Άπαντα τα ανωτέρω βιβλία δύνανται, έφ όσον υπάρ χει η δυνατότης, να κρατώνται σε ηλεκτρονική μορφή. 2. Η διαχείρισις διεξάγεται δια διπλοτύπων Γραμμα τίων Εισπράξεων και Ενταλμάτων Πληρωμών, θεωρη μένων υπό της Ιεράς Μητροπόλεως και είναι εκτελε στέα, εφ όσον φέρουν απαραιτήτως την υπογραφήν του Προέδρου η του Αντιπροέδρου και του Ταμίου του Ιδρύματος η του Διοικητικού, Οικονομικού και Διαχει ριστικού υπευθύνου.. Τη Λογιστικήν και Ταμειακήν υπηρεσίαν εκτελεί αρμόδιος υπάλληλος του Ιερού Προσκυνήματος η της Ιεράς Μητροπόλεως, οριζόμενος υπό του Μητροπολίτου. Άρθρον 7 Προσωπικόν του Ιδρύματος Δια την παραγωγικήν διαδικασίαν και την μεταφοράν και διακίνησιν των κηρίων και των αποκήρων απαιτείται η πρόσληψις εργατών, απασχολουμένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου ή αορίστου χρό νου, συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις της εργα τικής νομοθεσίας. Άρθρον 8 Πόροι και διάθεσις τούτων Οι πόροι του Ιδρύματος είναι αι ταμειακαί καταβο λαί ενισχύσεως του Ταμείου του Ιερού Προσκυνήματος και τυχόν δωρεαί Ιερών Ναών, Ιερών Μονών και Ιερών Προσκυνημάτων, καθώς και του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως, αι οποίαι θα διατίθενται προς κά λυψιν όλων των δαπανών του λειτουργικού κόστους του Ιδρύματος. Τυχόν πλεονάσματα πόρων διατίθενται δια το ιεραποστολικόν, φιλανθρωπικόν και ποιμαντικόν έργον του Ιερού Προσκυνήματος, κυρίως, και της Ιεράς Μητροπόλεως ευρύτερον. Άρθρον 9 Σφραγίς Τελικαί διατάξεις 1. Το Ίδρυμα έχει ιδίαν κυκλικήν σφραγίδα, με τον τίτλον: «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣ ΚΥΝΗΜΑ Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΣΟΣ ΚΗΡΟΠΛΑΣ ΤΕΙΟΝ» και η οποία έχει εις το κέντρον εικόνα του Οσίου Ιωάννου. 2. Το Ίδρυμα καταργείται υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν ητιολογημένης απο φάσεως τουλάχιστον τεσσάρων (4) μελών του Δ.Σ., πα ρόντος και συμφωνούντος απαραιτήτως του Προέδρου του Ιδρύματος. Με την κατάργησιν του Ιδρύματος παν κινητόν η ακίνητον περιουσιακόν αυτού στοιχείον, ακόμη και χρηματικόν, περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς καμμίαν άλλην διαδικασίαν εις το Νομικόν Πρόσωπον του Ιερού Προσκυνήματος.

6 2940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρον 10 Ισχύς και τροποποίησις του παρόντος Κανονισμού 1. Ο παρών Κανονισμός άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εις το επί σημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ»της Εκκλησίας της Ελλάδος. 2. Πάσα τροποποίησις αυτού γίνεται υπό της Ιεράς Συνόδου, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως τουλάχι στον τεσσάρων (4) εκ των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμ βανομένου απαραιτήτως του Προέδρου του Ιδρύματος. Άρθρον 11 Κάλυψις δαπάνης Εκ των διατάξεων του Κανονισμού τούτου δεν προκα λείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Νο μικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος και του Ι. Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσσου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαΐου 2014 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ F Aριθμ. 218/11/ () Σύσταση λειτουργία και διαχείριση του Εκκλησιαστι κού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονί ως Πασχόντων και ΑμΕΑ υπό την επωνυμίαν «ΜΑ ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Λαβούσα υπ όψιν: 1. Τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 και 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977 «Περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 8 του Ν. 425/ Τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας, προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, αι οποίαι απορρέουν από τας Ευαγγελικάς επιταγάς, τους Ιερούς Κανόνας και τους Νόμους του Κράτους. 4. Τας υφισταμένας κοινωνικάς και πνευματικάς ανά γκας της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 4. Την αριθμ. 4/ απόφασιν και την αριθμ. 255/ πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολί του Θεσσαλονίκης Ανθίμου, αποφασίζει: Συνιστά εις την Ιεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης Εκκλησιαστικόν Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχό ντων και ΑμΕΑ υπό την επωνυμίαν «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΛΑΘΡΟΝ», το οποίον θα λειτουργεί και θα διέπεται από τας διατάξεις του επομένου Κανονισμού: - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑμΕΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1ο Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Συνιστάται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης εκκλησιαστικό φιλανθρωπικό Ίδρυμα περιθάλψεως χρο νίως πασχόντων και ΑμΕΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα, με νομική και λειτουργική αυτοτέλεια, ανεξαρτησία και διαχείριση, διεπόμενο αποκλειστικώς α) από τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 590/1977, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρ θρο 8 παρ. 5 του Ν. 425/2014, και β) από τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού. Το ως άνω Ίδρυμα θα επι κουρεί το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Έδρα του Ιδρύματος αυτού ορίζεται η πόλη της Θεσσα λονίκης επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου και οι εγκαταστάσεις του που πρόκειται να ανεγερθούν, ενώ προσωρινή έδρα του, έως ότου ολοκληρωθεί η ανέγερση των εγκατα στάσεών του, ορίζεται η οδός ογατσικού Θεσσαλονίκη, όπου και ευρίσκεται το Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 2. Το Ίδρυμα διαθέτει ειδική του σφραγίδα, η οποία φέρει στο κέντρο το σημείο του Τιμίου Σταυρού και κυκλικώς σε δύο επαλλήλους κύκλους τις λέξεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΙ ΛΑΝΘΡΩ ΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». Άρθρο 2ο Σκοπός του Ιδρύματος 1. Σκοπός του Ιδρύματος είναι η γενική περίθαλψη των χρονίως πασχόντων ενηλίκων πολιτών, ανδρών και γυναικών της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας μέσα στο ιδιόκτητο κτίριο του Ιδρύματος που θα κατασκευ ασθεί, ή και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις ανεγείρει ή τεθούν υπό την χρήση του μελλοντικώς. Γίνονται δεκτοί στις εκατόν πενήντα (150) θέσεις του Ιδρύματος, ή και σε όσες άλλες επί πλέον διατεθούν στο μέλλον, χρονίως ή ανιάτως πάσχοντες ενήλικες άνδρες και γυναίκες, κατ εξαίρεση δε και παιδιά εφ όσον έχουν συμπληρώσει το 1ο έτος της ηλικίας τους. Ωσαύτως ιδρύεται για να λειτουργήσει εντός του Ιδρύματος και Μονάδα Φροντίδος Ηλικιωμένων. 2. Στους ασθενείς εξασφαλίζεται στέγη, φαγητό, θέρμανση, εργασιοθεραπεία, ιατροφαρμακευτική πε ρίθαλψη και ψυχαγωγία με την συνδρομή των ασφα λιστικών ταμείων τους. Η εισαγωγή των ασθενών, για κάθε περίπτωση, γίνεται μετά από γνωμάτευση ειδικού ιατρού Κρατικού Νοσοκομείου η οποιουδήποτε άλλου αξιοπίστου φορέως πρωτοβαθμίου η δευτεροβαθμίου περιθάλψεως, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλί ου του Ιδρύματος, και με τη βεβαίωση ότι δεν πάσχουν από μεταδοτικό νόσημα ή από ψύχωση. Τις πνευματικές ανάγκες των ασθενών καλύπτει ο εφημέριος του πα ρακειμένου ιερού Ναού του αγίου Αλεξάνδρου και της οσίας Ευφροσύνης. Άρθρο ο Διοίκηση του Ιδρύματος Το Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», το οποίο θα λειτουργεί ως απολύτως αυτοτελές λειτουργικώς και διοικητικώς ΝΠΙΔ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτεί ται από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ως πρόεδρο, ένα εφημέριο από τους εφημερίους εκ των Ενοριακών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονί

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2941 κης, ένα μόνιμο κάτοικο της ενορίας του ιερού Ναού του αγίου Θεράποντος και τέσσαρα μέλη άνδρες ή γυναίκες, διοριζόμενα από τον Μητροπολίτη Πρόεδρο, καθώς και δύο αναπληρωματικά μέλη. Τα ως άνω μέλη, τα οποία πρέπει να έχουν ανάλογη διοικητική πείρα και διαχειριστικές ικανότητες, διορίζονται με απόφαση του Μητροπολιτικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κατ απόλυτον και ακώλυτον αυτού κρίση και επιλογή. Η θητεία των με λών του ΔΣ ορίζεται τριετής και άνευ αμοιβής, και σε κάθε περίπτωση παρατείνεται έως τον διορισμό νέου ΔΣ από το ΜΕΣ. Τον Μητροπολίτη αναπληρώνει στα καθήκοντα του προέδρου ο νόμιμος αναπληρωτής του στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Το ΔΣ θεωρείται ότι έχει απαρτία με το ήμισυ του αριθμού των μελών συν ένα. Μέλος παραιτούμενο ή καθ οιονδήποτε τρόπο μη μετέχον αδικαιολογήτως πέραν των τριών Συνεδριών του ΔΣ συνεχώς, αντικαθίσταται υπό του προέδρου με τον διορισμό νέου από τα αναπληρωματικά μέλη. Χρέη Γραμματέως του ΔΣ εκτελεί ο Διευθυντής του Ιδρύματος άνευ ψήφου. Άρθρο 4ο Αρμοδιότητες του ΔΣ του Ιδρύματος 1. Το Δ.Σ. αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, στη διοίκηση, στη λειτουργία και στη δια χείριση των οικονομικών και των περιουσιακών θεμά των του Ιδρύματος. Η διαχείριση της περιουσίας του Ιδρύματος γίνεται με αποφάσεις του ΔΣ που λαμβά νονται με αμιγώς εκκλησιαστικά και οικονομικά κριτή ρια και με αποκλειστικό γνώμονα την λυσιτελέστερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη εκπλήρωση των σκοπών του Ιδρύματος, τηρουμένων των αρχών της χρηστής διαχειρίσεως των πόρων του και της διαφανείας. Προς τον σκοπό εκπληρώσεως των σκοπών του Ιδρύματος το ΔΣ δύναται να συνάπτει ελευθέρως και με τους όρους που αυτό προκρίνει ως καταλληλοτέρους τις αναγκαίες για την λειτουργία του Ιδρύματος συμβάσεις παντός είδους, ποσού και αντικειμένου και ειδικώτερα να αναθέτει μελέτες, να συνάπτει συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών, εργασίας και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση κρίνεται αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύματος, να παρακολουθεί την εφαρμογή τους και να τις εκτελεί, και να εκπροσωπη το Ίδρυμα ενώπιον παντός τρίτου στις συναλλακτικές του επαφές και δοσοληψίες και να διενεργεί κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του νομική και υλική πράξη και ενέργεια, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτών του. 2. Το Δ.Σ. συντάσσει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό του Ιδρύματος και υποβάλλει αυτούς προς έγκριση υπό του Μητροπολίτου, προσλαμβάνει και απολύει το απαραίτητο για τη λειτουργία του Ιδρύ ματος προσωπικό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί του προσωπικού των θεραπευτικών Ιδρυμάτων, και καθορίζει το ύψος της μισθοδοσίας αυτού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής, εκκλησιαστικής και οιασ δήποτε άλλης αρχής, και υπογράφει την αλληλογραφία του Ιδρύματος, λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και συντονίζει τα μέλη του ΔΣ για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος. 4. Το Δ.Σ. υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τους σκοπούς της οποίας επικουρεί. Το Μητροπολιτικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει κατάλληλο ορκωτό ή μη ελεγκτή δυνάμενο να ασκεί τον έλεγχο διαχειρίσεως του ΔΣ και επίσης να ακυρώνει ή να μεταβάλει ή να υποκαθιστά αποφάσεις του Δ.Σ. υπό τον όρο να μη θί γονται νόμιμα δικαιώματα τρίτων καλοπίστως κτηθέντα. Άρθρο 5ο Οργάνωση του Ιδρύματος 1. Για τις λειτουργικές και υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος συνιστώνται οι εξής θέσεις: Μία (1) θέση Διευθυντού. Μία (1) θέση Επιμελητού. Μία (1) θέση Ιατρού παθολόγου η Γενικής Ιατρικής. Μία (1) θέση Διαχειριστού Λογιστού. Μία (1) θέση Προϊσταμένης Αδελφής. Τριανταπέντε (5) θέσεις πτυχιούχων Νοσηλευτών Νοσηλευτριών. Δύο (2) θέσεις Φυσιοθεραπευτών. Δύο (2) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών. Τέσσαρες (4) θέσεις μαγείρων βοηθών μαγειρισσών. Πέντε (5) θέσεις καθαριστριών. Μία (1) θέση πλύντριας ρούχων. Μία (1) θέση Τεχνίτου Υδραυλικού Ηλεκτρολόγου. Δύο (2) θέσεις θυρωρών φυλάκων. 2. Η πλήρωση των ως άνω θέσεων, καθώς και τυ χόν πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού, διενεργείται δι αποφάσεως του ΔΣ και αναλόγως των αναγκών του Ιδρύματος και της πληρότητας αυτού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το προσωπικό του Ιδρύματος δια κρίνεται σε εθελοντικό και έμμισθο (μερικής ή πλήρους απασχολήσεως). Το έμμισθο προσωπικό προσλαμβά νεται, απασχολείται, αμείβεται και παύεται από το ΔΣ, κατόπιν ητιολογημένης αποφάσεως και συμφώνως με τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας. Στο εθελοντικό, προσωπικό συγκαταλέγονται όσοι με τη θέλησή τους και άνευ αμοιβής παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα. Το προσωπικό, έμμισθο και εθελοντικό, διακρί νεται περαιτέρω σε Διοικητικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Ειδικό και οηθητικό. Ο λεπτομερής καταμερισμός των θέσεων εργασίας και τα καθήκοντα του προσωπικού καθορίζονται με αποφάσεις του ΔΣ.. Στη θέση του Διευθυντού και του Επιμελητού μπο ρούν να διορίζονται υπό του ΔΣ ιερείς εφημέριοι με επιμίσθιο, εφ όσον τούτο δεν απαγορεύεται από την κειμένη νομοθεσία, Γίνεται δεκτή η εθελοντική προ σφορά υπηρεσιών άνευ αμοιβής, μόνον βάσει εγγράφου συμβάσεως μεταξύ του Ιδρύματος και των ενδιαφερομέ νων, στην οποία θα καθορίζεται υποχρεωτικώς το είδος της εθελοντικής υπηρεσίας και τό χρονικό πλαίσιο της παροχής της. Άρθρο ο Πόροι του Ιδρύματος Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Οι υπέρ αυτού προσφορές της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, των Ιερών Μονών και των Ιερών Ναών αυτής. β) Οι επιχορηγήσεις του Κράτους και των ειδικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τις οποίες το Ίδρυμα θα εισπράττει βάσει της κειμένης νομοθεσίας.

8 2942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Δωρεές, κληρονομίες και χρηματοδοτήσεις από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. δ) Τα οριζόμενα υπό του ΔΣ έξοδα διαμονής και περι θάλψεως των ασθενών, τα οποία καταβάλλουν οι ίδιοι από τις συντάξεις τους οικειοθελώς, ή οι συγγενείς τους, από περιουσιακά τους στοιχεία ως δωρεές, ή από τα ασφαλιστικά ταμεία τους, βάσει συμβάσεων και οικειο θελών δωρεών, ή η κοινωνική κρατική πρόνοια. Οι απο δεδειγμένως άποροι ή και ανασφάλιστοι περιθάλπονται δωρεάν σύμφωνα με τις ειδικώτερες προϋποθέσεις που θα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ. ε) Τόκοι από καταθέσεις και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. Άρθρο 7ο Διάθεση των πόρων του Ιδρύματος Οι πόροι του Ιδρύματος διατίθενται: α) Για την διατροφή και την περίθαλψη των ασθενών. β) Για την μισθοδοσία του Προσωπικού. γ) Για τις δαπάνες των κοινοχρήστων. δ) Για επισκευές και ανακαινίσεις του κτιρίου. ε) Για την απόδοση κάθε οφειλής του Ιδρύματος ανα γραφομένης στον Προϋπολογισμό. στ) Εάν υπάρξει αποθεματικό τούτο διατίθεται για την αγορά ακινήτων υπέρ των αναγκών του Ιδρύματος, ή όπως άλλως αποφασίσει το Δ.Σ. και κατόπιν εγκρίσεως του Μητροπολιτικού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Άρθρο 8ο Τήρηση ιβλίων του Ιδρύματος 1. Η Διοίκηση του Ιδρύματος τηρεί τα εξής βιβλία, θεωρημένα υπό του Προέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος. α) ιβλίο Πρωτοκόλλου. β) ιβλίο εισαγωγής εξόδου ασθενών και ιστορικού αυτών. γ) ιβλίο Κτηματολογίου. δ) ιβλίο οικοσκευής και εξοπλισμού αξίας (κινητής περιουσίας). ε) ιβλίο Αποθήκης τροφίμων κ.λπ. στ) ιβλίο Ταμείου Εσόδων Εξόδων. ζ) ιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. η) Επίσης χρησιμοποιεί τριπλότυπα Γραμμάτια Ει σπράξεων, τριπλότυπα Εντάλματα Πληρωμών και αντί στοιχες τριπλότυπες αποδείξεις. θ) Κάθε άλλο ιβλίο και στοιχείο που η τήρησή του επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως την φορολογική ή κρίνεται αναγκαία υπό του ΔΣ. Άρθρο 9ο Τελικές Διατάξεις Το Εκκλησιαστικό Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» συνεργάζεται με το Χαρίσειο Γηροκο μείο Θεσσαλονίκης (ΝΠΙΔ), του οποίου επίσης Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο εκάστοτε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, και δύναται να παραλαμβάνει τους υπερήλικες γέροντες αυτού, όταν καθίστανται κατάκοιτοι τη συγκαταθέσει των οικείων τους, εξασφαλιζομένης της αντιστοίχου δα πάνης υπέρ του Ιδρύματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». * * Άρθρο 10ο Τα χρήματα του Ιδρύματος κατατίθενται σε λογαρια σμό Ταμιευτηρίου σε ένα από τα υποκαταστήματα των Τραπεζών της Θεσσαλονίκης επ ονόματι του Ιδρύμα τος ή και σε λογαριασμούς προθεσμίας λαμβανομένων αποδείξεων βεβαιώσεως των τόκων και καταχωριζομέ νων στα έσοδα του Ιδρύματος, εκτός εάν άλλως περί της χρήσεως των χρηματικών διαθεσίμων αποφασίσει το ΔΣ. Τις πράξεις αναλήψεως χρημάτων υπογράφει ο Πρόεδρος. Τις πληρωμές διενεργεί ο Διαχειριστής με ενυπόγραφη εντολή του Διευθυντού, εκτός εάν άλλως κατανείμει τις σχετικές αρμοδιότητες το ΔΣ. Άρθρο 11ο 1. Το παρόν Εκκλησιαστικό Ίδρυμα καταργείται, όταν καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του, ή δεν εκπληρώνει τις εκκλησιολογικές προϋποθέσεις και την αποστολή του, ή παρεκκλίνει των σκοπών του. Η απόφαση καταρ γήσεώς του λαμβάνεται από την Ιερά Σύνοδο, ύστερα από πρόταση του Μητροπολίτου, κατόπιν αποφάσεως αιτήσεως του ΔΣ του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα καταρ γείται από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως της ΔΙΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 2. Σε περίπτωση διαλύσεως του «Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος περιθάλψεως χρονίως πα σχόντων και ΑμΕΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», μετά από αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ αυτού, ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ιδρύματος ανήκει στο Νομικό Πρόσωπο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσα λονίκης και διατίθεται για παρεμφερείς φιλανθρωπικού σκοπούς.. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ύστερα από πρόταση του οικείου Μητροπολίτου, κατόπιν αποφάσεως αιτήσεως του ΔΣ του Ιδρύματος. Η τροποποίηση ισχύει από της δημοσι εύσεως της αποφάσεως της ΔΙΣ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». 4. Για οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς από τον παρόντα Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος, ισχύει τεκμήριο αρμοδιότητος του Δ.Σ. να το ρυθμίζει με τις σχετικές αποφάσεις του. Άρθρο 12ο Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Άρθρο 1ο Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Κάθε μελλοντική δαπάνη θα προβλεφθεί από τις οικίες διοικητικές πρά ξεις και θα εγγραφεί στον οικείο προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Μαΐου 2014 Ο Πρόεδρος Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2120 1 υγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2093 23 Ιουνίου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 731/27.03.2015 απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ. 3-11 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ 18-22 ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης» Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Περιγραφή Σελίδα 1 Όνομα 3 2 Σκοποί 3 3 Τρόποι Επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ «ΓΕΝΙΚΟΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Σύστασις. Έδρα. Σφραγίς και Σκοπός. Άρθρον 1 Συνιστάται παρά

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77970 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Τμήματος Νομικής Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος. Ειδικότερα, το Συμβούλιο: α) Χαράσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου 18.6.2014 Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, ΑΠΘ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου 1 καταστρώνονται στις ακόλουθες ομάδες: 1. Στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.

ΑΔΑ: ΒΕΖ09-5ΘΩ «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. «Συγχώνευση Σχολών Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα