ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, ρ. Οικονοµολόγος, Επ.Καθηγητής, Ιουλία ΚΟΝ ΥΛΗ, Υποψήφια ιδάκτορας Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη Τηλ: , Fax: , Abstract Ο περιφερειακός σχεδιασµός δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά χωρίς αξιόπιστη πληροφορία σχετικά µε τις αλλαγές στις διάφορες συνιστώσες που χαρακτηρίζουν µία περιφέρεια, καθώς και µε τις αιτίες αυτών των αλλαγών. Η διαδικασία της παρακολούθησης των βασικών κοινωνικό-οικονοµικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων αποτελεί µία σηµαντική πηγή πληροφορίας, όσον αφορά σε θέµατα σχεδιασµού. Η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι ενσωµατωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει τη δηµιουργία δεικτών. Οι δείκτες παρακολούθησης πρέπει να είναι λίγοι στον αριθµό και σαφείς, έτσι ώστε να µπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητοί από τους λήπτες αποφάσεων. Καθώς οι τελευταίοι έχουν ειδικές απαιτήσεις, όσον αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης, µια παρουσίαση πρέπει να έχει ένα ευδιάγνωστο περιεχόµενο σε αθροιστική και συνθετική µορφή. Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) αποτελούν κατάλληλα εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Η σύνδεση εποµένως µίας βάσης δεδοµένων µε ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών αποτελεί το βασικό εργαλείο απεικόνισης των δεικτών παρακολούθησης και της ανάλυσης της αναπτυξιακής πορείας µίας περιφέρειας σε χάρτες. Η βάση δεδοµένων GRISLES αποτελεί µια προσπάθεια του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων. Η επιλογή των δεικτών είναι αποτέλεσµα της συστηµικής ανάλυσης της περιοχής και της δηµιουργίας ενός δυναµικού συστήµατος όπου καταγράφονται οι βασικές λειτουργίες του. A. Εισαγωγή Ο σχεδιασµός αποτελεί µία διαδικασία η οποία στοχεύει στον εντοπισµό και στην επίλυση των ανεπιθύµητων καταστάσεων (προβληµάτων) που δηµιουργούνται από τη λειτουργία των µηχανισµών της αγοράς. Το πρώτο στάδιο κάθε διαδικασίας σχεδιασµού αποτελεί η ανάλυση της κατάστασης και της εξέλιξης του συστήµατος το οποίο εξετάζεται (UNEP, 1994, σελ 4-5). Στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασµού το σύστηµα εστίασης αποτελεί η περιφέρεια. Ως περιφέρεια ορίζεται η οντότητα, η οποία παράγεται και αναπαράγεται στην πορεία πολύπλοκων οικονοµικών, πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα σε διάφορες χωρικές κλίµακες (Paasi A., 1995, σελ 254). 1

2 Η ανάλυση µίας περιφέρειας στα πλαίσια της συστηµικής ανάλυσης στοχεύει, όχι µόνο στον προσδιορισµό της θέσης µίας περιφέρειας ως σύνολο στο περιβάλλον εντός του οποίου ενυπάρχει και εξελίσσεται, αλλά και στον καθορισµό των δυνατοτήτων και των αδυναµιών κάθε ενός από τα επιµέρους υποσυστήµατα που την αποτελούν και την χαρακτηρίζουν: το οικονοµικό, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό και το σύστηµα των υποδοµών. Απαιτείται, εποµένως, η ύπαρξη της κατάλληλης ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των τάσεων µιας σειράς οικονοµικών και µη µεγεθών, τόσο στο εσωτερικό της εξεταζόµενης περιφέρειας σύστηµα, όσο και στο περιβάλλον της (πχ. άλλες περιφέρειες, εθνικός χώρος, οµοειδείς περιφέρειες άλλων χωρών κλπ) (Meadows D., 1998, σελ 22). Η αναγκαιότητα αυτή επιβάλλει τη δηµιουργία ενός Περιφερειακού Συστήµατος Πληροφοριών. Προκειµένου το σύστηµα αυτό να αποτελέσει κατάλληλο εργαλείο σχεδιασµού θα πρέπει να ενσωµατώνει την απαραίτητη πληροφορία µε κατάλληλα διαµορφωµένο τρόπο, έτσι ώστε οι λήπτες αποφάσεων να µπορούν γρήγορα και εύκολα να αντλούν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Είναι απαραίτητη εποµένως η δηµιουργία δεικτών, οι οποίοι να αντανακλούν την κατάσταση της περιφέρειας, όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά µέσα από την εξελικτική της πορεία. Για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών είναι αναγκαία µία σε βάθος κατανόηση των στοιχείων που αλληλεπιδρούν σε µία περιφέρεια. Η δηµιουργία, εποµένως, ενός µοντέλου που να αναπαριστά τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την συµπεριφορά µίας περιφέρειας, καθώς και των αλληλοσυνδέσεων που χαρακτηρίζουν τα στοιχεία αυτά µεταξύ τους, θα προσδιορίσει ποια δεδοµένα πρέπει να συγκεντρωθούν και ποιοι δείκτες πρέπει να αναπτυχθούν. Η δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων µε τα επεξεργασµένα πρωτογενή στοιχεία θα επιτρέψει, τόσο τον υπολογισµό των δεικτών, όσο και τη διαµόρφωση χαρτών που θα απεικονίζουν µε συστηµατικό τρόπο την κατάσταση µίας περιφέρειας. Η προσπάθεια δηµιουργίας ενός Περιφερειακού Συστήµατος Πληροφοριών λαµβάνει ιδιαίτερο περιεχόµενο όταν αφορά στο νησιωτικό σχεδιασµό. Καθώς οι νησιωτικές περιφέρεις αποτελούνται από επιµέρους αυτόνοµες ολότητες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιβάλλεται µία ανάλυση σε επίπεδο νησιών. Η ύπαρξη µίας βάσης δεδοµένων για τα Ελληνικά νησιά στο Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός Περιφερειακού Συστήµατος Πληροφοριών για τις δύο Ελληνικές νησιωτικές περιφέρειες του Αιγαίου Αρχιπελάγους. Η βάση δεδοµένων GRISLES και ένα µοντέλο, το οποίο έχει αρχίσει να διαµορφώνεται για το νησιωτικό χώρο, φιλοδοξούν να αποτελέσουν τα εργαλεία που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας των νησιών του Αιγαίου. Στην παρούσα παρέµβαση θα παρουσιαστεί σύντοµα η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία του νησιωτικού συστήµατος και την επιλογή των δεικτών Μέσω της δηµιουργίας θεµατικών χαρτών, θα παρουσιαστούν ορισµένα στοιχεία που συνθέτουν την σηµερινή εικόνα του Αρχιπελάγους. Το σύστηµα αυτό στην πλήρη ανάπτυξη του φιλοδοξεί να αποτελέσει το Νησιωτικό Παρατηρητήριο των περιφερειών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 2

3 Β. Το Σύστηµα Στα πλαίσια της συστηµικής σκέψης, όπως αυτή πρωτοδιαµορφώθηκε από τον van Bertalanffy, ένα σύστηµα αποτελεί µία ολότητα, η οποία διατηρεί την ύπαρξή της µέσω της αµοιβαίας αλληλεπίδρασης των µερών της. Τα πραγµατικά συστήµατα είναι ανοιχτά στο περιβάλλον τους, και αλληλεπιδρούν µε αυτό, ενώ µπορούν να αποκτήσουν ποιοτικά νέες ιδιότητες µε αποτέλεσµα την συνεχή εξέλιξή τους. Ένα σύστηµα αποτελεί, εποµένως, µία πολύπλοκη πραγµατικότητα, η οποία υπάρχει και εξελίσσεται στον χρόνο και στον χώρο (Heylighen F., Joslyn C. 1992, σελ 1 - Bellinger G., 2000, σελ 1). Τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος είναι η αλληλεξάρτηση και η διασύνδεση µέσα σε αυτό επιµέρους υποσυστηµάτων, καθώς και η τάση του για την εξασφάλιση ισορροπίας. Οι ιδιότητες αυτές υποκινούν µία θεώρηση των πραγµάτων σε όρους πολλαπλών σχέσεων αιτίας-αιτιατού (Hong N. et al., 1999, σελ 1). Μέσα από το φάσµα αυτό οι περιφέρειες µπορούν να ειδωθούν ως ένα σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει τέσσερα επιµέρους υποσυστήµατα. Το πρώτο υποσύστηµα περιλαµβάνει την απασχόληση και τις παραγωγικές δυνατότητες µίας περιφέρειας (οικονοµικό υποσύστηµα). Το δεύτερο εµπεριέχει στοιχεία του πολιτισµού, τους τοπικούς θεσµούς, τη δηµόσια διοίκηση, καθώς και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µίας περιφέρειας (κοινωνικό υποσύστηµα). Το τρίτο υποσύστηµα διαµορφώνεται από τα στοιχεία του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος (περιβαλλοντικό υποσύστηµα). Τέλος, το τέταρτο υποσύστηµα περιλαµβάνει τις υποδοµές και τις υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία µίας περιφέρειας (υποσύστηµα των υποδοµών). Κάθε υποσύστηµα περιλαµβάνει επιµέρους στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζονται από σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις τόσο µεταξύ τους, όσο και ανάµεσα σε αυτά και στα στοιχεία των υπόλοιπων υποσυστηµάτων. Ωστόσο, το συνολικό σύστηµα δεν αποτελεί αποµονωµένο κοµµάτι του κόσµου, αλλά µέρος ενός ευρύτερου συστήµατος µέσα στο οποίο εξελίσσεται και από το οποίο επηρεάζεται, αλλά και ταυτόχρονα επηρεάζει. Το ευρύτερο αυτό σύστηµα αποτελεί το εξωτερικό περιβάλλον µίας περιφέρειας, το οποίο περιλαµβάνει τους εξωγενείς παράγοντες (θεσµικό πλαίσιο, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές) που επηρεάζουν κάθε περιφέρεια. Γ. Περιφερειακό Σύστηµα Πληροφοριών Προκειµένου ο σχεδιασµός σε περιφερειακό επίπεδο να αποτελέσει κατάλληλο εργαλείο λήψης αποφάσεων θα πρέπει εξ αρχής να είναι ικανός να τροφοδοτεί τους λήπτες αποφάσεων µε την απαραίτητη πληροφορία. Η αναγκαιότητα ενός Περιφερειακού Συστήµατος Πληροφοριών αναδεικνύεται από την απαίτηση ύπαρξης τόσο ποσοτικής, όσο και ποιοτικής πληροφόρησης, όσον αφορά τους παράγοντες που διαµορφώνουν την συµπεριφορά του συστήµατος - εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Το σύστηµα αυτό θα αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης της κατάστασης και της εξέλιξης µίας περιφέρειας, το οποίο θα συµβάλλει άµεσα στην λήψη αποφάσεων για έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό. Μέσω της δηµιουργίας ενός εργαλείου, το οποίο θα καθιστά δυνατή µία συνεχή και αξιόπιστη εκτίµηση του βαθµού ανάπτυξης των χωρικών οντοτήτων, θα τεθεί η βάση για τη διαµόρφωση 3

4 κατάλληλων στόχων, αλλά και για µία συστηµατική αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων των υλοποιούµενων κάθε φορά πολιτικών. Η γνώση των βασικών στοιχείων, τα οποία επηρεάζουν την συµπεριφορά του συνολικού συστήµατος (περιφέρεια), αλλά και η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν επιτυχή σχεδιασµό σε χωρικό επίπεδο. Είναι, εποµένως, απαραίτητη η δηµιουργία ενός µοντέλου για την περιφέρεια που θα παρακολουθείται, καθώς θα αποτελεί τον παράγοντα που θα καθορίζει κάθε φορά τα στοιχεία που θα πρέπει να συγκεντρωθούν και των δεικτών που θα πρέπει να παρακολουθούνται. Οι δείκτες αναπαριστούν την παρούσα κατάσταση, καθώς και την κατεύθυνση της αλλαγής και την απόσταση από έναν στόχο. Η ανάλυση των πρωτογενών δεδοµένων και η συγκέντρωσή τους σε µία κατάλληλα διαµορφωµένη βάση δεδοµένων, θα επιτρέψει την ανάπτυξη αυτών των δεικτών. Οι δείκτες αναπτύσσονται προκειµένου να αντικατοπτρίσουν τη διασυσχέτιση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεµάτων (Sors C. J. 2000, σελ 4-5). Το µοντέλο του συστήµατος θα αποτελέσει το πλαίσιο το οποίο θα συσχετίζει τους δείκτες µεταξύ τους. Η σύνθεση της πληροφορίας που θα δίνουν οι δείκτες θα οδηγήσει στην ανάλυση της κατάστασης της περιφέρειας, όπως αυτή αναδεικνύεται από την εξελικτική της πορεία, και στην αποτύπωσή της σε χάρτες.. Νησιωτικές Περιφέρειες & Νησιά Σύµφωνα µε την Eurostat ως νησιωτική περιφέρεια ορίζεται κάθε περιοχή, η οποία περιτριγυρίζεται µόνιµα από θάλασσα, δεν έχει σταθερή σύνδεση µε την κύρια γη και η οποία δεν περιλαµβάνει την πρωτεύουσα ενός κράτους. Ως νησί ορίζεται κάθε φυσικά δηµιουργηµένο κοµµάτι γης που περιτριγυρίζεται από θάλασσα µε έκταση τουλάχιστον 1 τ.χλµ και µόνιµο πληθυσµό τουλάχιστον 50 κατοίκους, το οποίο βρίσκεται τουλάχιστον 1 χλµ από την ηπειρωτική χώρα, δεν συνδέεται µέσω µόνιµων κατασκευών µε την κυρίως χώρα, και δεν περιλαµβάνει την πρωτεύουσα ενός κράτους-µέλους της Ένωσης (EURISLES, 1997, σελ 6). Τα νησιά µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε το µέγεθός τους σε µικρά και µεγάλα. Ωστόσο, δεν υπάρχει µία γενικά αποδεκτή διάκριση ανάµεσα τους. Στα πλαίσια του προγράµµατος για τον Άνθρωπο και την Βιόσφαιρα (ΜΑΒ - Man and the Biosphere Programme) ως µικρά νησιά θεωρούνται εκείνα µε έκταση επιφάνειας έως και τ.χλµ. και µε πληθυσµό έως και κατοίκους (Hess A. (1990), σελ 3). Αν και το περιεχόµενο της ανάπτυξης διαφέρει από νησί σε νησί, ωστόσο κάποια κοινά θέµατα υπογραµµίζουν τα προβλήµατα των περισσότερων νησιών και νησιωτικών περιφερειών, ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι η βιώσιµη ανάπτυξη τους. Αυτά τα θέµατα πηγάζουν από δυναµικές αλληλοσυσχετίσεις ανάµεσα στην εξάρτηση και στην αυτάρκεια, στο κόστος της ζωής και στο κόστος των υπηρεσιών, στην αποµόνωση και στην περιφερειακότητα, στην οµοιογένεια και στην ποικιλία, στους κινδύνους και στην ευθραυστότητα. Για τα περισσότερα νησιά, οι ευκαιρίες για ανάπτυξη είναι αλληλοεξαρτώµενες µε τη διατήρηση και την βελτίωση των πολιτιστικών και οικολογικών συνθηκών. Η προσπάθεια συνδυασµού της ανάπτυξης 4

5 και της προστασίας γίνεται κρίσιµη όσον αφορά στον ολοκληρωµένο νησιωτικό σχεδιασµό (Doussis E. (1998), σελ 57). Η ανάγκη εστίασης της ανάλυσης στο νησιωτικό χώρο επιβάλλεται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που τον διακρίνουν. Οι ιδιαιτερότητες, οι οποίες καθιστούν το νησιωτικό χώρο αντικείµενο ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος, δηµιουργούν ειδικά προβλήµατα, τα οποία υποµονεύουν την ανάπτυξη των νησιών προς µία βιώσιµη πορεία. Τα νησιά συγκροτούν ενότητες µε ιδιαίτερα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαµορφώνουν την ταυτότητά τους. Το µικρό µέγεθος, η αποµόνωση-περιφερειακότητα και το ιδιαίτερο κλίµα που επικρατεί στα νησιά αποτελούν τα στοιχεία που συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των χωρικών αυτών ενοτήτων (Σπιλάνης Γ.1998, σελ 8-17), όπως αυτή εκφράζεται από την έννοια της νησιωτικότητας. Σύµφωνα µε την UNESCO η νησιωτικότητα υπονοεί χαρακτηριστικά αποµόνωσης, απόστασης και διασποράς στην περίπτωση των οµάδων νησιών. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ουσία της εύθραυστης φύσης της κοινωνικό-οικονοµικής ισορροπίας των νησιών, και δικαιολογούν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον (Doussis E., 1998, σελ 61 - EURISLES (1997), σελ 5-6). Τα νησιά δεν χαρακτηρίζονται µόνο από φυσική περιθωριοποίηση, αλλά και από οικονοµική. Η τελευταία έχει ως επίπτωση την επιδείνωση της ανταγωνιστικής οικονοµικής θέσης των νησιών σε σχέση µε αυτή των ηπειρωτικών περιοχών. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επιµονή σε πολιτικές µε στόχο τη µείωση του κόστους ως εργαλείου για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων χωρίς αποτέλεσµα. Παράλληλα, όµως, η φυσική και η οικονοµική περιθωριοποίηση συντελούν στη δηµογραφική, πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση των νησιών (Σπιλάνης Γ. 1996, σελ 10-11). Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές, οι οποίες εφαρµόστηκαν µέχρι σήµερα, δεν ήταν επαρκείς για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την αναστροφή της αρνητικής ατµόσφαιρας που έχει δηµιουργηθεί. Η αδυναµία του κεντρικού σχεδιασµού, και κατ επέκταση των κοινοτικών πολιτικών, να λάβουν υπόψη τους και να αξιοποιήσουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες των νησιών, οδήγησαν στην υιοθέτηση µέτρων, τα οποία δηµιούργησαν επιπρόσθετα εµπόδια στην αναπτυξιακή προσπάθεια των νησιών (Σπιλάνης Γ. (1994), σελ 9). Ε. Το Νησιωτικό Παρατηρητήριο των Περιφερειών του Β. & Ν. Αιγαίου Οι πληροφορίες που αφορούν στα Ελληνικά νησιά είναι πολύ συχνά ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες. Το βασικό πρόβληµα που συναντάται είναι ότι τα νησιά είτε εµπεριέχονται από στατιστικής και διοικητικής πλευράς σε ηπειρωτικές περιφέρειες (πχ. Σποράδες, Θάσος), είτε στη περίπτωση των νοµών που είναι αρχιπελάγη (πχ. Κυκλάδες), η ύπαρξη στοιχείων σε επίπεδο νοµού ελάχιστα αντανακλά τη πραγµατικότητα των νησιών. 5

6 Σχήµα 1: Το Μοντέλο του Περιφερειακού Συστήµατος Societal System Internal migration Population Infrastucture System Rural Energy Urban Noname 41 Noname 42 Supply by source Consumption by use Emigration rate Birth rate Mortality rate Imigration rate Lighting Public administration Conventional Renewable Agricultural Public Economically Active Employed Residential Industrial Commercial Health Welfare Education Training Culture Not Empty Dwellings Infrastructure Recreation Sports Unemployed Empty Change rate Transportation Abandonded Telecommunication Educational level Empl C Sector Empl B Sector Empl A Sector Economic System Environmental System Investments Tourists MEYA Land Use Sea Changes GNP Hotels Wastewater Other1 Land Agricultural land Grassland Change GNP Rent Rooms Solid Waste Settlements Others agriculture GNP C Sector Restaurants Summer Visitors Internal water Protected Forests fishery GNP A Sector GNP B Sector Population Other2 XYTA livestock Other Services Constructions Local Products Drinking water Mines Manufacture Energy Goods Consumption Decrease DW Increase DW Water Resources Decrease WR Population Freshwater Invrease WR Dwellings Infrastructure Exports sea water desalination Water Reservoir Industrial Water Supply Irrigation Imports 6

7 Στα πλαίσια µίας προσπάθειας του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης να ξεπεράσει τα παραπάνω προβλήµατα δηµιουργήθηκε, µέσω διάφορων ερευνών, µία βάση δεδοµένων για τα Ελληνικά νησιά. Η βάση δεδοµένων των ελληνικών νησιών GRISLES διαθέτει δεδοµένα σε όλα τα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας (ΟΤΑ, νησιού, νοµού, περιφέρειας και χώρας ώστε να είναι δυνατές οι συγκρίσεις σε επίπεδο χώρας. Με την βοήθεια ενός αρχικού µοντέλου απεικόνισης των βασικών στοιχείων και αλληλεξαρτήσεων που ενεργούν µέσα σε ένα περιφερειακό σύστηµα γίνονται φανερά τα σηµεία στα οποία πρέπει να εστιαστεί η αναπτυξιακή προσπάθεια (Σχήµα 1). Οι διασυνδέσεις των διάφορων στοιχείων ανάµεσα στα υποσυστήµατα αναδεικνύει τους δεσµούς και τις αιτιακές σχέσεις που επηρεάζουν την συµπεριφορά του συστήµατος. Έχοντας κατανοήσει τους κρίσιµους παράγοντες που καθορίζουν την αναπτυξιακή πορεία, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους µπορούµε να δηµιουργήσουµε δείκτες που να αντανακλούν αυτούς τους δεσµούς. Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί σε χάρτες τµήµα της διαθέσιµης πληροφορίας σε ορισµένους επιλεγµένους κρίσιµους τοµείς για την κατανόηση της κατάστασης του χώρου. Από την σύνθεση της διαθέσιµης πληροφορίας προκύπτουν έντονα τα αίτια της αναπτυξιακής πορείας που ακολούθησαν τα νησιά του Αιγαίου έως σήµερα, και αναδεικνύονται οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη νησιωτικότητα, όπως αυτή προκύπτει από το µικρό µέγεθος, την περιθωριοποίηση και το εύθραυστο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον των νησιωτικών περιοχών. Το µικρό µέγεθος των νησιών του Αιγαίου συνεπάγεται περιορισµένη ποικιλία και ποσότητα φυσικών πόρων. Το γεγονός αυτό έχει άµεση αρνητική επίπτωση στις δυνατότητες των παραγωγικών δραστηριοτήτων, και ιδιαίτερα εκείνων µεγάλης κλίµακας. Η έλλειψη φυσικών πόρων µπορεί να περιγραφεί κυρίως από την κατανοµή των χρήσεων γης και την ανεπάρκεια των υδάτινων πόρων. Το χαµηλό ποσοστό της καλλιεργούµενης γης και της αρδευόµενης γης που παρατηρείται στα νησιά, σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό γης που χαρακτηρίζεται ως µειονεκτική (όλα τα νησιά εκτός από την περιοχή της πόλης της Ρόδου), υπογραµµίζει την στενότητα του χώρου και την αδυναµία να επιτευχθούν συνθήκες παραγωγής, ανάλογες µε εκείνες των ηπειρωτικών περιοχών, των οποίων τα προϊόντα πρέπει να ανταγωνιστούν. Η έλλειψη κατάλληλου χώρου δηµιουργεί ανταγωνιστικές συνθήκες µεταξύ αντικρουόµενων χρήσεων γης, γεγονός που δυσκολεύει ακόµη περισσότερο τις ήδη δύσκολες συνθήκες παραγωγής. Στην πλειοψηφία των νησιών του Αιγαίου παρατηρείται το φαινόµενο της έλλειψης νερού και της υποβάθµισης της ποιότητας του αντλούµενου νερού λόγω υφαλµύρωσης. Το πρόβληµα γίνεται περισσότερο έντονο δεδοµένου ότι το 85% της τουριστικής κίνησης συγκεντρώνεται κατά την περίοδο της ανοµβρίας και της µεγάλης ζέστης. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος γίνεται είτε µε τη δηµιουργία µονάδων αφαλάτωσης, είτε µε τη µεταφορά νερού, είτε, πιο πρόσφατα, µε τη δηµιουργία λιµνοδεξαµενών, υποκαθιστώντας τις παραδοσιακές στέρνες, που δεν µπορούν πλέον να καλύψουν την αυξηµένη ζήτηση (Χάρτης 1). 7

8 Πολλά νησιά αντιµετωπίζουν προβλήµατα και στον ενεργειακό τοµέα, µερικά από τα οποία δεν διαθέτουν δική τους µονάδα παραγωγής, αλλά εισάγουν ενέργεια. Αν και κάποια νησιά έχουν στραφεί στην παραγωγή ήπιων µορφών ενέργειας, κυρίως αιολικής, οι µονάδες αυτές είναι λίγες και περιορισµένης δυναµικότητας (Χάρτης 2). Η ανεπάρκεια τοπικών πρώτων υλών δηµιουργεί ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες για την παραγωγή, µε αποτέλεσµα τα παραγόµενα προϊόντα των νησιών να µην είναι ανταγωνιστικά. Όσον αφορά στην οικονοµική ανάπτυξη των νησιών τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία ταχεία συρρίκνωση του πρωτογενούς τοµέα, και γενικότερα εγκατάλειψη της γης, η οποία οδηγεί στην εµφάνιση του φαινοµένου της ερηµοποίησης. Η ενασχόληση στον τοµέα της βιοµηχανίας έχει περιοριστεί στην πλειοψηφία των νησιών στον κλάδο των κατασκευών, ενώ αυξάνεται µε όλο και αυξανόµενους ρυθµούς η δραστηριότητα στον τριτογενή τοµέα, και ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισµού (Χάρτης 3). εδοµένου ότι στα νησιά οι φυσικοί και οι ανθρώπινοι πόροι είναι περιορισµένοι, έχουν µειωµένη δυνατότητα να υποστηρίξουν δραστηριότητες µεγάλης κλίµακας, χωρίς να υποστούν σοβαρή αλλοίωση της φυσιογνωµίας τους και της κοινωνίας τους, και χωρίς να διατρέξουν κίνδυνο να διαταραχτεί καθοριστικά η ισορροπία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η τουριστική δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται όλο και περισσότερο δηµιουργώντας πιέσεις στα νησιά (Χάρτης 4). Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο χαρακτηρίζει τη µεγάλη πλειοψηφία των νησιών είναι η περιφερειακότητα, δεδοµένου ότι βρίσκονται σε απόσταση, τόσο από τα οικονοµικά και πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και από τα µεγάλα αστικά κέντρα. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασµό µε την φυσική αποµόνωση των νησιών, λόγω της ασυνέχειας του χώρου, εντείνει τα προβλήµατα των νησιών. Στην περίπτωση του Αιγαίου, όπου το σύστηµα των θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών χαρακτηρίζεται ως ακτινικό µε κέντρο την Αθήνα, παρουσιάζεται το φαινόµενο της έλλειψης ενδοπεριφερειακών συνδέσεων (Χάρτης 5), γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις εµπορικές ανταλλαγές µεταξύ των νησιών για προϊόντα που είναι συµπληρωµατικά και την πρόσβαση στο διοικητικό κέντρο του νοµού ή της περιφέρειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία δηµιουργίας ισχυρών διοικητικών και παραγωγικών νησιωτικών περιφερειών, µε αρνητικές συνέπειες σε όρους οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων. Οι ανύπαρκτες ή φτωχές κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες (τράπεζες, σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες απονοµής δικαιοσύνης, φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης, φορείς ενίσχυσης επενδυτικών πρωτοβουλιών κλπ), οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών (Χάρτης 6), µειώνουν την ελκυστικότητα των νησιών για εγκατάσταση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των ήδη λειτουργούντων. 8

9 Όσον αφορά στις υποδοµές υγείας διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις. Τα νησιά τα οποία διαθέτουν νοσοκοµείο δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες σε ιατρικό δυναµικό, ενώ παρουσιάζονται προβλήµατα από την έλλειψη βασικών ιατρικών µηχανηµάτων. Στα υπόλοιπα νησιά οι ιατρικές ανάγκες καλύπτονται εν µέρει από τα κέντρα υγείας, τα οποία όµως δεν υπάρχουν σε όλα τα νησιά, ενώ κάποια δεν διαθέτουν ούτε αγροτικό ιατρείο. Σοβαρό είναι και το πρόβληµα µη ύπαρξης φαρµακείων σε µερικά νησιά, και ειδικά σε εκείνα που δεν διαθέτουν ούτε την βασική υποδοµή υγείας. Οι ελλείψεις στις υποδοµές υγείας σε συνδυασµό µε την αποµακρυσµένη θέση των νησιών από την ηπειρωτική χώρα, αλλά και τα προβλήµατα των µεταφορών, δηµιουργούν σε περιπτώσεις έκτατων περιστατικών σοβαρά προβλήµατα. Μία προσπάθεια αντιµετώπισης των επειγόντων περιστατικών είναι η κατασκευή ελικοδροµίων, µε τα οποία θα µπορούν να γίνονται πτήσεις όλο το εικοσιτετράωρο (Χάρτης 7). Οι υποδοµές ανώτερης εκπαίδευσης απουσιάζουν στα περισσότερα νησιά (Χάρτης 8) µε αποτέλεσµα την έλλειψη νέου καλύτερου εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού. Οι συσσωρευτικές επιπτώσεις του τελευταίου µαζί µε την έλλειψη άλλων ευκαιριών εργασίας έχει συχνά αρνητικές συνέπειες στην πληθυσµιακή µεγέθυνση, αλλά και στην ηλικιακή δοµή του πληθυσµού των νησιωτικών περιφερειών, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ηλικιωµένων ατόµων (Χάρτης 9) και ένα συνεπαγόµενο υψηλό ποσοστό εξάρτησης (Χάρτης 10). Η έλλειψη ευκαιριών για επαγγελµατική κατάρτιση, πολιτιστικών υποδοµών και υπηρεσιών, υποδοµών για αθλητισµό και ψυχαγωγία, υποδοµών υγείας κλπ, ενισχύει το βάρος της αποµόνωσης σε ότι αφορά την κοινωνικό-πολιτιστική διάσταση, οδηγώντας τους κατοίκους, είτε στην εγκατάλειψη των νησιών, είτε σε συµβιβασµό µε ένα κατώτερο επίπεδο ποιότητας ζωής µε ελάχιστες προοπτικές. Η ύπαρξη µόνο των στοιχειωδών υποδοµών και υπηρεσιών δεν επαρκεί για τη δηµιουργία συνθηκών ζωής σε επίπεδο ανάλογο µε εκείνο των άλλων περιοχών, µε συνέπεια την συνεχή ύπαρξη πιέσεων για την αναβάθµισή τους, ή την εγκατάλειψη των νησιών. Η ευθραυστότητα των νησιών δεν είναι µόνο οικονοµική και κοινωνική, αλλά και περιβαλλοντική. Τα νησιά του Αιγαίου, ως τµήµα του µεσογειακού οικοσυστήµατος, έχουν να επιδείξουν ένα περιβάλλον πλούσιο σε ενδηµικά και σπάνια είδη της χλωρίδας και της πανίδας. Όµως εξ αιτίας του µικρού µεγέθους τους, τα νησιωτικά οικοσυστήµατα είναι εύθραυστα και ασταθή, γεγονός που σηµαίνει ότι οι εξωτερικές πιέσεις (π.χ. από οικονοµικές δραστηριότητες, από επέκταση της ζώνης κατοικίας, από αλλαγές στις χρήσεις γης) µπορούν γρήγορα να απειλήσουν τα ευαίσθητα αυτά οικοσυστήµατα. Αναρίθµητα είναι επίσης και τα ίσως όχι ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, αλλά υψηλής αισθητικής αρµονίας τοπία σ όλα τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και τα µνηµεία του πολιτισµού που αναδεικνύουν. Ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα νησιά είναι τα σκουπίδια και τα υγρά απόβλητα των οικισµών και των διάφορων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει προσπάθειες αντιµετώπισης του προβλήµατος µε τη δηµιουργία µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) και χώρων υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ) (Χάρτης 1). Ωστόσο, στα περισσότερα νησιά υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός χωµατερών, λίγες από τις οποίες είναι στοιχειωδώς οργανωµένες, ενώ καµία δεν πληροί τις προδιαγραφές. 9

10 Συµπεράσµατα Από το µικρό δείγµα των χαρτών που παρουσιάστηκαν έγινε αντιληπτό ότι: - υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση της κατάστασης µεταξύ των νησιών και εποµένως επιβάλλεται η µονάδα χωρικής ανάλυσης να είναι το νησί, - η ανάλυση θα πρέπει να καλύπτει επαρκώς και τα 4 υποσυστήµατα: οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, υποδοµών-υπηρεσιών, µε σηµαντικό αριθµό µεταβλητών και σε χρονοσειρές - το µέγεθος και η απόσταση ενός νησιού από την πρωτεύουσα δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τα κοινωνικό-οικονοµικά φαινόµενα που παρατηρούνται. Το Νησιωτικό Παρατηρητήριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών για τις περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η ύπαρξη της βάσης δεδοµένων GRISLES µε στοιχεία σε επίπεδο νησιού και η διαµόρφωση του αρχικού χωρικού µοντέλου επιπτώσεων σε ένα δυναµικό µοντέλο, θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία του Παρατηρητηρίου. Η ολοκλήρωση του µοντέλου θα οδηγήσει στην επιλογή σχετικά µικρού αριθµού κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών δεικτών παρακολούθησης της κατάστασης και ίσως πρόβλεψης των εξελίξεων. Καθώς αυτοί θα εξάγονται από το µοντέλο, θα αποτελούν δυναµικούς δείκτες αλληλοσυσχέτισης των κρίσιµων χωρικών συνιστωσών. 10

11 Βιβλιογραφία 1. Bellinger G. (2000), Systems: Understanding the Way, available in: 2. Doussis Emmanuella (1998). Instruments for Sustainable Island development: UNESCO s Action. Proceedings of the Congress Développment Insulaire Durable et Rôles de la Recherche et de la Formation. 30 April-4 May, Rhôdes. 3. EURISLES (1997). Statistical Indicators of Regional Disparities Generated by Insularity and Ultraperipherality. Eurisles. 4. Hess Alison (1990). Overview: Sustainable Development and Environmental Management of Small Islands, in: Beller W., D Ayala P., Hein P. (eds.). Sustainable Development and Environment of Small Islands. UNESCO and The Parthenon Publishing Group. 5. Heylighen F., Joslyn C. (1992). What is Systems Theory?. Principia Cybernetica Web, in: 6. Hong Ν. et al. (1999). Systems Theory, in: 7. Meadows Donella (1998). Indicators and Information Systems for Sustainable Development. A Report to the Balaton Group. Sustainability Institute. 8. Paasi A. (1995). The Social Construction of Peripherality: The Case of Finland and the Finnish-Russian Border Area, in: Eskelinen H. and Snickars F. (eds.), Competitive European Peripheries. Springer, pp Sors Catherine Julie (2000). Measuring Progress Towards Sustainable Development in Venice: A Comparative Assessment of Methods and Approaches. Fondazione Eni Enrico Mattei. 10. UNEP (1994). Iskenderun Bay Project. Volume I. Environmental Management Within the Context of Environment-Development. MAP Technical Reports Series No. 89. UNEP. Blue Plan Regional Activity Centre. Sophia Antipolis. 11. Σπιλάνης Γιάννης (1994). Ο ρόλος της στατιστικής πληροφόρησης στο περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασµό και η ανάγκη για δηµιουργία περιφερειακών συστηµάτων πληροφοριών. Η περίπτωση του συστήµατος EURISLES. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Η ΕΣΥΕ µπροστά στο ΑΘΗΝΑ 6-9 εκεµβρίου. 12. Σπιλάνης Γιάννης (1996). Για µια Ευρωπαϊκή Πολιτική Νησιών. Κείµενα Έρευνας & Τεκµηρίωσης Αρ. 41. Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών. Σεπτέµβριος. Αθήνα. 13. Σπιλάνης Γιάννης (1998). Ιδιαιτερότητες και Αναπτυξιακές υνατότητες του Ελληνικού Νησιωτικού Χώρου. Μυτιλήνη (αδηµοσίευτο). 11

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά Επιτυχίες, εμπόδια και προβληματισμοί Πάνος Κορογιαννάκης AAAA CPMR, Βρυξέλλες Σάββατο 6 Σεπ. 2014, ώρα 10.30-14.30

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΜΕ ΧΡΗΣΗ Γ.Σ.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική εργασία: Ζωή Φλογερά Επιβλέπουσα καθηγήτρια:ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Λήμνος, 10 14 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια. Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors) Ευρωπαϊκοί στόχοι για το κλίμα και την ενέργεια Ρόλος των τοπικών αρχών στον καταρτισμό και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών για τη βιώσιμη ενέργεια Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η τοπική γεωργία Η πρωτεύουσα αποστολή της γεωργίας είναι επισιτιστική, η παραγωγή δηλαδή προϊόντων διατροφής υψηλής ποιότητας. Ωστόσο οι αγρότες δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες 10.7.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Μηχανισµός ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα και εξιότητες Α. Τι είναι Η δυναµική των αλλαγών στον εργασιακό χώρο καθιστά απαραίτητη την έγκαιρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες

Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr. Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Χώρα, Ίος 840 01, Κυκλάδες Τηλ.: 22860 92450 Fax: 22860 92254 info@dafni.net.gr Αμοργός: Ενεργειακή Κατάσταση, Προοπτικές, Προτεραιότητες Δομή Παρουσίασης Παρούσα κατάσταση Δυναμικό - Αιτήσεις Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ. Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ Χαρίλαος Ν. Ψαραύτης Καθηγητής ΕΜΠ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» = SECURITY ΟΧΙ SAFETY (εντελώς διαφορετική έννοια, αν και στα Ελληνικά περιγράφεται από την ίδια λέξη) MARITIME SECURITY FORUM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa).

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa). Το έργο με τίτλο Μεσογειακή Ταυτότητα: Νέα τουριστικά προϊόντα και βιώσιμος τουρισμός, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC 2000 2006. Το έργο είναι διακρατικό και

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο MED ON the MoVE 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα 2 ος όροφος ΤΘ 1147 ΤΚ 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 349 ΗΜΕΡ. : 24/2/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships

Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Πιλοτικές βιώσιμες ενεργειακές εφαρμογές στο Δήμο Ρεθύμνης H Eυρωπαϊκή πρωτοβουλία Green Partnerships Θεοχάρης Τσούτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Επικεφαλής Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ

2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ 2006 - ΕΤΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1625/24/11/2005, ορίστηκε το 2006 ως Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς και συγκροτήθηκε Επιτροπή προετοιμασίας των δράσεων.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation».

«Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and transportation». Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» «Petroleum oil and gas management and» Τα Τμήματα, Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα