ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, ρ. Οικονοµολόγος, Επ.Καθηγητής, Ιουλία ΚΟΝ ΥΛΗ, Υποψήφια ιδάκτορας Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μυτιλήνη Τηλ: , Fax: , Abstract Ο περιφερειακός σχεδιασµός δεν µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά χωρίς αξιόπιστη πληροφορία σχετικά µε τις αλλαγές στις διάφορες συνιστώσες που χαρακτηρίζουν µία περιφέρεια, καθώς και µε τις αιτίες αυτών των αλλαγών. Η διαδικασία της παρακολούθησης των βασικών κοινωνικό-οικονοµικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων αποτελεί µία σηµαντική πηγή πληροφορίας, όσον αφορά σε θέµατα σχεδιασµού. Η πληροφορία αυτή πρέπει να είναι ενσωµατωµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει τη δηµιουργία δεικτών. Οι δείκτες παρακολούθησης πρέπει να είναι λίγοι στον αριθµό και σαφείς, έτσι ώστε να µπορούν εύκολα να γίνουν κατανοητοί από τους λήπτες αποφάσεων. Καθώς οι τελευταίοι έχουν ειδικές απαιτήσεις, όσον αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης, µια παρουσίαση πρέπει να έχει ένα ευδιάγνωστο περιεχόµενο σε αθροιστική και συνθετική µορφή. Τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (ΓΣΠ) αποτελούν κατάλληλα εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Η σύνδεση εποµένως µίας βάσης δεδοµένων µε ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών αποτελεί το βασικό εργαλείο απεικόνισης των δεικτών παρακολούθησης και της ανάλυσης της αναπτυξιακής πορείας µίας περιφέρειας σε χάρτες. Η βάση δεδοµένων GRISLES αποτελεί µια προσπάθεια του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων. Η επιλογή των δεικτών είναι αποτέλεσµα της συστηµικής ανάλυσης της περιοχής και της δηµιουργίας ενός δυναµικού συστήµατος όπου καταγράφονται οι βασικές λειτουργίες του. A. Εισαγωγή Ο σχεδιασµός αποτελεί µία διαδικασία η οποία στοχεύει στον εντοπισµό και στην επίλυση των ανεπιθύµητων καταστάσεων (προβληµάτων) που δηµιουργούνται από τη λειτουργία των µηχανισµών της αγοράς. Το πρώτο στάδιο κάθε διαδικασίας σχεδιασµού αποτελεί η ανάλυση της κατάστασης και της εξέλιξης του συστήµατος το οποίο εξετάζεται (UNEP, 1994, σελ 4-5). Στα πλαίσια του χωρικού σχεδιασµού το σύστηµα εστίασης αποτελεί η περιφέρεια. Ως περιφέρεια ορίζεται η οντότητα, η οποία παράγεται και αναπαράγεται στην πορεία πολύπλοκων οικονοµικών, πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα σε διάφορες χωρικές κλίµακες (Paasi A., 1995, σελ 254). 1

2 Η ανάλυση µίας περιφέρειας στα πλαίσια της συστηµικής ανάλυσης στοχεύει, όχι µόνο στον προσδιορισµό της θέσης µίας περιφέρειας ως σύνολο στο περιβάλλον εντός του οποίου ενυπάρχει και εξελίσσεται, αλλά και στον καθορισµό των δυνατοτήτων και των αδυναµιών κάθε ενός από τα επιµέρους υποσυστήµατα που την αποτελούν και την χαρακτηρίζουν: το οικονοµικό, το κοινωνικό, το περιβαλλοντικό και το σύστηµα των υποδοµών. Απαιτείται, εποµένως, η ύπαρξη της κατάλληλης ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας που θα επιτρέπει την παρακολούθηση των τάσεων µιας σειράς οικονοµικών και µη µεγεθών, τόσο στο εσωτερικό της εξεταζόµενης περιφέρειας σύστηµα, όσο και στο περιβάλλον της (πχ. άλλες περιφέρειες, εθνικός χώρος, οµοειδείς περιφέρειες άλλων χωρών κλπ) (Meadows D., 1998, σελ 22). Η αναγκαιότητα αυτή επιβάλλει τη δηµιουργία ενός Περιφερειακού Συστήµατος Πληροφοριών. Προκειµένου το σύστηµα αυτό να αποτελέσει κατάλληλο εργαλείο σχεδιασµού θα πρέπει να ενσωµατώνει την απαραίτητη πληροφορία µε κατάλληλα διαµορφωµένο τρόπο, έτσι ώστε οι λήπτες αποφάσεων να µπορούν γρήγορα και εύκολα να αντλούν τα στοιχεία που τους ενδιαφέρουν. Είναι απαραίτητη εποµένως η δηµιουργία δεικτών, οι οποίοι να αντανακλούν την κατάσταση της περιφέρειας, όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά µέσα από την εξελικτική της πορεία. Για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών είναι αναγκαία µία σε βάθος κατανόηση των στοιχείων που αλληλεπιδρούν σε µία περιφέρεια. Η δηµιουργία, εποµένως, ενός µοντέλου που να αναπαριστά τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την συµπεριφορά µίας περιφέρειας, καθώς και των αλληλοσυνδέσεων που χαρακτηρίζουν τα στοιχεία αυτά µεταξύ τους, θα προσδιορίσει ποια δεδοµένα πρέπει να συγκεντρωθούν και ποιοι δείκτες πρέπει να αναπτυχθούν. Η δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων µε τα επεξεργασµένα πρωτογενή στοιχεία θα επιτρέψει, τόσο τον υπολογισµό των δεικτών, όσο και τη διαµόρφωση χαρτών που θα απεικονίζουν µε συστηµατικό τρόπο την κατάσταση µίας περιφέρειας. Η προσπάθεια δηµιουργίας ενός Περιφερειακού Συστήµατος Πληροφοριών λαµβάνει ιδιαίτερο περιεχόµενο όταν αφορά στο νησιωτικό σχεδιασµό. Καθώς οι νησιωτικές περιφέρεις αποτελούνται από επιµέρους αυτόνοµες ολότητες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, επιβάλλεται µία ανάλυση σε επίπεδο νησιών. Η ύπαρξη µίας βάσης δεδοµένων για τα Ελληνικά νησιά στο Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης έχει ως στόχο τη δηµιουργία ενός Περιφερειακού Συστήµατος Πληροφοριών για τις δύο Ελληνικές νησιωτικές περιφέρειες του Αιγαίου Αρχιπελάγους. Η βάση δεδοµένων GRISLES και ένα µοντέλο, το οποίο έχει αρχίσει να διαµορφώνεται για το νησιωτικό χώρο, φιλοδοξούν να αποτελέσουν τα εργαλεία που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας των νησιών του Αιγαίου. Στην παρούσα παρέµβαση θα παρουσιαστεί σύντοµα η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη δηµιουργία του νησιωτικού συστήµατος και την επιλογή των δεικτών Μέσω της δηµιουργίας θεµατικών χαρτών, θα παρουσιαστούν ορισµένα στοιχεία που συνθέτουν την σηµερινή εικόνα του Αρχιπελάγους. Το σύστηµα αυτό στην πλήρη ανάπτυξη του φιλοδοξεί να αποτελέσει το Νησιωτικό Παρατηρητήριο των περιφερειών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 2

3 Β. Το Σύστηµα Στα πλαίσια της συστηµικής σκέψης, όπως αυτή πρωτοδιαµορφώθηκε από τον van Bertalanffy, ένα σύστηµα αποτελεί µία ολότητα, η οποία διατηρεί την ύπαρξή της µέσω της αµοιβαίας αλληλεπίδρασης των µερών της. Τα πραγµατικά συστήµατα είναι ανοιχτά στο περιβάλλον τους, και αλληλεπιδρούν µε αυτό, ενώ µπορούν να αποκτήσουν ποιοτικά νέες ιδιότητες µε αποτέλεσµα την συνεχή εξέλιξή τους. Ένα σύστηµα αποτελεί, εποµένως, µία πολύπλοκη πραγµατικότητα, η οποία υπάρχει και εξελίσσεται στον χρόνο και στον χώρο (Heylighen F., Joslyn C. 1992, σελ 1 - Bellinger G., 2000, σελ 1). Τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος είναι η αλληλεξάρτηση και η διασύνδεση µέσα σε αυτό επιµέρους υποσυστηµάτων, καθώς και η τάση του για την εξασφάλιση ισορροπίας. Οι ιδιότητες αυτές υποκινούν µία θεώρηση των πραγµάτων σε όρους πολλαπλών σχέσεων αιτίας-αιτιατού (Hong N. et al., 1999, σελ 1). Μέσα από το φάσµα αυτό οι περιφέρειες µπορούν να ειδωθούν ως ένα σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει τέσσερα επιµέρους υποσυστήµατα. Το πρώτο υποσύστηµα περιλαµβάνει την απασχόληση και τις παραγωγικές δυνατότητες µίας περιφέρειας (οικονοµικό υποσύστηµα). Το δεύτερο εµπεριέχει στοιχεία του πολιτισµού, τους τοπικούς θεσµούς, τη δηµόσια διοίκηση, καθώς και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά µίας περιφέρειας (κοινωνικό υποσύστηµα). Το τρίτο υποσύστηµα διαµορφώνεται από τα στοιχεία του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος (περιβαλλοντικό υποσύστηµα). Τέλος, το τέταρτο υποσύστηµα περιλαµβάνει τις υποδοµές και τις υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία µίας περιφέρειας (υποσύστηµα των υποδοµών). Κάθε υποσύστηµα περιλαµβάνει επιµέρους στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζονται από σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις τόσο µεταξύ τους, όσο και ανάµεσα σε αυτά και στα στοιχεία των υπόλοιπων υποσυστηµάτων. Ωστόσο, το συνολικό σύστηµα δεν αποτελεί αποµονωµένο κοµµάτι του κόσµου, αλλά µέρος ενός ευρύτερου συστήµατος µέσα στο οποίο εξελίσσεται και από το οποίο επηρεάζεται, αλλά και ταυτόχρονα επηρεάζει. Το ευρύτερο αυτό σύστηµα αποτελεί το εξωτερικό περιβάλλον µίας περιφέρειας, το οποίο περιλαµβάνει τους εξωγενείς παράγοντες (θεσµικό πλαίσιο, εθνικές και κοινοτικές πολιτικές) που επηρεάζουν κάθε περιφέρεια. Γ. Περιφερειακό Σύστηµα Πληροφοριών Προκειµένου ο σχεδιασµός σε περιφερειακό επίπεδο να αποτελέσει κατάλληλο εργαλείο λήψης αποφάσεων θα πρέπει εξ αρχής να είναι ικανός να τροφοδοτεί τους λήπτες αποφάσεων µε την απαραίτητη πληροφορία. Η αναγκαιότητα ενός Περιφερειακού Συστήµατος Πληροφοριών αναδεικνύεται από την απαίτηση ύπαρξης τόσο ποσοτικής, όσο και ποιοτικής πληροφόρησης, όσον αφορά τους παράγοντες που διαµορφώνουν την συµπεριφορά του συστήµατος - εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. Το σύστηµα αυτό θα αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης της κατάστασης και της εξέλιξης µίας περιφέρειας, το οποίο θα συµβάλλει άµεσα στην λήψη αποφάσεων για έναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό. Μέσω της δηµιουργίας ενός εργαλείου, το οποίο θα καθιστά δυνατή µία συνεχή και αξιόπιστη εκτίµηση του βαθµού ανάπτυξης των χωρικών οντοτήτων, θα τεθεί η βάση για τη διαµόρφωση 3

4 κατάλληλων στόχων, αλλά και για µία συστηµατική αξιολόγηση των χωρικών επιπτώσεων των υλοποιούµενων κάθε φορά πολιτικών. Η γνώση των βασικών στοιχείων, τα οποία επηρεάζουν την συµπεριφορά του συνολικού συστήµατος (περιφέρεια), αλλά και η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν µεταξύ τους αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν επιτυχή σχεδιασµό σε χωρικό επίπεδο. Είναι, εποµένως, απαραίτητη η δηµιουργία ενός µοντέλου για την περιφέρεια που θα παρακολουθείται, καθώς θα αποτελεί τον παράγοντα που θα καθορίζει κάθε φορά τα στοιχεία που θα πρέπει να συγκεντρωθούν και των δεικτών που θα πρέπει να παρακολουθούνται. Οι δείκτες αναπαριστούν την παρούσα κατάσταση, καθώς και την κατεύθυνση της αλλαγής και την απόσταση από έναν στόχο. Η ανάλυση των πρωτογενών δεδοµένων και η συγκέντρωσή τους σε µία κατάλληλα διαµορφωµένη βάση δεδοµένων, θα επιτρέψει την ανάπτυξη αυτών των δεικτών. Οι δείκτες αναπτύσσονται προκειµένου να αντικατοπτρίσουν τη διασυσχέτιση των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεµάτων (Sors C. J. 2000, σελ 4-5). Το µοντέλο του συστήµατος θα αποτελέσει το πλαίσιο το οποίο θα συσχετίζει τους δείκτες µεταξύ τους. Η σύνθεση της πληροφορίας που θα δίνουν οι δείκτες θα οδηγήσει στην ανάλυση της κατάστασης της περιφέρειας, όπως αυτή αναδεικνύεται από την εξελικτική της πορεία, και στην αποτύπωσή της σε χάρτες.. Νησιωτικές Περιφέρειες & Νησιά Σύµφωνα µε την Eurostat ως νησιωτική περιφέρεια ορίζεται κάθε περιοχή, η οποία περιτριγυρίζεται µόνιµα από θάλασσα, δεν έχει σταθερή σύνδεση µε την κύρια γη και η οποία δεν περιλαµβάνει την πρωτεύουσα ενός κράτους. Ως νησί ορίζεται κάθε φυσικά δηµιουργηµένο κοµµάτι γης που περιτριγυρίζεται από θάλασσα µε έκταση τουλάχιστον 1 τ.χλµ και µόνιµο πληθυσµό τουλάχιστον 50 κατοίκους, το οποίο βρίσκεται τουλάχιστον 1 χλµ από την ηπειρωτική χώρα, δεν συνδέεται µέσω µόνιµων κατασκευών µε την κυρίως χώρα, και δεν περιλαµβάνει την πρωτεύουσα ενός κράτους-µέλους της Ένωσης (EURISLES, 1997, σελ 6). Τα νησιά µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε το µέγεθός τους σε µικρά και µεγάλα. Ωστόσο, δεν υπάρχει µία γενικά αποδεκτή διάκριση ανάµεσα τους. Στα πλαίσια του προγράµµατος για τον Άνθρωπο και την Βιόσφαιρα (ΜΑΒ - Man and the Biosphere Programme) ως µικρά νησιά θεωρούνται εκείνα µε έκταση επιφάνειας έως και τ.χλµ. και µε πληθυσµό έως και κατοίκους (Hess A. (1990), σελ 3). Αν και το περιεχόµενο της ανάπτυξης διαφέρει από νησί σε νησί, ωστόσο κάποια κοινά θέµατα υπογραµµίζουν τα προβλήµατα των περισσότερων νησιών και νησιωτικών περιφερειών, ιδιαίτερα όταν ο στόχος είναι η βιώσιµη ανάπτυξη τους. Αυτά τα θέµατα πηγάζουν από δυναµικές αλληλοσυσχετίσεις ανάµεσα στην εξάρτηση και στην αυτάρκεια, στο κόστος της ζωής και στο κόστος των υπηρεσιών, στην αποµόνωση και στην περιφερειακότητα, στην οµοιογένεια και στην ποικιλία, στους κινδύνους και στην ευθραυστότητα. Για τα περισσότερα νησιά, οι ευκαιρίες για ανάπτυξη είναι αλληλοεξαρτώµενες µε τη διατήρηση και την βελτίωση των πολιτιστικών και οικολογικών συνθηκών. Η προσπάθεια συνδυασµού της ανάπτυξης 4

5 και της προστασίας γίνεται κρίσιµη όσον αφορά στον ολοκληρωµένο νησιωτικό σχεδιασµό (Doussis E. (1998), σελ 57). Η ανάγκη εστίασης της ανάλυσης στο νησιωτικό χώρο επιβάλλεται λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που τον διακρίνουν. Οι ιδιαιτερότητες, οι οποίες καθιστούν το νησιωτικό χώρο αντικείµενο ιδιαίτερου ερευνητικού ενδιαφέροντος, δηµιουργούν ειδικά προβλήµατα, τα οποία υποµονεύουν την ανάπτυξη των νησιών προς µία βιώσιµη πορεία. Τα νησιά συγκροτούν ενότητες µε ιδιαίτερα ιστορικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαµορφώνουν την ταυτότητά τους. Το µικρό µέγεθος, η αποµόνωση-περιφερειακότητα και το ιδιαίτερο κλίµα που επικρατεί στα νησιά αποτελούν τα στοιχεία που συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των χωρικών αυτών ενοτήτων (Σπιλάνης Γ.1998, σελ 8-17), όπως αυτή εκφράζεται από την έννοια της νησιωτικότητας. Σύµφωνα µε την UNESCO η νησιωτικότητα υπονοεί χαρακτηριστικά αποµόνωσης, απόστασης και διασποράς στην περίπτωση των οµάδων νησιών. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ουσία της εύθραυστης φύσης της κοινωνικό-οικονοµικής ισορροπίας των νησιών, και δικαιολογούν ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον (Doussis E., 1998, σελ 61 - EURISLES (1997), σελ 5-6). Τα νησιά δεν χαρακτηρίζονται µόνο από φυσική περιθωριοποίηση, αλλά και από οικονοµική. Η τελευταία έχει ως επίπτωση την επιδείνωση της ανταγωνιστικής οικονοµικής θέσης των νησιών σε σχέση µε αυτή των ηπειρωτικών περιοχών. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επιµονή σε πολιτικές µε στόχο τη µείωση του κόστους ως εργαλείου για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων χωρίς αποτέλεσµα. Παράλληλα, όµως, η φυσική και η οικονοµική περιθωριοποίηση συντελούν στη δηµογραφική, πολιτιστική, κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση των νησιών (Σπιλάνης Γ. 1996, σελ 10-11). Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές, οι οποίες εφαρµόστηκαν µέχρι σήµερα, δεν ήταν επαρκείς για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και την αναστροφή της αρνητικής ατµόσφαιρας που έχει δηµιουργηθεί. Η αδυναµία του κεντρικού σχεδιασµού, και κατ επέκταση των κοινοτικών πολιτικών, να λάβουν υπόψη τους και να αξιοποιήσουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες των νησιών, οδήγησαν στην υιοθέτηση µέτρων, τα οποία δηµιούργησαν επιπρόσθετα εµπόδια στην αναπτυξιακή προσπάθεια των νησιών (Σπιλάνης Γ. (1994), σελ 9). Ε. Το Νησιωτικό Παρατηρητήριο των Περιφερειών του Β. & Ν. Αιγαίου Οι πληροφορίες που αφορούν στα Ελληνικά νησιά είναι πολύ συχνά ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες. Το βασικό πρόβληµα που συναντάται είναι ότι τα νησιά είτε εµπεριέχονται από στατιστικής και διοικητικής πλευράς σε ηπειρωτικές περιφέρειες (πχ. Σποράδες, Θάσος), είτε στη περίπτωση των νοµών που είναι αρχιπελάγη (πχ. Κυκλάδες), η ύπαρξη στοιχείων σε επίπεδο νοµού ελάχιστα αντανακλά τη πραγµατικότητα των νησιών. 5

6 Σχήµα 1: Το Μοντέλο του Περιφερειακού Συστήµατος Societal System Internal migration Population Infrastucture System Rural Energy Urban Noname 41 Noname 42 Supply by source Consumption by use Emigration rate Birth rate Mortality rate Imigration rate Lighting Public administration Conventional Renewable Agricultural Public Economically Active Employed Residential Industrial Commercial Health Welfare Education Training Culture Not Empty Dwellings Infrastructure Recreation Sports Unemployed Empty Change rate Transportation Abandonded Telecommunication Educational level Empl C Sector Empl B Sector Empl A Sector Economic System Environmental System Investments Tourists MEYA Land Use Sea Changes GNP Hotels Wastewater Other1 Land Agricultural land Grassland Change GNP Rent Rooms Solid Waste Settlements Others agriculture GNP C Sector Restaurants Summer Visitors Internal water Protected Forests fishery GNP A Sector GNP B Sector Population Other2 XYTA livestock Other Services Constructions Local Products Drinking water Mines Manufacture Energy Goods Consumption Decrease DW Increase DW Water Resources Decrease WR Population Freshwater Invrease WR Dwellings Infrastructure Exports sea water desalination Water Reservoir Industrial Water Supply Irrigation Imports 6

7 Στα πλαίσια µίας προσπάθειας του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης να ξεπεράσει τα παραπάνω προβλήµατα δηµιουργήθηκε, µέσω διάφορων ερευνών, µία βάση δεδοµένων για τα Ελληνικά νησιά. Η βάση δεδοµένων των ελληνικών νησιών GRISLES διαθέτει δεδοµένα σε όλα τα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας (ΟΤΑ, νησιού, νοµού, περιφέρειας και χώρας ώστε να είναι δυνατές οι συγκρίσεις σε επίπεδο χώρας. Με την βοήθεια ενός αρχικού µοντέλου απεικόνισης των βασικών στοιχείων και αλληλεξαρτήσεων που ενεργούν µέσα σε ένα περιφερειακό σύστηµα γίνονται φανερά τα σηµεία στα οποία πρέπει να εστιαστεί η αναπτυξιακή προσπάθεια (Σχήµα 1). Οι διασυνδέσεις των διάφορων στοιχείων ανάµεσα στα υποσυστήµατα αναδεικνύει τους δεσµούς και τις αιτιακές σχέσεις που επηρεάζουν την συµπεριφορά του συστήµατος. Έχοντας κατανοήσει τους κρίσιµους παράγοντες που καθορίζουν την αναπτυξιακή πορεία, αλλά και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους µπορούµε να δηµιουργήσουµε δείκτες που να αντανακλούν αυτούς τους δεσµούς. Στην συνέχεια θα παρουσιαστεί σε χάρτες τµήµα της διαθέσιµης πληροφορίας σε ορισµένους επιλεγµένους κρίσιµους τοµείς για την κατανόηση της κατάστασης του χώρου. Από την σύνθεση της διαθέσιµης πληροφορίας προκύπτουν έντονα τα αίτια της αναπτυξιακής πορείας που ακολούθησαν τα νησιά του Αιγαίου έως σήµερα, και αναδεικνύονται οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη νησιωτικότητα, όπως αυτή προκύπτει από το µικρό µέγεθος, την περιθωριοποίηση και το εύθραυστο φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον των νησιωτικών περιοχών. Το µικρό µέγεθος των νησιών του Αιγαίου συνεπάγεται περιορισµένη ποικιλία και ποσότητα φυσικών πόρων. Το γεγονός αυτό έχει άµεση αρνητική επίπτωση στις δυνατότητες των παραγωγικών δραστηριοτήτων, και ιδιαίτερα εκείνων µεγάλης κλίµακας. Η έλλειψη φυσικών πόρων µπορεί να περιγραφεί κυρίως από την κατανοµή των χρήσεων γης και την ανεπάρκεια των υδάτινων πόρων. Το χαµηλό ποσοστό της καλλιεργούµενης γης και της αρδευόµενης γης που παρατηρείται στα νησιά, σε συνδυασµό µε το υψηλό ποσοστό γης που χαρακτηρίζεται ως µειονεκτική (όλα τα νησιά εκτός από την περιοχή της πόλης της Ρόδου), υπογραµµίζει την στενότητα του χώρου και την αδυναµία να επιτευχθούν συνθήκες παραγωγής, ανάλογες µε εκείνες των ηπειρωτικών περιοχών, των οποίων τα προϊόντα πρέπει να ανταγωνιστούν. Η έλλειψη κατάλληλου χώρου δηµιουργεί ανταγωνιστικές συνθήκες µεταξύ αντικρουόµενων χρήσεων γης, γεγονός που δυσκολεύει ακόµη περισσότερο τις ήδη δύσκολες συνθήκες παραγωγής. Στην πλειοψηφία των νησιών του Αιγαίου παρατηρείται το φαινόµενο της έλλειψης νερού και της υποβάθµισης της ποιότητας του αντλούµενου νερού λόγω υφαλµύρωσης. Το πρόβληµα γίνεται περισσότερο έντονο δεδοµένου ότι το 85% της τουριστικής κίνησης συγκεντρώνεται κατά την περίοδο της ανοµβρίας και της µεγάλης ζέστης. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος γίνεται είτε µε τη δηµιουργία µονάδων αφαλάτωσης, είτε µε τη µεταφορά νερού, είτε, πιο πρόσφατα, µε τη δηµιουργία λιµνοδεξαµενών, υποκαθιστώντας τις παραδοσιακές στέρνες, που δεν µπορούν πλέον να καλύψουν την αυξηµένη ζήτηση (Χάρτης 1). 7

8 Πολλά νησιά αντιµετωπίζουν προβλήµατα και στον ενεργειακό τοµέα, µερικά από τα οποία δεν διαθέτουν δική τους µονάδα παραγωγής, αλλά εισάγουν ενέργεια. Αν και κάποια νησιά έχουν στραφεί στην παραγωγή ήπιων µορφών ενέργειας, κυρίως αιολικής, οι µονάδες αυτές είναι λίγες και περιορισµένης δυναµικότητας (Χάρτης 2). Η ανεπάρκεια τοπικών πρώτων υλών δηµιουργεί ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες για την παραγωγή, µε αποτέλεσµα τα παραγόµενα προϊόντα των νησιών να µην είναι ανταγωνιστικά. Όσον αφορά στην οικονοµική ανάπτυξη των νησιών τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία ταχεία συρρίκνωση του πρωτογενούς τοµέα, και γενικότερα εγκατάλειψη της γης, η οποία οδηγεί στην εµφάνιση του φαινοµένου της ερηµοποίησης. Η ενασχόληση στον τοµέα της βιοµηχανίας έχει περιοριστεί στην πλειοψηφία των νησιών στον κλάδο των κατασκευών, ενώ αυξάνεται µε όλο και αυξανόµενους ρυθµούς η δραστηριότητα στον τριτογενή τοµέα, και ιδιαίτερα στον κλάδο του τουρισµού (Χάρτης 3). εδοµένου ότι στα νησιά οι φυσικοί και οι ανθρώπινοι πόροι είναι περιορισµένοι, έχουν µειωµένη δυνατότητα να υποστηρίξουν δραστηριότητες µεγάλης κλίµακας, χωρίς να υποστούν σοβαρή αλλοίωση της φυσιογνωµίας τους και της κοινωνίας τους, και χωρίς να διατρέξουν κίνδυνο να διαταραχτεί καθοριστικά η ισορροπία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η τουριστική δραστηριότητα, η οποία αναπτύσσεται όλο και περισσότερο δηµιουργώντας πιέσεις στα νησιά (Χάρτης 4). Ένα άλλο στοιχείο, το οποίο χαρακτηρίζει τη µεγάλη πλειοψηφία των νησιών είναι η περιφερειακότητα, δεδοµένου ότι βρίσκονται σε απόσταση, τόσο από τα οικονοµικά και πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και από τα µεγάλα αστικά κέντρα. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασµό µε την φυσική αποµόνωση των νησιών, λόγω της ασυνέχειας του χώρου, εντείνει τα προβλήµατα των νησιών. Στην περίπτωση του Αιγαίου, όπου το σύστηµα των θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών χαρακτηρίζεται ως ακτινικό µε κέντρο την Αθήνα, παρουσιάζεται το φαινόµενο της έλλειψης ενδοπεριφερειακών συνδέσεων (Χάρτης 5), γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις εµπορικές ανταλλαγές µεταξύ των νησιών για προϊόντα που είναι συµπληρωµατικά και την πρόσβαση στο διοικητικό κέντρο του νοµού ή της περιφέρειας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία δηµιουργίας ισχυρών διοικητικών και παραγωγικών νησιωτικών περιφερειών, µε αρνητικές συνέπειες σε όρους οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων. Οι ανύπαρκτες ή φτωχές κοινωνικές υποδοµές και υπηρεσίες (τράπεζες, σύγχρονες τηλεπικοινωνίες, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες απονοµής δικαιοσύνης, φορείς επαγγελµατικής κατάρτισης, φορείς ενίσχυσης επενδυτικών πρωτοβουλιών κλπ), οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών (Χάρτης 6), µειώνουν την ελκυστικότητα των νησιών για εγκατάσταση νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των ήδη λειτουργούντων. 8

9 Όσον αφορά στις υποδοµές υγείας διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις. Τα νησιά τα οποία διαθέτουν νοσοκοµείο δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες σε ιατρικό δυναµικό, ενώ παρουσιάζονται προβλήµατα από την έλλειψη βασικών ιατρικών µηχανηµάτων. Στα υπόλοιπα νησιά οι ιατρικές ανάγκες καλύπτονται εν µέρει από τα κέντρα υγείας, τα οποία όµως δεν υπάρχουν σε όλα τα νησιά, ενώ κάποια δεν διαθέτουν ούτε αγροτικό ιατρείο. Σοβαρό είναι και το πρόβληµα µη ύπαρξης φαρµακείων σε µερικά νησιά, και ειδικά σε εκείνα που δεν διαθέτουν ούτε την βασική υποδοµή υγείας. Οι ελλείψεις στις υποδοµές υγείας σε συνδυασµό µε την αποµακρυσµένη θέση των νησιών από την ηπειρωτική χώρα, αλλά και τα προβλήµατα των µεταφορών, δηµιουργούν σε περιπτώσεις έκτατων περιστατικών σοβαρά προβλήµατα. Μία προσπάθεια αντιµετώπισης των επειγόντων περιστατικών είναι η κατασκευή ελικοδροµίων, µε τα οποία θα µπορούν να γίνονται πτήσεις όλο το εικοσιτετράωρο (Χάρτης 7). Οι υποδοµές ανώτερης εκπαίδευσης απουσιάζουν στα περισσότερα νησιά (Χάρτης 8) µε αποτέλεσµα την έλλειψη νέου καλύτερου εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού. Οι συσσωρευτικές επιπτώσεις του τελευταίου µαζί µε την έλλειψη άλλων ευκαιριών εργασίας έχει συχνά αρνητικές συνέπειες στην πληθυσµιακή µεγέθυνση, αλλά και στην ηλικιακή δοµή του πληθυσµού των νησιωτικών περιφερειών, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό ηλικιωµένων ατόµων (Χάρτης 9) και ένα συνεπαγόµενο υψηλό ποσοστό εξάρτησης (Χάρτης 10). Η έλλειψη ευκαιριών για επαγγελµατική κατάρτιση, πολιτιστικών υποδοµών και υπηρεσιών, υποδοµών για αθλητισµό και ψυχαγωγία, υποδοµών υγείας κλπ, ενισχύει το βάρος της αποµόνωσης σε ότι αφορά την κοινωνικό-πολιτιστική διάσταση, οδηγώντας τους κατοίκους, είτε στην εγκατάλειψη των νησιών, είτε σε συµβιβασµό µε ένα κατώτερο επίπεδο ποιότητας ζωής µε ελάχιστες προοπτικές. Η ύπαρξη µόνο των στοιχειωδών υποδοµών και υπηρεσιών δεν επαρκεί για τη δηµιουργία συνθηκών ζωής σε επίπεδο ανάλογο µε εκείνο των άλλων περιοχών, µε συνέπεια την συνεχή ύπαρξη πιέσεων για την αναβάθµισή τους, ή την εγκατάλειψη των νησιών. Η ευθραυστότητα των νησιών δεν είναι µόνο οικονοµική και κοινωνική, αλλά και περιβαλλοντική. Τα νησιά του Αιγαίου, ως τµήµα του µεσογειακού οικοσυστήµατος, έχουν να επιδείξουν ένα περιβάλλον πλούσιο σε ενδηµικά και σπάνια είδη της χλωρίδας και της πανίδας. Όµως εξ αιτίας του µικρού µεγέθους τους, τα νησιωτικά οικοσυστήµατα είναι εύθραυστα και ασταθή, γεγονός που σηµαίνει ότι οι εξωτερικές πιέσεις (π.χ. από οικονοµικές δραστηριότητες, από επέκταση της ζώνης κατοικίας, από αλλαγές στις χρήσεις γης) µπορούν γρήγορα να απειλήσουν τα ευαίσθητα αυτά οικοσυστήµατα. Αναρίθµητα είναι επίσης και τα ίσως όχι ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, αλλά υψηλής αισθητικής αρµονίας τοπία σ όλα τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και τα µνηµεία του πολιτισµού που αναδεικνύουν. Ένα από τα µεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα νησιά είναι τα σκουπίδια και τα υγρά απόβλητα των οικισµών και των διάφορων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει προσπάθειες αντιµετώπισης του προβλήµατος µε τη δηµιουργία µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) και χώρων υγειονοµικής ταφής (ΧΥΤΑ) (Χάρτης 1). Ωστόσο, στα περισσότερα νησιά υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός χωµατερών, λίγες από τις οποίες είναι στοιχειωδώς οργανωµένες, ενώ καµία δεν πληροί τις προδιαγραφές. 9

10 Συµπεράσµατα Από το µικρό δείγµα των χαρτών που παρουσιάστηκαν έγινε αντιληπτό ότι: - υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση της κατάστασης µεταξύ των νησιών και εποµένως επιβάλλεται η µονάδα χωρικής ανάλυσης να είναι το νησί, - η ανάλυση θα πρέπει να καλύπτει επαρκώς και τα 4 υποσυστήµατα: οικονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, υποδοµών-υπηρεσιών, µε σηµαντικό αριθµό µεταβλητών και σε χρονοσειρές - το µέγεθος και η απόσταση ενός νησιού από την πρωτεύουσα δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τα κοινωνικό-οικονοµικά φαινόµενα που παρατηρούνται. Το Νησιωτικό Παρατηρητήριο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα πληροφοριών για τις περιφέρειες του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Η ύπαρξη της βάσης δεδοµένων GRISLES µε στοιχεία σε επίπεδο νησιού και η διαµόρφωση του αρχικού χωρικού µοντέλου επιπτώσεων σε ένα δυναµικό µοντέλο, θα αποτελέσουν τα βασικά εργαλεία του Παρατηρητηρίου. Η ολοκλήρωση του µοντέλου θα οδηγήσει στην επιλογή σχετικά µικρού αριθµού κατάλληλων και αντιπροσωπευτικών δεικτών παρακολούθησης της κατάστασης και ίσως πρόβλεψης των εξελίξεων. Καθώς αυτοί θα εξάγονται από το µοντέλο, θα αποτελούν δυναµικούς δείκτες αλληλοσυσχέτισης των κρίσιµων χωρικών συνιστωσών. 10

11 Βιβλιογραφία 1. Bellinger G. (2000), Systems: Understanding the Way, available in: 2. Doussis Emmanuella (1998). Instruments for Sustainable Island development: UNESCO s Action. Proceedings of the Congress Développment Insulaire Durable et Rôles de la Recherche et de la Formation. 30 April-4 May, Rhôdes. 3. EURISLES (1997). Statistical Indicators of Regional Disparities Generated by Insularity and Ultraperipherality. Eurisles. 4. Hess Alison (1990). Overview: Sustainable Development and Environmental Management of Small Islands, in: Beller W., D Ayala P., Hein P. (eds.). Sustainable Development and Environment of Small Islands. UNESCO and The Parthenon Publishing Group. 5. Heylighen F., Joslyn C. (1992). What is Systems Theory?. Principia Cybernetica Web, in: 6. Hong Ν. et al. (1999). Systems Theory, in: 7. Meadows Donella (1998). Indicators and Information Systems for Sustainable Development. A Report to the Balaton Group. Sustainability Institute. 8. Paasi A. (1995). The Social Construction of Peripherality: The Case of Finland and the Finnish-Russian Border Area, in: Eskelinen H. and Snickars F. (eds.), Competitive European Peripheries. Springer, pp Sors Catherine Julie (2000). Measuring Progress Towards Sustainable Development in Venice: A Comparative Assessment of Methods and Approaches. Fondazione Eni Enrico Mattei. 10. UNEP (1994). Iskenderun Bay Project. Volume I. Environmental Management Within the Context of Environment-Development. MAP Technical Reports Series No. 89. UNEP. Blue Plan Regional Activity Centre. Sophia Antipolis. 11. Σπιλάνης Γιάννης (1994). Ο ρόλος της στατιστικής πληροφόρησης στο περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασµό και η ανάγκη για δηµιουργία περιφερειακών συστηµάτων πληροφοριών. Η περίπτωση του συστήµατος EURISLES. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Η ΕΣΥΕ µπροστά στο ΑΘΗΝΑ 6-9 εκεµβρίου. 12. Σπιλάνης Γιάννης (1996). Για µια Ευρωπαϊκή Πολιτική Νησιών. Κείµενα Έρευνας & Τεκµηρίωσης Αρ. 41. Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών. Σεπτέµβριος. Αθήνα. 13. Σπιλάνης Γιάννης (1998). Ιδιαιτερότητες και Αναπτυξιακές υνατότητες του Ελληνικού Νησιωτικού Χώρου. Μυτιλήνη (αδηµοσίευτο). 11

Ο Καλλικράτης στα Νησιά

Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ο Καλλικράτης στα Νησιά Ιωάννης Σπιλάνης Δρ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Ιουλία Ακριβοπούλου Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 1 Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ* * ρ. Οικονοµολόγος Περιφερειολόγος Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Περιβάλλοντος Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

υναμική των νησιωτικών συστημάτων: Προς μία στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ελληνικού μικρονησιωτικού χώρου

υναμική των νησιωτικών συστημάτων: Προς μία στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ελληνικού μικρονησιωτικού χώρου υναμική των νησιωτικών συστημάτων: Προς μία στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης του ελληνικού μικρονησιωτικού χώρου Κουτσοπούλου Ασπασία Αντωνία Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, η περίπτωση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Διπλωματική Εργασία: Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, η περίπτωση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία: Αναπτυξιακός Προγραμματισμός, η περίπτωση του Δήμου Διπλωματική εργασία Λειβαδάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΥΝΟΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (LESS FAVORED AREAS - LFA S) ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1, ΚΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 2, ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ 3 1 Επίκουρος Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΙΛΑΝΗΣ Νησιωτική ανάπτυξη και δίκτυα συνεργασίας των νησιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΙΛΑΝΗΣ Νησιωτική ανάπτυξη και δίκτυα συνεργασίας των νησιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΤΟΠΟΣ 6/1993 ΑΡΘΡΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΙΛΑΝΗΣ Νησιωτική ανάπτυξη και δίκτυα συνεργασίας των νησιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η αποτελεσματικότητα της Κοινοτικής Χρηματοδότησης των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TOURISM MANAGEMENT Διπλωματική Εργασία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» «ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΑΜΟ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ

Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΥΜΑΛΙΑΣ Α1.1 Σύνοψη Κατάστασης-Προοπτικών Ευρύτερου Χωροταξικού Πλαισίου (Περιφέρειας, Νοµού) Α1.1.1 Ταυτότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Νοµού Κυκλάδων Η Περιφέρεια Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κεφάλαιο 6 Θεσµικές αλλαγές ρυθµίσεις, πολιτικές περιβάλλοντος και τουρισµού 6.1 Ελληνικός τουρισµός: πολιτικές και στρατηγική ανάπτυξης Χάρης Κοκκώσης Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΟΣ 5 VOLUME 5 ΤΕΥΧΟΣ 1 ISSUE 1 ΜΑΪΟΣ 2006 MAY 2006 ΣυντακτικH ΕπιτροπH ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΜΠΕΡΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...7. 2. Ο δυναμισμός του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα... 10

1. ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ - ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...7. 2. Ο δυναμισμός του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα... 10 ΤΕΙ:ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΣΒΟ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΜΙΧΑΗΛΙΔ ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ.:7810 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΜΥΡΛΟΓΛ ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΔΗΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙA ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA-TOURISM MANAGEMENT ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε

8.2.2 Εκτίµηση και αξιολόγηση σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...3 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...8 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ...9 3.1 Εισαγωγή...9 3.2 Σκοπιµότητα του Πλαισίου...9 3.3 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Άτλαντας των Ευρωπαϊκών Νησιών

Άτλαντας των Ευρωπαϊκών Νησιών The ESPON 2013 Programme The Development of the Islands European Islands and Cohesion Policy (EUROISLANDS) Targeted Analysis 2013/2/2 Άτλαντας των Ευρωπαϊκών Νησιών EUROPEAN UNION Part-financed by the

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Περιφερειακών και Τοπικών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή»

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου

Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου 1 Η χρήση της ανάλυσης SWOT στο χωρικό και αναπτυξιακό σχεδιασµό: η περίπτωση του οικοτουριστικού σχεδιασµού στον Πολιχνίτο Λέσβου Βαγιάννη Ελένη (*), MSc, Υποψήφια διδάκτωρ, Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα

Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα Διατμηματική για τη Νησιωτικότητα Εισαγωγή Η παρούσα αποτελεί τη παράθεση των θέσεων της ομάδας Νησιωτικότητα, του Ναυτιλιακού τμήματος της Οικονομικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Η παράθεση έχει σχεδιασθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (2η Εγκύκλιος)

Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (2η Εγκύκλιος) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προτάσεις για τη Διαμόρφωση Αναπτυξιακής Στρατηγικής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (2η Εγκύκλιος) Ιούνιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 11 CCI: 2007GR16UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 7 2. ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διερεύνηση δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης στο νησί του Πόρου με εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διερεύνηση δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης στο νησί του Πόρου με εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση δυνατοτήτων τουριστικής ανάπτυξης στο νησί του Πόρου με εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑ Α ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΕΛΛΑ Α - ΚΥΠΡΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: CCI 2007CB163PO058

Διαβάστε περισσότερα