(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών"

Transcript

1 (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών 2.1. Oι μεταβολές της περιουσίας Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι ο ισολογισμός είναι μια «στατική» εικόνα της περιουσίας και των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Συνεπώς, με αυτή τη βάση θα πρέπει για κάθε μία πράξη της επιχείρησης να συντάσσεται νέος ισολογισμός, ώστε να έχουμε τη νέα «στατική» εικόνα της. Αυτός ο τρόπος της παρακολούθησης των περιουσιακών μετασχηματισμών είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί στην πράξη. 1

2 Παράδειγμα: Φαντασθείτε ένα ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, μετά από κάθε μία πώληση ενός αγαθού, δηλαδή για κάθε δελτίο λιανικής που εκδίδει η πωλήτρια, να συντάσσει νέο ισολογισμό. Δημιουργείται λοιπόν το πρόβλημα: πώς θα μπορέσουμε κατά τρόπο ταχύ και ορθό, να παρακολουθήσουμε τον μετασχηματισμό κάθε ενός περιουσιακού στοιχείου; Το πρόβλημα αυτό το έλυσε η Λογιστική με την επινόηση των λογαριασμών. Δηλαδή με τους λογαριασμούς παρακολουθούμε τον μετασχηματισμό κάθε ενός περιουσιακού στοιχείου. Άρα, οι λογαριασμοί είναι το κύριο όργανο της λογιστικής H παρακολούθηση του μετασχηματισμού των στοιχείων του Ισολογισμού Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα: Κάποιος διέθεσε σε ρευστό ευρώ και ίδρυσε ένα εμπορικό κατάστημα. Εδώ, ο Ισολογισμός έναρξης αυτής της επιχείρησης θα είναι ο εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ος ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Kαθ. Περιουσία ευρώ ευρώ ευρώ Την επόμενη ημέρα αγόρασε εμπορεύματα αξίας ευρώ, τα οποία οφείλει. Μετά την πράξη αυτή θα έχουμε τον εξής νέο Ισολογισμό: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ος ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Καθ. Περιουσία ευρώ Εμπορεύματα» Προμηθευτές» ευρώ ευρώ Την επόμενη πούλησε εμπορεύματα αξίας ευρώ τα οποία του οφείλουν. Μετά την πράξη αυτή, θα έχουμε τον εξής νέο Ισολογισμό: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ος ENEPΓHTIKO ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Προμηθευτές ευρώ Εμπορεύματα " Καθ. Περιουσία» Πελάτες "

3 ευρώ ευρώ Την επόμενη αγόρασε μηχανήματα αξίας ευρώ, για τα οποία έδωσε γραμμάτια αποδοχής του. Μετά την πράξη αυτή θα έχουμε τον εξής νέο Ισολογισμό: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ος ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Προμηθευτές ευρώ Εμπορεύματα» Γρ. Πληρωτέα» Πελάτες» Καθ. Περιουσία» Μηχανήματα» ευρώ ευρώ Εάν συγκριθεί ο 1ος με τον 4ο Ισολογισμό θα δούμε ότι έχει αλλάξει η διάρθρωση της περιουσίας αυτής της επιχείρησης. Aρα διαπιστώνουμε ότι η κάθε πράξη (συναλλαγή) της επιχείρησης επηρεάζει και μετασχηματίζει την περιουσιακή της διάρθρωση. Το σύνολο των μεταβολών που μπορούν να προκύψουν μετά από κάθε πράξη είναι οι εξής εννέα: 1. Αύξηση Ενεργητικού και Μείωση Ενεργητικού π.χ. αγορά εμπορευμάτων με μετρητά. 2. Αύξηση Ενεργητικού και Αύξηση Παθητικού π.χ. αγορά εμπορευμάτων με πίστωση. 3. Αύξηση Παθητικού και Μείωση Καθαρής Περιουσίας π.χ. προμηθευτής επιβαρύνει την επιχείρηση με τόκους. 4. Μείωση Ενεργητικού και Μείωση Παθητικού π.χ. εξόφληση γραμματίου πληρωτέου. 5. Μείωση Ενεργητικού και Μείωση Καθαρής Περιουσίας π.χ. καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων. 6. Μείωση Παθητικού και Αύξηση Καθαρής Περιουσίας π.χ. διαγραφή χρέους της επιχείρησης προς πιστωτή. 7. Αύξηση Καθαρής Περιουσίας και Αύξηση Ενεργητικού π.χ. επιβάρυνση πελάτου με τόκο. 8. Αύξηση Παθητικού και Μείωση Παθητικού π.χ. σε προμηθευτή δίδεται Γραμμάτιο Πληρωτέο. 9. Αύξηση Καθαρής Περιουσίας και Μείωση Καθαρής Περιουσίας π.χ. Δημιουργία «Αποθεματικού» από το Κεφάλαιο Kάθετες και Oριζόντιες Mεταβολές των λογαριασμών του Ισολογισμού Η κάθε πράξη (συναλλαγή, οικονομικό γεγονός) της επιχείρησης όπως προείπαμε, επιφέρει μεταβολές σε δυο ή περισσότερα στοιχεία του Ισολογισμού, χωρίς όμως η μεταβολή αυτή να αλλάξει την ισότητα μεταξύ του Ενεργητικού και του Παθητικού. Παράδειγμα: αγορά εμπορευμάτων 100 ευρώ με πίστωση. Εδώ αυξάνει το Ενεργητικό (αγορά εμπορευμάτων) κατά 100 ευρώ, αυξάνει και το Παθητικό (Προμηθευτές) κατά 100 ευρώ. Kάθετες μεταβολές έχουμε όταν μεταβάλλονται στοιχεία είτε εντός μόνο του Eνεργητικού (π.χ. αγορά εμπορευμάτων με μετρητά), είτε εντός μόνο του Παθητικού (π.χ. χορήγηση σε προμηθευτή 3

4 γραμματίου πληρωτέου) είτε εντός μόνο της Καθαρής Περιουσίας π.χ. ένα ποσό του Κεφαλαίου μεταφέρεται σε άλλη κατηγορία της Καθαρής Περιουσίας, με το όνομα «Αποθεματικό Κεφάλαιο». Oριζόντες μεταβολές έχουμε όταν μεταβάλλονται στοιχεία μεταξύ Ενεργητικού και Παθητικού (π.χ. αγορά εμπορευμάτων με γραμμάτια πληρωτέα) ή μεταξύ Ενεργητικού και Καθαρής Περιουσίας (π.χ. αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας με εισφορά σε είδος). Είναι δυνατόν όμως, να έχουμε και συνδυασμό στα δυο αυτά είδη των μεταβολών. Όλες οι κάθετες και οριζόντιες μεταβολές (όπως και οι συνδυασμοί των δυο αυτών μεταβολών) περικλείονται στις εννέα περιπτώσεις που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο (2.2.) Oι λογαριασμοί και οι Mεταβολές της Kαθαρής Περιουσίας Η Καθαρή Περιουσία υφίσταται μεταβολή όταν σε κάθε πράξη (οικονομικό γεγονός) υπάρχει διαφορά της αξίας μεταξύ του αγαθού που εδόθη και του αγαθού που ελήφθη (π.χ. πώληση εμπ/των αξίας ευρώ αντί ευρώ τοις μετρητοίς). Εδώ παρατηρούμε ότι το αγαθό που εδόθη ήταν αξίας ευρώ και το αγαθό που ελήφθη (το χρήμα) ήταν αξίας ευρώ. Άρα, έχουμε κέρδος 300 ευρώ, το οποίο κέρδος αυξάνει στο τέλος της οικονομικής χρήσης την Καθαρή Περιουσία της επιχείρησης. Άλλο Παράδειγμα: Πώληση εμπορευμάτων αξίας ευρώ αντί 800 ευρώ επί πιστώσει. Εδώ παρατηρούμε ότι το αγαθό που εδόθη ήταν μεγαλύτερης αξίας, από την αξία του αγαθού που ελήφθη. Άρα, έχουμε ζημία 200 ευρώ, η οποία μειώνει την Καθαρή Περιουσία. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι: Όταν σε μια πράξη (οικονομικό γεγονός) η αξία που λαμβάνει η επιχείρηση είναι ίση με την αξία του αγαθού που έδωσε, τότε δεν επηρεάζεται η Καθαρή Περιουσία της επιχείρησης, αλλά απλώς γίνεται ένας μετασχηματισμός αυτής. Παράδειγμα: πώληση εμπορευμάτων αξίας ευρώ αντί ευρώ με μετρητά. Εδώ, παρατηρούμε ότι η Καθαρή Περιουσία δεν επηρεάσθηκε, αλλά το αγαθό (εμπόρευμα) έλαβε τη μορφή ρευστών διαθεσίμων (χρήμα). Συνεπώς, στις συναλλαγές (πράξεις, οικονομικά γεγονότα) εκείνες που προκύπτει διαφορά αξίας, προκύπτει και διαφορά αποτελέσματος της συναλλαγής. Εάν η αξία του λαμβανομένου αγαθού, συνήθως χρήματος ή γραμματίου εισπρακτέου ή άλλης απαίτησης, είναι μεγαλύτερης της αξίας του διδομένου αγαθού, τότε υπάρχει κέρδος εάν το αντίθετο, τότε υπάρχει ζημιά. Tόσο το κέρδος όσο και η ζημιά δηλαδή το καθαρό αποτέλεσμα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως έχουν άμεση επίπτωση επί της Kαθαρής Περιουσίας, δεδομένου ότι με τα κέρδη αυξάνει η Kαθαρή Περιουσία και με τις ζημιές μειώνεται Υποδιαίρεση του Περιουσιακού Στοιχείου «Kαθαρή Περιουσία» Λογαριασμοί της Καθαρής Περιουσίας είναι εκείνοι οι οποίοι εμφανίζουν το κεφάλαιο της επιχείρησης, δηλαδή εμφανίζουν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους συνιδιοκτήτες. Όταν το Ενεργητικό είναι μικρότερο του Παθητικού, τα Ίδια Κεφάλαια είναι αρνητικά και τότε οι συνιδιοκτήτες δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση ή επιστροφή κεφαλαίου από την εταιρία. Ο Λογαριασμός της Καθαρής Περιουσίας περιλαμβάνει συνήθως τους λογαριασμούς: «Κεφάλαιο», «Τακτικό αποθεματικό», «Ειδικά αποθεματικά» κ.α. Oι παραπάνω λογαριασμοί δημιουργούνται για την Αναλυτικότερη παρακολούθηση των μεταβολών της Kαθαρής Περιουσίας. Με άλλα λόγια είναι δυνατό να παρακολουθούμε τις μεταβολές της Καθαρής Περιουσίας με το Λογαριασμό «Καθαρή Περιουσία», αντί των Λογαριασμών «Κεφάλαιο», «Τακτικό Αποθεματικό», «Ειδικό 4

5 Αποθεματικό». Αυτός ο τρόπος έχει μεν το πλεονέκτημα της μεγάλης απλοποίησης των απαιτουμένων ενεργειών, αλλά και το μειονέκτημα ότι το ποσόν της αρχικής Καθαρής Περιουσίας της επιχείρησης, αναμιγνύεται με τα κέρδη και ζημίες καθώς και με τις νέες εισφορές ή απολήψεις αυτού επί του Κεφαλαίου, με αποτέλεσμα όταν συγκρίνεται το ποσό της Καθαρής Περιουσίας, που είχε η επιχείρηση όταν άρχισε με το ποσό της Καθαρής Περιουσίας που έχει στη λήξη μιας διαχειριστικής περιόδου, να βρίσκουμε μεν τη διαφορά αυτής, θετική ή αρνητική, αλλά να μην μπορούμε να γνωρίζουμε πού οφείλεται αυτή η διαφορά. Για αναλυτικότερη, λοιπόν, παρακολούθηση των μεταβολών της «Καθαρής Περιουσίας», και από λόγους φορολογικής υποχρέωσης, πρέπει να παρακολουθούμε αυτό το περιουσιακό στοιχείο αναλυτικότερα με τους παραπάνω ειδικούς αναλυτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι λειτουργούν όπως και ο λογαριασμός της «Καθαρής Περιουσίας», δεδομένου ότι αυτόν τον λογαριασμό υποκαθιστούν. Συνεπώς κάθε περίπτωση που αφορά την «Καθαρή Περιουσία», δεν δημιουργούμε λογαριασμό με αυτό το όνομα, αλλά ειδικό, ο οποίος υποκαθιστά αυτή τη γενική κατηγορία Παθητικού. Λογαριασμός «Τακτικό Αποθεματικό». Αυτός ο αναλυτικός λογαριασμός, υπάρχει στις εταιρικές και όχι στις ατομικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει την κράτηση ενός μέρους των κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης, προς αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών ζημιών της επιχείρησης. Λογαριασμός «Ειδικό Αποθεματικό». Είναι όμοιος με τον προηγούμενο, αλλά δημιουργείται, από την εταιρική επιχείρηση προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά από τον νόμο, όπως ο προηγούμενος. Λογαριασμός «Ατομικές Απολήψεις». Υφίσταται μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει ό,τι ποσό παίρνει ο ιδιοκτήτης για τις προσωπικές του ανάγκες. Τα ποσά αυτού του λογαριασμού δεν αποτελούν έξοδα της επιχείρησης, αλλά προκαταβολή είσπραξής του από τα πιθανά κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης. Η ανάληψη αυτών των ποσών από τον ιδιοκτήτη μειώνει την Καθαρή Περιουσία όπως - αντίθετα - η κατάθεση στο Ταμείο της επιχείρησης από τον ιδιοκτήτη διαφόρων ποσών, αυξάνει το κεφάλαιο της επιχείρησης. Ο Λογαριασμός «Ατομικές Απολήψεις» επιδρά πάντοτε στην Καθαρή Περιουσία, αλλά δεν έχει σχέση με τη δράση της επιχείρησης. Aυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ο λογαριασμός αυτός στις ατομικές επιχειρήσεις μεταφέρεται στον λογαριασμό «Kεφάλαιο» και κλείνει (μηδενισμός του υπολοίπου του) Oι Λογαριασμοί. Έννοια και Περιεχόμενο Όπως είδαμε, η παρακολούθηση των μετασχηματισμών των στοιχείων του Ισολογισμού επιτυγχάνεται, όταν μετά από κάθε πράξη εκδίδεται νέος Ισολογισμός. Αυτή όμως η ενέργεια, δηλαδή της έκδοσης νέου Ισολογισμού μετά από κάθε πράξη, είναι πολύ χρονοβόρα και δεν παρέχει τις βασικές πληροφορίες, ώστε να γνωρίζουμε τη λεπτομερειακή αιτία και τον χρόνο που έγινε η πράξη. Η Λογιστική, για να μπορέσει να δώσει συστηματικές, ορθές και ακριβείς πληροφορίες επινόησε ειδικά όργανα, δηλαδή τους Λογαριασμούς. Οι Λογαριασμοί είναι τα σπουδαιότερα όργανα της Λογιστικής και με αυτά πραγματοποιεί τους σκοπούς της. Οι Λογαριασμοί λοιπόν, για την Λογιστική είναι «η σπονδυλική στήλη αυτής». Με ένα λογαριασμό για κάθε περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωση παρακολουθείται η θέση και η μεταβολή αυτών. Στους λογαριασμούς συνεπώς: α. Φαίνεται κάθε πληροφορία για κάθε στοιχείο του Ισολογισμού β. Με τους λογαριασμούς παρακολουθούνται οι μεταβολές απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι ο λογαριασμός είναι «το βασικό στοιχείο» της Λογιστικής και «η πρώτη ύλη» κάθε Λογιστικής οργάνωσης. Τα στοιχεία με διάφορα κριτήρια, κατατάσσονται σε ομοειδείς κατηγορίες και η κάθε κατηγορία εμφανίζεται με μορφή πίνακα. Ο πίνακας αυτός φέρει το όνομα του στοιχείου, το οποίο παρακολουθεί π.χ. 5

6 τα χρήματα που έχει η επιχείρηση, τα οποία γι' αυτήν είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, τα εμφανίζει σε ένα πίνακα (καρτέλα) ή καλύτερα λογαριασμό, που φέρει το όνομα «Tαμείο». Μετά από τα παραπάνω ενημερωτικά μπορούμε να πούμε τον εξής ορισμό: Λογαριασμός είναι ένας πίνακας χωρισμένος σε δυο τμήματα το αριστερό και το δεξιό. Το αριστερό ονομάζεται «χρέωση» και το δεξί «πίστωση» και με τον πίνακα αυτόν παρακολουθείται η θέση και η μεταβολή κάθε ενός στοιχείου Ενεργητικού και Παθητικού. Ο όρος «χρέωση» σημαίνει ότι καταχωρώ ένα οικονομικό γεγονός στο αριστερό τμήμα του Ημερολογίου που είναι η χρέωση. Ο όρος «πίστωση» σημαίνει ότι καταχωρώ ένα οικονομικό γεγονός στο δεξιό τμήμα του Ημερολογίου που είναι η πίστωση. Ο πίνακας αυτός μπορεί να περιλαμβάνει πολλές λεπτομέρειες για κάθε περιουσιακό στοιχείο, αλλά οι απαραίτητες είναι τέσσερεις, δηλαδή: 1. Το όνομά του (π.χ. Ταμείο, Μηχανήματα, Εμπορεύματα κ.α.) 2. Την χρονολογία (π.χ. Ιανουάριος 2008) 3. Την αιτιολογία (π.χ. είσπραξη από πώληση εμπορευμάτων ως Τιμολόγιο Χ) 4. Τα ποσά (ολικά και μερικά) 2.7. Μορφές ή Γραμμογράφηση των Λογαριασμών Ο πίνακας (ή καρτέλα) κάθε λογαριασμού δεν είναι απαραίτητο να έχει ορισμένο γραμμικό σχήμα. Αυτό εξαρτάται από τις πληροφορίες που θέλουμε να μας δίνει ο λογαριασμός. Παρακάτω παρατίθενται μερικοί τύποι συνήθων σχημάτων: XPEΩΣH ΠIΣTΩΣH Hμερομ. Hμερομ. Mην. ημέρα ΠOΣA Mην. Aιτιολογία Mερικά Oλικά ημέρα Aιτιολογία Mερικά ΠOΣA Oλικά 6

7 7

8 Η απλούστερη μορφή λογαριασμού είναι ένας δίστηλος πίνακας σε σχήμα T, όπως είναι ο επόμενος: ΧΡΕΩΣΗ (αριστερά) ΠΙΣΤΩΣΗ (δεξιά) Η παραπάνω μορφή Λογαριασμού υπονοεί (για διδακτικούς λόγους) τις δυο σελίδες ενός ανοιγμένου βιβλίου Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών Όπως γνωρίζουμε, με τους λογαριασμούς παρακολουθούμε τη θέση και τη μεταβολή κάθε ενός λογαριασμού. Όλοι οι λογαριασμοί διακρίνονται βασικά σε τρεις κατηγορίες: A. Σε λογαριασμούς του Ενεργητικού. Αυτοί παρακολουθούν ό,τι περιουσιακό στοιχείο ανήκει στην επιχείρηση, όπως π.χ. οι λογαριασμοί «Ταμείο», «Αυτοκίνητα», «Εμπορεύματα», «Μηχανήματα», «Χρεώστες», «Ακίνητα» κ.α. B. Σε λογαριασμούς του Πραγματικού Παθητικού. Αυτοί παρακολουθούν ό,τι υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση προς τρίτους, όπως π.χ. οι λογαριασμοί «Γραμμάτια πληρωτέα», «Πιστωτές», «Προμηθευτές», κ.α. 8

9 Γ. Σε λογαριασμούς της Kαθαρής Περιουσίας. Aυτοί παρακολουθούν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους ιδιοκτήτες αυτής. Τέτοιοι λογαριασμοί είναι π.χ. οι λογαριασμοί: «Κεφάλαιο», «Τακτικό Αποθεματικό» κ.α. Aνοιγμα Λογαριασμού. Σημαίνει τη «δημιουργία» του Λογαριασμού, η οποία γίνεται κατά την απογραφή ή στη διάρκεια της χρήσης. Λειτουργία ή κίνηση του Λογαριασμού. Σημαίνει την καταχώρηση των οικονομικών πράξεων (λογιστικών γεγονότων) σε αυτό. Eξίσωση λογαριασμού. Σημαίνει την καταχώρηση της διαφοράς μεταξύ χρεώσεως και πιστώσεως, στο μικρότερο μέρος του λογαριασμού, ώστε τα δύο σκέλη (χρέωση και πίστωση) να είναι ίσα. Kλείσιμο Λογαριασμού. Σημαίνει την τελική εξίσωση (χρέωση = πίστωση) αυτού. Διευκρίνηση α) Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού πρώτα χρεώνονται και μετά πιστώνονται. Χρεώνονται με ό,τι περιουσιακό στοιχείο υπάρχει στην απογραφή και μετά με τις αυξήσεις, κατά τη διάρκεια της χρήσης. Πιστώνονται με τις μειώσεις. β) Οι λογαριασμοί του Παθητικού πρώτα πιστώνονται και μετά χρεώνονται. Πιστώνονται με ό,τι περιουσιακό στοιχείο υπάρχει στην απογραφή και μετά με τις αυξήσεις, κατά την διάρκεια της χρήσης. Xρεώνονται με τις μειώσεις. Ο Μηχανισμός λειτουργίας των λογαριασμών βασίζεται στην ισότητα του Ισολογισμού, δηλαδή στη σχέση : ΕΝΕΡΓHΤΙΚΟ = ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΧΡΕΩΣH = ΠΙΣΤΩΣH Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού και του Παθητικού χρεώνονται και πιστώνονται ανάλογα με το είδος της μεταβολής τους. Τούτο παραστατικά έχει ως εξής: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ XΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Ενεργητικού αύξηση (+) μείωση (-) Παθητικού μείωση (-) αύξηση (+) Η ισότητα μεταξύ της χρέωσης και πίστωσης είναι η απόδειξη της μαθηματικής ορθότητας των καταχωρήσεων μεταξύ Eνεργητικού και Παθητικού και στην ισότητα αυτή βασίζεται ο μηχανισμός της διπλογραφικής μεθόδου κατά την οποία «για κάθε χρέωση ακολουθεί και ισόποση πίστωση και το αντίθετο» (Αρχή της Διπλογραφικής ή Διγραφικής μεθόδου). Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού ή θα έχουν χρεωστικό υπόλοιπο ή θα είναι εξισωμένοι. Για παράδειγμα, ο Λογαριασμός «Ταμείο» ή θα έχει χρεωστικό υπόλοιπο ή θα είναι εξισωμένος, διότι από το Ταμείο δεν μπορούμε να εξάγουμε περισσότερα χρήματα από όσα διαθέτουμε. Οι λογαριασμοί του Παθητικού ή θα έχουν πιστωτικό υπόλοιπο ή θα είναι εξισωμένοι. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα» αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των γραμματίων αποδοχής της επιχείρησης (οφειλή), άρα θα εμφανίζει από την πίστωση το τι οφείλει η επιχείρηση ή θα είναι εξισωμένος, κάτι που σημαίνει ότι έχουν εξοφληθεί. Οι Λογαριασμοί της Καθαρής Περιουσίας εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο (δηλαδή τι οφείλει η επιχείρηση στον ιδιοκτήτη) είναι όμως δυνατόν να είναι εξισωμένοι (όταν η επιχείρηση δεν οφείλει τίποτα στον ιδιοκτήτη, παρά μόνο σε τρίτους). Εξαίρεση αποτελεί το γεγονός 9

10 η εταιρία να είναι προσωπική (Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη) και να έχει πτωχεύσει. Σε τελευταία ανάλυση μπορούμε να πούμε: A. Λογαριασμοί Eνεργητικού - ανοίγουν με χρέωση και αυξάνουν με χρέωση - μειώνονται με πίστωση - είναι λογαριασμοί χρεωστικοί και εμφανίζονται ή με χρεωστικό υπόλοιπο ή είναι εξισωμένοι και δεν παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο B. Λογαριασμοί Παθητικού - ανοίγουν με πίστωση και αυξάνουν με πίστωση - μειώνονται με χρέωση - είναι λογαριασμοί πιστωτικοί και εμφανίζονται ή με πιστωτικό υπόλοιπο ή είναι εξισωμένοι και δεν παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο Μετά τα παραπάνω διατυπώνουμε παραστατικά τα εξής: A. Λογαριασμοί Ενεργητικού Με αύξηση χρεώνονται (+Χ) Με μείωση πιστώνονται (-Π) B. Λογαριασμοί Παθητικού Με αύξηση πιστώνονται (+Π) Με μείωση χρεώνονται (-Χ) Παράδειγμα: Η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα αξίας ευρώ με Γραμμάτια πληρωτέα ονομαστικής αξίας ευρώ. Εδώ, διαπιστώνουμε: α. Αυξήθηκε το Ενεργητικό της (ο Λογαριασμός «Εμπορεύματα») β. Αυξήθηκε το Παθητικό της (ο Λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα») Λύση: - O Λογαριασμός «Εμπορεύματα» είναι του Ενεργητικού και αυξήθηκε, άρα θα χρεωθεί. - O Λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα» είναι του Παθητικού και αυξήθηκε, άρα θα πιστωθεί. - Συνεπώς, οι λογαριασμοί αυτοί θα εμφανισθούν ως εξής: XP. Eμπορεύματα ΠIΣT XP. Γρ. πληρωτέα ΠIΣT Άλλο παράδειγμα: Η επιχείρηση εξοφλεί με μετρητά τα Γραμμάτια πληρωτέα ονομαστικής αξίας ευρώ. Εδώ, διαπιστώνουμε: α. Μειώθηκε το Ενεργητικό της (ο λογαριασμός «Ταμείο») β. Μειώθηκε το Παθητικό της (ο λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα») 10

11 Λύση: O Λογαριασμός «Ταμείο» είναι του Ενεργητικού και μειώθηκε, άρα θα πιστωθεί. O Λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα» είναι του Παθητικού και μειώθηκε, άρα θα χρεωθεί. Συνεπώς, οι λογαριασμοί που κινούνται θα εμφανισθούν ως εξής: XP. Ταμείο ΠIΣT XP. Γρ. πληρωτέα ΠIΣT Σχέσεις Λογαριασμών και Iσολογισμού O Iσολογισμός είναι μια «στατική» εικόνα όλης της περιουσίας και του συνόλου των υποχρεώσεων της επιχείρησης. O Λογαριασμός είναι η εικόνα ενός εκ των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης. O Ισολογισμός περιλαμβάνει τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών της επιχείρησης. Συνεπώς: α. Για κάθε στοιχείο της επιχείρησης δημιουργείται ειδικός λογαριασμός, στον οποίο καταχωρούνται όλες οι σχετικές κινήσεις αυτού καθώς και το υπόλοιπό του. β. Κάθε πράξη εκάστου στοιχείου επιφέρει ισόποση μεταβολή σε άλλο στοιχείο, με συνέπεια να απαιτούνται δυο ισόποσες ενέργειες, μια της χρέωσης και μια της πίστωσης. Tο σύστημα αυτό της διπλής, αλλά ισόποσου ενεργείας, ονομάζεται Διπλογραφικό. γ. Πάντα υπάρχει ισόποση χρέωση και πίστωση, δηλαδή πρέπει το άθροισμα όλων των χρεώσεων να συμφωνεί με το άθροισμα όλων των πιστώσεων. Έστω ότι ο Λογιστής Μελετιάδης, μέσα σε μια διαχειριστική χρήση, διενήργησε τις παρακάτω πράξεις: Ιούνιος 2 Aνοιξε Λογιστικό γραφείο και για το σκοπό αυτό διέθεσε Ι ευρώ από την προσωπική του περιουσία. " 3 Ενοικίασε γραφείο και κατέβαλλε ενοίκια για όλη τη χρήση ευρώ. " 4 Αγόρασε έπιπλα και μηχανές για το γραφείο της επιχείρησης αξίας ευρώ, τα οποία δεν τα πλήρωσε και τα οφείλει. " 5 Τακτοποίησε λογιστική εργασία της επιχείρησης X αξίας ευρώ, τα οποία εισέπραξε. " 11 Τακτοποίησε λογιστική εργασία της επιχείρησης Ψ αξίας ευρώ και έλαβε ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα του οφείλονται. " 15 Πλήρωσε ευρώ έναντι, σε αυτόν που είχε πάρει τα έπιπλα και τις μηχανές. " 20 Πλήρωσε για διάφορα αναλώσιμα (γραφική ύλη κ.α.) της επιχείρησης, ευρώ. " 25 O Μελετιάδης απέσυρε από το ταμείο της επιχείρησης για προσωπικές του ανάγκες ευρώ. " 30 Εισέπραξε από την επιχ/ση Ψ ευρώ. 11

12 " 30 Τακτοποίησε λογιστική εργασία της επιχείρησης Ψ αξίας ευρώ, τα οποία δεν εισέπραξε. Ζητείται: α. O αρχικός Iσολογισμός και το «άνοιγμα των βιβλίων» β. Η διπλογραφική καταχώρηση της κάθε πράξης στο ημερολόγιο γ. Το αποτέλεσμα της χρήσης της επιχείρησης Mελετιάδη. δ. O ισολογισμός αυτής της επιχείρησης στις 30/6/n Λύση: Για την παραπάνω άσκηση θα κάνουμε τις επόμενες τέσσερεις ενέργειες, δηλαδή: Πρώτη ενέργεια: Θα συντάξουμε τον Iσολογισμό έναρξης και με τα στοιχεία αυτού θα ανοίξουμε τους σχετικούς λογαριασμούς. Δεύτερη ενέργεια: Θα καταχωρήσουμε κάθε πράξη, σε λογαριασμούς που θα κινηθούν. Tρίτη ενέργεια: Aπό το σύνολο των εσόδων της επιχείρησης θα αφαιρέσουμε το σύνολο των εξόδων για να βρούμε το αποτέλεσμα της χρήσης (δηλαδή εάν κέρδισε ή έχασε) και Tέταρτη ενέργεια: Tο υπόλοιπο κάθε λογαριασμού θα το μεταφέρουμε στη θέση που πρέπει στον Iσολογισμό, για να έχουμε τον Iσολογισμό λήξης της επιχείρησης. Πρώτη Ενέργεια: Ο Ισολογισμός έναρξης. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/6/n ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Κεφάλαιο ευρώ Με τον παραπάνω ισολογισμό, βλέπουμε πώς άρχισε η επιχείρηση αυτή, αφού ο ισολογισμός είναι μια «στατική» εικόνα. Δηλαδή, αυτή η επιχείρηση άρχισε με κεφάλαιο ευρώ, τα οποία οφείλει στον ιδιοκτήτη της. Δεύτερη ενέργεια: Καταχώρηση των πράξεων στους λογαριασμούς, που θίγονται από κάθε πράξη. Εδώ, μέχρι στιγμής, πρέπει να καταχωρήσουμε στους σχετικούς λογαριασμούς, τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης με τα οποία άρχισε αυτή, δηλαδή: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) XP. Kεφάλαιο ΠIΣT (2/6) 12

13 Την επόμενη πλήρωσε για ενοίκια της χρήσης ευρώ. Εδώ θίγονται οι λογαριασμοί «Ταμείο» (διότι πλήρωσε) και η Καθαρή περιουσία, η οποία για λόγους πληροφοριακούς θα υποκατασταθεί από τον λογαριασμό Έξοδα (Eνοίκια) και στο τέλος της χρήσης θα υπολογισθεί αυτός ο λογαριασμός ως λογαριασμός της Kαθαρής Περιουσίας. Δηλαδή, τώρα θα χρεωθεί ο λογαριασμός έξοδα (Eνοίκια) της Καθαρής περιουσίας και υφίσταται μείωση και θα πιστωθεί ο λογαριασμός «Ταμείο", διότι είναι του Ενεργητικού και μειώνεται, ως εξής: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) (3/6) (-) (-) XP. Eξοδα. ΠIΣT (3/6) Την επόμενη αγόρασε έπιπλα και μηχανές για την επιχείρηση αξίας ευρώ, τα οποία οφείλει. Εδώ κινούνται ο λογαριασμός «Eπιπλα και Eξοπλισμός» ο οποίος είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί και ο λογαριασμός «Πιστωτές», ο οποίος είναι του Παθητικού και αυξάνει, άρα θα πιστωθεί ως εξής: XP. Eπιπλα και εξοπλ. ΠIΣT (4/6) XP Πιστωτές ΠIΣT (4/6) Την επόμενη τακτοποίησε λογιστική εργασία της επιχείρησης X, από την οποία εισέπραξε ευρώ. Εδώ θίγονται οι λογαριασμοί «Ταμείο», ο οποίος είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί και ο λογαριασμός «Έσοδα», ο οποίος αυξάνει, άρα θα πιστωθεί ως εξής: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) (3/1) (5/6) XP. Eσοδα ΠIΣT (5/6) Την επόμενη (11/06/n), αφού είχε τακτοποιήσει λογιστική εργασία της επιχείρησης Ψ αξίας ευρώ, έλαβε ευρώ. Εδώ θίγονται οι λογαριασμοί: α. «Έσοδα» για όσα δικαιούται να πάρει, τα οποία αυξάνουν, άρα θα πιστωθούν. β. «Ταμείο» για όσα εισέπραξε και είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί. γ. Ο λογαριασμός «Πελάτες» για τη διαφορά μεταξύ του ποσού που εισέπραξε και εκείνου που δεν εισέπραξε. Ο λογαριασμός «Πελάτες» είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί ως εξής: 13

14 XP. Πελάτες ΠIΣT (11/6) XP. Eσοδα ΠIΣT (5/6) (11/6) XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) (5/6) (11/6) Την επομένη πλήρωσε ευρώ για την αγορά των επίπλων και των μηχανών της επιχείρησης. Αυτός σήμερα για την επιχείρηση είναι πιστωτής. Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Ταμείο», για όσα πλήρωσε, ο οποίος είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και μειώνεται, άρα θα πιστωθεί και ο λογαριασμός «Πιστωτές», ο οποίος είναι του Παθητικού και μειώνεται, άρα θα χρεωθεί, ως εξής: XP Tαμείο ΠIΣT (3/6) (2/6) (15/6) (5/6) (11/6) XP. Πιστωτές ΠIΣT (15/6) (4/6) Την επόμενη, πλήρωσε για διάφορα αναλώσιμα (γραφική ύλη) της επιχείρησης ευρώ. Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Ταμείο» για όσα πλήρωσε, ο λογαριασμός αυτός είναι του Ενεργητικού και μειώνεται, άρα θα πιστωθεί και κινείται επίσης, ο λογαριασμός «Έξοδα (γραφική ύλη)»: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6/) (15/6/) (5/6/) (20/6/) (11/6/) (3/6/) XP. Eξοδα (γρ. Ύλη) ΠIΣT (20/6/) Την επομένη, ο ιδιοκτήτης απέσυρε από το «Tαμείο» της επιχείρησης για προσωπικές του ανάγκες ευρώ. Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Ταμείο» για όσα έδωσε, ο οποίος είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και μειώνεται, άρα θα πιστωθεί και ο λογαριασμός «Ατομικές Απολήψεις», ο οποίος υποκαθιστά την καθαρή περιουσία η οποία μειώθηκε, άρα θα χρεωθεί ως εξής: XP Tαμείο ΠIΣT (3/6) (2/6) (15/6) (5/6) (20/6) (11/6) (25/6) XP. Aτομικές απολήψεις ΠIΣT (25/6)

15 Την επομένη εισέπραξε από την επιχείρηση Ψ ευρώ. Εδώ, η επιχείρηση Ψ εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με τον λογαριασμό που φέρει το όνομα «Πελάτες». Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Ταμείο» για όσα πήρε, ο οποίος είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί και ο λογαριασμός «Πελάτες», ο οποίος είναι του Ενεργητικού και μειώνεται, άρα θα πιστωθεί ως εξής: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) (15/6) (5/6) (20/6) (11/6) (25/6) (30/6) (3/6) XP. Πελάτες ΠIΣT (11/6) (30/6) Την επομένη και για τακτοποίηση λογιστικής εργασίας της επιχείρησης Ψ, είχε δικαίωμα αμοιβής ευρώ, τα οποία όμως δεν εισέπραξε. Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Έσοδα» για όσα εδικαιούτο. Ο λογαριασμός αυτός αυξάνει, άρα θα πιστωθεί. Ο λογαριασμός «Πελάτες» είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί ως εξής: XP. Πελάτες ΠIΣT (11/6) (30/6) (30/6) XP. Έσοδα ΠIΣT (5/6) (11/6) (30/6) Στο σημείο αυτό τελείωσε η 2η ενέργεια, δηλαδή η καταχώρηση κάθε πράξης στους λογαριασμούς που έπρεπε. Η Άσκηση όμως ζητάει και το αποτέλεσμα της επιχείρησης σε αυτή τη χρήση και τον Ισολογισμό λήξης. Tρίτη ενέργεια. Tο αποτέλεσμα της χρήσης προκύπτει, όταν από το Σύνολο των Εσόδων αφαιρέσουμε το σύνολο εξόδων της χρήσης, δηλαδή: Αποτέλεσμα = Έσοδα μείον Έξοδα Εδώ, έχουμε : Έξοδα Έσοδα (3/6/) Ενοίκια Από εργασίες (5/6/) (20/6/) Γρ. ύλη Από εργασίες (11/6/) Σύνολο Από εργασίες (30/6/) Σύνολο Έσοδα μείον Έξοδα = Αποτέλεσμα ευρώ (κέρδη). 15

16 Μετά από τις παραπάνω τρεις ενέργειες και πριν συντάξουμε τον Ισολογισμό Τέλους (Λήξης), οι λογαριασμοί της επιχείρησης θα έχουν ως εξής: XP Tαμείο ΠIΣT. (2/6) (3/6) (5/6) (15/6) (11/66) (20/6) (30/6) (25/6) Συν XP Kεφάλαιο ΠIΣT (2/6) XP Eπιπλα και εξοπλισμός ΠIΣT. (4/6) Σύν XP Πελάτες ΠIΣT. (11/6) (30/6) (30/6/) Συν XP Πιστωτές ΠIΣT. (15/6) (4/6) Συν XP Έξοδα ΠIΣT. (3/6) Eνοικ (20/6) γρ. Υλη Σύνολο XP Aτομικές απολήψεις ΠIΣT. (25/6) Σύνολο Tέταρτη Eνέργεια. Έκδοση Iσολογισμού Τέλους:.Όπως γνωρίζουμε, ο ισολογισμός συντάσσεται παίρνοντας το υπόλοιπο από κάθε λογαριασμό και τοποθετώντας αυτό στη θέση που πρέπει στον Ισολογισμό. Το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία χρήσης μεταφέρεται στα Ίδια Κεφάλαια μεταβάλλοντάς τα). Στη συνέχεια θα πάρουμε το υπόλοιπο κάθε λογαριασμού και θα το τοποθετήσουμε στον Ισολογισμό και στη θέση που πρέπει ως εξής: 16

17 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/n ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο Πιστωτές Έπιπλα& εξοπλ Κεφάλαιο ( ) Πελάτες Σημείωση: Στον λογαριασμό «Κεφάλαιο» περιλήφθηκαν και οι λογαριασμοί: «Έσοδα», «Έξοδα» και «Ατομικές Απολήψεις», οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Παρατηρήσεις: Εάν δούμε από τον Ισολογισμό Έναρξης με τι κεφάλαιο άρχισε αυτή η επιχείρηση και από τον Ισολογισμό Λήξης με τι κεφάλαιο τελείωσε αυτή τη χρήση, θα διαπιστώσουμε ότι αυξήθηκε το Κεφάλαιό της, δηλαδή κέρδισε

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΘΟΛΙΚΟ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.0 Στόχοι κεφαλαίου 4.2 Ενημέρωση 4.2.1 Κανόνες σχετικά με την ενημέρωση 4.2.2 Υπόλοιπα λογαριασμών 4.3 Ισοζύγιο 4.3.1 Στόχοι κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών 4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών Ο πίνακας αυτός για ένα άλλο λογιστικό γεγονός, σύνθετο, π.χ. πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 10.000 Ευρώ αντί 14.000 Ευρώ, τα 6.000 Ευρώ με μετρητά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1. Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι Mεταβολές της Περιουσίας και η παρακολούθηση τους 3.1 Οι μεταβολές και οι διακρίσεις τους 1. Ερωτήσεις Σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται οι οικονομικές πράξεις με κριτήριο: το πλήθος των περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης

Αγροτική Οικονομία. Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Αγροτική Οικονομία Ενότητα 5: Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Λογιστική Ι Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (6 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Απαιτήσεις (ΔΛΠ 39) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Οι απαιτήσεις είναι βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (Financial

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τεχνολογία και Καινοτομία - Οικονομική Επιστήμη και Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Ισολογισμός Επιχειρήσεων Αν. Καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης e-mail: ylb@uowm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #4: Λογιστικό Γεγονός - Λογαριασμοί. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #4: Λογιστικό Γεγονός - Λογαριασμοί. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #4: Λογιστικό Γεγονός - Λογαριασμοί Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να προβάλλει αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Οι Ανδρέου, Δημητρίου και Ιωάννου ιδρύουν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης την 30/10/2008. Το κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα10 Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος 1 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Εξωλογιστικά Εσωλογιστικά 2 Γενική και Αναλυτική Λογιστική Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως

11.12 Βήμα 10: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως ΚΛ-4 / 31.12.2014 Χ 80.00 Λ/σμος γενικής εκμετάλλευσης 93 Π 86.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 93 Αιτιολογία: Μεταφορά του υπολοίπου του λογαριασμού 80.00 στο λογαριασμό 86.99. ΚΛ-5 / 31.12.2014 Χ 86.99

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Βιβλίου Ταμείου. Βιβλίο Μικρού Ταμείου. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΦ. 10 ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε επιχείρηση υπάρχει πάντοτε ένα πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις και τις πληρωμές. Αυτό το πρόσωπο είναι ο ταμίας. Βρίσκεται σ ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4 η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 25 - Λογιστική Καταχωρήστε τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και εκδώστε Ημερολόγιο, Ισοζύγιο και Συγκεντρωτική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πουλιόπουλος Λεωνίδας Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 )

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 ) Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Εργαστήριο) Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης (www.aggelopoulos.tk) ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο πρόγραμμα κάνουμε είσοδο πληκτρολογώντας Username DC Password DC Βασικά πλήκτρα F8 κάνει εκτύπωση (πρέπει να είμαστε στο κατάλληλο πεδίο) F9 κάνει αναζήτηση F12 κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περιεχόμενα

Λογιστική Εταιρειών. Περιεχόμενα Λογιστική Εταιρειών Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) Φροντιστηριακές Εφαρμογές Περιεχόμενα Άσκηση σύστασης ΑΕ με κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου από τους Ιδρυτές από τους Ιδρυτές Άσκηση σύστασης ΑΕ με κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #2: Βασικές Λογιστικές Καταστάσεις: Ισολογισμός Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα