(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών"

Transcript

1 (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Oι Mεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων της Eπιχείρησης και η παρακολούθηση αυτών 2.1. Oι μεταβολές της περιουσίας Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι ο ισολογισμός είναι μια «στατική» εικόνα της περιουσίας και των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Συνεπώς, με αυτή τη βάση θα πρέπει για κάθε μία πράξη της επιχείρησης να συντάσσεται νέος ισολογισμός, ώστε να έχουμε τη νέα «στατική» εικόνα της. Αυτός ο τρόπος της παρακολούθησης των περιουσιακών μετασχηματισμών είναι αδύνατο να εφαρμοσθεί στην πράξη. 1

2 Παράδειγμα: Φαντασθείτε ένα ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, μετά από κάθε μία πώληση ενός αγαθού, δηλαδή για κάθε δελτίο λιανικής που εκδίδει η πωλήτρια, να συντάσσει νέο ισολογισμό. Δημιουργείται λοιπόν το πρόβλημα: πώς θα μπορέσουμε κατά τρόπο ταχύ και ορθό, να παρακολουθήσουμε τον μετασχηματισμό κάθε ενός περιουσιακού στοιχείου; Το πρόβλημα αυτό το έλυσε η Λογιστική με την επινόηση των λογαριασμών. Δηλαδή με τους λογαριασμούς παρακολουθούμε τον μετασχηματισμό κάθε ενός περιουσιακού στοιχείου. Άρα, οι λογαριασμοί είναι το κύριο όργανο της λογιστικής H παρακολούθηση του μετασχηματισμού των στοιχείων του Ισολογισμού Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα: Κάποιος διέθεσε σε ρευστό ευρώ και ίδρυσε ένα εμπορικό κατάστημα. Εδώ, ο Ισολογισμός έναρξης αυτής της επιχείρησης θα είναι ο εξής: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ος ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Kαθ. Περιουσία ευρώ ευρώ ευρώ Την επόμενη ημέρα αγόρασε εμπορεύματα αξίας ευρώ, τα οποία οφείλει. Μετά την πράξη αυτή θα έχουμε τον εξής νέο Ισολογισμό: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2ος ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Καθ. Περιουσία ευρώ Εμπορεύματα» Προμηθευτές» ευρώ ευρώ Την επόμενη πούλησε εμπορεύματα αξίας ευρώ τα οποία του οφείλουν. Μετά την πράξη αυτή, θα έχουμε τον εξής νέο Ισολογισμό: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ος ENEPΓHTIKO ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Προμηθευτές ευρώ Εμπορεύματα " Καθ. Περιουσία» Πελάτες "

3 ευρώ ευρώ Την επόμενη αγόρασε μηχανήματα αξίας ευρώ, για τα οποία έδωσε γραμμάτια αποδοχής του. Μετά την πράξη αυτή θα έχουμε τον εξής νέο Ισολογισμό: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ος ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Προμηθευτές ευρώ Εμπορεύματα» Γρ. Πληρωτέα» Πελάτες» Καθ. Περιουσία» Μηχανήματα» ευρώ ευρώ Εάν συγκριθεί ο 1ος με τον 4ο Ισολογισμό θα δούμε ότι έχει αλλάξει η διάρθρωση της περιουσίας αυτής της επιχείρησης. Aρα διαπιστώνουμε ότι η κάθε πράξη (συναλλαγή) της επιχείρησης επηρεάζει και μετασχηματίζει την περιουσιακή της διάρθρωση. Το σύνολο των μεταβολών που μπορούν να προκύψουν μετά από κάθε πράξη είναι οι εξής εννέα: 1. Αύξηση Ενεργητικού και Μείωση Ενεργητικού π.χ. αγορά εμπορευμάτων με μετρητά. 2. Αύξηση Ενεργητικού και Αύξηση Παθητικού π.χ. αγορά εμπορευμάτων με πίστωση. 3. Αύξηση Παθητικού και Μείωση Καθαρής Περιουσίας π.χ. προμηθευτής επιβαρύνει την επιχείρηση με τόκους. 4. Μείωση Ενεργητικού και Μείωση Παθητικού π.χ. εξόφληση γραμματίου πληρωτέου. 5. Μείωση Ενεργητικού και Μείωση Καθαρής Περιουσίας π.χ. καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων. 6. Μείωση Παθητικού και Αύξηση Καθαρής Περιουσίας π.χ. διαγραφή χρέους της επιχείρησης προς πιστωτή. 7. Αύξηση Καθαρής Περιουσίας και Αύξηση Ενεργητικού π.χ. επιβάρυνση πελάτου με τόκο. 8. Αύξηση Παθητικού και Μείωση Παθητικού π.χ. σε προμηθευτή δίδεται Γραμμάτιο Πληρωτέο. 9. Αύξηση Καθαρής Περιουσίας και Μείωση Καθαρής Περιουσίας π.χ. Δημιουργία «Αποθεματικού» από το Κεφάλαιο Kάθετες και Oριζόντιες Mεταβολές των λογαριασμών του Ισολογισμού Η κάθε πράξη (συναλλαγή, οικονομικό γεγονός) της επιχείρησης όπως προείπαμε, επιφέρει μεταβολές σε δυο ή περισσότερα στοιχεία του Ισολογισμού, χωρίς όμως η μεταβολή αυτή να αλλάξει την ισότητα μεταξύ του Ενεργητικού και του Παθητικού. Παράδειγμα: αγορά εμπορευμάτων 100 ευρώ με πίστωση. Εδώ αυξάνει το Ενεργητικό (αγορά εμπορευμάτων) κατά 100 ευρώ, αυξάνει και το Παθητικό (Προμηθευτές) κατά 100 ευρώ. Kάθετες μεταβολές έχουμε όταν μεταβάλλονται στοιχεία είτε εντός μόνο του Eνεργητικού (π.χ. αγορά εμπορευμάτων με μετρητά), είτε εντός μόνο του Παθητικού (π.χ. χορήγηση σε προμηθευτή 3

4 γραμματίου πληρωτέου) είτε εντός μόνο της Καθαρής Περιουσίας π.χ. ένα ποσό του Κεφαλαίου μεταφέρεται σε άλλη κατηγορία της Καθαρής Περιουσίας, με το όνομα «Αποθεματικό Κεφάλαιο». Oριζόντες μεταβολές έχουμε όταν μεταβάλλονται στοιχεία μεταξύ Ενεργητικού και Παθητικού (π.χ. αγορά εμπορευμάτων με γραμμάτια πληρωτέα) ή μεταξύ Ενεργητικού και Καθαρής Περιουσίας (π.χ. αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας με εισφορά σε είδος). Είναι δυνατόν όμως, να έχουμε και συνδυασμό στα δυο αυτά είδη των μεταβολών. Όλες οι κάθετες και οριζόντιες μεταβολές (όπως και οι συνδυασμοί των δυο αυτών μεταβολών) περικλείονται στις εννέα περιπτώσεις που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο (2.2.) Oι λογαριασμοί και οι Mεταβολές της Kαθαρής Περιουσίας Η Καθαρή Περιουσία υφίσταται μεταβολή όταν σε κάθε πράξη (οικονομικό γεγονός) υπάρχει διαφορά της αξίας μεταξύ του αγαθού που εδόθη και του αγαθού που ελήφθη (π.χ. πώληση εμπ/των αξίας ευρώ αντί ευρώ τοις μετρητοίς). Εδώ παρατηρούμε ότι το αγαθό που εδόθη ήταν αξίας ευρώ και το αγαθό που ελήφθη (το χρήμα) ήταν αξίας ευρώ. Άρα, έχουμε κέρδος 300 ευρώ, το οποίο κέρδος αυξάνει στο τέλος της οικονομικής χρήσης την Καθαρή Περιουσία της επιχείρησης. Άλλο Παράδειγμα: Πώληση εμπορευμάτων αξίας ευρώ αντί 800 ευρώ επί πιστώσει. Εδώ παρατηρούμε ότι το αγαθό που εδόθη ήταν μεγαλύτερης αξίας, από την αξία του αγαθού που ελήφθη. Άρα, έχουμε ζημία 200 ευρώ, η οποία μειώνει την Καθαρή Περιουσία. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι: Όταν σε μια πράξη (οικονομικό γεγονός) η αξία που λαμβάνει η επιχείρηση είναι ίση με την αξία του αγαθού που έδωσε, τότε δεν επηρεάζεται η Καθαρή Περιουσία της επιχείρησης, αλλά απλώς γίνεται ένας μετασχηματισμός αυτής. Παράδειγμα: πώληση εμπορευμάτων αξίας ευρώ αντί ευρώ με μετρητά. Εδώ, παρατηρούμε ότι η Καθαρή Περιουσία δεν επηρεάσθηκε, αλλά το αγαθό (εμπόρευμα) έλαβε τη μορφή ρευστών διαθεσίμων (χρήμα). Συνεπώς, στις συναλλαγές (πράξεις, οικονομικά γεγονότα) εκείνες που προκύπτει διαφορά αξίας, προκύπτει και διαφορά αποτελέσματος της συναλλαγής. Εάν η αξία του λαμβανομένου αγαθού, συνήθως χρήματος ή γραμματίου εισπρακτέου ή άλλης απαίτησης, είναι μεγαλύτερης της αξίας του διδομένου αγαθού, τότε υπάρχει κέρδος εάν το αντίθετο, τότε υπάρχει ζημιά. Tόσο το κέρδος όσο και η ζημιά δηλαδή το καθαρό αποτέλεσμα της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως έχουν άμεση επίπτωση επί της Kαθαρής Περιουσίας, δεδομένου ότι με τα κέρδη αυξάνει η Kαθαρή Περιουσία και με τις ζημιές μειώνεται Υποδιαίρεση του Περιουσιακού Στοιχείου «Kαθαρή Περιουσία» Λογαριασμοί της Καθαρής Περιουσίας είναι εκείνοι οι οποίοι εμφανίζουν το κεφάλαιο της επιχείρησης, δηλαδή εμφανίζουν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους συνιδιοκτήτες. Όταν το Ενεργητικό είναι μικρότερο του Παθητικού, τα Ίδια Κεφάλαια είναι αρνητικά και τότε οι συνιδιοκτήτες δεν δικαιούνται καμία αποζημίωση ή επιστροφή κεφαλαίου από την εταιρία. Ο Λογαριασμός της Καθαρής Περιουσίας περιλαμβάνει συνήθως τους λογαριασμούς: «Κεφάλαιο», «Τακτικό αποθεματικό», «Ειδικά αποθεματικά» κ.α. Oι παραπάνω λογαριασμοί δημιουργούνται για την Αναλυτικότερη παρακολούθηση των μεταβολών της Kαθαρής Περιουσίας. Με άλλα λόγια είναι δυνατό να παρακολουθούμε τις μεταβολές της Καθαρής Περιουσίας με το Λογαριασμό «Καθαρή Περιουσία», αντί των Λογαριασμών «Κεφάλαιο», «Τακτικό Αποθεματικό», «Ειδικό 4

5 Αποθεματικό». Αυτός ο τρόπος έχει μεν το πλεονέκτημα της μεγάλης απλοποίησης των απαιτουμένων ενεργειών, αλλά και το μειονέκτημα ότι το ποσόν της αρχικής Καθαρής Περιουσίας της επιχείρησης, αναμιγνύεται με τα κέρδη και ζημίες καθώς και με τις νέες εισφορές ή απολήψεις αυτού επί του Κεφαλαίου, με αποτέλεσμα όταν συγκρίνεται το ποσό της Καθαρής Περιουσίας, που είχε η επιχείρηση όταν άρχισε με το ποσό της Καθαρής Περιουσίας που έχει στη λήξη μιας διαχειριστικής περιόδου, να βρίσκουμε μεν τη διαφορά αυτής, θετική ή αρνητική, αλλά να μην μπορούμε να γνωρίζουμε πού οφείλεται αυτή η διαφορά. Για αναλυτικότερη, λοιπόν, παρακολούθηση των μεταβολών της «Καθαρής Περιουσίας», και από λόγους φορολογικής υποχρέωσης, πρέπει να παρακολουθούμε αυτό το περιουσιακό στοιχείο αναλυτικότερα με τους παραπάνω ειδικούς αναλυτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι λειτουργούν όπως και ο λογαριασμός της «Καθαρής Περιουσίας», δεδομένου ότι αυτόν τον λογαριασμό υποκαθιστούν. Συνεπώς κάθε περίπτωση που αφορά την «Καθαρή Περιουσία», δεν δημιουργούμε λογαριασμό με αυτό το όνομα, αλλά ειδικό, ο οποίος υποκαθιστά αυτή τη γενική κατηγορία Παθητικού. Λογαριασμός «Τακτικό Αποθεματικό». Αυτός ο αναλυτικός λογαριασμός, υπάρχει στις εταιρικές και όχι στις ατομικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει την κράτηση ενός μέρους των κερδών κάθε διαχειριστικής χρήσης, προς αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών ζημιών της επιχείρησης. Λογαριασμός «Ειδικό Αποθεματικό». Είναι όμοιος με τον προηγούμενο, αλλά δημιουργείται, από την εταιρική επιχείρηση προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά από τον νόμο, όπως ο προηγούμενος. Λογαριασμός «Ατομικές Απολήψεις». Υφίσταται μόνο στις ατομικές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει ό,τι ποσό παίρνει ο ιδιοκτήτης για τις προσωπικές του ανάγκες. Τα ποσά αυτού του λογαριασμού δεν αποτελούν έξοδα της επιχείρησης, αλλά προκαταβολή είσπραξής του από τα πιθανά κέρδη κάθε διαχειριστικής χρήσης. Η ανάληψη αυτών των ποσών από τον ιδιοκτήτη μειώνει την Καθαρή Περιουσία όπως - αντίθετα - η κατάθεση στο Ταμείο της επιχείρησης από τον ιδιοκτήτη διαφόρων ποσών, αυξάνει το κεφάλαιο της επιχείρησης. Ο Λογαριασμός «Ατομικές Απολήψεις» επιδρά πάντοτε στην Καθαρή Περιουσία, αλλά δεν έχει σχέση με τη δράση της επιχείρησης. Aυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης ο λογαριασμός αυτός στις ατομικές επιχειρήσεις μεταφέρεται στον λογαριασμό «Kεφάλαιο» και κλείνει (μηδενισμός του υπολοίπου του) Oι Λογαριασμοί. Έννοια και Περιεχόμενο Όπως είδαμε, η παρακολούθηση των μετασχηματισμών των στοιχείων του Ισολογισμού επιτυγχάνεται, όταν μετά από κάθε πράξη εκδίδεται νέος Ισολογισμός. Αυτή όμως η ενέργεια, δηλαδή της έκδοσης νέου Ισολογισμού μετά από κάθε πράξη, είναι πολύ χρονοβόρα και δεν παρέχει τις βασικές πληροφορίες, ώστε να γνωρίζουμε τη λεπτομερειακή αιτία και τον χρόνο που έγινε η πράξη. Η Λογιστική, για να μπορέσει να δώσει συστηματικές, ορθές και ακριβείς πληροφορίες επινόησε ειδικά όργανα, δηλαδή τους Λογαριασμούς. Οι Λογαριασμοί είναι τα σπουδαιότερα όργανα της Λογιστικής και με αυτά πραγματοποιεί τους σκοπούς της. Οι Λογαριασμοί λοιπόν, για την Λογιστική είναι «η σπονδυλική στήλη αυτής». Με ένα λογαριασμό για κάθε περιουσιακό στοιχείο και υποχρέωση παρακολουθείται η θέση και η μεταβολή αυτών. Στους λογαριασμούς συνεπώς: α. Φαίνεται κάθε πληροφορία για κάθε στοιχείο του Ισολογισμού β. Με τους λογαριασμούς παρακολουθούνται οι μεταβολές απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι ο λογαριασμός είναι «το βασικό στοιχείο» της Λογιστικής και «η πρώτη ύλη» κάθε Λογιστικής οργάνωσης. Τα στοιχεία με διάφορα κριτήρια, κατατάσσονται σε ομοειδείς κατηγορίες και η κάθε κατηγορία εμφανίζεται με μορφή πίνακα. Ο πίνακας αυτός φέρει το όνομα του στοιχείου, το οποίο παρακολουθεί π.χ. 5

6 τα χρήματα που έχει η επιχείρηση, τα οποία γι' αυτήν είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, τα εμφανίζει σε ένα πίνακα (καρτέλα) ή καλύτερα λογαριασμό, που φέρει το όνομα «Tαμείο». Μετά από τα παραπάνω ενημερωτικά μπορούμε να πούμε τον εξής ορισμό: Λογαριασμός είναι ένας πίνακας χωρισμένος σε δυο τμήματα το αριστερό και το δεξιό. Το αριστερό ονομάζεται «χρέωση» και το δεξί «πίστωση» και με τον πίνακα αυτόν παρακολουθείται η θέση και η μεταβολή κάθε ενός στοιχείου Ενεργητικού και Παθητικού. Ο όρος «χρέωση» σημαίνει ότι καταχωρώ ένα οικονομικό γεγονός στο αριστερό τμήμα του Ημερολογίου που είναι η χρέωση. Ο όρος «πίστωση» σημαίνει ότι καταχωρώ ένα οικονομικό γεγονός στο δεξιό τμήμα του Ημερολογίου που είναι η πίστωση. Ο πίνακας αυτός μπορεί να περιλαμβάνει πολλές λεπτομέρειες για κάθε περιουσιακό στοιχείο, αλλά οι απαραίτητες είναι τέσσερεις, δηλαδή: 1. Το όνομά του (π.χ. Ταμείο, Μηχανήματα, Εμπορεύματα κ.α.) 2. Την χρονολογία (π.χ. Ιανουάριος 2008) 3. Την αιτιολογία (π.χ. είσπραξη από πώληση εμπορευμάτων ως Τιμολόγιο Χ) 4. Τα ποσά (ολικά και μερικά) 2.7. Μορφές ή Γραμμογράφηση των Λογαριασμών Ο πίνακας (ή καρτέλα) κάθε λογαριασμού δεν είναι απαραίτητο να έχει ορισμένο γραμμικό σχήμα. Αυτό εξαρτάται από τις πληροφορίες που θέλουμε να μας δίνει ο λογαριασμός. Παρακάτω παρατίθενται μερικοί τύποι συνήθων σχημάτων: XPEΩΣH ΠIΣTΩΣH Hμερομ. Hμερομ. Mην. ημέρα ΠOΣA Mην. Aιτιολογία Mερικά Oλικά ημέρα Aιτιολογία Mερικά ΠOΣA Oλικά 6

7 7

8 Η απλούστερη μορφή λογαριασμού είναι ένας δίστηλος πίνακας σε σχήμα T, όπως είναι ο επόμενος: ΧΡΕΩΣΗ (αριστερά) ΠΙΣΤΩΣΗ (δεξιά) Η παραπάνω μορφή Λογαριασμού υπονοεί (για διδακτικούς λόγους) τις δυο σελίδες ενός ανοιγμένου βιβλίου Κανόνες Λειτουργίας των Λογαριασμών Όπως γνωρίζουμε, με τους λογαριασμούς παρακολουθούμε τη θέση και τη μεταβολή κάθε ενός λογαριασμού. Όλοι οι λογαριασμοί διακρίνονται βασικά σε τρεις κατηγορίες: A. Σε λογαριασμούς του Ενεργητικού. Αυτοί παρακολουθούν ό,τι περιουσιακό στοιχείο ανήκει στην επιχείρηση, όπως π.χ. οι λογαριασμοί «Ταμείο», «Αυτοκίνητα», «Εμπορεύματα», «Μηχανήματα», «Χρεώστες», «Ακίνητα» κ.α. B. Σε λογαριασμούς του Πραγματικού Παθητικού. Αυτοί παρακολουθούν ό,τι υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση προς τρίτους, όπως π.χ. οι λογαριασμοί «Γραμμάτια πληρωτέα», «Πιστωτές», «Προμηθευτές», κ.α. 8

9 Γ. Σε λογαριασμούς της Kαθαρής Περιουσίας. Aυτοί παρακολουθούν τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους ιδιοκτήτες αυτής. Τέτοιοι λογαριασμοί είναι π.χ. οι λογαριασμοί: «Κεφάλαιο», «Τακτικό Αποθεματικό» κ.α. Aνοιγμα Λογαριασμού. Σημαίνει τη «δημιουργία» του Λογαριασμού, η οποία γίνεται κατά την απογραφή ή στη διάρκεια της χρήσης. Λειτουργία ή κίνηση του Λογαριασμού. Σημαίνει την καταχώρηση των οικονομικών πράξεων (λογιστικών γεγονότων) σε αυτό. Eξίσωση λογαριασμού. Σημαίνει την καταχώρηση της διαφοράς μεταξύ χρεώσεως και πιστώσεως, στο μικρότερο μέρος του λογαριασμού, ώστε τα δύο σκέλη (χρέωση και πίστωση) να είναι ίσα. Kλείσιμο Λογαριασμού. Σημαίνει την τελική εξίσωση (χρέωση = πίστωση) αυτού. Διευκρίνηση α) Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού πρώτα χρεώνονται και μετά πιστώνονται. Χρεώνονται με ό,τι περιουσιακό στοιχείο υπάρχει στην απογραφή και μετά με τις αυξήσεις, κατά τη διάρκεια της χρήσης. Πιστώνονται με τις μειώσεις. β) Οι λογαριασμοί του Παθητικού πρώτα πιστώνονται και μετά χρεώνονται. Πιστώνονται με ό,τι περιουσιακό στοιχείο υπάρχει στην απογραφή και μετά με τις αυξήσεις, κατά την διάρκεια της χρήσης. Xρεώνονται με τις μειώσεις. Ο Μηχανισμός λειτουργίας των λογαριασμών βασίζεται στην ισότητα του Ισολογισμού, δηλαδή στη σχέση : ΕΝΕΡΓHΤΙΚΟ = ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΧΡΕΩΣH = ΠΙΣΤΩΣH Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού και του Παθητικού χρεώνονται και πιστώνονται ανάλογα με το είδος της μεταβολής τους. Τούτο παραστατικά έχει ως εξής: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ XΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Ενεργητικού αύξηση (+) μείωση (-) Παθητικού μείωση (-) αύξηση (+) Η ισότητα μεταξύ της χρέωσης και πίστωσης είναι η απόδειξη της μαθηματικής ορθότητας των καταχωρήσεων μεταξύ Eνεργητικού και Παθητικού και στην ισότητα αυτή βασίζεται ο μηχανισμός της διπλογραφικής μεθόδου κατά την οποία «για κάθε χρέωση ακολουθεί και ισόποση πίστωση και το αντίθετο» (Αρχή της Διπλογραφικής ή Διγραφικής μεθόδου). Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού ή θα έχουν χρεωστικό υπόλοιπο ή θα είναι εξισωμένοι. Για παράδειγμα, ο Λογαριασμός «Ταμείο» ή θα έχει χρεωστικό υπόλοιπο ή θα είναι εξισωμένος, διότι από το Ταμείο δεν μπορούμε να εξάγουμε περισσότερα χρήματα από όσα διαθέτουμε. Οι λογαριασμοί του Παθητικού ή θα έχουν πιστωτικό υπόλοιπο ή θα είναι εξισωμένοι. Για παράδειγμα, ο λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα» αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των γραμματίων αποδοχής της επιχείρησης (οφειλή), άρα θα εμφανίζει από την πίστωση το τι οφείλει η επιχείρηση ή θα είναι εξισωμένος, κάτι που σημαίνει ότι έχουν εξοφληθεί. Οι Λογαριασμοί της Καθαρής Περιουσίας εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο (δηλαδή τι οφείλει η επιχείρηση στον ιδιοκτήτη) είναι όμως δυνατόν να είναι εξισωμένοι (όταν η επιχείρηση δεν οφείλει τίποτα στον ιδιοκτήτη, παρά μόνο σε τρίτους). Εξαίρεση αποτελεί το γεγονός 9

10 η εταιρία να είναι προσωπική (Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη) και να έχει πτωχεύσει. Σε τελευταία ανάλυση μπορούμε να πούμε: A. Λογαριασμοί Eνεργητικού - ανοίγουν με χρέωση και αυξάνουν με χρέωση - μειώνονται με πίστωση - είναι λογαριασμοί χρεωστικοί και εμφανίζονται ή με χρεωστικό υπόλοιπο ή είναι εξισωμένοι και δεν παρουσιάζουν πιστωτικό υπόλοιπο B. Λογαριασμοί Παθητικού - ανοίγουν με πίστωση και αυξάνουν με πίστωση - μειώνονται με χρέωση - είναι λογαριασμοί πιστωτικοί και εμφανίζονται ή με πιστωτικό υπόλοιπο ή είναι εξισωμένοι και δεν παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο Μετά τα παραπάνω διατυπώνουμε παραστατικά τα εξής: A. Λογαριασμοί Ενεργητικού Με αύξηση χρεώνονται (+Χ) Με μείωση πιστώνονται (-Π) B. Λογαριασμοί Παθητικού Με αύξηση πιστώνονται (+Π) Με μείωση χρεώνονται (-Χ) Παράδειγμα: Η επιχείρηση αγόρασε εμπορεύματα αξίας ευρώ με Γραμμάτια πληρωτέα ονομαστικής αξίας ευρώ. Εδώ, διαπιστώνουμε: α. Αυξήθηκε το Ενεργητικό της (ο Λογαριασμός «Εμπορεύματα») β. Αυξήθηκε το Παθητικό της (ο Λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα») Λύση: - O Λογαριασμός «Εμπορεύματα» είναι του Ενεργητικού και αυξήθηκε, άρα θα χρεωθεί. - O Λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα» είναι του Παθητικού και αυξήθηκε, άρα θα πιστωθεί. - Συνεπώς, οι λογαριασμοί αυτοί θα εμφανισθούν ως εξής: XP. Eμπορεύματα ΠIΣT XP. Γρ. πληρωτέα ΠIΣT Άλλο παράδειγμα: Η επιχείρηση εξοφλεί με μετρητά τα Γραμμάτια πληρωτέα ονομαστικής αξίας ευρώ. Εδώ, διαπιστώνουμε: α. Μειώθηκε το Ενεργητικό της (ο λογαριασμός «Ταμείο») β. Μειώθηκε το Παθητικό της (ο λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα») 10

11 Λύση: O Λογαριασμός «Ταμείο» είναι του Ενεργητικού και μειώθηκε, άρα θα πιστωθεί. O Λογαριασμός «Γραμμάτια Πληρωτέα» είναι του Παθητικού και μειώθηκε, άρα θα χρεωθεί. Συνεπώς, οι λογαριασμοί που κινούνται θα εμφανισθούν ως εξής: XP. Ταμείο ΠIΣT XP. Γρ. πληρωτέα ΠIΣT Σχέσεις Λογαριασμών και Iσολογισμού O Iσολογισμός είναι μια «στατική» εικόνα όλης της περιουσίας και του συνόλου των υποχρεώσεων της επιχείρησης. O Λογαριασμός είναι η εικόνα ενός εκ των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης. O Ισολογισμός περιλαμβάνει τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών της επιχείρησης. Συνεπώς: α. Για κάθε στοιχείο της επιχείρησης δημιουργείται ειδικός λογαριασμός, στον οποίο καταχωρούνται όλες οι σχετικές κινήσεις αυτού καθώς και το υπόλοιπό του. β. Κάθε πράξη εκάστου στοιχείου επιφέρει ισόποση μεταβολή σε άλλο στοιχείο, με συνέπεια να απαιτούνται δυο ισόποσες ενέργειες, μια της χρέωσης και μια της πίστωσης. Tο σύστημα αυτό της διπλής, αλλά ισόποσου ενεργείας, ονομάζεται Διπλογραφικό. γ. Πάντα υπάρχει ισόποση χρέωση και πίστωση, δηλαδή πρέπει το άθροισμα όλων των χρεώσεων να συμφωνεί με το άθροισμα όλων των πιστώσεων. Έστω ότι ο Λογιστής Μελετιάδης, μέσα σε μια διαχειριστική χρήση, διενήργησε τις παρακάτω πράξεις: Ιούνιος 2 Aνοιξε Λογιστικό γραφείο και για το σκοπό αυτό διέθεσε Ι ευρώ από την προσωπική του περιουσία. " 3 Ενοικίασε γραφείο και κατέβαλλε ενοίκια για όλη τη χρήση ευρώ. " 4 Αγόρασε έπιπλα και μηχανές για το γραφείο της επιχείρησης αξίας ευρώ, τα οποία δεν τα πλήρωσε και τα οφείλει. " 5 Τακτοποίησε λογιστική εργασία της επιχείρησης X αξίας ευρώ, τα οποία εισέπραξε. " 11 Τακτοποίησε λογιστική εργασία της επιχείρησης Ψ αξίας ευρώ και έλαβε ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα του οφείλονται. " 15 Πλήρωσε ευρώ έναντι, σε αυτόν που είχε πάρει τα έπιπλα και τις μηχανές. " 20 Πλήρωσε για διάφορα αναλώσιμα (γραφική ύλη κ.α.) της επιχείρησης, ευρώ. " 25 O Μελετιάδης απέσυρε από το ταμείο της επιχείρησης για προσωπικές του ανάγκες ευρώ. " 30 Εισέπραξε από την επιχ/ση Ψ ευρώ. 11

12 " 30 Τακτοποίησε λογιστική εργασία της επιχείρησης Ψ αξίας ευρώ, τα οποία δεν εισέπραξε. Ζητείται: α. O αρχικός Iσολογισμός και το «άνοιγμα των βιβλίων» β. Η διπλογραφική καταχώρηση της κάθε πράξης στο ημερολόγιο γ. Το αποτέλεσμα της χρήσης της επιχείρησης Mελετιάδη. δ. O ισολογισμός αυτής της επιχείρησης στις 30/6/n Λύση: Για την παραπάνω άσκηση θα κάνουμε τις επόμενες τέσσερεις ενέργειες, δηλαδή: Πρώτη ενέργεια: Θα συντάξουμε τον Iσολογισμό έναρξης και με τα στοιχεία αυτού θα ανοίξουμε τους σχετικούς λογαριασμούς. Δεύτερη ενέργεια: Θα καταχωρήσουμε κάθε πράξη, σε λογαριασμούς που θα κινηθούν. Tρίτη ενέργεια: Aπό το σύνολο των εσόδων της επιχείρησης θα αφαιρέσουμε το σύνολο των εξόδων για να βρούμε το αποτέλεσμα της χρήσης (δηλαδή εάν κέρδισε ή έχασε) και Tέταρτη ενέργεια: Tο υπόλοιπο κάθε λογαριασμού θα το μεταφέρουμε στη θέση που πρέπει στον Iσολογισμό, για να έχουμε τον Iσολογισμό λήξης της επιχείρησης. Πρώτη Ενέργεια: Ο Ισολογισμός έναρξης. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2/6/n ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο ευρώ Κεφάλαιο ευρώ Με τον παραπάνω ισολογισμό, βλέπουμε πώς άρχισε η επιχείρηση αυτή, αφού ο ισολογισμός είναι μια «στατική» εικόνα. Δηλαδή, αυτή η επιχείρηση άρχισε με κεφάλαιο ευρώ, τα οποία οφείλει στον ιδιοκτήτη της. Δεύτερη ενέργεια: Καταχώρηση των πράξεων στους λογαριασμούς, που θίγονται από κάθε πράξη. Εδώ, μέχρι στιγμής, πρέπει να καταχωρήσουμε στους σχετικούς λογαριασμούς, τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης με τα οποία άρχισε αυτή, δηλαδή: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) XP. Kεφάλαιο ΠIΣT (2/6) 12

13 Την επόμενη πλήρωσε για ενοίκια της χρήσης ευρώ. Εδώ θίγονται οι λογαριασμοί «Ταμείο» (διότι πλήρωσε) και η Καθαρή περιουσία, η οποία για λόγους πληροφοριακούς θα υποκατασταθεί από τον λογαριασμό Έξοδα (Eνοίκια) και στο τέλος της χρήσης θα υπολογισθεί αυτός ο λογαριασμός ως λογαριασμός της Kαθαρής Περιουσίας. Δηλαδή, τώρα θα χρεωθεί ο λογαριασμός έξοδα (Eνοίκια) της Καθαρής περιουσίας και υφίσταται μείωση και θα πιστωθεί ο λογαριασμός «Ταμείο", διότι είναι του Ενεργητικού και μειώνεται, ως εξής: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) (3/6) (-) (-) XP. Eξοδα. ΠIΣT (3/6) Την επόμενη αγόρασε έπιπλα και μηχανές για την επιχείρηση αξίας ευρώ, τα οποία οφείλει. Εδώ κινούνται ο λογαριασμός «Eπιπλα και Eξοπλισμός» ο οποίος είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί και ο λογαριασμός «Πιστωτές», ο οποίος είναι του Παθητικού και αυξάνει, άρα θα πιστωθεί ως εξής: XP. Eπιπλα και εξοπλ. ΠIΣT (4/6) XP Πιστωτές ΠIΣT (4/6) Την επόμενη τακτοποίησε λογιστική εργασία της επιχείρησης X, από την οποία εισέπραξε ευρώ. Εδώ θίγονται οι λογαριασμοί «Ταμείο», ο οποίος είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί και ο λογαριασμός «Έσοδα», ο οποίος αυξάνει, άρα θα πιστωθεί ως εξής: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) (3/1) (5/6) XP. Eσοδα ΠIΣT (5/6) Την επόμενη (11/06/n), αφού είχε τακτοποιήσει λογιστική εργασία της επιχείρησης Ψ αξίας ευρώ, έλαβε ευρώ. Εδώ θίγονται οι λογαριασμοί: α. «Έσοδα» για όσα δικαιούται να πάρει, τα οποία αυξάνουν, άρα θα πιστωθούν. β. «Ταμείο» για όσα εισέπραξε και είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί. γ. Ο λογαριασμός «Πελάτες» για τη διαφορά μεταξύ του ποσού που εισέπραξε και εκείνου που δεν εισέπραξε. Ο λογαριασμός «Πελάτες» είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί ως εξής: 13

14 XP. Πελάτες ΠIΣT (11/6) XP. Eσοδα ΠIΣT (5/6) (11/6) XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) (5/6) (11/6) Την επομένη πλήρωσε ευρώ για την αγορά των επίπλων και των μηχανών της επιχείρησης. Αυτός σήμερα για την επιχείρηση είναι πιστωτής. Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Ταμείο», για όσα πλήρωσε, ο οποίος είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και μειώνεται, άρα θα πιστωθεί και ο λογαριασμός «Πιστωτές», ο οποίος είναι του Παθητικού και μειώνεται, άρα θα χρεωθεί, ως εξής: XP Tαμείο ΠIΣT (3/6) (2/6) (15/6) (5/6) (11/6) XP. Πιστωτές ΠIΣT (15/6) (4/6) Την επόμενη, πλήρωσε για διάφορα αναλώσιμα (γραφική ύλη) της επιχείρησης ευρώ. Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Ταμείο» για όσα πλήρωσε, ο λογαριασμός αυτός είναι του Ενεργητικού και μειώνεται, άρα θα πιστωθεί και κινείται επίσης, ο λογαριασμός «Έξοδα (γραφική ύλη)»: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6/) (15/6/) (5/6/) (20/6/) (11/6/) (3/6/) XP. Eξοδα (γρ. Ύλη) ΠIΣT (20/6/) Την επομένη, ο ιδιοκτήτης απέσυρε από το «Tαμείο» της επιχείρησης για προσωπικές του ανάγκες ευρώ. Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Ταμείο» για όσα έδωσε, ο οποίος είναι λογαριασμός του Ενεργητικού και μειώνεται, άρα θα πιστωθεί και ο λογαριασμός «Ατομικές Απολήψεις», ο οποίος υποκαθιστά την καθαρή περιουσία η οποία μειώθηκε, άρα θα χρεωθεί ως εξής: XP Tαμείο ΠIΣT (3/6) (2/6) (15/6) (5/6) (20/6) (11/6) (25/6) XP. Aτομικές απολήψεις ΠIΣT (25/6)

15 Την επομένη εισέπραξε από την επιχείρηση Ψ ευρώ. Εδώ, η επιχείρηση Ψ εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με τον λογαριασμό που φέρει το όνομα «Πελάτες». Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Ταμείο» για όσα πήρε, ο οποίος είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί και ο λογαριασμός «Πελάτες», ο οποίος είναι του Ενεργητικού και μειώνεται, άρα θα πιστωθεί ως εξής: XP. Tαμείο ΠIΣT (2/6) (15/6) (5/6) (20/6) (11/6) (25/6) (30/6) (3/6) XP. Πελάτες ΠIΣT (11/6) (30/6) Την επομένη και για τακτοποίηση λογιστικής εργασίας της επιχείρησης Ψ, είχε δικαίωμα αμοιβής ευρώ, τα οποία όμως δεν εισέπραξε. Εδώ κινούνται οι λογαριασμοί «Έσοδα» για όσα εδικαιούτο. Ο λογαριασμός αυτός αυξάνει, άρα θα πιστωθεί. Ο λογαριασμός «Πελάτες» είναι του Ενεργητικού και αυξάνει, άρα θα χρεωθεί ως εξής: XP. Πελάτες ΠIΣT (11/6) (30/6) (30/6) XP. Έσοδα ΠIΣT (5/6) (11/6) (30/6) Στο σημείο αυτό τελείωσε η 2η ενέργεια, δηλαδή η καταχώρηση κάθε πράξης στους λογαριασμούς που έπρεπε. Η Άσκηση όμως ζητάει και το αποτέλεσμα της επιχείρησης σε αυτή τη χρήση και τον Ισολογισμό λήξης. Tρίτη ενέργεια. Tο αποτέλεσμα της χρήσης προκύπτει, όταν από το Σύνολο των Εσόδων αφαιρέσουμε το σύνολο εξόδων της χρήσης, δηλαδή: Αποτέλεσμα = Έσοδα μείον Έξοδα Εδώ, έχουμε : Έξοδα Έσοδα (3/6/) Ενοίκια Από εργασίες (5/6/) (20/6/) Γρ. ύλη Από εργασίες (11/6/) Σύνολο Από εργασίες (30/6/) Σύνολο Έσοδα μείον Έξοδα = Αποτέλεσμα ευρώ (κέρδη). 15

16 Μετά από τις παραπάνω τρεις ενέργειες και πριν συντάξουμε τον Ισολογισμό Τέλους (Λήξης), οι λογαριασμοί της επιχείρησης θα έχουν ως εξής: XP Tαμείο ΠIΣT. (2/6) (3/6) (5/6) (15/6) (11/66) (20/6) (30/6) (25/6) Συν XP Kεφάλαιο ΠIΣT (2/6) XP Eπιπλα και εξοπλισμός ΠIΣT. (4/6) Σύν XP Πελάτες ΠIΣT. (11/6) (30/6) (30/6/) Συν XP Πιστωτές ΠIΣT. (15/6) (4/6) Συν XP Έξοδα ΠIΣT. (3/6) Eνοικ (20/6) γρ. Υλη Σύνολο XP Aτομικές απολήψεις ΠIΣT. (25/6) Σύνολο Tέταρτη Eνέργεια. Έκδοση Iσολογισμού Τέλους:.Όπως γνωρίζουμε, ο ισολογισμός συντάσσεται παίρνοντας το υπόλοιπο από κάθε λογαριασμό και τοποθετώντας αυτό στη θέση που πρέπει στον Ισολογισμό. Το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία χρήσης μεταφέρεται στα Ίδια Κεφάλαια μεταβάλλοντάς τα). Στη συνέχεια θα πάρουμε το υπόλοιπο κάθε λογαριασμού και θα το τοποθετήσουμε στον Ισολογισμό και στη θέση που πρέπει ως εξής: 16

17 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/n ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταμείο Πιστωτές Έπιπλα& εξοπλ Κεφάλαιο ( ) Πελάτες Σημείωση: Στον λογαριασμό «Κεφάλαιο» περιλήφθηκαν και οι λογαριασμοί: «Έσοδα», «Έξοδα» και «Ατομικές Απολήψεις», οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Παρατηρήσεις: Εάν δούμε από τον Ισολογισμό Έναρξης με τι κεφάλαιο άρχισε αυτή η επιχείρηση και από τον Ισολογισμό Λήξης με τι κεφάλαιο τελείωσε αυτή τη χρήση, θα διαπιστώσουμε ότι αυξήθηκε το Κεφάλαιό της, δηλαδή κέρδισε

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών

4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών 4.1. Διπλογραφική ή διγραφική μέθοδος εγγραφών Ο πίνακας αυτός για ένα άλλο λογιστικό γεγονός, σύνθετο, π.χ. πώληση εμπορευμάτων αξίας (κόστους) 10.000 Ευρώ αντί 14.000 Ευρώ, τα 6.000 Ευρώ με μετρητά,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως:

Η επιχείρηση που έχει στην κατοχή της ένα γραμμάτιο προς είσπραξη μπορεί να το εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως: Η Λογιστική των γραμματίων Α- Γραμμάτια εισπρακτέα Κάθε επιχείρηση φέρει στο χαρτοφυλάκιο της γραμμάτια ή συναλλάσσεται με αυτά. Ειδικότερα για τα «γραμμάτια εισπρακτέα» κάθε επιχείρηση τηρεί ένα λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ιαθεσίµων 144

Λογιστική ιαθεσίµων 144 Λογιστική ιαθεσίµων 144 Χρηµατικά ιαθέσιµα Τα άµεσα µέσα πληρωµών της οικονοµικής µονάδας Μετρητά 145 Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως Ληξιπρόθεσµα τοκοµερίδια Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης.

Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Παρουσίαση μοντέλου Εμπορικής & Λογιστικής διαχείρισης. Σελίδα 1 από 51 Περιεχόμενα 1. ΑΓΟΡΕΣ... 4 1.1 Παράμετροι.... 4 1.2 ιαθέσιμα παραστατικά.... 4 1.3 Στήλες γραμμών παραστατικών... 8 1.4 Συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ. Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.binarynow. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα)

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Τα Κρατικά Νοσοκομεία μπροστά στην νέα πραγματικότητα) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 Μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Απαιτήσεων

Λογιστική Απαιτήσεων Λογιστική Απαιτήσεων 112 ιάκριση Απαιτήσεων 113 Βραχυπρόθεσµες Απαιτήσεις Η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µέσα στην επόµενη χρήση Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις η προθεσµία εξοφλήσεως λήγει µετά το τέλος της επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο

Michael Kalochristianakis. Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Michael Kalochristianakis Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP/CRM), 2012, χειμερινό εξάμηνο Εργαστήριο 2: αρχική προσαρμογή του MS Nav σε ένα επιχειρησιακό περιβάλλον περιεχόμενα προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00

ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 4 η Γραπτή εργασία ΔΕΟ 25 - Λογιστική Καταχωρήστε τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα και εκδώστε Ημερολόγιο, Ισοζύγιο και Συγκεντρωτική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας

Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η Λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.1 Η «Συμμετοχική» ή «Αφανής» εταιρεία. Έννοια - Χαρακτηριστικά 3.2 Η λογιστική της Συμμετοχικής Εταιρείας 3.2.1 Η μέθοδος του τελικού μερισμού 3.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 )

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 ) Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Εργαστήριο) Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης (www.aggelopoulos.tk) ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής,

-Θεοδοσιάδου Χριστίνα, Α.Μ. 13746 -Καγιαβάς Λάμπρος, Α.Μ. 13683. Υπεύθυνος Καθηγητής: Γκούμας Σπυρίδων. Σ.Δ.Ο. Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 «Η μετάβαση από το Απλογραφικό Σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και η συλλειτουργία τους στον Δημόσιο Τομέα.» («The transition

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ

5.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 1 5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. ύο υπάλληλοι έχουν µηνιαίο µισθό 1500. Στον έναν από τους δύο έγινε αύξηση % και στον άλλο µείωση 5% πάνω στις αποδοχές του πρώτου υπαλλήλου όπως αυτές διαµορφώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Λογαριασμοί - Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο Κάθε οικονομικό γεγονός επηρεάζει άμεσα την χρηματοοικονομική κατάσταση της οικονομικής μονάδας, δηλαδή τα στοιχεία του παθητικού, του ενεργητικού και της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. 2/10/2008 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 50.000,00 33.03 Έταιροι Λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου 50.000,00 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50.000,00 40.06 Εταιρικό Κεφάλαιο 50.000,00 Σύσταση Ε.Π.Ε., κάλυψη εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΟ 25 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κάθε τόμος αποτελεί και ξεχωριστή πηγή γνώσεων για τον φοιτητή. Γι αυτό χρήσιμο από τον φοιτητή είναι να κατανοεί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015

Xpress. Αλεξανδρούπολη. Μάρτιος 2015 Xpress Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2015 ΑΠΟΘΗΚΗ Στήλες ανάπτυξης αποθεμάτων αποθήκης - Αποθηκευτικοί χώροι. Διαθέσιμα = το σύνολο των ποσοτήτων, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ράφια ή στα συρτάρια του φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας

ιαχείριση Βιβλίων Γ κατηγορίας Εισαγωγή Στο παρόν εγχειρίδιο εξετάζονται θέµατα που καλύπτουν τη διαχείριση εταιριών που τηρούν Βιβλία Γ κατηγορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένες βασικές λειτουργίες που αναλύονται στη συνέχεια :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05 ΓΕΜΗ 112383408000 (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4.1.5 του Π.Δ. 1123/1980 και του κωδ.ν. 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Της εταιρείας με την επωνυμία: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΝΟΜ.ΠΕΙΡΑΙΑ 25564/02/Β/92/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τις ερωτήσεις που ακολουθούν και είναι κατάλληλες για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, επιμελήθηκαν ο κ. Γεώργιος Κολλίντζας, διευθυντής σπουδών των ομώνυμων Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα