ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

2 Προ-συµβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Επαγγελµατίες πελάτες Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι Ιδιώτες Πελάτες ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ιδιώτης σε Επαγγελµατία Επαγγελµατίας σε Ιδιώτη Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος σε Επαγγελµατία ή Ιδιώτη Πελάτη ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Εκτίµηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών ή κατά την Υπηρεσία ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Εκτίµηση Συµβατότητας Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων κατά τη Λήψη, ιαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες Παρεπόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΚΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΚΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ... 24

3 Προ-συµβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 4.2 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΑ, ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, REPOS, SWAPS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΚΡΥΣΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 64

4 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Η υναµική Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «υναµική» ή «Εταιρεία» προέβη στην απαιτούµενη από το Νόµο 3606/ «Αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και άλλες διατάξεις» κατηγοριοποίηση του συνόλου των πελατών της σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τις παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες και τα στοιχεία που διαθέτει η Εταιρεία για αυτούς. 1.1 Κατηγορίες Πελατών και Πληροφόρηση σχετικά µε το Επίπεδο Προστασίας Ο σχετικός Νόµος ορίζει τρεις κατηγορίες πελατών οι οποίες είναι οι «Ιδιώτες», οι «Επαγγελµατίες» και οι «Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι». Η Εταιρεία αντιµετωπίζει κάθε πελάτη της ανάλογα µε την κατηγοριοποίησή του και τους κανόνες που έχουν τεθεί από τον Νόµο για την κάθε κατηγορία πελατών. Ο διαφορετικός χειρισµός αφορά κυρίως τα κάτωθι: Tην πληροφόρηση που κοινοποιείται στον πελάτη, Tην αξιολόγηση της συµβατότητας και της καταλληλότητας της επενδυτικής υπηρεσίας/ προϊόντων που παρέχεται στον πελάτη, Tις αναφορές που αποστέλλονται στον πελάτη σχετικά µε την απόδοση της επενδυτικής υπηρεσίας, Tην υποχρέωση εκτέλεσης εντολών µε τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους, Tις συµβάσεις που προσκοµίζονται στον πελάτη. Σύµφωνα µε τον Νόµο, το επίπεδο προστασίας που παρέχεται ποικίλλει ανάλογα µε την εµπειρία και τη γνώση οι οποίες έχουν συσχετισθεί µε την κατηγορία που ανήκει ο κάθε πελάτης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιδιώτης πελάτης απολαµβάνει µέγιστης προστασίας, σε αντίθεση µε τους Επαγγελµατίες και Επιλέξιµους Αντισυµβαλλόµενους οι οποίοι υπόκεινται σε καθεστώς µειωµένης προστασίας σύµφωνα µε τα όσα ο Νόµος 3606 ορίζει, καθώς οι συγκεκριµένοι θεωρούνται από την Εταιρεία ότι κατέχουν υψηλότερη εµπειρία στις χρηµαταγορές. Λεπτοµερής περιγραφή των χαρακτηριστικών, υποχρεώσεων και δικαιωµάτων για κάθε κατηγορία περιγράφεται παρακάτω: Επαγγελµατίες πελάτες Σύµφωνα µε το Νόµο 3606 Επαγγελµατίες πελάτες θεωρούνται: Α. Οντότητες οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητές τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος µέλος κατ εφαρµογή κοινοτικής νοµοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους µέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία, ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας: Πιστωτικά ιδρύµατα, ΕΠΕΥ Άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Σελίδα 4 από 64 Έκδοση /3.0.2

5 Συνταξιοδοτικά ταµεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, ιαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και συναφών παραγώγων, Τοπικές επιχειρήσεις, Ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσµικοί επενδυτές. Β. Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατοµική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια µεγέθους: Σύνολο ισολογισµού: ευρώ, Καθαρό κύκλο εργασιών: ευρώ, Ίδια κεφάλαια: ευρώ. Γ. Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δηµόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.. Άλλοι θεσµικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηµατοδοτικές συναλλαγές. Η Εταιρεία θεωρεί για τους Επαγγελµατίες πελάτες ότι είναι σε θέση να εκτιµήσουν ή να διαχειριστούν ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία δεν παρέχει στους Επαγγελµατίες πελάτες τις πρόσθετες υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου προστασίας όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στη παράγραφο (Ιδιώτες πελάτες) Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι Για τις υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών, διαπραγµάτευσης για ίδιο λογαριασµό και λήψης και διαβίβασης εντολών µόνο, όταν και αν αυτές διατίθενται από την Εταιρεία, δύναται να συµφωνηθεί µε τους πελάτες ότι µπορούν να αντιµετωπιστούν ως Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι οι οποίοι βάσει του Νόµου 3606 είναι οι κάτωθι: ΑΕΠΕΥ, Πιστωτικά ιδρύµατα, Ασφαλιστικές εταιρείες, Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Ανώνυµες εταιρείες επενδύσεως χαρτοφυλακίου, τα συνταξιοδοτικά ταµεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, Άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται σε ρυθµίσεις κοινοτικού δικαίου ή του δικαίου κράτους µέλους, Επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την εφαρµογή του Νόµου 3606 αυτού σύµφωνα µε τις περιπτώσεις ια και ιβ της παραγράφου 3 του άρθρου 3, Εθνικές κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος, Κεντρικές τράπεζες, Υπερεθνικοί οργανισµοί. Σελίδα 5 από 64 Έκδοση /3.0.2

6 1.1.3 Ιδιώτες Πελάτες Η υναµική θεωρεί ως Ιδιώτες πελάτες αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω για να χαρακτηριστούν ως Επαγγελµατίες ή Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι και κατά συνέπεια, τους παρέχονται τακτικά πληροφορίες που αποσκοπούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας, οι οποίες είναι: Πληροφορίες σχετικά µε την Εταιρεία Ενηµέρωση του πελάτη όσον αφορά γενικές πληροφορίες για την υναµική (λεπτοµέρειες για τον τρόπο επικοινωνίας, γλώσσα επικοινωνίας, µέθοδοι επικοινωνίας). Ενηµέρωση για την άδεια της υναµικής καθώς και τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής. Συνοπτική ενηµέρωση για τα µέτρα που λαµβάνει η Εταιρεία για να διασφαλίσει την προστασία των χρηµατοπιστωτικών µέσων και κεφαλαίων που κατέχονται από αυτήν για λογαριασµό των πελατών της υναµικής. Συνοπτική ενηµέρωση σχετικά µε το καθεστώς προστασίας των πελατών της υναµικής και της εγγύησης των καταθέσεων στο οποίο υπόκειται η Εταιρεία. Ενηµέρωση σχετικά µε το είδος, την περιοδικότητα, και τις ηµεροµηνίες αποστολής των αναφορών σχετικά µε την προσφορά των υπηρεσιών της Εταιρείας προς τον πελάτη. Συνοπτική ενηµέρωση για την πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων της Εταιρείας καθώς και επιπλέον λεπτοµέρειες εφόσον το ζητήσει ο πελάτης. Πληροφορίες σχετικά µε τα είδη και χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων και τους συσχετισµένους κινδύνους. Ενηµέρωση για τον τόπο διάθεσης εγγράφων που σχετίζονται µε χρηµατοπιστωτικά προϊόντα τα οποία προσφέρονται στο κοινό (π.χ. ενηµερωτικό δελτίο). Επίσης, σε περίπτωση που ένα χρηµατοπιστωτικό προϊόν προσφέρεται υπό την εγγύηση τρίτου προσώπου, η Εταιρεία δίδει πληροφορίες για τον εγγυητή και την εγγύηση. Πληροφορίες σχετικά µε τη φύλαξη χρηµατοπιστωτικών µέσων από την υναµική για λογαριασµό των Ιδιωτών πελατών. Αν η φύλαξη των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων του Ιδιώτη πελάτη είναι δυνατό να πραγµατοποιείται από τρίτο για λογαριασµό της υναµικής, η Εταιρεία οφείλει να παρέχει πληροφόρηση στον πελάτη για αυτή την δυνατότητα, για την υπαιτιότητα της Εταιρείας για κάθε πράξη, παράλειψη ή χρεοκοπία του τρίτου και των συνεπειών για τον πελάτη. Αν η φύλαξη των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων του Ιδιώτη πελάτη από τρίτο σε συλλογικό λογαριασµό είναι δυνατή, η Εταιρεία οφείλει να παρέχει πληροφόρηση για αυτή τη δυνατότητα και προειδοποίηση για τους κινδύνους που ανακύπτουν. Αν οι εθνικοί νόµοι (νόµοι στους οποίους υπόκειται ο τρίτος) δεν επιτρέπουν τον διαχωρισµό των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων του Ιδιώτη πελάτη που φυλάσσονται από τρίτο, από εκείνα του τρίτου, ο πελάτης θα ενηµερώνεται για αυτό και για τους κινδύνους που ανακύπτουν. Αν η Εταιρεία σχεδιάζει την χρηµατοδότηση χρεογράφων χρησιµοποιώντας χρηµατοπιστωτικά µέσα δεσµευµένα στο όνοµα του Ιδιώτη πελάτη ή χρησιµοποιεί χρηµατοπιστωτικά προϊόντα για δικό της λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου πελάτη, η πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις και την υπαιτιότητα σε σχέση µε την χρήση των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένων των όρων για την αποκατάστασή τους) και των κινδύνων που ανακύπτουν πρέπει να παρέχεται. Σελίδα 6 από 64 Έκδοση /3.0.2

7 Πληροφορίες σχετικά µε τα κόστη και τις χρεώσεις Ενηµέρωση σχετικά µε τη συνολική τιµή που θα καταβληθεί από τον πελάτη σε σχέση µε το χρηµατοπιστωτικό µέσο, την επενδυτική ή την παρεπόµενη υπηρεσία, περιλαµβανοµένων όλων των συναφών αµοιβών, προµηθειών, εξόδων και δαπανών, καθώς και όλων των φόρων που θα καταβληθούν µε την µεσολάβηση της Εταιρείας ή, εάν δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί η ακριβής τιµή, η βάση υπολογισµού της συνολικής τιµής έτσι ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να την ελέγξει. Αν ένα µέρος της συνολικής τιµής πρέπει να καταβληθεί σε ξένο νόµισµα ή αντιπροσωπεύει ποσό εκφρασµένο σε ξένο νόµισµα, ο πελάτης ενηµερώνεται για την ένδειξη του σχετικού νοµίσµατος, τις ισχύουσες ισοτιµίες και τα κόστη µετατροπής. Ενηµέρωση του πελάτη ότι ενδέχεται να προκύψουν για εκείνον και άλλα κόστη, περιλαµβανοµένων και φόρων, σε σχέση µε τις συναλλαγές στο χρηµατοπιστωτικό µέσο ή µε την επενδυτική υπηρεσία, που δεν καταβάλλονται µέσω της Εταιρείας ούτε επιβάλλονται από αυτήν. Ενηµέρωση για τρόπους καταβολής ή άλλες διατυπώσεις. Πληροφορίες σχετικά µε τη βέλτιστη εκτέλεση εντολών Ενηµέρωση του πελάτη σχετικά µε τη σηµασία που αποδίδει η Εταιρεία στους παράγοντες που λαµβάνει υπ όψη της κατά την εκτέλεση των εντολών ή µε τη µέθοδο µε την οποία η υναµική προσδιορίζει τη σχετική σηµασία των παραγόντων αυτών. Ενηµέρωση του πελάτη σχετικά µε τον κατάλογο των τόπων εκτέλεσης στους οποίους η Εταιρεία επιτυγχάνει σε σταθερή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών του. Ενηµέρωση του πελάτη ότι τυχόν ειδικές οδηγίες του ενδέχεται να εµποδίσουν την Εταιρεία να λάβει τα µέτρα που έχει σχεδιάσει και συµπεριλάβει στην πολιτική εκτέλεσης, προκειµένου να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση αυτών των εντολών. Ενηµέρωση του πελάτη σχετικά µε κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που µπορεί να επηρεάσει την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, αµέσως µόλις η Εταιρεία λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής. Γνωστοποίηση σε πελάτες Ειδοποίηση του πελάτη σε σταθερό µέσο που να επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής, το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση ή, εάν η Εταιρεία λαµβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο, όχι αργότερα από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που της αποστέλλει ο τρίτος. Η ειδοποίηση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε κόστη εκτέλεσης συναλλαγών και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο του πελάτη ή τηρεί λογαριασµό που περιλαµβάνει ακάλυπτη ανοικτή θέση σε συναλλαγή που µπορεί να δηµιουργήσει ενδεχόµενη υποχρέωση, γνωστοποιείται στον πελάτη κάθε ζηµία που υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο όριο που έχει συµφωνηθεί µε την Εταιρεία, όχι αργότερα από το τέλος της εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα, στο κλείσιµο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Σελίδα 7 από 64 Έκδοση /3.0.2

8 1.2 ικαίωµα Ανα-Κατηγοριοποίησης και Κριτήρια Αλλαγής Κατηγορίας Σύµφωνα µε το Νόµο 3606, οι πελάτες έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως αλλαγή κατηγορίας εφόσον πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια. Οι ενδεχόµενες αλλαγές είναι: Ιδιώτη σε Επαγγελµατία, για όλες ή κάποιες υπηρεσίες ή χρηµατοπιστωτικά µέσα, Επαγγελµατία σε Ιδιώτη, για όλες ή κάποιες υπηρεσίες ή χρηµατοπιστωτικά µέσα, Επιλέξιµου Αντισυµβαλλόµενου σε Επαγγελµατία ή Ιδιώτη για τις υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό του ή διαπραγµάτευσης για ίδιο λογαριασµό ή λήψης και διαβίβασης εντολών. Τα κριτήρια που προβλέπονται από το Νόµο και τα οποία ακολουθεί η υναµική περιγράφονται κατά περίπτωση παρακάτω Ιδιώτης σε Επαγγελµατία Ο Ιδιώτης πελάτης δύναται να µεταβεί στην κατηγορία του Επαγγελµατία πελάτη κατόπιν αιτήµατός του, εάν ικανοποιούνται τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια: Έχει πραγµατοποιήσει περισσότερες από δέκα (10) συναλλαγές (κάθε µια σηµαντικού µεγέθους) σε χρηµατοπιστωτικά προϊόντα κάθε τρίµηνο για τα προηγούµενα τέσσερα τρίµηνα, Έχει επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, συµπεριλαµβανοµένων καταθέσεων, µε αξία που υπερβαίνει τα ευρώ, Εργάζεται ή έχει εργαστεί στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα τουλάχιστον για ένα χρόνο σε επαγγελµατική θέση που απαιτεί γνώση των συναλλαγών ή των υπηρεσιών που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει. Με τη παραλαβή από τη υναµική κάθε έγγραφου αιτήµατος για αλλαγή κατηγορίας από Ιδιώτη σε Επαγγελµατία και την διευκρίνιση εάν αυτή ζητείται γενικά σε σχέση µε όλες τις υπηρεσίες, χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, ή ειδικά, σε σχέση µε συγκεκριµένους τύπους χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, ή σε συνδυασµό µε συγκεκριµένη υπηρεσία, χρηµατοπιστωτικό προϊόν, οι διαδικασίες που τηρούνται περιγράφονται ακολούθως: Εφόσον η υναµική αποδέχεται το αίτηµα θα γνωστοποιεί στον πελάτη εάν θα προχωρήσει στην ανακατηγοριοποίησή του αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι ο πελάτης πληροί τα ανωτέρω κριτήρια και αφού αξιολογήσει τον αιτούντα ικανό να λάβει µόνος του επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Η αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα µε τη φύση των σχεδιαζόµενων υπηρεσιών, χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Η Εταιρεία θα ενηµερώνει τον πελάτη εγγράφως για τις συνέπειες της αλλαγής κατηγορίας, τα δικαιώµατα από τα οποία παραιτείται και τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει, καθώς και για την ηµεροµηνία από την οποία η αλλαγή της κατηγοριοποίησης τίθεται σε ισχύ. Τέλος, θα υπογράφεται συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων όπου θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαµβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήµατος και την ενηµέρωση του πελάτη για τις προαναφερόµενες συνέπειες και την ηµεροµηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη στην συµφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της συµφωνίας. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήµατος η υναµική θα ενηµερώνει τον πελάτη για την απόφασή της. Σελίδα 8 από 64 Έκδοση /3.0.2

9 1.2.2 Επαγγελµατίας σε Ιδιώτη Ο Επαγγελµατίας πελάτης που θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή εµπειρία ή γνώση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που αναλαµβάνει δύναται να µεταβεί στην κατηγορία του Ιδιώτη προκειµένου να τύχει µεγαλύτερης προστασίας. Με τη παραλαβή από τη υναµική κάθε έγγραφου αιτήµατος για σχετική αλλαγή και την διευκρίνιση εάν αυτή ζητείται γενικά σε σχέση µε όλες τις υπηρεσίες, χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, ή ειδικά, σε σχέση µε συγκεκριµένους τύπους χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, ή σε συνδυασµό µε συγκεκριµένη υπηρεσία, χρηµατοπιστωτικό προϊόν, οι διαδικασίες που τηρούνται περιγράφονται ακολούθως: Η υναµική θα αποδέχεται το αίτηµα του πελάτη παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγµα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριµένες υπηρεσίες, ή χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Θα υπογράφεται συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων όπου θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαµβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήµατος, την ενηµέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών και την ηµεροµηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη στην συµφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της συµφωνίας. Σηµειώνεται ότι, εάν η υναµική θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο να αλλάξει ο Επαγγελµατίας πελάτης κατηγορία σε Ιδιώτη, τον ειδοποιεί για αυτή την απόφαση και του παρέχει πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγµα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριµένες υπηρεσίες, ή χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση υπογράφεται νέα συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων όπου θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση της Εταιρείας, την ενηµέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών και την ηµεροµηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη στην συµφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της συµφωνίας Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος σε Επαγγελµατία ή Ιδιώτη Πελάτη Ο Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος που επιθυµεί να λάβει µεγαλύτερη προστασία δύναται να µεταβεί στην κατηγορία του Επαγγελµατία ή Ιδιώτη αν θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή εµπειρία ή γνώση έτσι ώστε να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που αναλαµβάνει. Με τη παραλαβή από τη υναµική κάθε έγγραφου αιτήµατος για σχετική αλλαγή και την διευκρίνιση εάν αυτή ζητείται γενικά σε σχέση µε όλες τις υπηρεσίες, χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή ειδικά, σε σχέση µε συγκεκριµένους τύπους χρηµατοπιστωτικών προϊόντων, ή σε συνδυασµό µε συγκεκριµένη υπηρεσία, χρηµατοπιστωτικό προϊόν, οι διαδικασίες που τηρούνται περιγράφονται ακολούθως: Η υναµική θα αποδέχεται το αίτηµα του πελάτη παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγµα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριµένες υπηρεσίες, συναλλαγές ή χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει διευκρινίσεις για το εύρος της αλλαγής, η υναµική θα τον κατηγοριοποιήσει ως Επαγγελµατία ή Ιδιώτη πελάτη για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Θα υπογράφεται συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων όπου θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαµβάνοντας υπόψη τους όρους του αιτήµατος, την ενηµέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών και την ηµεροµηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη στην συµφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της συµφωνίας. Σελίδα 9 από 64 Έκδοση /3.0.2

10 Σηµειώνεται ότι, αν η υναµική θεωρήσει ότι για συγκεκριµένες υπηρεσίες ή χρηµατοπιστωτικά προϊόντα είναι απαραίτητο να αλλάξει ο Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος πελάτης κατηγορία σε Επαγγελµατία ή Ιδιώτη, τον ειδοποιεί για αυτή την απόφαση και του παρέχει πληροφορίες για την νέα κατηγοριοποίηση και το εύρος της, για παράδειγµα εάν ισχύει για όλες ή συγκεκριµένες υπηρεσίες, ή χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Και σε αυτή την περίπτωση υπογράφεται νέα συµφωνία µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων όπου θα περιέχει το εύρος της νέας κατηγοριοποίησης λαµβάνοντας υπόψη την πρόταση της Εταιρείας, την ενηµέρωση του πελάτη για τα νέα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µερών και την ηµεροµηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. Εκτός αν υπάρχει συγκεκριµένη πρόβλεψη στην συµφωνία, η νέα κατηγοριοποίηση θα τίθεται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της συµφωνίας. 1.3 Εκτίµηση Καταλληλότητας και Συµβατότητας Εκτίµηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών ή κατά την Υπηρεσία ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Η υναµική για να εκτιµήσει την καταλληλότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται µε Επενδυτικές Συµβουλές και ιαχείριση Χαρτοφυλακίου για κάθε Ιδιώτη πελάτη ζητά πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την εµπειρία καθώς, την οικονοµική του κατάσταση και τους επενδυτικούς του στόχους. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης η υναµική εκτιµά το επενδυτικό προφίλ του πελάτη, την ικανότητά του να κατανοήσει τους κινδύνους που συνεπάγεται η συναλλαγή ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου και του παρέχει υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για αυτόν. Αναφορικά µε τους Επαγγελµατίες, η υναµική θεωρεί ότι κατέχουν την εµπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η υπόθεση αυτή αφορά τους Επαγγελµατίες εξ ορισµού ή per se (βλ. παράγραφο Επαγγελµατίες Πελάτες) και όχι τους Επαγγελµατίες ύστερα από αίτηση για κατηγοριοποίηση (βλ. παράγραφο Ιδιώτης σε Επαγγελµατία). Ωστόσο, η Εταιρεία ζητά πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική τους κατάσταση και τους επενδυτικούς τους στόχους αναφορικά µε τις υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν λάβει από τον πελάτη τις παραπάνω πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίµηση της καταλληλότητας, δεν θα προβεί στην παροχή επενδυτικών συµβουλών προς τον συγκεκριµένο πελάτη ή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Εκτίµηση Συµβατότητας Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων κατά τη Λήψη, ιαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών Για την εκτίµηση της συµβατότητας των υπηρεσιών µε τον εκάστοτε Ιδιώτη πελάτη, η υναµική ζητά πληροφορίες για την γνώση και την εµπειρία του που θα βεβαιώνουν ότι είναι σε θέση να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται µε το ζητούµενο επενδυτικό προϊόν. Εάν ο Ιδιώτης πελάτης δεν παρέχει την απαιτούµενη πληροφόρηση ή αν η Εταιρεία θεωρήσει, στην βάση της διαθέσιµης πληροφόρησης, ότι το εν λόγω επενδυτικό προϊόν δεν είναι συµβατό, προειδοποιεί τον πελάτη πριν προβεί στην παροχή της υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι για υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών σε µη πολύπλοκα προϊόντα (όπως εισηγµένες µετοχές, οµόλογα, µερίδια ΟΣΕΚΑ) σε ελληνικές και ξένες αγορές, η υναµική δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συµβατότητα του χρηµατοπιστωτικού µέσου που προσφέρει ή της υπηρεσίας που παρέχεται, εποµένως οι πελάτες δεν καλύπτονται από την προστασία που απορρέει από τους σχετικούς κανόνες. Αναφορικά µε τους Επαγγελµατίες πελάτες, η Εταιρεία δύναται να υποθέσει ότι έχουν την εµπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η υπόθεση αυτή αφορά τους Επαγγελµατίες εξ ορισµού ή per se (βλ. παράγραφο Επαγγελµατίες Πελάτες) και όχι τους Επαγγελµατίες ύστερα από αίτηση για ανακατηγοριοποίηση. (βλ. παράγραφο Ιδιώτης σε Επαγγελµατία). Σελίδα 10 από 64 Έκδοση /3.0.2

11 2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.1 Στοιχεία Εταιρείας Τα στοιχεία της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Επωνυµία υναµική Χρηµατιστηριακή Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 6-10, , Αθήνα Τηλέφωνο Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ικτυακός Χώρος Εποπτική Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου Αθήνα Τηλ: Η Εταιρεία είναι µέλος της Αγοράς Αξιών, της Αγοράς Παραγώγων, της ΕΧΑΕ 1 (εκκαθαριστικό µέλος και παραγγελιοδόχος), και της Αγοράς Παραγώγων επί Εµπορευµάτων και κατέχει Ευρωπαϊκά ιαβατήρια για Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο και Γαλλία. 2.2 Ιδιοκτησία Εταιρείας Η υναµική έχει µετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται περίπου στα οκτώ (8) εκατοµµύρια ευρώ. Βασικοί µέτοχοι αναγνωρίζονται η Banca del Gottardo, η Αρµός Επενδυτική Α.Ε. και η Dynamic Finance Α.Ε. 2.3 Προσφερόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Η υναµική έχει άδεια (Αρ. Αδείας: 4/187/ ) να προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες: Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συµβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών. 1 Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών, Εκκαθάρισης, ιακανονισµού και Καταχώρησης Σελίδα 11 από 64 Έκδοση /3.0.2

12 ιαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, συνίσταται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης. ιαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, η οποία συνίσταται στη διαπραγµάτευση από ΕΠΕΥ 2 µε κεφάλαιά της ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών µέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ αυτών Παρεπόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρερχοµένων ασφαλειών. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. Παροχή υπηρεσιών σχετικών µε την αναδοχή. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. Ενοικίαση θυρίδων. 2.4 ιαπραγµάτευση Χρηµατοπιστωτικών Μέσων Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που διαπραγµατεύεται η υναµική για λογαριασµό των πελατών της, είναι κινητές αξίες και παράγωγα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και σε χρηµατιστήρια παραγώγων Ευρώπης και Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Ειδικότερα, τα προϊόντα που διαπραγµατεύονται σε κάθε αγορά είναι τα ακόλουθα: Περιοχή Αγορά Παράγωγα Προϊόντα Ελλάδα Ευρώπη Χ.Α. Eurex Euronext Paris ικαιωµάτων Προαίρεσης (Options) σε δείκτες και µετοχές Συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) σε δείκτες και µετοχές. Euro-listed Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) CHF-listed Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Cac 40 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) Cac 40 ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) 2 Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Σελίδα 12 από 64 Έκδοση /3.0.2

13 Περιοχή Αγορά Παράγωγα Προϊόντα Μετοχικά ικαιώµατα Προαίρεσης (Equity Options) Euronext Amsterdam Euronext Belgium Όλα τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Όλα τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Long glit/short sterling/ FTSE Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Euronext LIFFE Euribor Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) EuroSwiss Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Universal Stock Futures (Euro, GDP and USD denominated) Μετοχικά ικαιώµατα Προαίρεσης (Equity Options) IPE LME LCP IDEM MEFF Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures and Options) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures and Options) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures and Options) Όλα τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Όλα τα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Η.Π.Α. Treasury Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) CBOT Dow Jones Industrial Index Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Mini-sized Dow Jones Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures and Options) CME Interest rate/ Eurodollar Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures and Options) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Συναλλάγµατος (Currency Futures & Options) Σελίδα 13 από 64 Έκδοση /3.0.2

14 Περιοχή Αγορά Παράγωγα Προϊόντα Nasdaq 100 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures & Options) S&P 500 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures & Options) MINI RUSSEL Mini S&P, Mini Nasdaq Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures & Options) Nikkei 225 Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης (Futures & Options) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures & Options) MGE NYBOT KCBT CMX CBOE NYMEX Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures & Options) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures & Options) Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures & Options) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures & Options) Όλα τα ικαιώµατα Προαίρεσης (Options) Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και ικαιωµάτων Προαίρεσης Εµπορευµάτων (Commodities Futures & Options) Mini Crude Oil Crude Oil Περιοχή Λοιπά Προϊόντα Βαλκάνια Ρουµανία Ηνωµένο Βασίλειο, λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες εκτός Ελλάδας, Η.Π.Α. Κοινές Μετοχές Σελίδα 14 από 64 Έκδοση /3.0.2

15 Περιοχή Λοιπά Προϊόντα Προνοµιούχες Μετοχές Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ) Μετοχικά Καλάθια Πιστοποιητικά ιαπραγµατεύσιµα Α/Κ Προϊόντα Εγγυηµένου Κεφαλαίου Ευρώπη, Η.Π.Α. Α/Κ Αντιστάθµισης Κινδύνου Α/Κ σε Εµπορεύµατα Οµόλογα Σταθερού Επιτοκίου Οµόλογα Κυµαινόµενου Επιτοκίου Οµόλογα Αναδυόµενων Αγορών οµηµένα Οµόλογα Οµολογιακά Α/Κ Οµόλογα Χωρίς Λήξη 2.5 Γλώσσα και Μέσα Επικοινωνίας Η υναµική χρησιµοποιεί στην επίσηµη επικοινωνία την Ελληνική γλώσσα. Τα µέσα επικοινωνίας που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο πελάτης για να έρθει σε επικοινωνία µε την υναµική είναι τα ακόλουθα: τηλέφωνο, ταχυδροµείο, τηλεοµοιοτυπία (fax), ηλεκτρονικό ταχυδροµείο( ), στους αριθµούς/διευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 Στοιχεία Εταιρείας του παρόντος πακέτου πληροφοριακής ενηµέρωσης. Οι παραγγελίες για την εκτέλεση εντολής δίνονται εγγράφως, τηλεφωνικώς, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) ή µε τηλεοµοιοτυπία (fax). Η υναµική διατηρεί κάθε δικαίωµα να ζητήσει από τον επενδυτή επιβεβαίωση της σχετικής παραγγελίας στις περιπτώσεις όπου αυτή δίνεται προφορικά, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax). Περαιτέρω η Εταιρεία ενηµερώνει ότι για την προστασία των αµοιβαίων συµφερόντων µεταξύ υναµικής και πελάτη, όλες οι τηλεφωνικές επικοινωνίες δύναται να ηχογραφούνται. 2.6 Συνδεδεµένοι Αντιπρόσωποι Η υναµική στην παρούσα φάση δεν ενεργεί µέσω συνδεδεµένου αντιπροσώπου εγγεγραµµένου στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελίδα 15 από 64 Έκδοση /3.0.2

16 2.7 Σύγκρουση Συµφερόντων Η υναµική εµπλέκεται σε πολλαπλές δραστηριότητες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.3. Προσφερόµενες Επενδυτικές Υπηρεσίες, και συνεπώς ενδέχεται να παρουσιάζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων κατά την διενέργεια των δραστηριοτήτων της, ειδικά σε υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες της. Ενδεικτικά και µη περιοριστικά τα παρακάτω υποθετικά παραδείγµατα θα µπορούσαν να αποτελούν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων: Εάν η υναµική ή καλυπτόµενα πρόσωπα αυτής (όπως ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία) χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε επενδυτική έρευνα που αφορά χρηµατοοικονοµική ανάλυση που διεξάγεται από το αρµόδιο τµήµα πριν αυτή ακόµα κοινοποιηθεί στους πελάτες της. Επίσης, εάν κατά την παροχή επενδυτικών συµβουλών ή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, οι εκπρόσωποι της υναµικής προτείνουν ή προβαίνουν σε πράξεις επί χρηµατοπιστωτικών µέσων που να εξυπηρετούν συµφέροντα των ιδίων ή της Εταιρείας. Εάν οι εκπρόσωποι της υναµικής λαµβάνουν χρηµατικά ή άλλα οφέλη σχετικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη πέραν των κατάλληλων προµηθειών και αµοιβών. Τέλος εάν τα καλυπτόµενα πρόσωπα της υναµικής µεταβιβάσουν σε πελάτες ή χρησιµοποιήσουν εµπιστευτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές άλλων πελατών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ίδια ή παραπλήσια φύση. Προκειµένου να περιορίζονται οι παραπάνω περιπτώσεις, η Εταιρεία έχει καταρτίσει ένα πλαίσιο αναγνώρισης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της που µπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων και αφορούν τα κάτωθι: Ύπαρξη συµφέροντος της Εταιρείας ή εκπροσώπων αυτής το οποίο δεν συνάδει µε το συµφέρον του πελάτη της, Λήψη ή/και πληρωµή αντιπαροχών οι οποίες καταλήγουν σε οικονοµικό όφελος/ πλεονέκτηµα σε βάρος του πελάτη, Ύπαρξη άµεσου ανταγωνισµού, όπου η επιχειρηµατική δραστηριότητα του πελάτη είναι της ίδιας ή παραπλήσιας φύσης µε αυτή της υναµικής ή άλλων πελατών αυτής. Σηµειώνεται ότι η υναµική καταβάλει ανελλιπώς κάθε δυνατή προσπάθεια να αναγνωρίζει τις δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων και τα πιθανά αίτια αυτών, δίνοντας αυξηµένη βαρύτητα σε αυτές που θα µπορούσαν να αποβούν επιζήµιες για τους πελάτες της. Στα πλαίσια αυτά, έχει δηµιουργήσει µηχανισµούς ελέγχου και παρακολούθησης συµµόρφωσης µε την πολιτική της Εταιρείας µε στόχο την αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών τους. Για τις περιπτώσεις όπου δεν δύναται να αντιµετωπιστεί η ύπαρξη σύγκρουσης συµφερόντων, η υναµική θα τις γνωστοποιεί στους πελάτες της µέσω έκτακτης αλληλογραφίας, οι οποίοι στη συνέχεια οφείλουν να ενεργούν αναλόγως, αποδεχόµενοι ή όχι την εν λόγω κατάσταση. Επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων δύναται να δοθούν στον πελάτη µετά από σχετικό του αίτηµα. Σελίδα 16 από 64 Έκδοση /3.0.2

17 2.8 Σύστηµα Αποζηµίωσης Επενδυτών και Ασφαλιστική Κάλυψη Η υναµική συµµετέχει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η συµµετοχή της υναµικής στο κεφάλαιο αυτό διασφαλίζει την καταβολή αποζηµιώσεων σε εντολείς και αντισυµβαλλόµενα µέρη σε περίπτωση διαπιστωµένης οριστικής ή µη ανατρέψιµης αδυναµίας της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόµενων υπηρεσιών της. 2.9 Γνωστοποίηση στον Πελάτη Η υναµική αποστέλλει στους πελάτες της επιβεβαίωση εκτέλεσης των συναλλαγών τους το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την ηµέρα εκτέλεσής τους. Επιπλέον, στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα, η Εταιρεία ενηµερώνει κάθε πελάτη για όλες τις κινήσεις που διεκπεραιώθηκαν µέσα στον σχετικό µήνα. Οφείλουµε να τονίσουµε ότι σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του πελάτη και υπαιτιότητας του ιδίου η υναµική καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενηµερώνει τον πελάτη το συντοµότερο δυνατό. Όσον αφορά τους πελάτες όπου προσφέρονται υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, αποστέλλονται 6µηνιαίες αναφορές που συµπεριλαµβάνουν τις δραστηριότητες διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εκτελέστηκαν για λογαριασµό τους Σε περίπτωση που ζητήσει ο πελάτης οι αναφορές αυτές µπορούν να αποστέλλονται σε 3µηνιαία βάση, ενώ εάν η διαχείριση εµπεριέχει µόχλευση, τότε οι εν λόγω αναφορές αποστέλλονται µηνιαίως. Σελίδα 17 από 64 Έκδοση /3.0.2

18 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ιαχείριση Χαρτοφυλακίου είναι η µέθοδος της συγκέντρωσης και της διαχείρισης ενός κατάλληλου συνόλου κινητών αξιών µε σκοπό την επίτευξη των στόχων και την κάλυψη των αναγκών του επενδυτή, µε γνώµονα πάντα τις παραµέτρους που έχουν καθοριστεί από τον ίδιο. Αξιοποιώντας την εµπειρία της στην Ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά αλλά και µια σειρά συνεργασιών µε αξιόπιστους επενδυτικούς Οίκους του εξωτερικού, η υναµική προσφέρει την δυνατότητα του επενδυτή να επιµερίσει τον επενδυτικό κίνδυνο, εµπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό του µε µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια και ένα πλήθος άλλων επιλογών που είναι διαθέσιµες στην ελληνική και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε το κάθε χαρτοφυλάκιο να αντιπροσωπεύει το συνδυασµό απόδοσης και κινδύνου που είναι διατεθειµένος να αναλάβει ο επενδυτής. Οι υπεύθυνοι του τµήµατος διαχειρίζονται µε επιµέλεια τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη και τη στάση του απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο σε συνάρτηση µε τον επενδυτικό του ορίζοντα, προτού προβούν στην εφαρµογή της κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής. ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΕΛΑΤΗ Στόχος Απόδοσης Ορισµός & Ανεκτικότητα Κινδύνου Χρονικός Ορίζοντας Νόµισµα Βάσης Βασικές Προτιµήσεις & Περιορισµοί ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΟΡΩΝ Πολιτικές (Γεωπολιτικές) Εξελίξεις Οικονοµικό Περιβάλλον Προσδοκίες Αγορών Έρευνα Κλάδων & Γεωγραφικών Τοµέων Λοιπές Επιλογές & εδοµένα ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΙΟΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Σελίδα 18 από 64 Έκδοση /3.0.2

19 Η υναµική διαθέτει ικανά και εξειδικευµένα στελέχη για την παροχή ποιοτικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των πελατών. Στα πλαίσια αυτά, ακολουθούνται κατάλληλοι µέθοδοι αξιολόγησης και σύγκρισης ώστε ο κάθε πελάτης να είναι σε θέση να αξιολογεί τις επιδόσεις της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία ενηµερώνει τον πελάτη σχετικά µε τα ακόλουθα: 3.1 ιαχειριστικοί Στόχοι και Επίπεδο Ανεκτού Κινδύνου Η Εταιρεία προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, αξιολογεί για κάθε πελάτη τους επενδυτικούς στόχους, την ανοχή στον κίνδυνο, τον επενδυτικό ορίζοντα, την επενδυτική εµπειρία και το εισόδηµά του. Η αξιολόγηση γίνεται µέσω της συµπλήρωσης ειδικού ερωτηµατολογίου, το οποίο ανανεώνεται σε περιοδική βάση ή κατόπιν εντολής του πελάτη. Βάσει αυτής της αξιολόγησης επιλέγεται ένα από τα ακόλουθα είδη χαρτοφυλακίων: Είδος Χαρτοφυλακίου Ενδεικτική Ποσοστιαία Κατανοµή Όρια Ρευστότητα και προϊόντα χρηµαταγοράς: 10% 0-20% Επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος: 90% % Σταθερού Εισοδήµατος Μετοχικές Επενδύσεις: 0% 0% Εναλλακτικές Επενδύσεις & άλλα σύνθετα προϊόντα: 0% 0-10% Παράγωγα Προϊόντα: 0% 0-10% Ρευστότητα και προϊόντα χρηµαταγοράς: 5% 0-20% Επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος: 75% 60-90% Εισοδήµατος Μετοχικές Επενδύσεις: 15% 0-20% Εναλλακτικές Επενδύσεις και άλλα σύνθετα προϊόντα: 5% 0-20% Παράγωγα Προϊόντα: 0% 0-10% Ρευστότητα και προϊόντα χρηµαταγοράς: 5% 0-10% Επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος: 65% 45-85% Συντηρητικό Μετοχικές Επενδύσεις: 25% 15-35% Εναλλακτικές Επενδύσεις και άλλα σύνθετα προϊόντα: 5% 0-20% Παράγωγα Προϊόντα: 0% 0-10% Μικτό Ρευστότητα και προϊόντα χρηµαταγοράς: 5% 0-10% Επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος: 45% 15-65% Μετοχικές Επενδύσεις: 45% 30-65% Σελίδα 19 από 64 Έκδοση /3.0.2

20 Είδος Χαρτοφυλακίου Ενδεικτική Ποσοστιαία Κατανοµή Όρια Εναλλακτικές Επενδύσεις και άλλα σύνθετα προϊόντα: 5% 0-20% Παράγωγα Προϊόντα: 0% 0-10% Ρευστότητα και προϊόντα χρηµαταγοράς: 5% 0-10% Επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος: 20% 5-40% υναµικό Μετοχικές Επενδύσεις: 70% 60-90% Εναλλακτικές Επενδύσεις και άλλα σύνθετα προϊόντα: 5% 0-20% Παράγωγα Προϊόντα: 0% 0-10% Ρευστότητα και προϊόντα χρηµαταγοράς: 10% 0-20% Επενδύσεις σταθερού εισοδήµατος: 0% 0-5% Επιθετικό Μετοχικές Επενδύσεις: 90% % Εναλλακτικές Επενδύσεις και άλλα σύνθετα προϊόντα: 0% 0-20% Παράγωγα Προϊόντα: 0% 0-10% 3.2 Είδη Χρηµατοπιστωτικών Μέσων Στελέχη της Εταιρείας παρέχουν στους πελάτες εξειδικευµένες και σαφείς πληροφορίες για τα διαθέσιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα και κατόπιν συζήτησης επιλέγονται από κοινού οι κατηγορίες των χρηµατοπιστωτικών µέσων που θα συνθέτουν το εκάστοτε χαρτοφυλάκιο. Οι επιλογές χρηµατοπιστωτικών µέσων αφορούν σε: Μετοχικές Επενδύσεις o Κοινές Μετοχές o Προνοµιούχες Μετοχές o Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια o Μετοχικά Καλάθια o Πιστοποιητικά o ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια Επενδύσεις Σταθερού Εισοδήµατος o Οµόλογα σταθερού επιτοκίου Σελίδα 20 από 64 Έκδοση /3.0.2

21 o Οµόλογα κυµαινόµενου επιτοκίου o Οµόλογα αναδυόµενων αγορών o οµηµένα οµόλογα o Μετατρέψιµα οµόλογα o Αντιστρέψιµα οµόλογα o Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια o Οµόλογα χωρίς λήξη o ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια. o οµηµένα Προϊόντα (Εµπορεύµατα/ Μετοχές/ Επιτόκια) Hedge Funds 3.3 Καθορισµός εικτών Αναφοράς Η Εταιρεία σε συνεργασία µε τον πελάτη καθορίζει το δείκτη αναφοράς (benchmark) µε τον οποίο θα συγκρίνεται η απόδοση των χαρτοφυλακίων. Ειδική βαρύτητα για τον καθορισµό του εν λόγω δείκτη έχει το είδος και η σύνθεση αυτών. Οι δείκτες τους οποίους η υναµική χρησιµοποιεί για τη σύγκριση µε τα χαρτοφυλάκια είναι οι: Για τη σύγκριση οµολογιακές επενδύσεις FTSE Eurozone Government Bond Index Εναλλακτικά FTSE Euro Corporate A Index Για τη σύγκριση οµολογιακές επενδύσεις FTSE Global Equity Index Series All Cap Index Εναλλακτικά S&P 500 Index Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου ορίζει και το ποσοστό σύγκρισης µε τον κάθε δείκτη. Για παράδειγµα, αν ένα χαρτοφυλάκιο περιέχει ως επί το πλείστον µετοχές και λίγες οµολογίες τότε η απόδοσή του θα συγκριθεί περισσότερο µε τον δείκτη αναφοράς για µετοχικές επενδύσεις παρά µε το δείκτη αναφοράς για οµολογιακές επενδύσεις Σελίδα 21 από 64 Έκδοση /3.0.2

22 Η στάθµιση των δεικτών αναφοράς σε σχέση µε την σύνθεση των διατιθέµενων χαρτοφυλακίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: Είδος χαρτοφυλακίου Ποσοστό Σύγκρισης µε το είκτη Αναφοράς για Οµολογιακές Επενδύσεις Ποσοστό Σύγκρισης µε το είκτη Αναφοράς για Μετοχικές Επενδύσεις Σταθερού Εισοδήµατος 100% 0% Εισοδήµατος 90% 10% Συντηρητικό 75% 25% Μικτό 55% 45% υναµικό 25% 75% Επιθετικό 15% 85% Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω δείκτες FTSE ανάλογα µε την κατηγορία και τη γεωγραφική περιοχή της επένδυσης. Οµολογιακές Επενδύσεις ΕΥΡΩΠΗ (Eurozone) Κρατικές Οµολογίες Εταιρικές Οµολογίες Κρατικές Οµολογίες Εταιρικές Οµολογίες Κρατικές Οµολογίες Εταιρικές Οµολογίες Κρατικές Οµολογίες Ευρώπη Ασία Αµερική ΗΠΑ Λοιπές Ανεπτυγµένες Αγορές Αναπτυσσόµενες Αγορές FTSE Eurozone Government Bond Index in EUR all maturities FTSE Euro Corporate AA Index FTSE Americas Government Bond Index in EUR all maturities FTSE Euro Corporate AA Index FTSE Europe ex Eurozone Government Bond Index in EUR all maturities. FTSE Europe Corporate AA Index FTSE Europe ex Eurozone Government Bond Index in EUR all maturities. FTSE Asia-Pacific Government Bond Index in EUR all maturities. FTSE Americas Government Bond Index in EUR all maturities. Σελίδα 22 από 64 Έκδοση /3.0.2

23 Εταιρικές Οµολογίες Ευρώπη ΗΠΑ Λοιπές Ανεπτυγµένες Αγορές Αναπτυσσόµενες Αγορές FTSE Euro Corporate BBB Index Μετοχικές Επενδύσεις FTSE Europe All Cap Index FTSE Americas All Cap Index FTSE Developed All Cap Index FTSE Emerging All Cap Index Οι τοποθετήσεις σε αµοιβαία κεφάλαια ή άλλες επενδύσεις, οι οποίες δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε τα παραπάνω (π.χ: κεφάλαια επί εµπορευµάτων ή κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνων) θα εντάσσονται µε απόφαση της επενδυτικής επιτροπής για σύγκριση µε έναν από τους παραπάνω δείκτες αναφοράς, ο οποίος θα ανταποκρίνεται περισσότερο στην αγορά διαπραγµάτευσης και το επενδυτικό προφίλ του προϊόντος. 3.4 Υπολογισµός της Απόδοσης του Χαρτοφυλακίου Η µέθοδος υπολογισµού της απόδοσης του χαρτοφυλακίου είναι η Σταθµική κατά Χρόνο Απόδοση (Time Weighted Rate of Return) και υπολογίζεται βάση του ακόλουθου τύπου: εδουλευµένοι Τόκοι + Κέρδη/Ζηµιές + Μερίσµατα + Υπεραξίες/Υποαξίες Προσαρµοσµένο Χαρτοφυλάκιο Το Προσαρµοσµένο Αρχικό Χαρτοφυλάκιο είναι το χαρτοφυλάκιο στην αρχή της Περιόδου Αναφοράς µε οποιαδήποτε εισροή ή εκροή κεφαλαίου, σταθµισµένη ως προς την χρονική περίοδο κατά την οποία συνέβη. Ως Περίοδος Αναφοράς ορίζεται ως η περίοδος για την οποία ενηµερώνεται ο πελάτης. Επιπλέον, η υναµική υπολογίζει µε τη χρήση συστήµατος και την υπερ-απόδοση κάθε χαρτοφυλακίου, η οποία ισούται µε την διαφορά της απόδοσης του χαρτοφυλακίου από την απόδοση του δείκτη αναφοράς για τη συγκεκριµένη Περίοδο Αναφοράς. 3.5 Αποτίµηση Χαρτοφυλακίου Η συχνότητα της αποτίµησης κάθε χαρτοφυλακίου δύναται να πραγµατοποιείται καθηµερινά. Παράλληλα οφείλουµε να τονίσουµε ότι η συχνότητα αποτίµησης εξαρτάται και από τον τύπο του προϊόντος. Για παράδειγµα, µία µετοχή εισηγµένη στο Χ.Α. αποτιµάται καθηµερινά, ενώ ένα αµοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγµατεύεται κάθε τρεις µήνες δεν µπορεί να έχει συχνότερη από τριµηνιαία αποτίµηση. Όσον αφορά τη γνωστοποίηση στον πελάτη, αυτή είναι εξαµηνιαία, ωστόσο κάθε πελάτης µπορεί να ενηµερώνεται σε τριµηνιαία βάση αν το επιθυµεί. Σε περίπτωση που η συµφωνία του πελάτη µε την Εταιρεία επιτρέπει τη διαχείριση µε µόχλευση, η σχετική ενηµέρωση είναι µηνιαία. Συγκεκριµένα σχετικά µε την αποτίµηση των οµολόγων οφείλουµε να τονίσουµε ότι συµπεριλαµβάνονται και οι δεδουλευµένοι τόκοι. Σελίδα 23 από 64 Έκδοση /3.0.2

24 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.1 Επενδύσεις σε Εισηγµένες Μετοχές Οι επενδυτές που αγοράζουν µετοχές εισηγµένων εταιρειών καθίστανται αυτοµάτως µέτοχοι αυτών και προσδοκούν να επωφεληθούν από τις πιθανές αποφάσεις τους να διανείµουν µέρισµα και από την ενδεχόµενη άνοδο των τιµών των µετοχών στις οργανωµένες αγορές στις οποίες διαπραγµατεύονται. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποκτούν δικαιώµατα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων. Ενδεικτικά, οι εισηγµένες εταιρείες κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε την κεφαλαιοποίησή τους (το γινόµενο της τιµής διαπραγµάτευσης της µετοχής τους επί του συνόλου των µετοχών τους στην απλή περίπτωση που η εταιρεία είναι εισηγµένη και διαπραγµατεύεται σε µία οργανωµένη αγορά) και τα όρια που θέτει η Εποπτική Αρχή κάθε οργανωµένης αγοράς. Για το Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ) οι µετοχές κατηγοριοποιούνται σε: Υψηλής Κεφαλαιοποίησης, Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης, Χαµηλής Κεφαλαιοποίησης. Συγκεκριµένα για το Χ.Α. οι µετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης που ανήκουν στο δείκτη FTSE 20 θεωρούνται Blue Chips. Συνήθως, όσο πιο υψηλή είναι η κεφαλαιοποίηση µιας εταιρείας, τόσο µεγαλύτερη είναι η εµπορευσιµότητα της µετοχής της. Ωστόσο, αρκετές είναι οι περιπτώσεις µετοχών εταιρειών µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης που παρουσιάζουν µεγαλύτερη εµπορευσιµότητα από αυτές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Εκτός από τη βασική κατηγοριοποίηση ανάλογα µε την κεφαλαιοποίησή τους, οι εισηγµένες µετοχές κατηγοριοποιούνται στις οργανωµένες αγορές µε βάση τον κλάδο δραστηριότητάς τους. Οι πιο βασικές κατηγορίες µετοχών στο ΧΑ είναι τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, πληροφορικής, τρόφιµα, αναψυκτικά, τυχερά παιχνίδια, κατασκευαστικές, εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οι µετοχές υψηλής εµπορευσιµότητας που ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες συµµετέχουν στη σύνθεση δεικτών που αποτυπώνουν την πορεία των παραπάνω κατηγοριών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικοί δείκτες που ισχύουν για το ΧΑ, όπως ο δείκτης FTSE 20 για τις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο δείκτης FTSE 40 για τις εταιρείες µεσαίας κεφαλαιοποίησης και ο δείκτης FTSE 80 για τις εταιρείες χαµηλής κεφαλαιοποίησης. Όµοιοι χρηµατιστηριακοί δείκτες χρησιµοποιούνται και σε χρηµατιστήρια του εξωτερικού. Η υναµική προσφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες για κάθε κατηγορία δεικτών εσωτερικού ή εξωτερικού. Η διακύµανση της τιµής µιας µετοχής εταιρείας υψηλής κεφαλαιοποίησης συνήθως έχει λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσει ακραίες αποκλίσεις σε σύγκριση µε την µετοχή µιας εταιρείας µεσαίας ή χαµηλής κεφαλαιοποίησης. Ανάλογη είναι και η συµπεριφορά της τιµής µιας µετοχής που συµµετέχει στη σύνθεση ενός χρηµατιστηριακού δείκτη σε σύγκριση µε την τιµή µιας άλλης που δεν συµµετέχει σε κάποιο δείκτη, παρόλο που µπορεί και οι δύο µετοχές να ανήκουν στην ίδια κατηγορία κεφαλαιοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε, ότι µε βάση τα ιστορικά στοιχεία για τις κινήσεις των κεφαλαιαγορών έχει παρατηρηθεί ότι οι τιµές των µετοχών εταιρειών πολύ υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες ξεχωρίζουν ταυτόχρονα για την πολύ υψηλή εµπορευσιµότητά τους, όπως αυτές που συµµετέχουν στη σύνθεση του δείκτη Dow Jones του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσιάζουν πολύ µικρότερες διακυµάνσεις από τις τιµές των µετοχών εισηγµένων εταιρειών στις αναδυόµενες αγορές. Άλλες κατηγορίες εισηγµένων µετοχών στο ΧΑ είναι για παράδειγµα οι Μετοχές Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών και οι Μετοχές Υπό Επιτήρηση. Στις παραπάνω κατηγορίες εντάσσονται µετοχές εταιρειών Σελίδα 24 από 64 Έκδοση /3.0.2

25 που παρουσιάζουν σηµαντικές µεταβολές στη φύση των δραστηριοτήτων τους ή/και στα οικονοµικά τους στοιχεία. Μία ειδική κατηγορία µετοχών είναι αυτές των Ανωνύµων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ). Οι εταιρείες αυτού του τύπου αποτελούνται από συγκεκριµένο αριθµό µετοχών (Closed-end Funds), οι οποίες διαπραγµατεύονται σε οργανωµένες αγορές όπως το ΧΑ. Ως εκ τούτου οι τιµές τους παρουσιάζουν παρόµοια συµπεριφορά µε τις τιµές των άλλων εισηγµένων µετοχών και διαµορφώνονται ανάλογα µε την προσφορά και τη ζήτηση. Εποµένως είναι δυνατό να διαπραγµατεύονται πάνω ή κάτω από την καθαρή τους αξία. Άλλη κατηγορία εισηγµένων µετοχών στο ΧΑ είναι οι προνοµιούχες µετοχές (preferred shares) οι οποίες διανέµουν µέρισµα σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην έκδοση τους (π.χ ποσοστό επί της ονοµαστικής τους αξίας). Το πλεονέκτηµα τους έναντι των κοινών µετοχών είναι ότι: Σε περίπτωση πτώχευσης του εκδότη της µετοχής και αφού έχουν πληρωθεί όλοι οι υπόλοιποι πιστωτές της εκδότριας εταιρείας, οι κάτοχοι των προνοµιούχων µετοχών θα πληρωθούν πριν από τους κατόχους των κοινών µετοχών. Υπάρχει και η ειδική περίπτωση να προβλέπεται από το καταστατικό της Εταιρείας πως όταν η εταιρεία/ εκδότης δεν έχει πληρώσει µέρισµα για κάποια χρόνια και αποφασίσει να πληρώσει, οι κάτοχοι των προνοµιούχων µετοχών θα εισπράξουν αθροιστικά µέρισµα και για τα προηγούµενα χρόνια σε βάθος όσων ετών προβλέπεται ρητά από το καταστατικό της εκδότριας εταιρείας. Καλάθια µετοχών (Baskets): είναι ένα σύνολο από τίτλους όπου κάθε τίτλος µπορεί να προσδιορίζεται από διαφορετικό βάρος για το σύνολο του µετοχικού καλαθιού. Οι διαπραγµατευτές του καλαθιού το διαχειρίζονται ως ένα προϊόν που συνήθως αντανακλά ένα δείκτη ή δοµείται έτσι ώστε να ακολουθεί τη διακύµανση ενός χρηµατιστηριακού δείκτη. Οι διαχειριστές έχουν την ευχέρεια να προσθέτουν ή να αφαιρούν τίτλους από το καλάθι µετοχών. Το Πιστοποιητικό επί µετοχικού τίτλου (Depositary Receipt) είναι ένα γενικό προϊόν το οποίο δηλώνει την κτήση ενός τίτλου. ιαπραγµατεύεται σε οργανωµένες αγορές ή στη δευτερογενή αγορά του εκδότη τους. Εποµένως η ρευστοποίηση πραγµατοποιείται αφού προηγηθεί αγορά από τον εκδότη του ή σύµφωνα µε τους όρους του προϊόντος. Τα κριτήρια εισαγωγής ή εξαγωγής στις παραπάνω κατηγορίες των µετοχών των εισηγµένων εταιρειών θεσπίζονται από την αρµόδια Εποπτική Αρχή κάθε οργανωµένης αγοράς και µεταβάλλονται κατά την κρίση της. Η Εποπτική Αρχή έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει διαφορετικούς όρους διαπραγµάτευσης για µετοχές εταιρειών που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Για παράδειγµα στο ΧΑ, οι µετοχές των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης διαπραγµατεύονται καθ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ οι µετοχές των υπό επιτήρηση εταιρειών διαπραγµατεύονται µόνο για µία ώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι µέτοχοι των εισηγµένων εταιρειών είναι αποδέκτες των εταιρικών πράξεων, τις οποίες αποφασίζουν οι διοικήσεις των εταιρειών. Ωστόσο, ενδέχεται κατά τη διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων να επηρεάσουν τις αποφάσεις αυτές. Οι εγκεκριµένες αυτές αποφάσεις υλοποιούνται αφού λάβουν έγκριση και από την Εποπτική Αρχή της οργανωµένης αγοράς στην οποία διαπραγµατεύονται οι συγκεκριµένες εταιρείες. Αναφέρουµε χαρακτηριστικές περιπτώσεις εταιρικών πράξεων: ιανοµή Μερίσµατος: Το µέρισµα αποτελεί τη συµµετοχή του µετόχου στα κέρδη της εταιρείας ως ανταµοιβή για την επένδυση του κεφαλαίου του στην συγκεκριµένη εταιρεία. Το σύνολο του µερίσµατος που διανέµεται στους µετόχους είναι το γινόµενο του αριθµού των µετοχών που κατέχουν επί το ποσό του µερίσµατος ανά µετοχή. Το ποσό µερίσµατος ανά µετοχή δεν αφαιρείται από τη χρηµατιστηριακή της τιµή, ούτε µεταβάλλει την ονοµαστική της τιµή, µπορεί όµως να επηρεάσει την αγοραία τιµή της µετοχής πριν και µετά τη διανοµή. Σελίδα 25 από 64 Έκδοση /3.0.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Τελευταία ενηµέρωση Αύγουστος 205 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544)

YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) YΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. 217550 (ΦΕΚ Β 1544) Θέµα: 'Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε." σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.

ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4. ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.2008 Εταιρεία Η υναµική Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.

ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4. ΥΝΑΜΙΚΗ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1 Εταιρεία εποπτευόµενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.2008 Εταιρεία Η υναµική Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ιδρύθηκε το 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 959,85 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,54%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 75,38 εκατ. εκ των οποίων 5,32 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989 &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 10/2/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρή άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.254,75 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,37%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 93,66 εκατ. εκ των οποίων 8,64 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 18/8/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.114,52 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,65%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 102,93 εκατ. εκ των οποίων 9,10 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Μικρά κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 861,24 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 0,27%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 71,04 εκατ. εκ των οποίων 2,58 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/10/12-31/12/12) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,431,979.82 100.32% 0.00% Σύνολο1. 1,431,979.82 100.32% ΕΓΕ 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00%

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,99 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 149,43 εκατ. εκ των οποίων 28,83 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα