ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 2001 ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ι ΙΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ EUROMEDICA ΑΝΙΗΛΙ Η ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ EUROMEDICA Α.Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ανάλυση ραστηριότητας ίκτυο Παρεχοµένων Υπηρεσιών ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ακίνητα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Πίνακας Εξέλιξης της Λογιστικής Αξίας Παγίων Χρήσεων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

3 10.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε) EUROMEDICA ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ Α.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡ ΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε EUROPROCUREMENT Α.Ε ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Της εταιρίας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Κύκλου εργασιών , ,85 Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) , ,46 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 420,03 345,85 Σύνολο , ,31 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 5.111, ,25 Έσοδα από Συµµετοχές και Χρεόγραφα 542,68 676,39 Κέρδη από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων 0,00 0,00 Έκτακτα Αποτελέσµατα (643,21) 430,72 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 7.115, ,59 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 4.922, ,74 Κέρδη προ Φόρων 1.396, ,40 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ 532, ,47 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. &Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων 108, ,47 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 912,19 912,19 Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) Μέρισµα/Μετοχή 0,03 0,03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως 5.383, ,06 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια , ,51 Ενσώµατα Πάγια , ,12 Μείον: Αποσβέσεις , ,09 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,03 Σύνολο Ακινητοποιήσεων , ,54 Συµµετοχές , ,09 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 402,16 547,55 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,18 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,49 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 2.291, ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,07 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , ,88 Προβλέψεις 105,74 105,74 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,51 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,03 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,53 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 385,07 247,91 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,07 Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ) 2,31 2,57-4 -

5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών 35,20% 13,57% Μικτού Κέρδους 42,97% -29,61 Κερδών προ Φόρων Χρήσης -48,49% 61,92% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης και Αµοιβές.Σ. -74,95% % Κερδών µετά Φόρων και Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων -94,16 963,40% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων %) Ιδίων Κεφαλαίων (µ.o. αρχής & τέλους χρήσης) 1,99% 3,04% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων (µ.o. αρχής & τέλους χρήσης) 2,93% 3,03% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων από Πελάτες 95,31 115,30 Προµηθευτών (επί των αγορών) 129,66 148,63 Αποθεµάτων 38 12,26 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,05 1,15 Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 0,50 0,56 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 0,87 0,85 Άµεσης Ρευστότητα 0,91 0,82 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατ/κά Εξοδα/Μικτό Κέρδος 12,30% 19,83% Χρηµατ/κά Εξοδα/Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 61,08% 52,38% - 5 -

6 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της εταιρίας «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Η σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2004 έγινε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και περιλαµβάνει την µητρική εταιρία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και τις θυγατρικές 1. EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ (50,14%), 2. EUROMEDICA ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ. (70,00%), 3. Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΕ (72,00 %), 4. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ µε δ.τ. «ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ» (70,65%), 5. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ ΑΕ µε δτ «ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ» (51,00%), 6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΣ (51,00%), 7. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΕ (60,00%) και 8. ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΑΕ (50,00%). 9. ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ (74.20%) 10. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ(49,52%) 11. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (48,70%) Η σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2003 έγινε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και περιλαµβάνει την µητρική εταιρία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και τις θυγατρικές 1. EUROMEDICA ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε (70%) 2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" Α.Ε (70,65%) 3. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.Ε "ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ" (51%) 4. Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (72%) 5. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε (60%) 6. EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ A.E (46.12%) 7. ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε (50%) 8. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε (51%) 9. ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΕ (84 %) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών από: Παροχή Υπηρεσιών , ,00 Σύνολο Κύκλου εργασιών , ,00 Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) , ,87 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 522,72 617,37 Σύνολο , ,24 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 7.259, ,89 Έσοδα από Συµµετοχές και χρεόγραφα 273,91 206,98 Κέρδη από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων 0,00 0,00 Έκτακτα Αποτελέσµατα -611,27 532,67 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 9.678, ,77 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 7.451, ,93 Κέρδη προ Φόρων 3.275, ,45 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ 1.603, ,98 Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 1.147, ,1 Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ.& Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων & ικαιώµατα Μειοψηφίας 646, ,30-6 -

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως 5.710, ,13 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια , ,72 Ενσώµατα Πάγια , ,62 Μείον: Αποσβέσεις , ,03 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,59 Σύνολο Ακινητοποιήσεων , ,31 Συµµετοχές , ,69 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 483,27 855,54 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,54 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,59 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 2.397, ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,28 Ίδια Κεφάλαια , ,75 Προβλέψεις 105,74 105,74 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,19 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,01 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,20 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 413,50 530,59 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,28 ( ) ( ) Λογιστική Αξία Μετοχής 2,23 3,22-7 -

8 2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 2.1 Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Καθαράς Θέσης της Εταιρείας Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κος Τσαµάκης Ανδρέας, διενέργησε οικονοµικό έλεγχο για την χρήση που έληξε την 31/12/2004. Οι σηµειώσεις του ορκωτού ελεγκτή που αφορούν στην αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2004, έχουν συνοπτικά ως κάτωθι: 1. Στην τρέχουσα χρήση, όπως και στην προηγούµενη, επί της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (GOODWIILL) ποσού 25,83 εκ., που προέκυψε κατά την απορρόφηση εταιριών στη χρήση 2001 και περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, διενεργήθηκαν αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 5% και όχι εφάπαξ ή τµηµατικά και ισόποσα εντός πενταετίας, όπως ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν είχαν εφαρµοστεί οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 3,87 εκ. και τα ίδια κεφάλαια µειωµένα κατά 18,07 εκ. περίπου. 2. Η εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση, διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις, επί των Εξόδων Εγκαταστάσεως και επί των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων κατά 1,19 εκ. και 2,99 εκ. αντίστοιχα µε συνέπεια την ισόποση αύξηση των αποτελεσµάτων χρήσεως και των ιδίων κεφαλαίων. 3. Οι λογαριασµοί "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού 45,47 εκ. αντιπροσωπεύουν την αξία σε τιµές κτήσεως µετοχών, µη εισηγµένων στο Χ.Α., είκοσι δύο (22) εταιριών παρεµφερούς δραστηριότητας, τρεις (3) εκ των οποίων ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 22,31 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτίµησης, ποσό 10,10 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 4. Για υπόλοιπα λογαριασµών βραδέως κινούµενα και σε καθυστέρηση εισπράξεως 1,85 εκ. περίπου, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό Πελάτες, καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασµού Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,578 εκ., δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη ρευστοποίησή τους. 5. Ο λογαριασµός "Μετοχές" 12,03 εκ. αντιπροσωπεύει την αξία, σε τιµές κτήσεως, µετοχών της µητρικής εταιρίας «AXON Α.Ε. Συµµετοχών». Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 8,75 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτιµήσεως, 6,81 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 6. Για το υπόλοιπο του λογαριασµού Ίδιες µετοχές 509 χιλ. δεν έχει σχηµατισθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 αποθεµατικό

9 7. Η υπάρχουσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολείπεται της προβλεπόµενης από την παρ.14 του άρθρου 42ε του Κωδ.Ν 2190/1920 κατά 2,23 εκ. περίπου, εκ της οποίας ποσό 2,05 εκ. περίπου, θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. Με βάση τα παραπάνω, τα αναµορφωµένα κέρδη της εταιρείας όπως και η αναµόρφωση της καθαράς θέσης της εταιρείας για την χρήση 2004 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε χιλ. ) Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων 1.396, ,40 Μείον: Επιβαρύνσεις Αποτελεσµάτων: Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Υπεραξίας Συγχώνευσης (Goodwill) 3.870, ,00 Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης & ενσ. Ακινητοποιήσεων 4.400, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης συµµετοχών 900, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης χρεογράφων 360, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 210,00 180,00 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων και αµοιβών Σ (8.343,39) (20.118,60) Μείον: Φόροι Εισοδήµατος 863, ,93 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές Σ (9.207,32) (21.225,53) Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου στην χρήση που αναλογούν 424,11 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές Σ και Φόρους φορολογικού ελέγχου (9.631,43) (21.225,53) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ (σε χιλ. ) ηµοσιευµένα Ίδια Κεφάλαια , ,88 Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Υπεραξίας , ,00 Συγχώνευσης (Goodwill) Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων 4.400, ,00 Εγκατάστασης & ενσ. ακινητοποιήσεων Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης συµµετοχών , ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης χρεογράφων 6.810, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης 1.629,13 509,34 αποθεµ.ιδίων µετοχών Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης 2.050, ,00 προσωπικού Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , ,54-9 -

10 2.2 Αναµόρφωση των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων και της Ενοποιηµένης Καθαράς Θέσης της Εταιρείας Οι σηµειώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κου Τσαµάκη Ανδρέα που αφορούν στην αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσης 2004 όπως και στην ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας έχουν συνοπτικά ως κάτωθι: 1. Στην τρέχουσα χρήση, όπως και στην προηγούµενη, επί της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (GOODWIILL) ποσού 25,83 εκ., που προέκυψε κατά την απορρόφηση εταιριών από τη µητρική εταιρία στη χρήση 2001 και περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, διενεργήθηκαν αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 5% και όχι εφάπαξ ή τµηµατικά και ισόποσα εντός πενταετίας, όπως ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν είχαν εφαρµοστεί οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 3,87 εκ. και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου µειωµένα κατά 18,07 εκ. περίπου. 2. Στη τρέχουσα χρήση και σε αντίθεση µε την προηγούµενη, το σύνολο των θετικών διαφορών ενοποίησης 20,62 εκ. καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Ενεργητικού Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις που περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, χωρίς να διενεργηθούν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 103 του Κ.Ν. 2190/1920 αποσβέσεις. Αν είχαν εφαρµοσθεί οι εν λόγω διατάξεις, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατ 4,12 εκ. περίπου και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου µειωµένα κατά 7,87 εκ. περίπου. 3. Η µητρική εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση, διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις, επί των Εξόδων Εγκαταστάσεως και επί των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων κατά 1,19 εκ. και 2,99 εκ. αντίστοιχα µε συνέπεια την ισόποση αύξηση των αποτελεσµάτων χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου. 4. Οι λογαριασµοί "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού 11,88 εκ., αντιπροσωπεύουν την αξία σε τιµές κτήσεως µετοχών, µη εισηγµένων στο Χ.Α., δεκαεπτά (17) εταιριών παρεµφερούς δραστηριότητας. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 3,42 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτίµησης, το σύνολο της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 5. Για υπόλοιπα λογαριασµών βραδέως κινούµενα και σε καθυστέρηση εισπράξεως 2,18 εκ. περίπου, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό Απαιτήσεις, καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασµού Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,649 εκ., δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη ρευστοποίησή τους. 6. Στον λογαριασµό "Μετοχές" 12,09 εκ. περιλαµβάνεται κυρίως η αξία σε τιµές κτήσεως, µετοχών της εταιρίας «AXON Α.Ε. Συµµετοχών», µητρική του Οµίλου. Αν

11 είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 8,78 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτιµήσεως, 6,81 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 7. Για το υπόλοιπο του λογαριασµού Ίδιες µετοχές 509 χιλ. δεν έχει σχηµατισθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 αποθεµατικό. Με βάση τα παραπάνω, τα αναµορφωµένα ενοποιηµένα κέρδη της εταιρείας όπως και η αναµόρφωση της ενοποιηµένης καθαράς θέσης της εταιρείας για την χρήση 2004 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε χιλ. ) Ενοποιηµένα Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων 3.275, ,45 Μείον: Επιβαρύνσεις Αποτελεσµάτων: Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Υπεραξίας Συγχώνευσης (Goodwill) 3.870, ,00 Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Θετικών ιαφορών Ενοποίησης 4.120,00 Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης και Ενσ , ,00 Ακην/σεων Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης συµµετοχών 350,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης χρεογράφων 360, ,00 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων και αµοιβών Σ (5.704,82) (7.226,55) Μείον: Φόροι Εισοδήµατος 1.671, ,02 Φόροι Φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεως 456,52 107,34 ικαιώµατα τρίτων 501, ,79 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές Σ και Φόρους φορολογικού ελέγχου και δικαιωµάτων µειοψηφίας (8.333,89) (11.546,70) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ (σε χιλ. ) Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια , ,75 Μείον: Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Υπεραξίας , ,00 Συγχώνευσης (Goodwill) Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Θετικών ιαφορών 7.870,00 Ενοποίησης Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης 4.400, ,00 και Ενσ. Ακην/σεων Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης συµµετοχών 3.540, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης χρεογράφων 6.810, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµ. ιδίων 1.629,13 509,34 µετοχών Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , ,

12 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ (εφεξής η Εταιρία ή EUROMEDICA AE. ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, (Ερµού 2 Αθήνα, τηλ υπεύθυνος κ. Λιάκος Λουκάς) Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. ο κος Τερζόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Αθηνών Ερµού 2, τηλ. (210) β. ο κ. Ιορδάνης Μπλέτσος, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Τσιµισκή 43, τηλ. (2310) Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο ελτίο

13 4. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2003 και 2004 διενέργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Ανδρέας. Τσαµάκης (Α.Μ. ΣΟΕ 17101) της ελεγκτικής εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ. Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τον δηµοσιευµένο Ισολογισµό και οι παρατηρήσεις για τη χρήση 2004 µεταξύ άλλων αναφέρουν τα ακόλουθα: 8. Στην τρέχουσα χρήση, όπως και στην προηγούµενη, επί της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (GOODWILL) ποσού 25,83 εκ., που προέκυψε κατά την απορρόφηση εταιριών στη χρήση 2001 και περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, διενεργήθηκαν αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 5% και όχι εφάπαξ ή τµηµατικά και ισόποσα εντός πενταετίας, όπως ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν είχαν εφαρµοστεί οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 3,87 εκ. και τα ίδια κεφάλαια µειωµένα κατά 18,07 εκ. περίπου. 9. Στη παρούσα χρήση, µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έγινε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας και προέκυψε υπεραξία ,59 για τα γήπεδα οικόπεδα και ,72 για τα κτίρια. Το συνολικό ποσό της υπεραξίας ,31, εµφανίζεται στο λογαριασµό ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων των Ιδίων Κεφαλαίων. Αν δεν είχε λάβει χώρα η ανωτέρω αναπροσαρµογή, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µειωµένες κατά , Η εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση, διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις, επί των Εξόδων Εγκαταστάσεως και επί των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων κατά 1,19 εκ. και 2,99 εκ. αντίστοιχα µε συνέπεια την ισόποση αύξηση των αποτελεσµάτων χρήσεως και των ιδίων κεφαλαίων. 11. Οι λογαριασµοί "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού 45,47 εκ. αντιπροσωπεύουν την αξία σε τιµές κτήσεως µετοχών, µη εισηγµένων στο Χ.Α., είκοσι δύο (22) εταιριών παρεµφερούς δραστηριότητας, τρεις (3) εκ των οποίων ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 22,31 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτίµησης, ποσό 10,10 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 12. Για υπόλοιπα λογαριασµών βραδέως κινούµενα και σε καθυστέρηση εισπράξεως 1,85 εκ. περίπου, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό Πελάτες, καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασµού Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,578 εκ., δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη ρευστοποίησή τους. 13. Ο λογαριασµός "Μετοχές" 12,03 εκ. αντιπροσωπεύει την αξία, σε τιµές κτήσεως, µετοχών της µητρικής εταιρίας «AXON Α.Ε. Συµµετοχών». Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 8,75 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτιµήσεως, 6,81 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 14. Για το υπόλοιπο του λογαριασµού Ίδιες µετοχές 509 χιλ. δεν έχει σχηµατισθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 αποθεµατικό. 15. Στην τρέχουσα χρήση έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µέρους της ιαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,20 και µείωση κατά ,00 λόγω ακυρώσεως µέρους των Ιδίων Μετοχών. Από την ακύρωση αυτή προέκυψε ζηµία ,80 που καταχωρήθηκε απευθείας σε µείωση του λογαριασµού Αποθεµατικά από υπεραξία πώλησης χρεογράφων των Ιδίων Κεφαλαίων

14 16. Η υπάρχουσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολείπεται της προβλεπόµενης από την παρ.14 του άρθρου 42ε του Κωδ.Ν 2190/1920 κατά 2,23 εκ. περίπου, εκ της οποίας ποσό 2,05 εκ. περίπου, θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 17. Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση Κατά συνέπεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2003 και Η προτεινόµενη διανοµή κερδών τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε την ειδική απαρτία και πλειοψηφία που απαιτεί ο νόµος. 19. Για υφιστάµενες εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων συνολικού ποσού 17,49 εκ., δεν έχουν σχηµατισθεί σχετικές προβλέψεις, διότι καλύπτονται κατά το πλείστον µε ειδικές ασφαλιστικές συµβάσεις και δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί η τελική επιβάρυνση που θα προκύψει κατά την τελεσιδικία τους. Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στο δηµοσιευµένο Ισολογισµό της εταιρικής χρήσης που έληξε στις αναφέρουν τα εξής: 1. α. Οι επενδύσεις σε πάγια από 1/1-31/12/2004 ήταν 1,4 εκατ. περίπου. β. Οι επενδύσεις σε Συµµετοχές από 1/1-31/12/2004 ήταν 19,3 εκατ. περίπου. 2. H αξία κτήσεως των εξόδων εγκατάστασης από 1/1-31/12/2004 αυξήθηκε κατά 0,8 εκατ. περίπου. 3. Για την κατάρτιση των ανωτέρω καταστάσεων ακολουθήθηκαν οι γενικά παραδεγµένες βασικές λογιστικές αρχές οι οποίες είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση του ισολογισµού της χρήσεως Το προσωπικό που απασχολεί η Εταιρία την 31/12/2004 ανέρχεται σε 826 άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας έγινε την 31/12/2004 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και την ΥΑ /πολ. 1121/2004 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ύψους Ευρώ ,31 η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των ιδίων Κεφαλαίων (Α-ΙΙΙ-2). 6. Επί των ακινήτων υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού 38,24 εκατ. για χορήγηση δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2004 ανερχόταν σε 26,08 εκατ.. 7. Υφίστανται επίδικες διαφορές 17,49 εκατ., οι οποίες ως Επί το πλείστον καλύπτονται µε ειδικές ασφαλιστικές συµβάσεις και εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της εταιρίας. 8. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών: Σύµφωνα µε την από 30/06/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ,13, µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,29 εκάστη. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε µε την υπαριθµ. Κ2-9653/28/7/00 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 30/11/2000 απόφαση του.σ. της εταιρείας. Η περίοδος ασκήσεως του σχετικού δικαιώµατος διήρκησε από 27/10/2000 έως 27/11/2000 και οι νέες µετοχές εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στις 19/12/2000. Από την έκδοση αντλήθηκε συνολικό ποσό ,31 Το καθαρό προϊόν µετά την αφαίρεση των εξόδων εκδόσεως, ήτοι ,44, ανήλθε σε ,87. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 30/6/2003 και ο τελικός πίνακας διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα "ΚΕΡ ΟΣ" στις 30/8/ α. Mε την από 12ης Φεβρουαρίου 2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας,που εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµόν Κ2-2529/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 05/03/2004 απόφαση του.σ. της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,20 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστικής τιµής της µετοχής από ένα ευρώ και δύο λεπτά (1,02 )σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 ).Μετά την εν λόγω αύξηση το

15 Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, εκ ποσού ,30 ευρώ, διαµορφώνεται πλέον στο ποσό των ,50 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής τιµής 1,50 η κάθε µία. β. Με την από 29/06/04 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµόν Κ2-8497/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 24/8/04 απόφαση του.σ. της εταιρείας, αποφασίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.12 του Κ.Ν. 2190/1920,η ακύρωση εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ( ) ιδίων µετοχών µε αντίστοιχη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ ( ).Μετά την εν λόγω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαµορφώνεται σε σαράντα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50) διηρηµένο σε τριάντα εκατοµµύρια τετρακόσιες έξη χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε ( ) άυλες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) εκάστης. γ. Ήδη µε την από 15/11/2004 έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,5 η κάθε µια, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία (2) δυο νέες µετοχές για κάθε (9) εννέα παλαιές και τιµή διάθεσης 1,5 η κάθε µια, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα. 11. Ανάλυση πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ 03. Κωδικός ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία ,04 Κωδικός ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Τον έλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων των χρήσεων 2003 και 2004 διενέργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Ανδρέας. Τσαµάκης (Α.Μ. ΣΟΕ 17101) της ελεγκτικής εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ. Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και οι παρατηρήσεις για τη χρήση 2004 µεταξύ άλλων αναφέρουν τα ακόλουθα: 1. Στην τρέχουσα χρήση, όπως και στην προηγούµενη, επί της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (GOODWIILL) ποσού 25,83 εκ., που προέκυψε κατά την απορρόφηση εταιριών από τη µητρική εταιρία στη χρήση 2001 και περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, διενεργήθηκαν αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 5% και όχι εφάπαξ ή τµηµατικά και ισόποσα εντός πενταετίας, όπως ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν είχαν εφαρµοστεί οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 3,87 εκ. και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου µειωµένα κατά 18,07 εκ. περίπου. 2. Στη τρέχουσα χρήση και σε αντίθεση µε την προηγούµενη, το σύνολο των θετικών διαφορών ενοποίησης 20,62 εκ. καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Ενεργητικού Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις που περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, χωρίς να διενεργηθούν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 103 του Κ.Ν. 2190/1920 αποσβέσεις. Αν είχαν εφαρµοσθεί οι εν λόγω διατάξεις, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 4,12 εκ. περίπου και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου µειωµένα κατά 7,87 εκ. περίπου

16 3. Στην παρούσα χρήση, µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έγινε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων εταιρειών του Οµίλου και προέκυψε υπεραξία ,59 για τα γήπεδα οικόπεδα και ,72 για τα κτίρια. Το συνολικό ποσό της υπεραξίας ,31 εµφανίζεται στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου και ειδικότερα στο λογαριασµό ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,06 και στο λογαριασµό ικαιώµατα Μειοψηφίας ,25. Αν δεν είχε λάβει χώρα η ανωτέρω αναπροσαρµογή, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µειωµένες κατά , Η µητρική εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση, διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις, επί των Εξόδων Εγκαταστάσεως και επί των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων κατά 1,19 εκ. και 2,99 εκ. αντίστοιχα µε συνέπεια την ισόποση αύξηση των αποτελεσµάτων χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου. 5. Οι λογαριασµοί "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού 11,88 εκ., αντιπροσωπεύουν την αξία σε τιµές κτήσεως µετοχών, µη εισηγµένων στο Χ.Α., δεκαεπτά (17) εταιριών παρεµφερούς δραστηριότητας. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 3,42 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτίµησης, το σύνολο της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 6. Για υπόλοιπα λογαριασµών βραδέως κινούµενα και σε καθυστέρηση εισπράξεως 2,18 εκ. περίπου, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό Απαιτήσεις, καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασµού Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,649 εκ., δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη ρευστοποίησή τους. 7. Στον λογαριασµό "Μετοχές" 12,09 εκ. περιλαµβάνεται κυρίως η αξία σε τιµές κτήσεως, µετοχών της εταιρίας «AXON Α.Ε. Συµµετοχών», µητρική του Οµίλου. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 8,78 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτιµήσεως, 6,81 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 8. Για το υπόλοιπο του λογαριασµού Ίδιες µετοχές 509 χιλ. δεν έχει σχηµατισθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 αποθεµατικό. 9. Στην τρέχουσα περίοδο έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µητρικής εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση µέρους της ιαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,20 και µείωση κατά ,00 λόγω ακυρώσεως µέρους των Ιδίων Μετοχών. Από την ακύρωση αυτή προέκυψε ζηµία ,80 που καταχωρήθηκε απευθείας σε µείωση του λογαριασµού Αποθεµατικά από υπεραξία πώλησης χρεογράφων των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου. 10. Οι εταιρίες του Οµίλου κατά πάγια τακτική δεν σχηµατίζουν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας δεν προσδιορίσαµε λόγω του πολυπληθούς προσωπικού, στο χρόνο του ελέγχου µας. 11. Για υφιστάµενες εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων συνολικού ποσού 29,20 εκ., δεν έχουν σχηµατισθεί σχετικές προβλέψεις, διότι καλύπτονται κατά το πλείστον µε ειδικές ασφαλιστικές συµβάσεις και δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί η τελική επιβάρυνση που θα προκύψει κατά την τελεσιδικία τους

17 Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στο δηµοσιευµένο Ενοποιηµένο Ισολογισµό της εταιρικής χρήσης που έληξε στις αναφέρουν τα εξής: 1. Οι επενδύσεις σε πάγια από 1/1-31/12/2004 ήταν 3,7 εκατ. περίπου. 2. H αξία κτήσεως των εξόδων εγκατάστασης από 1/1-31/12/2004 αυξήθηκε κατά 2,1 εκατ. περίπου. 3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν την 31/12/2004 είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις Ενοποιούµενες Εταιρίες την 31/12/2004 ανερχόταν σε άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της µητρικής και των ενοποιούµενων θυγατρικών έγινε την 31/12/2004 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και την ΥΑ /πολ. 1121/2004, στη χρήση 2004 η αξία κτήσης των γηπέδων-κτιρίων αναπροσαρµόστηκε και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ύψους Ευρώ ,31 η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των ιδίων Κεφαλαίων. 6. Επί των ακινήτων υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού 43,65 εκατ. για χορήγηση δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2004 ανερχόταν σε 28,23 εκατ.. 7. Υφίστανται επίδικες διαφορές 29,2 εκατ., οι οποίες ως Επί το πλείστον καλύπτονται µε ειδικές ασφαλιστικές συµβάσεις και εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της εταιρίας. 8. Τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας µε καταβολή µετρητών: Σύµφωνα µε την από 30/06/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ,13, µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,29 εκάστη. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε µε την υπαριθµ. Κ2-9653/28/7/00 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 30/11/2000 απόφαση του.σ. της εταιρείας. Η περίοδος ασκήσεως του σχετικού δικαιώµατος διήρκησε από 27/10/2000 έως 27/11/2000 και οι νέες µετοχές εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στις 19/12/2000. Από την έκδοση αντλήθηκε συνολικό ποσό ,31 Το καθαρό προϊόν µετά την αφαίρεση των εξόδων εκδόσεως, ήτοι ,44, ανήλθε σε ,87. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 30/6/2003 και ο τελικός πίνακας διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα "ΚΕΡ ΟΣ" στις 30/8/ α. Με την από 12ης Φεβρουαρίου 2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας,που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµόν Κ2-2529/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 05/03/2004 απόφαση του.σ. της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,20 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστικής τιµής της µετοχής από ένα ευρώ και δύο λεπτά (1,02 )σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 ).Μετά την εν λόγω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, εκ ποσού ,30 ευρώ, διαµορφώνεται πλέον στο ποσό των ,50 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής τιµής 1,50 η κάθε µία. β. Με την από 29/06/04 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµόν Κ2-8497/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 24/8/04 απόφαση του.σ. της εταιρείας, αποφασίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.12 του Κ.Ν. 2190/1920,η ακύρωση εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ( ) ιδίων µετοχών µε αντίστοιχη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ ( ).Μετά την εν λόγω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαµορφώνεται σε σαράντα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (

18 ,50) διηρηµένο σε τριάντα εκατοµµύρια τετρακόσιες έξη χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε ( ) άυλες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) εκάστης. γ. Ήδη µε την από 15/11/2004 έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,5 η κάθε µια, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία (2) δυο νέες µετοχές για κάθε (9) εννέα παλαιές και τιµή διάθεσης 1,5 η κάθε µια. 10. Ανάλυση πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ 03 Κωδικός ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία ,28 Κωδικός ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ,65 ΣΥΝΟΛΟ , Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2004 περιλαµβάνονται εκτός της µητρικής οι κάτωθι θυγατρικές εταιρίες: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ (49,52%) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ ΓΕΝΕΣΙΣ (48,70%) EUROMEDICA ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε (70%) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" Α.Ε (70,65%) ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.Ε "ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ" (51%) Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (72%) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε (60%) EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ A.E (50.14%) ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε (50%) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε (51%) ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΕ (74,20 %) Αναφορικά µε τις εταιρίες που έχουν περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2004, σηµειώνονται τα εξής: Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2003 και 2004 της εταιρείας ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Τσαµάκης Ανδρέας, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2003 και 2004 της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Παπασυµεών Εµ. Ιωάννης της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ Οι εταιρίες EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε., EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. «EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.», ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΑΕ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ Α.Ε., ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ και ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ελέγχου από ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έτσι δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οικονοµικές καταστάσεις θυγατρικών εταιριών που δεν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 18% και 9% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα

19 5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η EUROMEDICA AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό φορολογικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 2002, προέκυψαν φόροι ύψους 424,11 χιλ. ευρώ και επιβάρυναν τα προς διανοµή κέρδη της χρήσεως Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος για την χρήση Η ενοποιούµενη εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση 2000 και προέκυψαν φόροι ύψους 40,00 χιλ. ευρώ και το ποσό των 17,18 χιλ ευρώ επιβάρυνε τη χρήσης 2001 ενώ το ποσό των 22,82 χιλ ευρώ επιβάρυνε τη χρήση Η ενοποιούµενη εταιρεία Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΕ έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση 2000 και προέκυψαν φόροι ύψους 14,67 χιλ. ευρώ. Το ποσό πληρώθηκε από τους παλαιούς µετόχους της εταιρείας. Η ενοποιούµενη εταιρεία ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι ύψους 57,58 χιλ. ευρώ οι οποίοι επιβάρυναν τα προς διανοµή κέρδη του 2004 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι 7,41 χιλ. οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση Η ενοποιούµενη εταιρεία EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ (λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2000), έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2003 βάσει ισολογισµού 31/12/2003 οι ζηµίες είναι ,69 ευρώ. Μετά τον φορολογικό έλεγχο οι ζηµίες µειώθηκαν κατά ,92. Η ενοποιούµενη εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι ύψους 82,51 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση 2005 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2003, προέκυψαν φόροι ύψους 15,66 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση 2003 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ (λειτουργεί από Μάρτιο 2000) έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι ύψους 12,65 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση 2005 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ (λειτουργεί από τον Μάιο του 2001), έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι ύψους 12,53 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση 2005 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2001 και προέκυψαν φόροι ύψους 117,89 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση

20 6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Υλοποίηση Επενδυτικού Προγράµµατος µετά την Συγχώνευση - Επενδύσεις 2001 και 2002 Εντός του 2001 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρειών «EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», «Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Ε.», «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» από την «Κ.Ι. ΑΝΙΗΛΙ Η Η ΠΑΝΑΓΙΑ Α.Ε.», η οποία στην συνέχεια µετονοµάσθηκε σε EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµόν 7439/ Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ & ΕΠΕ). Το 2002 υπήρξε µια πολύ σηµαντική χρονιά στην εξελικτική πορεία της Εταιρίας καθόσον ολοκληρώθηκε ένα σηµαντικό µέρος του µεσοµακροπρόθεσµου επενδυτικού της προγράµµατος. Αναλυτικότερα : - Ολοκληρώθηκε µεγάλο µέρος του επενδυτικού προγράµµατος ανακαίνισης του ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στην Θεσσαλονίκη συνολικού προϋπολογισµού 10 εκατ.. Τον Σεπτέµβριο του 2002 λειτούργησε στην ανακαινισµένη κλινική υπερσύγχρονη καρδιοχειρουργική µονάδα, αιµοδυναµικό εργαστήριο, µονάδα εντατικής θεραπείας και αγγειοχειρουργική οµάδα πλαισιωµένες από ένα επιτελείο κορυφαίων καρδιολόγων, καρδιοχειρούργων, αγγειοχειρούργων και θωρακοχειρούργων. - Ολοκληρώθηκε (Α τρίµηνο 2002) η ριζική ανακαίνιση της µαιευτικής κλινικής ΤΑΤΙΑΝΑ συνολικού προϋπολογισµού 3,15 εκατ. περίπου. Μετά την ανακαίνιση αυτή η ΤΑΤΙΑΝΑ διαθέτει δωµάτια µε όλες τις σύγχρονες ανέσεις και προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες. - Ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραµµα ανακαίνισης της µαιευτικής γυναικολογικής κλινικής Θεοµήτωρ στην Κοζάνη και Μαιευτηρίου Θεοτόκος στην Λάρισα προϋπολογισµού 1 εκατ. περίπου, στις οποίες η Εταιρία συµµετέχει σήµερα µε ποσοστά 50,14% και 70,65% αντίστοιχα. - Ξεκίνησε η λειτουργία υπερσύγχρονου διαγνωστικού κέντρου στον Πειραιά και ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση επέκταση του Πολυδιαγνωστικού κέντρου Λάρισας, στο οποίο η Εταιρία συµµετέχει σε ποσοστό 70%. Ο συνολικός προϋπολογισµός των δύο αυτών έργων ξεπέρασε το 1 εκατ Επενδύσεις Εντός του 2003 σηµαντικό γεγονός αποτέλεσε η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου (εξαγορά µε προσύµφωνα) από την εταιρεία και την µητρική της ΑΧΟΝ ΗOLDINGS στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Οι δύο εταιρίες ελέγχουν αθροιστικά ποσοστό 82,10% της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ., η οποία είναι εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητο ακίνητο τ.µ. στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δυναµικότητας 268 κλινών και διαθέτει σύγχρονες νοσηλευτικές µονάδες όλων των ειδικοτήτων, 13 σύγχρονα, πλήρως ανακαινισµένα χειρουργεία, 2 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 16 κλινών, 7 αίθουσες τοκετού και 2 αίθουσες µικροεπεµβάσεων. Η προσθήκη της συγκεκριµένης κλινικής στον Όµιλο της EUROMEDICA δίνει την δυνατότητα σηµαντικών συνεργιών τόσο µε τον ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟ, όσο και µε την νέα µαιευτική γυναικολογική κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ βελτιώνοντας έτσι σηµαντικά το επίπεδο των προσφεροµένων ιατρικών υπηρεσιών και καταχτώντας καθ αυτόν τον τρόπο την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της δευτεροβάθµιας περίθαλψης τόσο την Θεσσαλονίκη όσο και στον ευρύτερο χώρο της Βορείου Ελλάδος. Τέλος στην Κοζάνη ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2003 οι διαδικασίες συγχώνευσης της Γενικής Κλινικής ΖΩΟ ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ µε την EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Έτσι

21 ο Όµιλος διαθέτει πλέον στην Κοζάνη δύο κλινικές την πλήρως ανακαινισµένη µαιευτική γυναικολογική κλινική ΘΕΟΜΗΤΩΡ δυναµικότητας 38 κλινών και την Γενική Κλινική ΖΩΟ ΟΧΟ ΠΗΓΗ δυναµικότητας 80 κλινών, στην οποία ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2003 εκτεταµένο επενδυτικό πρόγραµµα ανακαίνισης. Το 2004 ολοκληρώθηκε η υπερσύγχρονη µαιευτική γυναικολογική κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ στην Θεσ/νίκη συνολικού ύψους επένδυσης 33 εκατ., η οποία και λειτούργησε τον εκέµβριο του Η ΓΕΝΕΣΙΣ αποτελεί µία πρότυπη, σύγχρονη κλινική δυναµικότητας 119 κλινών που καταλαµβάνει τ.µ και στην οποία συµµετέχουν εκτός από την EUROMEDICA και 140 µαιευτήρες της Θεσσαλονίκης. Πέρα από το Μαιευτικό, γυναικολογικό, χειρουργικό τµήµα στην κλινική λειτουργούν επίσης τµήµατα: Πλαστικής χειρουργικής, ΜΕΘ, Νεογνική µονάδα, Μονάδα υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, ιαγνωστικά Εργαστήρια, απεικονιστικά εργαστήρια και εξωτερικά ιατρεία. Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2004 ο εκσυγχρονισµός της Γενικής Κλινικής ΖΩΟ ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ στην Κοζάνη δυναµικότητας 80 κλινών. Η λειτουργία της κλινικής αυτής έρχεται να συµπληρώσει αυτήν της Μαιευτικής Κλινικής Θεοµήτωρ που βρίσκεται επίσης στην Κοζάνη, καλύπτοντας έτσι όλο το απαραίτητο φάσµα παρεχοµένων ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή της Γενικής Κλινικής ωδεκανήσου στην Ρόδο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 15 στρεµµάτων το εµβαδόν της οποίας αναµένεται να ξεπεράσει τα τ.µ. Η δυναµικότητα της κλινικής είναι 122 κλίνες και ο συνολικός προϋπολογισµός θα ξεπεράσει τα 22 εκατ. και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο Η κλινική θα διαθέτει τµήµατα όπως παθολογικό, καρδιολογικό, νεφρολογικό, χειρουργικό, ορθοπεδικό, ΩΡΛ, οφθαλµολογικό, µαιευτικό, γυναικολογικό, µονάδα εντατικής θεραπείας, τµήµα τεχνητού νεφρού και διαγνωστικά εργαστήρια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η κατασκευή νέου ιαγνωστικού Κέντρου στην Θεσσαλονίκη εµβαδού 500 περίπου τ.µ, ο προϋπολογισµός του οποίου αναµένεται να ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. και θα είναι εξοπλισµένο µε ιατρικά µηχανήµατα της τελευταίας τεχνολογίας. Το διαγνωστικό κέντρο είναι εγκατεστηµένο στην υτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου η ύπαρξη αναβαθµισµένων σηµαντικών διαγνωστικών κέντρων είναι ελάχιστη. 6.3 Ιδιότυπη Σύµβαση µε το ΙΚΑ της κλινικής EUROMEDICA ΑΝΙΗΛΙ Η Η ιδιότυπη σύµβαση µεταξύ της EUROMEDICA A.E και του I.K.A., η οποίο αφορά στο θεραπευτήριό της K. ΑΝΙΗΛΙ Η Η ΠΑΝΑΓΙΑ στην οδό N. Πλαστήρα 22, Kαλαµαριά- Θεσσαλονίκη, παρατάθηκε µέχρι την , ενώ παράλληλα το IKA έχει δικαίωµα περαιτέρω παρατάσεως µέχρι την

22 6.4 Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις EUROMEDICA A.E. Αγωγή Ειρήνης Ιωαννίδου- Παπαµόσχου στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Το αίτηµα της αγωγής είναι ευρώ ( ευρώ ηθική βλάβη και απώλεια εισοδήµατος). Αγωγή Βουλκίδου Μάλαµα στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. αγωγής είναι ευρώ και, µετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής υπόθεση έχει επανέλθει µε κλήση για να δικαστεί στις Το αίτηµα της αποδείξεων, η Αγωγές στην υπόθεση Μαρίας Τσοµπανίδου και των συγγενών της. Εκκρεµεί αγωγή µε αίτηµα ευρώ για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης της ιδίας της παθούσης, αγωγή των συγγενών της (γονέων, συζύγου, τέκνων, αδελφών και πεθερών) για τη δική τους ηθική βλάβη και τη στέρηση υπηρεσιών συζύγου και τέκνων, µε συνολικό αίτηµα ευρώ, καθώς και αγωγή της ιδίας για την αυτοτελή αποζηµίωση λόγω της µόνιµης αναπηρίας, καθώς και για επιδίκαση ποσών για φυσιοθεραπείες, αποκλειστική νοσοκόµα και φάρµακα, µε συνολικό αίτηµα ευρώ. Οι δύο πρώτες υποθέσεις δικάστηκαν στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αλλά η έκδοση οριστικής αποφάσεως αναβλήθηκε µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση στην ποινική δίκη. Η εταιρία είναι ασφαλισµένη για µικρό ποσό και η ασφαλιστική εταιρία NORDSTERN COLONIA συµµετέχει στη δίκη. Αγωγή της οικογένειας Καραµεσίνη - Κεχαγιόγλου, στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αίτηµα καταβολή ποσού ευρώ. Η υπόθεση δικάζεται στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις Το συµβάν καλύπτεται ασφαλιστικά από την ασφαλιστική εταιρία ΑLPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Αγωγή Γεωργίου Κουτσογεωργόπουλου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µε αίτηµα την καταβολή ποσού ευρώ για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το συµβάν καλύπτεται ασφαλιστικά από την ασφαλιστική εταιρία ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Αγωγή Μιρόσλαβ Τζιεβέντσκι και Εντίτα Μαρίας Τζιεβέντσκι στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, µε συνολικό αγωγικό αίτηµα Σε κάθε περίπτωση η εταιρία καλύπτεται ασφαλιστικά για το συµβάν αυτό από την ασφαλιστική εταιρεία ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Αγωγή Παναγιώτη Πλεµµένου στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, µε συνολικό αγωγικό αίτηµα Η υπόθεση συζητείται, συνεκδικαζόµενη µε προσεπίκληση παρεµπίπτουσα αγωγή µας κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, στις , ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το συµβάν καλύπτεται ασφαλιστικά από την ΑLPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µέχρι ποσού ευρώ. Αγωγή Λαµπρινής Πουλιάση στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε αγωγικό αίτηµα Η υπόθεση εκδικάζεται στις Αγωγή έσποινας Λαπατά στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε συνολικό αγωγικό αίτηµα Η υπόθεση εκδικάζεται στις Αγωγή Αικατερίνης Σοφία µε αγωγικό αίτηµα Η ως άνω αγωγή, συνεκδικάσθηκε µε προσεπίκληση παρεµπίπτουσα αγωγή µας κατά της ING Ελληνική Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, στις στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Αίτηση της εταιρίας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για ακύρωση της υπ αριθµ. 2/2004 απόφασης της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µε την οποία µας έχει επιβληθεί πρόστιµο, ποσού ευρώ, για την υπό στοιχ. 10 ως άνω υπόθεση

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

1.Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΤΕΤΡΑΣ Α.Ξ.Ε.Τ.Τ.Ν.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542. ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 542 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε» και µε έδρα την Αθήνα. Στην Αθήνα σήµερα στις 28 Μαρτίου 2006, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συμβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»

«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Tης «ΕΡΓΟΤΕΜ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35548/10/Β/96/08 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει) της «ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ Α.Ε.» 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ. Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις Αξία κτήσης Μείον:αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12. PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.2012) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20

ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. ΜΑΕ 64979/62/Β/07/0280 ΓΕΜΗ 59083204000 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/ 20 1. Άρθρ. 42 α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21

6.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού... 21 6.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2004)...21 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ...4 Στοιχεία Ισολογισµού της 31ης εκεµβρίου 2005... 4 Αναλυτικά Στοιχεία Ισολογισµού... 5 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - 6 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 6 Στο Ηράκλειο σήµερα την 31/07/2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα