ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 2001 ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Ι ΙΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ EUROMEDICA ΑΝΙΗΛΙ Η ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ EUROMEDICA Α.Ε ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Ανάλυση ραστηριότητας ίκτυο Παρεχοµένων Υπηρεσιών ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ακίνητα Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Πίνακας Εξέλιξης της Λογιστικής Αξίας Παγίων Χρήσεων Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

3 10.2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ EΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. (ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε) EUROMEDICA ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΘΕΟΤΟΚΟΣ» Α.Ε Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ Α.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΡ ΙΟΑΓΓΕΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε EUROPROCUREMENT Α.Ε ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Της εταιρίας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Σύνολο Κύκλου εργασιών , ,85 Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) , ,46 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 420,03 345,85 Σύνολο , ,31 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 5.111, ,25 Έσοδα από Συµµετοχές και Χρεόγραφα 542,68 676,39 Κέρδη από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων 0,00 0,00 Έκτακτα Αποτελέσµατα (643,21) 430,72 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 7.115, ,59 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 4.922, ,74 Κέρδη προ Φόρων 1.396, ,40 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ 532, ,47 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. &Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. χρήσεων 108, ,47 Συνολικό Μέρισµα (καθαρό από φόρους) 912,19 912,19 Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε ) Μέρισµα/Μετοχή 0,03 0,03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως 5.383, ,06 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια , ,51 Ενσώµατα Πάγια , ,12 Μείον: Αποσβέσεις , ,09 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,03 Σύνολο Ακινητοποιήσεων , ,54 Συµµετοχές , ,09 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 402,16 547,55 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,18 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,49 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 2.291, ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,07 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια , ,88 Προβλέψεις 105,74 105,74 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,51 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,03 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,53 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 385,07 247,91 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,07 Λογιστική Αξία Μετοχής (ποσά σε ) 2,31 2,57-4 -

5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου Εργασιών 35,20% 13,57% Μικτού Κέρδους 42,97% -29,61 Κερδών προ Φόρων Χρήσης -48,49% 61,92% Κερδών µετά Φόρων Χρήσης και Αµοιβές.Σ. -74,95% % Κερδών µετά Φόρων και Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων -94,16 963,40% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων %) Ιδίων Κεφαλαίων (µ.o. αρχής & τέλους χρήσης) 1,99% 3,04% Συνολικών Απασχολουµένων Κεφαλαίων (µ.o. αρχής & τέλους χρήσης) 2,93% 3,03% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων από Πελάτες 95,31 115,30 Προµηθευτών (επί των αγορών) 129,66 148,63 Αποθεµάτων 38 12,26 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα/Ίδια Κεφάλαια 1,05 1,15 Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ιδια Κεφάλαια 0,50 0,56 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική Ρευστότητα 0,87 0,85 Άµεσης Ρευστότητα 0,91 0,82 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατ/κά Εξοδα/Μικτό Κέρδος 12,30% 19,83% Χρηµατ/κά Εξοδα/Κέρδη προ Χρεωστικών Τόκων & Φόρων 61,08% 52,38% - 5 -

6 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη της εταιρίας «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Η σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2004 έγινε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και περιλαµβάνει την µητρική εταιρία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και τις θυγατρικές 1. EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ (50,14%), 2. EUROMEDICA ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ. (70,00%), 3. Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΕ (72,00 %), 4. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ µε δ.τ. «ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΑΕ» (70,65%), 5. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ ΑΕ µε δτ «ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ» (51,00%), 6. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ ΑΣ (51,00%), 7. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΕ (60,00%) και 8. ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΑΕ (50,00%). 9. ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ (74.20%) 10. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ(49,52%) 11. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (48,70%) Η σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2003 έγινε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης και περιλαµβάνει την µητρική εταιρία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και τις θυγατρικές 1. EUROMEDICA ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε (70%) 2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" Α.Ε (70,65%) 3. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.Ε "ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ" (51%) 4. Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (72%) 5. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε (60%) 6. EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ A.E (46.12%) 7. ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε (50%) 8. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε (51%) 9. ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΕ (84 %) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών από: Παροχή Υπηρεσιών , ,00 Σύνολο Κύκλου εργασιών , ,00 Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) , ,87 Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 522,72 617,37 Σύνολο , ,24 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 7.259, ,89 Έσοδα από Συµµετοχές και χρεόγραφα 273,91 206,98 Κέρδη από Πώληση Συµµετοχών και Χρεογράφων 0,00 0,00 Έκτακτα Αποτελέσµατα -611,27 532,67 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 9.678, ,77 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 7.451, ,93 Κέρδη προ Φόρων 3.275, ,45 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ 1.603, ,98 Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ. & Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων 1.147, ,1 Κέρδη Οµίλου µετά από Φόρους Χρήσης, Αµοιβές.Σ.& Φόρους Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων & ικαιώµατα Μειοψηφίας 646, ,30-6 -

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως 5.710, ,13 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια , ,72 Ενσώµατα Πάγια , ,62 Μείον: Αποσβέσεις , ,03 Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια , ,59 Σύνολο Ακινητοποιήσεων , ,31 Συµµετοχές , ,69 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 483,27 855,54 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , ,54 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , ,59 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 2.397, ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,28 Ίδια Κεφάλαια , ,75 Προβλέψεις 105,74 105,74 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,19 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις , ,01 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,20 Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 413,50 530,59 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,28 ( ) ( ) Λογιστική Αξία Μετοχής 2,23 3,22-7 -

8 2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 2.1 Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Καθαράς Θέσης της Εταιρείας Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κος Τσαµάκης Ανδρέας, διενέργησε οικονοµικό έλεγχο για την χρήση που έληξε την 31/12/2004. Οι σηµειώσεις του ορκωτού ελεγκτή που αφορούν στην αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2004, έχουν συνοπτικά ως κάτωθι: 1. Στην τρέχουσα χρήση, όπως και στην προηγούµενη, επί της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (GOODWIILL) ποσού 25,83 εκ., που προέκυψε κατά την απορρόφηση εταιριών στη χρήση 2001 και περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, διενεργήθηκαν αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 5% και όχι εφάπαξ ή τµηµατικά και ισόποσα εντός πενταετίας, όπως ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν είχαν εφαρµοστεί οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 3,87 εκ. και τα ίδια κεφάλαια µειωµένα κατά 18,07 εκ. περίπου. 2. Η εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση, διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις, επί των Εξόδων Εγκαταστάσεως και επί των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων κατά 1,19 εκ. και 2,99 εκ. αντίστοιχα µε συνέπεια την ισόποση αύξηση των αποτελεσµάτων χρήσεως και των ιδίων κεφαλαίων. 3. Οι λογαριασµοί "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού 45,47 εκ. αντιπροσωπεύουν την αξία σε τιµές κτήσεως µετοχών, µη εισηγµένων στο Χ.Α., είκοσι δύο (22) εταιριών παρεµφερούς δραστηριότητας, τρεις (3) εκ των οποίων ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 22,31 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτίµησης, ποσό 10,10 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 4. Για υπόλοιπα λογαριασµών βραδέως κινούµενα και σε καθυστέρηση εισπράξεως 1,85 εκ. περίπου, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό Πελάτες, καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασµού Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,578 εκ., δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη ρευστοποίησή τους. 5. Ο λογαριασµός "Μετοχές" 12,03 εκ. αντιπροσωπεύει την αξία, σε τιµές κτήσεως, µετοχών της µητρικής εταιρίας «AXON Α.Ε. Συµµετοχών». Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 8,75 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτιµήσεως, 6,81 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 6. Για το υπόλοιπο του λογαριασµού Ίδιες µετοχές 509 χιλ. δεν έχει σχηµατισθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 αποθεµατικό

9 7. Η υπάρχουσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολείπεται της προβλεπόµενης από την παρ.14 του άρθρου 42ε του Κωδ.Ν 2190/1920 κατά 2,23 εκ. περίπου, εκ της οποίας ποσό 2,05 εκ. περίπου, θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. Με βάση τα παραπάνω, τα αναµορφωµένα κέρδη της εταιρείας όπως και η αναµόρφωση της καθαράς θέσης της εταιρείας για την χρήση 2004 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε χιλ. ) Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων 1.396, ,40 Μείον: Επιβαρύνσεις Αποτελεσµάτων: Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Υπεραξίας Συγχώνευσης (Goodwill) 3.870, ,00 Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης & ενσ. Ακινητοποιήσεων 4.400, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης συµµετοχών 900, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης χρεογράφων 360, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 210,00 180,00 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων και αµοιβών Σ (8.343,39) (20.118,60) Μείον: Φόροι Εισοδήµατος 863, ,93 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους και αµοιβές Σ (9.207,32) (21.225,53) Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου στην χρήση που αναλογούν 424,11 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές Σ και Φόρους φορολογικού ελέγχου (9.631,43) (21.225,53) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ (σε χιλ. ) ηµοσιευµένα Ίδια Κεφάλαια , ,88 Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Υπεραξίας , ,00 Συγχώνευσης (Goodwill) Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων 4.400, ,00 Εγκατάστασης & ενσ. ακινητοποιήσεων Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης συµµετοχών , ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης χρεογράφων 6.810, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης 1.629,13 509,34 αποθεµ.ιδίων µετοχών Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης 2.050, ,00 προσωπικού Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , ,54-9 -

10 2.2 Αναµόρφωση των Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων και της Ενοποιηµένης Καθαράς Θέσης της Εταιρείας Οι σηµειώσεις του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κου Τσαµάκη Ανδρέα που αφορούν στην αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσης 2004 όπως και στην ενοποιηµένη καθαρή θέση της εταιρείας έχουν συνοπτικά ως κάτωθι: 1. Στην τρέχουσα χρήση, όπως και στην προηγούµενη, επί της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (GOODWIILL) ποσού 25,83 εκ., που προέκυψε κατά την απορρόφηση εταιριών από τη µητρική εταιρία στη χρήση 2001 και περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, διενεργήθηκαν αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 5% και όχι εφάπαξ ή τµηµατικά και ισόποσα εντός πενταετίας, όπως ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν είχαν εφαρµοστεί οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 3,87 εκ. και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου µειωµένα κατά 18,07 εκ. περίπου. 2. Στη τρέχουσα χρήση και σε αντίθεση µε την προηγούµενη, το σύνολο των θετικών διαφορών ενοποίησης 20,62 εκ. καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Ενεργητικού Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις που περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, χωρίς να διενεργηθούν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 103 του Κ.Ν. 2190/1920 αποσβέσεις. Αν είχαν εφαρµοσθεί οι εν λόγω διατάξεις, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατ 4,12 εκ. περίπου και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου µειωµένα κατά 7,87 εκ. περίπου. 3. Η µητρική εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση, διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις, επί των Εξόδων Εγκαταστάσεως και επί των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων κατά 1,19 εκ. και 2,99 εκ. αντίστοιχα µε συνέπεια την ισόποση αύξηση των αποτελεσµάτων χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου. 4. Οι λογαριασµοί "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού 11,88 εκ., αντιπροσωπεύουν την αξία σε τιµές κτήσεως µετοχών, µη εισηγµένων στο Χ.Α., δεκαεπτά (17) εταιριών παρεµφερούς δραστηριότητας. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 3,42 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτίµησης, το σύνολο της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 5. Για υπόλοιπα λογαριασµών βραδέως κινούµενα και σε καθυστέρηση εισπράξεως 2,18 εκ. περίπου, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό Απαιτήσεις, καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασµού Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,649 εκ., δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη ρευστοποίησή τους. 6. Στον λογαριασµό "Μετοχές" 12,09 εκ. περιλαµβάνεται κυρίως η αξία σε τιµές κτήσεως, µετοχών της εταιρίας «AXON Α.Ε. Συµµετοχών», µητρική του Οµίλου. Αν

11 είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 8,78 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτιµήσεως, 6,81 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 7. Για το υπόλοιπο του λογαριασµού Ίδιες µετοχές 509 χιλ. δεν έχει σχηµατισθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 αποθεµατικό. Με βάση τα παραπάνω, τα αναµορφωµένα ενοποιηµένα κέρδη της εταιρείας όπως και η αναµόρφωση της ενοποιηµένης καθαράς θέσης της εταιρείας για την χρήση 2004 παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν: ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε χιλ. ) Ενοποιηµένα Κέρδη Ισολογισµού προ φόρων 3.275, ,45 Μείον: Επιβαρύνσεις Αποτελεσµάτων: Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Υπεραξίας Συγχώνευσης (Goodwill) 3.870, ,00 Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Θετικών ιαφορών Ενοποίησης 4.120,00 Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης και Ενσ , ,00 Ακην/σεων Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης συµµετοχών 350,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης χρεογράφων 360, ,00 Αναµορφωµένα κέρδη προ φόρων και αµοιβών Σ (5.704,82) (7.226,55) Μείον: Φόροι Εισοδήµατος 1.671, ,02 Φόροι Φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεως 456,52 107,34 ικαιώµατα τρίτων 501, ,79 Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές Σ και Φόρους φορολογικού ελέγχου και δικαιωµάτων µειοψηφίας (8.333,89) (11.546,70) ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΘΕΣΗΣ (σε χιλ. ) Ενοποιηµένα Ίδια Κεφάλαια , ,75 Μείον: Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Υπεραξίας , ,00 Συγχώνευσης (Goodwill) Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Θετικών ιαφορών 7.870,00 Ενοποίησης Μη διενεργηθείσες Αποσβέσεις Εξόδων Εγκατάστασης 4.400, ,00 και Ενσ. Ακην/σεων Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης συµµετοχών 3.540, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποτίµησης χρεογράφων 6.810, ,00 Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης αποθεµ. ιδίων 1.629,13 509,34 µετοχών Αναµορφωµένα Ίδια Κεφάλαια , ,

12 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρίας EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕ (εφεξής η Εταιρία ή EUROMEDICA AE. ) από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας, (Ερµού 2 Αθήνα, τηλ υπεύθυνος κ. Λιάκος Λουκάς) Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. ο κος Τερζόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Αθηνών Ερµού 2, τηλ. (210) β. ο κ. Ιορδάνης Μπλέτσος, Οικονοµικός ιευθυντής, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Τσιµισκή 43, τηλ. (2310) Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: α. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. β. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο ελτίο

13 4. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2003 και 2004 διενέργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Ανδρέας. Τσαµάκης (Α.Μ. ΣΟΕ 17101) της ελεγκτικής εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ. Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τον δηµοσιευµένο Ισολογισµό και οι παρατηρήσεις για τη χρήση 2004 µεταξύ άλλων αναφέρουν τα ακόλουθα: 8. Στην τρέχουσα χρήση, όπως και στην προηγούµενη, επί της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (GOODWILL) ποσού 25,83 εκ., που προέκυψε κατά την απορρόφηση εταιριών στη χρήση 2001 και περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, διενεργήθηκαν αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 5% και όχι εφάπαξ ή τµηµατικά και ισόποσα εντός πενταετίας, όπως ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν είχαν εφαρµοστεί οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 3,87 εκ. και τα ίδια κεφάλαια µειωµένα κατά 18,07 εκ. περίπου. 9. Στη παρούσα χρήση, µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έγινε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας και προέκυψε υπεραξία ,59 για τα γήπεδα οικόπεδα και ,72 για τα κτίρια. Το συνολικό ποσό της υπεραξίας ,31, εµφανίζεται στο λογαριασµό ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων των Ιδίων Κεφαλαίων. Αν δεν είχε λάβει χώρα η ανωτέρω αναπροσαρµογή, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µειωµένες κατά , Η εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση, διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις, επί των Εξόδων Εγκαταστάσεως και επί των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων κατά 1,19 εκ. και 2,99 εκ. αντίστοιχα µε συνέπεια την ισόποση αύξηση των αποτελεσµάτων χρήσεως και των ιδίων κεφαλαίων. 11. Οι λογαριασµοί "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού 45,47 εκ. αντιπροσωπεύουν την αξία σε τιµές κτήσεως µετοχών, µη εισηγµένων στο Χ.Α., είκοσι δύο (22) εταιριών παρεµφερούς δραστηριότητας, τρεις (3) εκ των οποίων ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 22,31 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτίµησης, ποσό 10,10 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 12. Για υπόλοιπα λογαριασµών βραδέως κινούµενα και σε καθυστέρηση εισπράξεως 1,85 εκ. περίπου, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό Πελάτες, καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασµού Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,578 εκ., δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη ρευστοποίησή τους. 13. Ο λογαριασµός "Μετοχές" 12,03 εκ. αντιπροσωπεύει την αξία, σε τιµές κτήσεως, µετοχών της µητρικής εταιρίας «AXON Α.Ε. Συµµετοχών». Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 8,75 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτιµήσεως, 6,81 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 14. Για το υπόλοιπο του λογαριασµού Ίδιες µετοχές 509 χιλ. δεν έχει σχηµατισθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 αποθεµατικό. 15. Στην τρέχουσα χρήση έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση µέρους της ιαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,20 και µείωση κατά ,00 λόγω ακυρώσεως µέρους των Ιδίων Μετοχών. Από την ακύρωση αυτή προέκυψε ζηµία ,80 που καταχωρήθηκε απευθείας σε µείωση του λογαριασµού Αποθεµατικά από υπεραξία πώλησης χρεογράφων των Ιδίων Κεφαλαίων

14 16. Η υπάρχουσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολείπεται της προβλεπόµενης από την παρ.14 του άρθρου 42ε του Κωδ.Ν 2190/1920 κατά 2,23 εκ. περίπου, εκ της οποίας ποσό 2,05 εκ. περίπου, θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 17. Η εταιρία έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση Κατά συνέπεια δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2003 και Η προτεινόµενη διανοµή κερδών τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε την ειδική απαρτία και πλειοψηφία που απαιτεί ο νόµος. 19. Για υφιστάµενες εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων συνολικού ποσού 17,49 εκ., δεν έχουν σχηµατισθεί σχετικές προβλέψεις, διότι καλύπτονται κατά το πλείστον µε ειδικές ασφαλιστικές συµβάσεις και δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί η τελική επιβάρυνση που θα προκύψει κατά την τελεσιδικία τους. Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στο δηµοσιευµένο Ισολογισµό της εταιρικής χρήσης που έληξε στις αναφέρουν τα εξής: 1. α. Οι επενδύσεις σε πάγια από 1/1-31/12/2004 ήταν 1,4 εκατ. περίπου. β. Οι επενδύσεις σε Συµµετοχές από 1/1-31/12/2004 ήταν 19,3 εκατ. περίπου. 2. H αξία κτήσεως των εξόδων εγκατάστασης από 1/1-31/12/2004 αυξήθηκε κατά 0,8 εκατ. περίπου. 3. Για την κατάρτιση των ανωτέρω καταστάσεων ακολουθήθηκαν οι γενικά παραδεγµένες βασικές λογιστικές αρχές οι οποίες είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση του ισολογισµού της χρήσεως Το προσωπικό που απασχολεί η Εταιρία την 31/12/2004 ανέρχεται σε 826 άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της Εταιρείας έγινε την 31/12/2004 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και την ΥΑ /πολ. 1121/2004 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ύψους Ευρώ ,31 η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των ιδίων Κεφαλαίων (Α-ΙΙΙ-2). 6. Επί των ακινήτων υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού 38,24 εκατ. για χορήγηση δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2004 ανερχόταν σε 26,08 εκατ.. 7. Υφίστανται επίδικες διαφορές 17,49 εκατ., οι οποίες ως Επί το πλείστον καλύπτονται µε ειδικές ασφαλιστικές συµβάσεις και εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της εταιρίας. 8. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών: Σύµφωνα µε την από 30/06/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ,13, µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,29 εκάστη. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε µε την υπαριθµ. Κ2-9653/28/7/00 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 30/11/2000 απόφαση του.σ. της εταιρείας. Η περίοδος ασκήσεως του σχετικού δικαιώµατος διήρκησε από 27/10/2000 έως 27/11/2000 και οι νέες µετοχές εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στις 19/12/2000. Από την έκδοση αντλήθηκε συνολικό ποσό ,31 Το καθαρό προϊόν µετά την αφαίρεση των εξόδων εκδόσεως, ήτοι ,44, ανήλθε σε ,87. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 30/6/2003 και ο τελικός πίνακας διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα "ΚΕΡ ΟΣ" στις 30/8/ α. Mε την από 12ης Φεβρουαρίου 2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας,που εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµόν Κ2-2529/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 05/03/2004 απόφαση του.σ. της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,20 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστικής τιµής της µετοχής από ένα ευρώ και δύο λεπτά (1,02 )σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 ).Μετά την εν λόγω αύξηση το

15 Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, εκ ποσού ,30 ευρώ, διαµορφώνεται πλέον στο ποσό των ,50 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής τιµής 1,50 η κάθε µία. β. Με την από 29/06/04 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας που εγκρίθηκε µε την υπ'αριθµόν Κ2-8497/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 24/8/04 απόφαση του.σ. της εταιρείας, αποφασίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.12 του Κ.Ν. 2190/1920,η ακύρωση εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ( ) ιδίων µετοχών µε αντίστοιχη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ ( ).Μετά την εν λόγω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαµορφώνεται σε σαράντα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50) διηρηµένο σε τριάντα εκατοµµύρια τετρακόσιες έξη χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε ( ) άυλες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) εκάστης. γ. Ήδη µε την από 15/11/2004 έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,5 η κάθε µια, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία (2) δυο νέες µετοχές για κάθε (9) εννέα παλαιές και τιµή διάθεσης 1,5 η κάθε µια, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί µέχρι σήµερα. 11. Ανάλυση πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ 03. Κωδικός ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία ,04 Κωδικός ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ,95 ΣΥΝΟΛΟ ,99 Τον έλεγχο των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων των χρήσεων 2003 και 2004 διενέργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Ανδρέας. Τσαµάκης (Α.Μ. ΣΟΕ 17101) της ελεγκτικής εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ. Το πιστοποιητικό ελέγχου παρατίθεται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και οι παρατηρήσεις για τη χρήση 2004 µεταξύ άλλων αναφέρουν τα ακόλουθα: 1. Στην τρέχουσα χρήση, όπως και στην προηγούµενη, επί της Υπεραξίας Επιχειρήσεως (GOODWIILL) ποσού 25,83 εκ., που προέκυψε κατά την απορρόφηση εταιριών από τη µητρική εταιρία στη χρήση 2001 και περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, διενεργήθηκαν αποσβέσεις µε συντελεστή απόσβεσης 5% και όχι εφάπαξ ή τµηµατικά και ισόποσα εντός πενταετίας, όπως ορίζει το άρθρο 43 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν είχαν εφαρµοστεί οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 3,87 εκ. και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου µειωµένα κατά 18,07 εκ. περίπου. 2. Στη τρέχουσα χρήση και σε αντίθεση µε την προηγούµενη, το σύνολο των θετικών διαφορών ενοποίησης 20,62 εκ. καταχωρήθηκε στο λογαριασµό του Ενεργητικού Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις που περιλαµβάνεται στο Πάγιο Ενεργητικό, χωρίς να διενεργηθούν οι προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 103 του Κ.Ν. 2190/1920 αποσβέσεις. Αν είχαν εφαρµοσθεί οι εν λόγω διατάξεις, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µεγαλύτερες κατά 4,12 εκ. περίπου και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου µειωµένα κατά 7,87 εκ. περίπου

16 3. Στην παρούσα χρήση, µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έγινε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων εταιρειών του Οµίλου και προέκυψε υπεραξία ,59 για τα γήπεδα οικόπεδα και ,72 για τα κτίρια. Το συνολικό ποσό της υπεραξίας ,31 εµφανίζεται στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου και ειδικότερα στο λογαριασµό ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ,06 και στο λογαριασµό ικαιώµατα Μειοψηφίας ,25. Αν δεν είχε λάβει χώρα η ανωτέρω αναπροσαρµογή, οι αποσβέσεις της χρήσης θα ήταν µειωµένες κατά , Η µητρική εταιρία όπως και στην προηγούµενη χρήση, διενήργησε µειωµένες αποσβέσεις, επί των Εξόδων Εγκαταστάσεως και επί των Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων κατά 1,19 εκ. και 2,99 εκ. αντίστοιχα µε συνέπεια την ισόποση αύξηση των αποτελεσµάτων χρήσης και των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου. 5. Οι λογαριασµοί "Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις" και Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις συνολικού ποσού 11,88 εκ., αντιπροσωπεύουν την αξία σε τιµές κτήσεως µετοχών, µη εισηγµένων στο Χ.Α., δεκαεπτά (17) εταιριών παρεµφερούς δραστηριότητας. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 3,42 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτίµησης, το σύνολο της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 6. Για υπόλοιπα λογαριασµών βραδέως κινούµενα και σε καθυστέρηση εισπράξεως 2,18 εκ. περίπου, τα οποία περιλαµβάνονται στο λογαριασµό Απαιτήσεις, καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασµού Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες 0,649 εκ., δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη για ενδεχόµενη ζηµία από τη µη ρευστοποίησή τους. 7. Στον λογαριασµό "Μετοχές" 12,09 εκ. περιλαµβάνεται κυρίως η αξία σε τιµές κτήσεως, µετοχών της εταιρίας «AXON Α.Ε. Συµµετοχών», µητρική του Οµίλου. Αν είχαν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 43 του Κ.Ν. 2190/1920 θα προέκυπτε υποαξία 8,78 εκ. περίπου. Για την υποαξία αυτή, δεν έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη υποτιµήσεως, 6,81 εκατ. εκ της οποίας θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί σε προηγούµενες χρήσεις. 8. Για το υπόλοιπο του λογαριασµού Ίδιες µετοχές 509 χιλ. δεν έχει σχηµατισθεί το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 αποθεµατικό. 9. Στην τρέχουσα περίοδο έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της µητρικής εταιρίας µε κεφαλαιοποίηση µέρους της ιαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ,20 και µείωση κατά ,00 λόγω ακυρώσεως µέρους των Ιδίων Μετοχών. Από την ακύρωση αυτή προέκυψε ζηµία ,80 που καταχωρήθηκε απευθείας σε µείωση του λογαριασµού Αποθεµατικά από υπεραξία πώλησης χρεογράφων των Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου. 10. Οι εταιρίες του Οµίλου κατά πάγια τακτική δεν σχηµατίζουν πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας δεν προσδιορίσαµε λόγω του πολυπληθούς προσωπικού, στο χρόνο του ελέγχου µας. 11. Για υφιστάµενες εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων συνολικού ποσού 29,20 εκ., δεν έχουν σχηµατισθεί σχετικές προβλέψεις, διότι καλύπτονται κατά το πλείστον µε ειδικές ασφαλιστικές συµβάσεις και δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί η τελική επιβάρυνση που θα προκύψει κατά την τελεσιδικία τους

17 Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στο δηµοσιευµένο Ενοποιηµένο Ισολογισµό της εταιρικής χρήσης που έληξε στις αναφέρουν τα εξής: 1. Οι επενδύσεις σε πάγια από 1/1-31/12/2004 ήταν 3,7 εκατ. περίπου. 2. H αξία κτήσεως των εξόδων εγκατάστασης από 1/1-31/12/2004 αυξήθηκε κατά 2,1 εκατ. περίπου. 3. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν την 31/12/2004 είναι ίδιες µε αυτές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις Ενοποιούµενες Εταιρίες την 31/12/2004 ανερχόταν σε άτοµα. 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των παγίων στοιχείων της µητρικής και των ενοποιούµενων θυγατρικών έγινε την 31/12/2004 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 και την ΥΑ /πολ. 1121/2004, στη χρήση 2004 η αξία κτήσης των γηπέδων-κτιρίων αναπροσαρµόστηκε και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ύψους Ευρώ ,31 η οποία καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των ιδίων Κεφαλαίων. 6. Επί των ακινήτων υπάρχουν προσηµειώσεις συνολικού ποσού 43,65 εκατ. για χορήγηση δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 31/12/2004 ανερχόταν σε 28,23 εκατ.. 7. Υφίστανται επίδικες διαφορές 29,2 εκατ., οι οποίες ως Επί το πλείστον καλύπτονται µε ειδικές ασφαλιστικές συµβάσεις και εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν σηµαντικές επιπτώσεις από αυτές στην οικονοµική κατάσταση και λειτουργία της εταιρίας. 8. Τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας µε καταβολή µετρητών: Σύµφωνα µε την από 30/06/2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ,13, µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,29 εκάστη. Η αύξηση αυτή εγκρίθηκε µε την υπαριθµ. Κ2-9653/28/7/00 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 30/11/2000 απόφαση του.σ. της εταιρείας. Η περίοδος ασκήσεως του σχετικού δικαιώµατος διήρκησε από 27/10/2000 έως 27/11/2000 και οι νέες µετοχές εισήχθησαν για διαπραγµάτευση στις 19/12/2000. Από την έκδοση αντλήθηκε συνολικό ποσό ,31 Το καθαρό προϊόν µετά την αφαίρεση των εξόδων εκδόσεως, ήτοι ,44, ανήλθε σε ,87. Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε την 30/6/2003 και ο τελικός πίνακας διαθέσεως των αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα "ΚΕΡ ΟΣ" στις 30/8/ α. Με την από 12ης Φεβρουαρίου 2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας,που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµόν Κ2-2529/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 05/03/2004 απόφαση του.σ. της εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ,20 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο µε αύξηση της ονοµαστικής τιµής της µετοχής από ένα ευρώ και δύο λεπτά (1,02 )σε ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 ).Μετά την εν λόγω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας, εκ ποσού ,30 ευρώ, διαµορφώνεται πλέον στο ποσό των ,50 ευρώ διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής τιµής 1,50 η κάθε µία. β. Με την από 29/06/04 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας που εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµόν Κ2-8497/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και πιστοποιήθηκε µε την από 24/8/04 απόφαση του.σ. της εταιρείας, αποφασίσθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.12 του Κ.Ν. 2190/1920,η ακύρωση εκατόν πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ( ) ιδίων µετοχών µε αντίστοιχη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ ( ).Μετά την εν λόγω µείωση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαµορφώνεται σε σαράντα πέντε εκατοµµύρια εξακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (

18 ,50) διηρηµένο σε τριάντα εκατοµµύρια τετρακόσιες έξη χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε ( ) άυλες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) εκάστης. γ. Ήδη µε την από 15/11/2004 έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της µητρικής εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,5 η κάθε µια, µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία (2) δυο νέες µετοχές για κάθε (9) εννέα παλαιές και τιµή διάθεσης 1,5 η κάθε µια. 10. Ανάλυση πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ 03 Κωδικός ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες σχετικές µε την ανθρώπινη υγεία ,28 Κωδικός ΣΤΑΚΟ ραστηριότητες άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος ,65 ΣΥΝΟΛΟ , Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2004 περιλαµβάνονται εκτός της µητρικής οι κάτωθι θυγατρικές εταιρίες: ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ (49,52%) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ ΓΕΝΕΣΙΣ (48,70%) EUROMEDICA ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε (70%) ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΘΕΟΤΟΚΟΣ" Α.Ε (70,65%) ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.Ε "ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ" (51%) Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (72%) ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε (60%) EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ A.E (50.14%) ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε (50%) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΑΣΙΣ Α.Ε (51%) ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΕ (74,20 %) Αναφορικά µε τις εταιρίες που έχουν περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2004, σηµειώνονται τα εξής: Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2003 και 2004 της εταιρείας ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Τσαµάκης Ανδρέας, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων 2003 και 2004 της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής Παπασυµεών Εµ. Ιωάννης της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕ Οι εταιρίες EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε., EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε., ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. «EUROMEDICA ΘΕΟΤΟΚΟΣ Α.Ε.», ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΑΕ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ Α.Ε., ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ και ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ελέγχου από ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έτσι δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται οικονοµικές καταστάσεις θυγατρικών εταιριών που δεν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 18% και 9% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα

19 5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Η EUROMEDICA AE ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έχει ελεγχθεί φορολογικά µε τακτικό φορολογικό έλεγχο µέχρι και τη χρήση 2002, προέκυψαν φόροι ύψους 424,11 χιλ. ευρώ και επιβάρυναν τα προς διανοµή κέρδη της χρήσεως Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος για την χρήση Η ενοποιούµενη εταιρεία ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση 2000 και προέκυψαν φόροι ύψους 40,00 χιλ. ευρώ και το ποσό των 17,18 χιλ ευρώ επιβάρυνε τη χρήσης 2001 ενώ το ποσό των 22,82 χιλ ευρώ επιβάρυνε τη χρήση Η ενοποιούµενη εταιρεία Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ ΑΕ έχει ελεγχθεί έως και τη χρήση 2000 και προέκυψαν φόροι ύψους 14,67 χιλ. ευρώ. Το ποσό πληρώθηκε από τους παλαιούς µετόχους της εταιρείας. Η ενοποιούµενη εταιρεία ΟΡΑΣΙΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι ύψους 57,58 χιλ. ευρώ οι οποίοι επιβάρυναν τα προς διανοµή κέρδη του 2004 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΥΓΕΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι 7,41 χιλ. οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση Η ενοποιούµενη εταιρεία EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΕ (λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2000), έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2003 βάσει ισολογισµού 31/12/2003 οι ζηµίες είναι ,69 ευρώ. Μετά τον φορολογικό έλεγχο οι ζηµίες µειώθηκαν κατά ,92. Η ενοποιούµενη εταιρεία ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι ύψους 82,51 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση 2005 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2003, προέκυψαν φόροι ύψους 15,66 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση 2003 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ (λειτουργεί από Μάρτιο 2000) έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι ύψους 12,65 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση 2005 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ (λειτουργεί από τον Μάιο του 2001), έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2003 και προέκυψαν φόροι ύψους 12,53 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση 2005 Η ενοποιούµενη εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2001 και προέκυψαν φόροι ύψους 117,89 χιλ οι οποίοι επιβάρυναν την χρήση

20 6. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6.1 Υλοποίηση Επενδυτικού Προγράµµατος µετά την Συγχώνευση - Επενδύσεις 2001 και 2002 Εντός του 2001 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρειών «EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», «Ι ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ Α.Ε.», «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» από την «Κ.Ι. ΑΝΙΗΛΙ Η Η ΠΑΝΑΓΙΑ Α.Ε.», η οποία στην συνέχεια µετονοµάσθηκε σε EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ αριθµόν Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και δηµοσιεύθηκε στο υπ αριθµόν 7439/ Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ & ΕΠΕ). Το 2002 υπήρξε µια πολύ σηµαντική χρονιά στην εξελικτική πορεία της Εταιρίας καθόσον ολοκληρώθηκε ένα σηµαντικό µέρος του µεσοµακροπρόθεσµου επενδυτικού της προγράµµατος. Αναλυτικότερα : - Ολοκληρώθηκε µεγάλο µέρος του επενδυτικού προγράµµατος ανακαίνισης του ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στην Θεσσαλονίκη συνολικού προϋπολογισµού 10 εκατ.. Τον Σεπτέµβριο του 2002 λειτούργησε στην ανακαινισµένη κλινική υπερσύγχρονη καρδιοχειρουργική µονάδα, αιµοδυναµικό εργαστήριο, µονάδα εντατικής θεραπείας και αγγειοχειρουργική οµάδα πλαισιωµένες από ένα επιτελείο κορυφαίων καρδιολόγων, καρδιοχειρούργων, αγγειοχειρούργων και θωρακοχειρούργων. - Ολοκληρώθηκε (Α τρίµηνο 2002) η ριζική ανακαίνιση της µαιευτικής κλινικής ΤΑΤΙΑΝΑ συνολικού προϋπολογισµού 3,15 εκατ. περίπου. Μετά την ανακαίνιση αυτή η ΤΑΤΙΑΝΑ διαθέτει δωµάτια µε όλες τις σύγχρονες ανέσεις και προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες. - Ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πρόγραµµα ανακαίνισης της µαιευτικής γυναικολογικής κλινικής Θεοµήτωρ στην Κοζάνη και Μαιευτηρίου Θεοτόκος στην Λάρισα προϋπολογισµού 1 εκατ. περίπου, στις οποίες η Εταιρία συµµετέχει σήµερα µε ποσοστά 50,14% και 70,65% αντίστοιχα. - Ξεκίνησε η λειτουργία υπερσύγχρονου διαγνωστικού κέντρου στον Πειραιά και ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση επέκταση του Πολυδιαγνωστικού κέντρου Λάρισας, στο οποίο η Εταιρία συµµετέχει σε ποσοστό 70%. Ο συνολικός προϋπολογισµός των δύο αυτών έργων ξεπέρασε το 1 εκατ Επενδύσεις Εντός του 2003 σηµαντικό γεγονός αποτέλεσε η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου (εξαγορά µε προσύµφωνα) από την εταιρεία και την µητρική της ΑΧΟΝ ΗOLDINGS στην ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Οι δύο εταιρίες ελέγχουν αθροιστικά ποσοστό 82,10% της ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ., η οποία είναι εγκατεστηµένη σε ιδιόκτητο ακίνητο τ.µ. στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δυναµικότητας 268 κλινών και διαθέτει σύγχρονες νοσηλευτικές µονάδες όλων των ειδικοτήτων, 13 σύγχρονα, πλήρως ανακαινισµένα χειρουργεία, 2 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 16 κλινών, 7 αίθουσες τοκετού και 2 αίθουσες µικροεπεµβάσεων. Η προσθήκη της συγκεκριµένης κλινικής στον Όµιλο της EUROMEDICA δίνει την δυνατότητα σηµαντικών συνεργιών τόσο µε τον ΚΥΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟ, όσο και µε την νέα µαιευτική γυναικολογική κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ βελτιώνοντας έτσι σηµαντικά το επίπεδο των προσφεροµένων ιατρικών υπηρεσιών και καταχτώντας καθ αυτόν τον τρόπο την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της δευτεροβάθµιας περίθαλψης τόσο την Θεσσαλονίκη όσο και στον ευρύτερο χώρο της Βορείου Ελλάδος. Τέλος στην Κοζάνη ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο του 2003 οι διαδικασίες συγχώνευσης της Γενικής Κλινικής ΖΩΟ ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ µε την EUROMEDICA ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Έτσι

21 ο Όµιλος διαθέτει πλέον στην Κοζάνη δύο κλινικές την πλήρως ανακαινισµένη µαιευτική γυναικολογική κλινική ΘΕΟΜΗΤΩΡ δυναµικότητας 38 κλινών και την Γενική Κλινική ΖΩΟ ΟΧΟ ΠΗΓΗ δυναµικότητας 80 κλινών, στην οποία ξεκίνησε τον Νοέµβριο του 2003 εκτεταµένο επενδυτικό πρόγραµµα ανακαίνισης. Το 2004 ολοκληρώθηκε η υπερσύγχρονη µαιευτική γυναικολογική κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ στην Θεσ/νίκη συνολικού ύψους επένδυσης 33 εκατ., η οποία και λειτούργησε τον εκέµβριο του Η ΓΕΝΕΣΙΣ αποτελεί µία πρότυπη, σύγχρονη κλινική δυναµικότητας 119 κλινών που καταλαµβάνει τ.µ και στην οποία συµµετέχουν εκτός από την EUROMEDICA και 140 µαιευτήρες της Θεσσαλονίκης. Πέρα από το Μαιευτικό, γυναικολογικό, χειρουργικό τµήµα στην κλινική λειτουργούν επίσης τµήµατα: Πλαστικής χειρουργικής, ΜΕΘ, Νεογνική µονάδα, Μονάδα υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, ιαγνωστικά Εργαστήρια, απεικονιστικά εργαστήρια και εξωτερικά ιατρεία. Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2004 ο εκσυγχρονισµός της Γενικής Κλινικής ΖΩΟ ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ στην Κοζάνη δυναµικότητας 80 κλινών. Η λειτουργία της κλινικής αυτής έρχεται να συµπληρώσει αυτήν της Μαιευτικής Κλινικής Θεοµήτωρ που βρίσκεται επίσης στην Κοζάνη, καλύπτοντας έτσι όλο το απαραίτητο φάσµα παρεχοµένων ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η κατασκευή της Γενικής Κλινικής ωδεκανήσου στην Ρόδο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 15 στρεµµάτων το εµβαδόν της οποίας αναµένεται να ξεπεράσει τα τ.µ. Η δυναµικότητα της κλινικής είναι 122 κλίνες και ο συνολικός προϋπολογισµός θα ξεπεράσει τα 22 εκατ. και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο Η κλινική θα διαθέτει τµήµατα όπως παθολογικό, καρδιολογικό, νεφρολογικό, χειρουργικό, ορθοπεδικό, ΩΡΛ, οφθαλµολογικό, µαιευτικό, γυναικολογικό, µονάδα εντατικής θεραπείας, τµήµα τεχνητού νεφρού και διαγνωστικά εργαστήρια. Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η κατασκευή νέου ιαγνωστικού Κέντρου στην Θεσσαλονίκη εµβαδού 500 περίπου τ.µ, ο προϋπολογισµός του οποίου αναµένεται να ξεπεράσει τα 2,5 εκατ. και θα είναι εξοπλισµένο µε ιατρικά µηχανήµατα της τελευταίας τεχνολογίας. Το διαγνωστικό κέντρο είναι εγκατεστηµένο στην υτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου η ύπαρξη αναβαθµισµένων σηµαντικών διαγνωστικών κέντρων είναι ελάχιστη. 6.3 Ιδιότυπη Σύµβαση µε το ΙΚΑ της κλινικής EUROMEDICA ΑΝΙΗΛΙ Η Η ιδιότυπη σύµβαση µεταξύ της EUROMEDICA A.E και του I.K.A., η οποίο αφορά στο θεραπευτήριό της K. ΑΝΙΗΛΙ Η Η ΠΑΝΑΓΙΑ στην οδό N. Πλαστήρα 22, Kαλαµαριά- Θεσσαλονίκη, παρατάθηκε µέχρι την , ενώ παράλληλα το IKA έχει δικαίωµα περαιτέρω παρατάσεως µέχρι την

22 6.4 Εκκρεµείς ικαστικές Υποθέσεις EUROMEDICA A.E. Αγωγή Ειρήνης Ιωαννίδου- Παπαµόσχου στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Το αίτηµα της αγωγής είναι ευρώ ( ευρώ ηθική βλάβη και απώλεια εισοδήµατος). Αγωγή Βουλκίδου Μάλαµα στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. αγωγής είναι ευρώ και, µετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής υπόθεση έχει επανέλθει µε κλήση για να δικαστεί στις Το αίτηµα της αποδείξεων, η Αγωγές στην υπόθεση Μαρίας Τσοµπανίδου και των συγγενών της. Εκκρεµεί αγωγή µε αίτηµα ευρώ για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης της ιδίας της παθούσης, αγωγή των συγγενών της (γονέων, συζύγου, τέκνων, αδελφών και πεθερών) για τη δική τους ηθική βλάβη και τη στέρηση υπηρεσιών συζύγου και τέκνων, µε συνολικό αίτηµα ευρώ, καθώς και αγωγή της ιδίας για την αυτοτελή αποζηµίωση λόγω της µόνιµης αναπηρίας, καθώς και για επιδίκαση ποσών για φυσιοθεραπείες, αποκλειστική νοσοκόµα και φάρµακα, µε συνολικό αίτηµα ευρώ. Οι δύο πρώτες υποθέσεις δικάστηκαν στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αλλά η έκδοση οριστικής αποφάσεως αναβλήθηκε µέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση στην ποινική δίκη. Η εταιρία είναι ασφαλισµένη για µικρό ποσό και η ασφαλιστική εταιρία NORDSTERN COLONIA συµµετέχει στη δίκη. Αγωγή της οικογένειας Καραµεσίνη - Κεχαγιόγλου, στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, η οποία έχει αίτηµα καταβολή ποσού ευρώ. Η υπόθεση δικάζεται στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στις Το συµβάν καλύπτεται ασφαλιστικά από την ασφαλιστική εταιρία ΑLPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Αγωγή Γεωργίου Κουτσογεωργόπουλου ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µε αίτηµα την καταβολή ποσού ευρώ για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Το συµβάν καλύπτεται ασφαλιστικά από την ασφαλιστική εταιρία ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Αγωγή Μιρόσλαβ Τζιεβέντσκι και Εντίτα Μαρίας Τζιεβέντσκι στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, µε συνολικό αγωγικό αίτηµα Σε κάθε περίπτωση η εταιρία καλύπτεται ασφαλιστικά για το συµβάν αυτό από την ασφαλιστική εταιρεία ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Αγωγή Παναγιώτη Πλεµµένου στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, µε συνολικό αγωγικό αίτηµα Η υπόθεση συζητείται, συνεκδικαζόµενη µε προσεπίκληση παρεµπίπτουσα αγωγή µας κατά της ασφαλιστικής εταιρείας, στις , ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το συµβάν καλύπτεται ασφαλιστικά από την ΑLPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ µέχρι ποσού ευρώ. Αγωγή Λαµπρινής Πουλιάση στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε αγωγικό αίτηµα Η υπόθεση εκδικάζεται στις Αγωγή έσποινας Λαπατά στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε συνολικό αγωγικό αίτηµα Η υπόθεση εκδικάζεται στις Αγωγή Αικατερίνης Σοφία µε αγωγικό αίτηµα Η ως άνω αγωγή, συνεκδικάσθηκε µε προσεπίκληση παρεµπίπτουσα αγωγή µας κατά της ING Ελληνική Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, στις στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Αίτηση της εταιρίας ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας για ακύρωση της υπ αριθµ. 2/2004 απόφασης της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µε την οποία µας έχει επιβληθεί πρόστιµο, ποσού ευρώ, για την υπό στοιχ. 10 ως άνω υπόθεση

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ

Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ Ε ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ ΑΣ ΑΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ () ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Έκθεση.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τo άρθρο 289 του κανονισµού του Χ.Α.

«Έκθεση.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τo άρθρο 289 του κανονισµού του Χ.Α. «Έκθεση.Σ. προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Ιανουαρίου 2006 σύµφωνα µε τo άρθρο 289 του κανονισµού του Χ.Α. Α.Απολογισµός χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων της προηγούµενης αύξησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15.11.2002 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ.16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το 2001 προσέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002

INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ιούνιος 2002 INFO-QUEST AEBE ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Ιούνιος 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 9 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΥΙΟΙ ΕΥΡ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε.

Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. Ε ΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Ioύνιος 2004. Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης

Ioύνιος 2004. Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης Ioύνιος 2004 Eτήσιο ελτίο και Απολογισµός Χρήσης 2003 π π & π ª Ãƒ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.200 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. π À π 2004 ƒπ à ª A 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Επιστολή Προέδρου Αγαπητοί Μέτοχοι, Το έτος 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα