1o ΔΠΑ.Λ. Ακαξνπζίνπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1o ΔΠΑ.Λ. Ακαξνπζίνπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία"

Transcript

1 1o ΔΠΑ.Λ. Ακαξνπζίνπ ρνιηθό Έηνο / Α Σεηξάκελν Δξεπλεηηθή Δξγαζία Δπηζηεκνληθό Πεδίν: «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» Θέκα: «Η βηοθιηκαηηθή θαηοηθία θαη ε ζσκβοιή ηες ζηοσς ηοκείς ηες ελέργεηας, ηες οηθολοκίας, ηοσ περηβάιιοληος θαη ηες ποηόηεηας δωής» Α Σάμε / 2 ε Οκάδα 1 ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ Α2 ΖΛΗΑ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α1 2 ΦΤΣΑ ΟΦΗΑ Α3 ΥΑΝΗΩΣΖ ΓΗΑΜΑΝΣΟΤΛΑ Α3 ΝΗΚΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ Α2 ΝΣΔΜΟΤ ΔΦΡΟΤΝΖ Α2 ΞΤΓΑΚΖ ΜΖΝΑ Α2 ΣΑΤΡΟΚΖ ΟΦΗΑ Α2 3 ΚΑΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α2 ΚΑΣΗΟΤΛΔΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Α2 4 ΓΗΑΝΝΖ ΝΗΡΓΗΑΝΑΚΖ Α2 ΚΤΡΗΑΚΟ ΣΗΟΛΑΚΖ Α3 ΚΛΗΑΜΔΛΛΖ ΝΗΚΟ Α2 ΩΣΖΡΖ ΜΔΝΗΓΗΑΣΖ Α2 ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ Α3 ΑΡΝΑΛΣΟ ΝΣΗΝΑΗ Α2 Υπεύζσλοη Καζεγεηές: Κνληνπνύινπ Α. ΠΔ 17 Υξηζηνθηιάθεο Ν. ΠΔ 19 1

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ει. 1. Δηζαγσγή 3 2. θνπφο 3 3. Ζ Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή Ήιηνο θαη Δλέξγεηα Ήιηνο & Τιηθά Δπίδξαζε ησλ Αλέκσλ Φπζηθφο Αεξηζκφο 8 4. Φσηνγξαθίεο Βηνθιηκαηηθψλ θηεξίσλ Ζ επίζθεςή καο ζε ελεξγεηαθφ ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ Αλάιπζε απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ Πιενλεθηήκαηα - Οηθνλνκηθά Οθέιε Οη πξνηάζεηο καο γηα ην ρνιείν Πεγέο 21 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α. Δξσηεκαηνιφγην θαη απνηειέζκαηα 22 Β. Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ Τπννκάδσλ 26 Γ. Ηζηνζειίδα επηθνηλσλίαο κειψλ 2 εο νκάδαο 28 2

3 1. Δηζαγσγή Πξηλ απφ 80 ρξφληα, ν Le Corbusier (Διβεηφο αξρηηέθηνλαο, δηάζεκνο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζε απηφ πνπ θαιείηαη ζήκεξα μοντερνισμός) έγξαςε φηη ην ζπίηη είλαη κία κεραλή ζηελ νπνία δνχκε. Σν ζπίηη - κεραλή δεκηνπξγήζεθε γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα ζηέγαζεο ησλ εξγαηψλ ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Όκσο, ελψ δφζεθε ιχζε ζην ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα, δεκηνπξγήζεθαλ άιια πξνβιήκαηα φπσο θαηαζηξνθή θπζηθψλ πφξσλ θαη ξχπαλζε. <<Σν ζπίηη-κεραλή σο θαηνηθία καδηθήο παξαγσγήο, ζρεδηαζκέλν λα ζηέθεηαη πάλσ ζε θνιψλεο (pilotis) ελλνηνινγηθά αιιά θαη πξαθηηθά, δηαρσξίζηεθε θαη απνκνλψζεθε απφ ην πεξηβάιινλ. Σν ζπίηη-κεραλή αληί λα ελαξκνλίδεηαη κε ην θιίκα, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ κε ελεξγνβφξεο κεραλέο. Όηαλ ππεξζεξκαίλεηαη, ρξεζηκνπνηεί (ειεθηξηθφ) θιηκαηηζκφ. Όηαλ θξπψλεη, θαίεη πεηξέιαην γηα ζέξκαλζε. Όηαλ δελ έρεη επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ ηε κέξα, ρξεζηκνπνηεί (ειεθηξηθά) θψηα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, αληί λα αμηνπνηεί ηα πιηθά ελφο ηφπνπ, απαηηεί βηνκεραληθά πιηθά πνπ απαηηνχλ ελέξγεηα παξαγσγήο θαη ελέξγεηα κεηαθνξάο απφ ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαηαλαιψλεη θπζηθνχο πφξνπο θαη παξάγεη απφβιεηα. Σν απνηέιεζκα είλαη ην ζπίηη-κεραλή λα έρεη εμειηρζεί ζε έλα ελεξγνβφξν θαη πεξηβαιινληηθά θαηαζηξνθηθφ νξγαληζκφ, πνπ επηβαξχλεη, ην πεξηβάιινλ θαη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο>> [ Roaf, Fuentes, Thomas, "Ecoδοκείλ"] 2. θνπόο θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηαπηζηψζνπκε ηα νθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ελφο βηνθιηκαηηθνχ ζπηηηνχ, ηφζν γηα ηνπο ελνίθνπο ηνπ, φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Σν ζέκα επηιέρηεθε κε θξηηήξην ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε πγεία, ε ελέξγεηα, θαη ε πνηφηεηα δσήο γεληθφηεξα. Δπηπιένλ ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε νη λα γλσξίζνπκε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πνπ ζπκβάιινπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα επειπηζηνχκε φηη ζα γίλεη θαηαλνεηφ πφζεο δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ. 3

4 3.Ζ Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνηθνλνκήζνπκε ελεξγεία ζε φινπο ηνπο ηνκείο,ρσξίο λα κεηψζνπκε ηα επίπεδα δηαβίσζεο καο ζηα θηήξηα εθκεηαιιεπφκελνη λέα ζπζηήκαηα, ηερλνινγίεο θαη πιηθά θαη θπξίσο ηηο αλαλεψζηκεο πήγεο ελεξγείαο ( φπσο ηνλ ήιην, ηνλ αέξα, ηελ γεσζεξκία θαη ηε βηνκάδα ). Βαζηθέο παξάκεηξνη ζηελ βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή είλαη: α) ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, β) Ο ειηαζκφο, γ) ο εμαεξηζκφο, δ) ε επίδξαζε ησλ αλέκσλ ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, ε) ε ζεξκηθή αδξάλεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, δ) νη απνιαβέο εμαηηίαο ησλ ζηαζεξψλ ζεξκνθξαζηψλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ε) ε γχξσ βιάζηεζε θαη ν δνκεκέλνο πεξίγπξνο, ζ) ε ρξήζε πιηθψλ θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ νκάδα καο ρσξίζηεθε ζε 4 ππννκάδεο φπνπ ε θάζε κία αλέιαβε λα εμεηάζεη ηηο παξακέηξνπο απφ ηέζζεξεηο πιεπξέο: Ήιηνο θαη Δλέξγεηα, Ήιηνο θαη Τιηθά, Δπίδξαζε ησλ Αλέκσλ θαη Φπζηθφ Αεξηζκφ. 3.1 Ήιηνο θαη Δλέξγεηα Ζ ειηαθή ελεξγεία ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ ειηαθά ζπζηήκαηα: α) Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη εθείλα πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ζέξκαλζε ή ςχμε θαη δελ θάλνπλ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζεξκφηεηαο πξνο ην ρψξν(ζεξκνθήπην ή ειηαθφο ρψξνο, ην ζεξκνζίθσλν παλέιν, αεξηνζπιιέθηεο, ηνηρνπνηία κε δηαθαλή κφλσζε ). Αλαγθαία 4

5 πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηελ ειηαθή ελέξγεηα, είλαη έλαο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα επηηξέπεη : Σε κέγηζηε ειηαθή ζπιινγή Σε κέγηζηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα Σηο ειάρηζηεο ζεξκηθέο απώιεηεο β) Δλεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κεηαθέξνπλ κε ηε κνξθή ζεξκφηεηαο ζε λεξφ, αέξα ή ζε θάπνην άιιν ξεπζηφ. Ζ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη είλαη αξθεηά απιή θαη ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο ζε ζεξκηθέο ρξήζεηο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, νη γλσζηνί ζε φινπο ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο. γ) Φσηνβνιηατθα ειηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη εθείλα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα Ήιηνο & Τιηθά ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα πιηθά ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηα πιηθά απνζήθεπζεο ηεο ζεξκφηεηαο. Σα πιηθά ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη δηαθαλή θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπο είλαη: Αηζζεηηθή (γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ φςεσλ ησλ θηεξίσλ) Ζ αληνρή (ηθαλή λα παξαιακβάλεη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο απφ ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη αλεκνπηέζεηο) 5

6 ην βάξνο πνπ κπνξεί λα θέξεη ην ζηνηρείν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ην δηαθαλέο πιηθφ ην θόζηνο αγνξάο (πνπ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν γηα λα κελ επηβαξχλεηαη ε θαηαζθεπή). Σα ζπλεζέζηεξα δηαθαλή πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θηηξηαθέο θαηαζθεπέο είλαη: νη παινπίλαθεο Οη παινπίλαθεο είλαη άθακπηνη, εκθαλίδνπλ αληνρή ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο, ζην θσο θαη ζηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Μεηνλέθηεκα είλαη ην βάξνο θαη ε κηθξή αληνρή ηνπο ζε κεραληθή θξνχζε, εθηφο εάλ έρνπλ ππνζηεί αλάινγε επεμεξγαζία. ηα ζθιεξά πιαζηηθά (αθξπιηθά, πνιπεζηεξηθά θαη πνιπθαξβνληθά) Σα ζθιεξά πιαζηηθά αλήθνπλ ζηα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή. Αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ρεκηθή ζχζηαζε δηαθξίλνληαη ζε: αθξπιηθά ζε πνιπεζηεξηθά ζε πνιπθαξβνληθά πξντφληα πνιπαηζπιελίνπ. ε δηαθαλήο ζεξκνκόλσζε. Δκθαλίδνπλ κεγάιε αληνρή ζε κεραληθή θξνχζε θαη έρνπλ κηθξφηεξν βάξνο απφ ην θνηλφ γπαιί. Μεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη έρνπλ ζπγθξηηηθά κε ην θνηλφ γπαιί, κηθξφηεξν ζπληειεζηή ειηαθνχ ζεξκηθνχ θέξδνπο θαη κηθξφηεξε αληίζηαζε ζηε θσηηά. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο είλαη πιηθά κε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη ηα πην ηθαλά πιηθά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο ζηα ειηαθά παζεηηθά ζπζηήκαηα είλαη: ην ζθπξόδεκα (φπνπ εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα φηη είλαη ζπγρξφλσο πιηθφ κε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη ζηνηρείν ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ) ε πέηξα νη σκόπιηλζνη νη νπηόπιηλζνη 6

7 ηα θεξακηθά πιαθίδηα. Δίλαη ηα πιηθά πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο θαη επελδχνπλ ηνίρνπο θαη δάπεδα. Σα πιηθά αιιαγήο θάζεο, είλαη ζρεηηθά λέα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο κέζα ζε εηδηθέο δεμακελέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο. 3.3 Δπίδξαζε ησλ Αλέκσλ Ζ πξνζηαζία ηνπ θηεξίνπ απφ ηνπο ςπρξνχο, ρεηκεξηλνχο αλέκνπο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ζην άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ: κε ηε θχηεπζε αεηζαιψλ δέληξσλ ή ρακειήο βιάζηεζεο ή αλεκνθξάθηε γηα ηελ εθηξνπή ησλ αλέκσλ (ρήκα ) ή κε ηελ πξφβιεςε θαηάιιεισλ πξνεμνρψλ ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ. Δθηξνπή ςπρξνχ αλέκνπ κε ηελ ρξήζε αλεκνθξάθηε, δέληξσλ ή ζάκλσλ: (α) νη ζπκπαγείο θξάθηεο πξνθαινχλ ζηξνβηιηζκνχο, ελψ νη δηάηξεηνη -ζπλδπαζκφο ζάκλσλ θαη δέληξσλ- απμάλνπλ ηε δψλε εξεκίαο. (β) Εψλε επίδξαζεο αλεκνθξάθηε, αλάινγα κε ηε κνξθή θαη ην πάρνο ηνπ. (γ) Ηθαλφηεηα κείσζεο ηεο δηείζδπζεο ηνπ αλέκνπ απφ αλεκνθξάθηεο δηαθφξσλ ηχπσλ. 7

8 3.4. Φπζηθόο Αεξηζκόο Ο θπζηθφο αεξηζκφο είλαη βαζηθφο ξφινο γηα ηελ πγεία ηνλ αλζξψπσλ πνπ δνπιεχνπλ θαη εξγάδνληαη ζε κηα εηαηξία ή πνπ είλαη καζεηέο ζε ζρνιεία θαη βαζηθά ζε φινπο ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη. Αθφκα παίδεη θαη κεγάιν ξφιν ζηελ ζεξκφηεηα ησλ θηεξίσλ. Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θπζηθνχ αεξηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ είλαη : Ζ θαηεχζπλζε ησλ δξνζεξψλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή, Οη θαηαζθεπαζηηθέο ξπζκίζεηο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ, Ζ ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ. Ζ θίλεζε ηνπ δξνζεξνχ αέξα κέζα ζην θηήξην απνκαθξχλεη ηελ πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα πξνο ην χπαηζξν. Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θπζηθνχ αεξηζκνχ είλαη: α) Ζ δηεχζπλζε θαη ε έληαζε ησλ δξνζεξψλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή ηε ζεξηλή πεξίνδν, β) Ζ ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ζην θηήξην, γ) Ζ ρξήζε ηνπ θηεξίνπ. Ζ ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θηηξίνπ είλαη ε βαζηθφηεξε ηερληθή γηα ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ ελφο θηηξίνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαζψο ε ειηαθή αθηηλνβνιία ε νπνία εηζέξρεηαη κέζα απφ ηα αλνίγκαηα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεγή ζεξκφηεηαο. Ζ ζσζηή ειηνπξνζηαζία είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνηηθή εθαξκνγή θάζε άιιεο ηερληθήο γηα ην δξνζηζκφ ελφο θηηξίνπ, είηε απηφο γίλεηαη κε θπζηθφ είηε κε ηερλεηφ ηξφπν. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ κέζα ζηνπο ρψξνπο ζε αλεθηά επίπεδα θαη, ζπλεπψο ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε ηνπ θηηξίνπ θαη ζηε κείσζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ αηρκήο πνπ πξνθχπηεη, θαζψο ππάξρεη 8

9 ζεκαληηθά κεησκέλε ζεξκηθή επηβάξπλζε απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε εηζεξρφκελε αθηηλνβνιία ην θαινθαίξη, ζπλδπάδνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα θπζηθνχ θσηηζκνχ, αεξηζκνχ θαη ζέαο θαη θπζηθά, λα κελ εκπνδίδεη ηνλ απαξαίηεην ειηαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Δπίζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ν ειηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ θαηά ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο (άλνημε - θζηλφπσξν). Ζ κέγηζηε απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηε ζεξηλή πεξίνδν ζπκβαίλεη ζηα δψκαηα, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη φξνθνη ησλ θηεξίσλ λα είλαη πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλνη. Δπνκέλσο ζπληζηψληαη:. ψκαηα αλνηρηνχ ρξψκαηνο ή κε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα ή κε θχηεπζε (θπηεκέλα δψκαηα),. Δμσηεξηθνί ηνίρνη αλνηρηνχ ρξψκαηνο, θπξίσο νη δπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαζψο θαη θπηεκέλνη ηνίρνη κε αλαξξηρεηηθά θπηά ή θαηαθφξπθνη θήπνη (vertical gardens). 9

10 4.Φσηνγξαθίεο Βηνθιηκαηηθώλ θηεξίσλ ΥΟΛΔΗΟ: Σν 9ν λεπηαγσγείν Αγίνπ Γεκεηξίνπ είλαη έλα βηνθιηκαηηθό ζρνιείν, κε ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη «πξάζηλε» ιεηηνπξγία 10

11 5ν Γπκλ. & 6ν Λύθεην Ακαξνπζίνπ 11

12 12

13 5. Ζ επίζθεςή καο ζε ελεξγεηαθό ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ ηηο 15 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζακε κηα εθδξνκή ζε έλα βηνθιηκαηηθφ θηίξην ζηελ πεξηνρή ΚΑΣ Κεθηζηάο. Δλψ πεξηκέλακε λα έξζεη ν κεραληθφο ζπδεηνχζακε γηα ην πψο πεξίπνπ είλαη έλα βηνθιηκαηηθφ θηίξην θαη ηη πξέπεη λα έρεη θαη παξαηεξνχζακε ηα αλνίγκαηα, ηα κεγάια ηδάκηα. Όηαλ ήξζε ν κεραληθφο καο θαηαηφπηζε πεξηζζφηεξν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη φηη έρεη δηπιά ηδάκηα γηα λα αξγεί λα έξζεη ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ καο θαη αθφκε φηη ην ζπίηη πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηα λφηηα γηα λα έρεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα δήζεη έλαο άλζξσπνο κέζα ρσξίο λα θαηαλαιψλεη πνιιή ελέξγεηα. Κάηη άιιν πνπ παξαηεξήζακε είλαη φηη ζηα αξηζηεξά ηνπ ζπηηηνχ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηδάκηα έηζη ψζηε ην κεζεκέξη λα κπαίλεη ν Ήιηνο κέζα. Δπηπξφζζεηα ζηελ ηαξάηζα έρεη θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα γηα λα ρξεζηκνπνηείηε ν Ήιηνο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Σέινο καο είπε φηη ην ζπίηη ζεξκαίλεηαη κε βηνκάδα θαη φηη ζα έρεη ελεξγεηαθφ ηδάθη. 13

14 6. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ 14

15 15

16 16

17 17

18 7. Πιενλεθηήκαηα - Οηθνλνκηθά Οθέιε Ληγόηεξα έμνδα ζπληήξεζεο. Έλα ζπκβαηηθφ ζπίηη κε κπεηφλ θαη ηνχβιν, αθφκα θαη κφλσζε λα έρεη αλάκεζα απφ ηα ηνχβια, είλαη ζίγνπξν φηη κεηά απφ ην πνιχ 5 ρξφληα ζα εκθαλίζεη κνχρια θαη πγξαζία ζηελ εμσηεξηθή ή ζηελ εζσηεξηθή ηνπ ηνηρνπνηία ιφγσ ηνπ φηη ε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ ηνχβινπ ζην λεξφ είλαη κεγάιε, (αλάινγα θαη ηελ πεξηνρή πνπ βξηζθφκαζηε βέβαηα). Τςειή πνηόηεηα ζεξκνκόλσζεο. Σα πιηθά καο δελ παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο κφλσζε κέζα θαη έμσ, θάηη πνπ ε ζπκβαηηθή δφκεζε δελ κπνξεί λα ην πεηχρεη εχθνια. ε κηα κέζε θαηνηθία πνπ ρξεηάδεηαη (φπσο ππνινγίζακε πην πάλσ) Kwh Υ 0,061 /kwh = 1.171,20.Γειαδή ρξεηαδφκαζηε 1.171,20 πεηξέιαην γηα λα ζεξκάλνπκε ην ζπίηη καο ην ρξφλν. Γηα κηα θαηνηθία ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αληίζηνηρα ρξεηαδφκαζηε 4800 Kwh Υ 0,061 /kwh = 292,80. Γειαδή ρξεηαδφκαζηε 292,80 πεηξέιαην γηα λα ζεξκάλνπκε ην ζπίηη καο ην ρξφλν. (Αλ βέβαηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ιέβεηα πεηξειαίνπ). Απηφ ζεκαίλεη φηη εμνηθνλνκνχκε ηνπιάρηζηνλ 878,40 / ρξφλν ζε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ, απιά θαη κφλν απφ ηελ θαιχηεξε κφλσζε ηνπ ζπηηηνχ καο. Αλ θπζηθά βειηηψζνπκε θαη ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο θαηαλάισζεο (δεζηφ λεξφ, ςχμε, θσηηζκφ, ζπζθεπέο) κπνξνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε έλα αξθεηά κεγάιν πνζφ ην ρξφλν ίζν πνιιέο θνξέο κε ην κεληαίν εηζφδεκα καο. Αλ ππνινγίζνπκε δε θαη ην κεδεληθφ θφζηνο ζπληήξεζεο, ηφηε ηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδνπκε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα...!!! Έηζη επηηπγράλνπκε κηα κέζε ζσζηή ζεξκνθξαζία ζπηηηνχ ζηνπο 20 C ρεηκψλα - θαινθαίξη (πνπ είλαη ε ηδαληθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα ηνλ άλζξσπν) ρσξίο λα θαηαλαιψζνπκε πεξίζζηα ελέξγεηα. Δίλαη ινηπφλ θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Δίλαη επίζεο θηιηθά ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ άλζξσπν δηφηη δελ πεξηέρνπλ ηνμηθά (ρινξάλζξαθεο θαη ρινξνθζνξάλζξαθεο φπσο ε εμηιεαζκέλε πνιπζηεξίλε) θαη ηα πιηθά είλαη πιήξσο αλαθπθιψζηκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε θσηηάο νη άλζξσπνη δελ δειεηεξηάδνληαη (ή αθφκα θαη πεζαίλνπλ) απφ ηηο αλαζπκηάζεηο! Δπίζεο ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα πνπ αθήλνπλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο είλαη ειάρηζην. 18

19 Παξέρνπλ ππξνπξνζηαζία δηόηη ηα πεξηζζόηεξα πιηθά είλαη απηνζβελλχκελα κε δηάξθεηα αληνρήο ζηε θσηηά έσο 4 ψξεο. Σν δηάζηεκα απηφ είλαη πνιχ κεγάιν έηζη ψζηε κα κπνξέζνπκε θαη λα πξνιάβνπκε λα πξνζηαηεχζνπκε ην ζπίηη καο (αθνχ πξψηα απηφ έρεη πξνζηαηεχζεη εκάο θαη ην ζθειεηφ ηνπ).! Ζ βηνθιηκαηηθέο θαηαζθεπέο εθηφο απφ ηε ζεξκνκφλσζε πνπ παξέρνπλ, παξέρνπλ θαη ερνκόλσζε, δίλνληαο ζαο ηελ απαξαίηεηε εζπρία θαη εξεκία πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζπίηη ζαο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαη ηνλ ζφξπβν ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Αμία κεηαπώιεζεο. Απφ ηηο 1/1/2014 ζα είλαη ππνρξεσηηθφ θάζε θαηνηθία πνπ ζα θαηαζθεπάδεηαη, λα ραξαθηεξίδεηαη σο πςειήο ελεξγεηαθήο, λα έρεη πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηαζθεπάδεηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη ψζηε λα είλαη 100% θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 19

20 8.Οη πξνηάζεηο καο γηα ην ρνιείν To 1o EΠ.Α.Λ. Ακαξνπζίνπ ην θηήκα Μαθξπθψζηα Οη 7 πξνηάζεηο καο 1. Θεξκνκόλσζε (δηπιά ηδάκηα, θνπθώκαηα αινπκηλίνπ, θαη παξάζπξα ζηηο αίζνπζεο ) 2. Μόλσζε ηαξάηζαο 3. Δάλ ππάξρνπλ ραξακάδεο γύξσ από ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα λα θιείζνπλ κε έλα κνλσηηθό πιηθό. 4. Αιιαγή ζε παιαηά ζώκαηα θαινξηθέξ 5. Υξεζηκνπνίεζε ιακπηήξσλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 6. Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ 7. Βάςηκν όισλ ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κε ζηεγαλσηηθά ρξώκαηα 20

21 9. Πεγέο

22 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α. Δξσηεκαηνιόγην θαη απνηειέζκαηα ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΓΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΓΑΙΑ (Project) ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ Α ΣΓΣΡΑΜΗΝΟ - ΟΜΑΔΑ 2 ΓΡΓΤΝΑ ME ΘΓΜΑ ΣΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΓΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1) Φύιμ Αγόνη 40 Κμνίηζη 55 2) Ση ηάλε πάηε; Ά Λοθείμο 35 Β Λοθείμο 60 3) ε πμημ βαζμό πηζηεύεηε όηη γκωνίδεηε ηη ζεμαίκεη μ όνμξ «Βημθιημαηηθή θαημηθία»; Α) Λίγμ 38 Β) Μέηνηα 29 Γ) Ανθεηά 21 Δ) Πάνα πμιύ θαιά 7 4) Πμημ από ηα παναθάηω ζα ήηακ μ βαζηθόξ ιόγμξ ζα εθανμόδαηε βημθιημαηηθέξ ηεπκηθέξ ζημ ζπίηη ζαξ; Α) Γπηηογπάκεη ηεκ μηθνόηενε δοκαηή επίδναζε ζημ πενηβάιιμκ. 22 Β) Γλμηθμκόμεζε εκένγεηαξ. 56 Γ) Σεκ επίηεολε ογημύξ πενηβάιιμκημξ δηαβίωζεξ

23 5) Πμημ από ηα παναθάηω ζα ήηακ μ βαζηθόξ ιόγμξ πμο ΔΓΝ ζα εθανμόδαηε βημθιημαηηθέξ ηεπκηθέξ ζημ ζπίηη ζαξ; Α) Οηθμκμμηθμί ιόγμη 30 Β) Ιθακμπμίεζε από ηεκ οπάνπμοζα ανπηηεθημκηθή 41 Γ) Άγκμηα βημθιημαηηθώκ ζοζηεμάηωκ εθανμμγώκ 24 6) Ση είδμοξ ζένμακζε δηαζέηεη ε θαημηθία ζαξ; Α) Αοηόμαηε 21 Β) Κεκηνηθή 36 Γ) Δεκ γκωνίδω 38 7) Ση ζύζηεμα ζένμακζεξ δηαζέηεη ε θαημηθία ζαξ; Α) Καοζηήναξ πεηνειαίμο 47 Β) Καοζηήναξ θοζηθμύ αενίμο 23 Γ) Καοζηήναξ λύιμο θάνβμοκμο (ηδάθη) 8 Δ) ύζηεμα ζένμακζεξ με ειεθηνηθή εκένγεηα (π.π) Air Condition) 11 Γ) οκδοαζμόξ ηωκ παναπάκω 8 8) Δηαζέηεη ημ ζπίηη ζαξ ζύζηεμα μείωζεξ ηωκ ζενμηθώκ απωιεηώκ θαη εηζνμώκ (ζενμμμμκωηηθά); Α) ΝΑΙ 21 Β) ΟΥΙ 22 Γ) Δεκ γκωνίδω 52 23

24 9) Ση ζοζηήμαηα πνεζημμπμηείηε γηα ηε ζενμμμόκωζε ημο ζπηηημύ ζαξ; (ζεμεηώζηε όζα ζέιεηε) Α) Δηπιά ηδάμηα 38 Β) Μόκωζε ημίπμο 26 Γ) Θενμμμμκωηηθό ζύζηεμα θμοθωμάηωκ 16 Δ) Κακέκα από ηα παναπάκω 26 10) Πμηεξ μεζόδμοξ δνμζηζμμύ πνεζημμπμηείηε; (ζεμεηώζηε όζα ζέιεηε) Α) Φοζηθό Αενηζμό 38 Β) Ακεμηζηήναξ (μνμθήξ, επίγεημξ) 25 Γ) Κιημαηηζηηθό ηύπμο air condition 41 Δ) Ηιημπνμζηαζία (ζθίαζηνα, βιάζηεζε) 12 11) Με ηη είδμοξ ζύζηεμα ζενμαίκεηε ημ κενό μηθηαθήξ πνήζεξ; (ζεμεηώζηε όζα ζέιεηε) Α) Ηιηαθό ζενμμζίθωκα 58 Β) Ηιεθηνηθό μπόϊιεν 14 Γ) Καοζηήναξ πεηνειαίμο-θοζηθμύ αενίμο 7 12) Έπεηε εθανμόζεη ηεπκηθέξ πνμζηαζίαξ από ημκ ήιημ θαη ημκ άκεμμ πνεζημμπμηώκηαξ βιάζηεζε; Α) ΝΑΙ 34 Β) ΟΥΙ 61 13) Έπμοκ εθανμμζηεί ζημ ζπίηη ζαξ ηεπκηθέξ εκίζποζεξ ημο θοζηθμύ θωηηζμμύ (ειηαθό θωξ) γηα ηε θωηαγώγεζε ηωκ εζωηενηθώκ πώνωκ; Α) ΝΑΙ 21 Β) ΟΥΙ 32 Γ) Δεκ γκωνίδω 42 24

25 14) Έπεηε εθανμόζεη ζημ ζπίηη ζαξ ζοζηήμαηα Ακακεώζημωκ Πεγώκ Γκένγεηαξ (ειηαθόξ ζενμμζίθωκαξ, θωημβμιηαϊθά πάκει, αημιηθή, γεωζενμηθή εκένγεηα); Α) ΝΑΙ 55 Β) ΟΥΙ 40 15) Ακ καη, ηη ζύζηεμα Ακακεώζημωκ Πεγώκ Γκένγεηαξ έπεηε εθανμόζεη; Α) Ηιηαθό ζενμμζίθωκα 47 Β) Φωημβμιηαϊθά 7 Γ) Ακεμμγεκκήηνηεξ Δ) Γεωζενμηθέξ ακηιίεξ Γ) Καοζηήνα βημμάδαξ 4 Γοπανηζημύμε γηα ηε ζομμεημπή ζαξ!!!! 25

26 Β. Πξνγξακκαηηζκόο Γξάζεσλ Τπννκάδσλ ΤΠΟ_ΟΜΑΓΑ_1 3/11 10/11 Α 24/11 Β 1/12 Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηνλ ηλιαζμό (ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ) Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηζηνεμεξεύλεζεο. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεξίπνπ 250 ιέμεηο). Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο Οηθνλνκηθά νθέιε (κείσζε θαπζίκσλ θαη θόζηνπο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζέξκαλζεο, ςύμεο, αεξηζκνύ, θσηηζκνύ) Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. Φξεζηκνπνηήζηε εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο (Πεπίπος 450 λέξειρ). Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ Γηακόξθσζε θαη θσηνηύπεζε εξσηεκαηνινγίσλ. 8/12 Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. Γ 15/12 Σπλέληεπμε κε Αξρηηέθηνλα. Βίληεν 15/12 Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ 22/12 22/12 12/1 19/1 Γ Οινθιήξσζε επεμεξγαζίαο θσηνγξαθησλ Τειηθό θείκελν απνηειεζκάησλ από εξσηεκαηνιόγηα/ Σπλέληεπμε.. Σπκπεξάζκαηα κεηά από ζπδήηεζε (Πεπίπος 300 λέξειρ). Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθφ Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α ΦΑΖ.(Πεπίπος 100 λέξειρ). Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο Παξάδνζε πιηθνύ ζηελ νκάδα Γ Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΟ_ΟΜΑΓΑ_2 3/11 10/11 24/11 1/12 8/12 15/12 22/12 12/1 19/1 Α Β Γ Γ Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηνλ εξαεπιζμό (ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ) Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηζηνεμεξεύλεζεο.. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεπίπος 250 λέξειρ). Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο Πεξηβαιινληηθά νθέιε (κείσζε ξύπσλ, πεξηνξηζκόο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ) Η ρξήζε πιηθώλ θηιηθώλ ζην πεξηβάιινλ Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. Φξεζηκνπνηήζηε εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο. (Πεπίπος 450 λέξειρ). Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. Σπγθέληξσζε θσηνγξαθηώλ γηα ηελ έθζεζε / παξνπζίαζε θαη επηινγή ηνπο από ην ζύλνιν Έλαξμε Μαθέηαο Σπηηηνύ Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθό Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α ΦΑΣΗΣ.(Πεπίπος 100 λέξειρ) Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο Παξάδνζε πιηθνύ ζηελ νκάδα Γ Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 26

27 Τπο_ΟΜΑΓΑ_3 3/11 10/11 24/11 1/12 Α Β Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηελ επίδπαζη ηων ανέμων ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηζηνεμεξεύλεζεο. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεπίπος250 λέξειρ) Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο Κνηλσληθά νθέιε : βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, ηεο πγείαο θ.ι.π.) Η επίδξαζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. Φξεζηκνπνηήζηε εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο. (Πεπίπος450 λέξειρ). Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ 8/12 Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. Γ 15/12 Σπγθέληξσζε δεδνκέλσλ από εξσηεκαηνιόγηα. 12/1 Δπηκέιεηα εθηύπσζεο θσηνγξαθησλ 22/12 Γ Έλαξμε Μαθέηαο Σρνιείνπ 12/1 Οινθιήξσζε Δπεμεξγαζίαο Video Πξνβνιή Σπλέληεπμεο 12/1 19/1 Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθό Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α ΦΑΣΗΣ.(Πεπίπος 100 λέξειρ). Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο Παξάδνζε πιηθνύ ζηελ νκάδα Γ Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Τπο_ΟΜΑΓΑ_4 3/11 10/11 Α Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηην γύπω βλάζηηζη και ηον δομημένο πεπίγςπο. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεπίπος300 λέξειρ) Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο Πξνεηνηκαζία Δξσηεκαηνινγίσλ θιεηζηνύ ηύπνπ. Οδεγίεο :Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην 24/11 Β δηαδίθηπν. Φξεζηκνπνηήζηε εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο. 1/12 Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ 8/12 Γ Σπγθέληξσζε θαη ηειηθή δηακόξθσζε όισλ ησλ θεηκέλσλ ηεο Α Φάζηρ 15/12 Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. 22/12 12/1 19/1 Γ Σηαηηζηηθά / Γξαθήκαηα (excel) θιπ από εξσηεκαηνιόγηα. Σπγθέληξσζε όινπ ηνπ Υιηθνύ Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθό. Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α ΦΑΣΗΣ. (Πεπίπος 100 λέξειρ). Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο - Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 19/1 Δπζύλε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιηθνύ ηεο παξνπζίαζεο - Οξγάλσζε - Σπληνληζκόο 26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 27

28 Γ. Ηζηνζειίδα επηθνηλσλίαο κειώλ 2 εο Οκάδαο 28

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ χολή Σεχνολογικών Εφαρμογών Σμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: Φατζημιχαήλ Άγγελου Διερεύνηση της Μεθοδολογίας Κατασκευής Βιοκλιματικών Κτιρίων την Ευρύτερη Περιοχή της Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ

Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Εηζαγφγή Σα παινζηάζηα αλάινγα κε ηελ επειημία ηνπο ζε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ νπηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή κειέηε θαη πξόηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δλεξγεηαθή κειέηε θαη πξόηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤΟ Δλεξγεηαθή κειέηε θαη πξόηαζε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα