1o ΔΠΑ.Λ. Ακαξνπζίνπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1o ΔΠΑ.Λ. Ακαξνπζίνπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία"

Transcript

1 1o ΔΠΑ.Λ. Ακαξνπζίνπ ρνιηθό Έηνο / Α Σεηξάκελν Δξεπλεηηθή Δξγαζία Δπηζηεκνληθό Πεδίν: «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» Θέκα: «Η βηοθιηκαηηθή θαηοηθία θαη ε ζσκβοιή ηες ζηοσς ηοκείς ηες ελέργεηας, ηες οηθολοκίας, ηοσ περηβάιιοληος θαη ηες ποηόηεηας δωής» Α Σάμε / 2 ε Οκάδα 1 ΑΝΑΣΑΗΑ ΚΖΠΟΤΡΟΤ Α2 ΖΛΗΑ ΕΑΥΑΡΑΚΖ Α1 2 ΦΤΣΑ ΟΦΗΑ Α3 ΥΑΝΗΩΣΖ ΓΗΑΜΑΝΣΟΤΛΑ Α3 ΝΗΚΟΛΑΚΖ ΜΑΡΗΑΝΝΑ Α2 ΝΣΔΜΟΤ ΔΦΡΟΤΝΖ Α2 ΞΤΓΑΚΖ ΜΖΝΑ Α2 ΣΑΤΡΟΚΖ ΟΦΗΑ Α2 3 ΚΑΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Α2 ΚΑΣΗΟΤΛΔΡΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Α2 4 ΓΗΑΝΝΖ ΝΗΡΓΗΑΝΑΚΖ Α2 ΚΤΡΗΑΚΟ ΣΗΟΛΑΚΖ Α3 ΚΛΗΑΜΔΛΛΖ ΝΗΚΟ Α2 ΩΣΖΡΖ ΜΔΝΗΓΗΑΣΖ Α2 ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ Α3 ΑΡΝΑΛΣΟ ΝΣΗΝΑΗ Α2 Υπεύζσλοη Καζεγεηές: Κνληνπνύινπ Α. ΠΔ 17 Υξηζηνθηιάθεο Ν. ΠΔ 19 1

2 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ει. 1. Δηζαγσγή 3 2. θνπφο 3 3. Ζ Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή Ήιηνο θαη Δλέξγεηα Ήιηνο & Τιηθά Δπίδξαζε ησλ Αλέκσλ Φπζηθφο Αεξηζκφο 8 4. Φσηνγξαθίεο Βηνθιηκαηηθψλ θηεξίσλ Ζ επίζθεςή καο ζε ελεξγεηαθφ ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ Αλάιπζε απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ Πιενλεθηήκαηα - Οηθνλνκηθά Οθέιε Οη πξνηάζεηο καο γηα ην ρνιείν Πεγέο 21 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α. Δξσηεκαηνιφγην θαη απνηειέζκαηα 22 Β. Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ Τπννκάδσλ 26 Γ. Ηζηνζειίδα επηθνηλσλίαο κειψλ 2 εο νκάδαο 28 2

3 1. Δηζαγσγή Πξηλ απφ 80 ρξφληα, ν Le Corbusier (Διβεηφο αξρηηέθηνλαο, δηάζεκνο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζε απηφ πνπ θαιείηαη ζήκεξα μοντερνισμός) έγξαςε φηη ην ζπίηη είλαη κία κεραλή ζηελ νπνία δνχκε. Σν ζπίηη - κεραλή δεκηνπξγήζεθε γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα ζηέγαζεο ησλ εξγαηψλ ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Όκσο, ελψ δφζεθε ιχζε ζην ζηεγαζηηθφ πξφβιεκα, δεκηνπξγήζεθαλ άιια πξνβιήκαηα φπσο θαηαζηξνθή θπζηθψλ πφξσλ θαη ξχπαλζε. <<Σν ζπίηη-κεραλή σο θαηνηθία καδηθήο παξαγσγήο, ζρεδηαζκέλν λα ζηέθεηαη πάλσ ζε θνιψλεο (pilotis) ελλνηνινγηθά αιιά θαη πξαθηηθά, δηαρσξίζηεθε θαη απνκνλψζεθε απφ ην πεξηβάιινλ. Σν ζπίηη-κεραλή αληί λα ελαξκνλίδεηαη κε ην θιίκα, θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ κε ελεξγνβφξεο κεραλέο. Όηαλ ππεξζεξκαίλεηαη, ρξεζηκνπνηεί (ειεθηξηθφ) θιηκαηηζκφ. Όηαλ θξπψλεη, θαίεη πεηξέιαην γηα ζέξκαλζε. Όηαλ δελ έρεη επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ ηε κέξα, ρξεζηκνπνηεί (ειεθηξηθά) θψηα. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, αληί λα αμηνπνηεί ηα πιηθά ελφο ηφπνπ, απαηηεί βηνκεραληθά πιηθά πνπ απαηηνχλ ελέξγεηα παξαγσγήο θαη ελέξγεηα κεηαθνξάο απφ ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, θαηαλαιψλεη θπζηθνχο πφξνπο θαη παξάγεη απφβιεηα. Σν απνηέιεζκα είλαη ην ζπίηη-κεραλή λα έρεη εμειηρζεί ζε έλα ελεξγνβφξν θαη πεξηβαιινληηθά θαηαζηξνθηθφ νξγαληζκφ, πνπ επηβαξχλεη, ην πεξηβάιινλ θαη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο>> [ Roaf, Fuentes, Thomas, "Ecoδοκείλ"] 2. θνπόο θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα δηαπηζηψζνπκε ηα νθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ελφο βηνθιηκαηηθνχ ζπηηηνχ, ηφζν γηα ηνπο ελνίθνπο ηνπ, φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα. Σν ζέκα επηιέρηεθε κε θξηηήξην ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ε πγεία, ε ελέξγεηα, θαη ε πνηφηεηα δσήο γεληθφηεξα. Δπηπιένλ ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε νη λα γλσξίζνπκε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πνπ ζπκβάιινπλ εθηφο ησλ άιισλ θαη ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα επειπηζηνχκε φηη ζα γίλεη θαηαλνεηφ πφζεο δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ. 3

4 3.Ζ Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμνηθνλνκήζνπκε ελεξγεία ζε φινπο ηνπο ηνκείο,ρσξίο λα κεηψζνπκε ηα επίπεδα δηαβίσζεο καο ζηα θηήξηα εθκεηαιιεπφκελνη λέα ζπζηήκαηα, ηερλνινγίεο θαη πιηθά θαη θπξίσο ηηο αλαλεψζηκεο πήγεο ελεξγείαο ( φπσο ηνλ ήιην, ηνλ αέξα, ηελ γεσζεξκία θαη ηε βηνκάδα ). Βαζηθέο παξάκεηξνη ζηελ βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή είλαη: α) ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, β) Ο ειηαζκφο, γ) ο εμαεξηζκφο, δ) ε επίδξαζε ησλ αλέκσλ ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, ε) ε ζεξκηθή αδξάλεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ, δ) νη απνιαβέο εμαηηίαο ησλ ζηαζεξψλ ζεξκνθξαζηψλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ε) ε γχξσ βιάζηεζε θαη ν δνκεκέλνο πεξίγπξνο, ζ) ε ρξήζε πιηθψλ θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ νκάδα καο ρσξίζηεθε ζε 4 ππννκάδεο φπνπ ε θάζε κία αλέιαβε λα εμεηάζεη ηηο παξακέηξνπο απφ ηέζζεξεηο πιεπξέο: Ήιηνο θαη Δλέξγεηα, Ήιηνο θαη Τιηθά, Δπίδξαζε ησλ Αλέκσλ θαη Φπζηθφ Αεξηζκφ. 3.1 Ήιηνο θαη Δλέξγεηα Ζ ειηαθή ελεξγεία ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ ειηαθά ζπζηήκαηα: α) Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη εθείλα πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ζέξκαλζε ή ςχμε θαη δελ θάλνπλ ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζεξκφηεηαο πξνο ην ρψξν(ζεξκνθήπην ή ειηαθφο ρψξνο, ην ζεξκνζίθσλν παλέιν, αεξηνζπιιέθηεο, ηνηρνπνηία κε δηαθαλή κφλσζε ). Αλαγθαία 4

5 πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηελ ειηαθή ελέξγεηα, είλαη έλαο θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα επηηξέπεη : Σε κέγηζηε ειηαθή ζπιινγή Σε κέγηζηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα Σηο ειάρηζηεο ζεξκηθέο απώιεηεο β) Δλεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη ηα ζπζηήκαηα πνπ ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κεηαθέξνπλ κε ηε κνξθή ζεξκφηεηαο ζε λεξφ, αέξα ή ζε θάπνην άιιν ξεπζηφ. Ζ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεηαη είλαη αξθεηά απιή θαη ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο ζε ζεξκηθέο ρξήζεηο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, νη γλσζηνί ζε φινπο ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο. γ) Φσηνβνιηατθα ειηαθά ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη εθείλα πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα Ήιηνο & Τιηθά ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα πιηθά ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηα πιηθά απνζήθεπζεο ηεο ζεξκφηεηαο. Σα πιηθά ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη δηαθαλή θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπο είλαη: Αηζζεηηθή (γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ φςεσλ ησλ θηεξίσλ) Ζ αληνρή (ηθαλή λα παξαιακβάλεη ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο απφ ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη αλεκνπηέζεηο) 5

6 ην βάξνο πνπ κπνξεί λα θέξεη ην ζηνηρείν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ην δηαθαλέο πιηθφ ην θόζηνο αγνξάο (πνπ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν γηα λα κελ επηβαξχλεηαη ε θαηαζθεπή). Σα ζπλεζέζηεξα δηαθαλή πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θηηξηαθέο θαηαζθεπέο είλαη: νη παινπίλαθεο Οη παινπίλαθεο είλαη άθακπηνη, εκθαλίδνπλ αληνρή ζηηο θαηξηθέο κεηαβνιέο, ζην θσο θαη ζηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. Μεηνλέθηεκα είλαη ην βάξνο θαη ε κηθξή αληνρή ηνπο ζε κεραληθή θξνχζε, εθηφο εάλ έρνπλ ππνζηεί αλάινγε επεμεξγαζία. ηα ζθιεξά πιαζηηθά (αθξπιηθά, πνιπεζηεξηθά θαη πνιπθαξβνληθά) Σα ζθιεξά πιαζηηθά αλήθνπλ ζηα ζεξκνπιαζηηθά πνιπκεξή. Αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ρεκηθή ζχζηαζε δηαθξίλνληαη ζε: αθξπιηθά ζε πνιπεζηεξηθά ζε πνιπθαξβνληθά πξντφληα πνιπαηζπιελίνπ. ε δηαθαλήο ζεξκνκόλσζε. Δκθαλίδνπλ κεγάιε αληνρή ζε κεραληθή θξνχζε θαη έρνπλ κηθξφηεξν βάξνο απφ ην θνηλφ γπαιί. Μεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη έρνπλ ζπγθξηηηθά κε ην θνηλφ γπαιί, κηθξφηεξν ζπληειεζηή ειηαθνχ ζεξκηθνχ θέξδνπο θαη κηθξφηεξε αληίζηαζε ζηε θσηηά. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο είλαη πιηθά κε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη ηα πην ηθαλά πιηθά πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο ζηα ειηαθά παζεηηθά ζπζηήκαηα είλαη: ην ζθπξόδεκα (φπνπ εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα φηη είλαη ζπγρξφλσο πιηθφ κε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα θαη ζηνηρείν ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ) ε πέηξα νη σκόπιηλζνη νη νπηόπιηλζνη 6

7 ηα θεξακηθά πιαθίδηα. Δίλαη ηα πιηθά πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο θαη επελδχνπλ ηνίρνπο θαη δάπεδα. Σα πιηθά αιιαγήο θάζεο, είλαη ζρεηηθά λέα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο κέζα ζε εηδηθέο δεμακελέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ζεξκφηεηαο. 3.3 Δπίδξαζε ησλ Αλέκσλ Ζ πξνζηαζία ηνπ θηεξίνπ απφ ηνπο ςπρξνχο, ρεηκεξηλνχο αλέκνπο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο ζην άκεζν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ: κε ηε θχηεπζε αεηζαιψλ δέληξσλ ή ρακειήο βιάζηεζεο ή αλεκνθξάθηε γηα ηελ εθηξνπή ησλ αλέκσλ (ρήκα ) ή κε ηελ πξφβιεςε θαηάιιεισλ πξνεμνρψλ ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ. Δθηξνπή ςπρξνχ αλέκνπ κε ηελ ρξήζε αλεκνθξάθηε, δέληξσλ ή ζάκλσλ: (α) νη ζπκπαγείο θξάθηεο πξνθαινχλ ζηξνβηιηζκνχο, ελψ νη δηάηξεηνη -ζπλδπαζκφο ζάκλσλ θαη δέληξσλ- απμάλνπλ ηε δψλε εξεκίαο. (β) Εψλε επίδξαζεο αλεκνθξάθηε, αλάινγα κε ηε κνξθή θαη ην πάρνο ηνπ. (γ) Ηθαλφηεηα κείσζεο ηεο δηείζδπζεο ηνπ αλέκνπ απφ αλεκνθξάθηεο δηαθφξσλ ηχπσλ. 7

8 3.4. Φπζηθόο Αεξηζκόο Ο θπζηθφο αεξηζκφο είλαη βαζηθφο ξφινο γηα ηελ πγεία ηνλ αλζξψπσλ πνπ δνπιεχνπλ θαη εξγάδνληαη ζε κηα εηαηξία ή πνπ είλαη καζεηέο ζε ζρνιεία θαη βαζηθά ζε φινπο ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ άλζξσπνη. Αθφκα παίδεη θαη κεγάιν ξφιν ζηελ ζεξκφηεηα ησλ θηεξίσλ. Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θπζηθνχ αεξηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ είλαη : Ζ θαηεχζπλζε ησλ δξνζεξψλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή, Οη θαηαζθεπαζηηθέο ξπζκίζεηο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ, Ζ ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ. Ζ θίλεζε ηνπ δξνζεξνχ αέξα κέζα ζην θηήξην απνκαθξχλεη ηελ πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα πξνο ην χπαηζξν. Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θπζηθνχ αεξηζκνχ είλαη: α) Ζ δηεχζπλζε θαη ε έληαζε ησλ δξνζεξψλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή ηε ζεξηλή πεξίνδν, β) Ζ ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ζην θηήξην, γ) Ζ ρξήζε ηνπ θηεξίνπ. Ζ ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θηηξίνπ είλαη ε βαζηθφηεξε ηερληθή γηα ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ ελφο θηηξίνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαζψο ε ειηαθή αθηηλνβνιία ε νπνία εηζέξρεηαη κέζα απφ ηα αλνίγκαηα απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεγή ζεξκφηεηαο. Ζ ζσζηή ειηνπξνζηαζία είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνηηθή εθαξκνγή θάζε άιιεο ηερληθήο γηα ην δξνζηζκφ ελφο θηηξίνπ, είηε απηφο γίλεηαη κε θπζηθφ είηε κε ηερλεηφ ηξφπν. ηελ πξψηε πεξίπησζε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ κέζα ζηνπο ρψξνπο ζε αλεθηά επίπεδα θαη, ζπλεπψο ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ςχμε ηνπ θηηξίνπ θαη ζηε κείσζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ αηρκήο πνπ πξνθχπηεη, θαζψο ππάξρεη 8

9 ζεκαληηθά κεησκέλε ζεξκηθή επηβάξπλζε απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Ζ ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε εηζεξρφκελε αθηηλνβνιία ην θαινθαίξη, ζπλδπάδνληαο φκσο ηε δπλαηφηεηα θπζηθνχ θσηηζκνχ, αεξηζκνχ θαη ζέαο θαη θπζηθά, λα κελ εκπνδίδεη ηνλ απαξαίηεην ειηαζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Δπίζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ν ειηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ θαηά ηηο ελδηάκεζεο πεξηφδνπο (άλνημε - θζηλφπσξν). Ζ κέγηζηε απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηε ζεξηλή πεξίνδν ζπκβαίλεη ζηα δψκαηα, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη φξνθνη ησλ θηεξίσλ λα είλαη πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλνη. Δπνκέλσο ζπληζηψληαη:. ψκαηα αλνηρηνχ ρξψκαηνο ή κε αλαθιαζηηθή επηθάλεηα ή κε θχηεπζε (θπηεκέλα δψκαηα),. Δμσηεξηθνί ηνίρνη αλνηρηνχ ρξψκαηνο, θπξίσο νη δπηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαζψο θαη θπηεκέλνη ηνίρνη κε αλαξξηρεηηθά θπηά ή θαηαθφξπθνη θήπνη (vertical gardens). 9

10 4.Φσηνγξαθίεο Βηνθιηκαηηθώλ θηεξίσλ ΥΟΛΔΗΟ: Σν 9ν λεπηαγσγείν Αγίνπ Γεκεηξίνπ είλαη έλα βηνθιηκαηηθό ζρνιείν, κε ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη «πξάζηλε» ιεηηνπξγία 10

11 5ν Γπκλ. & 6ν Λύθεην Ακαξνπζίνπ 11

12 12

13 5. Ζ επίζθεςή καο ζε ελεξγεηαθό ζπγθξόηεκα θαηνηθηώλ ηηο 15 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ πξαγκαηνπνηήζακε κηα εθδξνκή ζε έλα βηνθιηκαηηθφ θηίξην ζηελ πεξηνρή ΚΑΣ Κεθηζηάο. Δλψ πεξηκέλακε λα έξζεη ν κεραληθφο ζπδεηνχζακε γηα ην πψο πεξίπνπ είλαη έλα βηνθιηκαηηθφ θηίξην θαη ηη πξέπεη λα έρεη θαη παξαηεξνχζακε ηα αλνίγκαηα, ηα κεγάια ηδάκηα. Όηαλ ήξζε ν κεραληθφο καο θαηαηφπηζε πεξηζζφηεξν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη φηη έρεη δηπιά ηδάκηα γηα λα αξγεί λα έξζεη ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ καο θαη αθφκε φηη ην ζπίηη πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηα λφηηα γηα λα έρεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα δήζεη έλαο άλζξσπνο κέζα ρσξίο λα θαηαλαιψλεη πνιιή ελέξγεηα. Κάηη άιιν πνπ παξαηεξήζακε είλαη φηη ζηα αξηζηεξά ηνπ ζπηηηνχ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηδάκηα έηζη ψζηε ην κεζεκέξη λα κπαίλεη ν Ήιηνο κέζα. Δπηπξφζζεηα ζηελ ηαξάηζα έρεη θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα γηα λα ρξεζηκνπνηείηε ν Ήιηνο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Σέινο καο είπε φηη ην ζπίηη ζεξκαίλεηαη κε βηνκάδα θαη φηη ζα έρεη ελεξγεηαθφ ηδάθη. 13

14 6. Αλάιπζε απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ 14

15 15

16 16

17 17

18 7. Πιενλεθηήκαηα - Οηθνλνκηθά Οθέιε Ληγόηεξα έμνδα ζπληήξεζεο. Έλα ζπκβαηηθφ ζπίηη κε κπεηφλ θαη ηνχβιν, αθφκα θαη κφλσζε λα έρεη αλάκεζα απφ ηα ηνχβια, είλαη ζίγνπξν φηη κεηά απφ ην πνιχ 5 ρξφληα ζα εκθαλίζεη κνχρια θαη πγξαζία ζηελ εμσηεξηθή ή ζηελ εζσηεξηθή ηνπ ηνηρνπνηία ιφγσ ηνπ φηη ε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ ηνχβινπ ζην λεξφ είλαη κεγάιε, (αλάινγα θαη ηελ πεξηνρή πνπ βξηζθφκαζηε βέβαηα). Τςειή πνηόηεηα ζεξκνκόλσζεο. Σα πιηθά καο δελ παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο κφλσζε κέζα θαη έμσ, θάηη πνπ ε ζπκβαηηθή δφκεζε δελ κπνξεί λα ην πεηχρεη εχθνια. ε κηα κέζε θαηνηθία πνπ ρξεηάδεηαη (φπσο ππνινγίζακε πην πάλσ) Kwh Υ 0,061 /kwh = 1.171,20.Γειαδή ρξεηαδφκαζηε 1.171,20 πεηξέιαην γηα λα ζεξκάλνπκε ην ζπίηη καο ην ρξφλν. Γηα κηα θαηνηθία ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αληίζηνηρα ρξεηαδφκαζηε 4800 Kwh Υ 0,061 /kwh = 292,80. Γειαδή ρξεηαδφκαζηε 292,80 πεηξέιαην γηα λα ζεξκάλνπκε ην ζπίηη καο ην ρξφλν. (Αλ βέβαηα ρξεζηκνπνηήζνπκε ιέβεηα πεηξειαίνπ). Απηφ ζεκαίλεη φηη εμνηθνλνκνχκε ηνπιάρηζηνλ 878,40 / ρξφλν ζε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ, απιά θαη κφλν απφ ηελ θαιχηεξε κφλσζε ηνπ ζπηηηνχ καο. Αλ θπζηθά βειηηψζνπκε θαη ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο θαηαλάισζεο (δεζηφ λεξφ, ςχμε, θσηηζκφ, ζπζθεπέο) κπνξνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε έλα αξθεηά κεγάιν πνζφ ην ρξφλν ίζν πνιιέο θνξέο κε ην κεληαίν εηζφδεκα καο. Αλ ππνινγίζνπκε δε θαη ην κεδεληθφ θφζηνο ζπληήξεζεο, ηφηε ηα ρξήκαηα πνπ θεξδίδνπκε είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα...!!! Έηζη επηηπγράλνπκε κηα κέζε ζσζηή ζεξκνθξαζία ζπηηηνχ ζηνπο 20 C ρεηκψλα - θαινθαίξη (πνπ είλαη ε ηδαληθή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο γηα ηνλ άλζξσπν) ρσξίο λα θαηαλαιψζνπκε πεξίζζηα ελέξγεηα. Δίλαη ινηπφλ θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. Δίλαη επίζεο θηιηθά ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ άλζξσπν δηφηη δελ πεξηέρνπλ ηνμηθά (ρινξάλζξαθεο θαη ρινξνθζνξάλζξαθεο φπσο ε εμηιεαζκέλε πνιπζηεξίλε) θαη ηα πιηθά είλαη πιήξσο αλαθπθιψζηκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ πεξίπησζε θσηηάο νη άλζξσπνη δελ δειεηεξηάδνληαη (ή αθφκα θαη πεζαίλνπλ) απφ ηηο αλαζπκηάζεηο! Δπίζεο ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα πνπ αθήλνπλ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο είλαη ειάρηζην. 18

19 Παξέρνπλ ππξνπξνζηαζία δηόηη ηα πεξηζζόηεξα πιηθά είλαη απηνζβελλχκελα κε δηάξθεηα αληνρήο ζηε θσηηά έσο 4 ψξεο. Σν δηάζηεκα απηφ είλαη πνιχ κεγάιν έηζη ψζηε κα κπνξέζνπκε θαη λα πξνιάβνπκε λα πξνζηαηεχζνπκε ην ζπίηη καο (αθνχ πξψηα απηφ έρεη πξνζηαηεχζεη εκάο θαη ην ζθειεηφ ηνπ).! Ζ βηνθιηκαηηθέο θαηαζθεπέο εθηφο απφ ηε ζεξκνκφλσζε πνπ παξέρνπλ, παξέρνπλ θαη ερνκόλσζε, δίλνληαο ζαο ηελ απαξαίηεηε εζπρία θαη εξεκία πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζπίηη ζαο αλεμάξηεηα απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαη ηνλ ζφξπβν ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Αμία κεηαπώιεζεο. Απφ ηηο 1/1/2014 ζα είλαη ππνρξεσηηθφ θάζε θαηνηθία πνπ ζα θαηαζθεπάδεηαη, λα ραξαθηεξίδεηαη σο πςειήο ελεξγεηαθήο, λα έρεη πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηαζθεπάδεηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη ψζηε λα είλαη 100% θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ. 19

20 8.Οη πξνηάζεηο καο γηα ην ρνιείν To 1o EΠ.Α.Λ. Ακαξνπζίνπ ην θηήκα Μαθξπθψζηα Οη 7 πξνηάζεηο καο 1. Θεξκνκόλσζε (δηπιά ηδάκηα, θνπθώκαηα αινπκηλίνπ, θαη παξάζπξα ζηηο αίζνπζεο ) 2. Μόλσζε ηαξάηζαο 3. Δάλ ππάξρνπλ ραξακάδεο γύξσ από ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα λα θιείζνπλ κε έλα κνλσηηθό πιηθό. 4. Αιιαγή ζε παιαηά ζώκαηα θαινξηθέξ 5. Υξεζηκνπνίεζε ιακπηήξσλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 6. Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ 7. Βάςηκν όισλ ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κε ζηεγαλσηηθά ρξώκαηα 20

21 9. Πεγέο

22 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Α. Δξσηεκαηνιόγην θαη απνηειέζκαηα ΜΑΘΗΜΑ: ΓΡΓΤΝΗΣΙΚΗ ΓΡΓΑΙΑ (Project) ΥΟΛΙΚΟ ΓΣΟ Α ΣΓΣΡΑΜΗΝΟ - ΟΜΑΔΑ 2 ΓΡΓΤΝΑ ME ΘΓΜΑ ΣΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΓΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 1) Φύιμ Αγόνη 40 Κμνίηζη 55 2) Ση ηάλε πάηε; Ά Λοθείμο 35 Β Λοθείμο 60 3) ε πμημ βαζμό πηζηεύεηε όηη γκωνίδεηε ηη ζεμαίκεη μ όνμξ «Βημθιημαηηθή θαημηθία»; Α) Λίγμ 38 Β) Μέηνηα 29 Γ) Ανθεηά 21 Δ) Πάνα πμιύ θαιά 7 4) Πμημ από ηα παναθάηω ζα ήηακ μ βαζηθόξ ιόγμξ ζα εθανμόδαηε βημθιημαηηθέξ ηεπκηθέξ ζημ ζπίηη ζαξ; Α) Γπηηογπάκεη ηεκ μηθνόηενε δοκαηή επίδναζε ζημ πενηβάιιμκ. 22 Β) Γλμηθμκόμεζε εκένγεηαξ. 56 Γ) Σεκ επίηεολε ογημύξ πενηβάιιμκημξ δηαβίωζεξ

23 5) Πμημ από ηα παναθάηω ζα ήηακ μ βαζηθόξ ιόγμξ πμο ΔΓΝ ζα εθανμόδαηε βημθιημαηηθέξ ηεπκηθέξ ζημ ζπίηη ζαξ; Α) Οηθμκμμηθμί ιόγμη 30 Β) Ιθακμπμίεζε από ηεκ οπάνπμοζα ανπηηεθημκηθή 41 Γ) Άγκμηα βημθιημαηηθώκ ζοζηεμάηωκ εθανμμγώκ 24 6) Ση είδμοξ ζένμακζε δηαζέηεη ε θαημηθία ζαξ; Α) Αοηόμαηε 21 Β) Κεκηνηθή 36 Γ) Δεκ γκωνίδω 38 7) Ση ζύζηεμα ζένμακζεξ δηαζέηεη ε θαημηθία ζαξ; Α) Καοζηήναξ πεηνειαίμο 47 Β) Καοζηήναξ θοζηθμύ αενίμο 23 Γ) Καοζηήναξ λύιμο θάνβμοκμο (ηδάθη) 8 Δ) ύζηεμα ζένμακζεξ με ειεθηνηθή εκένγεηα (π.π) Air Condition) 11 Γ) οκδοαζμόξ ηωκ παναπάκω 8 8) Δηαζέηεη ημ ζπίηη ζαξ ζύζηεμα μείωζεξ ηωκ ζενμηθώκ απωιεηώκ θαη εηζνμώκ (ζενμμμμκωηηθά); Α) ΝΑΙ 21 Β) ΟΥΙ 22 Γ) Δεκ γκωνίδω 52 23

24 9) Ση ζοζηήμαηα πνεζημμπμηείηε γηα ηε ζενμμμόκωζε ημο ζπηηημύ ζαξ; (ζεμεηώζηε όζα ζέιεηε) Α) Δηπιά ηδάμηα 38 Β) Μόκωζε ημίπμο 26 Γ) Θενμμμμκωηηθό ζύζηεμα θμοθωμάηωκ 16 Δ) Κακέκα από ηα παναπάκω 26 10) Πμηεξ μεζόδμοξ δνμζηζμμύ πνεζημμπμηείηε; (ζεμεηώζηε όζα ζέιεηε) Α) Φοζηθό Αενηζμό 38 Β) Ακεμηζηήναξ (μνμθήξ, επίγεημξ) 25 Γ) Κιημαηηζηηθό ηύπμο air condition 41 Δ) Ηιημπνμζηαζία (ζθίαζηνα, βιάζηεζε) 12 11) Με ηη είδμοξ ζύζηεμα ζενμαίκεηε ημ κενό μηθηαθήξ πνήζεξ; (ζεμεηώζηε όζα ζέιεηε) Α) Ηιηαθό ζενμμζίθωκα 58 Β) Ηιεθηνηθό μπόϊιεν 14 Γ) Καοζηήναξ πεηνειαίμο-θοζηθμύ αενίμο 7 12) Έπεηε εθανμόζεη ηεπκηθέξ πνμζηαζίαξ από ημκ ήιημ θαη ημκ άκεμμ πνεζημμπμηώκηαξ βιάζηεζε; Α) ΝΑΙ 34 Β) ΟΥΙ 61 13) Έπμοκ εθανμμζηεί ζημ ζπίηη ζαξ ηεπκηθέξ εκίζποζεξ ημο θοζηθμύ θωηηζμμύ (ειηαθό θωξ) γηα ηε θωηαγώγεζε ηωκ εζωηενηθώκ πώνωκ; Α) ΝΑΙ 21 Β) ΟΥΙ 32 Γ) Δεκ γκωνίδω 42 24

25 14) Έπεηε εθανμόζεη ζημ ζπίηη ζαξ ζοζηήμαηα Ακακεώζημωκ Πεγώκ Γκένγεηαξ (ειηαθόξ ζενμμζίθωκαξ, θωημβμιηαϊθά πάκει, αημιηθή, γεωζενμηθή εκένγεηα); Α) ΝΑΙ 55 Β) ΟΥΙ 40 15) Ακ καη, ηη ζύζηεμα Ακακεώζημωκ Πεγώκ Γκένγεηαξ έπεηε εθανμόζεη; Α) Ηιηαθό ζενμμζίθωκα 47 Β) Φωημβμιηαϊθά 7 Γ) Ακεμμγεκκήηνηεξ Δ) Γεωζενμηθέξ ακηιίεξ Γ) Καοζηήνα βημμάδαξ 4 Γοπανηζημύμε γηα ηε ζομμεημπή ζαξ!!!! 25

26 Β. Πξνγξακκαηηζκόο Γξάζεσλ Τπννκάδσλ ΤΠΟ_ΟΜΑΓΑ_1 3/11 10/11 Α 24/11 Β 1/12 Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηνλ ηλιαζμό (ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ) Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηζηνεμεξεύλεζεο. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεξίπνπ 250 ιέμεηο). Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο Οηθνλνκηθά νθέιε (κείσζε θαπζίκσλ θαη θόζηνπο ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζέξκαλζεο, ςύμεο, αεξηζκνύ, θσηηζκνύ) Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. Φξεζηκνπνηήζηε εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο (Πεπίπος 450 λέξειρ). Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ Γηακόξθσζε θαη θσηνηύπεζε εξσηεκαηνινγίσλ. 8/12 Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. Γ 15/12 Σπλέληεπμε κε Αξρηηέθηνλα. Βίληεν 15/12 Δπεμεξγαζία θσηνγξαθηώλ 22/12 22/12 12/1 19/1 Γ Οινθιήξσζε επεμεξγαζίαο θσηνγξαθησλ Τειηθό θείκελν απνηειεζκάησλ από εξσηεκαηνιόγηα/ Σπλέληεπμε.. Σπκπεξάζκαηα κεηά από ζπδήηεζε (Πεπίπος 300 λέξειρ). Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθφ Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α ΦΑΖ.(Πεπίπος 100 λέξειρ). Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο Παξάδνζε πιηθνύ ζηελ νκάδα Γ Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΠΟ_ΟΜΑΓΑ_2 3/11 10/11 24/11 1/12 8/12 15/12 22/12 12/1 19/1 Α Β Γ Γ Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηνλ εξαεπιζμό (ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΛΙΚΑ) Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηζηνεμεξεύλεζεο.. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεπίπος 250 λέξειρ). Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο Πεξηβαιινληηθά νθέιε (κείσζε ξύπσλ, πεξηνξηζκόο θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ) Η ρξήζε πιηθώλ θηιηθώλ ζην πεξηβάιινλ Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. Φξεζηκνπνηήζηε εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο. (Πεπίπος 450 λέξειρ). Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. Σπγθέληξσζε θσηνγξαθηώλ γηα ηελ έθζεζε / παξνπζίαζε θαη επηινγή ηνπο από ην ζύλνιν Έλαξμε Μαθέηαο Σπηηηνύ Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθό Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α ΦΑΣΗΣ.(Πεπίπος 100 λέξειρ) Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο Παξάδνζε πιηθνύ ζηελ νκάδα Γ Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 26

27 Τπο_ΟΜΑΓΑ_3 3/11 10/11 24/11 1/12 Α Β Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηελ επίδπαζη ηων ανέμων ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. κε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ηζηνεμεξεύλεζεο. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεπίπος250 λέξειρ) Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο Κνηλσληθά νθέιε : βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, ηεο πγείαο θ.ι.π.) Η επίδξαζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ Οδεγίεο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην δηαδίθηπν, ζε πεξηνδηθά θιπ. Φξεζηκνπνηήζηε εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο. (Πεπίπος450 λέξειρ). Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ 8/12 Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. Γ 15/12 Σπγθέληξσζε δεδνκέλσλ από εξσηεκαηνιόγηα. 12/1 Δπηκέιεηα εθηύπσζεο θσηνγξαθησλ 22/12 Γ Έλαξμε Μαθέηαο Σρνιείνπ 12/1 Οινθιήξσζε Δπεμεξγαζίαο Video Πξνβνιή Σπλέληεπμεο 12/1 19/1 Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθό Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α ΦΑΣΗΣ.(Πεπίπος 100 λέξειρ). Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο Παξάδνζε πιηθνύ ζηελ νκάδα Γ Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Τπο_ΟΜΑΓΑ_4 3/11 10/11 Α Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή: εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζεξκηθή / νπηηθή άλεζε κε θξηηήξην ηην γύπω βλάζηηζη και ηον δομημένο πεπίγςπο. Φξεζηκνπνηήζηε ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ. (Πεπίπος300 λέξειρ) Γεκηνπξγία θιεηζηνύ blog/ site ησλ καζεηώλ ηεο νκάδαο Πξνεηνηκαζία Δξσηεκαηνινγίσλ θιεηζηνύ ηύπνπ. Οδεγίεο :Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζην 24/11 Β δηαδίθηπν. Φξεζηκνπνηήζηε εθηόο από ηηο πηγέρ πνπ ζαο δόζεθαλ θαη δηθέο ζαο. 1/12 Έγθξηζε Δξσηεκαηνινγίσλ 8/12 Γ Σπγθέληξσζε θαη ηειηθή δηακόξθσζε όισλ ησλ θεηκέλσλ ηεο Α Φάζηρ 15/12 Μνίξαζκα εξσηεκαηνινγίσλ ζε ζπκκαζεηέο. 22/12 12/1 19/1 Γ Σηαηηζηηθά / Γξαθήκαηα (excel) θιπ από εξσηεκαηνιόγηα. Σπγθέληξσζε όινπ ηνπ Υιηθνύ Μεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ καο ζε βηνθιηκαηηθό. Πξνηάζεηο βαζηζκέλεο ζηα θξηηήξηα ηεο Α ΦΑΣΗΣ. (Πεπίπος 100 λέξειρ). Οινθιήξσζε παξνπζίαζεο κε πεξηερόκελν ηα αληηθείκελα έξεπλαο ηεο νκάδαο - Πξνζδηνξηζκόο ξόισλ θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε 19/1 Δπζύλε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ πιηθνύ ηεο παξνπζίαζεο - Οξγάλσζε - Σπληνληζκόο 26/1 ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 27

28 Γ. Ηζηνζειίδα επηθνηλσλίαο κειώλ 2 εο Οκάδαο 28

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Έμππλα αεηθφξα θηήξηα: ελζσκάησζε θαη ζπλεξγαζία πξάζηλσλ θαη έμππλσλ ζπζηεκάησλ ζην ζρεδηαζκφ θηεξίσλ» ΜΑΡΘΑ ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ: ΓΚΔΚΑ Β. (Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΡΗΣΟΤ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΜΗΑ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Δ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΓΔΧΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή εξγαζία ΔΡΔΤΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΤΝΔΗΓΖΖ ΚΑΗ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΔΖ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ

Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Δηαπείνηζε πμιιαπιώκ ειεθηνμκηθώκ δηεοζύκζεωκ Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηωκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηωκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/17 16-10-2009 1 Πίκαθαξ Πενηεπμμέκωκ Ειζαγωγή... 3 Περιγραθή λογιζμικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Μηράιεο Φωηηάδεο 1, Αθξνδίηε Καηζηγηάλλε 1, Θεκηζηνθιήο Σκπαξνύλεο 2, Διέλε Μαξαγθνπδάθε 3, Νίθνο Χξηζηνδνύινπ 3 1 Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΥΡΟΝΔ ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΜΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ Κσλζηαληίλνο Φξηζηφπνπινο Σσηήξηνο Λαγνπδάθεο ΗΟΥΛΗΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΔΑ Δ.Γ. Γαζκαλάκη*, Κ.Γ. Γπούηζα, Κ.Α. Μπαλαπάρ,. Κονηογιαννίδηρ Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!!

Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! 1 Ο ΓΔΛ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΑΞΖ Β ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Ρύπανση αέρα και σσστήματα Θέρμανσης Σκέψοσ οικολογικά!!! πληνληζηέο εθπαηδεπηηθνί : Ακπαηδή Μαξηάλζε Υαξδάθε Αηθαηεξίλε ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΠΟΜΟΝΩΜΔΝΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ (ANTI-ISLANDING DETECTION) Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: θ. Σζηψιεο πχξνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα