13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm"

Transcript

1 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία - Κανονισµός Τίτλος 1 ΤΟΤΕΕ 2411/86 Εγκ/σεις σε κτίρια και οικόπεδα. ιανοµή κρύου - ζεστού νερού 2 Π 38/91, άρθρο 4 Ποιοτική στάθµη & εργασίες επί των εγκ/σεων, ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών επί των εγκ/σεων 3 Π 334/94 Προϊόντα δοµικών κατασκευών Το δίκτυο διανοµής του νερού µελετήθηκε κατά τρόπο ώστε όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς να δέχονται επαρκή ποσότητα νερού και να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται ταυτόχρονα χωρίς να παρατηρείται αισθητή µείωση της πίεσης του νερού. Κατά τη πορεία της µελέτης (η οποία βασίστηκε στη ΤΟΤΕΕ 2411/86) αναζητήθηκε η µικρότερη διαδροµή σωληνώσεων που εξυπηρετεί τις ανάγκες του κτιρίου και παράλληλα η εξασφάλιση σταθερής ροής και πίεσης σε όλο το δίκτυο. Όλες οι κεντρικές σωληνώσεις θα είναι από PP, όπως φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια. Η τροφοδότηση των υδραυλικών υποδοχέων µε ζεστό νερό θα γίνει µε την βοήθεια Boiler που θα τοποθετηθεί στο υπόγειο ενώ οι σωλήνες ζεστού νερού θα µονωθούν µε υλικό τύπου Armaflex πάχους 13 mm. 2. Υπολογισµοί Ο υπολογισµός των απαιτούµενων παροχών / υδροληψία βασίζεται στον Πιν.6/ΤΟΤΕΕ 2411/86, µε τη διαφορά ότι έχουν διορθωθεί οι επιµέρους ποσότητες κρύου και ζεστού νερού (θεωρώντας θερµοκρασία κρύου 20 o C, ζεστού 60 o C και µίξης 40 o C). Οι υπολογισµοί των κεντρικών σωληνώσεων του κτιρίου θα είναι από PP. Ακόµα έχει πραγµατοποιηθεί αναλυτικός υπολογισµός της πτώσης πίεσης για κάθε τµήµα του δικτύου (το δυσµενέστερο τµήµα πτώσης πίεσης είναι 5535 mmyσ). 3. εξαµενή νερού Θεωρητικός πληθυσµός κτιρίου Μέση κατανάλωση Χρόνος επάρκειας Απαιτούµενη χωρητικότητα δεξαµενής ιαστάσεις δεξαµενής ΜxΠxΥ : 75 άτοµα : 50Lt / ηµ. ατ. : 1 ηµέρα : 3.750Lt : (250x250x250)cm Θα κατασκευαστεί υπόγεια δεξαµενή, στη θέση που φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια, διαστάσεων 2.50 x 2.50 x 2.50 m, χωρητικότητας m 3. 1

2 4. Πιεστικό Συγκρότηµα Ο υπολογισµός του πιεστικού συγκροτήµατος βασίστηκε στο DIN 4810 Steel pressure vessels for water supply systems. Η πίεση θέσης σε λειτουργία (χαµηλότερο όριο πίεσης που απαιτείται για την εξασφάλιση της απαιτούµενης πίεσης στη δυσµενέστερη θέση λήψης τού δικτύου) υπολογίζεται στα 2,0 bar, ενώ η πίεση παύσης λειτουργίας (ανώτερο όριο πίεσης του πιεστικού δοχείου) υπολογίζεται στα 3.20 bar. Η ελάχιστη πίεση της αντλίας Ppmin υπολογίζεται στα 2,30 bar και η µέγιστη Pp max στα 5,3 bar ενώ η απαιτούµενη ισχύς έκαστης θα είναι 1,5ΗΡ. Θα τοποθετήσουµε δίδυµο αντλιών, συνολική ισχύς 3 Hp. Επιλέγεται τυποποιηµένο µέγεθος πιεστικού δοχείου : 150 Lt 5. Συστήµατος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης του κτιρίου γίνεται µε την βοήθεια ηλιακών συλλεκτών. Στο δώµα του κτιρίου θα τοποθετηθούν 3 ηλιακοί συλλέκτες, κλειστού κυκλώµατος, διαστάσεων 1.00x2.00 m, συνδεδεµένοι εν σειρά µε σωλήνα PP R Φ25 και µόνωση από συνθετικό καουτσούκ. Θα κατασκευαστεί κεντρικό δίκτυο διανοµής ζεστού νερού. Για την παραγωγή του θα εγκατασταθεί θερµοδοχείο 300lt (boiler) διπλής ενέργειας (ηλιακή και ηλεκτρική). Ενώ ελεγκτής διαφορικής θερµοκρασίας (ΤC2), ενδεικτικού τύπου RLE125 της Siemens θα τοποθετηθεί για τον έλεγχο του κυκλοφορητή των ηλιακών. 6. Πλήρωση και δοκιµή της εγκατάστασης Πριν από τη λειτουργία πρέπει όλες οι σωληνώσεις να καθαρισθούν µε επιµέλεια και να ξεπλυθούν έτσι ώστε να αποµακρυνθούν µέσα από τις σωληνώσεις τα ξένα σώµατα που έχουν παραµείνει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Κατά τη πλήρωση της εγκατάστασης πρέπει να ανοίγεται σταδιακά ο γενικός διακόπτης στον αγωγό σύνδεσης. Για ν αποφευχθούν πλήγµατα πίεσης και ζηµιές πρέπει να γίνει προσεκτική και πλήρης εξαέρωση από τη πιο αποµακρυσµένη λήψη της υψηλότερης στάθµης της εγκατάστασης. Η έτοιµη εγκατάσταση πρέπει πριν από την κάλυψη των σωληνώσεων να δοκιµασθεί για τη στεγανότητά της µε δοκιµή διάρκειας τουλάχιστον 10 min και πίεση 12 atm. Ιδιαίτερη επιµέλεια θα δοθεί στις κολλήσεις των υπεδάφιων τµηµάτων. Η τελική δοκιµή στεγανότητας των σωλήνων ζεστού και κρύου νερού γίνεται αρχικά µε κρύο νερό σε υδραυλική υπερπίεση 8 atm για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 2 ωρών. Στο διάστηµα αυτό δε θα πρέπει να παρουσιαστεί καµιά διαρροή ή πτώση της πίεσης. Τέλος, όλα τα όργανα εκροής δοκιµάζονται ένα προς ένα για να διαπιστωθεί αν δηµιουργούν υδραυλικό πλήγµα στην εγκατάσταση. Όσα δηµιουργούν πλήγµα θεωρούνται ακατάλληλα και αντικαθίστανται µε άλλο τύπο. Αν παρουσιαστεί πλήγµα κατά τη δοκιµαστική λειτουργία της εγκατάστασης που δεν οφείλεται σε όργανο εκροής πρέπει να αποσβένεται µε την τοποθέτηση αντιπληγµατικού δοχείου. 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 Νοµοθεσία Κανονισµοί α/ α Νοµοθεσία - Κανονισµός Τίτλος 1 ΤΟΤΕΕ 2412/86 Εγκ/σεις σε κτίρια και οικόπεδα. Αποχετεύσεις 2 Π 38/91, άρθρο 4 Ποιοτική στάθµη & εργασίες επί των εγκ/σεων, ευθύνη για την εκτέλεση των εργασιών επί των εγκ/σεων. Υποχρεωτική εφαρµογή τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς 2

3 3 ΥΑ25576/1088/ σωλήνες και στα εξαρτήµατα απο u-pvc, που χρησιµοποιούνται για την µεταφορά πόσιµου νερού και αποχετευτικών λυµάτων. 4 Π 334/94 Προϊόντα δοµικών κατασκευών Όλοι οι υπολογισµοί βασίζονται στην ΤΟΤΕΕ 2412/86. Τo δίκτυο της αποχέτευσης θα κατασκευαστεί µε το σύστηµα του κύριου αερισµού. Προβλέπονται πέντε στήλες κύριου αερισµού κατάλληλης διατοµής (βλ. Συνηµµένα σχέδια). Η απαίτηση της ΤΟΤΕΕ για µέγιστο µήκος µη αεριζόµενης σωλήνωσης καλύπτεται. Οι στήλες αυτές θα εξέχουν τουλάχιστον 1m περισσότερο από το πλησιέστερο εµπόδιο. 2. Λοιπά στοιχεία εγκατάστασης Κάθε υδραυλικός υποδοχέας θα διαθέτει την δική του οσµοπαγίδα. Το ελάχιστο ύψος αποµόνωσης (βύθισµα νερού) για σωληνώσεις σύνδεσης µέχρι και Φ50 θα πρέπει να είναι 70mm και για σωληνώσεις σύνδεσης διαµέτρου µεγαλύτερης απο Φ50 θα πρέπει να είναι 50mm. Θα τοποθετηθεί επίσης µία γενική οσµοπαγίδα (µηχανοσίφωνας) µε διάµετρο Φ125, απο υλικό u-pvc, σε φρεάτιο. Η τοποθέτησή της θα γίνει σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ακροστόµια καθαρισµού θα τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια και η διάµετρός τους θα είναι ίση µε αυτή των σωλήνων για τους οποίους προβλέπονται. Τέλος θα κατασκευαστούν φρεάτια εκτός κτιρίου για την σύνδεση µε το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης. Ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός, οι στήλες αερισµού και οι σωληνώσεις σύνδεσης των λεκανών θα είναι από πλαστικό σωλήνα u-pvc 6atm. Οι σωληνώσεις σύνδεσης του νεροχύτη, του νιπτήρα καθώς και τα σιφώνια δαπέδου θα είναι απο πολυπροπυλένιο (ΡΡ), χωρίς όµως να αποκλείεται και η χρησιµοποίηση υλικών απο u-pvc. Οι προδιαγραφές των παραπάνω υλικών είναι οι παρακάτω : Πρότυπο Τίτλος προτύπου ΕΛΟΤ 476/81 Σωλήνες και εξαρτήµατα απο u-pvc για αγωγούς υπόγειων αποχετεύσεων. Προδιαγραφές. ΕΛΟΤ 686/88 Σωλήνες και εξαρτήµατα απο u-pvc για συστήµατα αποχέτευσης µέσα σε κτίρια. Προδιαγραφές. ΕΛΟΤ 709/82 Σωλήνες απο u-pvc. Ανοχές στις εξωτερικές διαµέτρους και τα πάχη τοιχωµάτων ΕΛΟΤ 740/82 Εξαρτήµατα απο u-pvc για σωλήνες οικιακής και βιοµηχανικής αποχέτευσης. Βασικές διαστάσεις. Μετρικές σειρές. ΕΛΟΤ 1040/91 Κόλλες µε διαλύτες. Χαρακτηρισµός. Βασικές µέθοδοι ελέγχου. DIN 8077/84 Type 1 and 2 PP pipes. General quality requirements and testing DIN 8078/82 B1 Pipes of PP. Chemical resistances of pipes and fittings 3. Είδη Υγιεινής Η λεκάνη WC και ο νιπτήρας θα είναι κατασκευασµένα από υαλώδη πορσελάνη, ενώ ο νεροχύτης θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Η λεκάνη WC θα είναι σύµφωνη µε το εναρµονισµένο ευρωπαϊκό πρότυπο : ΕΛΟΤ ΕΝ Λεκάνη αποχωρητηρίου µε καζανάκι και στήριξη στο δάπεδο. ιαστάσεις σύνδεσης, ενώ ο νιπτήρας σύµφωνα µε το : ΕΛΟΤ ΕΝ Νιπτήρες µε σύνδεση στον τοίχο. ιαστάσεις σύνδεσης. Και οι δύο θα έχουν χαρακτηριστικά σύµφωνα µε το πρότυπο : ΕΛΟΤ ΕΝ 3-88 Είδη υγιεινής απο υαλώδη πορσελάνη. Ορισµοί, χαρακτηριστικά ποιότητας και δοκιµασίες. 3

4 4. οκιµή εγκατάστασης 4.1 οκιµή στεγανότητας µε αέρα Η δοκιµή του δικτύου αποχέτευσης µε αέρα έχει σκοπό την εξακρίβωση της αεροστεγανότητας της εγκατάστασης, και εκτελείται για όλη την εγκατάσταση ταυτόχρονα. Αφού γίνει η πλήρωση όλων των οσµοπαγίδων µε νερό και σφραγιστούν όλες οι απολήξεις των στηλών αποχέτευσης στην οροφή του κτιρίου, εισάγεται στην εγκατάσταση µέσω αντλίας, αέρας πίεσης 38 mm ΣΥ και κλείνει η εισαγωγή αέρα. Για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των 3 min, η πίεση πρέπει να διατηρηθεί σταθερή. 4.2 οκιµή ικανοποιητικής απόδοσης Μετά την επιτυχή δοκιµή της στεγανότητας και για την εξακρίβωση της διατήρησης του απαιτούµενου ύψους αποµόνωσης µέσα σε όλες τις οσµοπαγίδες, εκτελείται η δοκιµή ικανοποιητικής απόδοσης κατά τµήµατα. Για την εκτέλεση της δοκιµής επιλέγεται αριθµός υδραυλικών υποδοχέων που συνδέονται στον ίδιο κλάδο, οριζόντιο ή κατακόρυφο. Ο αριθµός και το είδος των επιλεγόµενων υποδοχέων για ταυτόχρονη εκφόρτιση, θα είναι µια λεκάνη και ένας νιπτήρας. Μετά το πέρας των διαδοχικών δοκιµαστικών φορτίσεων κάθε στήλης, η εγκατάσταση σφραγίζεται αεροστεγώς, όπως ακριβώς στην δοκιµή στεγανότητας µε αέρα, χωρίς να εισαχθεί νερό σε καµιά οσµοπαγίδα. Στην συνέχεια εισάγεται αέρας, όπως ακριβώς στην δοκιµή στεγανότητας µε αέρα, αλλά µε πίεση µέχρι 25 mm ΣΥ και κλείνεται η εισαγωγή του αέρα. Η δοκιµή θα θεωρηθεί πετυχηµένη όταν η πίεση διατηρηθεί σταθερή για 3 min. Για όλες τις δοκιµές θα συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιµής και θα υπογραφούν από τον επιβλέποντα και τον ανάδοχο. 5. ίκτυο οµβρίων Η διαστασιολόγηση των αγωγών οµβρίων γίνεται µε βάση την ΤΟΤΕΕ 2412/86 και το DIN Τα όµβρια συλλέγονται από τα µπαλκόνια και οδηγούνται µε ελεύθερη απορροή στα ερείσµατα των δρόµων και σε χώρους φύτευσης. 3. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ Κατά τη σύνταξη της µελέτης τηρήθηκαν οι αντίστοιχοι κανονισµοί για την εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων και ειδικότερα τις Αποφ-3899/253/Φ.9.2/02 "Ανελκυστήρες, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και Ασφάλεια" (ΦΕΚ 291/B/8-3-02) και Αποφ-Φ.9.2/32803/1308/97 "Κατασκευή και λειτουργία Ανελκυστήρων" (ΦΕΚ 815/Β/ ) καθώς και τα πρότυπα "ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2: Κανόνες ασφάλειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων και φορτίων µέρος 2 : Y ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ". 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚ/ΣΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΜΒΟΛΟ Το έµβολο είναι κατασκευασµένο από χαλυβδοσωλήνα άνευ ραφής ενισχυµένου τοιχώµατος, για αντοχή στις διάφορες καταπονήσεις που δέχεται καθώς επίσης και στη πίεση του λαδιού. Είναι τορνιρισµένο και ρεκτιφιαρισµένο, παρουσιάζει απόλυτα λεία επιφάνεια, για την καλή λειτουργία των στεγανοποιητικών στοιχείων καθώς και εκείνων της έδρασης (κουζινέτων). Εναλλακτικά χρησιµοποιούµε και άξονες massif αντί χαλυβοσωλήνα, για υψηλότερες αντοχές µε µικρότερες διατοµές. 4

5 Προδιαγραφές εµβόλου: Είναι σωλήνας άνευ ραφής, υλικού ST37 κατά DIN 2448/1629 µε βεβαίωση χυτηρίου όσον αφορά την σύσταση κατά DIN 50049/2.2, βεβαίωση δοκιµής εµβόλου 100 Bar και ανοχές διαµέτρου το πολύ 75 µικρά, που κατά περίπτωση µεταβάλλονται. ΚΥΛΙΝ ΡΟΣ Ο κύλινδρος είναι και αυτός κατασκευασµένος από χαλυβοσωλήνα άνευ ραφής ικανού πάχους για την αντοχή σε πίεση και τις λοιπές συνθήκες λειτουργίας. Το κάτω άκρο του εµβόλου είναι ταπωµένο µε σιδηρά φλάντζα και έχει συγκολληµένο σιδερένιο δακτύλιο για να µην είναι δυνατή η έξοδός του από τον κύλινδρο. Το κάτω άκρο του κυλίνδρου είναι κλειστό µε σιδερένια φλάντζα και έχει προσαρµοσµένη κωνική προεξοχή για το σωστό κεντράρισµα του εµβόλου µέσα στον κύλινδρο. Στο πάνω άκρο του κυλίνδρου είναι προσαρµοσµένη δια κοχλιώσεως η κεφαλή η οποία φέρει 2 δακτυλίους οδηγήσεως για το έµβολο. Η στεγανότητα επιτυγχάνεται µε µια τσιµούχα υψηλής πίεσης, η δε είσοδος ξένων σωµάτων κατά την επιστροφή του εµβόλου εµποδίζεται µε µια ξύστρα. Στο πάνω µέρος του κυλίνδρου υπάρχει ένας εξαεριστήρας για περιοδική εξαέρωση και επιπλέον για τη συλλογή του λαδιού που στραγγίζεται από την επιφάνεια του εµβόλου κατά την κάθοδο του η διαφεύγει από τους δακτυλίους στεγανότητας, υπάρχει ειδική λεκάνη περισυλλογής λαδιού. Το συλλεγόµενο λάδι µε πλαστική σωλήνα οδηγείται στη δεξαµενή λαδιού. Στο σηµείο τροφοδοσίας του κυλίνδρου, που είναι ταυτοχρόνως η είσοδος και η έξοδος λαδιού σε περίπτωση υπερτάχυνσης του θαλάµου κατά την κάθοδο, π.χ. διαρροές στο σωλήνα τροφοδοσίας η και θραύση. Μεταξύ κυλίνδρου και εµβόλoυ υπάρχει αρκετό διάκενο για την άνετη ροή του λαδιού. Οι προδιαγραφές του υλικού του κυλίνδρου είναι όµοιες µε του εµβόλου. Εσωτερικά είναι καθαρισµένος αλλά όχι τορνιρισµένος η ρεκτιφιαρισµένος. Προδιαγραφές µεταλλικών εξαρτηµάτων: Υλικό ST37 DIN 2449/1629. Προδιαγραφές δακτυλίων οδήγησης: Υλικά PTFE / Bronze. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο Γενικός Πίνακας κινήσεως θα τοποθετηθεί στο µηχανοστάσιο κοντά στην είσοδο και θα συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα. Ο πίνακας φωτισµού θα τοποθετηθεί δίπλα στον Γενικό Πίνακα µε όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα. Θα έχει µετασχηµατιστή 220/42 για τον φωτισµό του θαλάµου. Ο πίνακας χειρισµού θα τοποθετηθεί σε κλειστό µεταλλικό κιβώτιο και θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα όργανα. Τα χειριστήρια θα έχουν τις κατάλληλες επαφές και όλες τις απαιτούµενες φωτεινές ενδείξεις. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο έλεγχος και οι δοκιµές παραλαβής θα γίνουν από αρµόδια πρόσωπα (ΕΛΟΤ ΕΝ81.1 παράγραφος 16.1) και µετά το πέρας θα παραδοθεί ολοκληρωµένος φάκελος µε το µηχανολογικό σχέδιο εις διπλούν, ηλεκτρολογικό σχέδιο, πιστοποιητικό φορέα, βιβλίο συντήρησης, Υ/ εγκαταστάτη και όλα όσα αναφέρονται και απαιτούνται στην Φ.Α/9.2/οικ.28425/1245/08 για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στα µητρώα της υπηρεσίας. 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Είδος ανελκυστήρα : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ µε ονοµαστική ισχύ N oν' = 16.1 HP ή12 KW Άτοµα : 12 5

6 Τύπος εµβόλου : 100x5 Υλικό εµβόλου : St52 Υλικό κυλίνδρου : St52 Υλικό σωλήνα τροφοδοσίας : ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ Τύπος οδηγών : Ο ΗΓΟΙ ΤΥΠΟΥ Α & Β Προσκρουστήρες θαλαµίσκου : Επιλέγεται προσκρουστήρας τύπου συσσώρευσης ενέργειας µε γραµµικά χαρακτηριστικά. Αριθµός προσκρουστήρων n = 1 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την ψύξη και θέρµανση του κτιρίου έχουν ληφθεί υπόψη οι επιµέρους χρήσεις των χώρων και ο τρόπος λειτουργίας τους. Ο υπολογισµός των ψυκτικών φορτίων και των θερµικών απωλειών, καθώς και οι θεωρήσεις που έχουν γίνει φαίνονται στο τεύχος υπολογισµού, αναλυτικά για κάθε χώρο. 2. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Για τον θερινό και χειµερινό κλιµατισµό και εξαερισµό του κτιρίου έχουν ληφθεί υπόψη οι επιµέρους χρήσεις των χώρων, δηλ. κυρίως παιδικός σταθµός, γραφεία και χώρος εκδηλώσεων, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας τους. Ο υπολογισµός των ψυκτικών φορτίων καθώς και οι θεωρήσεις που έχουν γίνει, φαίνονται στο τεύχος υπολογισµού, αναλυτικά για κάθε χώρο. Με βάση τα παραπάνω προβλέπεται να εγκατασταθούν, γενικά, σε όλους του χώρους διαιρούµενες αερόψυκτες κλιµατιστικές µονάδες, αντλίες θερµότητας, πλήθους και µεγέθους, ανάλογα µε τα υπολογισµένα θερµικά / ψυκτικά φορτία. Οι εσωτερικές µονάδες των χώρων, συνδέονται και συνεργάζονται µε µονάδες εξωτερικού χώρου, συνδεόµενες µε αυτές µέσω σωληνώσεων ψυκτικού µέσου (τεχνολογία VRV). Συγκεκριµένα, και µε βάση τα υπολογισθέντα θερµικά / ψυκτικά φορτία, προβλέπονται οι παρακάτω συσκευές µε τις αντίστοιχες (ελάχιστες) θερµικές / ψυκτικές αποδόσεις: ΥΠΟΓΕΙΟ - Αποδυτήρια γυναικών : (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «τοίχου» Ψυκτική απόδοση: 2,8 kw Θερµική απόδοση: 3,2 kw - Αποδυτήρια ανδρών : (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «τοίχου» Ψυκτική απόδοση: 2,8 kw Θερµική απόδοση: 3,2 kw - ιάδροµος υπογείου & WC: (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «κασέτας, 2 κατευθύνσεων». Ψυκτική απόδοση (καθεµιάς): 4,5 kw Θερµική απόδοση (καθεµιάς): 5,0 kw -Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: δύο (2) µονάδες εσωτερικού χώρου, τύπου «καναλάτου», µε εισαγωγή σε καθεµία της κατάλληλης ποσότητας νωπού αέρα: 500 m3/h. Ψυκτική απόδοση (καθεµιάς):11,2 kw Θερµική απόδοση (καθεµιάς):12,5 kw ΙΣΟΓΕΙΟ - Αίθουσα Α και WC νηπίων: (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «καναλάτου», µε εισαγωγή κατάλληλης ποσότητας νωπού αέρα: 650 m3/h. Ψυκτική απόδοση (καθεµιάς):12,5 kw Θερµική απόδοση (καθεµιάς):14,0 kw 6

7 - Αίθουσα Β και WC νηπίων: (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «καναλάτου», µε εισαγωγή κατάλληλης ποσότητας νωπού αέρα: 650 m3/h. Ψυκτική απόδοση (καθεµιάς):12,5 kw Θερµική απόδοση (καθεµιάς):14,0 kw - Αίθουσα Γ: (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «καναλάτου», µε εισαγωγή κατάλληλης ποσότητας νωπού αέρα: 500 m3/h. Ψυκτική απόδοση (καθεµιάς):11,2 kw Θερµική απόδοση (καθεµιάς):12,5 kw - Εσωτερικός χώρος και κουζίνα: (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «καναλάτου», µε εισαγωγή κατάλληλης ποσότητας νωπού αέρα: 650 m3/h. Ψυκτική απόδοση (καθεµιάς):12,5 kw Θερµική απόδοση (καθεµιάς):14,0 kw - Χώρος εισόδου: (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «κασέτας, 2 κατευθύνσεων». Ψυκτική απόδοση (καθεµιάς): 7,1 kw Θερµική απόδοση (καθεµιάς): 8,0 kw - Χώρος Αποµόνωσης : (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «τοίχου» Ψυκτική απόδοση: 2,2 kw Θερµική απόδοση: 2,5 kw - Γραφείο ιευθυντή : (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «τοίχου» Ψυκτική απόδοση: 2,2 kw Θερµική απόδοση: 2,5 kw - Γραφείο Πολλαπλών χρήσεων : (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «τοίχου» Ψυκτική απόδοση: 4,5 kw Θερµική απόδοση: 5,0 kw - Γραφείο Προσωπικού : (1) µονάδα εσωτερικού χώρου, τύπου «τοίχου» Ψυκτική απόδοση: 2,2 kw Θερµική απόδοση: 2,5 kw Οι εξωτερικές µονάδες στις οποίες, θα συνδεθούν όλες οι παραπάνω µονάδες (σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια), θα είναι αερόψυκτες, µε ψυκτικό µέσο R410A, τεχνολογίας VRV. Ο τρόπος διασύνδεσης των εσωτερικών µονάδων µε τις εξωτερικές, φαίνεται στα σχέδια, όπου δείχνονται και οι διατοµές των σωληνώσεων ψυκτικού µέσου (µεταβλητής παροχής, VRV). Οι διατοµές αυτές θα επαληθευθούν τελικά από τον κατασκευαστή του συστήµατος. 2. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ Η παρούσα µελέτη εξαερισµού βασίζεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86. Για τον εξαερισµό του κτιρίου έχουν ληφθεί υπόψη οι επιµέρους χρήσεις των χώρων και ο τρόπος λειτουργίας τους. Η απαραίτητη ανανέωση αέρα επιτυγχάνεται µε εισαγωγή νωπού αέρα στις εσωτερικές µονάδες των χώρων ή µε στόµια και απόρριψη ίσης ποσότητας αέρα των χώρων, αλλά µέσω εναλλακτών αέρα-αέρα. Η εισαγωγή νωπού αέρα στις αντίστοιχες αναµονές σύνδεσης των «καναλάτων» ή στα στόµια γίνεται βεβιασµένα, µε τη βοήθεια των ανεµιστήρων προσαγωγής των εναλλακτών αέρα-αέρα. Ο κάθε εναλλάκτης διαθέτει ενσωµατωµένο φίλτρο στην είσοδο του νωπού αέρα. Η απόρριψη αέρα (εξαερισµός) πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια των ανεµιστήρων απαγωγής των εναλλακτών αέρα-αέρα. Προβλέπονται στόµια αναρρόφησης, οροφής, µε πτερύγια αλουµινίου και ρυθµιστικό διάφραγµα, διαφόρων διαστάσεων. Οι παραπάνω εναλλάκτες θα είναι ηχοµονωµένοι και θα εγκατασταθούν 7

8 εντός της ψευδοροφής. Στο υπόγειο, στο χώρο των αποθηκών, θα τοποθετηθούν δύο διαφορετικά συστήµατα εξαερισµού. Το πρώτο θα περιλαµβάνει τις αποθήκες και το δεύτερο το µηχνοστάσιο. Ο εξαερισµός θα γίνει µε τη βοήθεια αεραγωγού από γαλβανισµένη λαµαρίνα και φυγοκεντρικού και αξονοφυγοκεντρικού ανεµιστήρα. Τα στόµια που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι στόµια επιστροφής αέρα µε εσωτερικό διάφραγµα. Η προσαγωγή αέρα θα γίνεται από στόµια θυρών, σύµφωνα µε τα συνηµµένα σχέδια. 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Ο υπολογισµός των αεραγωγών γίνεται µε βάση τις παροχές προσαγωγής, επιστροφής και απόρριψης, και αφού προηγηθεί η κατάλληλη επιλογή των αντίστοιχων στοµίων. Χρησιµοποιείται λοιπόν η µέθοδος της σταθερής πτώσης πίεσης. 5. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση περιλαµβάνει : Εγκατάσταση παροχής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Εγκατάσταση φωτισµού εσωτερικών χώρων. Εγκαταστάσεις κίνησης. Εγκατάσταση ρευµατοδοτών. 2. ΠΑΡΟΧΗ Το κτίριο θα ηλεκτροδοτηθεί από το εναέριο δίκτυο της ΕΗ. Ο τερµατικός στύλος και ο µετρητής της ΕΗ θα τοποθετηθεί στο όριο του οικοπέδου προς την Εθνική οδό, στη θέση που φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια. Η ταυτοχρονισµένη ισχύς της εγκατάστασης εκτιµάται µικρότερη των 75 KVA οπότε επιλέγεται τυποποιηµένη παροχή της ΕΗ θα είναι 5. Η τροφοδοσία θα γίνει µε καλώδια ΝΥΥ 3Χ95+2Χ50. Τα καλώδια θα οδεύσουν προς τον γενικό πίνακα υπεδάφια εντός πλαστικών σωλήνων upvc. 3. ΓΕΙΩΣΗ Γενικώς η διατοµή του αγωγού γείωσης θα είναι η ίδια µε τους αγωγούς κυκλώµατος για διατοµές από 1.5 mm µέχρι 16 mm. Για αγωγούς κυκλώµατος µεγαλύτερης διατοµής από 16mm ο αγωγός γείωσης θα έχει διατοµή τουλάχιστον ίση προς το µισό της διατοµής των αγωγών του κυκλώµατος, µε ελάχιστη τα 16mm. Όλα τα κυκλώµατα των ηλεκτρικών πινάκων θα γειωθούν µε ανεξάρτητο αγωγό γείωσης στο ζυγό γείωσης του αντίστοιχου πίνακα. Οι γειώσεις θα καταλήγουν στο ζυγό γείωσης του Γενικού πίνακα, ο οποίος στη συνέχεια θα γειωθεί γείωση του κτιρίου. Προβλέπεται η κατασκευή θεµελιακής γείωσης µε ταινία χαλύβδινη θερµά επιψευδαργυρωµένη διαστάσεων 30 x 3,5 mm (St/tSn, 500 gr/m2). Στη θεµελιακή γείωση θα καταλήγει η γείωση του κλωβού Faraday, του γενικού πίνακα καθώς και του ανελκυστήρα. 4. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Για την κατασκευή των δικτύων σωληνώσεων θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση: - Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες PVC σε όλες τις χωνευτές διαδροµές µέσα σε τοίχους σε ύψος µεγαλύτερο των 2m σε ξηρούς χώρους. - Ενισχυµένοι πλαστικοί σωλήνες στις υπεδάφιες οδεύσεις. - Πλαστικοί ηλεκτρολογικοί σωλήνες σπιράλ στις οδεύσεις µέσα στα σκυροδέµατα. - Ηλεκτρολογικοί σωλήνες σπιράλ, β.τ. για εγκιβωτισµό στο µπετόν. - Σχάρες διέλευσης καλωδίων ισχυρών ρευµάτων εντός ψευδοροφής 5. ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΙΣ Οι τύποι των καλωδίων που θα χρησιµοποιηθούν κατά περίπτωση θα είναι : - Καλώδια τύπου J1VV (ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ VDE NYY), για τροφοδοσίες µηχανηµάτων, υποπινάκων, για τις 8

9 υπεδάφιες οδεύσεις και για όλες τις παροχές στους χώρους παραγωγής και µηχανοστασίου. - Καλώδια τύπου H05VV (ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑ VDE NYM), για όλες τις τροφοδοσίες στους χώρους των γραφείων και των αποδυτηρίων. Τα καλώδια θα σηµαίνονται µε κατάλληλα κωδικοποιηµένη αρίθµηση καθ όλο το µήκος τους και η κωδικοποίηση θα γίνεται µε τυποποιηµένα πλαστικά εξαρτήµατα. 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Π.Υ: είναι ο γενικός πίνακας του κτιρίου και τοποθετείται στο υπόγειο, στον προθάλαµο των αποδυτηρίων. Είναι µεταλλικός επίτοιχος, βαθµού προστασίας ΙΡ44. Τροφοδοτείται από τη ΕΗ µέσω καλωδίου {J1VV-U3G } και έχει εγκατεστηµένη ισχύ 95,73kW. Π.M: είναι ο πίνακας του µηχανοστασίου και των αποθηκών. Είναι µεταλλικός επίτοιχος, βαθµού προστασίας ΙΡ44. Τροφοδοτείται από το Π.Υ µέσω καλωδίου {J1VV-U3G } και έχει εγκατεστηµένη ισχύ 59,98 kw. Π.ΑΝ: είναι ο πίνακας του µηχανοστασίου του ανελκυστήρα. Είναι µεταλλικός επίτοιχος, βαθµού προστασίας ΙΡ65. Τροφοδοτείται από το Π.Υ µέσω καλωδίου {J1VV-U5G10 } και έχει εγκατεστηµένη ισχύ 12,30 kw. Π.Ι: είναι ο πίνακας του ισογείου. Είναι µεταλλικός επίτοιχος, βαθµού προστασίας ΙΡ44. Τροφοδοτείται από το Π.Υ µέσω καλωδίου {J1VV-U5G10 } και έχει εγκατεστηµένη ισχύ 17,67 kw. 7. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο φωτισµός εντός κτιρίου κατατάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες: - Γενικός φωτισµός τροφοδοτούµενος από ΕΗ -Φωτισµός σήµανσης οδεύσεων διαφυγής και φωτισµός ασφαλείας. Ο φωτισµός αυτός Θα επιτυγχάνεται µέσω αυτόνοµων φωτιστικών σωµάτων, τροφοδοτούµενων από ΕΗ και από ενσωµατωµένους συσσωρευτές. Γενικά στους διάφορους χώρους τα φωτιστικά σώµατα θα ελέγχονται µε τοπικούς διακόπτες κοµµιτατέρ, απλούς και µε ανιχνευτές κίνησης. Ο εξωτερικός φωτισµός του κτιρίου θα ελέγχεται µε χρονοδιακόπτη. Όλα τα κυκλώµατα φωτισµού θα είναι από αγωγούς ελάχιστης διατοµής 1,5 mm2 και θα έχουν και αγωγό γείωσης, για την γείωση των µεταλλικών µερών, ανεξάρτητα του αν το προτεινόµενο φωτιστικό φέρει µεταλλικά µέρη. 8. ΡΕΥΜΑΤΟ ΟΤΕΣ Γενικά, θα τοποθετηθούν ρευµατοδότες τύπου σούκο 16Α σε όλους τους χώρους, ενώ στους χώρους της αποθήκης και του λεβητοστασίου θα τοποθετηθούν στεγανοί ρευµατοδότες µονοφασικοί, βαθµού προστασίας ΙΡ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Στο κτίριο θα τοποθετηθεί σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού Faraday. Το αλεξικέραυνο κλωβού θα αποτελείται από τα εξής : Α. το σύστηµα αγωγών συλλογής του κεραυνού Β. τους αγωγούς καθόδου (µεταφοράς) Γ. το σύστηµα γειώσεως Το σύστηµα σύλληψης του κεραυνού θα κατασκευασθεί από αγωγούς κράµατος αλουµινίου (AlMgSi) Φ8 και θα τοποθετηθεί περιµετρικά στο δώµα του κτιρίου και θα συνδεθεί µε την υφιστάµενη αντικεραυνική προστασία του κτιρίου. Η περιµετρική διαδροµή θα διασυνδέεται εγκάρσια µε ίδιους αγωγούς, ώστε κανένα σηµείο του δώµατος να µην έχει απόσταση µεγαλύτερη των 10m από συλλεκτήριο αγωγό. Σαν αγωγοί καθόδου θα χρησιµοποιηθούν αγωγοί από γαλβανισµένο χάλυβα διατοµής Φ10 mm. Οι αγωγοί καθόδου θα είναι συνεχείς και τυχόν συνδέσεις θα πραγµατοποιούνται µε την χρησιµοποίηση κατάλληλου ειδικού εξαρτήµατος. Κάθε σύνδεση στο σύστηµα ΑΠ θα γίνεται µε τυποποιηµένο ειδικό εξάρτηµα. 6. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση ασθενών ρευµάτων περιλαµβάνει : - Την εγκατάσταση τηλεόρασης - Την εγκατάσταση τηλεφώνου - Την εγκατάσταση θυροτηλεφώνου 9

10 Όλες οι εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων θα οδεύουν ανεξάρτητα από την εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων. Για τα µέσα όδευσης (σχάρες, σωλήνες κλπ) ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο των ισχυρών ρευµάτων. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Η εγκατάσταση µεταφοράς φωνής περιλαµβάνει : - Την εισαγωγή καλωδίου ΟΤΕ - Τον τηλεφωνικό κατανεµητή - Τις τηλεπικοινωνιακές λήψεις - Την καλωδίωση των ανωτέρω 3. ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΕΝΤΡΙΚΟY ΚΑΛΩ ΊΟΥ Το κεντρικό δίκτυο του ΟΤΕ θα έρθει από την βόρια πλευρά του κτιρίου και θα εισέλθει στο υπόγειο µέσω φρεατίων. Από εκεί οδεύοντας σε σχάρα ασθενών εντός της ψευδοροής θα τερµατίσει στον κατανεµητή που θα τοποθετηθεί στο ισόγειο. Το καλώδιο εισόδου θα είναι Α2Υ(L)2Υ 10Χ2Χ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ Ο κατανεµητής θα τοποθετηθεί στο χώρο ασθενών ρευµάτων στον προθάλαµο της αίθουσας ύπνου νηπίων.. Εσωτερικά του κατανεµητή θα τοποθετηθεί πάνω σε ειδική βάση οριολωρίδες για τη σύνδεση των εισερχόµενων και απερχόµενων καλωδίων µε εργαλείο ειδικού τύπου σφηνωτού (IDC) κατάλληλα αριθµηµένες. 5. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ Αντικείµενο της εργολαβίας αποτελεί η τοποθέτηση όλων των καλωδιώσεων UTP level 6, από τις παροχές στον χώρο του κεντρικού κατανεµητή, η προµήθεια Τ/Κ, patch panel κ.λ.π.. Τα ενεργητικά στοιχεία του δικτύου (HUBs, SWITCHED HUBs, ROUTERs κλπ) περιλαµβάνονται στην παρούσα. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και εγκατάσταση των λήψεων RJ45 απλών και διπλών. ιπλή τηλεπικοινωνιακή πρίζα (2x RJ45) προβλέπεται σε κάθε θέση εργασίας καθώς και στις αίθουσες. Τηλεφωνικές λήψεις θα τοποθετηθούν στο χώρο του µηχανοστασίου και του µηχανοστασίου του ανελκυστήρα. Θα έχουν υποδοχή RJ45 και θα είναι κατάλληλες για χωνευτή εγκατάσταση. 6. ΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Το κεντρικό καλώδιο από το δίκτυο του ΟΤΕ θα είναι τύπου Α2Υ(L)2Υ 10Χ2Χ0.8. Οι τηλεφωνικές λήψεις συνδέονται µε τον κατανεµητή µέσω καλωδίου UTP κατηγορίας 6. Για την όδευση του καλωδίου ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο των ισχυρών ρευµάτων Όλη η εγκατάσταση θα γίνει σύµφωνα µε τους Αµερικάνικους και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς ΕΙΑ568/ΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Η εγκατάσταση τηλεόρασης περιλαµβάνει : - Την κεραία λήψης τηλεοπτικών προγραµµάτων - Τους κεραιοδότες - Την καλωδίωση των παραπάνω Κεραία λήψης τηλεοπτικών προγραµµάτων Η κεραία θα είναι κατάλληλη για λήψη τηλεοπτικών σηµάτων VHF και UHF, θα έχει ανοδιωµένα στοιχεία για προστασία από τη διάβρωση και θα τοποθετηθεί επί ιστού τύπου Yagi ύψους 4m από γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα διατοµής 2. Θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στο δώµα του κτιρίου. Στο δώµα θα προβλεφθεί και θέση για δορυφορική κεραία. Κεραιοδότες λήψης τηλεοπτικού σήµατος Για τη σύνδεση των συσκευών τηλεόρασης προς το σύστηµα της κεραίας θα προβλεφθούν κεραιοδότες τηλεόρασης, οι οποίοι θα είναι τερµατικού τύπου ή διελεύσεως. Κεραιοδότες θα τοποθετηθούν µία στον εσωτερικό χώρο και µία στον περιβάλλοντα χώρο εντός στεγανού κουτιού. 8. ΙΚΤΥΟ ΚΑΛΩ ΙΩΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Η σύνδεση των κεραιοδοτών τηλεόρασης προς τον ενισχυτική θα πραγµατοποιηθεί µε οµοαξονικό καλώδιο µε 10

11 εξωτερικό µανδύα από θερµοπλαστική µόνωση (PVC), αντίστασης προσαρµογής 75Ω. Για την όδευση του καλωδίου ισχύουν τα αναγραφόµενα στην παράγραφο των ισχυρών ρευµάτων. Σύστηµα συναγερµού Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού στο σύνολο του κτιρίου. Το σύστηµα θα αποτελείται από: - ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου - ζώνες επιτήρησης - αισθητήρες διαφόρων τύπων (παθητικής υπέρυθρης ακτινοβολίας, µαγνητικές επαφές κλπ) - συσκευές σήµανσης (αυτόνοµη φαροσειρήνα) - χειριστήρια ελέγχου (πληκτρολόγια) µε ενδείξεις χειρισµών - κύκλωµα µετάδοσης συναγερµού µέσω του τηλεφωνικού δικτύου - ίκτυο καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας καλωδίων για όλα τα παραπάνω. Ο πίνακας του συστήµατος θα είναι 24ωρης λειτουργίας δηλ. δεν θα απενεργοποιείται. 11

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

«Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «Κατασκευή ανελκυστήρα στο κεντρικό κτίριο της Διοίκησης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚEΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3 1.3 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 3 1.3.1 Γενικά 3 1.3.2 Υδρευση 3 1.3.3 Κρύο και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 K:\A5841\cons\tefhi\ΤΠ Ανελκυστήρα.doc 1 5841/5185/Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Είδος ανελκυστήρα Είδος κτιρίου Τρόπος ανάρτησης Ονοµαστικό φορτίο Ονοµαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Γ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μελέτη ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα