ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ"

Transcript

1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Ννζνθνκείν. Β. ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Αλαιπηηθά : 1. Γχν ( 2 ) θνξέο εηεζίσο, κε επηηφπηα επίζθεςε ηερληθψλ ηεο <<αλαδφρνπ>> εηαηξείαο θαηά ηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη αθφινπζεο εξγαζίεο: α ) Έιεγρνο ηνπ ηειεθσληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηπρφλ ζησπεινχο ζπλαγεξκνχο. β ) Back up ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηειεθσληθνχ ζπζηήκαηνο. γ ) Καζαξηζκφ, έιεγρν ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ θάζε Ζ/Τ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ αξρείσλ ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο νη Ζ/Τ ηνπ ζπζηήκαηνο. δ ) χληαμε αλαθνξάο θαη παξάδνζε ηεο ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Έμη ( 6) θνξέο εηεζίσο κέζσ modem απφ ην θέληξν ηειεζπληήξεζεο ηεο <<αλαδφρνπ>> εηαηξείαο γηα ηπρφλ ζπλαγεξκνχο ζθάικαηα ( δηαδηθαζία δηάγλσζεο, απνθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ απφζηαζε). 3. Έιεγρνο ζπζζσξεπηψλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Ο <<αλάδνρνο >> ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπληήξεζεο ζα εθδίδεηαη Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο θαη εξγαζηψλ (αλαθνξά), ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληήξεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ επηβεβαηψλεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Σν Ννζνθνκείν ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηνλ << αλάδνρν >>, γηα θάζε αλσκαιία ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ, έζησ θαη αλ απηή ζεσξείηαη αθίλδπλε.

2 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΧΛΖΝΧΣΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ην Ννζνθνκείν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα σιελσηνχ Σαρπδξνκείνπ 22 ζηαζκψλ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ζηελ παξαιαβή - δηαθίλεζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ, εμεηάζεσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Αλαιπηηθά, ην ζχζηεκα ηνπ ζσιελσηνχ ηαρπδξνκείνπ πεξηιακβάλεη: 1. Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ηεξκαηηθνχο, δηεξρφκελνπο ζηαζκνχο εμππεξέηεζεο 3. Γηαθιαδσηήξεο 4. Βνιίδεο απνζηνιήο δεηγκάησλ 5. Καιάζηα ζπιινγήο βνιίδσλ 6. Μνλάδα ηζρχνο (θηλεηήξαο, ζηγαζηήξεο, βαιβίδα αέξνο θιπ) 7. Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη εθηππσηή 8. Γίθηπν ζσιελψζεσλ θαη θαισδηψζεσλ. Β. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 1. Γπν (2) επηζθέςεηο εηεζίσο γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Οη πξνιεπηηθέο εξγαζίεο είλαη: άλνηγκα θαη ιεπηνκεξήο θαζαξηζκφο φισλ ησλ ζηαζκψλ, ξχζκηζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, θαζαξηζκφο θαη ξχζκηζε ησλ δηαθιαδσηήξσλ, έιεγρνο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ θαισδίσλ. 2. On line παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ modem 3. 24ψξε αληαπφθξηζε ζε βιάβεο, γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ έηνπο, κε εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ κε έδξα ηελ Κξήηε. 4. Γηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ. Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Ο <<αλάδνρνο>> ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπληήξεζεο ζα εθδίδεηαη Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο θαη εξγαζηψλ (αλαθνξά), ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληεξεηή ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ επηβεβαηψλεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Σν λνζνθνκείν ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηνλ <<αλάδνρν>>, γηα θάζε αλσκαιία ηνπ σιελσηνχ Σαρπδξνκείνπ, έζησ θαη αλ απηή ζεσξείηαη αθίλδπλε.

3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ην θεληξηθφ θηίξην θαη ζηα θηίξηα επέθηαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο: I. Κενηπικό κηίπιο: δηεπζπλζηνδνηεκέλν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ηχπνπ NOTIFIER ID 2008, II. Κηίπιο επέκηαζηρ: Menvier. Έρεη γίλεη ελνπνίεζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ, έηζη φια ηα θηίξηα ηνπ λνζνθνκείνπ ειέγρνληαη απφ ην ζχζηεκα NOTIFIER ID ην ίδην ζχζηεκα ζα εληαρζεί ν πίλαθαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηα Νέα Υεηξνπξγεία, ηχπνπ NOTIFIER C-TECH. Β. ΔΡΓΑΗΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ Ζ ηερληθή θάιπςε πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο (4) επηζθέςεηο ην ρξφλν, κία αλά ηξίκελν. Αλαιπηηθά : Σξεηο (3) επηζθέςεηο γηα ηνλ έιεγρν νιφθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο (θεληξηθνί πίλαθεο, επαλαιεπηηθφο πίλαθαο, αληρλεπηηθά θπθιψκαηα, ερεηηθά φξγαλα, πφξηεο ππξαζθαιείαο, θιπ.) Μηα (1) επίζθεςε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ξεπκάησλ κε εηδηθά φξγαλα, Γηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ κε απφθξηζε εληφο 24 σξψλ απφ ηελ θιήζε, γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ έηνπο, Γηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ. ε πεξίπησζε βιάβεο ε ρξέσζε ζε αληαιιαθηηθά εξγαζία ζα γίλεηαη ππνινγηζηηθά. Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηεινχληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα εθδίδεηαη Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο θαη Δξγαζηψλ, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.

4 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ & ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΣΑ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΑ, ΦΑΞ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Γηα ηα θηήξηα ηνπ Βεληδέιεηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο επίζεο γηα ην θέληξν Φπρηθήο Τγείαο, Ηαηξνπαηδαγσγηθφ, Ξελψλαο Αιθπνλίδα, ρνιή Βεληδειείνπ, Φαξκαθείν Αξρείν θαη ηα Κέληξα Τγείαο δεηείηαη ηερληθή θάιπςε γηα ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ. Απαηηήζεηο : Ο κεηνδφηεο πνπ ζα αλαιάβεη, λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε, ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα δηαζέηεη απαηηνχκελε εκπεηξία. Ο ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε φηη έρεη γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Αληαπφθξηζε εληφο 24 σξψλ γηα απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηα κεραλήκαηα. Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε κηθξν - πιηθψλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο δελ είλαη δπλαηή κε ηε ρξήζε κηθξν πιηθψλ αιιά απαηηείηαη αληαιιαθηηθφ, ηφηε ζα γίλεηαη απνινγηζηηθή έγθξηζε απφ ηελ ππεξεζία ή ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία. Μεληαία παξνπζία ηερληθνχ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ. Ο κεηνδφηεο γηα θάζε εξγαζία εθφζνλ απαηηείηαη ζα έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Θα παξνπζηάδεη κεηά απφ θάζε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί ( έθηαθηε θαη πξνγξακκαηηδφκελε ), δειηίν ηερληθή ππεξεζία. Ζ εηαηξία λα δηαζέηεη ηερληθή βάζε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΑ 1. DEVELOP D16 ηεκ (3) 2. DEVELOP 1530Id 3. DEVELOP DEVELOP D DEVELOP 1531iD 6. DEVELOP 1831Id 7. DEVELOP DEVELOP INE DEVELOP INEO DEVELOP INEO DEVELOP D-5510iD 12. TOSHIBA E STUDIO PANASONIC DP CONICA MINOLTA BIZHUB 250 ηεκ (2) 15. CONICA MINOLTA 1380 MF 16. SHARP AR SHARP R 205 ηεκ (2) 18. SHARP AR M SHARP AR SHARP AR CANON PC-D 340 ηεκ (2) 22. HP LASER jet 330

5 MHXANHMATA FAX 1. SAMSUNG SF 565P 2. SAMSUNG SF 3000t 3. SAMSUNG SF 330 ηεκ (5) 4. SAMSUNG SF 5100 ηεκ (2) 5. SAMSUNG SF 560 ηεκ (5) 6. SAMSUNG SF SAMSUNG SF CANON B CANON FAX- jx PHILIPS MAGIC MODELE PPF 241/ PHILIPS PBF 470/15B 12. PHILIPS MAGIC 2 MEMO PPF 456/15B 13. Brother FAX 8070P LASER 14. Brother FAX Brother 550M 16. Brother FAX 350M 17. PANASONIC KX- FP 215 ηεκ (2) 18. PANASONIC KX- FP 141 ηεκ (3) 19. PANASONIC KX- FP 180 ηεκ (2) 20. PANASONIC KX- FM PANASONIC KX- FL 511 ηεκ (2) 22. CANON B CANON L CANON L-220 LASER. 25. HP LASER HP OFFICE JET ALL IN ON 27. HP OFFICE JET 4355 ALL IN ON 28. HP OFFICE JET 4255 ALL IN ON 29. SHARP F XEROX LASER W OLIVETTI OFX 180 ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 1. SAMSUNG SCX-5530 FN 2. SAMSUNG SCX-4521 F ηκρ (2) 3. SAMSUNG SCX-4524 FN ηκρ (2) 4. SAMSUNG SCX-4828 FN 5. HP OFFICE JET ALL IN ON 6. HP COLOR LASER JET CM1312 ijimpf 7. HP 6110 ALL IN ON 8. XEROX pheaser XEROX pheaser 3200 NFP

6 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΣΑΘΜΧΝ ΜΔΖ ΣΑΖ 1. ΓΔΝΗΚΑ ην Γ.Ν.Ζ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ είλαη ζε ιεηηνπξγία νη παξαθάησ Τπνζηαζκνί Μέζεο Σάζεο KV: - ΝΔΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΚΣΗΡΗΟ Δ): είλαη εγθαηεζηεκέλνη δχν Μεηαζρεκαηηζηέο ειαίνπ ηζρχνο 1600 KVA - Παιαηφο Τπνζηαζκφο Μ/Σ: ηξνθνδνηεί ην θεληξηθφ θηίξην ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζα θαηαξγεζεί φηαλ νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο δηαζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ κε ην λέν Δλεξγεηαθφ θέληξν. ηνλ παιαηφ Τπνζηαζκφ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ Μ/: έλαο ηζρχνο 800 KVA, έλαο 400 KVA θαη έλαο 315 KVA.. Με ηελ παξνχζα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ δχν Τπνζηαζκψλ Μέζεο Σάζεο. ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πεξηιακβάλνληαη φια ηα κηθξνυιηθά ζπληήξεζεο θαη ηα πιηθά εγθαηάζηαζεο ηνπ πίλαθα ζπλαγεξκνχ. Σα ζπλεξγεία πνπ ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ζα έρνπλ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε παξφκνησλ εξγαζηψλ. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ζα παξαδνζεί έγγξαθν δειηίν πηζηνπνίεζεο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ. 2. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΧΝ ΔΛΑΗΟΤ 2.1 Γεληθφο θαζαξηζκφο ρψξνπ, ησλ δηαθνπηψλ, ησλ Μεηαζρεκαηηζηψλ, ησλ κνλσηήξσλ θαη ησλ ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο έσο ηνπο Πίλαθεο XT 2.2 Έιεγρνο αεξηζκνχ Μεηαζρεκαηηζηψλ 2.3 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Μ/ 2.4 Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο θειχθνπο Μ/ 2.5 Έιεγρνο δηαξξνήο ειαίνπ 2.6 Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ 2.7 Έιεγρνο θαη αιιαγή silica ζην αλαπλεπζηηθφ φξγαλν ησλ Μ/ 2.8 Δμαεξηζκφο Μ/ απφ ζψκα θζη κνλσηήξεο 2.9 Έιεγρνο κνλσηήξσλ Μ.Σ Έιεγρνο νξγάλσλ πξνζηαζίαο Μ/ θαη δνθηκή ιεηηνπξγηθφηεηαο 2.11 Γεηγκαηνιεςία ειαίνπ γηα έιεγρν ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο 2.12 Μέηξεζε κνλψζεσλ Μ/ 2.13 Μέηξεζε αληηζηάζεσλ Μ/ (πελία Μ.Σ. θαη Υ.Σ.) 2.14 Μέηξεζε γεηψζεσλ ηξηγψλνπ νπδεηέξνπ θφκβνπ θαη κεηαιιηθψλ κεξψλ 3. ΔΡΓΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΗΝΑΚΧΝ ΜΔΖ ΣΑΖ 3.1 Καζαξηζκφο ρψξνπ θαη πηλάθσλ 3.2 Έιεγρνο πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο 3.3 Έιεγρνο αθξνθηβσηίσλ Μ.Σ. 3.4 Έιεγρνο πελίσλ εξγαζίαο δηαθνπηψλ 3.5 Έιεγρνο αζθαιεηψλ πξνζηαζίαο Μ/ 3.6 Έιεγρνο επαθψλ 3.7 Έιεγρνο κφλσζεο πιηθψλ Μ.Σ. 3.8 Λίπαλζε κεραληθψλ κεξψλ δηαθνπηψλ Μ.Σ. 3.9 Έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο δηαθνπηψλ 4. ΛΟΗΠΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 4.1 Έιεγρνο πεδίνπ ππθλσηψλ 4.2 Έιεγρνο θσηηζκνχ ρψξνπ Τ/ 4.3 Έιεγρνο ππξνζβεζηήξσλ Τ/ 4.4 Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θηλδχλνπ 4.5 Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ αζθαινχο ρεηξηζκνχ

7 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΤΣΖΡΧΝ ΛΔΒΖΣΧΝ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ: - έθηαθηεο εξγαζίεο επηζθεπήο θαπζηήξσλ ιεβήησλ, - εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (θαζαξηζκφο ιεβήησλ, ξχζκηζε, ζπληήξεζε θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ θαπζηήξσλ, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά) ζε εηήζηα βάζε. Ο κεηνδφηεο ζα αληαπνθξίλεηαη ΑΜΔΑ ζε θιήζεηο φιν ην 24σξν, γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ έθηαθηεο επηζθεπέο θαπζηήξσλ ιεβήησλ, κε κέγηζην ρξφλν απφθξηζεο ζε θιήζε 2 ψξεο. Τπνρξέσζε ηνπ κεηνδφηε είλαη θαη ε πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ (κπεθ, θαιψδηα). Δάλ απαηηεζεί αληαιιαθηηθφ (ξειέ, ειεθηξνληθφ, κνηέξ, θιπ), ε πξνκήζεηα ζα γίλεηαη απφ ην Ννζνθνκείν. Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο αθνξνχλ κεληαίν έιεγρν, δνθηκέο, ξπζκίζεηο θιπ, ψζηε φινη νη θαπζηήξεο λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά. Θα ηεξείηαη θαξηέια γηα θάζε θαπζηήξα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο θαη έθηαθηεο ζπληήξεζεο. Οη θαπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη: Α. Παλαιό κηίπιο - Καπζηήξαο αηκνιέβεηα 1 - Καπζηήξαο αηκνιέβεηα 2 - Καπζηήξαο ιέβεηα ζέξκαλζεο, 2βάζκηνο, 1.100Μcal/h - Καπζηήξαο ΜΔΘ 1βάζκηνο, 60 Μcal/h - Καπζηήξαο Μπξνπιηδάθεηνπ, 1βάζκηνο, 60Μcal/h - Καπζηήξαο καγεηξείνπ 1 - Καπζηήξαο καγεηξείνπ 2 Β. Νέο κηίπιο - Καπζηήξαο ιέβεηα 1, 2βάζκηνο, 1.500Μcal/h - Καπζηήξαο ιέβεηα 2, 2βάζκηνο, 1.500Μcal/h - Καπζηήξαο αηκνγελλήηξηαο 1 - Καπζηήξαο αηκνγελλήηξηαο 2 - Καπζηήξαο αηκνγελλήηξηαο 3 - Καπζηήξαο θιηβάλνπ 1, 1βάζκηνο, 75Μcal/h. - Καπζηήξαο θιηβάλνπ 2, κε αθξνθχζην επηζηξνθήο, 350Μcal/h - Καπζηήξαο θιηβάλνπ 3, 350Μcal/h Κ.Φ.Τ. / Ηαηποπαιδαγωγικό - Καπζηήξαο ιέβεηα 1βάζκηνο, 150Μcal/h Ξενώναρ Αλκςωνίρ -Καπζηήξαο ιέβεηα, 2βάζκηνο, 100Μcal/h, πεξίπνπ σολή Νοζηλεςηών -Καπζηήξαο ιέβεηα, 1βάζκηνο, 150Μcal/h Θα δνζνχλ αλαιπηηθά νη ηηκέο γηα θάζε εξγαζία αλά θαπζηήξα θαζψο θαη ην ζχλνιν. Θα πξνζθνκηζζεί απαξαίηεηα εηδηθή άδεηα ζπληεξεηή θαπζηήξσλ απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθφ εκπεηξίαο, πνπ αθνξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαπζηήξεο.

8 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Ζ παξνχζα αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ (ηεκ. 23), πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θηίξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ (Υεηξνπξγείν, ΜΔΘ, ΜΣΝ, Υεηξνπξγείν Μαηεπηηθήο, Πξφσξα, Έθηαθηα Ηαηξεία, Δξγαζηήξηα) θαη ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ λεξνχ - fan coil units (ηεκ. 265) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην θηίξην επέθηαζεο θαη ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν. 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Αλαιπηηθά, νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαθηηθή θαη επεκβαηηθή ζπληήξεζε ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: Α. ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) επηζθέςεηο εηεζίσο, θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην, Αχγνπζην θαη Γεθέκβξην θαη εθηεινχληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: Α1. Κεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο Έιεγρνο ησλ ςπθηηθψλ δηθηχσλ Έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ Έιεγρνο ζθίμηκν επαθψλ Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ησλ κνλάδσλ Καζαξηζκφο θίιηξσλ Καζαξηζκφο ησλ κνλάδσλ κε εηδηθφ ρεκηθφ δηάιπκα Έιεγρνο απνρεηεχζεσλ ζπκππθλσκάησλ Α2. Σνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο λεξνχ δαπέδνπ ή νξνθήο Καζαξηζκφο θίιηξσλ Καζαξηζκφο ζηνηρείνπ κε εηδηθφ ρεκηθφ δηάιπκα Καζαξηζκφο ιεθαλψλ ζπκππθλσκάησλ Έιεγρνο θηλεηήξσλ αλεκηζηήξα Έιεγρνο πδξαπιηθψλ ζπλδέζεσλ ησλ απνρεηεχζεσλ ζπκππθλσκάησλ. Γηα ηα fan coil units νξνθήο: θαζαξηζκφο ησλ αεξαγσγψλ εληφο ηεο ςεπδνξνθήο πάλσ ζηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλεο. Β. ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ επεκβαηηθή ζπληήξεζε θαιχπηεη ηηο έθηαθηεο βιάβεο κε απνινγηζηηθή ρξέσζε γηα ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά θαη ηελ εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιάβεο. Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο, παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο εθηεινχληαη θαη νη θάησζη εξγαζίεο: Γεληθή επηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Έιεγρνο ξπζκίζεσλ ζεξκνζηαηψλ θιπ θαη νξγάλσλ απηνκαηηζκνχ Πιχζηκν θίιηξσλ Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα εηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γηα επείγνπζεο βιάβεο, κε απφθξηζε εληφο 3 σξψλ απφ ηελ θιήζε γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο εληφο ηνπ έηνπο, πνπ ζα μεθηλά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πινπνηεζνχλ απφ έκπεηξν ηερληθφ πξνζσπηθφ κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Ζ ζηειέρσζε ησλ ζπλεξγείσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά. 2. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 3. Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ - αληαιιαθηηθνχ ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 4. Μεηά ην πέξαο θάζε ζπληήξεζεο, ηαθηηθήο ή επεκβαηηθήο, ζα παξαδίδεηαη ηερληθή έθζεζε κε ηηο εξγαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο. Κάζε εξγαζία ζα ζεσξείηαη πεξαησκέλε κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηε ζεψξεζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 5. Με ηελ πξνζθνξά λα επηζπλάπηεηαη θαηάινγνο ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ γίλεη παξφκνηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.

9 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ (chillers) Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ην Ννζνθνκείν είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ Φπθηηθά πγθξνηήκαηα (chillers): RTAA-217(3), CGAU 250(1) ηνπ νίθνπ TRANE θαη SLS HE 1602 LN ηνπ νίθνπ AIRWELL. Β. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ - Μηα (1) πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε κε θαζαξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο.. - Έλα (1) πεξηνδηθφ έιεγρν ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο κηαο εκέξαο. - Άκεζε αληαπφθξηζε (έσο 24 ψξεο Απφ θιήζε) ζε πεξίπησζε αλάγθεο, νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. - Έλαο έιεγρνο θαηάζηαζεο ζπκπηεζηψλ κε ιήςε δείγκαηνο απφ θάζε ςπθηηθφ θχθισκα (6 ς.θ.) θαη απνζηνιή ζε πηζηνπνηεκέλα γηα ηπρφλ επξήκαηα πγξαζίαο, κεηάιισλ, νμείδσζεο. - Σειεπηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 24 ψξεο, 365 εκέξεο γηα έιεγρν θαη νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία θαη άκεζε επέκβαζε. - Παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ απαηηνχληαη ηερληθέο κεηαηξνπέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ςπθηψλ, ην Ννζνθνκείν έρεη ππνρξέσζε κφλν γηα ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ. Γ. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Ηζρχνπλ νη παξαθάησ οπιζμοί κε ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο: << Ππογπαμμαηιζμένη ζςνηήπηζη>>, είλαη ν πεξηνδηθφο έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. πκπεξηιακβάλνληαη νη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο θαη νη δνθηκέο ησλ κεραλεκάησλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. << Τποσπεωηικέρ βεληιώζειρ >>, είλαη νη απαηηνχκελεο ηερληθέο κεηαηξνπέο θαζψο θαη ηα αληαιιαθηηθά γηα ηελ βειηίσζε ησλ ςπθηψλ, ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. << Αλαιψζηκα>>, ζεσξνχληαη δηεζλψο ηα πιηθά ησλ κεραλεκάησλ, ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο δσήο πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπο. << Δξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο >>,ζεσξνχληαη φιεο νη ψξεο θαη κέξεο ηνπο έηνπο εθηφο ζαββαηνθχξηαθσλ θαη αξγηψλ. Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Ο << αλάδνρνο >> ζα πξέπεη: Να πξαγκαηνπνηεί ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ έηνπο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξψλ θαη εκεξψλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Να πξαγκαηνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ βιαβψλ κεηά απφ έγγξαθε ή ηειεθσληθή θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ ζπλνιηθή ρξέσζε ζα είλαη αλάινγε ησλ σξψλ εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθηαθηεο επίζθεςεο ελψ ε αληίζηνηρε ακνηβή ζα νξίδεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο. Μεηά απφ ην ηέινο θάζε εξγαζίαο λα παξέρεη ζην Ννζνθνκείν αληίγξαθα Γειηίσλ Δξγαζίαο, ζηα νπνία ζα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί, ηα αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί θαζψο θαη απηά πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Να παξέρεη εγγχεζε ελφο (1) έηνπο γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί απφ ηελ εκέξα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. Να δηαηεξεί απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα. Να δηαηεξεί θαη ελεκεξψλεη αξρείν παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ςπθηψλ. Να ελεκεξψλεη ην Ννζνθνκείν ζρεηηθά κε ηηο βειηηψζεηο ησλ ςπθηψλ, πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο. Να δηαζέηεη ηελ ηερληθή εκπεηξία θαη εμνπζηνδφηεζε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο γηα ηελ παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.

10 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΟΦΡΑΞΔΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ- ΟΜΒΡΗΧΝ- ΦΡΔΑΣΗΧΝ-ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ Οη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνθξάμεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξηιακβάλνπλ: 1. Έκηακηερ επγαζίερ απόθπαξηρ δικηύος αποσέηεςζηρ ομβπίων 2. Πποληπηικόρ καθαπιζμόρ θπεαηίων 3. Καθαπιζμόρ δεξαμενών Βιολογικού Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηα θηίξηα: - Βεληδειείνπ (πθηζηάκελν θηίξην, θηίξην επέθηαζεο, θιπ) - Κηίξην Αξρηεπηζθνπήο (Μεζακπειηέο) - Ξελψλα Αιθπνλίο πξνγξάκκαηνο ΦΤΥΑΡΓΧ (Γνχβεο) - Κηίξην Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ. O κεηνδφηεο ζα δηαζέηεη βπηηνθφξν κεηαθνξάο ιπκάησλ (ζα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα). ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ Ο κεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη ΑΜΔΑ ζε θιήζεηο φιν ην 24σξν γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ έθηαθηεο απνθξάμεηο ηνπ δηθηχνπ ιπκάησλ νκβξίσλ. Μέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο ζε θιήζε: 2 ψξεο. Θα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν απνθξαθηηθφ κεράλεκα θαηά πεξίπησζε. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΡΔΑΣΗΧΝ Οη πξνιεπηηθέο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο έθηαθηεο εξγαζίεο απφθξαμεο. 1. Γίθηπν νκβξίσλ: Πξνιεπηηθφο θαζαξηζκφο αλά ηεηξάκελν, 2. Γίθηπν ιπκάησλ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θξεάηηα):καζαξηζκφο αλά ηξίκελν, 3. Γεμακελέο Βηνινγηθνχ Ξεξαληήξηα: Καζαξηζκφο αλά ηξίκελν. 4. Γεμακελή Ληπνζπιιέθηε : Καζαξηζκφο αλά 10 εκέξεο. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ ζα απνκαθξχλνληαη κε έμνδα θαη κέξηκλα ηνπ κεηνδφηε. Οπνηεδήπνηε απαηηεζεί επηπιένλ θαζαξηζκφο, απηφο ζα γίλεηαη θαη ε δαπάλε ηνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα. Γιάπκεια ζύμβαζηρ: 12 μήνερ Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθηχσλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Δάλ ν κεηνδφηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο, ε ζχκβαζε δηαθφπηεηαη ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ κεηνδφηε. Ο κεηνδφηεο ζα πξνζθνκίδεη κεηά απφ θάζε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί (έθηαθηε θαη πξνγξακκαηηζκέλε), δειηίν ηερληθήο εμππεξέηεζεο ζεσξεκέλν απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία.

11 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Ε ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Α. ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ 1. Γεληθφο θαζαξηζκφο πιχζε ηνπ Ζ/Ε 2. Δμαγσγή νξπθηειαίνπ θαη πιχζε (κε εηδηθφ δηαιχηε) ηνπ θπθιψκαηνο ιίπαλζεο. 3. Αιιαγή νξπθηειαίνπ 4. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ νξπθηειαίνπ 5. Αληηθαηάζηαζε ή θαζαξηζκφο θίιηξνπ αέξνο 6. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πεηξειαίνπ 7. Αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ 8. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθσλ ζσιελσλ (θνιάξσλ λεξνχ) ζην ζχζηεκα ςχμεο 9. Έιεγρνο ζπληήξεζε κπαηαξηψλ 10. Έιεγρνο γεληθνχ ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη πεδίσλ κεηαγσγήο (θαζαξηζκφο ζπζθίμεηο ) 11. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο 12. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο **Σημ. Σηις παραπάνω εργαζίες και σλικά, δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι η ανηικαηάζηαζη ηων καηεζηραμμένων ζσζζωρεσηών, θορηιζηών, καθώς και η αποκαηάζηαζη διαθόρων βλαβών ζηοσς ηλεκηρονικούς πίνακες ασηομαηιζμού ποσ θα διαπιζηωθούν καηά ηην διάρκεια ηων επιζκεσών, ηα οποία θα κοζηολογηθούν απολογιζηικά. Β. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Σα ζπλεξγεία πνπ ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ζα έρνπλ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ζα παξαδνζεί έγγξαθν δειηίν πηζηνπνίεζεο ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ. ηηο ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ ζπληήξεζε. Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ βξεζεί θάπνην πιηθφ θαηεζηξακκέλν, ζα αληηθαηαζηαζεί κφλν θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο. Σν ζπλεξγείν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ψζηε λα απνθεπρζνχλ ελέξγεηεο πνπ ζα βιάςνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα απνζηαινχλ ελεκεξσηηθά έληππα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ.

12 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Ε ΑΝΣΛΖΣΗΚΧΝ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα 6 ΚΤ ηνπ λνκνχ θαη ηα αληίζηνηρα ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα. Α. ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ 13. Γεληθφο θαζαξηζκφο πιχζε ηνπ Ζ/Ε 14. Δμαγσγή νξπθηειαίνπ θαη πιχζε (κε εηδηθφ δηαιχηε) ηνπ θπθιψκαηνο ιίπαλζεο. 15. Αιιαγή νξπθηειαίνπ 16. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ νξπθηειαίνπ 17. Αληηθαηάζηαζε ή θαζαξηζκφο θίιηξνπ αέξνο 18. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πεηξειαίνπ 19. Αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ 20. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθσλ ζσιελσλ (θνιάξσλ λεξνχ) ζην ζχζηεκα ςχμεο 21. Έιεγρνο ζπληήξεζε κπαηαξηψλ 22. Έιεγρνο γεληθνχ ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη πεδίσλ κεηαγσγήο (θαζαξηζκφο ζπζθίμεηο ) 23. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο 24. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Β. ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΣΛΖΣΗΚΧΝ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ 1. Αιιαγή ιαδηψλ 2. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνχ 3. Αληηθαηάζηαζε ή θαζαξηζκφο θίιηξνπ αέξνο 4. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πεηξειαίνπ 5. Έιεγρνο ζπληήξεζε κπαηαξηψλ 6. Έιεγρνο ξχζκηζε πξεζνζηαηψλ 7. Έιεγρνο δηαξξνψλ 8. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο 9. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο **Σημ. Σηις παραπάνω(α &Β) εργαζίες και σλικά, δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι η ανηικαηάζηαζη ηων καηεζηραμμένων ζσζζωρεσηών, θορηιζηών, καθώς και η αποκαηάζηαζη διαθόρων βλαβών ζηοσς ηλεκηρονικούς πίνακες ασηομαηιζμού ποσ θα διαπιζηωθούν καηά ηην διάρκεια ηων επιζκεσών, ηα οποία θα κοζηολογηθούν απολογιζηικα. Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Σα ζπλεξγεία πνπ ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ζα έρνπλ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ζα παξαδνζεί έγγξαθν δειηίν πηζηνπνίεζεο ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ. ηηο ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ ζπληήξεζε. Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ βξεζεί θάπνην πιηθφ θαηεζηξακκέλν, ζα αληηθαηαζηαζεί κφλν θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο. Σν ζπλεξγείν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ψζηε λα απνθεπρζνχλ ελέξγεηεο πνπ ζα βιάςνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα απνζηαινχλ ελεκεξσηηθά έληππα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ.

13 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ ΣΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο - Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ (πηλαιφγθαο 1 Ζξάθιεην), ηνπ Ξελψλα Αιθπνλίδα (Κάησ Γνχβεο) θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο φπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ. Α. ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ Α1. ΠΑΛΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟ 1. Γχν αλειθπζηήξεο θνξείσλ 4 ζηάζεσλ 2. Έλαο αλειθπζηήξαο θνξείσλ 3 ζηάζεσλ 3. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο ηξνθίκσλ 2 ζηάζεσλ (καγεηξείν) Α2. ΝΔΟ ΚΣΗΡΗΟ (πηέξπγαο Α-Β) 1. Γχν αλειθπζηήξεο θνξείσλ 4 ζηάζεσλ 2. Έλαο αλειθπζηήξαο θνξείσλ 3 ζηάζεσλ 3. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο αθαζάξησλ 2 ζηάζεσλ Β. ΞΔΝΧΝΑ ΑΛΚΤΟΝΗΓΑ (Κάησ Γνχβεο) 1.Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο πξνζψπσλ 4 ζηάζεσλ Γ. ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ (πηλαιφγθαο 1) 1. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο πξνζψπσλ 3 ζηάζεσλ Γ. ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΜΟΗΡΧΝ 1. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο θνξείσλ Δ. ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 1. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο θνξείσλ Ο ανάδοσορ: 1.Πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ θαζψο θαη παξαθαηαζήθε ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ. 2. Να αληαπνθξίλεηαη ην αξγφηεξν ζε 2 ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο έζησ θαη ζε έλα απφ ηνπο αλειθπζηήξεο ή άιιεο αλσκαιίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί (φιεο ηηο ψξεο, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, θαζψο θαη ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο). 3. Να θαηαζέζεη πιήξε θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε επηζθεπή ησλ αλειθπζηήξσλ κε ηηο ηηκέο ηνπο, νη νπνίεο ζα ηζρχνπλ γηα φζν ρξφλν ζα ηζρχεη ε ζχκβαζε. 4. Να αζθαιίζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε, ηνπο αλειθπζηήξεο ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν.

14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο πιελ ησλ άιισλ έρνπλ εηαηξείεο πνπ : Δίλαη θάηνρνη ησλ ζεκάησλ πνηφηεηαο ISO 9000/2000 θαη EN ISO 13485/2003 γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξνηφληα Έρνπλ κφληκν πξνζσπηθφ πνπ είλαη θάηνρνη ηεο άδεηαο ηνπ ηερλίηε ηαηξηθψλ αεξίσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 55/2000 Έρνπλ κφληκν πξνζσπηθφ ειεθηξνιφγνπο γηα ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο Έρνπλ κφληκν κεραληθφ ππεχζπλν γηα ην έξγν κφληκεο απαζρφιεζεο Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ζπληήξεζε ζα αλαθέξεηαη ζε δχν επηζθέςεηο ην έηνο θαη κε δηάξθεηα ηξία (3) έηε πιήξεο κε ηα αληαιιαθηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ δήισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλήζηα αληαιιαθηηθά θαζψο θαη δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή- πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ φηη ζα ηνπ ρνξεγήζεη γλήζηα αληαιιαθηηθά 1. Κέληξν θελνχ 2. Κέληξν αέξα 3. Κέληξν Ο2 4. Κέληξν ΝΟ2 5. Λήςεηο ΗΑ 6. ηήιεο 7. Κέληξν απαγσγήο 8. πλαγεξκνί 9. Τπνζηαζκνί-κεησηήξεο ε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε δπν αληίηππα ην ζρεηηθφ θχιιν ειέγρνπ ηεο ζπληήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη πεξηιεπηηθά ε ζπληήξεζε πνπ έγηλε θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο εηαηξείαο αληίζηνηρα. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέξρεηαη εληφο 48 σξψλ (εξγάζηκεο εκέξεο) απφ ηελ έγγξαθε θιήζε ηνπ λνζνθνκείνπ (fax) γηα απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πνπ ήζειε παξνπζηαζηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. Ζ δαπάλε ηεο έθηαθηεο θιήζεο γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ζα πξνζθέξεηαη ρσξηζηά θαζψο επίζεο θαη ε δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ θέληξσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ(νμπγφλνπ, πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, π. αέξα ηαηξηθήο ρξήζεο θαη θελνχ ) ζα γίλεηαη θάζε 6 κήλεο θαη ζα εθαξκφδεηαη ην ιεπηνκεξέο πξφγξακκα πνπ ζα ππνβάιιεη ν δηαγσληδφκελνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. Ζ αμία ησλ απαηηνχκελσλ αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθψλ (θπζίγγηα θίιηξσλ, θίιηξα ιαδηνχ, θιάληδεο, δηαρσξηζηέο θιπ) θαη ιηπαληηθψλ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ ιήςεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, ησλ ππνζηαζκψλ 2 νπ ζηαδίνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ ζα γίλνληαη κηα θνξά ην ρξφλν. Ζ αμία ησλ απαηηνχκελσλ αλαιψζηκσλ αληαιιαθηηθψλ (O-R, κεκβξάλεο, θιάληδεο, θίιηξα) ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιιεη ιεπηνκεξέο πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο γηα θάζε θαηεγνξία θαη ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ μερσξηζηά. ε πεξίπησζε πνπ ην ππνβαιιφκελν απφ ηνλ δηαγσληδφκελν πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα απφ ην λνζνθνκείν αλεπαξθέο, ε πξνζθνξά ηνπ ζα απνξξίπηεηαη. Όια ηα αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ άπνςε ηνπο, ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία θάπνηαο εγθαηάζηαζεο. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εηήζην αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο λνζνθνκείνπ ίδηαο δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξν ησλ 700 θιηλψλ, θαζψο θαη δχν άιια ηνπιάρηζηνλ ζπκβφιαηα λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ηειεπηηήξεζεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ»

ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΥΔΓΙΟ ΑΠΟΦΑΗ «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξψλ εζηηψλ θαχζεο γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη λεξνχ» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΓΖΓΟ Δλζσκάησζεο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Σ.Π.Δ.) ζηε καζεζηαθή θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (Αλαζεσξεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα