ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ"

Transcript

1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Δ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηε εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ Philips Sopho is3050 πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Ννζνθνκείν. Β. ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Αλαιπηηθά : 1. Γχν ( 2 ) θνξέο εηεζίσο, κε επηηφπηα επίζθεςε ηερληθψλ ηεο <<αλαδφρνπ>> εηαηξείαο θαηά ηηο νπνίεο ζα γίλνπλ νη αθφινπζεο εξγαζίεο: α ) Έιεγρνο ηνπ ηειεθσληθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηπρφλ ζησπεινχο ζπλαγεξκνχο. β ) Back up ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηειεθσληθνχ ζπζηήκαηνο. γ ) Καζαξηζκφ, έιεγρν ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ θάζε Ζ/Τ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη αλαδηνξγάλσζε ησλ αξρείσλ ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηεζνχλ εθηφο ιεηηνπξγίαο νη Ζ/Τ ηνπ ζπζηήκαηνο. δ ) χληαμε αλαθνξάο θαη παξάδνζε ηεο ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 2. Έμη ( 6) θνξέο εηεζίσο κέζσ modem απφ ην θέληξν ηειεζπληήξεζεο ηεο <<αλαδφρνπ>> εηαηξείαο γηα ηπρφλ ζπλαγεξκνχο ζθάικαηα ( δηαδηθαζία δηάγλσζεο, απνθαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ απφζηαζε). 3. Έιεγρνο ζπζζσξεπηψλ θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Ο <<αλάδνρνο >> ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπληήξεζεο ζα εθδίδεηαη Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο θαη εξγαζηψλ (αλαθνξά), ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληήξεζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ επηβεβαηψλεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Σν Ννζνθνκείν ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηνλ << αλάδνρν >>, γηα θάζε αλσκαιία ηνπ Σειεθσληθνχ Κέληξνπ, έζησ θαη αλ απηή ζεσξείηαη αθίλδπλε.

2 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΧΛΖΝΧΣΟΤ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟΤ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ην Ννζνθνκείν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα σιελσηνχ Σαρπδξνκείνπ 22 ζηαζκψλ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ζηελ παξαιαβή - δηαθίλεζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ, εμεηάζεσλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε. Αλαιπηηθά, ην ζχζηεκα ηνπ ζσιελσηνχ ηαρπδξνκείνπ πεξηιακβάλεη: 1. Κεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ ηεξκαηηθνχο, δηεξρφκελνπο ζηαζκνχο εμππεξέηεζεο 3. Γηαθιαδσηήξεο 4. Βνιίδεο απνζηνιήο δεηγκάησλ 5. Καιάζηα ζπιινγήο βνιίδσλ 6. Μνλάδα ηζρχνο (θηλεηήξαο, ζηγαζηήξεο, βαιβίδα αέξνο θιπ) 7. Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη εθηππσηή 8. Γίθηπν ζσιελψζεσλ θαη θαισδηψζεσλ. Β. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ ζπληήξεζε ζα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 1. Γπν (2) επηζθέςεηο εηεζίσο γηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε. Οη πξνιεπηηθέο εξγαζίεο είλαη: άλνηγκα θαη ιεπηνκεξήο θαζαξηζκφο φισλ ησλ ζηαζκψλ, ξχζκηζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, θαζαξηζκφο θαη ξχζκηζε ησλ δηαθιαδσηήξσλ, έιεγρνο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ θαισδίσλ. 2. On line παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ modem 3. 24ψξε αληαπφθξηζε ζε βιάβεο, γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ έηνπο, κε εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ κε έδξα ηελ Κξήηε. 4. Γηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ. Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Ο <<αλάδνρνο>> ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπληήξεζεο ζα εθδίδεηαη Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο θαη εξγαζηψλ (αλαθνξά), ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ζπληεξεηή ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ επηβεβαηψλεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Σν λνζνθνκείν ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηνλ <<αλάδνρν>>, γηα θάζε αλσκαιία ηνπ σιελσηνχ Σαρπδξνκείνπ, έζησ θαη αλ απηή ζεσξείηαη αθίλδπλε.

3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ην θεληξηθφ θηίξην θαη ζηα θηίξηα επέθηαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο: I. Κενηπικό κηίπιο: δηεπζπλζηνδνηεκέλν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ηχπνπ NOTIFIER ID 2008, II. Κηίπιο επέκηαζηρ: Menvier. Έρεη γίλεη ελνπνίεζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ, έηζη φια ηα θηίξηα ηνπ λνζνθνκείνπ ειέγρνληαη απφ ην ζχζηεκα NOTIFIER ID ην ίδην ζχζηεκα ζα εληαρζεί ν πίλαθαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηα Νέα Υεηξνπξγεία, ηχπνπ NOTIFIER C-TECH. Β. ΔΡΓΑΗΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ Ζ ηερληθή θάιπςε πεξηιακβάλεη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ ζπζηεκάησλ απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηέζζεξηο (4) επηζθέςεηο ην ρξφλν, κία αλά ηξίκελν. Αλαιπηηθά : Σξεηο (3) επηζθέςεηο γηα ηνλ έιεγρν νιφθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο (θεληξηθνί πίλαθεο, επαλαιεπηηθφο πίλαθαο, αληρλεπηηθά θπθιψκαηα, ερεηηθά φξγαλα, πφξηεο ππξαζθαιείαο, θιπ.) Μηα (1) επίζθεςε γηα ηνλ έιεγρν ησλ ξεπκάησλ κε εηδηθά φξγαλα, Γηαζεζηκφηεηα εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ κε απφθξηζε εληφο 24 σξψλ απφ ηελ θιήζε, γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο ηνπ έηνπο, Γηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ. ε πεξίπησζε βιάβεο ε ρξέσζε ζε αληαιιαθηηθά εξγαζία ζα γίλεηαη ππνινγηζηηθά. Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα εθηεινχληαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ππεχζπλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ζα εθδίδεηαη Γειηίν Σερληθήο Δμππεξέηεζεο θαη Δξγαζηψλ, ην νπνίν ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηή ηεο εηαηξείαο θαη ηνλ ππεχζπλν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.

4 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ & ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ ΣΑ ΦΧΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΗΚΑ, ΦΑΞ ΚΑΗ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Γηα ηα θηήξηα ηνπ Βεληδέιεηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο επίζεο γηα ην θέληξν Φπρηθήο Τγείαο, Ηαηξνπαηδαγσγηθφ, Ξελψλαο Αιθπνλίδα, ρνιή Βεληδειείνπ, Φαξκαθείν Αξρείν θαη ηα Κέληξα Τγείαο δεηείηαη ηερληθή θάιπςε γηα ηε ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε βιαβψλ. Απαηηήζεηο : Ο κεηνδφηεο πνπ ζα αλαιάβεη, λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε, ηνλ απαηηνχκελν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ λα δηαζέηεη απαηηνχκελε εκπεηξία. Ο ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε φηη έρεη γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Αληαπφθξηζε εληφο 24 σξψλ γηα απνθαηάζηαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζηα κεραλήκαηα. Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε κηθξν - πιηθψλ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο δελ είλαη δπλαηή κε ηε ρξήζε κηθξν πιηθψλ αιιά απαηηείηαη αληαιιαθηηθφ, ηφηε ζα γίλεηαη απνινγηζηηθή έγθξηζε απφ ηελ ππεξεζία ή ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία. Μεληαία παξνπζία ηερληθνχ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ. Ο κεηνδφηεο γηα θάζε εξγαζία εθφζνλ απαηηείηαη ζα έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Θα παξνπζηάδεη κεηά απφ θάζε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί ( έθηαθηε θαη πξνγξακκαηηδφκελε ), δειηίν ηερληθή ππεξεζία. Ζ εηαηξία λα δηαζέηεη ηερληθή βάζε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΑ 1. DEVELOP D16 ηεκ (3) 2. DEVELOP 1530Id 3. DEVELOP DEVELOP D DEVELOP 1531iD 6. DEVELOP 1831Id 7. DEVELOP DEVELOP INE DEVELOP INEO DEVELOP INEO DEVELOP D-5510iD 12. TOSHIBA E STUDIO PANASONIC DP CONICA MINOLTA BIZHUB 250 ηεκ (2) 15. CONICA MINOLTA 1380 MF 16. SHARP AR SHARP R 205 ηεκ (2) 18. SHARP AR M SHARP AR SHARP AR CANON PC-D 340 ηεκ (2) 22. HP LASER jet 330

5 MHXANHMATA FAX 1. SAMSUNG SF 565P 2. SAMSUNG SF 3000t 3. SAMSUNG SF 330 ηεκ (5) 4. SAMSUNG SF 5100 ηεκ (2) 5. SAMSUNG SF 560 ηεκ (5) 6. SAMSUNG SF SAMSUNG SF CANON B CANON FAX- jx PHILIPS MAGIC MODELE PPF 241/ PHILIPS PBF 470/15B 12. PHILIPS MAGIC 2 MEMO PPF 456/15B 13. Brother FAX 8070P LASER 14. Brother FAX Brother 550M 16. Brother FAX 350M 17. PANASONIC KX- FP 215 ηεκ (2) 18. PANASONIC KX- FP 141 ηεκ (3) 19. PANASONIC KX- FP 180 ηεκ (2) 20. PANASONIC KX- FM PANASONIC KX- FL 511 ηεκ (2) 22. CANON B CANON L CANON L-220 LASER. 25. HP LASER HP OFFICE JET ALL IN ON 27. HP OFFICE JET 4355 ALL IN ON 28. HP OFFICE JET 4255 ALL IN ON 29. SHARP F XEROX LASER W OLIVETTI OFX 180 ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 1. SAMSUNG SCX-5530 FN 2. SAMSUNG SCX-4521 F ηκρ (2) 3. SAMSUNG SCX-4524 FN ηκρ (2) 4. SAMSUNG SCX-4828 FN 5. HP OFFICE JET ALL IN ON 6. HP COLOR LASER JET CM1312 ijimpf 7. HP 6110 ALL IN ON 8. XEROX pheaser XEROX pheaser 3200 NFP

6 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΣΑΘΜΧΝ ΜΔΖ ΣΑΖ 1. ΓΔΝΗΚΑ ην Γ.Ν.Ζ. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ είλαη ζε ιεηηνπξγία νη παξαθάησ Τπνζηαζκνί Μέζεο Σάζεο KV: - ΝΔΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΚΣΗΡΗΟ Δ): είλαη εγθαηεζηεκέλνη δχν Μεηαζρεκαηηζηέο ειαίνπ ηζρχνο 1600 KVA - Παιαηφο Τπνζηαζκφο Μ/Σ: ηξνθνδνηεί ην θεληξηθφ θηίξην ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζα θαηαξγεζεί φηαλ νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο δηαζχλδεζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ κε ην λέν Δλεξγεηαθφ θέληξν. ηνλ παιαηφ Τπνζηαζκφ είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ Μ/: έλαο ηζρχνο 800 KVA, έλαο 400 KVA θαη έλαο 315 KVA.. Με ηελ παξνχζα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο ησλ δχν Τπνζηαζκψλ Μέζεο Σάζεο. ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πεξηιακβάλνληαη φια ηα κηθξνυιηθά ζπληήξεζεο θαη ηα πιηθά εγθαηάζηαζεο ηνπ πίλαθα ζπλαγεξκνχ. Σα ζπλεξγεία πνπ ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ζα έρνπλ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Θα πξέπεη λα θαηαηεζεί εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε παξφκνησλ εξγαζηψλ. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ζα παξαδνζεί έγγξαθν δειηίν πηζηνπνίεζεο ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ. 2. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΧΝ ΔΛΑΗΟΤ 2.1 Γεληθφο θαζαξηζκφο ρψξνπ, ησλ δηαθνπηψλ, ησλ Μεηαζρεκαηηζηψλ, ησλ κνλσηήξσλ θαη ησλ ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο έσο ηνπο Πίλαθεο XT 2.2 Έιεγρνο αεξηζκνχ Μεηαζρεκαηηζηψλ 2.3 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο Μ/ 2.4 Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο θειχθνπο Μ/ 2.5 Έιεγρνο δηαξξνήο ειαίνπ 2.6 Έιεγρνο ζηάζκεο ειαίνπ 2.7 Έιεγρνο θαη αιιαγή silica ζην αλαπλεπζηηθφ φξγαλν ησλ Μ/ 2.8 Δμαεξηζκφο Μ/ απφ ζψκα θζη κνλσηήξεο 2.9 Έιεγρνο κνλσηήξσλ Μ.Σ Έιεγρνο νξγάλσλ πξνζηαζίαο Μ/ θαη δνθηκή ιεηηνπξγηθφηεηαο 2.11 Γεηγκαηνιεςία ειαίνπ γηα έιεγρν ηεο δηειεθηξηθήο αληνρήο 2.12 Μέηξεζε κνλψζεσλ Μ/ 2.13 Μέηξεζε αληηζηάζεσλ Μ/ (πελία Μ.Σ. θαη Υ.Σ.) 2.14 Μέηξεζε γεηψζεσλ ηξηγψλνπ νπδεηέξνπ θφκβνπ θαη κεηαιιηθψλ κεξψλ 3. ΔΡΓΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΗΝΑΚΧΝ ΜΔΖ ΣΑΖ 3.1 Καζαξηζκφο ρψξνπ θαη πηλάθσλ 3.2 Έιεγρνο πηλάθσλ Μέζεο Σάζεο 3.3 Έιεγρνο αθξνθηβσηίσλ Μ.Σ. 3.4 Έιεγρνο πελίσλ εξγαζίαο δηαθνπηψλ 3.5 Έιεγρνο αζθαιεηψλ πξνζηαζίαο Μ/ 3.6 Έιεγρνο επαθψλ 3.7 Έιεγρνο κφλσζεο πιηθψλ Μ.Σ. 3.8 Λίπαλζε κεραληθψλ κεξψλ δηαθνπηψλ Μ.Σ. 3.9 Έιεγρνο ιεηηνπξγηθφηεηαο δηαθνπηψλ 4. ΛΟΗΠΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 4.1 Έιεγρνο πεδίνπ ππθλσηψλ 4.2 Έιεγρνο θσηηζκνχ ρψξνπ Τ/ 4.3 Έιεγρνο ππξνζβεζηήξσλ Τ/ 4.4 Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θηλδχλνπ 4.5 Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ αζθαινχο ρεηξηζκνχ

7 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΑΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΤΣΖΡΧΝ ΛΔΒΖΣΧΝ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ: - έθηαθηεο εξγαζίεο επηζθεπήο θαπζηήξσλ ιεβήησλ, - εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (θαζαξηζκφο ιεβήησλ, ξχζκηζε, ζπληήξεζε θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ θαπζηήξσλ, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά) ζε εηήζηα βάζε. Ο κεηνδφηεο ζα αληαπνθξίλεηαη ΑΜΔΑ ζε θιήζεηο φιν ην 24σξν, γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ έθηαθηεο επηζθεπέο θαπζηήξσλ ιεβήησλ, κε κέγηζην ρξφλν απφθξηζεο ζε θιήζε 2 ψξεο. Τπνρξέσζε ηνπ κεηνδφηε είλαη θαη ε πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ (κπεθ, θαιψδηα). Δάλ απαηηεζεί αληαιιαθηηθφ (ξειέ, ειεθηξνληθφ, κνηέξ, θιπ), ε πξνκήζεηα ζα γίλεηαη απφ ην Ννζνθνκείν. Οη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο αθνξνχλ κεληαίν έιεγρν, δνθηκέο, ξπζκίζεηο θιπ, ψζηε φινη νη θαπζηήξεο λα ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά. Θα ηεξείηαη θαξηέια γηα θάζε θαπζηήξα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο θαη έθηαθηεο ζπληήξεζεο. Οη θαπζηήξεο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη: Α. Παλαιό κηίπιο - Καπζηήξαο αηκνιέβεηα 1 - Καπζηήξαο αηκνιέβεηα 2 - Καπζηήξαο ιέβεηα ζέξκαλζεο, 2βάζκηνο, 1.100Μcal/h - Καπζηήξαο ΜΔΘ 1βάζκηνο, 60 Μcal/h - Καπζηήξαο Μπξνπιηδάθεηνπ, 1βάζκηνο, 60Μcal/h - Καπζηήξαο καγεηξείνπ 1 - Καπζηήξαο καγεηξείνπ 2 Β. Νέο κηίπιο - Καπζηήξαο ιέβεηα 1, 2βάζκηνο, 1.500Μcal/h - Καπζηήξαο ιέβεηα 2, 2βάζκηνο, 1.500Μcal/h - Καπζηήξαο αηκνγελλήηξηαο 1 - Καπζηήξαο αηκνγελλήηξηαο 2 - Καπζηήξαο αηκνγελλήηξηαο 3 - Καπζηήξαο θιηβάλνπ 1, 1βάζκηνο, 75Μcal/h. - Καπζηήξαο θιηβάλνπ 2, κε αθξνθχζην επηζηξνθήο, 350Μcal/h - Καπζηήξαο θιηβάλνπ 3, 350Μcal/h Κ.Φ.Τ. / Ηαηποπαιδαγωγικό - Καπζηήξαο ιέβεηα 1βάζκηνο, 150Μcal/h Ξενώναρ Αλκςωνίρ -Καπζηήξαο ιέβεηα, 2βάζκηνο, 100Μcal/h, πεξίπνπ σολή Νοζηλεςηών -Καπζηήξαο ιέβεηα, 1βάζκηνο, 150Μcal/h Θα δνζνχλ αλαιπηηθά νη ηηκέο γηα θάζε εξγαζία αλά θαπζηήξα θαζψο θαη ην ζχλνιν. Θα πξνζθνκηζζεί απαξαίηεηα εηδηθή άδεηα ζπληεξεηή θαπζηήξσλ απφ ην Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη νπνηνδήπνηε άιιν απνδεηθηηθφ εκπεηξίαο, πνπ αθνξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θαπζηήξεο.

8 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Ζ παξνχζα αθνξά ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ (ηεκ. 23), πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα θηίξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ (Υεηξνπξγείν, ΜΔΘ, ΜΣΝ, Υεηξνπξγείν Μαηεπηηθήο, Πξφσξα, Έθηαθηα Ηαηξεία, Δξγαζηήξηα) θαη ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ λεξνχ - fan coil units (ηεκ. 265) πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην θηίξην επέθηαζεο θαη ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο Ηαηξνπαηδαγσγηθφ Κέληξν. 1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ Αλαιπηηθά, νη εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαθηηθή θαη επεκβαηηθή ζπληήξεζε ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: Α. ΣΑΚΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηξεηο (3) επηζθέςεηο εηεζίσο, θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην, Αχγνπζην θαη Γεθέκβξην θαη εθηεινχληαη νη παξαθάησ εξγαζίεο: Α1. Κεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο Έιεγρνο ησλ ςπθηηθψλ δηθηχσλ Έιεγρνο ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ Έιεγρνο ζθίμηκν επαθψλ Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο εμαξηεκάησλ ησλ κνλάδσλ Καζαξηζκφο θίιηξσλ Καζαξηζκφο ησλ κνλάδσλ κε εηδηθφ ρεκηθφ δηάιπκα Έιεγρνο απνρεηεχζεσλ ζπκππθλσκάησλ Α2. Σνπηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο λεξνχ δαπέδνπ ή νξνθήο Καζαξηζκφο θίιηξσλ Καζαξηζκφο ζηνηρείνπ κε εηδηθφ ρεκηθφ δηάιπκα Καζαξηζκφο ιεθαλψλ ζπκππθλσκάησλ Έιεγρνο θηλεηήξσλ αλεκηζηήξα Έιεγρνο πδξαπιηθψλ ζπλδέζεσλ ησλ απνρεηεχζεσλ ζπκππθλσκάησλ. Γηα ηα fan coil units νξνθήο: θαζαξηζκφο ησλ αεξαγσγψλ εληφο ηεο ςεπδνξνθήο πάλσ ζηνπο νπνίνπο είλαη ζπλδεδεκέλεο. Β. ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ επεκβαηηθή ζπληήξεζε θαιχπηεη ηηο έθηαθηεο βιάβεο κε απνινγηζηηθή ρξέσζε γηα ηα απαηηνχκελα αληαιιαθηηθά θαη ηελ εξγαζία απνθαηάζηαζεο βιάβεο. Καηά ηηο επηζθέςεηο απηέο, παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο επηζθεπήο εθηεινχληαη θαη νη θάησζη εξγαζίεο: Γεληθή επηζεψξεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο Έιεγρνο ξπζκίζεσλ ζεξκνζηαηψλ θιπ θαη νξγάλσλ απηνκαηηζκνχ Πιχζηκν θίιηξσλ Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ηε δηαζεζηκφηεηα εηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γηα επείγνπζεο βιάβεο, κε απφθξηζε εληφο 3 σξψλ απφ ηελ θιήζε γηα φιεο ηηο εκέξεο θαη ψξεο εληφο ηνπ έηνπο, πνπ ζα μεθηλά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 2. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Οη αλσηέξσ εξγαζίεο ζα πινπνηεζνχλ απφ έκπεηξν ηερληθφ πξνζσπηθφ κε θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Ζ ζηειέρσζε ησλ ζπλεξγείσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά. 2. Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη πάληα κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ψζηε λα κελ δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 3. Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ - αληαιιαθηηθνχ ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 4. Μεηά ην πέξαο θάζε ζπληήξεζεο, ηαθηηθήο ή επεκβαηηθήο, ζα παξαδίδεηαη ηερληθή έθζεζε κε ηηο εξγαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ζα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο. Κάζε εξγαζία ζα ζεσξείηαη πεξαησκέλε κεηά ηνλ έιεγρν θαη ηε ζεψξεζε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 5. Με ηελ πξνζθνξά λα επηζπλάπηεηαη θαηάινγνο ησλ πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο έρνπλ γίλεη παξφκνηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.

9 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ (chillers) Α. ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ην Ννζνθνκείν είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ ηα παξαθάησ Φπθηηθά πγθξνηήκαηα (chillers): RTAA-217(3), CGAU 250(1) ηνπ νίθνπ TRANE θαη SLS HE 1602 LN ηνπ νίθνπ AIRWELL. Β. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ - Μηα (1) πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε κε θαζαξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κε θαηάιιειε εμνπζηνδφηεζε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο.. - Έλα (1) πεξηνδηθφ έιεγρν ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο κηαο εκέξαο. - Άκεζε αληαπφθξηζε (έσο 24 ψξεο Απφ θιήζε) ζε πεξίπησζε αλάγθεο, νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. - Έλαο έιεγρνο θαηάζηαζεο ζπκπηεζηψλ κε ιήςε δείγκαηνο απφ θάζε ςπθηηθφ θχθισκα (6 ς.θ.) θαη απνζηνιή ζε πηζηνπνηεκέλα γηα ηπρφλ επξήκαηα πγξαζίαο, κεηάιισλ, νμείδσζεο. - Σειεπηηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 24 ψξεο, 365 εκέξεο γηα έιεγρν θαη νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία θαη άκεζε επέκβαζε. - Παξνρή ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ απαηηνχληαη ηερληθέο κεηαηξνπέο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ςπθηψλ, ην Ννζνθνκείν έρεη ππνρξέσζε κφλν γηα ην θφζηνο ησλ αληαιιαθηηθψλ. Γ. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ Ηζρχνπλ νη παξαθάησ οπιζμοί κε ηηο αληίζηνηρεο έλλνηεο: << Ππογπαμμαηιζμένη ζςνηήπηζη>>, είλαη ν πεξηνδηθφο έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπθηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. πκπεξηιακβάλνληαη νη αλαγθαίεο ξπζκίζεηο θαη νη δνθηκέο ησλ κεραλεκάησλ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο. << Τποσπεωηικέρ βεληιώζειρ >>, είλαη νη απαηηνχκελεο ηερληθέο κεηαηξνπέο θαζψο θαη ηα αληαιιαθηηθά γηα ηελ βειηίσζε ησλ ςπθηψλ, ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. << Αλαιψζηκα>>, ζεσξνχληαη δηεζλψο ηα πιηθά ησλ κεραλεκάησλ, ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο δσήο πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπο. << Δξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο >>,ζεσξνχληαη φιεο νη ψξεο θαη κέξεο ηνπο έηνπο εθηφο ζαββαηνθχξηαθσλ θαη αξγηψλ. Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Ο << αλάδνρνο >> ζα πξέπεη: Να πξαγκαηνπνηεί ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληεξήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπκβαηηθνχ έηνπο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξψλ θαη εκεξψλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ Σερληθνχ Σκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Να πξαγκαηνπνηεί απεξηφξηζην αξηζκφ επηζθέςεσλ γηα ηνλ εληνπηζκφ βιαβψλ κεηά απφ έγγξαθε ή ηειεθσληθή θιήζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ ζπλνιηθή ρξέσζε ζα είλαη αλάινγε ησλ σξψλ εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθηαθηεο επίζθεςεο ελψ ε αληίζηνηρε ακνηβή ζα νξίδεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο. Μεηά απφ ην ηέινο θάζε εξγαζίαο λα παξέρεη ζην Ννζνθνκείν αληίγξαθα Γειηίσλ Δξγαζίαο, ζηα νπνία ζα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί, ηα αληαιιαθηηθά πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί θαζψο θαη απηά πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Να παξέρεη εγγχεζε ελφο (1) έηνπο γηα ηα αληαιιαθηηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί απφ ηελ εκέξα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπο. Να δηαηεξεί απφζεκα αληαιιαθηηθψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα. Να δηαηεξεί θαη ελεκεξψλεη αξρείν παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ησλ ςπθηψλ. Να ελεκεξψλεη ην Ννζνθνκείν ζρεηηθά κε ηηο βειηηψζεηο ησλ ςπθηψλ, πνπ ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο. Να δηαζέηεη ηελ ηερληθή εκπεηξία θαη εμνπζηνδφηεζε απφ ηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο νίθνπο γηα ηελ παξνρή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ.

10 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΠΟΦΡΑΞΔΧΝ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ- ΟΜΒΡΗΧΝ- ΦΡΔΑΣΗΧΝ-ΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ Οη απαξαίηεηεο εξγαζίεο απνθξάμεσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξηιακβάλνπλ: 1. Έκηακηερ επγαζίερ απόθπαξηρ δικηύος αποσέηεςζηρ ομβπίων 2. Πποληπηικόρ καθαπιζμόρ θπεαηίων 3. Καθαπιζμόρ δεξαμενών Βιολογικού Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηα θηίξηα: - Βεληδειείνπ (πθηζηάκελν θηίξην, θηίξην επέθηαζεο, θιπ) - Κηίξην Αξρηεπηζθνπήο (Μεζακπειηέο) - Ξελψλα Αιθπνλίο πξνγξάκκαηνο ΦΤΥΑΡΓΧ (Γνχβεο) - Κηίξην Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ. O κεηνδφηεο ζα δηαζέηεη βπηηνθφξν κεηαθνξάο ιπκάησλ (ζα θαηαηεζνχλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά έγγξαθα). ΑΠΟΦΡΑΞΔΗ Ο κεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληαπνθξίλεηαη ΑΜΔΑ ζε θιήζεηο φιν ην 24σξν γηα εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ έθηαθηεο απνθξάμεηο ηνπ δηθηχνπ ιπκάησλ νκβξίσλ. Μέγηζηνο ρξφλνο απφθξηζεο ζε θιήζε: 2 ψξεο. Θα ρξεζηκνπνηείηαη ην θαηάιιειν απνθξαθηηθφ κεράλεκα θαηά πεξίπησζε. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΡΔΑΣΗΧΝ Οη πξνιεπηηθέο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο έθηαθηεο εξγαζίεο απφθξαμεο. 1. Γίθηπν νκβξίσλ: Πξνιεπηηθφο θαζαξηζκφο αλά ηεηξάκελν, 2. Γίθηπν ιπκάησλ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θξεάηηα):καζαξηζκφο αλά ηξίκελν, 3. Γεμακελέο Βηνινγηθνχ Ξεξαληήξηα: Καζαξηζκφο αλά ηξίκελν. 4. Γεμακελή Ληπνζπιιέθηε : Καζαξηζκφο αλά 10 εκέξεο. Σα πξντφληα θαζαξηζκνχ ζα απνκαθξχλνληαη κε έμνδα θαη κέξηκλα ηνπ κεηνδφηε. Οπνηεδήπνηε απαηηεζεί επηπιένλ θαζαξηζκφο, απηφο ζα γίλεηαη θαη ε δαπάλε ηνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα. Γιάπκεια ζύμβαζηρ: 12 μήνερ Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ δηθηχσλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Δάλ ν κεηνδφηεο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο, ε ζχκβαζε δηαθφπηεηαη ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ κεηνδφηε. Ο κεηνδφηεο ζα πξνζθνκίδεη κεηά απφ θάζε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί (έθηαθηε θαη πξνγξακκαηηζκέλε), δειηίν ηερληθήο εμππεξέηεζεο ζεσξεκέλν απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία.

11 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Ε ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ Α. ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ 1. Γεληθφο θαζαξηζκφο πιχζε ηνπ Ζ/Ε 2. Δμαγσγή νξπθηειαίνπ θαη πιχζε (κε εηδηθφ δηαιχηε) ηνπ θπθιψκαηνο ιίπαλζεο. 3. Αιιαγή νξπθηειαίνπ 4. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ νξπθηειαίνπ 5. Αληηθαηάζηαζε ή θαζαξηζκφο θίιηξνπ αέξνο 6. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πεηξειαίνπ 7. Αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ 8. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθσλ ζσιελσλ (θνιάξσλ λεξνχ) ζην ζχζηεκα ςχμεο 9. Έιεγρνο ζπληήξεζε κπαηαξηψλ 10. Έιεγρνο γεληθνχ ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη πεδίσλ κεηαγσγήο (θαζαξηζκφο ζπζθίμεηο ) 11. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο 12. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο **Σημ. Σηις παραπάνω εργαζίες και σλικά, δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι η ανηικαηάζηαζη ηων καηεζηραμμένων ζσζζωρεσηών, θορηιζηών, καθώς και η αποκαηάζηαζη διαθόρων βλαβών ζηοσς ηλεκηρονικούς πίνακες ασηομαηιζμού ποσ θα διαπιζηωθούν καηά ηην διάρκεια ηων επιζκεσών, ηα οποία θα κοζηολογηθούν απολογιζηικά. Β. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Σα ζπλεξγεία πνπ ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ζα έρνπλ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ζα παξαδνζεί έγγξαθν δειηίν πηζηνπνίεζεο ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ. ηηο ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ ζπληήξεζε. Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ βξεζεί θάπνην πιηθφ θαηεζηξακκέλν, ζα αληηθαηαζηαζεί κφλν θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο. Σν ζπλεξγείν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ψζηε λα απνθεπρζνχλ ελέξγεηεο πνπ ζα βιάςνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα απνζηαινχλ ελεκεξσηηθά έληππα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ.

12 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΤΝΣΖΡΖΖ Ζ/Ε ΑΝΣΛΖΣΗΚΧΝ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ Οη εξγαζίεο αθνξνχλ ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα 6 ΚΤ ηνπ λνκνχ θαη ηα αληίζηνηρα ππξνζβεζηηθά ζπγθξνηήκαηα. Α. ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ 13. Γεληθφο θαζαξηζκφο πιχζε ηνπ Ζ/Ε 14. Δμαγσγή νξπθηειαίνπ θαη πιχζε (κε εηδηθφ δηαιχηε) ηνπ θπθιψκαηνο ιίπαλζεο. 15. Αιιαγή νξπθηειαίνπ 16. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ νξπθηειαίνπ 17. Αληηθαηάζηαζε ή θαζαξηζκφο θίιηξνπ αέξνο 18. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πεηξειαίνπ 19. Αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ 20. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθσλ ζσιελσλ (θνιάξσλ λεξνχ) ζην ζχζηεκα ςχμεο 21. Έιεγρνο ζπληήξεζε κπαηαξηψλ 22. Έιεγρνο γεληθνχ ειεθηξηθνχ πίλαθα θαη πεδίσλ κεηαγσγήο (θαζαξηζκφο ζπζθίμεηο ) 23. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο 24. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Β. ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΣΛΖΣΗΚΧΝ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ 1. Αιιαγή ιαδηψλ 2. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ ιαδηνχ 3. Αληηθαηάζηαζε ή θαζαξηζκφο θίιηξνπ αέξνο 4. Αληηθαηάζηαζε θίιηξνπ πεηξειαίνπ 5. Έιεγρνο ζπληήξεζε κπαηαξηψλ 6. Έιεγρνο ξχζκηζε πξεζνζηαηψλ 7. Έιεγρνο δηαξξνψλ 8. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο 9. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο **Σημ. Σηις παραπάνω(α &Β) εργαζίες και σλικά, δεν ζσμπεριλαμβάνεηαι η ανηικαηάζηαζη ηων καηεζηραμμένων ζσζζωρεσηών, θορηιζηών, καθώς και η αποκαηάζηαζη διαθόρων βλαβών ζηοσς ηλεκηρονικούς πίνακες ασηομαηιζμού ποσ θα διαπιζηωθούν καηά ηην διάρκεια ηων επιζκεσών, ηα οποία θα κοζηολογηθούν απολογιζηικα. Γ. ΔΗΓΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ Σα ζπλεξγεία πνπ ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ζα έρνπλ φια ηα απαηηνχκελα πξνζφληα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ ζα παξαδνζεί έγγξαθν δειηίν πηζηνπνίεζεο ησλ εθηειεζζέλησλ εξγαζηψλ. ηηο ηηκέο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ ζπληήξεζε. Δλψ ζε πεξίπησζε πνπ βξεζεί θάπνην πιηθφ θαηεζηξακκέλν, ζα αληηθαηαζηαζεί κφλν θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο. Σν ζπλεξγείν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ψζηε λα απνθεπρζνχλ ελέξγεηεο πνπ ζα βιάςνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα απνζηαινχλ ελεκεξσηηθά έληππα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ.

13 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ ΣΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο - Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ (πηλαιφγθαο 1 Ζξάθιεην), ηνπ Ξελψλα Αιθπνλίδα (Κάησ Γνχβεο) θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο φπσο απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ. Α. ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΔ ΚΣΗΡΗΧΝ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ Α1. ΠΑΛΑΗΟ ΚΣΗΡΗΟ 1. Γχν αλειθπζηήξεο θνξείσλ 4 ζηάζεσλ 2. Έλαο αλειθπζηήξαο θνξείσλ 3 ζηάζεσλ 3. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο ηξνθίκσλ 2 ζηάζεσλ (καγεηξείν) Α2. ΝΔΟ ΚΣΗΡΗΟ (πηέξπγαο Α-Β) 1. Γχν αλειθπζηήξεο θνξείσλ 4 ζηάζεσλ 2. Έλαο αλειθπζηήξαο θνξείσλ 3 ζηάζεσλ 3. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο αθαζάξησλ 2 ζηάζεσλ Β. ΞΔΝΧΝΑ ΑΛΚΤΟΝΗΓΑ (Κάησ Γνχβεο) 1.Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο πξνζψπσλ 4 ζηάζεσλ Γ. ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΗΑΣΡΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ (πηλαιφγθαο 1) 1. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο πξνζψπσλ 3 ζηάζεσλ Γ. ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΜΟΗΡΧΝ 1. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο θνξείσλ Δ. ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΑΡΚΑΛΟΥΧΡΗΟΤ 1. Έλαο αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο θνξείσλ Ο ανάδοσορ: 1.Πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα ζπληήξεζεο αλειθπζηήξσλ θαζψο θαη παξαθαηαζήθε ησλ απαηηνχκελσλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε βιαβψλ. 2. Να αληαπνθξίλεηαη ην αξγφηεξν ζε 2 ψξεο απφ ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο έζησ θαη ζε έλα απφ ηνπο αλειθπζηήξεο ή άιιεο αλσκαιίαο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, νπνηεδήπνηε ρξεηαζηεί (φιεο ηηο ψξεο, φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, θαζψο θαη ηηο Κπξηαθέο θαη ηηο αξγίεο). 3. Να θαηαζέζεη πιήξε θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπληήξεζε επηζθεπή ησλ αλειθπζηήξσλ κε ηηο ηηκέο ηνπο, νη νπνίεο ζα ηζρχνπλ γηα φζν ρξφλν ζα ηζρχεη ε ζχκβαζε. 4. Να αζθαιίζεη κε δηθή ηνπ δαπάλε, ηνπο αλειθπζηήξεο ζε αλαγλσξηζκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν.

14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΔΡΗΧΝ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο πιελ ησλ άιισλ έρνπλ εηαηξείεο πνπ : Δίλαη θάηνρνη ησλ ζεκάησλ πνηφηεηαο ISO 9000/2000 θαη EN ISO 13485/2003 γηα ηαηξνηερλνινγηθά πξνηφληα Έρνπλ κφληκν πξνζσπηθφ πνπ είλαη θάηνρνη ηεο άδεηαο ηνπ ηερλίηε ηαηξηθψλ αεξίσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 55/2000 Έρνπλ κφληκν πξνζσπηθφ ειεθηξνιφγνπο γηα ηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο Έρνπλ κφληκν κεραληθφ ππεχζπλν γηα ην έξγν κφληκεο απαζρφιεζεο Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ζε άιιν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ αλαδφρνπ. Ζ ζπληήξεζε ζα αλαθέξεηαη ζε δχν επηζθέςεηο ην έηνο θαη κε δηάξθεηα ηξία (3) έηε πιήξεο κε ηα αληαιιαθηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ δήισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γλήζηα αληαιιαθηηθά θαζψο θαη δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή- πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ φηη ζα ηνπ ρνξεγήζεη γλήζηα αληαιιαθηηθά 1. Κέληξν θελνχ 2. Κέληξν αέξα 3. Κέληξν Ο2 4. Κέληξν ΝΟ2 5. Λήςεηο ΗΑ 6. ηήιεο 7. Κέληξν απαγσγήο 8. πλαγεξκνί 9. Τπνζηαζκνί-κεησηήξεο ε θάζε πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε δπν αληίηππα ην ζρεηηθφ θχιιν ειέγρνπ ηεο ζπληήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη πεξηιεπηηθά ε ζπληήξεζε πνπ έγηλε θαη ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηεο εηαηξείαο αληίζηνηρα. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέξρεηαη εληφο 48 σξψλ (εξγάζηκεο εκέξεο) απφ ηελ έγγξαθε θιήζε ηνπ λνζνθνκείνπ (fax) γηα απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε βιάβεο πνπ ήζειε παξνπζηαζηεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ. Ζ δαπάλε ηεο έθηαθηεο θιήζεο γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο ζα πξνζθέξεηαη ρσξηζηά θαζψο επίζεο θαη ε δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ θέληξσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ(νμπγφλνπ, πξσηνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ, π. αέξα ηαηξηθήο ρξήζεο θαη θελνχ ) ζα γίλεηαη θάζε 6 κήλεο θαη ζα εθαξκφδεηαη ην ιεπηνκεξέο πξφγξακκα πνπ ζα ππνβάιιεη ν δηαγσληδφκελνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ. Ζ αμία ησλ απαηηνχκελσλ αλαισζίκσλ αληαιιαθηηθψλ (θπζίγγηα θίιηξσλ, θίιηξα ιαδηνχ, θιάληδεο, δηαρσξηζηέο θιπ) θαη ιηπαληηθψλ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ ιήςεσλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, ησλ ππνζηαζκψλ 2 νπ ζηαδίνπ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ ζα γίλνληαη κηα θνξά ην ρξφλν. Ζ αμία ησλ απαηηνχκελσλ αλαιψζηκσλ αληαιιαθηηθψλ (O-R, κεκβξάλεο, θιάληδεο, θίιηξα) ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο. Κάζε δηαγσληδφκελνο ζα ππνβάιιεη ιεπηνκεξέο πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο γηα θάζε θαηεγνξία θαη ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ μερσξηζηά. ε πεξίπησζε πνπ ην ππνβαιιφκελν απφ ηνλ δηαγσληδφκελν πξφγξακκα πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα απφ ην λνζνθνκείν αλεπαξθέο, ε πξνζθνξά ηνπ ζα απνξξίπηεηαη. Όια ηα αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά πνπ ζα αληηθαζίζηαληαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ γλψζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη θαηά ηελ άπνςε ηνπο, ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία θάπνηαο εγθαηάζηαζεο. Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εηήζην αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ ζπληήξεζεο λνζνθνκείνπ ίδηαο δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξν ησλ 700 θιηλψλ, θαζψο θαη δχν άιια ηνπιάρηζηνλ ζπκβφιαηα λνζνθνκεηαθψλ κνλάδσλ. Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο ηειεπηηήξεζεο.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003337382 2015-11-19

15REQ003337382 2015-11-19 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη Ανελκσζηήρων ζηο Πολιηιζηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925656 2015-07-21

15REQ002925656 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έπγο: «ςνηήπηζη κενηπικών κλιμαηιζηικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΟΙΚΩΝ XEROX & TOSHIBA» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΟΙΚΩΝ XEROX & TOSHIBA» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 15715 ΦΑΪΔΑΡΙ, 13-5-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «υντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925638 2015-07-21

15REQ002925638 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015 ΑΓΑΜ: 15PROC003508962 ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΓΑ: 7ΕΝ64691ΩΓ-6ΤΓ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αζήλα, 16/12/2015 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ & Αξηζ.Πξση. Γ99/ΠΤ96/4568 ΥΖΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥ/Ζ ΓΗΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΛΛΗ46904Μ-7ΧΚ Αγξίλην, 17 Νθησβξίνπ 2013. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση. 17821 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ

ΑΓΑ: ΒΛΛΗ46904Μ-7ΧΚ Αγξίλην, 17 Νθησβξίνπ 2013. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση. 17821 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΓΑ: ΒΛΛΗ46904Μ-7ΧΚ Αγξίλην, 17 Νθησβξίνπ 2013 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αξηζκ. Ξξση. 17821 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΉ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ Γξαθείν : Ξξνκεζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420808 2014-11-21

14PROC002420808 2014-11-21 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21/ 11 /2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη: ΔΓΤ/ 1880 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ.

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΗΠ ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΑΓΗΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΘΖΦΗΠΗΑ 12-10-10 1 ε ΓΔΗΝΛ/ΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΟ. ΓΗΑΘ : 13 π/2010 ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS

ΚΟΠΟ. 1. Γεληθή πεξηγξαθή πζηήκαηνο Δζληθνύ VTMIS ΚΟΠΟ 1 θνπφο ηνπ παξφληνο είλαη ε κειέηε θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηερληθή ππνζηήξημε θαη follow-on ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο VTMIS (Vessel

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014. Γ Ι Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ Ν ν 0 10/ 2 0 1 4 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Θεζζαινλίθε, 27/06/2014 Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Β.Ληνπιηάθε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012

ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 ΑΡΥΙΚΕ ΕΝΙΑΙΕ ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΑΕΡΙΑ ΙΑΣΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ- ΟΞΤΓΟΝΟ ΠΠΤΤ 2012 Ξξφθεηηαη γηα ηηο Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ Ηαηξηθψλ Αεξίσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηα Λνζνθνκεία ηεο 5 εο ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ.

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ. Υδξαπιηθφο (παξάπιεπξε αλάξηεζε) Ηιεθηξνθίλεηνο - VFC Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Β TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Σσντήρησης των 16 ανελκσστήρων και τοσ ενός αναβατορίοσ κατασκεσής OTIS τοσ Νοσοκομείοσ. 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1. Σην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ : 10-11-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 16468 "Η ΔΛΠΙ"

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ : 10-11-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 16468 Η ΔΛΠΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ : 10-11-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 16468 "Η ΔΛΠΙ" Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΔΣΑΚΗ ΣΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα