ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη πίζηωζηρ ηηρ πολςεηούρ δαπάνηρ για ηην επγαζία «ςνηήπηζη και επιζκεςή ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού κηιπίων (ανελκςζηήπαρ)». Ληβαδεηά ζήκεξα 13 ε Φεβξνπαξίνπ 2015 εκέξα Παξαζθεπή ψξα ζηε Ληβαδεηά θαη ζην ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Λεβαδέσλ κεηά ηελ απφ 2696/ έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ Λεβαδέσλ).Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν 9 κειψλ ήηαλ παξφληεο 9, δειαδή: ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1. Πνχινπ Γηψηα ΟΤΓΔΗ 2. Θενδσξφπνπινο ηπιηαλφο 3. Γηακαληφπνπινο Αλδξέαο 4. Κνζθνβφιε Αηθαηεξίλε 5. Κσηζαδάκ Γεψξγηνο 6. Νηαληνχκε Ησάλλα 7. Μεηάο Αιέμαλδξνο 8. Μπξάιηνο Νηθφιανο 9. Εηψγαο Γεψξγηνο Ζ Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελε ην 19 Ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε εηζήγεζε ηεο ηεο Πξντζ/λεο Πξνυπ/ζκνχ Λνγηζηεξίνπ & Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη: χκθσλα κε ηηο εγθχθιηνπο 6347/ θαη 38135/ , νη πηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί, αλ δελ δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηηο πηζηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ρσξίο απφθαζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ (απνδνρέο πξνζσπηθνχ, αληηκηζζία αηξεηψλ, κηζζψκαηα αθηλήησλ, ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο) θαη νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο (άξζξν 21 παξ.9 Ν 2362/95, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν 3943/2011, εγθχθιηνο 30/2011 ηνπ ΤΠΔΑΖΓ). χκθσλα κε ην αξζ. 72 παξ 1δ ηνπ Ν. 3852/10, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ν Γήκαξρνο. χκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ.3 ηνπ Ν.2362/1995, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.3871/2010, ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4038/2012 θαη ηξνπνπνηήζεθε μαλά κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ Ν.4089/2012 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο

2 2 Πξάμεο Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 246/ ηεχρνο Α'), ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4205/13 θαη ην άξζξν 37 ηνπ λ. 4257/2014 νξίδνληαη ηα εμήο: Γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα βαξχλνπλ είηε ηκεκαηηθά είηε εμ νινθιήξνπ ηα επφκελα έηε ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηζζψζεσλ αθηλήησλ θαη ππεξβαίλνπλ εηεζίσο ην πνζφ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ ( ) επξψ θαηά Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα ηνπο θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Γηα ηνπο ινηπνχο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απαηηείηαη έγθξηζε ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ εθφζνλ ε αλαιακβαλφκελε ππνρξέσζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ ( ) επξψ. Δηδηθά, γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη ηα λνκηθά πξφζσπα απηψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ε έγθξηζε παξέρεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ απφ ην λφκν νξηδφκελνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπο, κε ηελ νπνία αλαιακβάλεηαη έθαζηε ππνρξέσζε ηέηνηνπ είδνπο. Ζ απφθαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε. Σν ζπλνιηθφ πνζφ θαη ε δηάξθεηα ηεο επηβάξπλζεο αλαθέξνληαη: α) ζηε δηνηθεηηθή πξάμε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο θαη β) ζην δηαπηζησηηθφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα πνπ εμεηάδεη ηε λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφηεηα ηεο δαπάλεο. Σν αλσηέξσ πνζφ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ». Γηα ην πξψην έηνο ζα αλαιεθζεί θαη ζα δεζκεπζεί κφλν ην πνζφ πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληά. Καηά ζπλέπεηα, ζε αλαιήςεηο πνπ αθνξνχλ πνιπεηείο ζπκβάζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα, ψζηε ε θαηαλνκή ησλ δεζκεχζεσλ αλά έηνο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ξνή ησλ πιεξσκψλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ θαη λα κε γίλεηαη άζθνπε δέζκεπζε ζηελ ελαπνκείλαζα πίζησζε ηνπ έηνπο. (Τπ. Οηθ. 2/18993/ΓΠΓΜ/ ) πλεπψο, κπνξεί λα επεθηείλεηαη κία ζχκβαζε θαη πέξαλ ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο, φκσο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί θαη λα ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ αλαζέηνληνο Γήκνπ γηα ην ηκήκα ηνπιάρηζηνλ ηνπ έξγνπ (ή ππεξεζίαο ή πξνκήζεηαο) πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. χκθσλα κε ην άξζξν 3 πεξίπη. γ ηνπ πδ 113/2010 νξίδεηαη φηη ε απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη απφ ην δηαηάθηε ή ην θαηά λφκν εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν ε πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ, πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα, κεηαμχ άιισλ, ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιείηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα, θαζψο θαη ηελ θαηαλνκή απηήο θαη' έηνο ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο πνπ εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε. Γειαδή, ζηηο πεξηπηψζεηο ηκεκαηηθήο πξαγκαηνπνίεζεο πνπ εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε ζηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο πεξηιακβάλνληαη ην χςνο ηεο απαηηνχκελεο ζπλνιηθήο δαπάλεο (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) θαη, αλ πξφθεηηαη γηα πνιπεηείο ππνρξεψζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο ζην ηξέρνλ θαη ζηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε. (βι. θαη Z ΚΛΗΜΑΚΗΟ ΠΡΑΞΖ 111/ 2012, Δι. πλ. Κιηκ. Z Πξάμε 5/2014 Ζ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ κε ην ππ αξηζκ. 2485/ έγγξαθφ ηεο, θσηνηππία ηνπ νπνίνπ ζαο επηζπλάπηνπκε θαη ζεκεησηένλ λα απνηειέζεη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο απφθαζήο ζαο, καο δεηά ηελ ζχληαμε πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο γηα ηελ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ηην επγαζία «ςνηήπηζη και επιζκεςή ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού κηιπίων (ανελκςζηήπαρ )» ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 5.000,00 με σπονική διάπκεια 12μηνών, ε νπνία εθηίλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δχν (2) έηε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 θαη ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 κε ηελ παξαθάησ θαηαλνκή δαπαλψλ. α)την σπ αρίθμ 13066/ ζύμβαζη περί ζσνηήρηζης ανελκσζηήρα ΑΜΕΑ με σπόλοιπο ζύμβαζης για ηο έηος 2015 έως ήηοι 4 μήνες με σπόλοιπο δαπάνης 787,20 με ΦΠΑ 23%.

3 3 β) για ηον σδρασλικό ανελκσζηήρα ηεζζάρων (4) αηόμων ηοσ Δημαρτείοσ Λιβαδειάς για ηη τρονική περίοδο 12 μηνών από ηην ημερομηνία σπογραθής ηης ζύμβαζης ε νπνία εθηίλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δχν (2) έηε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 κε εθηηκψκελε δηάξθεηα 10 κήλεο ( απφ έσο ) θαη θφζηνο κε ΦΠΑ 2.029,50 θαη ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 γηα 2 κήλεο ( απφ έσο )κε θφζηνο 405,90 κε ΦΠΑ 23%. γ) γηα ηνλ πδξαπιηθφ αλειθπζηήξα ΑΜΔΑ γηα 12 κήλεο από ηην ημερομηνία σπογραθής ηης ζύμβαζης ε νπνία εθηίλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε δχν (2) έηε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 κε εθηηκψκελε δηάξθεηα 8κήλεο ( απφ έσο ) θαη θφζηνο κε ΦΠΑ 1.623,60 θαη ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 γηα 4 κήλεο ( απφ έσο ) κε θφζηνο 811,80 κε ΦΠΑ 23%. δ) Τιηθά αληαιιαθηηθψλ πνπ θαηελέκνληαη ηζφπνζα ζηα δχν νηθνλνκηθά έηε θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 απφ 64,60 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 απφ 64,60 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23%. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ καο, πνπ ςεθίζηεθε κε ηελ 386/2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ θαη εγθξίζεθε κε ηελ 2356/270994/ απφθαζε ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πξνβιέπεηαη ζρεηηθή πίζησζε θέξεη ηνλ ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θηηξίσλ (αλειθπζηήξαο θιηκαηηζηηθά)» κε εγγεγξακκέλε πίζησζε 5.000,00, πνζφ πνπ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο γηα ην νηθ. Έηνο 2015 εθηηκψκελνπ χςνπο 4.504,90 (787, , ,60 +64,60 ) Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο: ηo ππ αξηζκ. 2485/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Λεβαδέσλ ην αξζ. 72 παξ. 1 πεξ. δ ηνπ Ν. 3852/10 ηηο εγθχθιηνπο 6347/ θαη 38135/ ηελ εγθχθιην 30/2011 ηνπ ΤΠΔΑΖΓ θαη Τπ. Οηθ. ην άξζξν 21 παξ.3 ηνπ Ν.2362/1995, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.3871/2010, ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4038/2012 θαη ηξνπνπνηήζεθε μαλά κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ Ν.4089/2012 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Πξάμεο Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 246/ ηεχρνο Α'), ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4205/13 θαη ην άξζξν 37 ηνπ λ. 4257/2014 ην εγγ. Τπ. Οηθ. 2/18993/ΓΠΓΜ/ ηελ ππ αξηζκφ 203/2015 πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαιείζηε λα απνθαζίζεηε Α. Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδφληα επηά ΔΤΡΩ θαη είθνζη ΛΔΠΣΩΝ (5.787,20 ), γηα ηελ «πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θηηξίσλ (αλειθπζηήξαο θιηκαηηζηηθά)» βάζεη ηεο 30/2015 ηερληθήο κειέηεο θαη ηεο 13066/ ζύμβαζης ην νπνίν βάζεη ηνπ 2485/ εγγξάθνπ ηεο ΣΤΓΛ θαηαλέκεηαη ζηα έηε 2015 θαη 2016 σο εμήο: - ηο ηπέσον έηορ 2015 (απφ ηελ ιήςε ηεο απφθαζήο ζαο έσο 31/12/2015) ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ηεζζάξσλ Δπξψ θαη ελελήληα (4.504,90 ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10/ κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θηηξίσλ (αλειθπζηήξαο θηι )»ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηο έηορ 2016 ην πνζφ ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ νγδφληα δχν ΔΤΡΩ θαη ηξηάληα Λεπηψλ (1.282,30 ). Β. Με ηελ έλαξμε θάζε επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο, πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη λα θαηαρσξεζνχλ ακέζσο θαη θαη' απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, νη

4 4 απνθάζεηο αλάιεςεο ηεο παξνχζαο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελαπνκείλαζα πίζησζε γηα ηε δαπάλε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ έηνπο απηνχ. Γ. Ζ παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηελ νηθεία Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαη έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10 ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Σελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο πνζνχ πέληε ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ νγδφληα επηά ΔΤΡΩ θαη είθνζη ΛΔΠΣΩΝ (5.787,20 ), γηα ηελ «πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θηηξίσλ (αλειθπζηήξαο θιηκαηηζηηθά)» βάζεη ηεο 30/2015 ηερληθήο κειέηεο θαη ηεο 13066/ ζύμβαζης ην νπνίν βάζεη ηνπ 2485/ εγγξάθνπ ηεο ΣΤΓΛ θαηαλέκεηαη ζηα έηε 2015 θαη 2016 σο εμήο: - ηο ηπέσον έηορ 2015 (απφ ηελ ιήςε ηεο απφθαζήο ζαο έσο 31/12/2015) ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ηεζζάξσλ Δπξψ θαη ελελήληα (4.504,90 ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10/ κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θηηξίσλ (αλειθπζηήξαο θηι )»ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο ηο έηορ 2016 ην πνζφ ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ νγδφληα δχν ΔΤΡΩ θαη ηξηάληα Λεπηψλ (1.282,30 ). Β. Με ηελ έλαξμε θάζε επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο δαπάλεο απηήο, πξέπεη λα εθδνζνχλ θαη λα θαηαρσξεζνχλ ακέζσο θαη θαη' απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, νη απνθάζεηο αλάιεςεο ηεο παξνχζαο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελαπνκείλαζα πίζησζε γηα ηε δαπάλε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ηνπ έηνπο απηνχ. Γ. Ζ παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί ζηελ νηθεία Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξά ε ζρεηηθή δαπάλε. Ζ παξνχζα απφθαζε πήξε αξηζκφ 35. Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΤΛΟΤ ΓΗΩΣΑ ΣΑ ΜΔΛΖ 1. Θενδσξφπνπινο ηπιηαλφο 2. Γηακαληφπνπινο Αλδξέαο 3. Κνζθνβφιε Αηθαηεξίλε 4. Κσηζαδάκ Γεψξγηνο 5. Νηαληνχκε Ησάλλα 6. Μεηάο Αιέμαλδξνο 7. Μπξάιηνο Νηθφιανο 8. Εηψγαο Γεψξγηνο

5 5 ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΛΗΒΑΓΔΗΑ 24/02/2015 Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΤΛΟΤ ΓΗΩΣΑ ΓΖΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΩΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163

Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο : 26110 Πιεξνθνξίεο : Π. Ράπηε Σειέθσλν : 2613 613135 Fax: 2610490163 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πάηρα, 16-7 -2015 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝ. Γ/NΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Πρωη.: 196391/4872 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 254, Κηίξην Β Σαρ.Κψδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα