Αριθμός 1/2018. Το Επταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο που εδρεύει στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 1/2018. Το Επταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο που εδρεύει στο Συμβούλιο της Επικρατείας"

Transcript

1 Αριθμός 1/2018 Το Επταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο που εδρεύει στο Συμβούλιο της Επικρατείας Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αθ. Ράντο, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρο, Γ. Ποταμιά, Β. Αραβαντινό, Τ. Κόμβου, Α.-Μ. Παπαδημητρίου, Συμβούλους της Επικρατείας, τακτικά μέλη και με τη συμμετοχή των Αικ. Ρίπη και Φωτ. Παπαδοπούλου, τακτικών μελών, αιρετών εκπροσώπων δικαστικών υπαλλήλων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την παρουσία της Γραμματέως Αλεξάνδρας Κολιοπούλου, Προϊσταμένης του Γραφείου Βιβλιοθήκης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνήλθε στην Αθήνα, στο Κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, για να αποφασίσει επί της υπ αριθ. πρωτ / διαφωνίας του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την 7/2017 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο, αφού άκουσε τον εισηγητή της υποθέσεως, Σύμβουλο της Επικρατείας Γ. Ποταμιά. Σ κ έ φ θ η κ ε σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ ο ν ν ό μ ο 1. Επειδή, με την υπ αριθμ / διαφωνία του ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζητεί, κατ άρθρο 24 του ν. 2812/2000, την ακύρωση της υπ αριθμ. 7/2017 αποφάσεως του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την τελευταία απόφαση διατάχθηκε η διόρθωση της υπ αριθμ. 3627/οικ./φ.70/ πράξεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Α3 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και

2 Αριθμός 1/ Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η κατάταξη του Ιωάννη Τσάγκαλου, μονίμου δικαστικού υπαλλήλου του κλάδου Γραμματέων του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατ' άρθρο 58 παρ 4 του ν. 4369/2016 (Α 33), από στην κατηγορία ΠΕ στην οποία έως τότε υπηρετούσε και όχι στην κατηγορία ΔΕ στην οποία ανήκε σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα. 2. Επειδή, στην παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Συντάγματος, όπως αυτή ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το από Ψήφισμα της Ζ Αναθεωρητικής Βουλής (Α 84), ορίζεται ότι «Οι προαγωγές, τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετατάξεις των δικαστικών υπαλλήλων ενεργούνται ύστερα από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους, όπως νόμος ορίζει[...]». Εξάλλου, στο άρθρο 21 του κυρωθέντος με το ν. 2812/2000 (Α 67) Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2993/2002 (Α 58), ορίζονται τα εξής: «1. Δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια για τους δικαστικούς υπαλλήλους είναι τα εξής: α. [...] δ. Πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο στο Συμβούλιο της Επικρατείας[...] ε. [...] 2. Τα παραπάνω συμβούλια[...] αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για κάθε[...] θέμα υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, για το οποίο απαιτείται κατά νόμο απόφαση ή γνωμοδότηση, αντιστοίχως, υπηρεσιακού συμβουλίου». Περαιτέρω, στο άρθρο 23 του ίδιου Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 5 του ανωτέρω ν. 2993/2002, ορίζεται, στην παράγραφο 4 περ. α, ότι στην αρμοδιότητα του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται «τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου» (κρίση για «κάθε θέμα υπηρεσιακής κατάστασης [...] καθώς και για την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων τμημάτων [...]»), που αφορούν στους υπαλλήλους της γραμματείας του Συμβουλίου της Επικρατείας». 3. Επειδή, με τον ν. 4369/2016 (Α 33), κατ εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η ως άνω διαπιστωτική πράξη, εισήχθη, μεταξύ άλλων, νέο σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων και διαδικασίας προαγωγών

3 Αριθμός 1/ των υπαλλήλων της Δημόσιας Διοίκησης. Ειδικότερα δε, με το άρθρο 58 του νόμου αυτού θεσπίσθηκε το νέο βαθμολόγιο των δικαστικών υπαλλήλων, με αντικατάσταση των σχετικών με τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξή τους διατάξεων (άρθρα 20 και 66) του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Εξάλλου, όσον αφορά την κατάταξη στο νέο βαθμολόγιο των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, ο ως άνω ν. 4369/2016 ορίζει, στο μεν άρθρο 27, ως προς τους λοιπούς, πλην των δικαστικών, υπαλλήλους, ότι «οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται από αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν[...]» (παρ. 1), και ότι «για την κατάταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις, που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (παρ. 5), στο δε άρθρο 58 παρ. 4 ότι, ειδικώς, «οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου κατατάσσονται από αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα τους[...]». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4369/2016 και ειδικότερα των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 27 (παρ. 1 και 5) και 58 παρ. 4, ερμηνευομένων εν όψει και των παρατεθεισών στην προηγούμενη σκέψη διατάξεων του Συντάγματος και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, η κατ εφαρμογή τους κατάταξη των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων στη νέα βαθμολογική κλίμακα ανά κατηγορία θέσεων δεν συνιστά μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, για την οποία να απαιτείται προηγούμενη κρίση του υπηρεσιακού - δικαστικού συμβουλίου, δεδομένου ότι γίνεται αυτομάτως, με κριτήρια αντικειμενικά και χωρίς να μεσολαβεί ουσιαστική εκτίμηση των προσόντων και των ικανοτήτων τους. Συνεπώς, για την κατ εφαρμογή του ν. 4369/2016 κατάταξη των ήδη υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων δεν απαιτείται, κατ'αρχήν, η προηγούμενη κρίση του προβλεπόμενου από το άρθρο 92 παρ. 3 του Συντάγματος υπηρεσιακού συμβουλίου (πρβλ. ΣτΕ 1512/2014 Ολομ.).

4 Αριθμός 1/ Επειδή, στο άρθρο 67 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, υπό τον τίτλο «Καταστάσεις υπαλλήλων», ορίζονται τα εξής: «1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης καταστάσεις, στις οποίες αναγράφονται, κατά αλφαβητική σειρά, κατά τομέα, κλάδο, ειδικότητα και βαθμό, όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι. Στις καταστάσεις αυτές αναγράφονται επίσης, με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, η ηλικία, ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ως δικαστικού υπαλλήλου, ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό, το μισθολογικό κλιμάκιο, οι τίτλοι σπουδών και η τυχόν προϋπηρεσία. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους δικαστικούς υπαλλήλους μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. 2. Διόρθωση των στοιχείων δικαστικού υπαλλήλου, τα οποία αναγράφονται στις καταστάσεις που συντάσσονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνεται από την υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του ίδιου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει μέσα σε δέκα (10) ημέρες, ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται να ασκήσει ένσταση στο δικαστικό (υπηρεσιακό) συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την πάροδο της παραπάνω δεκαήμερης προθεσμίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας, αν αυτή γίνει νωρίτερα. Το δικαστικό (υπηρεσιακό) συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της ένστασης». Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις αλφαβητικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από το Υπουργείο (ήδη) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάθε Ιανουάριο (πίνακες αρχαιότητας), αποτελούν, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, απλή καταγραφή των στοιχείων που συνθέτουν την υφιστάμενη νομική κατάσταση των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων και, συνεπώς, η σύνταξή τους δεν επάγεται, αυτή η ίδια, έννομα αποτελέσματα (πρβλ. αποφάσεις Α.Δ.Σ.Δ.Δ. 20/2012, 52/2007, 16/2006). Εφόσον, όμως, κατά τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, για την κατ εφαρμογή του νέου βαθμολογίου (ν. 4369/2016) κατάταξη των ήδη

5 Αριθμός 1/ υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων, η οποία γίνεται αυτομάτως και χωρίς αξιολογική εκτίμηση, δεν απαιτείται η προηγούμενη κρίση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, και δεδομένου ότι το ως άνω άρθρο 67 του Κ.Δ.Υ. είναι ενταγμένο στο Κεφάλαιο Β του έβδομου Μέρους του Κώδικα, που αφορά την εν γένει βαθμολογική εξέλιξη των δικαστικών υπαλλήλων μεταξύ δε των στοιχείων που αναγράφονται στις συντασσόμενες, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αλφαβητικές καταστάσεις, περιλαμβάνεται και ο βαθμός κάθε δικαστικού υπαλλήλου καθώς και ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σ αυτόν, οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου 67 έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση εκδόσεως διαπιστωτικών πράξεων, βάσει των μεταβατικών διατάξεων του ως άνω ν. 4369/2016, για την αυτοδίκαιη από κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς της οικείας κατηγορίας. Επομένως, κατά διαπιστωτικής πράξεως, εκδοθείσης δυνάμει του άρθρου 58 παρ. 4 του εν λόγω ν. 4369/2016, ο ενδιαφερόμενος δικαστικός υπάλληλος, ο οποίος διαφωνεί με το περιεχόμενό της, δικαιούται, κατ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου 67 του Κ.Δ.Υ., να υποβάλει προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αίτηση διορθώσεως και, στη συνέχεια, κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης της αιτήσεώς του αυτής να ασκήσει ενώπιον του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου ένσταση, με την οποία να ζητεί τη διόρθωση της διαπιστωτικής πράξης. 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ αριθμ. 3627/οικ./φ.70/ διαπιστωτική πράξη της Προϊσταμένης του Τμήματος Α3 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Λειτουργίας Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο καθ ού η διαφωνία υπάλληλος κατετάγη από , κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4369/2016, στον Α βαθμό της ΔΕ κατηγορίας, με πλεονάζοντα χρόνο δεκαεννέα ετών. Επομένως, νομίμως, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 67 παρ. 2 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, ο υπάλληλος που μνημονεύθηκε στην σκέψη 1 υπέβαλε, κατά της υπ'αριθμ. 627/οικ./φ.70/ διαπιστωτικής

6 Αριθμός 1/ πράξεως, την από αίτηση διόρθωσης ενώπιον του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και νομίμως επίσης, βάσει των ιδίων διατάξεων, άσκησε, στη συνέχεια, κατά της σιωπηρής απόρριψης της αιτήσεώς του ένσταση ενώπιον του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όσα δε αντίθετα προβάλλονται με τον πρώτο λόγο διαφωνίας είναι, όπως νομίμως κρίθηκε με την καθ'ής η διαφωνία απόφαση, απορριπτέα ως αβάσιμα. 6. Επειδή, με το άρθρο 13 του ν. 965/1979 (Α 210) ορίσθηκε ότι «επί των δικαστικών υπαλλήλων των μη πτυχιούχων, αλλ ανηκόντων μέχρι της δημοσιεύσεως του Ν. 294/1976 εις την Α κατηγορίαν ως και των μη πτυχιούχων υπαλλήλων των ανηκόντων μέχρι του αυτού νόμου εις την Β κατηγορίαν εφ όσον είχον διορισθή προ της ισχύος του Ν.Δ. 1025/1971 εφαρμόζονται α) ως προς τον απαιτούμενον δια την προαγωγήν από βαθμού εις βαθμόν χρόνον β) ως προς τον βαθμόν μέχρι τον οποίον εξελίσσονται, εξαιρέσει του βαθμού του γραμματέως Συμβουλίου Επικρατείας[...] γ) ως προς τον τρόπον υπολογισμού του χρονοεπιδόματος και δ) την μισθολογικήν προαγωγήν, αι δια τους πτυχιούχους ισχύουσαι διατάξεις». Με το άρθρο δε 12 του ν. 1042/1980 (Α 87) ορίσθηκε ότι οι ως άνω διατάξεις «εφαρμόζονται και επί των δικαστικών υπαλλήλων των διορισθέντων μέχρις ενάρξεως της ισχύος του Ν. 294/1976 και υπαγομένων εις την Β κατηγορίαν». Εξάλλου, με το ν. 1505/1984 «Αναδιάρθρωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης[...]» (Α 194), στις διατάξεις του οποίου υπήχθη, κατά το άρθρο 22 παρ. 1 αυτού, και το μόνιμο και δόκιμο προσωπικό των γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, ορίσθηκε, στο άρθρο 2 παρ. 1 ότι το διεπόμενο από τον νόμο αυτό προσωπικό εξελίσσεται, ανεξάρτητα από τον βαθμό που κάθε φορά έχει, σε μισθολογικά κλιμάκια, στο άρθρο 3 παρ. 5 περίπτ. α, ότι οι υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ εξελίσσονται σε 16 μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με τα έτη σπουδών τους, προκειμένου δε περί τετραετών σπουδών, με εισαγωγικό το 16ο και καταληκτικό το 1ο, και στο άρθρο 22 παρ. 3 ότι, όσον αφορά τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους, οι εξ αυτών κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι., καθώς και

7 Αριθμός 1/ οι μη πτυχιούχοι δικαστικοί υπάλληλοι που διέπονταν ως προς τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη από τις διατάξεις των άρθρων 13 του ν. 965/1979 και 12 του ν. 1042/1980, κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του κλάδου ΑΤ. Περαιτέρω, με τον ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου[...]» (Α 37) οι θέσεις του προσωπικού που διεπόταν από τον υπαλληλικό κώδικα και του προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατατάχθηκαν στις κατηγορίες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) και ειδικών θέσεων (ΕΘ) (άρθρο 1), καθορίσθηκαν οι βαθμοί (Α, Β, Γ, Δ) των θέσεων των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ (άρθρο 4) και οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ( ) κατατάχθηκαν αυτοδικαίως στους βαθμούς του άρθρου 4 αυτού (άρθρο 15). Στο άρθρο 18 του ίδιου νόμου ορίσθηκαν τα εξής: «1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού[...] εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των γραμματειών των δικαστηρίων και εισαγγελιών[...] με την επιφύλαξη των επομένων παραγράφων 2 [...] 3. Οι υπάλληλοι της παρ. 1 με βαθμό γραμματέα πρωτοδικών Β τάξης (5ος) ή υποθηκοφύλακα Β τάξης και ανώτερο καθώς και όσοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 965/1979 και του άρθρου 12 του ν. 1042/1980 κατατάσσονται στην ΠΕ κατηγορία[...] Οι λοιποί κατατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα[...]». Ακολούθησε ο ν. 1868/1989 (Α 230), με το άρθρο 25 παρ. 1 του οποίου ορίσθηκε ότι «στο άρθρο 18 παρ. 3 εδ. α του ν. 1586/1986 και μετά τη φράση [...] και του άρθρου 12 του ν. 1042/1980 προστίθεται καθώς και όσοι προέρχονται από τον ίδιο με τους τελευταίους διαγωνισμό ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού τους». Στη συνέχεια, με το άρθρο 20 παρ. 7 του ν. 2298/1995 (Α 62) προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1868/1989, ως εξής: «Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου επεκτείνεται με τη δημοσίευση του νόμου αυτού και στους δικαστικούς υπαλλήλους, που έχουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1980, διορισθεί ως δικαστικοί υπάλληλοι ή ως δικαστικοί επιμελητές, εφόσον όμως οι

8 Αριθμός 1/ τελευταίοι απέκτησαν μέχρι την ημερομηνία αυτή ( ) τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και έχουν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 1868/1989 μεταταγεί σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων». Τέλος, με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 2331/1995 (Α 173) αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του ν. 2298/1995 από την έναρξη ισχύος του εν λόγω ν. 2298/1995, ως εξής: «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1868/1989[...] προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου επεκτείνεται και στους δικαστικούς υπαλλήλους, που έχουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1980 διορισθεί ως δικαστικοί υπάλληλοι ή ως επιμελητές δικαστηρίων, εφόσον όμως οι τελευταίοι απέκτησαν μέχρι την ημερομηνία αυτή ( ) τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και έχουν μέχρι τη δημοσίευση του ν. 1868/1989 μεταταγεί σε θέσεις δικαστικών υπαλλήλων». 7. Επειδή, επακολούθησε ο ν. 4024/2011 (Α 226) περί ενιαίου μισθολογίου - βαθμολογίου, με τον οποίο επιχειρήθηκε, μεταξύ άλλων, η διαμόρφωση ενός ενιαίου συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, στο οποίο περιλαμβάνονται, κατά ρητή πρόβλεψη του νόμου, και «οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών» (βλ. άρθρο 4 παρ. 1 περίπτ. β). Στο άρθρο 6 παρ. 1 του νόμου αυτού προβλέφθηκε η κατάταξη των θέσεων όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) σε έξι συνολικά βαθμούς (ΣΤ - Α ), ενώ, κατά τα άρθρα 12 και 13 του εν λόγω νόμου, οι υπάλληλοι ελάμβαναν, ως τμήμα των αποδοχών τους, το βασικό μισθό του βαθμού τους και εξελίσσονταν και στα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού της κατηγορίας τους. Στο άρθρο 28 του ίδιου ν. 4024/2011, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταβατικές και τελικές διατάξεις, ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι «1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά τη έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν με βάση τον συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας... και το χρόνο προϋπηρεσίας[...] ως εξής: α) οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ: αα) [...] εε) με συνολικό χρόνο

9 Αριθμός 1/ πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη για την ΠΕ κατηγορία[...] στο Βαθμό Β. β [...]». 8. Επειδή, στη συνέχεια, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (Α 176) θεσπίσθηκαν μισθολογικές ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους οποίους υπάγονται, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 περίπτ. θ του νόμου αυτού, και οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών. Στο άρθρο 8, με τον τίτλο «Αποσύνδεση μισθού - βαθμού», του εν λόγω νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθμό που κάθε φορά κατέχει, σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο» (παρ. 1). Περαιτέρω, στο άρθρο 9 του ίδιου νόμου ορίζεται, στη μεν παράγραφο 1 ότι τα μισθολογικά κλιμάκια ειδικώς των υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών αλλοδαπής είναι 19, με εισαγωγικό το 1ο και καταληκτικό το 19ο, ενώ των υπαλλήλων της κατηγορίας ΔΕ είναι 13, με εισαγωγικό το 1ο και καταληκτικό το 13ο, στη δε παράγραφο 2 ότι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ή ισότιμο με αυτά, εξελίσσονται στα Μ.Κ. της ΔΕ κατηγορίας με εισαγωγικό το 2ο αυτής. Τέλος, στο άρθρο 33 του ως άνω ν. 4354/2015 περιελήφθη κατάλογος διατηρούμενων σε ισχύ διατάξεων, στον οποίο προστέθηκε μεταγενέστερα και το ανωτέρω άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 2331/1995 περί των διορισθέντων έως τις μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων, κατά τα κατωτέρω εκτιθέμενα. 9. Επειδή, τον ανωτέρω ν. 4354/2015 ακολούθησε ο ν. 4369/2016, με τον οποίο, κατά τα αναφερόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση, εξυπηρετείται η άμεση ανάγκη της Χώρας για «ένα ολοκληρωμένο, μακρόπνοο, εφαρμόσιμο και αξιόπιστο πρόγραμμα Διοικητικής αναδιοργάνωσης, που να συμβάλλει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης», μεταξύ δε των βασικών πυλώνων του προταθέντος «μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος», κατά τα περαιτέρω εκτιθέμενα στην αιτιολογική έκθεση, είναι και η νέα βαθμολογική

10 Αριθμός 1/ διάρθρωση θέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, με τις διατάξεις του Γ Μέρους του εν λόγω νόμου (άρθρα 25-28) εισήχθη νέο σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων και διαδικασίας προαγωγών των δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Με το νέο βαθμολόγιο διατηρήθηκε η διάκριση των θέσεων των υπαλλήλων στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, προβλέφθηκε δε η κατάταξη των θέσεων των κατηγοριών αυτών σε πέντε συνολικά βαθμούς (Ε - Α ). Περαιτέρω, με το άρθρο 58 του ως άνω ν. 4369/2016 θεσπίσθηκε το νέο βαθμολόγιο των δικαστικών υπαλλήλων, προς το σκοπό, κατά τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση της οικείας τροπολογίας, «να εναρμονιστεί η υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων ως προς το βαθμολόγιό τους με το βαθμολόγιο των υπολοίπων δημοσίων υπαλλήλων, μετά τις αλλαγές» που επέφερε ο νόμος αυτός. Και με το άρθρο αυτό διατηρήθηκε η διάκριση των θέσεων των συγκεκριμένων υπαλλήλων στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ και ορίσθηκε ότι οι θέσεις αυτές κατατάσσονται σε πέντε συνολικά βαθμούς (παρ. 1 του ως άνω άρθρου 58). Όσον αφορά δε την κατάταξη στο νέο βαθμολόγιο των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, ο εν λόγω ν. 4369/2016 προέβλεψε τα εξής: Στο άρθρο 27, υπό τον τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις», ορίζεται, ως προς τους λοιπούς, πλην των δικαστικών, υπαλλήλους, ότι: «1. Οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται από αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν[...] 2 [...] 4. Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να κατέχουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με προσθήκη ενός (1) έτους στο χρόνο που απαιτείται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με εξαίρεση τον εισαγωγικό βαθμό. 5. Για την κατάταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις, που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Στο δε άρθρο 58 παρ. 4, που αφορά ειδικώς τους δικαστικούς υπαλλήλους, ορίζεται ότι «Οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του

11 Αριθμός 1/ παρόντος άρθρου κατατάσσονται από αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα τους.» και ότι «κατά τα λοιπά, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων[...] και με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική τους εξέλιξη[...]». 10. Επειδή, τέλος, με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του επακολουθήσαντος ν. 4405/2016 (Α 129) προστέθηκε στον κατά το ανωτέρω άρθρο 33 του ν. 4354/2015 κατάλογο των διατηρούμενων σε ισχύ διατάξεων, από τότε που ίσχυσε ο τελευταίος αυτός νόμος (νέο μισθολόγιο), και η προπαρατεθείσα διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995 περί κατατάξεως στην ΠΕ κατηγορία των δικαστικών υπαλλήλων χωρίς πτυχίο Α.Ε.Ι., οι οποίοι είχαν διορισθεί έως τις Επειδή, όπως έχει κριθεί, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις των άρθρων 13 του ν. 965/1979, 12 του ν. 1042/1980, 3 παρ. 5 και 22 παρ. 3 του ν. 1505/1984 και 18 παρ. 3 του ν. 1586/1986 συνάγεται ότι οι δικαστικοί υπάλληλοι που είχαν διορισθεί έως την έναρξη ισχύος του ν. 294/1976 ( ) και δεν είχαν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, κατατάσσονταν στην κατηγορία ΠΕ (πρώην ΑΤ) και σε μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούσαν σε πτυχιούχους υπαλλήλους του ίδιου κλάδου με πτυχίο τεσσάρων ετών σπουδών, δηλαδή σε Μ.Κ. από 16ο έως 1ο. Οι μεταγενέστερες δε διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 1 του ν. 1868/1989, 20 παρ. 7 του ν. 2298/1995 και 10 παρ. 6 του ν. 2331/1995, με τις οποίες επεκτάθηκαν, υπό την προϋπόθεση της συνδρομής ορισμένων όρων, οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 1586/1986 (κατάταξη μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων στην ΠΕ κατηγορία) και στους μη πτυχιούχους δικαστικούς υπαλλήλους που είχαν διορισθεί μετά τις και έως τις , έχουν την έννοια ότι και οι υπάλληλοι αυτοί κατατάσσονταν στην κατηγορία ΠΕ καθώς και στα Μ.Κ. στα οποία κατατάσσονταν οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. συνάδελφοί τους με πτυχίο τεσσάρων ετών σπουδών (16ο-1ο). Ειδικότερα, με τη διάταξη του

12 Αριθμός 1/ άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 2331/1995, και ενόψει του χρονικού διαστήματος της υπηρεσίας μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων, οι ανωτέρω ρυθμίσεις βαθμολογικής και μισθολογικής εξομοίωσης επεκτάθηκαν και στους μη πτυχιούχους δικαστικούς υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν διορισθεί έως τις και είχαν μεταταγεί -οι εξ αυτών διορισθέντες ως επιμελητές- σε θέση δικαστικού υπαλλήλου έως τη δημοσίευση του ν. 1868/1989, δηλαδή σε υπαλλήλους που είχαν ήδη συμπληρώσει υπηρεσία μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων ετών (ΣτΕ /1997 Ολομ.). Η ανωτέρω εξομοίωση, βαθμολογική και μισθολογική, των υπηρετούντων μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων προς τους πτυχιούχους συναδέλφους τους διατηρήθηκε και υπό την ισχύ του θεσπισθέντος με το ν. 4024/2011 ενιαίου βαθμολογίου - μισθολογίου, με το άρθρο 28 παρ. 1 του οποίου προβλέφθηκε η αυτοδίκαιη κατάταξη των υπηρετούντων κατά την έναρξη της ισχύος του υπαλλήλων στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία υπηρετούσαν. Στη συνέχεια, όμως, ο νομοθέτης του νεότερου και ήδη ισχύοντος μισθολογίου εισήγαγε με το ν. 4354/2015 την αποσύνδεση του μισθού από το βαθμό (άρθρο 8), περαιτέρω δε, και ενώ αναγνώρισε και την περίπτωση υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ χωρίς πτυχίο Α.Ε.Ι., όρισε ρητώς ότι αυτοί εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια της κατώτερης κατηγορίας ΔΕ, με εισαγωγικό το 2ο, αντί του 1ου το οποίο προβλέπεται ως εισαγωγικό Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής (άρθρο 9), καταργώντας, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, την έως τότε ισχύουσα μισθολογική εξομοίωση των μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων προς τους πτυχιούχους υπαλλήλους κατά τα άνω. Ακολούθησε δε ο ν. 4369/2016 περί του ισχύοντος βαθμολογίου, με το άρθρο 58 παρ. 4 του οποίου προβλέφθηκε, ειδικώς για τους υπηρετούντες κατά την έναρξη της ισχύος του δικαστικούς υπαλλήλους, η αυτοδίκαιη από κατάταξη αυτών στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία ανήκουν με βάση τα τυπικά προσόντα τους, και όχι της κατηγορίας στην οποία ήδη υπηρετούσαν. Και τούτο, μολονότι με τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 του εν λόγω νόμου ρητώς ορίσθηκε ότι οι λοιποί, πλην των δικαστικών, υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούσαν σε κατηγορία ανώτερη από

13 Αριθμός 1/ αυτήν των τυπικών τους προσόντων, θα κατατάσσονταν στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία υπηρετούσαν, με συνυπολογισμό, απλώς, ενός επιπλέον έτους στον απαιτούμενο χρόνο για προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ωστόσο, στη συνέχεια, παρά τις ανωτέρω ρυθμίσεις των τελευταίων ως άνω νόμων 4354/2015 και 4369/2016 (κατάργηση της μισθολογικής εξομοίωσης πτυχιούχων και μη πτυχιούχων υπαλλήλων, κατάταξη των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων στην αντίστοιχη με τα τυπικά τους προσόντα κατηγορία), ο νομοθέτης του επακολουθήσαντος ν. 4405/2016 (άρθρο δεύτερο παρ. 2) διατήρησε σε ισχύ, αναδρομικώς από της ενάρξεως ισχύος του νέου μισθολογίου, τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 2331/1995 σχετικά με τη βαθμολογική και μισθολογική εξομοίωση των μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων, που είχαν διορισθεί έως , προς τους πτυχιούχους δικαστικούς υπαλλήλους. 12. Επειδή, όπως έχει κριθεί, οι υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων, για την οποία προνοεί το Σύνταγμα στο άρθρο 92 (ΣτΕ 1512/2014 Ολομ., /1997 Ολομ.), κατά την παράγραφο 2 του οποίου «νόμος ορίζει τα προσόντα των υπαλλήλων της γραμματείας όλων των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και τα σχετικά με την κατάστασή τους γενικά». Όπως προκύπτει δε από το συνδυασμό των παρατιθέμενων ανωτέρω διαδοχικών διατάξεων που προηγήθηκαν του ν. 4369/2016 περί του νέου βαθμολογίου, ο νομοθέτης, διαχρονικά, ρυθμίζοντας τα θέματα της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, επέλεξε, υπό προϋποθέσεις, τη μη κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αντίστοιχες με τα τυπικά προσόντα διορισμού, όπως προβλεπόταν παγίως για τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους. Η επιλογή αυτή του νομοθέτη, αποκειμένη, καταρχήν, στην ελεύθερη εκτίμησή του ότι για την άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών υπαλλήλων δεν απαιτείται οπωσδήποτε το τυπικό προσόν της κατοχής πτυχίου Α.Ε.Ι., δεν συνεπάγεται τη δημιουργία προνομίου υπέρ της ως άνω κατηγορίας υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν διορισθεί έως τις στις δικαστικές υπηρεσίας και δεν ήταν

14 Αριθμός 1/ κάτοχοι τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αλλά οφείλεται, όπως έχει κριθεί, στα ιδιαίτερα, σε σχέση με τους λοιπούς υπαλλήλους, χαρακτηριστικά των καθηκόντων των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι, πτυχιούχοι και μη, εκτελούν κατά βάση τα αυτά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης του δικαιοδοτικού έργου, τελούντες υπό την άμεση εποπτεία του Προέδρου του οικείου Δικαστηρίου και των λοιπών δικαστικών λειτουργών (βλ. ΣτΕ /1997 Ολομ.). Τα στοιχεία δε αυτά της εξέλιξης του νομικού καθεστώτος που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καθηκόντων τους, λαμβανομένων υπόψη και των χρονικών προϋποθέσεων που τάσσει η ως άνω διάταξη του άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 2331/1995, καθιστούν συνταγματικά θεμιτή τη ρύθμιση της διάταξης αυτής περί κατατάξεως των διορισθέντων έως μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων στην ΠΕ κατηγορία (βλ. ΣτΕ /1997 Ολομ.). Η βαθμολογική αυτή εξομοίωση των μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων προς τους πτυχιούχους συναδέλφους τους δεν αναγνωρίσθηκε αρχικά από τις περί μισθολογίου διατάξεις του ν. 4354/2015, όπως είχαν κατά τη δημοσίευση του νόμου. Ομοίως, ο ν. 4369/2016 περί του νέου βαθμολογίου, με τη μεταβατική του διάταξη του άρθρου 58 παρ. 4 προέβλεψε, ειδικώς για τους δικαστικούς υπαλλήλους που υπηρετούσαν κατά την έναρξη της ισχύος του, την αυτοδίκαιη κατάταξη αυτών από στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, και όχι της κατηγορίας στην οποία υπηρετούσαν, όπως, αντιθέτως, ορίσθηκε με τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του νόμου, για τους λοιπούς, πλην των δικαστικών, υπαλλήλους. Στο νόμο, πάντως, αυτόν δεν περιελήφθη και διάταξη, με την οποία να προβλέπεται ρητά και απερίφραστα, σε αντίθεση προς τη ρύθμιση του ως άνω άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 2331/1995, η αυτοδίκαιη από κατάταξη, ειδικώς των διορισθέντων έως τις μη πτυχιούχων δικαστικών υπαλλήλων, στην κατηγορία που πράγματι ανήκουν με βάση τα τυπικά προσόντα τους, και όχι στην ΠΕ κατηγορία. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρεται

15 Αριθμός 1/ σχετικώς στην οικεία αιτιολογική έκθεση, με τις περί δικαστικών υπαλλήλων εν γένει ρυθμίσεις του άρθρου 58 του ν. 4369/2016 για τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξή τους επιδιώχθηκε η εναρμόνιση της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών, ως προς το βαθμολόγιό τους, με το βαθμολόγιο των λοιπών υπαλλήλων, για τους οποίους όμως, υπήρξε, κατά τα ήδη εκτεθέντα, ειδική πρόνοια, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, για κατάταξη, σε κάθε περίπτωση, στην κατηγορία που υπηρετούν, ανεξάρτητα από το εάν κατέχουν το οικείο τυπικό προσόν. Εν συνεχεία δε, κατά τα προεκτεθέντα, ο νομοθέτης, με τον μεταγενέστερο ν. 4405/2016 όρισε ρητώς ότι διατηρείται αναδρομικά σε ισχύ η ανωτέρω περί εξομοιώσεως πτυχιούχων και μη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 2331/1995. και δη στο σύνολό της, χωρίς διάκριση μεταξύ των βαθμολογικών και μισθολογικών συνεπειών της για τους υπαλλήλους που αφορά. Υπό τα δεδομένα αυτά και παρότι η τελευταία αυτή διάταξη (του ν. 4405/2016) περί διατηρήσεως σε ισχύ της περί εξομοιώσεως πτυχιούχων και μη διατάξεως του ν. 2331/1995, είναι τυπικά εντεταγμένη στον νόμο περί μισθολογίου, ερμηνευόμενη εν όψει του συνόλου των ως άνω διατάξεων και της ιστορίας τους, έχει την έννοια ότι ο νομοθέτης θέλησε να συνεχίσει να εξομοιώνει, από πλευράς κατάταξης σε κατηγορία, με πτυχιούχους υπαλλήλους, κατατάσσοντας στην ΠΕ κατηγορία ανεξαρτήτως της κατοχής πτυχίου, την ειδική κατηγορία των υπαλλήλων εκείνων οι οποίοι, έχοντας διορισθεί μέχρι τις , είχε κριθεί κατά τ ανωτέρω ότι, ενόψει της φύσεως των καθηκόντων τους και του μακρού χρόνου της υπηρεσίας τους, ήταν συνταγματικά θεμιτό να τυγχάνουν αυτής της εξομοίωσης. Συνεπώς, οι υπηρετούντες κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 4369/2016 δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι δεν ήταν πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και είχαν διορισθεί έως τις , εδικαιούντο από αυτοδίκαιη κατάταξη στους βαθμούς της κατηγορίας ΠΕ, στην οποία έως τότε υπηρετούσαν. Εννοείται, βεβαίως, ότι η ερμηνεία αυτή αφορά αποκλειστικώς και μόνον υπαλλήλους, που έχουν διορισθεί μέχρι την , ενόψει και του ιδιαιτέρως μακρού χρόνου υπηρεσίας τους, και όχι υπαλλήλους που έχουν

16 Αριθμός 1/ διορισθεί μετά την ημερομηνία αυτή, έστω και εάν τυχόν αυτοί, έχουν, βάσει άλλων διατάξεων, εξομοιωθεί με τους προηγούμενους. Η ερμηνεία εξάλλου αυτή αφορά αποκλειστικά το ζήτημα της κατάταξης των υπαλλήλων αυτών και δεν προδικάζει την κρίση για τυχόν, κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων σε επίπεδο Διεύθυνσης από υπαλλήλους της εν λόγω κατηγορίας, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό, συνδεόμενο με ουσιαστικές εκτιμήσεις για την πραγματική δυνατότητα ανταπόκρισης του υπαλλήλου σε καθήκοντα αυξημένης ευθύνης, είναι διαφορετικό από το εν προκειμένω κρίσιμο. 13. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου, ο μόνιμος δικαστικός υπάλληλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, του κλάδου Γραμματέων που μνημονεύθηκε στη σκέψη 1, διορίσθηκε στο Δικαστήριο στις (Γ 392) ως δόκιμος επιμελητής δικαστηρίων ΣΤ Τάξεως και μονιμοποιήθηκε το έτος 1983, ενώ στις (Γ 16) μετετάγη σε θέση του κλάδου Γραμματέων, κατηγορίας ΔΕ, με βάση τυπικό προσόν διορισμού ως δικαστικού υπαλλήλου, το οποίο είχε αποκτήσει έως τις Ακολούθησε η κατάταξή του, δυνάμει της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του ν. 2331/1995, στο βαθμό Α της κατηγορίας ΠΕ από Την , ημερομηνία έναρξης ισχύος του μισθολογίου - βαθμολογίου του ν. 4024/2011, ο εν λόγω υπάλληλος κατετάγη, βάσει των διατάξεων του νόμου αυτού, στον Β βαθμό της ΠΕ κατηγορίας. Στη συνέχεια, κατ εφαρμογή του ν. 4354/2015 περί του νέου (ισχύοντος) μισθολογίου, κατετάγη στο Β βαθμό της κατηγορίας ΠΕ και στο μισθολογικό κλιμάκιο 18. Τέλος, με την 3627 οικ./φ.70/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της οποίας ζητείται ήδη η διόρθωση και η οποία εκδόθηκε κατ επίκληση των διατάξεων του ν. 4369/2016 περί του ισχύοντος βαθμολογίου, ο εν λόγω υπάλληλος κατετάγη από στον Α βαθμό της κατηγορίας ΔΕ, με πλεονάζοντα χρόνο δεκαεννέα (19) ετών. Σύμφωνα, όμως, με τα εκτιθέμενα στις προηγούμενες σκέψεις 11 και 12, εφόσον ο εν λόγω μη πτυχιούχος δικαστικός υπάλληλος, διορισθείς στις και

17 Αριθμός 1/ μεταταγείς σε θέση δικαστικού υπαλλήλου το έτος 1988, πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 2331/1995, έπρεπε, κατ ορθή εφαρμογή του άρθρου 58 παρ. 4 του ν. 4369/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο δεύτερο παρ. 2 του ν. 4405/2016, να καταταγεί από στην κατηγορία ΠΕ στην οποία έως τότε υπηρετούσε, και όχι στην κατηγορία ΔΕ. Επομένως, ορθώς έκρινε το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Συμβουλίου της Επικρατείας και έκανε δεκτή την από ένσταση του εν λόγω, μόνιμου δικαστικού υπαλλήλου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του κλάδου Γραμματέων, και διατάχθηκε η διόρθωση της υπ αριθμ οικ./φ.70/ διαπιστωτικής πράξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η κατάταξή του από στην κατηγορία ΠΕ στην οποία έως τότε υπηρετούσε και όχι στην κατηγορία ΔΕ στην οποία ανήκε σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα. Επομένως, όσα αντίθετα προβάλλονται με τον δεύτερο λόγο της κρινόμενης διαφωνίας είναι απορριπτέα ως αβάσιμα, καθώς και η εν λόγω διαφωνία στο σύνολό της. Δ ι ά τ α ύ τ α Απορρίπτει την από διαφωνία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Νοεμβρίου 2017 και εκδόθηκε στις 3 Ιανουαρίου Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Αθ. Ράντος Α. Κολιοπούλου

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις διατάξεις του άρθρου 83 και 85 περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το χρόνο προαγωγής

Στις διατάξεις του άρθρου 83 και 85 περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων και το χρόνο προαγωγής Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ.ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας: 101 83 Αθήνα TELEFAX: 210-3744383

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 48/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 48/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 48/2017 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, τον Πάρεδρο Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Νέο μισθολόγιο Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 7) + Δημοτικές Επιχειρήσεις Μισθολογικά κλιμάκια (άρθρο 9) Αποσύνδεση μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/09-02-1999) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια) Απόφαση υπ αριθμόν 983/2012

Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια) Απόφαση υπ αριθμόν 983/2012 Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια) Απόφαση υπ αριθμόν 983/2012 3. Επειδή, με την κρινόμενη έφεση, η οποία εισήχθη στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, λόγω μείζονος σπουδαιότητας, με πράξη του Προέδρου του,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 29/10/2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι

ήµοςνετ Βάση εδοµένων - Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ερωταπαντήσεις νέου µισθολογίου (Ν. 4354/2015) ΜΕΡΟΣ Ι Ι. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Ερώτηση: Σε τι ενέργειες προβαίνουµε σχετικά την αναγνώριση προϋπηρεσίας υπάλληλων σε φορείς της παρ 1 του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΑΞΗ 40/2017 (σε συμβούλιο)

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΑΞΗ 40/2017 (σε συμβούλιο) ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΑΞΗ 40/2017 (σε συμβούλιο) Αποτελούμενο από τη Σωτηρία Ντούνη, Αντιπρόεδρο, Πρόεδρο του Τμήματος, τις Συμβούλους ΧΧΧ (εισηγήτρια) και Κωνσταντίνο Κρέπη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Κ. (m) Αριθμός 1512/2014

Α.Κ. (m) Αριθμός 1512/2014 Α.Κ. (m) Αριθμός 1512/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Μαΐου 2013, με την εξής σύνθεση: Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Γνωμοδότησης 273/2017 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γ ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2017

Αριθμ. Γνωμοδότησης 273/2017 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γ ΤΜΗΜΑ. Συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης 273/2017 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2017 Σύνθεση: Πρόεδρος: Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Αριθµός Απόφασης 176/2012 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Α 1-ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) Αποτελούµ ενο από τους δικαστές Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Ανδρέα ιαµαντή, Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 358/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 358/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 358/2015 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Πάρεδρο Αθηνά Σιγάλα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου Και Έλαβε υπόψη

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου Και Έλαβε υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ Ι ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 84/2017 Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, και τους Παρέδρους Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Ρόδος Προς

Ρόδος Προς Ρόδος 12-01-2017 Προς κ. Δημήτρη Δουρή Πρόεδρο Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου Κοινοποίηση : 1. Μέλη Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας Νοτίου 2. Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία. Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και την Εισηγητή

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία. Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και την Εισηγητή Πράξεως 0344 Αριθμ. Συν/ση 37η/15.12.2015 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, την Ελένη Νικολάου, Πάρεδρο και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Μέρος 3 ο Συνεχίζοντας τις προτάσεις µας για την τροποποίηση του Κώδικα ικαστικών Υπαλλήλων παρουσιάζουµε σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος προαγωγής. Δ 4 έτη 4 έτη 6 έτη 10 έτη. Γ 4 έτη 4 έτη 8 έτη. Β 6 έτη 8 έτη

Χρόνος προαγωγής. Δ 4 έτη 4 έτη 6 έτη 10 έτη. Γ 4 έτη 4 έτη 8 έτη. Β 6 έτη 8 έτη Εγκύκλιος 1 η ΘΕΜΑ: Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / 27-10-2011) Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ 237 Α ), Άρθρο 12, Παράγραφος 4 «Περί ρυθµίσεως θεµάτων καταστάσεως υπαλλήλων του ηµοσίoυ, των Ν.Π..., των Ο.Τ.Α και άλλων τινών

Διαβάστε περισσότερα

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Λιμενικά Ταμεία. Η παρ. 3 του άρθρου 244 του ΔΚΚ ορίζει τα της συγκρότησης του δ.σ. μόνον των διαδημοτικών λιμενικών Ταμείων, ενώ αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ν 3852/2010: ΟΣΑ: Αρμοδ/τες ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ -Εκλογές, Πειθ/κά, Μητροπολ. Περιφέρεια. υγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμων ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ειδικότερων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Σχηµατισµός Ολοµελείας) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, ν.π.ι.δ. που εκπροσωπείται νοµίµως και εδρεύει στην Αθήνα. 2. Του Λ. Χ. του Χρήστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Αποφ. 1038/ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Αποφ. 1038/ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Αποφ. 1038/15-06-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 30 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 15-06- 2017 Στη Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 665/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Αριθμός 665/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτικές εκλογές. Το χρονικό διάστημα της έκθεσης της απόφασης ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του δημάρχου, των δημοτικών συμβούλων κλπ. επί τρεις ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που

Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των. Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που Πράξεως 0063 Αριθμ. Συν/ση 9η/27.5.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Αγγελική Κέντρου, Πάρεδρο και,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 07/07/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2137 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: , Δευτέρα, 26 Mαρτίου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: , Δευτέρα, 26 Mαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Δευτέρα, 26 Mαρτίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ1Χ-63Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ1Χ-63Ρ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα: Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων Μονιμοποίηση

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Υπαλληλικού Κώδικα: Κατάταξη υπαλλήλων βάσει των μεταβατικών διατάξεων Μονιμοποίηση ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3508 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων των λοιπών

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων των λοιπών Πράξεως 00018 Αριθμ. Συν/ση 10η/26.3.2013 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, Αικατερίνη Μποκώρου, Πάρεδρο, και κωλυομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 108/2013 Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2013 ΑΠ: Γ/ΕΞ/5891/16.09.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 261/2003 Μονομελές Πρωτοδικείο

Νομολογία 261/2003 Μονομελές Πρωτοδικείο Νομολογία 261/2003 Μονομελές Πρωτοδικείο Υπόθεση διορισμού δικαστικού επιμελητή Σχολιασμός:Καρκούλας Παναγιώτης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) 1272/2015 ΣΤΕ ( 653430) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δημοτική φορολογία. Η αίτηση ακυρώσεως, καθ ο μέρος προσβάλλεται η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 47 ΘΕΜΑ: Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων στους νεοσύστατους Δήμους Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74570 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η παρούσα 4 η έκδοση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατέστη αναγκαία μετά τις σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 18/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2040 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ

Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ Νομολογία 1202/2003 ΣτΕ Υπόθεση επιδόματος ειδικών συνθηκών Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 1202/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤ «1. Επειδή, με την υπό κρίση έφεση, για την άσκηση της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 9 / 11 / 2011 Γ30/ 311

Βαθμός Ασφαλείας EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 9 / 11 / 2011 Γ30/ 311 Βαθμός Ασφαλείας EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 9 / 11 / 2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ & Εργασιακών Σχέσεων Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

\ψ W M Αριθμός 126/2011

\ψ W M Αριθμός 126/2011 \ψ W M Αριθμός 126/2011 m f'f '.( V - *4^, y *? *±-\ PAKTIKO Σ ΥΝΕΔΡΙ ΑΣΕΩΣ 1 ' sr. ",.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ( ΔΕΥΑΜΒ )

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ( ΔΕΥΑΜΒ ) 13-01-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Βόλος, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Αρίθμ. Πρωτ.: 2597 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141 Τ.Κ. : 38221,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617)

ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) ΠΥΣ 33/2006: Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. (408617) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 31 Πράξη 33 της 27.12.2006 (ΦΕΚ Α 280/28.12.2006) Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για

στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1. Σκοπός και έννοια ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Περιορισμός της πολυνομίας, κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας» Άρθρο 1 Σκοπός και έννοια 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο περιορισμός της πολυνομίας, η διαρκής κωδικοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Χ-ΠΕ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, Μαρτίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213-1313394, -378,-

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9563608 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 5/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια 1/06/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια 1/06/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Βέροια 1/06/2011 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 421β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θ. Ζωγιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο,3-10-2011 Αριθμ. Πρωτ.:156

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 27/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3824 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια.

Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και, κωλυομένων των. λοιπών Παρέδρων, Βασιλική Δαγαλάκη (εισηγήτρια), Εισηγήτρια. Πράξεως 0026 Αριθμ. Συν/ση 5η/20.2.2014 ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο, και,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 5-4-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2327 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3815 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Δ Ε Γ Λ Ε Ρ Η Σ & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 25 5ος & 6ος όροφος - 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ.: 210.4119155, 210.4129849 - FAX: 210.4119189 - E-MAIL: info@degleris.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Ε.) που εδρεύει στον Κορυδαλλό Αττικής, στην οδό Σολωμού 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34

ΝΟΜΟΣ 2190/94 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Βαθµολογικό σύστηµα διάρθρωσης θέσεων του ηµοσίου και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αρθρο 34 ΝΟΜΟΣ 2190/94 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης". ΦΕΚ ΑΡ. Φ. 28/ΤΕΥΧΟΣ Α'/ 3-3-94 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα: 17/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2201 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα