Ορολογία που χρησιμοποιείται για τις πιστοποιήσεις ανελκυστήρων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορολογία που χρησιμοποιείται για τις πιστοποιήσεις ανελκυστήρων"

Transcript

1

2 Ορολογία που χρησιμοποιείται για τις πιστοποιήσεις ανελκυστήρων ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ καλείται η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχων και δοκιμών στον ανελκυστήρα με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του με προδιαγραφές ασφαλείας (κανονιστικές διατάξεις και πρότυπα). ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ χαρακτηρίζονται οι ανελκυστήρες που έχουν τεθεί σε λειτουργία και είναι σε χρήση, ανεξαρτήτως του έτους εγκατάστασης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ καλούνται οι τακτικοί έλεγχοι από διαπιστευμένο /αναγνωρισμένο φορέα σε υφιστάμενους ανελκυστήρες. (Όσοι ελέγχονται για δεύτερη φορά, έχουν άδεια λειτουργίας ή πιστοποιητικό) ΑΡΧΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ καλούνται οι έλεγχοι από διαπιστευμένο / κοινοποιημένο φορέα σε νέους ανελκυστήρες, προτού αυτοί διατεθούν στην αγορά και δοθούν σε χρήση. (Αφορά όσους ανελκυστήρες έχουν προέγκριση όσοι δεν έχουν στοιχεία νομιμότητας δηλ. για χρονολογίες μεταξύ ) ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο τελικός έλεγχος είναι η διαδικασία με την οποία ο εγκαταστάτης βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας που διατίθεται είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα επιθέτει τη σήμανση «CE» στο θαλαμίσκο κάθε ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση πιστότητας «ΕΚ». ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ) ή εξακρίβωση ανά μονάδα είναι η διαδικασία με την οποία ένας εγκαταστάτης ανελκυστήρα βεβαιώνει και δηλώνει ότι ο ανελκυστήρας που διατίθεται στην αγορά και στον οποίο έχει χορηγηθεί η βεβαίωση πιστότητας είναι σύμφωνος προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο εγκαταστάτης του ανελκυστήρα επιθέτει τη σήμανση «CE» στο θαλαμίσκο του ανελκυστήρα και συντάσσει δήλωση πιστότητας «ΕΚ». ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ EK Η εξέταση τύπου «ΕΚ» είναι η διαδικασία με την οποία ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα μοντέλο ανελκυστήρα πληροί τις διατάξεις της οδηγίας [2]

3 Απόσπασμα από το ΦΕΚ 2604 /Β / Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων Άρθρο 13 Κυρώσεις Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ 815/Β/1997) για τους παραβάτες των διατάξεων του παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ορίζονται τα εξής: 1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ υπέρ της Ν. Α. που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να διπλασιάζεται, με την ίδια διαδικασία. 2. Στους αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 της υπ αριθμ. οικ.3354/91/ (ΦΕΚ 149/Β/2001) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης σε αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους φορείς ελέγχου που εκτελούν πλημμελείς ή πλαστούς ή γενικότερα πλασματικούς ελέγχους που δεν ανταποκρίνονται στην [3]

4 πραγματικότητα κατά παράβαση της υπ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, θα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από κοινή εισήγηση της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών και της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ υπέρ της οικείας Ν.Α. όπου έχει έδρα ο φορέας, που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Η απόφαση κοινοποιείται και στον αρμόδιο φορέα διαπίστευσης. 3. Πρόστιμο επιβάλλεται για παραβάσεις των διατάξεων της υπ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στον αδειούχο εγκαταστάτη ή στον συντηρητή Δ ειδικότητας ή στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους ή και σε οποιονδήποτε άλλον που αυθαίρετα προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστήρα. Στους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές Δ ειδικότητας μπορεί να επιβάλλονται και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 29 του Β.Δ. της από 25 Μαΐου (ΦΕΚ /224/Α/1938) και συνιστούν την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας. [4]

5 4. Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της παράβασης και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στην υγεία και ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων, τα επιβαλλόμενα από τον αρμόδιο Νομάρχη πρόστιμα μπορούν να κλιμακώνονται ως εξής: α. Πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει σφραγισθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται σε λειτουργία ύστερα από παραβίαση των σφραγίδων και έχει συμβεί ατύχημα. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς μέριμνα για καταχώρηση, μη ανανέωσης καταχώρησης κ.λπ.). β. Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον συντηρητή ανελκυστήρα που παραλείπει την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ή για παραλείψεις στη συγκρότηση κινητών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. γ. ι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα και ιι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα. Πριν την επιβολή των προστίμων ι) και ιι) πρέπει να διαπιστωθεί αν ο λόγος παράλειψης οφείλεται σε παρελκυστική τακτική του ανωτέρω ή σε αμφισβήτηση της έκθεσης ελέγχου [5]

6 του φορέα ή σε διαφωνία για το ποιος είναι υπεύθυνος να καλύψει οικονομικά τις αποκλίσεις (ο ιδιοκτήτης ή ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής) που επισήμανε ο φορέας στον έλεγχο του. Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, επιβάλλονται τα παραπάνω πρόστιμα, αλλιώς θα πρέπει να επιβληθούν οι κυρώσεις των άλλων άρθρων για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη. δ. Πρόστιμο από έξη χιλιάδες (6.000) ευρώ μέχρι εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ σε όποιον προβαίνει σε παράνομη ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα. 5. Σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ υποτροπή, ατυχημάτων ή / και επικίνδυνων παραλείψεων είναι δυνατή η αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας του φυσικού προσώπου που έχει την ευθύνη συντήρησης του ανελκυστήρα. 6. Κάθε απόφαση που λαμβάνεται κατ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος που οδηγεί στον περιορισμό της εγκατάστασης ή και της θέσης λειτουργίας ή και της χρήσης του ανελκυστήρα, της διάθεσης στην αγορά ή και της θέσης σε λειτουργία του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και κάθε απόφαση: προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα, επιβολής προστίμου αιτιολογείται και κοινοποιείται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. [6]

7 Τέσσερις από τους πιο Εντυπωσιακούς Ανελκυστήρες στον Κόσμο Το Skyview (Στοκχόλμη Σουηδία). είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα ανελκυστήρων κατασκευασμένο στη νότια πλευρά του Ericsson Globe της Στοκχόλμης. Το Ericsson Globe παραμένει το μεγαλύτερο ημισφαιρικό κτίριο του κόσμου. Η διάμετρος του είναι περίπου 110 m και το ύψος του εσωτερικά φτάνει τα 85 m. Η διαδρομή που διανύουν οι ανελκυστήρες φτάνει τα 100 μέτρα. Οι δύο σφαιρικές καμπίνες κατά την κίνηση τους αναδεικνύουν την μεγαλοπρεπή ημισφαιρική κατασκευή. Η κατασκευή του κτηρίου ξεκίνησε το 2004 και αποπερατώθηκε τον Φεβρουάριο του Οι ανελκυστήρες κατά τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του μετέφεραν περισσότερους από επιβάτες. Κτήριο Lloyd's (Λονδίνο, Αγγλία) Το κτήριο Lloyd's στο Λονδίνου, στην Lime Street, έχει σχεδιαστεί ανάποδα με αποτέλεσμα να εντυπωσιάζει τους περαστικούς με την πρωτότυπη εξωτερική του εμφάνιση και τους 12 εξωτερικούς γυάλινους ανελκυστήρες. Η διαδρομή τους προς την κορυφή αν μη τι άλλο είναι εντυπωσιακή δίνοντας την δυνατότητα στους επιβάτες να θαυμάσουν τον Tάμεση και άλλα αξιοθέατα όπως το κωδωνοστάσιο του Αγίου Παύλου και τον ουρανοξύστη Gherkin. [7]

8 Santa Justa (Πορτογαλία) Γνωστός και ως Ανελκυστήρας Carmo, βρίσκεται στην ιστορική πόλη της Λισαβόνας και συνδέει τους χαμηλότερους δρόμους της περιοχής με την υψηλότερη πλατεία Largo do Carmo μέσω μιας μεταλλικής γέφυρας. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τον μηχανικό Raul de Mesnier Ponsard, μαθητή του Άιφελ, από το 1900 έως το 1902 και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο. Ο ανελκυστήρας προσφέρει πανοραμική θέα στην πόλη, με τον μηχανισμό λειτουργίας του να αποτελεί πραγματική επανάσταση την εποχή που κατασκευάστηκε. Αποτέλεσε σύμβολο της εποχής του στις αρχές του 20 ου αιώνα σηματοδοτώντας την μετάβαση στην σύγχρονη εποχή. Μουσείο.Mercedes-Benz (Στουτγάρδη,.Γερμανία). Οι ανελκυστήρες στο Μουσείο Mercedes-Benz στη Στουτγάρδη, είναι τόσο πρωτότυποι, που τραβούν τα βλέμματα. με.το μοντέρνο, μεταλλικό εξωτερικό τους και τα περίεργα παράθυρά τους στο αίθριο του μουσείου. Στην ουσία είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να πηγαίνουν σε διάφορα επίπεδα του μουσείου και να βλέπουν τα εκθέματα που καλύπτουν 125 χρόνια αυτοκίνησης. Ο χρόνος μεταφοράς διαρκεί περίπου 30 δευτερόλεπτα. [8]

9 Υδραυλικό Λάδι Ορυκτέλαιο για Ανελκυστήρες Το υδραυλικό λάδι (ορυκτέλαιο) είναι το κύριο συστατικό για την κίνηση των υδραυλικών ανελκυστήρων. Η επιλογή του υδραυλικού λαδιού στους υδραυλικούς ανελκυστήρες πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά σε περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν μεσαία ή μεγάλη κίνηση η επιλογή μιας καλής ποιότητα λαδιού αυξάνει το όριο ζωής των μηχανικών και υδραυλικών εξαρτημάτων εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Επίσης μια καλή ποιότητα υδραυλικού λαδιού αυξάνει το εύρος της θερμοκρασίας στο οποίο δουλεύει ο ανελκυστήρας. Τα υψηλής ποιότητας ορυκτέλαια περιέχουν ειδικά χημικά πρόσθετα με σκοπό την επίτευξη των παρακάτω χαρακτηριστικών. Χαρακτηριστικά υδραυλικού λαδιού (ορυκτέλαιου) 1 Ρευστότητα Ιξώδες Είναι η αντίσταση του ρευστού (στη συγκεκριμένη περίπτωση του λαδιού) στη ροή. Μεγάλο ιξώδες = Αργή ροή (παχύρευστο λάδι). Μικρό ιξώδες = Γρήγορη ροή (λεπτόρευστο λάδι). α. Ένα λάδι κατάλληλο για ανελκυστήρες που βρίσκονται σε χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα για τις πρώτες πρωινές εκκινήσεις πρέπει να έχει ρευστότητα σε 40 ο C = 46cSt β. Ένα λάδι κατάλληλο για υδραυλικούς ανελκυστήρες σε κτήρια με μεγάλη κίνηση που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες πρέπει να έχει ρευστότητα σε 40 ο C = 68cSt 2. Δείκτης Ρευστότητας - Ιξώδους Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας που χαρακτηρίζει την ποιότητα του λαδιού είναι ο δείκτης ρευστότητας. Εκφράζει την αντίσταση του λαδιού στη μεταβολή του [9]

10 ιξώδους του όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία λειτουργίας του. Όσο πιο μικρός είναι αυτός ο αριθμός τόσο πιο ευαίσθητο είναι το ιξώδες του με τη θερμοκρασία α. Για ανελκυστήρες με χαμηλή και μεσαία κίνηση το λάδι που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει δείκτη ρευστότητας>=150 β. Για ανελκυστήρες με μεσαία και μεγάλη κίνηση το λάδι που χρησιμοποιείται πρέπει να έχει δείκτη ρευστότητας>= Σημείο Ανάφλεξης Flash Point, Είναι η θερμοκρασία στην οποία το λιπαντικό παράγει ατμούς που μπορούν στιγμιαία να αναφλεχθούν υπό την παρουσία φλόγας ή και αέρα. Σε χρησιμοποιημένο λιπαντικό το σημείο ανάφλεξης υποβαθμίζεται, για αυτό και (πιθανόν) να εξατμίζονται ευκολότερα. Όταν η ανάφλεξη των ατμών διαρκέσει πάνω από 5 sec., τότε μιλάμε για σημείο Καύσης Λιπαντικού (Fire Point. FP) το οποίο βρίσκεται θερμοκρασιακά υψηλότερα από το σημείο ανάφλεξης. Στο σημείο που το λιπαντικό καίγεται παρουσία αέρα χωρίς φλόγα καθορίζει και το σημείο Αυτανάφλεξης. Το σημείο ανάφλεξης του λαδιού πρέπει να είναι >190 ο C 4. Το Σημείο Ροής Pour Point, PP & Σημείο Θόλωσης Είναι η κατώτατη θερμοκρασία όπου το λιπαντικό ρέει υπό την επίδραση του βάρους του. Το σημείο θόλωσης είναι η θερμοκρασία που, λόγω χημικών «ανακατατάξεων», το λάδι καθίσταται θολό. Το σημείο θόλωσης είναι ανώτερο του σημείου ροής. Το σημείο ροής πρέπει να είναι <-35 ο C 5. Το Ειδικό Βάρος [10]

11 Το ειδικό βάρος του λαδιού στους 150 ο C πρέπει να είναι 0,88kg/dm Αποδέσμευση Αέρα Ο διαχωρισμός του αέρα και η εξάλειψη του αφρού του λαδιού στους 50 ο C πρέπει να γίνεται σε <6min. 7. Αντιοξείδωση Το λάδι πρέπει να είναι αντιοξειδωτικό και να αποτρέπει την δημιουργία βρωμιάς και κατακαθιού στο καζάνι αποθήκευσης. Συνήθως το λάδι σκουραίνει με την οξείδωση (δεν είναι βέβαια ο μοναδικός λόγος). Η υπερβολική οξείδωση μπορεί να αυξήσει το ιξώδες. 8. Αντιδιάβρωση Το λάδι πρέπει να είναι αντιδιαβρωτικό και να μην επιτρέπει την διάβρωση των μετάλλων του χαλκού των τσιμουχών και των ελαστικών μερών του υδραυλικού συστήματος. 9. Αντιφθορά Δεν πρέπει να φθείρει τα κινούμενα μέρη και να εξασφαλίζει την διάρκεια ζωής τους. 10. Αντισκωρικό Το λάδι πρέπει να προστατεύει και να συντηρεί τα μεταλλικά μέρη 11. Αντιμαλακτικό Το λάδι πρέπει να έχει την ικανότητα να διαχωρίζεται εύκολα από το νερό. Ειδικότερα κατά την επιλογή του λαδιού πρέπει να προσεχθεί. Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος [11]

12 Εξοπλισμός Ανελκυστήρων Ηλεκτρολογικό υλικο Υδραυλικοί Ανελκυστήρες Πιστοποίηση Ανελκυστήρων το πρώτο εξειδικευμένο ηλεκτρονικό κατάστημα για εξοπλισμό ανελκυστήρων και ηλεκτρολογικό υλικό [12]

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2604 22 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425 Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους.

Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους. Αντιµετώπιση θέµατος Ελέγχου ανελκυστήρων κτιρίων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νοµιµοποίησης λειτουργίας τους. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ Γ.Ε.: Γ31/4519/8-12-2006 Σχετ. : 1) Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ1797/21 εκεµβρίου 2005.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ Ε.E. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη

Καλώς σας βρήκα. Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Καλώς σας βρήκα Ηνέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Ένα από τα βασικά εργαλεία για την ασφάλεια των Ελληνικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων επικαιροποιείται μετά από 46 (!!) χρόνια Να παρουσιαστώ:

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την

ότι η οδηγία 84/528/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17ης Σεπτεµβρίου 1984 για την 31995L0016 Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 13. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςριθ, 5 Φεβρουαρίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - Εισαγωγή - Γενικά Στοιχεία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία Αρθρα 1-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα