2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09."

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα εηαηξία «NOKIA Corporation, (εθεμήο ν «Γηνξγαλσηήο»), ε νπνία θαη πξνθεξχζεη ηελ παξνχζα πξνσζεηηθή ελέξγεηα, έρνπλ φινη φζνη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 15 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ησλ εηαηξηψλ «ΝΟΚΗΑ Corporation», νη εξγαδφκελνη ησλ εζηηαηνξίσλ Pizza Hut Διιάδαο, «WUNDERMAN...ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ΑΔ.» ησλ ζπλεξγαδφκελσλ, ζηα πιαίζηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο, κε απηέο εηαηξεηψλ θαζψο θαη νη ζχδπγνη θαη ζπγγελείο α & β βαζκνχ ησλ αλσηέξσ. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε ε πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν ή ζε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. ε θάζε πεξίπησζε νη ελδηαθεξφκελνη γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, πξέπεη λα εμεχξνπλ δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Ο δηνξγαλσηήο θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε εθείλνλ εηαηξείεο δελ αλαιακβάλνπλ θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξφζβαζεο ζε δηαδίθηπν ή ηελ παξνρή ζρεηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ πξνο νηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. 2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/ Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηα αθφινπζα βήκαηα, είηε κέζσ δηαδηθηχνπ ζην site είηε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζην site : Βήκα 1 ν : Να θάλνπλ εγγξαθή ζην θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο account, ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηνχληαη ήηνη username, password, μαλά ην ίδην password, country of residence, είηε address είηε αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, είηε θαη ηα δχν, ην security code θαη ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ΟVΗ. Βήκα 2ν: Να ζηείινπλ απφ ην λέν ηνπο ovi account ζην κε ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο (έγθπξν αξηζκφ ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ), γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θαζεκεξηλέο θιεξψζεηο. Δγθπξεο ζεσξνχληαη νη ζπκκεηνρέο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κέζσ δηαδηθηχνπ ζην site είηε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζην site 1) θάλνπλ εγγξαθή ζην θαη δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο account, ζπκπιεξψλνληαο φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο δεηνχληαη ήηνη username, password, μαλά ην ίδην password, country of residence, είηε Classified - Internal use 1

2 address είηε αξηζκφ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, είηε θαη ηα δχν, ην security code θαη ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ΟVΗ θαη 2) ζηέιλνπλ απφ ην λέν ηνπο ovi account ζην κε ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ ηειεθψλνπ ηνπο (έγθπξν αξηζκφ ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ). Ηζρχνπλ νη ζπκκεηνρέο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηελ (ψξα 00:00:01 έσο ηηο (ψξα 23:59:59). 4. Κάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη πνιιέο θνξέο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζηέιλνληαο απφ δηαθνξεηηθά accounts ηα νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη, αιιά θάζε account πνπ έρεη ζηείιεη κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη κφλν κία θνξά ζε θάζε εκεξήζηα θιήξσζε θαη θάζε ζπκκεηέρσλ κπνξεί λα θεξδίζεη κφλν κία θνξά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, δει. κπνξεί λα είλαη κφλν κία θνξά ληθεηήο ζε φιεο ηηο θιεξψζεηο ηεο ελ ιφγσ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. 5. Σα δψξα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο είλαη εθαηφλ πελήληα θηλεηά (150) ηειέθσλα Nokia Οια ηα δψξα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο παξέρνληαη απφ ηνλ Γηνξγαλσηή θαη βαξχλνπλ ην δηαθεκηζηηθφ ηεο πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ αλάδεημε ησλ ληθεηψλ ζα γίλεη κε δέθα (10) ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο : 1 ε θιήξσζε ηελ Σξίηε 15/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 14/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59), 2 ε θιήξσζε ηελ Σεηάξηε 16/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 15/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59), 3 ε θιήξσζε ηελ Πέκπηε 17/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 16/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59), 4 ε θιήξσζε ηελ Παξαζθεπή 18/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 17/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59), 5 ε θιήξσζε ηελ Γεπηέξα 21/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 18/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59), 6 ε θιήξσζε ηελ Γεπηέξα 21/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 19/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59), 7 ε θιήξσζε ηελ Γεπηέξα 21/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 20/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59), 8 ε θιήξσζε ηελ Σξίηε 22/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 21/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59), 9 ε θιήξσζε ηελ Σεηάξηε 23/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 22/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59), 10 ε θιήξσζε ηελ Πέκπηε 24/12/2009 θαη ψξα γηα ηηο ζπκκεηνρέο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηηο 23/12/2009 (ψξα 00:00:01 έσο ψξα 23:59:59). 6. ε θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ ειεθηξνληθέο θιεξψζεηο ζα αλαδεηθλχνληαη 15 ληθεηέο θαζψο επίζεο θαη 10 αλαπιεξσκαηηθνί. Ζ θιήξσζε ζα γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ ζα απνηειείηαη α) απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο εηαηξίαο ΝΟΚΗΑ θαη β) δχν εθπξνζψπνπο ηεο Classified - Internal use 2

3 εηαηξίαο Wunderman θαη ελψπηνλ ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ θαο Αλλαο Ρήγα, Αθαδεκίαο 59, Αζήλα, ηει Οη ληθεηέο ησλ θιεξψζεσλ ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ εηαηξεία Wunderman γηα ηελ λίθε ηνπο, κέζσ ηειεθψλνπ, εληφο 3 εκεξψλ απφ ηελ θιήξσζε ζηελ νπνία θέξδηζαλ. 8. ην ηειεθψλεκα απηφ, ε Wunderman: a. Εεηά θαη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ιάβεη ηνλ Αξηζκφ Γειηίνπ Σαπηφηεηνο (ΑΓΣ) ή αξηζκφ δηαβαηεξίνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο, θαη εκεξνκελία γέλλεζεο γηα λα κπνξεί λα ηαπηνπνηήζεη ηνλ ληθεηή θαη λα ειέγμεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ δνζεί έγθπξν ΑΓΣ ή αξηζκφο δηαβαηεξίνπ, ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη απηφκαηα άθπξε. b. Δλεκεξψλεη ηνλ ληθεηή γηα ηνλ ηξφπν παξαιαβήο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ. c. Δλεκεξψλεη ηνλ ληθεηή φηη δελ κπνξεί λα θεξδίζεη άιιν θηλεηφ ζαλ θπζηθφ πξφζσπν κε ην ζπγθεθξηκέλν ΑΓΣ ή αξηζκφ δηαβαηεξίνπ. 9. Κάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο ζπκκεηνρήο ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα, κέζσ δηαθνξεηηθψλ accounts ψζηε λα απνθηήζεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λίθεο αιιά δηθαηνχηαη έλα κφλν δψξν. Απφ θάζε δηαθνξεηηθφ account, θάζε ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα απνζηείιεη έλα θάζε κέξα, θαη άξα λα ζπκκεηάζρεη θάζε κέξα ζηελ θιήξσζε. Ζ ηαπηνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γίλεηαη κε βάζε ην ΑΓΣ ή ηνλ αξηζκφ δηαβαηεξίνπ, δειαδή θάζε θπζηθφ πξφζσπν κε ζπγθεθξηκέλν ΑΓΣ ή δηαβαηεξίνπ κπνξεί λα θεξδίζεη κφλν έλα θηλεηφ ηειέθσλν Nokia Οη ζπκκεηνρέο θαη ηα δψξα είλαη απνιχησο πξνζσπνπαγή θαη αλεπίδεθηα κεηαβηβάζεσο. Σα δψξα δελ εμαξγπξψλνληαη θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηθαηνχρνπο ή ηνπο αζθνχληεο ηε γνληθή κέξηκλα: α) απφ ηνπο ληθεηέο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Αζήλα απφ ηα θαησηέξσ θαηαζηήκαηα Media Markt, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ εηαηξία WUNDERMAN ζην ηειέθσλν : 1) ΜΜ ΑΘΗΝΑ 1 (ΜΑΡΟΤΙ) Λ. Κηθιζίας 49 Τ.Κ Μαρούζι 2)ΜΜ ΑΘΗΝΑ 2 (ΦΑΛΗΡΟ) Παλαιά Λ. Ποζειδώνος & Μωραϊηίνη 3 Τ.Κ Π. Φάληρο 3) ΜΜ ΑΘΗΝΑ 3 (ΠΕΡΙΣΕΡΙ) Λ. Αθηνών 64 & Θηβών 25 Τ.Κ Περιζηέρι 4) ΜΜ ΑΘΗΝΑ 4 (ΡΕΝΣΗ) Classified - Internal use 3

4 Λ. Κηθιζζού 161 Τ.Κ Αγ. Ι. Ρένηης 5) ΜΜ ΑΘΗΝΑ 5 (ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ) Λέονηος 4 & Ελεσθερίας Τ.Κ Αργσρούπολη β) απφ φζνπο δηακέλνπλ εθηφο Αζελψλ, πάιη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ εηαηξία WUNDERMAN ζην ηειέθσλν κε courier, κε ρξέσζε ηνπ Γηνξγαλσηή. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ, απαηηείηαη ε επίμεηδε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ πνπ ν ληθεηήο έρεη δειψζεη ηειεθσληθψο ζηε WUNDERMAN θαη πξνθεηκέλνπ γηα αλειίθνπο εθηφο απφ ηελ ηαπηφηεηα ή ην δηαβαηήξην ηνπ αλειίθνπ απαηηείηαη θαη ε επίδεημε ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ ηνπ αζθνχληνο ηε γνληθή κέξηκλα. 11. Ζ παξαιαβή ησλ δψξσλ ζα γίλεη φηαλ απηά είλαη δηαζέζηκα ζηελ Διιεληθή Αγνξά θαη ζίγνπξα κεηά ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ Τπεχζπλε γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ληθεηψλ σο πξνο ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαιαβή ηνπ θηλεηνχ είλαη απνθιεηζηηθά ε Nokia κέζσ ηεο Wunderman. 12. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξαγκαηηθψλ ειαηησκάησλ ή εγγπήζεσο ησλ δψξσλ, ππεχζπλνο είλαη ν Γηνξγαλσηήο. 13. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ληθεηήο δελ είλαη δηαζέζηκνο ζην ηειέθσλν πνπ έρεη δειψζεη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ θιήξσζε κε ηελ νπνία αλαδείρζεθε ληθεηήο, γηα λα εηδνπνηεζεί γηα ηε λίθε ηνπ απφ ηελ εηαηξία WUNDERMAN, ή δελ πξνρσξήζεη ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8, ή αξλεζεί λα δψζεη ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ, ή ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη άθπξε, ή δελ ζπληξέρνπλ νη πξνχπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θιήξσζε, ή αξλεζεί ην δψξν ηνπ, ν ζπγθεθξηκέλνο ληθεηήο ράλεη ην δηθαίσκά ηνπ ζην δψξν θαη ην δψξν έπαζιν παίξλεη ν πξψηνο αλαπιεξσκαηηθφο, γηα ηνλ νπνίν ηζρχεη ε ίδηα δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπ δψξνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ. 14. Δάλ θαη ν αλαπιεξσκαηηθφο δελ είλαη δηαζέζηκνο ζην ηειέθσλν πνπ έρεη δειψζεη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα, κέζα ζηηο επφκελεο δχν εκέξεο απφ ην ηέινο ηεο ηξίηεο εκέξαο κεηά ηελ θιήξσζε κε ηελ νπνία αλαδείρζεθε αλαπιεξσκαηηθφο ληθεηήο, γηα λα εηδνπνηεζεί γηα ηε λίθε ηνπ απφ ηελ εηαηξία WUNDERMAN, ή δελ πξνρσξήζεη ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 7 θαη 8, ή αξλεζεί λα δψζεη ηα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ, ή ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη άθπξε, ή δελ ζπληξέρνπλ νη πξνχπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ θιήξσζε, ή αξλεζεί ην δψξν ηνπ, ν ζπγθεθξηκέλνο ληθεηήο ράλεη ην δηθαίσκά ηνπ ζην δψξν θαη ην δψξν πιένλ απφιπηαη νξηζηηθά Classified - Internal use 4

5 15. Σν δψξν ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο, είλαη πξνζσπηθφ, φζνλ δε αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ηνπ, είλαη ήδε πξνθαζνξηζκέλν, θαη απνθιείεηαη αληαιιαγή, ή κεηαβίβαζε ή εμαξγχξσζή ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν δηνξγαλσηήο γηα ιφγνπο απξφβιεπηνπο θαη πέξαλ ηεο επζχλεο ηνπ, δελ κπνξεί λα δψζεη ην δψξν ην νπνίν έρεη δεζκεπζεί, ηφηε έρεη ην δηθαίσκα λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν, αληίζηνηρεο αμίαο. 16. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα δελ είλαη απαξαίηεηε ε αγνξά πξντφλησλ. 17. Οη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ληθεηέο πξέπεη λα είλαη ηθαλνί γηα δηθαηνπξαμία. ηελ πεξίπησζε αλειίθσλ άλσ ησλ 15 εηψλ, ζα πξέπεη ν ζπκκεηέρνλ λα θαηέρεη ΑΓΣ ή άιιν επίζεκν έγγξαθν πνπ λα ηαπηνπνηεί ην πξφζσπφ ηνπ θαη ε παξαιαβή γίλεηαη καδί κε ηνπο έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα κε επίδεημε ΑΓΣ ή δηαβαηεξίνπ θαη ηνπ έρνληνο ηε γνληθή κέξηκλα. Αλήιηθνη θάησ ησλ 15 εηψλ δελ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ. Γηα ηνπο αλίθαλνπο γηα δηθαηνπξαμία απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ησλ δηθαζηηθψλ ηνπο ζπκπαξαζηαηψλ. Γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα θαινχλ ηελ εηαηξεία Wunderman απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή απφ ηηο 4/12 εσο ηηο 23/12 ζην Γηα ζέκαηα εγγπήζεσο ηνπ πξντφληνο δψξνπ ππεχζπλνο είλαη ε εηαηξία ΝΟΚΗΑ ζηελ νπνία θαη πξέπεη λα απεπζχλνληαη νη ληθεηέο. 19. Γηα oπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ θαη ζα εθαξκφδεηαη ην Διιεληθφ Γίθαην. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ παξφλησλ φξσλ ζπκκεηνρήο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαθφινπζε παξαίηεζε απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε έλαληη ησλ δηνξγαλσηξηψλ εηαηξεηψλ. 20. Οη ληθεηέο ζπλαηλνχλ αλεπηθχιαθηα ζηελ εθ κέξνπο ηνπ Γηνξγαλσηή ρξήζε θαη πξνβνιή ηνπ νλφκαηφο ηνπο, κεηαμχ άιισλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ (internet), εθφζνλ ην επηιέμεη ν Γηνξγαλσηήο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφληα ηεο The Coca-Cola Company θαη ηεο NOKIA ρσξίο απαίηεζε επηπιένλ αληαιιάγκαηνο. 21. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζην Πξφγξακκα ζπλαηλεί φπσο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ Γηνξγαλσηή σο ππεχζπλν γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπο κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ ή κε απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ είηε απφ ηνλ ίδην είηε κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ απηφο δηνξίζεη γηα ηε δηελέξγεηα ηεο σο άλσ επεμεξγαζίαο θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα δηαηεξεζνχλ απφ ηνλ Γηνξγαλσηή θαη κφλν γηα γηα κειινληηθή ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε δηαθεκηζηηθέο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο (marketing) ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο Nokia International ελψ ε εηαηξία Coca-Cola Services NV δελ ζα έρεη θακία πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία απηά. ε θάζε πεξίπησζε, ηα πξνζσπηθά Classified - Internal use 5

6 ζηνηρεία ζα ηεξνχληαη ζχκθσλα κε ην Ν.2472/1997, φπσο ηζρχεη, ηνπ Ν. 2774/1999 θαη ηηο Απνθάζεηο θαη Οδεγίεο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο επηβάξπλζε ηελ πξφζβαζε, ηελ επηβεβαίσζε, ηξνπνπνίεζε ή δηαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπο πνπ ηεξνχληαη ζην αξρείν θαηά ηνπο φξνπο ηνπ Ν.2472/1997, φπσο ηζρχεη επηθνηλσλψληαο κε ηελ Δηαηξεία Wunderman ή κε νπνηαδήπνηε άιιν θνξέα νξίζεη λφκηκα ε Δηαηξεία. 22. Οη φξνη ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ζα θαηαηεζνχλ ζηε ζπκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Άλλα Ρήγα, Αθαδεκίαο 59 Αζήλα, ηει , θαη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπο δηθαηνχηαη λα ιάβεη θάζε ζπκκεηέρσλ κε δηθή ηνπ ρξέσζε. Αξκφδηα γηα θάζε ηπρφλ δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ παξφληα Γηαγσληζκφ νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ. 23. Οη φξνη δηελέξγεηαο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα έρνπλ επίζεο αλαξηεζεί ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 24. Ο δηνξγαλσηήο δηθαηνχηαη λα κεηαβάιεη ηνπο φξνπο ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο ή λα ηελ καηαηψζεη θαη/ή λα ηελ αλαθαιέζεη, παξαηείλεη ή κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, άλεπ εηέξνπ ή/θαη λα αιιάμεη ηα πξνζθεξφκελα δψξα κε άιια ίζεο αμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο, κε αλαθνίλσζε ζην site ην αξγφηεξν κηά εκέξα πξν θάζε θιεξψζεσο, δει. θαηά ηξφπν παξαπιήζην κε απηφλ ηεο αλαθνηλψζεσο ηεο πξνθπξήμεσο, ρσξίο πεξαηηέξσ εηδνπνίεζε, θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Ο δηνξγαλσηήο δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα αθπξψλεη ζπκκεηνρέο εθφζνλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. 25. Σξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ δχν εθπξφζσπνπο ηνπ Γηνξγαλσηή θαη ηελ ζπκβνιαηνγξάθν, ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλε θαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πξνθχςεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. CocaColaPizzaHutNOKIA Classified - Internal use 6

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ 1] Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΘΗΛΖΡΔΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΔΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 6νο δηαγωληζκόο «Θαηλνηνκίαο & Σερλνινγίαο» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «Καηλνηνκίαο & Τερλνινγίαο» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο A.E. (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 3os δηαγωληζκόο «i-bank Θαηλνηνκία & Σερλνινγία» Όξνη ζπκκεηνρήο ΔΗΑΓΩΓΖ Ο Γηαγσληζκφο «i-bank Καηλνηνκία & Τερλνινγία» (εθεμήο ν «Γηαγσληζκφο») ηεο Δζληθήο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΣΕΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ γ φάση) ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2015 Γ ΦΑΗ : ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ 5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΣΕΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ γ φάση) ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2015 Γ ΦΑΗ : ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ 5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 2015 Γ ΦΑΗ : ΔΙΑΓΝΩΣIΚΑ ΣΕΣ 5000 ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ Ε ΜΑΘΗΣΕ ΛΤΚΕΙΟΤ Αξιότιμοι Συνάδελφοι, Δίλαη δηαπηζησκέλε αλάγθε γηα ηηο θξνληηζηεξηαθέο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, ε χπαξμε ελφο εξγαιείνπ αξρηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα