2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ"

Transcript

1

2 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση του με σκοπό το κέρδος. Απαγορεύεται η διασκευή και επεξεργασία του παρόντος έργου από πρόσωπα (νομικά ή Φυσικά) χωρίς την γραπτή άδεια του συγγραφέα. Επιτρέπεται η διανομή του σε τρίτους εφόσον γίνει αναφορά στον δημιουργό, και τηρηθούν υποχρεωτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις. Το παρόν ebook είναι εκπαιδευτικό και σε καμιά περίπτωση δεν παρέχει πληροφορίες επενδυτικών συμβουλών και γρήγορου πλουτισμού. Διανέμεται δωρεάν και σκοπό έχει να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ. Προτείνουμε πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε τεχνική ή μέθοδο αναφέρεται στο παρόν έργο, να συμβουλευτείτε την γνώμη κάποιου ειδικού ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

3 Αγαπθτοί Φίλοι, Ρριν ξεκινιςουμε και μποφμε ςτα βακιά για το Μάρκετινγκ, κα ικελα να ςασ δϊςω μερικζσ πλθροφορίεσ για εμζνα, ϊςτε να γνωρίηετε ποιον ζχετε απζναντι ςασ και γιατί να με ακοφςετε. Για όςουσ δεν με γνωρίηουν, ονομάηομαι Βαςίλθσ Ραππάσ, και αςχολοφμαι επαγγελματικά με τθν Συμβουλευτικι Μάρκετινγκ & τθν Ανάπτυξθ επιχειριςεων. Είμαι απόφοιτοσ από το Αγγλικό Ρανεπιςτιμιο του Wolverhampton ςτθν Οργάνωςθ & Διοίκθςθ Μικρϊν Επιχειριςεων, ενϊ κατζχω Μεταπτυχιακό ςτα Χρθματοοικονομικά, κακϊσ και Μεταπτυχιακό MBA ςτο Μάρκετινγκ από το Ρανεπιςτιμιο του Liverpool. Επειδι όμωσ πιςτεφω ότι οι ςπουδζσ δεν είναι αυτζσ που κάνουν κάποιον επιτυχθμζνο, κα πρζπει να ςασ πω ότι για να φτάςω ςτο ςθμείο που είμαι ςιμερα δεν ιταν κακόλου εφκολο (αυτι όμωσ είναι ςυηιτθςθ για μια άλλθ ςτιγμι). Οι ςπουδζσ είναι ςίγουρα ζνα ςθμαντικό εφόδιο όμωσ εάν δεν ζχεισ αγάπθ γι αυτό που κάνεισ, δεν ζχεισ κάποιο πλάνο, τθν διάκεςθ και ενζργεια για να πετφχεισ, οι ςπουδζσ δεν κα ςε βοθκιςουν ςε τίποτα. Ριςτζψτε με! Γι αυτό βάλτε τα δυνατά ςασ. Εξάλλου ςτθν ηωι δεν παίρνουμε αυτό που μασ αξίηει, αλλά αυτό που διαπραγματευόμαςτε! Από το 2003 εργάςτθκα ςε ζναν Κρατικό Οργανιςμό (Κζντρο Επιχειρθματικισ & Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ ΚΕΤΑ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ με ςκοπό τθν διάδοςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ, τθν μετάδοςθ νζων εργαλείων ανάπτυξθσ ςτισ επιχειριςεισ, τθν ενθμζρωςθ για Χρθματοδοτιςεισ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, κ.α. Θ εμπειρία που αποκόμιςα πάνω ςτουσ τομείσ αυτοφσ ιταν ςθμαντικι και κακοριςτικι για τθν επαγγελματικι μου ςυνζχεια. Τον Ιοφλιο του 2007 ξεκίνθςα το blog Epixeirein: The Art of Business Development όπου εκεί διαπίςτωςα τθν μεγάλθ ανάγκθ του κόςμου να μάκει τρόπουσ για να βελτιϊςει τθν δουλειά του και να ανζβει ζνα επίπεδο παραπάνω, τόςο προςωπικά όςο και επαγγελματικά. Πλο αυτό το διάςτθμα θ ιδζα του να ξεκινιςω το δικό μου γραφείο Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν, και ειδικότερα πάνω ςτισ χρθματοδοτιςεισ και το Μάρκετινγκ (δυο τομείσ τουσ οποίουσ γνωρίηω πολφ καλά), υπιρχε διαρκϊσ ςτο μυαλό μου. Φτάνουμε λοιπόν ςτο Το ζτοσ αυτό άλλαξε κυριολεκτικά τθν ηωι μου για πολλοφσ λόγουσ. Αποφάςιςα να πάρω ζνα μεγάλο ρίςκο για εμζνα και τον τρόπο ηωισ που είχα ζωσ τότε. Τον Ιοφλιο του 2009 άφθςα τον Δθμόςιο Τομζα (μετά από 6 ςυνεχόμενα χρόνια) και ξεκίνθςα με τθν υποςτιριξθ ςυνεργατϊν το γραφείο με τθν ονομαςία ΕΡΙΧΕΙΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ και ζτςι ζνα όνειρο είχε γίνει πραγματικότθτα! Σιμερα, παρόλθ τθν Οικονομικι κρίςθ, αιςκάνομαι χαροφμενοσ που μπορϊ και ζχω τθν δυνατότθτα να μιλάω κακθμερινά με τόςουσ νζουσ ανκρϊπουσ και επιχειρθματίεσ από κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ. Αιςκάνομαι χαροφμενοσ που μπορϊ και βοθκάω τουσ ανκρϊπουσ να κάνουν τθν δουλειά τουσ καλφτερθ, ποιο αποδοτικι χρθςιμοποιϊντασ με ζξυπνο τρόπο τεχνικζσ και μεκόδουσ Μάρκετινγκ. Από το ξεκίνθμα τθσ επαγγελματικισ μου καριζρασ δουλεφω με μια βαςικι αρχι: Θα πετφχω τουσ προςωπικοφσ μου ςτόχουσ, μόνο εάν καταφζρω και οι πελάτεσ μου πετφχουν τουσ δικοφσ τουσ προςωπικοφσ ςτόχουσ. Ρροτείνω να το υιοκετιςετε. Θα δείτε τθν δουλειά ςασ διαφορετικά! Στο αυτό μοιράηομαι μαηί ςασ κάποιεσ από τισ γνϊςεισ μου και πράγματα που ζμακα ςτθν πράξθ πάνω ςτο Μάρκετινγκ. Ελπίηω να βρείτε τθν βοικεια που ψάχνετε, ζωσ ζνα βακμό βεβαίωσ. Σε καμία περίπτωςθ αυτό το δεν αποτελεί ζνα εγχειρίδιο επιτυχίασ πάνω ςτισ επιχειριςεισ που κα βγάλετε εφκολο και γριγορο χριμα, και κζλω να το επιςθμάνω. Εφχομαι να αποκτιςετε τθν ηωι που ονειρεφεςτε. Εάν θ επιχείρθςθ είναι το μζςο για να το καταφζρετε τότε οι ςυμβουλζσ που ακολουκοφν κα ςασ φζρουν ζνα βιμα πιο κοντά. Φιλικά, Βαςίλθσ Δ. Παππάσ Σφμβουλοσ Επιχειριςεων & Μάρκετινγκ ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

4 Περιεχόμενα Το Μάρκετινγκ ςτισ νζεσ Οικονομικζσ ςυνκικεσ....5 Τι είναι Μάρκετινγκ;.6 Γιατί Μάρκετινγκ; 7 Τι περιλαμβάνει το Μάρκετινγκ;.8 Τα Βαςικά ςθμεία μιασ επιτυχθμζνθσ Στρατθγικισ Μάρκετινγκ.9 Ερωτιςεισ που πρζπει να αναρωτθκείτε όταν αναπτφςςετε τθν δικι ςασ Στρατθγικι..10 Ρωσ κα προςδιορίςετε τθν αγορά - ςτόχο ςασ απαραίτθτα ςτοιχεία που πρζπει να ζχει κάκε Στρατθγικι Μάρκετινγκ.13 7 απλά βιματα για ζνα Marketing Plan..15 Αυξιςτε τθν αποτελεςματικότθτα των Διαφθμιςτικϊν ςασ μθνυμάτων 16 Για ποίουσ λόγουσ αγοράηουν οι άνκρωποι;..17 Δζκα ιδζεσ για καλφτερο Μάρκετινγκ..19 Επίλογοσ ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

5 Το Μάρκετινγκ ςτισ νέεσ Οικονομικέσ ςυνθήκεσ Υπάρχει θ άποψθ ότι ο πελάτθσ πλζον δεν ενδιαφζρεται για τίποτα παρά μόνον για να βρει φκθνό το προϊόν και οποιαδιποτε άλλθ κίνθςθ Μάρκετινγκ είναι άςκοπθ. Σίγουρα θ χαμθλι τιμι είναι ελκυςτικι, πόςο μάλλον μζςα ςτθν δφςκολθ αυτι οικονομικι ςυγκυρία. Πμωσ το φκθνό προϊόν από μόνο του δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα! Αργά ι γριγορα κα προςαρμοςτεί ολόκλθρθ θ αγορά ςτισ χαμθλζσ τιμζσ, και τότε πάλι τι κάνετε; Θα κατεβάςετε ακόμα περιςςότερο τισ τιμζσ; πόςο ακόμα; Το μινυμα που κζλουμε να περάςουμε είναι ότι δεν πρζπει να κόψετε το Μάρκετινγκ αλλά οφτε και να κρατιςετε διαφθμιςτικζσ δαπάνεσ που είχαν μικρά και αμφίβολα αποτελζςματα. Σκεφτείτε κάποιον που προχωράει ςτον δρόμο. Εάν δεν φωνάξεισ το όνομα του κα γυρίςει να ςε κοιτάξει; Σίγουρα όχι. Το ίδιο ιςχφει και ςτθν αγορά. Εάν ςταματιςετε να φωνάηετε προσ του πελάτεσ ςασ εδϊ είμαι και ζχω αυτό που κζλεισ το πικανότερο είναι να ςταματιςουν και αυτοί να κοιτάηουν προσ τθν επιχείρθςθ ςασ! Εάν ςταματιςετε εντελϊσ τθν παρουςία ςασ ςτθν αγορά, ςταματιςετε να δείχνετε τα οφζλθ και πλεονεκτιματα των προϊόντων ςασ, και δείξετε αδράνεια, τότε το πικανότερο είναι όταν κάποιοσ καταναλωτισ χρειαςτεί το προϊόν ςασ, να το ξεχάςει, και να ςκεφτεί πρϊτο κάποιο άλλο. Το βζβαιο είναι ότι χρειάηεται επαναξιολόγθςθ των μεκόδων που χρθςιμοποιοφςατε μζχρι ςιμερα για να προςελκφςετε πελάτεσ. Χρειάηεται να ςχεδιάςετε ςωςτά τθν Στρατθγικι Μάρκετινγκ που κα ακολουκιςετε. Χρειάηεται να προςαρμοςτείτε ςτισ νζεσ τάςεισ και τθν νζα ψυχολογία των καταναλωτϊν. Χρειάηεται να παρακολουκιςετε λίγο πιο ςτενά τον τρόπο που κινοφνται πλζον οι πελάτεσ ςασ αλλά και ολόκλθρθ θ αγορά. το αυτό κα δοφμε με ποιον τρόπο θ ςωςτι και μελετθμζνθ εφαρμογι του Μάρκετινγκ μπορεί να ςασ δϊςει ςθμαντικι βοικεια ςτθν δφςκολθ αυτι οικονομικι περίοδο που διανφουμε ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

6 Τι είναι Μάρκετινγκ; Εάν ρωτιςετε 100 Μαρκετίςτεσ τι είναι Μάρκετινγκ, κα ςασ δϊςουν 100 διαφορετικζσ απαντιςεισ! Θ πλθκϊρα των διαφορετικϊν προςεγγίςεων δείχνει και τθν μεγάλθ γοθτεία του. Και επειδι αυτό εδϊ είναι ζνα για το Μάρκετινγκ, δεν κα μποροφςε να λείπει ο οριςμόσ του. Ζτςι λοιπόν ζνασ απλόσ και εφκολοσ οριςμόσ για το Μάρκετινγκ που μπορείτε να κυμάςτε είναι: Μάρκετινγκ είναι τα πάντα που κάνεισ για να προωκιςεισ τθν επιχείρθςθ ςου από τθν ςτιγμι που ςυλλαμβάνεισ τθν ιδζα, μζχρι τθν ςτιγμι που οι πελάτεσ αγοράηουν το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςου και ζρχονται να το αγοράςουν ξανάκαι-ξανά ςε τακτικι βάςθ. Οι λζξεισ κλειδιά που κα πρζπει να κυμάςτε είναι τα πάντα και τακτικι βάςθ. Θα πρζπει επίςθσ να κυμάςτε ότι το Μάρκετινγκ είναι πάντα κυκλικό! Θα πρζπει επίςθσ να κυμάςτε ότι το Μάρκετινγκ είναι πάντα κυκλικό! Δεν ςθμαίνει ότι επειδι μπικε ο πελάτθσ ςτο μαγαηί μασ και αγόραςε, το Μάρκετινγκ τελείωςε εκεί! Στο ςθμείο αυτό είναι που το πραγματικό Μάρκετινγκ ξεκινάει. Στόχοσ ςασ κα πρζπει να είναι ο πελάτθσ αυτόσ να ζρκει ξανά-και-ξανά να αγοράςει από εςάσ. Το Μάρκετινγκ δεν ςταματάει ποτζ! Επίςθσ το Μάρκετινγκ είναι Διαδικαςία και όχι μεμονωμζνο γεγονόσ! Το να βάλεισ μια διαφιμιςθ ςτθν εφθμερίδα ι περιοδικό δεν κεωρείται ότι κάνετε Μάρκετινγκ. Μθν το μπερδεφετε! Το Μάρκετινγκ είναι διαδικαςία που διζπει τθν επιχείρθςθ ςε ότι κάνει, από το όνομα που ζχει, μζχρι τθν τοποκζτθςθ ςτο μυαλό του καταναλωτι, και ακόμα παραπζρα! Σι είναι το Μάρκετινγκ; ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

7 Γιατί Μάρκετινγκ; Θ ηωι κάκε επιχείρθςθσ είναι οι πελάτεσ τθσ. Χωρίσ αυτοφσ δεν κα υπιρχε. Το marketing είναι τρόποσ ηωισ είναι το οξυγόνο που επιτρζπει ςτθν επιχείρθςι ςασ να αναπνζει και να μζνει ηωντανι. Σασ διαςφαλίηει περιςςότερουσ πελάτεσ και περιςςότερεσ πωλιςεισ. Δεν κα πρζπει να το ξεχνάτε αυτό! Η αγνξά ζπλερψο αιιάδεη. Όηαλ ζηακαηήζεηε λα πξνσζείηε ηελ δνπιεηά ζαο, ράλεηε αλαπηπζζφκελεο επθαηξίεο. Οη άλζξσπνη μερλνχλ γξήγνξα. Θπκεζείηε φηη νη άλζξσπνη βνκβαξδίδνληαη κε ρηιηάδεο κελχκαηα θαζεκεξηλά. Ο αληαγσληζκφο ζαο δελ ηα παξαηάεη. Μελ θάλεηε ην ιάζνο λα λνκίδεηε φηη παίδεηε κφλνη ζαο ζηελ αγνξά! θεθηείηε φηη ην ebook πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο απηή ηελ ζηηγκή, πηζαλφλ λα ην δηαβάδνπλ θαη νη αληαγσληζηέο ζαο! Σν κάξθεηηλγθ ελδπλακψλεη ηελ ηαπηφηεηά ζαο, Όηαλ ζηακαηήζεηε ην κάξθεηηλγθ, κεηψλεηε ηελ θήκε ζαο, ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη ζε εζάο. Σν κάξθεηηλγθ είλαη βαζηθφ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε. Όηαλ ζηακαηάηε ην κάξθεηηλγθ είζηε ζην κνλνπάηη ηεο κε-χπαξμεο. Σφζν απφιπηα! Σν κάξθεηηλγθ ζαο βνεζά λα θξαηήζεηε ηνπο παιηνχο ζαο πειάηεο. Δάλ ζεσξείηε φηη νη πειάηεο ζαο δελ αγνξάδνπλ απφ άιινπο ή φηη ζα κείλνπλ καδί ζαο γηα πάληα, ζα πξέπεη λα ην μαλαζθεθηείηε. Δάλ νη παιηνί ζαο πειάηεο ζαο μεράζνπλ, είζηε θαηαδηθαζκέλνη. Σν κάξθεηηλγθ ζαο δίλεη πξνβάδηζκα έλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο, νη νπνίνη θνπξάζηεθαλ, ράζαλε ην θνπξάγην θαη ηελ δηάζεζε ηνπο ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

8 Τι περιλαμβάνει το Μάρκετινγκ; Τα παρακάτω είναι τα ςθμαντικότερα ςθμεία που περιλαμβάνει θ διαδικαςία του Μάρκετινγκ, χωρίσ βεβαίωσ να εξαντλοφνται ςτθν παρακάτω λίςτα. Ζτςι λοιπόν το Μάρκετινγκ περιλαμβάνει: Το όνομα τθσ επιχείρθςθσ Τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ / επιχείρθςθσ Τον τρόπο διανομισ του προϊόντοσ / ςθμεία πϊλθςθσ Τθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ Το χρϊμα, μζγεκοσ, και μορφι του προϊόντοσ Τθν τιμολόγθςθ του προϊόντοσ Τθν τοποκεςία τθσ επιχείρθςθσ Τθν διαφιμιςθ Τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ Τθν τοποκζτθςθ ςτο μυαλό των καταναλωτϊν (Positioning) Τθν εκπαίδευςθ ςτισ πωλιςεισ Τθν επίλυςθ προβλθμάτων / Τθν αντιμετϊπιςθ αντιρριςεων Τθν διαχείριςθ του προςωπικοφ προσ όφελοσ του πελάτθ Το follow-up του πελάτθ Για να πουλιςει μια επιχείρθςθ τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ κα πρζπει να κάνει ςωςτά μερικά βιματα που οδθγοφν εν τζλει τον καταναλωτι να αγοράςει το προϊόν και να γίνει πελάτθσ! Ζτςι λοιπόν για να ζχει δουλειά μια επιχείρθςθ, κα πρζπει: Να πουλιςει το ςωςτό προϊόν - ςτον ςωςτό πελάτθ, ςτθν ςωςτι τιμι, ςτο ςωςτό μζροσ - τθν ςωςτι χρονικι ςτιγμι, χρθςιμοποιϊντασ το πιο κατάλλθλο μζςο προβολισ. Αυτό ιταν! Κάντε τα παραπάνω και θ επιχείρθςθ ςασ δεν κα ζχει ποτζ κανζνα πρόβλθμα. Στθν πραγματικότθτα όμωσ ςπάνια κάποια επιχείρθςθ πετυχαίνει όλα αυτά ςε απόλυτο βακμό! Σε κάκε περίπτωςθ θ ουςία είναι να πουλάσ το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςου και ο κόςμοσ να ςε εμπιςτεφεται. Τα παραπάνω ςθμεία ωσ ςφνολο, είναι γνωςτά ωσ μείγμα Μάρκετινγκ (Marketing Mix) το οποίο οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ εφαρμόηουν ενςτικτωδϊσ χωρίσ να ζχουν μπει ςτθν διαδικαςία να αναλφςουν ξεχωριςτά τον κάκε παράγοντα. Αποτελείτε από τα λεγόμενα 4P του Μάρκετινγκ (Product, Price, Place, Promotion). Θ ανάλυςθ του κάκε ςθμείου κα μποροφςε να είναι ξεχωριςτό βιβλίο, γι αυτό και εμείσ δεν κα επεκτακοφμε περιςςότερο. Τα αναφζρουμε γιατί είναι από τουσ ακρογωνιαίουσ λίκουσ του Μάρκετινγκ και κα πρζπει να τα γνωρίηετε ζςτω και κεωρθτικά ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

9 Τα Βαςικά ςημεία μιασ επιτυχημένησ Στρατηγικήσ Μάρκετινγκ Ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία μιασ επιτυχθμζνθσ ςτρατθγικισ μάρκετινγκ είναι θ διαπίςτωςθ ότι οι υπάρχοντεσ και πικανοί πελάτεσ ςασ ανικουν ςε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ ι τμιματα τθσ αγοράσ, που χαρακτθρίηονται από τισ ανάγκεσ τουσ. Κακορίηοντασ αυτζσ τισ ομάδεσ και τισ ανάγκεσ τουσ, και ζπειτα ικανοποιϊντασ τισ ανάγκεσ αυτζσ πιο επιτυχθμζνα από τουσ ανταγωνιςτζσ ςασ, κα πρζπει να είναι το επίκεντρο τθσ ςτρατθγικισ ςασ! Οι περιςςότεροι επαγγελματίεσ, ενςτικτωδϊσ βεβαίωσ γιατί κανείσ δεν τουσ είπε ποτζ κάτι διαφορετικό, κάνουν το εξισ: Ρροςπακοφν να πουλιςουν τα προϊόντα και υπθρεςίεσ τουσ ςτουσ καταναλωτζσ απευκυνόμενοι ςε όλουσ! Μα κα μου πείτε αυτό δεν πρζπει να κάνουμε; Πχι ακριβϊσ είναι θ απάντθςθ. Μια αποτελεςματικι Στρατθγικι Μάρκετινγκ ξεκινάει με τον εντοπιςμό των αναγκϊν του πελάτθ, τον εντοπιςμό των ςθμείων ςτρεσ που τον διακατζχουν, και των προβλθμάτων που κζλει να λφςει. Στθν ςυνζχεια ερχόμαςτε εμείσ και του προςφζρουμε το ανάλογο προϊόν που κα του λφςει το πρόβλθμα και κα βελτιϊςει τθν ηωι του (ςτθν ςωςτι τιμι, ςτο ςωςτό μζροσ, κλπ.). Ζτςι ξεκινάει το αποτελεςματικό Μάρκετινγκ. Πωσ κα ςθκϊςεισ το όπλο ςου να ριξεισ, εάν δεν ξζρεισ που να ςθμαδζψεισ; Είναι κάτι απλό ςτθν ςκζψθ που οι περιςςότεροι επαγγελματίεσ όμωσ δεν δίνουν ςθμαςία και το αγνοοφν κεωρϊντασ ότι είναι κάτι εντελϊσ δευτερεφον. Δεν είναι ζτςι όμωσ! Κακορίηοντασ με ακρίβεια τισ ανάγκεσ και επικυμίεσ τθσ αγοράσ μασ, τισ ελπίδεσ, τουσ φόβουσ, ενδοιαςμοφσ και προβλθματιςμοφσ τουσ (pain points), είναι θ αρχι για να δθμιουργιςουμε μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ (νοιϊκουμε το άγχοσ τουσ). Τότε μόνον μποροφμε να δθμιουργιςουμε μια ςτρατθγικι μάρκετινγκ που να εκμεταλλεφεται όςο το δυνατόν περιςςότερο τα Δυνατά μασ ςθμεία ϊςτε να τα ςυνδζει (ταιριάηει) με τισ ανάγκεσ των πελατϊν που ςτοχεφουμε ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

10 Ερωτήςεισ που πρέπει να αναρωτηθείτε όταν αναπτύςςετε την δική ςασ ςτρατηγική Ση αιιαγέο ζπληεινχληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο καο; Δίλαη απηέο Δπθαηξίεο ή Απεηιέο; Θα κπνξνχζα λα επεθηείλσ ηελ ιίζηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ κνπ ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ κνπ πην απνηειεζκαηηθά; Βξείηε ηξφπνπο λα ηνπο θάλεηε λα αγνξάζνπλ πεξηζζφηεξν. Πνηεο είλαη νη Γπλάκεηο θαη νη Αδπλακίεο καο; Πψο ζα ηηκνινγήζσ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία κνπ; Αλ θαη νη ηηκέο πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθέο νη πεξηζζφηεξνη ηειηθά αλαθαιχπηνπλ φηη ην λα πξνζπαζείο λα ζπλαγσληζηείο κφλν ζηελ ηηκή είλαη κηα θησρή ζηξαηεγηθή. Ση ζέισ λα πεηχρσ; Καζνξίζηε μεθάζαξνπο, ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο. Γηα ηη άιιν ελδηαθέξνληαη νη πειάηεο κνπ; Πνηφηεηα; Αμηνπηζηία; Service; θιπ. Καηαγξάςηε ηα. Ση ςάρλνπλ νη πειάηεο; Πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο; Πνηα πξνβιήκαηα ζέινπλ λα ιχζνπλ; Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα δηαλείκσ θαη λα πνπιήζσ ηα πξντφληα κνπ; Πνηνί πειάηεο είλαη πην επηθεξδείο; Πνηνη είλαη απηνί πνπ πιεξψλνπλ θαιχηεξα; Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα δηαθεκίζσ ηα πξντφληα κνπ; Οη επηινγέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ δηαθήκηζε, δηάθνξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, direct marketing, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, PR, κάξθεηηλγθ ζην δηαδίθηπν, social media, θαη πνιιά άιια αθφκα. Πψο ζα ζηνρεχζσ ηνπο ζσζηνχο πηζαλνχο πειάηεο; Τπάξρνπλ νκάδεο πνπ κπνξψ λα ζηνρεχζσ πην απνηειεζκαηηθά; Πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο λα επηθνηλσλήζσ καδί ηνπο; Πψο κπνξψ λα θαηαιάβσ εάλ ην Μάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδσ είλαη απνηειεζκαηηθφ; Διέγμηε πψο καζαίλνπλ νη πειάηεο ζαο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο. Ρσηήζηε ηνπο γηα λα γλσξίδεηε ηη δνπιεχεη θαιά θαη ηη φρη. Γνθηκάζηε νξηζκέλα πξάγκαηα κε ηηο δηαθεκίζεηο ζαο (ηίηινπο, θείκελα, photo, θιπ.), θαη πξνζπαζήζηε λα δείηε ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

11 Πωσ θα προςδιορίςετε την αγορά - ςτόχο ςασ Το μεγαλφτερο άγχοσ για κάποιον που ανοίγει μια νζα επιχείρθςθ προζρχεται από τισ ερωτιςεισ Ροιοσ κα πάρει το προϊόν μου; Υπάρχουν οι πελάτεσ γι αυτό που κζλω να κάνω; Ρωσ κα τουσ βρω και Ρωσ κα με βρουν;. Πςο καλό και αν είναι το προϊόν ι υπθρεςία ςασ, κα πρζπει να γνωρίηετε ότι κανείσ δεν κα το αγοράςει εάν δεν το κζλει ι πιςτεφει ότι δεν το χρειάηεται! Και δεν κα πείςετε κανζναν για το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςασ, εάν πρωτίςτωσ δεν ζχετε καταλάβει πλιρωσ τι είναι αυτό που πραγματικά κζλει. Και για να βρείτε τι πραγματικά αναηθτοφν οι πελάτεσ ςασ και ποιεσ λφςεισ ψάχνουν, κα πρζπει πρωτίςτωσ να γνωρίηετε ποιοι είναι. Αυτό που πρζπει να κάνετε είναι να χωρίςετε τθν αγορά ςασ ςε μικρότερα τμιματα. Αυτό ςασ δίνει αρκετά οφζλθ: Ζχετε ζνα οργανωμζνο πελατολόγιο, χωριςμζνο ςε τμιματα, όπωσ θ γεωγραφικι προζλευςθ των ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

12 πελατϊν ςασ, θ θλικία τουσ, το μζγεκοσ και ο τφποσ τθσ επιχείρθςθσ, ο τρόποσ πλθρωμισ τουσ, θ ςυμπεριφορά τουσ Ρροςδιορίηετε ευκολότερα τουσ περιςςότερο και λιγότερο κερδοφόρουσ πελάτεσ ςασ Επικεντρϊνετε το μάρκετινγκ ςτουσ πελάτεσ που είναι πικανότερο να αγοράςουν το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςασ Αποφεφγετε τμιματα πελατϊν που ςασ δίνουν περιςςότερα προβλιματα παρά κζρδθ Δθμιουργείτε ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και κατανόθςθσ με τουσ πελάτεσ ςασ, προςφζροντασ τουσ, πραγματικά τα προϊόντα που κζλουν και χρειάηονται Σασ δίνεται θ δυνατότθτα να βγείτε μπροςτά από τον ανταγωνιςμό, ςε ςυγκεκριμζνα τμιματα τθσ αγοράσ που ζχετε εντοπίςει Χρθςιμοποιείτε τισ πθγζσ τθσ επιχείρθςθ ςασ (προςωπικό, κεφάλαια, χρόνοσ, κλπ.) με μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα Μπορείτε να ανακαλφψετε νζα προϊόντα που πικανόν να χρειάηεται κάποιο ςυγκεκριμζνο τμιμα τθσ αγοράσ ςασ Βελτιϊνετε υπάρχοντα προϊόντα ϊςτε να καλφψουν με τον τον καλφτερο δυνατό τρόπο τισ ανάγκεσ των πελατϊν ςασ Αυξάνετε ςθμαντικά τθν αποτελεςματικότθτα του μάρκετινγκ και τθσ διαφθμιςτικισ ςασ καμπάνιασ Σασ δίνεται θ δυνατότθτα να κερδίςετε περιςςότερουσ πελάτεσ, που ςθμαίνει περιςςότερεσ πωλιςεισ, που με τθ ςειρά του ςθμαίνει περιςςότερα κζρδθ. Προςδιορίςτε λοιπόν τθν αγορά ςασ. Ανακαλφψτε καταρχιν τον λόγο που κάποιοσ κα ενδιαφερόταν και κα ικελε να αγοράςει το προϊόν ςασ. Στθν ςυνζχεια προχωριςτε ςτθν τακτικι τθσ ςαλαμοποίθςθσ. Φανταςτείτε τθν αγορά ςασ, ςαν ζνα ςαλάμι. Με τον ίδιο τρόπο που τεμαχίηετε το ςαλάμι ςε φζτεσ, τεμαχίςτε και τθν αγορά ςασ! Το κάκε κομμάτι τθσ αγοράσ που τεμαχίςατε, αναφζρεται ςε κάποια κριτιρια. Τα ςθμαντικότερα είναι: Γεωγραφικά κριτιρια: Το προϊόν ςασ απευκφνεται ςτθν τοπικι, εκνικι ι παγκόςμια αγορά; Δθμογραφικά κριτιρια: το προϊόν ςασ απευκφνετε περιςςότερο ςε άνδρεσ ι γυναίκεσ; ποιασ θλικίασ; ποιασ μόρφωςθσ; ςε Οικογζνειεσ ι εργζνθδεσ; τι φψουσ ειςοδιματοσ; που εργάηονται; όταν απευκφνεςτε ςε επιχειριςεισ, τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά περιλαμβάνουν παράγοντεσ όπωσ μζγεκοσ πελατολογίου, αρικμό εργαηομζνων, είδοσ προϊόντων και ετιςια ζςοδα. Ψυχογραφικά κριτιρια: Εδϊ θ τμθματοποίθςθ γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον τρόπο ηωισ (lifestyle) των πελατϊν μασ (κοινωνικοί, αναηθτοφν prestige, κφροσ, κλπ.), τθν κοινωνικι τάξθ που ανικουν, τισ αντιλιψεισ τουσ, τισ πολιτικζσ τουσ προτιμιςεισ, τισ δραςτθριότθτεσ και τα ενδιαφζροντα τουσ. Κριτιρια υμπεριφοράσ: οι πελάτεσ ςασ με ποιον τρόπο πλθρϊνουν; μετρθτά, με επιταγζσ ι με δόςεισ; ποια είναι θ ςυχνότθτα χριςθσ; ςε τι ποςότθτεσ αγοράηουν; Θα πρζπει να κυμάςτε ότι θ επιτυχία ςε μια επιχείρθςθ εξαρτάται από τον βακμό που καλφπτει τισ ανάγκεσ των πελατϊν τθσ, λφνει τα προβλιματα τουσ, και ικανοποιεί τα κζλω τουσ. Εάν δεν γνωρίηετε ποιοι είναι οι πελάτεσ ςασ, δεν κα μπορζςετε να καλφψετε με επιτυχία τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ τουσ. Προςδιορίςτε λοιπόν την αγορά ςασ Τμθματοποιιςτε τθν ςε μικρότερα κομμάτια ϊςτε να τθν ελζγχετε καλφτερα. Κατευκφνετε ςτοχευμζνα το μάρκετινγκ και τθν διαφιμιςθ ςτα ξεχωριςτά τμιματα τθσ αγοράσ, προςφζροντασ το ανάλογο προϊόν ι υπθρεςία. Ζτςι κα ζχετε τθν δυνατότθτα να μεγαλϊςετε το μερίδιο αγοράσ και κατά ςυνζπεια τισ πωλιςεισ ςασ. Δοκιμάςτε το! ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

13 10 απαραίτητα ςτοιχεία που πρέπει να έχει κάθε Στρατηγική Μάρκετινγκ Τα παρακάτω ςθμεία που κα δοφμε δεν είναι κακόλου κεωρθτικά! Είναι πραγματικά και πρακτικά. Δεν κα τα βρείτε εφκολα ςτα βιβλία μάρκετινγκ που διδάςκονται ςτα πανεπιςτιμια και τισ ςχολζσ. Βαςίηονται ςτισ αρχζσ του Guerilla Marketing (αντάρτικο μάρκετινγκ) που πρϊτοσ ανζπτυξε ο Jay Conrand Levinson με τεράςτια επιτυχία τθν δεκαετία του 80 ζωσ και ςιμερα. Ραρακάτω αναπτφςςουμε 10 από τα ςθμαντικότερα ςθμεία του Guerilla Marketing, τα οποία προςωπικά κεωρϊ τουσ κεμζλιουσ λίκουσ του Μάρκετινγκ. Είναι πράγματα τα οποία όλοι κα πρζπει να γνωρίςετε και να αναπτφξετε ςταδιακά ςτθν επιχείρθςθ ςασ. 1. ΔΕΜΕΤΗ: Ρρζπει να γνωρίηετε πωσ ζνα μζτριο πρόγραμμα μάρκετινγκ ςτο οποίο όμωσ κα δείξετε αφοςίωςθ και δζςμευςθ για να το υλοποιιςετε, κα αποδειχκεί πολφ καλφτερο και περιςςότερο επικερδζσ από ζνα άλλο εξαιρετικό πρόγραμμα μάρκετινγκ χωρίσ δζςμευςθ! Το ςυςτατικό τθσ επιτυχίασ είναι θ δζςμευςθ! Μθν ξεκινάτε πράγματα τα οποία κα αφιςετε ςτθν μζςθ. Ξεκινιςτε κάτι και ολοκλθρϊςτε το. Δεςμευτείτε ότι κα το κάνετε! 2. ΕΠΕΝΔΤΗ: Το μάρκετινγκ δεν είναι ζξοδο αλλά επζνδυςθ! Και ζτςι κα πρζπει να το βλζπετε. Ζχετε το μζςο για να κερδίηετε χριματα (τθν επιχείρθςθ ςασ) και επενδφοντασ χριματα ςτο μάρκετινγκ, κα μπορείτε να κερδίςετε ακόμα περιςςότερα (εάν το κάνετε ςωςτά βζβαια). Επενδφοντασ ςτο μάρκετινγκ, κα κερδίςετε περιςςότερουσ πελάτεσ και κα αυξιςτε τισ πωλιςεισ ςασ. Κςωσ είναι θ καλφτερθ επζνδυςθ ςτθν αγορά που μπορείτε να κάνετε αυτι τθν ςτιγμι. Σκεφτείτε το! 3. ΤΝΕΠΕΙΑ: Θα πρζπει να γνωρίηετε ότι παίρνει αρκετό χρόνο ςτουσ πικανοφσ πελάτεσ ςασ και ςτθν αγορά που απευκφνεςτε ϊςτε να ςασ μάκουν και να ςασ εμπιςτευκοφν. Εάν αλλάηετε ςυνεχϊσ ςτοιχεία του μάρκετινγκ, όπωσ τθν ταυτότθτα ςασ, το προφίλ, το logo ςασ, το positioning, κλπ, τότε είναι δφςκολο θ αγορά να ςασ εμπιςτευκεί. Πςοι από εςάσ κοιτάτε το logo ςασ και αιςκάνεςτε ότι ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

14 πρζπει πλζον να το αλλάξετε γιατί το ζχετε ιδθ αρκετό καιρό και το βαρεκικατε, ςκεφτείτε το ξανά. Στο ςθμείο εκείνο είναι που θ αγορά πλζον το αναγνωρίηει, και αναγνωρίηει τθν επιχείρθςθ ςασ και τθν ταυτότθτα πίςω από το Logo. Ρρζπει να δείξετε μια ςυνζπεια. Θ αυτοςυγκράτθςθ κα πρζπει να είναι ςφμμαχοσ ςασ. Θ επανάλθψθ είναι ζνασ άλλοσ. 4. ΕΜΠΙΣΟΤΝΗ: Σε μια μεγάλθ ζρευνα που πραγματοποιικθκε με τθν ςυμμετοχι δεκάδων πανεπιςτθμίων ςε ολόκλθρθ τθν Αμερικι, για να κακοριςτεί το γιατί οι άνκρωποι αγοράηουν, θ τιμι ιρκε πζμπτθ, θ ποικιλία τζταρτθ, θ εξυπθρζτθςθ τρίτθ, θ ποιότθτα δεφτερθ και ςτθν πρϊτθ κζςθ οι άνκρωποι απάντθςαν ότι είναι πελάτεσ ςε επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ ζχουν εμπιςτοςφνθ! Δεν χρειάηεται να ποφμε κάτι περιςςότερο! 5. ΤΠΟΜΟΝΗ: Το ςθμείο αυτό κεωρϊ είναι από τα ςθμαντικότερα! Εάν δεν είςαςτε υπομονετικοί κα είναι δφςκολο να δείξετε δζςμευςθ και αφοςίωςθ ςε ότι αφορά το Μάρκετινγκ. Θα δυςκολευτείτε να δείτε ωσ επζνδυςθ (γιατί όπωσ οι περιςςότεροι κζλουμε άμεςα αποτελζςματα), κα καταλιξετε να μθν είςαςτε ςυνεπείσ με αυτά που πρζπει να κάνετε, και δεν κα μπορζςετε να πείςετε τθν αγορά να ςασ εμπιςτευκεί! Και εκεί ςυνικωσ είναι που χάνεται το παιχνίδι. Θ υπομονι είναι μια μεγάλθ αρετι και ςτθν επιτυχία του μάρκετινγκ είναι απαραίτθτο ςυςτατικό! 6. ΠΟΙΚΙΛΙΑ: Ρρζπει να δείτε το μάρκετινγκ ωσ μια μεγάλθ ποικιλία όπλων. Τα όπλα αυτά είναι οι διάφορεσ τακτικζσ και μζςα που κα χρθςιμοποιιςετε για να αυξιςετε τισ πωλιςεισ ςασ. Πταν χρθςιμοποιιςετε μεμονωμζνα όπλα (πχ. μια διαφιμιςθ ςε μια εφθμερίδα θ περιοδικό) δεν κα ζχετε μεγάλθ επιτυχία. Το επιτυχθμζνο μάρκετινγκ δουλεφει ςυνδυαςτικά, όταν χρθςιμοποιείτε ποικιλία όπλων (πχ. διαφιμιςθ ςτον τφπο ςε ςυνδυαςμό με διαφιμιςθ ςτο Internet, με φυλλάδια, με διαφθμίςεισ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, κλπ.). Εδϊ είναι που κα πρζπει να γίνει θ ςωςτι επιλογι όπλων αλλά και μζςων, ανάλογα με τθν αγορά ςτόχο. Κάκε ςτόχοσ απαιτεί και το δικό του όπλο! 7. ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΣΗΣΑ: Τα πραγματικά κζρδθ ζρχονται μετά τθν πϊλθςθ, με τθν μορφι των επαναλαμβανόμενων πωλιςεων. Οι περιςςότεροι επαγγελματίεσ πιςτεφουν ότι το μάρκετινγκ τελειϊνει όταν ο πελάτθσ μπει ςτο μαγαηί και κάνουν τθν πϊλθςθ. Πςοι ςκζφτονται ζξυπνα όμωσ ξζρουν ότι το μάρκετινγκ τότε ξεκινάει! 8. ΜΕΣΡΗΗ: Ρρζπει να τεςτάρετε και να μετράτε διαρκϊσ τθν αποτελεςματικότθτα των όπλων ςασ. Μπορείτε κυριολεκτικά να διπλαςιάςετε τα κζρδθ ςασ με το να μετράτε τα αποτελζςματα των ενεργειϊν μάρκετινγκ που κάνετε. Κάποια από τα όπλα ςασ χτυποφν διάνα. Άλλα όμωσ χάνουν τον ςτόχο τουσ. Αν δεν μετριςετε, δεν κα γνωρίηετε ποια είναι ποια! 9. ΟΝ-LINE: Το μάρκετινγκ πλζον κα γίνεται ςε μεγάλο βακμό ςτο διαδίκτυο. Δεν ζχετε καμία δικαιολογία εάν δεν είςαςτε ακόμα on-line. Θα πρζπει να καταλάβετε ότι οι νζεσ γενιζσ και οι μελλοντικοί καταναλωτζσ κα χρθςιμοποιοφν το διαδίκτυο για τισ αγορζσ τουσ ςε κακθμερινι βάςθ. Για να πετφχετε διαδικτυακά, δϊςτε ϊκθςθ ςτθν ιςτοςελίδα ςασ με online και off-line διαφιμιςθ, διαρκι ςυντιρθςθ, φτιάξτε ζνα blog, χρθςιμοποιιςτε τα social networks, φτιάξτε μια ςελίδα ςτο Facebook, ςυμμετζχετε ςε ςυηθτιςεισ, ςτείλτε , θλεκτρονικά Newsletter, ανεβάςτε άρκρα, κάντε follow-up, και γενικά δραςτθριοποιθκείτε. 10. ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ: Σε μια εποχι αςταμάτθτου interruption marketing, το κλειδί για τθν επιτυχία είναι καταρχιν να κερδίςετε τθν ςυγκατάκεςθ των πελατϊν ςασ (είτε είναι on-line είτε off-line) για να παραλαμβάνουν το υλικό μάρκετινγκ τθσ επιχείρθςθσ ςασ. Στθν ςυνζχεια εφαρμόςτε τισ τακτικζσ ςασ μάρκετινγκ μόνο ςε εκείνουσ που ςασ ζχουν δϊςει αυτι τθν ςυγκατάκεςθ. Μθν ςπαταλάτε χριματα και ενζργεια ςε ανκρϊπουσ που δεν ςασ τθν δίνουν. Αυτά ιταν 10 ςθμεία τα οποία κεωροφμε κεμελιϊδθ για τθν εφαρμογι ενόσ αποτελεςματικοφ προγράμματοσ μάρκετινγκ. Μελετιςτε τα ςε μεγαλφτερο βάκοσ και δείτε ποιεσ νζεσ γνϊςεισ μπορείτε να αποκομίςετε ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

15 7 απλά βήματα για ένα Marketing Plan Το επιτυχθμζνο Μάρκετινγκ μπορεί μόνο να ξεκινιςει μόλισ ζχετε ζνα Σχζδιο Μάρκετινγκ. Ζνα Σχζδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) δεν χρειάηεται να είναι 100 ςελίδεσ για να είναι αποτελεςματικό. Ζνα Σχζδιο Μάρκετινγκ μπορεί να είναι από μία ζωσ 10 ςελίδεσ και να είναι εξαιρετικό. Θα ςασ βοθκιςει να προςδιορίςετε που είςαςτε τϊρα που κζλετε να πάτε και πωσ κα πάτε. Θα ςασ βοθκιςει να προςδιορίςετε με ακρίβεια τθν αγορά ςτόχο ςασ, να ανακαλφψετε τα οφζλθ των προϊόντων ςασ και να τα ςυνδζςετε με τισ βακφτερεσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ ςασ. Θα ςασ βοθκιςει να τοποκετθκείτε ςτθν αγορά αλλά και να ςκεφτείτε νζουσ, δθμιουργικοφσ τρόπουσ προβολισ και απόκτθςθσ νζων πελατϊν. Μπορεί να ζχετε τα πάντα ςτο μυαλό ςασ, αλλά επειδι είμαςτε άνκρωποι και μποροφμε εφκολα να βγοφμε από τον δρόμο μασ, καλό είναι να αποτυπϊςετε τισ ςκζψεισ ςασ ςτο χαρτί. Μθν αμελιςετε τθν διαδικαςία αυτι! Θυμθκείτε, ζνα χζδιο Μάρκετινγκ πρζπει να είναι απλό ςτθν υλοποίθςθ, διαφορετικά δεν κα υλοποιθκεί κακόλου! Για να ξεκινιςετε, ακολουκιςτε τα επόμενα εφτά βιματα: ΒΗΜΑ 1 Ο ΒΗΜΑ 2 Ο ΒΗΜΑ 3 Ο ΒΗΜΑ 4 Ο ΒΗΜΑ 5 Ο ΒΗΜΑ 6 Ο ΒΗΜΑ 7 Ο Πεξηγξάςηε πνηνο είλαη ν θνπφο ηνπ Μάξθεηηλγθ πνπ ζα εθαξκφζεηε. Ση ζέιεηε λα πεηχρεηε; Πνηεο δξάζεηο ζέιεηε νη πειάηεο ζαο λα αλαιάβνπλ; Πεξηγξάςηε πσο ζα πεηχρεηε ηνλ θνπφ απηφ, εμεγψληαο πνηα είλαη ηα θχξηα νθέιε πνπ παξέρεηε ζηνπο πειάηεο ζαο. Γψζηε απάληεζε ζηελ εξψηεζε: Γηαηί θάπνηνο λα έξζεη θαη λα αγνξάζεη απφ εκέλα; Πεξηγξάςηε ζπγθεθξηκέλα θαη κε ζαθήλεηα ηελ αγνξά ζηφρν ζαο. Πνηνο είλαη ν Ιδαληθφο πειάηεο ζαο; Πεξηγξάςηε πσο βιέπεη ε αγνξά ζαο ηελ επηρείξεζε ζαο. Πσο είλαη ηνπνζεηεκέλε απηή ηελ ζηηγκή θαη πσο ζα ζέιαηε λα ηνπνζεηεζεί απφ εδψ θαη πέξα; Πεξηγξάςηε πνηνπο ηξφπνπο ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ην Μάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο ζαο. Σν βήκα απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε, αιιά θαη ην πνην δηαζθεδαζηηθφ. Πεξηγξάςηε ηη δηαθεκίζεηο ζα θάλεηε θαη ζε πνηα κέζα, ηη ζα ιέηε ζηα κελχκαηα ζαο, θαη γεληθά φιεο ηηο έμππλεο ηδέεο θαη ηξφπνπο πνπ έρεηε γηα λα πξνσζήζηε ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζαο. ην βήκα απηφ δψζηε ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζαο θαη πεξηγξάςηε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηεο. Γψζηε ηελ θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία δηέπεη θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ θφζκν. Γηακνξθψζηε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο γηα ην Μάξθεηηλγθ. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα θαζνξίζεηε πφζα λα μνδέςεηε. Γηα αξρή νξίζηε έλα πνζνζηφ επί ηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ. πλήζσο 10% είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ πνζνζηφ. Γείηε ηη δνπιεχεη θαιχηεξα γηα εζάο θαη πξνρσξήζηε ζε αιιαγέο ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

16 Αυξήςτε την αποτελεςματικότητα των Διαφημιςτικών ςασ μηνυμάτων Ηοφμε ςε μια εποχι όπου κανείσ δεν ζχει χρόνο, όλοι είναι πολυάςχολοι, όπου εάν ρωτιςεισ κάποιον τι κάνεισ; Θα ςου απαντιςει ςχεδόν ςίγουρα άςε τρζχω. Τα πάντα κινοφνται με μεγάλθ ταχφτθτα ενϊ όλοι προςπακοφν να προλάβουν κάτι. Ταυτόχρονα παίρνουμε κακθμερινά χιλιάδεσ πλθροφορίεσ, μζςα από το internet, τθν τθλεόραςθ, το ραδιόφωνο, τα περιοδικά, τισ εφθμερίδεσ, ενϊ δεχόμαςτε εκατοντάδεσ διαφθμιςτικά μθνφματα, , τθλεφωνιματα, SMS, νζα, ειδιςεισ, κουτςομπολιά, και μζςα ςε όλα αυτά κα πρζπει να ανεβάςουμε κάποιο post ςτο blog μασ, να κάνουμε tweet, και να απαντιςουμε ςε προςκλιςεισ φιλίασ ςτο Facebook. Ο εγκζφαλοσ μασ αδυνατεί να αφομοιϊςει τον κακθμερινό αυτό ορυμαγδό πλθροφοριϊν. Συνικωσ κρατάμε ότι μασ ζκανε εντφπωςθ, ενϊ απορρίπτουμε ςχεδόν αυτόματα οποιαδιποτε άλλθ πλθροφορία κεωροφμε άχρθςτθ για εμάσ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ δεν μπορεί να ςυγκρατιςει πάνω από 7 ομοειδείσ πλθροφορίεσ. Για παράδειγμα, εάν ςασ ρωτοφςα να μου πείτε όλεσ τισ μάρκεσ αυτοκινιτων που γνωρίηετε, κα μου λζγατε πολφ εφκολα τισ πρϊτεσ εφτά, ενϊ μετά κα αρχίηατε να δυςκολεφςτε, παρόλο που ξζρετε ότι ςτθν αγορά υπάρχουν εκατοντάδεσ. Κάντε το ςαν άςκθςθ και δείτε εάν ιςχφει. Ρόςεσ μάρκεσ τςιγάρων μπορείτε εφκολα να ςκεφτείτε; Ρόςα μάρκεσ κινθτϊν και Θ/Υ μπορείτε να κυμθκείτε; Μιπωσ μετά τισ εφτά, ξεκινάνε τα δφςκολα; Σκεφκείτε τϊρα ότι μζςα ςτο περιβάλλον αυτό που βιϊνουν κακθμερινά οι περιςςότεροι άνκρωποι, ζρχεςτε εςείσ και κζλετε να τουσ πουλιςετε το προϊόν ι τθν υπθρεςία ςασ. Ρρζπει να τουσ πείςετε να επιλζξουν το δικό ςασ προϊόν και όχι των ανταγωνιςτϊν ςασ. Θα πρζπει να μπείτε ςτο μυαλό τουσ, και μάλιςτα ςτισ πρϊτεσ κζςεισ. Στόχοσ ςασ πρζπει να είναι, να δουν το προϊόν ςασ ωσ τθν μοναδικι αξιόπιςτθ λφςθ και λογικι επιλογι για να λφςουν το πρόβλθμα τουσ ι να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ και επικυμίεσ τουσ. Τίποτα λιγότερο! Οι περιςςότεροι όταν διαβάηουν ζνα περιοδικό, μια εφθμερίδα ι απλά ςερφάρουν ςτο internet δεν ζχουν ςτο μυαλό τουσ το προϊόν ςασ. Μθν ζχετε τθν αυταπάτθ ότι κα προςζξουν ςίγουρα τθν διαφιμιςθ ςασ! Δζχονται τόςεσ άλλεσ πλθροφορίεσ και είναι τόςο πολυάςχολοι που δεν ζχουν τον χρόνο να δϊςουν ςθμαςία! Εςείσ ζχετε άμεςο ενδιαφζρον και κα τθν προςζξετε. Δεν ιςχφει το ίδιο όμωσ και με τουσ αναγνϊςτεσ/ ςζρφερ. Θα τθν προςζξουν μόνο εάν τουσ ενδιαφζρει. Εάν τουσ τραβιξει τθν προςοχι και ζχουν κάτι να κερδίςουν. Οπότε κυμθκείτε: Θα τουσ κερδίςετε μόνο εάν αντικαταςτιςετε τθν ςκζψθ που ζχουν εκείνθ τθν ςτιγμι με μια άλλθ πιο ενδιαφζρουςα από αυτι που είχαν ςτο μυαλό τουσ πριν διαβάςουν τθν διαφιμιςθ ςασ (ξαναδιαβάςτε το)! Και πωσ κα το πετφχετε αυτό; Μπορείτε να εμπνευςτείτε διαβάηοντασ παρακάτω ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

17 Για ποιούσ λόγουσ αγοράζουν οι άνθρωποι; Μια βαςικι αρχι που κα πρζπει να κυμάςτε είναι ότι οι άνκρωποι δεν αγοράηουν αυτά που χρειάηονται, αγοράηουν αυτά που κζλουν! Ο Geoff Ayling, ςτο εξαιρετικό βιβλίο του Rapid Response Advertising (διαφιμιςθ άμεςθσ ανταπόκριςθσ), ζχει ςυγκεντρϊςει και μασ δίνει 50 λόγουσ για τουσ οποίουσ αγοράηουν οι άνκρωποι. Εμείσ εδϊ κάναμε ζνα φιλτράριςμα και ςασ δίνουμε τουσ 35 πιο ςθμαντικοφσ (κατά τθν γνϊμθ μασ πάντα). Το μυςτικό είναι να ςυνδζςετε τα πλεονεκτιματα του δικοφ ςασ προϊόντοσ με τουσ λόγουσ που κάνουν τουσ ανκρϊπουσ να αγοράηουν. Τα ςχόλια ςτισ παρενκζςεισ είναι δικά μου. Πάμε λοιπόν να δοφμε για ποιουσ λόγουσ οι άνκρωποι αγοράηουν: 1. Για να βγάλουν περιςςότερα λεφτά (αν και δεν μποροφν να αγοράςουν τθν ευτυχία) 2. Για να νοιϊςουν πιο άνετοι (..ακόμα λίγο περιςςότερο) 3. Για να προςελκφςουν το μπράβο (επειδι ςχεδόν όλοι το λατρεφουν) 4. Για να αυξιςουν τθν ψυχαγωγία και διαςκζδαςθ ςτθν ηωι τουσ (επειδι μασ αρζςει να περνάμε καλά) 5. Για να αποφεφγουν τθν κριτικι (τθν οποία κανείσ δεν κζλει και μασ προκαλεί άγχοσ) 6. Για να κάνουν τθν δουλειά τουσ πιο εφκολα (μια ςυνεχισ ανάγκθ για πολλοφσ ανκρϊπουσ) 7. Για να κάνουν τθν δουλειά τουσ πιο γριγορα (επειδι οι άνκρωποι γνωρίηουν ότι ο χρόνοσ είναι ανεκτίμθτοσ) 8. Για να δείχνουν νεότεροι (γιατί οι νζοι είναι ελκυςτικοί και ακόμα ζχουν πζραςθ. Οι κφριοι αγοραςτζσ τζτοιων προϊόντων (π.χ. καλλυντικά) είναι γυναίκεσ. Τελευταία και άντρεσ.) 9. Για να γίνουν πιο αποδοτικοί (επειδι θ αποδοτικότθτα εξοικονομεί χρόνο) 10. Για να αποφφγουν τθν επίπονθ προςπάκεια (επειδι κανζνασ δεν απολαμβάνει να δουλεφει ςκλθρά) 11. Για να προςτατεφςουν τισ ιδιοκτθςίεσ τουσ (επειδι δοφλεψαν ςκλθρά για να τισ αποκτιςουν) ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

18 12. Για να αποκτιςουν ςτυλ (επειδι οι άνκρωποι με ςτυλ είναι περιςςότερο ελκυςτικοί. Και ςε όλουσ αρζςει να ςυναναςτρζφονται με ελκυςτικοφσ ανκρϊπουσ) 13. Για να εκφράςουν τθν αγάπθ τουσ (ίςωσ ο πιο ςυχνόσ λόγοσ για να κάνεισ οποιαδιποτε αγορά) 14. Για να οργανωκοφν (επειδι θ τάξθ κάνει τθν ηωι απλοφςτερθ και ευκολότερθ) 15. Για να αιςκάνονται αςφαλείσ (θ αςφάλεια αποτελεί μια βαςικι ανκρϊπινθ ανάγκθ) 16. Για να γίνουν αποδεκτοί (επειδι αυτό ςθμαίνει αςφάλεια. Ο φόβοσ τθσ απόρριψθσ είναι βαςικόσ κινθτιριοσ παράγοντασ των ανκρϊπων) 17. Για να εξοικονομιςουν χρόνο (επειδι γνωρίηουν ότι ο χρόνοσ είναι πιο πολφτιμοσ από τα χριματα. Είναι ηωι!) 18. Για να γίνουν πιο υγιείσ και με καλφτερθ φυςικι κατάςταςθ (επειδι όλοι κζλουν να ηιςουν περιςςότερο, εξάλλου κα δείχνουν περιςςότερο ελκυςτικοί.) 19. Για να προςελκφςουν το αντίκετο φφλο (ο άνκρωποσ μπορεί να κάνει απίςτευτα πράγματα για να ρίξει αυτόν ι αυτιν) 20. Για να προςτατεφςουν τθν οικογζνειά τουσ (μια άλλθ βαςικι ανκρϊπινθ ανάγκθ) 21. Για να προςτατεφςουν τθν φιμθ τουσ (επειδι δοφλεψαν ςκλθρά για να τθν δθμιουργιςουν) 22. Για να αιςκάνονται ανϊτεροι από τουσ άλλουσ (θ ανκρϊπινθ ματαιοδοξία ςτα καλφτερα τθσ) 23. Για να είναι ςτθν μόδα (επειδι ξζρουν ότι οι γφρω τουσ κα το προςζξουν και κα είναι cool) 24. Για να ενκουςιάηονται (επειδι οι άνκρωποι χρειάηονται τον ενκουςιαςμό ςε μια ανιαρι ηωι. Για παράδειγμα, τα x-treme sports, bungee-jumping, κλπ.) 25. Για να επικοινωνοφν καλφτερα (επειδι κζλουν να γίνονται κατανοθτοί από τουσ άλλουσ) 26. Για να ικανοποιιςουν μια παρόρμθςθ (ζνασ βαςικόσ λόγοσ πίςω από ζναν μεγάλο αρικμό αγορϊν) 27. Για να εξοικονομιςουν χριματα (ο πιο ςθμαντικόσ λόγοσ για ζνα μεγάλο κομμάτι του πλθκυςμοφ) 28. Για να είναι πιο κακαροί (επειδι θ ακακαρςία ςυχνά πθγαίνει με τθν αςκζνεια και τθν απόρριψθ) 29. Για να γίνουν δθμοφιλείσ (επειδι κατά βάκοσ μασ αρζςει να αςχολοφνται όλοι με εμάσ) 30. Για να ικανοποιιςουν μια περιζργεια (μπορεί να ςκότωςε τθν γάτα αλλά παρακινεί τθν πϊλθςθ) 31. Για να ικανοποιιςουν τθν όρεξι τουσ (γιατί θ πείνα δεν είναι καλό πράγμα) 32. Για να αποβάλλουν το άγχοσ του ςφγχρονου τρόπου ηωισ (..δεν χρειάηεται να το εξθγιςουμε. Το άγχοσ κα μασ φάει!) 33. Για να είναι ενθμερωμζνοι (γιατί δεν είναι διαςκεδαςτικό να κεωρείςαι αδαισ. Όλοι να το ξζρουν εκτόσ από εςζνα;) 34. Για να κάνουν το hobby τουσ (επειδι όλο δουλειά και κακόλου διαςκζδαςθ, δεν κάνει καλό) 35. Για να αφιςουν μια κλθρονομιά (επειδι αυτόσ είναι ζνασ καλόσ τρόποσ να ηιςεισ για πάντα) Σίγουρα οι λόγοι είναι πολλοί περιςςότεροι, όμωσ διαβάηοντασ αυτοφσ τουσ 35 κα πάρετε ςίγουρα ζμπνευςθ για να ςυνδζςετε τα πλεονεκτιματα του δικοφ ςασ προϊόντοσ με τισ προςωπικζσ (και υποςυνείδθτεσ) επικυμίεσ των πελατϊν ςασ. Με τον τρόπο αυτό κα βελτιϊςετε ςθμαντικά και τα διαφθμιςτικά ςασ μθνφματα. Θ διαδικαςία είναι διαςκεδαςτικι. Δοκιμάςτε το! ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

19 Δέκα ιδέεσ για καλύτερο Μάρκετινγκ Έξεπλεο δείρλνπλ φηη θνζηίδεη 5 έσο 6 θνξέο πην αθξηβά ζε κηα επηρείξεζε λα θέξεη έλαλ λέν πειάηε, 1 απφ ην λα θάλεη έλαλ ήδε ππάξρσλ λα αγνξάζεη μαλά. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ε θαιχηεξε πεγή Πνπιήζηε μαλά ζε ππάξρνληεο πειάηεο ππνςήθησλ Πειαηψλ είλαη ην ππάξρσλ Πειαηνιφγην ζαο. Οθηψ ζηνπο δέθα, ζα πξνηηκήζνπλ μαλά ηελ ίδηα επηρείξεζε εάλ κείλνπλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην Πξντφλ θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Πνπιήζηε ηα νθέιε ηνπ πξντφληνο ζαο θαη φρη ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Παξαθηλήζηε ηνπο πειάηεο ζαο λα θάλνπλ θάηη, δξαζηεξηνπνηήζηε ηνπο Δπηθνηλσλήζηε μεθάζαξα κε ηνπο πειάηεο ζαο Βάιηε ηηο Γεκφζηεο ρέζεηο ζην θαζεκεξηλφ ζαο πξφγξακκα Θα πξέπεη λα ζπκάζηε πσο νη άλζξσπνη αγνξάδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ θαη φρη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη άλζξσπνη δελ αγνξάδνπλ απηνθίλεηα, αιιά αγνξάδνπλ ηαρχηεηα, status, ζηπι, απφδνζε, ή αζθάιεηα. Γελ αγνξάδνπλ ζακπνπάλ, αιιά αγνξάδνπλ φκνξθα θαη θαζαξά καιιηά. Αλαθαιχςηε ην ζεκαληηθφηεξν φθεινο πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ ζαο θαη δείμηε ην ζηελ αγνξά ζαο. Οη δηαθεκίζεηο ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγεηηθέο θαη φρη παζεηηθέο. Πείηε ηνπο λα επηζθεθζνχλ ην θαηάζηεκα ζαο, παξαθηλήζηε ηνπο λα ζαο θάλνπλ έλα ηειεθψλεκα, λα ζαο ζηείινπλ δεηψληαο πιεξνθνξίεο, λα επηζθεθζνχλ ην web site ζαο, λα πεξάζνπλ γηα λα δνπλ απφ θνληά ηελ δνπιεηά θαη ηα πξντφληα ζαο. Γηα λα θάλεηε ην κάξθεηηλγθ λα δνπιέςεη ζεηηθά γηα ηελ επηρείξεζε ζαο, πξέπεη λα πείηε ζηνπο πειάηεο ζαο αθξηβψο ηη ζέιεηε λα θάλνπλ. Δζείο κπνξεί λα μέξεηε γηα ηη πξάγκα κηιάηε, αιιά νη πειάηεο ζαο μέξνπλ; Θα πξέπεη λα θαηαλνήζεηε πσο νη άλζξσπνη δελ ζθέθηνληαη ζπλερψο ηελ επηρείξεζε ή ην πξντφλ ζαο θαη φηη ζα δψζνπλ κφλν ηελ κηζή πξνζνρή ηνπο ζηελ δηαθήκηζή ζαο αθφκα θαη φηαλ ηελ πξνζέμνπλ! Θα πξέπεη λα δείηε ηελ δηαθήκηζή ζαο απ έμσ ζαλ λα ήζαζηαλ πειάηεο. Πξέπεη λα ζηγνπξεπηείηε πσο φζνη δηαβάδνπλ, αθνχλ ή βιέπνπλ ηε δηαθήκηζε, θαηαιαβαίλνπλ πιήξσο ην θχξην κήλπκα πνπ ζέιεη λα πεξάζεη. Κνηλσληθνπνηεζείηε πεξηζζφηεξν θαη γλσξίζηε λένπο αλζξψπνπο (πεγαίλεηε γπκλαζηήξην, γξαθηείηε ζε έλαλ ζχιινγν, ή ζπκκεηέρεηε ζε εζεινληηθέο εθδειψζεηο). Μελ μερλάηε φηη νη πειάηεο πνπ έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αγνξάζνπλ απφ εζάο, είλαη απηνί πνπ ζαο γλσξίδνπλ θαη μέξνπλ ηελ δνπιεηά ζαο ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

20 Γείμηε πξνο ηα έμσ ηνλ επαγγεικαηηζκφ ζαο κε ζηπι Δίλαη θαηξφο λα θηηάμεηε ην δηθφ ζαο Web-Site Μελ είζαζηε θάπνηνο πνπ πξνζπαζεί λα πνπιήζεη θάηη ηακαηήζηε λα κηιάηε θαη αθνχζηε ηνλ πειάηε ζαο Αθηεξψζηε θαζεκεξηλά ρξφλν ζην Μάξθεηηλγθ Γελ αξθεί λα είζαζηε επαγγεικαηίεο, πξέπεη λα ην δείμεηε θηφιαο. Ξεθηλήζηε κε ην ινγφηππν ζαο, Σηο επαγγεικαηηθέο ζαο θάξηεο, επηζηνιφραξηα θαη θαθέινπο. Μηα νινθιεξσκέλε εηαηξηθή ηαπηφηεηα θάλεη ηελ επηρείξεζε ζαο λα δείρλεη κεγαιχηεξε θαη εζάο πεξηζζφηεξν επαγγεικαηίεο. Γελ έρεηε θακία δηθαηνινγία γηα ην web-site πνπ δελ έρεηε, φπνηα δνπιεηά θαη αλ θάλεηε! Πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηνπ πιεζπζκνχ επηζθέπηνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ην δηαδίθηπν. Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην επίζεο αλεβαίλεη ζπλερψο αθφκα θαη ζηελ ρψξα καο. Η on-line παξνπζία ζαο ζεσξείηαη πιένλ επηηαθηηθή. Δπίζεο κελ παξαιείςεηε ηελ παξνπζία ζαο ζην Facebook θαη ηα ππφινηπα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Βγάιηε απηή ηελ λννηξνπία. Πξνζπαζήζηε λα γίλεηε ζχκβνπινο πξνο ηνλ πειάηε ζαο. Κάπνηνο πνπ κπνξεί λα δεη ην πξφβιεκα ηνπ θαη κπνξεί λα πξνηείλεη αμηφπηζηεο ιχζεηο. Όηαλ ν Πειάηεο ζάο αληηκεησπίδεη σο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ζχκβνπιν, νη πηζαλφηεηεο πψιεζεο απμάλνληαη ζεκαληηθά. Δάλ δελ ζηακαηήζηε λα κηιάηε, πσο ζα μέξεηε ηη έρεη ζην κπαιφ ηνπ θαη ηη ζέιεη λα θάλεη; Αθνχζηε πξνζεθηηθά θαη θεξζείηε επγεληθά. Αθφκα θαη αλ δηαθσλείηε αθήζηε ηνλ λα ζαο πεη απηά πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ. Δθαξκφζηε ηνλ θαλφλα, αθνχκε δπν θνξέο κηιάκε κηα. Δμάιινπ ν Θεφο καο έδσζε δπν αθηηά θαη έλα ζηφκα! Δίλαη απαξαίηεην λα αθηεξψλεηε θαζεκεξηλά ιίγν απφ ην ρξφλν ζαο ζην κάξθεηηλγθ. Μπνξεί λα ζαο θαίλεηαη δχζθνιν θαη φηη δελ έρεηε αξθεηφ ρξφλν, αιιά εάλ ζέιεηε λα μερσξίζεηε απφ ηνπο ππφινηπνπο ζα πξέπεη λα ην θάλεηε! 30 ιεπηά ηελ εκέξα δελ είλαη θάηη ηξνκεξφ, Δμάιινπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα αξθεηά δηαζθεδαζηηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ζαο ραιαξψζεη απφ ην ζηξεο ηεο δνπιεηάο! Θα πξέπεη λα δείμεηε ζπλέπεηα ζην βήκα απηφ. Σν κάξθεηηλγθ γηα λα ζαο απνδψζεη ζα πξέπεη λα αζρνιεζείηε καδί ηνπ! ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

21 Επίλογοσ Σασ ευχαριςτϊ που κατεβάςατε αυτό το ebook και που το διαβάςατε. Ελπίηω να το βρικατε ενδιαφζρον και πλθροφοριακό. Με τισ παραπάνω πλθροφορίεσ ζχουμε μόνο ςκαλίςει τθν επιφάνεια! Είναι όμωσ μια καλι αρχι για όςουσ δεν ζχουν ζρκει ςε επαφι ζωσ τϊρα με τθν διαδικαςία του Μάρκετινγκ. Θεωρϊ ότι εφαρμόηοντασ τα παραπάνω, και κάνοντασ τισ δικζσ ςασ ςκζψεισ πάνω ςε αυτά που διαβάςατε, κα αποκτιςετε ςίγουρα περιςςότερεσ γνϊςεισ για τθν επιχείρθςθ και τουσ πελάτεσ ςασ, και κζτετε τισ βάςεισ για μια επιτυχθμζνθ ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ ςασ. Ρριν επιλζξετε μια μζκοδο να προςεγγίςετε τουσ ανκρϊπουσ, ςκεφκείτε αυτό: Δεν είναι απαραίτθτο να πείτε τα πάντα ςτουσ πάντεσ, οφτε είναι δυνατό. Αντίκετα πρζπει να προςπακιςετε να πείτε κάτι ςε κάποιον! Το μινυμα του μάρκετινγκ που εφαρμόηετε είναι το κάτι και το ςτοχευόμενο κοινό είναι το κάποιοσ. Θυμθκείτε, το ςφγχρονο Μάρκετινγκ χρειάηεται Χρόνο, Φανταςία, Ενζργεια, και λιγότερο χριματα. Ρροτείνω να διαβάςετε το ebook δυο φορζσ. Τθν πρϊτθ φορά για να πάρετε μια εικόνα και να εντοπίςετε τα ςθμεία - κλειδιά που ςασ ζκαναν εντφπωςθ. Τθν δεφτερθ φορά προτείνω να γράψετε τισ δράςεισ που ςκοπεφετε να πάρετε και να ορίςετε θμερομθνίεσ. Βλζπω πολλοφσ ανκρϊπουσ να διαβάηουν και να μακαίνουν χωρίσ να κάνουν πράξεισ και δεν κζλω να ςυμβεί αυτό ςε εςάσ. Φιλικά, Βαςίλθσ Παππάσ Επιχειρθματικόσ Σφμβουλοσ ΒΑΣΙΛΘΣ Δ. ΡΑΡΡΑΣ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ 2015 Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ C. Politis GEL UK Marketing/PR LTD 1/1/2015 Το e-greece UK club είναι μια ολοκλθρωμζνθ εμπορικι πλατφόρμα πϊλθςθσ Ελλθνικϊν προϊόντων (B2C B2B), εδρεφει ςτο Leeds

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο.

Βαςικοί παράγοντεσ ςτθ δθμιουργία των φόβων μπορεί να είναι: Οι προθγοφμενεσ αρνθτικζσ εμπειρίεσ του παιδιοφ: π.χ. με ζνα ηϊο ι ζνα αντικείμενο. ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ Ο φόβοσ είναι ζνα από τα πιο κοινά ςυναιςκιματα του ανκρϊπου και αποτελεί μια φυςιολογικι αντίδραςθ απζναντι ςε ζναν πραγματικό ι αναμενόμενο κίνδυνο. Στθν ουςία, είναι μια αντίδραςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Επικοινωνίας

Τεχνικές Επικοινωνίας Τεχνικές Επικοινωνίας ΜΕΙΓΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗ (Επικοινωνίασ) Δημόζιες ζτέζεις Άμεζο Μάρκεηιμγκ Προώθηζη πωλήζεωμ Διαθήμιζη Προζωπική πώληζη 1 Διαφήμιςη Κάκε απρόςωπθ μορφι παρουςίαςθσ και προϊκθςθσ ιδεϊν, αγακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group

Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group Νικιτασ Κωνςταντζλλοσ, CEO, ICAP Group 1 Θ κρίςθ που ταλανίηει τα 5 τελευταία χρόνια τθν Ελλάδα είναι θ πρϊτθ γενικευμζνθ κοινωνικι κρίςθ και κρίςθ απαςχόλθςθσ τθσ παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ. 2 Κατάρρευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα