ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών που αφορά στην «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450kVA», που είναι εγκατεστημένο στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, έως την 27 η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00. Οι ενδιαφερόμενοι στο φάκελο της προσφοράς τους οφείλουν να συμπεριλάβουν επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών (άρθρο 4 παρ.4.2.). Πληροφορίες: Τηλ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (εσ. 8213) Ι. Τσιγκρή-Νικολοπούλου (εσ. 8208) Η ανάθεση της προληπτικής συντήρησης του πιο πάνω Η/Ζ θα διέπεται από τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 1

2 ΑΡΘΡΟ 1 Η χρονική περίοδος ισχύος της σύμβασης θα είναι για διάστημα 12 μηνών. ΑΡΘΡΟ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος, για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση, να προβαίνει στην συντήρηση του Η/Ζ που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, με σκοπό την πρόληψη βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία του, εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Ετήσιο Πρόγραμμα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως Η/Ζ), καθώς και άλλες που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί στον παραπάνω Πίνακα, αλλά κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή ή τον συντηρητή για την καλή λειτουργία του Η/Ζ. Η περιοδική προληπτική συντήρηση θα γίνεται κάθε μήνα και στο τέλος του έτους η ετήσια συντήρηση, ύστερα από συνεννόηση με τους εκπροσώπους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα κοινοποιεί στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ κατάσταση με τα ονόματα των υπαλλήλων του, με τους οποίους ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ οφείλει να έρχεται σε συνεννόηση για την ημέρα και ώρα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ θα καταρτίζει κάθε φορά πρόγραμμα επισκέψεων το οποίο θα κοινοποιεί εγκαίρως στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΡΓΟΔΟΤΗ Η συντήρηση θα εκτελείται από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής, τους κανόνες της τέχνης, και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με δική του δαπάνη Σε κάθε επίσκεψη για την προληπτική συντήρηση, περιοδική ή ετήσια ή επισκευή, θα συμπληρώνεται αντίστοιχο Δελτίο Συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφεται το είδος των εργασιών που έγιναν, καθώς και πιθανές παρατηρήσεις. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνίτη του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και από τον εκπρόσωπο του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και θα αποστέλλεται στην αντίστοιχη Τεχνική Υπηρεσία με FAX, το δε πρωτότυπο θα αποστέλλεται με το Τιμολόγιο. 2

3 2.4. Επιπλέον της παραπάνω υποχρέωσης του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ για την συντήρηση, περιοδικής ή ετήσιας, ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να αποκαθιστά βλάβες που θα αναγγέλλονται εγγράφως από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, υποχρεούμενος να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων έως οκτώ (4-8) ωρών από την αναγγελία τους, ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και να προχωρήσει στην αποκατάστασή της Εάν στην περίπτωση της παρ. 2.4 του παρόντος, απαιτηθούν επιπλέον εργασία και υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού και επιπλέον η βλάβη δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, τότε η δαπάνη της πρόσθετης εργασίας και των ανταλλακτικών θα βαρύνει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ύστερα από σχετική ανάλυση της προκύπτουσας δαπάνης Ως πλημμελής θα χαρακτηρίζεται η συντήρηση κατά την οποία δε θα έχουν εκτελεστεί, κατά την περιοδική προληπτική συντήρηση ανά εξάμηνο, από υπαιτιότητα του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και δεν θα έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί το σχετικό Δελτίο Συντήρησης. ΑΡΘΡΟ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ την αξία τυχόν ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιούνται κατά την συντήρηση του εξοπλισμού και θα τοποθετούνται για την πρόληψη πιθανών βλαβών, σε αντικατάσταση των υλικών που έχουν υποστεί φθορά. Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα είναι του εργοστασίου κατασκευής του Η/Ζ, όπου δε χρησιμοποιούνται υλικά του εμπορίου, αυτά θα είναι της εγκρίσεως του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Τα φθαρμένα υλικά θα παραδίδονται στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 3

4 3.2. Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος, όσο παραμείνει σε ισχύ η σύμβαση, να διατηρεί απόθεμα βασικών ανταλλακτικών για Η/Ζ που συντηρεί. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα για την προμήθεια οποιουδήποτε ανταλλακτικού δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από (8-24) ώρες, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης, κατά την οποία θα απαιτηθούν ανταλλακτικά που δεν είναι διαθέσιμα στις Αποθήκες του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και θα πρέπει να μεταφερθούν από κέντρο διανομής του εξωτερικού, το χρονικό διάστημα προμήθειάς τους, δε θα είναι μεγαλύτερο από επτά (7) εργάσιμες ημέρες. ΑΡΘΡΟ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ δηλώνει ότι διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό, ο ίδιος δε βαρύνεται με την καταβολή των ημερομισθίων και άλλων συναφών υποχρεώσεών του προς το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό και τους φορείς ασφάλισης αυτών, ο δε ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη για το λόγο αυτό απέναντι στην εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, καθώς και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ISO 14001: Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα, Υπουργικές αποφάσεις και Αστυνομικές διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργατών του και γενικά για όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Ειδικότερα ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ έχει την απόλυτη ευθύνη για τα κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή επισκευής πιθανά ατυχήματα από οποιονδήποτε λόγο και αιτία στους εργάτες ή υπαλλήλους του, γι αυτό και οφείλει να είναι ασφαλισμένος για την παραπάνω ευθύνη Θα ορίζονται Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ώρες γραφείου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακου και καθώς και ανάγκης εικοσιτετράωρο) 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ετήσιο Πρόγραμμα Περιοδικού Ελέγχου και Συντηρήσεως Η/Ζ 1. Το ετήσιο πρόγραμμα Περιοδικού ελέγχου και συντηρήσεως περιλαμβάνει 12- επισκέψεις τον χρόνο : 1.1. Μηνιαία επίσκεψη τεχνικού μας για τον Οπτικό Έλεγχο Η/Ζ Εξαμηνιαία επίσκεψη τεχνικού μας για τον Περιοδικό Οπτικό Έλεγχο Η/Ζ Ετήσια τακτική συντήρηση του Η/Ζ (με γενική διακοπή ρεύματος) Μετά από κάθε επίσκεψη θα υποβάλλεται υπόμνημα σχετικά με τις εργασίες που έγιναν, τις εκάστοτε παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν, καθώς και τις προτάσεις μας για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του Η/Ζ. 2. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Οπτικός έλεγχος εξοπλισμού Η/Ζ Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας Η/Ζ Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτή και καυσίμου Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού και καυσίμου Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων Έλεγχος ρεύματος φόρτισης μπαταριών Έλεγχος αναθυμιάσεων 3. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Όλες οι προηγούμενες εργασίες της μηνιαίας συντήρησης και επιπλέον: Έλεγχος φίλτρων καυσίμου Έλεγχος φίλτρου αέρα και καθαρισμός Έλεγχος φίλτρου λαδιού Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου Έλεγχος βαλβίδων Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών Έλεγχος θερμοκρασίας νερού Έλεγχος πίεσης λαδιού Έλεγχος υπερτάχυνσης της μηχανής Έλεγχος υπερπληρωτή, ιμάντων και κολλάρων Έλεγχος και ρύθμιση στροφών Έλεγχος εκκινητή και εναλλακτήρα Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ με φορτίο Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ) Έλεγχος ρυθμιστή τάσης Έλεγχος συστήματος διέγερσης Καθαρισμός 5

6 4. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Ζ Όλες οι προηγούμενες εργασίες εξαμηνιαίας συντήρησης και επιπλέον : Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας χωρίς φορτίο Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, λαδιού και αέρα* Αντικατάσταση λιπαντικών* Αλλαγή ιμάντων κίνησης εάν χρειασθεί* Αλλαγή ψυκτικού υγρού εάν χρειασθεί* Ρύθμιση βαλβίδων εάν χρειασθεί* Αντικατάσταση συσσωρευτών εάν χρειασθεί* Καθαρισμός αντλίας πετρελαίου ή αντικατάσταση εάν χρειασθεί* Αντικατάσταση αυτόματου ρυθμιστή τάσης εάν χρειασθεί* Έλεγχος πάκτωσης - στερέωσης και ευθυγράμμισης Η/Ζ Έλεγχος συστήματος γείωσης Η/Ζ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Όλα τα υλικά που αντικαθίστανται επιβαρύνουν τον πελάτη, με έκδοση τιμολογίου. 5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Για την επίβλεψη της λειτουργίας, την συντήρηση, την τυχόν αποκατάσταση βλαβών και αντικατάσταση οργάνων, διακοπτών και λοιπών στοιχείων του H/Z χρησιμοποιούνται ειδικοί πεπειραμένοι τεχνίτες. 2. Εργασίες προληπτικής συντήρησης που απαιτούν διακοπή του ρεύματος θα γίνονται είτε τις καθημερινές, εκτός όμως των ωρών λειτουργίας των γραφείων και καταστημάτων, είτε Σάββατο ή Κυριακή, ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργοδότη, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 3. Τα ανταλλακτικά που απαιτούνται κατά την ετήσια συντήρηση (φίλτρα, ιμάντες κλπ) και αναλώσιμα (λιπαντικά, ψυκτικά υγρά κλπ) βαρύνουν τον εργοδότη. 4. Σε περίπτωση βλάβης στις εγκαταστάσεις του Η/Ζ ο συντηρητής υποχρεούται δια των συνεργείων του στην άμεση επέμβαση, για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Η/Ζ, με πρόσθετη επιβάρυνση του εργοδότη. 5. Εάν στην προηγούμενη περίπτωση απαιτηθούν επιπλέον εργασία και υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου του εγκατεστημένου εξοπλισμού, τότε η δαπάνη της πρόσθετης εργασίας και των ανταλλακτικών θα βαρύνει πρόσθετα τον εργοδότη, ύστερα από σχετική ανάλυση και έγκριση της προκύπτουσας δαπάνης. *ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 6

Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/18.03.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Η ΥΠ ΑΡΙΘ. Α153/18.03.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λάρισα 23/06/2014 Αρ. Πρωτ. 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 27-8-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. : 11527 Υπηρεσία : Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Τμ. Προμηθειών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 751 Fax: 213-20 88 716 Πληροφορίες : E.OIKONOMAKH ΑΘΗΝΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:12458/21-8-15 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΛ4Α46906Ψ-Θ6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑ:22-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ:35270 "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" & Γ.Ν ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙ.Π./Φ.910/43/29.11.2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 48 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 28/11/2013, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2013 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2013 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 62/2013 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την 31/12/2013, ημέρα Τρίτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 1. Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 7 /2015 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β. Σωτήρογλου Τηλ.: 210-8110971 Fax: 210-8110985 Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι E-mail: vsotiroglou@eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: 7ΤΜΠ469Β7Θ-1ΚΞ ΑΔΑΜ: 15PROC003067587 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων του ΥΠΕΣΔΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΥΔΥ/Φ.949/20928 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ω6ΝΜ465ΦΘΕ-ΙΔΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ: 07-07-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9160 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ:1561/2015 Α.Δ.Α:ΒΖΕΝ46906Ψ-0ΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ"

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001688552 2013-10-29

13PROC001688552 2013-10-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213-2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει. Σελίδα 3 από 26

Προκηρύσσει. Σελίδα 3 από 26 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 62/2013)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 62/2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α

ΑΘΗΝΑ. - Αποδέκτες Πίνακα Α ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτ/τας ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΑ4691ΩΓ-Κ18 Αριθ. Πρωτ. Γ31/3236/29-10-2013 ΓΕ Ν ΙΚ Ο Ε ΓΓΡ ΑΦΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΟΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 )

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ( 2014-2015 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ. Ν. Κ. Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) -------------------------------- EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Ο Σ Τ Ο Κ Η Μ Δ Η Σ ΑΔΑ: 705Θ469Β7Θ-ΚΜ4 ΑΔΑΜ: 15PROC002622795 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι.

Ημερομηνία Διενέργειας 11/09/2015. Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο-Φλέμιγκ Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18951 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΗΜΕΡ: 13/8/15 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ TEXNIΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση (προληπτική και επανορθωτική) όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΟΙ «Κύριος Εξοπλισµός Ανεµογεννήτριας»: νοούνται τα πτερύγια, τα έδρανα περιστροφής πτερυγίων ανεµογεννήτριας, η πλύµνη (Hub), ο κύριος άξονας και έδρανα στήριξης τους, ο πολλαπλασιαστής

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα,, αφ ενός η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» και δ.τ. «ΔΕΘ HELEXPO AE», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Εγνατία 154 και

Διαβάστε περισσότερα